Integrovaný systém nakládání s odpady na regionální úrovni

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Integrovaný systém nakládání s odpady na regionální úrovni"

Transkript

1 Integrovaný systém nakládání s odpady na regionální úrovni

2 Publikace byla vydána v rámci projektu: SPII2f1/30/07: Výzkum integrovaného systému nakládání s odpady a nových podpůrných nástrojů pro jeho zavedení v podmínkách České republiky rezortního výzkumu Ministerstva životního prostředí České republiky. Autorský kolektiv: vedoucí autorského kolektivu: Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc., ECO-Management s.r.o., Brno (redakce a editace všech kapitol) Spoluautoři kapitol: Ing. Bedřich Friedmann, SITA CZ a.s., Praha (kapitola 6 a část kapitol 5, 7) Mgr. Michal Hejč, ECO-Management s.r.o., Brno (část kapitol 4 a 5) Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D., SITA CZ a.s., Praha (část úvodní kapitoly a kapitoly 5) Ing. Tomáš Chudárek, SITA CZ a.s., Praha (kapitola 6, část kapitoly 4, 5 a 7) Bc. Jiří Kalina, ECO-Management s.r.o., Brno (část kapitol 3, 4, 5 a 7) Ing. František Piliar, ECO-Management s.r.o., Brno (část kapitol 3, 4, 5 a 7) Recenze: Doc. RNDr. Jana Kotovicová, Ph.D., Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Ing. Miroslav Lacuška, CSc., Enviro Adviser, Bratislava Jazyková úprava: Bc. Kateřina Chvátalová, Univerzita Karlova v Praze nakladatelství Littera, 2009 ISBN:

3 Obsah Obsah 1 ÚVOD Představení výzkumného projektu Jak číst tuto publikaci? DEFINICE OBECNÝCH POJMŮ V OH Odpad, původci a držitelé odpadu Způsoby nakládání s odpady Ostatní pojmy SOUČASNÝ STAV OH V ČR Výchozí legislativní podmínky Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech Směrnice č. 98/2008/ES, o odpadech Komunální odpad Živnostenský odpad Biologicky rozložitelný odpad Elektroodpad Autovraky Obaly Očekávaný vývoj legislativy Doporučované změny Zákona a implementace Směrnice Pojmy a definice Obce a nakládání s komunálním odpadem Nakládání s odpady Nakládání s biologicky rozložitelnými odpady Plány odpadového hospodářství a ISNO Zpětný odběr Kolektivní systémy Autovraky VYBRANÉ TOKY ODPADŮ V ČR Komunální odpad Produkce a nakládání s KO v ČR Živnostenský odpad Odhad produkce živnostenského odpadu Biologicky rozložitelný odpad Produkce BRO na úrovni obce Některé specifické druhy BRO BRO z údržby obecní zeleně Kompostování Anaerobní fermentace Energetické využití BRO Současné nakládání s BRO na komunální úrovni Předcházení vzniku BRKO...81 iii

4 Obsah 4.4 Elektroodpad Kolektivní systémy ASEKOL zpětný odběr elektrozařízení EKOLAMP zpětný odběr osvětlovacích zařízení Elektrowin zpětný odběr elektrospotřebičů OFO - Recycling, zpětný odběr elektrospotřebičů REMA Systém zpětný odběr zařízení informačních a komunikačních technologií RETELA zpětný odběr elektrozařízení Srovnání zpětného odběru elektrozařízení s EU Autovraky Údaje z registru vozidel Věková struktura vozového parku v ČR Zařízení pro nakládání s autovraky Poplatky a jiné nástroje Obaly Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM Povinné osoby Produkce odpadů z obalů ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI Rakousko Komunální odpad Živnostenský odpad Biologicky rozložitelný odpad Elektroodpad Autovraky Obaly Slovensko Recyklační fond Komunální odpad Živnostenský odpad Biologicky rozložitelný odpad Elektroodpad Autovraky Obaly Německo Komunální odpad Živnostenský odpad Biologicky rozložitelný odpad Elektroodpad Autovraky Obaly Itálie iv

5 Obsah Komunální odpad Živnostenský odpad Biologicky rozložitelný odpad Elektroodpad Autovraky Obaly INTEGROVANÝ SYSTÉM NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Základní pojmy týkající se ISNO Zásady pro vytváření ISNO Prvky (procesy) v ISNO Sběr, shromažďování, třídění, svoz a přeprava odpadů Sběrný dvůr Regionální odpadové centrum Cílové skupiny ISNO Producenti odpadů a obce Výrobci, prodejci a distributoři Subjekty zajišťující prevenci vzniku odpadů a další služby Subjekty zabývající se nakládáním s odpady Subjekty nepřímo zapojené do nakládání s odpadem Nástroje ISNO Normativní (legislativní) nástroje Ekonomické nástroje Informační nástroje Organizační a administrativní nástroje Dobrovolné nástroje Technologické nástroje Indikátory ISNO Indikátory POH Indikátory POH krajů Indikátory ISNO na regionální úrovni APLIKACE ISNO NA PILOTNÍM ÚZEMÍ Úvod Analýza toku BRO v pilotním území města Tišnov Parametry svozu BRKO Metodika stanovení materiálového složení Výsledky sledování návozů BRO Závěry k zahrnutí toku BRO do ISNO Pilotní projekt ISNO v regionu ORP Šumperk Úvod Základní charakteristiky oblasti v rámci kraje Stávající prvky OH oblasti Prvky systému SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK v

