Integrovaný systém nakládání s odpady na regionální úrovni

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Integrovaný systém nakládání s odpady na regionální úrovni"

Transkript

1 Integrovaný systém nakládání s odpady na regionální úrovni

2 Publikace byla vydána v rámci projektu: SPII2f1/30/07: Výzkum integrovaného systému nakládání s odpady a nových podpůrných nástrojů pro jeho zavedení v podmínkách České republiky rezortního výzkumu Ministerstva životního prostředí České republiky. Autorský kolektiv: vedoucí autorského kolektivu: Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc., ECO-Management s.r.o., Brno (redakce a editace všech kapitol) Spoluautoři kapitol: Ing. Bedřich Friedmann, SITA CZ a.s., Praha (kapitola 6 a část kapitol 5, 7) Mgr. Michal Hejč, ECO-Management s.r.o., Brno (část kapitol 4 a 5) Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D., SITA CZ a.s., Praha (část úvodní kapitoly a kapitoly 5) Ing. Tomáš Chudárek, SITA CZ a.s., Praha (kapitola 6, část kapitoly 4, 5 a 7) Bc. Jiří Kalina, ECO-Management s.r.o., Brno (část kapitol 3, 4, 5 a 7) Ing. František Piliar, ECO-Management s.r.o., Brno (část kapitol 3, 4, 5 a 7) Recenze: Doc. RNDr. Jana Kotovicová, Ph.D., Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Ing. Miroslav Lacuška, CSc., Enviro Adviser, Bratislava Jazyková úprava: Bc. Kateřina Chvátalová, Univerzita Karlova v Praze nakladatelství Littera, 2009 ISBN:

3 Obsah Obsah 1 ÚVOD Představení výzkumného projektu Jak číst tuto publikaci? DEFINICE OBECNÝCH POJMŮ V OH Odpad, původci a držitelé odpadu Způsoby nakládání s odpady Ostatní pojmy SOUČASNÝ STAV OH V ČR Výchozí legislativní podmínky Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech Směrnice č. 98/2008/ES, o odpadech Komunální odpad Živnostenský odpad Biologicky rozložitelný odpad Elektroodpad Autovraky Obaly Očekávaný vývoj legislativy Doporučované změny Zákona a implementace Směrnice Pojmy a definice Obce a nakládání s komunálním odpadem Nakládání s odpady Nakládání s biologicky rozložitelnými odpady Plány odpadového hospodářství a ISNO Zpětný odběr Kolektivní systémy Autovraky VYBRANÉ TOKY ODPADŮ V ČR Komunální odpad Produkce a nakládání s KO v ČR Živnostenský odpad Odhad produkce živnostenského odpadu Biologicky rozložitelný odpad Produkce BRO na úrovni obce Některé specifické druhy BRO BRO z údržby obecní zeleně Kompostování Anaerobní fermentace Energetické využití BRO Současné nakládání s BRO na komunální úrovni Předcházení vzniku BRKO...81 iii

4 Obsah 4.4 Elektroodpad Kolektivní systémy ASEKOL zpětný odběr elektrozařízení EKOLAMP zpětný odběr osvětlovacích zařízení Elektrowin zpětný odběr elektrospotřebičů OFO - Recycling, zpětný odběr elektrospotřebičů REMA Systém zpětný odběr zařízení informačních a komunikačních technologií RETELA zpětný odběr elektrozařízení Srovnání zpětného odběru elektrozařízení s EU Autovraky Údaje z registru vozidel Věková struktura vozového parku v ČR Zařízení pro nakládání s autovraky Poplatky a jiné nástroje Obaly Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM Povinné osoby Produkce odpadů z obalů ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI Rakousko Komunální odpad Živnostenský odpad Biologicky rozložitelný odpad Elektroodpad Autovraky Obaly Slovensko Recyklační fond Komunální odpad Živnostenský odpad Biologicky rozložitelný odpad Elektroodpad Autovraky Obaly Německo Komunální odpad Živnostenský odpad Biologicky rozložitelný odpad Elektroodpad Autovraky Obaly Itálie iv

5 Obsah Komunální odpad Živnostenský odpad Biologicky rozložitelný odpad Elektroodpad Autovraky Obaly INTEGROVANÝ SYSTÉM NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Základní pojmy týkající se ISNO Zásady pro vytváření ISNO Prvky (procesy) v ISNO Sběr, shromažďování, třídění, svoz a přeprava odpadů Sběrný dvůr Regionální odpadové centrum Cílové skupiny ISNO Producenti odpadů a obce Výrobci, prodejci a distributoři Subjekty zajišťující prevenci vzniku odpadů a další služby Subjekty zabývající se nakládáním s odpady Subjekty nepřímo zapojené do nakládání s odpadem Nástroje ISNO Normativní (legislativní) nástroje Ekonomické nástroje Informační nástroje Organizační a administrativní nástroje Dobrovolné nástroje Technologické nástroje Indikátory ISNO Indikátory POH Indikátory POH krajů Indikátory ISNO na regionální úrovni APLIKACE ISNO NA PILOTNÍM ÚZEMÍ Úvod Analýza toku BRO v pilotním území města Tišnov Parametry svozu BRKO Metodika stanovení materiálového složení Výsledky sledování návozů BRO Závěry k zahrnutí toku BRO do ISNO Pilotní projekt ISNO v regionu ORP Šumperk Úvod Základní charakteristiky oblasti v rámci kraje Stávající prvky OH oblasti Prvky systému SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK v

6 Obsah 9 POUŽITÁ LITERATURA A INFORMAČNÍ ZDROJE SEZNAM OBRÁZKŮ A GRAFŮ vi

7 Předmluva Předmluva Tato publikace je určena především pro představitele regionální veřejné správy na úrovni měst, obcí, sdružení nebo svazku obcí a krajů. Rovněž může sloužit jako učební materiál pro studenty vysokých škol, kteří se zabývají problematikou odpadového hospodářství. Je také určena odborné veřejnosti, která se zajímá o problematiku integrovaných systémů nakládání s odpady. V publikaci jsou shrnuty průběžné výsledky řešení vědecko-výzkumného projektu č. SPII2f1/30/07: Výzkum integrovaného systému nakládání s odpady a nových podpůrných nástrojů pro jeho zavedení v podmínkách České republiky Resortního výzkumu Ministerstva životního prostředí (MŽP) České republiky (ČR) na léta s počátkem řešení projektů v roce 2007 zabývajícího se výzkumem integrovaného systému nakládání s odpady (se zaměřením na předcházení vzniku odpadů, nakládání s autovraky, elektroodpady, bioodpady, obaly a odpady ze služeb a malých živností). Podle MŽP 1 : Odpady představují v současné době jeden z nejčastějších a nejsledovanějších vedlejších produktů lidské společnosti. Zejména komunální odpady a kaly z čistíren odpadních vod jsou produktem prakticky všech obyvatel. Většina obyvatel se však denně setkává i s produkcí odpadů průmyslových, stavebních, biologicky rozložitelných, nebezpečných a řady dalších. Nakládání s odpady v ČR již dávno překonalo počáteční fázi zavádění běžných technologií a splňování základních legislativních požadavků. V relativně příznivém prostředí z hlediska správné praxe nakládání s odpady je hledání dalších možností zlepšení celého systému soustředěno na materiálové a surovinové úspory a také na efektivní šíření informací relevantních pro příslušné subjekty. Současný trend směřuje k integraci poskytovaných služeb jak na regionální úrovni, tak na krajské a národní úrovni. V ČR, ale i v členských zemích Evropské unie (EU) se ovšem nedaří oddělit růst měrné produkce odpadů na jednoho obyvatele a rok od růstu životní úrovně jejich občanů. Daří se postupně zvyšovat podíl vytříděných a využitých odpadů, celková produkce odpadů v ČR i EU však roste. Proto byl v zadávací dokumentaci Resortního programu výzkumu v působnosti Ministerstva životního prostředí na léta s počátkem řešení projektů v roce 2007 stanoven cíl SP2f1 Předcházet vzniku odpadů, snížit měrné produkce odpadů nezávisle na úrovni ekonomického růstu. Výzkum a vývoj Integrovaného systému nakládání s odpady (ISNO) v ČR směřuje k vytvoření návrhu efektivního systému a nástrojů (informačních, organizačních, administrativních, legislativních, technologických, dobrovolných) pro jeho zavedení podporující předcházení vzniku odpadů a snížení měrné produkce odpadů na obyvatele nezávisle na úrovni ekonomického růstu. 1 1

