UČIVO NA CELÝ ŠKOLNÍ ROK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UČIVO NA CELÝ ŠKOLNÍ ROK"

Transkript

1 NA CELÝ ŠKOLNÍ ROK Vážení rodiče, následující plány učiva Vám pomohou zorientovat se v učivu jazyka anglického, zejména pokud Vaše dítě chybí delší dobu. Předmět: Jazyk anglický Třídy: 1.A, 1.C Učebnice: Happy House 1 Lekce 1 Welcome to Happy House! Úvod do předmětu proč se učíme angličtinu, důležitost tohoto jazyka ve světě Seznámení s hlavními postavičkami učebnice Mum, Dad, Polly, Jack, Daisy, Otto, Ruby, Spike Pozdravy, představování se Jednoduchá otázka a odpověď s použitím slovesa být Lekce 2 Pens and pencils Názvy školních předmětů Otázky a odpovědi: Co je toto? To je. Čísla 1-10, počítáme How many? Upevňování učiva hrami Písnička The Number Conga Lekce 3 Come and play! Názvy několika běžných hraček Vyjádření počtu předmětů Hlavolam Názvy několika barev Písnička The Colour Song Colour Bingo hra Písnička Noisy toys Lekce 4 Dressing up Názvy oblečení Povídání o oblíbeném oblečení a barvách Písnička The Washing Machine Song Lekce 5 Happy Birthday! Slovní zásoba z okruhu narozeniny Písnička It s my birthday Říkanka How old are you? Písnička Happy Birthday tradiční narozeninová píseň v anglicky mluvících zemích Rozkazovací způsob sloves Jump! Dance! Lekce 6 Bathtime! Slovní zásoba z okruhu koupání Otázky a odpovědi Can you? Denní hygienické činnosti : I wash my face I wash my hands I brush my hair I brush my teeth Lekce 7 Animal friends Názvy některých zvířat There s a (cat) in the house. Mluvení o umístění věcí, zvířat nebo lidí

2 Předložky místa on, in Písnička The Merry-go-round Song Opakování a upevňování probraného učiva Třída: 2. A Učebnice: Happy House 2 Úvodní lekce pozdravy, slovní zásoba, pokyny učitele, číslovky Lekce 1 Safari v herně N Názvy zvířat, hra s obrázky, psaná forma slov Gramatika there is/are. Abeceda. I can / can t see Poslech. Aktivity v Pracovním sešitě Test 1 Lekce 2 Škola 6 výrazů z tématu školy a jejich písemná podoba. Doplňkové učivo v herně, ve třídě Poslech, plakáty, karty. Píseň Gramatika: This is my/your Aktivity v Pracovním sešitě Dokončení lekce 2, test 2 Lekce 3 Mám hlad šest názvů jídel a jejich písemná podoba Doplňkové učivo v kuchyni, nakupování, uklizení Poslech, práce s kartami. Aktivity v Pracovním sešitě Gramatic. struktury: Do you like I like / I don t like Dokončení lekce 3, test 3 Vánoce v ČR a VB, tradice Vánoční pohlednice, vánoční písně, vánoční hra Opakování lekce 1.,2.,3 Lekce 4 Šťastné tváře. Gramatické struktury: I have got Názvy části obličeje Doplňkové učivo To jsem já. Poslech, karty s obrázky Aktivity v Pracovním sešitě Dokončení lekce 4, test 4 Lekce 5 Můj dům pojmenování části domu Doplňkové učivo: Je čas na oběd. Já už jdu. Můj oběd v kuchyni. Gramatické struktury: Is it? / It s a / Is it in? I don t know. Where is my/your? Aktivity v Pracovním sešitě. Práce s kartami a plakátem. Poslech. Opakování lekce 4.,5. Test 5 Velikonoce porovnání svátků v ČR a VB. Velikonoční hra. Zhotovení košíku, písničky Názvy zvířátek Gr. struktura od koho je dárek pro koho je dárek Poslech. Aktivity v Pracovním sešitě Lekce 6 Léto Názvy oblečení. Doplňkové učivo: Na sluníčku. Dobře se bavím. Gramatické struktury: I am wearing What are you wearing? Take off..where s my? Stop! Let s go! Aktivity v Pracovním sešitě Test 6 Opakování slovní zásoby a gramatických struktur. Jednoduché rozhovory. Písně, hry a zábavné aktivity

