V rámci posuzování procesu pořizování nového ÚP jde o tuto dílčí připomínku:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V rámci posuzování procesu pořizování nového ÚP jde o tuto dílčí připomínku:"

Transkript

1 Věcně shodná připomínka ke konceptu nového územního plánu hlavního města Prahy týkající se procentuálního zastoupení zeleně v oblasti sídlištního komplexu Jarov-Chmelnice na Praze 3, opravy chybného zařazení několika parků na ploše sídlišť Jarov a Chmelnice do obytné plochy a dalších připomínek ke kvalitě konceptu nového územního plánu My, obyvatelé sídlištního komplexu Jarov-Chmelnice, tedy občané Prahy, podepsaní na podpisových arších přiložených v příloze č. 1, uplatňujeme v souladu s 23 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, věcně shodnou připomínku (obsahující řadu dílčích připomínek) ke konceptu a návrhu územně plánovací dokumentace. Na základě této, níže upřesněné, věcně shodné připomínky zmocňujeme k podání námitky a k našemu dalšímu zastupování při projednání námitky ve smyslu 23 odst. 3 stavebního zákona zástupce veřejnosti. Předmětná územně plánovací dokumentace: koncept a případný návrh Územního plánu hl. m. Prahy, o jehož pořízení rozhodlo Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 7/1 ze dne Tato připomínka má několik podbodů: 1) k podhodnocení procentuálního zastoupení zeleně z rámci plochy sídliště Jarov; 2) k zařazení 7 parků na území sídlištního komplexu Jarov - Chmelnice do obytného území, plochy bydlení (kód OB, v rámci prostorové regulace kód V1-8/40) místo do rekreačního území, rekreační parkové plochy (kód ZP). Tato chyba se objevuje ve více výkresech závazné části konceptu nového územního plánu; 3) k vyřazení dvou ploch v našem sídlištním komplexu či jeho blízkém okolí z ploch zeleně a jejich zařazení do obytného území, plochy bydlení (kód OB) a plochy smíšené (kód SM) bez adekvátní náhrady skutečného přírůstku zeleně. V rámci celého konceptu územního plánu obecně jde o tyto dílčí připomínky: 1) k absenci takového základního typu struktury zástavby, který by respektoval ráz našeho sídlištního komplexu; 2) k principu tvorby koeficientu zeleně, přesněji řečeno procentuálního zastoupení zeleně ve výkresu V3 (Prostorová regulace a veřejná prostranství) závazné části územního plánu; 3) k obtížné kontrolovatelnosti dodržení zachování příslušného minimálního procenta zeleně ve větších komplexech, jako jsou například právě sídliště Jarov a Chmelnice; 4) k zařazení níže uvedených částí textu do části Odůvodnění místo do Závazné části textu územního plánu, která se po vydání územního plánu stane výrokovou částí opatření obecné povahy; 5) k zařazení parkově upravených ploch do základního typu území krajinného, plochy nelesní (kód ZN), místo do zákl. typu území rekreačního, plochy parkové (kód ZP). V rámci posuzování procesu pořizování nového ÚP jde o tuto dílčí připomínku: 1) ke krátké době, která byla poskytnuta Magistrátem hl. m. Prahy na zpracování připomínek a námitek. I. Následující dílčí připomínky se týkají sídlištního komplexu Jarov - Chmelnice, jehož plocha je vymezena ulicemi Květinková, V Jezerách, Koněvova a Osiková a parcelami č. 2931/175, 2917, 2922/36, 2922/89, 2922/51, 2922/26, 4485/1, 2922/16, 3016/3, 3016/2, 2931/322, 2931/299, 2931/149, 2931/191 a 2931/174 na sídlišti Jarov a ulicemi Koněvova, Spojovací, U Kněžské Louky, Na Balkáně a parcelami č. 2639/178, 2639/133, 2639/131, 2639/119, 2639/217, 2639/218, 2639/109, 2639/112, 2639/232, 2639/120, 2624/4 na sídlišti Chmelnice. Území přesně souhlasí s vymezením sídliště Jarov a Chmelnice jako plochy V1-8/40 ve výkresu V3 (Prostorová regulace a veřejná prostranství) předkládaného konceptu územního plánu. Jedinou výjimkou jsou parcely č. 2931/252 a 2931/298 (mezi ulicemi Habrová a Květinková), kde jde jednoznačně o chybné stanovení hranice sídliště, protože celé parcely jsou za plotem sousedícího areálu. Dále bychom ale chtěli také upozornit na nelogičnost přiřazení parcel č. 2931/184, 2931/189, 2931/190, 2930/48, 2930/49 a 2930/50 k témuž sousednímu areálu, protože jde o pás zeleně, který je naopak před plotem areálu směrem do

2 ulice Květinková a organicky patří k sídlišti (a ještě ke všemu menší část tohoto pásu, u které nechápeme její odlišnost od zbytku pásu, koncept nového ÚP do území sídliště řadí). 1) Upozorňujeme tvůrce konceptu územního plánu, že při stanovení procentuálního zastoupení zeleně (viz výkres V3 - Prostorová regulace a veřejná prostranství) zřejmě vycházeli z nepřesných podkladů, když dospěli k minimálnímu procentuálnímu zastoupení zeleně na Jarově 40%. Tvůrci připomínky na území sídliště Jarov zpracovali v terénu velmi podrobnou mapu reálného stavu zeleně v rostlém terénu (zjednodušenou inventarizaci zeleně) a dospěli k 51% zeleně (přesně 50,9%) oproti 49% ostatních ploch. Zvláštní pozornost při mapování věnovali zanesení procentuálního podílu zeleně na těchto parcelách: za prvé na plochách, které mají podle katastru nemovitostí způsob využití zeleň, ale na celé ploše zeleň není, nebo není v rostlém terénu; za druhé pak naopak na plochách, kde v katastru nemovitostí zeleň není způsobem využití, ale ve skutečnosti o plochu zeleně v rostlém terénu alespoň zčásti jde (viz seznam parcel s výměrou a procentem zastoupení zeleně na parcelách - příloha č. 2). U takového výsledku by tvůrci konceptu ÚP mohli argumentovat tím, že při mapování bez geodetického zaměření může dojít až k 1% chybě (tvůrci připomínky ale znají podrobnost a pečlivost, s jakou mapu vypracovávali a nedomnívají se to - 1% je totiž cca 1650 čtverečních metrů plochy, u mapování malých ploch by k tak velké chybě dojít nemělo). Vrátíme-li se však k poznámce z dřívějšího textu - jde o parcely č. 2931/184, 2931/189, 2931/190, 2930/48, 2930/49 a 2930/50 u ulice Květinková - a pás zeleně místo k sousednímu areálu přičteme k sídlišti (v tuto chvíli patří k sídlišti nelogicky jen malý konec tohoto pásu), stoupne procento zeleně na 51,2%. A budeme-li v kontrolování práce tvůrců konceptu nového územního plánu pokračovat, zjistíme, že nově uznaný park pod ulicí Habrová (parcely č. 2922/58, 4487, 2922/51, 2922/37, 4489, 4492, 4491, 2922/18, 2922/20, 4490, 2922/26, 2922/24, 2922/80, 2922/81, 2922/82, 2922/83, 2922/84, 2922/85, 2922/86, 2922/87, 2922/88, 2922/25, 2922/90, 2922/38, 4485/1, 2922/31) má značně nelogicky stanovenou hranici a je poněkud nelogicky plošně určen celý. Více než čtvrtinu plochy nově uznané parkové plochy totiž vůbec netvoří plochy zeleně, ale jde o různá parkoviště, budovy garáží, budovu výměníkové stanice Pražské teplárenské, budovu s elektrorozvody (nebo trafostanicí), dům se zahradou patřící ČD. Další část - 43% - byla uznána za zeleň (izolační zeleň) již v současném územním plánu. (Podle našeho názoru je naprosto nepochybné, že tvůrci nové parkové plochy se nejen nebyli podívat v terénu na místě navrhované parkové plochy, ale dokonce se nepodívali ani do katastru nemovitostí a současného územního plánu, protože jinak by tak hrubou chybu nemohli nikdy udělat. Z jakých podkladů pak ale při tvorbě konceptu nového územního plánu vlastně vycházeli?) Skutečně nově uznanou zelení je tedy pouze 16% vytyčeného nového parku, a i tady jde o zeleň, která existovala již při vzniku současného územního plánu. A přestože je v konceptu ÚP uvedeno, že plochy mají obvykle hranice shodné s hranicemi pozemků (pokud tomu situace vysloveně nebrání), tady hranice nového parku bezdůvodně protíná parcely i chodník, což působí velmi nelogicky. Když hranici nového parku stanovíme logicky na hranici parcel, stoupne rázem množství zeleně na sídlišti o cca 1060 metrů čtverečních a celkový procentuální podíl zeleně se zvedne na 51,5%. Pevně doufáme, že k nelogickému vymezení hranice parku tvůrci konceptu přistoupili proto, aby zvětšili plochu parku, a nikoliv proto, aby snížili procentuální zastoupení zeleně na ploše V1-8/40 sídliště Jarov. Výsledkem výše uvedených argumentů je naše tvrzení (podepřené výpisem parcel na ploše V1-8/40 sídliště Jarov), že plocha zeleně na ploše V1-8/40 sídliště Jarov beze všech pochybností překračuje 50% a je nutné navýšit minimální procentuální zastoupení zeleně ze 40% na 50%. Je dost dobře možné, že i na sídlišti Chmelnice přesahuje reálné množství zeleně 50%. Zmiňovaná inventarizace zeleně je ale časově příliš náročná, abychom ji mohli i pro sídliště Chmelnice vypracovat v době, vymezené Magistrátem hl. m. Prahy pro podávání připomínek a námitek k územnímu plánu, přestože práci na připomínce několik lidí věnuje veškerý svůj volný čas. Na zpracování připomínek a námitek ke konceptu územního plánu byla totiž dána Magistrátem hl. m. Prahy velmi krátká doba (pouhých 39 dní). Z toho důvodu podáváme také stížnost na naprosto nedostačující množství času, ve kterém nám bylo umožněno studovat několik set stránek textu konceptu územního plánu a desítky výkresů, vypracovávat připomínku a sbírat podpisy pod věcně shodnou připomínku spolu s podpisy pod zmocnění k podání námitky.

