BOLERADICE Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BOLERADICE Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o."

Transkript

1 BOLERADICE Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r..

2 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r Brn, Příkp 8 tel.: fax: Akce: ÚZEMNÍ PLÁN BOLERADICE Evidenční čísl: Přizvatel: Městský úřad Hustpeče Zhtvitel: Urbanistické středisk Brn, spl. s r.. Jednatelé splečnsti: Ing. arch. Vanda Ciznervá Ing. arch. Milš Schneider Prjektanti: urbanismus, architektura: Ing. arch. Vanda Ciznervá, Ing. arch. Pavel Ducháček dpravní řešení: Ing. Jiří Hrnčíř vdní hspdářství: Ing. Pavel Veselý energetika, spje: eklgie, živtní prstředí: Mgr. Martin Nvtný chrana ZPF, PUPFL: Datum: Listpad 2011

3 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní rgán, který ÚP vydal: Zastupitelstv městyse Bleradice Čísl usnesení a datum vydání ÚP: Datum nabytí účinnsti ÚP: Usnesení 6. zasedání zastupitelstva městyse Bleradice, dne Pdpis: Jmén a příjmení: Dr. Drahmír Hausner Ladislav Hrák Funkce: starsta míststarsta Oprávněná úřední sba přizvatele Jmén a příjmení: Funkce: Ing. arch. Lydie Filipvá veducí dbru reginálníh rzvje MěÚ Hustpeče Razítk: Zhtvitel: Urbanistické středisk Brn spl. s r.. Razítk: Pdpis: Jmén a příjmení: Ing. arch. Vanda Ciznervá Funkce: hlavní prjektant

4 OBSAH DOKUMENTACE ÚZEMNÍHO PLÁNU: A. TEXTOVÁ ČÁST ÚP B. GRAFICKÁ ČÁST ÚP: I. 1 VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ 1 : I. 2 HLAVNÍ VÝKRES 1 : I. 3 VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ A ASANACÍ 1 : 5 000

5 A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

6 OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI: 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT ÚZEMÍ OCHRANA A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ OCHRANA ZDRAVÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OCHRANA PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ, ZEMSKÉHO POVRCHU, PODZEMNÍCH A POVRCHOVÝCH VOD OCHRANA ÚZEMÍ PŘED POVODNĚMI URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY, PLOCH ÚZEMNÍCH REZERV ZASTAVITELNÉ PLOCHY PLOCHY PŘESTAVBY VYMEZENÍ SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA SILNIČNÍ DOPRAVA NEMOTOROVÁ DOPRAVA, ÚČELOVÉ KOMUNIKACE VEŘEJNÁ DOPRAVA LETECKÁ DOPRAVA DOPRAVA V KLIDU KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY KORIDORY PRO TECHNICKOU INFRASTRUKTURU VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ ENERGETIKA TELEKOMUNIKACE, RADIOKOMUNIKACE KONCEPCE NAKLÁDÁNÍ S ODPADY KONCEPCE ROZVOJE OBČANSKÉHO VYBAVENÍ KONCEPCE ROZVOJE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, OCHRANA KRAJINNÉHO RÁZU VYMEZENÍ PLOCH V KRAJINĚ PLOCHY ZMĚN V NEZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY KONCEPCE ROZVOJE PLOCHY BIOCENTER PLOCHY BIOKORIDORŮ VYMEZENÉ SKLADEBNÉ ČÁSTI ÚSES PROSTUPNOST KRAJINY PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ OCHRANA PŘED POVODNĚMI... 19

7 5.6. REKREACE VYMEZENÍ PLOCH PRO DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ OCHRANA PROTI RADONOVÉMU RIZIKU STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ A PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ ZÁSTAVBY PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ PLOCHY REKREACE PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ PLOCHY PŘÍRODNÍ PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ PLOCHY LESNÍ PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ ZÁSTAVBY VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT VYMEZENÍ DALŠÍCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE PROVĚŘENÍ JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE) ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ GRAFICKÉ ČÁSTI... 33

8 Bleradice, územní plán Textvá část 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Zastavěné území je vymezen k Zastavěné území je v grafické části vyznačen ve výkresech: I. 1 Výkres základníh členění území 1 : I. 2 Hlavní výkres 1 : KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT Je vyznačena v grafické části ve výkrese I. 2 Hlavní výkres KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ Hlavní cíle: vytvřit územně technické pdmínky pr rzvj sídla frmu kmplexníh návrhu uspřádání a využití území, s důrazem na vyvážený vztah hspdářskéh rzvje, sciální sudržnsti a kvalitních živtních pdmínek čelit nepříznivému trendu klesajícíh přirzenéh přírůstku byvatel vytvřením územně technických pdmínek pr kvalitní bydlení a rzvj pracvních příležitstí (pdnikání, rzvj cestvníh ruchu), pdpru mladých rdin zlepšit věkvu strukturu byvatelstva, vytvřit pdmínky pr živt senirů vymezením plch pr sprtvní a rekreační vyžití vytvřit atraktivní pdmínky pr rekreanty a byvatele bce zajistit dbru bslužnst území - vytvářet územně technické pdmínky pr rzvj a revitalizaci míst sciálních kntaktů, bsluhu dpravním a technickým zařízením navrhnut pdmínky pr chranu a rzvj hdnt území, vytvářet územně technické pdmínky pr dtváření krajiny upřesnit územní systém eklgické stability 2.2. KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT ÚZEMÍ OCHRANA A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ Kncepce chrany hdnt území vychází (krmě pdmínky respektvání definvaných a chráněných hdnt území, které jsu zajišťvány jinými právními předpisy) primárně z nutnsti zachvání charakteru urbanistické struktury sídla, nerzšiřvání zástavby d vlné krajiny a respektvání krajinnéh rázu. Územní rzsah je vymezen v v grafické části ve výkrese I. 2 Hlavní výkres. Obecné pdmínky chrany a rzvje hdnt: respektvat vymezené hdnty území, veškeré děje, činnsti a zařízení musí zachvat kvalitu urbanistickéh, architektnickéh a přírdníh prstředí, nesmí zde být umístěny stavby, které by znehdntily svým architektnickým ztvárněním, bjemvými parametry, vzhledem, účinky prvzu a pužitými materiály hdnty území, jejich prstředí a estetické půsbení v prstru sídla a krajiny řešení plch veřejných prstranství, zeleně a dpravní infrastruktury bude dpvídat významu a charakteru místa respektvat bjekty přispívající k identitě území (drbné sakrální stavby, památníky, pmníky a schy ) včetně jejich klí 1

9 Bleradice, územní plán Textvá část OCHRANA KULTURNÍCH HODNOT pr nejkvalitnější části řešenéh území je vymezen území zásadníh významu pr chranu hdnt a zahrnuje urbanisticky expnvané plchy, plchy se zachvalu urbanisticku strukturu a půvdní zástavbu a areál s pzůstatky bývaléh hradu Pdmínky chrany: v těcht územích není přípustné zkrácené stavební řízení histricky významné stavby: bjekt ppis bjektu kstel sv. Jana Křtitele Římskkatlický kstel ze 13. stl., přestavěn p r kaple sv. Rcha Kaple na návrší na severním kraji sídla, pstavena v r scha sv. Jana Nepmuka Umístěna v prstru pd kstelem. kamenný kříž Tzv. Hrákův kříž, při hlavní silnici v trati pd hradem. Pdmínky chrany: zachvat kvalitu histricky významných staveb, včetně nejbližšíh klí architektnicky cenné stavby: i.č. bjekt č.p. ppis bjektu 1 Orlvna (divadl) 113 Objekt z let se zachvaným půvdním stylem. 2 rdinný dům selské stavení 134 Půvdní architektura téměř nedtčena pzdějšími vlivy. Pdmínky chrany: zachvat kvalitu architektnicky cenných staveb, včetně nejbližšíh klí významné stavební dminanty bjekty, které určují urbanisticku kmpzici sídel: kstel sv. Jana Křtitele, kaple sv. Rcha, rzhledna Nedánv Pdmínky chrany: respektvat stavební dminanty, nepřipustit činnsti, výstavbu a záměry, které by mhly nepříznivě vlivnit jejich vzhled, prstředí, estetické půsbení v prstru sídla a krajiny a narušit funkci dminanty významné vyhlídkvé bdy místa jedinečných výhledů, ze kterých je mžn shlédnut zajímavé partie sídel, místa dálkvých phledů a vyhlídkvých bdů, ze kterých lze sledvat sídla a krajinu: rzhledna Nedánv, vyhlídkvý bd se susším Cyrila a Metděje severně d sídla Pdmínky chrany: respektvat místa jedinečných výhledů, nepřipustit činnsti, výstavbu a záměry, které by mhly tat místa a výhledy narušit místa výhledů pdpřit dpčívadly významné plchy sídelní zeleně plchy přispívající k harmnii v území (zahrada s parčíkem a dětským hřištěm v centru sídla) Pdmínky chrany: nepřípustné je zmenšvání plšnéh rzsahu dstranění vzrstlé zeleně je přípustné v případě její náhrady za zeleň vhdné druhvé skladby a vhdnéh umístění pietní pásm kl veřejnéh phřebiště pr chranu a zachvání piety kl hřbitva Pdmínky chrany: pietní pásm je navržen ve vzdálensti 25 m d stávajícíh areálu 2

