STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ"

Transkript

1 STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ PRO ŽÁKY SE ZBYTKY SLUCHU Jedním z aktuálních problém vzdlávání neslyšících 1 dtí u nás je problém zvládnutí eštiny. Zatímco eština mluvená je neslyšícím osobám smyslov nepístupná, psaná eština je z hlediska postižení sluchu bezbariérovým prostedkem školního i mimoškolního vzdlávání, získávání informací a komunikace. Volba uebnic a uebních pomcek záleží tak jako v každé ZŠ v R na výbru uitele, pop. pedmtové komise i editele školy. A tak mají žáci v eských ZŠ pro sluchov postižené 2 a jejich uitelé k dispozici krom bžných uebnic eštiny pro ZŠ, uebnic a uebních materiál vybraných nebo pipravených uitelem a pracovních sešit eského jazyka pro sluchov postižené 3 jedinou ucelenou adu uebnic eského jazyka ZŠ pro neslyšící a pro ZŠ pro žáky se zbytky sluchu 4. Analyzovali jsme, jak je v tchto uebnicích zpracována oblast stavby slova a provedli jsme srovnání se stejnou problematikou v bžných uebnicích (urených primárn pro žáky slyšící). 5 1 Ze všech dtí s vadami sluchu se v tomto lánku zamíme zejména na dti neslyšící, protože u nich je uení se eštin nejvíce odlišné od osvojování si eštiny pirozenou cestou odposlechem. 2 Až do roku 1991 byly v eské republice ZŠ pro nedoslýchavé (s bžnými osnovami a uebnicemi), ZŠ pro žáky se zbytky sluchu a ZŠ pro neslyšící. V ZŠ pro žáky se zbytky sluchu a v ZŠ pro neslyšící byly povinné uební osnovy a uební plán pro ZŠ pro neslyšící a pro ZŠ pro žáky se zbytky sluchu a také uebnice pro ZŠ pro neslyšící a pro ZŠ pro žáky se zbytky sluchu. Vyhláška MŠMT R z zmnila názvy všech tchto škol na ZŠ pro sluchov postižené a žáci pestali být do škol pijímáni zejména podle audiogramu, jak tomu bylo díve. Porevoluní zmny v eském školství s sebou pinesly i zmny v uebních dokumentech. Dnes si každá ZŠ, tedy i ZŠ pro sluchov postižené, mže pro své žáky vybrat vzdlávací program a na nj navazující uební plán a osnovy. ZŠ pro sluchov postižené mohou vybírat z bžných uebních program, nebo mohou použít uební plán a uební osnovy ZŠ pro sluchov postižené (obdoba dívjších uebních plán a uebních program pro ZŠ pro neslyšící a ZŠ pro žáky se zbytky sluchu). Stejn tak si mohou školy, bez ohledu na velikost a typ vady sluchu svých žák, svobodn volit i uebnice a další pomcky. 3 DUCHAOVÁ, E. eský jazyk pro 5. roník ZŠ pro sluchov postižené. Pracovní sešit I III. Praha: Septima, ; DUCHAOVÁ, E. eský jazyk pro 6. roník ZŠ pro sluchov postižené. Pracovní sešit I III. Praha: Septima, 1999; LACINOVÁ, A. eský jazyk pro 7. roník ZŠ pro sluchov postižené. Pracovní sešit I III. Praha: Septima, KONENÝ, P., PULDA, K., POUL, J. Základy ei 1. Praha: SPN, 1978; POUL, J., POULOVÁ, V. Základy ei 2. Praha: SPN, 1979; GOLDMANNOVÁ, B. Základy ei 3. Praha: SPN, 1981; ŠTPÁNKOVÁ, V. Základy ei 4. Praha: SPN, 1984; ROKYTOVÁ, M. Základy ei pro 5. roník ZŠ pro neslyšící a ZŠ pro žáky se zbytky sluchu. Praha: SPN, 1982; HRUŠKA, J., POUL, J. eský jazyk 6 pro 6. roník ZŠ pro neslyšící a ZŠ pro žáky se zbytky sluchu. Praha: SPN, 1983; PECH, K. eský jazyk 7 pro 7. roník ZŠ pro neslyšící a ZŠ pro žáky se zbytky sluchu. Praha: SPN, 1984; KOUIL, J. eský jazyk 8 pro 8. roník ZŠ pro neslyšící a ZŠ pro žáky se zbytky sluchu. Praha: SPN, 1985; KOUIL, J. eský jazyk 9 pro 9. roník ZŠ pro neslyšící a ZŠ pro žáky se zbytky sluchu. Praha: SPN, ŽÁEK, J. Slabiká. 3. vyd. Vše : Alter, 1994; NOVÁKOVÁ, Z. eský jazyk 2. Vše : Alter, 1994; DVORSKÝ, L. eský jazyk 3. Upr. vyd. Vše : Alter, 1997; ECHURA, R. eský jazyk 4. Vše : Alter, 1996; BENEŠOVÁ, D., ŠTROBLOVÁ, J. eský jazyk 5. Vše : Alter, 1996; 1