3 2) Při dalších úvahách nad nově uznaným parkem je pak nutné dojít k závěru, že větší část nově uznané parkové plochy organicky náleží k sídlišti Jarov. Při uvažování nad ní jako nad parkem musíme vyjmout z této plochy parcely, které do parku jednoznačně nepatří. Když tedy budeme posuzovat jen 72% plochy parku, má podobné vybavení parkovými doplňky (chodníky, lavičky, odpočívadla, koše, hřišťátko pro děti apod.) jako další plochy zeleně na území sídliště Jarov a Chmelnice, které také mají větší výměru než 0,5 ha a šířku větší než 25 m a jednoznačně stanovitelnou hranici (definice parku podle samotného konceptu nového územního plánu). Je proto jasné, že když byla za park uznána plocha na jižním okraji sídliště u ulice Habrová, musí být za park uznány i další plochy na území obou sídlišť. Přesněji řečeno: musí být uznány za park nikoliv pouze proto, že se tak stalo u plochy zeleně na okraji sídliště Jarov u ulice Habrová, ale především proto, že splňují všechny podmínky, které park splňovat podle definice závazné textové části konceptu nového ÚP má. Hranice mají stanoveny dost jasně, většinou jde o velké parcely zeleně (v některých případech jde o víc velkých sousedících parcel zeleně), které jsou nejčastěji jednoznačně ohraničeny ulicemi. Aby bylo jasné, co je to park, ocitujeme tu definici, kterou uvádí sám koncept nového ÚP: Park je objekt zeleně ztvárněný do charakteristického kompozičního celku o výměře nad 0,5 ha a minimální šířce 25 m. Podle charakteru může být historický, městský nebo lázeňský. Tato definice má dvě problematická místa. Prvním je šířka 25 m. Samozřejmě není možné uznávat za parky jen plochy, které jsou celé širší než 25 m, to by byl naprostý nesmysl, za parky by pak nebylo možno uznat řadu významných velkých parků v republice, protože park může mít nejrůzněji nepravidelný tvar - proto nejasnou formulaci definice parku v konceptu ÚP je nutné chápat tak, že jde o plochu, která je v nějaké části širší než 25 m, konkrétní procento této části definice neudává, nelze to tedy chápat jinak, než že prostě plocha zeleně musí někde přesáhnout šířku 25 m. Pokud to tvůrci konceptu nového ÚP mysleli s 25 m šířky jinak, stanovili špatně definici parku. (V případě změny definice parku vyžadujeme nové připomínkové řízení, protože by byl skutečně významným způsobem dotčen komplex vazeb v rámci ÚP.) Druhým problematickým místem definice parku je termín charakteristický kompoziční celek. Tvůrci územního plánu by případné laiky mohli odkázat na to, že jejich plocha sice je větší než 0,5 hektaru a širší než 25 m, ale neodpovídá charakteristickému kompozičnímu celku. Každý kompetentní zahradní architekt ale ví, že neurčitý termín charakteristický kompoziční celek je termín naprosto neuchopitelný, a tedy je možné ho vykládat více způsoby, což by se u závazné definice nikdy nemělo stát. Díky tomuto termínu by ale mohly být bezdůvodně odmítány požadavky o určení ploch zeleně za parky. (Protože kdo je tady od toho, aby stanovil, jestli kompoziční celek je charakteristický, či ne? Snad úředníci jednotlivých městských částí, kteří mají často z hlediska zahradní architektury nepříliš dobré vzdělání, mnozí pak žádné? A v jaké odborné literatuře týkající se zahradní architektury tvůrci konceptu územního plánu tento velmi podivný termín vlastně načerpali?) Najít definici parku v pojetí konceptu ÚP je pravděpodobně obtížné (usuzujeme podle výsledků snahy definici najít), protože odborníci obvykle necítí potřebu definovat park. Je možné najít termín veřejný park či městský park (v obvyklém pojetí v rámci města víceméně synonymum), kam pak v některých zdrojích bývají zahrnuty i pravidelné zahrady a parky, a to i historické, ale ani tady se tvůrcům této připomínky nepodařilo najít žádnou skutečně precizní definici. Budeme-li uvažovat o charakteru a kompozici městských (veřejných) parků, které v Praze máme, jedinými společnými kompozičními prvky jsou prvky sloužící k odpočinku návštěvníků parku (a samozřejmě převaha zeleně na dané ploše). Jde o cestičky, lavičky, odpadkové koše, odpočívadla a hřišťátka pro děti, u rozsáhlejších parků to můžou být i altánky, umělá jezírka, záhony letniček nebo trvalek atd. Jinak mají městské parky Prahy nejrůznější vzhled, od pravidelných zahrad a parků typu zahrad Pražského hradu či parku na náměstí Jiřího z Poděbrad atd., přes parky spíše krajinářského rázu, jako je Stromovka, Riegrovy sady atd., až po lesoparky, jako je Krčský les, Ďáblický háj atd. Žádný společný charakteristický kompoziční celek tyto velmi rozdílné parky nemají. Dokonce někdy parky nemají ani přesné ohraničení - především historické krajinářské parky, kdy může park nenásilně přecházet do krajinářsky hodnotné krajiny. Často na ploše parků stojí budovy. Samozřejmě že úmyslem při zakládání většiny parků bylo vytvořit nějakou kompozici, ale kdybychom chtěli posuzovat, co je a není park, podle toho, zda je na místech výhledu (na chodnících či na odpočívadlech a lavičkách) hodnotná kompozice stromů, keřů a trávníků, museli bychom vyřadit z plochy parků často nezanedbatelné části řady našich významných

