PROGRAM ROZVOJE MĚSTA ROUSÍNOVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROGRAM ROZVOJE MĚSTA ROUSÍNOVA"

Transkript

1 PROGRAM ROZVOJE MĚSTA ROUSÍNOVA na období Sušilovo nám. 56, Rousínov, tel: , fax: , Aktualizace: červen 2014

2 Program rozvoje územního obvodu města Rousínova Úvod Předkládáme občanům našeho města Program rozvoje územního obvodu města Rousínova Tento program navazuje na výsledky dosažené v minulých letech. Naším cílem je harmonický rozvoj města Rousínova. Vycházíme přitom z místních tradic, historického odkazu a zkušeností. Hodláme se zasadit o zvýšení prosperity a kvality života obyvatel a zvýšení regionálního významu našeho města. Jsme si vědomi odpovědnosti, kterou neseme vůči občanům. Programové prohlášení je členěno do jednotlivých tematických oblastí pokrývajících působnost města. Každá tematická oblast zahrnuje cíle, kterých bychom chtěli dosáhnout nebo k jejich naplnění zásadním způsobem přispět. Základními stavebními prvky programového prohlášení jsou jednotlivé aktivity formulované tak, aby bylo možné jejich plnění kontrolovat. V oblasti rozvoje města chceme prosazovat zásadu dlouhodobé udržitelnosti. To je možné jen za předpokladu aktualizace a dodržování zásad koncepčního materiálu - platného územního plánu města Rousínova. Ten definuje základní rozvojové směry ve využití území, garantuje jejich vzájemnou slučitelnost a zároveň je východiskem pro zpracování regulačních plánů dílčích vybraných území. Území města Rousínova tvoří celkem 5 katastrálních území o celkové výměře ha a 7 místních částí s počtem obyvatel celkem 5341 k datu Místní části Rousínov (2715 obyvatel), Slavíkovice (679 obyvatel), a Rousínovec (341 obyvatel), se nacházejí na katastrálním území. Rousínov u Vyškova, ostatní místní části Čechyně s 413 obyvateli, Královopolské Vážany s 613 obyvateli, Kroužek s 296 obyvateli a Vítovice s 314 obyvateli mají svá vlastní katastrální území stejného názvu. Tyto původně samostatné obce byly k městu Rousínovu integrovány postupně. Program rozvoje města Rousínova na období je v podstatě ucelený koncepční dokument, který je základem pro další směry rozvoje města s návazností na rozvoj regionu či větších územních celků. Program rozvoje města je pořizován jako dokument dlouhodobé koordinace veřejných a soukromých aktivit demografického, ekonomického, sociálního, kulturního a ekologického charakteru na území města. Hlavním smyslem je organizace rozvoje města na bázi slaďování jednotlivých zájmů tak, aby město prosperovalo jako celek. 2

3 Úkolem programu rozvoje města je: definovat společné zájmy města, jeho obyvatel a podnikatelských subjektů definovat předpoklady realizace těchto zájmů včetně zajištění zdrojů jejich financování optimalizovat podmínky pro život a podnikání ve městě koordinovat vynakládání veřejných investic definovat dlouhodobé záměry politiky města posilovat sounáležitost a odpovědnost za rozvoj města u obyvatel a podnikatelů Rozvojové cíle dle jednotlivých priorit Priorita 1 - Majetek a hospodaření města Hlavním cílem a potřebou je zajistit zdravé financování a hospodárné nakládání s majetkem města. Priorita 2 - Doprava a bezpečnost V rámci rozvojových potřeb je do budoucna potřeba vyřešit bezpečnost města z hlediska jak rekonstrukce místních komunikací a zvýšení bezpečnosti provozu ve městě, tak z hlediska prevence kriminality. Důležitým aspektem je zkvalitnit dopravní infrastrukturu a vytvořit podmínky pro různé formy dopravy. Priorita 3 - Životní prostředí Je potřeba se zaměřit na rozšiřování ploch zeleně, zkvalitňování zeleně a obnovu městských parků a zón volného času. Důležité je hospodaření s vodou v krajině. V oblasti odpadového hospodářství je nutné zpracovat koncepci likvidace odpadů a uvést ji v život. Priorita 4 - Kvalita bydlení Ve městě schází veřejná prostranství pro aktivní vyžití i odpočinek, je potřeba provést obnovu zeleně, rekonstrukci parků a nevyužívaných lokalit. Do budoucna je potřebné postupně připravovat podmínky pro výstavbu nových bytových domů a rodinných domů. Priorita 5 - Vzdělání Zásadní rozvojovou potřebnou je zkvalitňovat infrastrukturu a snižovat provozní náklady škol a školských zařízení. Nezbytnou podmínkou rozvoje je zkvalitňovat a rozvíjet sportovní infrastrukturu u škol a zpřístupnit ji veřejnosti. Priorita 6 - Kultura, sport a volný čas Vycházíme z vědomí, že základní vliv na utváření mravních hodnot člověka mají kultura, vzdělávání a výchova. Jsou podstatným předpokladem pro poznávání jeho svobodné volby. Kulturu považujeme za jeden ze základních projevů zdravého rozvoje společnosti. Priorita 7 Rozvoj území V oblasti rozvoje města chceme prosazovat zásadu dlouhodobé udržitelnosti. To je možné jen za předpokladu aktualizace a dodržování zásad koncepčního materiálu - schváleného územního plánu města Rousínova. Tento definuje základní rozvojové směry ve využití 3

