PROGRAM ROZVOJE MĚSTA ROUSÍNOVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROGRAM ROZVOJE MĚSTA ROUSÍNOVA"

Transkript

1 PROGRAM ROZVOJE MĚSTA ROUSÍNOVA na období Sušilovo nám. 56, Rousínov, tel: , fax: , Aktualizace: červen 2014

2 Program rozvoje územního obvodu města Rousínova Úvod Předkládáme občanům našeho města Program rozvoje územního obvodu města Rousínova Tento program navazuje na výsledky dosažené v minulých letech. Naším cílem je harmonický rozvoj města Rousínova. Vycházíme přitom z místních tradic, historického odkazu a zkušeností. Hodláme se zasadit o zvýšení prosperity a kvality života obyvatel a zvýšení regionálního významu našeho města. Jsme si vědomi odpovědnosti, kterou neseme vůči občanům. Programové prohlášení je členěno do jednotlivých tematických oblastí pokrývajících působnost města. Každá tematická oblast zahrnuje cíle, kterých bychom chtěli dosáhnout nebo k jejich naplnění zásadním způsobem přispět. Základními stavebními prvky programového prohlášení jsou jednotlivé aktivity formulované tak, aby bylo možné jejich plnění kontrolovat. V oblasti rozvoje města chceme prosazovat zásadu dlouhodobé udržitelnosti. To je možné jen za předpokladu aktualizace a dodržování zásad koncepčního materiálu - platného územního plánu města Rousínova. Ten definuje základní rozvojové směry ve využití území, garantuje jejich vzájemnou slučitelnost a zároveň je východiskem pro zpracování regulačních plánů dílčích vybraných území. Území města Rousínova tvoří celkem 5 katastrálních území o celkové výměře ha a 7 místních částí s počtem obyvatel celkem 5341 k datu Místní části Rousínov (2715 obyvatel), Slavíkovice (679 obyvatel), a Rousínovec (341 obyvatel), se nacházejí na katastrálním území. Rousínov u Vyškova, ostatní místní části Čechyně s 413 obyvateli, Královopolské Vážany s 613 obyvateli, Kroužek s 296 obyvateli a Vítovice s 314 obyvateli mají svá vlastní katastrální území stejného názvu. Tyto původně samostatné obce byly k městu Rousínovu integrovány postupně. Program rozvoje města Rousínova na období je v podstatě ucelený koncepční dokument, který je základem pro další směry rozvoje města s návazností na rozvoj regionu či větších územních celků. Program rozvoje města je pořizován jako dokument dlouhodobé koordinace veřejných a soukromých aktivit demografického, ekonomického, sociálního, kulturního a ekologického charakteru na území města. Hlavním smyslem je organizace rozvoje města na bázi slaďování jednotlivých zájmů tak, aby město prosperovalo jako celek. 2

3 Úkolem programu rozvoje města je: definovat společné zájmy města, jeho obyvatel a podnikatelských subjektů definovat předpoklady realizace těchto zájmů včetně zajištění zdrojů jejich financování optimalizovat podmínky pro život a podnikání ve městě koordinovat vynakládání veřejných investic definovat dlouhodobé záměry politiky města posilovat sounáležitost a odpovědnost za rozvoj města u obyvatel a podnikatelů Rozvojové cíle dle jednotlivých priorit Priorita 1 - Majetek a hospodaření města Hlavním cílem a potřebou je zajistit zdravé financování a hospodárné nakládání s majetkem města. Priorita 2 - Doprava a bezpečnost V rámci rozvojových potřeb je do budoucna potřeba vyřešit bezpečnost města z hlediska jak rekonstrukce místních komunikací a zvýšení bezpečnosti provozu ve městě, tak z hlediska prevence kriminality. Důležitým aspektem je zkvalitnit dopravní infrastrukturu a vytvořit podmínky pro různé formy dopravy. Priorita 3 - Životní prostředí Je potřeba se zaměřit na rozšiřování ploch zeleně, zkvalitňování zeleně a obnovu městských parků a zón volného času. Důležité je hospodaření s vodou v krajině. V oblasti odpadového hospodářství je nutné zpracovat koncepci likvidace odpadů a uvést ji v život. Priorita 4 - Kvalita bydlení Ve městě schází veřejná prostranství pro aktivní vyžití i odpočinek, je potřeba provést obnovu zeleně, rekonstrukci parků a nevyužívaných lokalit. Do budoucna je potřebné postupně připravovat podmínky pro výstavbu nových bytových domů a rodinných domů. Priorita 5 - Vzdělání Zásadní rozvojovou potřebnou je zkvalitňovat infrastrukturu a snižovat provozní náklady škol a školských zařízení. Nezbytnou podmínkou rozvoje je zkvalitňovat a rozvíjet sportovní infrastrukturu u škol a zpřístupnit ji veřejnosti. Priorita 6 - Kultura, sport a volný čas Vycházíme z vědomí, že základní vliv na utváření mravních hodnot člověka mají kultura, vzdělávání a výchova. Jsou podstatným předpokladem pro poznávání jeho svobodné volby. Kulturu považujeme za jeden ze základních projevů zdravého rozvoje společnosti. Priorita 7 Rozvoj území V oblasti rozvoje města chceme prosazovat zásadu dlouhodobé udržitelnosti. To je možné jen za předpokladu aktualizace a dodržování zásad koncepčního materiálu - schváleného územního plánu města Rousínova. Tento definuje základní rozvojové směry ve využití 3

4 území, garantuje jejich vzájemnou slučitelnost a zároveň je východiskem pro zpracování regulačních plánů dílčích vybraných území. Priorita 8 - Partnerství a cestovní ruch V dalších letech by mělo postupně docházet ke stanovení rozsahu a priorit spolupráce s partnerskými městy a rozvoji cestovního ruchu. Cílem je také zapojit organizace působící ve městě do různých aktivit podporujících partnerství. Priorita 9 - Sociální služby K základním rozvojovým cílům patří rozvíjet péči o volný čas mládeže, zajistit zdravotně postiženým občanům a prostor pro jejich aktivní život, podporovat jejich samostatnost, věnovat péči rodinám s problémovými dětmi a postarat se o nesoběstačné občany města. Priorita 10 - Efektivní veřejná správa Z hlediska rozvoje bude sledován a zkvalitňován výkon samostatné a přenesené působnosti a budou podnikány kroky k zefektivnění veřejné správy směrem k občanům. Priorita 1 - Majetek a hospodaření města Naším dlouhodobým cílem je řádné hospodaření s majetkem města, stabilita městského rozpočtu a plynulé financování. Hlavní problémy: financování potřeb města, hospodaření s majetkem města nezpracovaný jasný strategický dokument včetně finančního plánu na realizaci prioritních aktivit města. nekoordinace vynakládání finančních prostředků na přípravu projektů s vyhlášenými dotačními tituly Rozvojové potřeby: zdravé financování hospodárné nakládání s majetkem města, efektivní a pružné čerpání dotačních prostředků, sledování vývoje kohezní politiky a příprava na následující programovací období. Opatření: 1.1 Zajištění kladného provozního salda hospodaření 1.2 Minimalizace nákladů 1.3 Maximalizace příjmů 1.4 Důsledné a systematické řešení pohledávek 1.5 Hospodárné nakládání s majetkem 1.6 Dotační politika 4

