V rámci posuzování procesu pořizování nového ÚP jde o tuto dílčí připomínku:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V rámci posuzování procesu pořizování nového ÚP jde o tuto dílčí připomínku:"

Transkript

1 Věcně shodná připomínka ke konceptu nového územního plánu hlavního města Prahy týkající se procentuálního zastoupení zeleně v oblasti sídlištního komplexu Jarov-Chmelnice na Praze 3, opravy chybného zařazení několika parků na ploše sídlišť Jarov a Chmelnice do obytné plochy a dalších připomínek ke kvalitě konceptu nového územního plánu My, obyvatelé sídlištního komplexu Jarov-Chmelnice, tedy občané Prahy, podepsaní na podpisových arších přiložených v příloze č. 1, uplatňujeme v souladu s 23 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, věcně shodnou připomínku (obsahující řadu dílčích připomínek) ke konceptu a návrhu územně plánovací dokumentace. Na základě této, níže upřesněné, věcně shodné připomínky zmocňujeme k podání námitky a k našemu dalšímu zastupování při projednání námitky ve smyslu 23 odst. 3 stavebního zákona zástupce veřejnosti. Předmětná územně plánovací dokumentace: koncept a případný návrh Územního plánu hl. m. Prahy, o jehož pořízení rozhodlo Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 7/1 ze dne Tato připomínka má několik podbodů: 1) k podhodnocení procentuálního zastoupení zeleně z rámci plochy sídliště Jarov; 2) k zařazení 7 parků na území sídlištního komplexu Jarov - Chmelnice do obytného území, plochy bydlení (kód OB, v rámci prostorové regulace kód V1-8/40) místo do rekreačního území, rekreační parkové plochy (kód ZP). Tato chyba se objevuje ve více výkresech závazné části konceptu nového územního plánu; 3) k vyřazení dvou ploch v našem sídlištním komplexu či jeho blízkém okolí z ploch zeleně a jejich zařazení do obytného území, plochy bydlení (kód OB) a plochy smíšené (kód SM) bez adekvátní náhrady skutečného přírůstku zeleně. V rámci celého konceptu územního plánu obecně jde o tyto dílčí připomínky: 1) k absenci takového základního typu struktury zástavby, který by respektoval ráz našeho sídlištního komplexu; 2) k principu tvorby koeficientu zeleně, přesněji řečeno procentuálního zastoupení zeleně ve výkresu V3 (Prostorová regulace a veřejná prostranství) závazné části územního plánu; 3) k obtížné kontrolovatelnosti dodržení zachování příslušného minimálního procenta zeleně ve větších komplexech, jako jsou například právě sídliště Jarov a Chmelnice; 4) k zařazení níže uvedených částí textu do části Odůvodnění místo do Závazné části textu územního plánu, která se po vydání územního plánu stane výrokovou částí opatření obecné povahy; 5) k zařazení parkově upravených ploch do základního typu území krajinného, plochy nelesní (kód ZN), místo do zákl. typu území rekreačního, plochy parkové (kód ZP). V rámci posuzování procesu pořizování nového ÚP jde o tuto dílčí připomínku: 1) ke krátké době, která byla poskytnuta Magistrátem hl. m. Prahy na zpracování připomínek a námitek. I. Následující dílčí připomínky se týkají sídlištního komplexu Jarov - Chmelnice, jehož plocha je vymezena ulicemi Květinková, V Jezerách, Koněvova a Osiková a parcelami č. 2931/175, 2917, 2922/36, 2922/89, 2922/51, 2922/26, 4485/1, 2922/16, 3016/3, 3016/2, 2931/322, 2931/299, 2931/149, 2931/191 a 2931/174 na sídlišti Jarov a ulicemi Koněvova, Spojovací, U Kněžské Louky, Na Balkáně a parcelami č. 2639/178, 2639/133, 2639/131, 2639/119, 2639/217, 2639/218, 2639/109, 2639/112, 2639/232, 2639/120, 2624/4 na sídlišti Chmelnice. Území přesně souhlasí s vymezením sídliště Jarov a Chmelnice jako plochy V1-8/40 ve výkresu V3 (Prostorová regulace a veřejná prostranství) předkládaného konceptu územního plánu. Jedinou výjimkou jsou parcely č. 2931/252 a 2931/298 (mezi ulicemi Habrová a Květinková), kde jde jednoznačně o chybné stanovení hranice sídliště, protože celé parcely jsou za plotem sousedícího areálu. Dále bychom ale chtěli také upozornit na nelogičnost přiřazení parcel č. 2931/184, 2931/189, 2931/190, 2930/48, 2930/49 a 2930/50 k témuž sousednímu areálu, protože jde o pás zeleně, který je naopak před plotem areálu směrem do

2 ulice Květinková a organicky patří k sídlišti (a ještě ke všemu menší část tohoto pásu, u které nechápeme její odlišnost od zbytku pásu, koncept nového ÚP do území sídliště řadí). 1) Upozorňujeme tvůrce konceptu územního plánu, že při stanovení procentuálního zastoupení zeleně (viz výkres V3 - Prostorová regulace a veřejná prostranství) zřejmě vycházeli z nepřesných podkladů, když dospěli k minimálnímu procentuálnímu zastoupení zeleně na Jarově 40%. Tvůrci připomínky na území sídliště Jarov zpracovali v terénu velmi podrobnou mapu reálného stavu zeleně v rostlém terénu (zjednodušenou inventarizaci zeleně) a dospěli k 51% zeleně (přesně 50,9%) oproti 49% ostatních ploch. Zvláštní pozornost při mapování věnovali zanesení procentuálního podílu zeleně na těchto parcelách: za prvé na plochách, které mají podle katastru nemovitostí způsob využití zeleň, ale na celé ploše zeleň není, nebo není v rostlém terénu; za druhé pak naopak na plochách, kde v katastru nemovitostí zeleň není způsobem využití, ale ve skutečnosti o plochu zeleně v rostlém terénu alespoň zčásti jde (viz seznam parcel s výměrou a procentem zastoupení zeleně na parcelách - příloha č. 2). U takového výsledku by tvůrci konceptu ÚP mohli argumentovat tím, že při mapování bez geodetického zaměření může dojít až k 1% chybě (tvůrci připomínky ale znají podrobnost a pečlivost, s jakou mapu vypracovávali a nedomnívají se to - 1% je totiž cca 1650 čtverečních metrů plochy, u mapování malých ploch by k tak velké chybě dojít nemělo). Vrátíme-li se však k poznámce z dřívějšího textu - jde o parcely č. 2931/184, 2931/189, 2931/190, 2930/48, 2930/49 a 2930/50 u ulice Květinková - a pás zeleně místo k sousednímu areálu přičteme k sídlišti (v tuto chvíli patří k sídlišti nelogicky jen malý konec tohoto pásu), stoupne procento zeleně na 51,2%. A budeme-li v kontrolování práce tvůrců konceptu nového územního plánu pokračovat, zjistíme, že nově uznaný park pod ulicí Habrová (parcely č. 2922/58, 4487, 2922/51, 2922/37, 4489, 4492, 4491, 2922/18, 2922/20, 4490, 2922/26, 2922/24, 2922/80, 2922/81, 2922/82, 2922/83, 2922/84, 2922/85, 2922/86, 2922/87, 2922/88, 2922/25, 2922/90, 2922/38, 4485/1, 2922/31) má značně nelogicky stanovenou hranici a je poněkud nelogicky plošně určen celý. Více než čtvrtinu plochy nově uznané parkové plochy totiž vůbec netvoří plochy zeleně, ale jde o různá parkoviště, budovy garáží, budovu výměníkové stanice Pražské teplárenské, budovu s elektrorozvody (nebo trafostanicí), dům se zahradou patřící ČD. Další část - 43% - byla uznána za zeleň (izolační zeleň) již v současném územním plánu. (Podle našeho názoru je naprosto nepochybné, že tvůrci nové parkové plochy se nejen nebyli podívat v terénu na místě navrhované parkové plochy, ale dokonce se nepodívali ani do katastru nemovitostí a současného územního plánu, protože jinak by tak hrubou chybu nemohli nikdy udělat. Z jakých podkladů pak ale při tvorbě konceptu nového územního plánu vlastně vycházeli?) Skutečně nově uznanou zelení je tedy pouze 16% vytyčeného nového parku, a i tady jde o zeleň, která existovala již při vzniku současného územního plánu. A přestože je v konceptu ÚP uvedeno, že plochy mají obvykle hranice shodné s hranicemi pozemků (pokud tomu situace vysloveně nebrání), tady hranice nového parku bezdůvodně protíná parcely i chodník, což působí velmi nelogicky. Když hranici nového parku stanovíme logicky na hranici parcel, stoupne rázem množství zeleně na sídlišti o cca 1060 metrů čtverečních a celkový procentuální podíl zeleně se zvedne na 51,5%. Pevně doufáme, že k nelogickému vymezení hranice parku tvůrci konceptu přistoupili proto, aby zvětšili plochu parku, a nikoliv proto, aby snížili procentuální zastoupení zeleně na ploše V1-8/40 sídliště Jarov. Výsledkem výše uvedených argumentů je naše tvrzení (podepřené výpisem parcel na ploše V1-8/40 sídliště Jarov), že plocha zeleně na ploše V1-8/40 sídliště Jarov beze všech pochybností překračuje 50% a je nutné navýšit minimální procentuální zastoupení zeleně ze 40% na 50%. Je dost dobře možné, že i na sídlišti Chmelnice přesahuje reálné množství zeleně 50%. Zmiňovaná inventarizace zeleně je ale časově příliš náročná, abychom ji mohli i pro sídliště Chmelnice vypracovat v době, vymezené Magistrátem hl. m. Prahy pro podávání připomínek a námitek k územnímu plánu, přestože práci na připomínce několik lidí věnuje veškerý svůj volný čas. Na zpracování připomínek a námitek ke konceptu územního plánu byla totiž dána Magistrátem hl. m. Prahy velmi krátká doba (pouhých 39 dní). Z toho důvodu podáváme také stížnost na naprosto nedostačující množství času, ve kterém nám bylo umožněno studovat několik set stránek textu konceptu územního plánu a desítky výkresů, vypracovávat připomínku a sbírat podpisy pod věcně shodnou připomínku spolu s podpisy pod zmocnění k podání námitky.

