TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ"

Transkript

1 - 1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: novostavba objektu rodinného domu a garáže Adresa: parc. č. 114/1, 115/1, 116/1, Babice nad Svitavou Zpracovatel: A.D.U. atelier s.r.o.

2 Všeobecné údaje ( 41, odst. 2, písm. a) Vyhl. MV č. 246/2001 Sb.): Předmětem této technické zprávy požární ochrany je posouzení novostavby objektu rodinného domu s jedním bytem a samostatně stojící garáží, včetně vytápění z hlediska požární bezpečnosti pro potřebu dokumentace v rámci územního a stavebního řízení. Tato technická zpráva je zpracována pouze textovou formou. Tento rozsah odpovídá jednoduchosti předmětné akce. Výstavba bude posuzována podle následujících norem a právních předpisů: ČSN Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty. ČSN Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty. Garáže. ČSN Požární bezpečnost staveb. Budovy pro bydlení a ubytování. ČSN Požární bezpečnost staveb. Požární odolnost stavebních konstrukcí. ČSN Požární bezpečnost staveb. Zásobování požární vodou. ČSN Požární bezpečnost staveb. Společná ustanovení. ČSN Požární bezpečnost lokálních spotřebičů a zdrojů tepla Vyhl. MV č. 246/2001 Sb. o požární prevenci Vyhl. č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb K dispozici byla dále tato projektová dokumentace: - půdorysy podlaží, řezy, pohledy, Ing. arch. Berková, únor situace, M. 1: 500, Ing. arch. Berková, únor 2014 Projektová dokumentace jednotlivých profesí nebyla k dispozici. Majetkově - právní vztahy mezi jednotlivými subjekty dotčenými stavbou nebyly zpracovateli této zprávy známy. Z hlediska ČSN bude navrhovaný objekt zařazen jako budova skupiny OB I. Tato technická zpráva obsahuje všechny potřebné údaje v rozsahu požárně bezpečnostního řešení, vyplývajícího z ustanovení 41, odst. 1 a odst. 2 Vyhl. č. 246/2001 pro územní řízení i pro stavební povolení. 2. Konstrukční a dispoziční řešení ( 41, odst. 2, písm. b) Vyhl. MV č. 246/2001 Sb.): Jedná se o novostavbu samostatně stojícího objektu, který je navržen na vlastním pozemku. Z hlediska ČSN (a pro zhodnocení dle této zprávy) má dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. Do 1. NP je tedy navrženo zádveří, obývací pokoj s kuchyní, ložnice, sociální zařízení, dílna, technická místnost a otevřená terasa, v úrovni 2.NP jsou úložné prostory, sociální zařízení a terasa. V úrovni 1.PP je 2x sklep. Dále je na vlastním pozemku navržena samostatná přízemní garáž pro osobní automobily skupiny I. Konkrétní umístění jednotlivých místností je patrné z přiložené projektové dokumentace. Z hlediska ČSN , čl. 2.5 bude posuzovaný objekt zařazen do skupiny budov OB 1 (max. 3 obytné buňky).

3 - 3 - Konstrukce: Svislé nosné konstrukce v posuzovaném objektu RD i garáže jsou navrženy ze zdiva POROTHERM, nenosné příčky ze systémových SDK konstrukcí. Nosné konstrukce stropů mezi podlažími systémové POROTHERM. Nosné konstrukce střechy nad plochými částmi objektu železobetonové, v šikmé části jsou tvořeny dřevěným krovem s vloženou tepelnou izolací a s podhledem ze SDK desek mezi krokvemi. Střešní krytina BRAMAC, v části plech. Garáž má střechu z dřevěných nosníků, krytina Bramac. Dispoziční řešení, veškeré skladby konstrukcí a použité materiály i rozměry objektu jsou patrné z přiložené projektové dokumentace. Požární výška objektu RD je h = 3,07 m. Jako první nadzemní podlaží je uvažováno v souladu s čl a) ČSN podlaží, v PD označené jako 1. NP. V této úrovni je hlavní vstup do objektu pro případný zásah. Celková zastavěná plocha objektu RD je 77 m 2, bez vnější terasy. Objekt bude v souladu s ČSN posuzován jako stavba s konstrukcemi nehořlavými. Požární výška objektu garáže je h = 0 m. 3. Rozdělení do požárních úseků ( 41, odst. 2, písm. c) Vyhl. MV č. 246/2001 Sb.): PÚ 1 - celý objekt, tj. všechny obytné prostory domu včetně jeho příslušenství (dům mohou tvořit až 3 obytné buňky, které dle čl. 2.6 a) 2) ČSN budou tvořit jediný požární úsek) budou tvořit jediný samostatný požární úsek. PÚ 2 - Garáž pro osobní automobil skupiny I v tomto případě a navrženým stavebně technickým řešením je v podstatě garáž samostatným požárním úsekem. Příslušnými ČSN není taxativní požadavek na další dělení těchto prostor do samostatných požárních úseků. 4. Koncepce řešení požární bezpečnosti, požární riziko - výpočtové požární zatížení ( 41, odst. 2, písm. d) Vyhl. MV č. 246/2001 Sb.): PÚ 1 - obytná buňka : Dle ČSN je objekt zařazen do skupiny OB 1, s použitím čl b) ČSN se bez dalšího průkazu zařazuje do II. stupně požární bezpečnosti. PÚ 2 - Garáž pro osobní automobil skupiny I Bez dalšího průkazu se zařazuje do I. stupně požární bezpečnosti.

4 Požární bezpečnost a velikost požárních úseků ( 41, odst. 2, písm. d) Vyhl. MV č. 246/2001 Sb.): Podle druhu stavebních konstrukcí - požárně dělící konstrukce a konstrukce zajišťující stabilitu celého objektu RD jsou zde z nehořlavých konstrukcí, pro garáž ze smíšených konstrukcí. Dle čl b) ČSN (pro nehořlavý i smíšený konstrukční systém shodně) jsou požární úseky zařazeny takto: PÚ 1 obytná buňka do II. stupně požární bezpečnosti PÚ 2 garáž do I. stupně požární bezpečnosti Soustředné požární zatížení se v posuzovaném požárním úseku nevyskytuje. Mezní velikost požárního úseku obytné buňky se nestanovuje. 6. Posouzení požární odolnosti stavebních konstrukcí ( 41, odst. 2, písm. e), f) Vyhl. MV č. 246/2001 Sb.): Požadovaná požární odolnost jednotlivých stavebních konstrukcí dle tab. 12 ČSN pro požadovaný SPB (podzemní / nadzemní / poslední nadzemní podlaží s ohledem na ČSN : I. SPB II. SPB III. SPB požární stěny a požární stropy EI 30DP1/15/ DP1/30/ DP1/45/30+ požární uzávěry otvorů EW 15DP1/DP3 30DP1/15 DP 3 30DP1/DP3/15DP3 obvodové stěny zajišť. stabilitu REW 30DP1/15/ DP1/30/ DP1/45/30+ objektu nosné konstrukce uvnitř PÚ R 30DP1/15/ DP1/30/15 60DP1/45/30 nosné konstrukce vně PÚ R nosné konstrukce střech RE konstrukce schodišť uvnitř PÚ R DP3 výtah. a instal. šachty : konstr/uzávěry REI/ EI-C 30/15 DP2 30/15 DP2 30/15 DP1 Požární stěny: V posuzovaných objektech se nenachází žádná svislá konstrukce ve funkci požární stěny s požadavkem na požární odolnost. Požární stropy: V posuzovaných objektech se nenachází žádná vodorovná konstrukce ve funkci požárního stropu s požadavkem na požární odolnost. Požární uzávěry otvorů: V posuzovaných objektech se nenachází žádný uzávěr otvoru ve funkci požárního uzávěru s požadavkem na požární odolnost. Obvodové stěny zajišťující stabilitu objektu i nosné konstrukce uvnitř všech požárních úseků Veškeré svislé nosné konstrukce ve všech posuzovaných částech objektu jsou navrženy ze zdiva POROHERM, vodorovné nosné konstrukce stropů ze systémových prvků POROTHERM.