5 Opatření 1.1 Zajištění kladného provozního salda hospodaření dodržovat zásadu, že běžné příjmy zajistí financování provozních výdajů stanovit závazně podíl běžných příjmů daného roku, které budou použity na financování investic, nový mimořádný běžný výdaj hradit z nových běžných příjmů případně z úspor jiných běžných výdajů, nový pravidelný výdaj hradit omezením nepovinných činností financovaných městem. Opatření 1.2 Minimalizace nákladů naplňovat vnitřní kontrolní systém pro hodnocení hospodárnosti optimalizovat systém zadávání a vyhodnocování veřejných zakázek optimalizovat systém smluvních vztahů převzít činnosti a služby, jejichž výkon lze zajistit vlastní činností levněji, než dodavatelským způsobem zvážit alternativní právní formy provozování městských zařízení vyhodnotit potřebnost a efektivitu činností zajišťovaných městem prověřovat zařazení nákladů na nové dotační programy, které nebyly schváleny v programových dokumentech města. bezpodmínečně dodržovat vnitřní kontrolní systém města nákup energií provádět formou elektronických aukcí nebo velkoobjemového nákupu Opatření 1.3 Maximalizace příjmů ceny služeb stanovovat vzhledem k nákladům, které se k nim vztahují stanovit regulaci výše schválených výdajů ve vztahu k rozpočtovaným příjmům souvisejícím s těmito výdaji maximální počet akcí zajišťovaných městem krýt z dotačních prostředků Opatření 1.4 Důsledné a systematické řešení pohledávek minimalizovat vznik pohledávek po lhůtě splatnosti prevence vzniku pohledávek a důsledné vymáhání spolupráce s exekutorskou firmou zřídit pracovní pozici právníka Opatření 1.5 Hospodárné nakládání s majetkem města Aktivity naplňující dané opatření ceny nájmů stanovovat ve vztahu k nákladům, které s daným nájmem souvisí zefektivnit využívání majetku města k ekonomickým činnostem upřednostnit pronájem majetku před jeho prodejem za účelem dosahování pravidelných budoucích příjmů 5

6 opravovat a udržovat budovy v majetku města za podpory dotací optimalizace vlastnictví budov oprava a zateplení budovy Záložny oprava a zateplení budovy ZŠ v Čechyni prodej budovy Skálova 35 prodej budovy bývalé hasičky v Čechyni oprava a zateplení budovy školy ul. Tyršova celková rekonstrukce objektů na ul. Tyršova oprava budovy Staré pošty Opatření 1.6 Dotační politika sledovat dotační tituly a dotační příležitosti v souladu s programem rozvoje města projekty města v maximální možné míře realizovat s dotační podporou připravit se na budoucí programovací období sledovat jiné možné získání prostředků mimo dotace neustále se vzdělávat a prohlubovat zkušenosti v dotačním managementu zajistit udržitelnost realizovaných projektů zajistit profinancování a spolufinancování dotačně podpořených projektů udržovat vytvořenou účelovou rezervu na profinancování a spolufinancování dotačních projektů zlepšit systém informovanosti a spolupráce uvnitř úřadu i navenek, účastnit se na vzdělávacích akcích a konferencích v oblasti dotační, nedotační a kohezní politiky a být tak vždy připraveni na stávající i nové příležitosti. připravit žádost o dotaci na opravu Staré pošty připravit žádost o dotaci na zateplení budovy ISŠ připravovat žádost o dotaci na rekonstrukci kotelny v MŠ připravovat žádost o dotaci na rekonstrukci objektu Tyršova na dům pro seniory (dům s pečovatelskou službou apod.) Priorita 2 - Doprava a bezpečnost Zvýšení bezpečnosti v dopravě, kdy na prvním místě je bezmotorová doprava (chodec nebo cyklista). Hlavní problémy: špatný stav chodníků a místních komunikací ve městě, bariérovost nedostatek parkovacích míst v sídlištích, v centru města i v místních částech špatný stav mostů a mostků, lávek a propustků, schází prostory pro úschovu zavazadel, nedokončenost sítě cyklistických stezek a cyklotras, vysoká nehodovost chodců v některých úsecích komunikací ve městě, kriminalita ve městě především škody na majetku, kriminalita dětí a mládeže, výskyt konzumace alkoholických i nealkoholických drog, zejména mezi školní mládeží 6

7 Rozvojové potřeby: z hlediska rozvojových potřeba je nutnost do budoucna vyřešit bezpečnost města rekonstrukcí místních komunikací a zvýšení bezpečnosti provozu ve městě oddělením provozu nemotorové od motorové dopravy. je potřeba dobudovat a dovybavit infrastrukturu pro nemotorovou dopravu sloužící občanům i návštěvníkům města, informovat veřejnost o problematice prevence kriminality a jejich aktivizace trvale spolupracovat na úseku prevence kriminality prostřednictvím škol, NNO, projektů i trvalého zařízení působit na mládež a vychovávat ji a pomáhat tak rodině. V případě potřeby chybějící rodinné zázemí nahradit systémem práce se sociálně slabou mládeží. Opatření: 2.1 Zvýšení bezpečnosti na komunikacích 2.2 Rozvoj místních komunikací 2.3 Zlepšení dopravy v klidu 2.4 Zvýšení bezpečnosti ve městě Opatření 2.1 Zvýšení bezpečnosti na komunikacích spolupráce s Dopravní policií ČR snížit provoz silničních vozidel ve městě, především kamionů omezit vjezd těžkých nákladních vozidel do obytných částí města zvýšit plynulost dopravy zajistit bezpečnost dětí a mládeže při cestě do školy s důrazem na okolí ZŠ a MŠ, ul. Habrovanská a dále bezpečnost chodců a cyklistů z jednotlivých místních částí (především z Královopolských Vážan a Slavíkovic) do středu Rousínova zvýšit bezpečnost chodců na Sušilově náměstí připravovat vybudování obchvatu města provádět kroky k oddělení motorové a nemotorové dopravy realizovat výchovné a dopravní akce pro děti a mládež. organizovat v prostoru náměstí dopravu s maximální předností chodců před automobilovou dopravu zabezpečit provádění pravidelných kontrol dodržování rychlosti vozidel usilovat o zákaz průjezdu nákladních automobilů kromě dopravní obsluhy - přes město postupně dobudovat infrastrukturu pro nemotorovou dopravu (síť cyklostezek a společných stezek pro cyklisty a chodce) modernizovat systém světelné signalizace a řízení dopravy realizovat technická opatření na komunikacích - ostrůvky pro chodce, zúžené vozovky apod. aktualizovat dopravní značení dle potřeb zvýšení bezpečnosti realizovat projekt úpravy Sušilova náměstí Opatření 2.2 Rozvoj místních komunikací při rekonstrukci komunikací postupovat podle závažnosti havarijního stavu a podle 7

8 strategického významu komunikace, komplexně řešit rozvoj místních komunikací včetně související infrastruktury a navazujících ploch opravovat vybrané místní a pěší komunikace podle potřeby a jejich stavu opravovat mosty a přemostění ve vlastnictví města udržovat stávající cyklotrasy budovat cyklostezky a cyklotrasy včetně zázemí pro cyklisty doplnit o lavičky, odpadkové koše, značení, cyklistické stojany, opravovat a budovat komunikace pro pěší a in-line aktivity zajišťovat dopravní dostupnost ve vybraných lokalitách rekonstrukce Sušilova náměstí oprava chodníků podél průtahu městem oprava chodníků v místních částech města Kr. Vážanech, Slavíkovicích, Čechyni budování chybějících chodníků k zajištění bezpečnosti chodců chodník ve Slavíkovicích, chodník U mlýna, oprava mostu v Rousínovci a mostů ve Vítovicích rekonstruovat městské komunikace - Vítovice (za mlaty), Královopolské Vážany (k lesu, pod bývalou školkou), v sídlišti k zimnímu stadionu, ul. Slavíkova, ul. Tománkova. Opatření 2.3 Zlepšení dopravy v klidu řešit nevyhovující stav parkovacích míst ve městě, pokračovat v budování odstavných stání a parkovacích míst, zaměřit se na štěrkové trávníky řešit parkování v obydlených oblastech a sídlištích obnova a údržba autobusových čekáren ve městě údržba autobusového nádraží parkoviště v Rousínovci parkoviště u autobusového nádraží parkoviště pro sportovní halu rekonstrukce Sušilova náměstí odstavné plochy v místních částech Opatření 2.4 Zvýšení bezpečnosti ve městě udržovat akceschopnost Jednotky sboru dobrovolných hasičů města v oblasti výzbroje, řízení a spojení a zkvalitnit zázemí pro jejich fungování zachovat úřadovnu PČR ve městě rozšířit činnost městské policie a spolupracovat s PČR naplňovat koordinační dohodu mezi městem a PČR důsledně kontrolovat pořádek ve městě, zajistit bezpečnost občanů a ochranu majetku (rušení nočního klidu, vandalství, znečišťování veřejného prostranství), zajišťovat ochranu majetku města uplatňovat důsledně plnou zodpovědnost zákonných zástupců mladistvých za způsobené škody důsledně kontrolovat dodržování obecně závazných vyhlášek zajistit rozšiřování a využívání městského kamerového systému a monitorování problematických míst ve městě 8

