ESF projekt OP vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovace a modernizace výuky a zvyšování odborných kompetencí. Mgr. Petr Slováček, Ph.D.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ESF projekt OP vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovace a modernizace výuky a zvyšování odborných kompetencí. Mgr. Petr Slováček, Ph.D."

Transkript

1 ESF projekt OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovace a modernizace výuky a zvyšování odborných kompetencí Mgr. Petr Slováček, Ph. Polština II. Opava 2011

2 Obecná charakteristika práce Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace a modernizace výuky a zvyšování odborných kompetencí, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem (ESF) a státním rozpočtem České republiky. Registrační číslo projektu: Oblast podpory: Datum zahájení realizace projektu: CZ.1.07/2.2.00/ Datum ukončení realizace projektu: Vysokoškolské vzdělávání Název: Polština II. Autor: Mgr. Petr Slováček, Ph. Vydání: první, 2011 Jazyková korekce: autor studijní opory Počet stran: 89 Petr Slováček Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě

3 Obsah 1 Úvodem Úvod do flexe jmen Základní pojmy a gramatické kategorie skloňování jmen v polštině Gramatické kategorie jmen Přehled skloňování podstatných jmen a jejich koncovek Problematická koncovka e Cvičení Vyčasujte slovesa uvedená v tabulkách podle slovníkového zápisu Vypište nejdůležitější informace o podstatném jménu, které dokážete vyčíst ze slovníkového zápisu Pokuste se určit, zda se jedná o rod mužský-osobní, nebo o rod mužský nikoliv osobní Doplňte slova ve správných tvarech Slovní zásoba Skloňování podstatných jmen mužského rodu zakončených Ø (nulovou koncovkou) Skloňování podstatných jmen rodu mužského zakončených v na Ø pravidla distribuce pádových koncovek Přehled pádových koncovek podstatných jmen mužského rodu zakončených v Ø Cvičení Skloňování podstatných jmen rodu mužského s pomocí slovníkového zápisu Skloňování podstatných jmen rodu mužského na základě znalosti Skloňování podstatných jmen rodu mužského na základě znalosti tvaru náhodného pádu Analýza sloves Slovní zásoba Skloňování podstatných jmen rodu ženského Tvoření podstatných jmen rodu ženského Smíšené skloňování Cvičení Tvoření forem podstatných jmen rodu ženského s pomocí slovníkového zápisu Tvoření forem podstatných jmen rodu ženského na základě znalosti Doplňte podstatná jména a slovesa ve správných tvarech Přeložte V uvedeném náhodném textu z internetu se pokuste najít a určit formy všech slov (sloves i podstatných jmen) Na základě své znalosti slovíček se pokuste vymyslet 10 jednoduchých vět Slovní zásoba Skloňování podstatných jmen rodu středního Skloňování podstatných jmen středního rodu Pluralia tantum Minulý čas sloves Cvičení Skloňování podstatných jmen rodu středního s pomocí slovníkového zápisu Skloňování podstatných jmen rodu středního na základě znalosti Časování sloves v minulém čase /89

4 5.3.4 Vyhledejte v textu podstatná jména a slovesa a určete jejich tvary Přeložte Na základě nastudované slovní zásoby se pokuste vytvořit smysluplné věty v minulém čase Slovní zásoba Skloňování přídavných jmen Skloňování přídavných jmen rozdělení Přídavná jména ve spojení s mužským podstatným jménem Přídavná jména ve spojení s ženským podstatným jménem Přídavná jména ve spojení se středním podstatným jménem Cvičení Vyskloňujte spojení podstatného a přídavného jména Překládejte věty Na základě své znalosti polských slovíček a gramatiky se pokuste formulovat 10 vět Slovní zásoba Souhrnné tabulky skloňování Souhrnný přehled koncovek Mužské skloňování Ženské skloňování Skloňování středního rodu Mužská přídavná jména Ženská přídavná jména Přídavná jména středního rodu Množné číslo přídavných jmen Závěr Použitá literatura a zdroje /89

5 1 Úvodem Skripta, která máte před sebou, navazují na předchozí díl Polština I., kde byla postupně probrána polská výslovnost a gramatika slovesa, tedy především časování polských sloves v přítomném čase. Součástí předchozího dílu byl také úvod do polského pravopisu a lexikální zásoba. Tato skripta pak na předchozí díl navazují v zmíněných aspektech. Znamená to tedy, že je předpokládána znalost časování, lexikální zásoby, pravopisu v mezích probrané látky, výslovnosti a také jazykovědné terminologie. Na tomto základě pak bude rozvíjeno hlavní téma těchto skript, skloňování jmen. Nicméně je třeba dodat, že tato skripta mohou být studována i samostatně. Samotná gramatika jmen totiž na časování sloves v přítomném čase nezávisí. Nicméně pokud jde o cvičení, ta uvedené dovednosti budou ke svému splnění ve většině případů vyžadovat. Stejně jako v předchozím díle budeme předpokládat, že naším cílem není pouze se domluvit v běžných komunikačních situacích, ale také, což je zajímavé zvláště pro studenty, kterým se tak otevírá celá jedna jazyková oblast, zvládnout polský text. Dalo by se říci, že velkou část máme za sebou. Sloveso je totiž jádrem polské věty. Pokud nyní zvládneme skloňování jmen, budeme mít solidní základ pro vyjadřování a koncipování vlastních myšlenek v polském jazyce tak, že budeme vědět, co a proč děláme. Samozřejmým předpokladem je vždy znalost odpovídající slovní zásoby. Jistou elementární slovní zásobu se opět pokusíme dodat v podobě malého slovníčku, který již bude trochu rozsáhlejší, než tomu bylo v předchozím díle. Tato slovní zásoba však bude jen stěží představovat nezbytné minimum, což by mělo každého vážného zájemce o jazyk vést k budování vlastní slovní zásoby, která se nejlépe rozvíjí na základě textů, které jsou tematicky blízké našim zájmům. Rozvíjení slovní zásoby pak neodmyslitelně souvisí s používáním slovníků. V těchto skriptech budeme pokračovat v zavedeném postupu a opět se soustředíme na schopnost vytěžit z kvalitního slovníkového zápisu co nejvíce. Tento návyk totiž taktéž rozvíjí naší jazykovou citlivost a umožní nám vyhnout se mnoha zbytečným chybám, kterých se klidně mohou dopouštět i rodilí mluvčí, neboť polský jazyk je velmi bohatý na nepravidelnosti. Studentům tedy přejeme mnoho úspěchů, trpělivosti a motivace při studiu. 5/89