4 parků v republice, protože když u starších výsadeb vypadnou z kompozice odumřelé přestárlé dřeviny či dřeviny odstraněné při zdravotních probírkách (jindy může být ještě razantnějším důvodem pro rozbití kompozice novostavba, povodně atd.), původní kompoziční záměr mizí, dokud nejsou chybějící stromy nahrazeny novými výsadbami, které pak ještě musí dorůst potřebných rozměrů. Je tedy nutné provést rekonstrukci zanedbaného parku. (Kromě toho je otázka kvality kompozice věc natolik subjektivní, že o ní nemůže rozhodovat jeden člověk - a už vůbec ne člověk, který není vzděláním zahradní architekt. Ty ale samozřejmě mezi svými úředníky nemají úřady všech městských částí Prahy - a především ony pak budou s dokončeným územním plánem pracovat.) Takže ani umělecká kompozice prvků zeleně a neživých prvků nemůže být kritériem pro posuzování toho, zda je parková plocha parkem, či není. Proto je možné při posuzování menších parků vycházet nanejvýše z toho, zda se na jejich ploše vyskytují zmíněné charakteristické kompoziční prvky, jako jsou ony cestičky, lavičky, odpočívadla, hřišťátka atd. Pokud se na ploše vyskytují a přitom jde o plochu, kde je kromě těchto prvků přes cca 90% ze zbývající výměry zeleň, jedná se o park, ať už má podobu pravidelné zahrady, kombinace udržovaných trávníkových, keřových a stromových porostů, či převahu udržovaného lesa. U některých můžeme tak nanejvýš zkonstatovat, že jejich umělecká hodnota není příliš vysoká. (Což je ovšem ale také subjektivní hodnocení a kompoziční vyznění se většinou dá kvalifikovanými zásahy do určité míry napravit). V rámci tří vnitřních pásem Prahy (historického jádra a kompaktního vnitřního a vnějšího města) je z toho možné vyjmout jen plochy, které vznikly náletem dřevin (nikoliv výsadbou), a ty obvykle mají spíše ruderální (rumištní) charakter. Jsou-li zanedbané záměrné výsadby dřevin, je to důvod pro provedení rekonstrukce zanedbaného existujícího parku, nikoliv pro jeho neuznání za park. Na ploše sídlišť Jarova a Chmelnice se nacházejí konkrétně tyto parky (jsou provizorně nazvány podle ulice, u které se nalézají): Sídliště Jarov: 1) Park Koněvova (hranice ulice Koněvova, Pod Lipami, V Jezerách; náleží sem parcely č. 2931/149, 2931/182, 2931/179, 2931/132, 2931/134; celková výměra cca metrů čtverečních) 2) Park Pod Lipami (hranice ulice Pod Lipami, Buková; náleží sem parcela č. 2931/152; celková výměra 7986 metrů čtverečních) 3) Park Buková (hranice ulice Buková, Osiková, Habrová, parcela č. 2931/158, 2931/255; náleží sem parcely č. 2931/1, 2922/1, 2931/158, 2931/255 ; celková výměra metrů čtverečních) 4) Park Habrová (hranice ulice Habrová, parcely č. 2922/51, 2922/37, 2922/26, 2922/58, 2922/18; náleží sem parcely č. 2922/50, 2922/51, 2922/37, 2922/29, 2922/27, 2922/26, 2922/22, 2922/20, 2922/18, 2922/58, 4487, 4485/1, 2922/15, 2922/31; celková výměra cca metrů čtverečních) Sídliště Chmelnice: 1) Park Na Vrcholu (hranice ulice Na Vrcholu, V Domově, K Lučinám, Na Balkáně; náleží sem parcely č. 2639/198, 2639/118, 2639/117, 2639/116; celková výměra 8642 metrů čtverečních) 2) Park K Lučinám (hranice ulice K Lučinám, Koněvova, parcela č. 2639/1; náleží sem parcely č. 2639/1, 2639/106, 2639/212, 2639/206, 2639/205; celková výměra 6220 metrů čtverečních) 3) Park Spojovací (hranice ulice Spojovací, Koněvova, Luční, U Kněžské Louky; náleží sem parcely č. 2814/1, 2814/19, 2760/1, 2814/18, 2859/2; celková výměra metrů čtverečních) Ve všech těchto parkových plochách byly při založení sídliště ony charakteristické parkové doplňky, jako jsou cestičky, lavičky, odpadkové koše, odpočívadla, hřišťátka pro děti, popř. i hřiště na volejbal apod. Dnes jsou dva natolik zanedbané (z hlediska existence charakteristických parkových doplňků), že je otázka, zda jsou v současnosti podle výše uvedené definice plnohodnotným parkem. Jedná se o parky Pod Lipami a K Lučinám. I v jiných parcích někdy bývá poněkud zanedbaná údržba výsadeb dřevin (nikoliv extrémně, aby se park z hlediska dřevinného patra rozpadal). Ovšem za zanedbání údržby parků samozřejmě může Úřad Městské části Praha 3, který má povinnost se o ně starat. A i na základě návrhů Městské části Prahy 3 vznikl současný koncept nového územního plánu. Není tedy možné, aby zanedbání povinností Úřadem MČ Praha 3 bylo důvodem pro nepřiznání

5 původně plnohodnotných parků za park, působilo by to až dojmem záměru. Doplnění původně existujících doplňkových parkových prvků, které je více než žádoucí, protože je obyvatelé našich sídlišť potřebují, ze zanedbaných parků zase udělá plnohodnotné parky. (Kvalitní údržba zeleně by pak měla být samozřejmostí, na kterou by nemělo být třeba upozorňovat.) V rámci tvorby nového územního plánu je víceméně jedno, zda tvůrci, kteří se tentokrát (předpokládáme) dojedou podívat na místa, o jejichž osudu rozhodují na dalších cca 15 let, zařadí námi navržené parky mezi parky plnohodnotné, nebo parky dočasně zanedbané. V obou případech požadujeme přeřazení navržených 7 ploch zeleně z obytného území, plochy bydlení (kód OB, z hlediska prostorové regulace ze základního typu struktury V1-8/40, tedy volné sídlištní struktury) do rekreačního území, plochy rekreační parkové (kód ZP). K nekompromisnosti v otázce uznání našich ploch zeleně za parky v hlavním výkresu nového územního plánu (a také v dalších výkresech, do kterých se parkové plochy zaznamenávají) nás vede to, že tyto parky (či zanedbané parky, které by se opět plnohodnotnými parky měly stát) jsou obvykle natolik velké, že umožňují navrhnout stavbu obytného domu tak, aby byly splněny normy vzdálenosti od současné zástavby, zastínění atd.; proto je skutečně nezbytné naše parky chránit tím, že budou za parky uznány. Že současní zastupitelé a radní radnice Prahy 3 plochu parků nerespektují, dokazuje záměr Městské části Prahy 3 (investor případné stavby), díky kterému by se kvůli přístavbě obytného (značně velkého) traktu domu a souvisejících podzemních garáží plocha parku Buková zmenšila o cca 1000 čtverečních metrů, a to bez jakékoliv náhrady výsadbou zeleně na místě, kde v současnosti zeleň není. Překážkou tu není dokonce ani to, že v tomto případě by novostavba porušovala normativy vyhlášky č. 26/199 Sb. hl. m. Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, která stanoví minimální vzdálenost novostavby od současných staveb. Tu by novostavba vysoká cca 23 m porušovala o celých 12 metrů. Již dvakrát podala organizace pověřená investorem (Městskou částí Praha 3) žádost o vydání územního rozhodnutí pro tuto novostavbu, poprvé nebylo územní rozhodnutí vůbec vydáno a podruhé územní rozhodnutí sice vydáno bylo, ale bylo potvrzeno odvolání a územní rozhodnutí zrušeno. V blízké budoucnosti očekáváme třetí kolo. A na odboru územního rozvoje MČ Praha 3 leží další projekty novostaveb obytných domů, které mají ukusovat z plochy zeleně navržených parků. Jelikož máme tuto zkušenost, je snad zcela pochopitelné, že považujeme za nutné chránit naši zeleň na sídlišti všemi prostředky, které bude nový územní plán umožňovat. Nikdo neví, kdo bude na Praze 3 v zastupitelstvu a na radnici za 10 let a jak bude o našem sídlišti chtít rozhodovat. Uznat za parky ty plochy zeleně, které podmínky pro uznání plochy zeleně za park splňují (či po rekonstrukci zanedbaného stavu splňovat budou), považujeme proto za naprosto nezbytný krok. Pokud by tvůrci konceptu územního plánu s naším požadavkem nesouhlasili, dokázali by, že nehodlají dodržet deklarace ve vlastním textu, totiž že u stabilizovaného území se nepředpokládají významné změny (nový obytný dům je tedy opravdu významná změna pro ráz příslušné části sídliště!) a že cílem regulace na stabilizovaných plochách je zachování minimálně stávajícího podílu zeleně. Má-li být zachována stávající zeleň, neexistuje v rámci současné koncepce nového územního plánu lepší způsob, než větší celky zeleně uznat za plochy s kódem ZP, tedy rekreační parkové plochy. (Náš sídlištní komplex má jen minimum ploch, na kterých v tuto chvíli zeleň není a mohla by tam být. Proto není možné v jedné části sídliště zeleň ubrat a jinde přidat, charakter sídliště taková řešení prostě neumožňuje.) Výsledně vyžadujeme tento postup oprav při řešení problematiky ploch zeleně na našich sídlištích: V první řadě je třeba, aby si tvůrci konceptu ÚP uvědomili, že jimi vyčleněný park na jižním okraji sídliště Jarov je organickou součástí tohoto sídliště. (Budeme-li tento park pro výchozí výpočet započítávat do plochy sídliště, dostaneme se k 52% zeleně.) I z výše uvedených hodnot vyplývá, že je naprosto nepochybné, že minimální procento zeleně ve výkresu V3 (Prostorová regulace a veřejná prostranství) má být 50%, nikoli pouze 40%. I tak to umožňuje zájemcům o bytovou výstavbu zabrat bez kompenzace jinou zelení 3,8% zeleně na sídlišti, jak je vymezeno současným územním plánem. Druhým krokem by mělo být uznání 4 parků na sídlišti Jarov a 3 parků na sídlišti Chmelnice. (Pokud jde o park zanedbaný, měla by být v rámci nového územního plánu doporučena jeho rekonstrukce.) To bude vyžadovat přepočítání procentuálního zastoupení zeleně ve zbylých plochách

