BOLERADICE Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BOLERADICE Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o."

Transkript

1 BOLERADICE Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r..

2 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r Brn, Příkp 8 tel.: fax: Akce: ÚZEMNÍ PLÁN BOLERADICE Evidenční čísl: Přizvatel: Městský úřad Hustpeče Zhtvitel: Urbanistické středisk Brn, spl. s r.. Jednatelé splečnsti: Ing. arch. Vanda Ciznervá Ing. arch. Milš Schneider Prjektanti: urbanismus, architektura: Ing. arch. Vanda Ciznervá, Ing. arch. Pavel Ducháček dpravní řešení: Ing. Jiří Hrnčíř vdní hspdářství: Ing. Pavel Veselý energetika, spje: eklgie, živtní prstředí: Mgr. Martin Nvtný chrana ZPF, PUPFL: Datum: Listpad 2011

3 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní rgán, který ÚP vydal: Zastupitelstv městyse Bleradice Čísl usnesení a datum vydání ÚP: Datum nabytí účinnsti ÚP: Usnesení 6. zasedání zastupitelstva městyse Bleradice, dne Pdpis: Jmén a příjmení: Dr. Drahmír Hausner Ladislav Hrák Funkce: starsta míststarsta Oprávněná úřední sba přizvatele Jmén a příjmení: Funkce: Ing. arch. Lydie Filipvá veducí dbru reginálníh rzvje MěÚ Hustpeče Razítk: Zhtvitel: Urbanistické středisk Brn spl. s r.. Razítk: Pdpis: Jmén a příjmení: Ing. arch. Vanda Ciznervá Funkce: hlavní prjektant

4 OBSAH DOKUMENTACE ÚZEMNÍHO PLÁNU: A. TEXTOVÁ ČÁST ÚP B. GRAFICKÁ ČÁST ÚP: I. 1 VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ 1 : I. 2 HLAVNÍ VÝKRES 1 : I. 3 VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ A ASANACÍ 1 : 5 000

5 A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

6 OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI: 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT ÚZEMÍ OCHRANA A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ OCHRANA ZDRAVÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OCHRANA PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ, ZEMSKÉHO POVRCHU, PODZEMNÍCH A POVRCHOVÝCH VOD OCHRANA ÚZEMÍ PŘED POVODNĚMI URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY, PLOCH ÚZEMNÍCH REZERV ZASTAVITELNÉ PLOCHY PLOCHY PŘESTAVBY VYMEZENÍ SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA SILNIČNÍ DOPRAVA NEMOTOROVÁ DOPRAVA, ÚČELOVÉ KOMUNIKACE VEŘEJNÁ DOPRAVA LETECKÁ DOPRAVA DOPRAVA V KLIDU KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY KORIDORY PRO TECHNICKOU INFRASTRUKTURU VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ ENERGETIKA TELEKOMUNIKACE, RADIOKOMUNIKACE KONCEPCE NAKLÁDÁNÍ S ODPADY KONCEPCE ROZVOJE OBČANSKÉHO VYBAVENÍ KONCEPCE ROZVOJE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, OCHRANA KRAJINNÉHO RÁZU VYMEZENÍ PLOCH V KRAJINĚ PLOCHY ZMĚN V NEZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY KONCEPCE ROZVOJE PLOCHY BIOCENTER PLOCHY BIOKORIDORŮ VYMEZENÉ SKLADEBNÉ ČÁSTI ÚSES PROSTUPNOST KRAJINY PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ OCHRANA PŘED POVODNĚMI... 19

7 5.6. REKREACE VYMEZENÍ PLOCH PRO DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ OCHRANA PROTI RADONOVÉMU RIZIKU STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ A PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ ZÁSTAVBY PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ PLOCHY REKREACE PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ PLOCHY PŘÍRODNÍ PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ PLOCHY LESNÍ PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ ZÁSTAVBY VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT VYMEZENÍ DALŠÍCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE PROVĚŘENÍ JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE) ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ GRAFICKÉ ČÁSTI... 33

8 Bleradice, územní plán Textvá část 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Zastavěné území je vymezen k Zastavěné území je v grafické části vyznačen ve výkresech: I. 1 Výkres základníh členění území 1 : I. 2 Hlavní výkres 1 : KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT Je vyznačena v grafické části ve výkrese I. 2 Hlavní výkres KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ Hlavní cíle: vytvřit územně technické pdmínky pr rzvj sídla frmu kmplexníh návrhu uspřádání a využití území, s důrazem na vyvážený vztah hspdářskéh rzvje, sciální sudržnsti a kvalitních živtních pdmínek čelit nepříznivému trendu klesajícíh přirzenéh přírůstku byvatel vytvřením územně technických pdmínek pr kvalitní bydlení a rzvj pracvních příležitstí (pdnikání, rzvj cestvníh ruchu), pdpru mladých rdin zlepšit věkvu strukturu byvatelstva, vytvřit pdmínky pr živt senirů vymezením plch pr sprtvní a rekreační vyžití vytvřit atraktivní pdmínky pr rekreanty a byvatele bce zajistit dbru bslužnst území - vytvářet územně technické pdmínky pr rzvj a revitalizaci míst sciálních kntaktů, bsluhu dpravním a technickým zařízením navrhnut pdmínky pr chranu a rzvj hdnt území, vytvářet územně technické pdmínky pr dtváření krajiny upřesnit územní systém eklgické stability 2.2. KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT ÚZEMÍ OCHRANA A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ Kncepce chrany hdnt území vychází (krmě pdmínky respektvání definvaných a chráněných hdnt území, které jsu zajišťvány jinými právními předpisy) primárně z nutnsti zachvání charakteru urbanistické struktury sídla, nerzšiřvání zástavby d vlné krajiny a respektvání krajinnéh rázu. Územní rzsah je vymezen v v grafické části ve výkrese I. 2 Hlavní výkres. Obecné pdmínky chrany a rzvje hdnt: respektvat vymezené hdnty území, veškeré děje, činnsti a zařízení musí zachvat kvalitu urbanistickéh, architektnickéh a přírdníh prstředí, nesmí zde být umístěny stavby, které by znehdntily svým architektnickým ztvárněním, bjemvými parametry, vzhledem, účinky prvzu a pužitými materiály hdnty území, jejich prstředí a estetické půsbení v prstru sídla a krajiny řešení plch veřejných prstranství, zeleně a dpravní infrastruktury bude dpvídat významu a charakteru místa respektvat bjekty přispívající k identitě území (drbné sakrální stavby, památníky, pmníky a schy ) včetně jejich klí 1

9 Bleradice, územní plán Textvá část OCHRANA KULTURNÍCH HODNOT pr nejkvalitnější části řešenéh území je vymezen území zásadníh významu pr chranu hdnt a zahrnuje urbanisticky expnvané plchy, plchy se zachvalu urbanisticku strukturu a půvdní zástavbu a areál s pzůstatky bývaléh hradu Pdmínky chrany: v těcht územích není přípustné zkrácené stavební řízení histricky významné stavby: bjekt ppis bjektu kstel sv. Jana Křtitele Římskkatlický kstel ze 13. stl., přestavěn p r kaple sv. Rcha Kaple na návrší na severním kraji sídla, pstavena v r scha sv. Jana Nepmuka Umístěna v prstru pd kstelem. kamenný kříž Tzv. Hrákův kříž, při hlavní silnici v trati pd hradem. Pdmínky chrany: zachvat kvalitu histricky významných staveb, včetně nejbližšíh klí architektnicky cenné stavby: i.č. bjekt č.p. ppis bjektu 1 Orlvna (divadl) 113 Objekt z let se zachvaným půvdním stylem. 2 rdinný dům selské stavení 134 Půvdní architektura téměř nedtčena pzdějšími vlivy. Pdmínky chrany: zachvat kvalitu architektnicky cenných staveb, včetně nejbližšíh klí významné stavební dminanty bjekty, které určují urbanisticku kmpzici sídel: kstel sv. Jana Křtitele, kaple sv. Rcha, rzhledna Nedánv Pdmínky chrany: respektvat stavební dminanty, nepřipustit činnsti, výstavbu a záměry, které by mhly nepříznivě vlivnit jejich vzhled, prstředí, estetické půsbení v prstru sídla a krajiny a narušit funkci dminanty významné vyhlídkvé bdy místa jedinečných výhledů, ze kterých je mžn shlédnut zajímavé partie sídel, místa dálkvých phledů a vyhlídkvých bdů, ze kterých lze sledvat sídla a krajinu: rzhledna Nedánv, vyhlídkvý bd se susším Cyrila a Metděje severně d sídla Pdmínky chrany: respektvat místa jedinečných výhledů, nepřipustit činnsti, výstavbu a záměry, které by mhly tat místa a výhledy narušit místa výhledů pdpřit dpčívadly významné plchy sídelní zeleně plchy přispívající k harmnii v území (zahrada s parčíkem a dětským hřištěm v centru sídla) Pdmínky chrany: nepřípustné je zmenšvání plšnéh rzsahu dstranění vzrstlé zeleně je přípustné v případě její náhrady za zeleň vhdné druhvé skladby a vhdnéh umístění pietní pásm kl veřejnéh phřebiště pr chranu a zachvání piety kl hřbitva Pdmínky chrany: pietní pásm je navržen ve vzdálensti 25 m d stávajícíh areálu 2

