Předkladatel: České sdružení pro waldorfskou pedagogiku září 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Předkladatel: České sdružení pro waldorfskou pedagogiku září 2003"

Transkript

1 V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M W Předkladatel: České sdružení pro waldorfskou pedagogiku září 2003

2 OBSAH A. NÁZEV, PŘEDKLADATEL, ANOTACE 3 ÚVODEM - Prof.PhDr. Zdeněk Helus, DrSc. 3 POVAHA WALDOFSKÉ ŠKOLY 4 VĚKOVÉ CHARAKTERISTIKY ŽÁKA 4 B. UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VÝUKY ROČNÍKU 6 C. CÍLOVÁ A OBSAHOVÁ SPECIFIKACE UČIVA 8 UČEBNÍ OSNOVY - ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 8 UČEBNÍ OSNOVY - POČTY, MATEMATIKA 17 UČEBNÍ OSNOVY - GEOMETRIE 20 UČEBNÍ OSNOVY - KRESLENÍ FOREM 23 UČEBNÍ OSNOVY - CIZÍ JAZYKY 25 ANGLIČTINA 25 NĚMČINA 27 RUŠTINA 29 UČEBNÍ OSNOVY - PRVOUKA 31 UČEBNÍ OSNOVY - PŘÍRODOPIS 33 UČEBNÍ OSNOVY - VLASTIVĚDA 37 UČEBNÍ OSNOVY - ZEMĚPIS 38 UČEBNÍ OSNOVY - DĚJEPIS 42 UČEBNÍ OSNOVY - FYZIKA 45 UČEBNÍ OSNOVY - CHEMIE 50 KOMENTÁŘ K OBSAHU OBČANSKÉ VÝCHOVY 54 UČEBNÍ OSNOVY - HUDEBNÍ VÝCHOVA 55 UČEBNÍ OSNOVY - VÝTVARNÁ VÝCHOVA 57 UČEBNÍ OSNOVY - PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ 60 UČEBNÍ OSNOVY - TĚLESNÁ VÝCHOVA 65 UČEBNÍ OSNOVY - EURYTMIE 69 D. PODMÍNKY REALIZACE 72 E. SPECIFICKÉ POŽADAVKY NA HODNOCENÍ 74 F. SPECIFICKÉ POŽADAVKY NA PŘÍPRAVU PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 74 2

3 A. NÁZEV, PŘEDKLADATEL, ANOTACE Název vzdělávacího programu: W Předkladatel: České sdružení pro waldorfskou pedagogiku Butovická 228/ Praha 5 ÚVODEM Již záhy po listopadu 1989 bylo celkem jasné, kde asi budou hlavní zdroje transformace našeho školství, kterým směrem asi půjde jeho další vývoj. Bylo poukazováno na nezbytnost překonat jeho svazující uniformitu, vysvobodit jej od ideologizujících a politizujících nátlaků, navodit jeho ústřední orientaci na dítě procitající ke svým vývojovým možnostem a životním perspektivám. Od samého počátku bylo jasné, že budoucnost české školy bude odviset od toho, probudí-li se iniciativa učitelů, zaujatých pro možnost dělat školu jinak, tvořivěji, adekvátněji, svobodněji: probudí-li se zájem veřejnosti (a jmenovitě rodičů) o to, co se ve škole s dětmi děje a jakými cestami se ubírat v jejich výchově a vzdělávání. Již první setkání k otázkám transformace školství vytyčovala nezbytnost alternativ, pro které se učitelé, rodiče a žáci nadchnou. Po první fázi opojení kde čím novým se ovšem ukázalo, že dělat dobrou školu není jenom věcí zajímavých nápadů a výtrysku momentálního nadšení. Dělat dobrou školu vyžaduje široký rozhled, hluboké pedagogické myšlení, jasnou koncepci, pospolité usilování a mnoho dalších věcí. Dělat dobrou školu není jenom věcí jednotlivce, který se tak rozhodl. Je zapotřebí využít a také tvořit zázemí, které má svůj řád, svůj hodnotový systém, svá obsahová těžiska, své klíčové metody práce - svou tradici a kulturu. Jedním z impulzů, který tento zřetel při vytváření alternativ v přístupu k dělení dobré školy, bylo seznamování s pedagogikou a školou waldorfského typu. První waldorfská škola byla založena Rudolfem Steinerem roku 1919 a do jisté míry ji můžeme spojovat s reformním pedagogickým hnutím obratu k dítěti. Ale to opravdu jenom do jisté míry. Waldorfská pedagogika a škola vyvěrá z pohledu na člověka v jeho založení tělesném, duševním a duchovním; v jeho přináležitosti přírodní, sociální a kosmické; v jeho určenosti minulými ději i tvůrčí účastí na ztvárňování budoucnosti. Chápe dětství jako šanci hluboce prožít možnosti dobra, krásy a pravdivosti, aktualizující se za podmínky náležitého výchovného působení v dimenzi vztahu ke světu, druhým lidem, k přírodě i k sobě samému. Má tedy široce rozklenutý filosofický a antropologický základ, vytvořený v antroposofické nauce. Ten ji činí ojedinělým fenoménem, který jedni kriticky zkoumají a odmítají, druzí naopak vyzdvihují jako nosné, alternativní východisko ze současné krize člověka a světa. Dnes, díky svému celostnímu nahlížení na člověka a jeho vývoj od dětství do stáří, díky svému spirituálnímu základu a díky své blízkosti ekologickému chápání postavení člověka v řádu skutečností, zažívá waldorfská pedagogika velký rozmach. V přehledové publikaci Svazu waldorfských škol z roku 2002 je evidováno na 854 těchto škol v celém světa a 81 seminářů vzdělávajících učitele. Jejich přínos pro školský systém vůbec je opakovaně připomínán - hlavně pokud jde o přirozené zapojování rodičů do profilování školy; o samosprávné řízení školy; o vyvážené rozvíjení rozumové, citové, volní stránky osobnosti; o sladěnost působení naukově poznávacího, umělecky ztvárňujícího, pohybově uvolňujícího; o určující atmosféru vzájemné mezilidské úcty a solidárnosti. U nás, bezprostředně po roce 1989, vzniká Kruh přátel waldorfské pedagogiky, který za obětavé pomoci zahraničních i domácích představitelů tohoto proudu vykonává velké osvětové a kultivační dílo. Vzniká řada center, v nichž se zájemci nejen poučují, ale i učí waldorfskou školu dělat. Řada mladých lidí odchází do zahraničí, aby se zde v předních seminářích waldorfské pedagogiky (v Německu, Velké Británii, Holandsku i jinde) kvalifikovali jako waldorfští učitelé. Významným mezníkem je rok 1992, kdy za pomoci mezinárodního projektu TEMPUS jsou organizovány dva pětisemestrové kurzy postgraduální přípravy učitelů. Na programu participovaly dvě naše pedagogické fakulty (pražská a ostravská), ze zahraničních institucí pak Seminář waldorfské pedagogiky v Stuttgartu, obdobný seminář v holandském Zeistu, dále pedagogické sekce univerzity v Goettingen, pedagogická fakulta v Budapešti aj. Vytvořený model vzdělávání waldorfských učitelů je uplatňován i 3