6 Obsah 9 POUŽITÁ LITERATURA A INFORMAČNÍ ZDROJE SEZNAM OBRÁZKŮ A GRAFŮ vi

7 Předmluva Předmluva Tato publikace je určena především pro představitele regionální veřejné správy na úrovni měst, obcí, sdružení nebo svazku obcí a krajů. Rovněž může sloužit jako učební materiál pro studenty vysokých škol, kteří se zabývají problematikou odpadového hospodářství. Je také určena odborné veřejnosti, která se zajímá o problematiku integrovaných systémů nakládání s odpady. V publikaci jsou shrnuty průběžné výsledky řešení vědecko-výzkumného projektu č. SPII2f1/30/07: Výzkum integrovaného systému nakládání s odpady a nových podpůrných nástrojů pro jeho zavedení v podmínkách České republiky Resortního výzkumu Ministerstva životního prostředí (MŽP) České republiky (ČR) na léta s počátkem řešení projektů v roce 2007 zabývajícího se výzkumem integrovaného systému nakládání s odpady (se zaměřením na předcházení vzniku odpadů, nakládání s autovraky, elektroodpady, bioodpady, obaly a odpady ze služeb a malých živností). Podle MŽP 1 : Odpady představují v současné době jeden z nejčastějších a nejsledovanějších vedlejších produktů lidské společnosti. Zejména komunální odpady a kaly z čistíren odpadních vod jsou produktem prakticky všech obyvatel. Většina obyvatel se však denně setkává i s produkcí odpadů průmyslových, stavebních, biologicky rozložitelných, nebezpečných a řady dalších. Nakládání s odpady v ČR již dávno překonalo počáteční fázi zavádění běžných technologií a splňování základních legislativních požadavků. V relativně příznivém prostředí z hlediska správné praxe nakládání s odpady je hledání dalších možností zlepšení celého systému soustředěno na materiálové a surovinové úspory a také na efektivní šíření informací relevantních pro příslušné subjekty. Současný trend směřuje k integraci poskytovaných služeb jak na regionální úrovni, tak na krajské a národní úrovni. V ČR, ale i v členských zemích Evropské unie (EU) se ovšem nedaří oddělit růst měrné produkce odpadů na jednoho obyvatele a rok od růstu životní úrovně jejich občanů. Daří se postupně zvyšovat podíl vytříděných a využitých odpadů, celková produkce odpadů v ČR i EU však roste. Proto byl v zadávací dokumentaci Resortního programu výzkumu v působnosti Ministerstva životního prostředí na léta s počátkem řešení projektů v roce 2007 stanoven cíl SP2f1 Předcházet vzniku odpadů, snížit měrné produkce odpadů nezávisle na úrovni ekonomického růstu. Výzkum a vývoj Integrovaného systému nakládání s odpady (ISNO) v ČR směřuje k vytvoření návrhu efektivního systému a nástrojů (informačních, organizačních, administrativních, legislativních, technologických, dobrovolných) pro jeho zavedení podporující předcházení vzniku odpadů a snížení měrné produkce odpadů na obyvatele nezávisle na úrovni ekonomického růstu. 1 1

8 Předmluva Integrovaným systémům nakládání s odpady v podmínkách ČR v takovém rozsahu a míře podrobnosti se žádná publikace doposud nezabývala. Autorský kolektiv věří, že předložená publikace dokáže čtenáři danou problematiku seriózně představit. Autoři rovněž upřímně přivítají, projeví-li čtenáři zájem podělit se s nimi o vlastní zkušenosti či nabídnou-li další odborné náměty, připomínky a doporučení. Autorský kolektiv 2

9 1 Úvod Kapitola 1 Úvod Konec 20. století a začátek 21. století je ve znamení prudkého technologického rozvoje nových environmentálních postupů a technologií zvyšujících efektivitu nakládání s odpady (odpadového hospodářství) 2. Výzkum a vývoj těchto postupů a technologií dosáhl rozsahu srovnatelného s ostatními průmyslovými obory. V čele tohoto procesu stojí moderní legislativa, která je v zemích EU založena na jednoduchém schématu podporujícím prevenční postupy a systémy materiálového a energetického využití odpadu a pro nevyužitelný odpad pak na technologiích jeho bezpečného odstranění. Současně tato legislativa podporuje princip blízkosti, tj. nakládání s odpady přednostně v místě jejich vzniku. Právě tato legislativa způsobila, že se vývojem a výrobou environmentálních technologií začaly zabývat vysoce profesionalizované společnosti. Podobná situace nastává v oblasti provozování systémů nakládání s odpady, kde vzhledem ke zvyšující se odbornosti a vysokým nárokům zákazníků je pro malé a střední organizace stále složitější vyhovět narůstajícím požadavkům trhu. Přelom tisíciletí byl ve znamení nového kvalitativně jiného pohledu na nakládání s odpady, které se zařadilo k ostatním druhům služeb na současném trhu jak na národní, tak i na mezinárodní úrovni. Je charakterizováno následujícími subjekty: Zákazník původce odpadů (organizace, město, obec, průmyslový podnik, živnostník, poskytovatel služeb, obchodní dům atd.) se soustředí na svou základní činnost, tedy výrobu či poskytování služby, která je jeho hlavním úkolem. Ve své každodenní praxi uplatňuje preventivní a proaktivní přístup k řešení odpadového hospodářství (OH), přičemž může využívat poskytované know-how. Vyžaduje outsourcing 3 ostatních vedlejších procesů služeb tak, aby jeho vývoj a rozvoj byl zaměřen pouze na úroveň jeho primární činnosti. Výrobce se specializuje na vývoj vhodných způsobů postupů a výrobu technologií a zařízení pro nakládání s odpady. U těch však převládá jejich velká variabilita (daná potřebami ojedinělosti každého případu) nad trvalou unifikací. Hlavními zákazníky pak nejsou původci odpadů, ale převážně provozovatelé systémů nakládání s odpady v ohraničeném regionu nebo dané komoditě. Provozovatel specializovaný poskytovatel služeb v odpadovém hospodářství pro zákazníka. S ohledem na zvýšení efektivnosti svých služeb je nucen integrovat své aktivity do komplexně provázaného systému. Nové logistické možnosti, využívání informačních a komunikačních technologií v OH, zvyšující 2 Termíny nakládání s odpady a odpadové hospodářství mají společný anglický termín waste management. 3 Outsourcing (angl. out, vně, a source, zdroj) znamená, že organizace vyčlení různé podpůrné a vedlejší činnosti a svěří je smluvně jiné společnosti (subkontraktorovi) specializovanému na příslušnou činnost. Je to tedy druh dělby práce, kdy činnost není zajišťována vlastními zaměstnanci, nýbrž např. na základě určité smlouvy jinou organizací. Typicky se jedná o činnosti jako je úklid, údržba, doprava, správa počítačové sítě nebo nakládání s odpady. 3