5 - 5 - Pro konstrukce z cihelného zdiva, resp. ze zdiva na bázi keramické cihly: Tab : Požárně dělící nosné konstrukce (kriterium REI): - pálený zdící prvek, objem dutin do 25 %, obj. hmotnost kg.m 3, tl. neomítané části min. 100 mm odolnost 60 minut - pálený zdící prvek, objem dutin do %, obj. hmotnost kg.m 3, tl. neomítané části min. 100 mm odolnost 60 minut Nosné konstrukce stropů mezi podlažími jsou tvořeny systémovými stropními konstrukcemi v tl. min. 100 mm (POROTHERM) Pol. 1.1, Pol. 2.1 Tab. 2 ČSN ed.2: odolnost min. 45 minut. - vyhovuje Nosné konstrukce střech: Nosnou konstrukci střechy tvoří jednotlivé dřevěné prvky krovu bez požadavku na požární odolnost. Dle čl ČSN nemusí případné části nosné konstrukce střech nad požárními stropy v posledním užitném podlaží vykazovat požární odolnost a mohou být provedeny i z konstrukcí druhu DP 3, jestliže nosná konstrukce střechy je v objektu OB 1 podle ČSN (ať již je požární strop či nikoliv) a pod touto konstrukcí jsou podlaží se zastavěnou plochou do 200 m 2. Zde je zastavěná plocha menší. Konstrukce schodišť: Na nosnou konstrukci schodiště není požadavek na požární odolnost. Dodatečné zateplení objektu: Stavba bude zateplena kontaktním zateplovacím systémem s izolací z minerálních vláken, sokl z EPS. Na zateplení objektů s požární výškou h 12,0 m nejsou kladeny žádné požadavky; doporučuje se však postupovat obdobně jako podle následujících bodů (viz. Pozn. čl ČSN ): Konstrukce dodatečných vnějších tepelných izolací u stávajících objektů s požární výškou objektů h > 12,0 m se navrhují podle těchto zásad: - konstrukce se hodnotí jako ucelený výrobek (povrchová vrstva, tepelná izolace, nosné rošty, upevňovací prvky, popř. další specifikované součásti) a za vyhovující se považují konstrukce, které splňují následující požadavky: - konstrukce mající třídu reakce na oheň B, jde-li se o konstrukce s výškovou polohou do hp 22,5 m (aniž by výška upravované obvodové stěny přesáhla úroveň stropní konstrukce podlaží odpovídající této výšce), přičemž výrobek tepelně izolační části musí odpovídat alespoň třídě reakce na oheň E a musí být kontaktně spojený se zateplovanou stěnou; - povrchová vrstva musí vykazovat index šíření plamene is = 0 mm min -1 Dle čl ČSN se při splnění těchto požadavků nebere při určování druhu konstrukčních částí obvodových stěn nových objektů na tyto úpravy zřetel. Obvodová konstrukce vykazuje požadovanou požární odolnost a při zateplení s povrchovou stěrkou s vrstvou is = 0 mm.min. (tedy dle ČSN jde o ucelený výrobek třídy reakce na oheň B) se v souladu s čl ČSN odstupové vzdálenosti nestanovují. Pro nosné konstrukce zajišťující stabilitu objektu budou použity materiály a konstrukční systémy, které mají požadovanou požární odolnost ověřenou ve smyslu zákona o státním zkušebnictví. Požární odolnost všech konstrukcí a konstrukčních systémů musí být nejpozději při kolaudačním řízení doložena.

6 - 6 - Posouzení stavebních prvků z hlediska třídy reakce na oheň: Druh konstrukce / prvku Třída reakce na oheň Keramické vodorovné konstrukce A 1 Keramické svislé konstrukce A 1 Dřevěné dveře / okna E Povrchy stěn C fl Povrchy podhledů B fl Povrchy podlah dřevěné podlahoviny D Fl s1 Povrchy podlah keramická dlažba A 1 Komínová tělesa systémové tvarovky A 1 Skleněné výplně A 1 Sádrokartonové obklady protipožární A 2 Sádrokartonové obklady obyčejné B Cementotřískové desky B Pěnový polystyren v kontaktním zateplení E Minerální izolace v kontaktním zateplení A 2 7. Únikové cesty ( 41, odst. 2, písm. g) Vyhl. MV č. 246/2001 Sb.): Dle čl. 4.3 ČSN se v obytných buňkách budov skupiny OB 1 považuje za postačující nechráněná úniková cesta šířky min. 0,9 m s šířkou dveří na únikové cestě min. 0,8 m. Navrženým projektovým řešením je tato skutečnost akceptována. - vyhovuje Délky únikových cest se v objektech skupiny OB 1 dle ČSN neposuzují. Šířky a délky únikových cest bez dalších průkazů vyhovují. 8. Odstupy ( 41, odst. 2, písm. h) Vyhl. MV č. 246/2001 Sb.): Odstupové vzdálenosti nového objektu RD a garáže jsou posouzeny v souladu s ČSN Podrobné posouzení odstupových vzdáleností RD směrem k sousedním pozemkům dle intenzity sálání: pro největší okno o rozměru 700/1000 mm (směrem k parc.č. 113/1): Požárně nebezpečný prostor - dle intenzity sálání tepla (radiace) Ip = e * s * (T A) 4 I = Ip * y * cos f I = e * s * (T A) 4 * y * cos f [kw/m2] [kw/m2] y=2/p.{[x/(1+x 2 ) 1/2 ].tg -1 (Y/(1+X 2 ) 1/2 +[Y/(1+Y 2 ) 1/2 ].tg -1 (X/(1+y 2 ) 1/2 } šířka otv. "a" [m] Zadání hodnot : Rozměr otvoru : výška otv. "b" [m] Rozměry otvoru 0,70 1,00 Odstupová vzdálenost "d" 0,99 [ m ] Výpočtové požární zatížení (pv) 40 [ min.]