6 sídliště, které zůstanou v ploše bydlení (kód OB). Podle našeho mapování a výpočtů by mělo jít o minimální procentuálního zastoupení zeleně 30% na sídlišti Jarov (přesné procento 31,6%) a na sídlišti Chmelnice hodnota pravděpodobně převýší 40%, protože na Chmelnici jsou dvě parkové plochy, které velikostí jen o několik set metrů čtverečních nesplňují podmínky pro park (plochu přes 0,5 ha, tedy zaznamenatelnou v územním plánu), a jedna plocha, která by podmínky pro park splňovala, kdyby nebyla uprostřed přerušena soukromou oplocenou plochou zeleně. Z předchozího odstavce vyplývá, že pokud jde o zeleň na části, která zůstane zařazená v ploše bydlení (kód OB) na sídlišti Jarov, může být pro stavby využito 1,6% zbývající plochy zeleně, což by mělo naprosto dostatečně saturovat případné nezbytné podzemní garáže (považujeme za samozřejmé, že ničení plochy zeleně je až jednou z krajních možností při řešení problému parkování na sídlišti), které nebudou sloužit novostavbám, ale pouze stávajícím obyvatelům sídliště (neboť 1,6% představuje plochu cca 1790 čtverečních metrů nekompenzovaného úbytku zeleně, změněného na zastavěnou plochu). Při opravách chyb, které jsme v předchozím textu důkladně doložili, vyžadujeme kvalitnější práci, než jakou zatím na našich sídlištích podle našich zjištění tvůrci konceptu územního plánu v rámci otázky zeleně zatím odvedli. Výsledkem by tedy mělo být 7 parků na území sídlišť Jarov a Chmelnice (v případě zanedbaných parků by v době platnosti nového územního plánu mělo dojít k doplnění parkových doplňků, jako jsou lavičky, odpočívadla, hřišťátka pro malé děti, hřiště pro větší děti atd. a případně i dosadeb zeleně a zdravotních probírek). V souvislosti s tímto bodem požadujeme zajištění toho, aby uznání větších ploch zeleně za parky v našem sídlištním komplexu nemohlo být záminkou k úbytku zeleně na jiné ploše. Jde totiž v naprosté většině o plochy zeleně, které existují již od vzniku sídliště, tedy přes 40 let. Žádáme tedy vlastně pouze o opravu chyby tehdejšího socialistického územního plánu, jehož tvůrci opomněli přeřadit plochy parků a parkově upravených ploch do ploch zeleně. (Územní plán deklaruje, že úbytek zeleně musí být adekvátně nahrazen jejím přírůstkem. Jak jsme ale zjistili, tento záslužný záměr je v případě okolí našeho sídliště bohužel realizován tak, že je nově jako plocha zeleně uznána zeleň, která je na daném místě již desítky let, aby byl kompenzován skutečný úbytek zeleně dvou malých parčíků - více viz následující připomínka.) 3) Připomínka k úbytku zeleně na parcelách č. 2639/178 a 2639/172, 3617 (parčík u samoobsluhy U Kněžské Louky a parčík proti chmelnické poliklinice přes ulici Koněvova). Tento úbytek zeleně, který bez vysvětlení působí značně nelogicky, je ke všemu v našem okolí nahrazen novou zelení pouze iluzorně, jak jasně vyplývá z předchozího textu. Nová parková plocha na jižním okraji sídliště Jarov u ulice Habrová je zelení jen ze 72% a ještě jde o zeleň, která byla zelení již při tvorbě v současnosti platného územního plánu a nejde tedy vlastně vůbec o přírůstek zeleně. 43% plochy uznané zeleně pak je zelení (izolační zelení) již v současném územním plánu. Nesouhlasíme proto s výše uvedenými úbytky zeleně. II) Dílčí připomínky k obsahu konceptu nového územního plánu obecně: 1) V kategoriích základních typů struktur zástavby konceptu nového ÚP naléhavě chybí kategorie sídlišť, která mají sice kompaktní charakter, ale kromě obytných celků obsahují části, které jsou hodnotnými a velkými plochami zeleně (nad 0,5 ha) s charakterem parku či v současnosti zanedbaného parku. Taková kategorie (nazvána by mohla být např. základní typ struktury V3 - volná sídlištní zástavba prostoupená menšími parky) by pak byla rozdělena na plochy, kde se obytná zástavba připouští, a na plochy, které jsou plochami zeleně, u kterých obytná zástavba není možná, stejně jako u rekreační parkové plochy (kód ZP). Kdyby tato nanejvýš potřebná kategorie existovala, nebylo by nutné tříštit sídliště na území obytné, plochy bydlení a území rekreační, plochy rekreační parkové, což samozřejmě není ideální řešení. Parky na území sídlišť by pak byly dostatečně chráněny před ničením částí jejich ploch i bez problematičnosti území rozkouskovaného na malé části. Problémy, které přináší naše připomínka, jsou tedy způsobeny tím, že se tvůrci konceptu nového územního plánu nedostatečně zamysleli nad tím, kolik a jakých typů struktur zástavby je vlastně možné na území Prahy najít. Naše sídliště je velikostí ploch zeleně při poměrně nízkopodlažní