10 Bleradice, územní plán Textvá část OCHRANA PŘÍRODNÍCH HODNOT A KRAJINNÉHO RÁZU rzvíjet harmnii prstředí s sídlením chrannu základníh krajinnéh rámce tvřenéh lesy a krajinnu zelení, jeh dplněním (břehvé prsty pdél vdních plch a tků ) včetně prlínání krajinné a sídelní zeleně a krdinací s územním systémem eklgické stability neměnit charakter přírdních hrizntů sídla (krmě havarijních stavů nesmí se dlesnit, trvale vykácet vzrstlá zeleň, v případě havarijních stavů je nutn zajistit bnvu) neumisťvat žádné stavby na přírdní dminanty výrazné vrchly zalesněných hřbetů, bnva půvdních rzhleden je mžná, pdmíněně přípustná je výstavba nvých rzhleden za pdmínky, že nedjde k výraznému narušení půsbení těcht dminant dplňvat krajinný rámec úpravu krajiny linivými prvky pdél tků, kmunikací a t především jižně a jihvýchdně d sídla OCHRANA CIVILIZAČNÍCH HODNOT civilizační hdnty spčívají ve vybavení sídla veřejnu infrastrukturu (dpravní a technická infrastruktura, veřejné bčanské vybavení ) Pdmínky chrany: respektvat stávající civilizační hdnty, pdprvat výstavbu navržené dpravní a technické infrastruktury pdpru výstavby hlavních rzvjvých plch umžnit využití a rzvj civilizačních hdnt realizvat prtierzní a prtipvdňvá patření OCHRANA ZDRAVÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V rámci územníh plánu jsu navrženy zásady a patření na chranu zdravých živtních pdmínek a živtníh prstředí. Územní rzsah je vymezen v grafické části ve výkrese č. I. 2 Hlavní výkres. respektvat navržené pásm chrany prstředí klem ČOV (viz. kap Odkanalizvání a čištění dpadních vd) pdmínky výstavby v plchách negativních vlivů (ze stávající dpravy, výrby, sprtu...): na plchách negativních vlivů mhu být umístěny bjekty s chráněnými venkvními prstry a chráněnými venkvními prstry staveb (dle platné legislativy na úseku chrany veřejnéh zdraví) až na základě hlukvéh vyhdncení, které prkáže splnění hygienických limitů hluku pr chráněný venkvní prstr a chráněné venkvní prstry staveb, případně až budu navržena a realizvána technická patření s parametry zajišťujícími sulad hlukvé zátěže v těcht prstrech s pžadavky danými právními předpisy na úseku chrany veřejnéh zdraví resp. chrany před škdlivými účinky hluku a vibrací u hlavních dpravních tepen prefervat umístění dějů, činnstí a zařízení nevyžadujících zvýšenu chranu prti hluku (např. bčanské vybavení kmerční...) max. dpad negativních vlivů (v plchách výrby, smíšených výrbních, sprtu...): pr tyt plchy (jedná se plchy stávající i navrhvané) platí, že dpad negativních vlivů (např. hluk, prašnst apd.) bude max. na hranici tét plchy rzdílnéh využití, negativní vlivy z těcht plch nesmí zasahvat d plch stávajícíh i navrhvanéh chráněnéh venkvníh prstru staveb chv hspdářských zvířat v zemědělských areálech je mžný puze v takvé kncentraci, aby nedšl k btěžvání byvatelstva vyššími kncentracemi páchnucích látek, rzhdující je vzdálenst k nejbližšímu chráněnému venkvnímu prstru; páchnucí látky z chvu hspdářských zvířat nesmí být ve vystupující vzdušině bsaženy v kncentraci btěžujících byvatelstv Záměr na umístění stavby pr výrbu u stávajících plch smíšených bytných bude psuzen z hlediska předpkládané hlukvé zátěže na stávající plchy smíšené bytné s tím, že nejpzději v rámci územníh řízení pr jedntlivé stavby umísťvané na plchy výrby bude prkázán, že celkvá hlukvá zátěž nepřekrčí hdnty stanvených hygienických limitů hluku v chráněném venkvním prstru a chráněných venkvních prstrách staveb. 3

11 Bleradice, územní plán Textvá část Záměr na umístění bjektu pr bydlení a jiných chráněných venkvních prstr (např. plcha pr sprt, rekreaci) u stávající výrbní zóny bude psuzen z hlediska předpkládané hlukvé zátěže ze stávající plchy výrby s tím, že chráněné prstry budu u stávající plchy pr výrbu navrhvány až na základě hlukvéh vyhdncení prkazujícíh, že celkvá hlukvá zátěž z výrbní plchy nepřekrčí hdnty hygienických limitů hluku stanvených pr chráněný venkvní prstr a chráněné venkvní prstry staveb. Záměr na umístění stavby pr bydlení u stávajících dpravních staveb bude psuzen z hlediska hlukvé zátěže ze stávající plchy dpravy s tím, že chráněné prstry budu u stávající plchy dpravy navrhvány až na základě hlukvéh vyhdncení, které prkáže splnění hygienických limitů hluku pr chráněný venkvní prstr a chráněné venkvní prstry staveb, včetně dlžení reálnsti prvedení navržených prtihlukvých patření. Pr plchy s ptenciálně rzdílným využitím s převažující funkcí bydlení je stanvena pdmínka specifikující nepřípustné využití, a t nepřípustné využití pr veškeré stavby a činnsti, jejichž negativní účinky na živtní prstředí překračují nad přípustnu mez limity stanvené v suvisejících právních předpisech (vylučení negativních účinků musí být prkázán v rámci územníh řízení) OCHRANA PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ, ZEMSKÉHO POVRCHU, PODZEMNÍCH A POVRCHOVÝCH VOD V rámci územníh plánu jsu navrženy zásady a patření na chranu krajiny. Územní rzsah je vymezen v grafické části ve výkrese č. I. 2 Hlavní výkres. pr chranu půdníh fndu jsu vymezeny plchy pr prtierzní patření - viz. kap Prtierzní patření chrana meliračních zařízení u melirvaných plch, které jsu částečně, neb celé navrženy k zástavbě (zastavitelné plchy) před zahájením výstavby prvést úpravu drenážníh systému tak, aby nedcházel k narušení jeh funkčnsti neb vlivnění zamkřením navazujících plch ÚP důsledně řeší čištění dpadních vd v celém řešeném území chrana přístupu k vdtečím pdél vdtečí bude zachván přístupný pruh pzemků v šířce 6-8m d břehvé hrany, v němž nebudu přípustné činnsti a stavby (např. plcení ), které by zamezily vlnému přístupu k vdteči OCHRANA ÚZEMÍ PŘED POVODNĚMI pr chranu území před pvdněmi je vymezena plcha pr prtipvdňvá patření - viz. kap Ochrana před pvdněmi 4

12 Bleradice, územní plán Textvá část 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ Je vyznačena v grafické části ve výkrese I. 2 Hlavní výkres NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE Zachvává kntinuitu vývje sídla v návaznsti na platný územní plán a jeh změny. Zachvává a rzvíjí urbanisticku strukturu sídla s prpjením na klní krajinu při respektvání krajinnéh rázu, uspřádání zastavitelných plch je řešen převážně v návaznsti na zastavěné území. Vymezením plch pr bydlení (plchy smíšené bytné), bčanské vybavení a výrbu vytváří územní plán pdmínky pr stabilizaci pčtu byvatel, zlepšení věkvé struktury byvatelstva a udržení byvatel v sídle. ÚP vymezuje plchy se smíšeným využitím (plchy smíšené bytné, smíšené výrbní), které umžňují širší spektrum činnstí a aktivit, přináší živení a zpestření struktury sídla. ÚP vymezuje plchy umžňující rzvj pracvních příležitstí v primárním sektru (stabilizvané areály zemědělské výrby), v sekundárním sektru (stávající a navržené plchy smíšené výrbní), v terciálním sektru a v cestvním ruchu (psílení služeb a turistické infrastruktury v rámci plch se smíšeným využitím). Navržené kncepční zásady umžní zajistit dstatečné technické vybavení a bsluhu území, vytváří pdmínky pr zlepšení prstupnsti krajiny a vedení cyklistických tras Kncepce rzvje plch s rzdílným způsbem využití: PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ Stabilizvané plchy zahrnují převážnu část Bleradic a jsu respektvány. Nvé plchy jsu navrženy zejména na krajích zastavěnéh území a dále, v rámci dplnění stávajících prluk, uvnitř sídla. Hlavní rzvjvá plcha je navržena na západním kraji sídla, rzsah a způsb zástavby a bsluha dpravní a technicku infrastrukturu bude prvěřena územní studií. PLOCHY REKREACE Stávající plchy (plchy rekreace hrmadné, plchy rekreace rdinné a plchy vinných sklepů) jsu respektvány. Je navržen rzšíření enklávy vinných sklepů na severním kraji sídla, pdrbněji viz. kap Rekreace. PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ Stávající plchy (veřejné bčanské vybavení, veřejné phřebiště, sprt) jsu respektvány a stabilizvány. Je navržen rzšíření stávajícíh sprtvníh areálu na jihzápadním kraji a nvá plcha na severzápadním kraji sídla, pdrbněji viz. kap Kncepce rzvje bčanskéh vybavení. PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ Stávající plchy jsu respektvány, nvé jsu navrženy pr bsluhu rzvjvých plch (plch změn). Pdrbněji viz. kap Kncepce rzvje veřejných prstranství. PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ Stávající plchy jsu respektvány, nvé plchy nejsu navrženy. Pdrbněji viz. kap Vymezení systému sídelní zeleně. PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ Stávající areál výchdně d sídla je stabilizván, nvé plchy jsu navrženy ve vazbě na něj. PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ Jsu stabilizvány zemědělské areály výchdně a severzápadně (u Bleradickéh rybníka) d sídla, nvé plchy nejsu navrženy. 5

