Vzdělávací obor Anglický jazyk

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávací obor Anglický jazyk"

Transkript

1 1.ročník obor navázání na již zvládnuté ŘEČOVÉ Kompetence k učení, pracovní komunikace v běžných každodenních situacích DOVEDNOSTI soc. a personální,komunikativní pozdrav, poděkování, představení chápe důležitost aj pro běžný život, práce ve dvojici či skupině, simulace komunikačních situací rozezná anglicky psaný text, rozšiřuje reakce na výzvu učitele svou slovní zásobu je schopen časově rozvrhnout svou práci, tematické okruhy - barvy, čísla, rodina, zvířata, škola zvyká si na plnění zadaných úkolů a domácí přípravu rozumí jednoduchým pokynům a otázkám hra se slovíčky, říkanky, básníčky, písničky, doplňovačky, učitele,které jsou sdělovány pomalu a s skupinové soutěže, užití flashcards, pohybové aktivity pečlivou výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně základní gramatické struktury a typy vět zopakuje a použije slova slovní spojení, se věta jednoduchá, jednoduché fráze kterými se v průběhu výuky setkal My name is, I m from, How are you? I m fine, thank you rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu,který je pronášen pomalu, uspořádání slov v oznamovací větě, užití listů pro doplňování zřetelně a s pečlivou výslovností pokud má k dispozici vizuální podporu ročník

2 2. ročník ŘEČOVÉ Kompetence k učení, pracovní, pravidla komunikace v běžných každoden. Situacích Český jazyk Základní pravidla 1. DOVEDNOSTI Kompetence soc. a personální pozdrav, poděkování, představení konverzace Kompetence komunikativní Kompetence k řeš.problémů Operuje se znaky a symboly práce ve dvojici či skupině, rozhovory, simulace komunikačn. Základy kooperativního 1. situací, práce s pracovním sešitem naslouchá, pozoruje, porovnává, tematické okruhy - barvy, čísla, rodina, zvířata, příroda, škola Matematika Práce s číslicemi sleduje vlastní pokrok při zvládání Prvouka Rodina 1. problémů, organizuje svou práci, Domácí zvířata 1. pracuje ve skupině či dvojici. Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele,které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně hra se slovíčky, říkanky, básníčky, písničky, doplňovačky, skupinové soutěže, práce s pracovním sešitem, křížovky, práce užití reálií a flashcards. chování Příroda, svět kolem nás verbálně i neverbálně. základní gramatické struktury a typy vět Český jazyk Rozlišení-otázka x 1. Zopakuje a použije slova slovní spojení, se věta jednoduchá, pořádek slov ve větě, oznamovací věta kterými se v průběhu výuky setkal. Rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu,který je pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností pokud má k dispozici vizuální podporu. Rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu,pokud má vizuální oporu. Přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož s slova či slovního spojení. My name is, I m from, How are you? I m fine, thank you. čtení jednoduchých komiksů, uspořádání slov v oznamovací větě a otázce, užití pracovních sešitů a listů pro doplňování izolovanýc krátkých slov, rozhovory