10 Bleradice, územní plán Textvá část OCHRANA PŘÍRODNÍCH HODNOT A KRAJINNÉHO RÁZU rzvíjet harmnii prstředí s sídlením chrannu základníh krajinnéh rámce tvřenéh lesy a krajinnu zelení, jeh dplněním (břehvé prsty pdél vdních plch a tků ) včetně prlínání krajinné a sídelní zeleně a krdinací s územním systémem eklgické stability neměnit charakter přírdních hrizntů sídla (krmě havarijních stavů nesmí se dlesnit, trvale vykácet vzrstlá zeleň, v případě havarijních stavů je nutn zajistit bnvu) neumisťvat žádné stavby na přírdní dminanty výrazné vrchly zalesněných hřbetů, bnva půvdních rzhleden je mžná, pdmíněně přípustná je výstavba nvých rzhleden za pdmínky, že nedjde k výraznému narušení půsbení těcht dminant dplňvat krajinný rámec úpravu krajiny linivými prvky pdél tků, kmunikací a t především jižně a jihvýchdně d sídla OCHRANA CIVILIZAČNÍCH HODNOT civilizační hdnty spčívají ve vybavení sídla veřejnu infrastrukturu (dpravní a technická infrastruktura, veřejné bčanské vybavení ) Pdmínky chrany: respektvat stávající civilizační hdnty, pdprvat výstavbu navržené dpravní a technické infrastruktury pdpru výstavby hlavních rzvjvých plch umžnit využití a rzvj civilizačních hdnt realizvat prtierzní a prtipvdňvá patření OCHRANA ZDRAVÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V rámci územníh plánu jsu navrženy zásady a patření na chranu zdravých živtních pdmínek a živtníh prstředí. Územní rzsah je vymezen v grafické části ve výkrese č. I. 2 Hlavní výkres. respektvat navržené pásm chrany prstředí klem ČOV (viz. kap Odkanalizvání a čištění dpadních vd) pdmínky výstavby v plchách negativních vlivů (ze stávající dpravy, výrby, sprtu...): na plchách negativních vlivů mhu být umístěny bjekty s chráněnými venkvními prstry a chráněnými venkvními prstry staveb (dle platné legislativy na úseku chrany veřejnéh zdraví) až na základě hlukvéh vyhdncení, které prkáže splnění hygienických limitů hluku pr chráněný venkvní prstr a chráněné venkvní prstry staveb, případně až budu navržena a realizvána technická patření s parametry zajišťujícími sulad hlukvé zátěže v těcht prstrech s pžadavky danými právními předpisy na úseku chrany veřejnéh zdraví resp. chrany před škdlivými účinky hluku a vibrací u hlavních dpravních tepen prefervat umístění dějů, činnstí a zařízení nevyžadujících zvýšenu chranu prti hluku (např. bčanské vybavení kmerční...) max. dpad negativních vlivů (v plchách výrby, smíšených výrbních, sprtu...): pr tyt plchy (jedná se plchy stávající i navrhvané) platí, že dpad negativních vlivů (např. hluk, prašnst apd.) bude max. na hranici tét plchy rzdílnéh využití, negativní vlivy z těcht plch nesmí zasahvat d plch stávajícíh i navrhvanéh chráněnéh venkvníh prstru staveb chv hspdářských zvířat v zemědělských areálech je mžný puze v takvé kncentraci, aby nedšl k btěžvání byvatelstva vyššími kncentracemi páchnucích látek, rzhdující je vzdálenst k nejbližšímu chráněnému venkvnímu prstru; páchnucí látky z chvu hspdářských zvířat nesmí být ve vystupující vzdušině bsaženy v kncentraci btěžujících byvatelstv Záměr na umístění stavby pr výrbu u stávajících plch smíšených bytných bude psuzen z hlediska předpkládané hlukvé zátěže na stávající plchy smíšené bytné s tím, že nejpzději v rámci územníh řízení pr jedntlivé stavby umísťvané na plchy výrby bude prkázán, že celkvá hlukvá zátěž nepřekrčí hdnty stanvených hygienických limitů hluku v chráněném venkvním prstru a chráněných venkvních prstrách staveb. 3

11 Bleradice, územní plán Textvá část Záměr na umístění bjektu pr bydlení a jiných chráněných venkvních prstr (např. plcha pr sprt, rekreaci) u stávající výrbní zóny bude psuzen z hlediska předpkládané hlukvé zátěže ze stávající plchy výrby s tím, že chráněné prstry budu u stávající plchy pr výrbu navrhvány až na základě hlukvéh vyhdncení prkazujícíh, že celkvá hlukvá zátěž z výrbní plchy nepřekrčí hdnty hygienických limitů hluku stanvených pr chráněný venkvní prstr a chráněné venkvní prstry staveb. Záměr na umístění stavby pr bydlení u stávajících dpravních staveb bude psuzen z hlediska hlukvé zátěže ze stávající plchy dpravy s tím, že chráněné prstry budu u stávající plchy dpravy navrhvány až na základě hlukvéh vyhdncení, které prkáže splnění hygienických limitů hluku pr chráněný venkvní prstr a chráněné venkvní prstry staveb, včetně dlžení reálnsti prvedení navržených prtihlukvých patření. Pr plchy s ptenciálně rzdílným využitím s převažující funkcí bydlení je stanvena pdmínka specifikující nepřípustné využití, a t nepřípustné využití pr veškeré stavby a činnsti, jejichž negativní účinky na živtní prstředí překračují nad přípustnu mez limity stanvené v suvisejících právních předpisech (vylučení negativních účinků musí být prkázán v rámci územníh řízení) OCHRANA PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ, ZEMSKÉHO POVRCHU, PODZEMNÍCH A POVRCHOVÝCH VOD V rámci územníh plánu jsu navrženy zásady a patření na chranu krajiny. Územní rzsah je vymezen v grafické části ve výkrese č. I. 2 Hlavní výkres. pr chranu půdníh fndu jsu vymezeny plchy pr prtierzní patření - viz. kap Prtierzní patření chrana meliračních zařízení u melirvaných plch, které jsu částečně, neb celé navrženy k zástavbě (zastavitelné plchy) před zahájením výstavby prvést úpravu drenážníh systému tak, aby nedcházel k narušení jeh funkčnsti neb vlivnění zamkřením navazujících plch ÚP důsledně řeší čištění dpadních vd v celém řešeném území chrana přístupu k vdtečím pdél vdtečí bude zachván přístupný pruh pzemků v šířce 6-8m d břehvé hrany, v němž nebudu přípustné činnsti a stavby (např. plcení ), které by zamezily vlnému přístupu k vdteči OCHRANA ÚZEMÍ PŘED POVODNĚMI pr chranu území před pvdněmi je vymezena plcha pr prtipvdňvá patření - viz. kap Ochrana před pvdněmi 4

12 Bleradice, územní plán Textvá část 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ Je vyznačena v grafické části ve výkrese I. 2 Hlavní výkres NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE Zachvává kntinuitu vývje sídla v návaznsti na platný územní plán a jeh změny. Zachvává a rzvíjí urbanisticku strukturu sídla s prpjením na klní krajinu při respektvání krajinnéh rázu, uspřádání zastavitelných plch je řešen převážně v návaznsti na zastavěné území. Vymezením plch pr bydlení (plchy smíšené bytné), bčanské vybavení a výrbu vytváří územní plán pdmínky pr stabilizaci pčtu byvatel, zlepšení věkvé struktury byvatelstva a udržení byvatel v sídle. ÚP vymezuje plchy se smíšeným využitím (plchy smíšené bytné, smíšené výrbní), které umžňují širší spektrum činnstí a aktivit, přináší živení a zpestření struktury sídla. ÚP vymezuje plchy umžňující rzvj pracvních příležitstí v primárním sektru (stabilizvané areály zemědělské výrby), v sekundárním sektru (stávající a navržené plchy smíšené výrbní), v terciálním sektru a v cestvním ruchu (psílení služeb a turistické infrastruktury v rámci plch se smíšeným využitím). Navržené kncepční zásady umžní zajistit dstatečné technické vybavení a bsluhu území, vytváří pdmínky pr zlepšení prstupnsti krajiny a vedení cyklistických tras Kncepce rzvje plch s rzdílným způsbem využití: PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ Stabilizvané plchy zahrnují převážnu část Bleradic a jsu respektvány. Nvé plchy jsu navrženy zejména na krajích zastavěnéh území a dále, v rámci dplnění stávajících prluk, uvnitř sídla. Hlavní rzvjvá plcha je navržena na západním kraji sídla, rzsah a způsb zástavby a bsluha dpravní a technicku infrastrukturu bude prvěřena územní studií. PLOCHY REKREACE Stávající plchy (plchy rekreace hrmadné, plchy rekreace rdinné a plchy vinných sklepů) jsu respektvány. Je navržen rzšíření enklávy vinných sklepů na severním kraji sídla, pdrbněji viz. kap Rekreace. PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ Stávající plchy (veřejné bčanské vybavení, veřejné phřebiště, sprt) jsu respektvány a stabilizvány. Je navržen rzšíření stávajícíh sprtvníh areálu na jihzápadním kraji a nvá plcha na severzápadním kraji sídla, pdrbněji viz. kap Kncepce rzvje bčanskéh vybavení. PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ Stávající plchy jsu respektvány, nvé jsu navrženy pr bsluhu rzvjvých plch (plch změn). Pdrbněji viz. kap Kncepce rzvje veřejných prstranství. PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ Stávající plchy jsu respektvány, nvé plchy nejsu navrženy. Pdrbněji viz. kap Vymezení systému sídelní zeleně. PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ Stávající areál výchdně d sídla je stabilizván, nvé plchy jsu navrženy ve vazbě na něj. PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ Jsu stabilizvány zemědělské areály výchdně a severzápadně (u Bleradickéh rybníka) d sídla, nvé plchy nejsu navrženy. 5

13 Bleradice, územní plán Textvá část PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Stávající plchy jsu respektvány, nvé plchy jsu navrženy pr zajištění prstupnsti území a ve vazbě na navržené plchy smíšené výrbní. Dále je navržen rzšíření plchy SLZ (sprtvní létající zařízení) a účelvá kmunikace pr bsluhu navržené ČOV. Pdrbněji viz. kap Kncepce dpravní infrastruktury. PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY Stávající plchy jsu respektvány. Je navržena plcha pr ČOV včetně navrženéh pásma chrany prstředí kl ČOV a plcha pr sběrný dvůr. Pdrbněji viz. kap Kncepce technické infrastruktury. Stanvení pdmínek pr změny ve využití plch: viz. kap. 6. Stanvení pdmínek pr využití plch s rzdílným způsbem využití 3.2. VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY, PLOCH ÚZEMNÍCH REZERV ZASTAVITELNÉ PLOCHY i.č. Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 způsb využití plchy plcha smíšená bytná plcha smíšená bytná plcha smíšená bytná plcha smíšená bytná plcha smíšená bytná zn. k.ú. lkalita další pdmínky využití území SO Bleradice severzápad, Pekelná dpravní bsluhu řešit ze stávající kmunikace, dstavná stání pr mtrvá vzidla zajistit na vlastních pzemcích zajistit napjení na technicku infrastrukturu zajistit prstr 6m d hranice tku Haraska pr jeh údržbu nezastavitelná, nepltitelná plcha výškvá regulace zástavby: max. 1 NP + pdkrví SO Bleradice Nad Zahrady dpravní bsluhu řešit ze stávající kmunikace, dstavná stání pr mtrvá vzidla zajistit na vlastních pzemcích zajistit napjení na technicku infrastrukturu výškvá regulace zástavby: max. 2 NP neb 1 NP + pdkrví SO Bleradice Zahrady dpravní bsluhu řešit ze stávající kmunikace, dstavná stání pr mtrvá vzidla zajistit na vlastních pzemcích zajistit napjení na technicku infrastrukturu zajistit prstr 6m d hranice tku Haraska pr jeh údržbu nezastavitelná, nepltitelná plcha výškvá regulace zástavby: max. 2 NP neb 1 NP + pdkrví SO Bleradice sever, Klbucká SO Bleradice sever, Klbucká dpravní bsluhu řešit z navržené kmunikace, dstavná stání pr mtrvá vzidla zajistit na vlastních pzemcích zajistit napjení na technicku infrastrukturu výškvá regulace zástavby: max. 1 NP + pdkrví dpravní bsluhu řešit z navržené kmunikace, dstavná stání pr mtrvá vzidla zajistit na vlastních pzemcích zajistit napjení na technicku infrastrukturu výškvá regulace zástavby: max. 1 NP + pdkrví 6

