Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 7. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 7. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15"

Transkript

1 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 7. ROČNÍK Václav Strážnický 2014/15

2 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA 1 hodina Úvod do učiva 6. ročníku. 3hodiny Nauka o významu slov Význam slova Slova jednoznačná a mnohoznačná Odborné názvy Slovo a sousloví, rčení Synonyma a homonyma Slova citově zabarvená Stanovení způsobu hodnocení a klasifikace Zavedení jednotné úpravy sešitů Prohlubování osvojování spisovné podoby českého jazyka Opakování a procvičování pravopisu Rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku Určování věcných významů slov Prohloubení si dovednosti práce se slovníkem SSČ Vyhledávání slov jednoznačných a mnohoznačných v zadaném textu, vysvětlování významů rčení a jejich začlenění do mluveného a psaného projevu ŘÍJEN CELKEM 8 HODIN První kontrolní diktát s testem Stavba slova Způsoby tvoření nových slov v češtině Odvozování Skládání Zkracování Odvozování podstatních jmen Odvozování přídavných jmen Odvozování sloves Odlišování slov neutrálních a citově zabarvených Vyhledávání citově zabarvených slov v beletrii Seznámí se stavbou slova Slovo základové a odvozené, slovotvorný základ, kořen slova, předpona, přípona, koncovka Tvoření nových slov, jejich rozpoznávání Přenáší pojmenování, části slova, odvozeniny Vyhledávání složeniny v textu, vytváření složeniny, složeniny vlastní a nevlastní Zkratky a zkratková slova Přechylování podstatných jmen Ukázky regionálních názvů Vyhledávání slov odvozených Kmen přítomný a minulý, příčestí minulé, koncovka

3 Odvozování slovesných tvarů Tvarosloví Opakování učiva o slovních druzích Mluvnické kategorie a pravopis slov ohebných LISTOPAD CELKEM 8 HODIN Druhý kontrolní diktát s testem Skloňování zájmena jenž Slovesa Slovesný rod Příslovce Příslovečné spřežky Zájmenné vzory a jejich tvary Skloňování zájmen podle daného vzoru Určování mluvnických kategorií sloves Trpný a činný rod Příslovce s opačným významem Příslovečné spřežky, vyhledávání v textu Stupňování příslovcí Stupňování příslovcí PROSINEC CELKEM 6 HODIN 6 hodin 1 hodina LEDEN CELKEM 8 HODIN 8 hodin Třetí kontrolní diktát s testem Další neohebná slovapředložky, spojky, částice, citoslovce Skladba Druhy vět podle postoje mluvčího Opakování a procvičování větné a souvětné stavby z učiva 6. ročníku Větná a souvětná schémata Věty oznamovací Věty rozkazovací,žádací Věty přací,žádací Věty tázací,doplňovací a zjišťovací Věty zvolací Věty dvojčlenné a jednočlenné,větné Rozlišování ohebných a neohebných slov, vyhledávání v textu Určování druhů vět Rozlišování vět jednoduchých a souvětí Věta hlavní a vedlejší Určování druhů vět, melodické různění Interpunkční znaménka Základní větné členy Věta dvojčlenná a jednočlenná Určování druhů jednočlenných vět, větné ekvivalenty