8 Předmluva Integrovaným systémům nakládání s odpady v podmínkách ČR v takovém rozsahu a míře podrobnosti se žádná publikace doposud nezabývala. Autorský kolektiv věří, že předložená publikace dokáže čtenáři danou problematiku seriózně představit. Autoři rovněž upřímně přivítají, projeví-li čtenáři zájem podělit se s nimi o vlastní zkušenosti či nabídnou-li další odborné náměty, připomínky a doporučení. Autorský kolektiv 2

9 1 Úvod Kapitola 1 Úvod Konec 20. století a začátek 21. století je ve znamení prudkého technologického rozvoje nových environmentálních postupů a technologií zvyšujících efektivitu nakládání s odpady (odpadového hospodářství) 2. Výzkum a vývoj těchto postupů a technologií dosáhl rozsahu srovnatelného s ostatními průmyslovými obory. V čele tohoto procesu stojí moderní legislativa, která je v zemích EU založena na jednoduchém schématu podporujícím prevenční postupy a systémy materiálového a energetického využití odpadu a pro nevyužitelný odpad pak na technologiích jeho bezpečného odstranění. Současně tato legislativa podporuje princip blízkosti, tj. nakládání s odpady přednostně v místě jejich vzniku. Právě tato legislativa způsobila, že se vývojem a výrobou environmentálních technologií začaly zabývat vysoce profesionalizované společnosti. Podobná situace nastává v oblasti provozování systémů nakládání s odpady, kde vzhledem ke zvyšující se odbornosti a vysokým nárokům zákazníků je pro malé a střední organizace stále složitější vyhovět narůstajícím požadavkům trhu. Přelom tisíciletí byl ve znamení nového kvalitativně jiného pohledu na nakládání s odpady, které se zařadilo k ostatním druhům služeb na současném trhu jak na národní, tak i na mezinárodní úrovni. Je charakterizováno následujícími subjekty: Zákazník původce odpadů (organizace, město, obec, průmyslový podnik, živnostník, poskytovatel služeb, obchodní dům atd.) se soustředí na svou základní činnost, tedy výrobu či poskytování služby, která je jeho hlavním úkolem. Ve své každodenní praxi uplatňuje preventivní a proaktivní přístup k řešení odpadového hospodářství (OH), přičemž může využívat poskytované know-how. Vyžaduje outsourcing 3 ostatních vedlejších procesů služeb tak, aby jeho vývoj a rozvoj byl zaměřen pouze na úroveň jeho primární činnosti. Výrobce se specializuje na vývoj vhodných způsobů postupů a výrobu technologií a zařízení pro nakládání s odpady. U těch však převládá jejich velká variabilita (daná potřebami ojedinělosti každého případu) nad trvalou unifikací. Hlavními zákazníky pak nejsou původci odpadů, ale převážně provozovatelé systémů nakládání s odpady v ohraničeném regionu nebo dané komoditě. Provozovatel specializovaný poskytovatel služeb v odpadovém hospodářství pro zákazníka. S ohledem na zvýšení efektivnosti svých služeb je nucen integrovat své aktivity do komplexně provázaného systému. Nové logistické možnosti, využívání informačních a komunikačních technologií v OH, zvyšující 2 Termíny nakládání s odpady a odpadové hospodářství mají společný anglický termín waste management. 3 Outsourcing (angl. out, vně, a source, zdroj) znamená, že organizace vyčlení různé podpůrné a vedlejší činnosti a svěří je smluvně jiné společnosti (subkontraktorovi) specializovanému na příslušnou činnost. Je to tedy druh dělby práce, kdy činnost není zajišťována vlastními zaměstnanci, nýbrž např. na základě určité smlouvy jinou organizací. Typicky se jedná o činnosti jako je úklid, údržba, doprava, správa počítačové sítě nebo nakládání s odpady. 3

10 Kapitola 1 Úvod se náklady na moderní sofistikované technologie pro OH a částečné otevření hranic států pro pohyb vybraných druhů odpadů v EU mu umožňují lepší zhodnocení jeho aktivit prostřednictvím vývozu těchto vybraných druhů odpadů. V ČR jsou základní pravidla pro nakládání s odpady stanovena zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, jeho prováděcími právními předpisy a dalšími souvisejícími právními předpisy, které v dalším textu podrobněji rozvedeme. Cíle pro různé způsoby nakládání s odpady a optimální způsoby pro jejich dosažení včetně vytvoření Integrovaných systémů nakládání s odpady (ISNO) jsou stanoveny zákonem č. 185/2001 Sb. a Plánem odpadového hospodářství (POH) ČR na roky , vydaným v roce 2003 formou nařízení vlády č. 197/2003 Sb., kde v jeho Příloze byly stanoveny Zásady pro vytváření jednotné a přiměřené sítě zařízení k nakládání s odpady v ČR, včetně vytvoření ISNO na regionální úrovni a jejich propojení do celostátní sítě zařízení pro nakládání s odpady v rámci vybavenosti území. Z toho vycházely POH jednotlivých krajů ČR tak, aby byly v souladu s POH ČR a naplňovaly jeho cíle. Závaznou část POH krajů vyhlásily kraje většinou v roce 2004 obecně závaznou vyhláškou kraje. Plnění POH ČR je každoročně vyhodnocováno MŽP prostřednictvím Hodnotící zprávy 5, která je přístupná na webu MŽP. Podobně jsou každoročně vyhodnocovány i POH krajů, které jsou rovněž přístupné na jejich webových stránkách 6. V OH je vedena evidence o produkci a nakládání s odpady u původců i zařízení umožňující v souladu s předpisy EU získat podrobné informace o produkci a nakládání s odpady v krajích a celé ČR, které umožňují odpovědně vyhodnocovat POH a získávat podklady pro správní a kontrolní činnost orgánů veřejné správy v OH. Získané informace jsou důležitým podkladem pro další plánování krajů i MŽP v oblasti OH, legislativní činnost i pro poradní orgány ministra MŽP, mezi které patří např. Rada pro odpadové hospodářství ČR, složená z předních odborníků všech resortů i nestátní sféry. V této publikaci budeme vycházet ze současné legislativy EU a ČR v oblasti OH a také ze situace na trhu v OH v ČR i Evropě. Budeme věnovat pozornost problematice ISNO na regionální úrovni se zaměřením na šest vybraných toků odpadů: směsný komunální odpad (SKO), odpady produkované ve sféře služeb a malých živností (živnostenské odpady), biologicky rozložitelné odpady (BRO), autovraky, odpad z použitých elektrozařízení (elektroodpad) a odpad z obalů a obalových materiálů. Vzhledem ke svým specifickým vlastnostem a různému riziku ohrožení našeho životního prostředí vyžaduje každý uvedený tok odpadů specifické nakládání, které v publikaci podrobněji popíšeme Jihomoravský kraj: 4