10 Kapitola 1 Úvod se náklady na moderní sofistikované technologie pro OH a částečné otevření hranic států pro pohyb vybraných druhů odpadů v EU mu umožňují lepší zhodnocení jeho aktivit prostřednictvím vývozu těchto vybraných druhů odpadů. V ČR jsou základní pravidla pro nakládání s odpady stanovena zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, jeho prováděcími právními předpisy a dalšími souvisejícími právními předpisy, které v dalším textu podrobněji rozvedeme. Cíle pro různé způsoby nakládání s odpady a optimální způsoby pro jejich dosažení včetně vytvoření Integrovaných systémů nakládání s odpady (ISNO) jsou stanoveny zákonem č. 185/2001 Sb. a Plánem odpadového hospodářství (POH) ČR na roky , vydaným v roce 2003 formou nařízení vlády č. 197/2003 Sb., kde v jeho Příloze byly stanoveny Zásady pro vytváření jednotné a přiměřené sítě zařízení k nakládání s odpady v ČR, včetně vytvoření ISNO na regionální úrovni a jejich propojení do celostátní sítě zařízení pro nakládání s odpady v rámci vybavenosti území. Z toho vycházely POH jednotlivých krajů ČR tak, aby byly v souladu s POH ČR a naplňovaly jeho cíle. Závaznou část POH krajů vyhlásily kraje většinou v roce 2004 obecně závaznou vyhláškou kraje. Plnění POH ČR je každoročně vyhodnocováno MŽP prostřednictvím Hodnotící zprávy 5, která je přístupná na webu MŽP. Podobně jsou každoročně vyhodnocovány i POH krajů, které jsou rovněž přístupné na jejich webových stránkách 6. V OH je vedena evidence o produkci a nakládání s odpady u původců i zařízení umožňující v souladu s předpisy EU získat podrobné informace o produkci a nakládání s odpady v krajích a celé ČR, které umožňují odpovědně vyhodnocovat POH a získávat podklady pro správní a kontrolní činnost orgánů veřejné správy v OH. Získané informace jsou důležitým podkladem pro další plánování krajů i MŽP v oblasti OH, legislativní činnost i pro poradní orgány ministra MŽP, mezi které patří např. Rada pro odpadové hospodářství ČR, složená z předních odborníků všech resortů i nestátní sféry. V této publikaci budeme vycházet ze současné legislativy EU a ČR v oblasti OH a také ze situace na trhu v OH v ČR i Evropě. Budeme věnovat pozornost problematice ISNO na regionální úrovni se zaměřením na šest vybraných toků odpadů: směsný komunální odpad (SKO), odpady produkované ve sféře služeb a malých živností (živnostenské odpady), biologicky rozložitelné odpady (BRO), autovraky, odpad z použitých elektrozařízení (elektroodpad) a odpad z obalů a obalových materiálů. Vzhledem ke svým specifickým vlastnostem a různému riziku ohrožení našeho životního prostředí vyžaduje každý uvedený tok odpadů specifické nakládání, které v publikaci podrobněji popíšeme Jihomoravský kraj: 4

11 1.1 Představení výzkumného projektu 5 Kapitola 1 Úvod Řešení projektu č. SPII2f1/30/07: Výzkum integrovaného systému nakládání s odpady a nových podpůrných nástrojů pro jeho zavedení v podmínkách České republiky vychází z analýzy současného stavu OH v ČR a úkolů, které vyplývají ze sdělení Evropské komise (dále jen Komise), tj. KOM(2005)0670 Tematické strategie udržitelného využívání přírodních zdrojů, KOM(2005)0666 Tematické strategie předcházení vzniku a recyklace odpadů, KOM(2008)0397 Akčního plánu pro udržitelnou spotřebu a výrobu a udržitelnou průmyslovou politiku, požadavků Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) na sledování materiálových toků se zaměřením na toky odpadů a návazné materiálové toky C(2004)79 Doporučení Rady OECD k materiálovým tokům a produktivitě zdrojů, Strategie udržitelného rozvoje ČR, POH ČR, Rámce programů udržitelné spotřeby a výroby ČR a zejména z nově přijaté Směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropského společenství (ES) č. 98/2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic (dále jen Směrnice). Směrnice, na jejímž znění se dohodla Rada EU s Evropským parlamentem, zavádí cíle pro opětovné využití odpadu, které mají být naplněny do roku Směrnice také určuje pravidla pro budoucí legislativu EU v této oblasti a ukládá členským státům EU nově povinnost vypracovat závazné Programy pro předcházení vzniku odpadu. Směrnici bude nutno implementovat v právních předpisech ČR pro odpadové hospodářství do 12. prosince Pro samotnou formální transpozici Směrnice by sice stačila novela existujícího zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ale jeho nepřehlednost daná osmnácti různými novelizacemi již vyžaduje vypracování nového textu zákona o odpadech. Výzkumný projekt, jehož řešení bylo zahájeno koncem roku 2007, je koncipován na šest etap řešení v délce čtyřicet osm měsíců tak, aby při realizaci prací bylo v jednotlivých etapách projektu zabezpečeno plnění dílčích cílů, z nichž vybíráme jako nejdůležitější: 1. Zpracovat přehled současného stavu odpadového hospodářství (OH) v ČR a vybraných členských zemích EU. 2. Navrhnout regionální ISNO, v kterém budou implementovány indikátory, nástroje a opatření z prováděného výzkumu. 3. Navrhnout vhodné nástroje (informační, legislativní, ekonomické, technické a dobrovolné) pro předcházení vzniku odpadů a zvýšení efektivnosti OH tak, aby byla snížena měrná produkce odpadů nezávisle na úrovni ekonomického růstu ve vybraných komoditách, tj. aby došlo ke zlepšení situace zejména v oblasti předcházení vzniku odpadů, nakládání se směsným komunálním odpadem, s odpady produkovanými ve sféře služeb a malých živností, s biologicky rozložitelným odpadem, autovraky, elektroodpadem a nakládání s odpady z obalů. 4. Srovnat efektivnosti různých systémů pro nakládání se směsným komunálním odpadem, obaly a výrobky po ukončení jejich životnosti.

