PROGRAM ROZVOJE MĚSTA ROUSÍNOVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROGRAM ROZVOJE MĚSTA ROUSÍNOVA"

Transkript

1 PROGRAM ROZVOJE MĚSTA ROUSÍNOVA na období Sušilovo nám. 56, Rousínov, tel: , fax: , Aktualizace: červen 2014

2 Program rozvoje územního obvodu města Rousínova Úvod Předkládáme občanům našeho města Program rozvoje územního obvodu města Rousínova Tento program navazuje na výsledky dosažené v minulých letech. Naším cílem je harmonický rozvoj města Rousínova. Vycházíme přitom z místních tradic, historického odkazu a zkušeností. Hodláme se zasadit o zvýšení prosperity a kvality života obyvatel a zvýšení regionálního významu našeho města. Jsme si vědomi odpovědnosti, kterou neseme vůči občanům. Programové prohlášení je členěno do jednotlivých tematických oblastí pokrývajících působnost města. Každá tematická oblast zahrnuje cíle, kterých bychom chtěli dosáhnout nebo k jejich naplnění zásadním způsobem přispět. Základními stavebními prvky programového prohlášení jsou jednotlivé aktivity formulované tak, aby bylo možné jejich plnění kontrolovat. V oblasti rozvoje města chceme prosazovat zásadu dlouhodobé udržitelnosti. To je možné jen za předpokladu aktualizace a dodržování zásad koncepčního materiálu - platného územního plánu města Rousínova. Ten definuje základní rozvojové směry ve využití území, garantuje jejich vzájemnou slučitelnost a zároveň je východiskem pro zpracování regulačních plánů dílčích vybraných území. Území města Rousínova tvoří celkem 5 katastrálních území o celkové výměře ha a 7 místních částí s počtem obyvatel celkem 5341 k datu Místní části Rousínov (2715 obyvatel), Slavíkovice (679 obyvatel), a Rousínovec (341 obyvatel), se nacházejí na katastrálním území. Rousínov u Vyškova, ostatní místní části Čechyně s 413 obyvateli, Královopolské Vážany s 613 obyvateli, Kroužek s 296 obyvateli a Vítovice s 314 obyvateli mají svá vlastní katastrální území stejného názvu. Tyto původně samostatné obce byly k městu Rousínovu integrovány postupně. Program rozvoje města Rousínova na období je v podstatě ucelený koncepční dokument, který je základem pro další směry rozvoje města s návazností na rozvoj regionu či větších územních celků. Program rozvoje města je pořizován jako dokument dlouhodobé koordinace veřejných a soukromých aktivit demografického, ekonomického, sociálního, kulturního a ekologického charakteru na území města. Hlavním smyslem je organizace rozvoje města na bázi slaďování jednotlivých zájmů tak, aby město prosperovalo jako celek. 2

3 Úkolem programu rozvoje města je: definovat společné zájmy města, jeho obyvatel a podnikatelských subjektů definovat předpoklady realizace těchto zájmů včetně zajištění zdrojů jejich financování optimalizovat podmínky pro život a podnikání ve městě koordinovat vynakládání veřejných investic definovat dlouhodobé záměry politiky města posilovat sounáležitost a odpovědnost za rozvoj města u obyvatel a podnikatelů Rozvojové cíle dle jednotlivých priorit Priorita 1 - Majetek a hospodaření města Hlavním cílem a potřebou je zajistit zdravé financování a hospodárné nakládání s majetkem města. Priorita 2 - Doprava a bezpečnost V rámci rozvojových potřeb je do budoucna potřeba vyřešit bezpečnost města z hlediska jak rekonstrukce místních komunikací a zvýšení bezpečnosti provozu ve městě, tak z hlediska prevence kriminality. Důležitým aspektem je zkvalitnit dopravní infrastrukturu a vytvořit podmínky pro různé formy dopravy. Priorita 3 - Životní prostředí Je potřeba se zaměřit na rozšiřování ploch zeleně, zkvalitňování zeleně a obnovu městských parků a zón volného času. Důležité je hospodaření s vodou v krajině. V oblasti odpadového hospodářství je nutné zpracovat koncepci likvidace odpadů a uvést ji v život. Priorita 4 - Kvalita bydlení Ve městě schází veřejná prostranství pro aktivní vyžití i odpočinek, je potřeba provést obnovu zeleně, rekonstrukci parků a nevyužívaných lokalit. Do budoucna je potřebné postupně připravovat podmínky pro výstavbu nových bytových domů a rodinných domů. Priorita 5 - Vzdělání Zásadní rozvojovou potřebnou je zkvalitňovat infrastrukturu a snižovat provozní náklady škol a školských zařízení. Nezbytnou podmínkou rozvoje je zkvalitňovat a rozvíjet sportovní infrastrukturu u škol a zpřístupnit ji veřejnosti. Priorita 6 - Kultura, sport a volný čas Vycházíme z vědomí, že základní vliv na utváření mravních hodnot člověka mají kultura, vzdělávání a výchova. Jsou podstatným předpokladem pro poznávání jeho svobodné volby. Kulturu považujeme za jeden ze základních projevů zdravého rozvoje společnosti. Priorita 7 Rozvoj území V oblasti rozvoje města chceme prosazovat zásadu dlouhodobé udržitelnosti. To je možné jen za předpokladu aktualizace a dodržování zásad koncepčního materiálu - schváleného územního plánu města Rousínova. Tento definuje základní rozvojové směry ve využití 3

4 území, garantuje jejich vzájemnou slučitelnost a zároveň je východiskem pro zpracování regulačních plánů dílčích vybraných území. Priorita 8 - Partnerství a cestovní ruch V dalších letech by mělo postupně docházet ke stanovení rozsahu a priorit spolupráce s partnerskými městy a rozvoji cestovního ruchu. Cílem je také zapojit organizace působící ve městě do různých aktivit podporujících partnerství. Priorita 9 - Sociální služby K základním rozvojovým cílům patří rozvíjet péči o volný čas mládeže, zajistit zdravotně postiženým občanům a prostor pro jejich aktivní život, podporovat jejich samostatnost, věnovat péči rodinám s problémovými dětmi a postarat se o nesoběstačné občany města. Priorita 10 - Efektivní veřejná správa Z hlediska rozvoje bude sledován a zkvalitňován výkon samostatné a přenesené působnosti a budou podnikány kroky k zefektivnění veřejné správy směrem k občanům. Priorita 1 - Majetek a hospodaření města Naším dlouhodobým cílem je řádné hospodaření s majetkem města, stabilita městského rozpočtu a plynulé financování. Hlavní problémy: financování potřeb města, hospodaření s majetkem města nezpracovaný jasný strategický dokument včetně finančního plánu na realizaci prioritních aktivit města. nekoordinace vynakládání finančních prostředků na přípravu projektů s vyhlášenými dotačními tituly Rozvojové potřeby: zdravé financování hospodárné nakládání s majetkem města, efektivní a pružné čerpání dotačních prostředků, sledování vývoje kohezní politiky a příprava na následující programovací období. Opatření: 1.1 Zajištění kladného provozního salda hospodaření 1.2 Minimalizace nákladů 1.3 Maximalizace příjmů 1.4 Důsledné a systematické řešení pohledávek 1.5 Hospodárné nakládání s majetkem 1.6 Dotační politika 4

