V rámci posuzování procesu pořizování nového ÚP jde o tuto dílčí připomínku:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V rámci posuzování procesu pořizování nového ÚP jde o tuto dílčí připomínku:"

Transkript

1 Věcně shodná připomínka ke konceptu nového územního plánu hlavního města Prahy týkající se procentuálního zastoupení zeleně v oblasti sídlištního komplexu Jarov-Chmelnice na Praze 3, opravy chybného zařazení několika parků na ploše sídlišť Jarov a Chmelnice do obytné plochy a dalších připomínek ke kvalitě konceptu nového územního plánu My, obyvatelé sídlištního komplexu Jarov-Chmelnice, tedy občané Prahy, podepsaní na podpisových arších přiložených v příloze č. 1, uplatňujeme v souladu s 23 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, věcně shodnou připomínku (obsahující řadu dílčích připomínek) ke konceptu a návrhu územně plánovací dokumentace. Na základě této, níže upřesněné, věcně shodné připomínky zmocňujeme k podání námitky a k našemu dalšímu zastupování při projednání námitky ve smyslu 23 odst. 3 stavebního zákona zástupce veřejnosti. Předmětná územně plánovací dokumentace: koncept a případný návrh Územního plánu hl. m. Prahy, o jehož pořízení rozhodlo Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 7/1 ze dne Tato připomínka má několik podbodů: 1) k podhodnocení procentuálního zastoupení zeleně z rámci plochy sídliště Jarov; 2) k zařazení 7 parků na území sídlištního komplexu Jarov - Chmelnice do obytného území, plochy bydlení (kód OB, v rámci prostorové regulace kód V1-8/40) místo do rekreačního území, rekreační parkové plochy (kód ZP). Tato chyba se objevuje ve více výkresech závazné části konceptu nového územního plánu; 3) k vyřazení dvou ploch v našem sídlištním komplexu či jeho blízkém okolí z ploch zeleně a jejich zařazení do obytného území, plochy bydlení (kód OB) a plochy smíšené (kód SM) bez adekvátní náhrady skutečného přírůstku zeleně. V rámci celého konceptu územního plánu obecně jde o tyto dílčí připomínky: 1) k absenci takového základního typu struktury zástavby, který by respektoval ráz našeho sídlištního komplexu; 2) k principu tvorby koeficientu zeleně, přesněji řečeno procentuálního zastoupení zeleně ve výkresu V3 (Prostorová regulace a veřejná prostranství) závazné části územního plánu; 3) k obtížné kontrolovatelnosti dodržení zachování příslušného minimálního procenta zeleně ve větších komplexech, jako jsou například právě sídliště Jarov a Chmelnice; 4) k zařazení níže uvedených částí textu do části Odůvodnění místo do Závazné části textu územního plánu, která se po vydání územního plánu stane výrokovou částí opatření obecné povahy; 5) k zařazení parkově upravených ploch do základního typu území krajinného, plochy nelesní (kód ZN), místo do zákl. typu území rekreačního, plochy parkové (kód ZP). V rámci posuzování procesu pořizování nového ÚP jde o tuto dílčí připomínku: 1) ke krátké době, která byla poskytnuta Magistrátem hl. m. Prahy na zpracování připomínek a námitek. I. Následující dílčí připomínky se týkají sídlištního komplexu Jarov - Chmelnice, jehož plocha je vymezena ulicemi Květinková, V Jezerách, Koněvova a Osiková a parcelami č. 2931/175, 2917, 2922/36, 2922/89, 2922/51, 2922/26, 4485/1, 2922/16, 3016/3, 3016/2, 2931/322, 2931/299, 2931/149, 2931/191 a 2931/174 na sídlišti Jarov a ulicemi Koněvova, Spojovací, U Kněžské Louky, Na Balkáně a parcelami č. 2639/178, 2639/133, 2639/131, 2639/119, 2639/217, 2639/218, 2639/109, 2639/112, 2639/232, 2639/120, 2624/4 na sídlišti Chmelnice. Území přesně souhlasí s vymezením sídliště Jarov a Chmelnice jako plochy V1-8/40 ve výkresu V3 (Prostorová regulace a veřejná prostranství) předkládaného konceptu územního plánu. Jedinou výjimkou jsou parcely č. 2931/252 a 2931/298 (mezi ulicemi Habrová a Květinková), kde jde jednoznačně o chybné stanovení hranice sídliště, protože celé parcely jsou za plotem sousedícího areálu. Dále bychom ale chtěli také upozornit na nelogičnost přiřazení parcel č. 2931/184, 2931/189, 2931/190, 2930/48, 2930/49 a 2930/50 k témuž sousednímu areálu, protože jde o pás zeleně, který je naopak před plotem areálu směrem do

2 ulice Květinková a organicky patří k sídlišti (a ještě ke všemu menší část tohoto pásu, u které nechápeme její odlišnost od zbytku pásu, koncept nového ÚP do území sídliště řadí). 1) Upozorňujeme tvůrce konceptu územního plánu, že při stanovení procentuálního zastoupení zeleně (viz výkres V3 - Prostorová regulace a veřejná prostranství) zřejmě vycházeli z nepřesných podkladů, když dospěli k minimálnímu procentuálnímu zastoupení zeleně na Jarově 40%. Tvůrci připomínky na území sídliště Jarov zpracovali v terénu velmi podrobnou mapu reálného stavu zeleně v rostlém terénu (zjednodušenou inventarizaci zeleně) a dospěli k 51% zeleně (přesně 50,9%) oproti 49% ostatních ploch. Zvláštní pozornost při mapování věnovali zanesení procentuálního podílu zeleně na těchto parcelách: za prvé na plochách, které mají podle katastru nemovitostí způsob využití zeleň, ale na celé ploše zeleň není, nebo není v rostlém terénu; za druhé pak naopak na plochách, kde v katastru nemovitostí zeleň není způsobem využití, ale ve skutečnosti o plochu zeleně v rostlém terénu alespoň zčásti jde (viz seznam parcel s výměrou a procentem zastoupení zeleně na parcelách - příloha č. 2). U takového výsledku by tvůrci konceptu ÚP mohli argumentovat tím, že při mapování bez geodetického zaměření může dojít až k 1% chybě (tvůrci připomínky ale znají podrobnost a pečlivost, s jakou mapu vypracovávali a nedomnívají se to - 1% je totiž cca 1650 čtverečních metrů plochy, u mapování malých ploch by k tak velké chybě dojít nemělo). Vrátíme-li se však k poznámce z dřívějšího textu - jde o parcely č. 2931/184, 2931/189, 2931/190, 2930/48, 2930/49 a 2930/50 u ulice Květinková - a pás zeleně místo k sousednímu areálu přičteme k sídlišti (v tuto chvíli patří k sídlišti nelogicky jen malý konec tohoto pásu), stoupne procento zeleně na 51,2%. A budeme-li v kontrolování práce tvůrců konceptu nového územního plánu pokračovat, zjistíme, že nově uznaný park pod ulicí Habrová (parcely č. 2922/58, 4487, 2922/51, 2922/37, 4489, 4492, 4491, 2922/18, 2922/20, 4490, 2922/26, 2922/24, 2922/80, 2922/81, 2922/82, 2922/83, 2922/84, 2922/85, 2922/86, 2922/87, 2922/88, 2922/25, 2922/90, 2922/38, 4485/1, 2922/31) má značně nelogicky stanovenou hranici a je poněkud nelogicky plošně určen celý. Více než čtvrtinu plochy nově uznané parkové plochy totiž vůbec netvoří plochy zeleně, ale jde o různá parkoviště, budovy garáží, budovu výměníkové stanice Pražské teplárenské, budovu s elektrorozvody (nebo trafostanicí), dům se zahradou patřící ČD. Další část - 43% - byla uznána za zeleň (izolační zeleň) již v současném územním plánu. (Podle našeho názoru je naprosto nepochybné, že tvůrci nové parkové plochy se nejen nebyli podívat v terénu na místě navrhované parkové plochy, ale dokonce se nepodívali ani do katastru nemovitostí a současného územního plánu, protože jinak by tak hrubou chybu nemohli nikdy udělat. Z jakých podkladů pak ale při tvorbě konceptu nového územního plánu vlastně vycházeli?) Skutečně nově uznanou zelení je tedy pouze 16% vytyčeného nového parku, a i tady jde o zeleň, která existovala již při vzniku současného územního plánu. A přestože je v konceptu ÚP uvedeno, že plochy mají obvykle hranice shodné s hranicemi pozemků (pokud tomu situace vysloveně nebrání), tady hranice nového parku bezdůvodně protíná parcely i chodník, což působí velmi nelogicky. Když hranici nového parku stanovíme logicky na hranici parcel, stoupne rázem množství zeleně na sídlišti o cca 1060 metrů čtverečních a celkový procentuální podíl zeleně se zvedne na 51,5%. Pevně doufáme, že k nelogickému vymezení hranice parku tvůrci konceptu přistoupili proto, aby zvětšili plochu parku, a nikoliv proto, aby snížili procentuální zastoupení zeleně na ploše V1-8/40 sídliště Jarov. Výsledkem výše uvedených argumentů je naše tvrzení (podepřené výpisem parcel na ploše V1-8/40 sídliště Jarov), že plocha zeleně na ploše V1-8/40 sídliště Jarov beze všech pochybností překračuje 50% a je nutné navýšit minimální procentuální zastoupení zeleně ze 40% na 50%. Je dost dobře možné, že i na sídlišti Chmelnice přesahuje reálné množství zeleně 50%. Zmiňovaná inventarizace zeleně je ale časově příliš náročná, abychom ji mohli i pro sídliště Chmelnice vypracovat v době, vymezené Magistrátem hl. m. Prahy pro podávání připomínek a námitek k územnímu plánu, přestože práci na připomínce několik lidí věnuje veškerý svůj volný čas. Na zpracování připomínek a námitek ke konceptu územního plánu byla totiž dána Magistrátem hl. m. Prahy velmi krátká doba (pouhých 39 dní). Z toho důvodu podáváme také stížnost na naprosto nedostačující množství času, ve kterém nám bylo umožněno studovat několik set stránek textu konceptu územního plánu a desítky výkresů, vypracovávat připomínku a sbírat podpisy pod věcně shodnou připomínku spolu s podpisy pod zmocnění k podání námitky.