4 ekvivalenty ÚNOR BŘEZEN CELKEM 8 HODIN 4hodiny Čtvrtý kontrolní diktát s testem BŘEZEN KVĚTEN CELKEM 8 HODIN KVĚTEN - ČERVEN CELKEM 6 HODIN Pátý kontrolní diktát s testem Základní větné členy Podmět Přísudek Rozvíjející větné členy Předmět Příslovečné určení Přívlastek Doplněk Přístavek Druhy vedlejších vět Vedlejší věta podmětná Vedlejší věta přísudková Vedlejší věta předmětná Vedlejší věta přívlastková Vedlejší věta příslovečná Vedlejší věta doplňková Pravopis Procvičování pravopisu i/-y Vyjmenovaná slova Psaní i/-y v koncovkách podstatných jmen Psaní i/-y v koncovkách přídavných jmen Shoda přísudku s podmětem Podmět a slovní druh, kterým je vyjádřen Přísudek a slovní druh, kterým je vyjádřen Přísudek slovesný a jmenný se sponou a beze spony Vyhledávání a určování předmětu Vyhledávání a určování jednotlivých typů příslovečných určení Seznámí s jednotlivými typy přívlastků, vyhledávání a určování přístavků v textu Vyhledávání a určování různých typů přívlastků Vyhledávání a určování doplňku Souvětí podřadné a souřadné, nahrazování větného členu vedlejší větou Vyhledávání charakteristických spojovacích výrazů Určování druhu vedlejší věty Užívání jednotlivých druhů vedlejších vět Typické spojovací výrazy Graf souvětí. Vyhledávání daných souvětí v odborném textu, porozumění tomuto textu Tvoření spisovných tvary a jejich vědomé užívání Procvičování pravopisu i/y ve vyjmenovaných a příbuzných slovech Prohlubení znalosti všech vzorů podstatných jmen přídavných jmen Prohlubení si znalostí pravopisu koncovek příčestí minulého Prohlubení si znalostí pravopisu lexikálního,

5 Souhrnná cvičení slovotvorného, morfologického i syntaktického ve větě jednoduché i v souvětí Šestý kontrolní diktát s testem Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Procvičování a ověřování správnosti pravopisu velkých písmen s užitím jazykových příruček Shrnutí učiva, opakování, časová rezerva. Jazykové příručky a práce s nimi Vývoj jazyka ZÁŘÍ CELKEM 4 HODINY 1 hodina ŘÍJEN LISTOPAD CELKEM 8 HODIN První kontrolní slohová práce SLOH Úvod do učiva slohu Komunikace a sloh Popis Popis předmětu Popis uměleckého díla Popis pracovního postupu Charakteristika Cíl stylistiky. Jazykové styly. Slohové postupy. Slohové útvary. Popis statický a dynamický Osnova popisu a jazykové prostředky Popisný postup Jednotlivé plány popisu obrazu, Přiměřené odborné názvy v popisu pracovního postupu (užívá vhodných jazykových prostředků vzhledem k záměru, odborné termíny čerpá z různých slovníků) Povaha člověka, jeho schopnosti, zájmy, zvláštnosti Vyjádření se mj. i pomocí rčení a přirovnání Charakteristika vnější a vnitřní, přímá a nepřímá charakteristika literární či filmové postavy

6 PROSINEC LEDEN CELKEM 7 HODIN Druhá kontrolní slohová práce. Líčení-subjektivně zabarvený popis Líčení krajiny Výtah z odborného textu Volba citově zabarvených jazykových prostředků Působivost textu expresiva - citové vnímání, subjektivně zabarvený popis krajiny Řazení informací z daného textu s ohledem na jeho účel Osnova výtahu z odborného textu s ohledem na vhodný výběr jazykových prostředků Shrnutí hlavních myšlenek daného textu ÚNOR CELKEM 3 HODINY 3hodiny BŘEZEN CELKEM 3 HODINY Třetí kontrolní slohová práce 1 hodina DUBEN CELKEM 4 HODINY Žádost Životopis Pojem administrativní styl Formulace žádosti Orientace v obvyklých formách žádosti Vlastní životopis, životopis rodinného příslušníka, popř. známé osobnosti Profesní životopis a jeho sestavení Strukturovaný životopis KVĚTEN CELKEM 4 HODINY Vypravování Osnova vypravování Sestavení osnovy daného uměleckého vypravování, ústní reprodukce vypravování podle osnovy Přímá řeč Vlastní tvořivé psaní ČERVEN CELKEM 3 HODINY Čtvrtá kontrolní slohová práce Souhrnné poučení o slohu. Shrnutí učiva. Rozdíly v projevu mluveném a psaném Mezilidská komunikace pomocí slov Slohové postupy a útvary Opakování Poslech ukázek

