TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ"

Transkript

1 - 1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: novostavba objektu rodinného domu a garáže Adresa: parc. č. 114/1, 115/1, 116/1, Babice nad Svitavou Zpracovatel: A.D.U. atelier s.r.o.

2 Všeobecné údaje ( 41, odst. 2, písm. a) Vyhl. MV č. 246/2001 Sb.): Předmětem této technické zprávy požární ochrany je posouzení novostavby objektu rodinného domu s jedním bytem a samostatně stojící garáží, včetně vytápění z hlediska požární bezpečnosti pro potřebu dokumentace v rámci územního a stavebního řízení. Tato technická zpráva je zpracována pouze textovou formou. Tento rozsah odpovídá jednoduchosti předmětné akce. Výstavba bude posuzována podle následujících norem a právních předpisů: ČSN Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty. ČSN Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty. Garáže. ČSN Požární bezpečnost staveb. Budovy pro bydlení a ubytování. ČSN Požární bezpečnost staveb. Požární odolnost stavebních konstrukcí. ČSN Požární bezpečnost staveb. Zásobování požární vodou. ČSN Požární bezpečnost staveb. Společná ustanovení. ČSN Požární bezpečnost lokálních spotřebičů a zdrojů tepla Vyhl. MV č. 246/2001 Sb. o požární prevenci Vyhl. č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb K dispozici byla dále tato projektová dokumentace: - půdorysy podlaží, řezy, pohledy, Ing. arch. Berková, únor situace, M. 1: 500, Ing. arch. Berková, únor 2014 Projektová dokumentace jednotlivých profesí nebyla k dispozici. Majetkově - právní vztahy mezi jednotlivými subjekty dotčenými stavbou nebyly zpracovateli této zprávy známy. Z hlediska ČSN bude navrhovaný objekt zařazen jako budova skupiny OB I. Tato technická zpráva obsahuje všechny potřebné údaje v rozsahu požárně bezpečnostního řešení, vyplývajícího z ustanovení 41, odst. 1 a odst. 2 Vyhl. č. 246/2001 pro územní řízení i pro stavební povolení. 2. Konstrukční a dispoziční řešení ( 41, odst. 2, písm. b) Vyhl. MV č. 246/2001 Sb.): Jedná se o novostavbu samostatně stojícího objektu, který je navržen na vlastním pozemku. Z hlediska ČSN (a pro zhodnocení dle této zprávy) má dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. Do 1. NP je tedy navrženo zádveří, obývací pokoj s kuchyní, ložnice, sociální zařízení, dílna, technická místnost a otevřená terasa, v úrovni 2.NP jsou úložné prostory, sociální zařízení a terasa. V úrovni 1.PP je 2x sklep. Dále je na vlastním pozemku navržena samostatná přízemní garáž pro osobní automobily skupiny I. Konkrétní umístění jednotlivých místností je patrné z přiložené projektové dokumentace. Z hlediska ČSN , čl. 2.5 bude posuzovaný objekt zařazen do skupiny budov OB 1 (max. 3 obytné buňky).

3 - 3 - Konstrukce: Svislé nosné konstrukce v posuzovaném objektu RD i garáže jsou navrženy ze zdiva POROTHERM, nenosné příčky ze systémových SDK konstrukcí. Nosné konstrukce stropů mezi podlažími systémové POROTHERM. Nosné konstrukce střechy nad plochými částmi objektu železobetonové, v šikmé části jsou tvořeny dřevěným krovem s vloženou tepelnou izolací a s podhledem ze SDK desek mezi krokvemi. Střešní krytina BRAMAC, v části plech. Garáž má střechu z dřevěných nosníků, krytina Bramac. Dispoziční řešení, veškeré skladby konstrukcí a použité materiály i rozměry objektu jsou patrné z přiložené projektové dokumentace. Požární výška objektu RD je h = 3,07 m. Jako první nadzemní podlaží je uvažováno v souladu s čl a) ČSN podlaží, v PD označené jako 1. NP. V této úrovni je hlavní vstup do objektu pro případný zásah. Celková zastavěná plocha objektu RD je 77 m 2, bez vnější terasy. Objekt bude v souladu s ČSN posuzován jako stavba s konstrukcemi nehořlavými. Požární výška objektu garáže je h = 0 m. 3. Rozdělení do požárních úseků ( 41, odst. 2, písm. c) Vyhl. MV č. 246/2001 Sb.): PÚ 1 - celý objekt, tj. všechny obytné prostory domu včetně jeho příslušenství (dům mohou tvořit až 3 obytné buňky, které dle čl. 2.6 a) 2) ČSN budou tvořit jediný požární úsek) budou tvořit jediný samostatný požární úsek. PÚ 2 - Garáž pro osobní automobil skupiny I v tomto případě a navrženým stavebně technickým řešením je v podstatě garáž samostatným požárním úsekem. Příslušnými ČSN není taxativní požadavek na další dělení těchto prostor do samostatných požárních úseků. 4. Koncepce řešení požární bezpečnosti, požární riziko - výpočtové požární zatížení ( 41, odst. 2, písm. d) Vyhl. MV č. 246/2001 Sb.): PÚ 1 - obytná buňka : Dle ČSN je objekt zařazen do skupiny OB 1, s použitím čl b) ČSN se bez dalšího průkazu zařazuje do II. stupně požární bezpečnosti. PÚ 2 - Garáž pro osobní automobil skupiny I Bez dalšího průkazu se zařazuje do I. stupně požární bezpečnosti.

4 Požární bezpečnost a velikost požárních úseků ( 41, odst. 2, písm. d) Vyhl. MV č. 246/2001 Sb.): Podle druhu stavebních konstrukcí - požárně dělící konstrukce a konstrukce zajišťující stabilitu celého objektu RD jsou zde z nehořlavých konstrukcí, pro garáž ze smíšených konstrukcí. Dle čl b) ČSN (pro nehořlavý i smíšený konstrukční systém shodně) jsou požární úseky zařazeny takto: PÚ 1 obytná buňka do II. stupně požární bezpečnosti PÚ 2 garáž do I. stupně požární bezpečnosti Soustředné požární zatížení se v posuzovaném požárním úseku nevyskytuje. Mezní velikost požárního úseku obytné buňky se nestanovuje. 6. Posouzení požární odolnosti stavebních konstrukcí ( 41, odst. 2, písm. e), f) Vyhl. MV č. 246/2001 Sb.): Požadovaná požární odolnost jednotlivých stavebních konstrukcí dle tab. 12 ČSN pro požadovaný SPB (podzemní / nadzemní / poslední nadzemní podlaží s ohledem na ČSN : I. SPB II. SPB III. SPB požární stěny a požární stropy EI 30DP1/15/ DP1/30/ DP1/45/30+ požární uzávěry otvorů EW 15DP1/DP3 30DP1/15 DP 3 30DP1/DP3/15DP3 obvodové stěny zajišť. stabilitu REW 30DP1/15/ DP1/30/ DP1/45/30+ objektu nosné konstrukce uvnitř PÚ R 30DP1/15/ DP1/30/15 60DP1/45/30 nosné konstrukce vně PÚ R nosné konstrukce střech RE konstrukce schodišť uvnitř PÚ R DP3 výtah. a instal. šachty : konstr/uzávěry REI/ EI-C 30/15 DP2 30/15 DP2 30/15 DP1 Požární stěny: V posuzovaných objektech se nenachází žádná svislá konstrukce ve funkci požární stěny s požadavkem na požární odolnost. Požární stropy: V posuzovaných objektech se nenachází žádná vodorovná konstrukce ve funkci požárního stropu s požadavkem na požární odolnost. Požární uzávěry otvorů: V posuzovaných objektech se nenachází žádný uzávěr otvoru ve funkci požárního uzávěru s požadavkem na požární odolnost. Obvodové stěny zajišťující stabilitu objektu i nosné konstrukce uvnitř všech požárních úseků Veškeré svislé nosné konstrukce ve všech posuzovaných částech objektu jsou navrženy ze zdiva POROHERM, vodorovné nosné konstrukce stropů ze systémových prvků POROTHERM.