7 - 7 - Typ stěny volný prostor e ( uvažován 1) 1,00 s (Steph.Bolzm.konstanta) 5,67E-11 f (úhel odklonu) [ o -stupeň] 0 Tu=20+345*log(8t+1) 884,7442 [ C ] TA=Tu ,7442 [ K ] Intenzita sálání I = 18,50 kw/m2 Skutečná vzdálenost od této fasády k hranici pozemku (směrem k parc.č. 113/1) je 2,6 metru - požárně nebezpečný prostor tedy nezasahuje na sousední pozemek. Odstupová vzdálenost pro všechny ostatní fasády RD (zde není nutno postupovat zpřesněným výpočtem dle intenzity sálání): pro současnost dvou podlaží pro všechny fasády, lze shodně (obecné normové hodnoty): po = 40 % l = do 15 m hu = do 6 m pv = max. 40 kg.m 2 Odstupová vzdálenost dle přílohy F : max. 4,5 m Skutečná vzdálenost od těchto fasád k hranici pozemku je více než 5 metrů - požárně nebezpečný prostor tedy nezasahuje na sousední pozemek. Odstupová vzdálenost pro jižní fasádu garáže s oknem a dveřmi (zde není nutno postupovat zpřesněným výpočtem dle intenzity sálání): po = 40 % l = do 9 m hu = do 3 m pv = 15 kg.m 2 Odstupová vzdálenost dle přílohy F: max. 1,7 m Podrobné posouzení odstupových vzdáleností garáže směrem k sousedním pozemkům dle intenzity sálání: pro garážová vrata 2500/2500 mm (směrem k parc.č. 113/1 a 114/2): Požárně nebezpečný prostor - dle intenzity sálání tepla (radiace) Ip = e * s * (TA) 4 I = Ip * y * cos f I = e * s * (TA) 4 * y * cos f [kw/m2] [kw/m2] y=2/p.{[x/(1+x 2 ) 1/2 ].tg -1 (Y/(1+X 2 ) 1/2 +[Y/(1+Y 2 ) 1/2 ].tg -1 (X/(1+y 2 ) 1/2 } šířka otv. "a" [m] Zadání hodnot : Rozměr otvoru : výška otv. "b" [m] Rozměry otvoru 2,50 2,50 Odstupovná vzdálenost "d" 1,44 [ m ] Výpočtové požární zatížení (pv) 15 [ min.] Typ stěny volný prostor e ( uvažován 1) 1,00 s (Steph.Bolzm.konstanta) 5,67E-11 f (úhel odklonu) [ o -stupeň] 50 Tu=20+345*log(8t+1) 738,5610 [ C ] TA=Tu ,5610 [ K ] Intenzita sálání I = 18,50 kw/m2 Skutečná vzdálenost v úhlu odklonu 50 od této fasády k hranici pozemku (směrem k parc.č. 113/1) je 2,6 metru - požárně nebezpečný prostor tedy nezasahuje na sousední pozemek.

8 - 8 - Další podrobné posouzení odstupových vzdáleností směrem k sousedním pozemkům dle intenzity sálání není nutno provádět, ostatní odstupové vzdálenosti od fasád s požárně otevřenými plochami jsou vždy menší než výše uvedené. Všechny odstupové vzdálenosti posuzovaných objektů dle přílohy F ČSN bez dalších průkazů vyhovují. Posuzované objekty neleží v požárně nebezpečném prostoru jiného objektu. Na dodatečné zateplení objektů s požární výškou h 12,0 m nejsou kladeny žádné požadavky; doporučuje se však postupovat obdobně jako podle následujících bodů: Konstrukce dodatečných vnějších tepelných izolací u stávajících objektů s požární výškou objektů h > 12,0 m se navrhují podle těchto zásad: Konstrukce se hodnotí jako ucelený výrobek (povrchová vrstva, tepelná izolace, nosné rošty, upevňovací prvky, popř. další specifikované součásti) a za vyhovující se považují konstrukce, které splňují následující požadavky: - konstrukce mající třídu reakce na oheň B, jde-li se o konstrukce s výškovou polohou do hp 22,5 m (aniž by výška upravované obvodové stěny přesáhla úroveň stropní konstrukce podlaží odpovídající této výšce), přičemž výrobek tepelně izolační části musí odpovídat alespoň třídě reakce na oheň E a musí být kontaktně spojený se zateplovanou stěnou; - povrchová vrstva musí vykazovat index šíření plamene is = 0 mm min -1 Objekt bude zateplen systémem s izolační vrstvou z minerálních vláken, sokl z EPS. 9. Technická zařízení z hlediska PO Elektroinstalace bude provedena s ohledem na druh prostředí a v souladu s platnými ČSN. Případné připojení zařízení, sloužících protipožárnímu zabezpečení bude vedeno samostatným vedením, které musí být funkční po celou dobu event. požáru. Zde se nenavrhuje. Všechny elektrické spotřebiče budou instalovány dle ČSN (Požární bezpečnost tepelných zařízení). Vzduchotechnika ( 41, odst. 2, písm. l) Vyhl. MV č. 246/2001 Sb.): Veškerá případně navržená VZT zařízení budou plně respektovat ČSN Na průchodu požárně dělícími konstrukcemi budou VZT rozvody opatřeny požárními klapkami s odolností min. 30 minut, případně bude potrubí v celé délce průchodu opatřeno protipožární izolací, případně bude obezděno. V posuzovaném objektu se tato zařízení nenavrhují. Vytápění ( 41, odst. 2, písm. l) Vyhl. MV č. 246/2001 Sb.): jako zdroj tepla pro celý objekt budou použita krbová kamna s teplovodním výměníkem. Pro dotápění/temperaci objektu bude možné využít sekundární elektrokotel. Bezpečné vzdálenosti od spotřebičů (sporák / kotel / vnitřní krb / krbová kamna na tuhá paliva): dle Tab. 1 ČSN musí být zachovány bezpečné vzdálenosti od povrchů stavebních konstrukcí a dalších předmětů z hořlavých hmot, a to ve směru hlavního sálání 750 / 300 mm, v ostatních směrech pak 200 / 100 mm, pokud není výrobcem určeno jinak.

9 - 9 - Komínové těleso / kouřovod: Dle čl ČSN je nejmenší dovolená vzdálenost hořlavých stavebních materiálů od povrchu komínového pláště 50 mm. Dle čl musí být nejmenší vzdálenost od hořlavých stavebních materiálů u systémových komínů stanovena výrobcem. Systémový komín, který prochází hořlavou stěnou, musí být opatřen průchodkou nebo ochranným krytem, udržujícím odpovídající vzdálenost k hořlavému materiálu, nebo v případě stěny s dutinami konstrukčním prvkem s nehořlavou výplní. Dle čl ČSN musí být při instalaci spotřebiče dodrženy následující vzdálenosti jeho kouřovodu od povrchu stavební konstrukce: mm od obložení zárubní dveří a podobně umístěných částí stavebních konstrukcí z hořlavých hmot a od instalace potrubí, včetně jeho případné izolace mm od ostatních částí stavebních konstrukcí z hořlavých hmot V případě, že je kouřovod opatřen vhodnou izolací z nehořlavé hmoty s celkovou tloušťkou jeho vrstev nejméně 20 mm, smí se výše uvedené bezpečné vzdálenosti snížit na čtvrtinu, tj. na 50, resp. 100 mm. 10. Zařízení pro protipožární zásah Příjezd ( 41, odst. 2, písm. j) Vyhl. MV č. 246/2001 Sb.) požárních vozidel až k objektu je možný po místních veřejných a navazujících místních komunikacích, které je možno využít i jako nástupní plochu (vyhovuje ust. čl ČSN ). Vzdálenost od hlavní komunikace nepřekračuje 50 m v souladu s čl ČSN K objektu vede přístupová komunikace, kterou lze využívat po celý rok, nemusí být projektovým způsobem navržen způsob protipožárního zásahu a hasicí prostředky, vycházející z konkrétních podmínek. Zásobování požární vodou ( 41, odst. 2, písm. i) Vyhl. MV č. 246/2001 Sb.): - vnitřní odběrní místo: obytné buňky - dle čl. 3.4 b) 6) ČSN (max. 6 osob) nebude zřizováno vlastní vnitřní odběrní místo - vnější odběrní místa: lze použít zdroje vody v okolí vodovodní řad v lokalitě s hydrantovými systémy na min. DN 80 v přilehlé ulici, nejbližší vnější odběrní místo je ve vzdálenosti do 150 metrů od vjezdu na pozemek dimenze a vzdálenosti vyhovují. Zařízení autonomní detekce: V souladu s vyhl. č. 23/2008 Sb. budou prostory objektu vybaveny zařízením autonomní detekce a signalizace autonomními hlásiči kouře podle ČSN EN nebo hlásiči požáru dle ČSN EN 54. Toto zařízení musí být umístěno v části bytu vedoucí směrem k východu z bytu - v nejvyšším místě společné chodby. Jedná li se o byt s půdorysnou plochou větší než 150 m 2 a v mezonetových bytech, musí být umístěno další zařízení v jiné vhodné části bytu. V tomto případě bude 1x čidlo v 1.NP v m.č.1.02 a 1x ve 2. NP v chodbě Přenosné hasicí přístroje ( 41, odst. 2, písm. k) Vyhl. MV č. 246/2001 Sb.): - v objektu RD bude v souladu s Vyhl. č. 23/2008 Sb. a dle čl. 4.5 ČSN pro první zásah na vhodném místě osazen 1 x PHP práškový s hasicí schopností nejméně 34A. - v garáži bude v souladu s Vyhl. č. 23/2008 Sb. a dle čl. 4.5 ČSN pro první zásah na vhodném místě osazen 1 x PHP práškový s hasicí schopností nejméně 34A.