6 Rychlý náhled studijního materiálu: Tato skripta se v prvé řadě pokusí obsáhnout poměrně náročné téma skloňování podstatných a přídavných jmen. K této problematice však budou přistupovat na základě znalostí, jež si studenti osvojili v průběhu studia přechozího dílu. Zde máme na mysli především znalost problematiky alternací, se kterými se budeme opět setkávat, a relevantní terminologie. V průběhu výuky nebudeme zapomínat ani na výslovnost, která bude rovněž průběžně procvičována. Cíle studijního materiálu: Cílem studijního materiálu je organicky navázat na předchozí díl Polština I. a seznámit studenty s druhou velkou oblastí polské gramatiky, tedy se skloňováním jmen. Budete umět: Po prostudování těchto skript a po úspěšném absolvování kurzu polštiny budete umět vytvářet jednoduché věty v polštině v indikativu přítomného i minulého času. Zvládnutím časování a flexe jmen budete znát dostatečně velký základ k případnému vlastnímu rozvíjení. Získáte: Pokud s porozuměním zvládnete obsah těchto skript, dá se zodpovědně říci, že získáte základní přehled o polské gramatice, kterou budete i ovládat. Vaše znalosti se totiž nebudou omezovat pouze na mechanické pamatování vzorů, ale pochopíte i, proč děláte to, co děláte. Jistě nepůjde o zcela vyčerpávající znalosti, což by vás na druhou stranu zcela jistě odradilo, bude to však stačit k tomu, abyste k jazyku přistupovali poměrně poučeným způsobem. Jistě není přehnané tvrdit, že tím přispějete i k znalosti jazyka vlastního. Budete schopni: Pokud nebudeme brát v potaz složitější tvary sloves, jimiž se zde nebudeme zabývat, dá se tvrdit, že budete schopni si poradit s většinou polských textů a že dokážete vyjádřit většinu svých myšlenek. Opět tyto schopnosti předpokládají dvojí: a) znalost příslušné gramatiky; b) znalost slovní zásoby. V těchto skriptech si budete moci osvojit především gramatiku, která vám zmíněné dovednosti umožní 6/89

7 2 Úvod do flexe jmen Jak jsme již několikrát zmínili, polština je flektivní jazyk obsahující nejenom konjugační systém, ale také systém deklinační. Znamená to, že neohýbáme pouze slovesa, ale také jména. Obdobně je tomu například v latině. Francouzština je pak jednodušší v tom, že nemá deklinace a místo toho vyjadřuje například pády především pomocí předložek. Polština má tedy jak konjugace, tak deklinace, kterým se musíme pečlivě naučit. V případě skloňování polských podstatných jmen stojíme v podobné situaci jako v případě časování sloves. Nejde při tom ani tak o naučení se správných koncovek, neboť deklinační paradigmata nejsou v žádném případě nezvládnutelná, ale jde spíše o časté nepravidelnosti a alternace. S obojím jsme se již v souvislosti se slovesy setkali, a proto víme, že to znamená dvojí: a) v prvé řadě nutnost konzultace se slovníkem; b) nutnost zvládnutí, vedle koncovek, podob hláskového střídání, tedy alternací. Polština opravdu obsahuje mnoho nepravidelností, které nemůžeme uchopit jednotnými a univerzálně platnými pravidly. S mnohým se budeme muset seznamovat postupně a mnohé je problémem i pro běžné rodilé mluvčí, což je zvláště dáno regionálními rozdíly v hovorové polštině a jejím vývojem. Tím má být řečeno především to, že pravidla, se kterými se v tomto textu setkáme, mají platnost spíše doporučující. Nicméně platí, že pokud se těmito pravidly budeme řídit, poradíme si s většinou polských jmen a pokud se budeme dopouštět chyb z důvodu nepravidelností, budeme schopni se tyto nepravidelnost naučit a vztáhnout k tomu, co již víme. V této kapitole se tedy zaměříme na základní informace, které bychom měli o polských jménech, zde především podstatných jménech, vědět. Abychom téma zvládli smysluplně, připomeneme si odpovídající jazykovědné znalosti a některé termíny, jež nám pomohou probírané jevy přesně popsat. Součástí kapitoly bude rovněž sada cvičení. RYCHLÝ NÁHLED KAPITOLY V této kapitole se budeme zabývat způsoby popisu polských podstatných jmen. Představíme si deklinační paradigmata všech rodů a shrneme si možné alternace, ke kterým za určitých okolností dochází. Závěrečné oddíly budou věnovány cvičení, kdy si kromě právě získaných dovedností v rozpoznávání gramatických kategorií, procvičíme i časování sloves a slovní zásobě. 7/89