5 - 5 - Pro konstrukce z cihelného zdiva, resp. ze zdiva na bázi keramické cihly: Tab : Požárně dělící nosné konstrukce (kriterium REI): - pálený zdící prvek, objem dutin do 25 %, obj. hmotnost kg.m 3, tl. neomítané části min. 100 mm odolnost 60 minut - pálený zdící prvek, objem dutin do %, obj. hmotnost kg.m 3, tl. neomítané části min. 100 mm odolnost 60 minut Nosné konstrukce stropů mezi podlažími jsou tvořeny systémovými stropními konstrukcemi v tl. min. 100 mm (POROTHERM) Pol. 1.1, Pol. 2.1 Tab. 2 ČSN ed.2: odolnost min. 45 minut. - vyhovuje Nosné konstrukce střech: Nosnou konstrukci střechy tvoří jednotlivé dřevěné prvky krovu bez požadavku na požární odolnost. Dle čl ČSN nemusí případné části nosné konstrukce střech nad požárními stropy v posledním užitném podlaží vykazovat požární odolnost a mohou být provedeny i z konstrukcí druhu DP 3, jestliže nosná konstrukce střechy je v objektu OB 1 podle ČSN (ať již je požární strop či nikoliv) a pod touto konstrukcí jsou podlaží se zastavěnou plochou do 200 m 2. Zde je zastavěná plocha menší. Konstrukce schodišť: Na nosnou konstrukci schodiště není požadavek na požární odolnost. Dodatečné zateplení objektu: Stavba bude zateplena kontaktním zateplovacím systémem s izolací z minerálních vláken, sokl z EPS. Na zateplení objektů s požární výškou h 12,0 m nejsou kladeny žádné požadavky; doporučuje se však postupovat obdobně jako podle následujících bodů (viz. Pozn. čl ČSN ): Konstrukce dodatečných vnějších tepelných izolací u stávajících objektů s požární výškou objektů h > 12,0 m se navrhují podle těchto zásad: - konstrukce se hodnotí jako ucelený výrobek (povrchová vrstva, tepelná izolace, nosné rošty, upevňovací prvky, popř. další specifikované součásti) a za vyhovující se považují konstrukce, které splňují následující požadavky: - konstrukce mající třídu reakce na oheň B, jde-li se o konstrukce s výškovou polohou do hp 22,5 m (aniž by výška upravované obvodové stěny přesáhla úroveň stropní konstrukce podlaží odpovídající této výšce), přičemž výrobek tepelně izolační části musí odpovídat alespoň třídě reakce na oheň E a musí být kontaktně spojený se zateplovanou stěnou; - povrchová vrstva musí vykazovat index šíření plamene is = 0 mm min -1 Dle čl ČSN se při splnění těchto požadavků nebere při určování druhu konstrukčních částí obvodových stěn nových objektů na tyto úpravy zřetel. Obvodová konstrukce vykazuje požadovanou požární odolnost a při zateplení s povrchovou stěrkou s vrstvou is = 0 mm.min. (tedy dle ČSN jde o ucelený výrobek třídy reakce na oheň B) se v souladu s čl ČSN odstupové vzdálenosti nestanovují. Pro nosné konstrukce zajišťující stabilitu objektu budou použity materiály a konstrukční systémy, které mají požadovanou požární odolnost ověřenou ve smyslu zákona o státním zkušebnictví. Požární odolnost všech konstrukcí a konstrukčních systémů musí být nejpozději při kolaudačním řízení doložena.

6 - 6 - Posouzení stavebních prvků z hlediska třídy reakce na oheň: Druh konstrukce / prvku Třída reakce na oheň Keramické vodorovné konstrukce A 1 Keramické svislé konstrukce A 1 Dřevěné dveře / okna E Povrchy stěn C fl Povrchy podhledů B fl Povrchy podlah dřevěné podlahoviny D Fl s1 Povrchy podlah keramická dlažba A 1 Komínová tělesa systémové tvarovky A 1 Skleněné výplně A 1 Sádrokartonové obklady protipožární A 2 Sádrokartonové obklady obyčejné B Cementotřískové desky B Pěnový polystyren v kontaktním zateplení E Minerální izolace v kontaktním zateplení A 2 7. Únikové cesty ( 41, odst. 2, písm. g) Vyhl. MV č. 246/2001 Sb.): Dle čl. 4.3 ČSN se v obytných buňkách budov skupiny OB 1 považuje za postačující nechráněná úniková cesta šířky min. 0,9 m s šířkou dveří na únikové cestě min. 0,8 m. Navrženým projektovým řešením je tato skutečnost akceptována. - vyhovuje Délky únikových cest se v objektech skupiny OB 1 dle ČSN neposuzují. Šířky a délky únikových cest bez dalších průkazů vyhovují. 8. Odstupy ( 41, odst. 2, písm. h) Vyhl. MV č. 246/2001 Sb.): Odstupové vzdálenosti nového objektu RD a garáže jsou posouzeny v souladu s ČSN Podrobné posouzení odstupových vzdáleností RD směrem k sousedním pozemkům dle intenzity sálání: pro největší okno o rozměru 700/1000 mm (směrem k parc.č. 113/1): Požárně nebezpečný prostor - dle intenzity sálání tepla (radiace) Ip = e * s * (T A) 4 I = Ip * y * cos f I = e * s * (T A) 4 * y * cos f [kw/m2] [kw/m2] y=2/p.{[x/(1+x 2 ) 1/2 ].tg -1 (Y/(1+X 2 ) 1/2 +[Y/(1+Y 2 ) 1/2 ].tg -1 (X/(1+y 2 ) 1/2 } šířka otv. "a" [m] Zadání hodnot : Rozměr otvoru : výška otv. "b" [m] Rozměry otvoru 0,70 1,00 Odstupová vzdálenost "d" 0,99 [ m ] Výpočtové požární zatížení (pv) 40 [ min.]