3 2) Při dalších úvahách nad nově uznaným parkem je pak nutné dojít k závěru, že větší část nově uznané parkové plochy organicky náleží k sídlišti Jarov. Při uvažování nad ní jako nad parkem musíme vyjmout z této plochy parcely, které do parku jednoznačně nepatří. Když tedy budeme posuzovat jen 72% plochy parku, má podobné vybavení parkovými doplňky (chodníky, lavičky, odpočívadla, koše, hřišťátko pro děti apod.) jako další plochy zeleně na území sídliště Jarov a Chmelnice, které také mají větší výměru než 0,5 ha a šířku větší než 25 m a jednoznačně stanovitelnou hranici (definice parku podle samotného konceptu nového územního plánu). Je proto jasné, že když byla za park uznána plocha na jižním okraji sídliště u ulice Habrová, musí být za park uznány i další plochy na území obou sídlišť. Přesněji řečeno: musí být uznány za park nikoliv pouze proto, že se tak stalo u plochy zeleně na okraji sídliště Jarov u ulice Habrová, ale především proto, že splňují všechny podmínky, které park splňovat podle definice závazné textové části konceptu nového ÚP má. Hranice mají stanoveny dost jasně, většinou jde o velké parcely zeleně (v některých případech jde o víc velkých sousedících parcel zeleně), které jsou nejčastěji jednoznačně ohraničeny ulicemi. Aby bylo jasné, co je to park, ocitujeme tu definici, kterou uvádí sám koncept nového ÚP: Park je objekt zeleně ztvárněný do charakteristického kompozičního celku o výměře nad 0,5 ha a minimální šířce 25 m. Podle charakteru může být historický, městský nebo lázeňský. Tato definice má dvě problematická místa. Prvním je šířka 25 m. Samozřejmě není možné uznávat za parky jen plochy, které jsou celé širší než 25 m, to by byl naprostý nesmysl, za parky by pak nebylo možno uznat řadu významných velkých parků v republice, protože park může mít nejrůzněji nepravidelný tvar - proto nejasnou formulaci definice parku v konceptu ÚP je nutné chápat tak, že jde o plochu, která je v nějaké části širší než 25 m, konkrétní procento této části definice neudává, nelze to tedy chápat jinak, než že prostě plocha zeleně musí někde přesáhnout šířku 25 m. Pokud to tvůrci konceptu nového ÚP mysleli s 25 m šířky jinak, stanovili špatně definici parku. (V případě změny definice parku vyžadujeme nové připomínkové řízení, protože by byl skutečně významným způsobem dotčen komplex vazeb v rámci ÚP.) Druhým problematickým místem definice parku je termín charakteristický kompoziční celek. Tvůrci územního plánu by případné laiky mohli odkázat na to, že jejich plocha sice je větší než 0,5 hektaru a širší než 25 m, ale neodpovídá charakteristickému kompozičnímu celku. Každý kompetentní zahradní architekt ale ví, že neurčitý termín charakteristický kompoziční celek je termín naprosto neuchopitelný, a tedy je možné ho vykládat více způsoby, což by se u závazné definice nikdy nemělo stát. Díky tomuto termínu by ale mohly být bezdůvodně odmítány požadavky o určení ploch zeleně za parky. (Protože kdo je tady od toho, aby stanovil, jestli kompoziční celek je charakteristický, či ne? Snad úředníci jednotlivých městských částí, kteří mají často z hlediska zahradní architektury nepříliš dobré vzdělání, mnozí pak žádné? A v jaké odborné literatuře týkající se zahradní architektury tvůrci konceptu územního plánu tento velmi podivný termín vlastně načerpali?) Najít definici parku v pojetí konceptu ÚP je pravděpodobně obtížné (usuzujeme podle výsledků snahy definici najít), protože odborníci obvykle necítí potřebu definovat park. Je možné najít termín veřejný park či městský park (v obvyklém pojetí v rámci města víceméně synonymum), kam pak v některých zdrojích bývají zahrnuty i pravidelné zahrady a parky, a to i historické, ale ani tady se tvůrcům této připomínky nepodařilo najít žádnou skutečně precizní definici. Budeme-li uvažovat o charakteru a kompozici městských (veřejných) parků, které v Praze máme, jedinými společnými kompozičními prvky jsou prvky sloužící k odpočinku návštěvníků parku (a samozřejmě převaha zeleně na dané ploše). Jde o cestičky, lavičky, odpadkové koše, odpočívadla a hřišťátka pro děti, u rozsáhlejších parků to můžou být i altánky, umělá jezírka, záhony letniček nebo trvalek atd. Jinak mají městské parky Prahy nejrůznější vzhled, od pravidelných zahrad a parků typu zahrad Pražského hradu či parku na náměstí Jiřího z Poděbrad atd., přes parky spíše krajinářského rázu, jako je Stromovka, Riegrovy sady atd., až po lesoparky, jako je Krčský les, Ďáblický háj atd. Žádný společný charakteristický kompoziční celek tyto velmi rozdílné parky nemají. Dokonce někdy parky nemají ani přesné ohraničení - především historické krajinářské parky, kdy může park nenásilně přecházet do krajinářsky hodnotné krajiny. Často na ploše parků stojí budovy. Samozřejmě že úmyslem při zakládání většiny parků bylo vytvořit nějakou kompozici, ale kdybychom chtěli posuzovat, co je a není park, podle toho, zda je na místech výhledu (na chodnících či na odpočívadlech a lavičkách) hodnotná kompozice stromů, keřů a trávníků, museli bychom vyřadit z plochy parků často nezanedbatelné části řady našich významných