13 Bleradice, územní plán Textvá část PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Stávající plchy jsu respektvány, nvé plchy jsu navrženy pr zajištění prstupnsti území a ve vazbě na navržené plchy smíšené výrbní. Dále je navržen rzšíření plchy SLZ (sprtvní létající zařízení) a účelvá kmunikace pr bsluhu navržené ČOV. Pdrbněji viz. kap Kncepce dpravní infrastruktury. PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY Stávající plchy jsu respektvány. Je navržena plcha pr ČOV včetně navrženéh pásma chrany prstředí kl ČOV a plcha pr sběrný dvůr. Pdrbněji viz. kap Kncepce technické infrastruktury. Stanvení pdmínek pr změny ve využití plch: viz. kap. 6. Stanvení pdmínek pr využití plch s rzdílným způsbem využití 3.2. VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY, PLOCH ÚZEMNÍCH REZERV ZASTAVITELNÉ PLOCHY i.č. Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 způsb využití plchy plcha smíšená bytná plcha smíšená bytná plcha smíšená bytná plcha smíšená bytná plcha smíšená bytná zn. k.ú. lkalita další pdmínky využití území SO Bleradice severzápad, Pekelná dpravní bsluhu řešit ze stávající kmunikace, dstavná stání pr mtrvá vzidla zajistit na vlastních pzemcích zajistit napjení na technicku infrastrukturu zajistit prstr 6m d hranice tku Haraska pr jeh údržbu nezastavitelná, nepltitelná plcha výškvá regulace zástavby: max. 1 NP + pdkrví SO Bleradice Nad Zahrady dpravní bsluhu řešit ze stávající kmunikace, dstavná stání pr mtrvá vzidla zajistit na vlastních pzemcích zajistit napjení na technicku infrastrukturu výškvá regulace zástavby: max. 2 NP neb 1 NP + pdkrví SO Bleradice Zahrady dpravní bsluhu řešit ze stávající kmunikace, dstavná stání pr mtrvá vzidla zajistit na vlastních pzemcích zajistit napjení na technicku infrastrukturu zajistit prstr 6m d hranice tku Haraska pr jeh údržbu nezastavitelná, nepltitelná plcha výškvá regulace zástavby: max. 2 NP neb 1 NP + pdkrví SO Bleradice sever, Klbucká SO Bleradice sever, Klbucká dpravní bsluhu řešit z navržené kmunikace, dstavná stání pr mtrvá vzidla zajistit na vlastních pzemcích zajistit napjení na technicku infrastrukturu výškvá regulace zástavby: max. 1 NP + pdkrví dpravní bsluhu řešit z navržené kmunikace, dstavná stání pr mtrvá vzidla zajistit na vlastních pzemcích zajistit napjení na technicku infrastrukturu výškvá regulace zástavby: max. 1 NP + pdkrví 6

14 Bleradice, územní plán Textvá část i.č. Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11 Z12 způsb využití plchy plcha smíšená bytná plcha smíšená bytná plcha smíšená bytná plcha smíšená bytná plcha smíšená bytná plcha smíšená bytná plcha smíšená bytná zn. k.ú. lkalita další pdmínky využití území SO Bleradice jihvýchd, Dlní Knec SO Bleradice jihvýchd, Pastýřská SO Bleradice jihvýchd, Pastýřská dpravní bsluhu řešit ze stávající kmunikace, dstavná stání pr mtrvá vzidla zajistit na vlastních pzemcích zajistit napjení na technicku infrastrukturu zajistit prstr 6m d hranice tku Haraska pr jeh údržbu nezastavitelná, nepltitelná plcha nenarušit funkčnst meliračníh systému výškvá regulace zástavby: max. 2 NP neb 1 NP + pdkrví dpravní bsluhu řešit z navržené kmunikace, dstavná stání pr mtrvá vzidla zajistit na vlastních pzemcích zajistit napjení na technicku infrastrukturu nenarušit funkčnst meliračníh systému výškvá regulace zástavby: max. 1 NP + pdkrví dpravní bsluhu řešit ze stávající kmunikace, dstavná stání pr mtrvá vzidla zajistit na vlastních pzemcích zajistit napjení na technicku infrastrukturu respektvat bjekt přispívající k identitě území (bží muka) zajistit prstr 6m d hranice tku Haraska pr jeh údržbu nezastavitelná, nepltitelná plcha nenarušit funkčnst meliračníh systému výškvá regulace zástavby: max. 2 NP neb 1 NP + pdkrví SO Bleradice jihzápad dpravní bsluhu řešit ze stávající kmunikace, dstavná stání pr mtrvá vzidla zajistit na vlastních pzemcích zajistit napjení na technicku infrastrukturu výškvá regulace zástavby: max. 1 NP + pdkrví SO Bleradice jihzápad dpravní bsluhu řešit ze stávajících kmunikací, dstavná stání pr mtrvá vzidla zajistit na vlastních pzemcích zajistit napjení na technicku infrastrukturu výškvá regulace zástavby: max. 1 NP + pdkrví SO Bleradice západ, Vrličky SO Bleradice západ, Vrličky zpracvání územní studie je nezbytnu pdmínku pr rzhdvání v rámci plchy řešit veřejné prstranství rzsahu min m 2 dpravní bsluhu řešit z navržené kmunikace, dstavná stání pr mtrvá vzidla zajistit na vlastních pzemcích zajistit napjení na technicku infrastrukturu nenarušit funkčnst meliračníh systému výškvá regulace zástavby: max. 2 NP neb 1 NP + pdkrví, na krajích plchy max. 1 NP + pdkrví dpravní bsluhu řešit z navržené kmunikace, dstavná stání pr mtrvá vzidla zajistit na vlastním pzemku zajistit napjení na technicku infrastrukturu výškvá regulace zástavby: max. 1 NP + pdkrví 7

15 Bleradice, územní plán Textvá část i.č. Z13 způsb využití plchy plcha smíšená bytná zn. k.ú. lkalita další pdmínky využití území SO Bleradice západ, Kpaniny dpravní bsluhu řešit z navržené kmunikace, dstavná stání pr mtrvá vzidla zajistit na vlastních pzemcích zajistit napjení na technicku infrastrukturu výškvá regulace zástavby: max. 2 NP neb 1 NP + pdkrví d plchy zasahuje pásm 50 m d kraje lesa výjimku řešit v následných řízeních Z14 plcha rekreace Rv Bleradice Tihelňa řešit umístění stavby vinnéh sklepa s ubytváním dpravní bsluhu řešit z navržené kmunikace, dstavná stání pr mtrvá vzidla zajistit na vlastním pzemku zajistit napjení na technicku infrastrukturu hlavní stavby umisťvat puze pdél navržené kmunikace výškvá regulace zástavby: max. 1 NP + pdkrví Z15 Z16 Z17 Z18 Z19 Z20 Z21 Z22 plcha bčanskéh vybavení plcha bčanskéh vybavení plcha veřejnéh prstranství plcha veřejnéh prstranství plcha veřejnéh prstranství plcha veřejnéh prstranství plcha veřejnéh prstranství plcha smíšená výrbní OS Bleradice jihzápad, hřiště OS Bleradice severzápad, Hrní Knec PV Bleradice sever, Klbucká řešit rzšíření stávajícíh sprtvníh areálu a jeh zázemí případné bjekty a zařízení umisťvat mim zařízení a chranná pásma SKAO výškvá regulace zástavby: max. 1 NP + pdkrví řešit umístění sprtvníh areálu dpravní bsluhu řešit ze stávající kmunikace, dstavná stání pr mtrvá vzidla zajistit na vlastních pzemcích zajistit napjení na technicku infrastrukturu zajistit prstr 6m d hranice tku Haraska pr jeh údržbu nezastavitelná, nepltitelná plcha výškvá regulace zástavby: max. 1 NP + pdkrví d plchy zasahuje pásm 50 m d kraje lesa výjimku řešit v následných řízeních řešit prdlužení místní kmunikace a bsluhu navazujících zastavitelných plch řešit průchd cyklistické trasy PV Bleradice Tihelňa řešit realizaci místní kmunikace a bsluhu navazující zastavitelné plchy PV Bleradice jihvýchd řešit prdlužení místní kmunikace a Dlní Knec bsluhu navazující zastavitelné plchy PV Bleradice západ, Vrličky PV Bleradice západ, Kpaniny VS Bleradice průmyslvá zóna nenarušit funkčnst meliračníh systému zpracvání územní studie je nezbytnu pdmínku pr rzhdvání řešit realizaci místní kmunikace a bsluhu navazujících zastavitelných plch řešit prdlužení místní kmunikace a bsluhu navazující zastavitelné plchy řešit průchd cyklistické trasy dpravní bsluhu řešit z navržené kmunikace, dstavná stání pr mtrvá vzidla zajistit na vlastním pzemku zajistit napjení na technicku infrastrukturu bjekty a zařízení umisťvat mim trasu a chranné pásm nadzemníh vedení vn řešit rizik negativních vlivů výrby - respektvat pdmínky výstavby (viz. kap. Ochrana zdravých živtních pdmínek) 8