3 Třída: 3.A Učebnice: Chit Chat 1 Úvod do jazyka, seznámení s učebnicí a učivem. Základní frazeologie. Úvodní lekce Hello Superstars, Hello Bugs. Pozdravy představení se Barvy určování Čísla 1-12 chápání číselných pojmů Zadávání a plnění pokynů Lekce 1 Classroom Bugs Školní potřeby otázky týkající se školních potřeb Zadávání a plnění příkazů Porozumění příběhu a jeho dramatizace Lekce 2 The TV Show Nábytek Čísla Pokračování lekce 2 Otázky týkající se věku výměna osobních údajů (rozhovory) A song/a rhyme Lekce 3 Super Pets Domácí zvířecí mazlíčci určování Krátké otázky a odpovědi kladné a záporné Kategorizace a určení zvířat dle velikosti/barvy Porozumění příběhu a jeho dramatizace Review A shrnutí A game Lekce 4 Pirates Nálady/pocity- vyjadřování (přídavná jména) Určení nálad/pocitů jiných lidí, mluvení o nich Další pozdravy a zdvořilostní fráze Příběh a jeho dramatizace Lekce 5 Funny Faces Popis vzhledu Pokračování Lekce 5 Sloveso MÍT (have got, has got) Lekce 6 Family Photos Rodina slovní zásoba Vyjádření o rodině, sourozencích Review B shrnutí, test A game Lekce 7 The Body Rap Popis částí těla slovní zásoba Barvy, čísla (opakování) Čtení textu s porozuměním (otázky, odpovědi, vyprávění) Lekce 8- Superstar Clothes Oděvy slovní zásoba A song/ a rhyme Lekce 8- Superstar Clothes Oděvy slovní zásoba A song/ a rhyme Lekce 9 Bug Café Jídlo slovní zásoba Hovoříme o tom, co máme/nemáme rádi k jídlu (Do you like?)

4 Porozumění příběhu a jeho dramatizace Review C shrnutí A game Lekce 10 Animal Safari Zvířata- slovní zásoba Určování, co je na obrázku Získání informace z poslechového cvičení Využití dřívější znalosti k třídění informací Pokračování Lekce 10 Čísla otázka How many? Lekce 11 My Favourite Things Hračky a další osobní věci slovní zásoba Povídání o tom, kde jsou různé předměty umístěny Otázky a odpovědi Lekce 12 Goodbye, Superstars! Zopakování mluvnických jevů a slovní zásoby z celého kurzu Review D shrnutí, kontrolní test A game Třída: 5.A Učebnice: Project 1 Third Edition Opakování učiva 4.ročníku (slovíčka, gramatika, témata). Seznámení s novou učebnicí. 1 Introduction A Hello Základní frazeologie krátké věty. B In the classroom Slovní zásoba, člen neurčitý A,AN. Instructions positive and negative C Numbers Čísla D How do you spell that? Poslechová cvičení, písnička. Hry k procvičení abecedy a hláskování slov. This/these. Množné číslo podstatných jmen. Jednotné a množné číslo podstatných jmen. Výjimky. Culture : Names and titles English across the curriculum (Math:sums) Revision 1.čtvrtletní prověrka Shrnutí a procvičování učiva Unit 1. 2 Friends and family A Where are you from? Čtení textu, poslechové cvičení. Věty. Sloveso to be oznamovací způsob, otázka. B My family Čtení, poslech. Procvičování slovesa to be v různých osobách. C Mickey, Millie and Mut To be otázka. Přivlastňovací zájmena procvičování.