9 zajišťovat prevenci sociálně patologických jevů stimulovat veřejnost k aktivnímu postupu vůči kriminálním činům informovat občany o mimořádných událostech souvisejících s jejich bezpečností a ochranou zdraví a majetku, podporovat terénní programy ve městě (se zaměřením na výskyt drog, na osoby ohrožené sociálním vyloučením z důvodu dlouhodobé nezaměstnanosti), podporovat provoz Centra volného času pro sociálně slabé děti budovat dětská hřiště pro děti starší 6ti let, minimalizovat počet VHP a videoterminálů ve městě, omezovat činnost nonstop barů rozšiřování sítě veřejného osvětlení vybudovat kamerový systém na náměstí a na dalších vytipovaných místech - posílit městskou policii, zajistit odpovídající zázemí městské policii vybudovat novou požární zbrojnici přemístit Centrum volného času do prostor objektu Tyršova a rozšířit provoz VO kolem stezek pro nemotorovou dopravu Priorita 3 - Životní prostředí Životní prostředí je pro nás hodnotou, kterou je třeba nejen chránit, ale do které hodláme i investovat. Hlavní problémy: nedostatek parků údržba veřejné zeleně čistota veřejných prostranství likvidace odpadů nedostatečná úspora energií hospodaření s vodou v krajině likvidace splaškových vod Rozvojové potřeby: postupně rekonstruovat stávající a budovat nové parky vytvořit koncepci údržby veřejné zeleně zaměřit se na čistotu veřejných prostranství zpracovat koncepci likvidace odpadů, zateplovat budovy ve vlastnictví města Opatření: 3.1. Zkvalitnění stavu přírody a krajiny 3.2. Zkvalitnění nakládání s odpady 3.3. Zvýšení intenzity v oblasti zabezpečení čistoty veřejných prostranství 3.4. Ochrana životního prostředí Opatření 3.1 Zkvalitnění stavu přírody a krajiny obnovovat městské parčíky a zeleň a zabezpečit jejich řádnou údržbu a ošetření. ošetření stromů a náhradní výsadba 9

10 spolupráce s Lesy ČR a Povodím Moravy za účelem revitalizace potoků v městském prostředí výstavba a údržba rybníků a ostatních vodních ploch ochrana před přívalovými vodami zajistit realizaci systému ekologické stability zakotveného v územním plánu podporovat včelařství zachovat přirozenou zeleň v okolí města chránit okolí Habrovanského a Vítovického potoka a Rakovce pro nemotorovou dopravu rezervovat městské pozemky pro budování biocenter zachovat rozmanitost přírodních druhů minimalizovat zásahy do městské zeleně v souladu s územním plánem města prosazovat obnovu uličních stromořadí a zeleně na veřejných prostranstvích obnova a údržba sídlištní zeleně, včetně zeleně v okolí ZŠ a MŠ správa a hospodaření s lesními pozemky zpracovat studii generel zeleně města včetně všech místních částí obnova Borků v Kroužku údržba a čištění rybníčku v Kroužku vybudování parku a suchého poldru na Hrubém kuse úprava parku U kapličky ozelenění kolem dálnice vytvořit přírodní biotop v Královopolských Vážanech opěrná zeď u potoka Rousínovec revitalizace potoka Rakovce a jeho přítoků Městské služby vybavit dostatečnou technikou pro údržbu zeleně Dotačně podporovat včelařské spolky Opatření 3.2 Zkvalitnění nakládání s odpady řešit koncepčně využití a zneškodňování odpadů ve městě zpracovat finanční analýzu problematiky komunálních odpadů důsledně zajišťovat sběr a třídění odpadu propagovat činnost sběrného dvora zaměřit se na osvětovou činnost obyvatel v oblasti odpadového hospodářství vedoucí k ochraně životního prostředí pořádat akce v rámci environmentální výchovy občanů monitorovat nelegální skládky odpadů na území města, likvidovat je a předcházet jejich vzniku zpracovat studii optimalizace při nakládání s odpady vybudovat kompostárnu pro zpracování městské zeleně Městské služby vybavit dostatečnou technikou na zpracování zeleně z veřejných ploch Opatření 3.3 Zvýšení intenzity v oblasti zabezpečení čistoty veřejných prostranství 10

11 důsledně kontrolovat dodržování zákonů a obecně závazných vyhlášek týkajících se dodržování čistoty a pořádku na veřejných prostranstvích osvěta obyvatel chovající psy a jiné domácí mazlíčky apelovat na obyvatelstvo, aby nebylo nečinné při zjištění porušování zákonů a OZV posílit městskou policii rozšířit kamerový systém přijmout Obecně závaznou vyhlášku k zabezpečení čistoty a pořádku na veřejných prostranstvích ve zpravodaji a na webových stránkách poukazovat na konkrétní případy znečišťování veřejných prostranství vybudovat výběh pro psy Opatření 3.4. Ochrana životního prostředí energetická opatření - snižování energetické náročnosti budov. snížit spotřebu energií ve veřejných budovách v majetku města v zimních měsících sledovat teplotu v budovách města přenosným teploměrem podporovat ekologickou osvětu se zaměřením na úspory energie při výběrových řízeních preferovat výrobky a technologie šetrné k životnímu prostředí zajistit ochranu místních zdrojů vody tj. především studní dokončit připojení všech nemovitostí na kanalizační síť města informovat veřejnost o ceně a kvalitě pitné vody pro Rousínov provádět osvětu v oblasti ochrany životního prostředí podporovat přírodní zahrady realizovat zateplení budov v majetku města vyregulování topných systémů v budovách města využívat alternativní zdroje energie Priorita 4 - Kvalita bydlení Hlavní problémy: nedostatečná kvalita, obnova a údržba veřejných prostranství a zelených ploch nedostatečná kvalita prostředí sídlišť, chybějící technická infrastruktura ploch vhodných pro individuální bytovou výstavbu hluk z dálnice Rozvojové potřeby: zpracovat územní studie lokalit určených územním plánem pro bytovou výstavbu, které prověří uspořádání ploch pro veřejné prostranství, veřejnou zeleň dopravní a technickou infrastrukturu a občanskou vybavenost. nabídnout různé formy bydlení rozšířit veřejná prostranství pro aktivní vyžití i odpočinek provádět obnovu zeleně, rekonstrukci parků a využití nevyužívaných lokalit řešit technické prvky ochrany před hlukem z dálnice Opatření: 4.1 Regenerace sídliště ve městě 11

