Český jazyk- pracovní listy pro opakování a procvičování látky 2. stupně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Český jazyk- pracovní listy pro opakování a procvičování látky 2. stupně"

Transkript

1 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci CZ.1.07/1.2.13/ Název: Český jazyk- pracovní listy pro opakování a procvičování látky 2. stupně Autor: Mgr. Barbora Málková Rok vydání: 2010 Materiál Základní školy, Hrochův Výukový Týnec, okres Chrudim

2 OBSAH: 1. PODSTATNÁ A PŘÍDAVNÁ JMÉNA 2. PŘÍDAVNÁ JMÉNA, PŘÍDAVNÁ JMÉNA PŘIVLASTŇOVACÍ 3. ZÁJMENA 4. ČÍSLOVKY 5. SLOVESA 6. ZÁKLADNÍ VĚTNÉ ČLENY + PŘÍVLASTEK 7. KLÍČ K LISTŮM 8. ZDROJE 2

3 1.PODSTATNÁ A PŘÍDAVNÁ JMÉNA Pavel a Karel jsou uţ dlouho kamarádi. Kaţdé léto se sjel_ na prázdninách u babičky. Karlova babička je čiperná paní, která peče skvěl_ tvarohov_ koláč, Pavlova zase vaří v_borný mal_nov_ sirup. I letos přijel Pavel zase k babičce do vs_ a hned v_běhl za Karlem. Uţ u brány (Zdroj obrázku: zena-in.cz) ale v_dí, ţe něco není, jak má b_t. Starý pes Alík l_ně sedí pře_ boudou a okusuje vel_kou kost. Tyhle ps_ zv_ky Kocour Felix se v_hřívá na b_lém parapetu a l_ţe si tlapky. Slep_ce kvokají a obcházejí nov_ kurník. Natřená okna jsou ale zavřen_, není sl_šet telev_ze ani rozhlas. Pavel se v_děsil! Ab_ se tak Karlov_ nebo jeho babičce něco stalo!!! Představuje si hroziv_ náraz vlaku, ve kterém Karel v_cestoval. Nebo babičku, jak spadla _ kola rovnou do v_kopu pro nov_ pl_novod. Děs_v_ obraz!! Náhle sl_ší kv_lení brzd. Otře si _pocené čelo. Karel v_stupuje z autobusu a hus_ kejhání v_tá i babičku. Ta se vrací z nákupu a hovoří s nějakou ciz_ ţenou. 1. Doplň i/y z/s a podobně. 2. Z prvních pěti vět vyber podstatná jména. Nad ně do textu uveď jejich pád a vzor. 3. Z ostatních vět VYPIŠ na zadní stranu pracovního listu přídavná jména - a urči vzor (starý mladý). 4. Která pods.jména z textu jsou příbuzná k vyjmenovaným slovům - nebo jsou přímo tvarem vyjmenovaného slova? 5. Nejdeš v textu slova sloţená? ( př. elektroměr je tvořeno ze slov elektřina a měřit) Ve slově nákupu označ kořen a předponu. Pokus se pomocí jiných předpon tvořit nová slova a uţij je ve větě (př. překup překupník. Překupník tajně překročil hranice.) 7. Vyber přídavná jména, která jsou vytvořená z nějakého podstatného jména. Př. borůvky - borůvkový 8. Odůvodni pravopis přídavných jmen přivlastňovacích: Karlov_ starosti, Alíkov_ blechy, Pavlov_ kamarádi, pro Karlov_ rodiče, na Alíkov_ kosti, bez Pavlov_ch buchet. 3