3 2) Při dalších úvahách nad nově uznaným parkem je pak nutné dojít k závěru, že větší část nově uznané parkové plochy organicky náleží k sídlišti Jarov. Při uvažování nad ní jako nad parkem musíme vyjmout z této plochy parcely, které do parku jednoznačně nepatří. Když tedy budeme posuzovat jen 72% plochy parku, má podobné vybavení parkovými doplňky (chodníky, lavičky, odpočívadla, koše, hřišťátko pro děti apod.) jako další plochy zeleně na území sídliště Jarov a Chmelnice, které také mají větší výměru než 0,5 ha a šířku větší než 25 m a jednoznačně stanovitelnou hranici (definice parku podle samotného konceptu nového územního plánu). Je proto jasné, že když byla za park uznána plocha na jižním okraji sídliště u ulice Habrová, musí být za park uznány i další plochy na území obou sídlišť. Přesněji řečeno: musí být uznány za park nikoliv pouze proto, že se tak stalo u plochy zeleně na okraji sídliště Jarov u ulice Habrová, ale především proto, že splňují všechny podmínky, které park splňovat podle definice závazné textové části konceptu nového ÚP má. Hranice mají stanoveny dost jasně, většinou jde o velké parcely zeleně (v některých případech jde o víc velkých sousedících parcel zeleně), které jsou nejčastěji jednoznačně ohraničeny ulicemi. Aby bylo jasné, co je to park, ocitujeme tu definici, kterou uvádí sám koncept nového ÚP: Park je objekt zeleně ztvárněný do charakteristického kompozičního celku o výměře nad 0,5 ha a minimální šířce 25 m. Podle charakteru může být historický, městský nebo lázeňský. Tato definice má dvě problematická místa. Prvním je šířka 25 m. Samozřejmě není možné uznávat za parky jen plochy, které jsou celé širší než 25 m, to by byl naprostý nesmysl, za parky by pak nebylo možno uznat řadu významných velkých parků v republice, protože park může mít nejrůzněji nepravidelný tvar - proto nejasnou formulaci definice parku v konceptu ÚP je nutné chápat tak, že jde o plochu, která je v nějaké části širší než 25 m, konkrétní procento této části definice neudává, nelze to tedy chápat jinak, než že prostě plocha zeleně musí někde přesáhnout šířku 25 m. Pokud to tvůrci konceptu nového ÚP mysleli s 25 m šířky jinak, stanovili špatně definici parku. (V případě změny definice parku vyžadujeme nové připomínkové řízení, protože by byl skutečně významným způsobem dotčen komplex vazeb v rámci ÚP.) Druhým problematickým místem definice parku je termín charakteristický kompoziční celek. Tvůrci územního plánu by případné laiky mohli odkázat na to, že jejich plocha sice je větší než 0,5 hektaru a širší než 25 m, ale neodpovídá charakteristickému kompozičnímu celku. Každý kompetentní zahradní architekt ale ví, že neurčitý termín charakteristický kompoziční celek je termín naprosto neuchopitelný, a tedy je možné ho vykládat více způsoby, což by se u závazné definice nikdy nemělo stát. Díky tomuto termínu by ale mohly být bezdůvodně odmítány požadavky o určení ploch zeleně za parky. (Protože kdo je tady od toho, aby stanovil, jestli kompoziční celek je charakteristický, či ne? Snad úředníci jednotlivých městských částí, kteří mají často z hlediska zahradní architektury nepříliš dobré vzdělání, mnozí pak žádné? A v jaké odborné literatuře týkající se zahradní architektury tvůrci konceptu územního plánu tento velmi podivný termín vlastně načerpali?) Najít definici parku v pojetí konceptu ÚP je pravděpodobně obtížné (usuzujeme podle výsledků snahy definici najít), protože odborníci obvykle necítí potřebu definovat park. Je možné najít termín veřejný park či městský park (v obvyklém pojetí v rámci města víceméně synonymum), kam pak v některých zdrojích bývají zahrnuty i pravidelné zahrady a parky, a to i historické, ale ani tady se tvůrcům této připomínky nepodařilo najít žádnou skutečně precizní definici. Budeme-li uvažovat o charakteru a kompozici městských (veřejných) parků, které v Praze máme, jedinými společnými kompozičními prvky jsou prvky sloužící k odpočinku návštěvníků parku (a samozřejmě převaha zeleně na dané ploše). Jde o cestičky, lavičky, odpadkové koše, odpočívadla a hřišťátka pro děti, u rozsáhlejších parků to můžou být i altánky, umělá jezírka, záhony letniček nebo trvalek atd. Jinak mají městské parky Prahy nejrůznější vzhled, od pravidelných zahrad a parků typu zahrad Pražského hradu či parku na náměstí Jiřího z Poděbrad atd., přes parky spíše krajinářského rázu, jako je Stromovka, Riegrovy sady atd., až po lesoparky, jako je Krčský les, Ďáblický háj atd. Žádný společný charakteristický kompoziční celek tyto velmi rozdílné parky nemají. Dokonce někdy parky nemají ani přesné ohraničení - především historické krajinářské parky, kdy může park nenásilně přecházet do krajinářsky hodnotné krajiny. Často na ploše parků stojí budovy. Samozřejmě že úmyslem při zakládání většiny parků bylo vytvořit nějakou kompozici, ale kdybychom chtěli posuzovat, co je a není park, podle toho, zda je na místech výhledu (na chodnících či na odpočívadlech a lavičkách) hodnotná kompozice stromů, keřů a trávníků, museli bychom vyřadit z plochy parků často nezanedbatelné části řady našich významných