3 3. ročník ŘEČOVÉ Kompetence k učení, pracovní, občanské jednoduchá sdělení - adresa, blahopřání Vlastivěda adresa 2. DOVEDNOSTI Kompetence sociální a person. doplňování krátkých textů do pracovních listů a sešitů, Kompetence komunikatvní sdělování základních informací o sobě Operuje se znaky a symboly naslouchá, pozoruje, porovnává, tematické okruhy - domov, jídlo, oblékání, nákupy, svátky, lidské Prvouka rodina, domov 1. sleduje vlastní pokrok při zvládání tělo, roční období,dny v týdnu příroda, počasí 2. problémů, organizuje svou práci, slovní zásoba a tvoření slov - antonyma Anglický j. slovní zásoba-rodina pracuje ve skupině či dvojici. hra se slovíčky, říkanky, básníčky, doplňovačky, skupinové Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám soutěže, práce s pracovním sešitem, křížovky, užití reálií a učitele,které jsou sdělovány pomalu a s flashcards, výtvarné projekty pečlivou výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně. základní gramatické struktury a typy vět, základy lexikálního Český jazyk záporná věta, pořádek slov 2. Zopakuje a použije slova slovní spojení, se principu pravopisu slov - ve větě kterými se v průběhu výuky setkal věta jednoduchá, tvorba otázky a záporu, pořádek slov ve větě Anglický j. tvoření otázky a ozn. věty 2. rozumí obsahu jednoduchého krátkého se slovesem "být" mluveného textu,který je pronášen pomalu, čtení a samostatná produkce jednoduchých vět (otázek i vět otázky-zákl.konverzační 2. zřetelně a s pečlivou výslovností pokud oznamovacích), rozpoznání chybného větného pořádku, fráze "What s your name", má k dispozici vizuální podporu. doplňování do pracovních sešitů "How are you" Rozumí obsahu jednoduchého krátkého rozlišení psané a mluvené 2. psaného textu,pokud má vizuální oporu. formy jazyka Přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož s slova či slovního spojení.

4 4. ročník obor navázání na již zvládnuté Poslech s Kom. Komunikativní, k řešení problémů pravidla komunikace v běžných každodenních situacích Anglický j. slovní pořádek v otázkách 2., 3. porozuměním kompetence sociální a personální poskytnutí informace druhé osobě a oznamvacích větách, Mluvení Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele,které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností. information gap activities, rozhovory, komunikační hry, poslech, porozumění textu, dramatizační techniky Rozumí slovům a jednoduchým větám,pokud jednoduchá sdělení - omluva, žádost Anglický j. představování, pozdrav, 2. jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají simulace reálných komunikačních situací, rozhovory, psaní poděkování se osvojovaných témat,zejména pokud má dopisů tematické okruhy - volný čas a zájmová činnost, počasí, svátky, Prvouka co rád dělám 3. Rozumí jednoduchému poslechovému textu, měsíce, hodiny, denní režim, sporty, nákupy, cestování, dopravní tradice, zvyky pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu. Zapojí se do jednoduchých rozhovorů. hry se slovíčky, soutěže, křížovky, doplňovačky, práce s Sdělí jednoduchým způsobem základní slovní zásoba a tvoření slov - synonyma, rozlišení základních Český jazyk rozlišení podstatných jmen, 3. informace týkající se jeho samotného,rodiny, zájmen, sloves, slova školy,volného času aj. práce se slovníkem, užití reálií a jednoduchých autentických stejného významu Odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného,rodiny,školy aj. základní gramatické struktury a typy vět, základy lexikálního Anglický j. pravopis číslovek Čtení Vyhledává potřebnou informaci v jedno- principu pravopisu slov - pořádek slov v a. oznam. 3. s porozuměním duchém textu, který se vztahuje k osvojova- I like, I can, I have, přít. čas protý-affirmative, there is, there are větě ným tématům. Český jazyk co mám rád, co můžu, co 2. Rozumí jednoduchým krátkým textům z poslech písní, práce s pracovním sešitem, říkanky, básničky mám běžného života,zejména pokud má k dispozici vizuální podporu. k dispozici vizuální podporu. Napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě,rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života. Vyplní osobní údaje do formuláře. prostředky pracovním sešitem, video slovních druhů, množné číslo textů ročník