5 D What day is it today? Čtení a poslech. Zápor u slovesa to be. Procvičování gramatiky. Procvičování slovní zásoby a gramatiky. Culture : What s your address? English across the curriculum : The World Opakování Pololetní prověrka 3 My world A I ve got a computer Sloveso have/has got. B Have you got a pet? C Mut s present Čtení, scénka, poslech. Sloveso have got zápor Popis obrázků. Pozice přídavných jmen ve větě. D My school Školní předměty, rozvrh hodin. Oblíbené předměty. Věty. Culture : Schools in England and Wales English across the curriculum : Science:wea are animals, too Opakování. 3.čtvrtletní prověrka 4 Time A What s the time, please? Určování času Denní program Dny v týdnu B My day Přítomný čas prostý C Free time Volnočasové aktivity Otázka a zápor v přítomném čase prostém D Mickey, Millie and Mut Culture : Sport English across the curriculum : Music: musical instruments Upevňování učiva hry, písničky apod. Závěrečná prověrka Třída: 6.A Učebnice: Project 1 Third Edition, Project 2 Third Edition Opakování učiva 5.ročníku Osobní údaje, sporty, koníčky Číslovky Přítomný čas prostý kladné věty, záporné věty, otázky ve všech osobách Project 1 5 Places Modální slovesa can, must Určování pozice věcí nebo lidí there is, there are Předložkové vazby s místem (před, mezi, za, ) Dům a základní vybavení Město a názvy budov

6 6 People Části lidského těla Přídavná jména (štíhlý, vysoký, silný, ) Přítomný čas průběhový Přítomný čas průběhový co lidé dělají zrovna teď Oznamovací věta, otázka i zápor v přítomném průběhovém čase Oblečení, nákupy Srovnání dvou přítomných časů přítomného prostého a přítomného průběhového Project 2 Introduction Unit A/ Hello B/ Giving personal information C/ In the classroom Unit 1 : My life A/ My photograph album B/ Birthdays (p.10) Řadové číslovky měsíce, data. C/A year in my life Jazykové dovednosti mluvení- důraz na komunikaci, přítomný čas prostý, sloveso LIKE D/ Mickey, Millie and Mut Unit 2 : Animals A/ We are animals, too Popis lidské postavy B/ Pets Jak se lidé starají o domácí mazlíčky Přítomný čas prostý a průběhový opakování Osobní zájmena v 1. pádě a ostatních pádech C/ Mickey and Millie at the ZOO Závěrečné opakování Závěrečná prověrka Třída: 7.A Učebnice: Project 2 Third Edition Opakování přítomných časů přítomný prostý, přítomný průběhový Unit 3 : Holidays A/ Where were you last week? Minulý čas slovesa BE procvičení ve větách B/ Our holiday Minulý čas prostý pravidelná a nepravidelná slovesa, oznamovací způsob C/ Problems Práce s textem Otázka v minulém čase s DID D/ Mut s holiday Rozvíjení jazykových dovedností čtení,

7 mluvení, poslech, psaní Unit 4 : FOOD A/ Food and drink Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména SOME / ANY Ceny jídel B/ Stone soup Práce s textem, opakování SOME/ANY C/ Mut goes shopping Poslechové cvičení, otázky a odpovědi Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména How much?, How many? D/ George s apple crumble Instrukce k vaření návody,recepty Členy A,THE A LITTLE / A FEW Meals and meal times Unit 5 : The world A/ My country Úvod The UK Přídavná jména krátká a dlouhá B/ North and south Stupňování krátkých přídavný jmen komparativ, superlativ C/ Record breakers Porovnávání, práce s textem, poslechové cvičení D/ Mickey and Millie go camping Poslech+práce s textem Dlouhá přídavná jména stupně Unit 6 : Entertainment A/ TV programmes Vazba GOING TO B/ At the movies PŘÍSLOVCE tvorba příslovcí od přídavných jmen, výjimky. Práce s textem+ poslech Tvoření příslovcí z přídavných jmen (-ly) C/ Film, cameras, action Sloveso HAVE TO/HAS TO D/ The lost penguin Práce s textem Culture page : The British Cinema Závěrečné opakování probraného učiva Hry k upevnění učiva Třída: 8.A Učebnice: Project 3 Third Edition Opakování 3 probraných slovesných časů čas přítomný prostý, přítomný průběhový, minulý čas Představování. Čtení s porozuměním a poslech. Práce se slovníkem jak se orientovat a získat informace.