4 parků v republice, protože když u starších výsadeb vypadnou z kompozice odumřelé přestárlé dřeviny či dřeviny odstraněné při zdravotních probírkách (jindy může být ještě razantnějším důvodem pro rozbití kompozice novostavba, povodně atd.), původní kompoziční záměr mizí, dokud nejsou chybějící stromy nahrazeny novými výsadbami, které pak ještě musí dorůst potřebných rozměrů. Je tedy nutné provést rekonstrukci zanedbaného parku. (Kromě toho je otázka kvality kompozice věc natolik subjektivní, že o ní nemůže rozhodovat jeden člověk - a už vůbec ne člověk, který není vzděláním zahradní architekt. Ty ale samozřejmě mezi svými úředníky nemají úřady všech městských částí Prahy - a především ony pak budou s dokončeným územním plánem pracovat.) Takže ani umělecká kompozice prvků zeleně a neživých prvků nemůže být kritériem pro posuzování toho, zda je parková plocha parkem, či není. Proto je možné při posuzování menších parků vycházet nanejvýše z toho, zda se na jejich ploše vyskytují zmíněné charakteristické kompoziční prvky, jako jsou ony cestičky, lavičky, odpočívadla, hřišťátka atd. Pokud se na ploše vyskytují a přitom jde o plochu, kde je kromě těchto prvků přes cca 90% ze zbývající výměry zeleň, jedná se o park, ať už má podobu pravidelné zahrady, kombinace udržovaných trávníkových, keřových a stromových porostů, či převahu udržovaného lesa. U některých můžeme tak nanejvýš zkonstatovat, že jejich umělecká hodnota není příliš vysoká. (Což je ovšem ale také subjektivní hodnocení a kompoziční vyznění se většinou dá kvalifikovanými zásahy do určité míry napravit). V rámci tří vnitřních pásem Prahy (historického jádra a kompaktního vnitřního a vnějšího města) je z toho možné vyjmout jen plochy, které vznikly náletem dřevin (nikoliv výsadbou), a ty obvykle mají spíše ruderální (rumištní) charakter. Jsou-li zanedbané záměrné výsadby dřevin, je to důvod pro provedení rekonstrukce zanedbaného existujícího parku, nikoliv pro jeho neuznání za park. Na ploše sídlišť Jarova a Chmelnice se nacházejí konkrétně tyto parky (jsou provizorně nazvány podle ulice, u které se nalézají): Sídliště Jarov: 1) Park Koněvova (hranice ulice Koněvova, Pod Lipami, V Jezerách; náleží sem parcely č. 2931/149, 2931/182, 2931/179, 2931/132, 2931/134; celková výměra cca metrů čtverečních) 2) Park Pod Lipami (hranice ulice Pod Lipami, Buková; náleží sem parcela č. 2931/152; celková výměra 7986 metrů čtverečních) 3) Park Buková (hranice ulice Buková, Osiková, Habrová, parcela č. 2931/158, 2931/255; náleží sem parcely č. 2931/1, 2922/1, 2931/158, 2931/255 ; celková výměra metrů čtverečních) 4) Park Habrová (hranice ulice Habrová, parcely č. 2922/51, 2922/37, 2922/26, 2922/58, 2922/18; náleží sem parcely č. 2922/50, 2922/51, 2922/37, 2922/29, 2922/27, 2922/26, 2922/22, 2922/20, 2922/18, 2922/58, 4487, 4485/1, 2922/15, 2922/31; celková výměra cca metrů čtverečních) Sídliště Chmelnice: 1) Park Na Vrcholu (hranice ulice Na Vrcholu, V Domově, K Lučinám, Na Balkáně; náleží sem parcely č. 2639/198, 2639/118, 2639/117, 2639/116; celková výměra 8642 metrů čtverečních) 2) Park K Lučinám (hranice ulice K Lučinám, Koněvova, parcela č. 2639/1; náleží sem parcely č. 2639/1, 2639/106, 2639/212, 2639/206, 2639/205; celková výměra 6220 metrů čtverečních) 3) Park Spojovací (hranice ulice Spojovací, Koněvova, Luční, U Kněžské Louky; náleží sem parcely č. 2814/1, 2814/19, 2760/1, 2814/18, 2859/2; celková výměra metrů čtverečních) Ve všech těchto parkových plochách byly při založení sídliště ony charakteristické parkové doplňky, jako jsou cestičky, lavičky, odpadkové koše, odpočívadla, hřišťátka pro děti, popř. i hřiště na volejbal apod. Dnes jsou dva natolik zanedbané (z hlediska existence charakteristických parkových doplňků), že je otázka, zda jsou v současnosti podle výše uvedené definice plnohodnotným parkem. Jedná se o parky Pod Lipami a K Lučinám. I v jiných parcích někdy bývá poněkud zanedbaná údržba výsadeb dřevin (nikoliv extrémně, aby se park z hlediska dřevinného patra rozpadal). Ovšem za zanedbání údržby parků samozřejmě může Úřad Městské části Praha 3, který má povinnost se o ně starat. A i na základě návrhů Městské části Prahy 3 vznikl současný koncept nového územního plánu. Není tedy možné, aby zanedbání povinností Úřadem MČ Praha 3 bylo důvodem pro nepřiznání

5 původně plnohodnotných parků za park, působilo by to až dojmem záměru. Doplnění původně existujících doplňkových parkových prvků, které je více než žádoucí, protože je obyvatelé našich sídlišť potřebují, ze zanedbaných parků zase udělá plnohodnotné parky. (Kvalitní údržba zeleně by pak měla být samozřejmostí, na kterou by nemělo být třeba upozorňovat.) V rámci tvorby nového územního plánu je víceméně jedno, zda tvůrci, kteří se tentokrát (předpokládáme) dojedou podívat na místa, o jejichž osudu rozhodují na dalších cca 15 let, zařadí námi navržené parky mezi parky plnohodnotné, nebo parky dočasně zanedbané. V obou případech požadujeme přeřazení navržených 7 ploch zeleně z obytného území, plochy bydlení (kód OB, z hlediska prostorové regulace ze základního typu struktury V1-8/40, tedy volné sídlištní struktury) do rekreačního území, plochy rekreační parkové (kód ZP). K nekompromisnosti v otázce uznání našich ploch zeleně za parky v hlavním výkresu nového územního plánu (a také v dalších výkresech, do kterých se parkové plochy zaznamenávají) nás vede to, že tyto parky (či zanedbané parky, které by se opět plnohodnotnými parky měly stát) jsou obvykle natolik velké, že umožňují navrhnout stavbu obytného domu tak, aby byly splněny normy vzdálenosti od současné zástavby, zastínění atd.; proto je skutečně nezbytné naše parky chránit tím, že budou za parky uznány. Že současní zastupitelé a radní radnice Prahy 3 plochu parků nerespektují, dokazuje záměr Městské části Prahy 3 (investor případné stavby), díky kterému by se kvůli přístavbě obytného (značně velkého) traktu domu a souvisejících podzemních garáží plocha parku Buková zmenšila o cca 1000 čtverečních metrů, a to bez jakékoliv náhrady výsadbou zeleně na místě, kde v současnosti zeleň není. Překážkou tu není dokonce ani to, že v tomto případě by novostavba porušovala normativy vyhlášky č. 26/199 Sb. hl. m. Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, která stanoví minimální vzdálenost novostavby od současných staveb. Tu by novostavba vysoká cca 23 m porušovala o celých 12 metrů. Již dvakrát podala organizace pověřená investorem (Městskou částí Praha 3) žádost o vydání územního rozhodnutí pro tuto novostavbu, poprvé nebylo územní rozhodnutí vůbec vydáno a podruhé územní rozhodnutí sice vydáno bylo, ale bylo potvrzeno odvolání a územní rozhodnutí zrušeno. V blízké budoucnosti očekáváme třetí kolo. A na odboru územního rozvoje MČ Praha 3 leží další projekty novostaveb obytných domů, které mají ukusovat z plochy zeleně navržených parků. Jelikož máme tuto zkušenost, je snad zcela pochopitelné, že považujeme za nutné chránit naši zeleň na sídlišti všemi prostředky, které bude nový územní plán umožňovat. Nikdo neví, kdo bude na Praze 3 v zastupitelstvu a na radnici za 10 let a jak bude o našem sídlišti chtít rozhodovat. Uznat za parky ty plochy zeleně, které podmínky pro uznání plochy zeleně za park splňují (či po rekonstrukci zanedbaného stavu splňovat budou), považujeme proto za naprosto nezbytný krok. Pokud by tvůrci konceptu územního plánu s naším požadavkem nesouhlasili, dokázali by, že nehodlají dodržet deklarace ve vlastním textu, totiž že u stabilizovaného území se nepředpokládají významné změny (nový obytný dům je tedy opravdu významná změna pro ráz příslušné části sídliště!) a že cílem regulace na stabilizovaných plochách je zachování minimálně stávajícího podílu zeleně. Má-li být zachována stávající zeleň, neexistuje v rámci současné koncepce nového územního plánu lepší způsob, než větší celky zeleně uznat za plochy s kódem ZP, tedy rekreační parkové plochy. (Náš sídlištní komplex má jen minimum ploch, na kterých v tuto chvíli zeleň není a mohla by tam být. Proto není možné v jedné části sídliště zeleň ubrat a jinde přidat, charakter sídliště taková řešení prostě neumožňuje.) Výsledně vyžadujeme tento postup oprav při řešení problematiky ploch zeleně na našich sídlištích: V první řadě je třeba, aby si tvůrci konceptu ÚP uvědomili, že jimi vyčleněný park na jižním okraji sídliště Jarov je organickou součástí tohoto sídliště. (Budeme-li tento park pro výchozí výpočet započítávat do plochy sídliště, dostaneme se k 52% zeleně.) I z výše uvedených hodnot vyplývá, že je naprosto nepochybné, že minimální procento zeleně ve výkresu V3 (Prostorová regulace a veřejná prostranství) má být 50%, nikoli pouze 40%. I tak to umožňuje zájemcům o bytovou výstavbu zabrat bez kompenzace jinou zelení 3,8% zeleně na sídlišti, jak je vymezeno současným územním plánem. Druhým krokem by mělo být uznání 4 parků na sídlišti Jarov a 3 parků na sídlišti Chmelnice. (Pokud jde o park zanedbaný, měla by být v rámci nového územního plánu doporučena jeho rekonstrukce.) To bude vyžadovat přepočítání procentuálního zastoupení zeleně ve zbylých plochách