16 Bleradice, územní plán Textvá část i.č. Z23 Z24 způsb využití plchy plcha smíšená výrbní plcha dpravní infrastruktury zn. k.ú. lkalita další pdmínky využití území VS Bleradice průmyslvá zóna DS Bleradice průmyslvá zóna dpravní bsluhu řešit z navržené kmunikace, dstavná stání pr mtrvá vzidla zajistit na vlastním pzemku zajistit napjení na technicku infrastrukturu bjekty a zařízení umisťvat mim trasu a chranné pásm nadzemníh vedení vn řešit rizik negativních vlivů výrby - respektvat pdmínky výstavby (viz. kap. Ochrana zdravých živtních pdmínek) řešit realizaci kmunikace a bsluhu navazující zastavitelné plchy řešit průchd cyklistické trasy řešit realizaci kmunikace a bsluhu navazující zastavitelné plchy Z25 plcha dpravní infrastruktury DS Bleradice průmyslvá zóna Z26 Plcha SLZ DL Bleradice letiště řešit rzšíření plchy pr sprtvní létající zařízení Z27 plcha dpravní DU Bleradice u letiště řešit realizaci účelvé kmunikace a infrastruktury bsluhu navazující zastavitelné plchy Z28 plcha technické T Bleradice průmyslvá řešit umístění sběrnéh dvra infrastruktury zóna respektvat bjekt přispívající k identitě Z29 plcha technické infrastruktury PLOCHY PŘESTAVBY Nejsu vymezeny. území (bží muka) T Bleradice u letiště řešit umístění ČOV, příp. i sběrnéh dvra respektvat navržené POP klem ČOV 3.3. VYMEZENÍ SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ Plchy zeleně uvnitř zastavěnéh území jsu v rámci ÚP zařazeny d výčtu plch s rzdílným způsbem využití jak plchy sídelní zeleně Z a jsu vymezeny v grafické části dkumentace ve výkrese č. I. 2 Hlavní výkres. Zásady pr rzvj sídelní zeleně: veřejná zeleň parkvá - Zp respektvat stabilizvanu plchu v centru sídla, nvé plchy nejsu navrženy plchy veřejné zeleně parkvé lze realizvat v rámci dalších plch s rzdílným způsbem využití, např. plch veřejných prstranství, plch smíšených bytných zeleň zahrad Zz respektvat stabilizvanu plchu zeleně zahrad v západní části sídla, nvé plchy nejsu navrženy veřejná zeleň statní Zi, plní zejména funkci izlační a kmpziční respektvat stávající plchy, nvé plchy nejsu navrženy pdmínky využití území umžňují realizaci izlační a kmpziční zeleně v rámci dalších plch s rzdílným způsbem využití (např. plchy výrby, dpravní a tech. infrastruktury ) 9

17 Bleradice, územní plán Textvá část 4. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ 4.1. KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Plchy a návrh kncepce dpravy jsu vyznačeny v grafické části dkumentace ve výkrese č. I. 2 Hlavní výkres ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA řešeným územím neprchází železniční trať SILNIČNÍ DOPRAVA Silnice: respektvat stabilizvané plchy dpravní infrastruktury (silniční dprava DS) vymezené pr průchd silnic III. třídy Místní kmunikace: jsu navrženy plchy silniční dpravy DS (zn. Z22, Z23) pr bsluhu stabilizvanéh území a rzvjvých plch smíšených výrbních respektvat stabilizvané a navržené plchy veřejných prstranství PV; jejich sučástí jsu místní kmunikace, vymezené pr bsluhu stabilizvanéh území a rzvjvých plch - viz. kap Kncepce rzvje veřejných prstranství NEMOTOROVÁ DOPRAVA, ÚČELOVÉ KOMUNIKACE respektvat stabilizvané a navržené plchy (zn. Z27) dpravní infrastruktury (účelvé kmunikace, stezky pr pěší a cyklisty DU), vymezené pr zemědělsku dpravu, přístup na pzemky, prstupnst krajiny, bsluhu rzvjvé lkality ČOV a pr průchd tras pr pěší a cyklisty v rámci plch silniční dpravy DS, plch veřejných prstranství PV a plch účelvých kmunikací DU jsu trasvány stávající a navržené cyklstezky a cykltrasy: Mravská vinařská cyklstezka Velkpavlvická nvé cykltrasy jsu navrženy západně a jižně směrem na Hrní Bjanvice a Kurdějv, severně směrem na Klbuky u Brna v rámci územní rezervy (zn. R3) je vymezena cyklstezka k prpjení Bleradic a Mrkůvek (je vedena p plchách zemědělských, bez vymezení plchy pr cyklstezku) respektvat značené turistické trasy Obecné pdmínky pr umísťvání kmunikací: v plchách dpravní infrastruktury (DS, DU) a plchách veřejných prstranství (PV) umžnit vznik nvých kmunikací v šířkvých parametrech v suladu s příslušnými nrmami dle důvdu vzniku kmunikace v plchách s rzdílným způsbem využití je přípustné umisťvat nvé kmunikace v šířkvých parametrech v suladu s příslušnými nrmami dle důvdu vzniku kmunikace jak suvisející dpravní infrastrukturu VEŘEJNÁ DOPRAVA zachvat stávající kncepci veřejné dpravy, spčívající v zajištění dpravy autbusvými linkami, respektvat stávající zastávky veřejné dpravy budvání zastávek a zálivů veřejné dpravy (silniční linkvé) je přípustné v plchách s rzdílným způsbem využití jak suvisející dpravní infrastruktura 10

18 Bleradice, územní plán Textvá část LETECKÁ DOPRAVA respektvat stabilizvanu plchu dpravní infrastruktury (sprtvní létající zařízení DL) je navržena plcha pr sprtvní létající zařízení DL (zn. Z26) pr rzšíření stávajícíh areálu (vzletvé a přistávací dráhy) západním směrem DOPRAVA V KLIDU respektvat stabilizvanu plchu dpravní infrastruktury (dprava v klidu DP) plchy pr parkvání a dstavení vzidel řešit v rámci stávajících a navržených plch dpravní infrastruktury, plch veřejných prstranství (dle příslušných nrem) a v rámci dalších plch s rzdílným způsbem využití, které plchy pr parkvání a dstavení vzidel připuštějí jak suvisející dpravní infrastrukturu kapacity dpravy v klidu pr nvě navrhvanu zástavbu řešit vždy v těsné vazbě na tyt bjekty, pkud mžn na pzemku stavby 4.2. KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY Plchy a kridry a návrh kncepce technické infrastruktury jsu vyznačeny v grafické části dkumentace ve výkresech č. I. 2 Hlavní výkres, č. II. 2a Vdní hspdářství a č. II. 2b Energetika, spje. respektvat navržený kridr pr technicku infrastrukturu (KT1), zásady a pdmínky využití území kridrů inženýrské sítě v zastavěném území a zastavitelných plchách budu řešeny převážně v rámci stávajících a navržených plch veřejných prstranství a plch dpravní infrastruktury; další průběh sítí v rzvjvých plchách bude řešen následnu dkumentací KORIDORY PRO TECHNICKOU INFRASTRUKTURU Zásady pr využití území kridrů: Kridry jsu vymezeny jak chrana území pr realizace záměrů výstavby technické infrastruktury.tat území je nutn chránit z důvdu zajištění prstru pr umístění těcht staveb v navazujících řízeních (včetně prstru pr OP plynucích z příslušných právních předpisů) a ppřípadě také následný přístup k nim. Půsbnst kridru pr technicku infrastrukturu knčí realizací stavby. Pkud nebude změnu územníh plánu navržen jiné využití území, zůstává stávající využití území. Pdmínky pr využití území kridrů: využití činnsti, děje a zařízení technické infrastruktury, včetně dílčích úprav a napjení na stávající zařízení plchy pr chrannu a izlační zeleň, ÚSES nutné asanační úpravy Pdmíněně přípustné využití budvání inženýrských sítí, prpjení pěších a cyklistických tras, účelvých kmunikací před realizací záměru za pdmínky klméh, příp. nejkratšíh mžnéh křížení s navrženu plchu využití v těcht plchách není dvlen takvé využití, které by znemžnil realizaci navrženéh záměru není dvlen pvlvat žádné stavby ani dčasné vyjma navrhvaných staveb tech. infrastruktury (a staveb přím suvisejících), pr které je tt území chráněn V rámci ÚP je vymezen kridr pr technicku infrastrukturu: zn. účel kridru katastrální území KT 1 kanalizace - dvedení dpadních vd na ČOV Bleradice 11