5 5. ročník Poslech s Kom. Komunikativní, k řešení problémů pravidla komunikace v běžných každodenních situacích Dramat.v. zásady komunikace 3. porozuměním kompetence sociální a personální - souvislý mluvený či psaný projev na dané téma v rámci Anglický j. pořádek slov v kladné 3. Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele,které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností. CJ Rozumí slovům a jednoduchým větám,pokud známé slovní zásoby, zdvořilostní fráze jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají Český jazyk forma pohledu a dopisu 3. se osvojovaných témat,zejména pokud má Vlastivěda adresa 2. Rozumí jednoduchému poslechovému textu, tematické okruhy - domov, volný čas, povolání bydliště, Prvouka péče o zdraví pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k příroda, kalendářní rok škola dispozici vizuální oporu. CJ Mluvení Zapojí se do jednoduchých rozhovorů slovní zásoba a tvoření slov - význam slov v kontextu, slova Český jazyk slova stejného a opačného 4. CJ Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného,rodiny, školy,volného času aj. CJ Odpovídá na jednoduché otázky týkající se práce se slovníkem, četba jednoduchých autentických textů, práce s internetem, výukovými programy, pracovním sešitem jeho samotného,rodiny,školy aj.cj základní gramatické struktury a typy vět, základy lexikálního Český jazyk čas přítomný a minulý 4. Čtení Vyhledává potřebnou informaci v jedno- principu pravopisu slov : Anglický j. tvoření otázek se slovesem 2. s porozuměním duchém textu, který se vztahuje k osvojova- přít. čas prostý - zápor + otázka, přítomný čas průběhový k dispozici vizuální podporu. CJ ným tématům. CJ Rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života,zejména pokud má k dispo- zici vizuální podporu. CJ Napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě,rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života. CJ Vyplní osobní údaje do formuláře. CJ rozhovory, role play, poslech a porozumění slyšnému textu jednoduchá sdělení - pozdrav a dopis z prázdnin psaní adresy, nadřazená, podřazená, souřadná, základní záporné předpony vyhledávání gramatických struktur v psaném či mluveném textu, na videozáznamu, práce s výukovými programy, internetem a záporné oznamovací větě významu zápor "být"

6 6. ročník Poslech Kompetence k učení, sociální, personál. Prvouka Zákl.příbuz.vztahy 1. s porozuměním Kompetence pracovní, občanské frekvenční adverbia Prvouka Fyz.popis.lidsk.těla 1.,3. chových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně. Rozumí informacím v jednoduchých posle- denní činnosti lidské tělo Rozumí obsahu jednoduché a zřetelně tvoření otázek (do, does, have, has, can, are? ); vyslovované promluvy či konverzace,který don t, doesn t se týká osvojovaných témat. dopis, pohled, formulář, dotazník Český jazyk Min.čas u sloves 4. tázací slova W + H ( existenc., prostorové, časové Český jazyk Popis děje 3. Mluvení Zeptá se na základní informace a adekvátně kvalitativní a kvantitativní vztahy Prvouka Důl.tel.čísla 3. reaguje v běžných formálních i neformálních moje rodina a domov, škola, sport ( go, do, play) Přírodověda První pomoc 4. situacích. volný čas, tradice, zvyky a záliby ( v ČR a ESC) Prvouka Počasí 5. Mluví o své rodině, kamarádech, škole, dovednosti ( Can.., good at.., cope with ) vytvoření blahopřání, formulace prosby, žádosti, Český jazyk Příd.jm. 4. Vypráví jednoduchý příběh či událost, some-any-a/an-the-o Antonyma 2. popíše osoby,místa, a věci z každodenního života. denní činnosti ( zvl.3.osoby singularu, modalních Matematika Jednotky času,hmotnosti 3.,4.,5., Český jazyk Vyprávění sloves ) Čtení Vyhledá požadované informace v jedno- přísloví, pořekadla Prvouka Zdravá výživa (1-3)4. s porozuměním duchých každodenních autentických Český jazyk Popis prac.postupu 3-5. materiálech, rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadovaí informace. počasí, přírodní katastrofy zahájení rozhovoru, nabídnutí pomoci Matematika Váhové jednotky péče o zdraví, zdravý životní styl Český jazyk Předložky 3-5. Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři. Napíše o své rodině, kamarádech, škole, Reaguje na jednoduché písemné sdělení. Rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti, slovní a větný přízvuk, intonace, ovládání pravopisu slov osvojené Práce se slovníkem.