2 Vybrali jsme uebnice, které jsou používány ve dvou dotázaných školách (v jedné bžné ZŠ a v jedné ZŠ pro sluchov postižené). Podívejme se nejprve, které termíny se v uebnicích pro slyšící a neslyšící žáky 6 vyskytují. Excerpovány byly uebnice všech roník obou typ základních škol. Tabulka 1. Srovnání termín z oblasti stavby slova užívaných v uebnicích Uebnice pro slyšící žáky Uebnice pro neslyšící žáky kmen pítomný kmen minulý koen slova odvozování pedpona pedpona pípona pípona skládání slovo odvozené slovo pejaté slovo píbuzné slovo složené slovo základové slovo zdrobnlé slovo zdrobnlé slovo zkratkové slovotvorný základ složenina nevlastní (spežka) složenina vlastní stup ování pídavných jmen stup ování pídavných jmen stup ování píslovcí stup ování píslovcí tvoení slov tvoení slov zkracování zkratka zkratka Užívání jazykových termín ve výuce významn podporuje uební proces. Termín pesn vyznauje obsah a rozsah pojmu umožuje žákovi pojem pochopit. Zárove se pomocí termínu pojem fixuje v mentálním slovníku žáka termín umožuje pojem si také zapamatovat (echová, STYBLÍK, V. a kol. eský jazyk pro 6. roník. 5., peprac. vyd. Praha: SPN, 1989; STYBLÍK, V. a kol. eský jazyk pro 7. roník. 6., upr. vyd. Praha: SPN, 1990; STYBLÍK, V. a kol. eský jazyk pro 8. roník. 7., upr. vyd. Praha: SPN, 1992; GILLERNOVÁ, I., HANZOVÁ, M., NEKVAPILOVÁ, J., PÍBORSKÁ, O. eský jazyk 9. Praha: Fortuna, Pro pehlednost zde velmi zjednodušen uebnice urené pro vzdlávací programy ZŠ nazýváme uebnice pro slyšící žáky a uebnice pro ZŠ pro neslyšící a pro ZŠ pro žáky sluchu (viz pozn.. 2) oznaujeme jako uebnice pro neslyšící žáky. 2

3 1997). Úspšné pochopení a zapamatování jednak usnad uje uební komunikaci, jednak pispívá k rozvoji poznání v našem pípad poznání jazyka. Prostednictvím termín mže žák snáze uchopit nejrznjší jazykové jevy, proniknout do struktury jazyka, a tím rozšíit své porozumní jazyku. Pro samostatné tvrí užívání jazyka a plnohodnotnou komunikaci v nm je porozumní nkterým jazykovým principm nezbytné. V oblasti stavby slova termíny usnad ují pochopení slovotvorných princip a jejich zapamatování. Tyto principy pak mže žák operativn aplikovat na konkrétní pípady, i jiné než uvedené v uebnici. Termíny navíc umož ují orientaci ve slovnících a jazykových pírukách, pro neslyšící žáky obzvlášt dležitou. Souasné lingvisticko-didaktické diskuse význam termín pro vyuování jazykm potvrzují (eština doma a ve svt 2/1997 íslo vnované školské jazykovdné terminologii), otevenou otázkou však zstává výbr termín a jejich poetní zastoupení v uebnicích. V uebnicích pro neslyšící žáky se vyskytuje termín z oblasti stavby slova 7, v uebnicích pro slyšící žáky 22. Ješt dležitjší než samotný poet termín je zpsob, jakým jsou termíny v uebnicích vysvtleny. V roníku se v uebnicích pro neslyšící (Základy ei, viz pozn.. 3) nevyskytuje žádný slovotvorný termín. V uebnicích pro slyšící žáky se v roníku vyskytuje 13 termín, tedy více než polovina z celkového potu (22). Odborná literatura nepopisuje vhodnost užívání termín pi uení se druhému jazyku (za který mžeme eský jazyk pro neslyšící oznait) v mladším školním vku. V hodinách mateského jazyka na prvním stupni základních škol pro slyšící žáky se však užívání termín doporuuje:... z hlediska psychodidaktiky považujeme absolutní absenci termín za škodlivou. Je jist vhodné, aby si dít zaalo osvojovat obsah termín pes empirii, ovšem výrazné prodlužování doby, než je dítti píslušný termín doplnn, neumožní vytvoit si strukturu v poznání a mže být pro dít v urité fázi i matoucí. (Hájková, 1997) Termíny všech vdních obor jsou dnes nejastji vysvtlovány pomocí definice. Takový zpsob vysvtlení nejlépe odpovídá požadavku pesnosti, který je na termíny kladen. Vysvtlení píkladem (nap. výtem) by mlo definici pouze dopl ovat. V pípad, kdy je termín vysvtlen jenom píkladem, je teba poítat s menší pesností výuky, ve které se takto vysvtlených termín používá. V uebnicích pro neslyšící žáky není žádný ze sedmi termín z oblasti stavby slova vysvtlen definicí. tyi termíny jsou vysvtleny píkladem, zbývající ti termíny nejsou vysvtleny vbec. V uebnicích pro slyšící je všech 22 termín vysvtleno definicí. Absenci definic v uebnicích pro neslyšící považujeme za obzvláš závažnou, protože jednak snižuje aplikovatelnost slovotvorných princip, jednak podporuje obraz jazyka jako souboru intuitivn chápaných analogií. Píkladem jsou vysvtleny termíny pedpona, stupování pídavných jmen, stupování píslovcí a slova zdrobnlá. Termíny pípona, tvoení slov a zkratka 3