19 Bleradice, územní plán Textvá část VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Zásbvání vdu Kncepce zásbvání vdu je v řešeném území stabilizvána. Kncepce rzvje: rzvdy v zastavěném a zastavitelném území budu řešeny v rámci veřejných prstranství a plch pr dpravu v rámci veřejných prstranství a plch pr dpravu budu stávající vdvdní řady v maximální mžné míře zakruhvány Odkanalizvání a čištění dpadních vd Odkanalizvání včetně zneškdňvání dpadních vd je nevyhvující. Kncepce rzvje: kanalizační sběrače v zastavěném a zastavitelném území budu řešeny v rámci stávajících a navržených veřejných prstranství a plch pr dpravu kanalizace bude řešena jak ddílná respektvat navrženu plchu pr ČOV (Z29) dešťvé vdy dvádět stávajícím systémem u zastavitelných plch uvádět v maximální míře dešťvé vdy d vsaku, jímat a využívat k zálivce nezhršvat dtkvé pdmínky v zastavěném a zastavitelném území respektvat navržené pásm chrany prstředí klem nvé ČOV 100,0 m zrušit stávající čistírnu dpadních vd výrbníh areálu ENERGETIKA Zásbvání elektricku energií Kncepce zásbvání el. energií je v řešeném území stabilizvána. Kncepce rzvje: pr zajištění výhledvých ptřeb ddávky bude využit výknu stávajících trafstanic; v případě nutnsti je mžn stávající trafa vyměnit za výknnější pr lkality smíšené výrbní budu navrženy samstatné trafstanice pdrbnější dkumentací dle ptřeby síť nízkéh napětí bude rzšířena a zahuštěna nvými vývdy v rámci veřejných prstranství a plch pr dpravu výstavba malých vdních elektráren je umžněna v plchách W (viz funkční využití území) a v statních plchách v návaznsti na vdy tekucí Zásbvání plynem Kncepce zásbvání el. energií je v řešeném území stabilizvána. Kncepce rzvje: pr zajištění výhledvých ptřeb ddávky bude využit výknu stávající regulační stanice plynvdy v zastavěném a zastavitelném území budu řešeny v rámci veřejných prstranství a plch pr dpravu 12

20 Bleradice, územní plán Textvá část Zásbvání teplem Kncepce zásbvání teplem je v řešeném území stabilizvána. Kncepce rzvje: lkálně lze využívat alternativních zdrjů (tepelná čerpadla, bimasa, slární energie...) TELEKOMUNIKACE, RADIOKOMUNIKACE Pšta a telekmunikace Kncepce rzvje: území je stabilizván, nejsu nárky na nvé plchy v rámci veřejných plch a plch pr dpravu realizvat kabelvu síť v návaznsti na stávající síť Radikmunikace Kncepce rzvje: telekmunikace a radikmunikace jsu stabilizvané 4.3. KONCEPCE NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Kmunální dpad bude tříděn, v maximální míře bude dále využíván, nevyužitelné slžky kmunálníh dpadu budu sváženy právněnu sbu na řízené skládky, příp. dstraňvány jiným způsbem v suladu s příslušnými záknnými ustanveními. Zásady pr nakládání s dpady: je navržena plcha pr sběrný dvůr mžnst situvání sběrných dvrů se dále připuští v plchách výrby a skladvání, v plchách smíšených výrbních a v plchách technické infrastruktury plchy pr tříděný dpad, včetně dpadu inertníh (stanviště kntejnerů, shrmažďvací místa) se připuštějí v plchách jak suvisející technická (příp. veřejná) infrastruktura 4.4. KONCEPCE ROZVOJE OBČANSKÉHO VYBAVENÍ Plchy a návrh kncepce rzvje bčanskéh vybavení a sprtu jsu vyznačeny v grafické části dkumentace ve výkrese č. I. 2 Hlavní výkres OBČANSKÉ VYBAVENÍ Kncepce rzvje: bčanské vybavení veřejné Ov jsu respektvány stabilizvané plchy veřejnéh bčanskéh vybavení další případné pžadavky na veřejné vybavení (např. zařízení zdravtnictví, dmy s pečvatelsku službu, apd.) řešit využitím plch smíšených bytných, které situvání zařízení bčanskéh vybavení připuštějí sezónní kulturní aktivity (kncerty pd širým nebem, cirkusy, kltče ) budu i nadále prvzvány v plchách stávajících sprtvních areálů a na plše veřejnéh prstranství v centru sídla, příp. na plše u rzhledny Nedánv vybavení charakteru ubytvání, bchdu a služeb je mžn rzvíjet také jak dplňkvu funkci v rámci plch smíšených bytných veřejná phřebiště Oh je respektvána stabilizvaná plcha veřejnéh phřebiště 13

21 Bleradice, územní plán Textvá část SPORT Kncepce rzvje: plchy sprtu OS stávající sprtvní areály jsu respektvány je navržen rzšíření stávajícíh sprtvníh areálu na jihzápadním kraji a nvá plcha na severzápadním kraji sídla dětská hřiště lze situvat i v rámci jiných plch s rzdílným způsbem využití, např. plch veřejných prstranství, sídelní zeleně, bydlení, smíšených bytných 4.5. KONCEPCE ROZVOJE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ Plchy a návrh kncepce veřejných prstranství jsu vyznačeny v grafické části dkumentace ve výkrese č. I. 2 Hlavní výkres. Kncepce rzvje veřejných prstranství suvisí s celkvým rzvjem sídla a t především s dpravní bsluhu navržených lkalit. Zásady pr rzvj veřejných prstranství: pr rzvj kvality živta v sídle maximálně respektvat stávající vymezené plchy veřejných prstranství PV, regenervat jejich kvalitu především v území s předpkladem sciálních kntaktů návsi, ulice, cesty pr pěší a cyklisty, zastávky ; nelze připustit nevhdné úpravy prstrů i bjektů v územích zásadníh významu pr chranu hdnt jsu navrženy plchy veřejných prstranství pr umžnění bsluhy rzvjvých plch dpravní a technicku infrastrukturu, pr realizaci místních kmunikací a cyklistických tras ve stávajících a navržených plchách veřejných prstranství umžnit dplnění vzrstlé zeleně pdél kmunikací na základě pdrbnější dkumentace, se znalstí průběhu inženýrských sítí; při výsadbě prefervat, z hlediska zachvání hdnt, dmácí dřeviny 14

22 Bleradice, územní plán Textvá část 5. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY 5.1. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, OCHRANA KRAJINNÉHO RÁZU ÚP respektuje přírdní hdnty území a vymezuje pdmínky pr chranu krajinnéh rázu viz. kap Ochrana a rzvj hdnt území. Pr udržení a psílení eklgické stability území je navržen územní systém eklgické stability (ÚSES) včetně návrhu na změnu využití území plch a zásad využívání krajiny. Obecně platí v celém řešeném území tyt zásady: chránit význačné stávající slitérní strmy a strmřadí v sídle i v krajině (v případě nezbytných zásahů nahradit ve vhdnějším místě) psilvat pdíl strmvé zeleně v sídle, zejména v uličních prstrech psilvat pdíl rzptýlené zeleně a trvalých travních prstů v krajině, realizvat zalučnění v plchách rné půdy pdél tků a v plchách pr navržený ÚSES zlepšit esteticku hdntu krajiny výsadbami alejí pdél kmunikací a cest, revitalizací tků s dplněním břehvých prstů a bnvením neb výstavbu nvých vdních plch neumisťvat žádné stavby na přírdní dminanty výrazné vrchly zalesněných hřbetů, bnva rzhleden (příp. sakrálních staveb) neb pdmíněná výstavba nvých je mžná respektvat charakter přírdních hrizntů sídla (nesmí se trvale dlesnit, vykácet vzrstlá zeleň na phledvě expnvaných hrizntech) Ochrana krajinnéh rázu: stavby pr bydlení situvat tak, aby zeleň zahrad tvřila mezičlánek při přechdu zástavby d krajiny stavby pr výrbu a skladvání, zemědělské stavby situvané ve vazbě na krajinu dclnit izlační zelení nerzšiřvat rnu půdu, dplnit zalučnění neb zatravněné svdné průlehy zachvat a rzvíjet zastupení a pdíl dřevin pdél cest, mezí apd. pdprvat dsadbu dřevin pdél cest vhdné dřeviny jsu klen, lípa, jírvec, vcné dřeviny pdél vdních tků mžn dplnit jasan, lši, dub letní aj. realizvat územní systém eklgické stability, včetně interakčních prvků. pdprvat zvyšvání pdílu vcných dřevin v záhumencích, v návaznsti na zastavěné území při realizaci záměrů je nutn zachvat stávající účelvé kmunikace zajišťující přístup k pzemkům a průchdnst krajiny v krajině je přípustné realizvání menších vdních plch, pdmíněně přípustné je zalesňvání viz kap. 6. Stanvení pdmínek pr využití plch s rzdílným způsbem využití. 15