7 Hlavní okruhy Poslech s porozuměním popis osoby - vzhled, vlastnosti podávání návrhů, jejich přijímání a odmítání obor 7. ročník přivítání, omluva a reakce na ni Anglický j. Pozdravy chových textech, jsou-li pronášeny pomalu instrukce a příkazy Anglický j. Classroom language (pokyny) a zřetelně. ESC- prezentace jednoduchých faktů Zeměpis Rozumí obsahu jednoduché a zřetelně psaní dopisu, pohledu, zprávy z cest vyslovované promluvy či konverzace,který nakupování Anglický j. Shopping phrases 5. se týká osvojovaných témat. slovosled, - not ve větách Anglický j Mluvení Zeptá se na základní informace a adekvátně definice, pocity a vysvětlování jejich příčin Čtení s porozuměním reaguje v běžných formálních i neformálních situacích. Očekávané výstupy dle RVP ZV Kompetence k učení, sociální, personál. Kompetence pracovní, občanské Rozumí informacím v jednoduchých posle- předložky ( časové, prostorové) Anglický j. Místní předložky 6. vyjádření pocitů, nálad a vysvětlení příčin Mluví o své rodině, kamarádech, škole, Tázací slova ( W+How), tvoření otázek Anglický j. Tvoření otázek Vypráví jednoduchý příběh či událost, popíše osoby,místa, a věci z každodenního života. Vyhledá požadované informace v jedno- duchých každodenních autentických materiálech, rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadovaí informace. Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři. Napíše o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech Reaguje na jednoduché písemné sdělení. modalní slovesa člověk a společnost, cestování zahajovací fráze rozhovoru ( Could, Would,..) příprava kvízu,dotazníku a rozhovoru vytvoření programu a itineráře reálie - GB Rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti, slovní a větný přízvuk, intonace, ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby. Práce se slovníkem. navázání na již zvládnuté ročník

8 8. ročník Poslech Kompetence k učení, sociální, personál. návrhy, stížnosti, přijímání a odmítání návrhů Anglický j. -Zájmena,vazby"good al" 4. s porozuměním Kompetence pracovní, občanské going to - future tense "want to" in Rozumí informacím v jednoduchých posle- reklama a inzerce -minulý čas 5. chových textech, jsou-li pronášeny pomalu nakupování ( role play, fráze,..) -budoucí čas 5. a zřetelně. ESC (UK, USA, Australia, NZ, CANADA) report -stupňuvání příd.jm. 5. Rozumí obsahu jednoduché a zřetelně present perfect tense -dopravní prostředky 7. vyslovované promluvy či konverzace,který se týká osvojovaných témat. modalní slovesa (should, would, must + not) question tags Mluvení Zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních oblékání, člověk a počasí, katastrofy,společnost a její problémy situacích. starters and fillers ( er, sort of, let me see, well, ) Mluví o své rodině, kamarádech, škole, will-future tense a would ( conditionals) Anglický j. -přítomný čas 4. prez. názorů a obhajoba postojů ( In my opinion..) -rozkazovací způsob 4. Vypráví jednoduchý příběh či událost, tvoření otázek ( past simple, present perfect,modals -modální slovesa 4.,7. popíše osoby,místa, a věci z každodenního present a past cont.) -oblečení 5. života. cestování Anglický j. -Tázací zájmena 4.,5. volný překlad do mateřského jazyka -Minulý čas 5. Čtení Vyhledá požadované informace v jedno- volný čas a zájmy (porovnání s jin.zeměmi) -Přítomný čas 7. s porozuměním duchých každodenních autentických IT jazyk ( www, ) -trpný rod 7. materiálech, rozumí krátkým a jednoduchým kultura (kino) textům, vyhledá v nich požadovaí informace. moderní technologie a média Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři. Napíše o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech Reaguje na jednoduché písemné sdělení. Rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti, slovní a větný přízvuk, intonace, ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby. Práce se slovníkem.