5 Opatření 1.1 Zajištění kladného provozního salda hospodaření dodržovat zásadu, že běžné příjmy zajistí financování provozních výdajů stanovit závazně podíl běžných příjmů daného roku, které budou použity na financování investic, nový mimořádný běžný výdaj hradit z nových běžných příjmů případně z úspor jiných běžných výdajů, nový pravidelný výdaj hradit omezením nepovinných činností financovaných městem. Opatření 1.2 Minimalizace nákladů naplňovat vnitřní kontrolní systém pro hodnocení hospodárnosti optimalizovat systém zadávání a vyhodnocování veřejných zakázek optimalizovat systém smluvních vztahů převzít činnosti a služby, jejichž výkon lze zajistit vlastní činností levněji, než dodavatelským způsobem zvážit alternativní právní formy provozování městských zařízení vyhodnotit potřebnost a efektivitu činností zajišťovaných městem prověřovat zařazení nákladů na nové dotační programy, které nebyly schváleny v programových dokumentech města. bezpodmínečně dodržovat vnitřní kontrolní systém města nákup energií provádět formou elektronických aukcí nebo velkoobjemového nákupu Opatření 1.3 Maximalizace příjmů ceny služeb stanovovat vzhledem k nákladům, které se k nim vztahují stanovit regulaci výše schválených výdajů ve vztahu k rozpočtovaným příjmům souvisejícím s těmito výdaji maximální počet akcí zajišťovaných městem krýt z dotačních prostředků Opatření 1.4 Důsledné a systematické řešení pohledávek minimalizovat vznik pohledávek po lhůtě splatnosti prevence vzniku pohledávek a důsledné vymáhání spolupráce s exekutorskou firmou zřídit pracovní pozici právníka Opatření 1.5 Hospodárné nakládání s majetkem města Aktivity naplňující dané opatření ceny nájmů stanovovat ve vztahu k nákladům, které s daným nájmem souvisí zefektivnit využívání majetku města k ekonomickým činnostem upřednostnit pronájem majetku před jeho prodejem za účelem dosahování pravidelných budoucích příjmů 5

6 opravovat a udržovat budovy v majetku města za podpory dotací optimalizace vlastnictví budov oprava a zateplení budovy Záložny oprava a zateplení budovy ZŠ v Čechyni prodej budovy Skálova 35 prodej budovy bývalé hasičky v Čechyni oprava a zateplení budovy školy ul. Tyršova celková rekonstrukce objektů na ul. Tyršova oprava budovy Staré pošty Opatření 1.6 Dotační politika sledovat dotační tituly a dotační příležitosti v souladu s programem rozvoje města projekty města v maximální možné míře realizovat s dotační podporou připravit se na budoucí programovací období sledovat jiné možné získání prostředků mimo dotace neustále se vzdělávat a prohlubovat zkušenosti v dotačním managementu zajistit udržitelnost realizovaných projektů zajistit profinancování a spolufinancování dotačně podpořených projektů udržovat vytvořenou účelovou rezervu na profinancování a spolufinancování dotačních projektů zlepšit systém informovanosti a spolupráce uvnitř úřadu i navenek, účastnit se na vzdělávacích akcích a konferencích v oblasti dotační, nedotační a kohezní politiky a být tak vždy připraveni na stávající i nové příležitosti. připravit žádost o dotaci na opravu Staré pošty připravit žádost o dotaci na zateplení budovy ISŠ připravovat žádost o dotaci na rekonstrukci kotelny v MŠ připravovat žádost o dotaci na rekonstrukci objektu Tyršova na dům pro seniory (dům s pečovatelskou službou apod.) Priorita 2 - Doprava a bezpečnost Zvýšení bezpečnosti v dopravě, kdy na prvním místě je bezmotorová doprava (chodec nebo cyklista). Hlavní problémy: špatný stav chodníků a místních komunikací ve městě, bariérovost nedostatek parkovacích míst v sídlištích, v centru města i v místních částech špatný stav mostů a mostků, lávek a propustků, schází prostory pro úschovu zavazadel, nedokončenost sítě cyklistických stezek a cyklotras, vysoká nehodovost chodců v některých úsecích komunikací ve městě, kriminalita ve městě především škody na majetku, kriminalita dětí a mládeže, výskyt konzumace alkoholických i nealkoholických drog, zejména mezi školní mládeží 6

7 Rozvojové potřeby: z hlediska rozvojových potřeba je nutnost do budoucna vyřešit bezpečnost města rekonstrukcí místních komunikací a zvýšení bezpečnosti provozu ve městě oddělením provozu nemotorové od motorové dopravy. je potřeba dobudovat a dovybavit infrastrukturu pro nemotorovou dopravu sloužící občanům i návštěvníkům města, informovat veřejnost o problematice prevence kriminality a jejich aktivizace trvale spolupracovat na úseku prevence kriminality prostřednictvím škol, NNO, projektů i trvalého zařízení působit na mládež a vychovávat ji a pomáhat tak rodině. V případě potřeby chybějící rodinné zázemí nahradit systémem práce se sociálně slabou mládeží. Opatření: 2.1 Zvýšení bezpečnosti na komunikacích 2.2 Rozvoj místních komunikací 2.3 Zlepšení dopravy v klidu 2.4 Zvýšení bezpečnosti ve městě Opatření 2.1 Zvýšení bezpečnosti na komunikacích spolupráce s Dopravní policií ČR snížit provoz silničních vozidel ve městě, především kamionů omezit vjezd těžkých nákladních vozidel do obytných částí města zvýšit plynulost dopravy zajistit bezpečnost dětí a mládeže při cestě do školy s důrazem na okolí ZŠ a MŠ, ul. Habrovanská a dále bezpečnost chodců a cyklistů z jednotlivých místních částí (především z Královopolských Vážan a Slavíkovic) do středu Rousínova zvýšit bezpečnost chodců na Sušilově náměstí připravovat vybudování obchvatu města provádět kroky k oddělení motorové a nemotorové dopravy realizovat výchovné a dopravní akce pro děti a mládež. organizovat v prostoru náměstí dopravu s maximální předností chodců před automobilovou dopravu zabezpečit provádění pravidelných kontrol dodržování rychlosti vozidel usilovat o zákaz průjezdu nákladních automobilů kromě dopravní obsluhy - přes město postupně dobudovat infrastrukturu pro nemotorovou dopravu (síť cyklostezek a společných stezek pro cyklisty a chodce) modernizovat systém světelné signalizace a řízení dopravy realizovat technická opatření na komunikacích - ostrůvky pro chodce, zúžené vozovky apod. aktualizovat dopravní značení dle potřeb zvýšení bezpečnosti realizovat projekt úpravy Sušilova náměstí Opatření 2.2 Rozvoj místních komunikací při rekonstrukci komunikací postupovat podle závažnosti havarijního stavu a podle 7