7 - 7 - Typ stěny volný prostor e ( uvažován 1) 1,00 s (Steph.Bolzm.konstanta) 5,67E-11 f (úhel odklonu) [ o -stupeň] 0 Tu=20+345*log(8t+1) 884,7442 [ C ] TA=Tu ,7442 [ K ] Intenzita sálání I = 18,50 kw/m2 Skutečná vzdálenost od této fasády k hranici pozemku (směrem k parc.č. 113/1) je 2,6 metru - požárně nebezpečný prostor tedy nezasahuje na sousední pozemek. Odstupová vzdálenost pro všechny ostatní fasády RD (zde není nutno postupovat zpřesněným výpočtem dle intenzity sálání): pro současnost dvou podlaží pro všechny fasády, lze shodně (obecné normové hodnoty): po = 40 % l = do 15 m hu = do 6 m pv = max. 40 kg.m 2 Odstupová vzdálenost dle přílohy F : max. 4,5 m Skutečná vzdálenost od těchto fasád k hranici pozemku je více než 5 metrů - požárně nebezpečný prostor tedy nezasahuje na sousední pozemek. Odstupová vzdálenost pro jižní fasádu garáže s oknem a dveřmi (zde není nutno postupovat zpřesněným výpočtem dle intenzity sálání): po = 40 % l = do 9 m hu = do 3 m pv = 15 kg.m 2 Odstupová vzdálenost dle přílohy F: max. 1,7 m Podrobné posouzení odstupových vzdáleností garáže směrem k sousedním pozemkům dle intenzity sálání: pro garážová vrata 2500/2500 mm (směrem k parc.č. 113/1 a 114/2): Požárně nebezpečný prostor - dle intenzity sálání tepla (radiace) Ip = e * s * (TA) 4 I = Ip * y * cos f I = e * s * (TA) 4 * y * cos f [kw/m2] [kw/m2] y=2/p.{[x/(1+x 2 ) 1/2 ].tg -1 (Y/(1+X 2 ) 1/2 +[Y/(1+Y 2 ) 1/2 ].tg -1 (X/(1+y 2 ) 1/2 } šířka otv. "a" [m] Zadání hodnot : Rozměr otvoru : výška otv. "b" [m] Rozměry otvoru 2,50 2,50 Odstupovná vzdálenost "d" 1,44 [ m ] Výpočtové požární zatížení (pv) 15 [ min.] Typ stěny volný prostor e ( uvažován 1) 1,00 s (Steph.Bolzm.konstanta) 5,67E-11 f (úhel odklonu) [ o -stupeň] 50 Tu=20+345*log(8t+1) 738,5610 [ C ] TA=Tu ,5610 [ K ] Intenzita sálání I = 18,50 kw/m2 Skutečná vzdálenost v úhlu odklonu 50 od této fasády k hranici pozemku (směrem k parc.č. 113/1) je 2,6 metru - požárně nebezpečný prostor tedy nezasahuje na sousední pozemek.

8 - 8 - Další podrobné posouzení odstupových vzdáleností směrem k sousedním pozemkům dle intenzity sálání není nutno provádět, ostatní odstupové vzdálenosti od fasád s požárně otevřenými plochami jsou vždy menší než výše uvedené. Všechny odstupové vzdálenosti posuzovaných objektů dle přílohy F ČSN bez dalších průkazů vyhovují. Posuzované objekty neleží v požárně nebezpečném prostoru jiného objektu. Na dodatečné zateplení objektů s požární výškou h 12,0 m nejsou kladeny žádné požadavky; doporučuje se však postupovat obdobně jako podle následujících bodů: Konstrukce dodatečných vnějších tepelných izolací u stávajících objektů s požární výškou objektů h > 12,0 m se navrhují podle těchto zásad: Konstrukce se hodnotí jako ucelený výrobek (povrchová vrstva, tepelná izolace, nosné rošty, upevňovací prvky, popř. další specifikované součásti) a za vyhovující se považují konstrukce, které splňují následující požadavky: - konstrukce mající třídu reakce na oheň B, jde-li se o konstrukce s výškovou polohou do hp 22,5 m (aniž by výška upravované obvodové stěny přesáhla úroveň stropní konstrukce podlaží odpovídající této výšce), přičemž výrobek tepelně izolační části musí odpovídat alespoň třídě reakce na oheň E a musí být kontaktně spojený se zateplovanou stěnou; - povrchová vrstva musí vykazovat index šíření plamene is = 0 mm min -1 Objekt bude zateplen systémem s izolační vrstvou z minerálních vláken, sokl z EPS. 9. Technická zařízení z hlediska PO Elektroinstalace bude provedena s ohledem na druh prostředí a v souladu s platnými ČSN. Případné připojení zařízení, sloužících protipožárnímu zabezpečení bude vedeno samostatným vedením, které musí být funkční po celou dobu event. požáru. Zde se nenavrhuje. Všechny elektrické spotřebiče budou instalovány dle ČSN (Požární bezpečnost tepelných zařízení). Vzduchotechnika ( 41, odst. 2, písm. l) Vyhl. MV č. 246/2001 Sb.): Veškerá případně navržená VZT zařízení budou plně respektovat ČSN Na průchodu požárně dělícími konstrukcemi budou VZT rozvody opatřeny požárními klapkami s odolností min. 30 minut, případně bude potrubí v celé délce průchodu opatřeno protipožární izolací, případně bude obezděno. V posuzovaném objektu se tato zařízení nenavrhují. Vytápění ( 41, odst. 2, písm. l) Vyhl. MV č. 246/2001 Sb.): jako zdroj tepla pro celý objekt budou použita krbová kamna s teplovodním výměníkem. Pro dotápění/temperaci objektu bude možné využít sekundární elektrokotel. Bezpečné vzdálenosti od spotřebičů (sporák / kotel / vnitřní krb / krbová kamna na tuhá paliva): dle Tab. 1 ČSN musí být zachovány bezpečné vzdálenosti od povrchů stavebních konstrukcí a dalších předmětů z hořlavých hmot, a to ve směru hlavního sálání 750 / 300 mm, v ostatních směrech pak 200 / 100 mm, pokud není výrobcem určeno jinak.