12 Kapitola 1 Úvod 5. Rozšířit stávající soustavy indikátorů POH o indikátory pro sledování efektivnosti jednotlivých prvků procesů nakládání s odpady, rozšířit systém monitorování a vyhodnocování. 6. Aplikovat návrh ISNO v pilotním území. 7. Vyhodnotit úspěšnost a efektivitu těchto nástrojů v pilotním území pomocí soustavy indikátorů. V této publikaci se zaměříme na prezentaci vybraných výsledků výzkumu z řešení prvních tří dílčích cílů projektu, které byly ukončeny v roce Jak číst tuto publikaci? Vzhledem k tomu, že publikace je určena čtenářům s rozdílnou znalostí problematiky OH, proto je na schématu popsán návod jak číst tuto publikaci podle stupně čtenářovy znalosti a cílové skupiny, ke které náleží. Schéma 1.1: Jak číst tuto publikaci V dalším textu objasníme obsah jednotlivých kapitol, aby měl čtenář podrobnější informace než je začne číst. Kapitola 2 Definice obecných pojmů v OH obsahuje základní pojmový aparát, který je nepostradatelný pro správné pochopení a využití textu celé publikace. Pro čtenáře, který se seznamuje s problematikou OH, jeho zákonitostmi a pravidly, je tato kapitola nenahraditelná. Naopak odborníkům, kteří se v problematice OH dlouhodobě pohybují, lze doporučit vynechání textu této kapitoly, neboť jim je patrně její obsah již předem znám. V kapitole 3 Současný stav odpadového hospodářství v ČR je probrán podrobnější rozbor právních předpisů pro jednotlivé vybrané toky odpadů tj. komunální odpady, živnostenské odpady, bioodpady, elektroodpady, autovraky a odpady z obalů. Pro tyto toky odpadů jsou uvedeny podrobné definice specifických pojmů. Znalci v odpadové problematice se v textu rychle zorientují. Studentům a méně znalým čtenářům problematiky OH však může tato kapitola 6

13 Kapitola 1 Úvod poskytnout cenný náhled do současného stavu OH v ČR. Všem skupinám čtenářů doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost kapitole 3.2, která se zabývá perspektivami budoucí legislativy OH, především implementace Směrnice do české legislativy a přípravou nového zákona o odpadech. Kapitola 4 Vybrané toky odpadů v ČR přináší podrobný rozbor šesti vybraných toků odpadů a doplňuje obecné informace z předchozí kapitoly konkrétními kvantitativními údaji shrnutými názorně v řadě tabulek a grafů. Obsahem kapitoly jsou nejen vyhodnocená statistická data, ale i kvalitativní popis zasazující problematiku jednotlivých odpadových proudů do širšího kontextu. Kapitola nabízí praktické výstupy ve formě popisu technologií používaných pro zpracování odpadu, podrobností o společnostech a kolektivních systémech, které se jednotlivými toky odpadů zabývají, odkazuje i na kontakty na ně. Kapitola 5 Zahraniční zkušenosti poskytuje základní srovnání systémů OH ve čtyřech vybraných členských státech EU s ČR. Podrobnější náhled do problematiky OH je uveden pro vybrané toky odpadů v Německu a Rakousku, které patří k zemím s nejlepšími výsledky dosahovanými v OH, ve Slovenské republice (SR), která má výchozí podmínky velmi podobné podmínkám v ČR. Na závěr kapitoly je popsána situace v Itálii, která je tradičně vnímána jako země, která klade podstatně menší nároky na OH, přesto lze na jejím příkladu demonstrovat velmi rychlý pozitivní vývoj a dosažení vysokých standardů v OH vyžadovaných legislativou EU. Kapitola 6 Integrovaný systém nakládání s odpady je jádrem publikace, soustřeďuje poznatky z ostatních částí publikace a dalších odborných zdrojů pro definici a konstrukci ISNO. Tato kapitola velmi podrobně rozebírá prvky ISNO a vazby mezi nimi, vytyčuje zásady pro budování ISNO, zabývá se jednotlivými nástroji, které má systém ISNO k dispozici, rozděluje je do skupin. V závěru pojednává o indikátorech využitelných pro hodnocení ISNO. Jako ústřední část knihy je tato kapitola určena všem skupinám čtenářů. Přiblíží problematiku ISNO s pomocí několika příkladů z praxe. Kapitola 7 Aplikace ISNO na pilotním území popisuje příklady z praxe. Pojednává o dvou pilotních regionech projektu SPII2f1/30/07, kde jsou uplatňovány zásady ISNO. Jde o město Tišnov, kde probíhá tříděný sběr biologicky rozložitelného odpadu na úrovni domácností. Dále se jedná o region obce s rozšířenou působností (ORP) Šumperk, kde je nyní ISNO implementován. Tato kapitola odráží současnou praxi v OH a může být podnětná pro představitele samosprávy, kteří ISNO chtějí zavádět v jejich regionu. Přibližuje však problematiku ISNO i čtenáři laikovi, který se s problematikou OH teprve seznamuje. 7