7 ZÁŘÍ CELKEM 4 HODINY ŘÍJEN-LISTOPAD CELKEM 6 HODIN LITERATURA Můj domov Chrám i tvrz Svatý Václave Žij pravdu Běh na dlouhou trať Bylo, nebylo Karel Čapek: Chvála české řeči Marie Kubátová: O konci králíka a řeči lidí Fr. Nepil: Kapitola o řemeslnické češtině Fr. Nepil: Puty, lídy, panny Marie Ulčová: Čeština líbezná je řeč Mateřský jazyk jako nástroj dorozumění Encyklopedický a biografický slovník Píseň Svatý Václave Legendy a kroniky Legenda o sv. Václavu Kosmova a Dalimilova kronika Ivan Olbracht: Ze starých letopisů A. Jirásek: Praporec sv. Václava A. Jirásek: Blaničtí rytíři Fr. Halas: Praze Mir. Ivanov: Vražda! Pátrání téměř detektivní Nejstarší období českých dějin a nejvýznamnější osobnosti Pojem vlastenecká literatura Spisovné a nespisovné literární útvary Pojem český patron M.V. Kratochvíl: Mistr Jan Hus Husův list z Kostnice Z. Winter: Podoba Husova M. Ulčová: Výročí Mistra Jana Husa Význam slova reforma, náboženská reforma a náboženské symboly Ota Pavel: Jak to tenkrát běžel Zátopek Jarmila Kratochvílová: Dvě čtvrtky nejsou půlka Biografická a autobiografická literatura, autentičnost Ivan Olbracht: O stvoření světa

8 LISTOPAD-PROSINEC CELKEM 5 HODIN Byl jednou jeden a člověka Starý a Nový zákon Publius Ovidius Naso: Stvoření člověka Potopa Mir. Holub: Stručná úvaha o potopě Rudolf Mertlík: Prométheus Eduard Štorch: Oheň! Eduard Petiška: O životě slavného izraelského krále DavidaV+W: David a Goliáš Karel Šulc: Mladík s prakem Antické umění jako základ naší kulturnosti Užití archaismů a neologismů v textech Josef Brukner: Návštěva u pohádkového draka M. Macourek: Sedmá hlava Karel Čapek: Pohádka o sani z Vojtěšské ulice Vlad. Holan: Bajaja Jan Drda: Dalskabáty, hříšná ves, aneb zapomenutý čert Jan Werich: Moře, strýčku, proč je slané? Josef Hiršal: Královský vraník Dramatizace pohádky, porovnávání s prozaickou předlohou Pohádka lidová a umělá Pranostiky a přísloví Balada J. Erben: Zlatý kolovrat, Kytice B. Němcová: O zlatém kolovrátku Fr. Hrubín: Chytrá Šahrazád Žák: Fr. Hrubín: Pohádka o Abdalláhovi Viera Gašparíková: Vodní paní Jan Vladislav: O chytré nevěstě Pavel Šrut: Obr jménem Drobeček Alos Mikulka: O Červené karkulce Ukázky satiry ve veršované pohádce

9 PROSINEC-LEDEN CELKEM 6 HODIN LEDEN-BŘEZEN CELKEM 9 HODIN Školní kolo recitační soutěže. Ve zvířecím zrcadle V cizí zemi Co nás zajímá O zvířatech a lidech Satirická přirovnání K.H. Borovský: Král Lávra H.Ch. Andersen: Císařovy nové šaty Alegorická vyjádření Personifikace Charakteristika pomocí typických vlastností jednotlivých zvířat v bajkách Procvičování výrazné četby I. A. Krylov: Vlk a beránek, Liška a hrozny Ezop: Blahobyt a obojek K.Čapek: Bajky a podpovídky Jiří Žáček: ukázky z jeho díla I. Olbracht: O mudrci Bidpajovi a jeho zvířátkách E. Frynta: Nosorožec I. Vyskočil: Proč se lidé bojí zajíců Cestopis, populárně naučná, vědecká, umělecká a věcná literatura Zd. Vavřík: Dobrodružství Marka Pola A. Jirásek: Z Čech až na konec světa Karel Čapek: Anglický park, Hyde Park, Corrida Fr. Nepil: Býčí zápasy J. Shift: V zemi ušlechtilých koní Zápis z vlastní cesty formou cestopisu Karel Čapek: Minda čili o chovu psů, Buffino a Jůra M. Horníček: Hero J. Kainar: Kocourek L. Aškenazy: Ošklivý čumák M. Holub: Pes v lomu Fr. Nepil: Čí jsou to koníčky L. Aškenazy: Cvok Fr. Šrámek: Raport Chris Plattová: Malý král William Saroyan: Léto na krásném bílém koni Jiří Wolker: Bílý kůň Fejeton, čte jeho ukázky Rozdíl mezi publicistickým,