23 Bleradice, územní plán Textvá část VYMEZENÍ PLOCH V KRAJINĚ Územní rzsah je vymezen v grafické části dkumentace ve výkrese č. I. 2 Hlavní výkres. Kncepce rzvje plch s rzdílným způsbem využití: PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ Vdní tky u vdních tků, se předpkládá puze běžná údržba Vdhspdářské plchy nejsu navrhvány vdhspdářské plchy Vdní nádrže, rybníky stávající vdní nádrž (Bleradický rybník) je stabilizvána PLOCHY PŘÍRODNÍ v územním plánu je navržen rzšíření plch přírdních pr bicentrum místníh významu výchdně d sídla (lkalita N1) PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ v plchách zemědělské zóny je nutn zvýšit pdíl přírdních prvků, rzsáhlé plchy rné půdy rzdělit vzrstlu zelení územní plán navrhuje na úkr plch prdukčních rzvj zastavitelných plch a plch smíšených nezastavěnéh území krajiné zeleně, a t frmu územníh systému eklgické stability nvé plchy zemědělské nejsu navrženy PLOCHY LESNÍ plchy lesní jsu v území stabilizvané, nvé plchy nejsu navrženy PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ KRAJINNÁ ZELEŇ v územním plánu je navržen rzšíření plch krajinné zeleně frmu realizace územníh systému eklgické stability (lkality N2 N7) PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ ZEMĚDĚLSKÉ vymezené plchy jsu stabilizvané, nvé plchy nejsu navrženy PLOCHY ZMĚN V NEZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ i.č. způsb využití území zn. k.ú. další pdmínky využití území N1 plcha přírdní E Bleradice řešit realizaci bicentra místníh významu N2 plcha SNÚ - krajinná zeleň NK Bleradice řešit realizaci bikridru místníh významu N3 plcha SNÚ - krajinná zeleň NK Bleradice řešit realizaci bikridru místníh významu N4 plcha SNÚ - krajinná zeleň NK Bleradice řešit realizaci bikridru místníh významu N5 plcha SNÚ - krajinná zeleň NK Bleradice řešit realizaci nadreginálníh bikridru N6 plcha SNÚ - krajinná zeleň NK Bleradice řešit realizaci nadreginálníh bikridru N7 plcha SNÚ - krajinná zeleň NK Bleradice řešit realizaci nadreginálníh bikridru Stanvení pdmínek pr změny ve využití plch: viz. kap. 6. Stanvení pdmínek pr využití plch s rzdílným způsbem využití 16

24 Bleradice, územní plán Textvá část 5.2. ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY Územní systém eklgické stability je vyznačen v grafické části dkumentace ve výkrese č. I. 2 Hlavní výkres KONCEPCE ROZVOJE Vymezený územní systém eklgické stability respektuje návrh nadřazené územně plánvací dkumentace, ddrženy jsu zásady návaznsti na klní území pužitím územně technických, brvých pdkladů a územně plánvací dkumentace navazujících bcí. Na území bce jsu významně zastupeny skladebné části ÚSES nedreginálníh i reginálníh významu. V jihzápadní části katastru je vymezena část nadreginální bicentra Přední Kut, v jihvýchdní části katastru je vymezena část reginálníh bicentra Kuntínv. Pdél jižní hranice katastru bce je vymezena sa nadreginálníh bikridru K 157 (NK16), západně d zastavěnéh území bce pak sa nadreginálníh bikridru K 132 (NK06). Územní systém eklgické stability místníh významu je zastupen v severvýchdní a výchdní části katastru bce. Územní systém eklgické stability je stabilizván. V západní a jižní části katastru bce jau převážně skladebné části existující, funkční. V severvýchdní a jižní části katastru jsu nefunkční (neexistující) prvky ÚSES navrženy k realizaci frmu návrhu na změnu využití území, a t dle místních pdmínek, jak plchy krajinné zeleně (NK) a plch přírdních (E) PLOCHY BIOCENTER Plchy bicenter viz kap Plchy přírdní. Stanvení pdmínek pr využití plch s rzdílným způsbem využití Plchy přírdní E PLOCHY BIOKORIDORŮ využití: sučasné využití využití, které zajišťuje vyské zastupení druhů rganismů dpvídajících trvalým stanvištním pdmínkám při běžném extenzivním zemědělském neb lesnickém hspdaření (trvalé travní prsty, extenzivní sady, lesy apd., vdní plchy a tky), případně rekreační plchy přírdníh charakteru, jiné jen pkud nezhrší eklgicku stabilitu; přitm změnu nesmí djít ke znemžnění navrhvanéh využití a přírdní funkce sučasných funkčních bikridrů Pdmíněně přípustné využití: nezbytně nutné linivé stavby dpravní a technické infrastruktury křížící bikridr v c nejkratším směru, vdhspdářská zařízení, ČOV atd., umístěny mhu být jen při c nejmenším zásahu a narušení funkčnsti bikridru. Umístění pkud mžn jen klm na bikridry, a v c nejmenším rzsahu. využití: změny využití, které by snižvaly sučasný stupeň eklgické stability danéh území zařazenéh d ÚSES (změny druhu pzemku s vyšším stupněm eklgické stability na druh s nižším stupněm eklgické stability, např. z luky na rnu půdu), které jsu v rzpru s funkcí bikridru jakékli změny funkčníh využití, které by znemžnily neb hrzily územní chranu a zalžení chybějících částí bikridrů rušivé činnsti, jak je umisťvání staveb, dvdňvání pzemků, těžba nerstných survin, apd., mim činnstí pdmíněných. 17

25 Bleradice, územní plán Textvá část VYMEZENÉ SKLADEBNÉ ČÁSTI ÚSES Vymezená bicentra nadreginálníh významu: NRBC 107 PŘEDNÍ KOUT (identifikace dle Návrhu zásad územníh rzvje JmK - NC13) bicentrum nadreginálníh významu, vymezené, funkční. Zahrnuje kmpaktní lesní prsty v jihzápadní části katastru bce. Vymezená bicentra reginálníh významu: RBC 209 Kuntinv (identifikace dle Návrhu zásad územníh rzvje JmK - RC 148) bicentrum reginálníh významu, vymezené, funkční. Zahrnuje lesní prsty v části stejnjmennéh lesníh kmplexu v jižní části katastru bce.. Vymezené bikridry nadreginálníh významu: K 132 (identifikace dle Návrhu zásad územníh rzvje JmK - NK06) sa nadreginálníh bikridru vymezená západně d zastavěnéh území bce v severjižním směru. Bikridr je existující, funkční. V trase nadreginálníh bikridru jsu vlžena dvě bicentra místníh významu. K 157 (identifikace dle Návrhu zásad územníh rzvje JmK - NK16) sa nadreginálníh bikridru vymezená pdél jižní hranice katastru bce na zemědělské půdě. V trase nadreginálníh bikridru není vlžen bicentrum místníh významu. Místní (lkální) územní systém eklgické stability Vymezené skladebné části: značení význam výměra (ha) délka (m) LBC 1 LBC 1 LBC 3 LBK 1 LBK 2 bicentrum místníh významu vlžené d K 132 bicentrum místníh významu vlžené d K 132 bicentrum místníh významu bikridr místníh významu bikridr místníh významu 20,3 ha existující, funkční 8,9 ha existující, funkční 2,5 ha částečně existující, částečně funkční 590 m částečně existující, částečně funkční 1280 m nefunkční, neexistující funkčnst vymezení a ppis návrh vymezen na severzápadní hranici katastru bce na lesní půdě. vymezen západně d zastavěnéh území bce v prstru pestrých krajinných frmací (les, pstagrární lada) vymezen ve výchdní části katastru bce v návaznsti na pravstranný přítk Harasky. Mkřadní část bicentra je nefunkční, navazující část bicentra zahrnující mezfilní prsty ve svahu je funkční. bikridr vymezen v jihvýchdní části katastru, využívá remízů a prstů v rámci zemědělských plch. bikridr pdél tku Harasky zachvat stávající využití zachvat stávající využití Neexistující část bicentra zalžit frmu realizace mkřadu, vdních plch a navazujících břehvých, ppřípadě litrálních splečenstev. Zachvat stávajcí využívání, neexistující část realizvat frmu výsadby dle stanvištních pdmínek místně příslušnými druhy dřevin Na rné půdě zalžit výsadbu dle stanvištních pdmínek místně příslušnými druhy dřevin 18

26 Bleradice, územní plán Textvá část 5.3. PROSTUPNOST KRAJINY Prstupnst krajiny je řešena vymezením hlavních stávajících a navržených plch dpravní infrastruktury účelvých kmunikací, které tvří základní kstru zajišťující prstupnst krajiny a přístup na pzemky ZPF a PUPFL, bsluhu plch rekreace a vedení cyklistických tras. Pdrbněji viz. kap Nemtrvá dprava, účelvé kmunikace PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ Řešené území se nachází v krajině s vyšším stupněm erzníh hržení. Lkality s ptenciálním rizikem zvýšené hdnty vdní erze jsu navrženy k řešení frmu patření snižujících erzi půdy. Vymezení plch a stanvení pdmínek pr změny v jejich využití: Plchy pr prtierzní patření: Jedná se svažité plchy rné půdy v krajině, na nichž je nutn prvést patření na eliminaci účinků vdní erze. Opatření budu řešena pdrbnější dkumentací. K úpravám jsu vymezeny plchy: Y1 plcha západně d Bleradic Y2 plcha severně d Bleradic Y3 plcha výchdně d Bleradic Pdmínky pr využívání území: využití: činnsti, patření a využití, které je mžn pvažvat za preventivní prti vdní erzi a které zvyšují retenční schpnsti krajiny (např. zatravnění, prtierzní sevní pstupy, realizace mezí, průlehů, vsakvacích pásů, agrtechnická patření typu hrázkvání, vrstevnicvé bdělávání plch, střídání vrstevnicvých pásů pldin, agrtechnická a technická prtierzní patření) pldry využití: činnsti, patření a funkční využití, které by zrychlily dtkvé pměry, neb by k tmu mhly druhtně vést 5.5. OCHRANA PŘED POVODNĚMI Kncepce rzvje: je vymezena plcha pr prtipvdňvá patření severně d bce ve vymezených plchách (Y1 až Y3 prtierzní patření) budu realizvána takvá patření, aby nedcházel k prudkému dtku pvrchvých vd d recipientů a následnéh zvyšvání průtku v rámci zastavitelných plch bude řešen hspdaření s dešťvými vdami pdrbnějšími dkumentacemi dešťvé vdy budu dváděny stávajícím systémem dešťvé vdy budu v maximální míře uváděny d vsaku, jímány na pzemku pr minimalizaci extravilánvých vd je nutn prvést změnu rganizace pvdí navrhnut rganizační (sevní pstupy, velikst a tvar pzemků), agrtechnická (vrstevnicvá rba) a stavebně-technická (průlehy, zelené pásy) patření Zásady pr chranu prti záplavám a přívalvým vdám: správci vdních tků mhu při výknu správy vdníh tku, pkud je t nezbytně nutné a p předchzím prjednání s vlastníky pzemků užívat pzemků susedících s krytem vdníh tku, a t: u drbných vdních tků nejvýše v šířce d 6 m d břehvé čáry nesmí dcházet ke zmenšvání průtčnéh prfilu stavby nesmí bránit dtku vd, nesmí dcházet ke zhršvání dtkvých pměrů 19