11 1.1 Představení výzkumného projektu 5 Kapitola 1 Úvod Řešení projektu č. SPII2f1/30/07: Výzkum integrovaného systému nakládání s odpady a nových podpůrných nástrojů pro jeho zavedení v podmínkách České republiky vychází z analýzy současného stavu OH v ČR a úkolů, které vyplývají ze sdělení Evropské komise (dále jen Komise), tj. KOM(2005)0670 Tematické strategie udržitelného využívání přírodních zdrojů, KOM(2005)0666 Tematické strategie předcházení vzniku a recyklace odpadů, KOM(2008)0397 Akčního plánu pro udržitelnou spotřebu a výrobu a udržitelnou průmyslovou politiku, požadavků Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) na sledování materiálových toků se zaměřením na toky odpadů a návazné materiálové toky C(2004)79 Doporučení Rady OECD k materiálovým tokům a produktivitě zdrojů, Strategie udržitelného rozvoje ČR, POH ČR, Rámce programů udržitelné spotřeby a výroby ČR a zejména z nově přijaté Směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropského společenství (ES) č. 98/2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic (dále jen Směrnice). Směrnice, na jejímž znění se dohodla Rada EU s Evropským parlamentem, zavádí cíle pro opětovné využití odpadu, které mají být naplněny do roku Směrnice také určuje pravidla pro budoucí legislativu EU v této oblasti a ukládá členským státům EU nově povinnost vypracovat závazné Programy pro předcházení vzniku odpadu. Směrnici bude nutno implementovat v právních předpisech ČR pro odpadové hospodářství do 12. prosince Pro samotnou formální transpozici Směrnice by sice stačila novela existujícího zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ale jeho nepřehlednost daná osmnácti různými novelizacemi již vyžaduje vypracování nového textu zákona o odpadech. Výzkumný projekt, jehož řešení bylo zahájeno koncem roku 2007, je koncipován na šest etap řešení v délce čtyřicet osm měsíců tak, aby při realizaci prací bylo v jednotlivých etapách projektu zabezpečeno plnění dílčích cílů, z nichž vybíráme jako nejdůležitější: 1. Zpracovat přehled současného stavu odpadového hospodářství (OH) v ČR a vybraných členských zemích EU. 2. Navrhnout regionální ISNO, v kterém budou implementovány indikátory, nástroje a opatření z prováděného výzkumu. 3. Navrhnout vhodné nástroje (informační, legislativní, ekonomické, technické a dobrovolné) pro předcházení vzniku odpadů a zvýšení efektivnosti OH tak, aby byla snížena měrná produkce odpadů nezávisle na úrovni ekonomického růstu ve vybraných komoditách, tj. aby došlo ke zlepšení situace zejména v oblasti předcházení vzniku odpadů, nakládání se směsným komunálním odpadem, s odpady produkovanými ve sféře služeb a malých živností, s biologicky rozložitelným odpadem, autovraky, elektroodpadem a nakládání s odpady z obalů. 4. Srovnat efektivnosti různých systémů pro nakládání se směsným komunálním odpadem, obaly a výrobky po ukončení jejich životnosti.

12 Kapitola 1 Úvod 5. Rozšířit stávající soustavy indikátorů POH o indikátory pro sledování efektivnosti jednotlivých prvků procesů nakládání s odpady, rozšířit systém monitorování a vyhodnocování. 6. Aplikovat návrh ISNO v pilotním území. 7. Vyhodnotit úspěšnost a efektivitu těchto nástrojů v pilotním území pomocí soustavy indikátorů. V této publikaci se zaměříme na prezentaci vybraných výsledků výzkumu z řešení prvních tří dílčích cílů projektu, které byly ukončeny v roce Jak číst tuto publikaci? Vzhledem k tomu, že publikace je určena čtenářům s rozdílnou znalostí problematiky OH, proto je na schématu popsán návod jak číst tuto publikaci podle stupně čtenářovy znalosti a cílové skupiny, ke které náleží. Schéma 1.1: Jak číst tuto publikaci V dalším textu objasníme obsah jednotlivých kapitol, aby měl čtenář podrobnější informace než je začne číst. Kapitola 2 Definice obecných pojmů v OH obsahuje základní pojmový aparát, který je nepostradatelný pro správné pochopení a využití textu celé publikace. Pro čtenáře, který se seznamuje s problematikou OH, jeho zákonitostmi a pravidly, je tato kapitola nenahraditelná. Naopak odborníkům, kteří se v problematice OH dlouhodobě pohybují, lze doporučit vynechání textu této kapitoly, neboť jim je patrně její obsah již předem znám. V kapitole 3 Současný stav odpadového hospodářství v ČR je probrán podrobnější rozbor právních předpisů pro jednotlivé vybrané toky odpadů tj. komunální odpady, živnostenské odpady, bioodpady, elektroodpady, autovraky a odpady z obalů. Pro tyto toky odpadů jsou uvedeny podrobné definice specifických pojmů. Znalci v odpadové problematice se v textu rychle zorientují. Studentům a méně znalým čtenářům problematiky OH však může tato kapitola 6

13 Kapitola 1 Úvod poskytnout cenný náhled do současného stavu OH v ČR. Všem skupinám čtenářů doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost kapitole 3.2, která se zabývá perspektivami budoucí legislativy OH, především implementace Směrnice do české legislativy a přípravou nového zákona o odpadech. Kapitola 4 Vybrané toky odpadů v ČR přináší podrobný rozbor šesti vybraných toků odpadů a doplňuje obecné informace z předchozí kapitoly konkrétními kvantitativními údaji shrnutými názorně v řadě tabulek a grafů. Obsahem kapitoly jsou nejen vyhodnocená statistická data, ale i kvalitativní popis zasazující problematiku jednotlivých odpadových proudů do širšího kontextu. Kapitola nabízí praktické výstupy ve formě popisu technologií používaných pro zpracování odpadu, podrobností o společnostech a kolektivních systémech, které se jednotlivými toky odpadů zabývají, odkazuje i na kontakty na ně. Kapitola 5 Zahraniční zkušenosti poskytuje základní srovnání systémů OH ve čtyřech vybraných členských státech EU s ČR. Podrobnější náhled do problematiky OH je uveden pro vybrané toky odpadů v Německu a Rakousku, které patří k zemím s nejlepšími výsledky dosahovanými v OH, ve Slovenské republice (SR), která má výchozí podmínky velmi podobné podmínkám v ČR. Na závěr kapitoly je popsána situace v Itálii, která je tradičně vnímána jako země, která klade podstatně menší nároky na OH, přesto lze na jejím příkladu demonstrovat velmi rychlý pozitivní vývoj a dosažení vysokých standardů v OH vyžadovaných legislativou EU. Kapitola 6 Integrovaný systém nakládání s odpady je jádrem publikace, soustřeďuje poznatky z ostatních částí publikace a dalších odborných zdrojů pro definici a konstrukci ISNO. Tato kapitola velmi podrobně rozebírá prvky ISNO a vazby mezi nimi, vytyčuje zásady pro budování ISNO, zabývá se jednotlivými nástroji, které má systém ISNO k dispozici, rozděluje je do skupin. V závěru pojednává o indikátorech využitelných pro hodnocení ISNO. Jako ústřední část knihy je tato kapitola určena všem skupinám čtenářů. Přiblíží problematiku ISNO s pomocí několika příkladů z praxe. Kapitola 7 Aplikace ISNO na pilotním území popisuje příklady z praxe. Pojednává o dvou pilotních regionech projektu SPII2f1/30/07, kde jsou uplatňovány zásady ISNO. Jde o město Tišnov, kde probíhá tříděný sběr biologicky rozložitelného odpadu na úrovni domácností. Dále se jedná o region obce s rozšířenou působností (ORP) Šumperk, kde je nyní ISNO implementován. Tato kapitola odráží současnou praxi v OH a může být podnětná pro představitele samosprávy, kteří ISNO chtějí zavádět v jejich regionu. Přibližuje však problematiku ISNO i čtenáři laikovi, který se s problematikou OH teprve seznamuje. 7

14 8

15 2 Definice obecných pojmů v OH Kapitola 2 Definice obecných pojmů v OH Druhá kapitola uvádí definice základních pojmů používaných v textu této publikace. Budou zde uvedeny ve formě, ve které jsou popsány v příslušných právních předpisech zejména ve Směrnici, zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a jeho osmnácti novelami (dále jen Zákon), vyhlášce č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb. (dále jen Katalog), který je kompatibilní s Evropským katalogem odpadů vydaným Rozhodnutím Komise 2000/532/ES, dále Nařízením vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky (dále jen Nařízení) a Evropskými normami ČSN EN Charakterizace odpadů Názvosloví Část 1: Názvy a definice vztahující se k materiálu a ČSN EN Charakterizace odpadů Názvosloví Část 2: Názvy a definice vztahující se k nakládání s odpady (dále Normy). Evropské terminologické normy ČSN EN a ČSN EN byly zavedeny vzhledem k své důležitosti pro OH do soustavy ČSN překladem. V případě, že jsou některé pojmy definovány odchylně v několika různých předpisech, je přednostně uvedena definice pojmu ze Směrnice, následována definicí ze Zákona a posléze z dalších legislativních předpisů a norem. Definice pojmů, u nichž by mohly odlišné definice nevhodně ovlivnit chápání dalšího textu, jsou uvedeny násobně s uvedením původu, který byl pro definici využit a s případným komentářem. 2.1 Odpad, původci a držitelé odpadu V této kapitole zavedeme základní pojmy, které budou společné všem sledovaným tokům odpadů, které budeme postupně popisovat v dalších kapitolách. Pojmy jsou uspořádány v logickém pořadí tak, aby nově zaváděný pojem používal již dříve definované pojmy. Na začátku dalších kapitol pak uvedeme pojmy, které nejsou uvedené v této obecné kapitole a budou se vztahovat k danému toku odpadů popisovanému v příslušné kapitole. Odpad (dle Směrnice) je jakákoli látka nebo předmět, kterých se držitel zbavuje nebo má v úmyslu se zbavit nebo se od něho požaduje, aby se jich zbavil. Odpad (dle Zákona) je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 Zákona. Poznámka: Osoba má povinnost zbavit se movité věci, příslušející do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 Zákona, jestliže ji nepoužívá k původnímu účelu a věc ohrožuje životní prostředí nebo byla vyřazena na základě zvláštního právního předpisu. Definice odpadu dle Směrnice je jednodušší a zavádí pojem držitele odpadu. 9