12 4.2 Rozvoj a optimalizace bytové politiky 4.3 Zlepšení stavu veřejných prostranství 4.4. Snížení hlučnosti prostředí Opatření 4.1 Regenerace sídliště ve městě podporovat revitalizaci bytových domů zkvalitňovat veřejná prostranství sídliště hřiště pro seniory a teenagery - park ul. Habrovanská dobudovat síť chodníků VO od nové zástavby ozelenění veřejných prostranství mezi bytovými domy u MŠ Opatření 4.2 Rozvoj a optimalizace bytové politiky vyhodnotit potřebnost budování a obnovy sociálního bydlení a bydlení pro seniory pomáhat řešit bydlení specifických skupin obyvatel (handicapovaní občané, senioři, lidé v tísni) využít plochy určené územním plánem k výstavbě nových RD, vytvořit příznivé podmínky pro podnikatelskou bytovou výstavbu nájemních i rodinných domů Rekonstrukce budov internátu bývalého učiliště na byty Hospodárné využívání a udržování stávajícího bytového fondu bytový dům Čsa 30, DCHB, startovací byty v Kr. Vážanech Opatření 4.3 Zlepšení stavu veřejných prostranství zajistit udržování a revitalizaci náměstí zkvalitňovat a vyhodnocovat stav stávajících veřejných prostranství - plochy zeleně, mobiliář, realizovat nové plochy veřejného prostranství, revitalizovat a budovat městské parky a zóny odpočinku realizovat projekt rekonstrukce náměstí park na Hrubém kuse park ul. Habrovanská park U kapličky vybavení okolí cyklostezek mobiliářem lavičky, koše, kryté posezení, posilovací prvky a prvky pro děti revitalizace návsi v Kroužku, ve v9tovicíh a v Čechyni 12

13 Opatření 4.4 Snížení hlučnosti prostředí stále jednat s Ředitelstvím silnic a dálnic o realizaci opatření ke snížení hlučnosti dálnice rozšiřovat zeleň podél dálnice vybudování ochranných stěn kolem dálnice v nejkritičtějších místech (Slavíkovice Kroužek Čechyně), Priorita 5 - Vzdělání Rozvoj Rousínova chceme opírat zejména o trvalé zvyšování vzdělanosti obyvatel města a mikroregionu Rakovec, pro který Rousínov zajišťuje především základní vzdělávání zvyšováním informovanosti a právního vědomí a podporou podnikání. Zvyšování úrovně základního vzdělávání předpokládá postupné vybavování základní školy moderními pomůckami, technikou ICT a vybudováním příslušných sítí. Přitom chceme dát nový prostor iniciativě lidí majících zájem o budoucnost města. Do problematiky záměrů rozvoje území zapojit i okolní obce - Podbřežice, Komořany, Tučapy, Olšany a Habrovany (přenesená působnost, pověřený obecní úřad II. stupně) v rámci svazku Mikroregion Rakovec za účelem ochrany a prosazování společných zájmů. Hlavní problémy: nedostatečné prostory pro základní školství vysoké provozní náklady - energetická náročnost, technický stav budov škol a školských zařízení bezbariérovost, nedostatek sportovišť pro základní školu, nedostatečné zázemí pro MŠ nerovnoměrné využití kapacit ZŠ, malé zapojení škol a žáků škol do činnosti města, do řešení jeho problémů a projektových záměrů. nedostatečné právní povědomí a finanční negramotnost části obyvatel dlouhodobě nedostatečná personální kapacita ZUŠ. Rozvojové potřeby: zabezpečit podmínky pro zvyšování úrovně základního vzdělávání obyvatel města i spádového mikroregionu Rakovec snižovat provozní náklady budov, zlepšit technický stav budov škol a školských zařízení, modernizovat stávající využívaná sportoviště nebo vybudovat nová, vytvořit podmínky pro zpřístupnění těchto sportovišť veřejnosti, spolupracovat více se školami a zapojit žáky do běžné činnosti města trvalé zvyšování vzdělanosti obyvatel města umožnit základní umělecké vzdělání většímu počtu dětí 13

14 Opatření: 5.1 Řešit prostory pro narůstající počet dětí ve městě 5.2 Rekonstrukce a obnova budov škol a školských zařízení 5.3 Modernizace a rozšíření sportovišť a zázemí u školských zařízení 5.4 Zlepšení komunikace mezi městem a školami. 5.5 Připravit podmínky pro zvyšování vzdělanosti občanů Opatření 5.1 Řešit prostory pro narůstající počet dětí ve městě zprovoznění školní budovy bývalé ISŠ Tyršova posílit personální obsazení ZUŠ zpracování dokumentace pro rekonstrukci budovy školy areálu ISŠ Tyršova rekonstrukce vnitřních prostor objektu školy Tyršova rekonstrukce elektroinstalace a rozvodů slaboproudu v budově školy Tyršova zřízení nové kotelny rekonstrukce otopného systému v budově školy Tyršova zařazení školy Tyršova do sítě základních škol připravit koncept zvýšení počtu žáků ZUŠ Opatření 5.2 Rekonstrukce a obnova budov škol a školských zařízení rekonstruovat budovy škol a školských zařízení řešit problém kapacity MŠ s ohledem na demografický vývoj města realizovat úspory energií v budovách škol a školských zařízeních zaměřit se na bezbariérovost školních budov modernizovat výukové vybavení budovy základní školy zateplení objektu školy Tyršova včetně střechy rekonstrukce kotelny MŠ rekonstrukce odkanalizování MŠ výtah v ZŠ Rousínov výtah na ZUŠ Rousínov rozšíření a modernizace počítačového vybavení rekonstrukce budovy v Čechyni - dle aktuální potřeby na potřeby odloučeného pracoviště MŠ.Opatření 5.3 Modernizace a rozšíření sportovišť a zázemí školských zařízení rekonstruovat a obnovovat sportoviště, které využívají školy spolupracovat s vlastníky sportovnících zařízení rozšiřovat zázemí školských zařízení oprava střechy sportovní haly obnova školního hřiště vybudování lehkoatletického areálu pro ZŠ nebo rekonstruovat běžeckou dráhu na stadionu TJ TATRAN Rousínov rekonstruovat zahradu MŠ - přírodní zahrada rozšířit zahradu MŠ podporovat provoz přírodní zahrady ZŠ 14

15 Opatření 5.4 Zlepšení komunikace mezi městem a školami. besedy a kulaté stoly zástupců města s učiteli a žáky škol využití aktivit žáku pro zviditelnění města vytvořit podmínky pro využití občanské iniciativy podporovat aktivity zaměřené na rozvoj tvořivosti mládeže. hudební tábor školní akademie školní ples s polonézou zajistit informační a koordinační služby a organizační výpomoc pro občanská sdružení, spolky apod. specifikovat nabídku a podmínky využívání nebytových prostor ve vlastnictví města pro spolky a organizace zabývající se vzděláváním apod. Opatření 5.5 Připravit podmínky pro zvyšování vzdělanosti občanů podporovat celoživotní vzdělávání občanů spolupráce s organizacemi pořádající kurzy a školení, podpora kurzů zaměřených na všeobecné právní povědomí pro širokou veřejnost, organizace a podpora seminářů na téma finanční gramotnosti pro širokou veřejnost. Priorita 6 - Kultura, sport a volný čas Hlavní úlohou města je a do budoucna bude vytvářet podmínky pro trávení volného času, podporovat kulturní, sportovní a volnočasové akce ve městě, spolupracovat s občanskými sdruženími a organizacemi a podporovat jejich činnost. Hlavní problémy: nevyhovující stav kulturních a památkových objektů nedostatečné povědomí obyvatel o kulturním dění ve městě přístup do knihovny není bezbariérový nedostatečná komunikace spolků s městem a jejich zapojení v projektech města, nedostatečné zázemí pro sportovní a volnočasové aktivity chybějící sportovní areál s funkční běžeckou dráhou Rozvojové potřeby: kultivovat systematicky veřejné prostory v centru města i v jednotlivých městských částech, zvýšit informovanost obyvatel o kulturním, společenském a sportovním dění ve městě, podporovat činnost neziskových organizací a spolků, oživit sportovní, společenské a kulturní dění ve městě, zachovat tradice a odkaz předků spolupracovat s místními umělci, spolupracovat se Základní uměleckou školou rozšířit spolupráci s partnerskými městy v oblasti kultury, sportu a volného času, 15