8 strategického významu komunikace, komplexně řešit rozvoj místních komunikací včetně související infrastruktury a navazujících ploch opravovat vybrané místní a pěší komunikace podle potřeby a jejich stavu opravovat mosty a přemostění ve vlastnictví města udržovat stávající cyklotrasy budovat cyklostezky a cyklotrasy včetně zázemí pro cyklisty doplnit o lavičky, odpadkové koše, značení, cyklistické stojany, opravovat a budovat komunikace pro pěší a in-line aktivity zajišťovat dopravní dostupnost ve vybraných lokalitách rekonstrukce Sušilova náměstí oprava chodníků podél průtahu městem oprava chodníků v místních částech města Kr. Vážanech, Slavíkovicích, Čechyni budování chybějících chodníků k zajištění bezpečnosti chodců chodník ve Slavíkovicích, chodník U mlýna, oprava mostu v Rousínovci a mostů ve Vítovicích rekonstruovat městské komunikace - Vítovice (za mlaty), Královopolské Vážany (k lesu, pod bývalou školkou), v sídlišti k zimnímu stadionu, ul. Slavíkova, ul. Tománkova. Opatření 2.3 Zlepšení dopravy v klidu řešit nevyhovující stav parkovacích míst ve městě, pokračovat v budování odstavných stání a parkovacích míst, zaměřit se na štěrkové trávníky řešit parkování v obydlených oblastech a sídlištích obnova a údržba autobusových čekáren ve městě údržba autobusového nádraží parkoviště v Rousínovci parkoviště u autobusového nádraží parkoviště pro sportovní halu rekonstrukce Sušilova náměstí odstavné plochy v místních částech Opatření 2.4 Zvýšení bezpečnosti ve městě udržovat akceschopnost Jednotky sboru dobrovolných hasičů města v oblasti výzbroje, řízení a spojení a zkvalitnit zázemí pro jejich fungování zachovat úřadovnu PČR ve městě rozšířit činnost městské policie a spolupracovat s PČR naplňovat koordinační dohodu mezi městem a PČR důsledně kontrolovat pořádek ve městě, zajistit bezpečnost občanů a ochranu majetku (rušení nočního klidu, vandalství, znečišťování veřejného prostranství), zajišťovat ochranu majetku města uplatňovat důsledně plnou zodpovědnost zákonných zástupců mladistvých za způsobené škody důsledně kontrolovat dodržování obecně závazných vyhlášek zajistit rozšiřování a využívání městského kamerového systému a monitorování problematických míst ve městě 8

9 zajišťovat prevenci sociálně patologických jevů stimulovat veřejnost k aktivnímu postupu vůči kriminálním činům informovat občany o mimořádných událostech souvisejících s jejich bezpečností a ochranou zdraví a majetku, podporovat terénní programy ve městě (se zaměřením na výskyt drog, na osoby ohrožené sociálním vyloučením z důvodu dlouhodobé nezaměstnanosti), podporovat provoz Centra volného času pro sociálně slabé děti budovat dětská hřiště pro děti starší 6ti let, minimalizovat počet VHP a videoterminálů ve městě, omezovat činnost nonstop barů rozšiřování sítě veřejného osvětlení vybudovat kamerový systém na náměstí a na dalších vytipovaných místech - posílit městskou policii, zajistit odpovídající zázemí městské policii vybudovat novou požární zbrojnici přemístit Centrum volného času do prostor objektu Tyršova a rozšířit provoz VO kolem stezek pro nemotorovou dopravu Priorita 3 - Životní prostředí Životní prostředí je pro nás hodnotou, kterou je třeba nejen chránit, ale do které hodláme i investovat. Hlavní problémy: nedostatek parků údržba veřejné zeleně čistota veřejných prostranství likvidace odpadů nedostatečná úspora energií hospodaření s vodou v krajině likvidace splaškových vod Rozvojové potřeby: postupně rekonstruovat stávající a budovat nové parky vytvořit koncepci údržby veřejné zeleně zaměřit se na čistotu veřejných prostranství zpracovat koncepci likvidace odpadů, zateplovat budovy ve vlastnictví města Opatření: 3.1. Zkvalitnění stavu přírody a krajiny 3.2. Zkvalitnění nakládání s odpady 3.3. Zvýšení intenzity v oblasti zabezpečení čistoty veřejných prostranství 3.4. Ochrana životního prostředí Opatření 3.1 Zkvalitnění stavu přírody a krajiny obnovovat městské parčíky a zeleň a zabezpečit jejich řádnou údržbu a ošetření. ošetření stromů a náhradní výsadba 9

10 spolupráce s Lesy ČR a Povodím Moravy za účelem revitalizace potoků v městském prostředí výstavba a údržba rybníků a ostatních vodních ploch ochrana před přívalovými vodami zajistit realizaci systému ekologické stability zakotveného v územním plánu podporovat včelařství zachovat přirozenou zeleň v okolí města chránit okolí Habrovanského a Vítovického potoka a Rakovce pro nemotorovou dopravu rezervovat městské pozemky pro budování biocenter zachovat rozmanitost přírodních druhů minimalizovat zásahy do městské zeleně v souladu s územním plánem města prosazovat obnovu uličních stromořadí a zeleně na veřejných prostranstvích obnova a údržba sídlištní zeleně, včetně zeleně v okolí ZŠ a MŠ správa a hospodaření s lesními pozemky zpracovat studii generel zeleně města včetně všech místních částí obnova Borků v Kroužku údržba a čištění rybníčku v Kroužku vybudování parku a suchého poldru na Hrubém kuse úprava parku U kapličky ozelenění kolem dálnice vytvořit přírodní biotop v Královopolských Vážanech opěrná zeď u potoka Rousínovec revitalizace potoka Rakovce a jeho přítoků Městské služby vybavit dostatečnou technikou pro údržbu zeleně Dotačně podporovat včelařské spolky Opatření 3.2 Zkvalitnění nakládání s odpady řešit koncepčně využití a zneškodňování odpadů ve městě zpracovat finanční analýzu problematiky komunálních odpadů důsledně zajišťovat sběr a třídění odpadu propagovat činnost sběrného dvora zaměřit se na osvětovou činnost obyvatel v oblasti odpadového hospodářství vedoucí k ochraně životního prostředí pořádat akce v rámci environmentální výchovy občanů monitorovat nelegální skládky odpadů na území města, likvidovat je a předcházet jejich vzniku zpracovat studii optimalizace při nakládání s odpady vybudovat kompostárnu pro zpracování městské zeleně Městské služby vybavit dostatečnou technikou na zpracování zeleně z veřejných ploch Opatření 3.3 Zvýšení intenzity v oblasti zabezpečení čistoty veřejných prostranství 10

