METODICKÝ MATERIÁL. pro hodnotitele písemných prací z českého jazyka a literatury

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "METODICKÝ MATERIÁL. pro hodnotitele písemných prací z českého jazyka a literatury"

Transkript

1 METODICKÝ MATERIÁL pro hodnotitele písemných prací z českého jazyka a literatury

2 Tato příručka je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Zpracovaly: Gabriela Baumgartnerová, Andrea Kapustová Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, 2013

3 OBSAH Úvod Hodnocení písemných prací z ČJL ve školním roce 2012/ Současný stav metodiky hodnocení písemných prací z ČJL Kritéria hodnocení písemné práce z ČJL Bodová škála Celkový bodový součet Hodnocení rozsahu Závěrečný komentář Otazníky v jednotlivých oblastech hodnocení Kritérium 1 (1A, 1B) Kritérium 2 (2A, 2B) Kritérium 3 (3A, 3B) Shrnutí některých zásad hodnocení písemných prací Ukázky hodnocení písemných prací Problematika nesplnění rozsahu PP Problematika nesplnění 1. kritéria Kriteriální hodnocení PP pod hranicí úspěšnosti Kriteriální hodnocení PP nad hranicí úspěšnosti Kriteriální hodnocení PP nad hranicí úspěšnosti Kriteriální hodnocení PP nad hranicí úspěšnosti

4 Úvod Jaké informace metodický materiál přináší a k čemu slouží Cílem tohoto metodického materiálu je podrobněji přiblížit jednotlivé oblasti metodiky hodnocení písemné práce. Jeho úkolem je jednak mapovat změny, které s sebou přináší vývoj metodiky písemné práce, jednak shrnout podstatné informace pro hodnocení písemných prací ve školním roce 2012/2013. Metodický materiál slouží jako podpora pro učitele ČJL, reaguje na problematické jevy při hodnocení PP z ČJL a zodpovídá na nejčastější dotazy v této oblasti. Materiál upřesňuje také práci s kritérii hodnocení písemné práce a s bodovou škálou. Na závěr této příručky jsou zařazeny i ukázky autentických písemných prací s kriteriálním hodnocením. 4 3

5 1 Hodnocení písemných prací z ČJL ve školním roce 2012/2013 Časová dotace pro napsání písemné práce Na začátku listopadu 2012 byla přijata novela školského zákona upravující nová pravidla maturitních zkoušek, pod č. 371/2012 Sb. vyšla také novela vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, která stanoví, že pro vypracování písemné práce z českého jazyka a literatury je vymezen čas 90 minut. Minimální požadovaný rozsah písemné práce V souvislosti se zvýšením časové dotace pro napsání písemné práce je navýšen i minimální požadovaný rozsah, a to na 250 slov. Metodický pokyn pro zohlednění tolerance požadovaného rozsahu minus 50 slov zůstává stejný jako v předchozích maturitních ročnících, pro hodnocení je tedy ještě přijatelný text, který obsahuje alespoň 200 slov. Hodnocení PP ve vztahu k výuce Při samotné výuce slohu se není třeba obávat, že by v novém hodnocení žáci při maturitní zkoušce neobstáli nebo že by se zásadně měnily požadavky na písemnou práci z českého jazyka a literatury. Cíl písemné práce jako dílčí zkoušky z českého jazyka a literatury zůstává stejný: Žák prokáže, že vytvoří text podle zadaných kritérií, dovede funkčně použít jazykové prostředky tak, aby odpovídaly stanovené komunikační situaci, a vytvoří myšlenkově ucelený, strukturovaný a koherentní text. 5 4

6 2 Současný stav metodiky hodnocení písemných prací z ČJL 2.1 Kritéria hodnocení písemné práce z ČJL Kritéria hodnocení se nemění, písemná práce je posuzována z hlediska 3 sledovaných oblastí hodnocení: 1 vytvoření textu podle zadaných kritérií, 2 funkční užití jazykových prostředků s ohledem na jazykovou normu a 3 kompoziční výstavba textu. 1 Vytvoření textu podle zadaných kritérií A Korespondence: text zadání, obsah, téma B Požadavky na naplnění komunikační situace (styl/útvar) 2 Funkční užití jazykových prostředků s ohledem na jazykovou normu A Pravopis a tvarosloví B Lexikum: adekvátnost výběru jazykových prostředků vzhledem k danému stylu/textu stylová zabarvenost slov přiměřenost pojmenování dané skutečnosti přesnost označení, věcná stránka označení, význam 3 Kompoziční výstavba textu A Koheze (formální prostředky textové návaznosti) syntax (výstavba věty a souvětí) konexe (např. vazby mezi větami) odkazování v textu prostředky textové návaznosti B Výsledná koherence textu (výsledná soudružnost textu, věcná souvislost textu) vnitřní strukturování na odstavce vnější úvod, stať a závěr způsob argumentace, souvislost/nesouvislost uváděných informací 6 5

7 2.2 Bodová škála V bodové škále dochází k určitým změnám, je nově a podrobněji popsána. K úpravám, které škálu zpřesnily a zjemnily, se přistoupilo na základě zkušeností, z nichž jako nejpodstatnější uvádíme: U části hodnotitelů přetrvávalo jednostranné hodnocení textu, např. důraz na pravopis (kritérium 2A) na úkor hodnocení práce s lexikem (2B). Bývala opomíjena celková výstavba a soudržnost textu, např. nebyla hodnocena argumentace v textu (kritérium 3B). Často byly spíše hodnoceny negativní jevy textu a nebyly zohledněny jeho pozitivní stránky. V kritériu 1A bývalo středem pozornosti hodnocení pouze to, zda se žák věnuje zadanému tématu, ale nikoli už to, jakým způsobem zadané téma zpracovává (povrchnost x nápaditost, myšlenková hloubka). Mezi hodnotiteli docházelo k nesouladu v hodnocení kritéria 2A. Popis jednotlivých podkritérií (1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B) je detailnější a strukturovanější. Výroky ve škále jsou zpřesněny, místo shrnujících souvětí jsou jednotlivé sledované oblasti popsány v bodech. Popis tak tvoří poměrně detailní oporu pro udílení bodů. Popsána jsou všechna bodová pásma, v bodové škále už tedy nejsou tzv. prázdné deskriptory. Bodová škála tak vytváří větší oporu nejen pro hodnotitele, ale je i uživatelsky přístupnější pro žáky a jejich rodiče. Šestistupňová bodová škála poskytuje dostatečný prostor pro odstínění jednotlivých bodových pásem, zároveň je však hodnocení poměrně jemné a detailní. Bodová škála je více sjednocena horizontálně i vertikálně (viz popis četnosti nedostatků napříč všemi bodovými pásmy a všemi kritérii). Bylo také zpřesněno kritérium 2A, a to kvantifikací chyb. Pro každé bodové pásmo je v bodové škále vymezen interval chyb, zároveň se zohledňuje jejich charakter. Kvantifikace chyb se týká pouze kritéria 2A, stejný přístup tedy není možné aplikovat na další sledované oblasti. Bodová pásma Při hodnocení písemné práce se udělují body v intervalu od 0 do 5 v každé ze šesti sledovaných oblastí (1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B), body popisují výkon žáka v každé této oblasti. Pro udělení 4 bodů nebo 5 bodů platí, že výkon žáka je v hodnocené oblasti velmi dobrý a že nevykazuje žádné závažné nedostatky. Rozdíl mezi těmito bodovými pásmy je ve škále vyjádřen v popisu maximálního výkonu, tzn. 5 bodů, adverbiem plně, např. rozmanité lexikální prostředky jsou plně funkční. Udělení 4 bodů znamená, že práce splňuje požadavky na dané kritérium a drobné nedostatky se objevují pouze ojediněle, 5 bodů se uděluje v případě, kdy výkon v určité oblasti lze vnímat jako nadstandardní (např. motivační dopis lze 7 6

8 bez úprav zaslat personalistovi, vypravování je zpracováno netradičně, libovolný text publicistického stylu by bylo možné uveřejnit v některém z periodik). Pásmo 3 bodů je popsáno v bodové škále pomocí slovního spojení v zásadě, např. kompozice textu je v zásadě vyvážená. Znamená to, že text vykazuje určité nedostatky, které však nemají závažný charakter. Udělení 1 bodu nebo 2 bodů již signifikuje přítomnost závažných nedostatků ( ve větší míře 1 bod, často/občas 2 body), které mají vliv na porozumění textu, resp. na čtenářský komfort adresáta. Pásmo 0 bodů označuje, že text vykazuje vysokou míru nedostatků a zároveň nedosahuje standardů požadovaných pro udělení 1 bodu. Práce s bodovou škálou Při hodnocení písemné práce je postup s bodovou škálou následující: v popisu jednotlivých bodových pásem se hledá právě to pásmo, které nejvíce odpovídá charakteru hodnoceného textu. Neznamená to tedy, že pro udělení určitých bodů v daném kritériu musí text vykazovat všechny znaky popsané v tomto bodovém pásmu (při hodnocení textu, který má výstavbu větných celků ve větší míře přetíženou a celkové nedostatky v syntaxi mají vliv na čtenářský komfort adresáta, je udělen 1 bod v kritériu 3A, přestože nemotivované odchylky od pravidelné větné stavby se v textu vyskytují občas = popis pro pásmo 2 bodů). 8 7