9 - 9 - Komínové těleso / kouřovod: Dle čl ČSN je nejmenší dovolená vzdálenost hořlavých stavebních materiálů od povrchu komínového pláště 50 mm. Dle čl musí být nejmenší vzdálenost od hořlavých stavebních materiálů u systémových komínů stanovena výrobcem. Systémový komín, který prochází hořlavou stěnou, musí být opatřen průchodkou nebo ochranným krytem, udržujícím odpovídající vzdálenost k hořlavému materiálu, nebo v případě stěny s dutinami konstrukčním prvkem s nehořlavou výplní. Dle čl ČSN musí být při instalaci spotřebiče dodrženy následující vzdálenosti jeho kouřovodu od povrchu stavební konstrukce: mm od obložení zárubní dveří a podobně umístěných částí stavebních konstrukcí z hořlavých hmot a od instalace potrubí, včetně jeho případné izolace mm od ostatních částí stavebních konstrukcí z hořlavých hmot V případě, že je kouřovod opatřen vhodnou izolací z nehořlavé hmoty s celkovou tloušťkou jeho vrstev nejméně 20 mm, smí se výše uvedené bezpečné vzdálenosti snížit na čtvrtinu, tj. na 50, resp. 100 mm. 10. Zařízení pro protipožární zásah Příjezd ( 41, odst. 2, písm. j) Vyhl. MV č. 246/2001 Sb.) požárních vozidel až k objektu je možný po místních veřejných a navazujících místních komunikacích, které je možno využít i jako nástupní plochu (vyhovuje ust. čl ČSN ). Vzdálenost od hlavní komunikace nepřekračuje 50 m v souladu s čl ČSN K objektu vede přístupová komunikace, kterou lze využívat po celý rok, nemusí být projektovým způsobem navržen způsob protipožárního zásahu a hasicí prostředky, vycházející z konkrétních podmínek. Zásobování požární vodou ( 41, odst. 2, písm. i) Vyhl. MV č. 246/2001 Sb.): - vnitřní odběrní místo: obytné buňky - dle čl. 3.4 b) 6) ČSN (max. 6 osob) nebude zřizováno vlastní vnitřní odběrní místo - vnější odběrní místa: lze použít zdroje vody v okolí vodovodní řad v lokalitě s hydrantovými systémy na min. DN 80 v přilehlé ulici, nejbližší vnější odběrní místo je ve vzdálenosti do 150 metrů od vjezdu na pozemek dimenze a vzdálenosti vyhovují. Zařízení autonomní detekce: V souladu s vyhl. č. 23/2008 Sb. budou prostory objektu vybaveny zařízením autonomní detekce a signalizace autonomními hlásiči kouře podle ČSN EN nebo hlásiči požáru dle ČSN EN 54. Toto zařízení musí být umístěno v části bytu vedoucí směrem k východu z bytu - v nejvyšším místě společné chodby. Jedná li se o byt s půdorysnou plochou větší než 150 m 2 a v mezonetových bytech, musí být umístěno další zařízení v jiné vhodné části bytu. V tomto případě bude 1x čidlo v 1.NP v m.č.1.02 a 1x ve 2. NP v chodbě Přenosné hasicí přístroje ( 41, odst. 2, písm. k) Vyhl. MV č. 246/2001 Sb.): - v objektu RD bude v souladu s Vyhl. č. 23/2008 Sb. a dle čl. 4.5 ČSN pro první zásah na vhodném místě osazen 1 x PHP práškový s hasicí schopností nejméně 34A. - v garáži bude v souladu s Vyhl. č. 23/2008 Sb. a dle čl. 4.5 ČSN pro první zásah na vhodném místě osazen 1 x PHP práškový s hasicí schopností nejméně 34A.

10 Závěr Uvedená novostavba objektu rodinného domu a garáže není v rozporu s příslušnými ČSN a s požární bezpečností staveb, vztahující se k posuzovaným prostorům za předpokladu splnění závěrů a podmínek vyplývajících z této zprávy. Veškeré změny oproti schválenému řešení požární bezpečnosti stavby je nutno předem konzultovat s projektantem požární bezpečnosti stavby a následně i s místně a věcně příslušným oddělením HZS. Tato technická zpráva obsahuje všechny potřebné údaje v rozsahu požárně bezpečnostního řešení, vyplývajícího z ustanovení 41, odst. 1 a odst. 2 Vyhl. č. 246/2001, v rozsahu jak pro územní řízení, tak i pro stavební řízení. Praha, červen 2014

Akce: Stavební úpravy rodinného domu Adresa: Fügnerova 1764, Dobřichovice Zpracovatel: A.D.U. atelier s. r. o. Ing. arch. Květuše Berková, ČKA 3817

Akce: Stavební úpravy rodinného domu Adresa: Fügnerova 1764, Dobřichovice Zpracovatel: A.D.U. atelier s. r. o. Ing. arch. Květuše Berková, ČKA 3817 - 1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Stavební úpravy rodinného domu Adresa: Fügnerova 1764, Dobřichovice Zpracovatel: A.D.U. atelier s. r. o. Ing. arch. Květuše Berková,

Více

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Objekt: Novostavba rodinného domu FRANTIŠKA 2.01 Vypracoval: Ing. Radek Dědina, autorizovaný inženýr Františka 2.01 D.1.3.01 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - 1 z 5 OBSAH:

Více

ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA. Požárně bezpečnostní řešení. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009

ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA. Požárně bezpečnostní řešení. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009 ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA ÚMČ P20 Horní Počernice ING.M.SCHMIDT OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 Požárně bezpečnostní řešení ING.ARCH. J.DANDA 06/2009

Více

- 1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY

- 1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY - 1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ D 1.3 Akce: administrativně skladovací areál v Kralupech nad Vltavou Adresa: parc. č. 623/27 a 623/28, k. ú. Kralupy nad Vltavou Zpracovatel:

Více

věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební

věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : stavební povolení Vypracoval :

Více

Zpracovatel PBŘ Požární bezpečnost staveb s.r.o., Částkova 97, 326 00 Plzeň tel. 377 444 590, fax 377 457 721, email: pbs@pbs-plzen.

Zpracovatel PBŘ Požární bezpečnost staveb s.r.o., Částkova 97, 326 00 Plzeň tel. 377 444 590, fax 377 457 721, email: pbs@pbs-plzen. autorizace Zpracovatel PBŘ Požární bezpečnost staveb s.r.o., Částkova 97, 326 00 Plzeň tel. 377 444 590, fax 377 457 721, email: pbs@pbs-plzen.cz Zodpovědný projektant Ing. Petr Boháč Projektant PBŘ Taťána

Více

Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska. Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb

Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska. Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Úvod KZS Kontaktní Zateplovací Systém ETICS External Thermally Insulating

Více

Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení AKCE Půdní vestavba klubovny Fugnerova 366, Kolín STAVEBNÍK Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I STUPEŇ PD Dokumentace pro stavební povolení DATUM Prosinec 2014 VYPRACOVALA

Více

Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5

Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5 Místo: úl. Holasická 1163/10, Opava, parc.č. 1526, k.ú. Kateřinky u Opavy úl. Holasická 1164/12, Opava,

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Akce : Půdní vestavba ZŠ Dolní Bečva Místo : Dolní Bečva k.ú. Dolní Bečva, parcela č.: st. 939, 229/1 Investor : Obec Dolní Bečva Dolní Bečva

Více

Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení Požárně bezpečnostní řešení Název stavby : 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina Místo stavby : Sokolov,