10 DUBEN KVĚTEN CELKEM 6 HODIN KVĚTEN-ČERVEN MINIMÁLNĚ 7 HODIN Osoby navzájem Nápady literárního klauna O našich dětech O lidech a robotech odborným a uměleckým stylem Vytváření příkladů metonymie, personifikace a metafory Vedení osobního deníku Sue Townsendová: Z deníku Adriana Molea Jar. Hašek: Školní výlet Iva Procházková: Únos z domu Alena Jantarová: Jak vlastně začaly prázdniny? B. Říha: Nad zemí Vědomí potřeby zřetelného úhledně psaného textu Sebeironie a satira Ota Pavel: Jak jsme zahynuli na rybách Grafická poezie Jiří Kolář: Stávka abecedy, Ře, ře Jan J. Hanzlík: Karamela J. Hiršal: Zrcadlo Nonsens literární nesmysl E. Frynta: Limeriky Jiří Žáček: Limerik Podoby grafické poezie Estetické vnímání textu Metaforická vyjádření Diskuse o možném významu grafické poezie Adolf Branald: Cestující kovář O. Batlička: Na ploché dráze Jana Knotková: Krakonoš a Lyžníci Vytváření filmu jako přepisu literárního díla nebo filmu na literární námět Ukázky této filmové tvorby Vlastenecké cítění, láska k rodnému kraji Leo Pavlát: Jak rabi Löw stvořil Golema, Golemovy služby V+W: Píseň strašlivá o Golemovi Konrád Fialkowskiá: Adam a Eva Mary Wollstonecraft

11 Shelleyová: Frankenstein A. R. Běljajev: Člověk obojživelník K. Čapek: RUR Pražské židovské pověsti a postava Abraháma Hlavní motiv pověsti a jeho rozvíjení Improvizaci Vyhledávání motivů Starého zákona v umělecké transformaci sci-fi. Literatura science -fiction Vnitřní monolog Dramatizace ukázek v žánru science -fiction Robot, robotizace Hodinová dotace: mluvnice 1,5 hodiny týdně, sloh jedna hodina týdně, literatura 1,5 hodiny týdně, praktické týdenní dělení časových dotací mluvnice a literatury bude přizpůsobeno okolnostem.

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK Václav Strážnický 2012/13 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo Jazykové vyučování 6. ročník Učivo Úvod o českém jazyce Rozvrstvení národního jazyka. Nářečí. Obecná čeština. Jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka Spisovná a nespisovná výslovnost. Základní větné

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahem vyučovacího předmětu český jazyk a literatura je naplňování

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Jazyková výchova. Ročník: Prima TVAROSLOVÍ A PRAVOPIS - OPAKOVÁNÍ. Očekávané výstupy ZV RVP

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Jazyková výchova. Ročník: Prima TVAROSLOVÍ A PRAVOPIS - OPAKOVÁNÍ. Očekávané výstupy ZV RVP Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Jazyková výchova Ročník: Prima TVAROSLOVÍ A PRAVOPIS - OPAKOVÁNÍ určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je ve správných tvarech ve svém mluveném

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4. Učební osnovy 4.1. Jazyk a jazyková komunikace Obsah se realizuje ve vzdělávacích oborech Český jazyk a literatura, Cizí jazyk a Další cizí jazyk. 4.1.1. Český jazyk A) Charakteristika vzdělávací oblasti

Více

5.1 Český jazyk a literatura Nižší stupeň osmiletého gymnázia

5.1 Český jazyk a literatura Nižší stupeň osmiletého gymnázia 5.1 Český jazyk a literatura Nižší stupeň osmiletého gymnázia Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace 4+1 4+1 4 4 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura.