9 Bodová škála k hodnocení písemných prací z českého jazyka a literatury pro rok 2012/2013 Text se nevztahuje k zadanému 1A tématu Text se od zadaného tématu podstatně odklání a/nebo je téma zpracováno povrchně. Text se od zadaného tématu v některých pasážích odklání a/nebo jsou některé textové pasáže povrchní. Text v zásadě odpovídá zadanému tématu a zároveň je téma zpracováno v zásadě funkčně. Text odpovídá zadanému tématu a zároveň je téma zpracováno funkčně. Text plně odpovídá zadanému tématu a zároveň je téma zpracováno plně funkčně. Text prokazatelně nevykazuje 1B charakteristiky zadaného útvaru a reaguje na jiné vymezení komunikační situace. Text vykazuje značné nedostatky vzhledem k zadané komunikační situaci a zadanému útvaru. Text vykazuje nedostatky vzhledem k zadané komunikační situaci a zadanému útvaru. Text v zásadě odpovídá zadané komunikační situaci a zadanému útvaru. Text odpovídá zadané komunikační situaci a zadanému útvaru. Text plně odpovídá zadané komunikační situaci a zadanému útvaru. Pravopisné a tvaroslovné chyby 2A se vyskytují ve vysoké míře (10 a více chyb) 1. Chyby mají zásadní vliv na čtenářský komfort adresáta. Slovní zásoba je nemotivovaně 2B chudá až primitivní. V textu se vyskytují ve vysoké míře výrazy, které jsou nevhodně volené vzhledem k označované skutečnosti. Volba slov a slovních spojení zásadně narušuje porozumění textu. Pravopisné a tvaroslovné chyby se vyskytují ve větší míře (8-9 chyb). Chyby mají vliv na čtenářský komfort adresáta. Slovní zásoba je nemotivovaně chudá. V textu se ve větší míře vyskytují výrazy, které jsou nevhodně volené vzhledem k označované skutečnosti. Volba slov a slovních spojení narušuje porozumění textu. Pravopisné a tvaroslovné chyby se vyskytují často (6-7 chyb). Některé chyby mají vliv na čtenářský komfort adresáta. Slovní zásoba je spíše chudá. V textu se často vyskytují výrazy, které jsou nevhodně volené vzhledem k označované skutečnosti. Volba slov a slovních spojení občas narušuje porozumění textu. Pravopisné a tvaroslovné chyby se objevují místy (4-5 chyb). Chyby v zásadě nemají vliv na čtenářský komfort adresáta. Slovní zásoba je vzhledem ke zvolenému zadání postačující, ale nikoli potřebně pestrá a bohatá. V textu se místy vyskytují výrazy, které jsou nevhodně volené vzhledem k označované skutečnosti. Volba slov a slovních spojení v zásadě nenarušuje porozumění textu. Pravopisné a tvaroslovné chyby se objevují jen ojediněle (2-3 chyby). Chyby nemají vliv na čtenářský komfort adresáta. Slovní zásoba je spíše bohatá, rozmanité lexikální prostředky jsou téměř vždy funkční. V textu se jen ojediněle vyskytne výraz, který je nevhodně volený vzhledem k označované skutečnosti. Volba slov a slovních spojení nenarušuje porozumění textu. Pravopisné a tvaroslovné chyby se téměř nevyskytují (0-1 chyba). Případné chyby nemají vliv na čtenářský komfort adresáta. Slovní zásoba je motivovaně bohatá, rozmanité lexikální prostředky jsou plně funkční. V textu se nevyskytují výrazy, které jsou nevhodně volené vzhledem k označované skutečnosti. Volba slov a slovních spojení nenarušuje porozumění textu. Výstavba větných celků je 3A nemotivovaně jednoduchá až primitivní, nebo je ve vysoké míře přetížená. Nemotivované odchylky od pravidelné větné stavby se v textu vyskytují ve vysoké míře. Nedostatky mají zásadní vliv na čtenářský komfort adresáta. Výstavba větných celků je nemotivovaně jednoduchá, nebo je ve větší míře přetížená. Nemotivované odchylky od pravidelné větné stavby se v textu vyskytují ve větší míře. Nedostatky mají vliv na čtenářský komfort adresáta. Výstavba větných celků je spíše jednoduchá, nebo přetížená. Nemotivované odchylky od pravidelné větné stavby se v textu vyskytují občas. Nedostatky mají občas vliv na čtenářský komfort adresáta. Výstavba větných celků je v zásadě promyšlená a syntaktické prostředky jsou vzhledem ke komunikační situaci v zásadě funkční. Místy se objevují nemotivované odchylky od pravidelné větné stavby. Nedostatky mají místy vliv na čtenářský komfort adresáta. Výstavba větných celků je promyšlená a syntaktické prostředky jsou vzhledem ke komunikační situaci téměř vždy funkční. Nemotivované odchylky od pravidelné větné stavby se v textu vyskytují jen ojediněle. Nedostatky nemají vliv na čtenářský komfort adresáta. Výstavba větných celků je promyšlená a syntaktické prostředky jsou vzhledem ke komunikační situaci plně funkční. Nemotivované odchylky od pravidelné větné stavby se v textu nevyskytují. Čtenářský komfort adresáta není narušován. Text je nesoudržný a chaotický. 3B Členění textu je nelogické. Text je argumentačně nezvládnutý. Adresát musí vynaložit velké úsilí, aby se v textu zorientoval, nebo se v textu neorientuje vůbec. Kompozice textu je nepřehledná. V členění textu se ve větší míře vyskytují nedostatky. Argumentace je ve větší míře nesrozumitelná. Adresát musí vynaložit úsilí, aby se v textu zorientoval. Kompozice textu je spíše nahodilá. V členění textu se často vyskytují nedostatky. Argumentace je občas nesrozumitelná. Organizace textu má vliv na čtenářský komfort adresáta. Kompozice textu je v zásadě vyvážená. Text je až na malé nedostatky vhodně členěn a logicky uspořádán. Argumentace je v zásadě srozumitelná. Organizace textu v zásadě nemá vliv na čtenářský komfort adresáta. Kompozice textu je promyšlená a vyvážená. Text je vhodně členěn a logicky uspořádán. Argumentace je srozumitelná. Organizace textu nemá vliv na čtenářský komfort adresáta. Kompozice textu je precizní. Text je vhodně členěn a logicky uspořádán. Argumentace je velmi vyspělá. Organizace textu nemá vliv na čtenářský komfort adresáta. 1 Kvantifikace chyb se vztahuje pouze ke kritériu 2A. Určený interval uvádí počet tzv. hrubých chyb, dvě malé chyby odpovídají jedné hrubé. Případné chyby v bodovém pásmu 4 a 5 bodů nemají závažný charakter, viz metodický materiál.

10 2.3 Celkový bodový součet Body udělené v jednotlivých podkritériích se sčítají, stejně jako celá kritéria, celkový maximální součet bodů je tedy 30 bodů. Fiktivní písemná práce může být např. hodnocena tímto způsobem: 1A = 3 body, 1B = 3 body, tedy kritérium 1 = 6 bodů, 2A = 5 bodů, 2B = 3 body, kritérium 2 = 8 bodů, 3A = 3 body, 3B = 3 body, kritérium 3 = 6 bodů, celkový součet je 20 bodů. 2.4 Hodnocení rozsahu Rozsah hraje při hodnocení písemné práce formální roli, není proto zakomponován do hodnocení textu jako takového, žák nezískává žádné body za to, že minimální požadovaný rozsah splnil. Hodnotitel se na začátku hodnocení pouze rozhoduje, zda byl minimální požadovaný rozsah splněn, či nesplněn, a zda tedy je možné začít hodnotit písemnou práci podle jednotlivých kritérií, či nikoli. Původně stanovená tolerance minus 50 slov zůstává stejná, hodnotitel tedy může hodnotit i písemné práce, které obsahují alespoň 200 slov. Horní hranice rozsahu vymezena není. 2.5 Závěrečný komentář Současná legislativa nenařizuje povinný závěrečný komentář, z hlediska metodiky jej ale velmi doporučujeme, vytváří totiž oporu pro argumentaci daného bodového hodnocení a lze v něm zohlednit jednotlivé aspekty konkrétního písemného projevu žáka

