EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004"

Transkript

1 EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ Oznámení členům č. 11/2004 Věc: Podklady pro směrnici o službách: různé tabulky V příloze členové nalezou kopii dokladů, které výboru poskytly služby Evropské komise. GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ VNITŘNÍ POLITIKY Přílohy CM\ doc PE

2 V OBLASTI PŮSOBNOSTI MIMO OBLAST PŮSOBNOSTI Služby poskytované jako hospodářská činnost podle definice ESD spotřebitelům a podnikům (čl. 4 odst. 1) Služby neekonomické povahy podle definice ESD Zvláštní výjimky (článek 2) Služby pro podniky: poradenství pro vedení, certifikace a zkoušky, správa budov, reklama, přijímání zaměstnanců, služby obchodních zástupců atd. Služby pro podniky a spotřebitele: právní nebo daňové poradenství, služby v oblasti nemovitostí, např. realitních makléřů, stavebnictví, obchod, organizování veletrhů, půjčování vozidel cestovní kanceláře, bezpečnostní služby atd. Služby pro spotřebitele: služby v oblasti zdravotní péče, služby pro domácnosti, např. péče o staré lidi, cestovní ruch, audiovizuální služby, služby pro volný čas, sportovní centra a zábavní parky atd Poskytované státem při plnění jeho veřejného poslání bez ekonomických aspektů, např. veřejná správa nebo vzdělávání Finanční služby (čl. 2 odst. 2 písm. a)) Služby a sítě elektronických komunikací (čl. 2 odst.2 písm. b)) Dopravní služby (čl. 2 odst. 2 písm. c)) CM\ doc PE

3 JAK SMĚRNICE O SLUŽBÁCH OVLIVŇUJE ZRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Zdravotní služby jsou služby poskytovány v rámci Smlouvy a měly by těžit z vnitřního trhu. Směrnice o službách se snaží odstranit neoprávněné, a zejména diskriminační překážky pro svobodu usazování a volné poskytování služeb v oblastech, které jsou otevřeny hospodářské soutěži. Nevyžaduje od členských států, aby liberalizovaly nebo privatizovaly zdravotní nebo sociální služby, které v současné době poskytuje na národní, regionální nebo místní úrovni veřejný sektor nebo veřejné subjekty. Neusiluje o harmonizaci předpisů členských států nebo způsobů poskytování zdravotních nebo sociálních služeb. Nevměšuje se do způsobu, jakým členské státy organizují nebo financují své zdravotní a sociální systémy. Svoboda usazování Systémy udělování povolení pro soukromé subjekty musí být nediskriminační, objektivní a transparentní Zvláštní požadavky uvedené ve směrnici, např. množstevní omezení, budou předloženy k vzájemnému vyhodnocení Volné poskytování služeb Odchylka od zásady země původu pro uznávání odborných kvalifikací Odchylky z důvodů souvisejících s veřejným zdravím (např. zákaz některých ošetření, dodržování zdravotních a bezpečnostních norem podle charakteristiky místa) Ve zdravotních a sociálních službách jsou tyto druhy Požadavky na informace a požadavků odůvodněné pouze transparentnost u poskytovatelů tehdy, pokud jsou nediskriminační, služeb, povinné pojištění CM\ doc objektivní a transparentní 3/7 odškodnění PE Informace/pomoc pro pacienty Or. Administrativní spolupráce Právo na náhradu Nevytváří pro pacienty nová práva Vyjasnění podmínek pro náhrady na základě judikatury ESD doplňuje nařízení 1408/71 zrušuje předchozí povolení pro jinou než nemocniční péči lze zachovat povolení pro nemocniční péči rozlišování mezi nemocniční a jinou péčí

4 JAK SMĚRNICE OVLIVŇUJE SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU? Směrnice se vztahuje na služby obecného zájmu, které mají hospodářskou povahu takzvané služby obecného hospodářského zájmu (jak jsou uznávány ESD), např. zdravotní a sociální služby poštovní služby zásobování elektřinou, plynem a vodou Směrnice se netýká svobody členských států definovat služby obecného hospodářského zájmu a jejich organizování a financování nevyžaduje od členských států, aby služby obecného hospodářského zájmu privatizovaly, ani aby je otevřely hospodářské soutěži nevyžaduje od členských států, aby zrušily svůj monopol U služeb, které jsou otevřeny hospodářské soutěži, např. zásobování energií a plynem Svoboda usazování Volný pohyb služeb Směrnice Směrnice usnadňuje usazování subjektů z jiných neuplatňuje zásadu země původu na PE členských států 4/7 CM\ doc poštovní služby, zásobování elektřinou, odstraňuje diskriminaci, činí postupy plynem a vodou povolování transparentními a obsahuje významný počet odchylek předvídatelnými od zásady země původu z důvodu netýká se příslušných předpisů veřejného zdraví o kvalitě, dostupnosti a poskytování