Více

2. stupeň Český jazyk

2. stupeň Český jazyk 2. stupeň Český jazyk Ročník Výstupy Učivo Průřezová témata VI. JAZYKOVÁ VÝCHOVA rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Obor: Předmět: Charakteristika předmětu český jazyk a literatura 2. stupeň Obsah předmětu vychází ze vzdělávacího oboru v rámci vzdělávací oblasti Jazyk a

Více

PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy JAZYKOVÁ VÝCHOVA Ţák rozeznává deset slovních druhů rozezná ohebná a neohebná slova určí slovní

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1. VZDĚLÁVACÍ OBOR ČESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK: Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura se realizuje

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Jazyk a jazykové komunikace Český jazyk a literatura Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Český jazyk a literatura je

Více

UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ

UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ Obsah: ČESKÝ JAZYK 3 CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA 21 ANGLICKÝ JAZYK 25 KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE 35 DRUHÝ CIZÍ JAZYK 39 NĚMECKÝ JAZYK 41 FRANCOUZSKÝ JAZYK 52 RUSKÝ JAZYK 59 MATEMATIKA

Více

Očekávaný výstup z RVP Školní výstup Učivo Průřezová témata, projekty

Očekávaný výstup z RVP Školní výstup Učivo Průřezová témata, projekty 2. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník:6. Očekávaný výstup z RVP Školní výstup Učivo Průřezová témata, projekty - správně třídí slovní

Více

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA A) Mluvnice 1 - Obecné poučení o jazyce a abeceda a písmo b jak se lidé dorozumívají, funkce řeči c rozlišení prostředků mluveného a psaného projevu 2 - Zvuková stránka jazyka a slabiky a slabikování b

Více

5. Učební osnovy. Český jazyk a literatura. Charakteristika vyučovacího předmětu

5. Učební osnovy. Český jazyk a literatura. Charakteristika vyučovacího předmětu 5. Učební osnovy Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura

Více

II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia

II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia Platnost dokumentu od 1. 9. 2009 Obsah 1. Učební plán... 4 2. Začlenění průřezových témat... 6 3.

Více

Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3

Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3 1 OBSAH Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3 2. Charakteristika školy 4 2.1. Úplnost a velikost školy 4 2.2. Vybavení školy.. 4 2.3. Charakteristika pedagogického sboru... 4 2.4. Dlouhodobé projekty, mezinárodní

Více

ŠVP Heřmánek - část 4. Učební osnovy Základní a mateřská škola Heřmánek

ŠVP Heřmánek - část 4. Učební osnovy Základní a mateřská škola Heřmánek ŠVP Heřmánek - část 4. Učební osnovy Základní a mateřská škola Heřmánek K Cihelně 313/41 Praha 9 V Praze 25. 8.2014 Mgr. Miroslava Adamcová, ředitelka školy Zpracoval tým školy Ing. Olga Cajchanová, Mgr.

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

ŠVP Gymnázium Žatec od 1.9.2014 nižší stupeň osmiletého studia GYMNÁZIUM

ŠVP Gymnázium Žatec od 1.9.2014 nižší stupeň osmiletého studia GYMNÁZIUM od 1.9.2014 nižší stupeň osmiletého studia ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání GYMNÁZIUM GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE aktualizace září 2014 1 od 1.9.2014 nižší

Více

GYMNÁZIUM DR. KARLA POLESNÉHO ZNOJMO, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 4. Školní vzdělávací program

GYMNÁZIUM DR. KARLA POLESNÉHO ZNOJMO, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 4. Školní vzdělávací program 1 GYMNÁZIUM DR. KARLA POLESNÉHO ZNOJMO, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 4 Školní vzdělávací program 2 Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 2.1. Velikost školy 2.2. Vybavení školy 2.3. Charakteristika

Více

Osnovy Školního vzdělávacího programu AG

Osnovy Školního vzdělávacího programu AG Osnovy Školního vzdělávacího programu AG Osm svobodných umění Obsah 5.1 Český jazyk a literatura....................... 2 5.2 Anglický jazyk............................ 43 5.3 Německý jazyk............................

Více

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu.

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu. vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Předmět Český jazyk a literatura má komplexní charakter a jeho výuka je tradičně organizována do tří složek: literární výchovy, jazykové výchovy a komunikační a slohové výchovy.

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA IV. Učební osnovy 1. Učební osnovy 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název

Více