14 8

15 2 Definice obecných pojmů v OH Kapitola 2 Definice obecných pojmů v OH Druhá kapitola uvádí definice základních pojmů používaných v textu této publikace. Budou zde uvedeny ve formě, ve které jsou popsány v příslušných právních předpisech zejména ve Směrnici, zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a jeho osmnácti novelami (dále jen Zákon), vyhlášce č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb. (dále jen Katalog), který je kompatibilní s Evropským katalogem odpadů vydaným Rozhodnutím Komise 2000/532/ES, dále Nařízením vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky (dále jen Nařízení) a Evropskými normami ČSN EN Charakterizace odpadů Názvosloví Část 1: Názvy a definice vztahující se k materiálu a ČSN EN Charakterizace odpadů Názvosloví Část 2: Názvy a definice vztahující se k nakládání s odpady (dále Normy). Evropské terminologické normy ČSN EN a ČSN EN byly zavedeny vzhledem k své důležitosti pro OH do soustavy ČSN překladem. V případě, že jsou některé pojmy definovány odchylně v několika různých předpisech, je přednostně uvedena definice pojmu ze Směrnice, následována definicí ze Zákona a posléze z dalších legislativních předpisů a norem. Definice pojmů, u nichž by mohly odlišné definice nevhodně ovlivnit chápání dalšího textu, jsou uvedeny násobně s uvedením původu, který byl pro definici využit a s případným komentářem. 2.1 Odpad, původci a držitelé odpadu V této kapitole zavedeme základní pojmy, které budou společné všem sledovaným tokům odpadů, které budeme postupně popisovat v dalších kapitolách. Pojmy jsou uspořádány v logickém pořadí tak, aby nově zaváděný pojem používal již dříve definované pojmy. Na začátku dalších kapitol pak uvedeme pojmy, které nejsou uvedené v této obecné kapitole a budou se vztahovat k danému toku odpadů popisovanému v příslušné kapitole. Odpad (dle Směrnice) je jakákoli látka nebo předmět, kterých se držitel zbavuje nebo má v úmyslu se zbavit nebo se od něho požaduje, aby se jich zbavil. Odpad (dle Zákona) je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 Zákona. Poznámka: Osoba má povinnost zbavit se movité věci, příslušející do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 Zákona, jestliže ji nepoužívá k původnímu účelu a věc ohrožuje životní prostředí nebo byla vyřazena na základě zvláštního právního předpisu. Definice odpadu dle Směrnice je jednodušší a zavádí pojem držitele odpadu. 9

16 Kapitola 2 Definice obecných pojmů v OH Nebezpečným odpadem (dle Směrnice) je myšlen odpad, který vykazuje jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze III Směrnice (např. olej, tuk, barva, lepidlo, pryskyřice, rozpouštědlo, kyselina, hydroxid, detergenty, odmašťovací přípravky, fotochemikálie, léky, pesticidy, galvanický článek suchý nebo mokrý, zářivka, odpad s obsahem rtuti, zařízení s obsahem chlorfluoruhlovodíků, televize apod.). Katalog odpadů je uveden v příloze č. 1 Katalogu a tvoří jej seznam vzestupně uspořádaných šestimístných katalogových čísel druhů odpadů, v nichž prvé dvojčíslí označuje skupinu odpadů, druhé dvojčíslí podskupinu odpadů a třetí dvojčíslí druh odpadu. Seznam je uspořádán podle odvětví, oboru nebo technologického procesu, v němž odpad vzniká, podrobněji viz Katalog. Komunální odpadem (dle Zákona 4 písm. b)) se rozumí veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob (občanů) a který je uveden v Katalogu ve skupině 20 Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů), včetně složek z odděleného sběru s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. Původcem odpadu (dle Směrnice) se rozumí jakákoliv osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady (prvotní původce odpadu), nebo osoba, která provádí předzpracování, směšování nebo jiné činnosti, jejichž výsledkem je změna povahy nebo složení těchto odpadů. Původcem odpadů (dle Zákona) je právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady. Pro komunální odpady vznikající na území obce, které mají původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadů považuje obec. Obec se stává původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na místě k tomu určeném; obec se současně stane vlastníkem 7 těchto odpadů, Držitelem odpadu (dle Směrnice) se pak rozumí původce odpadu nebo fyzická či právnická osoba, která má tyto odpady v držení. Oprávněná osoba (dle Zákona) je každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle tohoto zákona nebo podle zvláštních právních předpisů (například živnostenský zákon, obchodní zákoník atd.). Oprávněnou osobou je za splnění zákonných podmínek také obec. Původce a oprávněná osoba jsou povinni pro účely nakládání s odpadem odpad zařadit podle Zákona 5 a 6 i Směrnice článku 7 pod katalogová čísla stanovená v Katalogu. Postup pro zařazování odpadů podle Katalogu je stanoven v jeho 2 a 3 a ve Směrnici v článku 7 a v Rozhodnutí Komise 2000/532/ES. 7 Vlastníka můžeme v širším slova smyslu chápat jak držitele odpadu dle Směrnice. 10

17 Kapitola 2 Definice obecných pojmů v OH Obchodníkem (dle Směrnice) se rozumí podnik, který jedná na vlastní odpovědnost, když odpady nakupuje a následně prodává, včetně obchodníků, kteří nemají odpady fyzicky v držení. Zprostředkovatelem (dle Směrnice) se rozumí podnik, který zařizuje využití nebo odstraňování odpadu jménem jiných, včetně zprostředkovatelů, kteří nemají odpady fyzicky v držení. Spotřebitel (dle 2 odst. 1) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele) je fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. 2.2 Způsoby nakládání s odpady Nakládání s odpady (dle Směrnice) je sběr, přeprava, využití a odstraňování odpadů, včetně dozoru nad těmito činnostmi a následné péče o místa odstranění a včetně činností prováděných obchodníkem nebo zprostředkovatelem. Nakládání s odpady (dle Zákona) je shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování odpadu. Odpadovým hospodářstvím (dle Zákona) se rozumí činnost zaměřená na předcházení vzniku odpadů, na nakládání s odpady a na následnou péči o místo, kde jsou odpady trvale uloženy, a kontrola těchto činností. Nakládání s odpady má dle Směrnice ještě širší rozsah než v současnosti zavedený pojem odpadové hospodářství, zejména o dozor nad činnostmi v této oblasti, např. Českou inspekcí životního prostředí (ČIŽP) nebo orgány státní správy. Shromažďování odpadů (dle Zákona 4 písm. f) je krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpady. Sběrné místo, sběrný dvůr nejsou legislativně definovány a je to místo určené ke shromažďování a sběru vybraných druhů odpadů vybavené různými druhy shromažďovacích prostředků (různé typy kontejnerů, sběrné boxy apod.). Na sběrném dvoře lze sbírat větší počet druhů odpadů, a to včetně nebezpečných složek. Sběr (dle Směrnice) je shromažďování odpadu, včetně předběžného třídění a předběžného skladování odpadu pro účely přepravy do zařízení na zpracování odpadu. Sběr odpadů (dle Zákona) je soustřeďování odpadů právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání od spotřebitele za účelem jejich předání k využití nebo odstranění. 11