4 parků v republice, protože když u starších výsadeb vypadnou z kompozice odumřelé přestárlé dřeviny či dřeviny odstraněné při zdravotních probírkách (jindy může být ještě razantnějším důvodem pro rozbití kompozice novostavba, povodně atd.), původní kompoziční záměr mizí, dokud nejsou chybějící stromy nahrazeny novými výsadbami, které pak ještě musí dorůst potřebných rozměrů. Je tedy nutné provést rekonstrukci zanedbaného parku. (Kromě toho je otázka kvality kompozice věc natolik subjektivní, že o ní nemůže rozhodovat jeden člověk - a už vůbec ne člověk, který není vzděláním zahradní architekt. Ty ale samozřejmě mezi svými úředníky nemají úřady všech městských částí Prahy - a především ony pak budou s dokončeným územním plánem pracovat.) Takže ani umělecká kompozice prvků zeleně a neživých prvků nemůže být kritériem pro posuzování toho, zda je parková plocha parkem, či není. Proto je možné při posuzování menších parků vycházet nanejvýše z toho, zda se na jejich ploše vyskytují zmíněné charakteristické kompoziční prvky, jako jsou ony cestičky, lavičky, odpočívadla, hřišťátka atd. Pokud se na ploše vyskytují a přitom jde o plochu, kde je kromě těchto prvků přes cca 90% ze zbývající výměry zeleň, jedná se o park, ať už má podobu pravidelné zahrady, kombinace udržovaných trávníkových, keřových a stromových porostů, či převahu udržovaného lesa. U některých můžeme tak nanejvýš zkonstatovat, že jejich umělecká hodnota není příliš vysoká. (Což je ovšem ale také subjektivní hodnocení a kompoziční vyznění se většinou dá kvalifikovanými zásahy do určité míry napravit). V rámci tří vnitřních pásem Prahy (historického jádra a kompaktního vnitřního a vnějšího města) je z toho možné vyjmout jen plochy, které vznikly náletem dřevin (nikoliv výsadbou), a ty obvykle mají spíše ruderální (rumištní) charakter. Jsou-li zanedbané záměrné výsadby dřevin, je to důvod pro provedení rekonstrukce zanedbaného existujícího parku, nikoliv pro jeho neuznání za park. Na ploše sídlišť Jarova a Chmelnice se nacházejí konkrétně tyto parky (jsou provizorně nazvány podle ulice, u které se nalézají): Sídliště Jarov: 1) Park Koněvova (hranice ulice Koněvova, Pod Lipami, V Jezerách; náleží sem parcely č. 2931/149, 2931/182, 2931/179, 2931/132, 2931/134; celková výměra cca metrů čtverečních) 2) Park Pod Lipami (hranice ulice Pod Lipami, Buková; náleží sem parcela č. 2931/152; celková výměra 7986 metrů čtverečních) 3) Park Buková (hranice ulice Buková, Osiková, Habrová, parcela č. 2931/158, 2931/255; náleží sem parcely č. 2931/1, 2922/1, 2931/158, 2931/255 ; celková výměra metrů čtverečních) 4) Park Habrová (hranice ulice Habrová, parcely č. 2922/51, 2922/37, 2922/26, 2922/58, 2922/18; náleží sem parcely č. 2922/50, 2922/51, 2922/37, 2922/29, 2922/27, 2922/26, 2922/22, 2922/20, 2922/18, 2922/58, 4487, 4485/1, 2922/15, 2922/31; celková výměra cca metrů čtverečních) Sídliště Chmelnice: 1) Park Na Vrcholu (hranice ulice Na Vrcholu, V Domově, K Lučinám, Na Balkáně; náleží sem parcely č. 2639/198, 2639/118, 2639/117, 2639/116; celková výměra 8642 metrů čtverečních) 2) Park K Lučinám (hranice ulice K Lučinám, Koněvova, parcela č. 2639/1; náleží sem parcely č. 2639/1, 2639/106, 2639/212, 2639/206, 2639/205; celková výměra 6220 metrů čtverečních) 3) Park Spojovací (hranice ulice Spojovací, Koněvova, Luční, U Kněžské Louky; náleží sem parcely č. 2814/1, 2814/19, 2760/1, 2814/18, 2859/2; celková výměra metrů čtverečních) Ve všech těchto parkových plochách byly při založení sídliště ony charakteristické parkové doplňky, jako jsou cestičky, lavičky, odpadkové koše, odpočívadla, hřišťátka pro děti, popř. i hřiště na volejbal apod. Dnes jsou dva natolik zanedbané (z hlediska existence charakteristických parkových doplňků), že je otázka, zda jsou v současnosti podle výše uvedené definice plnohodnotným parkem. Jedná se o parky Pod Lipami a K Lučinám. I v jiných parcích někdy bývá poněkud zanedbaná údržba výsadeb dřevin (nikoliv extrémně, aby se park z hlediska dřevinného patra rozpadal). Ovšem za zanedbání údržby parků samozřejmě může Úřad Městské části Praha 3, který má povinnost se o ně starat. A i na základě návrhů Městské části Prahy 3 vznikl současný koncept nového územního plánu. Není tedy možné, aby zanedbání povinností Úřadem MČ Praha 3 bylo důvodem pro nepřiznání

5 původně plnohodnotných parků za park, působilo by to až dojmem záměru. Doplnění původně existujících doplňkových parkových prvků, které je více než žádoucí, protože je obyvatelé našich sídlišť potřebují, ze zanedbaných parků zase udělá plnohodnotné parky. (Kvalitní údržba zeleně by pak měla být samozřejmostí, na kterou by nemělo být třeba upozorňovat.) V rámci tvorby nového územního plánu je víceméně jedno, zda tvůrci, kteří se tentokrát (předpokládáme) dojedou podívat na místa, o jejichž osudu rozhodují na dalších cca 15 let, zařadí námi navržené parky mezi parky plnohodnotné, nebo parky dočasně zanedbané. V obou případech požadujeme přeřazení navržených 7 ploch zeleně z obytného území, plochy bydlení (kód OB, z hlediska prostorové regulace ze základního typu struktury V1-8/40, tedy volné sídlištní struktury) do rekreačního území, plochy rekreační parkové (kód ZP). K nekompromisnosti v otázce uznání našich ploch zeleně za parky v hlavním výkresu nového územního plánu (a také v dalších výkresech, do kterých se parkové plochy zaznamenávají) nás vede to, že tyto parky (či zanedbané parky, které by se opět plnohodnotnými parky měly stát) jsou obvykle natolik velké, že umožňují navrhnout stavbu obytného domu tak, aby byly splněny normy vzdálenosti od současné zástavby, zastínění atd.; proto je skutečně nezbytné naše parky chránit tím, že budou za parky uznány. Že současní zastupitelé a radní radnice Prahy 3 plochu parků nerespektují, dokazuje záměr Městské části Prahy 3 (investor případné stavby), díky kterému by se kvůli přístavbě obytného (značně velkého) traktu domu a souvisejících podzemních garáží plocha parku Buková zmenšila o cca 1000 čtverečních metrů, a to bez jakékoliv náhrady výsadbou zeleně na místě, kde v současnosti zeleň není. Překážkou tu není dokonce ani to, že v tomto případě by novostavba porušovala normativy vyhlášky č. 26/199 Sb. hl. m. Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, která stanoví minimální vzdálenost novostavby od současných staveb. Tu by novostavba vysoká cca 23 m porušovala o celých 12 metrů. Již dvakrát podala organizace pověřená investorem (Městskou částí Praha 3) žádost o vydání územního rozhodnutí pro tuto novostavbu, poprvé nebylo územní rozhodnutí vůbec vydáno a podruhé územní rozhodnutí sice vydáno bylo, ale bylo potvrzeno odvolání a územní rozhodnutí zrušeno. V blízké budoucnosti očekáváme třetí kolo. A na odboru územního rozvoje MČ Praha 3 leží další projekty novostaveb obytných domů, které mají ukusovat z plochy zeleně navržených parků. Jelikož máme tuto zkušenost, je snad zcela pochopitelné, že považujeme za nutné chránit naši zeleň na sídlišti všemi prostředky, které bude nový územní plán umožňovat. Nikdo neví, kdo bude na Praze 3 v zastupitelstvu a na radnici za 10 let a jak bude o našem sídlišti chtít rozhodovat. Uznat za parky ty plochy zeleně, které podmínky pro uznání plochy zeleně za park splňují (či po rekonstrukci zanedbaného stavu splňovat budou), považujeme proto za naprosto nezbytný krok. Pokud by tvůrci konceptu územního plánu s naším požadavkem nesouhlasili, dokázali by, že nehodlají dodržet deklarace ve vlastním textu, totiž že u stabilizovaného území se nepředpokládají významné změny (nový obytný dům je tedy opravdu významná změna pro ráz příslušné části sídliště!) a že cílem regulace na stabilizovaných plochách je zachování minimálně stávajícího podílu zeleně. Má-li být zachována stávající zeleň, neexistuje v rámci současné koncepce nového územního plánu lepší způsob, než větší celky zeleně uznat za plochy s kódem ZP, tedy rekreační parkové plochy. (Náš sídlištní komplex má jen minimum ploch, na kterých v tuto chvíli zeleň není a mohla by tam být. Proto není možné v jedné části sídliště zeleň ubrat a jinde přidat, charakter sídliště taková řešení prostě neumožňuje.) Výsledně vyžadujeme tento postup oprav při řešení problematiky ploch zeleně na našich sídlištích: V první řadě je třeba, aby si tvůrci konceptu ÚP uvědomili, že jimi vyčleněný park na jižním okraji sídliště Jarov je organickou součástí tohoto sídliště. (Budeme-li tento park pro výchozí výpočet započítávat do plochy sídliště, dostaneme se k 52% zeleně.) I z výše uvedených hodnot vyplývá, že je naprosto nepochybné, že minimální procento zeleně ve výkresu V3 (Prostorová regulace a veřejná prostranství) má být 50%, nikoli pouze 40%. I tak to umožňuje zájemcům o bytovou výstavbu zabrat bez kompenzace jinou zelení 3,8% zeleně na sídlišti, jak je vymezeno současným územním plánem. Druhým krokem by mělo být uznání 4 parků na sídlišti Jarov a 3 parků na sídlišti Chmelnice. (Pokud jde o park zanedbaný, měla by být v rámci nového územního plánu doporučena jeho rekonstrukce.) To bude vyžadovat přepočítání procentuálního zastoupení zeleně ve zbylých plochách