4 2.PŘÍDAVNÁ JMÉNA, PŘÍDAVNÁ JMÉNA PŘIVLASTŇOVACÍ 1. Jací jsou námořníci na obrázku? Jmenuj alespoň 15 přídavných jmen: clavis.vrana.cz 2. Červeně podtrhej přídavná jména, která bys skloňoval/a podle vzoru jarní: Medový, ryzí, kočičí, drazí, ustrašená, chutné, klidní, cizí, husí, telecí, známí, učenliví, medvědí, kopřivový, pomerančový, chytří, unavení, pěkní, ovčí, ţabí, usilovný, plastoví 3. Spojuj přídavné a podstatné jméno tak, aby i/y v koncovce bylo správně! pravý obal ţabí příběh polystyrenový lidé křiklavý skok cizí diamant pravdivý zub kozí den drzí kabát sychravý sýr umělý kluci 4. Doplň pravopis přídavných jmen: Babička má porcelánov_ hrneček. Kdyţ jsem b_l mal_, rád jsem z něho pil. Je bíl_, malovaný oranţov_m_ květy. Babička upekla pov_dlov_ nebo tvarohov_ koláč a do čaje mi přidala včel_ med. Za okny štěkal Azor a ps_ v_tí se oz_valo ze všech světov_ch stran. Brzy se přidalo i hus_ kejhání a koz_ mečení. 5. Vytvoř s podstatných jmen tvary přídavných jmen přivlastňovacích: puška myslivce -. dopisy Karolíny -.. křečci Petra - kočky dědečka - psi souseda - čepice tatínka -.. přátele Karla -. Příběhy spisovatele -. 4

5 3. ZÁJMENA Doplň tvary zájmena JÁ (pouze tvary mě/mně) Mysli na, jsem nervózní. Těšila se na. Co pro můţeš udělat? Zlobíš se na? O se nestarej. Je zima. Napíšeš? Chybí sluníčko. Nejde to otevřít. O přece nejde. Beze tam asi nepojede. Musíš poslechnout! Pamatuješ se na? ty šaty prostě nesluší. Dívala se na divně. Zdálo se, jakoby sledoval. Netěší, ţe jedete pryč. Máš pro ten vzkaz? To ode asi opravdu nebylo hezké. Vyhledej zájmena: Všichni se na něho těšíme. On to neudělal schválně. Poradili mu to kamarádi. Jejich kočka je Micka. Bez mého svolení s ním ven nepůjdeš. Rozhodni se sama, ty musíš vědět, co je správné. Kterého psa bys chtěla? Já nemám ráda tyhle výmluvy. Mám takový divný pocit. Před našimi dveřmi někdo stojí, toho člověka neznám. Toto léto bychom s vámi chtěli jet někam do ciziny. Skloňuj ve všech pádech zájmeno: Já My Kdo Doplň do textu zájmeno náš/váš ve správném rodu a tvaru (dbej na správnou délku samohlásky!): Do ulice se přistěhoval nový soused. teta chová korely. Na strýce se moc těšíme. Tu babičku má kaţdý rád. S strýcem je legrace. Pro dědu to nic není. kamarádi ať zůstanou doma. Za babičkou přijela návštěva. otec nemá náladu. Od kamaráda mám několik pohledů z dovolené. Na Lucku je spolehnutí. Ve autě je opravdu nepořádek!!! Třiď zájmena podle druhů: (osobní - oranţová, přivlastňovací - červená, ukazovací - modrá, tázací - zelená, vztaţná - ţlutá, neurčitá - hnědá, záporná - černá) obrázek:fourtka.blog.cz 5

6 4. ČÍSLOVKY Urči druh číslovky základní číslovky červená řadové zelená násobné modrá druhové ţlutá čtrnáctého pěti troje šestkrát osmkrát osmého devíti devatery třicet stokrát stý devadesát tři šestery jedné jednou pátému Rozpoznej pád, ve kterém je číslovka: od osmého prosince - před třemi hodinami - kolikátý jsi? - za devatero horami - se třemi bratranci - před sto lety - ve čtrnácti letech - při třetím pokusu - bez dvou prstů Doplň spisovnou podobu číslovky dva oba: Nám bylo vše jasné. Oba sem okamţitě pojďte!! Před dny jsem měla teplotu. zuby mě bolely jako čert. Koupím to, ať se nehádají. Kýval nohama. Stolu chyběly nohy. Před domy kvetly růţe. moji psi jsou dobří hlídači. Mám dárky pro babičky. Vám to moc sluší! Tři bez je jedna. Doplň spisovnou podobu číslovky tři čtyř: Pět bez jsou dvě. Pozorovali jsme (4) dravce. Já se (3) chlapci jsme zůstali na stráţi. Kapesné seberu všem (3)!! Stůl se (4) nohami. Pohádka o (3) princeznách. Před (3) minutami mi ujel vlak. Do textu doplň vhodnou neurčitou číslovku: Nechybělo a spadla jsem do rybníka. Se mnou tam bylo ještě jiných dívek, Mám peněz, na zmrzlinu mi nezbývá. Na schůzku nás přišlo víc, neţ jsem čekala. Vzala si s sebou i boty. 6