4 nadále. Autentičnost aktivit v oblasti waldorfské pedagogiky garantuje u nás České sdružení pro waldorfskou pedagogiku a Asociace waldorfských škol ČR. Svou činnost rozvíjí u nás již sedm waldorfských škol a několik školek mateřských. Předložený vzdělávací program znamená další významný krok k plnému etablování waldorfské pedagogiky u nás. Je veden snahou sladit její autentické poslání a jedinečnou podobu s celkovým transformačním usilováním českého školství. Tato snaha bude mít jistě svůj vývoj, vyznačující se hledáním, zdokonalováním, vzájemným inspirováním. Jistě si uchová nadšení a obětavost, stojící u jejího zrodu. A lze oprávněně věřit, že u nás, stejně tak jako v jiných zemích, bude plně rozvinutá waldorfská pedagogika přispívat k bohatému životu školních dětí, ke kultivaci výchovně vzdělávací sféry, k prohloubení diskusí nad školou, jaká by měla být. Prof. PhDr. Zdeněk Helus, DrSc POVAHA WALDORFSKÉ ŠKOLY Základní škola waldorfská je všeobecně vzdělávací jednotnou školou, poskytující vzdělání dětem od 1. do 9. ročníku. Její absolventi mohou pokračovat ve vzdělání buď tří- až čtyřletým vyšším stupněm waldorfské školy, nebo kteroukoliv střední školou a odborným učilištěm. Škola poskytuje kvalitní vzdělání, které odpovídá základním vzdělávacím standardům české základní školy. Škola se svou koncepcí řídí obecnými principy waldorfské pedagogiky, kterou tvůrčím způsobem rozvíjí vzhledem k místním, časovým a kulturním podmínkám, v nichž je provozována. Hlavním cílem školy je rozpoznat možnosti, vlohy a nadání každého dítěte, pomáhat mu v poznávání světa a sebe sama tak, aby se vzděláním a výchovou stávalo svobodným člověkem, samostatným a zodpovědným za sebe a svět. Ve vzdělávání odpovídajícím individuálním možnostem a věkovým stupňům dítě poznává a prožívá svět přírody, svět lidí a svět duchovní kultury, učí se chápat smysl poznatků pro sebe, pro svou sebepřeměnu, své sebezdokonalování; vstupuje přiměřeně svým rostoucím vnitřním silám do kultury národa a lidstva. Osvojuje si mateřský jazyk a cizí jazyky, poznává vědy o přírodě, společnosti, základy umění a náboženství, což spolu s tělovýchovnou, pracovní a uměleckou činností umožňuje jeho zdravý tělesný, duševní a duchovní růst, rovnovážný rozvoj rozumu, citu a vůle. Žák tohoto věku následuje přirozenou lidskou autoritu učitele. Vyučování je založeno na vzájemném porozumění a spolupráci učitele a žáků navzájem; narůstající vědění je zprostředkováno tak, aby vedlo k životní moudrosti, duch porozumění a pomoci posiluje vědomí vzájemnosti a lásky. Výchovnému významu blízkého osobního vztahu mezi učitelem a žákem je dán výraz tím, že větší část školní docházky mívají žáci jednoho třídního učitele. To umožňuje výchovu založenou na podrobném poznání osobnosti každého dítěte, citlivé reagování na všechny pozitivní změny i krize v jeho vývoji. Žáci nejsou po celou dobu docházky do školy klasifikováni známkami, nejsou podle svých výkonů navzájem srovnáváni, potlačuje se vzájemná prospěchová soutěživost. Jedinou soutěží, kterou dítě pěstuje, je soutěž se sebou samým, aktivní snaha po osobním sebezlepšování. Tomu odpovídá i hodnocení žáků. Jejich všestranný osobní růst je vyjadřován průběžným hodnocením a na konci školního roku písemným výročním slovním hodnocením. Patří k pilířům waldorfské pedagogiky, že se učitel snaží budovat žákovu motivaci prostřednictvím zájmu o učební látku a pozitivního vztahu mezi učitelem a žákem. Motivace přes sobeckou ctižádost a nezdravý strach, k čemuž dochází známkovým hodnocením, není slučitelná s podstatou waldorfské pedagogiky. VĚKOVÉ CHARAKTERISTIKY ŽÁKA Při respektování věkových charakteristik dítěte rozlišuje waldorfská pedagogika tři období ve vývoji člověka od narození do první dospělosti (do let). Doba devítiletého vzdělání je zhruba dobou druhého životního období, tedy od 6-7 let věku do puberty. Vnitřní aktivita dítěte se v tomto období rozvíjí ve vytváření myšlenkových obrazů a představ. Pohyblivý, proměnlivý obrazový svět je vlastním světem představ v dětském vědomí. Vůči svému okolí se dítě nejvíce otevírá slovu, řeči. Dítě chce, aby mu bylo vyprávěno o tom, co je ve světě, k čemu to slouží a co to vlastně je. Je přitahováno k člověku, který umí barvitě "malovat" slovy myšlenkové obrazy, oblíbí si jeho hlas a chce poslouchat krásné příběhy. Tomu má být přizpůsobeno 4