11 důsledně kontrolovat dodržování zákonů a obecně závazných vyhlášek týkajících se dodržování čistoty a pořádku na veřejných prostranstvích osvěta obyvatel chovající psy a jiné domácí mazlíčky apelovat na obyvatelstvo, aby nebylo nečinné při zjištění porušování zákonů a OZV posílit městskou policii rozšířit kamerový systém přijmout Obecně závaznou vyhlášku k zabezpečení čistoty a pořádku na veřejných prostranstvích ve zpravodaji a na webových stránkách poukazovat na konkrétní případy znečišťování veřejných prostranství vybudovat výběh pro psy Opatření 3.4. Ochrana životního prostředí energetická opatření - snižování energetické náročnosti budov. snížit spotřebu energií ve veřejných budovách v majetku města v zimních měsících sledovat teplotu v budovách města přenosným teploměrem podporovat ekologickou osvětu se zaměřením na úspory energie při výběrových řízeních preferovat výrobky a technologie šetrné k životnímu prostředí zajistit ochranu místních zdrojů vody tj. především studní dokončit připojení všech nemovitostí na kanalizační síť města informovat veřejnost o ceně a kvalitě pitné vody pro Rousínov provádět osvětu v oblasti ochrany životního prostředí podporovat přírodní zahrady realizovat zateplení budov v majetku města vyregulování topných systémů v budovách města využívat alternativní zdroje energie Priorita 4 - Kvalita bydlení Hlavní problémy: nedostatečná kvalita, obnova a údržba veřejných prostranství a zelených ploch nedostatečná kvalita prostředí sídlišť, chybějící technická infrastruktura ploch vhodných pro individuální bytovou výstavbu hluk z dálnice Rozvojové potřeby: zpracovat územní studie lokalit určených územním plánem pro bytovou výstavbu, které prověří uspořádání ploch pro veřejné prostranství, veřejnou zeleň dopravní a technickou infrastrukturu a občanskou vybavenost. nabídnout různé formy bydlení rozšířit veřejná prostranství pro aktivní vyžití i odpočinek provádět obnovu zeleně, rekonstrukci parků a využití nevyužívaných lokalit řešit technické prvky ochrany před hlukem z dálnice Opatření: 4.1 Regenerace sídliště ve městě 11

12 4.2 Rozvoj a optimalizace bytové politiky 4.3 Zlepšení stavu veřejných prostranství 4.4. Snížení hlučnosti prostředí Opatření 4.1 Regenerace sídliště ve městě podporovat revitalizaci bytových domů zkvalitňovat veřejná prostranství sídliště hřiště pro seniory a teenagery - park ul. Habrovanská dobudovat síť chodníků VO od nové zástavby ozelenění veřejných prostranství mezi bytovými domy u MŠ Opatření 4.2 Rozvoj a optimalizace bytové politiky vyhodnotit potřebnost budování a obnovy sociálního bydlení a bydlení pro seniory pomáhat řešit bydlení specifických skupin obyvatel (handicapovaní občané, senioři, lidé v tísni) využít plochy určené územním plánem k výstavbě nových RD, vytvořit příznivé podmínky pro podnikatelskou bytovou výstavbu nájemních i rodinných domů Rekonstrukce budov internátu bývalého učiliště na byty Hospodárné využívání a udržování stávajícího bytového fondu bytový dům Čsa 30, DCHB, startovací byty v Kr. Vážanech Opatření 4.3 Zlepšení stavu veřejných prostranství zajistit udržování a revitalizaci náměstí zkvalitňovat a vyhodnocovat stav stávajících veřejných prostranství - plochy zeleně, mobiliář, realizovat nové plochy veřejného prostranství, revitalizovat a budovat městské parky a zóny odpočinku realizovat projekt rekonstrukce náměstí park na Hrubém kuse park ul. Habrovanská park U kapličky vybavení okolí cyklostezek mobiliářem lavičky, koše, kryté posezení, posilovací prvky a prvky pro děti revitalizace návsi v Kroužku, ve v9tovicíh a v Čechyni 12

13 Opatření 4.4 Snížení hlučnosti prostředí stále jednat s Ředitelstvím silnic a dálnic o realizaci opatření ke snížení hlučnosti dálnice rozšiřovat zeleň podél dálnice vybudování ochranných stěn kolem dálnice v nejkritičtějších místech (Slavíkovice Kroužek Čechyně), Priorita 5 - Vzdělání Rozvoj Rousínova chceme opírat zejména o trvalé zvyšování vzdělanosti obyvatel města a mikroregionu Rakovec, pro který Rousínov zajišťuje především základní vzdělávání zvyšováním informovanosti a právního vědomí a podporou podnikání. Zvyšování úrovně základního vzdělávání předpokládá postupné vybavování základní školy moderními pomůckami, technikou ICT a vybudováním příslušných sítí. Přitom chceme dát nový prostor iniciativě lidí majících zájem o budoucnost města. Do problematiky záměrů rozvoje území zapojit i okolní obce - Podbřežice, Komořany, Tučapy, Olšany a Habrovany (přenesená působnost, pověřený obecní úřad II. stupně) v rámci svazku Mikroregion Rakovec za účelem ochrany a prosazování společných zájmů. Hlavní problémy: nedostatečné prostory pro základní školství vysoké provozní náklady - energetická náročnost, technický stav budov škol a školských zařízení bezbariérovost, nedostatek sportovišť pro základní školu, nedostatečné zázemí pro MŠ nerovnoměrné využití kapacit ZŠ, malé zapojení škol a žáků škol do činnosti města, do řešení jeho problémů a projektových záměrů. nedostatečné právní povědomí a finanční negramotnost části obyvatel dlouhodobě nedostatečná personální kapacita ZUŠ. Rozvojové potřeby: zabezpečit podmínky pro zvyšování úrovně základního vzdělávání obyvatel města i spádového mikroregionu Rakovec snižovat provozní náklady budov, zlepšit technický stav budov škol a školských zařízení, modernizovat stávající využívaná sportoviště nebo vybudovat nová, vytvořit podmínky pro zpřístupnění těchto sportovišť veřejnosti, spolupracovat více se školami a zapojit žáky do běžné činnosti města trvalé zvyšování vzdělanosti obyvatel města umožnit základní umělecké vzdělání většímu počtu dětí 13

14 Opatření: 5.1 Řešit prostory pro narůstající počet dětí ve městě 5.2 Rekonstrukce a obnova budov škol a školských zařízení 5.3 Modernizace a rozšíření sportovišť a zázemí u školských zařízení 5.4 Zlepšení komunikace mezi městem a školami. 5.5 Připravit podmínky pro zvyšování vzdělanosti občanů Opatření 5.1 Řešit prostory pro narůstající počet dětí ve městě zprovoznění školní budovy bývalé ISŠ Tyršova posílit personální obsazení ZUŠ zpracování dokumentace pro rekonstrukci budovy školy areálu ISŠ Tyršova rekonstrukce vnitřních prostor objektu školy Tyršova rekonstrukce elektroinstalace a rozvodů slaboproudu v budově školy Tyršova zřízení nové kotelny rekonstrukce otopného systému v budově školy Tyršova zařazení školy Tyršova do sítě základních škol připravit koncept zvýšení počtu žáků ZUŠ Opatření 5.2 Rekonstrukce a obnova budov škol a školských zařízení rekonstruovat budovy škol a školských zařízení řešit problém kapacity MŠ s ohledem na demografický vývoj města realizovat úspory energií v budovách škol a školských zařízeních zaměřit se na bezbariérovost školních budov modernizovat výukové vybavení budovy základní školy zateplení objektu školy Tyršova včetně střechy rekonstrukce kotelny MŠ rekonstrukce odkanalizování MŠ výtah v ZŠ Rousínov výtah na ZUŠ Rousínov rozšíření a modernizace počítačového vybavení rekonstrukce budovy v Čechyni - dle aktuální potřeby na potřeby odloučeného pracoviště MŠ.Opatření 5.3 Modernizace a rozšíření sportovišť a zázemí školských zařízení rekonstruovat a obnovovat sportoviště, které využívají školy spolupracovat s vlastníky sportovnících zařízení rozšiřovat zázemí školských zařízení oprava střechy sportovní haly obnova školního hřiště vybudování lehkoatletického areálu pro ZŠ nebo rekonstruovat běžeckou dráhu na stadionu TJ TATRAN Rousínov rekonstruovat zahradu MŠ - přírodní zahrada rozšířit zahradu MŠ podporovat provoz přírodní zahrady ZŠ 14