10 Závěr Uvedená novostavba objektu rodinného domu a garáže není v rozporu s příslušnými ČSN a s požární bezpečností staveb, vztahující se k posuzovaným prostorům za předpokladu splnění závěrů a podmínek vyplývajících z této zprávy. Veškeré změny oproti schválenému řešení požární bezpečnosti stavby je nutno předem konzultovat s projektantem požární bezpečnosti stavby a následně i s místně a věcně příslušným oddělením HZS. Tato technická zpráva obsahuje všechny potřebné údaje v rozsahu požárně bezpečnostního řešení, vyplývajícího z ustanovení 41, odst. 1 a odst. 2 Vyhl. č. 246/2001, v rozsahu jak pro územní řízení, tak i pro stavební řízení. Praha, červen 2014

Akce: Stavební úpravy rodinného domu Adresa: Fügnerova 1764, Dobřichovice Zpracovatel: A.D.U. atelier s. r. o. Ing. arch. Květuše Berková, ČKA 3817

Akce: Stavební úpravy rodinného domu Adresa: Fügnerova 1764, Dobřichovice Zpracovatel: A.D.U. atelier s. r. o. Ing. arch. Květuše Berková, ČKA 3817 - 1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Stavební úpravy rodinného domu Adresa: Fügnerova 1764, Dobřichovice Zpracovatel: A.D.U. atelier s. r. o. Ing. arch. Květuše Berková,

Více

k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, -1-

k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, -1- -1- Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Vypracoval : Radek Příhoda Luční 9 370 01 České Budějovice telefon : 381 300 345 608 729 533 České Budějovice,

Více

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Objekt: Novostavba rodinného domu FRANTIŠKA 2.01 Vypracoval: Ing. Radek Dědina, autorizovaný inženýr Františka 2.01 D.1.3.01 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - 1 z 5 OBSAH:

Více

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Objekt: Novostavba rodinného domu ALICE 4.01 Vypracoval: Ing. Radek Dědina, autorizovaný inženýr Alice 4.01 D.1.3.01 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - 1 z 5 OBSAH: Požárně

Více

Požárně bezpečnostní řešení ( Typové )

Požárně bezpečnostní řešení ( Typové ) Požárně bezpečnostní řešení ( Typové ) Rodinný dům RD /38,45 BP s garáží Zpracoval: 1. Identifikační údaje a zadání Název stavby : Rodinný dům RD Rýmařov s garáží Místo stavby : Dle smlouvy o dílo Investor

Více

P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í

P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Stavební úpravy domu Kněžská 24, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : stavební povolení Vypracoval : Radek Příhoda U Hada 8 370

Více

ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA. Požárně bezpečnostní řešení. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009

ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA. Požárně bezpečnostní řešení. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009 ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA ÚMČ P20 Horní Počernice ING.M.SCHMIDT OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 Požárně bezpečnostní řešení ING.ARCH. J.DANDA 06/2009

Více

Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení Požárně bezpečnostní řešení Novostavba rodinného domu s garáží Zpracoval Ing. Petr Ziegler Autorizovaný inženýr: Ing. Zdeněk Chromý Ing. David Ondra 1. Identifikační údaje a zadání Název stavby : Místo

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ ASIST KOLIN Stavba : STAVEBNÍ ÚPRAVA MATEŘSKÉ ŠKOLY PŘÍSTAVBA OBJEKTU Místo : Kolín, Kmochova 335 Investor : Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín 1 POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany 1 Technická zpráva požární ochrany Akce: Stavební úpravy domu č.p. 2641 2642, Kutnohorská ul., Česká Lípa zateplení obvodového pláště štítů. Investor: Okresní stavební bytové družstvo, Barvířská ul. 738,

Více

SO 02 - obchodní galerie Písek - jih.

SO 02 - obchodní galerie Písek - jih. -1- Akce: Obchodní galerie Písek, SO 02 - obchodní galerie Písek - jih. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : územní rozhodnutí Vypracoval : Radek Příhoda U

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY PODKROVÍ A PŮDNÍ VESTAVBA. Praha 7 - Holešovice, Tusarova 1235/32

STAVEBNÍ ÚPRAVY PODKROVÍ A PŮDNÍ VESTAVBA. Praha 7 - Holešovice, Tusarova 1235/32 STAVEBNÍ ÚPRAVY PODKROVÍ A PŮDNÍ VESTAVBA Praha 7 - Holešovice, Tusarova 1235/32 D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Praha, srpen 2014 Vypracovala : Košťálová Jaroslava tel. 274 819 215 1 1. Úvod V rámci

Více

P B S. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB projekty - zprávy - posudky

P B S. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB projekty - zprávy - posudky P B S POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB projekty - zprávy - posudky Vladimír Fučík Harantova 462, Písek 397 01 IČO 43810446 telefon: 382214339 * 604442606 e-mail: pbs.pi@quick.cz F 1.3 - POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Více

A. ÚVOD B. POPIS OBJEKTU. A.1 Všeobecně. A.2 Podklady

A. ÚVOD B. POPIS OBJEKTU. A.1 Všeobecně. A.2 Podklady A. ÚVOD A.1 Všeobecně Předmětem této zprávy pro sloučené územní a stavební řízení je návrh požárně bezpečnostního řešení nástavby archivu se zázemím na stávajícím objektu garáží v úrovni 2.NP, který je

Více

č. 17 (patologie) v areálu Nemocnice Prachatice na mateřskou školku a ubytování zaměstnanců. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ -1-

č. 17 (patologie) v areálu Nemocnice Prachatice na mateřskou školku a ubytování zaměstnanců. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ -1- -1- Akce: Stavební úpravy a změna užívání stávajícího objektu č. 17 (patologie) v areálu Nemocnice Prachatice na mateřskou školku a ubytování zaměstnanců. D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Vypracoval :