16 Kapitola 2 Definice obecných pojmů v OH Nebezpečným odpadem (dle Směrnice) je myšlen odpad, který vykazuje jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze III Směrnice (např. olej, tuk, barva, lepidlo, pryskyřice, rozpouštědlo, kyselina, hydroxid, detergenty, odmašťovací přípravky, fotochemikálie, léky, pesticidy, galvanický článek suchý nebo mokrý, zářivka, odpad s obsahem rtuti, zařízení s obsahem chlorfluoruhlovodíků, televize apod.). Katalog odpadů je uveden v příloze č. 1 Katalogu a tvoří jej seznam vzestupně uspořádaných šestimístných katalogových čísel druhů odpadů, v nichž prvé dvojčíslí označuje skupinu odpadů, druhé dvojčíslí podskupinu odpadů a třetí dvojčíslí druh odpadu. Seznam je uspořádán podle odvětví, oboru nebo technologického procesu, v němž odpad vzniká, podrobněji viz Katalog. Komunální odpadem (dle Zákona 4 písm. b)) se rozumí veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob (občanů) a který je uveden v Katalogu ve skupině 20 Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů), včetně složek z odděleného sběru s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. Původcem odpadu (dle Směrnice) se rozumí jakákoliv osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady (prvotní původce odpadu), nebo osoba, která provádí předzpracování, směšování nebo jiné činnosti, jejichž výsledkem je změna povahy nebo složení těchto odpadů. Původcem odpadů (dle Zákona) je právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady. Pro komunální odpady vznikající na území obce, které mají původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadů považuje obec. Obec se stává původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na místě k tomu určeném; obec se současně stane vlastníkem 7 těchto odpadů, Držitelem odpadu (dle Směrnice) se pak rozumí původce odpadu nebo fyzická či právnická osoba, která má tyto odpady v držení. Oprávněná osoba (dle Zákona) je každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle tohoto zákona nebo podle zvláštních právních předpisů (například živnostenský zákon, obchodní zákoník atd.). Oprávněnou osobou je za splnění zákonných podmínek také obec. Původce a oprávněná osoba jsou povinni pro účely nakládání s odpadem odpad zařadit podle Zákona 5 a 6 i Směrnice článku 7 pod katalogová čísla stanovená v Katalogu. Postup pro zařazování odpadů podle Katalogu je stanoven v jeho 2 a 3 a ve Směrnici v článku 7 a v Rozhodnutí Komise 2000/532/ES. 7 Vlastníka můžeme v širším slova smyslu chápat jak držitele odpadu dle Směrnice. 10

17 Kapitola 2 Definice obecných pojmů v OH Obchodníkem (dle Směrnice) se rozumí podnik, který jedná na vlastní odpovědnost, když odpady nakupuje a následně prodává, včetně obchodníků, kteří nemají odpady fyzicky v držení. Zprostředkovatelem (dle Směrnice) se rozumí podnik, který zařizuje využití nebo odstraňování odpadu jménem jiných, včetně zprostředkovatelů, kteří nemají odpady fyzicky v držení. Spotřebitel (dle 2 odst. 1) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele) je fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. 2.2 Způsoby nakládání s odpady Nakládání s odpady (dle Směrnice) je sběr, přeprava, využití a odstraňování odpadů, včetně dozoru nad těmito činnostmi a následné péče o místa odstranění a včetně činností prováděných obchodníkem nebo zprostředkovatelem. Nakládání s odpady (dle Zákona) je shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování odpadu. Odpadovým hospodářstvím (dle Zákona) se rozumí činnost zaměřená na předcházení vzniku odpadů, na nakládání s odpady a na následnou péči o místo, kde jsou odpady trvale uloženy, a kontrola těchto činností. Nakládání s odpady má dle Směrnice ještě širší rozsah než v současnosti zavedený pojem odpadové hospodářství, zejména o dozor nad činnostmi v této oblasti, např. Českou inspekcí životního prostředí (ČIŽP) nebo orgány státní správy. Shromažďování odpadů (dle Zákona 4 písm. f) je krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpady. Sběrné místo, sběrný dvůr nejsou legislativně definovány a je to místo určené ke shromažďování a sběru vybraných druhů odpadů vybavené různými druhy shromažďovacích prostředků (různé typy kontejnerů, sběrné boxy apod.). Na sběrném dvoře lze sbírat větší počet druhů odpadů, a to včetně nebezpečných složek. Sběr (dle Směrnice) je shromažďování odpadu, včetně předběžného třídění a předběžného skladování odpadu pro účely přepravy do zařízení na zpracování odpadu. Sběr odpadů (dle Zákona) je soustřeďování odpadů právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání od spotřebitele za účelem jejich předání k využití nebo odstranění. 11

18 Kapitola 2 Definice obecných pojmů v OH Tříděný sběr (dle Směrnice) je sběr, kdy je tok odpadů oddělen podle druhu a povahy odpadu s cílem usnadnit specifické zpracování. Výtěžnost sběru není legislativně definována a je to množství vytříděných a dále využitelných druhů odpadů vztažené za určité časové období. Vyjadřuje se obvykle v měrných jednotkách jako např. výtěžnost v kg na obyvatele a rok. Účinnost sběru není legislativně definována a je to podíl množství vytříděných odpadů daného druhu k celkové produkci těchto odpadů na daném území za určité časové období (udává se v %). Svoz odpadů není legislativně definován a představuje přepravu odpadů z předem určených míst (daných například obecně závaznou vyhláškou příslušné obce) dopravním prostředkem, který je k tomuto účelu oprávněn. Svozová oblast není legislativně definována a tvoří ji území osoby oprávněné k nakládání s odpady, ve kterém zajišťuje služby k nakládání s odpady. V praxi se jedná o území, ve kterém konkrétní organizace provádí sběr a svoz odpadů do příslušného zařízení na úpravu, využití či odstranění odpadů. Využití odpadů (dle Směrnice) je jakákoli činnost, jejímž hlavním výsledkem je, že odpad slouží užitečnému účelu tím, že nahradí jiné materiály, které by jinak byly použity ke konkrétnímu účelu, nebo jejímž výsledkem je, že je odpad upraven k tomuto konkrétnímu účelu, a to v daném zařízení nebo v širším hospodářství. V příloze II Směrnice je uveden nevyčerpávající seznam způsobů využití. Energetickým využitím (dle Směrnice) rozumíme použití odpadu především jako paliva nebo jiným způsobem k výrobě energie, například v zařízeních pro spalování, která zpracovávají pevné komunální odpady, a to pouze pokud se jejich energetická účinnost rovná nebo je vyšší než 0,60 pro zařízení v provozu povolená v souladu s použitelnými právními předpisy před 1. lednem 2009, nebo 0,65 pro zařízení povolená po 31. prosinci Opětovným použitím odpadů (dle Směrnice) je myšlen jakýkoliv postup, kterým jsou výrobky nebo jejich části, které nejsou odpadem, znovu použity pro tentýž účel, pro který byly původně určeny. Přípravou k opětovnému použití (dle Směrnice) jsou myšleny způsoby využití zahrnující kontrolu, čištění nebo opravu a spočívající v tom, že jsou výrobky nebo části výrobků, které se staly odpady, upraveny tak, že budou opětovně použity bez dalšího předzpracování. Využití odpadů (dle Zákona 4 písm. l)) jsou činnosti uvedené v příloze č. 3 k Zákonu. Recyklace (dle Směrnice) je jakýkoli způsob využití, jímž je odpad znovu zpracován na výrobky, materiály nebo látky, ať pro původní nebo pro jiné účely. Zahrnuje přepracování organických materiálů, ale nezahrnuje energetické využití a přepracování na materiály, které mají být použity jako palivo nebo jako zásypový materiál. 12