14 Bleradice, územní plán Textvá část i.č. Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11 Z12 způsb využití plchy plcha smíšená bytná plcha smíšená bytná plcha smíšená bytná plcha smíšená bytná plcha smíšená bytná plcha smíšená bytná plcha smíšená bytná zn. k.ú. lkalita další pdmínky využití území SO Bleradice jihvýchd, Dlní Knec SO Bleradice jihvýchd, Pastýřská SO Bleradice jihvýchd, Pastýřská dpravní bsluhu řešit ze stávající kmunikace, dstavná stání pr mtrvá vzidla zajistit na vlastních pzemcích zajistit napjení na technicku infrastrukturu zajistit prstr 6m d hranice tku Haraska pr jeh údržbu nezastavitelná, nepltitelná plcha nenarušit funkčnst meliračníh systému výškvá regulace zástavby: max. 2 NP neb 1 NP + pdkrví dpravní bsluhu řešit z navržené kmunikace, dstavná stání pr mtrvá vzidla zajistit na vlastních pzemcích zajistit napjení na technicku infrastrukturu nenarušit funkčnst meliračníh systému výškvá regulace zástavby: max. 1 NP + pdkrví dpravní bsluhu řešit ze stávající kmunikace, dstavná stání pr mtrvá vzidla zajistit na vlastních pzemcích zajistit napjení na technicku infrastrukturu respektvat bjekt přispívající k identitě území (bží muka) zajistit prstr 6m d hranice tku Haraska pr jeh údržbu nezastavitelná, nepltitelná plcha nenarušit funkčnst meliračníh systému výškvá regulace zástavby: max. 2 NP neb 1 NP + pdkrví SO Bleradice jihzápad dpravní bsluhu řešit ze stávající kmunikace, dstavná stání pr mtrvá vzidla zajistit na vlastních pzemcích zajistit napjení na technicku infrastrukturu výškvá regulace zástavby: max. 1 NP + pdkrví SO Bleradice jihzápad dpravní bsluhu řešit ze stávajících kmunikací, dstavná stání pr mtrvá vzidla zajistit na vlastních pzemcích zajistit napjení na technicku infrastrukturu výškvá regulace zástavby: max. 1 NP + pdkrví SO Bleradice západ, Vrličky SO Bleradice západ, Vrličky zpracvání územní studie je nezbytnu pdmínku pr rzhdvání v rámci plchy řešit veřejné prstranství rzsahu min m 2 dpravní bsluhu řešit z navržené kmunikace, dstavná stání pr mtrvá vzidla zajistit na vlastních pzemcích zajistit napjení na technicku infrastrukturu nenarušit funkčnst meliračníh systému výškvá regulace zástavby: max. 2 NP neb 1 NP + pdkrví, na krajích plchy max. 1 NP + pdkrví dpravní bsluhu řešit z navržené kmunikace, dstavná stání pr mtrvá vzidla zajistit na vlastním pzemku zajistit napjení na technicku infrastrukturu výškvá regulace zástavby: max. 1 NP + pdkrví 7

15 Bleradice, územní plán Textvá část i.č. Z13 způsb využití plchy plcha smíšená bytná zn. k.ú. lkalita další pdmínky využití území SO Bleradice západ, Kpaniny dpravní bsluhu řešit z navržené kmunikace, dstavná stání pr mtrvá vzidla zajistit na vlastních pzemcích zajistit napjení na technicku infrastrukturu výškvá regulace zástavby: max. 2 NP neb 1 NP + pdkrví d plchy zasahuje pásm 50 m d kraje lesa výjimku řešit v následných řízeních Z14 plcha rekreace Rv Bleradice Tihelňa řešit umístění stavby vinnéh sklepa s ubytváním dpravní bsluhu řešit z navržené kmunikace, dstavná stání pr mtrvá vzidla zajistit na vlastním pzemku zajistit napjení na technicku infrastrukturu hlavní stavby umisťvat puze pdél navržené kmunikace výškvá regulace zástavby: max. 1 NP + pdkrví Z15 Z16 Z17 Z18 Z19 Z20 Z21 Z22 plcha bčanskéh vybavení plcha bčanskéh vybavení plcha veřejnéh prstranství plcha veřejnéh prstranství plcha veřejnéh prstranství plcha veřejnéh prstranství plcha veřejnéh prstranství plcha smíšená výrbní OS Bleradice jihzápad, hřiště OS Bleradice severzápad, Hrní Knec PV Bleradice sever, Klbucká řešit rzšíření stávajícíh sprtvníh areálu a jeh zázemí případné bjekty a zařízení umisťvat mim zařízení a chranná pásma SKAO výškvá regulace zástavby: max. 1 NP + pdkrví řešit umístění sprtvníh areálu dpravní bsluhu řešit ze stávající kmunikace, dstavná stání pr mtrvá vzidla zajistit na vlastních pzemcích zajistit napjení na technicku infrastrukturu zajistit prstr 6m d hranice tku Haraska pr jeh údržbu nezastavitelná, nepltitelná plcha výškvá regulace zástavby: max. 1 NP + pdkrví d plchy zasahuje pásm 50 m d kraje lesa výjimku řešit v následných řízeních řešit prdlužení místní kmunikace a bsluhu navazujících zastavitelných plch řešit průchd cyklistické trasy PV Bleradice Tihelňa řešit realizaci místní kmunikace a bsluhu navazující zastavitelné plchy PV Bleradice jihvýchd řešit prdlužení místní kmunikace a Dlní Knec bsluhu navazující zastavitelné plchy PV Bleradice západ, Vrličky PV Bleradice západ, Kpaniny VS Bleradice průmyslvá zóna nenarušit funkčnst meliračníh systému zpracvání územní studie je nezbytnu pdmínku pr rzhdvání řešit realizaci místní kmunikace a bsluhu navazujících zastavitelných plch řešit prdlužení místní kmunikace a bsluhu navazující zastavitelné plchy řešit průchd cyklistické trasy dpravní bsluhu řešit z navržené kmunikace, dstavná stání pr mtrvá vzidla zajistit na vlastním pzemku zajistit napjení na technicku infrastrukturu bjekty a zařízení umisťvat mim trasu a chranné pásm nadzemníh vedení vn řešit rizik negativních vlivů výrby - respektvat pdmínky výstavby (viz. kap. Ochrana zdravých živtních pdmínek) 8

16 Bleradice, územní plán Textvá část i.č. Z23 Z24 způsb využití plchy plcha smíšená výrbní plcha dpravní infrastruktury zn. k.ú. lkalita další pdmínky využití území VS Bleradice průmyslvá zóna DS Bleradice průmyslvá zóna dpravní bsluhu řešit z navržené kmunikace, dstavná stání pr mtrvá vzidla zajistit na vlastním pzemku zajistit napjení na technicku infrastrukturu bjekty a zařízení umisťvat mim trasu a chranné pásm nadzemníh vedení vn řešit rizik negativních vlivů výrby - respektvat pdmínky výstavby (viz. kap. Ochrana zdravých živtních pdmínek) řešit realizaci kmunikace a bsluhu navazující zastavitelné plchy řešit průchd cyklistické trasy řešit realizaci kmunikace a bsluhu navazující zastavitelné plchy Z25 plcha dpravní infrastruktury DS Bleradice průmyslvá zóna Z26 Plcha SLZ DL Bleradice letiště řešit rzšíření plchy pr sprtvní létající zařízení Z27 plcha dpravní DU Bleradice u letiště řešit realizaci účelvé kmunikace a infrastruktury bsluhu navazující zastavitelné plchy Z28 plcha technické T Bleradice průmyslvá řešit umístění sběrnéh dvra infrastruktury zóna respektvat bjekt přispívající k identitě Z29 plcha technické infrastruktury PLOCHY PŘESTAVBY Nejsu vymezeny. území (bží muka) T Bleradice u letiště řešit umístění ČOV, příp. i sběrnéh dvra respektvat navržené POP klem ČOV 3.3. VYMEZENÍ SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ Plchy zeleně uvnitř zastavěnéh území jsu v rámci ÚP zařazeny d výčtu plch s rzdílným způsbem využití jak plchy sídelní zeleně Z a jsu vymezeny v grafické části dkumentace ve výkrese č. I. 2 Hlavní výkres. Zásady pr rzvj sídelní zeleně: veřejná zeleň parkvá - Zp respektvat stabilizvanu plchu v centru sídla, nvé plchy nejsu navrženy plchy veřejné zeleně parkvé lze realizvat v rámci dalších plch s rzdílným způsbem využití, např. plch veřejných prstranství, plch smíšených bytných zeleň zahrad Zz respektvat stabilizvanu plchu zeleně zahrad v západní části sídla, nvé plchy nejsu navrženy veřejná zeleň statní Zi, plní zejména funkci izlační a kmpziční respektvat stávající plchy, nvé plchy nejsu navrženy pdmínky využití území umžňují realizaci izlační a kmpziční zeleně v rámci dalších plch s rzdílným způsbem využití (např. plchy výrby, dpravní a tech. infrastruktury ) 9

17 Bleradice, územní plán Textvá část 4. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ 4.1. KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Plchy a návrh kncepce dpravy jsu vyznačeny v grafické části dkumentace ve výkrese č. I. 2 Hlavní výkres ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA řešeným územím neprchází železniční trať SILNIČNÍ DOPRAVA Silnice: respektvat stabilizvané plchy dpravní infrastruktury (silniční dprava DS) vymezené pr průchd silnic III. třídy Místní kmunikace: jsu navrženy plchy silniční dpravy DS (zn. Z22, Z23) pr bsluhu stabilizvanéh území a rzvjvých plch smíšených výrbních respektvat stabilizvané a navržené plchy veřejných prstranství PV; jejich sučástí jsu místní kmunikace, vymezené pr bsluhu stabilizvanéh území a rzvjvých plch - viz. kap Kncepce rzvje veřejných prstranství NEMOTOROVÁ DOPRAVA, ÚČELOVÉ KOMUNIKACE respektvat stabilizvané a navržené plchy (zn. Z27) dpravní infrastruktury (účelvé kmunikace, stezky pr pěší a cyklisty DU), vymezené pr zemědělsku dpravu, přístup na pzemky, prstupnst krajiny, bsluhu rzvjvé lkality ČOV a pr průchd tras pr pěší a cyklisty v rámci plch silniční dpravy DS, plch veřejných prstranství PV a plch účelvých kmunikací DU jsu trasvány stávající a navržené cyklstezky a cykltrasy: Mravská vinařská cyklstezka Velkpavlvická nvé cykltrasy jsu navrženy západně a jižně směrem na Hrní Bjanvice a Kurdějv, severně směrem na Klbuky u Brna v rámci územní rezervy (zn. R3) je vymezena cyklstezka k prpjení Bleradic a Mrkůvek (je vedena p plchách zemědělských, bez vymezení plchy pr cyklstezku) respektvat značené turistické trasy Obecné pdmínky pr umísťvání kmunikací: v plchách dpravní infrastruktury (DS, DU) a plchách veřejných prstranství (PV) umžnit vznik nvých kmunikací v šířkvých parametrech v suladu s příslušnými nrmami dle důvdu vzniku kmunikace v plchách s rzdílným způsbem využití je přípustné umisťvat nvé kmunikace v šířkvých parametrech v suladu s příslušnými nrmami dle důvdu vzniku kmunikace jak suvisející dpravní infrastrukturu VEŘEJNÁ DOPRAVA zachvat stávající kncepci veřejné dpravy, spčívající v zajištění dpravy autbusvými linkami, respektvat stávající zastávky veřejné dpravy budvání zastávek a zálivů veřejné dpravy (silniční linkvé) je přípustné v plchách s rzdílným způsbem využití jak suvisející dpravní infrastruktura 10