7 5. SLOVESA 1. Sloveso je slovní druh a)ohebný b)neohebný. 2. U sloves určujeme: (škrtej mluv.kategorie, které určit nelze) osobu, rod, číslo, pád, čas, vid, vzor, způsob 3. Vyber z textu určité slovesné tvary (podtrhej vlnovkou ) O prázdninách jsme jeli do Chorvatska. Moře bylo báječně čisté. Moc se mi líbily i oblázkové pláţe a zaujala mě i atmosféra země. Plavala jsem, potápěla jsem se. Navečer jsme s rodiči chodili na molo nebo na zmrzlinu. A táta nám zaplatil i výlet na lodi okolo ostrova. Bratr nasbíral plný pytlík mušlí, já jsem si přivezla krásné oblázky. Domů se nám vůbec nechtělo. Teď uţ je zase podzim a chodíme do školy. Bráchu baví matematika, já začnu brzy chodit do tanečních. 4. Sloveso je obvykle ve větě: a) podmětem b) předmětem c) přísudkem 5. Urči mluvnické kategorie následujících: CHODILI JSME NEDÍVEJ SE! ZAVOLALA BYCH (TI) PŘIJDU NEOZVALA SE MI LEŢÍTE NAJDEŠ TO BYLY JSME ZASTAVENI 6. Pro pobavení: K obrázkům dopiš činnost, které mohou vykonávat ti, kteří jsou vyobrazeni: Obrázky - zdroje: atelierkvicala.cz, predskolaci.cz 7

8 6. ZÁKLADNÍ VĚTNÉ ČLENY + PŘÍVLASTEK 1) Zapom la jsem doma pomůcky na r_sování. 2) Z batohu mi v_padl_ psací potřeb_. 3) Tato katedrála b_la postavena před mnoha staletím_. 4) Rybník obleţený mnoţstvím dětí rodin a hráčů pláţového volejbalu odráţel paprsky večerního slunce. 5) V_stavovat se slunečním paprskům není příl_š zdravé. 6) Přes silný v_tr jsme sl_šel_ špatně. 7) Sliby chyb_. 8) Kdyb_ neb_ly ryb_, neb_l_ b_ rybníky. 9) Rozvázal_ se m_ (pouţij mě/mně) tkaničky. 10) Dneska mají všude zavřeno. 11) Měl_ se zastavit, ale nev_šel jim čas. 12) K práci potřebujete zelenou ţlutou i modrou pastelku. 1. Ve všech větách podtrhej podmět, přísudek. 2. Najdi věty s podmětem nevyjádřeným. Ten pak dopiš do závorky nad větu. 3. Najdi a napiš větu s podmětem všeobecným:.. 4. Ve kterých větách najdeš přísudek jmenný se sponou? Napiš čísla vět:. 5. Je v textu přísudek jmenný beze spony? Pokud ano, napiš:.. 6. Kolik je v textu souvětí? 7. Najdi a vypiš přívlastky neshodné z celého textu: 8. Hledej přívlastek těsný nebo volný (číslo věty.). Případně doplň čárky. 9. Hledej přívlastek postupně rozvíjející nebo několikanásobný. Doplň čárky, bude-li třeba. Přívlastky viditelně označ. 10. Neshodný přívlastek (paprsky) slunce uprav tak, aby byl přívlastkem shodným. 8