11 3 Otazníky v jednotlivých oblastech hodnocení 3.1 Kritérium 1 (1A, 1B) Vytvoření textu podle zadaných kritérií 1A Korespondence: text zadání, obsah, téma Hodnotí se, NAKOLIK je téma splněno a JAK je zpracováno. Do popisu bodových pásem 1 a 2 je začleněn spojovací výrazem a/nebo, s nímž se pracuje následovně: popis pro udělení 1 bodu zní text se od zadaného tématu podstatně odklání a/nebo je téma zpracováno povrchně. Udělit 1 bod tedy můžeme ve 3 případech: a/ text je povrchní nebo b/ text se od zadaného tématu podstatně odklání nebo c/ text je povrchní a zároveň se od zadaného tématu podstatně odklání. Pojem funkčně v bodové škále V rámci podkritéria 1A se pracuje s termínem funkčně, tímto termínem je označena adekvátnost a vhodnost zpracování textu a přístup k tématu. V bodová škále v roce 2012 se v podkritériu 1A pracovalo s hodnotícími adjektivy, jako např. práce je povrchní a/nebo banální (1 bod), text je průměrný (pro 3 body), text je vyzrálý (5 bodů). Tyto pojmy bylo tehdy možné použít, protože byly vztaženy pouze k určité skupině hodnotitelů, která prošla náročným tréninkem a ohodnotila velký objem různorodých písemných prací. Na základě zkušeností a odborných diskusí se v současné podobě bodové škály ustálil pojem funkčně, který umožňuje posoudit text právě vzhledem ke způsobu zpracování daného tématu. Často se vedou spory o to, zda je možné v rámci maturitní písemné práce hodnotit originalitu, tvůrčí přístup. Jistá originalita, invenčnost se promítá např. do volby jednotlivých jazykových prostředků nebo kompozice textu, funkčnost může být synonymem tvůrčího přístupu. Co je v jedné komunikační situaci funkční, nemusí být naopak funkční v jiné komunikační situaci. Zatímco vypravování nebo jiné útvary uměleckého, popř. publicistického stylu vyžadují tvůrčí přístup a autorskou invenci, v útvarech administrativního stylu je třeba naopak uplatnit strategii odlišnou. Oba přístupy spojuje rozhodování o tom, který prostředek je možné v dané komunikační situaci použít a který je v jejím rámci funkční, nebo nefunkční. Hodnocení by mělo být zarámováno rozhodováním o celkovém vyznění textu

12 1B Požadavky na naplnění komunikační situace (styl/útvar) Hodnotí se, ZDA a JAK se žák orientuje v komunikační situaci, resp. funkčním stylu a útvaru. V některých zadáních se pracuje se zasazením slohového útvaru nebo daného typu textu 1 do komunikační situace, která vymezuje třeba předpokládaného adresáta textu, např. popis pracovního postupu přípravy palačinek do časopisu o vaření Velký gurmán s cílem zaujmout čtenáře. Pomocí popisu komunikační situace v zadání písemné práce zdůrazňujeme, že texty mají být tvořeny s jistým komunikačním záměrem a orientovány na jistého adresáta. Libovolný text publicistického stylu / článek V současné době dochází k rozvolnění publicistického stylu, není tedy nutné, aby hodnocený text vykazoval všechny prvky publicistického stylu, které jsou uváděny v učebnicích, připouští se např. i texty úvahového charakteru. Pro tento typ zadání je podstatná orientace na adresáta. Pokud je ve zpracování uvedeno libovolný text publicistického stylu nebo článek, pak žák může napsat text, v němž prokáže znalost publicistiky, ale který není konkrétním žurnalistickým útvarem, nebo si naopak zvolí konkrétní slohový útvar a napíše např. reportáž. Tento výběr nikam nezaznamenává, není tedy možné žáka penalizovat za to, že text působí dojmem zprávy, ale zpráva to není. Může se také stát, že jeden žák napíše např. hodnotící zprávu, druhý naopak fejeton. Ani jednoho není možné postihovat za zvolený způsob, přestože hodnotitel cítí, že napsat fejeton je těžší. Podstatné pro hodnocení libovolného textu publicistického stylu / článku bude, zda text vykazuje známky publicistického stylu a naplňuje komunikační situaci, je možné si ho představit v určitém periodiku. Vnitřní podmínka hodnocení pro 1. kritérium Pro hodnocení písemných prací stále platí vnitřní podmínka hodnocení, tedy písemná práce, která nesplňuje požadavky na 1. kritérium (reaguje na jiné téma nebo nevykazuje charakteristické rysy zadaného slohového útvaru / nerespektuje zadanou komunikační situaci), je hodnocena celkově 0 body a dále se nehodnotí. 1 Typem textu je v tomto kontextu myšlen např. úvahový text nebo libovolný text publicistického stylu

13 3.2 Kritérium 2 (2A, 2B) Funkční užití jazykových prostředků 2A Pravopis a tvarosloví Hodnotí se POČET chyb a jejich CHARAKTER. V rámci kritéria 2A se přistoupilo k vymezení počtu chyb, kvantifikace chyb se však týká pouze tohoto kritéria. Stanovení intervalu chyb umožňuje větší shodu v přístupu hodnotitelů k tomuto kritériu. I při hodnocení takových izolovaných jevů, jakými jsou pravopis a morfologie, je však třeba uplatňovat následující principy, a to chápat pravopisné a tvaroslovné chyby v kontextu celé práce a rozlišovat závažnost chyb v souvislosti s kontextem práce. Z tohoto pohledu lze vymezený interval chápat jako orientační. Žák se např. dopustí v celé práci pouze 3 chyb, a to ve slovech fšak, vykoukl z pozastromu, výkend. Hodnotitel neposuzuje pouze počet chyb, ale i jejich charakter a v tomto případě není pravda, že chyby nemají vliv na čtenářský komfort adresáta, jak to definuje pásmo pro udělení 4 bodů, v jehož vymezeném intervalu jsou 3 chyby uvedeny. Z tohoto důvodu je možné udělit v uváděném případě 3 body a zdůvodnit své hodnocení právě charakterem chyb. Tento princip lze samozřejmě uplatnit i obráceně žák napíše dvakrát chybně interpunkci v případech, kdy interpunkce nebrání porozumění textu, jinak i složité obraty píše bezchybně, tzn. případné chyby nemají vliv na čtenářský komfort adresáta, a hodnotitel tedy může udělit 5 bodů. Podstatné také je nepostihovat opakované chyby: a) žák neumí napsat spřežku vtom tato spřežka je při opakovaném použití chápána jako jedna chyba, ale chybný zápis každé jiné spřežky je další chyba, b) žák napíše chybně koncovku příčestí činného Hanka a Jana jeli do města, ve všech dalších spojení typu Hanka a Jana se dohadovali se chybná koncovka znovu nezapočítává, ale další chybné koncovky v tomto jevu už je nutné za chybu považovat ( děvčata se ptaly ). Pro hodnocení pravopisu je třeba vzít v úvahu rozlišení na hrubou a malou chybu, přičemž se navazuje na úzus, který je v českém školském prostředí běžný. Orientační rozlišení hrubých a malých chyb Hrubé chyby: ve vyjmenovaných slovech v pravidlech psaní i/y po tvrdých a měkkých souhláskách, v koncovkách slov ve shodě přísudku s podmětem v psaní velkých písmen v rozlišování hranice slov v chybném psaní předpon 13 13

14 v psaní předložek v asimilaci slov v souhláskových skupinách v psaní mě/mně, bě/bje, vě/vje, pě v interpunkci, pokud chyba má vliv na porozumění textu v zápisu přímé řeči, pokud chyba má vliv na porozumění textu chyby ve slovotvorbě Malé chyby: v interpunkci, pokud chyba nemá vliv na porozumění textu v zápisu přímé řeči, pokud chyba nemá vliv na porozumění textu v kvantitě hlásek v nesprávném dělení slov na konci řádku ve vynechání hlásek ve slově 2B Výběr lexika Hodnotí se šíře a pestrost použité SLOVNÍ ZÁSOBY, ADEKVÁTNOST jazykových prostředků vzhledem k označované skutečnosti a komunikační situaci a vliv volby lexikálních prostředků na POROZUMĚNÍ TEXTU. Hodnotitel v tomto kritériu zohledňuje také pisatelovu práci se synonymií, pokud je synonymie vzhledem k zadání žádoucí. Častým nevhodným jevem je např. nadužívání slovesa být ve slohových útvarech popisného charakteru. Je ale zřejmé, že ne každé zadání vyžaduje pestrou slovní zásobu, v administrativním stylu je naopak vhodné využívat ustálených obratů. Velkým problémem v žákovských písemných pracích je nerozlišování oficiálních a neoficiálních komunikačních situací a nerespektování tohoto aspektu při volbě lexika. Stylizace výchozího textu může vycházet z obecné češtiny (např. zadání Tak toto opravdu nebyla dovolená snů! / stížnost cestovní kanceláři na nevydařenou dovolenou na základě informací uvedených ve výchozím textu, v němž byl jako výchozí text použit internetový příspěvek), žák se však musí zorientovat v zadané komunikační situaci a volbu lexika jí přizpůsobit