5 zprostředkování všech učebních předmětů ve škole i výchovný styk s dítětem v rodině. Dětem je třeba hodně vyprávět (pohádky, bajky, legendy, pověsti atd.) a také učební látku proměnit ve vyprávění. Pro zdravý vývoj dítěte tohoto období má velký význam rytmus: časový rytmus školního dne, týdne, rytmus měsíčních slavností, rytmické pohybové aktivity využívané při učení, rytmus v hudbě, zpěvu, řeči (recitaci), v tělovýchově, v eurytmii (jako pohybovém ztvárnění řeči a hudby). Pro zdravý duševní i tělesný vývoj dítěte je škodlivé, když se předčasně zavádí do učení abstraktní myšlení a vědomá abstraktní paměť a nedbá se na uplatňování a rozvíjení obrazného myšlení a na něm založené důkladné zátěže paměti. Pro rozvoj paměti je to rozhodující životní období. Nejsilněji se vše, co zde bylo uvedeno, projevuje v prvních třech školních letech. Uvnitř období devítileté školní docházky lze rozeznávat tři vývojové fáze: První 3 školní roky Je to pro dítě mimořádně šťastná doba. Při správné výchově všechno vzájemně působí tak, že uvádí dítě do vyrovnaného harmonického stavu, jaký člověk nebude už nikdy v pozdějším životě zažívat. Probouzejí se volní síly, které jsou ještě pod vládou fantazie a podstatně ovlivňují měnící se myšlení. Dítě vstupuje do světa, jemuž se odevzdává se svrchovanou úctou. První tři roky nepřinášejí v podstatě žádné větší problémy, je to doba, kdy učitel a vyučování může mít ještě neomezenou autoritu. Není sice těžké přivést dítě rychle k vytvoření abstraktních schopností. Není to však psychologicky oprávněné. Dítě potřebuje probuzen rozvinutí svých tvořivých sil, jež jsou vázány na citový a volní život. Uspokojování intelektuálních potřeb dítěte má být vedeno tak, aby se zároveň živily síly tvůrčí fantazie. Zanedbání v této oblasti má záporný vliv na celý další vývoj člověka. Dítě po devátém roce Devátý rok je rokem veliké změny v citovém postoji. Dítě jakoby ztrácelo ochranu vlastního světa fantazie, promítaného do reálného světa. Má pocit, že svět stojí proti němu, prožívá silně jeho špatné stránky. Pociťuje strachy, stává se kritickým; poprvé prožívá samo sebe vzhledem k vnějšímu světu. Stojí v osamělosti před polaritou "já - svět". Autorita, kterou dosud následovalo, je vystavena pochybnosti. Klade si otázku: "Zaslouží si tento člověk (učitel, rodič) mou úctu?" Vytváří se nový postoj k autoritě. Dítě by mělo poznat a prožít, že uctívaný dospělý sám uznává vyšší autoritu. Mohou to být postavy, které vynikají nad obyčejnými lidmi - hrdinové z mytologie, historie, osobnosti z dějin vědy, umění, náboženství. Dítě by nyní mělo získat ne dosud vědecký, spíše umělecky prožitý vztah k přírodě, obraz o postavení člověka v celku přírody. Časté vyprávění o přírodě uspokojuje potřebu dítěte. Obdiv a úcta ke všemu velkému, krásnému, tajemnému ve světě přírody, kamenů, rostlin, zvířat může nahradit někdy utlumovanou autoritu dospělého člověka. Dítě po dvanáctém roce Prepuberta je začátkem úplného oddělení vlastní osoby od vnějšího světa. Vnitřní aktivita je zaměřena k jeho dobývání. Vztah ke světu se stává agresivním. S uvědomováním vůle se probouzí i sociální prvek, vytvářejí se chlapecké party, dívčí kroužky. Tuto tendenci lze výchovně usměrňovat zapojením dětí do přirozených společenských aktivit (sport, výjezdy do přírody, nácvik divadla, práce v orchestru, ve sboru apod.). Tím se také zmírňují problémy tohoto období - agresivní sklony u chlapců, u děvčat uzavírání se vnějšímu světu a sklon k vlastní výlučnosti. Znakem tohoto věku u nich je tajuplné snění, klábosení, hihňání, náladovost, nesnášenlivost vůči dospělým. U děvčete dochází s tělesným zráním k únavě, zmenšení objektivní schopnosti výkonu (i učebního), ke špatným náladám, depresím. U chlapce je tomu obráceně. Překypuje vitalitou a zbavuje se přemíry svých sil v různých aktivitách, nezřídka svévolných. Toto složité období vyžaduje velké nasazení a takt od učitelů i od rodičů. Vývojový pohled na žáka je principiálním východiskem pro slovní hodnocení dětí v průběhu školní docházky. B. UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VÝUKY ROČNÍKU 5