4 území, garantuje jejich vzájemnou slučitelnost a zároveň je východiskem pro zpracování regulačních plánů dílčích vybraných území. Priorita 8 - Partnerství a cestovní ruch V dalších letech by mělo postupně docházet ke stanovení rozsahu a priorit spolupráce s partnerskými městy a rozvoji cestovního ruchu. Cílem je také zapojit organizace působící ve městě do různých aktivit podporujících partnerství. Priorita 9 - Sociální služby K základním rozvojovým cílům patří rozvíjet péči o volný čas mládeže, zajistit zdravotně postiženým občanům a prostor pro jejich aktivní život, podporovat jejich samostatnost, věnovat péči rodinám s problémovými dětmi a postarat se o nesoběstačné občany města. Priorita 10 - Efektivní veřejná správa Z hlediska rozvoje bude sledován a zkvalitňován výkon samostatné a přenesené působnosti a budou podnikány kroky k zefektivnění veřejné správy směrem k občanům. Priorita 1 - Majetek a hospodaření města Naším dlouhodobým cílem je řádné hospodaření s majetkem města, stabilita městského rozpočtu a plynulé financování. Hlavní problémy: financování potřeb města, hospodaření s majetkem města nezpracovaný jasný strategický dokument včetně finančního plánu na realizaci prioritních aktivit města. nekoordinace vynakládání finančních prostředků na přípravu projektů s vyhlášenými dotačními tituly Rozvojové potřeby: zdravé financování hospodárné nakládání s majetkem města, efektivní a pružné čerpání dotačních prostředků, sledování vývoje kohezní politiky a příprava na následující programovací období. Opatření: 1.1 Zajištění kladného provozního salda hospodaření 1.2 Minimalizace nákladů 1.3 Maximalizace příjmů 1.4 Důsledné a systematické řešení pohledávek 1.5 Hospodárné nakládání s majetkem 1.6 Dotační politika 4

5 Opatření 1.1 Zajištění kladného provozního salda hospodaření dodržovat zásadu, že běžné příjmy zajistí financování provozních výdajů stanovit závazně podíl běžných příjmů daného roku, které budou použity na financování investic, nový mimořádný běžný výdaj hradit z nových běžných příjmů případně z úspor jiných běžných výdajů, nový pravidelný výdaj hradit omezením nepovinných činností financovaných městem. Opatření 1.2 Minimalizace nákladů naplňovat vnitřní kontrolní systém pro hodnocení hospodárnosti optimalizovat systém zadávání a vyhodnocování veřejných zakázek optimalizovat systém smluvních vztahů převzít činnosti a služby, jejichž výkon lze zajistit vlastní činností levněji, než dodavatelským způsobem zvážit alternativní právní formy provozování městských zařízení vyhodnotit potřebnost a efektivitu činností zajišťovaných městem prověřovat zařazení nákladů na nové dotační programy, které nebyly schváleny v programových dokumentech města. bezpodmínečně dodržovat vnitřní kontrolní systém města nákup energií provádět formou elektronických aukcí nebo velkoobjemového nákupu Opatření 1.3 Maximalizace příjmů ceny služeb stanovovat vzhledem k nákladům, které se k nim vztahují stanovit regulaci výše schválených výdajů ve vztahu k rozpočtovaným příjmům souvisejícím s těmito výdaji maximální počet akcí zajišťovaných městem krýt z dotačních prostředků Opatření 1.4 Důsledné a systematické řešení pohledávek minimalizovat vznik pohledávek po lhůtě splatnosti prevence vzniku pohledávek a důsledné vymáhání spolupráce s exekutorskou firmou zřídit pracovní pozici právníka Opatření 1.5 Hospodárné nakládání s majetkem města Aktivity naplňující dané opatření ceny nájmů stanovovat ve vztahu k nákladům, které s daným nájmem souvisí zefektivnit využívání majetku města k ekonomickým činnostem upřednostnit pronájem majetku před jeho prodejem za účelem dosahování pravidelných budoucích příjmů 5

6 opravovat a udržovat budovy v majetku města za podpory dotací optimalizace vlastnictví budov oprava a zateplení budovy Záložny oprava a zateplení budovy ZŠ v Čechyni prodej budovy Skálova 35 prodej budovy bývalé hasičky v Čechyni oprava a zateplení budovy školy ul. Tyršova celková rekonstrukce objektů na ul. Tyršova oprava budovy Staré pošty Opatření 1.6 Dotační politika sledovat dotační tituly a dotační příležitosti v souladu s programem rozvoje města projekty města v maximální možné míře realizovat s dotační podporou připravit se na budoucí programovací období sledovat jiné možné získání prostředků mimo dotace neustále se vzdělávat a prohlubovat zkušenosti v dotačním managementu zajistit udržitelnost realizovaných projektů zajistit profinancování a spolufinancování dotačně podpořených projektů udržovat vytvořenou účelovou rezervu na profinancování a spolufinancování dotačních projektů zlepšit systém informovanosti a spolupráce uvnitř úřadu i navenek, účastnit se na vzdělávacích akcích a konferencích v oblasti dotační, nedotační a kohezní politiky a být tak vždy připraveni na stávající i nové příležitosti. připravit žádost o dotaci na opravu Staré pošty připravit žádost o dotaci na zateplení budovy ISŠ připravovat žádost o dotaci na rekonstrukci kotelny v MŠ připravovat žádost o dotaci na rekonstrukci objektu Tyršova na dům pro seniory (dům s pečovatelskou službou apod.) Priorita 2 - Doprava a bezpečnost Zvýšení bezpečnosti v dopravě, kdy na prvním místě je bezmotorová doprava (chodec nebo cyklista). Hlavní problémy: špatný stav chodníků a místních komunikací ve městě, bariérovost nedostatek parkovacích míst v sídlištích, v centru města i v místních částech špatný stav mostů a mostků, lávek a propustků, schází prostory pro úschovu zavazadel, nedokončenost sítě cyklistických stezek a cyklotras, vysoká nehodovost chodců v některých úsecích komunikací ve městě, kriminalita ve městě především škody na majetku, kriminalita dětí a mládeže, výskyt konzumace alkoholických i nealkoholických drog, zejména mezi školní mládeží 6