19 Kapitola 2 Definice obecných pojmů v OH Odstranění odpadu (dle Směrnice) je jakákoli činnost, která není využitím, a to i v případě, že tato činnost má jako vedlejší důsledek znovuzískání látek nebo energie. V příloze I Směrnice je uveden nevyčerpávající seznam způsobů odstraňování. Odstranění odpadu (dle Zákona 4 písm. o)) definuje odstraňování odpadů jako činnosti uvedené v příloze č. 4 k Zákonu. Zpracování odpadů (dle Směrnice) je využití nebo odstranění, zahrnující i přípravu před využitím nebo odstraněním. Předcházení vzniku odpadů (dle Směrnice) jsou opatření přijatá předtím, než se látka, materiál nebo výrobek staly odpadem, která omezují: množství odpadu, a to i prostřednictvím opětovného použití výrobků nebo prodloužením životnosti výrobků; nepříznivé dopady vzniklého odpadu na životní prostředí a lidské zdraví; obsah škodlivých látek v materiálech a výrobcích. Hierarchie způsobů nakládání s odpadem (dle Směrnice) jako pořadí priorit pro právní předpisy a politiku v oblasti předcházení vzniku odpadů a nakládání s nimi se použije tato hierarchie způsobů nakládání s odpady (uvedeno v pořadí od nejpřijatelnějšího k nejméně přijatelnému): 1. předcházení vzniku 2. příprava k opětovnému použití 3. recyklace 4. jiné využití (například energetické využití) 5. odstranění. Poznámka: Oproti této definici Zákon klade v hierarchii způsobů nakládání s odpady důraz na předcházení vzniku odpadů, jejich minimalizaci, dále na jejich využívání materiálové využití odpadů má přednost před jiným využitím odpadů a jako poslední v hierarchii uvádí odstraňování odpadů. Nesoulad mezi stávajícím Zákonem a Směrnicí zde bude odstraněn novým zákonem o odpadech. Zařízení (dle Zákona 4 písm. e)) je technické zařízení, místo, stavba nebo část stavby. Mezi zařízení pro nakládání s odpady patří například sběrné dvory, recyklační linky, bioplynové stanice, kompostárny, zařízení pro materiálové využití (MBÚ), zařízení pro energetické využití (EVO), spalovny, skládky atd. Zařízení (dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci 4 písm. e)) je stacionární technická jednotka, ve které probíhá jedna či více průmyslových činností uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu, a jakékoli další s tím přímo spojené činnosti, které po technické stránce souvisejí s průmyslovými činnostmi uvedenými v příloze č. 1 k tomuto zákonu probíhajícími v dotčeném místě a mohly by ovlivnit emise a znečištění, nejde-li o stacionární technickou jednotku používanou k výzkumu, vývoji a zkoušení nových výrobků a procesů; za zařízení se považuje i stacionární technická jednotka neuvedená v příloze č. 1 k tomuto zákonu, jestliže provozovatel zařízení pro ni požádá o vydání integrovaného povolení. 13

20 Kapitola 2 Definice obecných pojmů v OH Mobilní zařízení pro nakládání s odpady (dle vyhlášky č. 383/2001 Sb.) je zařízení schopné pohybu a samostatné funkce, které přemístěním tuto funkci neztratí. Lze rozlišit mobilní zařízení na: mobilní zařízení k využívání nebo odstraňování odpadů a mobilní zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů. 2.3 Ostatní pojmy Plán pro nakládání s odpady (odpadové hospodářství) (dle Směrnice) má stanovit analýzu stávající situace v nakládání s odpady v rámci dotyčné územní jednotky, jakož i opatření, která je třeba přijmout s cílem zlepšit environmentálně šetrnou přípravu na opětovné použití, recyklaci, využití a odstranění odpadů, a posouzení toho, jak bude tento plán podporovat provádění cílů a ustanovení Směrnice. Plán odpadového hospodářství (dle Zákona 42 a 43) ČR a krajů obsahuje vyhodnocení stavu odpadového hospodářství, závaznou část a směrnou část, kde Závazná část plánu odpadového hospodářství ČR a kraje stanoví rámcové a konkrétní cíle a opatření k jejich dosažení. Programy předcházení vzniku odpadů (dle Směrnice) tvoří vhodná konkrétní kvalitativní a kvantitativní kritéria pro opatření k předcházení vzniku odpadů přijatá za účelem sledování a posouzení pokroku, jehož bylo jejich prostřednictvím dosaženo, a mohou určit konkrétní kvalitativní nebo kvantitativní cíle a ukazatele, podrobněji viz Směrnice. Poznámka: Komise vytvoří systém pro výměnu informací o osvědčených postupech týkajících se předcházení vzniku odpadů a vypracuje pokyny s cílem pomoci členským státům při přípravě programů. Informační systém (dle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy 2 odst. b)) je funkční celek nebo jeho část zabezpečující cílevědomou a systematickou informační činnost. Každý informační systém zahrnuje data, která jsou uspořádána tak, aby bylo možné jejich zpracování a zpřístupnění, a dále nástroje umožňující výkon informačních činností. Vytváření informačních systémů správy je proces zavádění informačních a komunikačních technologií, včetně jeho právního, organizačního, znalostního a technického zajištění. Zpětný odběr (dle Zákona 38 odst. 1 a 37a odst. 1 písm. b a vyhlášky č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků 1 a 2) je odebírání použitých výrobků povinnými osobami od spotřebitelů bez nároku na úplatu za účelem jejich využití nebo odstranění. Zpětný odběr se nevztahuje na výrobky, se kterými bylo nakládáno jako s odpadem již před jejich předáním povinné osobě. Povinnost zpětného odběru v podmínkách ČR se vztahuje na použité oleje, elektrické akumulátory, galvanické články a baterie, výbojky a zářivky, pneumatiky, elektrozařízení pocházející z domácností, autovraky. 14

Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje na období

Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje na období Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje na období 2016-2025 1 Účel POH Středočeského kraje Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje (POH SK) je zpracován na základě 43 zákona č. 185/2001

Více

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Konference Analytika odpadů II 27. listopadu 2012 Žďár nad Sázavou VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Andrea Jonášová Odbor odpadů Věcný záměr zákona o odpadech hlavní změny oproti současnému stavu

Více

AKTUÁLNÍ ZMĚNY ZÁKONA, PŘÍPRAVA NOVÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POH, DATA O ODPADECH V ČR, OPŽP PO3

AKTUÁLNÍ ZMĚNY ZÁKONA, PŘÍPRAVA NOVÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POH, DATA O ODPADECH V ČR, OPŽP PO3 AKTUÁLNÍ ZMĚNY ZÁKONA, PŘÍPRAVA NOVÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POH, DATA O ODPADECH V ČR, OPŽP PO3 Tomáš Kovařík Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Konference Biomasa & Energetika, 24. listopadu

Více

O nakládání s komunálním odpadem

O nakládání s komunálním odpadem Obec Sadov na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne 19.12.2001 v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých

Více

Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014

Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014 Projekt je realizován v rámci OP Slovenská republika Česká republika, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014 Obsah prezentace Co je komunální

Více

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Odbor odpadů, MŽP Jaromír MANHART 1. Národní konference Předcházení vzniku odpadů CEMC/ČZÚ, Praha, 2. 10. 2014 STRATEGIE A PROGRAMY

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA JIHOČESKÉHO KRAJE č. 7/2004 ze dne ,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA JIHOČESKÉHO KRAJE č. 7/2004 ze dne , OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA JIHOČESKÉHO KRAJE č. 7/2004 ze dne 14. 9. 2004, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Jihočeského kraje Zastupitelstvo Jihočeského kraje se usneslo dne

Více

MĚSTO KRUPKA Obecně závazná vyhláška č. 25 /2001 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

MĚSTO KRUPKA Obecně závazná vyhláška č. 25 /2001 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem MĚSTO KRUPKA Obecně závazná vyhláška č. 25 /2001 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Zastupitelstvo města Krupka se usneslo podle 84 odst. 2 písm. i) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní

Více

Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období

Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období 2016-2026 Zpracoval(a): Zpracoval: Mgr. Daniel Havlík Datum: 19. 4. 2016 Základní informace souhlasné stanovisko SEA vydáno MŽP dne 22. prosince