6 sídliště, které zůstanou v ploše bydlení (kód OB). Podle našeho mapování a výpočtů by mělo jít o minimální procentuálního zastoupení zeleně 30% na sídlišti Jarov (přesné procento 31,6%) a na sídlišti Chmelnice hodnota pravděpodobně převýší 40%, protože na Chmelnici jsou dvě parkové plochy, které velikostí jen o několik set metrů čtverečních nesplňují podmínky pro park (plochu přes 0,5 ha, tedy zaznamenatelnou v územním plánu), a jedna plocha, která by podmínky pro park splňovala, kdyby nebyla uprostřed přerušena soukromou oplocenou plochou zeleně. Z předchozího odstavce vyplývá, že pokud jde o zeleň na části, která zůstane zařazená v ploše bydlení (kód OB) na sídlišti Jarov, může být pro stavby využito 1,6% zbývající plochy zeleně, což by mělo naprosto dostatečně saturovat případné nezbytné podzemní garáže (považujeme za samozřejmé, že ničení plochy zeleně je až jednou z krajních možností při řešení problému parkování na sídlišti), které nebudou sloužit novostavbám, ale pouze stávajícím obyvatelům sídliště (neboť 1,6% představuje plochu cca 1790 čtverečních metrů nekompenzovaného úbytku zeleně, změněného na zastavěnou plochu). Při opravách chyb, které jsme v předchozím textu důkladně doložili, vyžadujeme kvalitnější práci, než jakou zatím na našich sídlištích podle našich zjištění tvůrci konceptu územního plánu v rámci otázky zeleně zatím odvedli. Výsledkem by tedy mělo být 7 parků na území sídlišť Jarov a Chmelnice (v případě zanedbaných parků by v době platnosti nového územního plánu mělo dojít k doplnění parkových doplňků, jako jsou lavičky, odpočívadla, hřišťátka pro malé děti, hřiště pro větší děti atd. a případně i dosadeb zeleně a zdravotních probírek). V souvislosti s tímto bodem požadujeme zajištění toho, aby uznání větších ploch zeleně za parky v našem sídlištním komplexu nemohlo být záminkou k úbytku zeleně na jiné ploše. Jde totiž v naprosté většině o plochy zeleně, které existují již od vzniku sídliště, tedy přes 40 let. Žádáme tedy vlastně pouze o opravu chyby tehdejšího socialistického územního plánu, jehož tvůrci opomněli přeřadit plochy parků a parkově upravených ploch do ploch zeleně. (Územní plán deklaruje, že úbytek zeleně musí být adekvátně nahrazen jejím přírůstkem. Jak jsme ale zjistili, tento záslužný záměr je v případě okolí našeho sídliště bohužel realizován tak, že je nově jako plocha zeleně uznána zeleň, která je na daném místě již desítky let, aby byl kompenzován skutečný úbytek zeleně dvou malých parčíků - více viz následující připomínka.) 3) Připomínka k úbytku zeleně na parcelách č. 2639/178 a 2639/172, 3617 (parčík u samoobsluhy U Kněžské Louky a parčík proti chmelnické poliklinice přes ulici Koněvova). Tento úbytek zeleně, který bez vysvětlení působí značně nelogicky, je ke všemu v našem okolí nahrazen novou zelení pouze iluzorně, jak jasně vyplývá z předchozího textu. Nová parková plocha na jižním okraji sídliště Jarov u ulice Habrová je zelení jen ze 72% a ještě jde o zeleň, která byla zelení již při tvorbě v současnosti platného územního plánu a nejde tedy vlastně vůbec o přírůstek zeleně. 43% plochy uznané zeleně pak je zelení (izolační zelení) již v současném územním plánu. Nesouhlasíme proto s výše uvedenými úbytky zeleně. II) Dílčí připomínky k obsahu konceptu nového územního plánu obecně: 1) V kategoriích základních typů struktur zástavby konceptu nového ÚP naléhavě chybí kategorie sídlišť, která mají sice kompaktní charakter, ale kromě obytných celků obsahují části, které jsou hodnotnými a velkými plochami zeleně (nad 0,5 ha) s charakterem parku či v současnosti zanedbaného parku. Taková kategorie (nazvána by mohla být např. základní typ struktury V3 - volná sídlištní zástavba prostoupená menšími parky) by pak byla rozdělena na plochy, kde se obytná zástavba připouští, a na plochy, které jsou plochami zeleně, u kterých obytná zástavba není možná, stejně jako u rekreační parkové plochy (kód ZP). Kdyby tato nanejvýš potřebná kategorie existovala, nebylo by nutné tříštit sídliště na území obytné, plochy bydlení a území rekreační, plochy rekreační parkové, což samozřejmě není ideální řešení. Parky na území sídlišť by pak byly dostatečně chráněny před ničením částí jejich ploch i bez problematičnosti území rozkouskovaného na malé části. Problémy, které přináší naše připomínka, jsou tedy způsobeny tím, že se tvůrci konceptu nového územního plánu nedostatečně zamysleli nad tím, kolik a jakých typů struktur zástavby je vlastně možné na území Prahy najít. Naše sídliště je velikostí ploch zeleně při poměrně nízkopodlažní

7 zástavbě (především 4-8 podlaží) v rámci Prahy dost výjimečné. Tuto situaci je však nutné řešit buď zavedením třetího volného základního typu struktury, který bude charakter našeho sídliště respektovat, nebo smířením se s poněkud obtížnějším zacházením s územním plánem na ploše našeho sídlištního komplexu, protože bude roztříštěna na menší plochy. 2) V souvislosti s předchozím textem bychom rádi upozornili tvůrce konceptu územního plánu, že je pravděpodobné, že podobných chyb jako na našich sídlištích (příliš nízké procento minimálního podílu zeleně a opomenutí uznání 7 ploch zeleně za parky), se bude pravděpodobně vyskytovat na území celé Prahy více, a bylo by nanejvýš žádoucí, aby při následující práci provedli opravy své, podle našeho názoru nekvalitně provedené práce. Tímto textem jsou na svoje možné chyby v rámci celé Prahy upozorněni (a chyby specifikovány) a jistě si nikdo nepřeje, aby byl termín zahájení platnosti nového územního plánu oddalován řadou soudních sporů, jimiž by se obyvatelé Prahy bránili proti malé možnosti obrany zeleně regulativy nového územního plánu, které by byly způsobeny výše uvedenými chybami na obdobných plochách, jako jsou sídliště Jarov a Chmelnice. V jiných částech Prahy se obvykle asi nenalézá několik lidí, kteří by vytvoření připomínky věnovali po celý měsíc všechen svůj volný čas - jedině tak je totiž možné zmíněné chyby v konceptu územního plánu v stanovené lhůtě najít a opravovat. Je pravděpodobné, že kvůli nedostatku času jsme nějaké ještě přehlédli. Předchozí větu mohou tvůrci územního plánu brát jako podporu výzvy, aby na dopracování připomínek a námitek ke konceptu ÚP bylo dáno minimálně dalšího čtvrt roku. Koncept je totiž zřejmě natolik nekvalitně zpracován, že by potřeboval v otázkách zeleně výrazně přepracovat. (Pokud to není tak, že se na území našich sídlišť nachází v konceptu ÚP značně víc chyb než na území ostatních částí Prahy, což ale považujeme za poněkud nepravděpodobné.) 3) Další připomínka ke konceptu územního plánu jako celku se vztahuje k procentuálnímu zastoupení zeleně v rámci výkresu V3 - Prostorová regulace a veřejná prostranství. Jde o stanovení kategorií. V konceptu je mimo centrum města obvykle navrženo dělení na kategorie po 10% minimální plochy zeleně (mnohem vhodnějších 5% je méně častá varianta). To by snad bylo možné akceptovat u ploch s vysokým zastoupením zeleně, ale když si vezmeme za příklad plochu s např. 27% zeleně, zjistíme, že má navržený systém s převahou desetiprocentních kategorií u menších procentuálních hodnot silné nedostatky. Když při 27% zeleně stanovíme minimální procentuální zastoupení zeleně jen 20%, je to příklad uváděného nedostatku. V rozporu s deklarací, že v rámci fungování nového územního plánu má zůstat zachován podíl zeleně, případní zájemci o výstavbu by mohli zastavět cca 26% plochy stávající zeleně území bez kompenzace založení plochy zeleně jinde, aniž by porušili konkrétní normativy územního plánu (způsob výpočtu - 27% zeleně v rámci celkové plochy je 100% celkové plochy stávající zeleně). Je snad jasné, že taková situace je neúnosná a na území s nižším procentuálním zastoupením zeleně by měly být stanoveny vždy limity po 5%. Pokud by na ploše s 27% platila kategorie 25% minimálního podílu zeleně, bylo by zastavitelných cca 7,5 % stávající zeleně (opět bez kompenzace jinou zelení), což by mělo zcela saturovat případné nezbytné potřeby nových podzemních garáží pro stávající občany obvyklých sídelních útvarů. A jak opět tvůrci konceptu sami deklarují, jde o stabilizovaná území, kde se již žádné velké změny nemají dít, takže není důvod kalkulovat s jinou větší výstavbou ani s větším nárůstem obyvatel. Poslední část připomínky se týká problematiky kontroly dodržování minimálního procentuálního zastoupení zeleně v případě nových stavebních aktivit ve větších obytných komplexech, jako je právě např. sídliště Jarov a sídliště Chmelnice. Chtějí-li mít občané přehled, zda je u nich minimální procentuální zastoupení zeleně deklarované územním plánem dodržováno, musí si vypracovat podobnou inventarizaci ploch zeleně, jakou provedli na sídlišti Jarov tvůrci této připomínky. Jde o velmi pracnou záležitost, při které tvůrci inventarizace nemusí být přímo dendrologickými odborníky, ale musí mít schopnost orientovat se v mapě a počítat i bez geodetického zaměření procenta plochy. Je absurdní, aby kontrola dodržení minimálního podílu zeleně v okolí bydliště musela být prováděna takto pracně občany. Napadá nás jediné řešení - tuto povinnost by mohl mít odbor životního prostředí příslušné městské části. V každém posudku k jakémukoliv stavebnímu záměru by pak musel uvést, o kolik procent klesne kvůli stavbě reálné množství zeleně v daném územním celku, zkonstatovat, zda došlo k poklesu pod minimum, či ne, a doložit to konkrétními čísly na konkrétních parcelách. Samozřejmě že by kvůli tomu musel nechat vypracovat podrobnou inventarizaci zeleně

