Integrovaný systém nakládání s odpady na regionální úrovni

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Integrovaný systém nakládání s odpady na regionální úrovni"

Transkript

1 Integrovaný systém nakládání s odpady na regionální úrovni

2 Publikace byla vydána v rámci projektu: SPII2f1/30/07: Výzkum integrovaného systému nakládání s odpady a nových podpůrných nástrojů pro jeho zavedení v podmínkách České republiky rezortního výzkumu Ministerstva životního prostředí České republiky. Autorský kolektiv: vedoucí autorského kolektivu: Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc., ECO-Management s.r.o., Brno (redakce a editace všech kapitol) Spoluautoři kapitol: Ing. Bedřich Friedmann, SITA CZ a.s., Praha (kapitola 6 a část kapitol 5, 7) Mgr. Michal Hejč, ECO-Management s.r.o., Brno (část kapitol 4 a 5) Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D., SITA CZ a.s., Praha (část úvodní kapitoly a kapitoly 5) Ing. Tomáš Chudárek, SITA CZ a.s., Praha (kapitola 6, část kapitoly 4, 5 a 7) Bc. Jiří Kalina, ECO-Management s.r.o., Brno (část kapitol 3, 4, 5 a 7) Ing. František Piliar, ECO-Management s.r.o., Brno (část kapitol 3, 4, 5 a 7) Recenze: Doc. RNDr. Jana Kotovicová, Ph.D., Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Ing. Miroslav Lacuška, CSc., Enviro Adviser, Bratislava Jazyková úprava: Bc. Kateřina Chvátalová, Univerzita Karlova v Praze nakladatelství Littera, 2009 ISBN:

3 Obsah Obsah 1 ÚVOD Představení výzkumného projektu Jak číst tuto publikaci? DEFINICE OBECNÝCH POJMŮ V OH Odpad, původci a držitelé odpadu Způsoby nakládání s odpady Ostatní pojmy SOUČASNÝ STAV OH V ČR Výchozí legislativní podmínky Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech Směrnice č. 98/2008/ES, o odpadech Komunální odpad Živnostenský odpad Biologicky rozložitelný odpad Elektroodpad Autovraky Obaly Očekávaný vývoj legislativy Doporučované změny Zákona a implementace Směrnice Pojmy a definice Obce a nakládání s komunálním odpadem Nakládání s odpady Nakládání s biologicky rozložitelnými odpady Plány odpadového hospodářství a ISNO Zpětný odběr Kolektivní systémy Autovraky VYBRANÉ TOKY ODPADŮ V ČR Komunální odpad Produkce a nakládání s KO v ČR Živnostenský odpad Odhad produkce živnostenského odpadu Biologicky rozložitelný odpad Produkce BRO na úrovni obce Některé specifické druhy BRO BRO z údržby obecní zeleně Kompostování Anaerobní fermentace Energetické využití BRO Současné nakládání s BRO na komunální úrovni Předcházení vzniku BRKO...81 iii

4 Obsah 4.4 Elektroodpad Kolektivní systémy ASEKOL zpětný odběr elektrozařízení EKOLAMP zpětný odběr osvětlovacích zařízení Elektrowin zpětný odběr elektrospotřebičů OFO - Recycling, zpětný odběr elektrospotřebičů REMA Systém zpětný odběr zařízení informačních a komunikačních technologií RETELA zpětný odběr elektrozařízení Srovnání zpětného odběru elektrozařízení s EU Autovraky Údaje z registru vozidel Věková struktura vozového parku v ČR Zařízení pro nakládání s autovraky Poplatky a jiné nástroje Obaly Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM Povinné osoby Produkce odpadů z obalů ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI Rakousko Komunální odpad Živnostenský odpad Biologicky rozložitelný odpad Elektroodpad Autovraky Obaly Slovensko Recyklační fond Komunální odpad Živnostenský odpad Biologicky rozložitelný odpad Elektroodpad Autovraky Obaly Německo Komunální odpad Živnostenský odpad Biologicky rozložitelný odpad Elektroodpad Autovraky Obaly Itálie iv

5 Obsah Komunální odpad Živnostenský odpad Biologicky rozložitelný odpad Elektroodpad Autovraky Obaly INTEGROVANÝ SYSTÉM NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Základní pojmy týkající se ISNO Zásady pro vytváření ISNO Prvky (procesy) v ISNO Sběr, shromažďování, třídění, svoz a přeprava odpadů Sběrný dvůr Regionální odpadové centrum Cílové skupiny ISNO Producenti odpadů a obce Výrobci, prodejci a distributoři Subjekty zajišťující prevenci vzniku odpadů a další služby Subjekty zabývající se nakládáním s odpady Subjekty nepřímo zapojené do nakládání s odpadem Nástroje ISNO Normativní (legislativní) nástroje Ekonomické nástroje Informační nástroje Organizační a administrativní nástroje Dobrovolné nástroje Technologické nástroje Indikátory ISNO Indikátory POH Indikátory POH krajů Indikátory ISNO na regionální úrovni APLIKACE ISNO NA PILOTNÍM ÚZEMÍ Úvod Analýza toku BRO v pilotním území města Tišnov Parametry svozu BRKO Metodika stanovení materiálového složení Výsledky sledování návozů BRO Závěry k zahrnutí toku BRO do ISNO Pilotní projekt ISNO v regionu ORP Šumperk Úvod Základní charakteristiky oblasti v rámci kraje Stávající prvky OH oblasti Prvky systému SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK v

6 Obsah 9 POUŽITÁ LITERATURA A INFORMAČNÍ ZDROJE SEZNAM OBRÁZKŮ A GRAFŮ vi

7 Předmluva Předmluva Tato publikace je určena především pro představitele regionální veřejné správy na úrovni měst, obcí, sdružení nebo svazku obcí a krajů. Rovněž může sloužit jako učební materiál pro studenty vysokých škol, kteří se zabývají problematikou odpadového hospodářství. Je také určena odborné veřejnosti, která se zajímá o problematiku integrovaných systémů nakládání s odpady. V publikaci jsou shrnuty průběžné výsledky řešení vědecko-výzkumného projektu č. SPII2f1/30/07: Výzkum integrovaného systému nakládání s odpady a nových podpůrných nástrojů pro jeho zavedení v podmínkách České republiky Resortního výzkumu Ministerstva životního prostředí (MŽP) České republiky (ČR) na léta s počátkem řešení projektů v roce 2007 zabývajícího se výzkumem integrovaného systému nakládání s odpady (se zaměřením na předcházení vzniku odpadů, nakládání s autovraky, elektroodpady, bioodpady, obaly a odpady ze služeb a malých živností). Podle MŽP 1 : Odpady představují v současné době jeden z nejčastějších a nejsledovanějších vedlejších produktů lidské společnosti. Zejména komunální odpady a kaly z čistíren odpadních vod jsou produktem prakticky všech obyvatel. Většina obyvatel se však denně setkává i s produkcí odpadů průmyslových, stavebních, biologicky rozložitelných, nebezpečných a řady dalších. Nakládání s odpady v ČR již dávno překonalo počáteční fázi zavádění běžných technologií a splňování základních legislativních požadavků. V relativně příznivém prostředí z hlediska správné praxe nakládání s odpady je hledání dalších možností zlepšení celého systému soustředěno na materiálové a surovinové úspory a také na efektivní šíření informací relevantních pro příslušné subjekty. Současný trend směřuje k integraci poskytovaných služeb jak na regionální úrovni, tak na krajské a národní úrovni. V ČR, ale i v členských zemích Evropské unie (EU) se ovšem nedaří oddělit růst měrné produkce odpadů na jednoho obyvatele a rok od růstu životní úrovně jejich občanů. Daří se postupně zvyšovat podíl vytříděných a využitých odpadů, celková produkce odpadů v ČR i EU však roste. Proto byl v zadávací dokumentaci Resortního programu výzkumu v působnosti Ministerstva životního prostředí na léta s počátkem řešení projektů v roce 2007 stanoven cíl SP2f1 Předcházet vzniku odpadů, snížit měrné produkce odpadů nezávisle na úrovni ekonomického růstu. Výzkum a vývoj Integrovaného systému nakládání s odpady (ISNO) v ČR směřuje k vytvoření návrhu efektivního systému a nástrojů (informačních, organizačních, administrativních, legislativních, technologických, dobrovolných) pro jeho zavedení podporující předcházení vzniku odpadů a snížení měrné produkce odpadů na obyvatele nezávisle na úrovni ekonomického růstu. 1 1