18 Bleradice, územní plán Textvá část LETECKÁ DOPRAVA respektvat stabilizvanu plchu dpravní infrastruktury (sprtvní létající zařízení DL) je navržena plcha pr sprtvní létající zařízení DL (zn. Z26) pr rzšíření stávajícíh areálu (vzletvé a přistávací dráhy) západním směrem DOPRAVA V KLIDU respektvat stabilizvanu plchu dpravní infrastruktury (dprava v klidu DP) plchy pr parkvání a dstavení vzidel řešit v rámci stávajících a navržených plch dpravní infrastruktury, plch veřejných prstranství (dle příslušných nrem) a v rámci dalších plch s rzdílným způsbem využití, které plchy pr parkvání a dstavení vzidel připuštějí jak suvisející dpravní infrastrukturu kapacity dpravy v klidu pr nvě navrhvanu zástavbu řešit vždy v těsné vazbě na tyt bjekty, pkud mžn na pzemku stavby 4.2. KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY Plchy a kridry a návrh kncepce technické infrastruktury jsu vyznačeny v grafické části dkumentace ve výkresech č. I. 2 Hlavní výkres, č. II. 2a Vdní hspdářství a č. II. 2b Energetika, spje. respektvat navržený kridr pr technicku infrastrukturu (KT1), zásady a pdmínky využití území kridrů inženýrské sítě v zastavěném území a zastavitelných plchách budu řešeny převážně v rámci stávajících a navržených plch veřejných prstranství a plch dpravní infrastruktury; další průběh sítí v rzvjvých plchách bude řešen následnu dkumentací KORIDORY PRO TECHNICKOU INFRASTRUKTURU Zásady pr využití území kridrů: Kridry jsu vymezeny jak chrana území pr realizace záměrů výstavby technické infrastruktury.tat území je nutn chránit z důvdu zajištění prstru pr umístění těcht staveb v navazujících řízeních (včetně prstru pr OP plynucích z příslušných právních předpisů) a ppřípadě také následný přístup k nim. Půsbnst kridru pr technicku infrastrukturu knčí realizací stavby. Pkud nebude změnu územníh plánu navržen jiné využití území, zůstává stávající využití území. Pdmínky pr využití území kridrů: využití činnsti, děje a zařízení technické infrastruktury, včetně dílčích úprav a napjení na stávající zařízení plchy pr chrannu a izlační zeleň, ÚSES nutné asanační úpravy Pdmíněně přípustné využití budvání inženýrských sítí, prpjení pěších a cyklistických tras, účelvých kmunikací před realizací záměru za pdmínky klméh, příp. nejkratšíh mžnéh křížení s navrženu plchu využití v těcht plchách není dvlen takvé využití, které by znemžnil realizaci navrženéh záměru není dvlen pvlvat žádné stavby ani dčasné vyjma navrhvaných staveb tech. infrastruktury (a staveb přím suvisejících), pr které je tt území chráněn V rámci ÚP je vymezen kridr pr technicku infrastrukturu: zn. účel kridru katastrální území KT 1 kanalizace - dvedení dpadních vd na ČOV Bleradice 11

19 Bleradice, územní plán Textvá část VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Zásbvání vdu Kncepce zásbvání vdu je v řešeném území stabilizvána. Kncepce rzvje: rzvdy v zastavěném a zastavitelném území budu řešeny v rámci veřejných prstranství a plch pr dpravu v rámci veřejných prstranství a plch pr dpravu budu stávající vdvdní řady v maximální mžné míře zakruhvány Odkanalizvání a čištění dpadních vd Odkanalizvání včetně zneškdňvání dpadních vd je nevyhvující. Kncepce rzvje: kanalizační sběrače v zastavěném a zastavitelném území budu řešeny v rámci stávajících a navržených veřejných prstranství a plch pr dpravu kanalizace bude řešena jak ddílná respektvat navrženu plchu pr ČOV (Z29) dešťvé vdy dvádět stávajícím systémem u zastavitelných plch uvádět v maximální míře dešťvé vdy d vsaku, jímat a využívat k zálivce nezhršvat dtkvé pdmínky v zastavěném a zastavitelném území respektvat navržené pásm chrany prstředí klem nvé ČOV 100,0 m zrušit stávající čistírnu dpadních vd výrbníh areálu ENERGETIKA Zásbvání elektricku energií Kncepce zásbvání el. energií je v řešeném území stabilizvána. Kncepce rzvje: pr zajištění výhledvých ptřeb ddávky bude využit výknu stávajících trafstanic; v případě nutnsti je mžn stávající trafa vyměnit za výknnější pr lkality smíšené výrbní budu navrženy samstatné trafstanice pdrbnější dkumentací dle ptřeby síť nízkéh napětí bude rzšířena a zahuštěna nvými vývdy v rámci veřejných prstranství a plch pr dpravu výstavba malých vdních elektráren je umžněna v plchách W (viz funkční využití území) a v statních plchách v návaznsti na vdy tekucí Zásbvání plynem Kncepce zásbvání el. energií je v řešeném území stabilizvána. Kncepce rzvje: pr zajištění výhledvých ptřeb ddávky bude využit výknu stávající regulační stanice plynvdy v zastavěném a zastavitelném území budu řešeny v rámci veřejných prstranství a plch pr dpravu 12

20 Bleradice, územní plán Textvá část Zásbvání teplem Kncepce zásbvání teplem je v řešeném území stabilizvána. Kncepce rzvje: lkálně lze využívat alternativních zdrjů (tepelná čerpadla, bimasa, slární energie...) TELEKOMUNIKACE, RADIOKOMUNIKACE Pšta a telekmunikace Kncepce rzvje: území je stabilizván, nejsu nárky na nvé plchy v rámci veřejných plch a plch pr dpravu realizvat kabelvu síť v návaznsti na stávající síť Radikmunikace Kncepce rzvje: telekmunikace a radikmunikace jsu stabilizvané 4.3. KONCEPCE NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Kmunální dpad bude tříděn, v maximální míře bude dále využíván, nevyužitelné slžky kmunálníh dpadu budu sváženy právněnu sbu na řízené skládky, příp. dstraňvány jiným způsbem v suladu s příslušnými záknnými ustanveními. Zásady pr nakládání s dpady: je navržena plcha pr sběrný dvůr mžnst situvání sběrných dvrů se dále připuští v plchách výrby a skladvání, v plchách smíšených výrbních a v plchách technické infrastruktury plchy pr tříděný dpad, včetně dpadu inertníh (stanviště kntejnerů, shrmažďvací místa) se připuštějí v plchách jak suvisející technická (příp. veřejná) infrastruktura 4.4. KONCEPCE ROZVOJE OBČANSKÉHO VYBAVENÍ Plchy a návrh kncepce rzvje bčanskéh vybavení a sprtu jsu vyznačeny v grafické části dkumentace ve výkrese č. I. 2 Hlavní výkres OBČANSKÉ VYBAVENÍ Kncepce rzvje: bčanské vybavení veřejné Ov jsu respektvány stabilizvané plchy veřejnéh bčanskéh vybavení další případné pžadavky na veřejné vybavení (např. zařízení zdravtnictví, dmy s pečvatelsku službu, apd.) řešit využitím plch smíšených bytných, které situvání zařízení bčanskéh vybavení připuštějí sezónní kulturní aktivity (kncerty pd širým nebem, cirkusy, kltče ) budu i nadále prvzvány v plchách stávajících sprtvních areálů a na plše veřejnéh prstranství v centru sídla, příp. na plše u rzhledny Nedánv vybavení charakteru ubytvání, bchdu a služeb je mžn rzvíjet také jak dplňkvu funkci v rámci plch smíšených bytných veřejná phřebiště Oh je respektvána stabilizvaná plcha veřejnéh phřebiště 13

21 Bleradice, územní plán Textvá část SPORT Kncepce rzvje: plchy sprtu OS stávající sprtvní areály jsu respektvány je navržen rzšíření stávajícíh sprtvníh areálu na jihzápadním kraji a nvá plcha na severzápadním kraji sídla dětská hřiště lze situvat i v rámci jiných plch s rzdílným způsbem využití, např. plch veřejných prstranství, sídelní zeleně, bydlení, smíšených bytných 4.5. KONCEPCE ROZVOJE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ Plchy a návrh kncepce veřejných prstranství jsu vyznačeny v grafické části dkumentace ve výkrese č. I. 2 Hlavní výkres. Kncepce rzvje veřejných prstranství suvisí s celkvým rzvjem sídla a t především s dpravní bsluhu navržených lkalit. Zásady pr rzvj veřejných prstranství: pr rzvj kvality živta v sídle maximálně respektvat stávající vymezené plchy veřejných prstranství PV, regenervat jejich kvalitu především v území s předpkladem sciálních kntaktů návsi, ulice, cesty pr pěší a cyklisty, zastávky ; nelze připustit nevhdné úpravy prstrů i bjektů v územích zásadníh významu pr chranu hdnt jsu navrženy plchy veřejných prstranství pr umžnění bsluhy rzvjvých plch dpravní a technicku infrastrukturu, pr realizaci místních kmunikací a cyklistických tras ve stávajících a navržených plchách veřejných prstranství umžnit dplnění vzrstlé zeleně pdél kmunikací na základě pdrbnější dkumentace, se znalstí průběhu inženýrských sítí; při výsadbě prefervat, z hlediska zachvání hdnt, dmácí dřeviny 14