6 Učební plán udává doporučené počty hodin, které mohou být rozhodnutím pedagogického kolegia školy upraveny podle místních podmínek. Minimální počet hodin pro jednotlivé předměty však musí být dodržen tak, jak je stanoven Pokynem ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se stanovují rámcová pravidla a postup při schvalováni vzdělávacích programů pro základní školy,č.j.: 10788/ Učební plán je v každém ročníku rozvržen na celkem 35 pracovních týdnů plné výuky. Pro přehlednost je rozdělen do dvou částí, ročník a ročník. V předmětech hlavního vyučování může třídní učitel podle potřeby převést část vyučovací doby z jednoho předmětu na druhý. V ročníku není zařazena prvouka jako samostatně vyčleněný předmět. Svými tématy prolíná hlavní vyučování, cizí jazyky i jednotlivé výchovy. Kreslení forem lze zařadit i průběžně. Kreslení forem v nižších ročnících splňuje úlohu propedeutiky psaní a jeho hodinovou dotaci lze započíst do hodinové dotace předmětu český jazyk a literatura. Tělesná výchova s eurytmií tvoří blok pohybových aktivit. Jejich hodinové dotace se doplňují tak, aby byly zajištěny alespoň 2 hodiny pohybových aktivit týdně. K výuce eurytmie je zajišťována korepetice. Od 1.ročníku mohou být do učebního plánu - nad rámec stanovené týdenní dotace - zařazovány nepovinné předměty. Na druhém stupni mohou být v rámci stanovené týdenní dotace - zařazeny volitelné předměty. Na výuku cizích jazyků, pracovního vyučování a pohybových aktivit se třída podle podmínek školy může dělit na skupiny. Hlavní předměty jsou vyučovány koncentrovaným způsobem v tzv. epochách. Určitý předmět je vyučován 2-6 týdnů každý den ve minutách hlavního (epochového) vyučování podle charakteru předmětu a věku žáků. To odpovídá zákonitostem učení jako prožívání, jako hlubokého pronikání, ponoru do osvojovaných poznatků a je ve shodě se zákonitostmi a funkcí pamětního vštěpování a zapomínání. UČEBNÍ PLÁN ROČNÍKU PŘEHLED PŘEDMĚTŮ: 1. ROČ. 2. ROČ. 3. ROČ: 4. ROČ 5. ROČ. Hlavní vyučování Cizí jazyky 2 (3) 2 (3) Hudba (nástroj, zpěv 1 (2) 1 (2) 1 (2) 1 (2) 1 (2) Vv (malování, kreslení) 1 (2) 1 (2) 1 (2) 1 (2) 1 (2) Pv (ruční práce) 1 (2) 1 (2) 1 (2) 1 (2) 1 (2) Tv (pohybové hry, eurytmie) Cvičení k hlavnímu vyučování (1) (1) (1) 2 (1) 2 (1) Čtení, (základy) psaní - - (1) (1) (1) Literárně dramatická výchova -(1) -(1) (1) (1) (1) Týdně celkem 21 hod. 22 hod. 23 hod 24 hod. 25 hod. Přehled předmětů v rámci hlavního vyučování Předmětová dotace v týdnech epochového vyučování je orientační a je zcela v pravomoci vyučujícího volit si členění i rozsah epoch s ohledem na reálný postup výuky a vyučovací cíle. Minimální počet hodin pro jednotlivé předměty však musí být dodržen, jak je stanoven Pokynem ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se stanovují rámcová pravidla a postup při schvalování vzdělávacích programů pro základní školy,č.j.: 10788/ Týdně 12 vyučovacích hodin 1. ROČ. 2.ROČ. 3. ROČ. 4. ROČ. 5. ROČ. 6