8 Předmluva Integrovaným systémům nakládání s odpady v podmínkách ČR v takovém rozsahu a míře podrobnosti se žádná publikace doposud nezabývala. Autorský kolektiv věří, že předložená publikace dokáže čtenáři danou problematiku seriózně představit. Autoři rovněž upřímně přivítají, projeví-li čtenáři zájem podělit se s nimi o vlastní zkušenosti či nabídnou-li další odborné náměty, připomínky a doporučení. Autorský kolektiv 2

9 1 Úvod Kapitola 1 Úvod Konec 20. století a začátek 21. století je ve znamení prudkého technologického rozvoje nových environmentálních postupů a technologií zvyšujících efektivitu nakládání s odpady (odpadového hospodářství) 2. Výzkum a vývoj těchto postupů a technologií dosáhl rozsahu srovnatelného s ostatními průmyslovými obory. V čele tohoto procesu stojí moderní legislativa, která je v zemích EU založena na jednoduchém schématu podporujícím prevenční postupy a systémy materiálového a energetického využití odpadu a pro nevyužitelný odpad pak na technologiích jeho bezpečného odstranění. Současně tato legislativa podporuje princip blízkosti, tj. nakládání s odpady přednostně v místě jejich vzniku. Právě tato legislativa způsobila, že se vývojem a výrobou environmentálních technologií začaly zabývat vysoce profesionalizované společnosti. Podobná situace nastává v oblasti provozování systémů nakládání s odpady, kde vzhledem ke zvyšující se odbornosti a vysokým nárokům zákazníků je pro malé a střední organizace stále složitější vyhovět narůstajícím požadavkům trhu. Přelom tisíciletí byl ve znamení nového kvalitativně jiného pohledu na nakládání s odpady, které se zařadilo k ostatním druhům služeb na současném trhu jak na národní, tak i na mezinárodní úrovni. Je charakterizováno následujícími subjekty: Zákazník původce odpadů (organizace, město, obec, průmyslový podnik, živnostník, poskytovatel služeb, obchodní dům atd.) se soustředí na svou základní činnost, tedy výrobu či poskytování služby, která je jeho hlavním úkolem. Ve své každodenní praxi uplatňuje preventivní a proaktivní přístup k řešení odpadového hospodářství (OH), přičemž může využívat poskytované know-how. Vyžaduje outsourcing 3 ostatních vedlejších procesů služeb tak, aby jeho vývoj a rozvoj byl zaměřen pouze na úroveň jeho primární činnosti. Výrobce se specializuje na vývoj vhodných způsobů postupů a výrobu technologií a zařízení pro nakládání s odpady. U těch však převládá jejich velká variabilita (daná potřebami ojedinělosti každého případu) nad trvalou unifikací. Hlavními zákazníky pak nejsou původci odpadů, ale převážně provozovatelé systémů nakládání s odpady v ohraničeném regionu nebo dané komoditě. Provozovatel specializovaný poskytovatel služeb v odpadovém hospodářství pro zákazníka. S ohledem na zvýšení efektivnosti svých služeb je nucen integrovat své aktivity do komplexně provázaného systému. Nové logistické možnosti, využívání informačních a komunikačních technologií v OH, zvyšující 2 Termíny nakládání s odpady a odpadové hospodářství mají společný anglický termín waste management. 3 Outsourcing (angl. out, vně, a source, zdroj) znamená, že organizace vyčlení různé podpůrné a vedlejší činnosti a svěří je smluvně jiné společnosti (subkontraktorovi) specializovanému na příslušnou činnost. Je to tedy druh dělby práce, kdy činnost není zajišťována vlastními zaměstnanci, nýbrž např. na základě určité smlouvy jinou organizací. Typicky se jedná o činnosti jako je úklid, údržba, doprava, správa počítačové sítě nebo nakládání s odpady. 3

10 Kapitola 1 Úvod se náklady na moderní sofistikované technologie pro OH a částečné otevření hranic států pro pohyb vybraných druhů odpadů v EU mu umožňují lepší zhodnocení jeho aktivit prostřednictvím vývozu těchto vybraných druhů odpadů. V ČR jsou základní pravidla pro nakládání s odpady stanovena zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, jeho prováděcími právními předpisy a dalšími souvisejícími právními předpisy, které v dalším textu podrobněji rozvedeme. Cíle pro různé způsoby nakládání s odpady a optimální způsoby pro jejich dosažení včetně vytvoření Integrovaných systémů nakládání s odpady (ISNO) jsou stanoveny zákonem č. 185/2001 Sb. a Plánem odpadového hospodářství (POH) ČR na roky , vydaným v roce 2003 formou nařízení vlády č. 197/2003 Sb., kde v jeho Příloze byly stanoveny Zásady pro vytváření jednotné a přiměřené sítě zařízení k nakládání s odpady v ČR, včetně vytvoření ISNO na regionální úrovni a jejich propojení do celostátní sítě zařízení pro nakládání s odpady v rámci vybavenosti území. Z toho vycházely POH jednotlivých krajů ČR tak, aby byly v souladu s POH ČR a naplňovaly jeho cíle. Závaznou část POH krajů vyhlásily kraje většinou v roce 2004 obecně závaznou vyhláškou kraje. Plnění POH ČR je každoročně vyhodnocováno MŽP prostřednictvím Hodnotící zprávy 5, která je přístupná na webu MŽP. Podobně jsou každoročně vyhodnocovány i POH krajů, které jsou rovněž přístupné na jejich webových stránkách 6. V OH je vedena evidence o produkci a nakládání s odpady u původců i zařízení umožňující v souladu s předpisy EU získat podrobné informace o produkci a nakládání s odpady v krajích a celé ČR, které umožňují odpovědně vyhodnocovat POH a získávat podklady pro správní a kontrolní činnost orgánů veřejné správy v OH. Získané informace jsou důležitým podkladem pro další plánování krajů i MŽP v oblasti OH, legislativní činnost i pro poradní orgány ministra MŽP, mezi které patří např. Rada pro odpadové hospodářství ČR, složená z předních odborníků všech resortů i nestátní sféry. V této publikaci budeme vycházet ze současné legislativy EU a ČR v oblasti OH a také ze situace na trhu v OH v ČR i Evropě. Budeme věnovat pozornost problematice ISNO na regionální úrovni se zaměřením na šest vybraných toků odpadů: směsný komunální odpad (SKO), odpady produkované ve sféře služeb a malých živností (živnostenské odpady), biologicky rozložitelné odpady (BRO), autovraky, odpad z použitých elektrozařízení (elektroodpad) a odpad z obalů a obalových materiálů. Vzhledem ke svým specifickým vlastnostem a různému riziku ohrožení našeho životního prostředí vyžaduje každý uvedený tok odpadů specifické nakládání, které v publikaci podrobněji popíšeme Jihomoravský kraj: 4

