STANOVENÍ EXPOSIČNÍCH DOB PRO ZÁŘIČE Co 60, Cs 137 A Ir 192 A BĚŽNÉ FILMY POMOCÍ TUŽKOVÝCH DOSIMETRŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVENÍ EXPOSIČNÍCH DOB PRO ZÁŘIČE Co 60, Cs 137 A Ir 192 A BĚŽNÉ FILMY POMOCÍ TUŽKOVÝCH DOSIMETRŮ"

Transkript

1 PAVEL FENCL STANOVENÍ EXPOSIČNÍCH DOB PRO ZÁŘIČE Co 60, Cs 137 A Ir 192 A BĚŽNÉ FILMY POMOCÍ TUŽKOVÝCH DOSIMETRŮ Vypracování expozičních křivek pro gamagraíii klasickými metodami za použití různých zdrojů a různých typů filmů je zdlouhavé a mimoto jednoúčelové pro daný prozařovaný materiál. Tato skutečnost a požadavky rychlého stanovení expozice pio jakýkoli zdroj, film a materiál vedly k využití kombinace ionizační a fotografické metody tak, že bylo možno vypracovat zcela nový způsob stanovení expozičních dob za použití tužkových osobních dozimetrů pro zářiče kobaltu, cesia, iridia a filmy FOMA a ORWO. ;jj M.-M Expoziční údaj v gamagrafii je dán součinem MILICURIE. HODINA který vyplývá z konstantního vztahu D~I. t. Křivky se konstruují n^ základě konstantní intensity a proměnného času (časový klín) nebo na základe proměnné intenzity a konstantního času (stupňový klín z prozařovaného materiálu) a výsledného zčernání takto vzniklých densitogramů. V praxi deiektoskopického pracovníka se vyskytují časté proměny a kombicace veličin, se kterými operují expoziční údaje a expozimetry. Změny druhů prozařovaného materiální, různé ohniskové vzdálen ssti,, používání různých druhů a aktivit zářičů, absorpce vzniklé snímkováním přes dvě stěny a j. Údaje expozičních křivek a některých zařízen! pro výpočet expozic je proto nutno doplňovat korigujícím, často náročným výpočtem, rož výslednou Informaci znesnadňuje a často znepřesůuje. Základním nedostatkem při výpočtu expozic je neznalost důležité veličiny ŽÍBla relativní citlivosti rtg filmů. Princip nové metody je ideální předpoklad že dávka způsobující na filmu zčernání v konstantním rozsahu vhodném pro čtení gamagf%mů je stálá, bez ohledu na absorpci a filtraci zapříčiněnou průchodem záření aa požadovanou, tj. proměnnou tloušťku zkoušeného materiálu pokud je měřena za prozařovaným předmětem. Vzhledem k tomu, že podstataou části při stanovení expozice na tomto principu je ísjištění dávky, je nejvhodnější použití přístroje s ionizační komorou. Vybavení defektoskopie* kých pracovišť měřícími přístroji je nejednotné a často nedostatečné. Bylo proto použito ke stanovení dávky osobních tužkových dozimetrů, které jsou nejdosažitelnějším a pro energii gama záření velmi spolehl vým měřícím přístrojem, běžným na každém defektoskopickém pracovišti. Cejchovríí křivky dozimetrů a rozmístění dozimetrů a zkušebních filmů pro stanovení základních dávek pro konstrukci gradačních křivek je patrno z obr. 1. a 2. Vzhledem k poměrně značnému rozsahu experimentálních měření byly provedeny srovnávací práce se dvěma druhy nejpoužívanějších filmů: FOMA Iadux BG a AGFA Texo S z dovozu z NDR. Gradační křivky obou filmů jsou na obr. 3. U tohoto filmu došlo během experimentálních prací ke změně označení, takže v současné době je dovážen z NDR pod značkouor WQ RF 43 při zachování jeho stejných vlastností. Při prácí bylo použito výhradně olovených fólií ILFORD (přední o tloušťce 0,1524 mm a zadní 0,2540 mm). Bylo použito dvou materiálů, oceli a bronze ve stupnici tlouštěk odpovídající optimální použitelnosti daného zářiče. Pro kobalt zvolen rozsah tlouštěk prozařovaného materiálu od 40 do 140 mm a pro cesium od 10 do 60 mm. Závislosti tloušťky prozařovaného materiálu na zčernání jsou znázorněny n grafech (obr. 4, 5, o).