4 nejsou vysvtleny vbec. Funknost vysvtlení termínu píkladem je však bohužel asto velmi nízká. Ukažme si to na termínech tvoení slov a pedpona. Všechny citace z uebnic jsou zde psány kurzívou. Cviení zamená na tvoení slov jsou v uebnicích pro neslyšící pomrn asto doprovázena píkladovou tabulkou, kde v jednom sloupci jsou slova základová, ve druhém slova odvozená. Existence tchto tabulek by tedy zaazovala termín tvoení slov do skupiny termín vysvtlených píkladem. Píkladové tabulky však ve vtšin pípad nejsou provázeny žádným vysvtlujícím textem (výjimkou je pechylování). K tabulce nebývá pipojena ani minimální informace, která je uvedena v obsahu uebnice, totiž že se jedná nap. o tvoení píslovcí z pídavných jmen. Napíklad v obsahu uebnice eský jazyk 8 pro 8. roník ZŠ pro neslyšící a ZŠ pro žáky se zbytky sluchu je uvedeno tvoení pídavných jmen ze jmen podstatných. Na píslušném míst v uebnici (s.112) je pak prezentováno v prvním sloupeku nkolik podstatných jmen a ve druhém nkolik jmen pídavných. z vlny vlnný z bavlny bavlnný podstatné jméno pídavné jméno Skutenost, že se v tomto píkladu jedná o tvoení pídavných jmen ze jmen podstatných, zde zmínna není. Píklady tvoení slov tedy nejsou jako tvoení slov pojmenovány. Že jde o tvoení slov, mže tená zjistit snad jedin ze zadání cviení, které po píkladu následuje: Z podstatných jmen utvo jména pídavná (6. r., s. 93), Tvo pídavná jména podle vzoru (7. r., s. 163) apod. Pomocí informace ze zadání cviení (Z podstatných jmen utvo jména pídavná) je možné vyvodit, že v píkladové tabulce jsou pídavná jména vytvoena z jmen podstatných. Není však už možné tento princip tvoení zobecnit (a použít i u jiných než v uebnici uvedených slov), protože v uebnici není nijak vysvtlen. Všechna podstatná jména v píkladové tabulce jsou pitom uvedena v genitivu a ve spojení s pedložkou. Na základ toho mže žák vyvodit, že pídavná jména se tvoí ze spojení pedložky s podstatným jménem v genitivu. Takový závr je ovšem nesprávný. S termínem pedpona se pojí problém jiného typu. Pedpona je v uebnicích pro neslyšící procviována a vysvtlována pouze na slovesech. Žáci tak mohou nabýt dojmu, že pedponou disponují pouze slovesa. Oproti tomu v uebnicích pro slyšící se pedpona probírá u sloves, u podstatných jmen a u pídavných jmen. Domníváme se, že osvojí-li si žáci významy jednotlivých pedpon u sloves, není už pro n píliš nároné zahrnout do svých vdomostí o pedponách také pídavná jména (zejména deverbativní) a podstatná jména a tím rozšíit své poznání jazyka a usnadnit si identifikaci významu jednotlivých slov. 4