15 Opatření 5.4 Zlepšení komunikace mezi městem a školami. besedy a kulaté stoly zástupců města s učiteli a žáky škol využití aktivit žáku pro zviditelnění města vytvořit podmínky pro využití občanské iniciativy podporovat aktivity zaměřené na rozvoj tvořivosti mládeže. hudební tábor školní akademie školní ples s polonézou zajistit informační a koordinační služby a organizační výpomoc pro občanská sdružení, spolky apod. specifikovat nabídku a podmínky využívání nebytových prostor ve vlastnictví města pro spolky a organizace zabývající se vzděláváním apod. Opatření 5.5 Připravit podmínky pro zvyšování vzdělanosti občanů podporovat celoživotní vzdělávání občanů spolupráce s organizacemi pořádající kurzy a školení, podpora kurzů zaměřených na všeobecné právní povědomí pro širokou veřejnost, organizace a podpora seminářů na téma finanční gramotnosti pro širokou veřejnost. Priorita 6 - Kultura, sport a volný čas Hlavní úlohou města je a do budoucna bude vytvářet podmínky pro trávení volného času, podporovat kulturní, sportovní a volnočasové akce ve městě, spolupracovat s občanskými sdruženími a organizacemi a podporovat jejich činnost. Hlavní problémy: nevyhovující stav kulturních a památkových objektů nedostatečné povědomí obyvatel o kulturním dění ve městě přístup do knihovny není bezbariérový nedostatečná komunikace spolků s městem a jejich zapojení v projektech města, nedostatečné zázemí pro sportovní a volnočasové aktivity chybějící sportovní areál s funkční běžeckou dráhou Rozvojové potřeby: kultivovat systematicky veřejné prostory v centru města i v jednotlivých městských částech, zvýšit informovanost obyvatel o kulturním, společenském a sportovním dění ve městě, podporovat činnost neziskových organizací a spolků, oživit sportovní, společenské a kulturní dění ve městě, zachovat tradice a odkaz předků spolupracovat s místními umělci, spolupracovat se Základní uměleckou školou rozšířit spolupráci s partnerskými městy v oblasti kultury, sportu a volného času, 15

16 budovat zázemí pro volnočasové vyžití rozšířit nabídku sportů ve městě (např. umělé kluziště, kuželna, horolezecká stěna atd. Opatření: 6.1 Zlepšení technického stavu budov a vnitřního vybavení, údržba nemovitých památek 6.2 Budování volnočasové infrastruktury a tvorba nabídky využití volného času 6.3 Podpora činnosti neziskových organizací a spolků 6.4 Pořádání a účast na kulturních, sportovních a společenských akcích Opatření 6.1 Zlepšení technického stavu budov a vnitřního vybavení, údržba nemovitých památek zachovat a rekonstruovat kulturní, sportovní a volnočasová zařízení ve městě, rozšířit kulturní zázemí ve městě, zpřístupnit knihovnu tělesně postiženým, zajistit obnovení památek ve městě, zpracovat studii na obnovu památek a každoročně žádat o dotaci na jejich obnovu, rekonstruovat a modernizovat zařízení hřbitovů vybudovat lehkoatletický areál revitalizace kulturního zařízení Záložna (zateplení, střecha, klimatizace, otopný systém) rekonstrukce památkového objektu Stará pošta bezbariérová knihovna zachovat pobočkové knihovny v m.č. Královopolské Vážany, Čechyně, Kroužek, Slavíkovice, Vítovice rekonstrukce budovy knihovny ve Vítovicích obnova drobných sakrálních staveb poskytovat příspěvky na obnovu památek, které nejsou ve vlastnictví města kostely, kapličky, sochy atd. obnovovat zeleň v okolí i uvnitř hřbitovů, zřízení kolumbária stimulovat soukromé majitele objektů k jejich pravidelné údržbě, zejména v centru města Opatření 6.2 Budování volnočasové infrastruktury a tvorba nabídky využití volného času vytvořit podmínky pro prezentaci historie města v prostorách Staré radnice vytvořit podmínky pro prezentaci historie nábytkářství v Rousínově objekt Staré pošty budovat místa s možností trávení volného času jako prevenci nežádoucích společenských jevů, zvýšit nabídku sportovního vyžití ve městě udržovat stávající sportovní hřiště a zpřístupnit je veřejnosti, 16

17 vybudování městského muzea stálé expozice o historii města, rozšířit centrum volného času dětí a mládeže, podporovat NNO pracující s mládeží (ale jak? za činnost nebo členství?) zřízení umělého kluziště rozšířit sít cyklostezek vhodných i pro in-line bruslení vybudovat lehkoatletické hřiště Opatření 6.3 Podpora činnosti neziskových organizací a spolků podporovat neziskové organizace a spolky vyvíjející činnost v oblasti kultury a sportu, především pak ty, které do svých aktivit zahrnují širokou veřejnost zachovat a zkvalitnit podmínky pro kulturní a osvětovou činnost zajistit pravidelné a aktuální informování veřejnosti o společenském dění, informovat o činnosti zájmových spolků poskytovat kulturní zařízení Záložna pro divadelní představení akademie a jiná vystoupení místních organizací pro veřejnost schválení zásad pro podporu neziskových organizací a spolků uveřejňovat ve zpravodaji a v hlášení místního rozhlasu informace o činnosti a akcích neziskových organizací a spolků ve městě Opatření 6.4 Pořádání a účast na kulturních, společenských a sportovních akcích pořádat nebo podporovat ve městě pravidelné kulturní, společenské a sportovní akce, spolupracovat se Základní uměleckou školou a s místními umělci zavést pořádání farmářských trhů, účastnit se kulturních akcí v jiných městech, spolupracovat s partnerskými města při konání kulturních a společenských akcí, využívat dotační programy na pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí. zlepšit informační servis pro obyvatele a návštěvníky města představit veřejnosti akci Lipová ratolest dokončit zázemí kulturního zařízení Záložna v rámci projektu Zeleň ve městech trochu jinak pravidelné pořádání kulturních festivalů podporovat tradiční zvyklosti hody, ostatky, školní akademie pravidelná vystoupení žáku ZUŠ výstavy místních umělců divadelní představení skupiny D.A.V.A. zřídit infopanel na Sušilově náměstí na významných místech města instalovat informační tabulky přehled o kulturních, společenských a sportovních akcích zveřejňovat na webové a facebookové stránce města. 17