11 1.1 Představení výzkumného projektu 5 Kapitola 1 Úvod Řešení projektu č. SPII2f1/30/07: Výzkum integrovaného systému nakládání s odpady a nových podpůrných nástrojů pro jeho zavedení v podmínkách České republiky vychází z analýzy současného stavu OH v ČR a úkolů, které vyplývají ze sdělení Evropské komise (dále jen Komise), tj. KOM(2005)0670 Tematické strategie udržitelného využívání přírodních zdrojů, KOM(2005)0666 Tematické strategie předcházení vzniku a recyklace odpadů, KOM(2008)0397 Akčního plánu pro udržitelnou spotřebu a výrobu a udržitelnou průmyslovou politiku, požadavků Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) na sledování materiálových toků se zaměřením na toky odpadů a návazné materiálové toky C(2004)79 Doporučení Rady OECD k materiálovým tokům a produktivitě zdrojů, Strategie udržitelného rozvoje ČR, POH ČR, Rámce programů udržitelné spotřeby a výroby ČR a zejména z nově přijaté Směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropského společenství (ES) č. 98/2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic (dále jen Směrnice). Směrnice, na jejímž znění se dohodla Rada EU s Evropským parlamentem, zavádí cíle pro opětovné využití odpadu, které mají být naplněny do roku Směrnice také určuje pravidla pro budoucí legislativu EU v této oblasti a ukládá členským státům EU nově povinnost vypracovat závazné Programy pro předcházení vzniku odpadu. Směrnici bude nutno implementovat v právních předpisech ČR pro odpadové hospodářství do 12. prosince Pro samotnou formální transpozici Směrnice by sice stačila novela existujícího zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ale jeho nepřehlednost daná osmnácti různými novelizacemi již vyžaduje vypracování nového textu zákona o odpadech. Výzkumný projekt, jehož řešení bylo zahájeno koncem roku 2007, je koncipován na šest etap řešení v délce čtyřicet osm měsíců tak, aby při realizaci prací bylo v jednotlivých etapách projektu zabezpečeno plnění dílčích cílů, z nichž vybíráme jako nejdůležitější: 1. Zpracovat přehled současného stavu odpadového hospodářství (OH) v ČR a vybraných členských zemích EU. 2. Navrhnout regionální ISNO, v kterém budou implementovány indikátory, nástroje a opatření z prováděného výzkumu. 3. Navrhnout vhodné nástroje (informační, legislativní, ekonomické, technické a dobrovolné) pro předcházení vzniku odpadů a zvýšení efektivnosti OH tak, aby byla snížena měrná produkce odpadů nezávisle na úrovni ekonomického růstu ve vybraných komoditách, tj. aby došlo ke zlepšení situace zejména v oblasti předcházení vzniku odpadů, nakládání se směsným komunálním odpadem, s odpady produkovanými ve sféře služeb a malých živností, s biologicky rozložitelným odpadem, autovraky, elektroodpadem a nakládání s odpady z obalů. 4. Srovnat efektivnosti různých systémů pro nakládání se směsným komunálním odpadem, obaly a výrobky po ukončení jejich životnosti.

12 Kapitola 1 Úvod 5. Rozšířit stávající soustavy indikátorů POH o indikátory pro sledování efektivnosti jednotlivých prvků procesů nakládání s odpady, rozšířit systém monitorování a vyhodnocování. 6. Aplikovat návrh ISNO v pilotním území. 7. Vyhodnotit úspěšnost a efektivitu těchto nástrojů v pilotním území pomocí soustavy indikátorů. V této publikaci se zaměříme na prezentaci vybraných výsledků výzkumu z řešení prvních tří dílčích cílů projektu, které byly ukončeny v roce Jak číst tuto publikaci? Vzhledem k tomu, že publikace je určena čtenářům s rozdílnou znalostí problematiky OH, proto je na schématu popsán návod jak číst tuto publikaci podle stupně čtenářovy znalosti a cílové skupiny, ke které náleží. Schéma 1.1: Jak číst tuto publikaci V dalším textu objasníme obsah jednotlivých kapitol, aby měl čtenář podrobnější informace než je začne číst. Kapitola 2 Definice obecných pojmů v OH obsahuje základní pojmový aparát, který je nepostradatelný pro správné pochopení a využití textu celé publikace. Pro čtenáře, který se seznamuje s problematikou OH, jeho zákonitostmi a pravidly, je tato kapitola nenahraditelná. Naopak odborníkům, kteří se v problematice OH dlouhodobě pohybují, lze doporučit vynechání textu této kapitoly, neboť jim je patrně její obsah již předem znám. V kapitole 3 Současný stav odpadového hospodářství v ČR je probrán podrobnější rozbor právních předpisů pro jednotlivé vybrané toky odpadů tj. komunální odpady, živnostenské odpady, bioodpady, elektroodpady, autovraky a odpady z obalů. Pro tyto toky odpadů jsou uvedeny podrobné definice specifických pojmů. Znalci v odpadové problematice se v textu rychle zorientují. Studentům a méně znalým čtenářům problematiky OH však může tato kapitola 6

13 Kapitola 1 Úvod poskytnout cenný náhled do současného stavu OH v ČR. Všem skupinám čtenářů doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost kapitole 3.2, která se zabývá perspektivami budoucí legislativy OH, především implementace Směrnice do české legislativy a přípravou nového zákona o odpadech. Kapitola 4 Vybrané toky odpadů v ČR přináší podrobný rozbor šesti vybraných toků odpadů a doplňuje obecné informace z předchozí kapitoly konkrétními kvantitativními údaji shrnutými názorně v řadě tabulek a grafů. Obsahem kapitoly jsou nejen vyhodnocená statistická data, ale i kvalitativní popis zasazující problematiku jednotlivých odpadových proudů do širšího kontextu. Kapitola nabízí praktické výstupy ve formě popisu technologií používaných pro zpracování odpadu, podrobností o společnostech a kolektivních systémech, které se jednotlivými toky odpadů zabývají, odkazuje i na kontakty na ně. Kapitola 5 Zahraniční zkušenosti poskytuje základní srovnání systémů OH ve čtyřech vybraných členských státech EU s ČR. Podrobnější náhled do problematiky OH je uveden pro vybrané toky odpadů v Německu a Rakousku, které patří k zemím s nejlepšími výsledky dosahovanými v OH, ve Slovenské republice (SR), která má výchozí podmínky velmi podobné podmínkám v ČR. Na závěr kapitoly je popsána situace v Itálii, která je tradičně vnímána jako země, která klade podstatně menší nároky na OH, přesto lze na jejím příkladu demonstrovat velmi rychlý pozitivní vývoj a dosažení vysokých standardů v OH vyžadovaných legislativou EU. Kapitola 6 Integrovaný systém nakládání s odpady je jádrem publikace, soustřeďuje poznatky z ostatních částí publikace a dalších odborných zdrojů pro definici a konstrukci ISNO. Tato kapitola velmi podrobně rozebírá prvky ISNO a vazby mezi nimi, vytyčuje zásady pro budování ISNO, zabývá se jednotlivými nástroji, které má systém ISNO k dispozici, rozděluje je do skupin. V závěru pojednává o indikátorech využitelných pro hodnocení ISNO. Jako ústřední část knihy je tato kapitola určena všem skupinám čtenářů. Přiblíží problematiku ISNO s pomocí několika příkladů z praxe. Kapitola 7 Aplikace ISNO na pilotním území popisuje příklady z praxe. Pojednává o dvou pilotních regionech projektu SPII2f1/30/07, kde jsou uplatňovány zásady ISNO. Jde o město Tišnov, kde probíhá tříděný sběr biologicky rozložitelného odpadu na úrovni domácností. Dále se jedná o region obce s rozšířenou působností (ORP) Šumperk, kde je nyní ISNO implementován. Tato kapitola odráží současnou praxi v OH a může být podnětná pro představitele samosprávy, kteří ISNO chtějí zavádět v jejich regionu. Přibližuje však problematiku ISNO i čtenáři laikovi, který se s problematikou OH teprve seznamuje. 7