16 budovat zázemí pro volnočasové vyžití rozšířit nabídku sportů ve městě (např. umělé kluziště, kuželna, horolezecká stěna atd. Opatření: 6.1 Zlepšení technického stavu budov a vnitřního vybavení, údržba nemovitých památek 6.2 Budování volnočasové infrastruktury a tvorba nabídky využití volného času 6.3 Podpora činnosti neziskových organizací a spolků 6.4 Pořádání a účast na kulturních, sportovních a společenských akcích Opatření 6.1 Zlepšení technického stavu budov a vnitřního vybavení, údržba nemovitých památek zachovat a rekonstruovat kulturní, sportovní a volnočasová zařízení ve městě, rozšířit kulturní zázemí ve městě, zpřístupnit knihovnu tělesně postiženým, zajistit obnovení památek ve městě, zpracovat studii na obnovu památek a každoročně žádat o dotaci na jejich obnovu, rekonstruovat a modernizovat zařízení hřbitovů vybudovat lehkoatletický areál revitalizace kulturního zařízení Záložna (zateplení, střecha, klimatizace, otopný systém) rekonstrukce památkového objektu Stará pošta bezbariérová knihovna zachovat pobočkové knihovny v m.č. Královopolské Vážany, Čechyně, Kroužek, Slavíkovice, Vítovice rekonstrukce budovy knihovny ve Vítovicích obnova drobných sakrálních staveb poskytovat příspěvky na obnovu památek, které nejsou ve vlastnictví města kostely, kapličky, sochy atd. obnovovat zeleň v okolí i uvnitř hřbitovů, zřízení kolumbária stimulovat soukromé majitele objektů k jejich pravidelné údržbě, zejména v centru města Opatření 6.2 Budování volnočasové infrastruktury a tvorba nabídky využití volného času vytvořit podmínky pro prezentaci historie města v prostorách Staré radnice vytvořit podmínky pro prezentaci historie nábytkářství v Rousínově objekt Staré pošty budovat místa s možností trávení volného času jako prevenci nežádoucích společenských jevů, zvýšit nabídku sportovního vyžití ve městě udržovat stávající sportovní hřiště a zpřístupnit je veřejnosti, 16

17 vybudování městského muzea stálé expozice o historii města, rozšířit centrum volného času dětí a mládeže, podporovat NNO pracující s mládeží (ale jak? za činnost nebo členství?) zřízení umělého kluziště rozšířit sít cyklostezek vhodných i pro in-line bruslení vybudovat lehkoatletické hřiště Opatření 6.3 Podpora činnosti neziskových organizací a spolků podporovat neziskové organizace a spolky vyvíjející činnost v oblasti kultury a sportu, především pak ty, které do svých aktivit zahrnují širokou veřejnost zachovat a zkvalitnit podmínky pro kulturní a osvětovou činnost zajistit pravidelné a aktuální informování veřejnosti o společenském dění, informovat o činnosti zájmových spolků poskytovat kulturní zařízení Záložna pro divadelní představení akademie a jiná vystoupení místních organizací pro veřejnost schválení zásad pro podporu neziskových organizací a spolků uveřejňovat ve zpravodaji a v hlášení místního rozhlasu informace o činnosti a akcích neziskových organizací a spolků ve městě Opatření 6.4 Pořádání a účast na kulturních, společenských a sportovních akcích pořádat nebo podporovat ve městě pravidelné kulturní, společenské a sportovní akce, spolupracovat se Základní uměleckou školou a s místními umělci zavést pořádání farmářských trhů, účastnit se kulturních akcí v jiných městech, spolupracovat s partnerskými města při konání kulturních a společenských akcí, využívat dotační programy na pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí. zlepšit informační servis pro obyvatele a návštěvníky města představit veřejnosti akci Lipová ratolest dokončit zázemí kulturního zařízení Záložna v rámci projektu Zeleň ve městech trochu jinak pravidelné pořádání kulturních festivalů podporovat tradiční zvyklosti hody, ostatky, školní akademie pravidelná vystoupení žáku ZUŠ výstavy místních umělců divadelní představení skupiny D.A.V.A. zřídit infopanel na Sušilově náměstí na významných místech města instalovat informační tabulky přehled o kulturních, společenských a sportovních akcích zveřejňovat na webové a facebookové stránce města. 17

18 Priorita 7 Rozvoj území V oblasti rozvoje města chceme prosazovat zásadu dlouhodobé udržitelnosti. To je možné jen za předpokladu aktualizace a dodržování zásad koncepčního materiálu - platného územního plánu města Rousínova. Hlavní problémy: zatížení středu města nákladní dopravou, nedostatečná infrastruktura pro výrobní plochy území narušování architektonického rázu města a jednotlivých místních částí Rozvojové potřeby: řešit systematicky přípravu území vhodných pro větší investice řešit dopravní obslužnost území s ohledem na obyvatele města optimální využití území - harmonický rozvoj Rousínova koordinovat širší územní vazby při přípravě Strategie rozvoje Brněnského kraje podílet se na realizaci regionálních plánů řešení nezaměstnanosti zabezpečit jednotný architektonický ráz měst a jednotlivých místních částí Opatření: 7.1 Vytvoření základů pro dlouhodobý hospodářský rozvoj města 7.2 Podpora vzniku pracovních příležitostí Opatření 7.1 Vytvoření základů pro dlouhodobý hospodářský rozvoj města připravit území pro rozvoj nových výrobních aktivit připravit lokality pro výstavbu obytných a polyfunkčních celků zajistit postupnou výstavbu inženýrských sítí v nových lokalitách dodržovat vzhled staveb v dané lokalitě zpracování územního plánu města zpracování územních studií pro bytovou zástavbu výstavba komunikací, chodníků, kanalizací, vodovodu, plynovodu, rozvodů nn atd. pozice městského architekta Opatření 7.2 Podpora vzniku pracovních příležitostí podporovat drobné a střední podnikání, získat do města nové investice a podporovat investory při získávání vládních pobídek, zjišťovat nabídky podpor zaměstnavatelů od Úřadu práce v rámci různých projektů. podporovat rozvoj významných místních hospodářských subjektů spolupracovat s místními firmami a podporovat je při získávání zakázek spolupracovat s Úřadem práce Vyškov využívat podpor Úřadu práce pro zaměstnání uchazečů v rámci projektu veřejně prospěšných prací, společensky účelných míst a podpory pro mladé. informovat místní podnikatele o možnostech podpor z Úřadu práce 18