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY ZPRACOVAL : PROJEKTANT : Ing. Iveta Charousková, Počerny 124, 360 17 Karlovy Vary osvědčení o autorizaci v oboru požární bezpečnost staveb č. 8488 Projektová kancelář

Více

F.2. RODINNÝ DŮM BUČOVICKÁ 493, SLAVKOV U BRNA - ZMĚNA STAVBY č.2 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ ING. MILAN STRACHOŇ ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: VYPRACOVAL:

F.2. RODINNÝ DŮM BUČOVICKÁ 493, SLAVKOV U BRNA - ZMĚNA STAVBY č.2 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ ING. MILAN STRACHOŇ ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: VYPRACOVAL: ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. TOMÁŠ VYMĚTAL VYPRACOVAL: ING. MILAN STRACHOŇ INVESTOR: MÍSTO: RADIM MARADA, ZLATÁ HORA 1335, 684 01 SLAVKOV U BRNA ING. EVA MARADOVÁ, HUSOVA 54, 684 01 SLAVKOV U BRNA SLAVKOV

Více

REZIDENCE AURUM Na Pláni 1430/7, Praha 5 - Smíchov

REZIDENCE AURUM Na Pláni 1430/7, Praha 5 - Smíchov Akce : REZIDENCE AURUM Na Pláni 1430/7, Praha 5 - Smíchov Vypracovala : Ing. Martina Doubková V údolí 16 165 00 Praha 6 IČO 12614 793 tel. +420 220 923060, mobil.tel. +420 777 017 246 martina.doubkova@email.cz

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ DLE 41 ODST. 2 VYHL. 246/2001 SB. ZÁKLADNÍ ÚDAJE NÁZEV STAVBY: Novostavba rodinného domu MÍSTO STAVBY: Okrouhlá, parc. č. 96/82 k.ú. Okrouhlá INVESTOR: Jaromír Bekr Rumunská

Více

věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební

věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : stavební povolení Vypracoval :

Více

a)seznam použitých podkladů

a)seznam použitých podkladů AKCE : Novostavba rodinného domu Jesenice u Prahy p.p.č. 246/169, k.ú. Zdiměřice MÍSTO : Jesenice u Prahy,p.p.č. 246/169, k.ú. ZDIMĚŘICE INVESTOR : Kopecký Bohumil, Květnového vítězství 945/82a, Praha

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY 1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY INVESTOR: Obec Brťov - Jeneč STAVEBNÍ AKCE: Hasičská zbrojnice stavební úpravy, přístavba, nástavba k.ú. Brťov u Černé Hory p.č. 182, 183 ZPRACOVATEL PBŘS: Milan Švancara,

Více

Požárně bezpečnostní řešení. Rozšíření MŠ Stratov na 28 míst. Stratov č.p. 90, 289 22 Lysá nad Labem. Pozemek č.: 1/1. projekt pro stavební povolení

Požárně bezpečnostní řešení. Rozšíření MŠ Stratov na 28 míst. Stratov č.p. 90, 289 22 Lysá nad Labem. Pozemek č.: 1/1. projekt pro stavební povolení Akce: Investor: Rozšíření MŠ Stratov na 28 míst Obec Stratov Stratov č.p. 90, 289 22 Lysá nad Labem Místo stavby: Stratov Pozemek č.: 1/1 Projektant: Stupeň PD Ing. arch. Vladimír Kapička projekt pro stavební

Více

- 1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY

- 1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY - 1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ D 1.3 Akce: administrativně skladovací areál v Kralupech nad Vltavou Adresa: parc. č. 623/27 a 623/28, k. ú. Kralupy nad Vltavou Zpracovatel:

Více

POŽÁRNÍ OCHRANA ENGINEERS CZ

POŽÁRNÍ OCHRANA ENGINEERS CZ POŽÁRNÍ OCHRANA Projekční ateliér: ENGINEERS CZ s.r.o. IČO: 24127663 Projektant : Ing. Novák IČO: 14711770 Tel.: +420 252 546 463 info@engineers cz.cz Razítko: Kr.Úřad: Hlavní město Praha Místní Úřad:

Více

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PÁTEŘNÍCH, SVĚTELNÍCH A ZÁSUVKOVÝCH ROZVODŮ V ADMINISTRATIVNÍM OBJEKTU ČR GENERÁLNÍHO ŘEDITELSTVÍ CEL Stupeň Dokumentace pro ohlášení stavby

Více

POŢÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŢÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ AKCE: Stavební úpravy skladové haly na p.č. st. 270 a přístavba přístřešku na části p.č. 1070/2, k.ú. Poučník STAVEBNÍK: KERVAL, a.s., Karlštejn 261, okres Beroun KONTROLOVAL: ING. ARCH. VLADIMÍR SMEJKAL

Více

8 ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI A POVRCHOVÉ ÚPRAVY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

8 ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI A POVRCHOVÉ ÚPRAVY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 8 ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI A POVRCHOVÉ ÚPRAVY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ Nutnou podmínkou k zamezení přenosu požáru vně hořícího objektu je vymezení minimálních odstupových vzdáleností mezi objekty. Kolem hořícího

Více

Název projektu : Stavební úpravy skladu na kanceláře na st.p.č.2862 v k.ú.klatovy

Název projektu : Stavební úpravy skladu na kanceláře na st.p.č.2862 v k.ú.klatovy Projektové řešení Požární bezpečnost stavby v rozsahu části F.1.3. PD F 1.3.1. technická zpráva Název projektu : Stavební úpravy skladu na kanceláře na st.p.č.2862 v k.ú.klatovy Investor : Plzeňský kraj,

Více

Požárně bezpečnostní řešení stavby

Požárně bezpečnostní řešení stavby Požárně bezpečnostní řešení stavby STUPEŇ PD: NÁZEV PROJEKTU: MÍSTO: INVESTOR: Stavební úpravy mateřské školy, Brno Brněnské Ivanovice ( MŠ U Lípy Svobody 3, Brno) U Lípy Svobody 3, Brno 620 00, katastrální

Více

Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska. Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb

Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska. Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Úvod KZS Kontaktní Zateplovací Systém ETICS External Thermally Insulating

Více

Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení AKCE Půdní vestavba klubovny Fugnerova 366, Kolín STAVEBNÍK Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I STUPEŇ PD Dokumentace pro stavební povolení DATUM Prosinec 2014 VYPRACOVALA

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ TITULNÍ LIST 1 OBSAH : Identifikační údaje... 3 Základní údaje... 3 Úvod... 3 Popis stavby rozsah stavebních úprav... 3 Podklady pro zpracování... 4 Právní

Více

Zpracovatel PBŘ Požární bezpečnost staveb s.r.o., Částkova 97, 326 00 Plzeň tel. 377 444 590, fax 377 457 721, email: pbs@pbs-plzen.

Zpracovatel PBŘ Požární bezpečnost staveb s.r.o., Částkova 97, 326 00 Plzeň tel. 377 444 590, fax 377 457 721, email: pbs@pbs-plzen. autorizace Zpracovatel PBŘ Požární bezpečnost staveb s.r.o., Částkova 97, 326 00 Plzeň tel. 377 444 590, fax 377 457 721, email: pbs@pbs-plzen.cz Zodpovědný projektant Ing. Petr Boháč Projektant PBŘ Taťána

Více

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ (DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ)

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ (DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ) POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ (DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ) Název stavby: Místo stavby: Investor stavby: Projektant: Zpracovatel PBŘ: Mateřská škola pro 24 dětí č. parc. 251/4, k.ú. Zlosyň, okres Mělník

Více

F. 1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby

F. 1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby Zakázka číslo: 2010-10888-ZU F. 1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby PROJEKT SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU Bytový dům Breitcetlova 880/9, Praha 10 Zpracováno v období: září 2010 Zpracoval: Ing.