14 8

15 2 Definice obecných pojmů v OH Kapitola 2 Definice obecných pojmů v OH Druhá kapitola uvádí definice základních pojmů používaných v textu této publikace. Budou zde uvedeny ve formě, ve které jsou popsány v příslušných právních předpisech zejména ve Směrnici, zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a jeho osmnácti novelami (dále jen Zákon), vyhlášce č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb. (dále jen Katalog), který je kompatibilní s Evropským katalogem odpadů vydaným Rozhodnutím Komise 2000/532/ES, dále Nařízením vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky (dále jen Nařízení) a Evropskými normami ČSN EN Charakterizace odpadů Názvosloví Část 1: Názvy a definice vztahující se k materiálu a ČSN EN Charakterizace odpadů Názvosloví Část 2: Názvy a definice vztahující se k nakládání s odpady (dále Normy). Evropské terminologické normy ČSN EN a ČSN EN byly zavedeny vzhledem k své důležitosti pro OH do soustavy ČSN překladem. V případě, že jsou některé pojmy definovány odchylně v několika různých předpisech, je přednostně uvedena definice pojmu ze Směrnice, následována definicí ze Zákona a posléze z dalších legislativních předpisů a norem. Definice pojmů, u nichž by mohly odlišné definice nevhodně ovlivnit chápání dalšího textu, jsou uvedeny násobně s uvedením původu, který byl pro definici využit a s případným komentářem. 2.1 Odpad, původci a držitelé odpadu V této kapitole zavedeme základní pojmy, které budou společné všem sledovaným tokům odpadů, které budeme postupně popisovat v dalších kapitolách. Pojmy jsou uspořádány v logickém pořadí tak, aby nově zaváděný pojem používal již dříve definované pojmy. Na začátku dalších kapitol pak uvedeme pojmy, které nejsou uvedené v této obecné kapitole a budou se vztahovat k danému toku odpadů popisovanému v příslušné kapitole. Odpad (dle Směrnice) je jakákoli látka nebo předmět, kterých se držitel zbavuje nebo má v úmyslu se zbavit nebo se od něho požaduje, aby se jich zbavil. Odpad (dle Zákona) je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 Zákona. Poznámka: Osoba má povinnost zbavit se movité věci, příslušející do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 Zákona, jestliže ji nepoužívá k původnímu účelu a věc ohrožuje životní prostředí nebo byla vyřazena na základě zvláštního právního předpisu. Definice odpadu dle Směrnice je jednodušší a zavádí pojem držitele odpadu. 9

16 Kapitola 2 Definice obecných pojmů v OH Nebezpečným odpadem (dle Směrnice) je myšlen odpad, který vykazuje jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze III Směrnice (např. olej, tuk, barva, lepidlo, pryskyřice, rozpouštědlo, kyselina, hydroxid, detergenty, odmašťovací přípravky, fotochemikálie, léky, pesticidy, galvanický článek suchý nebo mokrý, zářivka, odpad s obsahem rtuti, zařízení s obsahem chlorfluoruhlovodíků, televize apod.). Katalog odpadů je uveden v příloze č. 1 Katalogu a tvoří jej seznam vzestupně uspořádaných šestimístných katalogových čísel druhů odpadů, v nichž prvé dvojčíslí označuje skupinu odpadů, druhé dvojčíslí podskupinu odpadů a třetí dvojčíslí druh odpadu. Seznam je uspořádán podle odvětví, oboru nebo technologického procesu, v němž odpad vzniká, podrobněji viz Katalog. Komunální odpadem (dle Zákona 4 písm. b)) se rozumí veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob (občanů) a který je uveden v Katalogu ve skupině 20 Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů), včetně složek z odděleného sběru s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. Původcem odpadu (dle Směrnice) se rozumí jakákoliv osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady (prvotní původce odpadu), nebo osoba, která provádí předzpracování, směšování nebo jiné činnosti, jejichž výsledkem je změna povahy nebo složení těchto odpadů. Původcem odpadů (dle Zákona) je právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady. Pro komunální odpady vznikající na území obce, které mají původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadů považuje obec. Obec se stává původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na místě k tomu určeném; obec se současně stane vlastníkem 7 těchto odpadů, Držitelem odpadu (dle Směrnice) se pak rozumí původce odpadu nebo fyzická či právnická osoba, která má tyto odpady v držení. Oprávněná osoba (dle Zákona) je každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle tohoto zákona nebo podle zvláštních právních předpisů (například živnostenský zákon, obchodní zákoník atd.). Oprávněnou osobou je za splnění zákonných podmínek také obec. Původce a oprávněná osoba jsou povinni pro účely nakládání s odpadem odpad zařadit podle Zákona 5 a 6 i Směrnice článku 7 pod katalogová čísla stanovená v Katalogu. Postup pro zařazování odpadů podle Katalogu je stanoven v jeho 2 a 3 a ve Směrnici v článku 7 a v Rozhodnutí Komise 2000/532/ES. 7 Vlastníka můžeme v širším slova smyslu chápat jak držitele odpadu dle Směrnice. 10

17 Kapitola 2 Definice obecných pojmů v OH Obchodníkem (dle Směrnice) se rozumí podnik, který jedná na vlastní odpovědnost, když odpady nakupuje a následně prodává, včetně obchodníků, kteří nemají odpady fyzicky v držení. Zprostředkovatelem (dle Směrnice) se rozumí podnik, který zařizuje využití nebo odstraňování odpadu jménem jiných, včetně zprostředkovatelů, kteří nemají odpady fyzicky v držení. Spotřebitel (dle 2 odst. 1) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele) je fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. 2.2 Způsoby nakládání s odpady Nakládání s odpady (dle Směrnice) je sběr, přeprava, využití a odstraňování odpadů, včetně dozoru nad těmito činnostmi a následné péče o místa odstranění a včetně činností prováděných obchodníkem nebo zprostředkovatelem. Nakládání s odpady (dle Zákona) je shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování odpadu. Odpadovým hospodářstvím (dle Zákona) se rozumí činnost zaměřená na předcházení vzniku odpadů, na nakládání s odpady a na následnou péči o místo, kde jsou odpady trvale uloženy, a kontrola těchto činností. Nakládání s odpady má dle Směrnice ještě širší rozsah než v současnosti zavedený pojem odpadové hospodářství, zejména o dozor nad činnostmi v této oblasti, např. Českou inspekcí životního prostředí (ČIŽP) nebo orgány státní správy. Shromažďování odpadů (dle Zákona 4 písm. f) je krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpady. Sběrné místo, sběrný dvůr nejsou legislativně definovány a je to místo určené ke shromažďování a sběru vybraných druhů odpadů vybavené různými druhy shromažďovacích prostředků (různé typy kontejnerů, sběrné boxy apod.). Na sběrném dvoře lze sbírat větší počet druhů odpadů, a to včetně nebezpečných složek. Sběr (dle Směrnice) je shromažďování odpadu, včetně předběžného třídění a předběžného skladování odpadu pro účely přepravy do zařízení na zpracování odpadu. Sběr odpadů (dle Zákona) je soustřeďování odpadů právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání od spotřebitele za účelem jejich předání k využití nebo odstranění. 11