22 Bleradice, územní plán Textvá část 5. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY 5.1. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, OCHRANA KRAJINNÉHO RÁZU ÚP respektuje přírdní hdnty území a vymezuje pdmínky pr chranu krajinnéh rázu viz. kap Ochrana a rzvj hdnt území. Pr udržení a psílení eklgické stability území je navržen územní systém eklgické stability (ÚSES) včetně návrhu na změnu využití území plch a zásad využívání krajiny. Obecně platí v celém řešeném území tyt zásady: chránit význačné stávající slitérní strmy a strmřadí v sídle i v krajině (v případě nezbytných zásahů nahradit ve vhdnějším místě) psilvat pdíl strmvé zeleně v sídle, zejména v uličních prstrech psilvat pdíl rzptýlené zeleně a trvalých travních prstů v krajině, realizvat zalučnění v plchách rné půdy pdél tků a v plchách pr navržený ÚSES zlepšit esteticku hdntu krajiny výsadbami alejí pdél kmunikací a cest, revitalizací tků s dplněním břehvých prstů a bnvením neb výstavbu nvých vdních plch neumisťvat žádné stavby na přírdní dminanty výrazné vrchly zalesněných hřbetů, bnva rzhleden (příp. sakrálních staveb) neb pdmíněná výstavba nvých je mžná respektvat charakter přírdních hrizntů sídla (nesmí se trvale dlesnit, vykácet vzrstlá zeleň na phledvě expnvaných hrizntech) Ochrana krajinnéh rázu: stavby pr bydlení situvat tak, aby zeleň zahrad tvřila mezičlánek při přechdu zástavby d krajiny stavby pr výrbu a skladvání, zemědělské stavby situvané ve vazbě na krajinu dclnit izlační zelení nerzšiřvat rnu půdu, dplnit zalučnění neb zatravněné svdné průlehy zachvat a rzvíjet zastupení a pdíl dřevin pdél cest, mezí apd. pdprvat dsadbu dřevin pdél cest vhdné dřeviny jsu klen, lípa, jírvec, vcné dřeviny pdél vdních tků mžn dplnit jasan, lši, dub letní aj. realizvat územní systém eklgické stability, včetně interakčních prvků. pdprvat zvyšvání pdílu vcných dřevin v záhumencích, v návaznsti na zastavěné území při realizaci záměrů je nutn zachvat stávající účelvé kmunikace zajišťující přístup k pzemkům a průchdnst krajiny v krajině je přípustné realizvání menších vdních plch, pdmíněně přípustné je zalesňvání viz kap. 6. Stanvení pdmínek pr využití plch s rzdílným způsbem využití. 15

23 Bleradice, územní plán Textvá část VYMEZENÍ PLOCH V KRAJINĚ Územní rzsah je vymezen v grafické části dkumentace ve výkrese č. I. 2 Hlavní výkres. Kncepce rzvje plch s rzdílným způsbem využití: PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ Vdní tky u vdních tků, se předpkládá puze běžná údržba Vdhspdářské plchy nejsu navrhvány vdhspdářské plchy Vdní nádrže, rybníky stávající vdní nádrž (Bleradický rybník) je stabilizvána PLOCHY PŘÍRODNÍ v územním plánu je navržen rzšíření plch přírdních pr bicentrum místníh významu výchdně d sídla (lkalita N1) PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ v plchách zemědělské zóny je nutn zvýšit pdíl přírdních prvků, rzsáhlé plchy rné půdy rzdělit vzrstlu zelení územní plán navrhuje na úkr plch prdukčních rzvj zastavitelných plch a plch smíšených nezastavěnéh území krajiné zeleně, a t frmu územníh systému eklgické stability nvé plchy zemědělské nejsu navrženy PLOCHY LESNÍ plchy lesní jsu v území stabilizvané, nvé plchy nejsu navrženy PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ KRAJINNÁ ZELEŇ v územním plánu je navržen rzšíření plch krajinné zeleně frmu realizace územníh systému eklgické stability (lkality N2 N7) PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ ZEMĚDĚLSKÉ vymezené plchy jsu stabilizvané, nvé plchy nejsu navrženy PLOCHY ZMĚN V NEZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ i.č. způsb využití území zn. k.ú. další pdmínky využití území N1 plcha přírdní E Bleradice řešit realizaci bicentra místníh významu N2 plcha SNÚ - krajinná zeleň NK Bleradice řešit realizaci bikridru místníh významu N3 plcha SNÚ - krajinná zeleň NK Bleradice řešit realizaci bikridru místníh významu N4 plcha SNÚ - krajinná zeleň NK Bleradice řešit realizaci bikridru místníh významu N5 plcha SNÚ - krajinná zeleň NK Bleradice řešit realizaci nadreginálníh bikridru N6 plcha SNÚ - krajinná zeleň NK Bleradice řešit realizaci nadreginálníh bikridru N7 plcha SNÚ - krajinná zeleň NK Bleradice řešit realizaci nadreginálníh bikridru Stanvení pdmínek pr změny ve využití plch: viz. kap. 6. Stanvení pdmínek pr využití plch s rzdílným způsbem využití 16

24 Bleradice, územní plán Textvá část 5.2. ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY Územní systém eklgické stability je vyznačen v grafické části dkumentace ve výkrese č. I. 2 Hlavní výkres KONCEPCE ROZVOJE Vymezený územní systém eklgické stability respektuje návrh nadřazené územně plánvací dkumentace, ddrženy jsu zásady návaznsti na klní území pužitím územně technických, brvých pdkladů a územně plánvací dkumentace navazujících bcí. Na území bce jsu významně zastupeny skladebné části ÚSES nedreginálníh i reginálníh významu. V jihzápadní části katastru je vymezena část nadreginální bicentra Přední Kut, v jihvýchdní části katastru je vymezena část reginálníh bicentra Kuntínv. Pdél jižní hranice katastru bce je vymezena sa nadreginálníh bikridru K 157 (NK16), západně d zastavěnéh území bce pak sa nadreginálníh bikridru K 132 (NK06). Územní systém eklgické stability místníh významu je zastupen v severvýchdní a výchdní části katastru bce. Územní systém eklgické stability je stabilizván. V západní a jižní části katastru bce jau převážně skladebné části existující, funkční. V severvýchdní a jižní části katastru jsu nefunkční (neexistující) prvky ÚSES navrženy k realizaci frmu návrhu na změnu využití území, a t dle místních pdmínek, jak plchy krajinné zeleně (NK) a plch přírdních (E) PLOCHY BIOCENTER Plchy bicenter viz kap Plchy přírdní. Stanvení pdmínek pr využití plch s rzdílným způsbem využití Plchy přírdní E PLOCHY BIOKORIDORŮ využití: sučasné využití využití, které zajišťuje vyské zastupení druhů rganismů dpvídajících trvalým stanvištním pdmínkám při běžném extenzivním zemědělském neb lesnickém hspdaření (trvalé travní prsty, extenzivní sady, lesy apd., vdní plchy a tky), případně rekreační plchy přírdníh charakteru, jiné jen pkud nezhrší eklgicku stabilitu; přitm změnu nesmí djít ke znemžnění navrhvanéh využití a přírdní funkce sučasných funkčních bikridrů Pdmíněně přípustné využití: nezbytně nutné linivé stavby dpravní a technické infrastruktury křížící bikridr v c nejkratším směru, vdhspdářská zařízení, ČOV atd., umístěny mhu být jen při c nejmenším zásahu a narušení funkčnsti bikridru. Umístění pkud mžn jen klm na bikridry, a v c nejmenším rzsahu. využití: změny využití, které by snižvaly sučasný stupeň eklgické stability danéh území zařazenéh d ÚSES (změny druhu pzemku s vyšším stupněm eklgické stability na druh s nižším stupněm eklgické stability, např. z luky na rnu půdu), které jsu v rzpru s funkcí bikridru jakékli změny funkčníh využití, které by znemžnily neb hrzily územní chranu a zalžení chybějících částí bikridrů rušivé činnsti, jak je umisťvání staveb, dvdňvání pzemků, těžba nerstných survin, apd., mim činnstí pdmíněných. 17

25 Bleradice, územní plán Textvá část VYMEZENÉ SKLADEBNÉ ČÁSTI ÚSES Vymezená bicentra nadreginálníh významu: NRBC 107 PŘEDNÍ KOUT (identifikace dle Návrhu zásad územníh rzvje JmK - NC13) bicentrum nadreginálníh významu, vymezené, funkční. Zahrnuje kmpaktní lesní prsty v jihzápadní části katastru bce. Vymezená bicentra reginálníh významu: RBC 209 Kuntinv (identifikace dle Návrhu zásad územníh rzvje JmK - RC 148) bicentrum reginálníh významu, vymezené, funkční. Zahrnuje lesní prsty v části stejnjmennéh lesníh kmplexu v jižní části katastru bce.. Vymezené bikridry nadreginálníh významu: K 132 (identifikace dle Návrhu zásad územníh rzvje JmK - NK06) sa nadreginálníh bikridru vymezená západně d zastavěnéh území bce v severjižním směru. Bikridr je existující, funkční. V trase nadreginálníh bikridru jsu vlžena dvě bicentra místníh významu. K 157 (identifikace dle Návrhu zásad územníh rzvje JmK - NK16) sa nadreginálníh bikridru vymezená pdél jižní hranice katastru bce na zemědělské půdě. V trase nadreginálníh bikridru není vlžen bicentrum místníh významu. Místní (lkální) územní systém eklgické stability Vymezené skladebné části: značení význam výměra (ha) délka (m) LBC 1 LBC 1 LBC 3 LBK 1 LBK 2 bicentrum místníh významu vlžené d K 132 bicentrum místníh významu vlžené d K 132 bicentrum místníh významu bikridr místníh významu bikridr místníh významu 20,3 ha existující, funkční 8,9 ha existující, funkční 2,5 ha částečně existující, částečně funkční 590 m částečně existující, částečně funkční 1280 m nefunkční, neexistující funkčnst vymezení a ppis návrh vymezen na severzápadní hranici katastru bce na lesní půdě. vymezen západně d zastavěnéh území bce v prstru pestrých krajinných frmací (les, pstagrární lada) vymezen ve výchdní části katastru bce v návaznsti na pravstranný přítk Harasky. Mkřadní část bicentra je nefunkční, navazující část bicentra zahrnující mezfilní prsty ve svahu je funkční. bikridr vymezen v jihvýchdní části katastru, využívá remízů a prstů v rámci zemědělských plch. bikridr pdél tku Harasky zachvat stávající využití zachvat stávající využití Neexistující část bicentra zalžit frmu realizace mkřadu, vdních plch a navazujících břehvých, ppřípadě litrálních splečenstev. Zachvat stávajcí využívání, neexistující část realizvat frmu výsadby dle stanvištních pdmínek místně příslušnými druhy dřevin Na rné půdě zalžit výsadbu dle stanvištních pdmínek místně příslušnými druhy dřevin 18