2 1 r.5 4 I I Vi o Co 60 x Cs 13? f/ < ai Stehen 1G046 7 / 0.1 Obr. 1 UDAJ DOSIMETRU 0,2 20

3 if 1$ ' Z s,'5ř I OOSIMETR KASETA S FILMEM A FOLIEMI Obr. 2 r! ', i 1 u "M *-* f.í -** *-- -es -*- *-* "Hf- '-í to Obr. 3 UVKA 21

4 M 4TS t»j ATS \*» 'V x XX _ - -.»'«._ -*^. Stí 4!* "» miřini D* 1 pro fómu BC - režim D 15 pro Agf«Te*o S Obr. 4 SO SO 70 mm {lousfka ocelových mircfc li < o VOcWCWC Obr. 5. OCEU 150 mm 0C U 22

5 Q0 40 SO 60 mm TlOUltlU BRONZOVÝCH MERER

6 í Podstatou, stanovení expoziční doby" je krátké měření dávky tužkovým dožime- > matériám, a pohybuje v průměru od 10 vteřin ďo 10 minut. Z naměřené hodnoty je pak možno rychle stanovit expoziční dobu prô celkovou dávku odpovídající požadovanému zčernání, druhu a tloušťce prozařovaného materiálu a použitého filmu. ' Z průběhů křivek zjištěných experimentálními expozicemi, měřením a též dalším ověřením v praxi je patrno, že filmy ORWO (dříve východoněmecká AGFA) uchovávají celkem ideální předpoklad konstantní dávky. Je možno běžně pracovat s předpokladem dávky 1000 až 1100 mr pro zčernáni vhodné k vyhodnocování gamagramů. V praxi bylo použito kombinace filmu ORWO též se zářičem iridia za stejných podmínek á s naprosto uspokojivými výsledky. U filmů FOMA BG byla prokázána v tomto směru daleko menší spolehlivost. Se stoupající tloušťkou prozařovaného materiálu je nutno zvyšovat úměrně i dávky. Proto při stanovení expozice je nutno použít údajů z vypracovaného grafu. Postup při stanoveni exposice pomoci tužkového osobního dozimetru 1. nenulování tužkového doaámeiru, 2. zavěšení dozimetru za snímkovaný předmět do místa, kam bude uložena kazeta s fóliemi a filmem při snímkování 3. vysunuti zářiče a odečtení času 4. zasunutí zářiče po uplynutí časového intervalu, např. 10 minut (podle tloušťky materiálu, aktivity zdroje, ohniskové vzdálenosti) a odečtení údajů dozimetru, 5. hodnota dávky potřebné pro zčernáni D = 1,5 a zkoušenou tloušťku se odečte z grafu (obr. 4, 5, 6) a dělí hodnotou odečtenou na dozimetru. Podílem se násobí časový interval použitý k namíření dávky na dozimetru. Výslednicí je expoziční čas. PŘÍKLAD: film ORWO RF 43 T zdroj Co 40, ocel o tloušťce 100 mm časový interval pro zjištění dávky na tužkovém dozimetru je 10 minut. Zjištěná dávka je 65,6 mr/10 min., tj. 6,56 mr za minutu. Celková potřebná dávka pro danou tloušťku a materiál je stanovena z grafu 900 mr. Dělením 90016, vychází expoziční doba 137 minut. Výsledkem tohoto postupu je annená časová úspora ve srovnání s pokusnou expozicí, představující často mnohahodinové zdržení zvlažte u přihlédnutím k negativnímu procesu. Dále je nutno uvažovat úsporu drahého a často vzácného filmového materiálu, jehož spotřeba při opakovaných pokusných expozicích je často vyšší než vlastní spotřeba při vlastním snímkování zkoušeného výrobku. - V závěru je nutné upozornit na výborné vlastnosti filmových materiálu ORWO pro aplikaci uváděné metody. PM servisní a kontrolní činnosti defektoskopického oddělení se vyškytají pochopitelně různorodé objekty při snímkování gama zářením. Situace často vyžaduje snímkování bez možnosti okamžitého zpracováni filmů ze stránky negativního procesu a často je opravná expozice technicky neproveditelná. Popsaná metoda se prakticky velmi osvědčila i pro zářiče iridia při snímkování hliníka v rozmezí thraštěk mm a prokázala tak maximami spolehlivost. Jednoduchoét metody se opírá výhradně o použiti filmů ORWO RF 43. Při stanovení expozice není nutno odečítat hodnoty dávky z grafu, neboť pro celé rozmezí tjouštěk oceli se používá dávka 1000 mr a to bez ohledu zdá je použit kobalt, iridium nebo cesium. Dosažené zčernání D = 1,7 až 1,9 je pro běžnou defektoskopickon praxi vhodné pro vyhodnocováni gamagramů. Prakticky byla prověřena i vhodnost této metody pro filmy ORWO RF 5 a RF 31.1 tyto typy ni zachovávají stálou hodnotu dávky pro všechny tloušťky prozařovaného materiálu. *" Literatura 1. Fend P.: Stanovení dávkové citlivosti rtg filmů pro záření gama u zářičů používaných v gamadefektoskopii ' Zpráva SVT5M, Z - 65 i544 Resumé Byla vypracována nová metodika stanovení expozičních dob pro garoagrafii kobaltem, cesiem a iridiem. V podstatě jde o použití osobních tužkových dozúnetrů pro stanovení dávky nutné pra dosaženi požadovaného zčernání za použiti různých zdrojů i různých typů filmů. Metoda je rychlá a spolehlivá a je obzvláště výhodná při externích pracech a na montážích 24