7 zástavbě (především 4-8 podlaží) v rámci Prahy dost výjimečné. Tuto situaci je však nutné řešit buď zavedením třetího volného základního typu struktury, který bude charakter našeho sídliště respektovat, nebo smířením se s poněkud obtížnějším zacházením s územním plánem na ploše našeho sídlištního komplexu, protože bude roztříštěna na menší plochy. 2) V souvislosti s předchozím textem bychom rádi upozornili tvůrce konceptu územního plánu, že je pravděpodobné, že podobných chyb jako na našich sídlištích (příliš nízké procento minimálního podílu zeleně a opomenutí uznání 7 ploch zeleně za parky), se bude pravděpodobně vyskytovat na území celé Prahy více, a bylo by nanejvýš žádoucí, aby při následující práci provedli opravy své, podle našeho názoru nekvalitně provedené práce. Tímto textem jsou na svoje možné chyby v rámci celé Prahy upozorněni (a chyby specifikovány) a jistě si nikdo nepřeje, aby byl termín zahájení platnosti nového územního plánu oddalován řadou soudních sporů, jimiž by se obyvatelé Prahy bránili proti malé možnosti obrany zeleně regulativy nového územního plánu, které by byly způsobeny výše uvedenými chybami na obdobných plochách, jako jsou sídliště Jarov a Chmelnice. V jiných částech Prahy se obvykle asi nenalézá několik lidí, kteří by vytvoření připomínky věnovali po celý měsíc všechen svůj volný čas - jedině tak je totiž možné zmíněné chyby v konceptu územního plánu v stanovené lhůtě najít a opravovat. Je pravděpodobné, že kvůli nedostatku času jsme nějaké ještě přehlédli. Předchozí větu mohou tvůrci územního plánu brát jako podporu výzvy, aby na dopracování připomínek a námitek ke konceptu ÚP bylo dáno minimálně dalšího čtvrt roku. Koncept je totiž zřejmě natolik nekvalitně zpracován, že by potřeboval v otázkách zeleně výrazně přepracovat. (Pokud to není tak, že se na území našich sídlišť nachází v konceptu ÚP značně víc chyb než na území ostatních částí Prahy, což ale považujeme za poněkud nepravděpodobné.) 3) Další připomínka ke konceptu územního plánu jako celku se vztahuje k procentuálnímu zastoupení zeleně v rámci výkresu V3 - Prostorová regulace a veřejná prostranství. Jde o stanovení kategorií. V konceptu je mimo centrum města obvykle navrženo dělení na kategorie po 10% minimální plochy zeleně (mnohem vhodnějších 5% je méně častá varianta). To by snad bylo možné akceptovat u ploch s vysokým zastoupením zeleně, ale když si vezmeme za příklad plochu s např. 27% zeleně, zjistíme, že má navržený systém s převahou desetiprocentních kategorií u menších procentuálních hodnot silné nedostatky. Když při 27% zeleně stanovíme minimální procentuální zastoupení zeleně jen 20%, je to příklad uváděného nedostatku. V rozporu s deklarací, že v rámci fungování nového územního plánu má zůstat zachován podíl zeleně, případní zájemci o výstavbu by mohli zastavět cca 26% plochy stávající zeleně území bez kompenzace založení plochy zeleně jinde, aniž by porušili konkrétní normativy územního plánu (způsob výpočtu - 27% zeleně v rámci celkové plochy je 100% celkové plochy stávající zeleně). Je snad jasné, že taková situace je neúnosná a na území s nižším procentuálním zastoupením zeleně by měly být stanoveny vždy limity po 5%. Pokud by na ploše s 27% platila kategorie 25% minimálního podílu zeleně, bylo by zastavitelných cca 7,5 % stávající zeleně (opět bez kompenzace jinou zelení), což by mělo zcela saturovat případné nezbytné potřeby nových podzemních garáží pro stávající občany obvyklých sídelních útvarů. A jak opět tvůrci konceptu sami deklarují, jde o stabilizovaná území, kde se již žádné velké změny nemají dít, takže není důvod kalkulovat s jinou větší výstavbou ani s větším nárůstem obyvatel. Poslední část připomínky se týká problematiky kontroly dodržování minimálního procentuálního zastoupení zeleně v případě nových stavebních aktivit ve větších obytných komplexech, jako je právě např. sídliště Jarov a sídliště Chmelnice. Chtějí-li mít občané přehled, zda je u nich minimální procentuální zastoupení zeleně deklarované územním plánem dodržováno, musí si vypracovat podobnou inventarizaci ploch zeleně, jakou provedli na sídlišti Jarov tvůrci této připomínky. Jde o velmi pracnou záležitost, při které tvůrci inventarizace nemusí být přímo dendrologickými odborníky, ale musí mít schopnost orientovat se v mapě a počítat i bez geodetického zaměření procenta plochy. Je absurdní, aby kontrola dodržení minimálního podílu zeleně v okolí bydliště musela být prováděna takto pracně občany. Napadá nás jediné řešení - tuto povinnost by mohl mít odbor životního prostředí příslušné městské části. V každém posudku k jakémukoliv stavebnímu záměru by pak musel uvést, o kolik procent klesne kvůli stavbě reálné množství zeleně v daném územním celku, zkonstatovat, zda došlo k poklesu pod minimum, či ne, a doložit to konkrétními čísly na konkrétních parcelách. Samozřejmě že by kvůli tomu musel nechat vypracovat podrobnou inventarizaci zeleně

8 s procentuálním zastoupením zeleně na parcelách, kterou by pak musel každé 4 roky aktualizovat (v konceptu je stanoveno, že každé 4 roky může docházet ke schvalování změn v územním plánu). Má-li však toto fungovat, musí nějaký závazný normativ (nejlépe nová vyhláška) úřady jednotlivých městských částí k tomuto kroku zavazovat. Jinak však ztrácí stanovení minimálního podílu zeleně svůj smysl kontroly nesnižování ploch zeleně v rámci nových aktivit v územním celku a tuto kontrolu tedy koncept nového územního plánu deklaruje, ale reálně neprovádí ani nenavrhuje možný způsob kontroly. 4) Další dílčí připomínkou bodu II. je požadavek, aby určité části textu byly přeřazeny z Odůvodnění do Závazné části textu územního plánu, protože se nejedná o žádné vysvětlení či upřesnění, ale naopak základ deklarace nového územního plánu. Jde o text Odůvodnění, kde je na straně 41, v kapitole (Podíl zeleně) uvedeno, že: Cílem regulace na stabilizovaných plochách je zachování minimálně stávajícího podílu zeleně. Podíl zeleně, uváděný v procentech, představuje minimální podíl zeleně na dotčených pozemcích celého stavebního záměru, nižší podíl zeleně je přípustný za podmínky, že jsou tyto pozemky menší než 0,25 ha (tj metrů čtverečních - pozn. tvůrců připomínky) nebo podíl zeleně neklesne pod stávající podíl v rámci celé plochy s vymezeným podílem; stávající podíl zeleně se však již nemůže dále snižovat. Uvedenou maximální hodnotu 0,25 ha považujeme za značně přehnanou, pokud jde o velikost takové plochy (domyšleno - stavba na celých parcelách do 2500 metrů čtverečních plochy stavebního záměru může mít např. 1% podílu zeleně) a je podle našeho názoru velmi diskutabilní, jestli by tato výjimka neměla být vypuštěna vůbec. Pokud se ale tímto faktem nebudeme dále zabývat, z předchozí citace přímo čiší, jak je důležité, aby byla součástí textu Závazná část územního plánu a stala se tedy výrokovou částí opatření obecné povahy (zvlášť pak poslední věta). Jde o tak jednoznačnou věc, že doufáme, že zařazení citovaného výroku do Odůvodnění je omylem, nikoli záměrem - výsledkem by totiž byl stav, kdy by se při posuzování staveb úřady uvedenou citací řídit mohli, ale případně také nemuseli, což je dost katastrofální výsledek. Jaké záměry bychom měli přisuzovat tvůrcům konceptu ÚP, pokud by citaci do části Odůvodnění zařadili úmyslně? 5) Poslední dílčí připomínkou bodu II. je upozornění na naprosto nelogické zařazení parkově upravených ploch (v rámci koncepce plošné a prostorové regulace) do území krajinného, plochy nelesní (kód ZN). Parkovými plochami lze nazvat především plochy větší než 0,5 ha, které nesplňují podmínky pro to, aby se staly parkem (např. jsou užší než 25 m), ale jde o udržované záměrné výsadby. (Podle definice konceptu ÚP je parkově upravená plocha záměrně založená plocha a linie zeleně, tzv. parkové pásy.) Často to mohou být plochy v prvních dvou pásmech města - v historickém jádru či kompaktním vnitřním městu. Není snad naprosto nelogické, aby na území města, kde jsou především základní typy území obytné a produkční, v menší míře pak rekreační, bylo např. 1,8 ha plochy zeleně prohlášeno za parkově upravenou plochu a tím vznikla ve vnitřním městě velmi malá enkláva krajinného území uprostřed kompaktního města? Sám název parkově upravená plocha jednoznačně napovídá, že tyto plochy by měly patřit do území rekreačního, plochy rekreační parkové (kód ZP) - stejně jako tam patří parky. Žádáme proto o jejich přeřazení, které by zjednodušilo i problematiku zeleně na sídlištích Jarov a Chmelnice. III. Dílčí připomínka k procesu pořizování nového ÚP 1) Podáváme stížnost, že byla veřejnosti dána příliš krátká doba, po kterou se mohla ke konceptu nového územního plánu vyjadřovat byl zveřejněn koncept a je poslední termín pro podání připomínky a námitky. Upozorňujeme, že textu konceptu, který bylo třeba pro vypracování této připomínky prostudovat, je cca 250 stran (celkově je text ještě výrazně rozsáhlejší, ale některé části bylo možné při studiu vynechat). Nedostatek času se samozřejmě negativně odrazil i na počtu podpisů pod připomínkou. Žádáme proto o prodloužení doby, po kterou je možné podávat námitky a připomínky ke konceptu plánu, který vznikal několik let (a další dva roky času si tvůrci konceptu vymiňují na dotvoření územního plánu, ke kterému se veřejnost může vyjadřovat pouhý jeden měsíc).