9 7. KLÍČ K PRACOVNÍM LISTŮM 1.PODSTATNÁ A PŘÍDAVNÁ JMÉNA Pavel (1., pán) a Karel (1., pán) jsou uţ dlouho kamarádi (1., pán). Kaţdé léto(4., město) se sjeli na prázdninách (6., ţena) u babičky(2., ţena). Karlova babička (1.p.) je čiperná paní (1., pozor vz.jarní!), která peče skvělý tvarohový koláč (4.p., stroj), Pavlova zase vaří výborný malinový sirup(4., hrad). I letos přijel Pavel zase k babičce(3., ţena) do vsi(2., kost) a hned vyběhl za Karlem (7.p.). Uţ u brány(2., ţena) ale vidí, ţe něco není, jak má být. Starý pes Alík líně sedí před boudou a okusuje velikou kost. Tyhle psí zvyky Kocour Felix se vyhřívá na bílém parapetu a líţe si tlapky. Slepice kvokají a obcházejí nový kurník. Natřená okna jsou ale zavřená, není slyšet televize ani rozhlas. Pavel se vyděsil! Aby se tak Karlovi nebo jeho babičce něco stalo!!! Představuje si hrozivý náraz vlaku, ve kterém Karel vycestoval. Nebo babičku, jak spadla z kola rovnou do výkopu pro nový plynovod. Děsivý obraz!! Náhle slyší kvílení brzd. Otře si zpocené čelo. Karel vystupuje z autobusu a husí kejhání vítá i babičku. Ta se vrací z nákupu a hovoří s nějakou cizí ţenou. 3. starý mladý, velikou mladou, psí jarní, bílém mladém, nový mladý, natřená mladá, zavřená mladá, hrozivý mladý, nový mladý, děsivý - mladý, zpocené mladé, husí jarní, cizí - jarní 4. být, zvyky zvykat, slyšet, plynovod plynout 5. plynovod plyn - vodit 6. ná/kup/u (vykoupili jsem máslo ve slevě aj.) 7. tvaroh tvarohový, maliny malinový, psí pes, husí - husa 8. Karlovy starosti (ţen.rod), Alíkovy blechy (ţen.rod), Pavlovi kamarádi(muţ.r.ţiv.), pro Karlovy rodiče(4.pád), na Alíkovy kosti(ţen.rod, 4.pád), bez Pavlových buchet(mladých) 2.PŘÁDAVNÁ JMÉNA, PŘÍDAVNÁ JMÉNA PŘIVLASTŇOVACÍ 1. Pruhovaný, silný, malý 2. jarní: ryzí, kočičí, cizí, husí, telecí, medvědí, ovčí, ţabí, 3. pravý diamant, polystyrenový obal, cizí - lidé, sychravý den, kozí - sýr, pravdivý - příběh, ţabí - skok, křiklavý kabát, umělý zub, drzí kluci 4. Babička má porcelánový hrneček. Kdyţ jsem byl malý, rád jsem z něho pil. Je bílý, malovaný oranţovými květy. Babička upekla povidlový nebo tvarohový koláč a do čaje mi přidala včelí med. Za okny štěkal Azor a psí vytí se ozývalo ze všech světových stran. Brzy se přidalo i husí kejhání a kozí mečení. 5 myslivcova, Karolíniny, Petrovi, dědečkovy,sousedovi, tatínkova, Karlovi, spisovatelovy 3.ZÁJMENA Doplň tvary zájmena JÁ (pouze tvary mě/mně) MĚ, MĚ, MĚ, MĚ, MĚ, MNĚ, MNĚ, MNĚ, MNĚ, MĚ, MĚ, MĚ, MĚ, MNĚ, MĚ, MNĚ, MĚ, MĚ, MĚ, MĚ Vyhledej zájmena: něho, on, to, mu, to, jejich, mého, ním, se, sama, ty, co, kterého, já, tyhle, takový, našimi, někdo, toho, toto, vámi Skloňuj ve všech pádech zájmeno: Já: já mě mně mě mně mnou; My: my nás nám nás nás námi; Kdo: kdo koho komu koho kom - kým Doplň do textu zájmeno náš/váš ve správném rodu a tvaru : Do naší ulice se přistěhoval nový soused. Naše teta chová korely. Na vašeho strýce se moc těšíme. Tu naši/vaši babičku má kaţdý rád. S vaším strýcem je legrace. Pro našeho dědu to nic není. Vaši kamarádi ať zůstanou doma. Za naší babičkou přijela návštěva. Náš otec nemá náladu. Od našeho kamaráda mám několik pohledů z dovolené. Na vaši Lucku je spolehnutí. Ve našem autě je opravdu nepořádek!!! 4.ČÍSLOVKY čtrnáctého pěti troje šestkrát osmkrát osmého devíti devatery třicet stokrát stý devadesát tři šestery jedné jednou pátému 2. (v řádcích) 2., 7, 1., 7., 7., 7., 6., 6., oběma, dva, dvěma, oba, oběma, oběma, obě, oběma, oba, obě, oběma, dvou 4. tří, čtyři, třemi, třem, čtyřmi, třech, třemi 5. př.:mnoho, několik, málo, několikanásobně, několikery 9