7 Resumé PAVELFENCL:, Stanoveni expozičních dob pro stôfe Co*\Cs w a Ir xn a bé iné f Umy pomoct tuíkových dotimetrů. Byla vypracována nová metodika sfcmovení expozičních dob pro gamagrafii kobaltem, cesiem a iridiem, V podstatě jde o použití osobních tužkových dozimetrií pro stanovení dávky nutné pro dosažení požadovaného zčernání za použiti různých zdrojů i různých typů filmů. Metoda je rychlá a spolehlivá a je obzvláště výhodná při externích pracech a na montážích. I1ABEJI 4>EHŮ[JIb: BHAepacKH H3jiy>iaTejieň Co 60, Cs 13r H Ir IW n ofiwumx anehok c Pa3pa6oraHa HOBan MeToaHKa onpeaejiehhh sunepxack smx rammarpa^mi H HpHÄHeM. IIo cymecray pero HneT o nphmehehun JIHIHMX. xapahaamhux onpeaejiehhh ÄO3H, HeoSxoflHMoä JUIK nocihxehhx Tpe6yeMoro no^ephehtu c p pa3hhx HCTCWHHKOB a pashfetx THnoB luiehok. MeTOfl jnmmerc* 6tictpUM H HaaeatHHM H ocoôehho nph HapyjKHbix pabotax H Ha MOaraxcax. Summary i PAVELFENCL: Determination of exposure times by means of pen-type doíimtíets on using radioactive isotopes Co' 0, Cs w, Ir w and current types of film. A new method has been developped for determining the exposure times for gamma radiography with radioactive isotopes of cobalt, cesium, and irridium. The method essentially involves the use of personal pen-type dosimeters to detem-ine the dose necessary to obtain the required degree of blackening with different sources of radiation and different types of film. The procedure is quick and reliable and may be used with great advantage on effecting outdoor and assembly work. Zusammenfassung PAVEL FENCL: Ermitflung von Belichtungszeiten fur die Strahler Co* 0, Cŕ", Ir 11 * und ublicht Filme mittels BUistiftdosimeter Es wurde eine neue Methode entwickelt fur die ErmitUung der BeJichtongszeiten bei der Cammagraphie mit Kobalt, Caesium und Irridium. Im Grundsatz handelt es sich um die Anwendung von Personen-Dosimeteru fur die Ennittlung der aotwendigen BestraUungsdose, uro den erforderlichen Schwärzungsgrad bei Aiiwendung von verschiedenea Strahhragsquellen und FUmtypen zu erreichen. Die Methode ist sdhnell, verlasslich und be&onders far externe Arbeiten und Montage geeignet. Sommaire PAVEL FENCL: Determination des tempa ďexponuien h ľaide de styloílectrométrt tors de Vtmphi des isotopes radioorti/s Co* 0, C» MÍ, Ir 1 ** et despdlieules du type courant Une nottvelle méthode a žte" développée pour determiner les temps ďexpositíon loft de gaiumagraphie ä ľaide dé cobalt, cesium et irridium radioactifs. Essentiettement, ú a agit de ľemploi de štiloélectrometres personnels et de la determination dela dose de radiation nec«saire pour atteindre le degré désiré du noireissement en se servant de sources de radiation et de types de pelucules différents. La méthode est rapide et sôre. EHe convient surtout lors de travaux sous ciel ouvert et ďassemblage. 25