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Technická zpráva požární ochrany Akce : zateplení fasády bytového domu p.70 Tuhá Investor : OSBD eská Lípa Barvíská 738 eská Lípa Použité technické pedpisy: SN 73 0802,73 0833,73 0873, 73 0821, vyhl..23/2008

Více

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva stavba: Rekonstrukce obvodového pláště panelového bytového domu Rýmařovská č.p. 432, 199 00 Praha 18 - Letňany investor: Společenství pro dům č.p. 432, ulice Rýmařovská, Praha 18 stupeň: DSP obsah: Požárně

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

Stavební úpravy objektu Českomoravská 41 - půdní vestavba. Sdružení fyzických osob Fic a Hnát. Českomoravská 41, 190 00 Praha 9 - Vysočany

Stavební úpravy objektu Českomoravská 41 - půdní vestavba. Sdružení fyzických osob Fic a Hnát. Českomoravská 41, 190 00 Praha 9 - Vysočany 1. Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Stavebník: Stavební úpravy objektu Českomoravská 41 - půdní vestavba Českomoravská 41, 190 00 Praha 9 - Vysočany parc.č. 555, k.ú. Vysočany Sdružení

Více

REKONSTRUKCE A OPRAVA OBJEKTU NOVÉHO MUZEA V ÚSTÍ NAD LABEM. Masarykova č.3 Ústí nad Labem. Požárně bezpečnostní řešení Výpočtová část

REKONSTRUKCE A OPRAVA OBJEKTU NOVÉHO MUZEA V ÚSTÍ NAD LABEM. Masarykova č.3 Ústí nad Labem. Požárně bezpečnostní řešení Výpočtová část PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE A OPRAVA OBJEKTU NOVÉHO MUZEA V ÚSTÍ NAD LABEM Masarykova č.3 Ústí nad Labem Město Ústí nad Labem Požárně bezpečnostní řešení Výpočtová část Měsíc/rok 11 / 2001 Zpracoval

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

4.5.301 BUDOVY PRO BYDLENÍ A UBYTOVÁNÍ - ROZDĚLENÍ DO SKUPIN. Provedení budov pro bydlení a ubytování dle rozdělení do jednotlivých skupin.

4.5.301 BUDOVY PRO BYDLENÍ A UBYTOVÁNÍ - ROZDĚLENÍ DO SKUPIN. Provedení budov pro bydlení a ubytování dle rozdělení do jednotlivých skupin. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.5.301 BUDOVY PRO

Více

D. 1. 3. P o ž á r n ě b e z p e č n o s t n í

D. 1. 3. P o ž á r n ě b e z p e č n o s t n í D. 1. 3. P o ž á r n ě b e z p e č n o s t n í ř e š e n í s t a v b y Akce : Výstavba nového objektu ZPS na LKKV p.č. 508/2, 513/1, 513/3, 514, 515/1, 515/2, k.ú. Kolová Stupeň : Dokumentace pro stavební

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

F.1.1.1. Technická zpráva

F.1.1.1. Technická zpráva STAVBA: Zdroj tepla pro objekt Klíčova 7, Tržní 10, Brno List č. 1 Obsah : F.1.1.1.a. F.1.1.1.b. F.1.1.1.c. F.1.1.1.d. F.1.1.1.e. F.1.1.1.f. F.1.1.1.g. F.1.1.1.h. F.1.1.1.i. F.1.1.1.j. F.1.1.1.k. Účel

Více

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95 e Název stavby: Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95 PRAHA III/2011 F. DOKUMENTACE STAVBY F.4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Stupeň: Investor: Zodpovědný projektant: Vedoucí

Více

TEAM DESIGN T E A M D WIENERBERGER CHALLENGE G N. EBEC Brno 2013 18. 28. února 2013 www.ebec.cz

TEAM DESIGN T E A M D WIENERBERGER CHALLENGE G N. EBEC Brno 2013 18. 28. února 2013 www.ebec.cz T E A M D E WIENERBERGER CHALLENGE SI G N Návrh domu Specifikace zadání Soutěžící vypracují během 8 hodin studii a model rodinného domku na základě zadaných parametrů. Dále bude zpracován vybraný detail

Více

Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie

Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie PARC.Č. 428/3, K.Ú. OBČOV STUDIE RODINNÉHO DOMU DATUM : 06/2014 VYPRACOVAL. : Ivana Karasová Stavba: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A. Průvodní zpráva A.1.1

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ (STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE) Místo stavby: Stavebník: 1. máje 11, 709

Více

POŽÁRNÍ ODOLNOST A BEZPEČNOST STAVEB ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. Autor: Ing. Karel Sedláček, Ph.D.

POŽÁRNÍ ODOLNOST A BEZPEČNOST STAVEB ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. Autor: Ing. Karel Sedláček, Ph.D. POŽÁRNÍ ODOLNOST A BEZPEČNOST STAVEB ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE Autor: Ing. Karel Sedláček, Ph.D. CZ.1.07/1.1.07/02.0099 Popularizace a zvýšení kvality výuky dřevozpracujících a stavebních

Více

Část projektu Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva (Vyhláška MMR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb)

Část projektu Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva (Vyhláška MMR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb) Část projektu Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva (Vyhláška MMR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb) Investor: Stavba: Místo: Stupeň: Město Velké Pavlovice, Náměstí 9. května č. 40, PSČ 691

Více

Požárně bezpečnostní řešení stavby

Požárně bezpečnostní řešení stavby Požárně bezpečnostní řešení stavby STUPEŇ PD: NÁZEV PROJEKTU: MÍSTO: INVESTOR: IČ: ZPRACOVAL: ČÍSLO OSVĚDČENÍ: PODPIS: NÁSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY, ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 15, BRNO - I.ETAPA ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ

Více

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR PREZENTACE CETRIS Přednášející: Glos Martin Obchodní manažer ČR, SR Složení cementotřískové desky CETRIS Hlavní přednosti desek CETRIS Fyzikálně mechanické vlastnosti Lineární roztažnost při změně vlhkosti.