10 5.SLOVESA 1.Sloveso je slovní druh a)ohebný 2.osobu, rod, číslo, čas, vid, vzor, způsob 3. O prázdninách jsme jeli do Chorvatska. Moře bylo báječně čisté. Moc se mi líbily i oblázkové pláţe a zaujala mě i atmosféra země. Plavala jsem, potápěla jsem se. Navečer jsme s rodiči chodili na molo nebo na zmrzlinu. A táta nám zaplatil i výlet na lodi okolo ostrova. Bratr nasbíral plný pytlík mušlí, já jsem si přivezla krásné oblázky. Domů se nám vůbec nechtělo. Teď uţ je zase podzim a chodíme do školy. Bráchu baví matematika, já začnu brzy chodit do tanečník. 4. c) přísudkem 5. CHODILI JSME os.1., č.mn., oznam., min.; NEDÍVEJ SE! os.2., č.j., zp.rozk.;zavolala BYCH os.1., č.j., podmiň.; PŘIJDU os.1., č.j., oznam., bud.; NEOZVALA SE os.3., č.j., oznam., min.; LEŢÍTE os.2., č.mn., oznam., přít.; NAJDEŠ TO os.2., č.j., zp.oznam., bud činný rod BYLY JSME ZASTAVENI os.1., č.mn.,zp.oznam., min., rod trpný 6. ZÁKLADNÍ VĚTNÉ ČLENY + PŘÍVLASTEK 1) Zapomněla jsem doma pomůcky na rýsování. (já) 2) Z batohu mi vypadly psací potřeby. 3) Tato katedrála byla postavena před mnoha staletími. - přísudek jmenný se sponou 4) Rybník, obleţený mnoţstvím dětí rodin a hráčů pláţového volejbalu, odráţel paprsky večerního slunce. 5) Vystavovat se slunečním paprskům není příliš zdravé. přísudek jmenný se sponou 6) Přes silný vítr jsme slyšeli špatně. (my) 7) Sliby chyby. - přísudek jmenný beze spony 8) Kdyby nebyly ryby, nebyly by rybníky. souvětí 9) Rozvázaly se mně tkaničky. 10) Dneska mají všude zavřeno. (oni všeobecný podmět) 11) Měli se zastavit, ale nevyšel jim čas. (oni) souvětí 12) K práci potřebujete zelenou, ţlutou i modrou pastelku. (vy; přívlastek několikanásobný) neshodné přívlastky:na rýsování, (paprsky) slunce sluneční paprsky (úkol 10) 8. ZDROJ OBRÁZKŮ www. predskolaci.cz, 10

Čeština pro cizince a azylanty

Čeština pro cizince a azylanty Čeština pro cizince a azylanty OBSAH Seznam vybraných lingvistických termínů 4 Doporučené slovníky a příručky 5 I. Tvarosloví Ohebné slovní druhy 1. Podstatná jména a přídavná jména A) Jednotné číslo

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Český jazyk a literatura Zpracováno dle upraveného RVP ZV účinného od 1. 9. 2013. Červeně jsou vyznačeny očekávané výstupy RVP ZV, u nichž byly doplněny Standardy (ČJL-9-1-02,