Doplňující text námitky:

Doplňující text námitky: Námitka vzniklá na základě osmistránkového dokumentu Věcně shodná připomínka ke konceptu nového územního plánu hlavního města Prahy týkající se procentuálního zastoupení zeleně v oblasti sídlištního komplexu

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA Obsah Textová část : Ozn. Kapitola Str. II.1 vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení

Více

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu D.2.3.3 Regulační plán Obsah i postup pořizování regulačního plánu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. se výrazně od dosavadního obsahu i postupu pořizování dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Regulační

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna 1 Textová část 2 Hlavní výkres funkční využití území (výřezy) Odůvodnění Změny 1 Textová část 2 Výkres

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE Změna č.2 výrok AI. TEXTOVÁ ČÁST vypracovala: Ing. arch. Hana Vrchlavská, Ing. arch. Alena Fárková datum: březen 2013 OBSAH DOKUMENTACE A. TEXTOVÁ

Více

Novostavba rodinného domu, parc.č. 208, k.ú. Hlubočepy

Novostavba rodinného domu, parc.č. 208, k.ú. Hlubočepy HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Šmolík Michal, Ing.arch. Slivenecká 28 15200 Praha 5 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1222910/2012/1/OZP/VI RNDr.

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

Věcně shodná připomínka a zmocnění zástupce veřejnosti při projednávání konceptu Územního plánu hlavního města Prahy

Věcně shodná připomínka a zmocnění zástupce veřejnosti při projednávání konceptu Územního plánu hlavního města Prahy Magistrát hlavního města Prahy Odbor územního plánu Jungmannova 29/34 111 21 Praha 1 V Praze dne 1.12.2009 Věcně shodná připomínka a zmocnění zástupce veřejnosti při projednávání konceptu Územního plánu

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU Společné metodické doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí

Více

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Postup při pořízení územního plánu (včetně popisu změn návrhu územního plánu vyplývajících z postupů podle 50 stavebního zákona) Dosavadní proces pořizování

Více

Přítomni viz. prezenční listina, která je nedílnou součástí tohoto písemného záznamu o počtu 1 listu. (příloha č.1)

Přítomni viz. prezenční listina, která je nedílnou součástí tohoto písemného záznamu o počtu 1 listu. (příloha č.1) Písemný záznam o průběhu veřejného projednání o návrhu Územního plánu Křešice konaného dne 3. 9. 2014 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Křešice Tento písemný záznam o průběhu veřejného

Více

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT 1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE,

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Ochrana historického centra Prahy

Ochrana historického centra Prahy Magistrát hlavního města Prahy Odbor územního plánu Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 Ochrana historického centra Prahy Věcně shodná připomínka a zmocnění zástupce veřejnosti při pořizování nového územního

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Příloha Odůvodnění územního plánu Krásná Lípa - návrh L STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU DLE 50 ODST. 5 VČETNĚ SDĚLENÍ, JAK BYLO ZOHLEDNĚNO

Příloha Odůvodnění územního plánu Krásná Lípa - návrh L STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU DLE 50 ODST. 5 VČETNĚ SDĚLENÍ, JAK BYLO ZOHLEDNĚNO L STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU DLE 50 ODST. 5 VČETNĚ SDĚLENÍ, JAK BYLO ZOHLEDNĚNO SDĚLENÍ, JAK BYLO ZOHLEDNĚNO STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU DLE 50 ODST. 5 Stanovisko Krajského úřadu Ústeckého kraje

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 Návrh Zadání změny č.2 Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 ŠK 2.01 Změna funkčního využití návrhových ploch občanského vybavení v centrální části obce do ploch

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2 OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY I. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č.2 N Á V R H A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP,

Více

ÚKONY POŘIZOVATELE SPOJENÉ S VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM KONCEPTU A NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. Metodika je určena pořizovatelům územních plánů

ÚKONY POŘIZOVATELE SPOJENÉ S VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM KONCEPTU A NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. Metodika je určena pořizovatelům územních plánů ÚKONY POŘIZOVATELE SPOJENÉ S VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM KONCEPTU A NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU Metodika je určena pořizovatelům územních plánů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ústav územního rozvoje leden 2012 Obsah

Více

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH NÁVRHOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ VE SCHVÁLENÉM ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA CHRASTAVA

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH NÁVRHOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ VE SCHVÁLENÉM ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA CHRASTAVA MĚSTO CHRASTAVA VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH NÁVRHOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ VE SCHVÁLENÉM ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA CHRASTAVA Pořizovatel: Městský úřad Chrastava Odbor výstavby a územní správy Nám.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Č.j.: Počet listů:8 Počet příloh: 1/1 /2013/Jin NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Návrh tohoto zadání je určen k projednání v souladu s ust. 47, odst.2 stavebního zákona ve znění

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ Dle 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravená na základě projednání. Obsah:

Více

LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice

LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO ODBOR ROZVOJE oddělení územního plánu OBROKOVÁ 10/12, 669 22 ZNOJMO Obecní úřad LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice Váš dopis značky/ze dne naše značka vyřizuje tel.: 515 216 334 MUZN

Více

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL ZÁSADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví Města Klecany dle usnesení

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost města Oslavany pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE CHVALOVICE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNUOBCE CHVALOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE

Více

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY ZÁSAD Y č. 1/2008 r ZA SADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví a správě MČ Praha - Běchovice ve

Více

a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem.

a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem. Odůvodnění zpracované pořizovatelem Výsledek přezkoumání Změn č. 4 územního plánu obce Dobrá podle - 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou

Více

DŮKAZY O ŠKODLIVOSTI PRAŽSKÝCH STAVEBNÍCH PŘEDPISŮ (PSP)

DŮKAZY O ŠKODLIVOSTI PRAŽSKÝCH STAVEBNÍCH PŘEDPISŮ (PSP) PŘÍLOHA TISKOVÉ ZPRÁVY Z 29.9.2014 DŮKAZY O ŠKODLIVOSTI PRAŽSKÝCH STAVEBNÍCH PŘEDPISŮ (PSP) Abychom reagovali na zavádějící dezinformace pánů Hudečka a Hniličky, předkládáme jednoznačné důkazy o výkladu

Více

PŘEZKUM ZMOCNĚNÍ ZÁSTUPCE VEŘEJNOSTI

PŘEZKUM ZMOCNĚNÍ ZÁSTUPCE VEŘEJNOSTI PŘEZKUM ZMOCNĚNÍ ZÁSTUPCE VEŘEJNOSTI Metodické doporučení Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje srpen 2013 Obsah 1 Úvod 2 Přezkum zmocnění zástupce veřejnosti 2.1 Institut zástupce veřejnosti