18 Kapitola 2 Definice obecných pojmů v OH Tříděný sběr (dle Směrnice) je sběr, kdy je tok odpadů oddělen podle druhu a povahy odpadu s cílem usnadnit specifické zpracování. Výtěžnost sběru není legislativně definována a je to množství vytříděných a dále využitelných druhů odpadů vztažené za určité časové období. Vyjadřuje se obvykle v měrných jednotkách jako např. výtěžnost v kg na obyvatele a rok. Účinnost sběru není legislativně definována a je to podíl množství vytříděných odpadů daného druhu k celkové produkci těchto odpadů na daném území za určité časové období (udává se v %). Svoz odpadů není legislativně definován a představuje přepravu odpadů z předem určených míst (daných například obecně závaznou vyhláškou příslušné obce) dopravním prostředkem, který je k tomuto účelu oprávněn. Svozová oblast není legislativně definována a tvoří ji území osoby oprávněné k nakládání s odpady, ve kterém zajišťuje služby k nakládání s odpady. V praxi se jedná o území, ve kterém konkrétní organizace provádí sběr a svoz odpadů do příslušného zařízení na úpravu, využití či odstranění odpadů. Využití odpadů (dle Směrnice) je jakákoli činnost, jejímž hlavním výsledkem je, že odpad slouží užitečnému účelu tím, že nahradí jiné materiály, které by jinak byly použity ke konkrétnímu účelu, nebo jejímž výsledkem je, že je odpad upraven k tomuto konkrétnímu účelu, a to v daném zařízení nebo v širším hospodářství. V příloze II Směrnice je uveden nevyčerpávající seznam způsobů využití. Energetickým využitím (dle Směrnice) rozumíme použití odpadu především jako paliva nebo jiným způsobem k výrobě energie, například v zařízeních pro spalování, která zpracovávají pevné komunální odpady, a to pouze pokud se jejich energetická účinnost rovná nebo je vyšší než 0,60 pro zařízení v provozu povolená v souladu s použitelnými právními předpisy před 1. lednem 2009, nebo 0,65 pro zařízení povolená po 31. prosinci Opětovným použitím odpadů (dle Směrnice) je myšlen jakýkoliv postup, kterým jsou výrobky nebo jejich části, které nejsou odpadem, znovu použity pro tentýž účel, pro který byly původně určeny. Přípravou k opětovnému použití (dle Směrnice) jsou myšleny způsoby využití zahrnující kontrolu, čištění nebo opravu a spočívající v tom, že jsou výrobky nebo části výrobků, které se staly odpady, upraveny tak, že budou opětovně použity bez dalšího předzpracování. Využití odpadů (dle Zákona 4 písm. l)) jsou činnosti uvedené v příloze č. 3 k Zákonu. Recyklace (dle Směrnice) je jakýkoli způsob využití, jímž je odpad znovu zpracován na výrobky, materiály nebo látky, ať pro původní nebo pro jiné účely. Zahrnuje přepracování organických materiálů, ale nezahrnuje energetické využití a přepracování na materiály, které mají být použity jako palivo nebo jako zásypový materiál. 12

19 Kapitola 2 Definice obecných pojmů v OH Odstranění odpadu (dle Směrnice) je jakákoli činnost, která není využitím, a to i v případě, že tato činnost má jako vedlejší důsledek znovuzískání látek nebo energie. V příloze I Směrnice je uveden nevyčerpávající seznam způsobů odstraňování. Odstranění odpadu (dle Zákona 4 písm. o)) definuje odstraňování odpadů jako činnosti uvedené v příloze č. 4 k Zákonu. Zpracování odpadů (dle Směrnice) je využití nebo odstranění, zahrnující i přípravu před využitím nebo odstraněním. Předcházení vzniku odpadů (dle Směrnice) jsou opatření přijatá předtím, než se látka, materiál nebo výrobek staly odpadem, která omezují: množství odpadu, a to i prostřednictvím opětovného použití výrobků nebo prodloužením životnosti výrobků; nepříznivé dopady vzniklého odpadu na životní prostředí a lidské zdraví; obsah škodlivých látek v materiálech a výrobcích. Hierarchie způsobů nakládání s odpadem (dle Směrnice) jako pořadí priorit pro právní předpisy a politiku v oblasti předcházení vzniku odpadů a nakládání s nimi se použije tato hierarchie způsobů nakládání s odpady (uvedeno v pořadí od nejpřijatelnějšího k nejméně přijatelnému): 1. předcházení vzniku 2. příprava k opětovnému použití 3. recyklace 4. jiné využití (například energetické využití) 5. odstranění. Poznámka: Oproti této definici Zákon klade v hierarchii způsobů nakládání s odpady důraz na předcházení vzniku odpadů, jejich minimalizaci, dále na jejich využívání materiálové využití odpadů má přednost před jiným využitím odpadů a jako poslední v hierarchii uvádí odstraňování odpadů. Nesoulad mezi stávajícím Zákonem a Směrnicí zde bude odstraněn novým zákonem o odpadech. Zařízení (dle Zákona 4 písm. e)) je technické zařízení, místo, stavba nebo část stavby. Mezi zařízení pro nakládání s odpady patří například sběrné dvory, recyklační linky, bioplynové stanice, kompostárny, zařízení pro materiálové využití (MBÚ), zařízení pro energetické využití (EVO), spalovny, skládky atd. Zařízení (dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci 4 písm. e)) je stacionární technická jednotka, ve které probíhá jedna či více průmyslových činností uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu, a jakékoli další s tím přímo spojené činnosti, které po technické stránce souvisejí s průmyslovými činnostmi uvedenými v příloze č. 1 k tomuto zákonu probíhajícími v dotčeném místě a mohly by ovlivnit emise a znečištění, nejde-li o stacionární technickou jednotku používanou k výzkumu, vývoji a zkoušení nových výrobků a procesů; za zařízení se považuje i stacionární technická jednotka neuvedená v příloze č. 1 k tomuto zákonu, jestliže provozovatel zařízení pro ni požádá o vydání integrovaného povolení. 13

20 Kapitola 2 Definice obecných pojmů v OH Mobilní zařízení pro nakládání s odpady (dle vyhlášky č. 383/2001 Sb.) je zařízení schopné pohybu a samostatné funkce, které přemístěním tuto funkci neztratí. Lze rozlišit mobilní zařízení na: mobilní zařízení k využívání nebo odstraňování odpadů a mobilní zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů. 2.3 Ostatní pojmy Plán pro nakládání s odpady (odpadové hospodářství) (dle Směrnice) má stanovit analýzu stávající situace v nakládání s odpady v rámci dotyčné územní jednotky, jakož i opatření, která je třeba přijmout s cílem zlepšit environmentálně šetrnou přípravu na opětovné použití, recyklaci, využití a odstranění odpadů, a posouzení toho, jak bude tento plán podporovat provádění cílů a ustanovení Směrnice. Plán odpadového hospodářství (dle Zákona 42 a 43) ČR a krajů obsahuje vyhodnocení stavu odpadového hospodářství, závaznou část a směrnou část, kde Závazná část plánu odpadového hospodářství ČR a kraje stanoví rámcové a konkrétní cíle a opatření k jejich dosažení. Programy předcházení vzniku odpadů (dle Směrnice) tvoří vhodná konkrétní kvalitativní a kvantitativní kritéria pro opatření k předcházení vzniku odpadů přijatá za účelem sledování a posouzení pokroku, jehož bylo jejich prostřednictvím dosaženo, a mohou určit konkrétní kvalitativní nebo kvantitativní cíle a ukazatele, podrobněji viz Směrnice. Poznámka: Komise vytvoří systém pro výměnu informací o osvědčených postupech týkajících se předcházení vzniku odpadů a vypracuje pokyny s cílem pomoci členským státům při přípravě programů. Informační systém (dle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy 2 odst. b)) je funkční celek nebo jeho část zabezpečující cílevědomou a systematickou informační činnost. Každý informační systém zahrnuje data, která jsou uspořádána tak, aby bylo možné jejich zpracování a zpřístupnění, a dále nástroje umožňující výkon informačních činností. Vytváření informačních systémů správy je proces zavádění informačních a komunikačních technologií, včetně jeho právního, organizačního, znalostního a technického zajištění. Zpětný odběr (dle Zákona 38 odst. 1 a 37a odst. 1 písm. b a vyhlášky č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků 1 a 2) je odebírání použitých výrobků povinnými osobami od spotřebitelů bez nároku na úplatu za účelem jejich využití nebo odstranění. Zpětný odběr se nevztahuje na výrobky, se kterými bylo nakládáno jako s odpadem již před jejich předáním povinné osobě. Povinnost zpětného odběru v podmínkách ČR se vztahuje na použité oleje, elektrické akumulátory, galvanické články a baterie, výbojky a zářivky, pneumatiky, elektrozařízení pocházející z domácností, autovraky. 14

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Konference Analytika odpadů II 27. listopadu 2012 Žďár nad Sázavou VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Andrea Jonášová Odbor odpadů Věcný záměr zákona o odpadech hlavní změny oproti současnému stavu

Více

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020 B L I Ž Š Í S P E C I F I K A C E P Ř E D M Ě T U V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y Příloha č. 2 ZD k veřejné zakázce dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném

Více

Výhled pro nakládání s BRO v ČR

Výhled pro nakládání s BRO v ČR Výhled pro nakládání s BRO v ČR Kamila Součková MŽP Odbor odpadů Nový zákon o odpadech Platná legislativa OH ČR Rozšířené teze rozvoje OH v ČR (schváleny vládou 25. srpna 2010) Věcné záměry zákon o odpadech

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany o nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Osvětimany se usneslo na svém zasedání dne 15. listopadu 2001 vydat podle ust.