Více

ČESKÝ JAZYK PRO 5. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK PRO 5. ROČNÍK ČESKÝ JAZYK PRO 5. ROČNÍK autor: Mgr. Eva Cacková informační zdroj: Dokážeš psát bez chyb?, Zita Janáčková, Brno, Nová škola, 1998 Český jazyk pro 5. ročník Pracovní sešit, Vlastimil Styblík a kol., Praha,

Více

Střední škola umělecká a řemeslná

Střední škola umělecká a řemeslná Střední škola umělecká a řemeslná ČESKÝ JAZYK MLUVNICE A PRAVOPIS pravopisná cvičení pracovní sešit vytvořený v rámci aktivit projektu PROFES, financovaného Operačním programem Praha - Adaptabilita Žák:...

Více

Český jazyk. učebnice. pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií

Český jazyk. učebnice. pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií Český jazyk učebnice pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií 6 OBSAH Úvod............................................................. 5 Opakování z 5. ročníku..............................................

Více

PRACOVNÍ LISTY. doučování a rozvoj PC dovednos

PRACOVNÍ LISTY. doučování a rozvoj PC dovednos PRACOVNÍ LISTY doučování a rozvoj PC dovednos Tato publikace vznikla v rámci projektu Najdi svou cestu financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání

Více

www.ric.cz www.ric.cz WWW.RIC.CZ www.ric.cz www.drclentilka.cz WWW.DRCLENTILKA.CZ www.drclentilka.cz www.drclentilka.cz www.rclanskroun.

www.ric.cz www.ric.cz WWW.RIC.CZ www.ric.cz www.drclentilka.cz WWW.DRCLENTILKA.CZ www.drclentilka.cz www.drclentilka.cz www.rclanskroun. JSEM SPECIÁLNÍ PEDAGOG A PRACUJI S FILÍPKEM, KTERÉMU JE ŠEST LET Je to jemný a citlivý chlapec, ale v malém okamžiku se dokáže proměnit ve velkého rošťáka. Jeho kukadlům se nedá odolat. Když se mi zrovna

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Český jazyk a

Více

Příběhy z kostek. (inspirace nejen pro učitele) autorka: Mgr. Hana Průšová

Příběhy z kostek. (inspirace nejen pro učitele) autorka: Mgr. Hana Průšová Příběhy z kostek (inspirace nejen pro učitele) autorka: Mgr. Hana Průšová ÚVOD Hra je ostrůvek radosti v moři všedních dnů. neznámý autor Hru Příběhy z kostek jsem koupila asi před půl rokem v obchodě

Více

Čeština pro cizince učebnice

Čeština pro cizince učebnice M. BOCCOU KESTŘÁNKOVÁ, K. HLÍNOVÁ, P. PEČENÝ, D. ŠTĚPÁNKOVÁ Čeština pro cizince učebnice úroveň B2 Edika 2013 Brno Čeština pro cizince učebnice úroveň B2 M. BOCCOU KESTŘÁNKOVÁ, K. HLÍNOVÁ, P. PEČENÝ, D.

Více

ŠKOLÁK. Co? To uţ jsou Vánoce? Michaela Horváthová. Vánoce jsou tady Katka Adamová. Číslo 2 Ročník pátý 2011

ŠKOLÁK. Co? To uţ jsou Vánoce? Michaela Horváthová. Vánoce jsou tady Katka Adamová. Číslo 2 Ročník pátý 2011 ŠKOLÁK Číslo 2 Ročník pátý 2011 ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov Co? To uţ jsou Vánoce? Michaela Horváthová Co? To uţ jsou Vánoce? Zase na nás po roce přijdou kladné emoce? Leze na mě vánoční nálada

Více

V ÈÍSLE... Ü Nový školní parlament

V ÈÍSLE... Ü Nový školní parlament Č. 120-10/2010 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD Den D pro prvňáčky. 1. září 2010 bylo prvním dnem ve škole i pro šestnáct prvňáčků na Šumburku. Přejeme jim na jejich cestě za poznáním