18 Priorita 7 Rozvoj území V oblasti rozvoje města chceme prosazovat zásadu dlouhodobé udržitelnosti. To je možné jen za předpokladu aktualizace a dodržování zásad koncepčního materiálu - platného územního plánu města Rousínova. Hlavní problémy: zatížení středu města nákladní dopravou, nedostatečná infrastruktura pro výrobní plochy území narušování architektonického rázu města a jednotlivých místních částí Rozvojové potřeby: řešit systematicky přípravu území vhodných pro větší investice řešit dopravní obslužnost území s ohledem na obyvatele města optimální využití území - harmonický rozvoj Rousínova koordinovat širší územní vazby při přípravě Strategie rozvoje Brněnského kraje podílet se na realizaci regionálních plánů řešení nezaměstnanosti zabezpečit jednotný architektonický ráz měst a jednotlivých místních částí Opatření: 7.1 Vytvoření základů pro dlouhodobý hospodářský rozvoj města 7.2 Podpora vzniku pracovních příležitostí Opatření 7.1 Vytvoření základů pro dlouhodobý hospodářský rozvoj města připravit území pro rozvoj nových výrobních aktivit připravit lokality pro výstavbu obytných a polyfunkčních celků zajistit postupnou výstavbu inženýrských sítí v nových lokalitách dodržovat vzhled staveb v dané lokalitě zpracování územního plánu města zpracování územních studií pro bytovou zástavbu výstavba komunikací, chodníků, kanalizací, vodovodu, plynovodu, rozvodů nn atd. pozice městského architekta Opatření 7.2 Podpora vzniku pracovních příležitostí podporovat drobné a střední podnikání, získat do města nové investice a podporovat investory při získávání vládních pobídek, zjišťovat nabídky podpor zaměstnavatelů od Úřadu práce v rámci různých projektů. podporovat rozvoj významných místních hospodářských subjektů spolupracovat s místními firmami a podporovat je při získávání zakázek spolupracovat s Úřadem práce Vyškov využívat podpor Úřadu práce pro zaměstnání uchazečů v rámci projektu veřejně prospěšných prací, společensky účelných míst a podpory pro mladé. informovat místní podnikatele o možnostech podpor z Úřadu práce 18

19 Priorita 8 - Partnerství a cestovní ruch Cílem je podpora partnerství s družebními městy a rozvoj cestovního ruchu. Hlavní problémy: koncepčně nevyřešený systém spolupráce s partnerskými městy, nedostatečná spolupráce a koordinace aktivit se soukromým sektorem, poskytovali služeb a provozovateli atraktivit ve městě a okolí. malý cestovní ruch Rozvojové potřeby stanovení rozsahu a priorit spolupráce se stávajícími partnerskými městy, vytvořit systém spolupráce a koordinace veřejného a soukromého sektoru, zapojit občany a organizace do aktivit v rámci partnerství města, podporovat cestovní ruch spolupracovat s aktéry v cestovním ruchu, Opatření: 8.1 Partnerství a spolupráce s městy a zeměmi 8.2 Podpora rozvoje cestovního ruchu 8.1 Partnerství a spolupráce s městy a zeměmi spolupracovat s partnerskými městy Dervio, Halázstelék, Podbranč, Holíč realizovat projekty ve spolupráci s partnerskými městy projekt ČR SR s městem Holíč Zeleň ve městech trochu jinak realizovat každoročně výměnné akce s partnerskými městy hudební tábor v Halázsteléku korálkování s maďarskými lektorkami v Rousínově výměnný pobyt s Derviem 8.2 Podpora rozvoje cestovního ruchu provádět činnost směřující k větší spolupráci se soukromým sektorem a jeho zapojení do aktivit cestovního ruchu, spolupracovat s aktéry v cestovním ruchu na různých úrovních. spolupracovat na úseku společné prezentace měst okresu Vyškov a dalších významných podniků propagovat Rousínov na tuzemských a zahraničních akcích využít historických osobností města k vytvoření turistického "image" města podporovat rozvoj agroturistiky zlepšit informační servis pro návštěvníky města vytvoření systému spolupráce se soukromým sektorem účast na akci Regiontour 19

20 propagační předměty města zřízení Turistického informačního centra Priorita 9 - Sociální služby Neustále pracovat na rozvoji sociálních služeb za účasti a požadavků veřejnosti. Hlavní problémy: problémová mládež nedostatečné možnosti využití volného času neorganizované mládeže, nedostatečný počet bytů pro seniory, bytů s pečovatelskou službou a sociálních bytů, bezbariérovost města a sportovišť, Rozvojové potřeby: rozvíjet péči o volný čas neorganizované mládeže, věnovat péči rodinám, které se potýkají s výchovnými problémy svých dětí, rozšířit kapacitu bytů s pečovatelskou službou, bezbariérové město zajistit zdravotně postiženým občanům prostor pro jejich aktivní život. Opatření: 9.1 Zkvalitnění stávajících a zřizování nových služeb sociální péče 9.2 Zapojení veřejnosti do procesu plánování rozvoje sociálních služeb 9.3 Zachování dostupnosti zdravotní péče Opatření 9.1 Zkvalitnění stávajících a zřizování nových služeb sociální péče zkvalitňovat současné a zřizovat nové potřebné sociální služby v souladu s komunitním plánem rozvoje sociálních služeb, rozvíjet a zkvalitňovat pečovatelskou službu, péči o seniory a zdravotně postižené občany podporovat realizaci celostátního protidrogového programu, podporovat preventivní programy péče o zdraví a životní styl rozšiřovat možnosti pro využití volného času a práci s problémovou mládeží využívat veřejně prospěšných prací pro nezaměstnané v činnostech pro město a příspěvkové organizace, budovat a rekonstruovat zařízení pro znevýhodněné občany, rekonstrukce části objektu Tyršova na Dům s pečovatelskou službou rozšířit pečovatelskou službu města o zdravotní službu, přemístit Centrum volného času dětí a mládeže do objektu Tyršova zapojit se do akce Řekni NE drogám, zpracovat plán prevence kriminality, podporovat akce pro veřejnost zaměřené na péči o zdraví a zdravý životní styl podporovat činnost dobrovolných a charitativních organizací zabezpečujících sociální služby 20

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 )

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Stránka 1 z 6 Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) A. VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST, STRATEGICKÝ ROZVOJ B. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SOCIÁLNÍ

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2014 až 2022 Jablonná, červen 2014 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Volební program uskupení. Třebíč můj domov. pro volební období 2014 2018

Volební program uskupení. Třebíč můj domov. pro volební období 2014 2018 Volební program uskupení Třebíč můj domov pro volební období 2014 2018 Chceme navázat na bohaté zkušenosti řady našich kandidátů v komunální politice už od 90. let a nemáme se za co stydět. NAŠÍM CÍLEM

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016 PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA Databanka projektů na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

Prioritní zaměření strategie

Prioritní zaměření strategie Prioritní zaměření strategie Zaměření problémových oblastí, jednotlivé priority, opatření a podopatření byly konfrontovány s prioritami pracovních skupin i zástupců nejširší veřejnosti, a to prostřednictvím

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností 1 OBSAH 1. Výzva k předkládání návrhů projektů... 3 2. Informace o přípravě IPRM... 6 3. Veřejné projednání IPRM - pozvánka... 11 4. Veřejné projednání IPRM - prezentace...