26 Bleradice, územní plán Textvá část 5.3. PROSTUPNOST KRAJINY Prstupnst krajiny je řešena vymezením hlavních stávajících a navržených plch dpravní infrastruktury účelvých kmunikací, které tvří základní kstru zajišťující prstupnst krajiny a přístup na pzemky ZPF a PUPFL, bsluhu plch rekreace a vedení cyklistických tras. Pdrbněji viz. kap Nemtrvá dprava, účelvé kmunikace PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ Řešené území se nachází v krajině s vyšším stupněm erzníh hržení. Lkality s ptenciálním rizikem zvýšené hdnty vdní erze jsu navrženy k řešení frmu patření snižujících erzi půdy. Vymezení plch a stanvení pdmínek pr změny v jejich využití: Plchy pr prtierzní patření: Jedná se svažité plchy rné půdy v krajině, na nichž je nutn prvést patření na eliminaci účinků vdní erze. Opatření budu řešena pdrbnější dkumentací. K úpravám jsu vymezeny plchy: Y1 plcha západně d Bleradic Y2 plcha severně d Bleradic Y3 plcha výchdně d Bleradic Pdmínky pr využívání území: využití: činnsti, patření a využití, které je mžn pvažvat za preventivní prti vdní erzi a které zvyšují retenční schpnsti krajiny (např. zatravnění, prtierzní sevní pstupy, realizace mezí, průlehů, vsakvacích pásů, agrtechnická patření typu hrázkvání, vrstevnicvé bdělávání plch, střídání vrstevnicvých pásů pldin, agrtechnická a technická prtierzní patření) pldry využití: činnsti, patření a funkční využití, které by zrychlily dtkvé pměry, neb by k tmu mhly druhtně vést 5.5. OCHRANA PŘED POVODNĚMI Kncepce rzvje: je vymezena plcha pr prtipvdňvá patření severně d bce ve vymezených plchách (Y1 až Y3 prtierzní patření) budu realizvána takvá patření, aby nedcházel k prudkému dtku pvrchvých vd d recipientů a následnéh zvyšvání průtku v rámci zastavitelných plch bude řešen hspdaření s dešťvými vdami pdrbnějšími dkumentacemi dešťvé vdy budu dváděny stávajícím systémem dešťvé vdy budu v maximální míře uváděny d vsaku, jímány na pzemku pr minimalizaci extravilánvých vd je nutn prvést změnu rganizace pvdí navrhnut rganizační (sevní pstupy, velikst a tvar pzemků), agrtechnická (vrstevnicvá rba) a stavebně-technická (průlehy, zelené pásy) patření Zásady pr chranu prti záplavám a přívalvým vdám: správci vdních tků mhu při výknu správy vdníh tku, pkud je t nezbytně nutné a p předchzím prjednání s vlastníky pzemků užívat pzemků susedících s krytem vdníh tku, a t: u drbných vdních tků nejvýše v šířce d 6 m d břehvé čáry nesmí dcházet ke zmenšvání průtčnéh prfilu stavby nesmí bránit dtku vd, nesmí dcházet ke zhršvání dtkvých pměrů 19

27 Bleradice, územní plán Textvá část 5.6. REKREACE Plchy a návrh kncepce rekreace jsu vyznačeny v grafické části dkumentace ve výkrese č. I. 2 Hlavní výkres. Zásady pr rzvj rekreace: rekreace hrmadná Rh jsu respektvány stabilizvané plchy hrmadné rekreace (rzhledna Nedánv, myslivecká buda Vškuchla), nvé plchy nejsu navrženy rekreace rdinná Rr je respektvána vymezená plcha rdinné rekreace u Bleradickéh rybníka, nvé plchy nejsu navrženy vinné sklepy Rv jsu respektvány stabilizvané plchy vinných sklepů (U kaple, areál Tihelňa) rzvjvá plcha je navržena ve vazbě na areál Tihelňa pr phybvu rekreaci (pěší turistiku a cyklturistiku) bude využita stávající a navržená síť účelvých kmunikací a cest pr krátkdbu rekreaci byvatel budu využívány zejména stávající plchy sídelní zeleně (Zp, Zz, Zi), zahrady, záhumenky a vinice a dále stávající plchy lesní (L) a plchy smíšené nezastavěnéh území - krajinné zeleně (NK) 5.7. VYMEZENÍ PLOCH PRO DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ Plchy pr dbývání lžisek nerstů nejsu v katastru bce vymezeny. V návaznsti na řešené území se nenachází plchy neb aktivity, které by vymezení plch pr dbývání lžisek v katastru Bleradice vyvlávaly OCHRANA PROTI RADONOVÉMU RIZIKU Řešené území se nachází v blasti nízkéh stupně radnvéh indexu. 20

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: BŘEZINY Územní plán čistpis Evidenční čísl: 27-006-166 Přizvatel: Městský úřad Plička

Více

R O H A T E C. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 2. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

R O H A T E C. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 2. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. R O H A T E C ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 2 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 muskva@usbrn.cz tel.:

Více

A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. M A J E T Í N ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: palacka@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 tel.: +420 545

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA

ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA I. ÚZEMNÍ PLÁN ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. Akce územní plán Šebrv- návrh Evidenční čísl zhtvitele 212 001 538 Objednatel: bec Šebrv- Přizvatel : Úřad

Více

NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE

NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE Evidenční čísl : 210 008 420 Přizvatel

Více

Ú Z E M N Í P L Á N N O V Á Ř Í Š E. PŘÍLOHA I.A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2013 A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N N O V Á Ř Í Š E. PŘÍLOHA I.A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2013 A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N N O V Á Ř Í Š E PŘÍLOHA I.A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2013 A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s

Více

Ú Z E M N Í P L Á N Č E J K O V I C E A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

Ú Z E M N Í P L Á N Č E J K O V I C E A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Ú Z E M N Í P L Á N Č E J K O V I C E A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. Územní plán Čejkvice byl splufinancván z rzpčtu Jihmravskéh kraje URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO,

Více

L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN

L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce SOUBOR ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN UPRAVENÝ NÁVRH Evidenční čísl zhtvitele

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1

ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1 ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1 2 OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI: I. VÝROKOVÁ ČÁST: A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ... 5 2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ MĚSTA, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT... 5 2.1.

Více

BOROVNÁ Ú Z E M N Í P L Á N PŘÍLOHA A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

BOROVNÁ Ú Z E M N Í P L Á N PŘÍLOHA A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU BOROVNÁ Ú Z E M N Í P L Á N PŘÍLOHA A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Akce: BOROVNÁ Územní plán Evidenční čísl: 26 002 090 Přizvatel: Městský úřad Telč, Odbr rzvje a územníh plánvání

Více

Opatření obecné povahy č. 1/2015

Opatření obecné povahy č. 1/2015 Opatření becné pvahy č. 1/2015 Zastupitelstv bce Skrchv jak příslušný správní rgán dle ust. 6 dst. 5 písm. c) zákna č.183/2006 Sb., územním plánu a stavebním řádu (stavební zákn), ve znění pzdějších předpisů

Více

SKRCHOV A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Ú Z E M N Í P L Á N

SKRCHOV A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Ú Z E M N Í P L Á N SKRCHOV Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 e-mail:ciznerva@usbrn.cz tel.: +420 545 175

Více

BLUDOV. Ú Z E M N Í P L Á N upravený návrh A. TEXTOVÁ ČÁST

BLUDOV. Ú Z E M N Í P L Á N upravený návrh A. TEXTOVÁ ČÁST BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N upravený návrh A. TEXTOVÁ ČÁST Akce: BLUDOV - ÚZEMNÍ PLÁN - NÁVRH UPRAVENÝ NÁVRH Evidenční čísl: 29 004 309 Přizvatel: Městský úřad Šumperk dbr strategickéh rzvje, ÚP a investic

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN důvdnění Změny č. 1 ÚP Hdnín II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN UPRAVENÝ NÁVRH ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz

Více

KAMENEC U POLIČKY TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

KAMENEC U POLIČKY TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. ÚZEMNÍ PLÁN KAMENEC U POLIČKY A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 duchacek@usbrn.cz

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE I. ÚZEMNÍ PLÁN ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. ÚP Velké Bílvice - návrh textvá část Akce ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE NÁVRH Evidenční čísl zhtvitele 212 001

Více

D U B Ň A N Y. ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA ZMĚNA č. 7. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

D U B Ň A N Y. ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA ZMĚNA č. 7. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. D U B Ň A N Y ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA ZMĚNA č. 7 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 duchacek@usbrn.cz tel.:

Více

MORKŮVKY A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Ú Z E M N Í P L Á N

MORKŮVKY A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Ú Z E M N Í P L Á N MORKŮVKY Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 e-mail:ciznerva@usbrn.cz tel.: +420 545 175

Více

2.2. Hlavní cíle ochrany a rozvoje hodnot území

2.2. Hlavní cíle ochrany a rozvoje hodnot území ČESKÝ DUB Textvá část ŽALUDA, prjektvá kancelář Autrský klektiv: Ing. Eduard Žaluda Ing. Milan Stejskal Ing. Kristina Lejkvá Mgr. et. Bc. Tmáš Marek Ing. arch. Alena Švandelíkvá Ing. arch. Michal Čapek

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTOVICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP OTOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN OTOVICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP OTOVICE ÚZEMNÍ PLÁN OTOICE TEXTOÁ ČÁST ODŮODNĚNÍ ÚP OTOICE Zadavatel: Přizvatel: Prjektant: Obec Otvice Městský úřad Brumv Ing.Arch.Karel Nvtný Bržíkva 1684, 50012 Hradec Králvé Tel.: 604566916, 495265812 e-mail:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA

ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA I. ÚZEMNÍ PLÁN ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. ÚP BYL FINANCOVÁN Z FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Akce ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA Evidenční

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE Přizvatel: MěÚ Straknice zhtvitel: A+U DESIGN, spl. s r.. Nvá 24, České Budějvice Veducí prjektant: Ing. arch. Jiří Brůha datum: červenec 2013 1 N á v r h z a d á

Více

Územní plán Bukovany

Územní plán Bukovany Územní plán Bukvany Návrh územníh plánu Pr splečné jednání Obec Bukvany 40, 262 72 Březnice Statutární zástupce: Jiří Macun, starsta bce Pvěřený zastupitel: Ing. David Kaiser Kntakt: bukvanypb@seznam.cz,

Více

LIPŮVKA I. ÚZEMNÍ PLÁN. textová část ÚZEMNÍ PLÁN

LIPŮVKA I. ÚZEMNÍ PLÁN. textová část ÚZEMNÍ PLÁN LIPŮVKA ÚZEMNÍ PLÁN I. ÚZEMNÍ PLÁN textvá část Akce Lipůvka územní plán Evidenční čísl zhtvitele 27 001 144 Přizvatel Odd.ÚP a RR SÚ MěÚ Blansk Zhtvitel Urbanistické středisk Brn, spl. s r.. Jednatelé

Více

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. P Í S T I N A ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 duchacek@usbrno.cz

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BUDIŠOV NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. vydává. Městys Budišov Budišov Budišov u Třebíče

ÚZEMNÍ PLÁN BUDIŠOV NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. vydává. Městys Budišov Budišov Budišov u Třebíče Městys Budišv Budišv 360 675 03 Budišv u Třebíče NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstv městyse Budišv příslušné pdle 6 dst. 5 písm. c) zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu ve znění

Více

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1B TEXTOVÁ ČÁST

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1B TEXTOVÁ ČÁST Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1B TEXTOVÁ ČÁST 1 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: ZLÍN ÚZEMNÍ PLÁN Stupeň: PŘÍLOHA 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Evidenční čísl: 26 003

Více

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1 Ú Z E M N Í P L Á N V E L K É S V A T O Ň O V I C E Z M Ě N A Č. 1 T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L K É S V A T O Ň O V I C

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE I. ÚZEMNÍ PLÁN ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. ÚP Velké Bílvice výsledný návrh textvá část Akce ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE výsledný návrh Evidenční čísl zhtvitele