7 Rozvojové potřeby: z hlediska rozvojových potřeba je nutnost do budoucna vyřešit bezpečnost města rekonstrukcí místních komunikací a zvýšení bezpečnosti provozu ve městě oddělením provozu nemotorové od motorové dopravy. je potřeba dobudovat a dovybavit infrastrukturu pro nemotorovou dopravu sloužící občanům i návštěvníkům města, informovat veřejnost o problematice prevence kriminality a jejich aktivizace trvale spolupracovat na úseku prevence kriminality prostřednictvím škol, NNO, projektů i trvalého zařízení působit na mládež a vychovávat ji a pomáhat tak rodině. V případě potřeby chybějící rodinné zázemí nahradit systémem práce se sociálně slabou mládeží. Opatření: 2.1 Zvýšení bezpečnosti na komunikacích 2.2 Rozvoj místních komunikací 2.3 Zlepšení dopravy v klidu 2.4 Zvýšení bezpečnosti ve městě Opatření 2.1 Zvýšení bezpečnosti na komunikacích spolupráce s Dopravní policií ČR snížit provoz silničních vozidel ve městě, především kamionů omezit vjezd těžkých nákladních vozidel do obytných částí města zvýšit plynulost dopravy zajistit bezpečnost dětí a mládeže při cestě do školy s důrazem na okolí ZŠ a MŠ, ul. Habrovanská a dále bezpečnost chodců a cyklistů z jednotlivých místních částí (především z Královopolských Vážan a Slavíkovic) do středu Rousínova zvýšit bezpečnost chodců na Sušilově náměstí připravovat vybudování obchvatu města provádět kroky k oddělení motorové a nemotorové dopravy realizovat výchovné a dopravní akce pro děti a mládež. organizovat v prostoru náměstí dopravu s maximální předností chodců před automobilovou dopravu zabezpečit provádění pravidelných kontrol dodržování rychlosti vozidel usilovat o zákaz průjezdu nákladních automobilů kromě dopravní obsluhy - přes město postupně dobudovat infrastrukturu pro nemotorovou dopravu (síť cyklostezek a společných stezek pro cyklisty a chodce) modernizovat systém světelné signalizace a řízení dopravy realizovat technická opatření na komunikacích - ostrůvky pro chodce, zúžené vozovky apod. aktualizovat dopravní značení dle potřeb zvýšení bezpečnosti realizovat projekt úpravy Sušilova náměstí Opatření 2.2 Rozvoj místních komunikací při rekonstrukci komunikací postupovat podle závažnosti havarijního stavu a podle 7

8 strategického významu komunikace, komplexně řešit rozvoj místních komunikací včetně související infrastruktury a navazujících ploch opravovat vybrané místní a pěší komunikace podle potřeby a jejich stavu opravovat mosty a přemostění ve vlastnictví města udržovat stávající cyklotrasy budovat cyklostezky a cyklotrasy včetně zázemí pro cyklisty doplnit o lavičky, odpadkové koše, značení, cyklistické stojany, opravovat a budovat komunikace pro pěší a in-line aktivity zajišťovat dopravní dostupnost ve vybraných lokalitách rekonstrukce Sušilova náměstí oprava chodníků podél průtahu městem oprava chodníků v místních částech města Kr. Vážanech, Slavíkovicích, Čechyni budování chybějících chodníků k zajištění bezpečnosti chodců chodník ve Slavíkovicích, chodník U mlýna, oprava mostu v Rousínovci a mostů ve Vítovicích rekonstruovat městské komunikace - Vítovice (za mlaty), Královopolské Vážany (k lesu, pod bývalou školkou), v sídlišti k zimnímu stadionu, ul. Slavíkova, ul. Tománkova. Opatření 2.3 Zlepšení dopravy v klidu řešit nevyhovující stav parkovacích míst ve městě, pokračovat v budování odstavných stání a parkovacích míst, zaměřit se na štěrkové trávníky řešit parkování v obydlených oblastech a sídlištích obnova a údržba autobusových čekáren ve městě údržba autobusového nádraží parkoviště v Rousínovci parkoviště u autobusového nádraží parkoviště pro sportovní halu rekonstrukce Sušilova náměstí odstavné plochy v místních částech Opatření 2.4 Zvýšení bezpečnosti ve městě udržovat akceschopnost Jednotky sboru dobrovolných hasičů města v oblasti výzbroje, řízení a spojení a zkvalitnit zázemí pro jejich fungování zachovat úřadovnu PČR ve městě rozšířit činnost městské policie a spolupracovat s PČR naplňovat koordinační dohodu mezi městem a PČR důsledně kontrolovat pořádek ve městě, zajistit bezpečnost občanů a ochranu majetku (rušení nočního klidu, vandalství, znečišťování veřejného prostranství), zajišťovat ochranu majetku města uplatňovat důsledně plnou zodpovědnost zákonných zástupců mladistvých za způsobené škody důsledně kontrolovat dodržování obecně závazných vyhlášek zajistit rozšiřování a využívání městského kamerového systému a monitorování problematických míst ve městě 8

9 zajišťovat prevenci sociálně patologických jevů stimulovat veřejnost k aktivnímu postupu vůči kriminálním činům informovat občany o mimořádných událostech souvisejících s jejich bezpečností a ochranou zdraví a majetku, podporovat terénní programy ve městě (se zaměřením na výskyt drog, na osoby ohrožené sociálním vyloučením z důvodu dlouhodobé nezaměstnanosti), podporovat provoz Centra volného času pro sociálně slabé děti budovat dětská hřiště pro děti starší 6ti let, minimalizovat počet VHP a videoterminálů ve městě, omezovat činnost nonstop barů rozšiřování sítě veřejného osvětlení vybudovat kamerový systém na náměstí a na dalších vytipovaných místech - posílit městskou policii, zajistit odpovídající zázemí městské policii vybudovat novou požární zbrojnici přemístit Centrum volného času do prostor objektu Tyršova a rozšířit provoz VO kolem stezek pro nemotorovou dopravu Priorita 3 - Životní prostředí Životní prostředí je pro nás hodnotou, kterou je třeba nejen chránit, ale do které hodláme i investovat. Hlavní problémy: nedostatek parků údržba veřejné zeleně čistota veřejných prostranství likvidace odpadů nedostatečná úspora energií hospodaření s vodou v krajině likvidace splaškových vod Rozvojové potřeby: postupně rekonstruovat stávající a budovat nové parky vytvořit koncepci údržby veřejné zeleně zaměřit se na čistotu veřejných prostranství zpracovat koncepci likvidace odpadů, zateplovat budovy ve vlastnictví města Opatření: 3.1. Zkvalitnění stavu přírody a krajiny 3.2. Zkvalitnění nakládání s odpady 3.3. Zvýšení intenzity v oblasti zabezpečení čistoty veřejných prostranství 3.4. Ochrana životního prostředí Opatření 3.1 Zkvalitnění stavu přírody a krajiny obnovovat městské parčíky a zeleň a zabezpečit jejich řádnou údržbu a ošetření. ošetření stromů a náhradní výsadba 9