6 sídliště, které zůstanou v ploše bydlení (kód OB). Podle našeho mapování a výpočtů by mělo jít o minimální procentuálního zastoupení zeleně 30% na sídlišti Jarov (přesné procento 31,6%) a na sídlišti Chmelnice hodnota pravděpodobně převýší 40%, protože na Chmelnici jsou dvě parkové plochy, které velikostí jen o několik set metrů čtverečních nesplňují podmínky pro park (plochu přes 0,5 ha, tedy zaznamenatelnou v územním plánu), a jedna plocha, která by podmínky pro park splňovala, kdyby nebyla uprostřed přerušena soukromou oplocenou plochou zeleně. Z předchozího odstavce vyplývá, že pokud jde o zeleň na části, která zůstane zařazená v ploše bydlení (kód OB) na sídlišti Jarov, může být pro stavby využito 1,6% zbývající plochy zeleně, což by mělo naprosto dostatečně saturovat případné nezbytné podzemní garáže (považujeme za samozřejmé, že ničení plochy zeleně je až jednou z krajních možností při řešení problému parkování na sídlišti), které nebudou sloužit novostavbám, ale pouze stávajícím obyvatelům sídliště (neboť 1,6% představuje plochu cca 1790 čtverečních metrů nekompenzovaného úbytku zeleně, změněného na zastavěnou plochu). Při opravách chyb, které jsme v předchozím textu důkladně doložili, vyžadujeme kvalitnější práci, než jakou zatím na našich sídlištích podle našich zjištění tvůrci konceptu územního plánu v rámci otázky zeleně zatím odvedli. Výsledkem by tedy mělo být 7 parků na území sídlišť Jarov a Chmelnice (v případě zanedbaných parků by v době platnosti nového územního plánu mělo dojít k doplnění parkových doplňků, jako jsou lavičky, odpočívadla, hřišťátka pro malé děti, hřiště pro větší děti atd. a případně i dosadeb zeleně a zdravotních probírek). V souvislosti s tímto bodem požadujeme zajištění toho, aby uznání větších ploch zeleně za parky v našem sídlištním komplexu nemohlo být záminkou k úbytku zeleně na jiné ploše. Jde totiž v naprosté většině o plochy zeleně, které existují již od vzniku sídliště, tedy přes 40 let. Žádáme tedy vlastně pouze o opravu chyby tehdejšího socialistického územního plánu, jehož tvůrci opomněli přeřadit plochy parků a parkově upravených ploch do ploch zeleně. (Územní plán deklaruje, že úbytek zeleně musí být adekvátně nahrazen jejím přírůstkem. Jak jsme ale zjistili, tento záslužný záměr je v případě okolí našeho sídliště bohužel realizován tak, že je nově jako plocha zeleně uznána zeleň, která je na daném místě již desítky let, aby byl kompenzován skutečný úbytek zeleně dvou malých parčíků - více viz následující připomínka.) 3) Připomínka k úbytku zeleně na parcelách č. 2639/178 a 2639/172, 3617 (parčík u samoobsluhy U Kněžské Louky a parčík proti chmelnické poliklinice přes ulici Koněvova). Tento úbytek zeleně, který bez vysvětlení působí značně nelogicky, je ke všemu v našem okolí nahrazen novou zelení pouze iluzorně, jak jasně vyplývá z předchozího textu. Nová parková plocha na jižním okraji sídliště Jarov u ulice Habrová je zelení jen ze 72% a ještě jde o zeleň, která byla zelení již při tvorbě v současnosti platného územního plánu a nejde tedy vlastně vůbec o přírůstek zeleně. 43% plochy uznané zeleně pak je zelení (izolační zelení) již v současném územním plánu. Nesouhlasíme proto s výše uvedenými úbytky zeleně. II) Dílčí připomínky k obsahu konceptu nového územního plánu obecně: 1) V kategoriích základních typů struktur zástavby konceptu nového ÚP naléhavě chybí kategorie sídlišť, která mají sice kompaktní charakter, ale kromě obytných celků obsahují části, které jsou hodnotnými a velkými plochami zeleně (nad 0,5 ha) s charakterem parku či v současnosti zanedbaného parku. Taková kategorie (nazvána by mohla být např. základní typ struktury V3 - volná sídlištní zástavba prostoupená menšími parky) by pak byla rozdělena na plochy, kde se obytná zástavba připouští, a na plochy, které jsou plochami zeleně, u kterých obytná zástavba není možná, stejně jako u rekreační parkové plochy (kód ZP). Kdyby tato nanejvýš potřebná kategorie existovala, nebylo by nutné tříštit sídliště na území obytné, plochy bydlení a území rekreační, plochy rekreační parkové, což samozřejmě není ideální řešení. Parky na území sídlišť by pak byly dostatečně chráněny před ničením částí jejich ploch i bez problematičnosti území rozkouskovaného na malé části. Problémy, které přináší naše připomínka, jsou tedy způsobeny tím, že se tvůrci konceptu nového územního plánu nedostatečně zamysleli nad tím, kolik a jakých typů struktur zástavby je vlastně možné na území Prahy najít. Naše sídliště je velikostí ploch zeleně při poměrně nízkopodlažní

7 zástavbě (především 4-8 podlaží) v rámci Prahy dost výjimečné. Tuto situaci je však nutné řešit buď zavedením třetího volného základního typu struktury, který bude charakter našeho sídliště respektovat, nebo smířením se s poněkud obtížnějším zacházením s územním plánem na ploše našeho sídlištního komplexu, protože bude roztříštěna na menší plochy. 2) V souvislosti s předchozím textem bychom rádi upozornili tvůrce konceptu územního plánu, že je pravděpodobné, že podobných chyb jako na našich sídlištích (příliš nízké procento minimálního podílu zeleně a opomenutí uznání 7 ploch zeleně za parky), se bude pravděpodobně vyskytovat na území celé Prahy více, a bylo by nanejvýš žádoucí, aby při následující práci provedli opravy své, podle našeho názoru nekvalitně provedené práce. Tímto textem jsou na svoje možné chyby v rámci celé Prahy upozorněni (a chyby specifikovány) a jistě si nikdo nepřeje, aby byl termín zahájení platnosti nového územního plánu oddalován řadou soudních sporů, jimiž by se obyvatelé Prahy bránili proti malé možnosti obrany zeleně regulativy nového územního plánu, které by byly způsobeny výše uvedenými chybami na obdobných plochách, jako jsou sídliště Jarov a Chmelnice. V jiných částech Prahy se obvykle asi nenalézá několik lidí, kteří by vytvoření připomínky věnovali po celý měsíc všechen svůj volný čas - jedině tak je totiž možné zmíněné chyby v konceptu územního plánu v stanovené lhůtě najít a opravovat. Je pravděpodobné, že kvůli nedostatku času jsme nějaké ještě přehlédli. Předchozí větu mohou tvůrci územního plánu brát jako podporu výzvy, aby na dopracování připomínek a námitek ke konceptu ÚP bylo dáno minimálně dalšího čtvrt roku. Koncept je totiž zřejmě natolik nekvalitně zpracován, že by potřeboval v otázkách zeleně výrazně přepracovat. (Pokud to není tak, že se na území našich sídlišť nachází v konceptu ÚP značně víc chyb než na území ostatních částí Prahy, což ale považujeme za poněkud nepravděpodobné.) 3) Další připomínka ke konceptu územního plánu jako celku se vztahuje k procentuálnímu zastoupení zeleně v rámci výkresu V3 - Prostorová regulace a veřejná prostranství. Jde o stanovení kategorií. V konceptu je mimo centrum města obvykle navrženo dělení na kategorie po 10% minimální plochy zeleně (mnohem vhodnějších 5% je méně častá varianta). To by snad bylo možné akceptovat u ploch s vysokým zastoupením zeleně, ale když si vezmeme za příklad plochu s např. 27% zeleně, zjistíme, že má navržený systém s převahou desetiprocentních kategorií u menších procentuálních hodnot silné nedostatky. Když při 27% zeleně stanovíme minimální procentuální zastoupení zeleně jen 20%, je to příklad uváděného nedostatku. V rozporu s deklarací, že v rámci fungování nového územního plánu má zůstat zachován podíl zeleně, případní zájemci o výstavbu by mohli zastavět cca 26% plochy stávající zeleně území bez kompenzace založení plochy zeleně jinde, aniž by porušili konkrétní normativy územního plánu (způsob výpočtu - 27% zeleně v rámci celkové plochy je 100% celkové plochy stávající zeleně). Je snad jasné, že taková situace je neúnosná a na území s nižším procentuálním zastoupením zeleně by měly být stanoveny vždy limity po 5%. Pokud by na ploše s 27% platila kategorie 25% minimálního podílu zeleně, bylo by zastavitelných cca 7,5 % stávající zeleně (opět bez kompenzace jinou zelení), což by mělo zcela saturovat případné nezbytné potřeby nových podzemních garáží pro stávající občany obvyklých sídelních útvarů. A jak opět tvůrci konceptu sami deklarují, jde o stabilizovaná území, kde se již žádné velké změny nemají dít, takže není důvod kalkulovat s jinou větší výstavbou ani s větším nárůstem obyvatel. Poslední část připomínky se týká problematiky kontroly dodržování minimálního procentuálního zastoupení zeleně v případě nových stavebních aktivit ve větších obytných komplexech, jako je právě např. sídliště Jarov a sídliště Chmelnice. Chtějí-li mít občané přehled, zda je u nich minimální procentuální zastoupení zeleně deklarované územním plánem dodržováno, musí si vypracovat podobnou inventarizaci ploch zeleně, jakou provedli na sídlišti Jarov tvůrci této připomínky. Jde o velmi pracnou záležitost, při které tvůrci inventarizace nemusí být přímo dendrologickými odborníky, ale musí mít schopnost orientovat se v mapě a počítat i bez geodetického zaměření procenta plochy. Je absurdní, aby kontrola dodržení minimálního podílu zeleně v okolí bydliště musela být prováděna takto pracně občany. Napadá nás jediné řešení - tuto povinnost by mohl mít odbor životního prostředí příslušné městské části. V každém posudku k jakémukoliv stavebnímu záměru by pak musel uvést, o kolik procent klesne kvůli stavbě reálné množství zeleně v daném územním celku, zkonstatovat, zda došlo k poklesu pod minimum, či ne, a doložit to konkrétními čísly na konkrétních parcelách. Samozřejmě že by kvůli tomu musel nechat vypracovat podrobnou inventarizaci zeleně