18 Kapitola 2 Definice obecných pojmů v OH Tříděný sběr (dle Směrnice) je sběr, kdy je tok odpadů oddělen podle druhu a povahy odpadu s cílem usnadnit specifické zpracování. Výtěžnost sběru není legislativně definována a je to množství vytříděných a dále využitelných druhů odpadů vztažené za určité časové období. Vyjadřuje se obvykle v měrných jednotkách jako např. výtěžnost v kg na obyvatele a rok. Účinnost sběru není legislativně definována a je to podíl množství vytříděných odpadů daného druhu k celkové produkci těchto odpadů na daném území za určité časové období (udává se v %). Svoz odpadů není legislativně definován a představuje přepravu odpadů z předem určených míst (daných například obecně závaznou vyhláškou příslušné obce) dopravním prostředkem, který je k tomuto účelu oprávněn. Svozová oblast není legislativně definována a tvoří ji území osoby oprávněné k nakládání s odpady, ve kterém zajišťuje služby k nakládání s odpady. V praxi se jedná o území, ve kterém konkrétní organizace provádí sběr a svoz odpadů do příslušného zařízení na úpravu, využití či odstranění odpadů. Využití odpadů (dle Směrnice) je jakákoli činnost, jejímž hlavním výsledkem je, že odpad slouží užitečnému účelu tím, že nahradí jiné materiály, které by jinak byly použity ke konkrétnímu účelu, nebo jejímž výsledkem je, že je odpad upraven k tomuto konkrétnímu účelu, a to v daném zařízení nebo v širším hospodářství. V příloze II Směrnice je uveden nevyčerpávající seznam způsobů využití. Energetickým využitím (dle Směrnice) rozumíme použití odpadu především jako paliva nebo jiným způsobem k výrobě energie, například v zařízeních pro spalování, která zpracovávají pevné komunální odpady, a to pouze pokud se jejich energetická účinnost rovná nebo je vyšší než 0,60 pro zařízení v provozu povolená v souladu s použitelnými právními předpisy před 1. lednem 2009, nebo 0,65 pro zařízení povolená po 31. prosinci Opětovným použitím odpadů (dle Směrnice) je myšlen jakýkoliv postup, kterým jsou výrobky nebo jejich části, které nejsou odpadem, znovu použity pro tentýž účel, pro který byly původně určeny. Přípravou k opětovnému použití (dle Směrnice) jsou myšleny způsoby využití zahrnující kontrolu, čištění nebo opravu a spočívající v tom, že jsou výrobky nebo části výrobků, které se staly odpady, upraveny tak, že budou opětovně použity bez dalšího předzpracování. Využití odpadů (dle Zákona 4 písm. l)) jsou činnosti uvedené v příloze č. 3 k Zákonu. Recyklace (dle Směrnice) je jakýkoli způsob využití, jímž je odpad znovu zpracován na výrobky, materiály nebo látky, ať pro původní nebo pro jiné účely. Zahrnuje přepracování organických materiálů, ale nezahrnuje energetické využití a přepracování na materiály, které mají být použity jako palivo nebo jako zásypový materiál. 12

19 Kapitola 2 Definice obecných pojmů v OH Odstranění odpadu (dle Směrnice) je jakákoli činnost, která není využitím, a to i v případě, že tato činnost má jako vedlejší důsledek znovuzískání látek nebo energie. V příloze I Směrnice je uveden nevyčerpávající seznam způsobů odstraňování. Odstranění odpadu (dle Zákona 4 písm. o)) definuje odstraňování odpadů jako činnosti uvedené v příloze č. 4 k Zákonu. Zpracování odpadů (dle Směrnice) je využití nebo odstranění, zahrnující i přípravu před využitím nebo odstraněním. Předcházení vzniku odpadů (dle Směrnice) jsou opatření přijatá předtím, než se látka, materiál nebo výrobek staly odpadem, která omezují: množství odpadu, a to i prostřednictvím opětovného použití výrobků nebo prodloužením životnosti výrobků; nepříznivé dopady vzniklého odpadu na životní prostředí a lidské zdraví; obsah škodlivých látek v materiálech a výrobcích. Hierarchie způsobů nakládání s odpadem (dle Směrnice) jako pořadí priorit pro právní předpisy a politiku v oblasti předcházení vzniku odpadů a nakládání s nimi se použije tato hierarchie způsobů nakládání s odpady (uvedeno v pořadí od nejpřijatelnějšího k nejméně přijatelnému): 1. předcházení vzniku 2. příprava k opětovnému použití 3. recyklace 4. jiné využití (například energetické využití) 5. odstranění. Poznámka: Oproti této definici Zákon klade v hierarchii způsobů nakládání s odpady důraz na předcházení vzniku odpadů, jejich minimalizaci, dále na jejich využívání materiálové využití odpadů má přednost před jiným využitím odpadů a jako poslední v hierarchii uvádí odstraňování odpadů. Nesoulad mezi stávajícím Zákonem a Směrnicí zde bude odstraněn novým zákonem o odpadech. Zařízení (dle Zákona 4 písm. e)) je technické zařízení, místo, stavba nebo část stavby. Mezi zařízení pro nakládání s odpady patří například sběrné dvory, recyklační linky, bioplynové stanice, kompostárny, zařízení pro materiálové využití (MBÚ), zařízení pro energetické využití (EVO), spalovny, skládky atd. Zařízení (dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci 4 písm. e)) je stacionární technická jednotka, ve které probíhá jedna či více průmyslových činností uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu, a jakékoli další s tím přímo spojené činnosti, které po technické stránce souvisejí s průmyslovými činnostmi uvedenými v příloze č. 1 k tomuto zákonu probíhajícími v dotčeném místě a mohly by ovlivnit emise a znečištění, nejde-li o stacionární technickou jednotku používanou k výzkumu, vývoji a zkoušení nových výrobků a procesů; za zařízení se považuje i stacionární technická jednotka neuvedená v příloze č. 1 k tomuto zákonu, jestliže provozovatel zařízení pro ni požádá o vydání integrovaného povolení. 13