9 9. ročník Poslech Kompetence k učení, sociální, personál. povolání ( možnost uplatnění, kategorie) Český jazyk -přímá a nepřímá řeč s porozuměním Kompetence pracovní, občanské zdraví a nemoci Výchova k -znalost zákonů Mluvení Čtení s porozuměním Rozumí informacím v jednoduchých posle- modals ( should, must, would, need) tvoření otázek občanství chových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně. CJ který ( who, which, that) Rozumí obsahu jednoduché a zřetelně slovosled několikanásobného přívlastku vyslovované promluvy či konverzace,který přímá a nepřímá řeč se týká osvojovaných témat. CJ slov.zásoba ( politika, ekonomika, historie) Zeměpis přídavné jméno po slovesu ( look nice, sound good) Přírodopis Zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních spontání reakce, setkání, sestavování programu Zeměpis -orientace na mapě situacích. CJ future tenses ( - ing, going to, will - sorting) Mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném Přírodopis -lidské tělo čase a dalších osvojovaných tématech.cj_ volný překlad a převyprávění přečteného textu -první pomoc Vypráví jednoduchý příběh či událost, současná frazeologie, slovní zásoba k akt.tematům -zdr.živ.styl popíše osoby,místa, a věci z každodenního svět.náboženství, jejich definice a rizika terorismu života. CJ eating,fashion, kultura (divadlo) Anglický j. čas,určování času 4. psaní 300slovního eseje na vybrané i zadané téma předložky místa a času 7. Vyhledá požadované informace v jedno- environmentální sl. zásoba( man/nature made disasters) duchých každodenních autentických materiálech CJ Rozumí krátkým a jednoduchým Práce se slovníkem. textům, vyhledá v nich požadovaí informace. CJ Rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti, slovní a větný Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři.cj přízvuk, intonace, ovládání pravopisu slov osvojené Napíše o své rodině, kamarádech, škole, slovní zásoby. CJ Reaguje na jednoduché písemné sdělení. CJ

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně.

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně. Anglický jazyk 1. Obsahové a organizační vymezení Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět od 3. do 9. ročníku. V 1 a 2. ročníku nabízíme Anglický jazyk jako nepovinný předmět. Vzdělávání

Více

Předmět: Anglický jazyk

Předmět: Anglický jazyk 5.1.2 Obor: Cizí jazyk Předmět: Anglický jazyk Charakteristika předmětu anglický jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk, se realizuje v předmětu anglický jazyk a

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Český jazyk, Anglický jazyk a Další cizí jazyk. Vyučovací

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Jazyk a jazyková komunikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Jazyk a jazyková

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk Cizí jazyk

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.3 Učební osnovy: Anglický jazyk

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.3 Učební osnovy: Anglický jazyk Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Anglický jazyk koordinovala Mgr. Renata Horáková. Časová dotace Nižší

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DODATEK č. 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBICKO, příspěvková organizace ZÁBŘEŽSKÁ 143, DUBICKO Obsah 1. Dodatek k ŠVP ZV č. 1, základní údaje 3 2.

Více

6.19 A) Charakteristika vyučovacího předmětu Francouzský jazyk

6.19 A) Charakteristika vyučovacího předmětu Francouzský jazyk 6.19 Další cizí jazyk Další cizí jazyk je vyučován od 7.do 9.ročníku v časové dotaci 3 vyučovací hodiny týdně.v současné době si žáci naší školy mohou zvolit jazyk francouzský nebo ruský. 6.19 A) Charakteristika

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět český jazyk a literatura je součástí vzdělávací

Více

Očekávaný výstup z RVP Školní výstup Učivo Průřezová témata, projekty

Očekávaný výstup z RVP Školní výstup Učivo Průřezová témata, projekty 2. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník:6. Očekávaný výstup z RVP Školní výstup Učivo Průřezová témata, projekty - správně třídí slovní