5 Podobné problémy jako u vysvtlování pedpony nastávají v uebnicích pro neslyšící i v jiných pípadech. Ze zpsob tvoení slov je v uebnicích zpracováno pouze odvozování (není navíc nijak pojmenováno, termínu odvozování se neužívá), termín zkratka je pouze zmínn (bez vysvtlení), o skládání ani o pejímání z cizích jazyk se žák z uebnice nedozví nic. Znané rozdíly mezi uebnicemi pro slyšící a neslyšící žáky jsou také v potu a typu úkol procviujících slovotvorné jevy. Jednotlivá cviení se samozejm liší svým rozsahem, proto je teba jejich poty brát spíše orientan. Pro srovnání typ cviení se ukázalo jako nezbytné vytvoit uritý systém klasifikace cviení. Tato klasifikace zahrnuje celkem 6 typ: cviení doplovací, pozorovací, kreativní aktivní, kreativní pasivní, analytická a zobecovací. Rozdlení vychází z Didaktiky eštiny (echová, Styblík, 1989). Popišme si nejprve jednotlivé typy cviení. (Není-li uvedeno jinak, jsou píklady excerpovány z uebnic pro neslyšící.) V doplovacích cvieních se dopl ují do textu konkrétní výrazy. Píklad (6. r., s. 41.): Dopl: Na jae k nám vlaštovky... Na podzim od nás vlaštovky... Vlaštovka... do hnízda. (letí, odletí, piletí) Cviení pozorovací zahrnují dv skupiny. Do první z nich patí cviení, kde má žák pozorovat urité jevy, vtšinou graficky zvýraznné. Píklad (7. r., s. 80): Peti si: Do naší tídy chodí Jan Svoboda. My mu íkáme Honza. Jeho maminka mu íká Honzík. Soudružka uitelka z mateské školy mu íkala Honzíek. Druhou skupinu pozorovacích cviení tvoí cviení se zadáním ukládajícím vypsat urité výrazy ze cviení. Píklad (6. r., s. 45): Vyhledej slovesa a napiš je pod sebe. Všechna slovesa v tomto cviení jsou pedponová, odvozená ze slovesa jít (pijdu, odejdu, vyjdu, pejdu,...). Ve cvieních oznaovaných jako cviení kreativní aktivní se žák setkává s úkoly zamenými na tvorbu výraz týkajících se probírané látky. Tchto cviení pibývá úmrn vyššímu roníku. Píklad (8. r., s. 83): Utvo slova zdrobnlá: strom stromeek, zajíc... Pi probírání pedpony v uebnicích pro slyšící je znaná ást cviení zamena na spojování pedpon se slovesy, tj. synteticky (uebnice pro slyšící, 7. r., s. 129): Spojte slovesa s rznými pedponami. Cviení kreativní pasivní jsou pomrn etná v obojím typu uebnic. Stejn jako u cviení kreativních aktivních se zde pracuje se slovy píslušejícími k probírané látce (nap. k pedpon pedponová slovesa), ale zpsob procviování se od kategorie pedchozí liší. Patí sem nejastji cviení typu Utvo s danými výrazy vty nebo souvtí. V uebnicích pro slyšící je stejn jako u cviení kreativních aktivních znaná ást syntetického typu nap. v 7. roníku (s. 129): Spojujte slova se zápornou pedponou ne-. V uebnicích pro neslyšící není metoda syntézy v podstat využívána. Analytická cviení jsou zamena na rozklad slov podle princip slovotvorby. Píklad (9. r., s. 21): Podtrhni pedpony u sloves. 5

6 V zobecovacích cvieních zadání ukládá žákovi vytváet obecnjší závry na základ konkrétního materiálu, nebo pípadn zopakovat nco z již probrané teorie. Píklad (uebnice pro slyšící, 7. r., s. 126): Vyložte význam zdrobnlin; oznaují vci a osoby malé nebo pouze vci a osoby milé? (sluníko, maminka, Jeníek,...) Následující tabulka uvádí poty srovnávaných cviení. Tabulka 2. Srovnání pot cviení Uebnice pro neslyšící žáky Uebnice pro slyšící žáky Celkem se zde vyskytuje 85 cviení: 184 cviení: dopl ovací 9 5 pozorovací 17 8 kreativní aktivní kreativní pasivní zobec ovací 2 48 analytická 1 41 V uebnicích pro neslyšící je stavba slova procviována v 85 cvieních, v uebnicích pro slyšící je srovnávané oblasti vnováno 184 cviení. V uebnicích pro neslyšící je tedy na stavbu slova kladen podstatn menší draz než v uebnicích pro slyšící. Cviení dopl ovací a pozorovací v uebnicích pro neslyšící poetn pevažují nad tmito cvieními v uebnicích pro slyšící. Cviení pozorovací umož ují všímat si výskytu výraz v uritých kontextech. Cviení dopl ovací pak procviují zaazování výraz podle jejich významu do kontextu. Neslyšící žáci se uí tedy ve cvieních doplovacích a pozorovacích rozpoznávat významy jednotlivých slov a kontexty, v jakých se tato slova mohou vyskytovat. Cviení kreativní pasivní jsou v obou typech uebnic zhruba stejn poetn zastoupena. Liší se však tím, že v uebnicích pro slyšící je vtšina tchto cviení syntetického typu (nap. spojování pedpony se slovesem). V uebnicích pro neslyšící se syntetická cviení nevyskytují. Není tedy využívána možnost pomocí syntetických cviení ilustrovat jeden z princip slovotvorby (a zárove ani možnost rozvíjet syntézu jako myšlenkovou operaci). Cviení kreativní aktivní a analytická jsou v uebnicích pro slyšící reprezentována podstatn vyššími poty cviení než v uebnicích pro neslyšící. Ve cvieních kreativních aktivních je v uebnicích pro slyšící opt velmi astá 6