Více

Strategie odpadového hospodářství EU a ČR

Strategie odpadového hospodářství EU a ČR Strategie odpadového hospodářství EU a ČR Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Energetická bezpečnost Prahy & Odpad jako energie Praha, 18. května 2015 OBSAH PREZENTACE Strategie EU

Více

Právníúprava odpadového hospodářství

Právníúprava odpadového hospodářství Právníúprava odpadového hospodářství Michal Sobotka Katedra práva životního prostředí PF UK sobotka@prf.cuni.cz Produkce odpadů svět: 14 mld.t ročně 15% N Evropa: 2.3 mld.t 3.5 mil.t/obyvatel 27 mil.t

Více

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ PODLE ZÁKONA Č. 185/2001 SB., O ODPADECH Příručka pro oblast životního prostředí Příručka pro oblast životního prostředí Obsah: 1.0 Úvod 1.1 Stručný

Více

Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy

Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy Mgr. Viktor Havlice Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 Praha 10, 100 10 Ústředna: +420-267 121 111 Fax: ++420-2-6731-0308 Email: info@env.cz Obsah

Více

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00 Tabulka č.4.1.1. - Celková produkce odpadů města Šumperka v období 2-24 Druh zdroj dat: evidence odpadů obce Název druhu Kategorie Produkce Změna produkce * odhad pro 2851 obyvatel Měrná produkce v roce

Více

IV. Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina

IV. Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina IV. Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina Ing. Pavla Bendová vedoucí oddělení technické ochrany ŽP Krajský úřad kraje Vysočina 564602515 bendova.p@kr-vysocina.cz 10. listopadu 2009 Třebíč Povinnosti

Více

SITA CZ a.s. jako řešitel ECO Management, s.r.o. jako spoluřešitel Metodika pro návrh integrovaných systémů nakládání s odpady

SITA CZ a.s. jako řešitel ECO Management, s.r.o. jako spoluřešitel Metodika pro návrh integrovaných systémů nakládání s odpady SITA CZ a.s. jako řešitel ECO Management, s.r.o. jako spoluřešitel Metodika pro návrh integrovaných systémů nakládání s odpady Ing. Bedřich Friedmann Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc. Leden 2010 ANOTACE

Více

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk, ve znění vyhlášek č. 3/2003 a č. 2/2006 Zastupitelstvo

Více

Energetické využívání odpadů připravovaná legislativa. Jana Střihavková odbor odpadů

Energetické využívání odpadů připravovaná legislativa. Jana Střihavková odbor odpadů Energetické využívání odpadů připravovaná legislativa Jana Střihavková odbor odpadů Zákon č. 185/2001 Sb. 23 spalování odpadů odstraňování D10 využívání R1 Energetické využívání odpadů podle zákona o odpadech

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce VŘESKOVICE a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů

Více

METODIKA PRO NÁVRH INTEGROVANÝCH SYSTÉMŮ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

METODIKA PRO NÁVRH INTEGROVANÝCH SYSTÉMŮ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Leden 2010 METODIKA PRO NÁVRH INTEGROVANÝCH SYSTÉMŮ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc. Mgr. Tomáš Chudárek Dipl. Ing. Zdeněk Horsák Ph.D. Ing. František Piliar Ing. Jiří Kalina SITA CZ

Více

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014 Legislativa v odpadovém hospodářství a obce Velehrad 4.12.2014 Ing. Jana Káčerová Krajský úřad Zlínského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Legislativa v odpadovém hospodářství 1. Zákon č. 185/2001

Více

SSOS_ZE_3.07 Komunální odpady

SSOS_ZE_3.07 Komunální odpady Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.07

Více

Návrh legislativních opatření k zapojení živnostníků do systému obce a k podpoře materiálového využití živnostenských odpadů

Návrh legislativních opatření k zapojení živnostníků do systému obce a k podpoře materiálového využití živnostenských odpadů Příloha č. 5 Zprávy za rok 2008 k projektu SPII2f1207 Návrh legislativních opatření k zapojení živnostníků do systému obce a k podpoře materiálového využití živnostenských odpadů OBSAH: 1. Zjištění z průzkumu

Více

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třince Zastupitelstvo města Třinec se na svém

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk Zastupitelstvo města Vamberk se na svém 5. zasedání

Více

Čl. 1 Působnost Závaznost vyhlášky

Čl. 1 Působnost Závaznost vyhlášky Obecně závazná vyhláška č.1/2008 Obce Čížová o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejích katastrálních územích, včetně systému

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 7. volební období. USNESENÍ výboru pro životní prostředí z 8. schůze dne 21.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 7. volební období. USNESENÍ výboru pro životní prostředí z 8. schůze dne 21. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 7. volební období 32 USNESENÍ výboru pro životní prostředí z 8. schůze dne 21. května 2014 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb.,

Více

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2001 kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E Zastupitelstvo obce Žihobce se podle 10 písm. a) a

Více

ÚČEL NOVELY HLAVNÍ ZMĚNY

ÚČEL NOVELY HLAVNÍ ZMĚNY Elektronovela zákona o odpadech Stručný průvodce zákonem č. 184/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech Novela č. 184/2014 Sb.: Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

Analýza POH obcí ve vztahu k prevenci vzniku odpadů Analyzované obce Tabulka výsledků analýzy dle velikosti obcí Příklady opatření v současně

Analýza POH obcí ve vztahu k prevenci vzniku odpadů Analyzované obce Tabulka výsledků analýzy dle velikosti obcí Příklady opatření v současně Analýza POH obcí ve vztahu k prevenci vzniku odpadů Analyzované obce Tabulka výsledků analýzy dle velikosti obcí Příklady opatření v současně platných starých POH obcí Plánování odpadového hospodářství

Více

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR Ing. Kateřina Sobková Praha, 17.9.2013 Produkce odpadů 2008 2009 2010 2011 2012 * Celková produkce odpadů tis. t 30 782 32 267 31 811 30 672 31 007 Celková

Více

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele. Elektroodpad. samostatný dodatek k odborným příručkám.