5 CO ZNAMENÁ PROCES VZÁJEMNÉHO HODNOCENÍ? CÍL Vzájemné hodnocení je otevřeným, transparentním a flexibilním procesem, který má odstranit nepřiměřená omezení svobody usazování na základě kritérií stanovených v judikatuře Evropského soudního dvora. Místo žalob pro neplnění povinností v jednotlivých případech je založen na spolupráci mezi členskými státy a Komisí. OBLAST PŮSOBNOSTI Týká se omezeného počtu požadavků: systémů udělování povolení (čl. 9 odst. 1) specifických požadavků jako množstevní nebo územní omezení týkající se usazování subjektů (článek 15) požadavky regulující poskytování více služeb (článek 30) Všechny tyto požadavky omezují svobodu usazování. V některých oblastech jsou přiměřené (např.) zdraví, zatímco v jiných ne. Proces se skládá z několika fází: PROCES Během období provádění členské státy prozkoumají své právní předpisy, aby zjistily, zda obsahují konkrétní uvedené požadavky, a vyhodnotí je na základě podmínek stanovených Evropským soudním dvorem. Pokud tyto podmínky nejsou splněny, musí je odstranit nebo pozměnit. z Nejpozději do konce období provádění členské státy vypracují zprávu o výsledcích zkoumání vnitrostátních právních předpisů. Tyto zprávy budou předány ostatním členským CM\ doc státům a zainteresovaným 5/7 stranám, které mají 6 měsíců PE na to, aby se k nim vyjádřily. Nejpozději do 31. prosince 2008 Komise vypracuje zprávu, ke které případně připojí návrhy pro další iniciativy.

6 KDY SE UPLATŇUJE ZÁSADA ZEMĚ PŮVODU A CO TO ZNAMENÁ? Zásada země původu se uplatňuje pouze v případě přeshraničního poskytování služeb bez usazení. (Pokud má poskytovatel služeb stálou infrastrukturu, např.laboratoř, pak podléhá zcela právu této země.) To znamená, že pokud poskytovatel služeb chce poskytovat své služby v jiných členských státech, aniž by se tam trvale vyskytoval, musí splnit pouze správní a právní požadavky země, ve které je usazen. To je spojeno s řadou odchylek. Poskytovatel služeb bude mít jistotu, že mimo odchylek musí vyhovět pouze právu své země. Tak tomu bude v mnoha činnostech mezi podniky. ODCHYLKY SE TÝKAJÍ ZEJMÉNA: Směrnice o vysílání pracovníků (96/71/ES). Všechny záležitosti, na které se tato směrnice vztahuje (např. minimální mzdy, pracovní doba,bezpečnost, hygienické a bezpečnostní normy ), jsou vyloučeny z uplatňování zásady země původu. To se týká pracovních podmínek stanovených právními předpisy i kolektivními smlouvami. Poskytovatelé služeb tedy musí dodržovat pracovní podmínky členského státu, do kterého pracovníky vysílají, a orgány tohoto členského státu musí jejich dodržování kontrolovat. (čl. 17 odst. 5, čl. 24 odst. 1). Odborné kvalifikace. Ustanovení navržené směrnice o odborných kvalifikacích týkající se svobody poskytovat služby budou vyloučeny z uplatňování zásady země původu směrnice o službách s výhradou výsledku druhého čtení (hlava II). (Čl. 17 odst. 8) Spotřebitelské smlouvy. Až do úplné harmonizace předpisů o spotřebitelských smlouvách, se bude rozhodné právo pro spotřebitelské smlouvy řídit Římskou úmluvou. (Čl. 17 odst. 21) Specifické požadavky spojené s charakteristikou místa. Specifické požadavky, které jsou nerozlučně spjaty s konkrétními charakteristikami místa, kde je služba poskytována, nezbytné k udržení veřejného pořádku, bezpečnosti, zachování veřejného zdraví či ochraně životního prostředí (např. bezpečnost budov). (Čl. 17 odst. 17). PE /7 CM\ doc Odchylky případ od případu. Odchylky od zásady země původu lze použít v jednotlivých případech na poskytovatele služeb se zvláštním rizikem. Členské státy mohou přijmout opatření týkající se například bezpečnosti služeb, včetně aspektů souvisejících s veřejným zdravím nebo výkonem zdravotnických povolání. Tato opatření podléhají postupu Společenství. (Článek 19)