8 CÍLE KAPITOLY Cílem kapitoly je seznámit studenty se základní terminologií flexe jmen, zmapovat deklinační paradigmata skloňování podstatných jmen, systematizovat alternace a procvičit právě získané znalosti a také dovednosti časování sloves. KLÍČOVÁ SLOVA KAPITOLY Skloňování (odmiana), flexe, rod (rodzaj), číslo (liczba), pád (przypadek), alternace (alternacja), pádové koncovky (końcówki przypadków), nulová koncovka (końcówka zerowa). 8/89

9 2.1 Základní pojmy a gramatické kategorie skloňování jmen v polštině Polské skloňování je poměrně obtížné. Budeme se muset vyrovnat nejenom s různými koncovkami, ale také s alternacemi, jichž však není mnoho. Dříve než však otevřeme vlastní téma skloňování, musíme si zopakovat základní poznatky o gramatických kategoriích, jež nás budou nejvíce zajímat. Nastíníme si pak také deklinační paradigmata napříč jednotlivými rody Gramatické kategorie jmen Problematikou gramatických kategorií podstatných a přídavných jmen jsme se krátce zabývali ve skriptech Polština I., kde jsme také při jejich určování vycházeli ze slovníkového zápisu. Zopakujeme si tuto analýzu a připomene si to nejdůležitější. Podívejme se tedy na to, jak vypadá slovníkový zápis podstatného jména a co z něj můžeme vyčíst. szkoła (škola) - Ŝ IV, C ~ole; lm szkół; w zn. 5, 6 blm; w zn. 7c, 8 zwykle w lp. 1. Rod/rodzaj slovníkový zápis začíná určením rodu. Zkratka Ŝ označuje ženský rod. Můžeme se pak setkat ještě s rodem mužským (męskim) a středním (nijakim). Jejich zkratky pak vypadají analogicky k ženskému rodu, tedy: m. a n. Tyto rody se nazývají rody přirozenými a musíme si na ně dávat dobrý pozor. Správné stanovení rodu nám totiž bude určovat k jaké sadě koncovek, tedy k jakému deklinačnímu paradigmatu, se přikloníme při skloňování. Trochu záludné pak může být také to, že rody v polštině se nemusejí shodovat s rody v češtině. Například české slovo univerzita je ženského rodu, polské slovo uniwersytet je však rodu mužského. Po zvládnutí skloňování podstatných jmen pak budete na základě znalosti koncovek schopni rod určit poměrně přesně. Tyto informace však nevyčerpávají problematiku rodů v polštině. Ze systematických důvodů a z důvodu studijních má smysl rozlišovat také dva rody gramatické. Polská gramatika tak rozlišuje gramatický rod mužský osobní (męskoosobowy) a rod mužský nikoliv osobní (niemęskoosobowy). Toto rozlišení má důsledky především pro způsob vytváření množného čísla, musíme si jej proto zapamatovat. Podstatná jména mužská osobní pak můžeme definovat jako taková podstatná jména, jež označují konkrétním nebo abstraktním způsobem muže. Tuto definici si dobře zapamatujete, neboť je přesná a krátká. Podívejme se na příklad. Slovo koń (kůň) je mužského rodu, ale kůň není muž. 9/89

10 Proto bude slovo koń podstatným jménem mužským nikoliv osobním. Naopak slovo student (student), jež označuje abstraktním způsobem muže, je rodu mužského osobního. Důvodem rozlišování je pak to, že 4. p. mn. č. je u podstatných jmen rodu mužského osobního a mužských nikoliv osobních různý. V prvním případě je totožný s 2. p. v druhém případě s 1. p. Toto je jedno z pravidel, které si budeme muset dobře osvojit. 2. S rody se pojí jedna gramatická kategorie, která je ve slovníkovém zápise určena spíše implicitně. Jedná se o rozlišování životnosti a neživotnosti. Tu určujeme na základě významů slov. Rozlišování životnosti a neživotnosti je pak zvláště důležité pro stanovení koncovky 4. p. j. č. u mužských podstatných jmen. Pravidlo je analogické k předchozímu a budeme se jim podrobně zabývat na vhodném místě v další kapitole. 3. Další důležitou gramatickou kategorií, kterou musíme umět rozlišovat, je číslo jednotné a množné. Polské zkratky pak jsou lp. (liczba pojedyńcza) a lm. (liczba mnoga). Rozlišování těchto gramatických kategorií je jistě primitivní záležitostí, nicméně vyplatí se uvědomit si, že v rámci jednotného čísla je užitečné rozlišovat životnost, v rámci množného čísla pak rody gramatické. 4. Velká písmena ve slovníkovém zápise nám říkají, že v celowniku a miejscowniku přibírá slovo szkoła zakončení ole, čímž nám vznikne tvar szkole, a že v dopełniacu liczby mnogiej máme tvar szkół. Pokud si pamatujete, uvedené zkratky jsou zkratkami polských označení jednotlivých pádů, kterým je vhodné se naučit. Z těchto důvodů následující tabulka uvádí seznam polských pádů, jejich zkratek, otázek, jimiž se na ně ptáme: Tabulka č. 1 Polské pády Polský název pádu Mianownik,, 1.p. Dopełniacz,, 2.p. Celownik,, 3.p. Biernik,, 4.p. Narzędnik,, 7.p. Miejscownik,, 6.p. Wołacz,, 5.p. Polské pády/przypadki Otázky, jimiž se na pády ptáme. Kto, co? Bez kogo, czego? Ke komu, czemu? Widzę kogo, co? Kim, czym? O kom, o czym? Z tabulky můžeme vyčíst názvy polských pádů a jim odpovídající pády české. Jediný rozdíl, kterého si okamžitě můžeme všimnout, je, že 7. pád je na místě 5. 10/89