19 Priorita 8 - Partnerství a cestovní ruch Cílem je podpora partnerství s družebními městy a rozvoj cestovního ruchu. Hlavní problémy: koncepčně nevyřešený systém spolupráce s partnerskými městy, nedostatečná spolupráce a koordinace aktivit se soukromým sektorem, poskytovali služeb a provozovateli atraktivit ve městě a okolí. malý cestovní ruch Rozvojové potřeby stanovení rozsahu a priorit spolupráce se stávajícími partnerskými městy, vytvořit systém spolupráce a koordinace veřejného a soukromého sektoru, zapojit občany a organizace do aktivit v rámci partnerství města, podporovat cestovní ruch spolupracovat s aktéry v cestovním ruchu, Opatření: 8.1 Partnerství a spolupráce s městy a zeměmi 8.2 Podpora rozvoje cestovního ruchu 8.1 Partnerství a spolupráce s městy a zeměmi spolupracovat s partnerskými městy Dervio, Halázstelék, Podbranč, Holíč realizovat projekty ve spolupráci s partnerskými městy projekt ČR SR s městem Holíč Zeleň ve městech trochu jinak realizovat každoročně výměnné akce s partnerskými městy hudební tábor v Halázsteléku korálkování s maďarskými lektorkami v Rousínově výměnný pobyt s Derviem 8.2 Podpora rozvoje cestovního ruchu provádět činnost směřující k větší spolupráci se soukromým sektorem a jeho zapojení do aktivit cestovního ruchu, spolupracovat s aktéry v cestovním ruchu na různých úrovních. spolupracovat na úseku společné prezentace měst okresu Vyškov a dalších významných podniků propagovat Rousínov na tuzemských a zahraničních akcích využít historických osobností města k vytvoření turistického "image" města podporovat rozvoj agroturistiky zlepšit informační servis pro návštěvníky města vytvoření systému spolupráce se soukromým sektorem účast na akci Regiontour 19

20 propagační předměty města zřízení Turistického informačního centra Priorita 9 - Sociální služby Neustále pracovat na rozvoji sociálních služeb za účasti a požadavků veřejnosti. Hlavní problémy: problémová mládež nedostatečné možnosti využití volného času neorganizované mládeže, nedostatečný počet bytů pro seniory, bytů s pečovatelskou službou a sociálních bytů, bezbariérovost města a sportovišť, Rozvojové potřeby: rozvíjet péči o volný čas neorganizované mládeže, věnovat péči rodinám, které se potýkají s výchovnými problémy svých dětí, rozšířit kapacitu bytů s pečovatelskou službou, bezbariérové město zajistit zdravotně postiženým občanům prostor pro jejich aktivní život. Opatření: 9.1 Zkvalitnění stávajících a zřizování nových služeb sociální péče 9.2 Zapojení veřejnosti do procesu plánování rozvoje sociálních služeb 9.3 Zachování dostupnosti zdravotní péče Opatření 9.1 Zkvalitnění stávajících a zřizování nových služeb sociální péče zkvalitňovat současné a zřizovat nové potřebné sociální služby v souladu s komunitním plánem rozvoje sociálních služeb, rozvíjet a zkvalitňovat pečovatelskou službu, péči o seniory a zdravotně postižené občany podporovat realizaci celostátního protidrogového programu, podporovat preventivní programy péče o zdraví a životní styl rozšiřovat možnosti pro využití volného času a práci s problémovou mládeží využívat veřejně prospěšných prací pro nezaměstnané v činnostech pro město a příspěvkové organizace, budovat a rekonstruovat zařízení pro znevýhodněné občany, rekonstrukce části objektu Tyršova na Dům s pečovatelskou službou rozšířit pečovatelskou službu města o zdravotní službu, přemístit Centrum volného času dětí a mládeže do objektu Tyršova zapojit se do akce Řekni NE drogám, zpracovat plán prevence kriminality, podporovat akce pro veřejnost zaměřené na péči o zdraví a zdravý životní styl podporovat činnost dobrovolných a charitativních organizací zabezpečujících sociální služby 20

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou PROBLÉMOVÉ OKRUHY STRATEGIE OBCE MILOTICE NAD BEČVOU Z výchozí SWOT analýzy a dotazníkového šetření se jeví účelně rozčlenit slabé stránky a problémy obce Milotice nad Bečvou do pěti problémových okruhů

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role 1.1. Doprava a komunikace 1.2. Technická infrastruktura Zlepšení stavu komunikací ve městě Snížení negativních

Více

Strategický plán rozvoje města Třeboň

Strategický plán rozvoje města Třeboň MĚSTO TŘEBOŇ Strategický plán rozvoje města Třeboň 2008-2020 Verze 11.9.2008 Příloha č. 1 Shrnutí návrhové části Strana 1 Prioritní osa 1 Třeboň aktivní a komunikující město pro občany Třeboně, Třeboňska

Více

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Prioritní osa 1 (PO 1) Sociokulturní život města Strategický cíl PO 1 - Město nabízející bohaté možnosti využití volného času

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 )

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Stránka 1 z 6 Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) A. VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST, STRATEGICKÝ ROZVOJ B. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SOCIÁLNÍ

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí ISRÚ Integrovaná strategie rozvoje území Nástroj pro čerpání finančních prostředků a jejich přerozdělování

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

Plán zdraví 2007 A. ROZVOJ MĚSTA, VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST B. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Plán zdraví 2007 A. ROZVOJ MĚSTA, VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST B. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Plán zdraví 2007 A. ROZVOJ MĚSTA, VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST A.1 Zlepší se komunikace mezi veřejností a radnicí A.1.1 Informovat občany o činnosti veřejné správy A.1.2 Zajistit zpětnou vazbu A.1.3 Umožnit

Více

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Program rozvoje Královéhradeckého 2008-2010 I. Priorita Podnikání a zaměstnanost Priority / opatření PRK A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti 1.

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016 PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA Databanka projektů na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana

Více

5.1 Dokončit základní skelet cyklostezek 4, ,5 5.2 Zlepšovat kvalitu a vybavení cyklostezek 4, , ,5

5.1 Dokončit základní skelet cyklostezek 4, ,5 5.2 Zlepšovat kvalitu a vybavení cyklostezek 4, , ,5 Strategický plán města České Budějovice Strategický plán města České Budějovice byl schválen 4. 9. 2008 zastupitelstvem města o počtu 45 členů, z toho bylo 11 žen tj. 24%. Podrobné generové vyhodnocení

Více

SYSTÉMOVÁ PODPORA ROZVOJE MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE ČR V RÁMCI ÚZEMÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ

SYSTÉMOVÁ PODPORA ROZVOJE MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE ČR V RÁMCI ÚZEMÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SYSTÉMOVÁ PODPORA ROZVOJE MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE ČR V RÁMCI ÚZEMÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ O projektu Realizace projektu: prosinec 2013 červen 2015 Zapojeno celkem 185 z celkem 205

Více

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e www.survio.com Současná kvalita života ve Vašem městě Obsah 1 Základní údaje 3 2 Náhled dotazníku 4 3 Statistika respondentů 7 4 Přehled odpovědí 8 1. Váš věk.......................................................

Více

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE KOMÁROV 2014-2018 Komárov 22.1. 2015 SPRÁVA A ŘÍZENÍ OBCE Budeme usilovat o čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů a dotačních titulů

Více

Strategický plán obce Zákolany

Strategický plán obce Zákolany VIZE Strategický plán obce Zákolany - 2014 Zákolany poskytují svým obyvatelům podmínky pro nadstandardní kvalitu života, která je dána: 1. kvalitním a dostupným zabezpečením jejich základních potřeb 2.

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. Právní forma: zapsaný spolek Vznik: květen 2015 Počet členů: 27 Územní působnost: Břeclav, Bulhary, Hlohovec,

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev 5. 10. 2011 Plán výzev ROP Moravskoslezsko na 2. pololetí 2011 a 1. pololetí 2012 Specifikace výzev

Více

Prioritní zaměření strategie

Prioritní zaměření strategie Prioritní zaměření strategie Zaměření problémových oblastí, jednotlivé priority, opatření a podopatření byly konfrontovány s prioritami pracovních skupin i zástupců nejširší veřejnosti, a to prostřednictvím

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Dotazník pro občany žijící na území MAS Holicko, o.p.s.