Více

Řešení požární bezpečnosti

Řešení požární bezpečnosti Požárně bezpečnostní řešení V rámci předkládané dokumentace je navržena úprava stávajícího nevyužívaného prostoru půdy (pro využití jako kancelářské prostory (kabinety vyučujících). Do předmětného prostoru

Více

-1- Akce: Stavební úpravy výrobních hal na p. č. 724/51, 724/55 a. 724/6, k. ú. Č. Budějovice 6 - SO 02 - zvýšení světlosti

-1- Akce: Stavební úpravy výrobních hal na p. č. 724/51, 724/55 a. 724/6, k. ú. Č. Budějovice 6 - SO 02 - zvýšení světlosti -1- Akce: Stavební úpravy výrobních hal na p. č. 724/51, 724/55 a 724/6, k. ú. Č. Budějovice 6 - SO 02 - zvýšení světlosti části výrobní haly na p. č. 724/6. D.2.3 P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í

Více

D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY NOVOSTAVBA OBJEKTU MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VINOŘI. Stupeň. Dokumentace pro provedení stavby

D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY NOVOSTAVBA OBJEKTU MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VINOŘI. Stupeň. Dokumentace pro provedení stavby D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY NOVOSTAVBA OBJEKTU MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VINOŘI Stupeň Dokumentace pro provedení stavby Adresa stavby ul. Mikulovská a Ronovská Praha 9 Vinoř č. parcely 1093/1, 1093/2,

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Akce : Půdní vestavba ZŠ Dolní Bečva Místo : Dolní Bečva k.ú. Dolní Bečva, parcela č.: st. 939, 229/1 Investor : Obec Dolní Bečva Dolní Bečva

Více

Tel./Zázn.: +420 311 622 133 Jaroslav Troníček Mobil: +420 603 541 692 autorizovaný technik PBS 266 01 BEROUN 2, Tyršova 52

Tel./Zázn.: +420 311 622 133 Jaroslav Troníček Mobil: +420 603 541 692 autorizovaný technik PBS 266 01 BEROUN 2, Tyršova 52 Tel./Zázn.: +420 311 622 133 Jaroslav Troníček Mobil: +420 603 541 692 autorizovaný technik PBS 266 01 BEROUN 2, Tyršova 52 STAVBA: e-mail: http: jtronicek@iol.cz www.uni-tron.eu osvědčení ČKAIT č. 3915

Více

VNĚJŠÍ KONTATKNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY Z HLEDISKA POŽÁRNÍ BEZPEŘNOSTI STAVEB

VNĚJŠÍ KONTATKNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY Z HLEDISKA POŽÁRNÍ BEZPEŘNOSTI STAVEB VNĚJŠÍ KONTATKNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY Z HLEDISKA POŽÁRNÍ BEZPEŘNOSTI STAVEB ANALÝZA POŽÁRNÍCH RIZIK ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ Hrozící požární rizika mohou ohrozit nejen majetek, ale i lidské životy. Základní

Více

d.1.3 d.1.3 požárně bezpečnostní řešení d.1.3.1 technická zpráva OIP Ostrava rekonstrukce budov ul. Na Šibeníku úprava projektu místo:

d.1.3 d.1.3 požárně bezpečnostní řešení d.1.3.1 technická zpráva OIP Ostrava rekonstrukce budov ul. Na Šibeníku úprava projektu místo: Ing. Adam Thomitzek požární bezpečnost staveb číslo zakázky: 13-108-AT Školní 567, Kobeřice 747 27 počet stran: 13 tel: 603 774 556, e-mail: athom@seznam.cz datum: listopad 2013 stavba: místo: stavebník:

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Technická zpráva požární ochrany Akce : zateplení fasády bytového domu p.70 Tuhá Investor : OSBD eská Lípa Barvíská 738 eská Lípa Použité technické pedpisy: SN 73 0802,73 0833,73 0873, 73 0821, vyhl..23/2008

Více

F.2. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

F.2. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ PROJEKTANT: Ing. Jakub Klezla Na Lani 218, Nový Jičín mob: 777 200 581, e-mail: jakkle@seznam.cz F.2. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Stavba: Revitalizace bytového objektu Růženínská 909-910, Praha 4 Místo:

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY Obsah a rozsah požárně bezpečnostního řešení odpovídá prováděcí vyhlášce č.246/2001 Sb., o požární prevenci, vydané k zákonu č. 133/1985

Více

1 Předmět normy 5. 2 Termíny a definice 6. 3 Značky 8

1 Předmět normy 5. 2 Termíny a definice 6. 3 Značky 8 ČESKÁ NORMA MDT 699.81:614.84 Říjen 1995 Požární bezpečnost staveb ČSN 73 0804 VÝROBNÍ OBJEKTY Fire protection of buildings. Industrial buildings Sécurité des bâtiments contre l'incendie. Objets pour production

Více

-1- Akce: Stavební úpravy výrobních hal na p. č. 724/51, 724/55 a. 724/6, k. ú. Č. Budějovice 6 - SO 01 - zateplení střech

-1- Akce: Stavební úpravy výrobních hal na p. č. 724/51, 724/55 a. 724/6, k. ú. Č. Budějovice 6 - SO 01 - zateplení střech -1- Akce: Stavební úpravy výrobních hal na p. č. 724/51, 724/55 a 724/6, k. ú. Č. Budějovice 6 - SO 01 - zateplení střech haly na p. č. 724/6, 742/51 a 754/55. D.1.3 P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N

Více

REKONSTRUKCE A OPRAVA OBJEKTU NOVÉHO MUZEA V ÚSTÍ NAD LABEM. Masarykova č.3 Ústí nad Labem. Požárně bezpečnostní řešení Výpočtová část

REKONSTRUKCE A OPRAVA OBJEKTU NOVÉHO MUZEA V ÚSTÍ NAD LABEM. Masarykova č.3 Ústí nad Labem. Požárně bezpečnostní řešení Výpočtová část PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE A OPRAVA OBJEKTU NOVÉHO MUZEA V ÚSTÍ NAD LABEM Masarykova č.3 Ústí nad Labem Město Ústí nad Labem Požárně bezpečnostní řešení Výpočtová část Měsíc/rok 11 / 2001 Zpracoval

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Dokumentace pro stavební povolení

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Dokumentace pro stavební povolení Akce : REKONSTRUKCE A DOSTAVBA POLIKLINIKY Místo stavby : HVĚZDOVA, PRAHA 4 Investor : LIMA spol. s r.o. Hvězdova 1601/21 140 00 Praha 4 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Dokumentace pro stavební povolení

Více

Ministerstvo vnitra stanoví podle 24 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 186/2006 Sb.:

Ministerstvo vnitra stanoví podle 24 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 186/2006 Sb.: Strana 3314 Sbírka zákonů č. 268 / 2011 Částka 95 268 VYHLÁŠKA ze dne 6. září 2011, kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb Ministerstvo vnitra stanoví podle