7 Mateřský jazyk (Čj) 16 týdnů 16 týdnů 15 týdnů 12 týdnů 9 týdnů Matematika 16 týdnů 16 týdnů 14 týdnů 11 týdnů 8 týdnů Kreslení forem (i průběžně) 3 týdny 3 týdny Prvouka řemesla týdnů - - Vlastivěda týdnů 6 týdnů Nauka o zvířatech a rostl týdnů 6 týdnů Dějepis týdnů UČEBNÍ PLÁN ROČNÍKU PŘEHLED PŘEDMĚTŮ: 6. ROČNÍK 7. ROČNÍK 8. ROČNÍK 9. ROČNÍK Hlavní vyučování Čj, M, D, Z, Př, F, Ch Cizí jazyk(y) 3 (4) 3 (4) 3 (4) 3 (4) Hudba (nástroj, zpěv) Vv (malování, kreslení) Pv (ruční práce, práce v díl.) Tv (sportovní gymnastika) 3 (2) 3 (2) 3 (2) 3 (2) Cvičení z českého jazyka 2 (1) 2 (1) 3 (2) 3 (2) Cvičení z matematiky 2 (1) 2 (1) 3 (2) 3 (2) Disponibilní hodiny X/ Týdně celkem 28 hod. 28 hod. 31 hod. 31 hod. X / Disponibilní dotaci lze využít na zvýšení hodinové dotace některého předmětu v hlavním vyučování nebo jiného povinného předmětu, případně na zařazení volitelného předmětu (Sdělení MŠMT k učebním plánům vzdělávacích programů pro základní vzdělávání platných ke školnímu roku 2004/2004, č.j.: / ) Přehled předmětů v rámci hlavního vyučování Předmětová dotace v týdnech epochového vyučování je orientační a je zcela v pravomoci vyučujícího volit si členění i rozsah epoch s ohledem na reálný postup výuky a vyučovací cíle. Minimální počet hodin pro jednotlivé předměty však musí být dodržen, jak je stanoven Pokynem ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se stanovují rámcová pravidla a postup při schvalováni vzdělávacích programů pro základní školy,č.j.: 10788/ Týdně 12 vyučovacích hodin 6. ROČNÍK 7. ROČNÍK 8. ROČNÍK 9. ROČNÍK Mateřský jazyk (Čj) 8 týdnů 7 týdnů 5 týdnů 5 týdnů Matematika 8 týdnů 6 týdnů 5 týdnů 5 týdnů Dějepis 5 týdnů 5 týdnů 5 týdnů 5 týdnů Zeměpis 5 týdnů 5 týdnů 5 týdnů 5 týdnů Přírodopis 5 týdnů 4 týdny 5 týdnů 5 týdnů Fyzika 4 týdny 4 týdny 5 týdnů 5 týdnů Chemie - 4 týdny 5 týdnů 5 týdnů 7

8 C. CÍLOVÁ A OBSAHOVÁ SPECIFIKACE UČIVA UČEBNÍ OSNOVY - ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Mateřský jazyk je prostředkem, nástrojem naší praxe, slouží mezilidské výměně duševních obsahů, slouží styku a dorozumívání mezi lidmi. Je proto jedním z cílů vzdělání, ale též prostředkem výchovy a vzdělávání. Vyučování mateřského jazyka klade od začátku školní docházky základ pro jazykovou výchovu v celé šíři, tj. i pro osvojování cizích jazyků a pro péči o jazykovou kulturu ve všech vyučovacích předmětech, jimž se ve škole vyučuje. Jazyková výchova respektující vývoj (vývojové fáze) dítěte a mladého člověka, kultivuje nejvlastnější výkon řeči - pojmenovávání, které zakládá poznání světa člověka; jazyková výchova je významným prostředkem sebepoznání, sebevyjadřování a dotváření žákova já; je rozvíjením myšlení, postupným zdokonalováním dorozumívacích dovedností mluveným i psaným jazykem (poslechu, mluvení, čtení, psaní); je osvojováním mluvnické stavby jazyka, jeho slovní zásoby, zvukové podoby, grafiky a pravopisu. To vše se má dít tak, aby se posiloval a rozvíjel živoucí vztah mezi člověkem a slovem, mezi člověkem a jazykem, řečí. Jen tak se může vyučování mateřského jazyka ubránit tomu, aby se nestalo předmětem, o nějž nemají žáci zájem, kterého se obávají, v němž se nudí. Hlavní příčinou uvedených záporných skutečností je nevčasné (předčasné) a nevhodnými metodami zaváděné abstraktní osvojování mluvnice a pravopisu. Živoucí vztah mezi člověkem a slovem neznamená pouze prožívat obsahy, významy slov, to, co slova označují, co vypovídají o světě (v pohádce, dramatu, anekdotě), ale prožívat zároveň jazyk sám, slova sama. Dítě prožívá řečové zvuky, barvu hlásek, rytmus slabik, melodii vět. To vše je spojeno s tělesnými pohyby, nejen s pohyby řečových, artikulačních orgánů, ale s pohybovou aktivitou celého těla. Už vstupování dítěte předškolního věku do jazyka je stálou hrou se zvukovými kouzly řeči, hrou plnou pohybu, hrou vnímání, napodobování. Dítě jinak pociťuje znění samohlásek (jako odraz svých vnitřních stavů), jinak znění souhlásek (jako odraz vnějších zvuků). Hravý základ zacházení s hláskami, tóny, rytmy řeči pak zůstává člověku trvale, zjemňuje se a zvnitřňuje se; na něm je založen zpěv národních písní, vnímání a recitování poezie. Dítě si hraje se slovy též jako se symboly, tedy s jejich významy a spojuje řeč pociťováním radosti, bolesti, přání, strádání atd. Jinak prožívá slovesa jako slova činnosti, jinak přídavná jména, jinak podstatná jména. Zacházení se slovy přechází do hry s tím, co má být vyjádřeno, s větou, výpovědí, sdělením. Jazykové vyučování vybavuje člověka postupně komunikační kompetencí jako schopností vstupovat do všech situací mezilidského styku a dorozumívání mluveným a psaným jazykem způsobem, který je v daném společenství obvyklý. Jako posluchač, mluvčí, čtenář, pisatel si žák osvojuje jazyk ve všech základních funkčně stylových oblastech, zvládá k tomu potřebné prostředky spisovného jazyka. Znakem přiměřené komunikační kompetence je také jazyková správnost (fonetická, gramatická, pravopisná). Vyučování mateřského jazyka otevírá člověku svět národní kultury, její osobitost, a tím i osobitost národní mentality a psychologie. Zvláštní místo přitom má literární výchova. Počínaje pohádkami proniká dítě postupně do rozmanitých oblastí a žánrů české i světové literatury, osvojuje si její veliké duchovní bohatství. Od jazykové a literární výchovy vede cesta k poznávání dalších druhů umění zprostředkovaných jazykem: k divadlu, filmu, k rozhlasové a televizní umělecké produkci. Žák je motivován k tomu, aby se stal zaujatým čtenářem, návštěvníkem divadla, aby si uměl vybírat hodnotné filmy, televizní a rozhlasové programy. Škola vytváří podmínky pro samostatnou tvořivou činnost žáků. Vydávají třídní a školní noviny s vlastními příspěvky a literárními pokusy, hrají loutkové divadlo, připravují recitační programy, divadelní představení, relace do školního rozhlasu apod. Jazykové a literární vzdělávání je ve škole skutečnou dílnou humanity. Poznámka k začátku vyučování v 1.třídě: Pro dítě přicházející do školy je jeho mateřský jazyk bytostnou součástí jeho života, "obydlím", v němž se stýká s blízkými lidmi, sdílí jejich společenství, v němž poznává svět věcí a sebe sama, své já. 8