11 Z pedagogických důvodů se v těchto skriptech budeme držet českého pořadí, ale již zde se naučíme názvy polských pádu a jejich koncovky. Tento požadavek není samoúčelný. Pomůže vám totiž vyčíst ze slovníkového zápisu nejdůležitější informace. Pořadí pádů bude tedy vypadat následujícím způsobem:,,,,,, Vše to, co nás na polském podstatném jménu zajímá, shrnuje následující tabulka: Tabulka č. 2 Gramatické kategorie polského podstatného jména Gramatické kategorie přirozené rody gramatické rody mužský (lp., lm.) ženský (lp., lm.) střední (lp., lm.) mužský osobní (lp., lm.) mužský nikoliv osobní životný neživotný životný neživotný životný neživotný vždy životný životný i neživotný pády Viz tab. č. 1. příklady pies, kogut, student kamień, samochód kobieta, dziewczyna, kura paczka, dziura, pieśń dziecko, koźle miasto, imię, nazwisko student, lekarz, męŝczyzna pies, kogut, samochód Tabulka č. 2. pouze shrnula názvy kategorií, jež musíme umět určit. Životnost je podtržena v případě mužského rodu. Pouze v jeho případě pro nás totiž bude mít smysl ji rozlišovat. Důvody byly dostatečně vysvětleny výše. V následující podkapitole představíme základní rozvrh polského skloňování spolu s koncovkami. 11/89

12 2.1.2 Přehled skloňování podstatných jmen a jejich koncovek V následujících tabulkách si vytvoříme představu o základních deklinačních třídách v polském jazyce a alternacích, se kterými se v jejich rámci s největší pravděpodobností setkáme. Z pedagogických důvodů bude následující rozdělení omezeno. Polština je totiž, jak jsme již několikrát zmiňovali, plná nepravidelností, což se zvláště týká skloňování. Detailní popis všech deklinačních vzorů by tak byl naprosto neúnosný a pro naše účely zbytečný. Podívejme se tedy na základní rozdělení: Tabulka č. 3 Distribuce koncovek Rod mužský střední ženský osobní životný neživotný jednotné číslo -Ø, -o, -a -o, -e, -ę -a, -i, Ø -a, -y -a, -u -a - y, -i -owi, -u, -e -u -e, -i, -y -a (=D), -em -ą ę -e, -u, -o -e, -u -o, -e, -ę, -u -i, -y -e, -u -e, -u -e, -u -e, -i, -y -em, -ą -em -ą množné číslo -i, -y, -e, -owie, -a -a -y,- i, -e (=W) -ów, i, y, Ø -om -ów, -i, - -y,- i, -e -a -y, -i,-e y, Ø = -ach -ami, -mi V této tabulce je přehledně prezentována distribuce koncovek podstatných jmen napříč rody a pády. Z této tabulky se nebudeme snažit vyčíst příliš, neboť nezohledňuje mnohé důležité faktory, jež ovlivňují distribuci koncovek. Vytváří nicméně představu o tom, co můžeme čekat a co je všem podstatným jménům společné. Z této přehledové tabulky tak můžeme okamžitě vyčíst, že v mn. čísla mají všechny rody stejnou koncovku. To samé pak platí o, a Rovněž se dozvídáme, že v tomtéž čísle se = Zatím se nám tyto informace mohou jevit jako nevyužitelné, ale brzy zjistíte, že vám ušetří mnoho práce, tato jednoduchá pravidla totiž redukují počty koncovek k naučení. Zatím se tedy koncovky učit nemusíte, projděte si je pouze. 12/89

13 Pozornému oku jistě neušlo, že skloňování podstatných jmen mužského rodu je nejsložitější. Konkrétně to znamená, že máme často na výběr z mnoha možností. Pravdou je, že naučit se skloňovat mužská podstatná jména je opravdu nejtěžší. Proto jím v následující kapitole začneme. Dříve však, než tak učiníme, musíme si projít jedno téma, jež je společné všem podstatným jménům. Tímto tématem jsou alternace, s nimiž se pořád budeme setkávat, ale které jsou snadno zvládnutelné Problematická koncovka e Hned první pravidlo, které si zapamatujte, je, že koncovka e se pojí s problémy. Jednoduše řečeno, koncovka e si vynucuje změny v kořeni slova, kterým říkáme alternace. Na koncovku e si tedy vytvoříme určitý typ jazykové citlivosti, která nás bude vždy varovat. Podívejme se na několik příkladů: Słup () : słupie () Kobieta () : kobiecie () Miasto () : mieście () Ve všech případech dodáváme v koncovku e. Výsledné změny jsou pak následující: {p : p } {t : c } {a : e}, {s : s }, {t : c } Když se na tento zápis podíváme, dobře mu rozumíme. Již jsme se s ním totiž v Polštině I. setkali a víme, jak jej máme číst. Uvedená slova jsou pouze příklady změn, k nimž může docházet. Systematicky se na ně zaměříme v následujících tabulkách: Tabulka č. 4 Koncovky e, i a alternace, které si vynucují, pokud následují za tvrdými souhláskami. Alternace -Ø p b f w M t st d zd -e pie bie fie wie mie cie ście dzie ździe -i pi bi fi wi Mi ci ści dzi ździ 13/89