20 Kapitola 2 Definice obecných pojmů v OH Mobilní zařízení pro nakládání s odpady (dle vyhlášky č. 383/2001 Sb.) je zařízení schopné pohybu a samostatné funkce, které přemístěním tuto funkci neztratí. Lze rozlišit mobilní zařízení na: mobilní zařízení k využívání nebo odstraňování odpadů a mobilní zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů. 2.3 Ostatní pojmy Plán pro nakládání s odpady (odpadové hospodářství) (dle Směrnice) má stanovit analýzu stávající situace v nakládání s odpady v rámci dotyčné územní jednotky, jakož i opatření, která je třeba přijmout s cílem zlepšit environmentálně šetrnou přípravu na opětovné použití, recyklaci, využití a odstranění odpadů, a posouzení toho, jak bude tento plán podporovat provádění cílů a ustanovení Směrnice. Plán odpadového hospodářství (dle Zákona 42 a 43) ČR a krajů obsahuje vyhodnocení stavu odpadového hospodářství, závaznou část a směrnou část, kde Závazná část plánu odpadového hospodářství ČR a kraje stanoví rámcové a konkrétní cíle a opatření k jejich dosažení. Programy předcházení vzniku odpadů (dle Směrnice) tvoří vhodná konkrétní kvalitativní a kvantitativní kritéria pro opatření k předcházení vzniku odpadů přijatá za účelem sledování a posouzení pokroku, jehož bylo jejich prostřednictvím dosaženo, a mohou určit konkrétní kvalitativní nebo kvantitativní cíle a ukazatele, podrobněji viz Směrnice. Poznámka: Komise vytvoří systém pro výměnu informací o osvědčených postupech týkajících se předcházení vzniku odpadů a vypracuje pokyny s cílem pomoci členským státům při přípravě programů. Informační systém (dle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy 2 odst. b)) je funkční celek nebo jeho část zabezpečující cílevědomou a systematickou informační činnost. Každý informační systém zahrnuje data, která jsou uspořádána tak, aby bylo možné jejich zpracování a zpřístupnění, a dále nástroje umožňující výkon informačních činností. Vytváření informačních systémů správy je proces zavádění informačních a komunikačních technologií, včetně jeho právního, organizačního, znalostního a technického zajištění. Zpětný odběr (dle Zákona 38 odst. 1 a 37a odst. 1 písm. b a vyhlášky č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků 1 a 2) je odebírání použitých výrobků povinnými osobami od spotřebitelů bez nároku na úplatu za účelem jejich využití nebo odstranění. Zpětný odběr se nevztahuje na výrobky, se kterými bylo nakládáno jako s odpadem již před jejich předáním povinné osobě. Povinnost zpětného odběru v podmínkách ČR se vztahuje na použité oleje, elektrické akumulátory, galvanické články a baterie, výbojky a zářivky, pneumatiky, elektrozařízení pocházející z domácností, autovraky. 14

Strategický analytický dokument pro oblast využívání druhotných surovin ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Strategický analytický dokument pro oblast využívání druhotných surovin ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Strategický analytický dokument pro oblast využívání druhotných surovin ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Praha, listopad 2011 Autoři jednotlivých kapitol: Kapitola 1 RNDr. Martina Vrbová, Ph.D. Ing. Jan Slavík, Ph.D.

Více

Věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností III.

Věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností III. Věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností III. Obsah A. Přehled právních předpisů vztahujících se k věcnému záměru... 4 B. Zhodnocení stávající právní úpravy... 5 C. Návrh věcného řešení...

Více

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU LEDEN 2012 TATO PUBLIKACE BYLA VYTVOŘENA ZA FINANČNÍ PODPORY SFŽP ČR A MŽP. PUBLIKACE JE VÝSTUPEM PROJEKTU 3 Nařízení EMAS Nařízení EMAS (Eco

Více

Plán odpadového hospodářství. původce odpadů. města Nové Strašecí

Plán odpadového hospodářství. původce odpadů. města Nové Strašecí Plán odpadového hospodářství původce odpadů Listopad 2011 ISES, s.r.o. M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikační údaje Objednatel: Název obce : Město Nové Strašecí Zastoupený : Mgr. Karel Filip,

Více

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva životního prostředí ČR Návrh zákona o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech)

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva životního prostředí ČR Návrh zákona o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech) k materiálu Ministerstva životního prostředí ČR Návrh zákona o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech) V Praze dne 31. března 2009 Č.j.: 60/9000/2009 A. Připomínky k Důvodové zprávě 1. Připomínka

Více

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE ODPADŮ

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE ODPADŮ PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE ODPADŮ MĚSTA NYMBURKA Prosinec 2011 ISES, s.r.o. M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikační údaje Objednatel: Název obce : Město Nymburk Zastoupený : Ing. Miloš

Více

14. ročník konference ODPADY a OBCE Hospodaření s komunálními odpady (12. a 13.6. 2013) Výsledky systému EKO-KOM za rok 2012... 2

14. ročník konference ODPADY a OBCE Hospodaření s komunálními odpady (12. a 13.6. 2013) Výsledky systému EKO-KOM za rok 2012... 2 OBSAH Výsledky systému EKO-KOM za rok 2012... 2 Aktuální vývoj legislativy odpadového hospodářství ČR Vize, koncepce a stav odpadové legislativy s výhledem do roku 2020... 3 Budoucnost odpadového hospodářství

Více

SITA CZ a.s. jako řešitel ECO Management, s.r.o. jako spoluřešitel Závěrečná zpráva o řešení projektu v roce 2008

SITA CZ a.s. jako řešitel ECO Management, s.r.o. jako spoluřešitel Závěrečná zpráva o řešení projektu v roce 2008 SITA CZ a.s. jako řešitel ECO Management, s.r.o. jako spoluřešitel Závěrečná zpráva o řešení projektu v roce 2008 Ing. Bedřich Friedmann Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc. Listopad 2008 RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU

Více

Město Nový Jičín IČ 00298212

Město Nový Jičín IČ 00298212 PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ dle 44 zákona č. 185/21 Sb., vplatném znění na období 211 216 Město Nový Jičín IČ 298212 se sídlem: Masarykovo Nám. 1, 741 11 Nový Jičín Příslušný kraj: Moravskoslezský kraj

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

Část A Metodický návod odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro zpracování Plánu odpadového hospodářství původce obce

Část A Metodický návod odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro zpracování Plánu odpadového hospodářství původce obce Část A Metodický návod odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro zpracování Plánu odpadového hospodářství původce obce Praha, MŽP říjen 2004 1 Obsah 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Oblast použití...