Open Access Repository eprint

Open Access Repository eprint Open Access Repository eprint Terms and Conditions: Users may access, download, store, search and print a hard copy of the article. Copying must be limited to making a single printed copy or electronic

Více

Radiační ochrana DOPORUČENÍ

Radiační ochrana DOPORUČENÍ Radiační ochrana DOPORUČENÍ Způsob zavedení systému jakosti podle vyhlášky 132/2008 Sb., při používání zdrojů ionizujícího záření v průmyslových a lékařských aplikacích SÚJB 2009 RADIAČNÍ OCHRANA DOPORUČENÍ

Více

NDT - LT A VSTUP DO EÚ. POŽIADAVKY A REALITA

NDT - LT A VSTUP DO EÚ. POŽIADAVKY A REALITA NDT - LT A VSTUP DO EÚ. POŽIADAVKY A REALITA SEMINÁR PIEŠŤANY, MÁJ 2004 Ing. Václav Jandura, ATG s.r.o., ČR Co je to vizuální kontrola? Vizuální kontrola jako metoda NDT v současné průmyslové praxi Oblasti

Více

STROJÍRENSKÁ METROLOGIE část 1

STROJÍRENSKÁ METROLOGIE část 1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava FS STROJÍRENSKÁ METROLOGIE část 1 Šárka Tichá Ostrava 004 Obsah Předmluva... 6 1. Význam metrologie... 7. Základní pojmy... 7.1 Některé základní pojmy (ČSN

Více

4. MĚŘENÍ TEPLOTY PŘI OBRÁBĚNÍ

4. MĚŘENÍ TEPLOTY PŘI OBRÁBĚNÍ 4. MĚŘENÍ TEPLOTY PŘI OBRÁBĚNÍ Po úspěšném a aktivním absolvování této KAPITOLY Budete umět: Popsat a pouţít metody měření teploty pomocí termočlánků. Popsat a pouţít metody měření teploty pomocí termodua.

Více

Vysoké školy v ČR a náklady na jejich vzdělávací činnost

Vysoké školy v ČR a náklady na jejich vzdělávací činnost II. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Vysoké školy v ČR a náklady na jejich vzdělávací činnost O bsah Ú v o d... 2 Z d r o j e d a t... 3 M e t o d i k a... 6 N á k l a d y n a v z d ě l á v

Více

Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013

Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013 Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013 Příloha k závěrečné zprávě za rok 2013 Číslo projektu: TA01021283 Název projektu: Vývoj a kalibrace modulární autonomní stanice pro měření

Více

Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky a ekologie. Diplomová práce. Síťový spínaný zdroj s regulovatelným výstupem 0-70V/15A

Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky a ekologie. Diplomová práce. Síťový spínaný zdroj s regulovatelným výstupem 0-70V/15A Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky a ekologie Diplomová práce Síťový spínaný zdroj s regulovatelným výstupem 0-70V/15A Autor práce: Bc. Martin Švejda Vedoucí práce: Ing. Matouš Bartl Plzeň

Více

Dendrometrie Garant předmětu : Doc.Ing.Josef Sequens, Csc.

Dendrometrie Garant předmětu : Doc.Ing.Josef Sequens, Csc. Dendrometrie Garant předmětu : Doc.Ing.Josef Sequens, Csc. POUŽITÁ LITERATURA : Korf, V.: Dendrometrie, Praha 1953 Assman, E.: Waldertragslehre, Mnichov 1961 Prodan, M.: Holzmeslehre, Franfurkt 1965 Korf,

Více

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 6 6 Praha ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI MATERIÁLY Z 5. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, listopad 00

Více

Profesionální elektroinstalace. Jak na to!