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

Obec Jenišovice. Část první Úvodní ustanovení. Článek 1 Účel vyhlášky. Článek 2 Rozsah platnosti

Obec Jenišovice. Část první Úvodní ustanovení. Článek 1 Účel vyhlášky. Článek 2 Rozsah platnosti OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE Obec Jenišovice Obecně závazná vyhláška č. 1/05 ze dne 1.12.2005 o Změně č. 2 závazné části Územního plánu sídelního útvaru Jenišovice Zastupitelstvo obce Jenišovice se na

Více

Ing. Miroslav Zelený starosta Městské části Praha 5 Štefánikova 13, 15 15022 Praha 5 27. března 2013

Ing. Miroslav Zelený starosta Městské části Praha 5 Štefánikova 13, 15 15022 Praha 5 27. března 2013 Ing. Miroslav Zelený starosta Městské části Praha 5 Štefánikova 13, 15 15022 Praha 5 27. března 2013 Žádost o zastavení změn části parku Košíře-Motol na golfové hřiště. Vážený pane starosto, Obracíme se

Více

Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení)

Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení) TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení) Zpracováno dle: MAIER, K. Sídliště: problém

Více

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1 Ú Z E M N Í P L Á N V E L K É S V A T O Ň O V I C E Z M Ě N A Č. 1 T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L K É S V A T O Ň O V I C

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 5655-65/2015. Stanovení ceny obecné pro prodej v dražbě 003EX 65/12-117

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 5655-65/2015. Stanovení ceny obecné pro prodej v dražbě 003EX 65/12-117 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5655-65/2015 o obvyklé ceně nájemního vztahu váznoucího k bytu č.001 v budově č.p.1309 realizované na pozemku p.č.638 v katastrálním území Libeň (kód:730891), obec Praha. Objednavatel

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

Magistrát hlavního města Prahy Odbor územního plánu Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1. V Praze dne 8. listopadu 2009

Magistrát hlavního města Prahy Odbor územního plánu Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1. V Praze dne 8. listopadu 2009 Magistrát hlavního města Prahy Odbor územního plánu Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 V Praze dne 8. listopadu 2009 Námitka ke konceptu územního plánu hlavního města Prahy My, Krocan - občanské sdružení,

Více

Revitalizace sídlištních vnitrobloků

Revitalizace sídlištních vnitrobloků Revitalizace sídlištních vnitrobloků Chalabalova Heranova Bronzová V Hůrkách Bellušova Amforová Dana Céová, odbor životního prostředí, MČ Praha 13 Nová tvář sídliště v Praze 13 Revitalizace sídlištních

Více

1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Žermanice podle 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona)

1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Žermanice podle 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) Odůvodnění zpracované pořizovatelem 1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Žermanice podle 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) a) Vyhodnocení souladu

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

Příloha č. 3 - Vyhodnocení projednání návrhu změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Odry správní území Heřmánky

Příloha č. 3 - Vyhodnocení projednání návrhu změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Odry správní území Heřmánky I. POŽADAVKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ A KRAJSKÉHO ÚŘADU v rámci společného jednání o návrhu Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava ze dne 8.9.2010,

Více

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení celoměstsky významné změny Z 2834/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a stanovení

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 ID datové schránky: 24ebrt5 č.j.: OVÚP/4432/13/Kr vyřizuje: Eva Krčmářová tel.:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. Plánování a význam zeleně v malých městech Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. zeleň v sídle Zeleň je jednou ze základních funkčních složek struktury sídla,

Více

Veřejná infrastruktura v ÚPD kraje

Veřejná infrastruktura v ÚPD kraje Veřejná infrastruktura v ÚPD kraje Severa Září 2013 Definice veřejné infrastruktury 2 odst. 1 písm. k stavebního zákona Veřejnou infrastrukturou se rozumí pozemky, stavby, zařízení, zřizované nebo užívané

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj

Více

Dobrý den, jménem ASOCIACE VENKOVNÍ REKLAMY, Vám posílám přípomínky k Vašemu návrhu Pražských stavebních předpisů.

Dobrý den, jménem ASOCIACE VENKOVNÍ REKLAMY, Vám posílám přípomínky k Vašemu návrhu Pražských stavebních předpisů. Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Vyšehradská 57, Praha 2, 128 00, označené zkratkou "PSP". Věc: Připomínky k návrhu PSP V Praze dne, 17. února 2014 Dobrý den, jménem ASOCIACE VENKOVNÍ REKLAMY,

Více

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 1.1.101 POŽADAVKY NA UMÍSŤOVÁNÍ STAVEB. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 1.1.101 POŽADAVKY NA UMÍSŤOVÁNÍ STAVEB. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 1.1.101 POŽADAVKY

Více

AKTUALIZACE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ ZMĚNOU ÚZEMNÍHO PLÁNU

AKTUALIZACE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ ZMĚNOU ÚZEMNÍHO PLÁNU AKTUALIZACE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ ZMĚNOU ÚZEMNÍHO PLÁNU Metodický pokyn Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje únor 2014 Obsah 1 Úvod... 1 1.1 Komu je metodika určena... 1 1.2 Důvod a účel

Více

Obecně závazná vyhláška Města Přeštice č. 3/2005

Obecně závazná vyhláška Města Přeštice č. 3/2005 Obecně závazná vyhláška Města Přeštice č. 3/2005 o závazných částech Změny č.4 územního plánu sídelního útvaru Přeštice Zastupitelstvo Města Přeštice schválilo dne 30.6.2005 pod bodem usnesení B/ 10.1.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Příloha usnesení Zastupitelstva obce Vodice ze dne... č.... o schválení zadání Změny č. 1 Územního plánu Vodice NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor rozvoje

Více

Místo. Struktura. Tohle všechno je pro nás východiskem, které přijímáme a hledáme další nástroje pro dosažení vyšší kvality nově navrhované struktury.

Místo. Struktura. Tohle všechno je pro nás východiskem, které přijímáme a hledáme další nástroje pro dosažení vyšší kvality nově navrhované struktury. textová část Místo Výhled ze svahu je příjemný. Okna směrem do kotliny- do centra města, osvětluje východní slunce. Na jihu a na severu stojí nová zástavba, veřejný prostor absentuje. Zde to musí být jinak-

Více

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Šakvice, 691

Více

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most schváleno na zasedání zastupitelstva města dne Textová část Výkresová část výkres limitů měřítko 1: 10 000 Vypracoval: odbor rozvoje a územního plánu Ing.

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení. č. j. 4 Ao 1/2007-43 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr. Petra Průchy v právní věci navrhovatele: N.

Více

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA Obec Dolní Bečva Zlínský kraj, 756 55 Dolní Bečva č.p. 340 Tel., fax: 571 647 168 E-mail: obec@dolnibecva.cz Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupítelstvo obce Dolní Bečva Datum

Více

Žádost o vydání stavebního povolení

Žádost o vydání stavebního povolení Městskému úřadu v Morkovicích-Slížanech, stavebnímu úřadu Žádost o vydání stavebního povolení - ke stavbě - ke změně stavby (nadstavbě, přístavbě, stavebním úpravám, při nichž se zachovává půdorysné a

Více

změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou

změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou návrh POŘIZOVATEL: Městský úřad Libčice nad Vltavou Náměstí Svobody 90 252 66 Libčice nad Vltavou v zastoupení: Ing. Pavel Bartoš, MBA, starosta

Více

Změna č. 1 Územního plánu Otín - vyhodnocení po společném jednání Dotčené orgány: Datum poslední úpravy: 16. 3. 2015

Změna č. 1 Územního plánu Otín - vyhodnocení po společném jednání Dotčené orgány: Datum poslední úpravy: 16. 3. 2015 Dotčené orgány: Číslo Dotčený orgán Uplatněno stanovisko Č.j. s datem + pořadové číslo zařazení ve spisu Výsledky konzultací; naložení se stanoviskem 1. Krajský úřad Kraje Vysočina - odbor životního prostředí

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o.