Více

Základní ustanovení ( 1-4)

Základní ustanovení ( 1-4) 185/2001 Sb. znění účinné od 1. 6. 2015 Ustanovení části šestnácté nabývá účinnosti dnem 14 června 2001. Ustanovení 31 odst. 5 a 38 odst. 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9 nabývají účinnosti dnem 23. února 2002. Ustanovení

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění zákonů č. 477/2001 Sb., č. 76/2002 Sb., č. 275/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 356/2003 Sb., č. 167/2004 Sb.,

Více

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001. o podrobnostech nakládání s odpady ČÁST PRVNÍ

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001. o podrobnostech nakládání s odpady ČÁST PRVNÍ 383 VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001 o podrobnostech nakládání s odpady Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 13 odst. 4, 14 odst. 5, 16 odst. 5, 18 odst. 4, 21

Více

Úplné znění novelou dotčených ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., s vyznačením navrhovaných změn. 2 Působnost zákona

Úplné znění novelou dotčených ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., s vyznačením navrhovaných změn. 2 Působnost zákona Úplné znění novelou dotčených ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., s vyznačením navrhovaných změn (1) Zákon se vztahuje na nakládání se všemi odpady, s výjimkou a) odpadních vod 2), b) odpadů drahých kovů

Více

Odbor odpadů. Váš dopis značky / ze dne: Místo a datum: Praha: 26.5.2014 Naše značka: 2014/ICP-421

Odbor odpadů. Váš dopis značky / ze dne: Místo a datum: Praha: 26.5.2014 Naše značka: 2014/ICP-421 Česká asociace odpadového hospodářství Pod Pekárnami 157/3, 190 00 Praha 9 IČ: 66001536; web: www.caoh.cz Tel.: 731 405 068; email: info@caoh.cz Ministerstvo životního prostředí Odbor odpadů Zasláno elektronicky

Více

O d ů v o d n ě n í. I. Obecná část. A) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů

O d ů v o d n ě n í. I. Obecná část. A) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů O d ů v o d n ě n í I. Obecná část A) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů Navrhovaná vyhláška je vydávána k provedení zákona č. /2014 Sb., kterým se mění

Více

185/2001 Sb. ZÁKON. Strana 1 / 146. ze dne 15. května 2001. o odpadech a o změně některých dalších zákonů

185/2001 Sb. ZÁKON. Strana 1 / 146. ze dne 15. května 2001. o odpadech a o změně některých dalších zákonů 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů Změna: 477/2001 Sb. Změna: 76/2002 Sb., 275/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 188/2004 Sb. Změna: 356/2003 Sb., 167/2004

Více

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele. Elektroodpad. samostatný dodatek k odborným příručkám.

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele. Elektroodpad. samostatný dodatek k odborným příručkám. Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele Elektroodpad samostatný dodatek k odborným příručkám pro živnosti "Maloobchod, maloobchod se smíšeným zbožím (včetně specializovaného

Více

Publikace vznikla s podporou Ministerstva životního prostředí ČR.

Publikace vznikla s podporou Ministerstva životního prostředí ČR. Modely produkčních a odbytových bilancí pro vybrané toky odpadů v komparaci s navržením nástrojového mixu k podpoře prevence vzniku a materiálového využití odpadů Jitka Vlčková a kol. Praha, 2006 Modely

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 10.10. 2008 Ministerstvo životního prostředí ČR, www.env.cz, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:

Více

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Ludmila PŮBALOVÁ, Gabriela

Více

Plán odpadového hospodářství. původce odpadů. města. Kralupy nad Vltavou

Plán odpadového hospodářství. původce odpadů. města. Kralupy nad Vltavou Plán odpadového hospodářství původce odpadů města Kralupy nad Vltavou Srpen 2011 ISES, s.r.o. M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikační údaje Objednatel: Název obce : Město Kralupy nad Vltavou Zastoupený

Více

ZÁKON. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Změna: 9/2009 Sb. Změna: 157/2009 Sb. Změna: 297/2009 Sb. Změna: 291/2009 Sb.

ZÁKON. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Změna: 9/2009 Sb. Změna: 157/2009 Sb. Změna: 297/2009 Sb. Změna: 291/2009 Sb. ZÁKON č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů Změna: 9/2009 Sb. Změna: 157/2009 Sb. Změna: 297/2009 Sb. Změna: 291/2009 Sb. Změna: 326/2009 Sb. Změna: 223/2009 Sb. Změna: 227/2009

Více

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 4.4.101 ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 4.4.101 ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.4.101 ODSTRAŇOVÁNÍ

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze schválená na MV OPŽP per rollam dne 16. 10. 2014, zveřejněno dne 24. 10. 2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2004 2010 Ministerstvo životního prostředí Praha 2004 Foto na obálce Ing. Pavel Mudra Tisk DOBEL Lanškroun ISBN 80-7212-283-5 Obsah Usnesení vlády České

Více

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP)

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP) 17.12.2010 CS Úřední věstník Evropské unie L 334/17 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění)

Více

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ Studijní opora Studijní opora Příprava, tvorba a realizace strategických plánů obcí a mikroregionů byla zpracována v rámci projektu

Více

WASTE MANAGEMENT FORUM

WASTE MANAGEMENT FORUM CENA 88 KČ 2008 1 WASTE MANAGEMENT FORUM ODBORNÝ MĚSÍČNÍK O ODPADECH A DRUHOTNÝCH SUROVINÁCH SPECIALISED MONTHLY JOURNAL ON WASTES AND SECONDARY MATERIALS téma měsíce SYSTÉMY ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU

Více