7 PROČ JE NEZBYTNÁ ADMNISTRATIVNÍ SPOLUPRÁCE? Administrativní spolupráce je nezbytná pro řádné fungování vnitřního trhu. V současné době mají orgány členských států nedostatečné znalosti o právním rámci a dohledu v jiných členských státech. To vyvolává nedostatečnou důvěru mezi členskými státy. To vede k znásobování předpisů a zdvojení kontrol u přeshraničních činností. Toho mohou využít nepoctiví obchodníci, aby se vyhnuli dohledu nebo obešli použitelné vnitrostátní předpisy, což vytváří rizika nebo poškozuje veřejný zájem a prospěch uživatelů Z ČEHO SE ADMINISTRATIVNÍ SPOLUPRÁCE SKLÁDÁ? Směrnice stanoví právně závazné povinnosti pro účinnou spolupráci členských států. Členské státy odpovídají za dohled nad poskytovateli služeb usazenými na jejich území, a to i v případě, že služby jsou poskytovány v jiném členském státě. Členské státy nemohou zavírat oči, jestliže jejich poskytovatelé služeb poškozují spotřebitele na jiných trzích. Členské státy však budou vykonávat faktické kontroly, pokud je služba poskytována dočasně. Členské státy usazení nebudou potřebovat pohotovostní oddíly, ale budou provádět kontroly všeho, co se děje v místě usazení, a zasahovat v případě nezákonného chování. Povinnost vyměňovat si informace (např. informace o nezákonném chování poskytovatele služeb) Povinnost poskytovat si vzájemnou pomoc Vytvoření dobře fungujících elektronických informačních systémů (např. na základě zkušeností SOLVIT) CM\ doc 7/7 PE

2004L0018 CS 01.01.2009 007.001 1

2004L0018 CS 01.01.2009 007.001 1 2004L0018 CS 01.01.2009 007.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2004/18/ES ze dne

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel, 21. prosince 2004 (OR. en) 13781/2/04 REV 2. Interinstitucionální spis: 2002/0061 (COD) ETS 52 CODEC 1144

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel, 21. prosince 2004 (OR. en) 13781/2/04 REV 2. Interinstitucionální spis: 2002/0061 (COD) ETS 52 CODEC 1144 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 21. prosince 2004 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2002/0061 (COD) 13781/2/04 REV 2 ETS 52 CODEC 1144 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : Společný postoj přijatý Radou dne

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 4.4.2011 Úřední věstník Evropské unie L 88/5 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT ETS 12 CODEC 405

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT ETS 12 CODEC 405 EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT RADA Štrasburk, 7. září 2005 (OR. en) 2002/0061 (COD) LEX 637 PE-CONS 3627/05 ETS 12 CODEC 405 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2005/36/ES ZE DNE 6. ČERVENCE 2005

Více

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 1612/68. ze dne 15. října 1968. o volném pohybu pracovníků uvnitř Společenství

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 1612/68. ze dne 15. října 1968. o volném pohybu pracovníků uvnitř Společenství NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 1612/68 ze dne 15. října 1968 o volném pohybu pracovníků uvnitř Společenství RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU 28.3.2014 Úřední věstník Evropské unie L 94/243 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky,

Více

SMLOUVA O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE

SMLOUVA O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE SMLOUVA O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (VE ZNĚNÍ LISABONSKÉ SMLOUVY) Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny PI 1.189 LEDEN 2008 Dokument byl vytvořen na základě znění návrhu Lisabonské smlouvy,

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

SMLOUVA O ZALOŽENÍ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

SMLOUVA O ZALOŽENÍ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ Tento text je konsolidovanou verzí Smlouvy o založení Evropského společenství a byl vytvořen odborem komunitárního práva pro pracovní potřebu Ministerstva zahraničních věcí České republiky za účelem zpřehlednění

Více

ze dne 6. července 2005

ze dne 6. července 2005 22.7.2005 CS Úřední věstník Evropské unie L 191/29 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2005/32/ES ze dne 6. července 2005 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign energetických spotřebičů

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Bílá kniha o službách obecného zájmu