8 s procentuálním zastoupením zeleně na parcelách, kterou by pak musel každé 4 roky aktualizovat (v konceptu je stanoveno, že každé 4 roky může docházet ke schvalování změn v územním plánu). Má-li však toto fungovat, musí nějaký závazný normativ (nejlépe nová vyhláška) úřady jednotlivých městských částí k tomuto kroku zavazovat. Jinak však ztrácí stanovení minimálního podílu zeleně svůj smysl kontroly nesnižování ploch zeleně v rámci nových aktivit v územním celku a tuto kontrolu tedy koncept nového územního plánu deklaruje, ale reálně neprovádí ani nenavrhuje možný způsob kontroly. 4) Další dílčí připomínkou bodu II. je požadavek, aby určité části textu byly přeřazeny z Odůvodnění do Závazné části textu územního plánu, protože se nejedná o žádné vysvětlení či upřesnění, ale naopak základ deklarace nového územního plánu. Jde o text Odůvodnění, kde je na straně 41, v kapitole (Podíl zeleně) uvedeno, že: Cílem regulace na stabilizovaných plochách je zachování minimálně stávajícího podílu zeleně. Podíl zeleně, uváděný v procentech, představuje minimální podíl zeleně na dotčených pozemcích celého stavebního záměru, nižší podíl zeleně je přípustný za podmínky, že jsou tyto pozemky menší než 0,25 ha (tj metrů čtverečních - pozn. tvůrců připomínky) nebo podíl zeleně neklesne pod stávající podíl v rámci celé plochy s vymezeným podílem; stávající podíl zeleně se však již nemůže dále snižovat. Uvedenou maximální hodnotu 0,25 ha považujeme za značně přehnanou, pokud jde o velikost takové plochy (domyšleno - stavba na celých parcelách do 2500 metrů čtverečních plochy stavebního záměru může mít např. 1% podílu zeleně) a je podle našeho názoru velmi diskutabilní, jestli by tato výjimka neměla být vypuštěna vůbec. Pokud se ale tímto faktem nebudeme dále zabývat, z předchozí citace přímo čiší, jak je důležité, aby byla součástí textu Závazná část územního plánu a stala se tedy výrokovou částí opatření obecné povahy (zvlášť pak poslední věta). Jde o tak jednoznačnou věc, že doufáme, že zařazení citovaného výroku do Odůvodnění je omylem, nikoli záměrem - výsledkem by totiž byl stav, kdy by se při posuzování staveb úřady uvedenou citací řídit mohli, ale případně také nemuseli, což je dost katastrofální výsledek. Jaké záměry bychom měli přisuzovat tvůrcům konceptu ÚP, pokud by citaci do části Odůvodnění zařadili úmyslně? 5) Poslední dílčí připomínkou bodu II. je upozornění na naprosto nelogické zařazení parkově upravených ploch (v rámci koncepce plošné a prostorové regulace) do území krajinného, plochy nelesní (kód ZN). Parkovými plochami lze nazvat především plochy větší než 0,5 ha, které nesplňují podmínky pro to, aby se staly parkem (např. jsou užší než 25 m), ale jde o udržované záměrné výsadby. (Podle definice konceptu ÚP je parkově upravená plocha záměrně založená plocha a linie zeleně, tzv. parkové pásy.) Často to mohou být plochy v prvních dvou pásmech města - v historickém jádru či kompaktním vnitřním městu. Není snad naprosto nelogické, aby na území města, kde jsou především základní typy území obytné a produkční, v menší míře pak rekreační, bylo např. 1,8 ha plochy zeleně prohlášeno za parkově upravenou plochu a tím vznikla ve vnitřním městě velmi malá enkláva krajinného území uprostřed kompaktního města? Sám název parkově upravená plocha jednoznačně napovídá, že tyto plochy by měly patřit do území rekreačního, plochy rekreační parkové (kód ZP) - stejně jako tam patří parky. Žádáme proto o jejich přeřazení, které by zjednodušilo i problematiku zeleně na sídlištích Jarov a Chmelnice. III. Dílčí připomínka k procesu pořizování nového ÚP 1) Podáváme stížnost, že byla veřejnosti dána příliš krátká doba, po kterou se mohla ke konceptu nového územního plánu vyjadřovat byl zveřejněn koncept a je poslední termín pro podání připomínky a námitky. Upozorňujeme, že textu konceptu, který bylo třeba pro vypracování této připomínky prostudovat, je cca 250 stran (celkově je text ještě výrazně rozsáhlejší, ale některé části bylo možné při studiu vynechat). Nedostatek času se samozřejmě negativně odrazil i na počtu podpisů pod připomínkou. Žádáme proto o prodloužení doby, po kterou je možné podávat námitky a připomínky ke konceptu plánu, který vznikal několik let (a další dva roky času si tvůrci konceptu vymiňují na dotvoření územního plánu, ke kterému se veřejnost může vyjadřovat pouhý jeden měsíc).

Věcně shodná připomínka a zmocnění zástupce veřejnosti při pořizování nového územního

Věcně shodná připomínka a zmocnění zástupce veřejnosti při pořizování nového územního Magistrát hlavního města Prahy Odbor územního plánu Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 V Praze dne 1 listopadu 2009 Věcně shodná připomínka a zmocnění zástupce veřejnosti při pořizování nového územního plánu

Více

Doplňující text námitky:

Doplňující text námitky: Námitka vzniklá na základě osmistránkového dokumentu Věcně shodná připomínka ke konceptu nového územního plánu hlavního města Prahy týkající se procentuálního zastoupení zeleně v oblasti sídlištního komplexu

Více

Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO

Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO Ú Z E M N Í P L Á N O B C E O B R A T A Ň Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO ČERVENEC 2007 AUTORISACE Pořizovatel:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 582 ze dne 16.07.2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 582 ze dne 16.07.2014 č.j.: 628/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 582 ze dne 16.07.2014 Vyjádření MČ Praha 3 k oznámení záměru "Trojlístek, Praha 9, k. ú. Hrdlořezy", podle zákona č. 100/2001 Sb.,

Více

ODSUN PORTÁLU TUNELU OD AREÁLU BŘEVNOVSKÉHO KLÁŠTERA

ODSUN PORTÁLU TUNELU OD AREÁLU BŘEVNOVSKÉHO KLÁŠTERA Magistrát hlavního města Prahy Odbor územního plánu Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 Věcně shodná připomínka ODSUN PORTÁLU TUNELU OD AREÁLU BŘEVNOVSKÉHO KLÁŠTERA a zmocnění zástupce veřejnosti při pořizování

Více

Územní studie. Mistrovice - V sadě II

Územní studie. Mistrovice - V sadě II Územní studie Mistrovice - V sadě II 2 0 1 4 Pořizovatel Starosta obce Městský úřad Žamberk Odbor regionálního rozvoje a územního plánování Martin Mimra Dr. Ing. Petr Mařík Projektant Atelier AUREA spol.