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. OBSAH A. Textová část B. Výkresová část: 1. Situace 1:10000 2. Situace 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. Údaje o zpracovateli

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2002 IV. volební období

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2002 IV. volební období PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2002 IV. volební období Návrh Poslanců Hynka Fajmona, Waltra Bartoše, Tomáše Duba na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 338/1992 Sb., o dani

Více

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané dne 9. 3. 2015 v přízemí Grabovy vily

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané dne 9. 3. 2015 v přízemí Grabovy vily Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané dne 9. 3. 2015 v přízemí Grabovy vily Přítomni: dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu Předsedající: Doc. Ing.

Více

Výňatky z Informace č. 4/2014 vydané Odborem řízení pozemkových úprav Státního pozemkového úřadu. dne 15. 9. 2014 pod č.j.

Výňatky z Informace č. 4/2014 vydané Odborem řízení pozemkových úprav Státního pozemkového úřadu. dne 15. 9. 2014 pod č.j. Výňatky z Informace č. 4/2014 vydané Odborem řízení pozemkových úprav Státního pozemkového úřadu. dne 15. 9. 2014 pod č.j. SPU 369116/2014 Informace jsou metodickým nástrojem řízení organizačních jednotek

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán Zastupitelstvo obce Kosoř datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis starosta

Více

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE stupeň: stupeň: NÁVRH pro veřejné projednání dle 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění katastrální území:

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE PŘESKAČE ÚZEMNÍ PLÁN PŘESKAČE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘESKAČE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚZEMNÍ PLÁN VYDAL: Zastupitelstvo obce Přeskače, usnesení č. Číslo jednací: Datum

Více

I n f o r m a c e. o vývoji a stavu řešení původního institutu práva trvalého užívání, resp. práva výpůjčky a návrh novely zákona

I n f o r m a c e. o vývoji a stavu řešení původního institutu práva trvalého užívání, resp. práva výpůjčky a návrh novely zákona I n f o r m a c e o vývoji a stavu řešení původního institutu práva trvalého užívání, resp. práva výpůjčky a návrh novely zákona 1. Právní rámec problematiky Právo trvalého užívání nemovitého majetku státu

Více

NÁMITKA č. 7 Námitka je rozdělena na 3 dílčí námitky:

NÁMITKA č. 7 Námitka je rozdělena na 3 dílčí námitky: NÁMITKA č. 7 Námitka je rozdělena na 3 dílčí námitky: 7-1 Námitka č. 7 7-2 Námitce č. 7/1 podané společnosti Lesy České republiky, s.p., Správa toku oblast Povodí Odry, Frýdek Místek, se sídlem Nádražní

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ BLUDOVICE NÁVRH ZMĚNY č.1

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ BLUDOVICE NÁVRH ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ BLUDOVICE NÁVRH ZMĚNY č.1 SVAZEK NÁVRHU ZMĚNY č.1 OBSAHUJE: str. I. Návrh změny č.1 ÚP Horní Bludovice 1. Textová část změny č.1 a) Vymezení zastavěného území...1 b) Koncepce rozvoje

Více

ÚZEMNÍ STUDIE KARLOVY VARY BOHATICE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

ÚZEMNÍ STUDIE KARLOVY VARY BOHATICE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ ÚZEMNÍ STUDIE KARLOVY VARY BOHATICE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ Řešené území. Řešené území se nachází ve východní části města Karlovy Vary, v k.ú. Bohatice. v jeho jižní části. Tato část je využita převážně pro

Více

Veřejná zeleň problematika nově zakládaných a rekonstruovaných ploch zeleně ve městech a obcích

Veřejná zeleň problematika nově zakládaných a rekonstruovaných ploch zeleně ve městech a obcích Veřejná zeleň problematika nově zakládaných a rekonstruovaných ploch zeleně ve městech a obcích Rozčlenění zeleně: - Intravilán ( zeleň uvnitř obce) - Extravilán ( zeleň v okolí obce) Dále se plochy dají

Více

Výbor pro výstavbu a rozvoj Zastupitelstva Městské části Praha Řeporyje

Výbor pro výstavbu a rozvoj Zastupitelstva Městské části Praha Řeporyje Výbor pro výstavbu a rozvoj Zastupitelstva Městské části Praha Řeporyje ZÁPIS č. 3/2007 Zápis z jednání Výboru pro výstavbu a rozvoj Zastupitelstva Městské části Praha Řeporyje ze dne 7.4.2007 Přítomni:

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Štěnovice

Zpráva o uplatňování Územního plánu Štěnovice Zpráva o uplatňování Územního plánu Štěnovice Územní plán Štěnovice Vydaný Zastupitelstvem obce Štěnovice dne 8. 10. 2008 Nabytí účinnosti dne 30. 10. 2008 Pořizovatel: Městský úřad Přeštice, odbor výstavby

Více

Účast veřejnosti a dotčených osob na schvalování a vydávání územního plánu a jeho změn

Účast veřejnosti a dotčených osob na schvalování a vydávání územního plánu a jeho změn Účast veřejnosti a dotčených osob na schvalování a vydávání územního plánu a jeho změn Mgr. Tomáš Erbák Ateliér pro životní prostředí, o.s. 21.5.2012 Cíle semináře poskytnutí praktických informací o povaze

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Jevišovice - Střelice

Změna č. 2 Územního plánu obce Jevišovice - Střelice Změna č. 2 Územního plánu obce Jevišovice - Střelice Zastupitelstvo obce Jevišovice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

Více

Znalecký posudek číslo 2120-93/2009

Znalecký posudek číslo 2120-93/2009 Znalecký posudek číslo 2120-93/2009 O ceně nemovitosti: Zemědělské pozemky katastrální území: Dražůvky katastrální území: Želetice okres: Hodonín Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Brno-venkov

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 24766/2010/OZP/Fr Mgr. Fryš/564602504 2.4.2010

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 24766/2010/OZP/Fr Mgr. Fryš/564602504 2.4.2010 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín 1-1173/2012 Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1173/2012 Milín, dne: 12.11.2012 Vyřizuje: Renata Melicharová E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L

Více

Zaostřeno na hypermarkety. maloobchod v ČR a příklad Brna

Zaostřeno na hypermarkety. maloobchod v ČR a příklad Brna Zaostřeno na hypermarkety maloobchod v ČR a příklad Brna NESEHNUTÍ Nezávislé sociálně ekologické hnutí Brno, 19. října 2011 Definice a vývoj supermarkety (obchody s prodejní plochou 400 až 2 500 m 2, ve

Více

BĚLÁ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ. obvodní stavební úřad. vedoucí oddělení územního plánování

BĚLÁ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ. obvodní stavební úřad. vedoucí oddělení územního plánování ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BĚLÁ Zpracoval: Městský úřad Semily obvodní stavební úřad oddělení územního plánování jako příslušný úřad územního plánování Bc. Zdeněk Rozehnal a Jaromír Mejsnar Zpracováno:

Více

ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. David Tichý Ph.D.

ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. David Tichý Ph.D. Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. David Tichý Ph.D. Letní semestr 2009 / 2010 kód pro zápis do KOS: 104 VYPSANÉ ATELIÉRY:

Více

VZORY VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ ŽÁDOSTÍ PODÁVANÝCH V RÁMCI ÚZEMNÍHO ROZHODOVÁNÍ

VZORY VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ ŽÁDOSTÍ PODÁVANÝCH V RÁMCI ÚZEMNÍHO ROZHODOVÁNÍ VZORY VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ ŽÁDOSTÍ PODÁVANÝCH V RÁMCI ÚZEMNÍHO ROZHODOVÁNÍ metodický návod Žádost o územně plánovací informaci o vydání územního rozhodnutí nebo o vydání územního souhlasu (příloha č. 1 vyhlášky)

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ Věc: I. Návrh na vyhlášení přírodní památky Petřín a ochranného pásma II. Seznámení s plánem péče I. Magistrát hlavního města Prahy,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4379/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4379/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4379/14 O ceně nemovitých věcí: Spoluvlastnického podílu o velikosti id. 2/8 na nemovitém majetku, zapsaném na LV č. 4749, včetně všech součástí a příslušenství, v katastrálním území

Více