Více

Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení Požárně bezpečnostní řešení Název stavby : 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina Místo stavby : Sokolov,

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU TECHNICKÁ ZPRÁVA stavební povolení AKCE : Školící středisko č.p. 44, p.č. 51 Čechy INVESTOR: PLASTICO spol. s r.o., č.p. 46, 75115 Domaželice VYPRACOVAL: Jaroslava Pakostová,

Více

F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO OBJEKTU

F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO OBJEKTU F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO OBJEKTU HOLANDSKÁ 2477-2481 KLADNO Stupeň Projekt pro stavební řízení a výběr dodavatele Objednavatel Centrum stavebního inženýrství Pražská

Více

Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5

Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5 Místo: úl. Holasická 1163/10, Opava, parc.č. 1526, k.ú. Kateřinky u Opavy úl. Holasická 1164/12, Opava,

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických tvarovek CDm tl. 375 mm, střecha je sedlová s obytným podkrovím. Střecha je sedlová a zateplena

Více

H POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

H POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY H POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Akce : Stavební úpravy č.p.1 budovy MěÚ v Dolním Bousově změna užívání před dokončením Místo : Dolní Bousov Projektant : Ing. Petr Šturma Datum : 10/2014 Ing. Petr

Více

Národní třída 16, Praha 1. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Stavební úpravy objektu České advokátní komory,

Národní třída 16, Praha 1. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Stavební úpravy objektu České advokátní komory, -1- Akce: Stavební úpravy objektu České advokátní komory, Národní třída 16, Praha 1. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : stavební povolení Vypracoval : Radek

Více

Stavby srubového charakteru. Požárně bezpečnostní řešení

Stavby srubového charakteru. Požárně bezpečnostní řešení Stavby srubového charakteru Požárně bezpečnostní řešení Vladan Henek, 15.11. 2011 Základní vlastnosti dřeva Průměrná teplota bodu vzplanutí 180 275 C Hodnota bodu hoření 260 290 C Bod vznícení 330 470

Více

4.5.301 BUDOVY PRO BYDLENÍ A UBYTOVÁNÍ - ROZDĚLENÍ DO SKUPIN. Provedení budov pro bydlení a ubytování dle rozdělení do jednotlivých skupin.

4.5.301 BUDOVY PRO BYDLENÍ A UBYTOVÁNÍ - ROZDĚLENÍ DO SKUPIN. Provedení budov pro bydlení a ubytování dle rozdělení do jednotlivých skupin. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.5.301 BUDOVY PRO

Více

STAŽENO z www.cklop.cz

STAŽENO z www.cklop.cz 11 Požární bezpečnost 11.1 Všeobecně Stavby musí být proti požáru chráněné. Ochrana staveb je dvojího charakteru: 1. požární prevence - je zaměřena na předcházení vzniku požárů a omezení následků již vzniklých

Více

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva stavba: Rekonstrukce obvodového pláště panelového bytového domu Rýmařovská č.p. 432, 199 00 Praha 18 - Letňany investor: Společenství pro dům č.p. 432, ulice Rýmařovská, Praha 18 stupeň: DSP obsah: Požárně

Více

D. 1. 3. P o ž á r n ě b e z p e č n o s t n í

D. 1. 3. P o ž á r n ě b e z p e č n o s t n í D. 1. 3. P o ž á r n ě b e z p e č n o s t n í ř e š e n í s t a v b y Akce : Výstavba nového objektu ZPS na LKKV p.č. 508/2, 513/1, 513/3, 514, 515/1, 515/2, k.ú. Kolová Stupeň : Dokumentace pro stavební

Více

Stavební úpravy objektu Českomoravská 41 - půdní vestavba. Sdružení fyzických osob Fic a Hnát. Českomoravská 41, 190 00 Praha 9 - Vysočany

Stavební úpravy objektu Českomoravská 41 - půdní vestavba. Sdružení fyzických osob Fic a Hnát. Českomoravská 41, 190 00 Praha 9 - Vysočany 1. Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Stavebník: Stavební úpravy objektu Českomoravská 41 - půdní vestavba Českomoravská 41, 190 00 Praha 9 - Vysočany parc.č. 555, k.ú. Vysočany Sdružení

Více

Aktuální požární předpisy pro obvodové konstrukce staveb. Ing. Marek Pokorný, Ph.D.

Aktuální požární předpisy pro obvodové konstrukce staveb. Ing. Marek Pokorný, Ph.D. , Aktuální požární předpisy pro obvodové konstrukce staveb Ing. Marek Pokorný, Ph.D. Sálání tepla Zdroj: Wikipedie odstupové vzdálenosg Vnitřní požár požární odolnost Vnější požár téže nebo sousední budovy

Více

I. TECHNICKÁ ZPRÁVA. a) Seznam použitých podkladů

I. TECHNICKÁ ZPRÁVA. a) Seznam použitých podkladů I. TECHNICKÁ ZPRÁVA a) Seznam použitých podkladů Pro vypracování požárně bezpečnostního řešení stavby byly použity následující podklady: Zadávací podklady: 1. Požárně bezpečnostní řešení - Ing. Pavel Šebesta,

Více

Tabulka 5 Specifické prvky

Tabulka 5 Specifické prvky Tabulka 5 Specifické prvky 1 Podhledy (s působením požáru ze spodní strany) 1.1 Podhled s přídavnou izolací vloženou mezi dřevěné stropní nosníky, druh DP2 1 - stropní záklop 2 - dřevěné nosníky (vzdálené

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

213/1, 213/4, 213/5 a 213/6, k. ú. Lázně Toušeň.

213/1, 213/4, 213/5 a 213/6, k. ú. Lázně Toušeň. -1- Akce : Hala pro úpravu plochého skla, p. č. 505, 506, 213/1, 213/4, 213/5 a 213/6, k. ú. Lázně Toušeň. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Stupeň projektové dokumentace : stavební povolení Vypracoval : Radek

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

LZ atelier s.r.o. Dokumentace pro dodatečné povolení stavby 05/2014. Obsah. B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA...3 B.1 Popis území stavby...

LZ atelier s.r.o. Dokumentace pro dodatečné povolení stavby 05/2014. Obsah. B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA...3 B.1 Popis území stavby... Obsah B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA...3 B.1 Popis území stavby...3 a) Charakteristika stavebního pozemku...3 b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum,

Více

277/11 a 277/12, k. ú. Dolní Břežany. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ. Akce: Novostavba 3 rodinných domů na p. č. -1-

277/11 a 277/12, k. ú. Dolní Břežany. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ. Akce: Novostavba 3 rodinných domů na p. č. -1- -1- Akce: Novostavba 3 rodinných domů na p. č. 277/11 a 277/12, k. ú. Dolní Břežany. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Vypracoval : Radek Příhoda Luční 9 370 01 České Budějovice telefon : 381 300 345 608 729

Více

Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení - 1 - ing. Petr H A V L Í Č E K Na Bílkách 858 aut. ing. v oboru pozemní stavby 273 06 Libušín a požární bezpečnost staveb IČ: 619 19 624 tel. 737 262 143 e-mail: havlicek.pbs@seznam.cz Požárně bezpečnostní

Více

POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Služby v požární ochraně; Hlučínská 3, 747 05 Opava; 602591856, e-mail: ignis@opava.cz POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce: OSSZ Trutnov rekonstrukce budovy A Místo: Trutnov

Více

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, p.č. st. 2862, k.ú. KLATOVY