8 s procentuálním zastoupením zeleně na parcelách, kterou by pak musel každé 4 roky aktualizovat (v konceptu je stanoveno, že každé 4 roky může docházet ke schvalování změn v územním plánu). Má-li však toto fungovat, musí nějaký závazný normativ (nejlépe nová vyhláška) úřady jednotlivých městských částí k tomuto kroku zavazovat. Jinak však ztrácí stanovení minimálního podílu zeleně svůj smysl kontroly nesnižování ploch zeleně v rámci nových aktivit v územním celku a tuto kontrolu tedy koncept nového územního plánu deklaruje, ale reálně neprovádí ani nenavrhuje možný způsob kontroly. 4) Další dílčí připomínkou bodu II. je požadavek, aby určité části textu byly přeřazeny z Odůvodnění do Závazné části textu územního plánu, protože se nejedná o žádné vysvětlení či upřesnění, ale naopak základ deklarace nového územního plánu. Jde o text Odůvodnění, kde je na straně 41, v kapitole (Podíl zeleně) uvedeno, že: Cílem regulace na stabilizovaných plochách je zachování minimálně stávajícího podílu zeleně. Podíl zeleně, uváděný v procentech, představuje minimální podíl zeleně na dotčených pozemcích celého stavebního záměru, nižší podíl zeleně je přípustný za podmínky, že jsou tyto pozemky menší než 0,25 ha (tj metrů čtverečních - pozn. tvůrců připomínky) nebo podíl zeleně neklesne pod stávající podíl v rámci celé plochy s vymezeným podílem; stávající podíl zeleně se však již nemůže dále snižovat. Uvedenou maximální hodnotu 0,25 ha považujeme za značně přehnanou, pokud jde o velikost takové plochy (domyšleno - stavba na celých parcelách do 2500 metrů čtverečních plochy stavebního záměru může mít např. 1% podílu zeleně) a je podle našeho názoru velmi diskutabilní, jestli by tato výjimka neměla být vypuštěna vůbec. Pokud se ale tímto faktem nebudeme dále zabývat, z předchozí citace přímo čiší, jak je důležité, aby byla součástí textu Závazná část územního plánu a stala se tedy výrokovou částí opatření obecné povahy (zvlášť pak poslední věta). Jde o tak jednoznačnou věc, že doufáme, že zařazení citovaného výroku do Odůvodnění je omylem, nikoli záměrem - výsledkem by totiž byl stav, kdy by se při posuzování staveb úřady uvedenou citací řídit mohli, ale případně také nemuseli, což je dost katastrofální výsledek. Jaké záměry bychom měli přisuzovat tvůrcům konceptu ÚP, pokud by citaci do části Odůvodnění zařadili úmyslně? 5) Poslední dílčí připomínkou bodu II. je upozornění na naprosto nelogické zařazení parkově upravených ploch (v rámci koncepce plošné a prostorové regulace) do území krajinného, plochy nelesní (kód ZN). Parkovými plochami lze nazvat především plochy větší než 0,5 ha, které nesplňují podmínky pro to, aby se staly parkem (např. jsou užší než 25 m), ale jde o udržované záměrné výsadby. (Podle definice konceptu ÚP je parkově upravená plocha záměrně založená plocha a linie zeleně, tzv. parkové pásy.) Často to mohou být plochy v prvních dvou pásmech města - v historickém jádru či kompaktním vnitřním městu. Není snad naprosto nelogické, aby na území města, kde jsou především základní typy území obytné a produkční, v menší míře pak rekreační, bylo např. 1,8 ha plochy zeleně prohlášeno za parkově upravenou plochu a tím vznikla ve vnitřním městě velmi malá enkláva krajinného území uprostřed kompaktního města? Sám název parkově upravená plocha jednoznačně napovídá, že tyto plochy by měly patřit do území rekreačního, plochy rekreační parkové (kód ZP) - stejně jako tam patří parky. Žádáme proto o jejich přeřazení, které by zjednodušilo i problematiku zeleně na sídlištích Jarov a Chmelnice. III. Dílčí připomínka k procesu pořizování nového ÚP 1) Podáváme stížnost, že byla veřejnosti dána příliš krátká doba, po kterou se mohla ke konceptu nového územního plánu vyjadřovat byl zveřejněn koncept a je poslední termín pro podání připomínky a námitky. Upozorňujeme, že textu konceptu, který bylo třeba pro vypracování této připomínky prostudovat, je cca 250 stran (celkově je text ještě výrazně rozsáhlejší, ale některé části bylo možné při studiu vynechat). Nedostatek času se samozřejmě negativně odrazil i na počtu podpisů pod připomínkou. Žádáme proto o prodloužení doby, po kterou je možné podávat námitky a připomínky ke konceptu plánu, který vznikal několik let (a další dva roky času si tvůrci konceptu vymiňují na dotvoření územního plánu, ke kterému se veřejnost může vyjadřovat pouhý jeden měsíc).

Věcně shodná připomínka a zmocnění zástupce veřejnosti při pořizování nového územního

Věcně shodná připomínka a zmocnění zástupce veřejnosti při pořizování nového územního Magistrát hlavního města Prahy Odbor územního plánu Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 V Praze dne 1 listopadu 2009 Věcně shodná připomínka a zmocnění zástupce veřejnosti při pořizování nového územního plánu

Více

Doplňující text námitky:

Doplňující text námitky: Námitka vzniklá na základě osmistránkového dokumentu Věcně shodná připomínka ke konceptu nového územního plánu hlavního města Prahy týkající se procentuálního zastoupení zeleně v oblasti sídlištního komplexu

Více

Regulační plán Litvínov - Osada

Regulační plán Litvínov - Osada Regulační plán Litvínov - Osada Návrh zadání změny č. 1 Regulačního plánu Litvínov - Osada červen 2005 Obsah zadání: a) důvody pro pořízení regulačního plánu a stanovení hlavních cílů rozvoje území b)

Více

ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST A

ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST A ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA TEXTOVÁ ČÁST A Brno 9 / 2015 Strana 2 POŘIZOVATEL Úřad architektury a územního plánování Magistrát města Kladna Náměstí starosty Pavla 44 272 52

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č.j. ÚÚP/1770/2008 Jihlava, 5.6.2008 Vyřizuje: Pavlína Škodová Telefon: 567 167 467 E-mail: pavlina.skodova@jihlava-city.cz OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstvo města Polné v souladu s ustanovením 6 odst.

Více

ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH

ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH PŘÍLOHA Č. 1 ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU TĚRLICKO: ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH Uplatněných v rámci veřejného projednání návrhu změny č. 3 územního plánu Těrlicko návrhu opatření obecné povahy dle 52

Více

Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO

Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO Ú Z E M N Í P L Á N O B C E O B R A T A Ň Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO ČERVENEC 2007 AUTORISACE Pořizovatel:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 582 ze dne 16.07.2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 582 ze dne 16.07.2014 č.j.: 628/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 582 ze dne 16.07.2014 Vyjádření MČ Praha 3 k oznámení záměru "Trojlístek, Praha 9, k. ú. Hrdlořezy", podle zákona č. 100/2001 Sb.,

Více

Zadání regulačního plánu Louňovice lokalita Y

Zadání regulačního plánu Louňovice lokalita Y Místo: Katastrální území: Objednatel: Zadání regulačního plánu Louňovice lokalita Y (v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 500/2006 Sb.) Louňovice lokalita Y Louňovice obec Louňovice, Horní náves 6, 25162

Více

ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU CHVALETICE Hornická Čtvrť západ u křižovatky

ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU CHVALETICE Hornická Čtvrť západ u křižovatky Příloha č.3 ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU CHVALETICE Hornická Čtvrť západ u křižovatky a) Vymezení řešeného území Lokalita zahrnuje zastavitelnou plochu a.11. vymezenou územním plánem pro bydlení, plochu b.3.