Více

SOKOLSKÉ VOLNOČASOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM

SOKOLSKÉ VOLNOČASOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Název stavby: Investor: Stupeň dokumentace: Projektant: SOKOLSKÉ VOLNOČASOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM Tělocvičná jednota Sokol Brno-Obřany-Maloměřice, Obřanská 646/13, 614 00 Brno

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení Informace o objektu: Název objektu:... Stavební úpravy Polikliniky Líšeň na ul. Horníkova 34 v Brně - Líšni Projektant:... DEA Energetická agentura, s.r.o., Benešova 425, 664 42 Modřice Zakázka:... 11-1045

Více

Ing. Zbyněk Valdmann &

Ing. Zbyněk Valdmann & Ing. Zbyněk Valdmann & NERGIE ÝŠKOVÝCH UDOV ENERGIE ÚVOD - CENY ENERGIE: včera, dnes a zítra, vývoj - NÁKLADY vs. NORMA pro tepelnou ochranu budov na pozadí konstrukcí s požární odolností a bez požární

Více

Zpráva z posouzení bytu

Zpráva z posouzení bytu Akce: Místo: Investor: Posouzení bytu a návrh řešení Krymská 227/29, Praha 10 - Vršovice Elena Vavilchenková Zpráva z posouzení bytu Vypracoval: Ing. Jiří Perlík, Datum: 1.7.2015 www.perlikprojekce.cz

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Ing. Alexander Trinner

Ing. Alexander Trinner Stavební materiály Materiály protipožární (nátěry, nástřiky, obklady) Ing. Alexander Trinner Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Plzeň Zahradní 15, 326 00 Plzeň trinner@tzus.cz; www.tzus.cz

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Místo stavby: Stupeň PD: Zpracovatel PO: Letňany nástavby panelových domů Blok 14 ul. Rýmařovská 430 435 typ PB 70 OS Projekt ke stavebnímu povolení Architektonická kancelář Křivka, s.r.o. Ing. Radek

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVATEL : TERMÍN : 11.9.2014 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ

Více

Konstrukční řešení. Úprava povrchů vnějších. Úprava povrchů vnitřních

Konstrukční řešení. Úprava povrchů vnějších. Úprava povrchů vnitřních Konstrukční řešení základy nosné svislé konstrukce vodorovné konstrukce obvodové zdivo mezibytové zdivo příčky monolitické, železobetonová deska monolitické železobetonové zděné z keramického materiálu

Více

bytových jednotek a společných prostor

bytových jednotek a společných prostor Technická specifikace bytových jednotek a společných prostor Budovy E1 a E2 Konstrukce budovy Kostra základy a základová deska železobeton obvodové a vnitřní nosné zdi železobeton zdi mezi byty železobeton

Více

Zásady řešení zateplení novostaveb a dodatečného zateplení stávajících domů pro bydlení (kromě dřevostaveb) dle požadavků ČSN 73 0810 včetně změny Z1

Zásady řešení zateplení novostaveb a dodatečného zateplení stávajících domů pro bydlení (kromě dřevostaveb) dle požadavků ČSN 73 0810 včetně změny Z1 Zásady řešení zateplení novostaveb a dodatečného zateplení stávajících domů pro bydlení (kromě dřevostaveb) dle požadavků ČSN 73 0810 včetně změny Z1 Vybrané detaily ETICS dle požadavků ČSN 73 0810 včetně

Více

BEÁTA U HŘIŠTĚ. 3.490.000 Kč. Nízkoenergetický Rodinný dům DEVELOPERSKÝ PROJEKT PROSTĚJOV, VRAHOVICE

BEÁTA U HŘIŠTĚ. 3.490.000 Kč. Nízkoenergetický Rodinný dům DEVELOPERSKÝ PROJEKT PROSTĚJOV, VRAHOVICE Nízkoenergetický Rodinný dům BEÁTA DEVELOPERSKÝ PROJEKT U HŘIŠTĚ PROSTĚJOV, VRAHOVICE 3.490.000 Kč VČETNĚ DPH, POZEMKU, GARÁŽE A VENKOVNÍCH ÚPRAV VE STANDARDU GAMA JEDNÁ SE O DVOUPODLAŽNÍ RODINNÝ DŮM S

Více

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 Zateplovací systémy Baumit Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 www.baumit.cz duben 2011 Při provádění zateplovacích systémů je nutno dodržovat požadavky požárních norem, mimo jiné ČSN

Více

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST DŘEVOSTAVEB Z PLNOSTĚNNÉHO ZDIVA

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST DŘEVOSTAVEB Z PLNOSTĚNNÉHO ZDIVA POŽÁRNÍ BEZPEČNOST DŘEVOSTAVEB Z PLNOSTĚNNÉHO ZDIVA Vladan Henek ÚVOD Při povolování staveb srubového charakteru se neustále naráží ze strany úřadů na nejrůznější překážky vyvolané často nedůvěrou v požární

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí:

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí: ZÁKLADNÍ INFORMACE Firma RD AUDO s.r.o. se zabývá výrobou a montáží montovaných rodinných domů, bytových domů a stavebních občanských objektů z konstrukčního systému AS. Montované AS objekty jsou určeny

Více

Standardy bytového domu/společných prostor. Standardy bytu. Standardní vybavení. Standard MODERN II. 3-12

Standardy bytového domu/společných prostor. Standardy bytu. Standardní vybavení. Standard MODERN II. 3-12 STANDARD MODERN II. Standardy bytového domu/společných prostor 1 Standardy bytu 2 Standardní vybavení Standard MODERN II. 3-12 Standardy bytového domu / společných prostor Základy železobetonová základová

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

aktualizováno k 23.7.2014 Ing. Radek STEUER, Ph.D.

aktualizováno k 23.7.2014 Ing. Radek STEUER, Ph.D. Požární bezpečnost - dodatečné zateplování budov původně stavebně dokončených před rokem 2000 (vyjma dřevostaveb) a certifikovaná požárně bezpečnostní řešení ETICS Cemix THERM aktualizováno k 23.7.2014

Více

PROTOKOL O PROHLÍDCE NEMOVITOSTI

PROTOKOL O PROHLÍDCE NEMOVITOSTI Protokol č.02-2014/112 1 Jan Pavlát Projektová činnost ve výstavbě Sídlo firmy Severní 1953, Teplice 415 01 Tel.: 775 099 340 Kancelář Tyršova 1007, Teplice 415 01 Email : jan.pavlat@post.cz Web : projekcepavlat.cz

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

9a. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 západní křídlo 1.50 9b. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 východní křídlo 1.50

9a. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 západní křídlo 1.50 9b. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 východní křídlo 1.50 SEZNAM DOKUMENTACE: TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÝ VÝPOČET 1. SITUACE 1:2000 2. OSAZENÍ DO TERÉNU 1:200 3a. ZÁKLADY západní křídlo 1.50 3b. ZÁKLADY východní křídlo 1.50 4a. PŮDPRYS 1. NP západní křídlo 1.50

Více

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Změny v projekčních předpisech požární bezpečnosti staveb Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Praha, 13.4.2005 Ing. Vilém Stanke 1 Ocelové nosné konstrukce Ocel je nehořlavá stavební

Více

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015 PRAKTIK 11 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 4 66 m 2 4834 m 3 1020 m 2 686 m 2 27 kwh/m 2 7840 m 40 jednoduchý, kompaktní a cenově dostupný dům vhodný zejména pro mladé rodiny navzdory malé zastavěné ploše má

Více

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Ondřej Machač

Více

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7.

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7. Obsah O nás 3 Používané materiály a skladby 4 Difúzně otevřená konstrukce 5 Difúzně uzavřená konstrukce 6 Ukázky realizací v USA a ČR 7 Typové domy 10 Kontaktní údaje 17 O nás VALA DŘEVOSTAVBY s.r.o. vyvíjí,

Více

Technický popis a standard bytů č. 1-6. Základy, vodorovné a svislé konstrukce, střecha. Výplně otvorů. Podlahy a úpravy povrchů. www.byty-lulec.