7 metoda syntézy, v uebnicích pro neslyšící nevyužívaná. V uebnicích pro neslyšící se také nevyskytují tém žádná cviení analytická (v uebnicích pro slyšící nap. vydlení pedpony ze slovesa). Podobn jako u cviení syntetických, nevyužívá se k rozvoji (jazykového) myšlení ani analytických cviení. Také poet cviení zobec ovacích je v uebnicích pro slyšící mnohonásobn vyšší než v uebnicích pro neslyšící. Zobec ování je proces formulování pravidel, která je možno aplikovat na konkrétní pípady. V uebnicích pro neslyšící minimální poet zobecovacích cviení koresponduje s nulovým výskytem definic (pomocí nichž mohou být pravidla formulována). Uebnice nepopisují slovotvorné principy, které by žáci mohli použít pro libovolný výraz. Na základ uvedeného srovnání je možné konstatovat, že jazyk není neslyšícím žákm v uebnicích, které mají k dispozici, prezentován jako produktivní systém s uritými pravidly, která si žák mže osvojit a samostatn je aplikovat. Daleko spíše se v nich eský jazyk jeví jako soubor intuitivn spojovaných výraz. Takovéto uebnice jen tžko mohou sloužit k pochopení podstaty jazyka. Na novou kvalitní adu uebnic však uitelé i žáci dosud ekají. Iva ervinková Literatura ECHOVÁ, M. Nkteré aspekty tvorby a zmn lingvistické terminologie. eský jazyk a literatura, 1997/1998,. 1 2, s ECHOVÁ, M., STYBLÍK, V. Didaktika eštiny. Praha: SPN, HÁJKOVÁ, E. Mluvnické termíny na 1. stupni ZŠ, tedy v 1. až 5. tíd. eština doma a ve svt, 1997,. 2, s

Tematický plán uiva z eského jazyka pro 6. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice

Tematický plán uiva z eského jazyka pro 6. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice Tematický plán uiva z eského jazyka pro 6. roník na školní rok 2011 2012 Mluvnice Msíc: Záí Uivo: Jazyk a jeho útvary Náeí a nadnáení útvary Spisovný jazyk Jazykové píruky Zvuková stránka jazyka Hláskosloví

Více

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list

Více

U apka je dopis dtem souástí textu pohádky, ilustrace s motivem

U apka je dopis dtem souástí textu pohádky, ilustrace s motivem UPRAVENÝ APEK U zaínajících neslyšících tená je nutno brát ohled na uritá specifika, jako jsou napíklad rznorodost jazykových kompetencí v eském i eském znakovém jazyce i dosavadních zkušeností s reálným

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika 1. Aktivizaní metody ve výuce : píruka moderního pedagoga / Tomáš Kotrba, Lubor Lacina ; [ilustrace Hana Šefrová] Brno : Barrister & Principal, 2011 -- 185 s. :. --

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

CO A PRO BY SE MLY UIT NESLYŠÍCÍ 1 DTI?, ANDREA HUDÁKOVÁ, 2002. CO A PRO BY SE MLY UIT NESLYŠÍCÍ 2 DTI?

CO A PRO BY SE MLY UIT NESLYŠÍCÍ 1 DTI?, ANDREA HUDÁKOVÁ, 2002. CO A PRO BY SE MLY UIT NESLYŠÍCÍ 2 DTI? CO A PRO BY SE MLY UIT NESLYŠÍCÍ 1 DTI?, ANDREA HUDÁKOVÁ, 2002. CO A PRO BY SE MLY UIT NESLYŠÍCÍ 2 DTI? Pedstavte si následující situaci: Je veer, asi devt hodin, po chodb internátu jisté stední odborné

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika 1. eská základní škola : vícepípadová studie / Dominik Dvoák... [et al.] Praha : Karolinum (nakladatelství), 2010 -- 310 s. :. -- eština. ISBN 978-80-246-1896-8 (brož.)

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Soubor eduka ních materiál k vzd lávacímu programu BEZBARIÉROVÁ KOMUNIKACE S OSOBOU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Soubor eduka ních materiál k vzd lávacímu programu BEZBARIÉROVÁ KOMUNIKACE S OSOBOU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Soubor edukaních materiál k vzdlávacímu programu BEZBARIÉROVÁ KOMUNIKACE S OSOBOU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Kolektiv autor projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0123 2012 Bezbariérová komunikace s osobou se zdravotním

Více

Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 7. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice

Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 7. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 7. roník na školní rok 2011 2012 Mluvnice Msíc: Záí Opakování 6. roníku Tvarosloví Co už umíme z tvarosloví Zájmeno jenž Zptná vazba: písemná práce:

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly.

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Výkaz rozvaha Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Po spuštní modulu se zobrazí základní okno výkazu: V tabulce se zobrazují sloupce výkazu. Ve

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

Výbr z nových knih 4/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 4/2011 pedagogika Výbr z nových knih 4/2011 pedagogika 1. Efektivní vzdlávání zamstnanc / Josef Vodák, Alžbeta Kucharíková ; peklad Dagmar Krtiková Praha : Grada Publishing, 2011 -- 237 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3651-8

Více

Metodický materiál Ma

Metodický materiál Ma Metodický materiál Ma Metodický materiál Ma... 1 Úvod... 2 Možnosti použití v hodin... 2 Podmínky... 2 Vhodná témata... 3 Nevhodná témata... 3 Vybrané téma: Funkce... 3 Úvod... 3 Použití v tématu funkce...