Více

Dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám k výběrovému řízení s názvem Rekonstrukce knihovny v Třinci

Dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám k výběrovému řízení s názvem Rekonstrukce knihovny v Třinci Dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám k výběrovému řízení s názvem Rekonstrukce knihovny v Třinci Vážená paní / Vážený pane, na základě zmocnění zadavatele Třinec, sídlem Jablunkovská 160, 739

Více

Novostavba rodinného domu, parc.č. 208, k.ú. Hlubočepy

Novostavba rodinného domu, parc.č. 208, k.ú. Hlubočepy HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Šmolík Michal, Ing.arch. Slivenecká 28 15200 Praha 5 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1222910/2012/1/OZP/VI RNDr.

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 8 401 00 ÚSTÍ NAD LABEM Příloha č. 2 Odbor rozvoje města Vyřizuje: Mgr. Adamčík / tel.:475271624 ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE Územní studie Nová Ves Z19-3, Z19-106

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í Plzeň, 2012 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE NÁMĚT Č.1 NÁVRH ZADÁNÍ Zpracoval pořizovatel: MěÚ Klatovy odbor výstavby a územního

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 MIŘETICE NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

NÁMITKA č. 184 184-1

NÁMITKA č. 184 184-1 NÁMITKA č. 184 184-1 Námitka č. 184 184-2 K námitce č. 184, podané panem Kotalou Lubošem, bytem Lumírova 18, Ostrava, dne 15.8.2013, kterou se požaduje, mimo zastavěné území obce v k. ú. Krásné Pole, změna

Více

Střítež. Změna č. 1 územního plánu. Změna č. 1 ÚP Střítež. Vypracoval: Architektonický ateliér ŠTĚPÁN Žižkova 12 České Budějovice

Střítež. Změna č. 1 územního plánu. Změna č. 1 ÚP Střítež. Vypracoval: Architektonický ateliér ŠTĚPÁN Žižkova 12 České Budějovice Změna č. 1 územního plánu Střítež Změna č. 1 ÚP Střítež Tato změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Střítež ČJ: ze dne:. Změna územního plánu nabyla účinnosti dne: Pořizovatel:

Více

/ MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16

/ MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁST ODBOR VÝSTAVBY, DOPRAVY A ŽVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ÚSEK VÝSTAVBY Dle rozdělovníku Váš dopis zn.ze dne Naše č.j. 021697110VDŽPlMk Vyřizuje Praha ng.arch. Marie Kastlová

Více

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov 1 Na základě návrhu vlastníka pozemku (občana obce) schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání rozhodnutí o pořízení Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov.

Více

ODŮVODNĚNÍ SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY

ODŮVODNĚNÍ SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY pro společné jednání dle zákona č.183/2006 Sb. pořizovatel: M Ú O d o l e n a V o d a BŘEZEN

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru

Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru Zastupitelstvo města Roztoky na základě UZM 18-2/2001 ze dne 31.1.2001 a na základě 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000

Více

PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ

PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ REGULAČNÍ PLÁN BÍLÁ PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ NÁVRH ZADÁNÍ sestavený k projednání ve smyslu 61 a 62 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zpracovaný

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA Obsah Textová část : Ozn. Kapitola Str. II.1 vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A.

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A. TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch,

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU PSÁRY

POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU PSÁRY POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU PSÁRY Odbor územního plání, MěÚ Černošice vedoucí: Ing. Helena Ušiaková referent: Ing. arch. Kristýna Jirsová ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby R O Z H O D N U T Í Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby Kasejovice, Husova 98 PSČ 335 44 tel.371 595 140, fax 371 595 100 okres Plzeň - jih -------------------------------------------------------------- DORUČENKOU! Pan

Více

ÚZEMNÍ STUDIE PRO PLOCHY RZ RODINNÁ REKREACE V K. Ú. HODONÍN (OKRES HODONÍN)

ÚZEMNÍ STUDIE PRO PLOCHY RZ RODINNÁ REKREACE V K. Ú. HODONÍN (OKRES HODONÍN) ÚZEMNÍ STUDIE PRO PLOCHY RZ RODINNÁ REKREACE V K. Ú. HODONÍN (OKRES HODONÍN) Pořizovatel: Městský úřad Hodonín, úřad územního plánování, odbor rozvoje města Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín Zhotovitel:

Více

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru OLEŠNÍK stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ katastrální území Olešník pořizovatel: Magistrát města České Budějovice odbor územního plánování a architektury březen

Více

NÁVRH ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODĚRADY

NÁVRH ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODĚRADY NÁVRH ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODĚRADY Územní plán Voděrady se Změnou č. 1 Územního plánu (dále jen ÚP) Voděrady mění takto: TEXTOVÁ ČÁST: 1. U definice plochy bydlení čistého uvedené v části f) stanovení

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č.1 ÚP byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice (usnesení č.

Více

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané dne 16. 2. 2015 v přízemí Grabovy vily

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané dne 16. 2. 2015 v přízemí Grabovy vily Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané dne 16. 2. 2015 v přízemí Grabovy vily Přítomni: dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu Předsedající: Doc.

Více

NÁMITKA č. 186 186-1

NÁMITKA č. 186 186-1 NÁMITKA č. 186 186-1 Námitka č. 186 186-2 186-3 K námitce č. 186, podané Ing. Jarmilou Rappersberger, bytem 1.května, Ostrava Polanka, dne 21.8.2013, kterou se požaduje změna způsobu využití plochy Plochy

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z měny č. 1 Ú z e m n í h o p l á n u H o r k a u S t a r é P a k y

N Á V R H Z A D Á N Í Z měny č. 1 Ú z e m n í h o p l á n u H o r k a u S t a r é P a k y N Á V R H Z A D Á N Í Z měny č. 1 Ú z e m n í h o p l á n u H o r k a u S t a r é P a k y Pořizovatel: Zpracoval: Obecní úřad Horka u Staré Paky 512 34 Horka u Staré Paky Obecní úřad Horka u Staré Paky

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Projektant: Ing.arch. Štěpánka Ťukalová, UA PROJEKCE, Boleslavova 30, 370 06 České Budějovice Pořizovatel: Městský úřad Blatná, odbor výstavby

Více

o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA

o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA Obecně závazná vyhláška č. 2/2005 o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA Změna č. 4 ÚPN města Napajedla schválená podle ustanovení 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním

Více

Jak projekt Viladomů Farkáň (ne)vyhovuje Vyhlášce 26/1999 o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze

Jak projekt Viladomů Farkáň (ne)vyhovuje Vyhlášce 26/1999 o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze Jak projekt Viladomů Farkáň (ne)vyhovuje Vyhlášce 26/1999 o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze Čl. 4 Umísťování staveb (1) Při umísťování staveb a jejich začleňování do

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost města Oslavany pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Adresa příslušného úřadu. Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:...

Adresa příslušného úřadu. Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Příloha č. 8 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: OHLÁŠENÍ STAVBY podle ustanovení 104 odst. 1 písm. a) až e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO ODBOR ROZVOJE oddělení územního plánu OBROKOVÁ 10/12, 669 22 ZNOJMO

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO ODBOR ROZVOJE oddělení územního plánu OBROKOVÁ 10/12, 669 22 ZNOJMO MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO ODBOR ROZVOJE oddělení územního plánu OBROKOVÁ 10/12, 669 22 ZNOJMO Dotčené orgány, KrÚ, obec Velký Karlov, sousední obce Dle rozdělovníku Váš dopis zn. naše značka vyřizuje tel.: 515

Více

Územního plánu Znojmo

Územního plánu Znojmo B-15-067-000 Změna č. 1 Územního plánu Znojmo Textová část Objednatel: Město Znojmo Obroková 1/12, 669 22 Znojmo Pořizovatel: Městský úřad Znojmo Odbor územního plánování a strategického rozvoje, oddělení

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Trubín období 10/2009 07/2013

Zpráva o uplatňování Územního plánu Trubín období 10/2009 07/2013 Zpráva o uplatňování Územního plánu Trubín období 10/2009 07/2013 Pořizovatel: Městský úřad Beroun, odbor územního plánování a regionálního rozvoje Husovo náměstí 68 266 43 Beroun Zpráva o uplatňování

Více

Název Návrh směny částí pozemků p.č. 436/1,2375/2 za část pozemku p.č. 436/27, vše v k.ú. Holásky. Obsah:

Název Návrh směny částí pozemků p.č. 436/1,2375/2 za část pozemku p.č. 436/27, vše v k.ú. Holásky. Obsah: Rada města Brna MMB2015000000395 ZM7/ o35~6 Z7/06. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19.5. 2015 Název Návrh směny částí pozemků p.č. 436/1,2375/2 za část pozemku p.č. 436/27, vše v k.ú. Holásky.