Více

POVINNOSTI PŘI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

POVINNOSTI PŘI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY POVINNOSTI PŘI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Ministerstvo životního prostředí Odbor výkonu státní správy VII Ing. Marie Boehmová 1. Obecné povinnosti Prvotní původce (každý) je povinen nakládat s odpady a zbavovat

Více

Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001

Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001 O b e c H r á d e k Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecní zastupitelstvo obce Hrádek schválilo na svém zasedání dne 11. prosince 2001 podle

Více

OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň. Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015

OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň. Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015 OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně

Více

Vyhláška č. 01/2002 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE HRADEŠICE O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM A SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE HRADEŠICE

Vyhláška č. 01/2002 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE HRADEŠICE O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM A SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE HRADEŠICE Vyhláška č. 01/2002 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE HRADEŠICE O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM A SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE HRADEŠICE Obecní zastupitelstvo v Hradešicích vydává podle 84 odst. 2 písm. i) zákona

Více

Strategie odpadového hospodářství EU a ČR

Strategie odpadového hospodářství EU a ČR Strategie odpadového hospodářství EU a ČR Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Energetická bezpečnost Prahy & Odpad jako energie Praha, 18. května 2015 OBSAH PREZENTACE Strategie EU

Více

Aktuální situace v právních předpisech týkajících se biologicky rozložitelných odpadů, zvážení možnosti podpory odbytu kompostů vyrobených z BRKO

Aktuální situace v právních předpisech týkajících se biologicky rozložitelných odpadů, zvážení možnosti podpory odbytu kompostů vyrobených z BRKO Aktuální situace v právních předpisech týkajících se biologicky rozložitelných odpadů, zvážení možnosti podpory odbytu kompostů vyrobených z BRKO Odpadové dny 2010 Mendlova univerzita, Brno 23.9.2010 Bc.

Více

Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice

Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Jaromír Manhart Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Dny teplárenství a energetiky Hradec Králové, 22. dubna 2015 Odpady v ČR probuzeny Zákon

Více

Možnosti snižování KO. a jejich monitorování

Možnosti snižování KO. a jejich monitorování Možnosti snižování KO a jejich monitorování Produkce a skladba domovních/komunálních odpadů Měrná produkce 178 kg/obyvatel/ rok 1994 Nárůst produkce za 15 let o 38 % hm. (cca 2,5 % ročně) Měrná produkce

Více

Strategie odpadového hospodářství ČR Ministerstva životního prostředí

Strategie odpadového hospodářství ČR Ministerstva životního prostředí Strategie odpadového hospodářství ČR Ministerstva životního prostředí Jaromír Manhart Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje Liberec,

Více

Výhled pro nakládání s BRO v ČR

Výhled pro nakládání s BRO v ČR Výhled pro nakládání s BRO v ČR Kamila Součková MŽP Odbor odpadů Nový zákon o odpadech Platná legislativa OH ČR Rozšířené teze rozvoje OH v ČR (schváleny vládou 25. srpna 2010) Věcné záměry zákon o odpadech

Více

Odpadové hospodářství obce a energetické využití odpadů

Odpadové hospodářství obce a energetické využití odpadů Odpadové hospodářství obce a energetické využití odpadů Mgr. Pavel Drahovzal starosta obce Velký Osek Výkonný ředitel Kanceláře Svazu měst a obcí České republiky Legisla(va odpadového hospodářství - východiskem

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. Obecně závazná vyhláška mě sta Králíky:

MĚSTO KRÁLÍKY. Obecně závazná vyhláška mě sta Králíky: MĚSTO KRÁLÍKY Obecně závazná vyhláška mě sta Králíky: O zavedení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systém nakládání se stavebním odpadem Spis.

Více

REALIZACE INTEGROVANÉHO SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S ODPADY V REGIONU ŠUMPERSKO

REALIZACE INTEGROVANÉHO SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S ODPADY V REGIONU ŠUMPERSKO REALIZACE INTEGROVANÉHO SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S ODPADY V REGIONU ŠUMPERSKO Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc. Bc. Jiří Kalina, Ing. František Piliar, ECO Management, s.r.o. Mgr. Tomáš Chudárek SITA CZ Symposium

Více

Příprava Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje 2015-2025

Příprava Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje 2015-2025 Příprava Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje 2015-2025 Zpracoval: Ing. Michal Rásocha Datum: 15. dubna 2015 POH MSK Strategický dokument kraje v oblasti OH. Vyhlášen 29. října 2004 s

Více

Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2011,

Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2011, Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2011, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Stašov se usneslo dne 16.12. 2011 vydat

Více

Čl. 1. Obecné povinnosti

Čl. 1. Obecné povinnosti Obecně závazná vyhláška obce Mouchnice č.1/2001 o stanovení systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem. Zastupitelstvo

Více

ZÁKON O ODPADECH ZÁKON O ODPADECH NEBEZPEČNÝ ODPAD PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ. č.. 185/2001 Sb.

ZÁKON O ODPADECH ZÁKON O ODPADECH NEBEZPEČNÝ ODPAD PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ. č.. 185/2001 Sb. ZÁKON O ODPADECH NEBEZPEČNÝ ODPAD PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Odpady potravinářské výroby Mgr. Kateřina Járová, Ph.D. Zákon č. 185/2001 Sb., o a o změně některých dalších zákonů Vyhláška č. 93/2016 Sb.,

Více

Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice

Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Vojtěch Pilnáček Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Regionální setkání starostů Regionservis Dětenice, 14. května 2015 Odpady v ČR probuzeny

Více

III. Věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností

III. Věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností III. Věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností Ministerstvo životního prostředí, 2. 11. 2014 Obsah A. Přehled právních předpisů vztahujících se k věcnému záměru... - 4 - B. Zhodnocení stávající

Více

Obec Chlístov. Obecně závazná vyhláška obce Chlístov č. 1/2013

Obec Chlístov. Obecně závazná vyhláška obce Chlístov č. 1/2013 Obec Chlístov Obecně závazná vyhláška obce Chlístov č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce VŘESKOVICE a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů

Více

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ PODLE ZÁKONA Č. 185/2001 SB., O ODPADECH Příručka pro oblast životního prostředí Příručka pro oblast životního prostředí Obsah: 1.0 Úvod 1.1 Stručný

Více

Plán odpadového hospodářství Libereckého kraje

Plán odpadového hospodářství Libereckého kraje Plán odpadového hospodářství Libereckého kraje Prohlášení ke koncepci dle 10g odst. 4 a 5e zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění PRAHA prosinec 2015 Obsah: Prohlášení

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2016. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2016. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují se na svém zasedání dne 25. února 2016 usneslo vydat na základě 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

Plán odpadového hospodářství města Dubňany Směrná část

Plán odpadového hospodářství města Dubňany Směrná část Plán odpadového hospodářství města Dubňany 2017-2026 Směrná část Objednatel Zhotovitel Město Dubňany ECO Management, s.r.o. Náměstí 15. dubna 1149 K Západi 2033/54 696 03 Dubňany 621 00 Brno IČ 00284882

Více

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk, ve znění vyhlášek č. 3/2003 a č. 2/2006 Zastupitelstvo

Více

Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje za rok 2012

Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje za rok 2012 Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje za rok 2012 Zpracovatel: Krajský úřad Moravskoslezského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Listopad 2013 1 1. Úvod Plán odpadového

Více

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020 B L I Ž Š Í S P E C I F I K A C E P Ř E D M Ě T U V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y Příloha č. 2 ZD k veřejné zakázce dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2013. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2013. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují se na svém zasedání dne 20. června 2013 usneslo vydat na základě 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010,

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010, Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na správním území města Český Brod a systém

Více

Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému využívání odpadů

Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému využívání odpadů Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému využívání odpadů Jaromír MANHART Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí ODPADY 2014 a jak dál aneb budeme mít maskované spalovny? 24.

Více

Strategie odpadového hospodářství ČR Ministerstva životního prostředí

Strategie odpadového hospodářství ČR Ministerstva životního prostředí Strategie odpadového hospodářství ČR Ministerstva životního prostředí Jaromír Manhart Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje Tábor,

Více

Udržitelné odpadové hospodářství z pohledu obcí Strategie rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech ČR. Mgr. Barbora Němcová Svaz měst a obcí ČR

Udržitelné odpadové hospodářství z pohledu obcí Strategie rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech ČR. Mgr. Barbora Němcová Svaz měst a obcí ČR Udržitelné odpadové hospodářství z pohledu obcí Strategie rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech ČR Mgr. Barbora Němcová Svaz měst a obcí ČR Svaz měst a obcí České republiky Svaz měst a obcí České

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany o nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Osvětimany se usneslo na svém zasedání dne 15. listopadu 2001 vydat podle ust.