14 Uvedená tabulka nám říká, že následuje-li pádová koncovka e, nebo i, musí dojít k změnám v kořeni slova, tedy k alternacím. Alternace, jež si vynucuje koncovka i, jsou samozřejmé a neměly by nám činit větší problémy. Již v oddíle o výslovnosti jsme se totiž učili, že pokud následuje i, dochází k změkčení předcházející souhlásky, což se odráží především ve výslovnosti. Víme tak, že ve slově musieć je sice pouze písmeno s, ale že jej musíme číst jako změkčené {s }, jež připomíná české {š}. V případě koncovky e se alternace musíme naučit a v jistých případech je musíme očekávat. Podívejme se na alternace, ke kterým dochází v případě sloves I. a II. třídy a jež získáte vyplněním prázdných políček tabulky: Tabulka č. 5 Alternace u sloves I. třídy ve srovnání s alternacemi u podstatných jmen (několik příkladů) Alternace a jejich srovnání jadę : jedziesz sąsiad : sąsiedzie niosę : niesiesz las : lesie wiodę : wiedziesz miód : miodzie dmę : dmiesz dom : domie ciągnę : ciągniesz wagon : wagonie biorę : bierzesz konduktor : konduktorze miotę : mieciesz namiot : namiocie Srovnání ukazuje, že můžete využít své znalosti sloves i v případě podstatných jmen. Dodejme jen, že koncovka e je především charakteristická pro j. č. V následujících tabulkách jsou pak uvedeny další možné alternace, k nimž může v případě podstatných jmen docházet. Tabulka č. 6 Alternace před koncovkou e a i. Alternace Ø S z n sn zn ł sł zł r -e Sie zie nie śnie źnie le śle źle rze -i Si zi ni śni źni li śli źli rzy 14/89

15 V této tabulce se nesetkáváme pouze se známými alternacemi, ale i s takovými, na něž jsme doposud nenarazili, ačkoliv jsou poměrně časté. Všimněme si, že ł alternuje na l jak v případě, že následuje koncovky e a i. Jako pomůcku si tedy můžeme zapamatovat, že ł se má k l jako tvrdé k měkkému. Tabulka č. 7 Alternace před koncovkou e, -i, -em,.y. Alternace -Ø k g ch h -e ce, cze dze, Ŝe sze Ŝe (dze) -i cy dzy si -em kiem giem chem hem -y ki gi chy hy Tato tabulka nám ukazuje opět změny v případě určitých koncovek. Je na ní zajímavé především to, že nejenom koncovky e a i si vynucují alternace, ale také koncovky y a em. Zohledňovat tyto koncovky však budeme muset pouze v případě zvláštní kategorie souhlásek k, g, ch, h. Všimněme si, že koncovka em změkčuje souhlásku k a g. Proto nebudeme číst [kem] a [gem] ale [kiem] a [giem]. Ve výslovnosti to musí zaznít. Uvedené alternace a tabulky se samozřejmě učit nemusíte. Nicméně bude dobré, když si v případě skloňování podstatných jmen dokážete uvědomit, k čemu dochází a také, k čemu vůbec může docházet. Okruh možných změn je totiž omezený. Musíte si pak také být vědomi toho, že uvedená pravidla mají spíše charakter doporučení a tak se vždy může stát, že narazíte na výjimku nebo slovo, se kterým si poradíte pouze s pomocí slovníku. 2.2 Cvičení Vyčasujte slovesa uvedená v tabulkách podle slovníkového zápisu pisać (psát) - ndk IX, piszę, piszesz, pisz, ~ał, ~any; rzecz. pisanie n I w zn. 5 zwykle w imiesł. przym. biernym. Jednotné číslo/liczba pojedyńcza Množné číslo/ 1. os. 1. os 2. os. 2. os 3. os. 3. os 15/89

16 tworzyć (tvořit) - ndk VIb, ~rzę, ~ysz, twórz, ~ył, ~rzony; rzecz. tworzenie n I. Jednotné číslo/liczba pojedyńcza Množné číslo/ 1. os. 1. os 2. os. 2. os 3. os. 3. os niszczyć (ničit) - ndk VIb, ~czę, ~ysz, niszcz, ~ył, ~czony; rzecz. niszczenie n I. Jednotné číslo/liczba pojedyńcza Množné číslo/ 1. os. 1. os 2. os. 2. os 3. os. 3. os być Jednotné číslo/liczba pojedyńcza Množné číslo/ 1. os. 1. os 2. os. 2. os 3. os. 3. os musieć Jednotné číslo/liczba pojedyńcza Množné číslo/ 1. os. 1. os 2. os. 2. os 3. os. 3. os bać się (bát se) - ndk czas. nieregularny, boję się, boisz się, bój się, bał się; rzecz. banie się n I; w zn. 3 tylko w 3 os. w zn. 3 zwykle z przeczeniem. Jednotné číslo/liczba pojedyńcza Množné číslo/ 1. os. 1. os 2. os. 2. os 3. os. 3. os 16/89

17 ogłaszać (hlásit) - dk ndk VIa, ~szę, ~isz, ~oś, ~ił, ~szony; rzecz. ogłoszenie n I I, ~am, ~asz, ~ają, ~aj, ~ał, ~any; rzecz. ogłaszanie n I zob. teŝ ogłoszenie. Jednotné číslo/liczba pojedyńcza Množné číslo/ 1. os. 1. os 2. os. 2. os 3. os. 3. os oprzeć się (opřít se) - dk ndk; w zn. 3 tylko dk XI, oprę się, ~esz się, oprzyj się, oparł się, oparli się; rzecz. oparcie się n I I, ~am się, ~asz się, ~ają się, ~aj się, ~ał się; rzecz. opieranie się n I. Jednotné číslo/liczba pojedyńcza Množné číslo/ 1. os. 1. os 2. os. 2. os 3. os. 3. os zdać (splnit, vykonat) - dk ndk; w zn. 5 tylko ndk I, zdam, zdasz, zdadzą, zdaj, zdał, zdany; rzecz. zdanie n I IX, zdaję, zdajesz, zdają, ~aj, ~ał, ~any; rzecz. zdawanie n I w zn. 6b zwykle w imiesł. przym. biernym; zob. teŝ zdanie. Jednotné číslo/liczba pojedyńcza Množné číslo/ 1. os. 1. os 2. os. 2. os 3. os. 3. os stosować (používat, aplikovat) - ndk IV, ~suję, ~sujesz, ~suj, ~ał, ~any; rzecz. stosowanie n I. Jednotné číslo/liczba pojedyńcza Množné číslo/ 1. os. 1. os 2. os. 2. os 3. os. 3. os Vypište nejdůležitější informace o podstatném jménu, které dokážete vyčíst ze slovníkového zápisu Příklad: miasto (město) - skr. m. n III, mieście; lm miast. 17/89