8 Introduction A Unit Kids Finding out about the teenagers. Seznámení s postavami v knize. Introduction B Unit Sweet Sue and Smart Alec Zdůraznění rozdílů mezi přítomným prostým a přítomným průběhovým časem odlišnosti od JČ. Porozumění příběhu se zápletkou. Unit 1 MY LIFE Unit 1A A new home Lidé se stěhují. Minulý čas slovesa BE. Pravidelná a nepravidelná slovesa. Everyday English invitations, introducing people, likes and dislikes Unit 1B A surprise for Smart Alec! Čtení s porozuměním příběhu. Minulý čas slovesa BE. Pravidelná a nepravidelná slovesa. Tvorba otázek v minulém čase. Talking about your weekend. Aktivity o víkendech. 1.čtvrtletní prověrka Unit 1C My family Procvičení gramatiky v pracovním sešitě, procvičení příslušné slovní zásoby a každodenních výrazů. Rodinné vztahy využití přivlastňovacího pádu My father s mother, my uncle s wife atd. Unit 1D - Kids Několik způsobů pozvání. Vazba like + ing Culture British families Poznáváme reálie ve Velké Británii. English across the curriculum Biology : migration Migrace zvířat a její důvody. Porovnání s migrací lidí. Revision 1 Opakování lekce 1. Pololetní prověrka. Project My family Unit 2 THE FUTURE Unit 2A Journey into space Budoucí čas s will pro vyjádření budoucnosti. Slovní zásoba týkající se cestování a dopravy. Předpovědi do budoucna, výzkum vesmíru. Unit 2B Detective of the year Poslech a čtení s porozuměním, scénka, tvoření dialogu, každodenní fráze. Návrhy a nabídky, momentální rozhodnutí (s použitím budoucího času). Unit 2C Your future Dotazník, sdělení informací získané dotazováním osob. Poslech. Diskuze o budoucnosti. Užití I think, I do not think, I hope (that) Unit 2D Kids Poslech a čtení s porozuměním, scénka, tvoření dialogu, každodenní fráze. Návrhy jak pomoci druhým : I ll do the shopping for you.

9 Culture Transport English across the curriculum Science : the solar systém Revision opakování Unit 2 3. čtvrtletní prověrka Project - The future Unit 3 TIMES AND PLACES Unit 3A What was happening? Minulý průběhový čas. Unit 3B A dangerous situation Slovní zásoba týkající se nebezpečných situací na zeměkouli tornáda, povodně, laviny, Minulý průběhový čas a minulý prostý čas a jejich rozlišení. Opakování slovní zásoby a gramatiky Unit 1 Unit 3B, interakce a interaktivní řečové dovednosti, vyprávění. Shrnutí učiva, hry na slovní zásobu. Třída: 9.A Učebnice: Project 3 Third Edition Opakování 5 probraných slovesných časů a vazby BE GOING TO čas přítomný prostý, přítomný průběhový, minulý čas, minulý průběhový čas, budoucí čas Práce se slovníkem jak se orientovat a získat informace. UNIT 3 TIMES AND PLACES Unit 3A What was happening? Časová pásma ve světě, co různí lidé dělali ve stejnou dobu v několika koutech světa. Unit 3B A dangerous situation Slovní zásoba z oblasti přírodních katastrof. Porozumění příběhu se zápletkou. Srovnání minulého prostého a minulého průběhového času typické situace. Minulý prostý čas pro 2 a více dějů následujících těsně za sebou. Unit 3C Murder in the library Příběh se zápletkou. Unit 3D Kids Culture Britain English across the curriculum Geography: time zones Časová pásma Revision opakování lekce 3 1.čtvrtletní prověrka UNIT 4 LONDON Unit 4A Sightseeing Poznáváme reálie ve Velké Británii. Unit 4B It s next to the police station Čtení a poslech s porozuměním. Určité a neurčité členy.