15 3.3 Kritérium 3 (3A, 3B) Kompoziční výstavba textu 3A Formální prostředky textové návaznosti (koheze) Hodnotí se celková VÝSTAVBA VĚT, výskyt NEMOTIVOVANÝCH ODCHYLEK od pravidelné větné stavby a vliv syntaktických nedostatků na ČTENÁŘSKÝ KOMFORT ADRESÁTA. Žák by měl promyšleně pracovat s výstavbou vět, která by neměla být ani příliš jednoduchá (např. Na náměstí je kašna. V kašně je voda. ), ani přetížená. Ze zkušeností vyplývá, že právě přetížená výstavba větných celků je častým fenoménem žákovských prací a může mít zásadní vliv na čtenářský komfort adresáta. Stylizovat text je nutné i vzhledem ke zvolenému zadání, např. při vypravování funkčně využívat různé výstavby větných celků ke zvýšení napětí, ke gradaci vyprávěného příběhu. Při hodnocení by tedy měla být brána v úvahu nejen četnost chyb, ale i pestrost syntaktických prostředků. V tomto kritériu jsou zohledněny takové jevy, jako např. nadužívání ukazovacích zájmen, nefunkční opakování spojovacích výrazů nebo opakování výstavby vět (např. hromadění přívlastkových vět, opakování když jsme, tak jsme ). V tomto kritériu je text posuzován i na základě tzv. čtenářského komfortu. 3B Výsledná soudružnost textu, věcná souvislost textu (koherence) Hodnotí se KOMPOZICE textu, ČLENĚNÍ textu, způsob ARGUMENTACE a vliv organizace textu na ČTENÁŘSKÝ KOMFORT ADRESÁTA. Pojetí čtenářského komfortu je odvozeno od koherence textu, kterou lze pojímat také jako interakci mezi čtenářem a textem. Čtenářský komfort chápeme jako míru úsilí, které musí adresát textu vynaložit, aby textu rozuměl, nebo jako plynulost recepce textu. V souvislosti s hodnocením písemných prací z ČJL je pojetí čtenářského komfortu širší, je zdůrazněna právě interakce mezi čtenářem a textem, proto je pojem čtenářský komfort používán i v rámci kritéria 2A (zde mohou čtenářský komfort narušovat např. chyby typu výkend, pojť semnou, přestože sdělení je srozumitelné) a kritéria 3A (zde plynulost vnímání textu mohou narušit např. přetížené větné celky nebo nadměrný výskyt nemotivovaných odchylek od pravidelné větné stavby). V dřívějším pojetí hodnocení písemných prací se mluvilo o chybách, které narušují porozumění textu nebo přímo porozumění textu brání. Zdá se nám však, že pojem čtenářský komfort je v tomto kontextu výstižnější, při mnoha diskusích s učiteli českého 15 15

16 jazyka a centrálními hodnotiteli jsme se shodli na tom, že se češtinář bude snažit danému písemnému projevu žáka porozumět vždy, ale v některých případech bude muset vyvinout větší úsilí, aby se mohl v daném textu vůbec zorientovat. Čím méně úsilí adresát musí vynaložit, tím více je text soudržný, a tedy i pro adresáta přijatelný. Kompozice textu a jeho členění Text je třeba logicky členit podle toho, jaká je jeho struktura a jaká je souvislost uváděných informací. Problematickým jevem žákovských prací je členění textu podle jakéhosi univerzálního pravidla, že text má být členěn (zpravidla na 3 odstavce), ale je jedno jak. Není podstatné, jaký způsob grafického zaznamenání odstavců žák zvolí (zda s předsazením 1. řádku, nebo vynecháváním řádků mezi odstavci), důležité je to, zda text je členěn smysluplně a zda je pro adresáta přehledný a srozumitelný. Žák by měl uplatňovat zásady kompoziční výstavby textu a aplikovat je na svůj konkrétní text s ohledem na zvolené zadání, výsledkem žákovy práce by měl být myšlenkově ucelený, strukturovaný a koherentní text

17 4 Shrnutí některých zásad hodnocení písemných prací Vyváženost nebo nevyváženost kladů a záporů určitého jevu V některých zadáních se mají žáci vyjádřit zároveň ke kladům i záporům určitého problému. Je zřejmé, že z logiky věci bude vždy převažovat klad, nebo zápor. Není proto nutné posuzovat, jak velký prostor žák věnuje kladům nebo záporům daného jevu. Podstatný je rys srovnání, to, že pisatel bere v úvahu obě strany problému. Přistoupit na pravidla fikčního světa Při hodnocení písemných prací není podstatné ověřovat, zda jsou uváděné skutečnosti pravdivé. Ve zpracování je uvedeno např. článek do regionálního zpravodaje s cílem přilákat zákazníky do nově otevřeného kulturního a sportovního centra ve vaší obci, hodnotitel tedy nebude ověřovat, zda se skutečně nové centrum v popisované obci nachází. S tím souvisí i to, že je nutné respektovat princip výstavby fikčního světa, který si žák zvolí např. ve vypravování. Metaforičnost zadání Některá zadání jsou záměrně koncipována tak, aby poskytovala žákům určitou volnost. Např. v zadání Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce může být mateřská škola chápána jako metafora dětství nebo ve zpracování popis oblíbené části vašeho města / vaší vesnice může být moje obec chápána metaforicky jako srdeční záležitost. Faktické chyby V textech, jejichž podstatu tvoří faktické informace (texty výkladového charakteru, referát), se očekává, že žák s těmito fakty bude pracovat, nebude tedy uvádět, že např. Karel Čapek žil v 16. století. Tento typ chyby je možné zohlednit v kritériu 3B. Výchozí text Součástí některých zadání je výchozí text, role výchozího textu je uvedena ve zpracování. Pokud ve zpracování není přímo stanoveno, že žák musí výchozí text ve své práci použít, pak ho za jeho nevyužití nelze penalizovat. Výchozí text je možné do písemné práce funkčně začlenit. Pouze opsaný výchozí text se nezapočítává do celkového rozsahu práce, nejedná se totiž o text autorský

18 Chybu postihnout pouze v jednom kritériu Některé jevy svojí podstatou mohou spadat do více oblastí hodnocení, hodnotitel se tedy musí na základě kontextu práce rozhodnout, do kterého kritéria daný jev zařadí. Základním principem je daný jev postihnout pouze v jednom kritériu. Příkladem takového jevu mohou být například jevy morfosyntaktické: chybně zvolená koncovka, která ovlivňuje konstrukci celé věty (3A), lze ji však považovat i za chybu morfologickou (2A). Také opakování slova, které se promítne do syntaktické konstrukce, lze hodnotit v rámci podkritérií 2B, nebo 3A. Nečitelnost textu Pokud jsou v písemné práci nečitelné úseky, které jsou tzv. maskovacími manévry a mají zakrýt neznalost pravopisu (např. s, které se tváří jako z, nebo 3 obloučky na místě, kde se žák rozhoduje, zda napsat n, nebo nn ), jsou tyto jevy hodnoceny jako pravopisné chyby (2A). V jiném případě se nečitelné úseky promítnou do kritéria 3B, narušují totiž koherenci textu. Pokud je text (nebo jeho podstatná část) nečitelný, hodnotitel má právo písemnou práci dále nehodnotit, práce bude tedy hodnocena 0 body. V takových případech ale doporučujeme písemnou práci zkonzultovat ještě s jiným hodnotitelem. Hodnocení textu jako celku Písemná práce se hodnotí jako komplex, při hodnocení je třeba brát v úvahu jevy jak negativní, tak pozitivní

19 5 Ukázky hodnocení písemných prací Následující část metodického materiálu tvoří ukázky hodnocení písemných prací. Všechny uvedené písemné práce jsou autentickými přepisy žákovských písemných prací, ke každé z nich je připojeno jejich možné hodnocení, které je pouze orientační. Body, kterými by písemná práce v daném kritérium neměla být ohodnocena, jsou v tabulce vyznačeny červenou barvou. Pod tabulkou je vždy uveden komentář k písemné práci. U těch prací, které jsou ohodnoceny ve všech sledovaných kritériích hodnocení, jsou v textu problematické jevy označeny barevně a jsou komentovány v poznámkách pod čarou. Jak již bylo výše zmíněno, z povahy textu vyplývá, že ne všechny jevy lze jednoznačně přiřadit k jednomu kritériu hodnocení. Některé jevy vyznačené v předkládaných ukázkách písemných prací je tedy možné hodnotit i v rámci jiného kritéria než toho, ke kterému se na základě diskuse přiklonily autorky tohoto materiálu

20 5.1 Problematika nesplnění minimálního požadovaného rozsahu PP Graffiti: vandalismus nebo moderní forma umění? Zpracování: libovolný text publicistického stylu vyjadřující váš názor na graffiti Graffiti: moderní umění Graffiti se mohou zdát, ale nejen zdát jsou i tak brány, především pro starší obyvatelstvo a ty lidé, kterým byl daný objekt poškozen, jako né zrovna ideálním a moc hezkým moderním uměním. Pro většinu mladších a zabývajících se lidí se jevý tento vandalismus jako umění a mají v něm zálibu. Kdyby bylo možné na požadavky těchto mladých umělců vybudovat více legálních míst, nemuselo by se stávat to, že právě domy, byty, prostory, zdi těchto starších lidí by byly znehodnoceny a počmárány jak tomu říkají. Graffiti je druh umění, který není zrovna nejjednodušší a v některých případech se jedná o velice náročné obrazy malované a stříkané sprejem či tegovací fixou. Proto ho můžeme nazývat moderním uměním, které je velice náročné na přesnost. Některé graffiti jsou doslova unikátním obrazem, kterým autor graffitů chce něco říct a vyjádřit a nejen znehodnotit a poškodit daný objekt. Proto by se nemělo těmto lidem tolik bránit a nechat je dát najevo a ukázat nám jejich umění. Bylo by dobré nechat tyto umělce vyniknout na některých zlegalizovaných plochách v jakémkoliv okolí a městě