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, p.č. st. 2862, k.ú. KLATOVY Zpracovatel: GREEN ENERGY INVESTMENTS s.r.o. Popelova 75 620 00 Brno ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, p.č. st. 2862, k.ú. KLATOVY REALIZACE ÚSPOR ENERGIE D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Ing. Zdeněk Čejka IČ: 42685494 DIČ: CZ 5711221868 mobil: 602728316 E-mail: zdenek.cejka@volny.cz POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Novostavba Přírodovědné stanice Kamenáčky Stavba: Přírodovědná stanice

Více

Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení Požárně bezpečnostní řešení Rekonstrukce západního křídla 4.NP Albertov 2038/6, Praha 2 Nové Město Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy Investor: Zpracovatel: Projektant PBŘ: Stupeň PD: Univerzita

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY ZATEPLENÍ POLYFUNKČNÍ BUDOVY S HASIČSKOU ZBROJNICÍ V OBCI CHLUMEK 1 NÁZEV STAVBY : ZATEPLENÍ POLYFUNKČNÍ BUDOVY S HASIČSKOU ZBROJNICÍ V OBCI

Více

Průvodní a souhrnná technická zpráva

Průvodní a souhrnná technická zpráva Výstavba garáže Průvodní a souhrnná technická zpráva Stavebník : Pavel Krejčík A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 Identifikační údaje 1.1 Účastníci výstavby Objednatel: Pavel Krejčík Jižní 207, Komárov Dodavatel: svépomocí

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: Českobrodská 575 190 11 Praha - Běchovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

SO 01 - obchodní galerie Písek - sever.

SO 01 - obchodní galerie Písek - sever. -1- Akce: Obchodní galerie Písek, SO 01 - obchodní galerie Písek - sever. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : územní rozhodnutí Vypracoval : Radek Příhoda

Více

Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie

Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie PARC.Č. 428/3, K.Ú. OBČOV STUDIE RODINNÉHO DOMU DATUM : 06/2014 VYPRACOVAL. : Ivana Karasová Stavba: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A. Průvodní zpráva A.1.1

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

F1.3. : F1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ. Dolní náměstí 14 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ OZNÁMENÍ ZMĚNY UŽÍVÁNÍ STAVBY

F1.3. : F1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ. Dolní náměstí 14 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ OZNÁMENÍ ZMĚNY UŽÍVÁNÍ STAVBY Projektant Ing. Iva MACOUNOVÁ PROJEKTOVÁNÍ STAVEB - INŽENÝRING Za Školou 660, 507 43 Sobotka Investor : MěÚ Odolena Voda Dolní náměstí 14 250 70 Odolena Voda PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ OZNÁMENÍ ZMĚNY

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY ING. JITKA NERUDOVÁ IČO: 479 55 660 Projektová činnost ve výstavbě Dykova 16, 636 00 Brno Požární bezpečnost staveb Kancelář: 602 00 Brno, Přízova 10 budova OSEVY, tel: 543 557 300, mobil: 606 545 189

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Klasický rodinný dům pro tři až čtyři obyvatele se sedlovou střechou a obytným podkrovím. Obvodové stěny vystavěny ze škvárobetonových tvárnic tl. 300 mm, šikmá střecha zateplena mezi krokvemi. V rámci

Více

F.1.1.1. Technická zpráva

F.1.1.1. Technická zpráva STAVBA: Zdroj tepla pro objekt Klíčova 7, Tržní 10, Brno List č. 1 Obsah : F.1.1.1.a. F.1.1.1.b. F.1.1.1.c. F.1.1.1.d. F.1.1.1.e. F.1.1.1.f. F.1.1.1.g. F.1.1.1.h. F.1.1.1.i. F.1.1.1.j. F.1.1.1.k. Účel

Více

NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1

NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1 NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 1.1.Zhodnocení

Více

Ing. Zbyněk Valdmann &

Ing. Zbyněk Valdmann & Ing. Zbyněk Valdmann & NERGIE ÝŠKOVÝCH UDOV ENERGIE ÚVOD - CENY ENERGIE: včera, dnes a zítra, vývoj - NÁKLADY vs. NORMA pro tepelnou ochranu budov na pozadí konstrukcí s požární odolností a bez požární

Více

Novostavba rekreační chaty na parc. č. 1281/5 (k.ú. Blaženice) D.1 Dokumentace stavebního objektu SO 01 Rekreační chata

Novostavba rekreační chaty na parc. č. 1281/5 (k.ú. Blaženice) D.1 Dokumentace stavebního objektu SO 01 Rekreační chata Novostavba rekreační chaty na parc. č. 1281/5 (k.ú. Blaženice) D.1 Dokumentace stavebního objektu SO 01 Rekreační chata D.1.1 Architektonicko-stavební řešení a) Technická zpráva architektonické, výtvarné,

Více

TEAM DESIGN T E A M D WIENERBERGER CHALLENGE G N. EBEC Brno 2013 18. 28. února 2013 www.ebec.cz

TEAM DESIGN T E A M D WIENERBERGER CHALLENGE G N. EBEC Brno 2013 18. 28. února 2013 www.ebec.cz T E A M D E WIENERBERGER CHALLENGE SI G N Návrh domu Specifikace zadání Soutěžící vypracují během 8 hodin studii a model rodinného domku na základě zadaných parametrů. Dále bude zpracován vybraný detail

Více

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z pórobetonových tvárnic tl. 250mm. Střecha je sedlová se m nad krokvemi. Je provedeno fasády kontaktním zateplovacím

Více

Works 6 CZ 16.2.2006 Regulační stanice RS 2,70x5,78-4000 1

Works 6 CZ 16.2.2006 Regulační stanice RS 2,70x5,78-4000 1 Požárně bezpečnostní řešení Regulační stanice plynu RS 2,70x5,78-4000 =========================================== Projektant : Montgas, a.s., U Kyjovky 3953/3, Hodonín Autor PBŘ : Ing. Ivan Kučera, Scota

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LÍŠEŇ na ul. Horníkova 34 v Brně - Líšni PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Investor: Statutární město

Více

4.5.701 SKLADY POŽÁRNÍ ODOLNOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

4.5.701 SKLADY POŽÁRNÍ ODOLNOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.5.701 SKLADY POŽÁRNÍ

Více

Požárně bezpečnostní řešení stavby

Požárně bezpečnostní řešení stavby Požárně bezpečnostní řešení stavby STUPEŇ PD: NÁZEV PROJEKTU: MÍSTO: INVESTOR: IČ: ZPRACOVAL: ČÍSLO OSVĚDČENÍ: PODPIS: NÁSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY, ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 15, BRNO - I.ETAPA ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ

Více

Část projektu Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva (Vyhláška MMR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb)

Část projektu Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva (Vyhláška MMR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb) Část projektu Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva (Vyhláška MMR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb) Investor: Stavba: Místo: Stupeň: Město Velké Pavlovice, Náměstí 9. května č. 40, PSČ 691

Více

Standard rodinného domu - projekt TRIANGL ŘEPORYJE. Stavebně technické provedení (ver.16042013)

Standard rodinného domu - projekt TRIANGL ŘEPORYJE. Stavebně technické provedení (ver.16042013) Standard rodinného domu - projekt TRIANGL ŘEPORYJE Stavebně technické provedení (ver.16042013) Základy základové pasy z prostého betonu vyztužené sítí KARI betonové tvarovky ztraceného bednění + armatura

Více