Technický popis a standard bytů č. 1-6. Základy, vodorovné a svislé konstrukce, střecha. Výplně otvorů. Podlahy a úpravy povrchů. www.byty-lulec. Technický popis a standard bytů č. 1-6 Základy, vodorovné a svislé konstrukce, střecha Zdivo nosné (obvodové) Zdivo nosné (vnitřní) Zdivo nenosné (vnitřní) Konstrukce stropní Schodiště (domovní) Konstrukce

Více

KVALITATIVNÍ STANDARD

KVALITATIVNÍ STANDARD Příloha č. 2 k SoSBK č.. KVALITATIVNÍ STANDARD RODINNÝCH DOMŮ PROJEKTŮ DOBŘEJOVICE, HOSTOUŇ, ŠKVOREC, VYSOKÝ ÚJEZD, HLUBOČINKA OBSAH A) Konstrukce a povrchové úpravy B) Stavební prvky C) Vybavení RD Položka

Více

ZELENÁ ÚSPORÁM Z POHLEDU APLIKACE STAVEBNÍHO ZÁKONA - pracovní pomůcka pro stavební úřady

ZELENÁ ÚSPORÁM Z POHLEDU APLIKACE STAVEBNÍHO ZÁKONA - pracovní pomůcka pro stavební úřady ZELENÁ ÚSPORÁM Z POHLEDU APLIKACE STAVEBNÍHO ZÁKONA - pracovní pomůcka pro stavební úřady OBSAH: 1/ ÚVOD 2/ VYMEZENÍ POJMŮ 3/ OBECNÉ INFORMACE 4/ OBLASTI PODPORY 4.A Úspory energie na vytápění 4.A.1 Zateplení

Více

VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ D Ř E V O S T A V B A. GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM P R O J E K T Z DA R MA

VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ D Ř E V O S T A V B A. GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM P R O J E K T Z DA R MA D Ř E V O S T A V B A VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ P R O J E K T Z DA R MA D Ř E V O S T A V B A ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM NÍZKOENERGETICKÝ PROVOZ GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč VALACH HOBBY - dům

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB. RODINNÝ DŮM, RUPRECHTICE LIBEREC, DŮM Č. 2 PARC. Č. 671/1, K. Ú. RUPRECHTICE Účel: Adresa objektu: Průkaz energetické náročnosti budovy dle vyhl.

Více

F.1.1.1 Technická zpráva

F.1.1.1 Technická zpráva 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina F.1.1.1 Technická zpráva Projektant: Jana Heidlerová, Atletická 1997,

Více

Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních

Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních konstrukcí k podle Eurokódů Důvody vydání a podmínky používání v praxi Příklady zpracování tabelárních hodnot a principy jejich stanovení Ing. Roman Zoufal,

Více

Ing. Jaroslav Hajda POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ LÉČEBNA DLOUHODOBĚ NEMOCNÝCH LDN 6. Nemocnice Valtice s.r.o., Klášterní 4, 691 42 Valtice

Ing. Jaroslav Hajda POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ LÉČEBNA DLOUHODOBĚ NEMOCNÝCH LDN 6. Nemocnice Valtice s.r.o., Klášterní 4, 691 42 Valtice Ing. Jaroslav Hajda POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ LÉČEBNA DLOUHODOBĚ NEMOCNÝCH LDN 6 Nemocnice Valtice s.r.o., Klášterní 4, 691 42 Valtice Úvod: Projekt řeší stavební úpravy pavilonu v areálu nemocnice Valtice

Více

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení Veřejná zakázka malého rozsahu na zhotovení projektové dokumentace a energetického auditu stavby Realizace úspor energie - SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim včetně výkonu autorského dozoru Příloha č. 3 Všechny

Více

KONCEPT BYTOVÉ VÝSTAVBY

KONCEPT BYTOVÉ VÝSTAVBY KONCEPT BYTOVÉ VÝSTAVBY 22.10.2003 OBECNĚ Metody návrhu prefabrikovaných betonových konstrukcí jsou založeny na otevřeném modulárním systému. Příklady řešení řadových a věžových prefabrikovaných bytových

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

EKOLINE 1237. 209.7 m 2. 4 500 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2012. 5 151.4 m 2 768.6 m 3

EKOLINE 1237. 209.7 m 2. 4 500 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2012. 5 151.4 m 2 768.6 m 3 EKOLINE 1237 4 00 000 Kč 2 720 000 Kč 114 m 2 7686 m 3 114 m 2 909 m 2

Více

průkaz energetické náročnosti budovy

průkaz energetické náročnosti budovy EN 01-02-13b Brno, 10. 3. 2013 průkaz energetické náročnosti budovy Objekt školy, tělocvičny a dílen Tyršova 224/16, Československé armády 18, Rousínov 683 01 Investor Městský úřad Rousínov odbor výstavby

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

Nová zelená úsporám 2013

Nová zelená úsporám 2013 Nová zelená úsporám 2013 ZDROJE PROGRAMU NZÚ 2013 Program Nová zelená úsporám 2013 (dále jen Program ) je financován z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR, a to v souladu se zákonem č. 383/1991

Více

Tepelně technické vlastnosti zdiva

Tepelně technické vlastnosti zdiva Obsah 1. Úvod 2 2. Tepelná ochrana budov 3-4 2.1 Závaznost požadavků 3 2.2 Budovy které musí splňovat normové požadavky 4 ČSN 73 0540-2(2007) 5 2.3 Ověřování požadavků 4 5 3. Vlastnosti použitých materiálů

Více

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120 Tabulka 3 Nosníky Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 1 1 Nosníky železobetonové,,3) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Nosníky monoliticky spojené se stropní deskou,

Více

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém ( ETICS ) s omítkou a s izolantem z expandovaného polystyrenu (EPS) MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům s nebytovými prostory s garáží mimo dům v současném stavu sjednání ceny při prodeji Předmět ocenění

Více

STANDARD VYBAVENÍ A PROVEDENÍ

STANDARD VYBAVENÍ A PROVEDENÍ STANDARD VYBAVENÍ A PROVEDENÍ BYTOVÝCH DOMŮ STAVBY 150 B.J. KARLOVY VARY - DRAHOVICE I. STANDARD VYBAVENÍ DŮM A A ) SPOLEČNÉ PROSTORY : SPOLEČNÉ GARÁŽE - 8 stání v 1.NP, nevytápěné s přirozeným větráním

Více

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB. Ing. Táňa Juráková. Kancelář: D 323 Tel.: 541 147 407 E-mail: jurakova.t@fce.vutbr.cz www stránky: www.jurakova.wz.