9 Někdy je to nářečí nebo jazyk, který se může nějak lišit od spisovného jazyka. Škola a učitelé by tento počáteční stav jazykové situace dítěte měli přijmout, pochopit a konat tak, aby jazyk zůstal pro dítě nadále onou osobní hodnotou, kterou byl před vstupem do školy. V těchto intencích může pak chápající učitel dítěti pomáhat jeho jazyk zdokonalovat, zušlechťovat, činit jej přiměřeným nástrojem dorozumívání, sebevyjadřování, poznávání a sebepoznávání. Jakékoliv násilné napravování odchylek od spisovného vyjadřování, necitlivé zásahy do jazykových neumělostí dítě zraňují a odrazují v samém začátku od jazykového vyučování. PRVNÍ STUPEŇ Obsah učiva pro ročník je dále členěn do těchto oddílů: 1. Psaní, čtení, poslech a literární výchova 2. Dorozumívací činnosti a schopnosti 3. Poznání jazyka a pravopisu PSANÍ, ČTENÍ, POSLECH A LITERÁRNÍ VÝCHOVA 1. ROČNÍK - prostřednictvím epochy forem a linií nácvik tvarových prvků tiskacím písmem - střídání svislé, vodorovné, šikmé a oblé linie - přechod k nácviku psaní písmen velké tiskací abecedy, číslic a I - XX - vyvozování písmen z tvarů předmětů a postav z pohádek - nácvik psaní tiskacího písma velké tiskací abecedy a čtení slov, vět i jednoduchých textů, na jejichž tvorbě se podílejí děti. (V počátečních fázích tzv. kvazičtení, spojené s výtvarnou činností). - cvičení v naslouchání, v reprodukčním mluvení (vyprávění), využití dramatizace - vnímavý poslech vyprávění a výrazného čtení prózy a poezie; vymýšlení a domýšlení příběhů. Základním žánrem pro vyprávění je pohádka - prvotní seznámení s písmeny malé tiskací abecedy - cvičení fonetického sluchu - dělení věty na slova, slov na slabiky, hlásky (analyticko - syntetická činnost) především v rytmické části hlavního vyučování - hlasitou recitací i poslechem rozvíjíme zřetelnou, jasnou výslovnost 2. ROČNÍK - nácvik psaní písmen malé tiskací abecedy - nácvik psaní normalizované latinky - technika psaní (od 2.pololetí) není cvičena jen samostatně, ale psaní je spojováno s ostatními učebními činnostmi dětí - pokračování ve čtení souvislejších textů, přiměřených věku dětí a pedagogickým principům této školy - poslech prózy, poezie, reprodukce, dramatizace; základními žánry tohoto ročníku jsou bajky a legendy - písemné zachycení vlast. zážitku nebo slyšeného příběhu 3. ROČNÍK - poslech prózy a poezie. Učitel vypráví starozákonní příběhy. Reprodukce vyslechnutých textů, rozmluvy o nich, recitace, inscenace - četba jako zdroj zážitků a předmět sdělování, rozmluvy o četba, recitace, inscenace - četba jako pramen poznávání světa - zdokonaluje se technika psaní, odstraňují se individuální nedostatky; dbáme na úpravnost textu, čitelnost a přehlednost 9