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM I. NÁVRH NA USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZM- OR 19/08 MĚSTO KUTNÁ HORA odbor regionálního rozvoje a územního plánování Zpráva pro jednání Zastupitelstva

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

Strategický plán rozvoje města Mšena pro roky 2014-2019

Strategický plán rozvoje města Mšena pro roky 2014-2019 Strategický plán rozvoje Mšena pro roky 2014-2019 A. Oblast infrastruktury a podnikání A.1. Vytvořit podmínky pro stabilní rozvoj Tvorba a aktualizace koncepčních dokumentů A.1.1. vytvoření nové závazné

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4. 1.1 Silné stránky 5. 1.2 Slabé stránky 6. 1.3 Příležitosti 7. 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9

0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4. 1.1 Silné stránky 5. 1.2 Slabé stránky 6. 1.3 Příležitosti 7. 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9 Obsah 0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4 1.1 Silné stránky 5 1.2 Slabé stránky 6 1.3 Příležitosti 7 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9 4 PRIORITNÍ OBLASTI ROZVOJE 10 5 STRATEGICKÉ CÍLE 11 6 PRIORITY

Více

Místně specifické indikátorové sady v praxi měst 1. ŘÍJNA 2015

Místně specifické indikátorové sady v praxi měst 1. ŘÍJNA 2015 Místně specifické indikátorové sady v praxi měst 1. ŘÍJNA 2015 Petr Pavelčík 1 Místně specifické indikátory PROČ? Reagují na místní specifika každé město/mč je originál Hodnotí stav a vývoj Propojení se

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2010 2014

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2010 2014 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2010 2014 Preambule: Majíce na zřeteli rozvoj, stabilitu vedení města, nutnost eliminovat co největší míře dopady ekonomické krize a zajistit ekonomické zdroje

Více

Porovnejte, jak se nám podařilo splnit to, co jsme Vám slíbili.

Porovnejte, jak se nám podařilo splnit to, co jsme Vám slíbili. Porovnejte, jak se nám podařilo splnit to, co jsme Vám slíbili. Občan a doprava splněno na 100 % Občan a životní prostředí splněno na 86 % Občan a pocit bezpečí splněno na 83 % Občan a věci veřejné splněno

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro Karlovy Vary 12.11.2009 Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro další odpovídající investice

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

Město Třinec Plán rozvoje rodinné politiky 2013-2014

Město Třinec Plán rozvoje rodinné politiky 2013-2014 Město Třinec Plán rozvoje rodinné politiky 2013-2014 Plán rozvoje rodinné politiky (dále jen Plán rozvoje) je stanoven do roku 2014 a vychází z Analýzy prorodinné politiky v Třinci 2012 (dále jen Analýza)

Více

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko NÁVRHOVÁ ČÁST Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email: anna.bartosova@cpkp.cz

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko 1. Cílem dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním ze způsobů, jak lze zjistit názory, přání a potřeby obyvatel. Cílem šetření,

Více

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Snížení energetické náročnost veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie organizační složky městské části hl. města Prahy školy

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Židlochovice, 19. 3. 2015 PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 Programy 2007-2013 Programy 2014-2020 OP Doprava OP Doprava OP Životní prostředí OP Životní prostředí

Více

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 Strategický plán rozvoje města Týnce nad Labem C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Březen 2009 SPF Group, v.o.s. 03/09 1 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 OBSAH 1

Více

1. Úvod. 2. Seznam použitých zkratek

1. Úvod. 2. Seznam použitých zkratek STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA TELČE (AKČNÍ PLÁN MĚSTA 2005-2006) Verze - červen 2005 1. Úvod Posláním akčního plánu je převedení Strategie města do běžného každodenního života. Jde o nástroj sloužící

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Strategický plán udržitelného rozvoje Sokolova na roky 2011 2025 část B Návrhová část

Strategický plán udržitelného rozvoje Sokolova na roky 2011 2025 část B Návrhová část 2011 Strategický plán udržitelného rozvoje Sokolova na roky 2011 2025 část B Návrhová část Ing. Lubor Hruška-Tvrdý, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Mgr. David Rucki a

Více

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání:

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání: Tvorba SWOT analýzy území MAS 21 (29.1.2013, MěU Lázně Kynžvart) Moderátoři setkání: Tomáš Svoboda a Tereza Pelclová z Centra pro komunitní práci Přítomní: viz. prezenční listina 1. Program setkání 10:00

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

Programové prohlášení Rady MČ Praha 20 Horní Počernice pro období 2014-2018

Programové prohlášení Rady MČ Praha 20 Horní Počernice pro období 2014-2018 Programové prohlášení Rady MČ Praha 20 Horní Počernice pro období 2014-2018 Čl. I. Preambule 1. Programové prohlášení Rady městské části Praha 20 - Horní Počernice pro období 2014-2018 je základním politickým

Více

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO SWOT ANALÝZA Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby základní občanská vybavenost města Uničova na dobré úrovni (obec s rozšířenou působností, obchody,

Více

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Výstupy 2. kola jednání pracovní skupiny a 2. koordinační schůzky zástupců skupin VERZE K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ, 30. 4. 2014 UPOZORNĚNÍ:

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Plán zdraví a kvality života 2012-2013

Plán zdraví a kvality života 2012-2013 lán zdraví a kvality života 2012-2013 rojekt Zdravé město a místní Agenda 21 Statutární město Karlovy Vary je od roku 2007 členem asociace Národní síť zdravých měst ČR (NSZM). Vstup do projektu Město Karlovy

Více

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA KOUŘIM 2014 2020

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA KOUŘIM 2014 2020 KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA KOUŘIM 2014 2020 I. ÚVOD Město Kouřim poskytuje nájemní bydlení v 11 domech s celkovým počtem 57 bytů. Dále město poskytuje ubytování ve 12 bytech občanům, kteří se z různých

Více

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Mgr. Jan Mareš primátor místopředseda Svazu měst a obcí ČR Konference Plánovací období 2014 2020 z pohledu měst a obcí 10. listopadu 2011 O Svazu

Více

Regionální operační program Severozápad

Regionální operační program Severozápad Regionální operační program Severozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Regenerace a rozvoj měst... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaná podpora místního rozvoje...