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB. Ing. Táňa Juráková. Kancelář: D 323 Tel.: 541 147 407 E-mail: jurakova.t@fce.vutbr.cz www stránky: www.jurakova.wz. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB Ing. Táňa Juráková Kancelář: D 323 Tel.: 541 147 407 E-mail: jurakova.t@fce.vutbr.cz www stránky: www.jurakova.wz.cz Stavební řízení STAVEBNÍ POVOLENÍ vdává: stavební úřad stavebníkovi

Více

dřevěný sloupek 100x100 kotvený k podlaze a stěně 1.06 kuchyně 11,47 m P06 + 0,150 1.09 koupelna + wc 5,86 m + 0,150 P04 1.05 chodba 3,75 m ± 0,000

dřevěný sloupek 100x100 kotvený k podlaze a stěně 1.06 kuchyně 11,47 m P06 + 0,150 1.09 koupelna + wc 5,86 m + 0,150 P04 1.05 chodba 3,75 m ± 0,000 A B C výška zídky 1270 mm od sousední terasy sousední dům hranice domů navrhované podkroví 29060 8 4480 3920 1790 P08 2795 1230 1440 1440 0 1660 1370 495 2550 3380 P08 606 1160 585 340 1.11 9,76 m 0,100

Více

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY Zpracovatel: GREEN ENERGY INVESTMENTS s.r.o. Popelova 75 620 00 Brno ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ V Brně, červen 2013 D1

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více

Stavební prefabrikáty - panely RD Rýmařov s. r. o.

Stavební prefabrikáty - panely RD Rýmařov s. r. o. Stavební prefabrikáty - panely RD Rýmařov s. r. o. Výroba a montáž Výroba jednotlivých částí domu probíhá ve výrobních halách v Rýmařově. Zde se za pomoci moderní automatické výrobní linky připravují obvodové

Více

lokalita Javorová čtvrť

lokalita Javorová čtvrť Praha 10 Horní Měcholupy lokalita Javorová čtvrť Byt č. 240 / bytový dům H / 8. patro Základní informace Celková cena ALL INCLUSIVE: 2.454.426 Kč vč. DPH (2.028.451 Kč bez DPH) Cena vnitřní užitné plochy:

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

23/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. ledna 2008. o technických podmínkách požární ochrany staveb

23/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. ledna 2008. o technických podmínkách požární ochrany staveb 23/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. ledna 2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb časopisu 112 číslo 5/2008 Obsah Komentář k vyhl. č.23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb....................................3

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 1896/4, která je součástí bytového domu č. p. 1896, stojící na pozemku p. č. 3522, ležící v ulici Rybova, obci Hradec Králové, kat. území

Více

15 2227 D.1.1. 2. K papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) PŘEDÁVACÍ STANICE ÚSTÍ NAD LABEM ÚSTECKÝ KRAJ TOMÁŠ SLAVÍK DPS 5/2015 REVIZE/REVISIONS

15 2227 D.1.1. 2. K papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) PŘEDÁVACÍ STANICE ÚSTÍ NAD LABEM ÚSTECKÝ KRAJ TOMÁŠ SLAVÍK DPS 5/2015 REVIZE/REVISIONS K papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) AKCE/PROJECT OIP ÚSTÍ NAD LABEM - REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE INVESTOR/DEVELOPER ČR STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE KOLÁŘSKÁ 451/13, 746 01 OPAVA MÍSTO STAVBY/LOCATION

Více

Požární a technické informace

Požární a technické informace Požární a technické informace HASIL a.s. Gen. Sochora 6176/6a 708 00 Ostrava Poruba www.hasil.cz Obsah Obsah...1 Požárně technické informace...2 Snížení požární odolnosti konstrukce v místě osazení požárního

Více

lokalita Metropole Praha 5 - Zličín Byt č. 81 / bytový dům Q / 3. patro Základní informace 5.638.421 Kč vč. DPH Celková cena ALL INCLUSIVE:

lokalita Metropole Praha 5 - Zličín Byt č. 81 / bytový dům Q / 3. patro Základní informace 5.638.421 Kč vč. DPH Celková cena ALL INCLUSIVE: Praha 5 Zličín lokalita Metropole Byt č. 81 / bytový dům Q / 3. patro Základní informace Celková cena ALL INCLUSIVE: 5.638.421 Kč vč. DPH (4.902.975 Kč bez DPH) Cena vnitřní užitné plochy: 36.900 Kč/m2

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA K SO 01.1 Architektonické a stavebně technické řešení

TECHNICKÁ ZPRÁVA K SO 01.1 Architektonické a stavebně technické řešení EUROPROJEKT build and technology s.r.o. Hasičská 52, 700 30 Ostrava - Hrabůvka Tel.: 596 789 480 Fax: 596 783 302 www.europrojekt.cz TECHNICKÁ ZPRÁVA K SO 01.1 Architektonické a stavebně technické řešení

Více

sborník přednášek požární odolnost a bezpečnost staveb Ing. KRIstýNa KutIlová

sborník přednášek požární odolnost a bezpečnost staveb Ing. KRIstýNa KutIlová Sborník přednášek Požární odolnost a bezpečnost staveb Ing. Kristýna Kutilová Sborník přednášek Obsah 1 Úvod 4 2 Právní rámec požární ochrany 4 3 Základní požadavky na stavební konstrukce 9 4 Zásady požární

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

STUDIE - DISPOZICE A FASÁDA - RD PRAHA - KUNRATICE

STUDIE - DISPOZICE A FASÁDA - RD PRAHA - KUNRATICE STUDIE - DISPOZICE A FASÁDA - RD PRAHA - KUNRATICE ZADAVATEL: Jiří Novotný Za Kovářským rybníkem, Praha AUTOR: Ing. arch. Naďa Richterová Zahořany 32, 411 48 Křešice DATUM: 14. 10. 2014 FORMÁT: 23 A4 1

Více

Jak správně navrhovat ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o.

Jak správně navrhovat ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o. Jak správně navrhovat ETICS Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o. Obsah přednášky! Výrobek vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS)! Tepelně technický návrh ETICS! Požárně bezpečnostní řešení

Více

Prodej novostavby RD o velikosti 5+1 v Kostelci nad Labem

Prodej novostavby RD o velikosti 5+1 v Kostelci nad Labem Prodej novostavby RD o velikosti 5+1 v Kostelci nad Labem Druh zděná novostavba rodinného domu Velikost 5+1 Praha cca 10km Soc. zařízení ano Zdi štuk Obec Kostelec nad Labem Nadzemní podl. 2 Parkování

Více

Autorská zpráva Administrativní nástavba a zastřešení vstupu ČEZ Aréna Pardubice Městský rozvojový fond Pardubice, a.s. architektonická studie

Autorská zpráva Administrativní nástavba a zastřešení vstupu ČEZ Aréna Pardubice Městský rozvojový fond Pardubice, a.s. architektonická studie Autorská zpráva Administrativní nástavba a zastřešení vstupu architektonická studie Úvod Předložená architektonická studie řeší administrativní nástavbu v prostoru přízemní, částečně zapuštěné, hmoty spojující

Více