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele. Elektroodpad. samostatný dodatek k odborným příručkám. Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele Elektroodpad samostatný dodatek k odborným příručkám pro živnosti "Maloobchod, maloobchod se smíšeným zbožím (včetně specializovaného

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2001,

Obecně závazná vyhláška č. 3/2001, Obecně závazná vyhláška č. 3/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem (Vyhláška o odpadech)

Více

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Zastupitelstvo obce Líbeznic vydává dne 10.12.2001 podle ustanovení 17 odst. 2 zákona č.185/2001sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a v souladu

Více

ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007

ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007 Ing. Zdenka Kotoulová SLEEKO Dětská 288/1915, 100 00 Praha 10 ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007 PŘÍLOHA 1: Charakteristiky živnostenských odpadů v EU a metodické přístupy jejich zjišťování (rešeršní zpráva) Označení

Více

III. Odůvodnění. Obecná část

III. Odůvodnění. Obecná část Odůvodnění III. Obecná část Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o změně vyhlášky č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých

Více

Základní pojmy 1) Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit, a přísluší do některé ze skupin odpadů

Základní pojmy 1) Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit, a přísluší do některé ze skupin odpadů Obecně závazná vyhláška obce Milotice nad Opavou č. 1/2002 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Milotice nad Opavou

Více

METODIKA ME 13/06 PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

METODIKA ME 13/06 PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ČEZ DISTRIBUCE SKUPINA ČEZ DRUH DOKUMENTU METODIKA ČÍSLO DOKUMENTU ME 13/06 NÁZEV PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ HLAVNÍ ZPRACOVATEL odbor Strategický rozvoj vedoucí odboru 12120000 / Ing. Milan Špatenka

Více

Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému využívání odpadů

Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému využívání odpadů Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému využívání odpadů Jaromír MANHART Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí ODPADY 2014 a jak dál aneb budeme mít maskované spalovny? 24.

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY VELKÁ NOVELA ZÁKONA O ODPADECH RNDr. Martin Bursík MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY Hlavní cíle velké novely 1. Usnadnit občanům třídění odpadů 2. Ekonomicky zvýhodnit recyklaci před spalováním

Více

Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému vs. materiálovému využívání

Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému vs. materiálovému využívání Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému vs. materiálovému využívání Jaromír MANHART Ministerstvo životního prostředí odbor odpadů Kabinet odpadů MŽP/ČSPŽP 29. 5. 2014 Praha Odpad

Více

Finanční aspekty zpětného odběru elektrozařízení. Svaz měst a obcí České republiky CFK, Praha, 4. 12. 2014

Finanční aspekty zpětného odběru elektrozařízení. Svaz měst a obcí České republiky CFK, Praha, 4. 12. 2014 Finanční aspekty zpětného odběru elektrozařízení Svaz měst a obcí České republiky CFK, Praha, 4. 12. 2014 OBSAH Úvod Legislativní rámec Popis fungování modelu KS Způsoby sběru v obcích a městech Finanční

Více

Obecně závazná vyhláška č. 13 Obce Havlíčkova Borová

Obecně závazná vyhláška č. 13 Obce Havlíčkova Borová Obecně závazná vyhláška č. 13 Obce Havlíčkova Borová o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území obce a jejich místních částí Zastupitelstvo obce Havlíčkova Borová vydává dne 13.12.2001 v souladu

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2014 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších

Více

Studie pro energetické využití odpadů ve Zlínském kraji, Příloha Manažerský souhrn

Studie pro energetické využití odpadů ve Zlínském kraji, Příloha Manažerský souhrn Manažerský souhrn Nakládání s komunálním odpadem není v současné době ve Zlínském kraji nijak výrazně odlišné od situace v ostatních krajích České republiky. Výjimkou jsou kraj Liberecký a Jihomoravský

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4 O nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Újezdec se na svém zasedání dne 30.1.2004 usneslo vydat na základě l7, odst. 2

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE vydává obecně závaznou vyhlášku č. 5/2007 O nakládání s komunálním odpadem a některým stavebním odpadem v městě Město Albrechtice. Zastupitelstvo města Město Albrechtice vydalo

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2003 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vznikajících na katastrálním území obce Čakov včetně katastrálních

Více

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. 2/2002 o odpadech

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. 2/2002 o odpadech OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM 2/2002 o odpadech Zastupitelstvo Obce Rudná pod Pradědem se usneslo dne 15.11.2001 v souladu s 17, odst.2, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a v souladu

Více

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele. Elektroodpad. samostatný dodatek k odborným příručkám.

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele. Elektroodpad. samostatný dodatek k odborným příručkám. Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele Elektroodpad samostatný dodatek k odborným příručkám pro živnosti "Maloobchod, maloobchod se smíšeným zbožím (včetně specializovaného

Více

STUDIE. Optimalizace hospodaření s komunálními odpady včetně jejich obalové složky v obcích Místní akční skupiny Bohumínsko ANALYTICKÁ ČÁST

STUDIE. Optimalizace hospodaření s komunálními odpady včetně jejich obalové složky v obcích Místní akční skupiny Bohumínsko ANALYTICKÁ ČÁST STUDIE Optimalizace hospodaření s komunálními odpady včetně jejich obalové složky v obcích Místní akční skupiny Bohumínsko ANALYTICKÁ ČÁST Praha, červen 2013 Obsah 1. Legislativní podmínky... 5 1.1 Stávající

Více

Čl. 1 Účel a oblast použití

Čl. 1 Účel a oblast použití 1 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Číhaň vydává dne 12.12.2001 podle ustanovení 17 odst.

Více

Strana 1 z 7. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička Čs.armády 485 572 01 Polička

Strana 1 z 7. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička Čs.armády 485 572 01 Polička Strana 1 z 7 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička Čs.armády 485 572 01 Polička Vážená paní (pane), provedli jsme pro Vás zhodnocení nakládání s odpady, s chemickými látkami a přípravky.

Více

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání

Více

Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl

Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl Přehled změn, které přináší ekoauditová novela zákona o odpadech (zákon č. 169/2013 Sb.) a jejich dopad na povinnosti vyplývající z odpadové legislativy Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl Důvody přijetí vychází

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pátek

Více

3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Plán odpadového hospodářství je strategický dokument kraje v oblasti odpadového hospodářství, který navrhuje, specifikuje a hodnotí nezbytné změny současné praxe

Více

VYHODNOCENÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA TÁBORA ZA ROK 2009

VYHODNOCENÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA TÁBORA ZA ROK 2009 VYHODNOCENÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA TÁBORA ZA ROK 2009 LEDEN 2010 Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství města Tábora za rok 2009 Cílem POH je vytvoření integrovaného řešení odpadového hospodářství

Více

Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl

Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl Přehled změn, které přináší ekoauditová novela zákona o odpadech (zákon č. 169/2013 Sb.) a jejich dopad na povinnosti vyplývající z odpadové legislativy Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl Důvody přijetí vychází

Více

5. výzva Ministerstva životního prostředí ČR

5. výzva Ministerstva životního prostředí ČR OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Evropská unie Fond soudržnosti Pro vodu, vzduch a přírodu 5. výzva Ministerstva životního prostředí ČR k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu

Více

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti Ondřej Skoba Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení hodnocení ekologických rizik Praha, 11.09.2014 Struktura prezentace

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK Obecně závazná vyhláška Města Klecany č. 1/2009 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systému nakládání se stavebním odpadem na území města Klecany.

Více

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky odbor veřejné správy, dozoru a kontroly oddělení dozoru Jihlava Právní rozbor obecně závazné vyhlášky Obec: Prosíčka Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Obecně závazná vyhláška č.1/2002 obce Malá Bystřice

Obecně závazná vyhláška č.1/2002 obce Malá Bystřice Obecně závazná vyhláška č.1/2002 obce Malá Bystřice o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu včetně systému nakládání se stavebním odpadem v obci Malá

Více

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s.