Více

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE KOMÁROV 2014-2018 Komárov 22.1. 2015 SPRÁVA A ŘÍZENÍ OBCE Budeme usilovat o čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů a dotačních titulů

Více

Město Mimoň Rozpočet na rok 2007

Město Mimoň Rozpočet na rok 2007 Město Mimoň Rozpočet na rok 2007 Schváleno usnesením Z 07/35 ze dne 22.2.2007 Položka 8113 8114 8115 8118 8123 8124 Financování Text Krátkodobé přijaté půjčky Uhrazené splátky krátkodobě přijatých půjček

Více

Český Brod do roku 2022. Duben 2010

Český Brod do roku 2022. Duben 2010 Plnění Strategického plánu města m Český Brod do roku 2022 Duben 2010 Vznik strategického plánu Zahájen jení prací na strategickém m plánu prosinec 2006 Schválen lení strategického plánu zastupitelstvem

Více

Setkání pracovních skupin Kravaře

Setkání pracovních skupin Kravaře Setkání pracovních skupin Kravaře Dana Diváková 10. 9. 2013 1 Co je komunitní plánování Komunitní plánování /dále jen KP/ je metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj Město Rychnov u Jablonce nad Nisou Liberecký kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 2012 3 2.1. Hlavní problémové oblasti v oblasti

Více

Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici

Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici na www.blatensko.cz/mas Priorita I. : Lidé a společnost Blatenska Specifický cíl: Zdravý a spokojený život Cílem je (prostřednictvím podpory)

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA Finální verze prosinec 2008 Na přípravě a zpracování SWOT analýzy Nového Města na Moravě se podíleli: RNDr. Šárka Palcrová Mgr. Radek

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

Prioritní osa 1: Lidské zdroje a sociálně podpůrné mechanismy

Prioritní osa 1: Lidské zdroje a sociálně podpůrné mechanismy Prioritní osa 1: Lidské zdroje a sociálně podpůrné mechanismy 1. Zvyšování počtu obyvatel s vyšším a vysokoškolským vzděláním. 2. Dostatečná síť mateřských a základních škol, včetně základní a střední

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA Pracovní verze 2.0 září 2008 OBSAH: 1. OBYVATELSTVO A BYDLENÍ... 4 2. PODNIKÁNÍ A PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ... 5 3. SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA,

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Doprava a infrastruktura v České Skalici v roce 2030

Doprava a infrastruktura v České Skalici v roce 2030 Klíčová oblast 6: DOPRAVA, INFRASTRULTURA Výstupy 2. kola jednání pracovní skupiny a 2. koordinační schůzky zástupců skupin VERZE K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ, 30. 4. 2014 UPOZORNĚNÍ: uvedené termíny jsou zatím pouze

Více

Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část)

Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část) Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část) Název správního území ORP : Název obce: Velikost obce (počet obyvatel) : 0-500 501-3000 3001-10000 10001-25000 více než 25000

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

rozpočet města 5 ROP, rozpočet města, Slezská diakonie, ROP, rozpočet rozpočet MSK města města Jičín, Slezská diakonie Město Nový Jičín Město Nový

rozpočet města 5 ROP, rozpočet města, Slezská diakonie, ROP, rozpočet rozpočet MSK města města Jičín, Slezská diakonie Město Nový Jičín Město Nový PRIORITNÍ OBLAST 1 - Lidské zdroje cílový Hlavní cílová skupina Odhad finanční Vytvořit Novojičínské vzdělávací a podnikatelské centrum. ks 0 1 obyvatelé 8 000 Nový - regionální centrum vzdělávání. Zlepšovat

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 1024 Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. a 1 Projekt Zpracování strategického plánu

Více

8. PŘÍLOHA: ROZVOJOVÉ PRIORITY

8. PŘÍLOHA: ROZVOJOVÉ PRIORITY 8. PŘÍLOHA: ROZVOJOVÉ PRIORITY 8.1. Priorita 1 Technická a dopravní infrastruktura Název Obec Bukovník Oprava místních komunikací v katastrálním území Bukovník Rekonstrukce obecního vodovodu v Bukovníku

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Dlouhodobý plán Základní a mateřské školy Heřmánek Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Oblast řízení a správy - zlepšit a stále zlepšovat komunikaci v týmu a organizaci práce a vzájemnou vykazatelnost

Více

Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21

Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 Datum konání: 14. 4. 2014, od 17 do 19:15 hodin Místo konání:

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku pro období 2014-2020

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku pro období 2014-2020 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku pro období 2014-2020 Aktuální verze leden 2015 Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku a rozvojový

Více

Přijatá usnesení z 2. Rady města Rousínova konaného dne 23. ledna 2015

Přijatá usnesení z 2. Rady města Rousínova konaného dne 23. ledna 2015 Přijatá usnesení z 2. Rady města Rousínova konaného dne 23. ledna 2015 Usnesení 02/01/14R: RM projednala a schvaluje smlouvu o zřízení práva věcného břemene pro Čechyně, připojení 2x RD Kusník, Čermák.

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Program je zaměřen na podporu veřejně prospěšných projektů s cílem přispět

Více

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma ŠKOLSTVÍ ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS Téma Problémový okruh Cíl Opatření Neefektivní (nedostatečná) naplněnost obecních škol Cíl 1.1 Zavedení školských obvodů spádových škol Gestor cíle: Město

Více

DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ. Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová

DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ. Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Evropské zdroje

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schválilo rozpočet obce pro rok 2013 na svém zasedání dne 13.12.2012

Více

NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 12. 9. 2013 1

NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 12. 9. 2013 1 NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 12. 9. 2013 1 ANALYTICKÁ ČÁST charakteristika města (informace o městě) východiska pro návrhovou část zpracovaná na základě poznatků z charakteristiky města, SWOT analýzy

Více

VOLEBNÍ PROGRAM 2014-2018 ČESKÉ BUDĚJOVICE

VOLEBNÍ PROGRAM 2014-2018 ČESKÉ BUDĚJOVICE VOLEBNÍ PROGRAM 2014-2018 ČESKÉ BUDĚJOVICE PREAMBULE ŽENY 2014 (sdružení politické strany SNK Evropští demokraté a nezávislých kandidátek) prosazují osobní odpovědnost za rozhodování při správě věcí veřejných.

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY (IPRM)

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY (IPRM) INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY (IPRM) Název: Regenerace městského prostředí, rozvoj infrastruktury v oblastech sociálních služeb a vzdělávání a všestranný rozvoj občanské vybavenosti

Více

Závěrečného účtu Města Rousínova za rok 2006 ( 17, odst. 2, zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění)

Závěrečného účtu Města Rousínova za rok 2006 ( 17, odst. 2, zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) D o d a t e k č. 1 Závěrečného účtu Města Rousínova za rok 2006 ( 17, odst. 2, zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) Závěrečný účet Města Rousínova za rok

Více

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková Základní informace o MAS Mapa území MAS Střední Haná Základní informace o MAS Počet členů MAS dle sektorů Obce na území MAS: Ivaň, Kojetín, Lřenovice, Lobodic,

Více

Priority MAS Královská stezka

Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Zlepšování kvality života v obcích MAS Podpora občanské společnosti Podpora podnikání a trhu práce Zemědělství, lesnictví a rybářství Cestovní

Více