10 spolupráce s Lesy ČR a Povodím Moravy za účelem revitalizace potoků v městském prostředí výstavba a údržba rybníků a ostatních vodních ploch ochrana před přívalovými vodami zajistit realizaci systému ekologické stability zakotveného v územním plánu podporovat včelařství zachovat přirozenou zeleň v okolí města chránit okolí Habrovanského a Vítovického potoka a Rakovce pro nemotorovou dopravu rezervovat městské pozemky pro budování biocenter zachovat rozmanitost přírodních druhů minimalizovat zásahy do městské zeleně v souladu s územním plánem města prosazovat obnovu uličních stromořadí a zeleně na veřejných prostranstvích obnova a údržba sídlištní zeleně, včetně zeleně v okolí ZŠ a MŠ správa a hospodaření s lesními pozemky zpracovat studii generel zeleně města včetně všech místních částí obnova Borků v Kroužku údržba a čištění rybníčku v Kroužku vybudování parku a suchého poldru na Hrubém kuse úprava parku U kapličky ozelenění kolem dálnice vytvořit přírodní biotop v Královopolských Vážanech opěrná zeď u potoka Rousínovec revitalizace potoka Rakovce a jeho přítoků Městské služby vybavit dostatečnou technikou pro údržbu zeleně Dotačně podporovat včelařské spolky Opatření 3.2 Zkvalitnění nakládání s odpady řešit koncepčně využití a zneškodňování odpadů ve městě zpracovat finanční analýzu problematiky komunálních odpadů důsledně zajišťovat sběr a třídění odpadu propagovat činnost sběrného dvora zaměřit se na osvětovou činnost obyvatel v oblasti odpadového hospodářství vedoucí k ochraně životního prostředí pořádat akce v rámci environmentální výchovy občanů monitorovat nelegální skládky odpadů na území města, likvidovat je a předcházet jejich vzniku zpracovat studii optimalizace při nakládání s odpady vybudovat kompostárnu pro zpracování městské zeleně Městské služby vybavit dostatečnou technikou na zpracování zeleně z veřejných ploch Opatření 3.3 Zvýšení intenzity v oblasti zabezpečení čistoty veřejných prostranství 10

11 důsledně kontrolovat dodržování zákonů a obecně závazných vyhlášek týkajících se dodržování čistoty a pořádku na veřejných prostranstvích osvěta obyvatel chovající psy a jiné domácí mazlíčky apelovat na obyvatelstvo, aby nebylo nečinné při zjištění porušování zákonů a OZV posílit městskou policii rozšířit kamerový systém přijmout Obecně závaznou vyhlášku k zabezpečení čistoty a pořádku na veřejných prostranstvích ve zpravodaji a na webových stránkách poukazovat na konkrétní případy znečišťování veřejných prostranství vybudovat výběh pro psy Opatření 3.4. Ochrana životního prostředí energetická opatření - snižování energetické náročnosti budov. snížit spotřebu energií ve veřejných budovách v majetku města v zimních měsících sledovat teplotu v budovách města přenosným teploměrem podporovat ekologickou osvětu se zaměřením na úspory energie při výběrových řízeních preferovat výrobky a technologie šetrné k životnímu prostředí zajistit ochranu místních zdrojů vody tj. především studní dokončit připojení všech nemovitostí na kanalizační síť města informovat veřejnost o ceně a kvalitě pitné vody pro Rousínov provádět osvětu v oblasti ochrany životního prostředí podporovat přírodní zahrady realizovat zateplení budov v majetku města vyregulování topných systémů v budovách města využívat alternativní zdroje energie Priorita 4 - Kvalita bydlení Hlavní problémy: nedostatečná kvalita, obnova a údržba veřejných prostranství a zelených ploch nedostatečná kvalita prostředí sídlišť, chybějící technická infrastruktura ploch vhodných pro individuální bytovou výstavbu hluk z dálnice Rozvojové potřeby: zpracovat územní studie lokalit určených územním plánem pro bytovou výstavbu, které prověří uspořádání ploch pro veřejné prostranství, veřejnou zeleň dopravní a technickou infrastrukturu a občanskou vybavenost. nabídnout různé formy bydlení rozšířit veřejná prostranství pro aktivní vyžití i odpočinek provádět obnovu zeleně, rekonstrukci parků a využití nevyužívaných lokalit řešit technické prvky ochrany před hlukem z dálnice Opatření: 4.1 Regenerace sídliště ve městě 11

12 4.2 Rozvoj a optimalizace bytové politiky 4.3 Zlepšení stavu veřejných prostranství 4.4. Snížení hlučnosti prostředí Opatření 4.1 Regenerace sídliště ve městě podporovat revitalizaci bytových domů zkvalitňovat veřejná prostranství sídliště hřiště pro seniory a teenagery - park ul. Habrovanská dobudovat síť chodníků VO od nové zástavby ozelenění veřejných prostranství mezi bytovými domy u MŠ Opatření 4.2 Rozvoj a optimalizace bytové politiky vyhodnotit potřebnost budování a obnovy sociálního bydlení a bydlení pro seniory pomáhat řešit bydlení specifických skupin obyvatel (handicapovaní občané, senioři, lidé v tísni) využít plochy určené územním plánem k výstavbě nových RD, vytvořit příznivé podmínky pro podnikatelskou bytovou výstavbu nájemních i rodinných domů Rekonstrukce budov internátu bývalého učiliště na byty Hospodárné využívání a udržování stávajícího bytového fondu bytový dům Čsa 30, DCHB, startovací byty v Kr. Vážanech Opatření 4.3 Zlepšení stavu veřejných prostranství zajistit udržování a revitalizaci náměstí zkvalitňovat a vyhodnocovat stav stávajících veřejných prostranství - plochy zeleně, mobiliář, realizovat nové plochy veřejného prostranství, revitalizovat a budovat městské parky a zóny odpočinku realizovat projekt rekonstrukce náměstí park na Hrubém kuse park ul. Habrovanská park U kapličky vybavení okolí cyklostezek mobiliářem lavičky, koše, kryté posezení, posilovací prvky a prvky pro děti revitalizace návsi v Kroužku, ve v9tovicíh a v Čechyni 12