18 1. zkratka pro město je m.; 2. miasto je středního rodu (rodzaj nijaki, skr. n); 3. j. č. má tvar mieście; 4. mn. č. má tvar miast; 5. dochází tedy k těmto alternacím: {a:e}, {s:ś}, {t:c} Cílem tohoto cvičení je poradit si se slovníkovým zápisem, který nám toho dokáže hodně říci i v případě, že neznáme jednotlivé pádové koncovky. Uvedený příklad nám tak především ukazuje, že v j. č. dochází k alternacím, ukazuje nám tak to, co nedokážeme odvodit pouze na základě znalosti pádových koncovek. Výše jsme pak ale uvedli, že pádová koncovka e je problematická. Slovník tuto obtíž reflektuje uvedeným způsobem. V následujících příkladech se pokuste ze slovníkového zápisu vyčíst co nejvíce a své poznatky zapište do rámečku. kobieta (žena) - Ŝ IV, C ~ecie; lm ~et. męŝczyzna (muž) - m odm. jak Ŝ IV, C ~yźnie; lm ~yźni, D ~yzn komputer (počítač) - m IV, -a, ~rze; lm -y. muzeum (muzeum) - n VI; lm ~ea, ~eów. szkoła (škola) - Ŝ IV, C ~ole; lm szkół; w zn. 5, 6 blm; w zn. 7c, 8 zwykle w lp. 18/89

19 nauczyciel (učitel) - m I, D -a; lm -e, D -i. dom (dům) - m IV, DMs -u; lm -y. kot (kočka) - m IV, D -a, -u, kocie; lm -y. słownik (slovník) - m III, -a, ~kiem; lm -i. samochód (auto) - m IV, ~chodu, ~chodzie; lm ~chody Pokuste se určit, zda se jedná o rod mužský-osobní, nebo o rod mužský nikoliv osobní. samochód komputer 19/89

20 koń student Marek Doplňte slova ve správných tvarech 1. To. (być) ksiąŝka o wspaniałej (kobieta). 2. Bez pomocy.. (męŝczyzna) nie (potrafić) pokonać tej przeszkody. 3.. (musieć) wyłączyć wszystkie.. (komputer) w klasie (chcieć) odwiedzić wszystkie Warszawskie.. (muzeum). 5. W Raciborzu... (nie być) ładnych.. (szkoła). 6. Niektóre ćwiczenia.(móc) przeprowadzić bez (nauczyciel). 7. (iść) juŝ do.(dom). 8. (widzieć) tego (kot). 9. Często.. (musieć) korzystać ze..(słownik). 10. Na wsi.. (nie być) łatwe Ŝyć bez (samochód). 2.3 Slovní zásoba V rámci těchto skript se slovní zásoba pomalu začne specializovat směrem k profilujícím oborům na FVP SÚ. Konkrétně to znamená, že bude čerpat z oblasti veřejné správy, politologie a práva. Cílem slovní zásoby je tedy prohloubit lexikální znalosti tak, aby studenti měli usnadněnou cestu k polským textům svých oborů. Slovní zásoba administracja publiczna (administracja, f.; veřejná správa (správa; veřejný) publiczny, a, e) słuŝba, f. služba społeczeństwo, n. společnost państwo, n. stát organ, m. orgán samorząd, m. samospráva terytorium, n. teritorium potrzeba, f. potřeba, nezbytnost obywatel, m.; obywatelka, f. občan, občanka organizacyjny, a, e organizační określony, a, e vymezený, určený administracyjny, a, e administrační wykonawczy, a, e výkonný formalny, a, e formální 20/89

21 wolny, a, e svobodný zawisły, a, e závislý świadczący, a, e vypovídající, dosvědčující Przez skrze, pomocí, kvůli, předložka pojící se s mój, e, e Můj a takŝe a také oraz rovněž przede wszystkim především zarządzać, -am, -asz Řídit słuŝyć, -ę, -ysz sloužit przejąć, -ę, -miesz přejmout realizować, -ę, -esz realizovat zaspokajać, -ę, -isz uspokojovat wynikać, -am, -asz vyplývat zatrudniać, -am, -asz zaměstnávat zajmować się, -ę, -esz zabývat se Užitečné fráze, frazeologismy, rčení Ominąć zakazy, zarządzenia. Porušit zákazy, rozhodnutí. SłuŜyć komuś za drogowskaz. (fraz.) Být někomu vzorem. Czym moŝna (mogę) słuŝyć? Čím vám mohu pomoci? Przejąć inicjatywe. Převzít iniciativu. Realizować politykę rządu. Realizovat politiku vlády. Zapokoić głód. Utišit hlad. Z tego wynika, Ŝe Z toho vyplývá, že Zatrudniać kogoś na czarno. Zaměstnávat někoho na černo. Zająć jakieś stanowisko, jakąś postawe wobec kogoś, czegoś. Zaujmout nějaký postoj vůči někomu, něčemu. 21/89