10 4. ROČNÍK - poslech prózy a poezie; učitel vypráví pověsti a báje; rozmluvy, recitace, inscenace - čtený a vyslechnutý text jako model pro vytváření vlastních písemných projevů (krátkých příběhů a příhod, jednoduché vyjadřování vlastních prožitků) - vyšší prostředky techniky čtení: plynulé čtení vět a souvětí, správné frázování, kladení důrazu (větný přízvuk), volba přiměřené síly nebo barvy hlasu - tiché čtení s porozuměním - výběr četby a poslechu podle osobního zájmu (beletrie, věcná literatura, časopisy, sledování uměleckých a naučných pořadů) - jednoduché příspěvky do školního časopisu. 5. ROČNÍK - zdokonalování hlasitého a tichého čtení; schopnost pochopit jádro sdělovaného obsahu, vnímání podrobností a určení jejich významu pro celek - učitel vypráví příběhy ze starověké mytologie; rozpravy o nich - rozlišování prózy (pohádky, povídky, bajky, legendy, pověsti, báje), poezie (písně, říkanky, básně), dramata (loutkové hry, divadla) - hraní loutkového divadla - ústní vyprávění a jeho zápis; tvoření vlastních pohádek, povídek; zprávy a reportáže do třídního časopisu. DOROZUMÍVACÍ ČINNOSTI A SCHOPNOSTI Vyučování mateřského jazyka by se minulo svým cílem, kdyby škola nenaučila žáka používat jazyk jako dorozumívací prostředek v soukromé i veřejné (oficiální) sféře mezilidského styku a dorozumívání - při práci, studiu, odpočinku, zábavě atd. Škola vytváří podmínky k tomu, aby komunikační kompetence, schopnost mluvit, číst, poslouchat, psát byla pěstována ve velké šíři dorozumívacích potřeb, což vyžaduje, aby jazyková výchova nebyla omezována jen na předmět český jazyk a literatura. Znamená to jednak, že učitel mateřského jazyka, jímž je ve waldorfské škole do 8.třídy třídní učitel (který vyučuje většině hlavních předmětů), reaguje v jazykovém komunikačním výcviku na to, co se žáci právě učí v ostatních předmětech (v prvouce, vlastivědě, přírodovědě, fyzice, chemii atd.). Žáci se tak zdokonalují v mluvení a psaní v těsné vazbě na veškeré vzdělávání ve škole. Dále to naopak znamená, že třídní učitel a ostatní učitelé dbají o to, aby se dorozumívací činnosti a schopnosti pěstovaly ve všech předmětech. Jsou k tomu odborně (pedagogicky i jazykově) vzděláni. 1. ROČNÍK - zásady pro dorozumívání v novém prostředí: - střídání při vyprávění a rozhovoru - pozorné naslouchání řeči druhého - zdvořilá otázka a odpověď, nabídka, souhlas i nesouhlas, odmítnutí - pozdravy a oslovování nových spolužáků a učitelů: vítání, loučení, prosba, děkování, oslovení křestním jménem nebo příjmením - jednání při střetu zájmů a ve sporu: žádost, prosba, upozornění, nabídka ke smíru - pozorné pozorování a poslech, soustředění - prosté dějové vyprávění, jeho poslech, reprodukce - neliterární líčení nebo vyprávění - kladení otázek, vyptávání, zdvořilá a věcná odpověď - zřetelnost v řeči a ohled k posluchačům - hlasitou recitací i poslechem pěstujeme zřetelnou, čistou výslovnost, správné rytmické členění vět i delších celků, melodii odpovídající smyslu 10

11 2. ROČNÍK - přesun pozornosti od věcných souvislostí i ke vztahům, postojům, vlastnostem: - děti začínají mluvit o tom, proč se věci dějí - děti v textu rozpoznávají kladné i záporné lidské vlastnosti - kladení otázek účelově zaměřených - respekt k vyjádření druhých, pozorné naslouchání a pochopení žádosti, instrukce, mírnění nebo řešení jednoduchého konfliktu - zdvořilé a účelné jednání na veřejnosti - spisovnější vyjadřování v projevech před třídou - sled událostí ve vyslechnutém příběhu - stručné převyprávění sdělení: nalezení hlavní dějové linie s vypuštěním podrobností, aby příběh mohl být převeden do obrázkové nebo pohybové podoby - rozvoj souvislého vyjadřování: děti promlouvají o svých osobních příhodách, předmětech, zážitcích 3. ROČNÍK - soustředěný poslech textu určeného k další práci - kladení a zodpovídání otázek k textu - vyjadřování hodnotících postojů: děti mluví o svém vztahu k hrdinům, k příhodám, srovnávají své postoje s postoji hrdinů. Pokoušejí se zaznamenat i to, co tvoří působivost textu, popis mimořádné postavy (krásná princezna, strašný čert nebo drak), všímají si atmosféry příběhu nebo ovzduší - výcvik vyjadřovací pohotovosti: schopnost popisovat spolužákům oblíbený předmět, vylíčit (v jednoduchých větách s přehlednou stavbou) živě a zajímavě pro ostatní svou nebo cizí příhodu nebo děj na obrázku; uvést vystoupení spolužáka - zdvořilost a zkušenost ve veřejném řečovém jednání: ve hře i ve skutečnosti ovládat základní zdvořilostní obraty a způsoby nekonfliktního jednání; předávají složitější, avšak jednoznačné vzkazy 4. ROČNÍK - orientace ve stavbě textu: děti si všímají členění na odstavce, vyjadřovacích prostředků, seznamují se s uspořádáním knihy - zachycení a vystižení děje, změny: děti dovedou zachytit jak probíhá změna v nějakém procesu (jak se mění příroda na podzim apod.) - osobní a věcné sdělení, osobní dopis - zdvořilé jednání s ostatními 5. ROČNÍK - pozorné vnímání, podrobnosti a hledání jejich významu v celku: děti vnímají nejen hlavní linii příběhu, ale i povahu postav, obecnější významy a souvislosti - výrazy posvátné, zakázané a citově zabarvené: běžná zvolání, náboženské výrazy v denním i svátečním životě, vnímavost k slovům pokleslým, doslovnost u výrazů přenesených - organizace her a společenských akcí, vyřizování složitějších vzkazů - poznámky a výpisky, dopis s věcným obsahem: z pořízených zápisků děti podávají ucelené informace; vysvětlují spolužákům, popisují akce i situace, podávají zprávu. Dopis věcného obsahu. POZNÁVÁNÍ JAZYKA A PRAVOPISU Poznávání jazyka (jeho slovní zásoby, mluvnické stavby, zvukové stránky a pravopisu) navazuje ve větší konkrétnosti na pěstování dorozumívacích činností a schopností a na literární četbu, na učební 11