Dotazník pro občany žijící na území MAS Holicko, o.p.s. Dotazník pro občany žijící na území MAS Holicko, o.p.s. Rádi bychom Vás požádali o vyplnění tohoto dotazníku, který bude podkladem pro tvorbu Integrované strategie území MAS Holicko, o.p.s. pro nové dotační

Více

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná byl schválen 22. 1. 2008 a aktualizován v roce 2011 zastupitelstvem v počtu

Více

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y D Ů V O D O V Á Z P R Á V A - P O D K L A D P R O V E D E N Í M Ě S T A OVĚŘENÉ PROBLÉMY MĚSTA JILEMNICE V ROCE 2012 (výstup z fóra Zdravého města Jilemnice ověřený veřejnou anketou) Návrh problémů: Na

Více

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM I. NÁVRH NA USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZM- OR 19/08 MĚSTO KUTNÁ HORA odbor regionálního rozvoje a územního plánování Zpráva pro jednání Zastupitelstva

Více

Základní charakteristika respondentů

Základní charakteristika respondentů ZÁKLADNÍ VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ V návaznosti na zpracování Integrované strategie území MAS Dolnobřežansko proběhlo v měsících únoru a březnu roku 2014 elektronické dotazníkové šetření mezi obyvateli

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Rozpočtovaná oblast výdajů

Rozpočtovaná oblast výdajů Příloha 10.3. k Závěrečnému účtu za rok 2015 - Čerpání výdajů Vyvěšeno: 6.6.2016 Sejmuto: 24.6.2016 Schválený rozpočet 2015 (tis. Kč) SR Upravený rozpočet 2015 (tis. Kč) UR Skutečnost k 31.12.2015 skutečnost

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností 1 OBSAH 1. Výzva k předkládání návrhů projektů... 3 2. Informace o přípravě IPRM... 6 3. Veřejné projednání IPRM - pozvánka... 11 4. Veřejné projednání IPRM - prezentace...

Více

Dotační zpravodaj. č. 3/2015

Dotační zpravodaj. č. 3/2015 Dotační zpravodaj č. 3/2015 Aktuální informace o dění ve světě dotací z fondů EU Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, 350 02 Cheb, Tel: 354 426 140 IČO: 48

Více

Strategický rozvojový dokument OBCE HLÁSNICE. na roky

Strategický rozvojový dokument OBCE HLÁSNICE. na roky Strategický rozvojový dokument OBCE HLÁSNICE na roky 2015-2025 1 Obsah: OBSAH.. 2 1. ÚVOD...3 2. STRUČNÝ POPIS OBCE...4 3. SWOT ANALÝZA OBCE HLÁSNICE...5 4. OBČANSKÁ VYBAVENOST A KVALITA ŽIVOTA 5 5. DOPRAVA

Více

Strategie rozvoje mikroregionu Bystřička

Strategie rozvoje mikroregionu Bystřička STRATEGIIE ROZVOJE MIIKROREGIIONU BYSTŘIIČKA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 6 3. PODNIKÁNÍ... 10 4. CESTOVNÍ

Více

Programový rámec pro Integrovaný operační program (IROP)

Programový rámec pro Integrovaný operační program (IROP) Programový rámec pro Integrovaný operační program (IROP) PLÁNOVANÁ ALOKACE PRO OBDOBÍ 2016(2017) 2023: 23.332.008 Kč (předběžný výpočet dle zadaného vzorce) 1. Základní školství 35,00% 8 166 202,80 Kč

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2014 až 2022 Jablonná, červen 2014 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Strategický rozvojový dokument OBCE HLÁSNICE. na roky

Strategický rozvojový dokument OBCE HLÁSNICE. na roky Strategický rozvojový dokument OBCE HLÁSNICE na roky 2015-2025 1 Obsah: OBSAH.. 2 1. ÚVOD...3 2. STRUČNÝ POPIS OBCE...4 3. SWOT ANALÝZA OBCE HLÁSNICE...5 4. OBČANSKÁ VYBAVENOST A KVALITA ŽIVOTA 5 5. DOPRAVA

Více

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace 4/ NÁVRHOVÁ ČÁST - TEXTOVÁ 4.1 CHARAKTERISTIKA ÚPRAV ZÁKLADNÍ PROBLÉMOVÉ OBLASTI Sídliště Dlouhá vzniklo jako důsledek extenzivního rozvoje města zejména v druhé polovině 20. století. Tehdejší urbanistické

Více

PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ

PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 MAS Dolnobřežansko provedla v průběhu měsíce května dotazníkové šetření mezi zástupci veřejného, neziskového a soukromého sektoru

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Přehled specifických cílů IROP dle identifikace územní dimenze X / 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

Udržitelný rozvoj na Praze 14

Udržitelný rozvoj na Praze 14 Udržitelný rozvoj na Praze 14 Městská část Praha 14 jedna z 57 městských částí hlavního města Prahy původní historické obce Kyje, Hloubětín, Hostavice a sídliště Černý Most přibližně 45565 obyvatel 2 Městská

Více

Komunitní plán zdraví a kvality života v Přešticích

Komunitní plán zdraví a kvality života v Přešticích Komunitní plán zdraví a kvality života v Přešticích zpracovaný na základě výsledků veřejného fóra ze dne 8. dubna 2008 A. Doprava A.1. Město bude prostorem nejen pro auta A.1.1 Opravy komunikací a chodníků

Více

Program rozvoje města Uherský Brod. na období 2015-2021

Program rozvoje města Uherský Brod. na období 2015-2021 Program rozvoje města Uherský Brod na období 2015-2021 Návrhová část 27. února 2015 Návrhová část Programu rozvoje m ěsta Uherský Brod 1 ZADAVATEL: Město Uherský Brod Masarykovo nám. 100 688 17 Uherský

Více

Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne

Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne Obsah 1. Vize 2. Teze 3. Shrnutí současného stavu 4. Formulace cílových skupin plánu 5. SWOT analýza (analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb)

Více

Národní dotační programy. 26. listopadu 2015 Doksy

Národní dotační programy. 26. listopadu 2015 Doksy Národní dotační programy 26. listopadu 2015 Doksy ü Regionální politika q q q ü Cestovní ruch q ü Bytová politika q q q q q Národní dotační programy Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Hodnocení implementace

Hodnocení implementace Hodnocení implementace Obsah: A. KONKURENCESCHOPNÉ PODNIKÁNÍ... 3 OPATŘENÍ 1.1.1 ROZVOJ INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ VČETNĚ INFRASTRUKTURY... 3 OPATŘENÍ 1.1.2 EFEKTIVNÍ SPOLUPRÁCE MEZI VŠ, VÝZKUMNÝMI ÚSTAVY A

Více

Strategický plán rozvoje města Uherské Hradiště do roku 2020 - aktualizace

Strategický plán rozvoje města Uherské Hradiště do roku 2020 - aktualizace Strategický plán rozvoje města Uherské Hradiště do roku 2020 - aktualizace Odbor architektury plánování a rozvoje MěÚ Uherské Hradiště, Mepco, s.r.o. Strana 1 Úvod Strategický plán rozvoje města Uherské

Více

Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán města Zlína Strategický plán města Zlína byl schválen v říjnu 2012 zastupitelstvem města o počtu 41 členů, z toho 9 žen tj. 22%. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Více

Ekonomický rozvoj, vzdělávání a příprava pracovní síly

Ekonomický rozvoj, vzdělávání a příprava pracovní síly Ekonomický rozvoj, vzdělávání a příprava pracovní síly 1. Podporovat stávající významné zaměstnavatele tak, aby se v Pardubicích rozvíjeli, investovali a zvyšovali své propojení s místní ekonomikou. 1.1

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Snížení energetické náročnost veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie organizační složky městské části hl. města Prahy školy

Více

Strategický plán rozvoje města

Strategický plán rozvoje města Strategický plán rozvoje města SWOT analýza Název projektu: Registrační číslo projektu: Město Hodonín plánuje s veřejností CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002829 Obsah Obsah... 2 1 SWOT analýza... 3 2 1 SWOT