Více

Námitce č. 82 podané paní Ing. Dagmar Hořínkovou, , se částečně vyhovuje Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 82:

Námitce č. 82 podané paní Ing. Dagmar Hořínkovou, , se částečně vyhovuje Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 82: NÁMITKA č. 82 82-1 Námitka č. 82 82-2 Námitce č. 82 podané paní Ing. Dagmar Hořínkovou, bytem Na Lukách 40/350, 724 00 Ostrava Stará Bělá, ze dne 7.8.2013, kterou se požaduje mimo zastavěné území rozšířit

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NĚMČIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NĚMČIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NĚMČIČKY Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Eva Skálová za pořizovatele, Jan Jelínek pověřený

Více

Magistrát hlavního města Prahy Odbor územního plánu Jungmannova 35/ Praha 1. V Praze dne 10. ledna 2011

Magistrát hlavního města Prahy Odbor územního plánu Jungmannova 35/ Praha 1. V Praze dne 10. ledna 2011 Magistrát hlavního města Prahy Odbor územního plánu Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 V Praze dne ledna 2011 Námitka občanů Prahy podaná zmocněným zástupcem veřejnosti ve věci řízení o vydání celoměstsky

Více

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 8 401 00 ÚSTÍ NAD LABEM Příloha č. 2 Odbor rozvoje města Vyřizuje: Mgr. Adamčík / tel.:475271624 ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE Územní studie Nová Ves Z19-3, Z19-106

Více

O B E C P Ř Í B R A M N A M O R A V Ě Příbram Zastávka u Brna

O B E C P Ř Í B R A M N A M O R A V Ě Příbram Zastávka u Brna O B E C P Ř Í B R A M N A M O R A V Ě Příbram 33 664 84 Zastávka u Brna V Příbrami na Moravě dne 6. srpna 2008 O p a t ř e n í o b e c n é p o v a h y č. 1 / 2 0 0 8 Změna č. I územního plánu obce Příbram

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA

MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor regionálního rozvoje a územního plánování sídlo odboru: Václavské náměstí 182, Kutná Hora tel.: 327 710 220, 327 710 111*,

Více

str.2/6 Zadání změny č.1 regulačního plánu pro lokalitu Vápenice v k.ú. Černošice

str.2/6 Zadání změny č.1 regulačního plánu pro lokalitu Vápenice v k.ú. Černošice Obsah: a) Vymezení řešeného území... 3 b) Požadavky na vymezení pozemků a jejich využití... 3 c) Požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb... 4 d) Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území...

Více

K námitce č. 14 podané paní MUDr. Radomírou Klimešovou, bytem Na Louky 81/17, Opava - Zlatníky, ze dne ,

K námitce č. 14 podané paní MUDr. Radomírou Klimešovou, bytem Na Louky 81/17, Opava - Zlatníky, ze dne , NÁMITKA č. 14 14-1 Námitka č. 14 14-2 14-3 K námitce č. 14 podané paní MUDr. Radomírou Klimešovou, bytem Na Louky 81/17, 746 01 Opava - Zlatníky, ze dne 10.3.2014, kterou se požaduje, aby byl pozemek parcel.

Více

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 19/29 ze dne 15.9.2016 k pořízení návrhu zadání úprav ÚP SÚ hl.m. Prahy zrušených rozhodnutím soudu

Více

/ MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16

/ MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁST ODBOR VÝSTAVBY, DOPRAVY A ŽVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ÚSEK VÝSTAVBY Dle rozdělovníku Váš dopis zn.ze dne Naše č.j. 021697110VDŽPlMk Vyřizuje Praha ng.arch. Marie Kastlová

Více

Územní studie. Mistrovice - V sadě II

Územní studie. Mistrovice - V sadě II Územní studie Mistrovice - V sadě II 2 0 1 4 Pořizovatel Starosta obce Městský úřad Žamberk Odbor regionálního rozvoje a územního plánování Martin Mimra Dr. Ing. Petr Mařík Projektant Atelier AUREA spol.

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č.1 ÚP byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice (usnesení č.

Více

Novostavba rodinného domu, parc.č. 208, k.ú. Hlubočepy

Novostavba rodinného domu, parc.č. 208, k.ú. Hlubočepy HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Šmolík Michal, Ing.arch. Slivenecká 28 15200 Praha 5 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1222910/2012/1/OZP/VI RNDr.

Více

JIŘICE U MIROSLAVI okr. Znojmo

JIŘICE U MIROSLAVI okr. Znojmo ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JIŘICE U MIROSLAVI okr. Znojmo I.A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Moravský Krumlov, odbor výstavby a územního plánování Obec Jiřice u Miroslavi

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU společné metodické doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

NÁJEMNÍ BYTY BERANKA ARCHITEKTONICKÁ STUDIE ING.ARCH. KRISTINE KARHANOVÁ GRIGORYAN

NÁJEMNÍ BYTY BERANKA ARCHITEKTONICKÁ STUDIE ING.ARCH. KRISTINE KARHANOVÁ GRIGORYAN SEZNAM PŘÍLOH: A B AUTORSKÁ ZPRÁVA AXONOMETRIE C1 SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 1:15000 C2 FVÚ_ÚP 1:1000 C3 ARCHITEKTONICKÁ SITUACE _ VARIANTA 1 1:500 C4 ARCHITEKTONICKÁ SITUACE _ VARIANTA 2 1:500 101 PŮDORYS

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA Obsah Textová část : Ozn. Kapitola Str. II.1 vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení

Více

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VELKÝ KARLOV. leden 2012

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VELKÝ KARLOV. leden 2012 ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VELKÝ KARLOV leden 2012 ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU VYDAL : ZASTUPITELSTVO OBCE VELKÝ KARLOV Velký Karlov 68, 671 28 Jaroslavice POŘIZOVATEL : MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO Odbor výstavby,

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ROVENSKO POD TROSKAMI Zastupitelstvo města Rovensko pod Troskami, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006

Více

Možnosti úpravy územně plánovací dokumentace (ÚPD) na územní plán, vztah těchto úprav ke změně ÚPD. Metodické doporučení odboru územního plánování MMR

Možnosti úpravy územně plánovací dokumentace (ÚPD) na územní plán, vztah těchto úprav ke změně ÚPD. Metodické doporučení odboru územního plánování MMR Strana 1 (celkem 5) Možnosti úpravy územně plánovací dokumentace (ÚPD) na územní plán, vztah těchto úprav ke změně ÚPD Metodické doporučení odboru územního plánování MMR OBSAH: ÚVOD...1 ÚČEL A OBSAH METODICKÉHO

Více

Zadání Územní studie US 11 Rozšíření obytného souboru Špičák Město Česká Lípa

Zadání Územní studie US 11 Rozšíření obytného souboru Špičák Město Česká Lípa Zadání Územní studie US 11 Rozšíření obytného souboru Špičák Město Česká Lípa Pořizovatel: Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad, úřad územního plánování, náměstí T.G. Masaryka 1, 470 35 Česká Lípa, vyřizuje

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 MIŘETICE NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

KRUH ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1

KRUH ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1 1 KRUH ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1 Pořizovatel Zpracovatel Autor OBSAH DOKUMENTACE Obec Kruh Architektonický atelier Holub.s.r.o. Pod Beránkou 19, 160 00 Praha 6 Ing.arch. A. Holub a kolektiv Textová část

Více

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané v úterý 17. května 2016

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané v úterý 17. května 2016 Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané v úterý 17. května 2016 Přítomni: dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu Předsedající: Doc. Ing. B. Garlík,

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A.

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A. TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch,

Více

PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ

PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ REGULAČNÍ PLÁN BÍLÁ PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ NÁVRH ZADÁNÍ sestavený k projednání ve smyslu 61 a 62 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zpracovaný

Více

ODSUN PORTÁLU TUNELU OD AREÁLU BŘEVNOVSKÉHO KLÁŠTERA

ODSUN PORTÁLU TUNELU OD AREÁLU BŘEVNOVSKÉHO KLÁŠTERA Magistrát hlavního města Prahy Odbor územního plánu Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 Věcně shodná připomínka ODSUN PORTÁLU TUNELU OD AREÁLU BŘEVNOVSKÉHO KLÁŠTERA a zmocnění zástupce veřejnosti při pořizování

Více

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov 1 Na základě návrhu vlastníka pozemku (občana obce) schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání rozhodnutí o pořízení Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov.