Profesionální elektroinstalace. Jak na to! Profesionální elektroinstalace. Jak na to! S námi ovládáte světlo Stmívače Snímače pohybu Žaluziové spínače Určeno EEKTRO specialistům ABB s.r.o. Elektro-Praga Vážení elektromontéři, projektanti a všichni

Více

Model ideální sítě škol

Model ideální sítě škol Libor Svoboda, Michaela Kleňhová a kol. Model ideální sítě škol (východiska, popis modelu a základní výsledky) Úvod Předkládaný článek se pokouší o modelový pohled na současnou síť středních škol v České

Více

Zdroj 5 kv / 4 ma řízený procesorem

Zdroj 5 kv / 4 ma řízený procesorem Bakalářská práce České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra mikroelektroniky Zdroj 5 kv / 4 ma řízený procesorem Ladislav Havlát 4 Vedoucí práce: Ing. Lubor Jirásek, CSc. České

Více

Ing. Josef Rusnok - Uranový průzkum, Hamr u České Lípy

Ing. Josef Rusnok - Uranový průzkum, Hamr u České Lípy STANOVENI" OPRAVY VÝSLEDKU GAMA KAROTÁŽE NA PORUŠENÍ RADIOAKTIVNÍ ROVNOVÁHY MEZI RA A RN Ing. Josef Rusnok - Uranový průzkum, Hamr u České Lípy Úvod Gama karotáž lze využít jako nepřímou metodu ke stanovení

Více

1 Přednáška Konstrukční materiály

1 Přednáška Konstrukční materiály 1 Přednáška Konstrukční materiály Stručný obsah přednášky: Základní skupiny konstrukčních materiálů. Vazby v pevných látkách. Vlastnosti materiálů. Krystalová stavba kovů. Millerovy indexy Motivace k přednášce

Více

Národní program snižování emisí České republiky

Národní program snižování emisí České republiky Národní program snižování emisí České republiky Zpracovalo: Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 Česká republika Dne: 11. června 2007 1 Obsah: 1. Manažerské shrnutí 3 2. Analýza

Více

EXTRAPOLACE INTENZITNÍCH KŘIVEK PRO ÚČELY MODELOVÁNÍ SRÁŽKOODTOKOVÉHO PROCESU

EXTRAPOLACE INTENZITNÍCH KŘIVEK PRO ÚČELY MODELOVÁNÍ SRÁŽKOODTOKOVÉHO PROCESU EXTRAPOLACE INTENZITNÍCH KŘIVEK PRO ÚČELY MODELOVÁNÍ SRÁŽKOODTOKOVÉHO PROCESU P. Ježík Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství krajiny, Žižkova 17, 602 00 Brno Abstrakt

Více

Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření

Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření Radon Stavební souvislosti II. Sešit G Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření Principy ochrany proti radonu a gama záření ze stavebních materiálů Martin Jiránek Milena Honzíková STÁTNÍ ÚŘAD

Více

Effets du courant sur l'homme et les animaux domestiques - Partie 1: Aspects généraux

Effets du courant sur l'homme et les animaux domestiques - Partie 1: Aspects généraux ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.260 Listopad 1998 Účinky proudu na člověka a domácí zvířectvo Část 1: Obecná hlediska ČSN IEC 479-1 33 2010 Effects of current on human beings and lievestock - Part 1: General

Více

4.ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLů A JEJICH ZKOUŠENÍ

4.ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLů A JEJICH ZKOUŠENÍ 1 4.ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLů A JEJICH ZKOUŠENÍ Abychom mohli správně a hospodárně využívat technické materiály, musíme dobře znát jejich vlastnosti a umět je co nejpřesněji zjišťovat. V technické

Více

Stanovení 14 C s využitím urychlovačové hmotnostní spektrometrie

Stanovení 14 C s využitím urychlovačové hmotnostní spektrometrie Stanovení 14 C s využitím urychlovačové hmotnostní spektrometrie Radek Černý 1,3, Ivo Světlík 1, Michal Fejgl 2,1 1 Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i., Oddělení dozimetrie, Praha 2 Státní ústav radiační