Více

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014 Legislativa v odpadovém hospodářství a obce Velehrad 4.12.2014 Ing. Jana Káčerová Krajský úřad Zlínského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Legislativa v odpadovém hospodářství 1. Zákon č. 185/2001

Více

OBEC PRAVLOV. Obecně závazná vyhláška. č. 1/2001. o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce Pravlov.

OBEC PRAVLOV. Obecně závazná vyhláška. č. 1/2001. o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce Pravlov. OBEC PRAVLOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce Pravlov. Zastupitelstvo obce Pravlov se na svém zasedání dne 30.12..2001 usneslo podle

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vranov Pro rok 2003

Obecně závazná vyhláška obce Vranov Pro rok 2003 Obecně závazná vyhláška obce Vranov Pro rok 2003 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

III. Odůvodnění. Obecná část

III. Odůvodnění. Obecná část Odůvodnění III. Obecná část Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o změně vyhlášky č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých

Více

Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice

Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Martin Harák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Ostrava, 17. září 2015 Zákon o odpadech Poslední novelizace zákon č. 223/2015 Sb. Zákon

Více

Energetické využívání odpadů připravovaná legislativa. Jana Střihavková odbor odpadů

Energetické využívání odpadů připravovaná legislativa. Jana Střihavková odbor odpadů Energetické využívání odpadů připravovaná legislativa Jana Střihavková odbor odpadů Zákon č. 185/2001 Sb. 23 spalování odpadů odstraňování D10 využívání R1 Energetické využívání odpadů podle zákona o odpadech

Více

KONCEPCE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA PLZNĚ

KONCEPCE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA PLZNĚ KONCEPCE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA PLZNĚ Zadavatel: Statutární město Plzeň, Magistrát města Plzně Odbor řízení technických úřadů Škroupova 5, 306 32 Plzeň Zpracovatel: BOHEMIAPLAN, s.r.o.,

Více

Strategie rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech ČR základní podklad pro tvorbu legislativy OH v ČR

Strategie rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech ČR základní podklad pro tvorbu legislativy OH v ČR Strategie rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech ČR základní podklad pro tvorbu legislativy OH v ČR Konference Odpady 2011 Plzeň, 15. 11. 2011 Pohled měst a obcí na udržitelné odpadové hospodářství:

Více

o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce a jejích částech.

o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce a jejích částech. Obecně závazná vyhláška č. 1/2001 Obce Horní Krupá o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce a jejích částech. Zastupitelstvo obce Horní Krupá vydává dne 7. 12. 2001 v souladu

Více

Dotace nového programovacího období 2014-2020

Dotace nového programovacího období 2014-2020 Dotace nového programovacího období 2014-2020 Předpokládané podpory v odpadovém hospodářství OP přeshraniční spolupráce SR-ČR Program OPŽP PRIORITNÍ OSA 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže

Více

o nakládání s komunálním odpadem

o nakládání s komunálním odpadem Obecně závazná vyhláška města Nejdek č. 3 / 2008 o nakládání s komunálním odpadem Město Nejdek na základě usnesení č. ZM/242/9/08 zastupitelstva města ze dne 10. dubna 2008, ve smyslu ustanovení 17 odst.

Více

Analýza POH obcí ve vztahu k prevenci vzniku odpadů Analyzované obce Tabulka výsledků analýzy dle velikosti obcí Příklady opatření v současně

Analýza POH obcí ve vztahu k prevenci vzniku odpadů Analyzované obce Tabulka výsledků analýzy dle velikosti obcí Příklady opatření v současně Analýza POH obcí ve vztahu k prevenci vzniku odpadů Analyzované obce Tabulka výsledků analýzy dle velikosti obcí Příklady opatření v současně platných starých POH obcí Plánování odpadového hospodářství

Více

Obec Třebovice. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010,

Obec Třebovice. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, Obec Třebovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem

Více

Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Jaromír Manhart Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí

Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Jaromír Manhart Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Jaromír Manhart Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Most, 3. června 2015 Odpady v ČR probuzeny Zákon o odpadech Poslední novelizace Zákon

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3 /2015 Statutárního města Hradec Králové

Obecně závazná vyhláška č. 3 /2015 Statutárního města Hradec Králové Obecně závazná vyhláška č. 3 /2015 Statutárního města Hradec Králové o nakládání s komunálním a stavebním odpadem a o systému komunitního kompostování Zastupitelstvo města Hradec Králové se na svém zasedání

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více

Povinnosti obcí při nakládání s odpady

Povinnosti obcí při nakládání s odpady Povinnosti obcí při nakládání s odpady Setkání starostů, Ostrava 17. 2. 2009 1 Zákon o odpadech (185/2001 Sb.) Příprava nového zákona o odpadech návaznost na novou Směrnici vnitřní připomínkové řízení

Více

Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému vs. materiálovému využívání

Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému vs. materiálovému využívání Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému vs. materiálovému využívání Jaromír MANHART Ministerstvo životního prostředí odbor odpadů Kabinet odpadů MŽP/ČSPŽP 29. 5. 2014 Praha Odpad

Více

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR Ing. Kateřina Sobková Praha, 17.9.2013 Produkce odpadů 2008 2009 2010 2011 2012 * Celková produkce odpadů tis. t 30 782 32 267 31 811 30 672 31 007 Celková

Více

Článek 1. Závaznost vyhlášky

Článek 1. Závaznost vyhlášky Obecně závazná vyhláška obce Petříkov č. 1/2007 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Petříkov a

Více

budoucnost odpadového hospodářství /se zaměřením na komunální odpady/

budoucnost odpadového hospodářství /se zaměřením na komunální odpady/ Aktuální novela zákona o odpadech a budoucnost odpadového hospodářství /se zaměřením na komunální odpady/ Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů - účinnost od 1.1.2002 1 -

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Ondřejov schválilo na svém zasedání dne 26. 1. 2011 podle ustanovení 10 písm. d) zákona

Více

BRO Předpisy EU. RNDr. Dragica Matulová, CSc. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. M., v.v.i. Centrum pro hospodaření s odpady

BRO Předpisy EU. RNDr. Dragica Matulová, CSc. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. M., v.v.i. Centrum pro hospodaření s odpady BRO Předpisy EU RNDr. Dragica Matulová, CSc. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. M., v.v.i. Centrum pro hospodaření s odpady Evropská Směrnice o bioodpadech první návrh směrnice o bioodpadu-2000 druhý

Více

MBÚ a energetické využívání odpadů OPŽP

MBÚ a energetické využívání odpadů OPŽP MBÚ a energetické využívání odpadů OPŽP Jana Střihavková odbor odpadů MBÚ Zařízení k mechanicko biologické úpravě odpadů Účelem zařízení je mechanické oddělení výhřevné složky od biologické složky. Zařízení

Více

odpadové NEBO oběhové hospodářství, to je oč tu běží? Dipl. Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D. SUEZ Využití zdrojů a.s.

odpadové NEBO oběhové hospodářství, to je oč tu běží? Dipl. Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D. SUEZ Využití zdrojů a.s. odpadové NEBO oběhové hospodářství, to je oč tu běží? Dipl. Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D. SUEZ Využití zdrojů a.s. SUEZ ready for the resource revolution zastoupení v 70 zemích 81 000 zaměstnanců obrat 15,1

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 7. volební období. USNESENÍ výboru pro životní prostředí z 8. schůze dne 21.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 7. volební období. USNESENÍ výboru pro životní prostředí z 8. schůze dne 21. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 7. volební období 32 USNESENÍ výboru pro životní prostředí z 8. schůze dne 21. května 2014 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb.,

Více

197/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

197/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY Systém ASPI - stav k 1.7.2012 do částky 80/2012 Sb. a 34/2012 Sb.m.s. Obsah a text 197/2003 Sb. - poslední stav textu Změna: 473/2009 Sb. 197/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 4. června 2003 o Plánu odpadového

Více

Práce s odpady a jejich recyklace. Škola jako centrum celoživotního učení - další vzdělávání maloobchodních prodejců CZ.1.07/3.2.05/02.