Více

Územní studie Brná nad Labem P24-2

Územní studie Brná nad Labem P24-2 Územní studie Brná nad Labem P24-2 Pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem Velká Hradební 8 Ústí nad Labem Zpracovatel: Ing. arch. Vladimír Charvát Dukelských hrdinů 20 Praha 7 02/2016 1 Obsah studie:

Více

Dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám k výběrovému řízení s názvem Rekonstrukce knihovny v Třinci

Dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám k výběrovému řízení s názvem Rekonstrukce knihovny v Třinci Dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám k výběrovému řízení s názvem Rekonstrukce knihovny v Třinci Vážená paní / Vážený pane, na základě zmocnění zadavatele Třinec, sídlem Jablunkovská 160, 739

Více

Námitce č. 47, podané panem Lubomírem Rušem, , se nevyhovuje. Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 47:

Námitce č. 47, podané panem Lubomírem Rušem, , se nevyhovuje. Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 47: NÁMITKA č. 47 47-1 Námitka č. 47 47-2 47-3 47-4 Námitce č. 47, podané panem Lubomírem Rušem, bytem Opavská 4157/84, 708 00 Ostrava, ze dne 5.8.2013, kterou se požaduje v zastavěném území v k.ú. Poruba

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Suchdol nad Lužnicí

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Suchdol nad Lužnicí OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Suchdol nad Lužnicí ZÁZNAM O ÚČINNOSTI správní orgán, který vymezení zastavěného území vydal: Rada města Suchdol nad Lužnicí číslo jednací: RM 78/14/1422

Více

NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA

NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA Koordinované stanovisko 4 odst. 7 SZ se již nepoužije u zadání územního plánu rozdílné lhůty a uplatňování požadavků DO nadále však postačí posílat jen jeden dopis na celý KÚ 47

Více

Zadání Změna č. 3 Územního plánu obce Smržov - návrh

Zadání Změna č. 3 Územního plánu obce Smržov - návrh ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA Zadání Změna č. 3 Územního plánu obce Smržov - návrh Zadání je zpracováno v souladu s 55 odst. 2 a 47 odst. 1 a 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 7 ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ŠEBETOV

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 7 ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ŠEBETOV Pořizovatel Městský úřad Boskovice, odbor výstavby a územního plánování, ve smyslu 6 odst. 1) písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů zpracoval

Více

NÁMITKA č. 184 184-1

NÁMITKA č. 184 184-1 NÁMITKA č. 184 184-1 Námitka č. 184 184-2 K námitce č. 184, podané panem Kotalou Lubošem, bytem Lumírova 18, Ostrava, dne 15.8.2013, kterou se požaduje, mimo zastavěné území obce v k. ú. Krásné Pole, změna

Více

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 18/27 ze dne 16.6.2016 k pořízení návrhu zadání úprav ÚP SÚ hl.m. Prahy na území správního obvodu

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ. říjen Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ. říjen Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ říjen 2011 Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor výstavby (dále jen úřad územního plánování),

Více

NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 2 Územního plánu Habartov

NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 2 Územního plánu Habartov NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 2 Územního plánu Habartov Pořizovatel: Městský úřad Sokolov odbor stavební a územního plánování Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov Určený zastupitel: Ivo Zemek starosta města Habartov

Více

Mutěnice. Návrh. ZADÁNÍ dílčí změny č územního plánu sídelního útvaru

Mutěnice. Návrh. ZADÁNÍ dílčí změny č územního plánu sídelního útvaru Pořizovatel: Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín Návrh ZADÁNÍ dílčí změny č. 2.19 územního plánu sídelního útvaru Mutěnice září 2009 Zadání dílčí změny č. 2.19

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Z 3016/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ ZMĚNY Z 3016/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ ZMĚNY Z 3016/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení změny Z 3016/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a stanovení hlavních cílů rozvoje území Pořízení

Více

Střítež. Změna č. 1 územního plánu. Změna č. 1 ÚP Střítež. Vypracoval: Architektonický ateliér ŠTĚPÁN Žižkova 12 České Budějovice

Střítež. Změna č. 1 územního plánu. Změna č. 1 ÚP Střítež. Vypracoval: Architektonický ateliér ŠTĚPÁN Žižkova 12 České Budějovice Změna č. 1 územního plánu Střítež Změna č. 1 ÚP Střítež Tato změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Střítež ČJ: ze dne:. Změna územního plánu nabyla účinnosti dne: Pořizovatel:

Více

Věcně shodná připomínka a zmocnění zástupce veřejnosti při pořizování nového územního plánu hlavního města Prahy

Věcně shodná připomínka a zmocnění zástupce veřejnosti při pořizování nového územního plánu hlavního města Prahy Magistrát hlavního města Prahy Odbor územního plánu Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 V Praze dne 27. 11. 2009 Věcně shodná připomínka a zmocnění zástupce veřejnosti při pořizování nového územního plánu

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOUNOV

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOUNOV ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOUNOV POŘIZOVATEL: Obecní úřad Kounov PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.1 ÚPO KOUNOV 1 Název územně plánovací dokumentace: Změna č.1

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í Plzeň, 2012 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE NÁMĚT Č.1 NÁVRH ZADÁNÍ Zpracoval pořizovatel: MěÚ Klatovy odbor výstavby a územního

Více

Změna č.42 územního plánu KUTNÁ HORA. NÁVRH pro společné jednání

Změna č.42 územního plánu KUTNÁ HORA. NÁVRH pro společné jednání Změna č.42 územního plánu KUTNÁ HORA NÁVRH pro společné jednání TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydá: Zastupitelstvo obce Kutná Hora Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední

Více

ODŮVODNĚNÍ SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY

ODŮVODNĚNÍ SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY pro společné jednání dle zákona č.183/2006 Sb. pořizovatel: M Ú O d o l e n a V o d a BŘEZEN

Více

ZADÁNÍ. ZMĚNA č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU SEPEKOV

ZADÁNÍ. ZMĚNA č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU SEPEKOV ZADÁNÍ ZMĚNA č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU SEPEKOV Obsah : a) požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších územních vztahů b)

Více

Dodatek č. 1 k Přílohám I Směrnice Ministerstva životního prostředí

Dodatek č. 1 k Přílohám I Směrnice Ministerstva životního prostředí Dodatek č. 1 k Přílohám I Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 13/2006 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platným od 1. listopadu 2008 Dodatek č. 1 k Přílohám

Více

Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru

Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru Zastupitelstvo města Roztoky na základě UZM 18-2/2001 ze dne 31.1.2001 a na základě 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kaliště

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kaliště číslo jednací vyřizuje / telefon Jihlava MMJ/ÚÚP/1977/2015 Pavlíková / 567 167 465 26. 2. 2016 146390/2015/MMJ Zpráva o uplatňování Územního plánu Kaliště návrh k projednání na základě ustanovení 55 odst.

Více

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM Příloha č. 2 MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 8 401 00 ÚSTÍ NAD LABEM Odbor rozvoje města Vyřizuje: Mgr. Adamčík / tel.:475271624 ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE Územní studie Mojžíř P15-3, PD15-2 Dle

Více

Z A D Á N Í. zmìny è. 2. územního plánu sídelního útvaru

Z A D Á N Í. zmìny è. 2. územního plánu sídelního útvaru Z A D Á N Í zmìny è. 2 územního plánu sídelního útvaru ÚHOLIÈKY zpracované přiměřeně podle 47 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,

Více

Změna č. 15 územního plánu sídelního útvaru Mělník

Změna č. 15 územního plánu sídelního útvaru Mělník Přezkum a odůvodnění návrhu změny č.15 územního plánu sídelního útvaru Mělník podle 53 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Postup

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kamenná

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kamenná číslo jednací vyřizuje / telefon Jihlava MMJ/ÚÚP/2861/2015 Pavlíková / 567 167 465 23. 2. 2016 208788/2015/MMJ Zpráva o uplatňování Územního plánu Kamenná návrh k projednání na základě ustanovení 55 odst.

Více

Příklady struktur zástavby realizovaných staveb podle koeficientů míry využití Doplňující informace ke změně Z 2832/00 ÚP HMP

Příklady struktur zástavby realizovaných staveb podle koeficientů míry využití Doplňující informace ke změně Z 2832/00 ÚP HMP Příklady struktur zástavby realizovaných staveb podle ů míry využití Doplňující informace ke změně Z 2832/00 ÚP HMP 2016 1 Navrhovaná úprava: Míra využití ploch 1) V rozvojovém území je zpravidla stanovena

Více

Ú J E Z D U B O S K O V I C

Ú J E Z D U B O S K O V I C Ú J E Z D U B O S K O V I C ZMĚNA č. 4 ÚPO návrh Dílčí změna : Z1 - návrh plochy dopravy Brno, 11/2010 Jarmila Haluzová ATELIÉR PROJEKTIS BRNO, Příční 32, 602 00 Brno pracoviště: Ponávka 2, 602 00 Brno,

Více

01 SITUACE ŠIRŠÍ VZTAHY A VLASTNICKÉ VZTAHY

01 SITUACE ŠIRŠÍ VZTAHY A VLASTNICKÉ VZTAHY OBSAH DOKUMENTACE: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA OBSAH: 1. ÚČEL ÚZEMNÍ STUDIE 2. VÝCHOZÍ PODKLADY 3. PODMÍNKY ŘEŠENÍ ÚS A POŽADAVKY DLE ÚP 4. URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 5. KAPACITNÍ ÚDAJE 6. NAVRŽENÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY

Více

Opatření obecné povahy č. 1/2008

Opatření obecné povahy č. 1/2008 Opatření obecné povahy č. 1/2008 Zastupitelstvo obce Zdíkov, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění platných předpisů (dále jen "stavební

Více

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru OLEŠNÍK stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ katastrální území Olešník pořizovatel: Magistrát města České Budějovice odbor územního plánování a architektury březen

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Hojkov

Zpráva o uplatňování Územního plánu Hojkov číslo jednací vyřizuje / telefon Jihlava MMJ/ÚÚP/2858/2015 Pavlíková / 567 167 465 8. 3. 2016 208782/2015/MMJ Zpráva o uplatňování Územního plánu Hojkov návrh k projednání na základě ustanovení 55 odst.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. 1. změna územního plánu obce VELKÝ KARLOV

NÁVRH ZADÁNÍ. 1. změna územního plánu obce VELKÝ KARLOV Městský úřad Znojmo, odbor rozvoje, oddělení územního plánování a regionálního rozvoje, jako pořizovatel dle 14 z.č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších

Více

Změna č. 7/B. Územní plán sídelního útvaru Hory. k.ú. Hory plochy občanského vybavení p.p.č. 75/1. návrh

Změna č. 7/B. Územní plán sídelního útvaru Hory. k.ú. Hory plochy občanského vybavení p.p.č. 75/1. návrh Územní plán sídelního útvaru Hory Změna č. 7/B návrh k.ú. Hory plochy občanského vybavení p.p.č. 75/1 Obec: Obec Hory, Hory 47, 362 11 Jenišov zastoupená p. starostou Jiřím Paterou IČ: 0049750500 Datum:

Více

Statutární město Brno

Statutární město Brno Statutární město Brno O p a tření obecné povahy č. 2/2008 Změna Územního plánu zóny MČ Brno-Jundrov č. RP 4/04-I Zastupitelstvo města Brna, příslušné podle 6 odst. (5) písm. d) zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

Statutární město Brno, Magistrát města Brna Odbor územního plánování a rozvoje Kounicova 67 601 67 Brno V Brně dne 01.02.2014

Statutární město Brno, Magistrát města Brna Odbor územního plánování a rozvoje Kounicova 67 601 67 Brno V Brně dne 01.02.2014 Statutární město Brno, Magistrát města Brna Odbor územního plánování a rozvoje Kounicova 67 601 67 Brno V Brně dne 01.02.2014 Věc : Věcně shodná připomínka ke konceptu územního plánu města Brna ve věci

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVOJETÍN

.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVOJETÍN ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVOJETÍN ODŮVODNĚNÍ POŘIZOVATEL: Obecní úřad Svojetín PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 Název územně plánovací dokumentace: Změna č.1 územního

Více

NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Citice

NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Citice NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Citice Pořizovatel: Městský úřad Sokolov odbor stavební a územního plánování Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov Určený zastupitel: Ing. Radek Hošek Duben 2016 Úvod:

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

ŘADOVÉ DOMY MODŘANY. VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ Modřanský biograf PROGRAM:

ŘADOVÉ DOMY MODŘANY. VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ Modřanský biograf PROGRAM: PROGRAM: VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ 3. - Modřanský biograf A B C D E F identifikační údaje lokalita stávající stav původní záměr navržená studie námitky název stavby: místo stavby: Řadové domy v Modřanech parc.č.

Více

ODŮVODNĚNÍ Změny č.2 územního plánu sídelního útvaru Buzice

ODŮVODNĚNÍ Změny č.2 územního plánu sídelního útvaru Buzice ODŮVODNĚNÍ Změny č.2 územního plánu sídelního útvaru Buzice Vypracoval: Hexaplan International s.r.o. Šámalova 72 615 00 Brno Datum: březen 2009 Odůvodnění Změny č. 2 ÚpnSÚ Buzice - obsah textové části

Více

Územní plány - aktuální problémy

Územní plány - aktuální problémy Územní plány - aktuální problémy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Ing. Eva Fialová Odbor územního plánování Aktivní zóny záplavového území 62 odst. 2 zák. 254/2001 Sb., o vodách - v zastavěných územích

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.1

ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.1 1 ROZTOKY U JILEMNICE ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.1 Pořizovatel Zpracovatel Autor OBSAH DOKUMENTACE Roztoky u Jilemnice Architektonický atelier Holub.s.r.o. Pod Beránkou 19, 160 00 Praha 6 Ing.arch. A. Holub a

Více

NÁVRH. Změny č. 4 územního plánu Sluštice,

NÁVRH. Změny č. 4 územního plánu Sluštice, NÁVRH Změny č. 4 územního plánu Sluštice, (dokumentace návrhu změny územního plánu zpracovaná pro účel společného jednání, tedy projednání s dotčenými orgány, nadřízeným orgánem a sousedními obcemi. K

Více

M a g i s t r á t m ě s t a P r o s t ě j o v a nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov N Á V R H ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBĚDKOVICE

M a g i s t r á t m ě s t a P r o s t ě j o v a nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov N Á V R H ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBĚDKOVICE M a g i s t r á t m ě s t a P r o s t ě j o v a nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov Stavební úřad Magistrátu města Prostějova N Á V R H ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBĚDKOVICE (dále jen

Více

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU. I. Územní plán Jahodov - textová část. Územní plán Jahodov

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU. I. Územní plán Jahodov - textová část. Územní plán Jahodov Územní plán Jahodov OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU I. Územní plán Jahodov - textová část 1. Vymezení zastavěného území str. 3 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot str. 3 2.1. Koncepce

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Uzemní plán Ustí

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Uzemní plán Ustí Č.j. 1. ÚPO -2009 V Ústí 5.2. 2009 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstvo obce Ústí v souladu s ustanovením * 6 odst. 5 zákona Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) vydává

Více

ZMĚNA Č.4 NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA Č.4 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA Č.4 územního plánu obce Horní Lukavice NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Městský úřad Přeštice odbor výstavby a územního plánování Určený zastupitel: Pavel Rádl - starosta obce Datum: srpen 2015 1 Záznam

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

Chlum u Třeboně. ZMĚNA č. 7 ÚPO. místní část Lutová, k.ú. Lutová. NÁVRH - pro společné jednání ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Chlum u Třeboně. ZMĚNA č. 7 ÚPO. místní část Lutová, k.ú. Lutová. NÁVRH - pro společné jednání ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č. 7 ÚPO Chlum u Třeboně místní část Lutová, k.ú. Lutová NÁVRH - pro společné jednání ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č. 7 územního plánu obce byla vydána usnesením Zastupitelstva městyse Chlum u Třeboně

Více

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 16/69 ze dne 28.4.2016 k pořízení návrhu zadání úprav ÚP SÚ hl.m. Prahy na území správního obvodu

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost obce Nové Bránice pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a

Více

POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU PSÁRY

POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU PSÁRY POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU PSÁRY Odbor územního plání, MěÚ Černošice vedoucí: Ing. Helena Ušiaková referent: Ing. arch. Kristýna Jirsová ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný

Více

KONCEPT ÚZEMNÍ STUDIE OMICE. POD PŘÍČNÍMI I a II ALTERNATIVY 4, 5, 6

KONCEPT ÚZEMNÍ STUDIE OMICE. POD PŘÍČNÍMI I a II ALTERNATIVY 4, 5, 6 KONCEPT ÚZEMNÍ STUDIE OMICE POD PŘÍČNÍMI I a II ALTERNATIVY 4, 5, 6 Pořizovatel: Obec Omice, Tetčická 51, 664 41 Troubsko Objednatel: Obec Omice, Tetčická 51, 664 41 Troubsko Projektant: Ing. arch. Milan

Více

2.1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

2.1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.1 ÚPM JÍLOVÉ U PRAHY 2.1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ O pořízení změny č.1 ÚPM Jílové na úpravu a rozšíření zastavitelných ploch vymezených územním

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DAMNICE ZMĚNA Č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN DAMNICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN DAMNICE ZMĚNA Č. 1 okr. Znojmo I.A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DAMNICE BYLA SPOLUFINANCOVÁNA Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Pořizovatel: Objednatel: Projektant: MÚ

Více

NÁVRH ZMĚN II. REGULAČNÍHO PLÁNU SLATIŇANY JIH

NÁVRH ZMĚN II. REGULAČNÍHO PLÁNU SLATIŇANY JIH NÁVRH ZMĚN II. REGULAČNÍHO PLÁNU SLATIŇANY JIH Závazná část Regulačního plánu Slatiňany jih se mění v souladu se Stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., včetně jeho prováděcích předpisů takto: 1. Změny II.

Více

NÁVRH ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODĚRADY

NÁVRH ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODĚRADY NÁVRH ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODĚRADY Územní plán Voděrady se Změnou č. 1 Územního plánu (dále jen ÚP) Voděrady mění takto: TEXTOVÁ ČÁST: 1. U definice plochy bydlení čistého uvedené v části f) stanovení

Více