21 Minimální rozsah textu splněn ANO NE x 1 VYTVOŘENÍ TEXTU PODLE ZADANÝCH KRITÉRIÍ - 1A Korespondence: text zadání obsah - téma B Požadavky na naplnění komunikační situace (styl/útvar) FUNKČNÍ POUŽITÍ JAZYKOVÝCH PROSTŘEDKŮ S OHLEDEM NA JAZ. NORMU - 2A Pravopis a tvarosloví B Volba lexika (adekvátnost, přiměřenost) KOMPOZIČNÍ VÝSTAVBA TEXTU - 3A Koheze (formální prostředky textové návaznosti) B Výsledná koherence (výsledná soudržnost a věcná souvislost textu) CELKEM 0 Komentář: Písemná práce nesplňuje požadavky na stanovený minimální rozsah, text obsahuje pouze 179 slov, práce tedy nebude dále hodnocena. Písemná práce je celkově hodnocena 0 body

22 5.2 Problematika nesplnění 1. kritéria Tohle se nemělo stát! VÝCHOZÍ TEXT Kdyby člověk od mladosti až do stáří svého zapisoval všecky poklesky a hlouposti, kterých se dopustil, měl by každý velkou knihu Zpracování: vypravování o tom, jak jste udělali něco, co vás následně mrzelo (Josef Jungmann, Zápisník, upraveno) To se nemělo stát! Každý ve svém životě udělal spoustu poklesků a hloupostí. Já nejsem výjimkou. Jedna by se však dala nazvat opravdu zásadní. Je to ta, která ovlivnila většinu mého života. Není to poklesek krátkodobý, nýbrž trvající již několik desítek let. Je to nadměrná tichost. Na první pohled se nezdá být pokleskem, bohužel ale úroveň mého života značně omezuje. Z povahy nejsem tichý člověk, přesto však mluvím ve společnosti lidí jiných než svých nejbližších jen sporadicky. Brání mi v tom jakási vnitřní zábrana a strach z toho, že se ponížím. Spousta lidí je tichých, u mě je to ale až zarážející. Často se neodvážím ani pozdravit spolužáka, když mě nepozdraví první, abych ho snad neobtěžoval. Každý den si říkám, že dnes začnu mluvit, a bohužel tak nikdy neučiním. Ještě jsem schopný odpovědět na otázku, ale prezentovat svůj názor sám od sebe je pro mě téměř nesplnitelným úkolem. Nevím, kde se přesně objevil kořen tohoto bloku. Když se k mluvě odhodlám často se mi stává, že mluvím natolik potichu, že nejsem slyšet. Může za to asi moje nízká sebedůvěra, kterou si nejsem schopen zvýšit. Své zájmy tak směřuji úplně jinam než, kde by byly za normálních okolností. Místo toho, abych se bavil někde s kamarády, tak vysedávám nejčastěji před televizí či počítačem. Trvá to již několik let zhruba od druhé třídy. Trávím prakticky téměř všechen čas buď doma nebo ve škole. Promarnil jsem tak velkou část svého života a pokračuje to dnem za dnem. Nedokážu si říct, že začnu mluvit normálně a splnit to. To je to, čeho lituji

23 Minimální rozsah textu splněn ANO x NE 1 VYTVOŘENÍ TEXTU PODLE ZADANÝCH KRITÉRIÍ 0 1A Korespondence: text zadání obsah - téma B Požadavky na naplnění komunikační situace (styl/útvar) FUNKČNÍ POUŽITÍ JAZYKOVÝCH PROSTŘEDKŮ S OHLEDEM NA JAZ. NORMU - 2A Pravopis a tvarosloví B Volba lexika (adekvátnost, přiměřenost) KOMPOZIČNÍ VÝSTAVBA TEXTU - 3A Koheze (formální prostředky textové návaznosti) B Výsledná koherence (výsledná soudržnost a věcná souvislost textu) CELKEM 0 Komentář: Písemná práce nesplňuje požadavky na naplnění zadaného slohového útvaru (1B), lze ji spíše považovat za text úvahového charakteru, nikoli za vypravování. Pisatel se pokouší o sebereflexi, dominantním slohovým postupem textu je jednoznačně úvahový. Diskutabilní je ale i naplnění zadaného tématu (1A), pisatel uvažuje nad svou vlastností, která mu komplikuje život, nezabývá se žádným činem, resp. nevypráví o žádném činu, kterého lituje. Písemná práce nesplňuje požadavky na 1. kritérium, na základě vnitřní podmínky hodnocení se v dalších kritériích nehodnotí. Celkově je písemná práce hodnocena 0 body

24 5.3 Kriteriální hodnocení PP pod hranicí úspěšnosti Čest a sláva na prodej? VÝCHOZÍ TEXT Na tomto světě na prodej je všechno i čest a sláva všichni o tom ví jen čisté srdce krásné lidské srdce na žádném rynku není ke koupi. Zpracování: zamyšlení nad tím, zda je opravdu možné koupit si za peníze čest a slávu (Jan Skácel) S pojmem zamyšlení se pracovalo v zadáních MZ 2011, v současné době se používají pojmy úvahový text nebo text úvahového charakteru, které považujeme za synonymní. Téma: Sl. útvar: Osnova: Čest a sláva na prodej? Zamyšlení Vlastnosti bohatého člověka Hranice vkusu Boží mlýny 1 2 Jsou lidé bohatí a lidé hudí, 3 bohatí lidé, 4 které jsem za svůj život potkala 5 jsou 6 většinou namyšlení, myslí si o sobě (,) 7 že jsou nejlepší, nejchytřejší, že všechno ví 8 a všude byli 9 jak se říká. 10 Právě tací 11 lidé tvoří otázku, 12 jestli je čest a sláva na prodej. Samozřejme, 13 že 1 Opsání zadaného tématu a jeho zpracování není nutné, číslo zadání žák zapisuje na přední stranu záznamového archu. Rozvržení budoucího textu hraje důležitou roli v přípravné fázi písemné práce, je proto vhodné, aby si žák během 25 minut vymezených na výběr zadání svoji práci rozvrhl a napsal si např. osnovu textu nebo jeho koncept (k tomu slouží testový sešit). Osnova však není součástí hodnocení, není tedy nutné ji psát do záznamového archu. Pokud ji ale žák do záznamového archu napíše, není to důvodem k penalizaci. 2 3B, nevhodný úvod textu 3 2A, vynechání hlásky ve slově, malá chyba 4 3A, nevhodná výstavba věty, lépe rozdělit na dva samostatné větné celky (Bohatí lidé ) 5 2A, chybějící čárka 6 3A, výstavba věty, vzhledem ke kontextu je logičtější použít minulý čas slovesný 7 2A, chybějící čárka 8 2A, morfologie, chybný tvar slova 9 2A, možné napsat s čárkou i bez čárky, nevnímáme jako chybu 10 3A, slovosled (lépe: jak se říká, všechno vědí a všude byli) / 2A, chybný zápis uvozovek + nelogické použití uvozovek / 3B, nevhodné generalizace v celém větném celku 11 2B, nevhodný výběr lexika, vzhledem ke stylizaci celého textu 12 2B, výběr lexika ovlivňuje celou syntaktickou konstrukci a má vliv na porozumění textu 13 2A, chybějící diakritické znaménko, malá chyba + použití čárky zde nepovažujeme za chybu, možnost dvojí interpretace daného jevu 24