Práce s odpady a jejich recyklace. Škola jako centrum celoživotního učení - další vzdělávání maloobchodních prodejců CZ.1.07/3.2.05/02. Práce s odpady a jejich recyklace Škola jako centrum celoživotního učení - další vzdělávání maloobchodních prodejců CZ.1.07/3.2.05/02.0024 Slide 1 LEGISLATIVA -ZÁKONY ZÁKON č. 185/2001 Sb., o odpadech

Více

PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ NA ÚROVNI EU A ČR

PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ NA ÚROVNI EU A ČR PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ NA ÚROVNI EU A ČR Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Konference Aktuální výzvy odpadového hospodářství 18. října 2017,

Více

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2001 kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E Zastupitelstvo obce Žihobce se podle 10 písm. a) a

Více

Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy

Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy Mgr. Viktor Havlice Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 Praha 10, 100 10 Ústředna: +420-267 121 111 Fax: ++420-2-6731-0308 Email: info@env.cz Obsah

Více

-1- Obec Roudná. Čl. l

-1- Obec Roudná. Čl. l -1- Obec Roudná Obecně závazná vyhláška č. 1/2002 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálním území obce Roudná

Více

Právníúprava odpadového hospodářství

Právníúprava odpadového hospodářství Právníúprava odpadového hospodářství Michal Sobotka Katedra práva životního prostředí PF UK sobotka@prf.cuni.cz Produkce odpadů svět: 14 mld.t ročně 15% N Evropa: 2.3 mld.t 3.5 mil.t/obyvatel 27 mil.t

Více

Oddíl I. Základní ustanovení

Oddíl I. Základní ustanovení MĚSTO OSTROV Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Korouhev

Obecně závazná vyhláška Obce Korouhev zpět Obecně závazná vyhláška Obce Korouhev č. 2/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem v Obci Korouhev Zastupitelstvo

Více

METODIKA ME 13/06 PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

METODIKA ME 13/06 PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ČEZ DISTRIBUCE SKUPINA ČEZ DRUH DOKUMENTU METODIKA ČÍSLO DOKUMENTU ME 13/06 NÁZEV PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ HLAVNÍ ZPRACOVATEL odbor Strategický rozvoj vedoucí odboru 12120000 / Ing. Milan Špatenka

Více

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00 Tabulka č.4.1.1. - Celková produkce odpadů města Šumperka v období 2-24 Druh zdroj dat: evidence odpadů obce Název druhu Kategorie Produkce Změna produkce * odhad pro 2851 obyvatel Měrná produkce v roce

Více

(není relevantní pro transpozici)

(není relevantní pro transpozici) Čl. 1 Číslo Sb. z. Ustanovení (, odst., Účelem této směrnice je na prvním místě prevence vzniku odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) a dále jeho opětovné použití, recyklace a další formy

Více

OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V ČR A NOVÉ SMĚRNICE EU V ODPADECH

OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V ČR A NOVÉ SMĚRNICE EU V ODPADECH OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V ČR A NOVÉ SMĚRNICE EU V ODPADECH Jan Maršák odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Dny teplárenství a energetiky 26. dubna 2017, Hradec Králové OBSAH PREZENTACE ü BALÍČEK

Více

Příprava nové legislativy v odpadovém hospodářství. Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl

Příprava nové legislativy v odpadovém hospodářství. Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl Příprava nové legislativy v odpadovém hospodářství Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl Obsah prezentace Příprava nové legislativy v odpadovém hospodářství VZ zákona o odpadech Vyloučení z působnosti Definice odpadu

Více

odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra

odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Právní výklad k zákonnému zmocnění odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra K obecně závazné vyhlášce, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

2. Stávající pozice SDO v integrovaném systému Svoz stavebních odpadů: Sběrné dvory:

2. Stávající pozice SDO v integrovaném systému Svoz stavebních odpadů: Sběrné dvory: STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY V RÁMCI INTEGROVANÉHO SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S ODPADY CONSTRUCTION AND DEMOLITION WASTE IN THE FRAME OF INTEGRATED WASTE MANAGEMENT SYSTEM Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc., Mgr. Michal

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 města Opočno

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 města Opočno Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 města Opočno o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Opočna, včetně systému nakládání

Více

VYHLÁŠKA č. 5/2006. ve znění vyhlášky č. 1/2010 Obecně závazná vyhláška obce Stárkov

VYHLÁŠKA č. 5/2006. ve znění vyhlášky č. 1/2010 Obecně závazná vyhláška obce Stárkov VYHLÁŠKA č. 5/2006 ve znění vyhlášky č. 1/2010 Obecně závazná vyhláška obce Stárkov o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce

Více

N á v r h. S t a n o v i s k o. Legislativní rady vlády k návrhu zákona o odpadech. I. K celkovému zaměření návrhu

N á v r h. S t a n o v i s k o. Legislativní rady vlády k návrhu zákona o odpadech. I. K celkovému zaměření návrhu Odbor vládní legislativy Čj. 941/16 V Praze dne 5. ledna 2017 Výtisk č.: N á v r h S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády k návrhu zákona o odpadech I. K celkovému zaměření návrhu Oblast odpadového

Více

Obecně závazná vyhláška obce Kostelec nad Vltavou o nakládání s komunálním a stavebním odpadem č.1/2013. Čl.1 Předmět a působnost vyhlášky

Obecně závazná vyhláška obce Kostelec nad Vltavou o nakládání s komunálním a stavebním odpadem č.1/2013. Čl.1 Předmět a působnost vyhlášky Obecně závazná vyhláška obce Kostelec nad Vltavou o nakládání s komunálním a stavebním odpadem č.1/2013 Zastupitelstvo obce Kostelec nad Vltavou se usneslo podle 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb.,

Více

Katalogy a seznamy nebezpečných odpadů. Kategorizace odpadů podle nebezpečnosti.

Katalogy a seznamy nebezpečných odpadů. Kategorizace odpadů podle nebezpečnosti. Katalogy a seznamy nebezpečných odpadů. Kategorizace odpadů podle nebezpečnosti. Zákon 185/2001 Sb. jednoznačně ve svých přílohách či v prováděcích předpisech stanovuje co je nebezpečný odpad základním

Více

Obecně závazná vyhláška č. 13 Obce Havlíčkova Borová

Obecně závazná vyhláška č. 13 Obce Havlíčkova Borová Obecně závazná vyhláška č. 13 Obce Havlíčkova Borová o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území obce a jejich místních částí Zastupitelstvo obce Havlíčkova Borová vydává dne 13.12.2001 v souladu

Více

IV. Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina

IV. Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina IV. Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina Ing. Pavla Bendová vedoucí oddělení technické ochrany ŽP Krajský úřad kraje Vysočina 564602515 bendova.p@kr-vysocina.cz 10. listopadu 2009 Třebíč Povinnosti

Více

Akční plán pro tematickou předběžnou podmínku v gesci MŽP

Akční plán pro tematickou předběžnou podmínku v gesci MŽP Akční plán pro tematickou předběžnou podmínku v gesci MŽP Podpora investic do odpadového udržitelných z vypracování plánů pro nakládání s odpady v souladu se směrnicí 2008/98/ES o odpadech a s hierarchií

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Zastupitelstvo obce Líbeznic vydává dne 10.12.2001 podle ustanovení 17 odst. 2 zákona č.185/2001sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a v souladu

Více

Vyhláška č. 13 o systému shromažď. odpadu

Vyhláška č. 13 o systému shromažď. odpadu Vyhláška č. 13 o systému shromažď. odpadu Dokumenty > Obecně závazné vyhlášky vytvořeno: 13.3.2002 změněno: 13.3.2002 zveřejnit od: 13.3.2002 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 13 kterou se stanoví

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Kraje Vysočina ze dne 2. února 2016 č. 1/2016

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Kraje Vysočina ze dne 2. února 2016 č. 1/2016 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Kraje Vysočina ze dne 2. února 2016 č. 1/2016 kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období od roku 2016 Zastupitelstvo Kraje Vysočina

Více

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PARDUBICKÉHO KRAJE ZA ROK 2008

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PARDUBICKÉHO KRAJE ZA ROK 2008 VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PARDUBICKÉHO KRAJE ZA ROK 2008 listopad 2009 ISES, s.r.o. M.J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Obsah : Kap. Název kapitoly Str. 1. Úvodní část 3 1.1. Cíl vyhodnocení

Více

3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Plán odpadového hospodářství je strategický dokument kraje v oblasti odpadového hospodářství, který navrhuje, specifikuje a hodnotí nezbytné změny současné praxe

Více