Více

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Nmecký jazyk

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Nmecký jazyk Nmecký jazyk 130 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Nmecký jazyk 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení

Více

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3.

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Popis prostedí...4 3.1 Hlavní okno...4 3.1.1 Adresáový strom...4

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 9/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 8. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice

Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 8. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 8. roník na školní rok 2011 2012 Msíc: Záí Mluvnice Úvod do uiva Opakování uiva 7. roníku Obohacování slovní zásoby Nauka o tvoení slov Zptná vazba:

Více

ANGLICKÝ JAZYK ANGLICKÝ JAZYK

ANGLICKÝ JAZYK ANGLICKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ANGLICKÝ JAZYK ANGLICKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický

Více

V rámci vzdlávacích kurz projektu Stejná šance na vzdlávání. METODICKÁ PÍRUKA pro výuku ZÁKLADY MODERNÍ A EFEKTIVNÍ PRÁCE S PC. Základní dovednosti

V rámci vzdlávacích kurz projektu Stejná šance na vzdlávání. METODICKÁ PÍRUKA pro výuku ZÁKLADY MODERNÍ A EFEKTIVNÍ PRÁCE S PC. Základní dovednosti V rámci vzdlávacích kurz projektu Stejná šance na vzdlávání METODICKÁ PÍRUKA pro výuku ZÁKLADY MODERNÍ A EFEKTIVNÍ PRÁCE S PC PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Tento projekt byl podpoen v rámci

Více

Výbr z nových knih 3/2012 pedagogika

Výbr z nových knih 3/2012 pedagogika Výbr z nových knih 3/2012 pedagogika 1. Bilingvismus a interkulturní komunikace / Monika Morgensternová, Lenka Šulová, Lucie Schöll [sic] Praha : Wolters Kluwer eská republika, 2011 -- 125 s. :. -- eština.

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav eského jazyka a teorie komunikace Bakaláská práce Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Obor: eský jazyk v komunikaci neslyšících

Více

Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika 1. eština expres 1 : [úrove] A1/1 : [nmecká verze] / Lída Holá, Pavla Boilová Praha : Akropolis, 2010 -- 96 s. :. -- nmina. ISBN 978-80-87310-14-4 (brož.) Sign.: III

Více

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky ŠKOLNÍ KNIHOVNY Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK NERVOVÁ SOUSTAVA vysvtlí význam nervové soustavy pro život lovka urí polohu CNS a obvodových nerv v tle popíše základní stavbu mozku, míchy a nerv vysvtlí na jakém principu pracuje nervová soustav rozumí

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 4/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA

VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. smarda@vema.cz Abstrakt Ze zkušenosti víme, že nasazení speciálního manažerského informaního systému

Více

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.)

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu anglický jazyk pro 1. stupe: 3. roník Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, rozumí jednoduchým pokynm a vtám, adekvátn na n reaguje pochopí

Více

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou:

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: 2 Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: dopad dan, vztah plátce a poplatníka, subjekt dan, objekt dan, šíe zachycení objektu dan,

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941 eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice Identifikátor školy: 650 058 941 Termín konání inspekce:

Více

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy Kostelní nám. 2, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor: 600 100 677 Zizovatel:

Více

Výbr z nových knih 7-8/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 7-8/2010 pedagogika Výbr z nových knih 7-8/2010 pedagogika 1. 100 inspirací z Ekoateliéru : moderní abeceda tvoivé recyklace / Jitka Horová Praha : Portál, 2010 -- 133 s. :. -- eština. ISBN 978-80-7367-748-0 (brož.) Sign.:

Více

Výbr z nových knih 10/2011 psychologie

Výbr z nových knih 10/2011 psychologie Výbr z nových knih 10/2011 psychologie 1. Domácí násilí : kontext, dynamika a intervence / Drahomír Ševík, Nadžda Špatenková a kol. Praha : Portál (vydavatelství), 2011 -- 186 s. -- eština. ISBN 978-80-7367-690-2

Více

Bezpenost a hygiena práce

Bezpenost a hygiena práce Bezpenost a hygiena práce Problematika bezpenosti tvoí nedílnou souást výuky obecn technických pedmt. Úelem tohoto textu je prezentovat pedevším obecnou problematiku i základní pojmy této oblasti. Mly

Více

Metodický materiál NJ

Metodický materiál NJ Aktivizace žák v M a NJ pomocí ICT, 2004 1/12 Metodický materiál NJ Obsah: I. Úvod II. Metody s uebnicí 1. Úvod tématické celky 2. Zaazení elektronických pi práci s uebnicí 2.1. Vytvoení ho u 2.2. Úkoly

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu. Techniky odkrývání bunk. Technika Naked Single. Technika Hidden Single

Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu. Techniky odkrývání bunk. Technika Naked Single. Technika Hidden Single Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu Sudoku hlavolam (puzzle) obsahuje celkem 81 bunk (cells), devt vodorovných ádk (rows), devt svislých sloupc (columns) a devt skupin po 3 3 bukách nazývaných bloky

Více

MOTIVACE U ENÍ NA ZŠ Úsilí o inovaci vnit ní práce škol se základním vzd láváním Pedagogika U it se se zájmem, u it se pro život Komenský

MOTIVACE U ENÍ NA ZŠ Úsilí o inovaci vnit ní práce škol se základním vzd láváním Pedagogika U it se se zájmem, u it se pro život Komenský MOTIVACE UENÍ NA ZŠ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model 1. MODELY A MODELOVÁNÍ as ke studiu: 30 minut Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: charakterizovat model jako nástroj pro zobrazení skutenosti popsat proces modelování provést klasifikaci základních

Více

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14 Školní vzdlávací program Osmileté všeobecné studium Školní vzdlávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno

Více

GRAMATICKÝ PEHLED OBSAH

GRAMATICKÝ PEHLED OBSAH GRAMATICKÝ PEHLED OBSAH Pízvuk Výslovnost Pehled pravopisných pravidel Samohlásky Souhlásky Podstatná jména Rod podstatných jmen íslo podstatných jmen Životná a neživotná podstatná jména Pády a pádové

Více

PEDÍTÁNÍ. Pedítání a pednes v literární výchov žák. [] / Jaroslav Toman -- eština In: Komenský -- [CZ] -- Ro. 114,.6 (1989/90), s.327-331.

PEDÍTÁNÍ. Pedítání a pednes v literární výchov žák. [] / Jaroslav Toman -- eština In: Komenský -- [CZ] -- Ro. 114,.6 (1989/90), s.327-331. PEDÍTÁNÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v papírové

Více

Základní škola a mateská škola Brno, Blanenská 1 Klasifikaní ád

Základní škola a mateská škola Brno, Blanenská 1 Klasifikaní ád Základní škola a mateská škola Brno, Blanenská 1 Klasifikaní ád Metodický pokyn pro uitele: lánek I. Zásady klasifikace - Pi hodnocení, prbžné i celkové klasifikace pedagogický pracovník uplatuje pimenou

Více

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více

4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti

4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti 4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti Z koncepního hlediska je mikropoíta takové uspoádání logických obvod umožující provádní logických i aritmetických operací podle posloupnosti povel

Více

1 Postup pi práci s informacemi

1 Postup pi práci s informacemi Vybraná kapitola z lánku Hejtmánek Jakub - Internet jako zdroj informací pro marketing malých a stedních firem, publikováno v asopise Systémuvá integrace [Vyšlo: 4/2003, prosinec, ISSN 1210-9479 Datum:

Více

Výbr z nových knih 10/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 10/2011 pedagogika Výbr z nových knih 10/2011 pedagogika 1. Anglitina za 24 dn : intenzivní kurz pro samouky + audio CD / Emily A. Grosvenor ; [peklad Vilém Jungmann] Brno : Computer Press, 2011 -- vi, 239 s. ;. -- anglitina.

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Plán práce školy ve školním roce 2005/2006 Schváleno na pedagogické rad dne 1. 9. 2005 Mgr. Jaroslava Skácelíková editelka školy Schze

Více

Výbr z nových knih 12/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 12/2011 pedagogika Výbr z nových knih 12/2011 pedagogika 1. 100 vcí, které by ml znát každý pedškolák / Birgit Ebbert ; [peklad Dagmar Sklenáová] Brno : Computer Press, 2011 -- 138 s. :. -- eština. ISBN 978-80-251-3545-7

Více

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické Doba, kdy rodie trvale peují o malé dti jim asto pináší sociální izolaci, ztrátu jistoty a dvry ve vlastní schopnosti. Chceme nabídnout rodinám komunitní prostedí s možností setkávání, spolupráce, vzdlávání,

Více

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina. Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz ICT plán (školní rok 2008/09 a 2009/10) 1) Souhrnný stav v záí 2008

Více

Zkušenosti s využitím informa ních systém p i provozu a optimalizaci rafinérií

Zkušenosti s využitím informa ních systém p i provozu a optimalizaci rafinérií 153 Zkušenosti s využitím informaních systém pi provozu a optimalizaci rafinérií Ing. Milan Vitvar eská rafinérská a.s., 436 70 Litvínov milan.vitvar@crc.cz, tel. 476 164 477 http://www.crc.cz Souhrn Je

Více

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté studium s matematickou profilací

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté studium s matematickou profilací Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14 Školní vzdlávací program Osmileté studium s matematickou profilací Školní vzdlávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ STUDIUM S MATEMATICKOU

Více

Studijní obor: 53-41-M/007 Zdravotnický asistent

Studijní obor: 53-41-M/007 Zdravotnický asistent MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TLOVÝCHOVY UEBNÍ DOKUMENTY Studium žák a dalších uchaze, kteí splnili povinnou školní docházku Kmenový obor: 53-41-M Ošetovatelství Studijní obor: 53-41-M/007 Zdravotnický