Více

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk je součástí

Více

ŠVP Heřmánek - část 4. Učební osnovy Základní a mateřská škola Heřmánek

ŠVP Heřmánek - část 4. Učební osnovy Základní a mateřská škola Heřmánek ŠVP Heřmánek - část 4. Učební osnovy Základní a mateřská škola Heřmánek K Cihelně 313/41 Praha 9 V Praze 25. 8.2014 Mgr. Miroslava Adamcová, ředitelka školy Zpracoval tým školy Ing. Olga Cajchanová, Mgr.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OLŠANY U PROSTĚJOVA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV SE ZMĚNAMI PLATNÝMI OD 1.9.2013 Projednán na pedagogické radě dne 26.8.2013

Více

UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ

UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ Obsah: ČESKÝ JAZYK 3 CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA 21 ANGLICKÝ JAZYK 25 KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE 35 DRUHÝ CIZÍ JAZYK 39 NĚMECKÝ JAZYK 41 FRANCOUZSKÝ JAZYK 52 RUSKÝ JAZYK 59 MATEMATIKA

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učebnice Happy House 2 Hry, soutěže, práce s obrázky a předměty Lekce 1 - učebnice Happy Street 1 úvod Hry s obrázky, slovy, písničky, básničky, Pokyny a příkazy ve škole rozkazovací způsob hry

Více

Zvuková stránka jazyka. Jazykové příručky

Zvuková stránka jazyka. Jazykové příručky Předmět: Český jazyk a literatura Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, poznámky Mluvnice Rozlišuje spisovný jazyk a obecnou češtinu a zdůvodní jejich

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Osnovy - 2.stupeň ZŠ Ilji Hurníka, čj. 356/07, vydáno 29.8.2007 Aktualizováno k 1.9.2013 1 Obsah 2.1.1 Český

Více

Příloha. Tabulace vyučovacích předmětů

Příloha. Tabulace vyučovacích předmětů Příloha Tabulace vyučovacích předmětů 1 Český jazyk 1. ročník očekávaný výstup RVP ZV ročníkový výstup ŠVP ZV Učivo průřezová témata přesahy a vazby, poznámky Komunikační a slohová výchova ČJL-3-1-01 zná

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. Český jazyk a literatura. Oblast zahrnuje vyučovací předměty:

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. Český jazyk a literatura. Oblast zahrnuje vyučovací předměty: ZŠHM Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČJ69 Oblast zahrnuje vyučovací předměty: Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu Tvořivá škola - místo pro radost

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu Tvořivá škola - místo pro radost Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu Tvořivá škola - místo pro radost I. Tímto dodatkem se v krátkém časovém termínu dává výše zmíněné ŠVP do souladu se zněním RVP platným od 1. 9. 2013, příp.

Více

Ruský jazyk nižší gymnázium

Ruský jazyk nižší gymnázium Ruský jazyk nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Vede žáka k chápání jazyka

Více

V.1.3 Druhý cizí jazyk

V.1.3 Druhý cizí jazyk 1/9 V.1.3 Druhý cizí jazyk V.1.3.II 2. stupeň V.1.3.II.1 Charakteristika předmětu Výuka druhého cizího jazyka (DCJ) je pojata komunikativní metodou zdůrazňující hlavní funkci každého jazyka, tj.funkce

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BOBROVÁ SVĚT SE OTEVÍRÁ PŘIPRAVENÝM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BOBROVÁ SVĚT SE OTEVÍRÁ PŘIPRAVENÝM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BOBROVÁ SVĚT SE OTEVÍRÁ PŘIPRAVENÝM PŘÍLOHA č.1 VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM PO- STIŽENÍM OBSAH 1. Úvod... 2 2. Učební plán ŠVP pro žáky s lehkým

Více

Rámcový vzdělávací program pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Rámcový vzdělávací program pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Rámcový vzdělávací program pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky 2009 OBSAH ČÁST A... 2 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky (dále

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Základní škola a mateřská škola Kamenický Šenov, nám. Míru 616 příspěvková organizace ŠKOLA PRO VŠECHNY Obsah ŠVP pro základní

Více