13 Opatření 4.4 Snížení hlučnosti prostředí stále jednat s Ředitelstvím silnic a dálnic o realizaci opatření ke snížení hlučnosti dálnice rozšiřovat zeleň podél dálnice vybudování ochranných stěn kolem dálnice v nejkritičtějších místech (Slavíkovice Kroužek Čechyně), Priorita 5 - Vzdělání Rozvoj Rousínova chceme opírat zejména o trvalé zvyšování vzdělanosti obyvatel města a mikroregionu Rakovec, pro který Rousínov zajišťuje především základní vzdělávání zvyšováním informovanosti a právního vědomí a podporou podnikání. Zvyšování úrovně základního vzdělávání předpokládá postupné vybavování základní školy moderními pomůckami, technikou ICT a vybudováním příslušných sítí. Přitom chceme dát nový prostor iniciativě lidí majících zájem o budoucnost města. Do problematiky záměrů rozvoje území zapojit i okolní obce - Podbřežice, Komořany, Tučapy, Olšany a Habrovany (přenesená působnost, pověřený obecní úřad II. stupně) v rámci svazku Mikroregion Rakovec za účelem ochrany a prosazování společných zájmů. Hlavní problémy: nedostatečné prostory pro základní školství vysoké provozní náklady - energetická náročnost, technický stav budov škol a školských zařízení bezbariérovost, nedostatek sportovišť pro základní školu, nedostatečné zázemí pro MŠ nerovnoměrné využití kapacit ZŠ, malé zapojení škol a žáků škol do činnosti města, do řešení jeho problémů a projektových záměrů. nedostatečné právní povědomí a finanční negramotnost části obyvatel dlouhodobě nedostatečná personální kapacita ZUŠ. Rozvojové potřeby: zabezpečit podmínky pro zvyšování úrovně základního vzdělávání obyvatel města i spádového mikroregionu Rakovec snižovat provozní náklady budov, zlepšit technický stav budov škol a školských zařízení, modernizovat stávající využívaná sportoviště nebo vybudovat nová, vytvořit podmínky pro zpřístupnění těchto sportovišť veřejnosti, spolupracovat více se školami a zapojit žáky do běžné činnosti města trvalé zvyšování vzdělanosti obyvatel města umožnit základní umělecké vzdělání většímu počtu dětí 13

14 Opatření: 5.1 Řešit prostory pro narůstající počet dětí ve městě 5.2 Rekonstrukce a obnova budov škol a školských zařízení 5.3 Modernizace a rozšíření sportovišť a zázemí u školských zařízení 5.4 Zlepšení komunikace mezi městem a školami. 5.5 Připravit podmínky pro zvyšování vzdělanosti občanů Opatření 5.1 Řešit prostory pro narůstající počet dětí ve městě zprovoznění školní budovy bývalé ISŠ Tyršova posílit personální obsazení ZUŠ zpracování dokumentace pro rekonstrukci budovy školy areálu ISŠ Tyršova rekonstrukce vnitřních prostor objektu školy Tyršova rekonstrukce elektroinstalace a rozvodů slaboproudu v budově školy Tyršova zřízení nové kotelny rekonstrukce otopného systému v budově školy Tyršova zařazení školy Tyršova do sítě základních škol připravit koncept zvýšení počtu žáků ZUŠ Opatření 5.2 Rekonstrukce a obnova budov škol a školských zařízení rekonstruovat budovy škol a školských zařízení řešit problém kapacity MŠ s ohledem na demografický vývoj města realizovat úspory energií v budovách škol a školských zařízeních zaměřit se na bezbariérovost školních budov modernizovat výukové vybavení budovy základní školy zateplení objektu školy Tyršova včetně střechy rekonstrukce kotelny MŠ rekonstrukce odkanalizování MŠ výtah v ZŠ Rousínov výtah na ZUŠ Rousínov rozšíření a modernizace počítačového vybavení rekonstrukce budovy v Čechyni - dle aktuální potřeby na potřeby odloučeného pracoviště MŠ.Opatření 5.3 Modernizace a rozšíření sportovišť a zázemí školských zařízení rekonstruovat a obnovovat sportoviště, které využívají školy spolupracovat s vlastníky sportovnících zařízení rozšiřovat zázemí školských zařízení oprava střechy sportovní haly obnova školního hřiště vybudování lehkoatletického areálu pro ZŠ nebo rekonstruovat běžeckou dráhu na stadionu TJ TATRAN Rousínov rekonstruovat zahradu MŠ - přírodní zahrada rozšířit zahradu MŠ podporovat provoz přírodní zahrady ZŠ 14

15 Opatření 5.4 Zlepšení komunikace mezi městem a školami. besedy a kulaté stoly zástupců města s učiteli a žáky škol využití aktivit žáku pro zviditelnění města vytvořit podmínky pro využití občanské iniciativy podporovat aktivity zaměřené na rozvoj tvořivosti mládeže. hudební tábor školní akademie školní ples s polonézou zajistit informační a koordinační služby a organizační výpomoc pro občanská sdružení, spolky apod. specifikovat nabídku a podmínky využívání nebytových prostor ve vlastnictví města pro spolky a organizace zabývající se vzděláváním apod. Opatření 5.5 Připravit podmínky pro zvyšování vzdělanosti občanů podporovat celoživotní vzdělávání občanů spolupráce s organizacemi pořádající kurzy a školení, podpora kurzů zaměřených na všeobecné právní povědomí pro širokou veřejnost, organizace a podpora seminářů na téma finanční gramotnosti pro širokou veřejnost. Priorita 6 - Kultura, sport a volný čas Hlavní úlohou města je a do budoucna bude vytvářet podmínky pro trávení volného času, podporovat kulturní, sportovní a volnočasové akce ve městě, spolupracovat s občanskými sdruženími a organizacemi a podporovat jejich činnost. Hlavní problémy: nevyhovující stav kulturních a památkových objektů nedostatečné povědomí obyvatel o kulturním dění ve městě přístup do knihovny není bezbariérový nedostatečná komunikace spolků s městem a jejich zapojení v projektech města, nedostatečné zázemí pro sportovní a volnočasové aktivity chybějící sportovní areál s funkční běžeckou dráhou Rozvojové potřeby: kultivovat systematicky veřejné prostory v centru města i v jednotlivých městských částech, zvýšit informovanost obyvatel o kulturním, společenském a sportovním dění ve městě, podporovat činnost neziskových organizací a spolků, oživit sportovní, společenské a kulturní dění ve městě, zachovat tradice a odkaz předků spolupracovat s místními umělci, spolupracovat se Základní uměleckou školou rozšířit spolupráci s partnerskými městy v oblasti kultury, sportu a volného času, 15