27 Bleradice, územní plán Textvá část 5.6. REKREACE Plchy a návrh kncepce rekreace jsu vyznačeny v grafické části dkumentace ve výkrese č. I. 2 Hlavní výkres. Zásady pr rzvj rekreace: rekreace hrmadná Rh jsu respektvány stabilizvané plchy hrmadné rekreace (rzhledna Nedánv, myslivecká buda Vškuchla), nvé plchy nejsu navrženy rekreace rdinná Rr je respektvána vymezená plcha rdinné rekreace u Bleradickéh rybníka, nvé plchy nejsu navrženy vinné sklepy Rv jsu respektvány stabilizvané plchy vinných sklepů (U kaple, areál Tihelňa) rzvjvá plcha je navržena ve vazbě na areál Tihelňa pr phybvu rekreaci (pěší turistiku a cyklturistiku) bude využita stávající a navržená síť účelvých kmunikací a cest pr krátkdbu rekreaci byvatel budu využívány zejména stávající plchy sídelní zeleně (Zp, Zz, Zi), zahrady, záhumenky a vinice a dále stávající plchy lesní (L) a plchy smíšené nezastavěnéh území - krajinné zeleně (NK) 5.7. VYMEZENÍ PLOCH PRO DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ Plchy pr dbývání lžisek nerstů nejsu v katastru bce vymezeny. V návaznsti na řešené území se nenachází plchy neb aktivity, které by vymezení plch pr dbývání lžisek v katastru Bleradice vyvlávaly OCHRANA PROTI RADONOVÉMU RIZIKU Řešené území se nachází v blasti nízkéh stupně radnvéh indexu. 20

L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN

L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce SOUBOR ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN UPRAVENÝ NÁVRH Evidenční čísl zhtvitele

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE Přizvatel: MěÚ Straknice zhtvitel: A+U DESIGN, spl. s r.. Nvá 24, České Budějvice Veducí prjektant: Ing. arch. Jiří Brůha datum: říjen 2012 1 N á v r h z a d á n

Více

Zákonná omezení v chráněných územích

Zákonná omezení v chráněných územích Záknná mezení v chráněných územích Mgr. Libr Opluštil Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Závěrečná prezentace výsledků prjektu Vliv chráněných území na rzvj bcí zkušensti českých a rakuských municipalit

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE Přizvatel: Městský úřad Břeclav, dbr rzvje a správy Zpracvatel: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. (v rámci dbrné pmci) 602 00 Brn, Příkp 8 Datum zpracvání:

Více

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1 Ú Z E M N Í P L Á N V E L K É S V A T O Ň O V I C E Z M Ě N A Č. 1 T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L K É S V A T O Ň O V I C

Více

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 SROVNÁVACÍ TEXT SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA ODŮVODNĚNÍ

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 SROVNÁVACÍ TEXT SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA ODŮVODNĚNÍ Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 SROVNÁVACÍ TEXT SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA ODŮVODNĚNÍ 1 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: ZLÍN ÚZEMNÍ PLÁN Stupeň: PŘÍLOHA 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Více

Metodika územního plánování Veřejný zájem v územním plánování. Územní plánování 1 / 6

Metodika územního plánování Veřejný zájem v územním plánování. Územní plánování 1 / 6 Metdika územníh plánvání Veřejný zájem v územním plánvání Územní plánvání 1 / 6 Úrvně prstrvéh / územníh plánvání EVROPA (EU) nárdní plánvání ČESKÁ REPUBLIKA plánvání reginů KRAJE místní plánvání OBEC

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj

Více

Územní studie TOPĚLEC

Územní studie TOPĚLEC 2013 Územní studie TOPĚLEC návrh Přizvaná ÚS TOPĚLEC bude služit jak pdklad pr rzhdvání v území v rzsahu vymezené řešenéh území a dále studie služí též jak pdklad pr nvý územní plán Čížvé. Ing. arch. Radek

Více

Změny ve využívání území, jejich důsledky pro plánování. Územní plánování 1 / 5

Změny ve využívání území, jejich důsledky pro plánování. Územní plánování 1 / 5 Změny ve využívání území, jejich důsledky pr plánvání Územní plánvání 1 / 5 bytné zóny Bydlení 50-60% urbanizvaných plch ve městech sučástí bydlení je mnh dalších činnstí vazba na základní bčanské vybavení

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Dlouhomilov Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Funkce: Jiří Štelc Starosta

Více

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI.

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI. Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Na Slvance 2 182 21 Praha 8 eli-cz@fzu.cz www.eli-beams.eu Ppis Stavby: akce: Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pr předmntáž a uskladnění technlgie ELI. Na vyznačeném

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

ÚZEMNÍ STUDIE Z5 ROZVOJ PÍSEČNÉ BLANSKO

ÚZEMNÍ STUDIE Z5 ROZVOJ PÍSEČNÉ BLANSKO ÚZEMNÍ STUDIE Z5 ROZVOJ PÍSEČNÉ BLANSKO TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: ÚZEMNÍ STUDIE Z5 - ROZVOJ PÍSEČNÉ

Více

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz OBNOVA NERATOVA Prjekt Sdružení Neratv,.s. www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi a putníh místa pmc lidem s pstižením a puštěným dětem

Více

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE. Ekonomika staveb a sídel /2

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE. Ekonomika staveb a sídel /2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE Eknmika staveb a sídel /2 Rzmístění bydlení ve městě filter dwn = vyfiltrvání stárnutím bytů se zhršuje kvalita bydlení nárčnější byvatelé dcházejí staré čtvrti

Více

Územně analytické podklady Karlovarského kraje

Územně analytické podklady Karlovarského kraje Územně analytické pdklady Karlvarskéh kraje 2015 část b) Rzbr udržitelnéh rzvje území 3. úplná aktualizace červen 2015 Základní údaje První Územně analytické pdklady rku 2009 byly splufinancvány z prstředků

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE Změna č.2 výrok AI. TEXTOVÁ ČÁST vypracovala: Ing. arch. Hana Vrchlavská, Ing. arch. Alena Fárková datum: březen 2013 OBSAH DOKUMENTACE A. TEXTOVÁ

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Šakvice, 691

Více

Jílové u Prahy - LOKALITA "ZA HUMNY" ÚZEMNÍ STUDIE. HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 1026/2 140 00 Praha 4 PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Jílové u Prahy - LOKALITA ZA HUMNY ÚZEMNÍ STUDIE. HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 1026/2 140 00 Praha 4 PRŮVODNÍ ZPRÁVA Rev. Datum Důvd vydání dkumentu, druh změny Vypracval Tech. kntrla Investr: PROFI AUTO CZ, a.s. Klvratská 1367/15 251 01 Říčany IČ 26178559 Kraj: Středčeský Okres: Praha - západ K.Ú.: Jílvé u Prahy, 660094

Více

příloha č. 1 opatření obecné povahy

příloha č. 1 opatření obecné povahy příloha č. 1 opatření obecné povahy návrh změny č. 1 územního plánu obce Stojčín textová část vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Stojčín datum vydání: oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ. změna č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ. změna č. 1 JESENNÝ pořizovatel projektant Městský úřad Semily obvodní stavební úřad oddělení územního plánování jako úřad územního plánování Ing.arch. M. Štěpánek, ARCH SERVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30 kooperace

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU POPICE

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU POPICE P O P I C E ÚZEMNÍ PLÁN- VÝROKOVÁ Č ÁST /Změna č.2/ Objednavatel: Obec Popice, Hlavní 62, 691 27 Popice, Pořizovatel: Městský úřad Hustopeče, Dukelské náměstí 2/2, 693 01 Odbor regionálního rozvoje Zpracovatel:

Více

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s.