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Praha 2004 Autoi Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání VÚP Praha Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání zpracovali: Celková gesce pípravy

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS ENVIRONMENTAL LAW SERVICE Financováno ze zdroj EU - program Transition Facility Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

FRANCOUZSKÝ JAZYK - konverzace. Charakteristika vyuovacího pedmtu. 1. Vzdlávací oblast pedmtu. 2. asová dotace. 3. Místo realizace

FRANCOUZSKÝ JAZYK - konverzace. Charakteristika vyuovacího pedmtu. 1. Vzdlávací oblast pedmtu. 2. asová dotace. 3. Místo realizace FRANCOUZSKÝ JAZYK - konverzace Charakteristika vyuovacího pedmtu 1. Vzdlávací oblast pedmtu Rozvíjení receptivních, produktivních a interaktivních eových dovedností Hlasité, plynulé a foneticky správné

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN Institut mezioborových studií Brno BAKALÁSKÁ PRÁCE

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN Institut mezioborových studií Brno BAKALÁSKÁ PRÁCE UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN Institut mezioborových studií Brno BAKALÁSKÁ PRÁCE Brno 2006 Jana Komínková UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN Institut mezioborových studií Brno Pedagogická regulace neformálních

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Datový typ POLE. Jednorozmrné pole - vektor

Datový typ POLE. Jednorozmrné pole - vektor Datový typ POLE Vodítkem pro tento kurz Delphi zabývající se pedevším konzolovými aplikacemi a základy programování pro mne byl semestr na vysoké škole. Studenti nyní pipravují semestrální práce pedevším

Více

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU... 1 1 Jak se vyvarovat kondenzaci vlhkosti na zasklení... 3 2 Co to je kondenzace?... 3 3 Pro nejastji dochází ke

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 1/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 1/2012 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Ruský jazyk

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Ruský jazyk Ruský jazyk 223 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Ruský jazyk 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové asové a organizaní vymezení pedmtu

Více

Roní plán pro 1.roník Genetická metoda. 1.období záí íjen

Roní plán pro 1.roník Genetická metoda. 1.období záí íjen Roní plán pro 1.roník Genetická metoda Oblast eský jazyk a literatura Oekávané výstupy Žák: zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním uvdomuje si správné držení tla pi psaní používá k psaní mazací

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor školy: 600 100 677

Více

ZÁPADOESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Úvod do projektu disertaní práce

ZÁPADOESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Úvod do projektu disertaní práce ZÁPADOESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Akademický rok 2008/2009 Ing. Jaroslav HALVA 1 ChronData - databázové ešení provedení a vyhodnocení chronometráže ešení mé diplomové práce v roce 2006 ukázalo, že poteba softwarové

Více

Výbr z nových knih 9/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 9/2011 pedagogika Výbr z nových knih 9/2011 pedagogika 1. Cviení na míi pro celou rodinu / Hana Janošková, Marta Muchová Brno : Computer Press, 2011 -- 120 s. :. -- eština. ISBN 978-80-251-3173-2 (brož.) Sign.: II 108723V1

Více

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu ŠKOLNÍ A KLASIFIKANÍ ÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Název školy lánek 1 Zizovatel: Ústecký kraj Poslání školy lánek 2 Vyšší odborná škola (dále jen VOŠ) poskytuje všeobecné a odborné vzdlání a praktickou pípravu

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Na této škole uím osm let. Líbí se mi tu, každá škola má své klady a zápory a tady jsou spíš ty klady.

Na této škole uím osm let. Líbí se mi tu, každá škola má své klady a zápory a tady jsou spíš ty klady. !" #$% & '()*+,, $,-./! -0 To nejlepší nakonec Ve školním roce 2007/2008 jsme mli v plánu vydat tyi ísla Realisty. Ti ísla jste již mli možnost si peíst a te držíte v rukou letos tvrté a poslední íslo

Více

Poezie ve znakovém jazyce ve školním vyu ování INFO-Zpravodaj Poezie ve znakovém jazyce ve školním vyu ování Info zpravodaj

Poezie ve znakovém jazyce ve školním vyu ování INFO-Zpravodaj Poezie ve znakovém jazyce ve školním vyu ování Info zpravodaj BILINGVISMUS Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v papírové

Více

Výbr z nových knih 12/2009 ostatní spoleenskovdní obory

Výbr z nových knih 12/2009 ostatní spoleenskovdní obory Výbr z nových knih 12/2009 ostatní spoleenskovdní obory 1. Co je evoluce : aktuální pohled na evoluní biologii / Ernst Mayr ; [z anglického originálu... peložil Zdenk Urban] Praha : Academia, 2009 -- 354

Více

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - EXPORTU DAT DO EXTERNÍCH FORMÁT YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO

Více

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení PROJEKT CZ.1.07/1.3.10/01.0039 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení kurz DVPP Obsah - podrobný

Více