Více

Vybrané kapitoly učiva ZŠ inspirace nejen pro dobrovolníky

Vybrané kapitoly učiva ZŠ inspirace nejen pro dobrovolníky Vybrané kapitoly učiva ZŠ inspirace nejen pro dobrovolníky Vybrané kapitoly učiva ZŠ inspirace nejen pro dobrovolníky Karolína Fojtová Vendula Karasová Alžběta Stropnická Člověk v tísni, o.p.s. 2011 Projekt

Více

NÁRODNÍ SOUTĚŽ DĚTSKÉHO LITERÁRNÍHO PROJEVU - NÁŠ SVĚT

NÁRODNÍ SOUTĚŽ DĚTSKÉHO LITERÁRNÍHO PROJEVU - NÁŠ SVĚT NÁRODNÍ SOUTĚŽ DĚTSKÉHO LITERÁRNÍHO PROJEVU - NÁŠ SVĚT 36. ROČNÍK 2008/2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo ve školním roce 2008/09 v pořadí již 36. ročník Národní soutěže dětského

Více

ČESKÝ JAZYK 9.ROČNÍK JAZYKOVÝ ROZBOR

ČESKÝ JAZYK 9.ROČNÍK JAZYKOVÝ ROZBOR VY_12_INOVACE_ČJ.9.B.01 ČESKÝ JAZYK 9.ROČNÍK JAZYKOVÝ ROZBOR Mgr. Naděžda Dzodzáková Dvouapůlletý šimpanz Dodo z thajské zoo ukázal, jak blízko mají lidoopi k člověku a jak jsou neuvěřitelně učenliví a

Více

SLOVNÍ DRUHY PRO 3.TŘÍDU

SLOVNÍ DRUHY PRO 3.TŘÍDU 22. základní škola Plzeň, příspěvková organizace Na Dlouhých 49, 312 09 Plzeň Absolventská práce SLOVNÍ DRUHY PRO 3.TŘÍDU Kristýna Pešková 9.A Vedoucí absolventské práce: Mgr. Marcela Kliková Školní rok

Více

a)určit druh vět a zapsat souvětí graficky Nad krajinou se snášela tma,která po chvíli zahalila celý kraj. 1VH,která 2VV.

a)určit druh vět a zapsat souvětí graficky Nad krajinou se snášela tma,která po chvíli zahalila celý kraj. 1VH,která 2VV. Doučování českého jazyka pro sekundu ZÁŘÍ 1.Opakování učiva 6.ročníku : a)určit druh vět a zapsat souvětí graficky Nad krajinou se snášela tma,která po chvíli zahalila celý kraj. 1VH,která 2VV. Pks Po

Více

Marie Navrátilová Hana Brichová Marcela Matějcová UČEBNICE 6-7

Marie Navrátilová Hana Brichová Marcela Matějcová UČEBNICE 6-7 ETICKA VYCHOVA Marie Navrátilová Hana Brichová Marcela Matějcová UČEBNICE 6-7 Etická výchova, Učebnice pro 6. 7. ročník základních škol a víceletá gymnázia Autorky: Mgr. Hana Brichová, Mgr. Marcela Matějcová,

Více

Český jazyk a kultura mluveného projevu

Český jazyk a kultura mluveného projevu Český jazyk a kultura mluveného projevu PhDr. Josef Lesák Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další vzdělávání pedagogických pracovníků na p

Více

Projekt Děti učí děti mě velmi zaujal a získala jsem mnoho nových informací.

Projekt Děti učí děti mě velmi zaujal a získala jsem mnoho nových informací. Projekt Děti učí děti mě velmi zaujal a získala jsem mnoho nových informací. Přijde mi to jako velmi zajímavý nápad, je to jiná forma výuky a jsem názoru, že pro nás i jistě zajímavější než klasická výuka.