16 budovat zázemí pro volnočasové vyžití rozšířit nabídku sportů ve městě (např. umělé kluziště, kuželna, horolezecká stěna atd. Opatření: 6.1 Zlepšení technického stavu budov a vnitřního vybavení, údržba nemovitých památek 6.2 Budování volnočasové infrastruktury a tvorba nabídky využití volného času 6.3 Podpora činnosti neziskových organizací a spolků 6.4 Pořádání a účast na kulturních, sportovních a společenských akcích Opatření 6.1 Zlepšení technického stavu budov a vnitřního vybavení, údržba nemovitých památek zachovat a rekonstruovat kulturní, sportovní a volnočasová zařízení ve městě, rozšířit kulturní zázemí ve městě, zpřístupnit knihovnu tělesně postiženým, zajistit obnovení památek ve městě, zpracovat studii na obnovu památek a každoročně žádat o dotaci na jejich obnovu, rekonstruovat a modernizovat zařízení hřbitovů vybudovat lehkoatletický areál revitalizace kulturního zařízení Záložna (zateplení, střecha, klimatizace, otopný systém) rekonstrukce památkového objektu Stará pošta bezbariérová knihovna zachovat pobočkové knihovny v m.č. Královopolské Vážany, Čechyně, Kroužek, Slavíkovice, Vítovice rekonstrukce budovy knihovny ve Vítovicích obnova drobných sakrálních staveb poskytovat příspěvky na obnovu památek, které nejsou ve vlastnictví města kostely, kapličky, sochy atd. obnovovat zeleň v okolí i uvnitř hřbitovů, zřízení kolumbária stimulovat soukromé majitele objektů k jejich pravidelné údržbě, zejména v centru města Opatření 6.2 Budování volnočasové infrastruktury a tvorba nabídky využití volného času vytvořit podmínky pro prezentaci historie města v prostorách Staré radnice vytvořit podmínky pro prezentaci historie nábytkářství v Rousínově objekt Staré pošty budovat místa s možností trávení volného času jako prevenci nežádoucích společenských jevů, zvýšit nabídku sportovního vyžití ve městě udržovat stávající sportovní hřiště a zpřístupnit je veřejnosti, 16

17 vybudování městského muzea stálé expozice o historii města, rozšířit centrum volného času dětí a mládeže, podporovat NNO pracující s mládeží (ale jak? za činnost nebo členství?) zřízení umělého kluziště rozšířit sít cyklostezek vhodných i pro in-line bruslení vybudovat lehkoatletické hřiště Opatření 6.3 Podpora činnosti neziskových organizací a spolků podporovat neziskové organizace a spolky vyvíjející činnost v oblasti kultury a sportu, především pak ty, které do svých aktivit zahrnují širokou veřejnost zachovat a zkvalitnit podmínky pro kulturní a osvětovou činnost zajistit pravidelné a aktuální informování veřejnosti o společenském dění, informovat o činnosti zájmových spolků poskytovat kulturní zařízení Záložna pro divadelní představení akademie a jiná vystoupení místních organizací pro veřejnost schválení zásad pro podporu neziskových organizací a spolků uveřejňovat ve zpravodaji a v hlášení místního rozhlasu informace o činnosti a akcích neziskových organizací a spolků ve městě Opatření 6.4 Pořádání a účast na kulturních, společenských a sportovních akcích pořádat nebo podporovat ve městě pravidelné kulturní, společenské a sportovní akce, spolupracovat se Základní uměleckou školou a s místními umělci zavést pořádání farmářských trhů, účastnit se kulturních akcí v jiných městech, spolupracovat s partnerskými města při konání kulturních a společenských akcí, využívat dotační programy na pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí. zlepšit informační servis pro obyvatele a návštěvníky města představit veřejnosti akci Lipová ratolest dokončit zázemí kulturního zařízení Záložna v rámci projektu Zeleň ve městech trochu jinak pravidelné pořádání kulturních festivalů podporovat tradiční zvyklosti hody, ostatky, školní akademie pravidelná vystoupení žáku ZUŠ výstavy místních umělců divadelní představení skupiny D.A.V.A. zřídit infopanel na Sušilově náměstí na významných místech města instalovat informační tabulky přehled o kulturních, společenských a sportovních akcích zveřejňovat na webové a facebookové stránce města. 17

18 Priorita 7 Rozvoj území V oblasti rozvoje města chceme prosazovat zásadu dlouhodobé udržitelnosti. To je možné jen za předpokladu aktualizace a dodržování zásad koncepčního materiálu - platného územního plánu města Rousínova. Hlavní problémy: zatížení středu města nákladní dopravou, nedostatečná infrastruktura pro výrobní plochy území narušování architektonického rázu města a jednotlivých místních částí Rozvojové potřeby: řešit systematicky přípravu území vhodných pro větší investice řešit dopravní obslužnost území s ohledem na obyvatele města optimální využití území - harmonický rozvoj Rousínova koordinovat širší územní vazby při přípravě Strategie rozvoje Brněnského kraje podílet se na realizaci regionálních plánů řešení nezaměstnanosti zabezpečit jednotný architektonický ráz měst a jednotlivých místních částí Opatření: 7.1 Vytvoření základů pro dlouhodobý hospodářský rozvoj města 7.2 Podpora vzniku pracovních příležitostí Opatření 7.1 Vytvoření základů pro dlouhodobý hospodářský rozvoj města připravit území pro rozvoj nových výrobních aktivit připravit lokality pro výstavbu obytných a polyfunkčních celků zajistit postupnou výstavbu inženýrských sítí v nových lokalitách dodržovat vzhled staveb v dané lokalitě zpracování územního plánu města zpracování územních studií pro bytovou zástavbu výstavba komunikací, chodníků, kanalizací, vodovodu, plynovodu, rozvodů nn atd. pozice městského architekta Opatření 7.2 Podpora vzniku pracovních příležitostí podporovat drobné a střední podnikání, získat do města nové investice a podporovat investory při získávání vládních pobídek, zjišťovat nabídky podpor zaměstnavatelů od Úřadu práce v rámci různých projektů. podporovat rozvoj významných místních hospodářských subjektů spolupracovat s místními firmami a podporovat je při získávání zakázek spolupracovat s Úřadem práce Vyškov využívat podpor Úřadu práce pro zaměstnání uchazečů v rámci projektu veřejně prospěšných prací, společensky účelných míst a podpory pro mladé. informovat místní podnikatele o možnostech podpor z Úřadu práce 18