25 všichni tací 14 nejsou a maji 15 kladné vlastnosti a svými penezi 16 pomahaji 17 ostatním Můj názor na otázku, jestli je čest a slava 20 na prodej, tak si myslím, že ano. 21 Na takový názor jsem dospěla 22 s 23 doslechu lidí 24, televize a internetu, kdy 25 porád 26 slyšim 27 o úplatkářství politiků, policistů, učitelů, kvůli maturitám nebo vysokoškolskému diplomu. 28 Na druhé straně záleží na vkusu 29 a charakteru úplatek přijmout. 30 Když se zamyslím (,) 31 tak většina těchto lidí, 32 kteří si koupí za peníze kamarády a lásku (,) 33 ta je většinou myšlená ze strany movité osoby, tak už tím jsou slavní, tím se dostávají do článku 34 tisku, většina se o to i snaží. 35 A právě proto, že se o nich mluví a mohou si koupit (,) 36 co chtějí (,) 37 na rozdíl od lidí chudých, kteří nepotřebují žádnou slávu a ani aby byli v novinových článcích. 38 Bohatí lidé velice sebevědomí 39 a dovolí si uplatit člověka, 40 chudý člověk 41 by se styděl toto 42 udělat a navíc by na to ani neměl finance. 43 Tyto dvě společenské vrstvy jsou esteticky 44 i charakterově odlišni B, nevhodný výběr lexika + opakování slov 15 2A, chybějící diakritické znaménko, malá chyba 16 2A, chybějící diakritické znaménko, malá chyba 17 Na 2A, činy chybějící bohatých diakritické lidí, znaménko, kteří podplacejí malá chyba 46 (,) 47 najímají si vrahy, 48 pro zneškodnění osob, A, nevhodná výstavba věty, způsob odkazování, spojování vět v souvětí kteří 50 jim vadí (,) 51 plati 52 pořekadlo 53 Boží mlýny melou pomalu (,) 54 ale jistě B, kompozice textu, myšlenkový skok Samozřejmě 20 2A, chybějící diakritické nechci vyvyšovat 56 znaménko, malá chudé chyba lidi, ti jsou schopni stejných činu, 57 ale né 58 z důvodu 21 pro 3A, své chybná pohodlí výstavba (,) 59 věty ale - anakolut pro zisk 60 a pro ně pořekadlo platí také. 61 Je neuvěřitelné (,) 62 čeho 22 jsou 3A, schopni chybná vazba lidé, (dospět 63 pro peníze k něčemu) a kvůli penězům A, chybně napsaná předložka 24 3A, chybná výstavba věty (dospět na základě něčeho) 25 3A, nevhodný výběr spojovacího výrazu 26 LEGENDA K HODNOCENÉ PÍSEMNÉ PRÁCI 2A, chybějící diakritické znaménko, malá chyba, lze hodnotit i jako 2B, nespisovný tvar slova 27 2A: 2A, pravopis, chybějící diakritické tvarosloví znaménko, a slovotvorba malá chyba, lze hodnotit i jako 2B, nespisovný tvar slova 28 3A, nevhodná výstavba věty (absence spojek, nevhodný dodatečně připojený větný člen), vliv na porozumění 2B: volba lexika (adekvátnost, přiměřenost) textu / 3B, nelogický způsob argumentace 3A: 29 2B, větná nevhodně syntax zvolený a textová výraz vzhledem koheze k označované skutečnosti 3B: 30 3B, nadvětná nelogický způsob syntax argumentace a souvislost textu (koherence textu) 31 2A, chybějící čárka 32 3A, způsob odkazování 33 2A, chybějící čárka, vliv na porozumění textu 34 2A, chybějící diakritické znaménko, vliv na porozumění textu 35 3A, nelogická výstavba věty, zásadní vliv na srozumitelnost textu + 3B, narušení koherence textu, vliv na čtenářský komfort adresáta 36 2A, chybějící čárka 37 2A, chybějící čárka 38 3A, chybná výstavba věty, vliv na porozumění textu / 3B, generalizace, nelogická argumentace 39 3A, chybná výstavba věty (chybí sloveso) / 3B, generalizace 40 3B, nelogický způsob argumentace 41 3A, nevhodná výstavba vět, lépe rozdělit na dva samostatné větné celky (Chudý člověk ) 42 3A, způsob odkazování 43 3B, nelogický způsob argumentace 44 2B, nevhodně zvolený výraz vzhledem k označované skutečnosti 45 2A, morfologie, chybný tvar slova / 3B, nelogický způsob argumentace 46 2A, chybějící diakritické znaménko, malá chyba 47 2A, chybějící čárka, vliv na porozumění textu 48 2A, nadbytečná čárka 49 3A, nevhodná vazba 25

26 Na činy bohatých lidí, kteří podplacejí 46 (,) 47 najímají si vrahy, 48 pro zneškodnění osob, 49 kteří Na činy 50 jim bohatých vadí (,) lidí, 51 plati kteří 52 podplacejí pořekadlo (,) Boží 47 najímají mlýny si vrahy, melou 48 pomalu pro zneškodnění (,) 54 ale jistě. osob, Samozřejmě kteří 50 jim vadí nechci (,) vyvyšovat 51 plati pořekadlo chudé lidi, 53 ti Boží jsou schopni mlýny melou stejných pomalu činu, 57 ale (,) 54 néale 58 z důvodu jistě. 55 Samozřejmě pro své pohodlí nechci (,) 59 vyvyšovat ale pro zisk 56 chudé 60 a pro lidi, ně ti pořekadlo jsou schopni platí stejných také. 61 Je činu, neuvěřitelné 57 ale né 58 (,) z důvodu 62 čeho jsou pro své schopni pohodlí lidé, (,) pro ale peníze pro zisk a kvůli 60 a pro penězům. ně pořekadlo 64 platí také. 61 Je neuvěřitelné (,) 62 čeho jsou schopni lidé, 63 pro peníze a kvůli penězům. 64 LEGENDA K HODNOCENÉ PÍSEMNÉ PRÁCI LEGENDA K HODNOCENÉ PÍSEMNÉ PRÁCI 2A: pravopis, tvarosloví a slovotvorba 2B: 2A: volba pravopis, lexika tvarosloví (adekvátnost, a slovotvorba přiměřenost) 3A: 2B: volba větná lexika syntax (adekvátnost, a textová koheze přiměřenost) 3B: 3A: nadvětná větná syntax syntax a textová a souvislost koheze textu (koherence textu) 3B: nadvětná syntax a souvislost textu (koherence textu) 45 2A, morfologie, chybný tvar slova / 3B, nelogický způsob argumentace A, chybějící morfologie, diakritické chybný tvar znaménko, slova / 3B, malá nelogický chyba způsob argumentace A, chybějící diakritické čárka, vliv znaménko, porozumění malá textu chyba A, nadbytečná chybějící čárka, čárka vliv na porozumění textu A, 2A, nevhodná nadbytečná vazba čárka A, 3A, nevhodná morfologie, vazba chybný tvar slova A, chybějící morfologie, čárka, chybný vliv na tvar porozumění slova textu A, chybějící diakritické čárka, vliv znaménko, porozumění malá textu chyba B, 2A, nevhodně chybějící diakritické zvolený výraz znaménko, vzhledem malá k označované chyba skutečnosti A, 2B, nevhodně chybějící čárka zvolený výraz vzhledem k označované skutečnosti A, chybějící chybný zápis čárka uvozovek B, 2A, nevhodný chybný zápis výběr uvozovek lexika A, 2B, nevhodný chybějící diakritické výběr lexika znaménko, malá chyba A, nadbytečné chybějící diakritické diakritické znaménko, znaménko, malá lze chyba hodnotit i jako 2B, nespisovný tvar slova A, chybějící nadbytečné čárka diakritické znaménko, lze hodnotit i jako 2B, nespisovný tvar slova A, 2A, chybějící nevhodný čárka výběr spojky B, 3A, nelogický nevhodný způsob výběr spojky argumentace A, 3B, nelogický chybějící čárka způsob argumentace A, nadbytečná chybějící čárka čárka B, 2A, nelogický nadbytečná způsob čárka argumentace, nevhodná kompozice závěru 64 3B, nelogický způsob argumentace, nevhodná kompozice závěru 26

27 Minimální rozsah textu splněn ANO x NE 1 VYTVOŘENÍ TEXTU PODLE ZADANÝCH KRITÉRIÍ 1A Korespondence: text zadání obsah - téma B Požadavky na naplnění komunikační situace (styl/útvar) FUNKČNÍ POUŽITÍ JAZYKOVÝCH PROSTŘEDKŮ S OHLEDEM NA JAZ. NORMU 2A Pravopis a tvarosloví B Volba lexika (adekvátnost, přiměřenost) KOMPOZIČNÍ VÝSTAVBA TEXTU 3A Koheze (formální prostředky textové návaznosti) B Výsledná koherence (výsledná soudržnost a věcná souvislost textu) Komentář: 1. kritérium: Text se od zadaného tématu podstatně odklání, pisatel zjevně nechápe zcela pojmy čest a sláva, věnuje se spíše rozdílům mezi bohatými a chudými lidmi. Zadané téma je kromě toho zpracováno povrchně. (Tato písemná práce tedy splňuje oba faktory popsané v bodové škále pro udělení 1 bodu v kritériu 1A: povrchnost a odklon od tématu. Udělit 1 bod v kritériu 1A je však možné také při naplnění pouze jedné podmínky: buď je text jako celek povrchní, nebo se podstatně odklání od zadaného tématu.) Text vykazuje nedostatky vzhledem k zadanému slohovému útvaru. Úvahový postup v něm sice převažuje, práce však postrádá podstatné znaky zadaného útvaru, např. nahlížení daného problému z různých úhlů pohledu, zpochybňování jistot, kladení dosud netušených otázek a hledání odpovědí. 2. kritérium: Pravopisné a tvaroslovné chyby se v písemné práci vyskytují ve vysoké míře, přičemž mají vliv na čtenářský komfort adresáta. Pisatel často chybuje v interpunkci, v neúnosné míře se zde vyskytují chyby v kvantitě hlásek, některé z nich mají vliv na porozumění textu. Objevují se zde také chybné tvary slov, pisatel nerespektuje gramatická pravidla (osoby, kteří ). Slovní zásoba je spíše chudá, v textu se vyskytují výrazy nevhodně volené vzhledem k označované skutečnosti (esteticky odlišné společenské vrstvy, vkus přijmout). 3. kritérium: Výstavba větných celků je často problematická, v textu se vyskytují nemotivované odchylky od pravidelné větné stavby (na takový názor jsem dospěla s doslechu lidí; Můj názor na otázku, jestli je čest a slava na prodej, tak si myslím, že ano.). Kompozice textu je nevyvážená, argumentace je velmi často nesrozumitelná (od lidí chudých, kteří nepotřebují žádnou slávu a ani aby byli v novinových článcích), často se v textu 27

28 vyskytují nevhodné generalizace (bohatí lidé, které jsem za svůj život potkala jsou většinou namyšlení, myslí si o sobě že jsou nejlepší, nejchytřejší). Text je sice graficky členěn na odstavce, vnitřní logické členění mu ale chybí. Nedostatky v rovině syntaktické a kompoziční mají zásadní vliv na čtenářský komfort adresáta. 28