Více

květen 2012 Konečně tu máme nové číslo našeho časopisu, ve kterém Vám přinášíme spoustu zajímavého čtení.

květen 2012 Konečně tu máme nové číslo našeho časopisu, ve kterém Vám přinášíme spoustu zajímavého čtení. květen 2012 Konečně tu máme nové číslo našeho časopisu, ve kterém Vám přinášíme spoustu zajímavého čtení. Mnoho poutavých a napínavých příběhů, bajek i pohádek Křížovky, kvizy a rozhovory Příjemné počtení

Více

-byt- -lék- -vod- -jev- -syp-

-byt- -lék- -vod- -jev- -syp- opakování z 5. ročníku 1 Proveďte rozbor stavby slova: odplavit, podvodní, horský, základna, přehled, výprava, rozsypaný, deník, procházka, vycvičit předpona kořen část příponová (nebo přípona a koncovka)

Více

DUM 01 - Vyjmenovaná slova po B - UČIVO

DUM 01 - Vyjmenovaná slova po B - UČIVO DUM 01 - Vyjmenovaná slova po B - UČIVO PSANÍ I, Í, Y, Ý V KOŘENI SLOV Abychom správně doplňovali i, í, y, ý po obojetných souhláskách v kořeni slov, musíme umět poznat kořen slova umět při psaní i, í,

Více

POROZUMĚNÍ číslo 43/2012 strana 2

POROZUMĚNÍ číslo 43/2012 strana 2 POROZUMĚNÍ číslo 43/2012 strana 2 číslo 43 červenec - listopad 2012 Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. Milí čtenáři, při psaní těchto úvodních řádek jsem si uvědomil, že jsem zapomněl do krmítka nasypat

Více

Slova se skupinou bě, pě, vě

Slova se skupinou bě, pě, vě VY_12_INOVACE_ČJ2.B.01 ČESKÝ JAZYK 2. ročník Slova se skupinou bě, pě, vě Mgr. Lenka Marvánková 1.) Vybarvi slova se slabikami. bě modře pě červeně vě žlutě bělásek, pěvec, vědomí, vědec, běhání, běžec,

Více

ŠKOLÁK Číslo 2 Ročník osmý Školní rok 2014/2015

ŠKOLÁK Číslo 2 Ročník osmý Školní rok 2014/2015 ŠKOLÁK Číslo 2 Ročník osmý Školní rok 2014/2015 Současná redakce Školáka Náš časopis Školák získal druhé místo! V letošním roce jsme se s naším školním časopisem Školák zúčastnili soutěže Školní časopis

Více

Větné členy. Základ věty tvoří základní větné členy, jejich spojení nazýváme základní skladebná dvojice. Jsou to podmět a přísudek.

Větné členy. Základ věty tvoří základní větné členy, jejich spojení nazýváme základní skladebná dvojice. Jsou to podmět a přísudek. Základní větné členy Větné členy Základ věty tvoří základní větné členy, jejich spojení nazýváme základní skladebná dvojice. Jsou to podmět a přísudek. Rozvíjející větné členy Další větné členy, které

Více

(NE)VÍM. Školní časopis žáků ZŠ TG Masaryka Rajhrad ročník I / číslo 1

(NE)VÍM. Školní časopis žáků ZŠ TG Masaryka Rajhrad ročník I / číslo 1 (NE)VÍM Školní časopis žáků ZŠ TG Masaryka Rajhrad ročník I / číslo 1 Rodiče čekající své první dítě, přistupují ke své nové životní roli velice zodpovědně. Studují knihy o rodičovství, hledají na internetu

Více

1/2007-2008. školní časopis 7. ZŠ Kolín. 6 medailí z Evropských atletických her dě. 5 korun. www.7zskolin.cz

1/2007-2008. školní časopis 7. ZŠ Kolín. 6 medailí z Evropských atletických her dě. 5 korun. www.7zskolin.cz Sporták www.7zskolin.cz školní časopis 7. ZŠ Kolín 1/2007-2008 5 korun 6 medailí z Evropských atletických her dě V úterý 18.září 2007 ve večerních hodinách byly na brněnském stadionu Pod Palackým vrchem

Více

Sborník nejlepších literárních prací

Sborník nejlepších literárních prací Tajuplná Litovel Sborník nejlepších literárních prací O CENU JOSEFA JUNGMANNA 1. ročník 2012 Eva Nováková, 9.A Tajuplná Litovel svou minulost skrývá, odvál ji čas, v jejím nitru však stále přebývá.. Ivana

Více