19 Priorita 8 - Partnerství a cestovní ruch Cílem je podpora partnerství s družebními městy a rozvoj cestovního ruchu. Hlavní problémy: koncepčně nevyřešený systém spolupráce s partnerskými městy, nedostatečná spolupráce a koordinace aktivit se soukromým sektorem, poskytovali služeb a provozovateli atraktivit ve městě a okolí. malý cestovní ruch Rozvojové potřeby stanovení rozsahu a priorit spolupráce se stávajícími partnerskými městy, vytvořit systém spolupráce a koordinace veřejného a soukromého sektoru, zapojit občany a organizace do aktivit v rámci partnerství města, podporovat cestovní ruch spolupracovat s aktéry v cestovním ruchu, Opatření: 8.1 Partnerství a spolupráce s městy a zeměmi 8.2 Podpora rozvoje cestovního ruchu 8.1 Partnerství a spolupráce s městy a zeměmi spolupracovat s partnerskými městy Dervio, Halázstelék, Podbranč, Holíč realizovat projekty ve spolupráci s partnerskými městy projekt ČR SR s městem Holíč Zeleň ve městech trochu jinak realizovat každoročně výměnné akce s partnerskými městy hudební tábor v Halázsteléku korálkování s maďarskými lektorkami v Rousínově výměnný pobyt s Derviem 8.2 Podpora rozvoje cestovního ruchu provádět činnost směřující k větší spolupráci se soukromým sektorem a jeho zapojení do aktivit cestovního ruchu, spolupracovat s aktéry v cestovním ruchu na různých úrovních. spolupracovat na úseku společné prezentace měst okresu Vyškov a dalších významných podniků propagovat Rousínov na tuzemských a zahraničních akcích využít historických osobností města k vytvoření turistického "image" města podporovat rozvoj agroturistiky zlepšit informační servis pro návštěvníky města vytvoření systému spolupráce se soukromým sektorem účast na akci Regiontour 19

20 propagační předměty města zřízení Turistického informačního centra Priorita 9 - Sociální služby Neustále pracovat na rozvoji sociálních služeb za účasti a požadavků veřejnosti. Hlavní problémy: problémová mládež nedostatečné možnosti využití volného času neorganizované mládeže, nedostatečný počet bytů pro seniory, bytů s pečovatelskou službou a sociálních bytů, bezbariérovost města a sportovišť, Rozvojové potřeby: rozvíjet péči o volný čas neorganizované mládeže, věnovat péči rodinám, které se potýkají s výchovnými problémy svých dětí, rozšířit kapacitu bytů s pečovatelskou službou, bezbariérové město zajistit zdravotně postiženým občanům prostor pro jejich aktivní život. Opatření: 9.1 Zkvalitnění stávajících a zřizování nových služeb sociální péče 9.2 Zapojení veřejnosti do procesu plánování rozvoje sociálních služeb 9.3 Zachování dostupnosti zdravotní péče Opatření 9.1 Zkvalitnění stávajících a zřizování nových služeb sociální péče zkvalitňovat současné a zřizovat nové potřebné sociální služby v souladu s komunitním plánem rozvoje sociálních služeb, rozvíjet a zkvalitňovat pečovatelskou službu, péči o seniory a zdravotně postižené občany podporovat realizaci celostátního protidrogového programu, podporovat preventivní programy péče o zdraví a životní styl rozšiřovat možnosti pro využití volného času a práci s problémovou mládeží využívat veřejně prospěšných prací pro nezaměstnané v činnostech pro město a příspěvkové organizace, budovat a rekonstruovat zařízení pro znevýhodněné občany, rekonstrukce části objektu Tyršova na Dům s pečovatelskou službou rozšířit pečovatelskou službu města o zdravotní službu, přemístit Centrum volného času dětí a mládeže do objektu Tyršova zapojit se do akce Řekni NE drogám, zpracovat plán prevence kriminality, podporovat akce pro veřejnost zaměřené na péči o zdraví a zdravý životní styl podporovat činnost dobrovolných a charitativních organizací zabezpečujících sociální služby 20

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (STRATEGIE MĚSTA) říjen 2007 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Strategická vize města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 6 3. Opatření a aktivity...11 PROBLÉMOVÝ

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Tematické oblasti, opatření, aktivity Zpracovatel: AQE advisors, a. s., 2011 Vážení spoluobčané, Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

Více

Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025

Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025 Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025 Strategie Vypracoval: AQE advisors, a. s. Foto: Miroslav Hájek OBSAH I. Část: Strategie 1 ÚVOD...7 2 METODIKA...8 2.1 Metodický postup a pojmosloví... 8

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Dolní náměstí 22/43, 779 00 Olmouc Poradenská, konzultační, inženýrská a projektová činnost pro regionální rozvoj. STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Zpracovatelé

Více

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa STRATEGICKÁ ČÁST únor 2006 Obsah Úvod... 2 Priority a opatření Strategického plánu rozvoje regionu... 4 PRIORITA 1: ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY... 5 PRIORITA 2: ŘEŠENÍ

Více

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU AKTUÁLNÍ VERZE ŘÍJEN 2010 1 EVIDENCE ZMĚN Platnost od Předmět změny Strana č. 7.4.2009 Kap. 2 Souhrn, Výstupy pracovních skupin priority, Oblast Životní prostředí,

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015. Příloha č. 1. Karty rozvojových aktivit

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015. Příloha č. 1. Karty rozvojových aktivit STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015 Příloha č. 1 Karty rozvojových aktivit upravená verze březen 2010 A01-1 Organizace a financování podnikatelského poradenství PÚ01 Cíl 1: Rozvoj

Více

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA Dokument neprošel jazykovou korekturou a stylistickou úpravou 1/49 OBSAH 1 VIZE MĚSTA MILEVSKA... 3 1.1 Infrastruktura a životní prostředí... 3 1.2 Podnikání

Více

Dobrovolný svazek obcí Broumovsko. Obsah: - 0 -

Dobrovolný svazek obcí Broumovsko. Obsah: - 0 - PROGRAM ROZVOJE BROUMOVSKA Obsah: SWOT analýza Broumovska Návrhová část PRB 2004-0 - SWOT ANALÝZA Silné stránky 1. Kvalitní životní prostředí 2. Přitažlivá jedinečná příroda a krajina s vysokým stupněm

Více

Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020

Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020 Návrh ke schválení Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020 Aktualizace tohoto dokumentu byla projednána na veřejném zasedání zastupitelstva obce konaném dne 29. 5. 2012 a schválena

Více

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE část: NÁVRHOVÁ ČÁST Strategická vize rozvoje kraje a globální cíl Specifické cíle a strategická opatření k jejich naplnění ZPRACOVATEL: Konsorcium firem GaREP, spol.