10 Unit 4C The tailor of Swaffham Čtení a poslech s porozuměním. Unit 4D Kids Čtení a poslech s porozuměním. Culture The Big Apple Poznáváme reálie USA. English across the curriculum History: the plague Revision Opakování lekce 4. Pololetní prověrka. Unit 5 EXPERIENCES Unit 5A They ve been successful Předpřítomný čas oznamovací věty. Unit 5B Have you ever climbed a mountain? Poslech a čtení s porozuměním, scénka, tvoření dialogu, každodenní fráze. Předpřítomný čas tvorba otázek. Unit 5C Making people aware Zkušenosti světoznámých horolezců. Srovnání předpřítomného času a minulého prostého času. Unit 5D Kids Poslech a čtení s porozuměním, scénka, tvoření dialogu, každodenní fráze. Culture Heroes and heroines in Britain English across the curriculum Music: melody and rhythm Revision opakování Unit 5 3. čtvrtletní prověrka Unit 6 PROBLEMS Unit 6A Lewis s problem Problémy a rady. Unit 6B A happy ending? MUST / MUSTN T / DON T HAVE TO Opakování slovní zásoby a gramatiky Unit 3 Unit 6B, interakce a interaktivní řečové dovednosti, vyprávění. Shrnutí učiva. Závěrečná prověrka. Autorka článku: Bc.Hana Myslivcová

Předmět: Anglický jazyk

Předmět: Anglický jazyk 5.1.2 Obor: Cizí jazyk Předmět: Anglický jazyk Charakteristika předmětu anglický jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk, se realizuje v předmětu anglický jazyk a

Více

STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK

STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK Vypracovala skupina pro přípravu standardů z anglického jazyka ve složení: Vedoucí: Mgr. Štěpánka Legemzová, ZŠ Angel, Praha 12 Koordinátor za VÚP: Členové: Mgr. Kamila Sladkovská,

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Období: 1. - 2. období Počet hodin ročník: 0 0 99 99 99 Učební texty: Hello, kids!, Start

Více

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu Tvořivá škola - místo pro radost

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu Tvořivá škola - místo pro radost Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu Tvořivá škola - místo pro radost I. Tímto dodatkem se v krátkém časovém termínu dává výše zmíněné ŠVP do souladu se zněním RVP platným od 1. 9. 2013, příp.

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.3 Učební osnovy: Anglický jazyk

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.3 Učební osnovy: Anglický jazyk Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Anglický jazyk koordinovala Mgr. Renata Horáková. Časová dotace Nižší

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učebnice Happy House 2 Hry, soutěže, práce s obrázky a předměty Lekce 1 - učebnice Happy Street 1 úvod Hry s obrázky, slovy, písničky, básničky, Pokyny a příkazy ve škole rozkazovací způsob hry

Více

VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů MZ 5 / VY_22_ANJ7_01-36

VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů MZ 5 / VY_22_ANJ7_01-36 VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1278 Název projektu Pojďte s námi

Více

PROGRAM MIMOŠKOLNÍCH AKTIVIT

PROGRAM MIMOŠKOLNÍCH AKTIVIT PROGRAM MIMOŠKOLNÍCH AKTIVIT PRO ZÁJMOVÉ KROUŽKY CIZÍCH JAZYKŮ Vytvořeno v rámci realizace projektu: Rozšíření znalostí a posílení kompetencí v oblasti cizích jazyků a ICT v mikroregionu Olešnicko Vypracovali:

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 5. G. GREGOVSKA

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 5. G. GREGOVSKA umí se vhodným způsobem představit, uvést do kolektivu je schopen vyžádat si základní informace rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány s pečlivou výslovností rozumí jednoduchému

Více

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně.

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně. Anglický jazyk 1. Obsahové a organizační vymezení Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět od 3. do 9. ročníku. V 1 a 2. ročníku nabízíme Anglický jazyk jako nepovinný předmět. Vzdělávání

Více

Elementary. Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1. Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová. English for work, socializing & travel

Elementary. Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1. Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová. English for work, socializing & travel English for work, socializing & travel Elementary Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1 Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová Bohemian Ventures výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou

Více

úroveň A1 vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

úroveň A1 vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace PASSPORT UČEBNICE název New English for You 1 pozice učebnice v řadě učebnic: New English for You 1 New English for You 2 New English for You 3 New English for You 4 English for You 3 English for You 4

Více

II/2. VY_22_INOVACE_02_TF1 PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ Opakování tvorby vět oznamovacích, negativních a otázek 5., 6.