Více

S L O U P Ú Z E M N Í P L Á N K O N C E P T A T E X T O V Á Č Á S T

S L O U P Ú Z E M N Í P L Á N K O N C E P T A T E X T O V Á Č Á S T S L O U P Ú Z E M N Í P L Á N K O N C E P T A T E X T O V Á Č Á S T Název díla: Stupeň: územní plán Kncept varianta Evidenční čísl zhtvitele 211 001 457 Objednatel: Přizvatel: Městys Městský úřad Blansk

Více

Atelier "AURUM" s.r.o., Pardubice

Atelier AURUM s.r.o., Pardubice ÚZEMNÍ PLÁN MARŠOVICE etapa: NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ zhtvitel: Atelier "AURUM" s.r.., Pardubice datum: duben 2013 ÚZEMNÍ PLÁN MARŠOVICE ZPRACOVATEL Atelier "AURUM" s.r.., Pardubice Zdpvědný

Více

BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST

BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST Akce: BLUDOV - ÚZEMNÍ PLÁN ČISTOPIS Evidenční čísl: 29 004 309 Přizvatel: Městský úřad Šumperk dbr strategickéh rzvje, ÚP a investic náměstí Míru 1, 787 93 Šumperk

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE Přizvatel: MěÚ Straknice zhtvitel: A+U DESIGN, spl. s r.. Nvá 24, České Budějvice Veducí prjektant: Ing. arch. Jiří Brůha datum: říjen 2012 1 N á v r h z a d á n

Více

A T E X T O V Á Č Á S T

A T E X T O V Á Č Á S T D R N O V I C E Ú Z E M N Í P L Á N A T E X T O V Á Č Á S T ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 e-mail: palacka@usbrn.cz tel.:

Více

RUDA NAD MORAVOU Ú Z E M N Í P L Á N 2. N Á V R H UPRAVENÝ NÁVRH PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ 11/2016 A. TEXTOVÁ ČÁST

RUDA NAD MORAVOU Ú Z E M N Í P L Á N 2. N Á V R H UPRAVENÝ NÁVRH PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ 11/2016 A. TEXTOVÁ ČÁST RUDA NAD MORAVOU Ú Z E M N Í P L Á N 2. N Á V R H UPRAVENÝ NÁVRH PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ 11/2016 A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s

Více

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV DOKUMENTACE PRO VEŘEJNÉ ŘÍZENÍ Ing. arch. Břetislav Malinvský ARCHINVEST 11/2014 Identifikační údaje přizvatele a zpracvatele Obec, vydávající ÚPD: Měst Bakv nad Jizeru

Více

S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O N C E P T C T E X T O V Á Č Á S T

S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O N C E P T C T E X T O V Á Č Á S T S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O N C E P T C T E X T O V Á Č Á S T důvdnění územníh plánu (kncept) Název díla: Stupeň: územní plán Kncept varianta Evidenční čísl zhtvitele 211

Více

Zákonná omezení v chráněných územích

Zákonná omezení v chráněných územích Záknná mezení v chráněných územích Mgr. Libr Opluštil Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Závěrečná prezentace výsledků prjektu Vliv chráněných území na rzvj bcí zkušensti českých a rakuských municipalit

Více

OBYTNÁ LOKALITA VLČNOV U STARÉHO JIČÍNA

OBYTNÁ LOKALITA VLČNOV U STARÉHO JIČÍNA Investr: Ing. Michal Martch, Vlčnv 80, 742 31 Starý Jičín OBYTNÁ LOKALITA VLČNOV U STARÉHO JIČÍNA Územní studie pr zastavitelnu plchu 9 Z/15 SO-V na k.ú. Vlčnv u Staréh Jičína Radek Hála, IČO: 747 43 911

Více

I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN DVORCE I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU (výsledný návrh) TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. leden 2016 Územní plán Dvrce výsledný návrh textvá část Akce Územní plán Dvrce

Více

SEDLEC ÚZEMNÍ PLÁN. Zadání územního plánu Sedlec bylo schváleno Zastupitelstvem obce Sedlec dne usn. č.

SEDLEC ÚZEMNÍ PLÁN. Zadání územního plánu Sedlec bylo schváleno Zastupitelstvem obce Sedlec dne usn. č. SEDLEC ÚZEMNÍ PLÁN N Á V R H Z A D Á N Í Přizvatel : Magistrát města Mladá Bleslav Schvalující rgán : Zastupitelstv bce Sedlec Určený člen zastupitelstva : Václav Hrabě - starsta Zadání územníh plánu Sedlec

Více

Obsah dokumentace. Územní plán Ráječko Strana 1

Obsah dokumentace. Územní plán Ráječko Strana 1 Obsah dkumentace I. Územní plán... 5 I.1 Vymezení zastavěnéh území... 5 I.2 Kncepce rzvje území bce, chrany a rzvje jeh hdnt... 5 I.2.1 Kncepce rzvje území bce... 5 I.2.2 Kncepce chrany a rzvje hdnt území...

Více

V O C H O V ú z e m n í p l á n - z m ě n a č. 1. Městský úřad Nýřany pracoviště Plzeň. Odbor územního plánování Plzeň

V O C H O V ú z e m n í p l á n - z m ě n a č. 1. Městský úřad Nýřany pracoviště Plzeň. Odbor územního plánování Plzeň ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Pořizovatel: Městský úřad Nýřany pracoviště Plzeň Odbor územního plánování 301 00 Plzeň Zhotovitel: Ing.arch.Václav Mastný architektonická projektová kancelář nám. T.G.Masaryka 9, 30138

Více

BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N C. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N C. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N C. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Akce: BLUDOV ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ ČISTOPIS Evidenční čísl: 29 004 309 Přizvatel: Městský úřad Šumperk dbr strategickéh rzvje, ÚP a investic náměstí

Více

- 1 - ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LAŽIŠTĚ. (k.ú. Lažiště) NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ. září 2011

- 1 - ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LAŽIŠTĚ. (k.ú. Lažiště) NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ. září 2011 - 1 - ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LAŽIŠTĚ (k.ú. Lažiště) NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ září 2011 Vypracval : Městský úřad Prachatice, dbr stavebně správní a reginálníh rzvje ve splupráci s Prjektvým ateliérem

Více

M I K U L O V. ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA č. 6. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

M I K U L O V. ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA č. 6. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. M I K U L O V ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA č. 6 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: ciznerova@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 duchacek@usbrno.cz

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BZOVÁ

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BZOVÁ ÚPO Bzvá - vyhdncení ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BZOVÁ NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Zpracván pdle ustanvení 55 dst. 1 zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu (stavební zákn) v platném

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE I. ÚZEMNÍ PLÁN ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. ÚP Velké Bílvice upravený návrh - pr veřejné prjednání textvá část Akce ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE UPRAVENÝ

Více

R O H A T E C. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 3. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

R O H A T E C. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 3. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. R O H A T E C ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 3 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: ciznerova@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 muskova@usbrno.cz

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. Změna č. 1 ÚP Mičovice

NÁVRH ZADÁNÍ. Změna č. 1 ÚP Mičovice NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 1 ÚP Mičvice Pzn. : Knečný návrh zadání bude upraven na základě uplatněných pžadavků a pdnětů v rámci veřejnéh prjednání ORP PRACHATICE KRAJ JIHOČESKÝ PROSINEC 2013 Vypracval: Městský

Více

ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA DOBROVICE

ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA DOBROVICE ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA DOBROVICE 05/2010 Záznam o účinnosti a) správní orgán, který vydal změnu územního plánu č.4: Zastupitelstvo města Dobrovice, usnesení č. 51/2010 ze dne 11. května 2010 b)

Více

Změna č. 1 územního plánu. Návrh

Změna č. 1 územního plánu. Návrh Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE Návrh Změna č.1 ÚP Hartmanice Tato změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Hartmanice Změna územního plánu nabyla účinnosti dne: Pořizovatel:

Více

Ú Z E M N Í P L Á N N O V Á Ř Í Š E. PŘÍLOHA II.A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2013 A. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N N O V Á Ř Í Š E. PŘÍLOHA II.A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2013 A. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N N O V Á Ř Í Š E PŘÍLOHA II.A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2013 A. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO,

Více

O L Š A N Y. PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY č. 1 A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

O L Š A N Y. PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY č. 1 A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Ú Z E M N Í P L Á N O L Š A N Y PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY č. 1 A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz 602

Více

ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE

ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE (VERZE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ) obsah změn Ko2, Ko3, Ko4, Ko5 Ko2: Bydlení na východním okraji obce změna funkčního využití pozemku parc. č. 1338 v

Více

KOZLANY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

KOZLANY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY KOZLANY. zasedání Zastupitelstva bce Kzlany, usnesení č. Dne OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstv bce Kzlany, příslušné pdle 6 dst. 5 písm. c) zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu (stavební

Více

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu Obsah. Změna č.2 Územního plánu obce Soběchleby 1

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu Obsah. Změna č.2 Územního plánu obce Soběchleby 1 Změna č.2 Územního plánu obce Soběchleby 1 I. ÚZEMNÍ PLÁN Textová část územního plánu Obsah 1. TEXTOVÁ ČÁST... 3 a) Vymezení zastavěného území... 3 b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho

Více

IVANOVICE NA HANÉ Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST

IVANOVICE NA HANÉ Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST IVANOVICE NA HANÉ Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST Akce: IVANOVICE NA HANÉ - ÚZEMNÍ PLÁN UPRAVENÝ NÁVRH Evidenční čísl: 27 001 148 Přizvatel: Městský úřad Vyškv dbr územníh plánvání a rzvje Jednatelé

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE Přizvatel: Městský úřad Břeclav, dbr rzvje a správy Zpracvatel: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. (v rámci dbrné pmci) 602 00 Brn, Příkp 8 Datum zpracvání:

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č.1 ÚP byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice (usnesení č.