Více

Územní studie 25 SZ. 30 odst. 1 SZ

Územní studie 25 SZ. 30 odst. 1 SZ Územní studie Územní studie: patří mezi územně plánovací podklady, ověřuje možnosti a podmínky změn v území, slouží jako podklad k pořizování politiky územního rozvoje, slouží jako podklad k pořizování

Více

ÚKONY POŘIZOVATELE SPOJENÉ S VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM KONCEPTU A NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. Metodika je určena pořizovatelům územních plánů

ÚKONY POŘIZOVATELE SPOJENÉ S VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM KONCEPTU A NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. Metodika je určena pořizovatelům územních plánů ÚKONY POŘIZOVATELE SPOJENÉ S VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM KONCEPTU A NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU Metodika je určena pořizovatelům územních plánů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ústav územního rozvoje leden 2012 Obsah

Více

MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav

MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Břeclav, odbor stavebního řádu a územního plánování Městys Moravská

Více

LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice

LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO ODBOR ROZVOJE oddělení územního plánu OBROKOVÁ 10/12, 669 22 ZNOJMO Obecní úřad LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice Váš dopis značky/ze dne naše značka vyřizuje tel.: 515 216 334 MUZN

Více

dvacetimetrový pruh na katastru Vokovic je stabilizován jako ZMK

dvacetimetrový pruh na katastru Vokovic je stabilizován jako ZMK Odbor životního protředí odd. Ochrany přírody a krajiny - ing. Ivan Bednář odd. Péče o zeleň ing. Jiří Karnecki Magistrát Hlavního města Prahy Jungmannova 29/34 110 00 Praha 1 Vážený pane ing. Bednáři,

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV Červenec 2010 Obsah odůvodnění 1) Textová část 2) Grafická část 2a) Koordinační výkres 1:5000 2b) Výkres širších vztahů 1:10000 2c) Výkres záborů ZPF 1: 5000 1 Odůvodnění

Více

N Á V R H SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY

N Á V R H SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY N Á V R H ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY pro společné jednání dle zákona č.183/2006 Sb. pořizovatel: M Ú O d o l e n a V o d a ČERVEN 2011-1 - OBJEDNATEL: Město Odolena Voda zastoupené

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE CHVALOVICE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNUOBCE CHVALOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE

Více

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník Obec Hnačov Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník ZÁZNAM O ÚČINNOSTI a) označení správního orgánu, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Hnačov b) údaje o vydání: datum nabytí

Více

DOPORUČENÉ REGULATIVY FUNKČNÍHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ pro zpracování regulačních plánů lokalit Z1, Z2, Z8 a Z11

DOPORUČENÉ REGULATIVY FUNKČNÍHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ pro zpracování regulačních plánů lokalit Z1, Z2, Z8 a Z11 DOPORUČENÉ REGULATIVY FUNKČNÍHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ pro zpracování regulačních plánů lokalit Z1, Z2, Z8 a Z11 Doporučené regulativy funkčního a prostorového uspořádání se uplatní při zpracování regulačních

Více

Statutární město Brno, Magistrát města Brna Odbor územního plánování a rozvoje Kounicova 67 601 67 Brno V Brně dne 01.02.2014

Statutární město Brno, Magistrát města Brna Odbor územního plánování a rozvoje Kounicova 67 601 67 Brno V Brně dne 01.02.2014 Statutární město Brno, Magistrát města Brna Odbor územního plánování a rozvoje Kounicova 67 601 67 Brno V Brně dne 01.02.2014 Věc : Věcně shodná připomínka ke konceptu územního plánu města Brna ve věci

Více

11. Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění V průběhu projednání návrhu změny č. 1 ÚPSÚ byly uplatněny tyto námitky:

11. Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění V průběhu projednání návrhu změny č. 1 ÚPSÚ byly uplatněny tyto námitky: 11. Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění V průběhu projednání návrhu změny č. 1 ÚPSÚ byly uplatněny tyto námitky: - a) c) H. Štěpánková, K. Vacková, Dr. Vacková, bytem Čenětice 3, 251 68 Kamenice,

Více

ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ. srpen 2015 pro společné jednání

ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ. srpen 2015 pro společné jednání ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ srpen 2015 pro společné jednání Záznam o účinnosti Změny č. 5 ÚPNSÚ Kosoř vydávající správní orgán: datum vydání: číslo usnesení: datum nabytí účinnosti: pořizovatel: jméno oprávněné

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LHOTA

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LHOTA ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU HORNÍ LHOTA Změna č. 9 A.1. NÁVRH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL OBJEDNATEL PROJEKTANT Digitální zpracování : Horní Lhota : Zlín : Zlínský

Více

Obec Jenišovice. Část první Úvodní ustanovení. Článek 1 Účel vyhlášky. Článek 2 Rozsah platnosti

Obec Jenišovice. Část první Úvodní ustanovení. Článek 1 Účel vyhlášky. Článek 2 Rozsah platnosti OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE Obec Jenišovice Obecně závazná vyhláška č. 1/05 ze dne 1.12.2005 o Změně č. 2 závazné části Územního plánu sídelního útvaru Jenišovice Zastupitelstvo obce Jenišovice se na

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY prosinec 2007 Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Havraníky pořizuje

Více

NÁMITKA č. 7 Námitka je rozdělena na 3 dílčí námitky:

NÁMITKA č. 7 Námitka je rozdělena na 3 dílčí námitky: NÁMITKA č. 7 Námitka je rozdělena na 3 dílčí námitky: 7-1 Námitka č. 7 7-2 Námitce č. 7/1 podané společnosti Lesy České republiky, s.p., Správa toku oblast Povodí Odry, Frýdek Místek, se sídlem Nádražní

Více

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nový Jičín Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče Oddělení úřad územního plánování Určený zastupitel: Ing. Marie Ježková ZPRACOVATEL: Svatopluka Čecha 513,

Více

NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN

NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.1 - NÁVRH VYDÁNÍ ZMĚNY - NÁVRH ZÁZNAMU O ÚČINNOSTI - Z M Ě N A ÚP Č.1 - O D Ů V O D N Ě N Í Dokumentace ke společnému jednání - 05 / 2010 Nemanice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

Změnu č. 1 Územního plánu obce Lhotka

Změnu č. 1 Územního plánu obce Lhotka Obec LHOTKA, 739 47, okr. Frýdek-Místek IČ: 00296864, tel. i fax 558661850, e-mail info@obec-lhotka.eu Č.j.: 82/2010 Datum 15. 12. 2010 Záznam o účinnosti Správní orgán, který Změnu č. 1 Územního plánu

Více

Adresa příslušného úřadu

Adresa příslušného úřadu Příloha č. 8 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: OHLÁŠENÍ STAVBY podle ustanovení 104 odst. 1 písm. a) až e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

LODĚNICE okr. Brno-venkov

LODĚNICE okr. Brno-venkov ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LODĚNICE okr. no-venkov I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Pohořelice, Odbor územního plánování a stavebního

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC (NÁVRH)

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC (NÁVRH) ZADÁNÍ (NÁVRH) ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC Pořizovatel: Městský úřad Nový Bor stavební úřad a úřad územního plánování Nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor návrh ZADÁNÍ pro zpracování změny č.3 územního

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna 1 Textová část 2 Hlavní výkres funkční využití území (výřezy) Odůvodnění Změny 1 Textová část 2 Výkres

Více

ÚS TEPLICKÉ PŘEDMĚSTÍ

ÚS TEPLICKÉ PŘEDMĚSTÍ ÚZEMNÍ STUDIE PŘÍLOHA č. 2 TEPLICKÉ PŘEDMĚSTÍ rozvojové plochy Z13, Z16, Z17, Z18, Z19, Z60, P36, N06, část N02, N03 a N04 Pořízení uloženo Územním plánem Bílina 2015 1 S t r á n k a OBSAH ÚZEMNÍ STUDIE

Více

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH NÁVRHOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ VE SCHVÁLENÉM ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA CHRASTAVA

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH NÁVRHOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ VE SCHVÁLENÉM ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA CHRASTAVA MĚSTO CHRASTAVA VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH NÁVRHOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ VE SCHVÁLENÉM ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA CHRASTAVA Pořizovatel: Městský úřad Chrastava Odbor výstavby a územní správy Nám.