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. OKRUH II LEGISLATIVA Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. LEGISLATIVA nakládání s biologicky rozložitelnými odpady Biologicky rozložitelný odpad - pojmy

Více

Obec DOBROMĚŘICE. Část první. Obecná ustanovení. ČL. l. Předmět a působnost vyhlášky

Obec DOBROMĚŘICE. Část první. Obecná ustanovení. ČL. l. Předmět a působnost vyhlášky Obec DOBROMĚŘICE Obecně závazná vyhláška obce číslo 3/2004, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, a systém nakládání se stavebním

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

ODŮVODNĚNÍ. k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví Katalog odpadů a postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů (Katalog odpadů)

ODŮVODNĚNÍ. k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví Katalog odpadů a postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů (Katalog odpadů) ODŮVODNĚNÍ k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví Katalog odpadů a postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů (Katalog odpadů) 2015 III. ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST A Vysvětlení nezbytnosti právní

Více

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady)

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Pozitivní vliv MOVO na životní prostředí 1. Nakládání s vodami: Provádění

Více

Brno 13. září 2011. Ing. Martin Vaněček

Brno 13. září 2011. Ing. Martin Vaněček MINIWASTE Návrh realizace a zhodnocení inovačního strategického plánu vedoucího k minimalizaci komunálního organického odpadu v zemích EU Pilotní projekt domácího kompostování v městské části Brno-Žebětín

Více

Minimalizace odpadů v Lysé nad Labem

Minimalizace odpadů v Lysé nad Labem Minimalizace odpadů v Lysé nad Labem Autor projektu: Ing. Jana Šmídová referentka odboru životního prostředí Městský úřad Lysá nad Labem Husovo náměstí 23 289 22 Lysá nad Labem telefon: 325 510 287; fax:

Více

Obecně závazná vyhláška obce Rokytno č.2/2001

Obecně závazná vyhláška obce Rokytno č.2/2001 Obecně závazná vyhláška obce Rokytno č.2/2001 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Rokytno, včetně systému nakládání se

Více

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Stránka č. 1 z 10 Zavřít Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systénm shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Železná Ruda. Zastupitelstvo

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

V Čl. I (vládního návrhu) 7. V 37g se za písmeno h) vkládají nová písmena i) a j), která znějí:

V Čl. I (vládního návrhu) 7. V 37g se za písmeno h) vkládají nová písmena i) a j), která znějí: Příloha č. 1 Pozměňovací návrh Svazu průmyslu druhotných surovin ČR k Vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Více

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 Obec H A B Ř Í Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 o systému shormažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Habří, včetně systému nakládání

Více

Obce Přezletice. č.6/2007. kterou se stanoví systém nakládání s komunálním a se stavebnim odpadem na (vyhláška o odpadech)

Obce Přezletice. č.6/2007. kterou se stanoví systém nakládání s komunálním a se stavebnim odpadem na (vyhláška o odpadech) OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Obce Přezletice č.6/2007 kterou se stanoví systém nakládání s komunálním a se stavebnim odpadem na (vyhláška o odpadech) Zastupitelstvo obce Přezletice na základě ustanovení 17

Více

Oběhové hospodářství

Oběhové hospodářství Oběhové hospodářství Odpady jako zdroj cenných surovin Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Seminář k oběhovému hospodářství, EUROCENTRUM Praha 17. 9. 2015 Oběhové hospodářství - odpad

Více

Povinnosti při nakládání s prázdnými obaly od přípravků na ochranu rostlin

Povinnosti při nakládání s prázdnými obaly od přípravků na ochranu rostlin Povinnosti při nakládání s prázdnými obaly od přípravků na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství 14.11.2013 Ing. Veronika Jarolímová Ř ČIŽP OOH jarolimova_veronika@cizp.cz Legislativa Zákon č. 185/2001

Více

Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova

Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova 1 Město Vratimov Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova Zastupitelstvo města Vratimova se na svém zasedání dne 26. září 2005 usnesením

Více

PROGNÓZA NAKLÁDÁNÍ S BIODEGRADABILNÍM ODPADEM V ČR DO ROKU 2020

PROGNÓZA NAKLÁDÁNÍ S BIODEGRADABILNÍM ODPADEM V ČR DO ROKU 2020 PROGNÓZA NAKLÁDÁNÍ S BIODEGRADABILNÍM ODPADEM V ČR DO ROKU 2020 Jiří Hřebíček, Michal Hejč, František Piliar ECO - Management s.r.o. Brno 1. ÚVOD Vstupem České republiky do Evropské unie se zásadně změnil

Více

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky Obec Koloveč Obecně závazná vyhláška obce Koloveč č. 2/2001 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním

Více

Nový zákon o odpadech - vyšší podíl recyklace

Nový zákon o odpadech - vyšší podíl recyklace Nový zákon o odpadech - vyšší podíl recyklace Na skládkách končí 71 % odpadů z českých domácností, téměř nevyužit zůstává bioodpad. Ve využívání odpadu jsme pozadu za vyspělými státy Poměr využití a skládkování

Více

Vyplňují se pouze údaje o auto vracích a odpadech, nikoliv údaje o dílech vzniklých zpracováním auto vraků, které jsou určeny k opětovnému použití.

Vyplňují se pouze údaje o auto vracích a odpadech, nikoliv údaje o dílech vzniklých zpracováním auto vraků, které jsou určeny k opětovnému použití. Vysvětlivky: Vyplňují se pouze údaje o auto vracích a odpadech, nikoliv údaje o dílech vzniklých zpracováním auto vraků, které jsou určeny k opětovnému použití. Veškeré údaje o množství se uvádějí v tunách

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Pozn.: 5, 6, 8, 9 byly novelizovány vyhláškou č. 2/2005, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Pacov č. 1/2004, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Způsoby nastavení systému plnění povinností

Způsoby nastavení systému plnění povinností Způsoby nastavení systému plnění povinností OBECNĚ A - zjištění rozsahu povinnosti (t,j, množství obalů uvedených na trh nebo do oběhu ) B - zajištění plnění povinnosti zápis do Seznamu MŽP, soustředit

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

Systém odděleného sběru bioodpadů ve městě Proseč. Analýza potenciálu produkce odpadu

Systém odděleného sběru bioodpadů ve městě Proseč. Analýza potenciálu produkce odpadu Systém odděleného sběru bioodpadů ve městě Proseč Analýza potenciálu produkce odpadu Datum: 28.11.2013 Razítko a podpis zpracovatele Razítko a podpis žadatele Obsah: 1.Identifikační údaje...3 1.1Název

Více

Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384

Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384 Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384 Cíl Naučit vnímat vedoucí pracovníky ochranu životního prostředí jako součást každodenní práce, včetně výchovného působení na své okolí. Orientovat se v základních dokumentech

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 4. 7. 2014 Č. j.: 46045/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Přednášející : Ing. Novák, KÚ JmK

Přednášející : Ing. Novák, KÚ JmK Povinnosti obcí při nakládání s odpady dle současné platné legislativy Přednášející : Ing. Novák, KÚ JmK Cíle prezentace Seznámit účastníky setkání s platnou legislativou v oblasti odpadového hospodářství

Více

II. Předkládací zpráva

II. Předkládací zpráva II. Předkládací zpráva Ministerstvo životního prostředí na základě Plánu legislativních prací vlády na zbývající část roku 2014 předkládá do meziresortního připomínkového řízení návrh věcného záměru zákona

Více

Část B Nakládání s odpady

Část B Nakládání s odpady Část B Nakládání s odpady podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech Obsah Povinnosti firem v podnikové ekologii 1. Úvod...1 2. Základní pojmy...5 3. Obecné povinnosti...11 4. Přehled povinností...13 5.

Více

Věcný záměr zákona o odpadech III.

Věcný záměr zákona o odpadech III. Věcný záměr zákona o odpadech III. Obsah (A) Přehled právních předpisů vztahujících se k věcnému záměru... 4 (B) Zhodnocení stávající právní úpravy... 7 (C) Návrh věcného řešení... 8 1. Předmět úpravy...

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu datum nabytí účinnosti: 1. 2. 2013 Magistrát města Brna,

Více

Obecně závazná vyhláška obce Seletice

Obecně závazná vyhláška obce Seletice Obecně závazná vyhláška obce Seletice o systému sběru, třídění a zneškodňování odpadů vznikajících na území obce Seletic Zastupitelstvo obce Seletic schválilo dne 1. 1. 2005, podle ustanovení 9, odst.

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více