Více

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Integrovaný regionální operační program 2014-2020 (IROP) Územní plány Obce s rozšířenou působností Pořízení územních plánů a změn územních plánů Max. 90 % ze

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY LIDSKÉ ZDROJE A VZDĚLÁVÁNÍ

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY LIDSKÉ ZDROJE A VZDĚLÁVÁNÍ ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY LIDSKÉ ZDROJE A VZDĚLÁVÁNÍ Integrovaná strategie rozvoje území MAS Rýmařovsko Datum konání: 7. 8. 2014 Místo a čas konání: Náměstí Míru 1, 795 01 Rýmařov, 09:00 hod. Přítomní:

Více

PROGRAMOVÉ P R O H L Á Š E N Í K O A L I C E

PROGRAMOVÉ P R O H L Á Š E N Í K O A L I C E PROGRAMOVÉ P R O H L Á Š E N Í K O A L I C E 2014-2018 Politické hnutí ANO Semily (ANO) Volba pro město hnutí SPOLU Česká strana sociálně demokratická Semily (ČSSD) SEMILÁCI + KDU-ČSL navazuje na uzavřenou

Více

Krajské dotační programy pro obce v oblasti regionálního rozvoje

Krajské dotační programy pro obce v oblasti regionálního rozvoje Krajské dotační programy pro obce v oblasti regionálního rozvoje Zpracovala: Miriam Šůstková Datum: 4.4.2017 Vyhlášené programy v roce 2016/2017 Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje

Více

Hodnocení Akčního plánu ke Strategickému plánu rozvoje města Chrudimě pro roky 2007-2010

Hodnocení Akčního plánu ke Strategickému plánu rozvoje města Chrudimě pro roky 2007-2010 Hodnocení Akčního plánu ke Strategickému plánu rozvoje města Chrudimě pro roky 2007-2010 Úvod: Město Chrudim si v roce 2003 nechalo zpracovat Strategický plán rozvoje města Chrudimě (dále jen Strategický

Více

Název: Programové prohlášení Zastupitelstva městské části Brno-Židenice pro volební období 2014 2018

Název: Programové prohlášení Zastupitelstva městské části Brno-Židenice pro volební období 2014 2018 Rada městské části Brno-Židenice ZMČ 7/5 ZMČ 7/5.3 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 16. 06. 2015 Název: Programové prohlášení Zastupitelstva městské části Brno-Židenice pro

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

ZPRÁVA Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ REALIZOVANÉHO PRO ÚČELY ZPRACOVÁNÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO

ZPRÁVA Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ REALIZOVANÉHO PRO ÚČELY ZPRACOVÁNÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO ZPRÁVA Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ REALIZOVANÉHO PRO ÚČELY ZPRACOVÁNÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO CÍLE DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ V návaznosti na zpracování Integrované strategie území MAS Dolnobřežansko

Více

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Martin Vérteši FOND MIKROPROJEKTŮ Brno, 2015 Obsah Úvod... 3 1. Obec Bučovice a východiska pro komunitní plánování... 4 2. Sociodemografické údaje... 4 3. Vztah

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Nadace Partnerství. Příklady úspěšných řešení

Nadace Partnerství. Příklady úspěšných řešení Nadace Partnerství Sídlo nadace Údolní 33 602 00 Brno Tel.: 515 903 111 Fax 515 903 110 Podpora opatření pro snížení nehodovosti v obcích Příklady úspěšných řešení Kancelář v Praze Krátká 26 100 00 Praha

Více

Pracovní verze K veřejnému připomínkovému řízení (30.8.2014 19.9.2014)

Pracovní verze K veřejnému připomínkovému řízení (30.8.2014 19.9.2014) Pracovní verze K veřejnému připomínkovému řízení (30.8.2014 19.9.2014) 1 4.2. Návrh konkrétních opatření Fungující systém sociálních, doprovodných a navazujících služeb v území 1.1. Zvýšit kapacitu a efektivitu

Více

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 RNDr.Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj Národní programy v roce 2011 Program obnovy a rozvoje venkova Podpora revitalizace

Více

Seminář pro NNO v území JMK. Možnosti financování NNO v území JMK

Seminář pro NNO v území JMK. Možnosti financování NNO v území JMK Seminář pro NNO v území JMK Možnosti financování NNO v území JMK Brno 25.listopadu 2015 Regionální stálá konference (RSK JMK) 22 členů JMK, města, obce, akademický sektor, ANNO, HK JM, ÚP ČR, Agentura

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA VRCHLABÍ

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA VRCHLABÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA VRCHLABÍ Zastupitelstvo města Vrchlabí předkládá občanům programové prohlášení, které obsahuje základní cíle o jejichž realizaci bude v průběhu funkčního období

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBČANŮ PRO POTŘEBY ZPRACOVÁNÍ PROGRAMU ROZVOJE OBCE ČERVENKA

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBČANŮ PRO POTŘEBY ZPRACOVÁNÍ PROGRAMU ROZVOJE OBCE ČERVENKA JAK SE VÁM DNES ŽIJE V ČERVENCE? JAKÁ BY MĚLA BÝT PODLE VAŠICH PŘEDSTAV? VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBČANŮ PRO POTŘEBY ZPRACOVÁNÍ PROGRAMU ROZVOJE OBCE Komise rozvoje obce 2016 Největší přednosti

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

Hlavní aktivity regionální politiky v roce 2012

Hlavní aktivity regionální politiky v roce 2012 Hlavní aktivity regionální politiky v roce 2012 Příprava a schválení Strategie regionálního rozvoje 2014+ Novela zákona o podpoře regionálního rozvoje Hlavní aktivity pro rok 2012 Příprava a schválení

Více

Program rozvoje Městského obvodu Pardubice VI na roky

Program rozvoje Městského obvodu Pardubice VI na roky Program rozvoje Městského obvodu Pardubice VI na roky 2015-2018 Úvod Městský obvod Pardubice VI leží na západní straně města Pardubic a tvoří ho katastrální území Svítkov, Staré Čívice, Popkovice, Lány

Více

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko NÁVRHOVÁ ČÁST Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email: anna.bartosova@cpkp.cz

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY (IPRM)

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY (IPRM) INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY (IPRM) Název: Regenerace městského prostředí, rozvoj infrastruktury v oblastech sociálních služeb a vzdělávání a všestranný rozvoj občanské vybavenosti

Více

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49%

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 27 802 787,43 49% Příjmy celkem bez financování 46 839,700 15 127 132,35

Více

STRATEGIE MAS VIA RUSTICA Via Rustica sídlo: nám. Svobody 320, 395 01 Pacov kancelář: Obecní úřad Obrataň, Obrataň 204, 394 12 Obrataň tel.: 777 334 124 (Lukáš Vlček, DiS.) 777 274 331 (Mgr. Lucie Brázdová)

Více

Národní stálá konference komora regionální

Národní stálá konference komora regionální Národní stálá konference komora regionální MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI 5. zasedání 5. října, Poděbrady Program zasedání Čas Bod programu 13:30 14:00 Metodické a koordinační

Více

1 ÚVOD. Program rozvoje obce Povrly na období 2008 až 2023

1 ÚVOD. Program rozvoje obce Povrly na období 2008 až 2023 STRATEGIE ROZVOJE OBCE POVRLY NA OBDOBÍ 2008 až 2023 Schváleno zastupitelstvem obce Povrly dne 20.12.2007 1 ÚVOD Cíl dokumentu a komu je dokument určen Strategie rozvoje obce je základním strategickým

Více

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje 2014-2020 Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014 2020 (SRR) je základním koncepčním dokumentem v oblasti regionálního rozvoje. Dle

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více