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s. SDRUŽENÍ NERATOV,.s. partner prjektu Ergtep pr žáky i pedaggy, reg. čísl CZ.1.07/1.1.00/54.0051 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2 OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY I. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č.2 N Á V R H A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP,

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

Cycle Transport Improvements

Cycle Transport Improvements Cycle Transprt Imprvements 4. dubna 2011 MANUÁL K CYKLOWEBU Del. N.: D.1.1 Versin: 1 Date: Prepared: Checked: Apprved: R.T. JMS MSH 2 / 16 Cycle Transprt Imprvements Obsah 1 Úvd... 4 2 Ppis webvé aplikace

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář)

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář) OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hdinvá dtace: 4 vyuč. hdiny na každý seminář) PŘEHLED SEMINÁŘŮ: Oblast: Právní vzdělávání Pracvní práv v kntextu nvely bčanskéh zákníku. Přehled důležitých změn vyplývajících

Více

Silniční infrastruktura a legislativa

Silniční infrastruktura a legislativa Silniční infrastruktura a legislativa Mtt: Hdnta spjení dvu měst je čast vyšší, než sučet hdnt těcht měst Hannibal (247-183 př. n. l.) V rce 2013 jsem měl tu čest vést pracvní skupinu dbrníků pr silniční

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP NOVÝ BYDŽOV P R O S I N E C 2 0 1 0 ÚPLNÁ AKTUALIZACE

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP NOVÝ BYDŽOV P R O S I N E C 2 0 1 0 ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP NOVÝ BYDŽOV P R O S I N E C 2 0 1 0 ÚPLNÁ AKTUALIZACE ZÁKLADNÍ ÚDAJE POŘIZOVATEL: ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ORP NOVÝ BYDŽOV Městský úřad Nvý Bydžv Masarykv nám. 1, Nvý Bydžv

Více

podle přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb.

podle přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb. Oznámení kncepce pdle přílhy č. 7 zákna č. 100/2001 Sb. ve znění pzdějších předpisů STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020 Duben 2014 EIA SERVIS s.r.. České

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018 VLEBNÍ PRGRAM KDU-ČSL PLNÁ PR BDBÍ 2014 2018 Vážení splubčané, představujeme Vám vlební prgram KDU-ČSL pr vlby d Zastupitelstva města Plná. Při jeh tvrbě jsme se snažili pstihnut všechny důležité blasti

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Česká republika Grada - úvdní brazvka - Výklad, Prcvičvání, Test, Knec, u dlníh kraje Zpět, Rejstřík, Nápvěda (mim jiné i zapnut/vypnut zvuk) 3 strany, Pznámka (k tématu), Další téma, Pkračuj Výklad výklad

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE stupeň: stupeň: NÁVRH pro veřejné projednání dle 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění katastrální území:

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT 1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S U C H O V R Š I C E A. T E X T O V Á Č Á S T Ú Z E M N Í H O P L Á N U T E N E T, SPOL. S R. O., ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR, HORSKÁ 64, T R U T N O V Obsah textové části územního plánu

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Opařany Č. jedn. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor územního rozvoje Oprávněná osoba

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

část I. - analytická

část I. - analytická Plán udržitelné městské mbility města Brna část I. - analytická ČÁST D Vyhdncení vlivu na živtní prstředí Objednatel: Statutární měst Brn Dminikánské náměstí 1 601 67 Brn Zastupený: Bc. Rmanem Onderku,

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha?

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Pro seminář Národní dialog o vodě 2014: Co

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

Dotační možnosti pro podnikatele v období 2014 2020. z OP Zaměstnanost, OP Životní prostředí a. Integrovaného regionálního operačního programu

Dotační možnosti pro podnikatele v období 2014 2020. z OP Zaměstnanost, OP Životní prostředí a. Integrovaného regionálního operačního programu Dtační mžnsti pr pdnikatele v bdbí 2014 2020 z OP Zaměstnanst, OP Živtní prstředí a Integrvanéh reginálníh peračníh prgramu (zpracván dle aktuální verze peračních prgramů ke dni 20.2.2015) Operační prgram

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE O PROJEKTU Předkládaný výtah Metdiky tvrby prgramu rzvje bce ( Metdika ) je výstupem prjektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 Elektrnická metdická pdpra tvrby rzvjvých

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Č.j.: Počet listů:8 Počet příloh: 1/1 /2013/Jin NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Návrh tohoto zadání je určen k projednání v souladu s ust. 47, odst.2 stavebního zákona ve znění

Více

Územní plán VRBICE I. TEXTOVÁ ČÁST

Územní plán VRBICE I. TEXTOVÁ ČÁST Zastupitelstvo obce Vrbice příslušné podle 6 odst.5 písm.c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu( stavební zákon), za použití 43 odst.4, a 55 odst.2 stavebního zákona, 13 a přílohy

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011 Obec Vyská u Příbramě Výrční zpráva bce Vyská u Příbramě za rk 2011 dle zákna č. 106/1999 Sb., svbdném přístupu k infrmacím Zpráva pskytvání infrmací za rk 2011 - Pskytvání infrmací pdle 18 zákna č. 106/1999

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

R O Z H O D N U T Í I. územní rozhodnutí II. stavební povolení

R O Z H O D N U T Í I. územní rozhodnutí II. stavební povolení M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbr výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Hrní Pčernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 č. j.: P20/OV/9563/595/2010/Br/9 Vyřizuje: Ing.arch. Iva

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VESTEC vydávající správní orgán datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby podpis: Zastupitelstvo Obce Vestec starosta Miroslav

Více

ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu

ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelv, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelv.eu Č.j.: BATE 738/2013 Zn. sp.: BATE 184/2013 Batelv dne 4.7.2013 úřední hdiny: PO, ST 8:00-17:00;

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ POLITIKA PRO DARŮ & POHOŠTĚNÍ Nabízení či přijímání bchdních darů a phštění je čast náležitým způsbem, jak si bchdní partneři prkazují vzájemnu úctu

Více

Efektivní řešení pro elektřinu a teplo Kogenerační jednotky Bosch

Efektivní řešení pro elektřinu a teplo Kogenerační jednotky Bosch Efektivní řešení pr elektřinu a tepl Kgenerační jedntky Bsch 2 Efektivní řešení pr elektřinu a tepl - Kgenerační jedntky Bsch Vítejte u splečnsti Bsch Již více než st let je jmén Bsch synnymem pr prvtřídní

Více

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 1 602 00 Brno, Příkop 8 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Akce: ZLÍN ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.2 Stupeň: NÁVRH PŘÍLOHA

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán Zdeněk Kndler Zlín Státní energetická inspekce 28. 3. 2014 Státní energetická inspekce jak dtčený rgán v rámci plitiky územníh rzvje a územníh plánvání stanviska k plitice územníh rzvje a územně plánvací

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ Dle 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravená na základě projednání. Obsah:

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov Zápis z veřejnéh zasedání Zastupitelstva bce Pstřekv Míst: zasedací místnst Obecníh úřadu Datum: 26.11.2014 Zúčastnění členvé ZO: Omluveni: -- Jan Kreuz, Jarmír Steinberger, Petr Plák, Dana Vgeltanzvá,

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

Metodický pokyn pro hodnocení projektů v rámci 12. výzvy

Metodický pokyn pro hodnocení projektů v rámci 12. výzvy Strategický plán LEADER I Sudety míst k setkávání Metdický pkyn pr hdncení prjektů v rámci 12. výzvy Základní infrmace Tent metdický pkyn vychází z diskuse Prgramvéh výbru MAS Český Západ Místní partnerství

Více

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj Listpad 2012 INFORMAČNÍ SERVIS Infrmační servis dtačních mžnstech pr Ústecký kraj Listpad 2012 OBSAH ÚVOD... 4 FONDY EVROPSKÉ UNIE... 5 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SEVEROZÁPAD... 5 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ

Více

M Ě S T O R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U

M Ě S T O R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U O B J E D N A T E L MĚŘÍTKO M Ě S T O R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U - H O R N Í R O K Y T N I C E 1 9 7 5 1 2 4 4 R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C O V A T E L TENET,

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1228-211-2014

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost města Oslavany pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

ÚZEMNÍ PLÁN PITÍN NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN PITÍN NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN PITÍN I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb. ) ÚZEMNÍ PLÁN PITÍN ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který

Více

Programové prohlášení. Rady Karlovarského kraje

Programové prohlášení. Rady Karlovarského kraje Prgramvé prhlášení Rady Karlvarskéh kraje Obdbí 2015 2016 Preambule Při vědmí plitické dpvědnsti za chd a rzvj Karlvarskéh kraje vyjádřili kaliční partneři splečným prgramvým prhlášením vůli pracvat na

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějvice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějvice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějvice Viz

Více

ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN

ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN 1 ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Nymburk Datum: Červen 2008 2 I. Textová část změny územního plánu str.

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Plán udržitelné městské mbility Opava Veřejná zakázka na služby zadávaná pdle 21 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn): Plán udržitelné městské mbility

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

Územní plán PETROVICE u Moravského Krumlova I. TEXTOVÁ ČÁST

Územní plán PETROVICE u Moravského Krumlova I. TEXTOVÁ ČÁST Územní plán PETROVICE u Moravského Krumlova I. TEXTOVÁ ČÁST vydal správní orgán: Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I razítko správního orgánu: ZASTUPITELSTVO OBCE PETROVICE U MORAVSKÉHO KRUMLOVA číslo jednací:...

Více