22 SHRNUTÍ KAPITOLY V této kapitole byly probrány tři okruhy problémů. Nejprve jsme se seznámili s gramatickými kategoriemi jmen (např. rod, pád, číslo), kdy jsme kladli zvláštní důraz na užitečnost rozlišování gramatických rodů, které nám v následujících kapitolách pomohou správně určit některé koncovky. Studenti se také v rámci tohoto okruhu seznámili s názvy polských pádů, které se naučí. Tato znalost není samoúčelná, neboť bez ní je slovníkový zápis, se kterým se budeme neustále setkávat, nesrozumitelný. Druhým okruhem byly pádové koncovky a jejich distribuce napříč všemi rody. Jejich souhrnná prezentace dovoluje vytvořit si globální představu po polských podstatných jménech, jejich pádových koncovkách a případných shodách, které nám mohou ušetřit námahu při jejich učení. Z tabulky tak například vyplývá, že koncovka om mn. č. je společná všem rodům, stejně jako koncovky pro mn. č. ach a mn. č. ami. Posledním probraným okruhem pak byly alternace, které jsou právě tím obtížným ve skloňování podstatných jmen. Práci jsme však měli ulehčenou v tom smyslu, že alternacím rozumíme, umíme je zapsat a s mnohými jsme se již setkali u časování sloves. Získané dovednosti a znalosti všech těchto tematických okruhů pak byly procvičeny v rámci cvičení. KONTROLNÍ OTÁZKY Co jsou to gramatické rody? Vyjmenujte názvy polských pádů a vzpomeňte si, jaký je rozdíl v jejich pořadí. S jakými názvy pádu se ještě můžeme setkat v lingvistice. Pokuste se je najít na internetu. Existují společné pádové koncovky pro všechny rody? ÚKOLY K ZAMYŠLENÍ V oddíle věnovaném alternacím jsme srovnávali alternace u podstatných jmen a sloves. Bylo by zajímavé a poučné neomezit se pouze na některé příklady, ale na všechny možné alternace, s nimiž jsme se prozatím setkali. Pokuste se je vypsat, najít příklady a zamyslet nad tím, k čemu v jednotlivých slovech dochází. Zvláště se soustřeďte na případy, v nichž dochází k více než jen jedné alternaci. 22/89

Metodika výuky základů společenských věd na středních školách z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele

Metodika výuky základů společenských věd na středních školách z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Slavoj Tomeček Metodika výuky základů společenských věd na středních školách z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího

Více

ZAČLENĚNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ

ZAČLENĚNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ Projekt CZ.1.07/1.2.07/03.0021 ZAČLENĚNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PEDAGOGY Mgr. Martin Punčochář, Mgr. Taťjana Bernátková www.deticizincu.cz centrum@deticizincu.cz vpc1@deticizincu.cz

Více

Manuál. výuky českého jazyka pro cizince v Integračním centru Praha. www.icpraha.com

Manuál. výuky českého jazyka pro cizince v Integračním centru Praha. www.icpraha.com Manuál výuky českého jazyka pro cizince v Integračním centru Praha 2015 www.icpraha.com 1 Tento projekt je realizován za podpory Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí Manuál

Více

,63; 4".045"5/ )0 $&4507 / S P R ÁV N Á V O L B A

,63; 4.0455/ )0 $&4507 / S P R ÁV N Á V O L B A SPRÁVNÁ VOLBA KURZ SAMOSTATNÉHO CESTOVÁNÍ Autoři - Radek Kalfus, Doubravka Vojířová Za spolupráci děkujeme o.s. OSA Text neprošel jazykovou korekturou 1 1. ÚVOD Proč vlastně dělat speciální kurz cestování

Více

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Vysoká škola J. A. Komenského Národní centrum distančního vzdělávání Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Helena ZLÁMALOVÁ. Praha 2006 O B S A H ÚVOD...4 KAPITOLA 1...10 1.1.

Více

Klíčové kompetence. v základním vzdělávání

Klíčové kompetence. v základním vzdělávání Klíčové kompetence v základním vzdělávání Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2007 Klíčové kompetence v základním vzdělávání zpracovali: Celková koncepce dokumentu a celková koordinace jeho přípravy Lucie

Více

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Projekt PODPORA MULTIMEDÁLNÍ VÝUKY PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Kapitola 1: ELearning nové formy a metody vzdělávání Danuše Bauerová Ostrava 2010 2 ÚVODEM Předkládaný text je součástí Příručky pro tvůrce

Více

Metodika přípravy ke zkoušce z českého jazyka pro žadatele o trvalý pobyt (úroveň A1)

Metodika přípravy ke zkoušce z českého jazyka pro žadatele o trvalý pobyt (úroveň A1) Metodika přípravy ke zkoušce z českého jazyka pro žadatele o trvalý pobyt (úroveň A1) Kolektiv autorů: Jitka Cvejnová, Jana Čemusová, Milan Hrdlička, Petra Chvojková, Marie Kestřánková, Jitka Lukášová,

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ REGULÁRNÍ A BEZKONTEXTOVÉ JAZYKY I HASHIM HABIBALLA OSTRAVA 2005 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií a českým státním rozpočtem Recenzent: Doc. Ing. Miroslav

Více

CLIL v české školní praxi NADĚŽDA VOJTKOVÁ, SVĚTLANA HANUŠOVÁ

CLIL v české školní praxi NADĚŽDA VOJTKOVÁ, SVĚTLANA HANUŠOVÁ CLIL v české školní praxi NADĚŽDA VOJTKOVÁ, SVĚTLANA HANUŠOVÁ Vážené kolegyně, vážení kolegové, Vydáno v rámci projektu Výuka angličtiny napříč předměty na ZŠ, gymnáziích a SOŠ Kraje Vysočina (CZ.1.07/1.3.02/02.0004,