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Bílá kniha o službách obecného zájmu KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel, 12. 5. 2004 KOM(2004) 374 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Bílá kniha o

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/84/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/84/EU L 348/74 Úřední věstník Evropské unie 31.12.2010 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/84/EU ze dne 15. prosince 2010, kterou se mění směrnice 2001/83/ES o kodexu Společenství týkajícím se

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2012/34/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2012/34/EU L 343/32 Úřední věstník Evropské unie 14.12.2012 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2012/34/EU ze dne 21. listopadu 2012 o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru (přepracované

Více

(COM(2013)0151 C7-0080/2013 2013/0081(COD))

(COM(2013)0151 C7-0080/2013 2013/0081(COD)) P7_TA(2014)0122 Podmínky vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem výzkumu, studia, výměnnývh pobytů žáků, placené a neplacené odborné přípravy, dobrovolné služby a vykonávání práce au

Více

(Legislativní akty) SMĚRNICE

(Legislativní akty) SMĚRNICE 18.6.2010 Úřední věstník Evropské unie L 153/1 I (Legislativní akty) SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/30/EU ze dne 19. května 2010 o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/81 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1290/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků programu Horizont

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 26.6.2014 L 187/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné

Více

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Sociální nakupování Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Tato publikace vychází v rámci programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální solidaritu (PROGRESS) (2007

Více

20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/549

20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/549 20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/549 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení

Více

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 19.10.2010 SEC(2010) 1258 konečná PRACOVNÍ DOKUMENT PRO ZAMĚSTNANCE KOMISE SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Více

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie PŘÍLOHA III PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU 1 Článek 14 Právní základ Popis Požadavky postupu 1 Čl. 15 odst. 3 Čl. 16 odst. 2 Článek 18 Čl. 19 odst. 2 Čl. 21 odst. 2 Článek 24 Článek 33 Čl.

Více

V Bruselu dne 3.10.2014 C(2014) 7372 final OPRAVA

V Bruselu dne 3.10.2014 C(2014) 7372 final OPRAVA EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 3.10.2014 C(2014) 7372 final OPRAVA rozhodnutí Komise C(2013) 9527 final ze dne 19. prosince 2013, kterým se stanoví a schvalují pokyny ke stanovení finančních oprav, jež

Více

Druhá aktualizace metodiky pro poskytování podpory z ROP Jihozápad na SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU červenec 2013

Druhá aktualizace metodiky pro poskytování podpory z ROP Jihozápad na SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU červenec 2013 Druhá aktualizace metodiky pro poskytování podpory z ROP Jihozápad na SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU červenec 2013 PBA Group, s.r.o. Sídlo firmy: Záhřebská 33, 120 00, Praha 2, Česká republika, www.jzp.cz

Více

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 22. ledna 2014 (OR. en) 5567/14 Interinstitucionální spis: 2014/0002 (COD) PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise

Více

2001L0020 CS 07.08.2009 002.001 1

2001L0020 CS 07.08.2009 002.001 1 2001L0020 CS 07.08.2009 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2001/20/ES ze dne

Více

AKČNÍ PLÁN PRO STÁTNÍ PODPORY. Cílenější státní podpory a jejich nižší počet: plán pro reformu státní podpory v letech 2005 2009

AKČNÍ PLÁN PRO STÁTNÍ PODPORY. Cílenější státní podpory a jejich nižší počet: plán pro reformu státní podpory v letech 2005 2009 AKČNÍ PLÁN PRO STÁTNÍ PODPORY Cílenější státní podpory a jejich nižší počet: plán pro reformu státní podpory v letech 2005 2009 (Konzultační dokument) CS 1 CS Úvod... 3 I Modernizovaná politika státní

Více

2005R0396 CS 10.04.2008 002.001 1

2005R0396 CS 10.04.2008 002.001 1 2005R0396 CS 10.04.2008 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) C. 396/2005

Více

Řešení problematiky veřejné podpory

Řešení problematiky veřejné podpory Řešení problematiky veřejné podpory v Regionálním operačním programu regionu soudržnosti JIHOZÁPAD Aktualizace duben 2014 PBA Group, s.r.o. Sídlo firmy: Záhřebská 33, 120 00, Praha 2, Česká republika,

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 12.10.2010 Úřední věstník Evropské unie L 268/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 904/2010 ze dne 7. října 2010 o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 31.7.2014 Úřední věstník Evropské unie L 227/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 807/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňují některá ustanovení nařízení

Více