Více

Město Valašské Meziříčí

Město Valašské Meziříčí Město Valašské Meziříčí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2014 2020 - NÁVRHOVÁ ČÁST ZEFEKTIVNĚNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJ GOOD GOVERNANCE VE MĚSTĚ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ REG. Č. CZ.1.04/4.1.01/89.00069

Více

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H S T R A T E G I C K Ý P L Á N R O Z V O J E O B C E V E L K É B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H ÚVOD : Předložený dokument je výsledkem procesu strategického plánování, jež by měla obec Velké Březno

Více

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova Strategický plán rozvoje obce Záhoří 2010 Strategický plán rozvoje obce Záhoří Místní program obnovy venkova Pohled na Horní Záhoří Tento Strategický plán rozvoje obce Záhoří - Místní program obnovy venkova

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

PROGRAMOVÁ KONCEPCE A STUDIE

PROGRAMOVÁ KONCEPCE A STUDIE PROGRAMOVÁ KONCEPCE A STUDIE OBCE VÝRAVY DO ROKU 2020 PŘEDMLUVA Vážení, čas nám rychle ubíhá a blíží se období, kdy musíme zpracovat strategii rozvoje a obnovy obce Výrava na programové období 2014 2020,

Více

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE Priorita 1 Zvýšení nabídky programů a produktů cestovního ruchu 1.1 Programy letního cestovního ruchu 1.2 Programy zimního

Více

a k t u a l i z a c e 2013

a k t u a l i z a c e 2013 Program rozvoje města Hlinska a k t u a l i z a c e 2013 www.hlinsko.cz Strana 1 (celkem 57) Zadavatel: Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1 539 23 Hlinsko IČ 00270059 Zastoupené : PhDr.Magdou Křivanovou

Více

Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje

Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje Stručná verze koncepce a Přehled organizací zabývajících se EVVO Olomoucký kraj 1 Fotografie: Jindřich Chlápek, SCHKO Jeseníky (podtisk

Více

S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/44 STRATEGICKÁ ČÁST

S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/44 STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST 1/44 OBSAH S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE 1 VIZE MĚSTA BECHYNĚ...3 1.1 Infrastruktura, životní prostředí a bezpečnost obyvatel...

Více

Naši práci vidíte každý den

Naši práci vidíte každý den Naši práci vidíte každý den Volební program Strany zelených Brno pro léta 2014 2018 Chceme žít v moderním evropském městě, kde dobře funguje veřejná doprava a další služby, kde veřejná prostranství jsou

Více

ROZVOJ VESNICE Ludmila Kaš parová a kolektiv

ROZVOJ VESNICE Ludmila Kaš parová a kolektiv Ludmila Kaš parová a kolektiv MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍROZVOJ Č R Ú STAV Ú ZEMNÍHO ROZVOJE Ú STAV Ú ZEMNÍHO ROZVOJE BRNO Ludmila Kašparová a kolektiv BRNO 2002 EDIČ NÍ Ř ADA VESNICE AUTORSKÝ KOLEKTIV Autorský

Více

Strategický plán rozvoje města Bakov nad Jizerou. Verze pro veřejnou diskusi

Strategický plán rozvoje města Bakov nad Jizerou. Verze pro veřejnou diskusi Strategický plán rozvoje města Bakov nad Jizerou Verze pro veřejnou diskusi Bakov nad Jizerou, 6. 11. 2008 Obsah 1. Slovo starostky...3 2. Úvodní informace...4 2.1. Účel a metoda strategického plánování...4

Více

VOLEBNÍ PROGRAM ČSSD PRAHA

VOLEBNÍ PROGRAM ČSSD PRAHA 2014 VOLEBNÍ PROGRAM ČSSD PRAHA Vážení Pražané, Praha je místem, kde žijeme, pracujeme, studujeme, vychováváme děti a trávíme chvíle odpočinku a zábavy. Je to jedno z nejkrásnějších měst Evropy, lokalita

Více

Strategická část Cíle a jejich prioritizace, opatření pro naplnění stanovených cílů

Strategická část Cíle a jejich prioritizace, opatření pro naplnění stanovených cílů MAS Horní Pomoraví o.p.s. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Horní Pomoraví Strategická část Cíle a jejich prioritizace, opatření pro naplnění stanovených cílů MAS Horní Pomoraví

Více

DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY!

DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY! DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY! Vaši sousedé Ing. Pavol Škrak Daniel Hodek Mgr. Šárka Chládková Táborská JUDr. Ivan Solil MUDr. Rudolf Demeš, CSc. ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ V PRAZE 1 Program rozvoje,

Více

I P R M N o v ý J ičín S t r a n a 1. Integrovaný plán rozvoje města Nový Jičín zóna sídliště Dlouhá. pro Integrovaný operační program

I P R M N o v ý J ičín S t r a n a 1. Integrovaný plán rozvoje města Nový Jičín zóna sídliště Dlouhá. pro Integrovaný operační program S t r a n a 1 Integrovaný plán rozvoje města Nový Jičín zóna sídliště Dlouhá pro Integrovaný operační program Listopad 2008 S t r a n a 2 OBSAH 1. SOULAD S NADŘAZENÝMI STRATEGICKÝMI DOKUMENTY 5 2. ANALÝZA

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/57 NÁVRHOVÁ Č ÁST

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/57 NÁVRHOVÁ Č ÁST NÁVRHOVÁ ČÁST STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ NÁVRHOVÁ Č ÁST 1/57 OBSAH 1 ZDROJE FINANCOVÁNÍ, PROGRAMY...3 1.1 Vlastní zdroje financování... 3 1.2 Cizí zdroje financování... 3 2 SEZNAM PROJEKTŮ...27

Více

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Strategický plán LEADER Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Předkladatel: MAS Sedlčansko o.p.s. 1 OBSAH 1. Žadatel/předkladatel SPL..... 3 2. Základní údaje o území MAS.. 3 3. Zpracování SPL MAS. 4 3.1. Způsob

Více