Více

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Měření zpoždění mezi signály EEG Ondřej Drbal Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Roman katedra Teorie obvodů rok obhajoby 24 Čmejla, CSc. Zadání diplomové

Více

AKTUALIZACE ODHADU HYDROLOGICKÝCH DOPADŮ KLIMATICKÉ ZMĚNY NA POVODÍCH ČR

AKTUALIZACE ODHADU HYDROLOGICKÝCH DOPADŮ KLIMATICKÉ ZMĚNY NA POVODÍCH ČR AKTUALIZACE ODHADU HYDROLOGICKÝCH DOPADŮ KLIMATICKÉ ZMĚNY NA POVODÍCH ČR Martin Hanel, Stanislav Horáček, Jan Daňhelka, Martin Tomek, Kateřina Hánová, Adam Vizina, Ondřej Ledvinka, Pavel Treml, Eva Melišová

Více

STUDIUM FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH OZONU. MALEC a VIKTOR TEKÁČ. Experimentální část

STUDIUM FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH OZONU. MALEC a VIKTOR TEKÁČ. Experimentální část STUDIUM FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH VZNIK A ZÁNIK TROPOSFÉRICKÉHO OZONU KAREL ŠEC, FRANTIŠEK SKÁCEL, LUKÁŠ MALEC a VIKTOR TEKÁČ Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší, Vysoká škola chemicko-technologická,

Více

MONITOROVÁNÍ RADIACE V ČASNÉ FÁZI NEHODY NA JADERNÉM ZAŘÍZENÍ ANALÝZA VŠECH TYPŮ MĚŘENÍ POUŽITELNÝCH PRO KOREKCI MODELOVÝCH PŘEDPOVĚDÍ

MONITOROVÁNÍ RADIACE V ČASNÉ FÁZI NEHODY NA JADERNÉM ZAŘÍZENÍ ANALÝZA VŠECH TYPŮ MĚŘENÍ POUŽITELNÝCH PRO KOREKCI MODELOVÝCH PŘEDPOVĚDÍ MONITOROVÁNÍ RADIACE V ČASNÉ FÁZI NEHODY NA JADERNÉM ZAŘÍZENÍ ANALÝZA VŠECH TYPŮ MĚŘENÍ POUŽITELNÝCH PRO KOREKCI MODELOVÝCH PŘEDPOVĚDÍ MONITORING OF RADIATION SITUATION IN THE EARLY PHASE OF EMERGENCY

Více

The Brave may not live forever but the cautious do not live at all!

The Brave may not live forever but the cautious do not live at all! The Brave may not live forever but the cautious do not live at all! Z knihy Byznys v plné nahotě od Richarda Bransona Úvodem bych chtěl poděkovat svému školiteli docentu Antonínu Blahovi za jeho podněty

Více

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA Vypracoval: Vedoucí diplomové práce: Prof. Ing. Jiří Šejnoha, DrSc. Datum: 20. 12. 2005 PODĚKOVÁNÍ Na tomto místě bych rád poděkoval všem, kteří se zasloužili

Více

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Registrační číslo projektu Název projektu Produkt č. 6 CZ.1.07/1.1.16/02.0119 Automatizace názorně Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Střední škola technická a gastronomická,

Více

PDF - SLUŽBY. L. Pachta ZPRÁVY. prostředí ÚVOD. Vážení čtenáři, v novém známého deníku, který. mu jimi se děje kolem.

PDF - SLUŽBY. L. Pachta ZPRÁVY. prostředí ÚVOD. Vážení čtenáři, v novém známého deníku, který. mu jimi se děje kolem. povrchová úprava Metodika stanovení životnosti zinkových Směsné struktury Analýza efektivity vytváření a využití antikorozních povlaků v atmosférickém. prostředí chyba nebo ne? systémů na bázi materiálů

Více

Materiál od ing. Pinkasové

Materiál od ing. Pinkasové Obchodní logistika a provoz Materiál od ing. Pinkasové I. Pojetí logistiky a jeho vývoj Definice logistiky podle Evropské logistické asociace: " Organizace, plánování, řízení a výkon toků zboží vývojem

Více