II/2. VY_22_INOVACE_02_TF1 PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ Opakování tvorby vět oznamovacích, negativních a otázek 5., 6. ČÍSLO KLÍČOVÉ AKTIVITY: NÁZEV KLÍČOVÉ AKTIVITY: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků OZNAČENÍ SADY: SADA ČÍSLO 1 OZNAČENÍ NÁZEV ANOTACE ROČNÍK VY_22_INOVACE_01_TF1 POPIS

Více

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé)

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková

Více

Metodika výuky Anglický jazyk II

Metodika výuky Anglický jazyk II Metodika výuky Anglický jazyk II Odborné učiliště pro žáky s více vadami s.r.o. Odborné učiliště Chelčického 2, Praha 3 Zpracovala: Mgr. Jana Nováková Metodická příručka popíše postup práce se zadáním,

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Český jazyk, Anglický jazyk a Další cizí jazyk. Vyučovací

Více

angličtina PRÍPRAVA K TESTUM podle vzdělávacích standardů pro 9. ročník ZŠ metodika Ludmila Balíková INFOA

angličtina PRÍPRAVA K TESTUM podle vzdělávacích standardů pro 9. ročník ZŠ metodika Ludmila Balíková INFOA angličtina PRÍPRAVA K TESTUM podle vzdělávacích standardů pro 9. ročník ZŠ metodika Ludmila Balíková INFOA 1 ÚVOD Cvičebnice Angličtina příprava k testům podle vzdělávacích standardů pro 9. ročník byla

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Jazyk a jazyková komunikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Jazyk a jazyková

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - LMP Příloha č.1 Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV - LMP

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - LMP Příloha č.1 Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV - LMP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - LMP Příloha č.1 Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV - LMP U Č E B N Í O S N O V Y 2. s t u p e ň Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání -

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

Vzdělávací program Tvořivá škola místo pro radost část 2. 2. období základního vzdělávání

Vzdělávací program Tvořivá škola místo pro radost část 2. 2. období základního vzdělávání Vzdělávací program Tvořivá škola místo pro radost část 2. 2. období základního vzdělávání 1 OBSAH OBSAH...2 1. CHARAKTERISTIKA 2. VZDĚLÁVACÍHO OBDOBÍ:...3 2. UČEBNÍ OSNOVY PRO 4. - 5. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO

Více

Aktivity pro výuku podle témat

Aktivity pro výuku podle témat Aktivity pro výuku podle témat Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková Mgr. Daniela Peikerová PaedDr. Eva Petrášová Mgr. Hana Šebestová Marie Ševčíková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OLŠANY U PROSTĚJOVA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV SE ZMĚNAMI PLATNÝMI OD 1.9.2013 Projednán na pedagogické radě dne 26.8.2013

Více

Zvuková stránka jazyka. Jazykové příručky

Zvuková stránka jazyka. Jazykové příručky Předmět: Český jazyk a literatura Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, poznámky Mluvnice Rozlišuje spisovný jazyk a obecnou češtinu a zdůvodní jejich

Více

11. Charakteristika druhého vzdělávacího období

11. Charakteristika druhého vzdělávacího období 11. Charakteristika druhého vzdělávacího období Do 2. vzdělávacího období vstupuje žák vybaven vědomostmi a dovednostmi ze všech primárních vzdělávacích oblastí. Připravenost žáků k učení je v tomto období

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník Charakteristika předmětu ANGLICKÝ JAZYK 3. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, poskytuje žákům jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě. Proniká

Více

GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace. Alena Kuzmová. 2011 Computer Press Brno

GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace. Alena Kuzmová. 2011 Computer Press Brno GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace Alena Kuzmová 2011 Computer Press Brno ????????????? Get Talking! intenzivní kurz anglické konverzace ALENA KUZMOVÁ Computer Press, a. s., 2011. Vydání

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český

Více