29 5.4 Kriteriální hodnocení PP nad hranicí úspěšnosti Tohle se nemělo stát! VÝCHOZÍ TEXT Kdyby člověk od mladosti až do stáří svého zapisoval všecky poklesky a hlouposti, kterých se dopustil, měl by každý velkou knihu Zpracování: vypravování o tom, jak jste udělali něco, co vás následně mrzelo (Josef Jungmann, Zápisník, upraveno) Rozhodl jsem se, že budu vyprávět příběh, 1 kde 2 jsem udělal něco, co mě následně velice mrzelo. Vše se událo ve městě Nýřany, kam jsem během letních prázdnin chodil na brigádu. 3 4 Do místní samoobsluhy, kde jsem konal svoji práci, 5 jsem chodil 6 kolem polorozpadlé cihelny, kde 7 každé ráno stál žebrák, který byl zarostlý vousy. 8 Svým vzhledem mi připomínal spíše Rumcajse, což u mě vyvolalo 9 smích. Starý muž neustále žebral. Byl velice smutný, proto nejspíše dostával nemalé peníze 10 od lidí, kterým ho bylo líto. Potkával jsem ho pravidelně každé ráno, co jsem navštěvoval 11 toto poměrně malé město. I po mém odchodu ze samoobsluhy 12 pobýval stále na stejném místě. 13 Jedno pondělní ráno jsem se opět vydal na místo činu. 14 U cihelny stál znova tento muž. Věnujte mi alespoň dvě koruny, prosím, řekl žebrák. Tady máte, řekl jsem a ze své kapsy jsem vyndal dvacetikorunu. Děkuji mnohokrát, pověděl 15 mi starý muž. 16 Jste velice velkorysý, dodal. Poté jsem pokračoval dále, 17 abych nepřišel pozdě. 18 Po skončení brigády 19 jsem se vydal domů. Najednou proti 1 3B, úvod textu by bylo vhodnější koncipovat jinak, nepojímáme jako chybu 2 3A, nevhodné spojení vět 3 3A, výstavba věty 4 3B, nevhodné členění jádra textu 5 2B, nevhodné pojmenování (neadekvátní multiverbizace) 6 2B, nedostatečná práce se synonymií, opakování slov 7 3A, opakované nevhodné spojení vět 8 3A, výstavba věty 9 3A, nevhodný vid, v daném kontextu je třeba použít vid nedokonavý 10 3B, nelogické závěry / 3A, nevhodná výstavba věty 11 3A, výstavba věty, nevhodné spojení vět 12 3B, návaznost informací v textu, vliv na celkovou soudržnost textu 13 3B, členění textu, nový odstavec 14 2B, nevhodné pojmenování v daném kontextu 15 2B, nevhodné slovo 16 2B, nedostatečná práce se synonymií, opakování slov 17 3B, nedostatečné informace v textu, vliv na textovou soudržnost 18 3B, členění textu, nový odstavec 19 3A, výstavba věty, lépe nahradit vedlejší větou 29

INFORMACE K ÚPRAVÁM METODIKY HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY A Z CIZÍCH JAZYKŮ (informace je určena učitelům těchto předmětů)

INFORMACE K ÚPRAVÁM METODIKY HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY A Z CIZÍCH JAZYKŮ (informace je určena učitelům těchto předmětů) INFORMACE K ÚPRAVÁM METODIKY HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ OBECNÝ RÁMEC V souvislosti se novelou školského zákona č. 47/0 Sb. zodpovědnost za hodnocení písemných prací společné části maturitní zkoušky přechází

Více

ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ

ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ PŘÍLOHA č. ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ. Vytvoření textu podle zadaných kritérií A téma, obsah B komunikační situace, slohový útvar. Funkční užití jazykových prostředků A pravopis, tvarosloví

Více

METODICKÝ MATERIÁL. pro hodnotitele písemných prací z českého jazyka a literatury

METODICKÝ MATERIÁL. pro hodnotitele písemných prací z českého jazyka a literatury METODICKÝ MATERIÁL pro hodnotitele písemných prací z českého jazyka a literatury Zpracovaly: Gabriela Baumgartnerová, Andrea Kapustová Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, 2014 OBSAH Úvod......................................................................

Více

1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY V Praze dne. března 05 SDĚLENÍ V souladu s, odst. vyhlášky č. 77/009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Vyhláška),

Více

1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY V Praze dne 11. března 2015 Č. j.: MSMT-6626/2015-1 SDĚLENÍ V souladu s 22, odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění

Více

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Soupis slohových útvarů pro zadání písemné práce vypravování úvahový text popis (popis prostý, popis odborný, subjektivně zabarvený

Více

S D Ě L E N Í 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

S D Ě L E N Í 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY V Praze dne 19. března 2013 Č. j.: MSMT-10139/2013-211 S D Ě L E N Í V souladu s 22, odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou,

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA METODICKÝ BALÍČEK PRO HODNOTITELE PÍSEMNÝCH PRACÍ VE SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA CJMZP15C0T01 Maturitní zkouška 2015 Jarní zkušební termín 1 CO OBSAHUJE METODICKÝ BALÍČEK

Více

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 PhDr. Dana Brdková Lektorka Bankovní akademie a VŠFS Pro použití v rámci projektu ematurity Jak je sestaven didaktický test? Didaktický test obsahuje 10

Více

Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy Sdělení MŠMT čj.: MSMT-10054/2012-23 Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ 1.1 ZPŮSOB VÝPOČTU A VYJÁDŘENÍ VÝSLEDKU

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA RED IZO: 600079 KÓD ŽÁKA: 276702 Kamila Adámková Konal(a) zkoušku Vyloučen(a) Nepřítomen(na) či nedokončil(a) PÍSEMNÁ PRÁCE Jaro 20 ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ:... ZÁZNAM O HODNOCENÍ PÍSEMNÉ PRÁCE Číslo zadání písemné

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

PODPORA SPU VE VÝUCE. projevy, potřeby, úpravy a metody

PODPORA SPU VE VÝUCE. projevy, potřeby, úpravy a metody PODPORA SPU VE VÝUCE projevy, potřeby, úpravy a metody Projevy Dyslexie Pomalé čtení -Namáhavé -Dvojí -Ztrácí se, vrací se -Málo chyb-opravuje -Záměny,opakuje přečtené Přepisuje velmi pomalu -Víc času

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

Jak psát Bc. resp. Mgr. závěrečnou práci. Zpracoval: Karel Bílek

Jak psát Bc. resp. Mgr. závěrečnou práci. Zpracoval: Karel Bílek Jak psát Bc. resp. Mgr. závěrečnou práci Zpracoval: Karel Bílek Tato prezentace vznikla v rámci řešení doktorského projektu GAČR 523/03/H076 duben 2005 Textový dokument... co to je? Textovým dokumentem

Více

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Ţeliv Novými

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakovat učivo min. roč. Pozná kořen, předponu, příponu, koncovku. Vyhledá a tvoří slova příbuzná. SLOH: Vypravuje o prázdninách, sestaví osnovu,

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

OPAKOVÁNÍ SLOHOVÝCH ÚTVARŮ II. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

OPAKOVÁNÍ SLOHOVÝCH ÚTVARŮ II. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje OPAKOVÁNÍ SLOHOVÝCH ÚTVARŮ II. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Jitka Riedlová Opakování slohových útvarů II. Vypravování

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA A) Mluvnice 1 - Obecné poučení o jazyce a abeceda a písmo b jak se lidé dorozumívají, funkce řeči c rozlišení prostředků mluveného a psaného projevu 2 - Zvuková stránka jazyka a slabiky a slabikování b

Více

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci (materiál pro hodnotitele PP z ČJL samostudium) ÚVOD Tento metodický materiál je určen pro hodnotitele písemné maturitní práce z ČJL. V současné době vzniká

Více

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Tercie 2 hodiny týdně Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Skladba *) Ţák vysvětlí pojem aktuální (kontextové)

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK Václav Strážnický 2014/15 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK Václav Strážnický 2012/13 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

5. Abstraktní podstatná jména se často tvoří odvozováním od přídavných jmen různými příponami. Utvořte:

5. Abstraktní podstatná jména se často tvoří odvozováním od přídavných jmen různými příponami. Utvořte: Vzorové zadání 1. Užijte předložkové spojení bez peněz ve čtyřech větách nebo slovních spojeních tak, aby pokaždé mělo funkci jiného větného členu (napište kterého). (Příslovečná určení různého druhu započítávejte

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Současný český jazyk upevňování a procvičování obtížných gramatických jevů Český jazyk

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo Jazykové vyučování 6. ročník Učivo Úvod o českém jazyce Rozvrstvení národního jazyka. Nářečí. Obecná čeština. Jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka Spisovná a nespisovná výslovnost. Základní větné

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Německý jazyk Obory nástavbového

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 2. stupeň KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 2. stupeň KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 2. stupeň KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 1. ČJL-9-1-01 P, S, T, KV: Sloh Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání

Handicap není překážkou ve vzdělávání Handicap není překážkou ve vzdělávání Název modulu Typ modulu Délka modulu (počet hodin) Tvořivé psaní výukový 21 hodin Platnost modulu (datum, od kterého modul platí) 1.10.2011 - schopnost psát a číst

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1.Vyjadřuje se v běžných komunikačních situacích, neskáče do řeči a naslouchá,

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.1.3 Anglický jazyk upevňování cizího jazyka Charakteristika předmětu - vychází z předmětu Anglický jazyk - výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - časová dotace 2 hodiny týdně - vyučuje se

Více

Jak psát. závěrečnou práci. Vlastní text a jeho. tvorba. Textový dokument... co to je? Textový dokument v akademickém prostředí...