Více

S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í

S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U C TEXTOVÁ ČÁST důvdnění územníh plánu Název díla: Stupeň: územní plán OOP Evidenční čísl zhtvitele 211 001 457 Objednatel: Přizvatel: Městys Městský

Více

P O L I Č K A Ú Z E M N Í P L Á N C. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

P O L I Č K A Ú Z E M N Í P L Á N C. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. P O L I Č K A Ú Z E M N Í P L Á N C. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz 602 00

Více

IVANOVICE NA HANÉ Ú Z E M N Í P L Á N PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.2 A. TEXTOVÁ ČÁST

IVANOVICE NA HANÉ Ú Z E M N Í P L Á N PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.2 A. TEXTOVÁ ČÁST IVANOVICE NA HANÉ Ú Z E M N Í P L Á N PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.2 A. TEXTOVÁ ČÁST Akce: IVANOVICE NA HANÉ ÚZEMNÍ PLÁN PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.2 Evidenční čísl: 215 001 662 Přizvatel: Městský

Více

Dotační programy MŽP v péči o sídelní krajinu. Ing. Jiří Klápště Odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŽP

Dotační programy MŽP v péči o sídelní krajinu. Ing. Jiří Klápště Odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŽP Dtační prgramy MŽP v péči sídelní krajinu Ing. Jiří Klápště Odbr becné chrany přírdy a krajiny MŽP Dtační prgramy Evrpské - Operační prgram Živtní prstředí 2014-2020 Nárdní - Nárdní prgram Živtní prstředí

Více

KOSTELEC NAD ORLICÍ Ú Z E M N Í P L Á N PRÁVNÍ STAV PO ZMĚNĚ Č. 2 A. TEXTOVÁ ČÁST

KOSTELEC NAD ORLICÍ Ú Z E M N Í P L Á N PRÁVNÍ STAV PO ZMĚNĚ Č. 2 A. TEXTOVÁ ČÁST KOSTELEC NAD ORLICÍ Ú Z E M N Í P L Á N PRÁVNÍ STAV PO ZMĚNĚ Č. 2 A. TEXTOVÁ ČÁST Akce: KOSTELEC NAD ORLICÍ ÚZEMNÍ PLÁN ÚZEMNÍ PLÁN PRÁVNÍ STAV PO ZMĚNĚ Č.2 Přizvatel: Městský úřad Kstelec nad Orlicí Stavební

Více

IVANOVICE NA HANÉ Ú Z E M N Í P L Á N ZMĚNA Č.2 SROVNÁVACÍ TEXT A. TEXTOVÁ ČÁST

IVANOVICE NA HANÉ Ú Z E M N Í P L Á N ZMĚNA Č.2 SROVNÁVACÍ TEXT A. TEXTOVÁ ČÁST IVANOVICE NA HANÉ Ú Z E M N Í P L Á N ZMĚNA Č.2 SROVNÁVACÍ TEXT A. TEXTOVÁ ČÁST Akce: IVANOVICE NA HANÉ ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Evidenční čísl: 27 001 148 215 001 662 Přizvatel:

Více

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TĚŠETICE Akce T Ě Š E T I C E ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE Pořizovatel: Objednavatel : Městský úřad Znojmo odbor výstavby, oddělení územního plánování Obec Těšetice Zpracovatel

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE NOVÝ ŠALDORF - SEDLEŠOVICE ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA ZNOJMA A OBCÍ DOBŠICE, KUCHAŘOVICE, NOVÝ ŠALDORF SEDLEŠOVICE A SUCHOHRDLY NA ÚZEMÍ OBCE NOVÝ ŠALDORF SEDLEŠOVICE ZÁŘÍ

Více

P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA

P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA Regulační plán A. TEXTOVÁ ČÁST RP ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. Akce: POLIČKA LOKALITA MÁNESOVA regulační plán Evidenční čísl: 27 006 139 Přizvatel:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MIKULČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU Změna č.3 I. ZMĚNA Č.3. ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle@usbrno.cz

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj

Více

Územní plán Kytín. Textová část

Územní plán Kytín. Textová část Územní plán Kytín Textová část říjen 2010 Záznam o účinnosti územního plánu Kytín vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Kytín datum vydání: číslo usnesení: datum nabytí účinnosti: jméno a funkce:

Více

ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST VSETÍNSKÁ BEČVA. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST VSETÍNSKÁ BEČVA. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST VSETÍNSKÁ BEČVA ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. listpad 2013 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 nvtny@usbrn.cz

Více

Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2

Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2 Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2 Název díla : ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KŘTINY ZMĚNA č. K2 Identifikační číslo zhotovitele: 28-001-249 Objednatel: Pořizovatel: Městys Křtiny Městský úřad Blansko, stavební

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

IlINTEGROVANÝ KYJOV UZEMNI PLAN OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 1/2013 EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ

IlINTEGROVANÝ KYJOV UZEMNI PLAN OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 1/2013 EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ PERAČNÍ IlINTEGRVANÝ PRGRAM EVRPSKÁ UNIE EVRPSKÝ FND PR REGINÁLNÍ RZVJ ŠANCE PR VÁŠ RZVJ V R S T V «g ^ T N l R * registrační čísl prjektu CZ.1.06/5.3.00/08.07472. UZEMNI PLAN KYJV PATŘENÍ BECNÉ PVAHY

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A.

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A. TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch,

Více

DOLNÍ LHOTA. Změna č. 7 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE. Obec Dolní Lhota. : Zlínský. : Městský úřad Luhačovice, odbor stavební

DOLNÍ LHOTA. Změna č. 7 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE. Obec Dolní Lhota. : Zlínský. : Městský úřad Luhačovice, odbor stavební ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLNÍ LHOTA Změna č. 7 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST OBEC : Dolní Lhota OKRES : Zlín KRAJ : Zlínský POŘIZOVATEL OBJEDNATEL : Městský úřad Luhačovice, odbor stavební Obec Dolní Lhota

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA ČESKÝ BROD

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA ČESKÝ BROD Schválené zadání Zpracvané v suladu s 47 zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu, v platném znění, a v suladu s 11 a s přílhu č. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb., územně analytických pdkladech,

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SEMILY

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SEMILY ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SEMILY NÁVRH PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ ÚNOR 2016 A - TEXTOVÁ ČÁST Objednatel: Měst Semily Přizvatel: Městský úřad Semily Zhtvitel: Atelier prregio, s.r.. Osba právněná pdle zvláštníh

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U MORAVSKÝ KRUMLOV Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U Změna Č.5 I. ÚZEMNÍ PLÁN ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, SPOL. S R.O. Akce : MORAVSKÝ KRUMLOV územní plán změna č.5 Evidenční

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU VŠETATY

ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU VŠETATY ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU VŠETATY Změna č.3 A. ÚZEMNÍ PLÁN - NÁVRH A.I TEXTOVÁ ČÁST A.II GRAFICKÁ ČÁST SRPEN 2011 ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU VŠETATY - ZMĚNA Č. 3 A. NÁVRH. OBJEDNATEL (OBEC) POŘIZOVATEL

Více

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV ING.ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ARCHITEKTONICKO URBANISTICKÁ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ, ZAVŘENÁ 32, 634 00 BRNO ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA, ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ROZVOJE

Více

Územní studie Loučovice DVOREČNÁ II

Územní studie Loučovice DVOREČNÁ II 2015 Územní studie Lučvice DVOREČNÁ II návrh POŘIZOVANÁ ÚZEMNÍ STUDIE LOUČOVICE DVOREČNÁ II BUDE SLOUŽIT JAKO PODKLAD PRO ROZHODOVÁNÍ V ÚZEMÍ V ROZSAHU VYMEZENÉ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ. ZPRACOVAL: Urbanistické

Více

Letovice, územní plán L E T O V I C E Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST

Letovice, územní plán L E T O V I C E Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST L E T O V I C E Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST 1 Akce: LETOVICE - ÚZEMNÍ PLÁN ČISTOPIS Evidenční čísl: 28 001 265 Přizvatel: Městský úřad Letvice dbr výstavby a živtníh prstředí Masarykv náměstí 19,

Více

O D Ů V O D N Ě N Í územního plánu. Hať. odbor výstavby. Zpracovatel: David Brothers Ltd, organizační složka Stallichova 936/1, Praha 4, 140 00

O D Ů V O D N Ě N Í územního plánu. Hať. odbor výstavby. Zpracovatel: David Brothers Ltd, organizační složka Stallichova 936/1, Praha 4, 140 00 O D Ů V O D N Ě N Í územníh plánu Hať Přizvatel: Městský úřad Hlučín dbr výstavby Zpracvatel: David Brthers Ltd, rganizační slžka Stallichva 936/1, Praha 4, 140 00 E- mail: inf@davidbrthers.cz Telefn:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST USB Urbanistické středisko Brno, Příkop 8, 602 00 Brno Akce : TASOVICE ÚZEMNÍ PLÁN Evidenční číslo zhotovitele : 27 001 168 Objednatel : Pořizovatel : Obec TASOVICE Městský

Více

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚPO obsahuje změnu závazné části ÚPO Mlékosrby Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Mlékosrby Městský úřad Nový Bydžov Ing. arch. Karel Novotný

Více

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu - Obsah

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu - Obsah I. ÚZEMNÍ PLÁN Textová část územního plánu - Obsah Textová část územního plánu - Obsah... 1 1. TEXTOVÁ ČÁST... 2 1.1 (a) Vymezení zastavěného území... 3 1.2 (b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje

Více

Změna č.42 územního plánu KUTNÁ HORA. NÁVRH pro společné jednání

Změna č.42 územního plánu KUTNÁ HORA. NÁVRH pro společné jednání Změna č.42 územního plánu KUTNÁ HORA NÁVRH pro společné jednání TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydá: Zastupitelstvo obce Kutná Hora Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední

Více

STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016)

STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016) STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016) návrh pr schválení dle 42 zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu (stavební

Více

I. ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRMILOV

I. ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRMILOV I. ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRMILOV Správní rgán, který změnu č. 1 vydal : Zastupitelstv města Strmilv Datum nabytí účinnsti změny č. 1 Oprávněná úřední sba přizvatele Jmén a příjmení : Funkce : Pdpis

Více

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 SROVNÁVACÍ TEXT SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA ODŮVODNĚNÍ

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 SROVNÁVACÍ TEXT SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA ODŮVODNĚNÍ Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 SROVNÁVACÍ TEXT SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA ODŮVODNĚNÍ 1 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: ZLÍN ÚZEMNÍ PLÁN Stupeň: PŘÍLOHA 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Více

Ú Z E M N Í P L Á N Č E J K O V I C E A. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

Ú Z E M N Í P L Á N Č E J K O V I C E A. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Ú Z E M N Í P L Á N Č E J K O V I C E A. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. Územní plán Čejkvice byl splufinancván z rzpčtu Jihmravskéh kraje URBANISTICKÉ

Více

LUKOVANY A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Ú Z E M N Í P L Á N

LUKOVANY A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Ú Z E M N Í P L Á N LUKOVANY Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail:ciznerova@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: +420

Více

P O L I Č K A LOKALITA BEZRUČOVA

P O L I Č K A LOKALITA BEZRUČOVA P O L I Č K A LOKALITA BEZRUČOVA Územní studie A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8

Více

Záznam o účinnosti :

Záznam o účinnosti : STUDIO KAPA ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIER, DESIGN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Metodika územního plánování Veřejný zájem v územním plánování. Územní plánování 1 / 6

Metodika územního plánování Veřejný zájem v územním plánování. Územní plánování 1 / 6 Metdika územníh plánvání Veřejný zájem v územním plánvání Územní plánvání 1 / 6 Úrvně prstrvéh / územníh plánvání EVROPA (EU) nárdní plánvání ČESKÁ REPUBLIKA plánvání reginů KRAJE místní plánvání OBEC

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DAMNICE ZMĚNA Č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN DAMNICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN DAMNICE ZMĚNA Č. 1 okr. Znojmo I.A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DAMNICE BYLA SPOLUFINANCOVÁNA Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Pořizovatel: Objednatel: Projektant: MÚ

Více

návrh změny č. 5 územního plánu obce Dynín textová část

návrh změny č. 5 územního plánu obce Dynín textová část příloha č. 1 opatření obecné pova hy návrh změny č. 5 územního plánu obce Dynín textová část vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Dynín datum vydání: oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno

Více