Více

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Jednání ZM dne: 29.3.2010 Věc: Schválení upraveného zadání 1. změny platného územního plánu Rychnov u Jablonce nad Nisou Předkládá:

Více

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL ZÁSADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví Města Klecany dle usnesení

Více

Ing. Miroslav Zelený starosta Městské části Praha 5 Štefánikova 13, 15 15022 Praha 5 27. března 2013

Ing. Miroslav Zelený starosta Městské části Praha 5 Štefánikova 13, 15 15022 Praha 5 27. března 2013 Ing. Miroslav Zelený starosta Městské části Praha 5 Štefánikova 13, 15 15022 Praha 5 27. března 2013 Žádost o zastavení změn části parku Košíře-Motol na golfové hřiště. Vážený pane starosto, Obracíme se

Více

PŘEZKUM ZMOCNĚNÍ ZÁSTUPCE VEŘEJNOSTI

PŘEZKUM ZMOCNĚNÍ ZÁSTUPCE VEŘEJNOSTI PŘEZKUM ZMOCNĚNÍ ZÁSTUPCE VEŘEJNOSTI Metodické doporučení Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje srpen 2013 Obsah 1 Úvod 2 Přezkum zmocnění zástupce veřejnosti 2.1 Institut zástupce veřejnosti

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014 Bod programu: 14 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Eva Skálová za pořizovatele, Zdeněk Přichystal určený

Více

ZADÁNÍ PROFESÍM A SPECIALISTŮM PRO KONZULTACI A VY-

ZADÁNÍ PROFESÍM A SPECIALISTŮM PRO KONZULTACI A VY- Vladislava Veselá 20/12/2015 str. 1/5 Veřejná zakázka : PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ NÁMĚS- TÍ E.BENEŠE Objednatel: Zhotovitel: Statutární město Kladno Magistrát města Kladna Náměstí Starosty

Více

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení celoměstsky významné změny Z 2834/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a stanovení

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Ráječko. Návrh

Zpráva o uplatňování Územního plánu Ráječko. Návrh Zpráva o uplatňování Územního plánu Ráječko období 7/2010 7/2014. Návrh Zpráva o uplatňování Územního plánu Ráječko byla schválena usnesením č.. přijatým Zastupitelstvem obce Ráječko na.zasedání dne Zpráva

Více

Změna č. 4 regulačního plánu PRAŽSKÁ ČTVRŤ A LOKALITA LANNOVA

Změna č. 4 regulačního plánu PRAŽSKÁ ČTVRŤ A LOKALITA LANNOVA Změna č. 4 regulačního plánu PRAŽSKÁ ČTVRŤ A LOKALITA LANNOVA Jehož závazná část byla vyhlášena zastupitelstvem města České Budějovice obecně závaznou vyhláškou č.11/2005 ze dne 15.9.2005, kterou se vyhlašuje

Více

a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem.

a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem. Odůvodnění zpracované pořizovatelem Výsledek přezkoumání Změn č. 4 územního plánu obce Dobrá podle - 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou

Více

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT 1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE,

Více

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RYNHOLEC POŘIZOVATEL: Obecní úřad Rynholec PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.2 ÚPO RYNHOLEC 1 Název územně plánovací dokumentace: Změna

Více

Příloha Odůvodnění územního plánu Krásná Lípa - návrh L STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU DLE 50 ODST. 5 VČETNĚ SDĚLENÍ, JAK BYLO ZOHLEDNĚNO

Příloha Odůvodnění územního plánu Krásná Lípa - návrh L STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU DLE 50 ODST. 5 VČETNĚ SDĚLENÍ, JAK BYLO ZOHLEDNĚNO L STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU DLE 50 ODST. 5 VČETNĚ SDĚLENÍ, JAK BYLO ZOHLEDNĚNO SDĚLENÍ, JAK BYLO ZOHLEDNĚNO STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU DLE 50 ODST. 5 Stanovisko Krajského úřadu Ústeckého kraje

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY Pořizovatel: Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje, Žižkovo nám.2, 39002 Tábor Určený zastupitel: starosta obce Milan Mrázek Březen 2012 1 OBSAH A)

Více

ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko

ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko 6.11.2014 13.1.2015 21.1.2015 Obsah 1 Cíle a účel řešení územní studie... 2 2 Vymezení řešeného území... 2 3 Základní urbanistická koncepce a její regulace... 2 ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko 3.1 HODNOTY

Více

Zadání. Změny č. 2 územního plánu obce B O R O V Á

Zadání. Změny č. 2 územního plánu obce B O R O V Á Zadání Změny č. 2 územního plánu obce B O R O V Á Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební

Více

KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav

KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav NÁVRH ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Objednatel: Město Klobouky u Brna, nám. Míru 169/1, 691 72

Více

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. Plánování a význam zeleně v malých městech Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. zeleň v sídle Zeleň je jednou ze základních funkčních složek struktury sídla,

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PLAVY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PLAVY Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Plavy Číslo usnesení:. Datum vydání: 23.02.2011 Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis: Městský

Více

Příloha A Odůvodnění Metodická příloha k platnému územnímu plánu

Příloha A Odůvodnění Metodická příloha k platnému územnímu plánu Příloha A Odůvodnění Metodická příloha k platnému územnímu plánu slouží ke sjednocení výkladu postupů a pojmů souvisejících s aplikací Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. Určena je zejména pro

Více

Příloha II/1 Koordinační výkres /lokalita č. 1, 2 M 1:2 880. Příloha II/2 Koordinační výkres /lokalita č. 3, 5, 7 M 1:2 880

Příloha II/1 Koordinační výkres /lokalita č. 1, 2 M 1:2 880. Příloha II/2 Koordinační výkres /lokalita č. 3, 5, 7 M 1:2 880 OBSAH DOKUMENTACE II. Odůvodnění Změny č. 4 územního plánu A/ Textová část kapitola-název strana 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE...2 1.1 Název úkolu, objednatel, projektant...2 1.2 Obsah změny územního plánu...2 2.

Více

Přítomni viz. prezenční listina, která je nedílnou součástí tohoto písemného záznamu o počtu 1 listu. (příloha č.1)

Přítomni viz. prezenční listina, která je nedílnou součástí tohoto písemného záznamu o počtu 1 listu. (příloha č.1) Písemný záznam o průběhu veřejného projednání o návrhu Územního plánu Křešice konaného dne 3. 9. 2014 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Křešice Tento písemný záznam o průběhu veřejného

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

PLÁN OCHRANY A KONCEPCE REGENERACE KRAJINNÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY A PROBLÉMY DOSTUPNOSTI INFORMACÍ O KULTURNÍ KRAJINĚ PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

PLÁN OCHRANY A KONCEPCE REGENERACE KRAJINNÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY A PROBLÉMY DOSTUPNOSTI INFORMACÍ O KULTURNÍ KRAJINĚ PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ PLÁN OCHRANY A KONCEPCE REGENERACE KRAJINNÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY A PROBLÉMY DOSTUPNOSTI INFORMACÍ O KULTURNÍ KRAJINĚ PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ doc.ing.arch. Ivan Vorel, CSc, Ing.arch. Simona Švecová Katedra urbanismu

Více

Příloha č. 1 Zprávy o uplatňování Územního plánu Vělopolí za období 04/2010-4/2013

Příloha č. 1 Zprávy o uplatňování Územního plánu Vělopolí za období 04/2010-4/2013 Příloha č. 1 Zprávy o uplatňování Územního plánu Vělopolí za období 04/2010-4/2013 Pozemek parc.č. 210/18, k.ú.vělopolí Parc. č. pozemku: 210/18 Výměra: 3537 m 2 Navrhovaná změna využití: stavební pozemek

Více

NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice. Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám.

NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice. Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice Pořizovatel: Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. 1, 682 01 Vyškov Datum: Srpen 2011 1 Obsah zadání: a) Požadavky

Více

BYTOVÝ DŮM HVIEZDOSLAVOVA

BYTOVÝ DŮM HVIEZDOSLAVOVA JEČNÁ 39, RAHA 2 TUDIE RO ŘEDBĚŽNÉ ROJEDNÁNÍ datum : 09/2012 BYTOVÝ DŮM HVIEZDOLAVOVA DOTČENÝ OZEMEK p.č. k.ú. Háje výměra typ parcely druh pozemku způsob využití vlastník 1102/5 728233 1 060 m2 parcela

Více

Ochrana historického centra Prahy

Ochrana historického centra Prahy Magistrát hlavního města Prahy Odbor územního plánu Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 Ochrana historického centra Prahy Věcně shodná připomínka a zmocnění zástupce veřejnosti při pořizování nového územního

Více