Více

VÝUKA ŠPANĚLŠTINY PŘI SPECIFICKÝCH PORUCHÁCH UČENÍ

VÝUKA ŠPANĚLŠTINY PŘI SPECIFICKÝCH PORUCHÁCH UČENÍ Univerzita Karlova v Praze Monika Mattasová Filozofická fakulta diplomová práce Ústav románských studií rok podání: 2008 VÝUKA ŠPANĚLŠTINY PŘI SPECIFICKÝCH PORUCHÁCH UČENÍ Teaching of Spanish language

Více

Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů

Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů Základní informace o využití metodiky Cíl metodiky Řešené otázky Seznámit se s nástroji vedoucími ke kvalitnímu shromažďování

Více

ODBORNÉ ČTENÍ A PSANÍ

ODBORNÉ ČTENÍ A PSANÍ ODBORNÉ ČTENÍ A PSANÍ PhDr. Richard Machan, Th.D. PhDr. Richard Machan, Th.D. ODBORNÉ ČTENÍ A PSANÍ ISBN 978-80-904541-3-2 Cteni _psani _Machan_TIT_KOR_01.indd 1 11/1/10 1:04:38 PM EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

Více

Kompetenční model jako nástroj řízení v organizaci

Kompetenční model jako nástroj řízení v organizaci MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Kompetenční model jako nástroj řízení v organizaci Magisterská diplomová práce Autor: Bc. Zdeňka Uhlířová Vedoucí diplomové práce: prof. PhDr. Tomáš

Více

Doplňkový materiál v PDF k software (Web Based Training)

Doplňkový materiál v PDF k software (Web Based Training) Projekt: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická, Husova 11, Plzeň 306 14 Prevence rizik a zvýšení efektivnosti realizace vzdělávacích projektů v regionálním školství Číslo projektu:td010228

Více

Mendelova univerzita v Brně

Mendelova univerzita v Brně Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Příručka tvorby plánu informačních a komunikačních technologií Závěrečná práce Ing. Pavel Broža 2013 2 3 4 Rád bych tímto poděkoval vedoucí

Více

Metodická příručka pro obor Kadeřník

Metodická příručka pro obor Kadeřník Metodická příručka pro obor Kadeřník Mgr. Hana Pappová 1 Odborná skripta a doplňkové materiály pro obor Kadeřník Tato metodická příručka obsahuje doporučené náměty pro učitele při práci s odbornými skripty,

Více

ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ

ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ Kurz osobnostní a sociální výchovy pro žáky 1. stupně ZŠ ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ Květa Krüger, Jana Kargerová, Kateřina Srbová Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění osobnostní a sociální

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra výtvarné výchovy Role motivace ve výtvarné výchově na I. a II. stupni ZŠ Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí práce: PaedDr..Hana Stadlerová Autor práce:

Více

Jak využít metodu street law při výuce práva

Jak využít metodu street law při výuce práva Jak využít metodu street law při výuce práva Lucia Madleňáková Olomouc 2012 Úvodní slovo Vážení a milí kolegové, dostává se vám do rukou příručka, jejímž cílem je usnadnit vám zavádění předmětu (či výukové

Více

ŘEŠÍME PROBLÉMY A PŘIJÍMÁME VYZVY

ŘEŠÍME PROBLÉMY A PŘIJÍMÁME VYZVY Tematický okruh osobnostní a sociální výchovy ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A ROZHODOVACÍ DOVEDNOSTI Lekce 10.1 ŘEŠÍME PROBLÉMY A PŘIJÍMÁME VYZVY Jan Neuman www.odyssea.cz Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu

Více

Komentované výsledky projektu KALIBRO

Komentované výsledky projektu KALIBRO Komentované výsledky projektu KALIBRO Školní rok 2011/12 žáci 5. ročníku RNDr. Oldřich Botlík, CSc. IDEA RNDr. David Souček KALIBRO Praha, březen 2012 OBSAH 0. Informace o projektu KALIBRO 0.1. Všeobecné

Více

DŮVĚRA, DIALOG, RŮST. Hana Košťálová Jana Straková a kolektiv autorů

DŮVĚRA, DIALOG, RŮST. Hana Košťálová Jana Straková a kolektiv autorů HODNOCENÍ DŮVĚRA, DIALOG, RŮST Hana Košťálová Jana Straková a kolektiv autorů HODNOCENÍ DŮVĚRA, DIALOG, RŮST Hana Košťálová Jana Straková a kolektiv autorů Tato publikace byla vypracována v rámci projektu:

Více

Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA DIDAKTICKÝCH TECHNOLOGIÍ Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Brno 2008 Vedoucí práce Mgr. Miroslav Janda Vypracovala Naděžda Kučerová

Více

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Projekt Využití potenciálu a kvalifikace imigrantů na českém pracovním trhu, CZ1.04/5.1.01/77.00292 financovaný z Evropského sociálního

Více

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky

Více

Pedagogický proces 4. vzdělávací blok

Pedagogický proces 4. vzdělávací blok Projekt: K2 - kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/4.1.00/33.0013 Pedagogický proces 4. vzdělávací blok Podpůrný vzdělávací materiál pro účastníky kurzu Systém

Více

OBECNÝ VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM PRO ÚŘEDNÍKY MÍSTNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNŮ

OBECNÝ VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM PRO ÚŘEDNÍKY MÍSTNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNŮ OBECNÝ VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM PRO ÚŘEDNÍKY MÍSTNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNŮ VZDĚLÁVÁNÍ VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ PHARE CZ 0209-02-01-005 Informace o projektu V rámci tohoto projektu bylo v průběhu června a července

Více

ELEKTRONICKÝ UČEBNÍ TEXT

ELEKTRONICKÝ UČEBNÍ TEXT Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ELEKTRONICKÝ UČEBNÍ TEXT Eva Höflerová Ostrava 2011 Recenze: doc. PaedDr. Ľudmila Liptáková, CSc. Název: Elektronický učební text Autor: Eva Höflerová Vydání:

Více