Jak psát. závěrečnou práci. Vlastní text a jeho. tvorba. Textový dokument... co to je? Textový dokument v akademickém prostředí... Jak psát závěrečnou práci Textový dokument... co to je? Textovým dokumentem chápeme libovolný text, který má sdělnou hodnotu, vnitřní strukturu a je zachycen v podobě schopné pochopení (tisk na papíře,

Více

Český jazyk Název Ročník Autor

Český jazyk Název Ročník Autor Pomůcka - Slabiky - foto 1. Pomůcka Psací tvary písmen 1. PL - Samohlásky 1. PL Slabiky - slova 1. PL - Souhlásky 1. PL Slova - věty 1. PL Souhlásky m, l, p 1. PL Tvoření slov 1. PL Souhlásky s, j, t 1.

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Český jazyk 1 (Pravopis) Terasoft Vyjmenovaná slova doplňování i(í) nebo y(ý), chybné odpovědi jsou vypsány s uvedením správného pravopisu před vlastním testem je možné zvolit písmena, po kterých budou

Více

Hodnocení profilové praktické zkoušky z odborných předmětů 1

Hodnocení profilové praktické zkoušky z odborných předmětů 1 V souladu s 24 vyhlášky MŠMT č. 177/2009 o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších změn a doplňků navrhuji Hodnocení profilové praktické zkoušky

Více

Olympiáda v českém jazyce, 40. ročník, 2013/2014 okresní kolo

Olympiáda v českém jazyce, 40. ročník, 2013/2014 okresní kolo Národní institut pro další vzdělávání MŠMT Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1 Olympiáda v českém jazyce, 40. ročník, 2013/2014 okresní kolo II. kategorie Počet bodů:... Jméno:... Škola:... 1. Ve staré

Více

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk 6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním cílem je postupné

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník 1.JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ IX. TVAROSLOVÍ

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně scény z filmu či ukázky z knih, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování,; - popisuje ústně i písemně umělecké dílo, výrobek,

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

Jako ukázka jsou v příloze uvedeny očekávané školní výstupy z českého jazyka pro 7. ročník.

Jako ukázka jsou v příloze uvedeny očekávané školní výstupy z českého jazyka pro 7. ročník. Již čtvrtým rokem vyučujeme na naší škole podle vlastního školního vzdělávacího programu. V červnu jsme se pokusili vyhodnotit, jak se nám daří naplňovat cíle, které jsme si stanovili. Pro testování jsme

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - zvládá techniku čtení s porozuměním - reaguje na otázky - vyjadřuje se vlastními slovy, tvoří jednoduché věty - vyvozuje a upevňuje si hygienické a pracovní návyky - rozvijí se grafomotoricky

Více

Maturitní zkoušky 2015

Maturitní zkoušky 2015 Maturitní zkoušky 2015 Písemné zkoušky společné části 4. 5. matematika, anglický jazyk, španělský jazyk (písemná práce) 5. 5. český jazyk (didaktický test, písemná práce) 6. 5. anglický jazyk (didaktický

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřujjící k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti VY_12_INOVACE_01_ČJ

I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřujjící k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti VY_12_INOVACE_01_ČJ Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2499 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení šablony/označení

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 1 Platnost: od 1. 9. 2012 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Základy administrativy Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 33 33 33 Učební texty: 1 3. období

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji 15 využívá znalostí o

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1.

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Stran Stran celkem DUM 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. pololetí ČJ - písemná práce Word 6 4 2 VY_32_INOVACE_04_10

Více

Veřejná zakázka: Prevence chyb rizikových projektů podpořených z evropských fondů DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 5

Veřejná zakázka: Prevence chyb rizikových projektů podpořených z evropských fondů DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 5 Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem Praha 1, Staroměstské nám. 6, PSČ: 110 15 IČ: 660 02 222 Zastoupen: Ing. Vítem Šumpelou ředitelem Odboru řízení a koordinace NSRR Veřejná

Více

Olympiáda v českém jazyce, 41. ročník, 2014/2015 školní kolo

Olympiáda v českém jazyce, 41. ročník, 2014/2015 školní kolo Národní institut pro další vzdělávání MŠMT Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1 Olympiáda v českém jazyce, 41. ročník, 2014/2015 školní kolo II. kategorie Počet bodů:... Příjmení a jméno:... Škola:...

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Hlavní kompetence Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník JAZYKOVÁ VÝCHOVA KOMPETENCE K UČENÍ Využívá znalostí

Více

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH 4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH 1 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2010 Schválila ředitelka školy: 26. 8. 2010 Platnost od: 1. 9. 2010 Podpis

Více

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6.1 Český jazyk a literatura 6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího

Více

Kritérium. Vazba na cíle výzvy (oblasti podpory OP LZZ) A3 Zhodnocení cílů projektu 40 % 8 % C1 Kompetence žadatele 60 % 6 %

Kritérium. Vazba na cíle výzvy (oblasti podpory OP LZZ) A3 Zhodnocení cílů projektu 40 % 8 % C1 Kompetence žadatele 60 % 6 % Vzdělávac vací projekty financované ESF aneb jak to vidí hodnotitel Věcné hodnocení - úkol pro hodnotitele Základní zásady o Žádosti často obsahují obecné formulace, které je možné interpretovat různě

Více

Dataprojektor, kodifikační příručky

Dataprojektor, kodifikační příručky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Prima 2 hodiny týdně Dataprojektor, kodifikační příručky Slovní druhy Objasní motivaci pojmenování slovních druhů Vysvětlí

Více

Portál o češtině nechybujte.cz

Portál o češtině nechybujte.cz Portál o češtině nechybujte.cz Čtyři jedinečná a zcela aktuální lexikografická díla jsou výsledkem 17 let intenzivní práce autorského týmu LINGEA. Jedná se o první komplexní portál tohoto druhu u nás.

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ1

SADA VY_32_INOVACE_CJ1 SADA VY_32_INOVACE_CJ1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

ŽÁKOVSKÝ KORPUS MERLIN: JAZYKOVÉ ÚROVNĚ A TROJJAZYČNÁ CHYBOVÁ ANOTACE

ŽÁKOVSKÝ KORPUS MERLIN: JAZYKOVÉ ÚROVNĚ A TROJJAZYČNÁ CHYBOVÁ ANOTACE ŽÁKOVSKÝ KORPUS MERLIN: JAZYKOVÉ ÚROVNĚ A TROJJAZYČNÁ CHYBOVÁ ANOTACE Mgr. Barbora Štindlová, Ph. D., Mgr. Veronika Čurdová, Mgr. Petra Klimešová, Mgr. Eva Levorová ÚJOP UK, Praha Práce s chybou, Poděbrady

Více

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti 29 3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura jsou

Více

Klasifikační řád. 1. Klasifikace v hodině. Klasifikace známkou. Klasifikace kladnými a zápornými body

Klasifikační řád. 1. Klasifikace v hodině. Klasifikace známkou. Klasifikace kladnými a zápornými body Klasifikační řád 1. Klasifikace v hodině Klasifikace ve vyučovací hodině se provádí na základě ústního zkoušení, orientačního zkoušení, hodnocení aktivity žáka, hodnocení skupinové práce popř. jiných činností.

Více

OBSAH SEZNAM TERMÍNŮ, ZKRTATEK A ZNAČEK POUŽÍVANÝCH V UČEBNICI POSTAVY PŘÍBĚHU 3 LEKCE 1 STUDIUM JAZYKŮ 8 LEKCE 2 LIDSKÁ KOMUNIKACE 42.

OBSAH SEZNAM TERMÍNŮ, ZKRTATEK A ZNAČEK POUŽÍVANÝCH V UČEBNICI POSTAVY PŘÍBĚHU 3 LEKCE 1 STUDIUM JAZYKŮ 8 LEKCE 2 LIDSKÁ KOMUNIKACE 42. SEZNAM TERMÍNŮ, ZKRTATEK A ZNAČEK POUŽÍVANÝCH V UČEBNICI VIII POSTAVY PŘÍBĚHU 3 LEKCE 1 STUDIUM JAZYKŮ 8 MINIDIALOGY 9 SLOVNÍ ZÁSOBA 11 DIALOGY 15 GRAMATIKA 18 A. Přítomný čas 18 Cvičení A 20 B. Budoucí

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický oktáva, 4. ročník 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický oktáva, 4. ročník 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický oktáva, 4. ročník 1/5 žák prezentuje jasný a detailní popis širokého okruhu témat, které se týkají jeho zájmů vyjádří svůj názor na dané téma a popíše výhody a nevýhody

Více

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Český jazyk a literatura 3. období 7. ročník Český jazyk pro 7.ročník ZŠ a sekundu víceletého gymnázia (Fraus 2004) Pracovní sešit pro 7.ročník ZŠ a sekundu

Více