12 činnost v tzv. rytmické části, kterou je denně zahajováno vyučování, a na každodenní vyprávění, jež je zařazováno po hlavním vyučování. Postupuje se převážně analyticky, nejlépe od komunikační (mikro) situace a pochopení modality a významu vět a významu slov ke gramatickému (fonetickému, pravopisnému) jevu (faktu). Dítě tak poznává fakta jazyka v aktuálním vztahu k jejich sdělovací funkci. Poznávání jazyka je založeno na přiměřeném, hravém pozorování, obrazném myšlení a intuici, na prožívání spojeném často s pohybem a rytmem, na jazykové hře. Má to být dětskému věku odpovídající tvořivé a zajímavé pronikání do tajů jazyka, jeho podivuhodného systému a jeho fungování. Dítě si v atmosféře hravosti i humoru, kterou učitel dovedně navozuje, vytváří velmi osobní vztah ke své mateřské řeči. Škola tak pečuje o to, aby se mateřský jazyk stal člověku jeho trvalou životní hodnotou. 1. ROČNÍK - vztah slova, věty a skutečnosti - význam slova - pozorování a vymýšlení slov opačného a blízkého významu - rozeznávání délky slabik podle délky samohlásek, přízvučné slabiky - pozorování větné intonace: oznámení, otázka, zvolání 2. ROČNÍK - rozšiřování a obohacování slovní zásoby; prohloubit rozlišování opačného a blízkého významu - samohlásky, souhlásky, stavba slabiky a slova; dlouhá a krátká samohláska; věta - slovo - slabika - hláska - samohlásky a souhlásky měkké a tvrdé - obojetné souhlásky, psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách - otázky, žádosti, příkazy, přání, oznámení a jejich interpunkce - vědomé rozlišování vět v mluveném i psaném textu - stavba věty, psaní velkého písmene na začátku věty - rozvoj jazykového cítění - průprava k rozlišování slovních druhů (slova činnosti, jména vlastnosti, jména "věcí") formou jazykových her - abeceda 3. ROČNÍK - stejně znějící slova s různými významy, synonyma, opozita - porozumění modalitě a významu věty, vyjádření obojího - příprava na uspořádání vět v souvětí - stavba delší věty a souvětí - slovní druhy: slovesa (základní tvary), přídavné jméno (stupňování), zájmeno, číslovky (určité a neurčité), příslovce, předložky - psaní vlastních jmen osob a míst žákům známým - bez odchylek a zvláštností - psaní ú - ů - slova se slabikami dě, tě, ně - di, ti, ni - pozorování bě, pě, vě, mě - při čtení a opisování slov - psaní znělých a neznělých souhlásek na konci a uvnitř slova (spodoba znělosti) - vyjmenovaná slova - pamětní zvládnutí hrou v rytmické části vyučování - slova příbuzná - vyhledávání v textu 4. ROČNÍK - znalost všech druhů slov - sloveso: časování, čas minulý, přítomný, budoucí, přímá řeč 12

13 - řazení příbuzných slov do řad, tvoření příbuzných slov - výstavba věty, větné celky, pozorování souvětí a jeho členění - seznámení s nejdůležitějšími větnými členy - schopnost slovotvorně a tvaroslovně obměňovat slova (bez termínů, společně, jazyková hra) - psaní znělých a neznělých souhlásek - psaní i/y po obojetných - vyjmenovaná slova - prohlubování znalosti slovních druhů 5. ROČNÍK - pozorování významu slov: slova souvztažná a protikladná; stejně znějící slova různého významu; slova s významem nadřazeným, podřazeným, souřadným - podmětová a přísudková část věty, základ věty; určující člen větné dvojice, rozvíjení základní věty; shoda podmětu s přísudkem - náhrady vyjadřovacích prostředků ve větě - mluvnické kategorie - hra s osobou, číslem, časem sloves a s rodem a číslem jmen - spisovné tvary podstatných jmen; děti se seznamují s tvary vzorů jmen a dosazují je do vět - spíše intuitivně: systémové poznání kategorie pádu je vhodné až pro pozdější ročníky - vyjmenovaná slova a slova příbuzná; práce s Pravidly pravopisu (v kvizech, hrách, hádankách) - psaní velkých písmen - osob, zvířat, názvy obcí, států, hor, řek, planet (ne pravopis výrobků a institucí) - pravopis -li/-ly v minulém čase; kategorie životnosti se ještě nezavádí, je příliš abstraktní - psaní předložek s/z DRUHÝ STUPEŇ Učební osnovy pro ročník jsou členěny v každém ročníku takto: 1. Poznávání jazyka (stavba slova, pravopis, tvarosloví, skladba, útvary jazyka) 2. Sloh 3. Literatura 6. ROČNÍK Poznávání jazyka Stavba slova a pravopis - význam členění slova pro pravopis a dělení slov na konci řádku: předpony, kořen slova, přípony - souhláskové skupiny: výslovnost, pravopis - opakování skupin bě,pě,vě ze 3.ročníku, jejich spojení s učivem o předponách rozlišování psaní bě/bje, pě/pje, vě/vje pravopis skupiny mě/mně - prohlubování pravopisu i/y po obojetných souhláskách uvnitř slova Tvarosloví - prohlubování znalostí slovních druhů - slovesa: hry s osobou, číslem a časem - slovesný způsob - pozorování změn tvarů sloves při časování - rozdíl mezi tvarem určitým a infinitivem - tvarem jednoduchým a složeným - podstatná jména: hry s rodem a číslem - kategorie pádu - změny tvarů při skloňování podle různých vzorů 13

14 - přídavná jména: stupňování - význam přídavných jmen pro výrazové bohatství jazyka Skladba - rozdíl v kvalitě polarity podmět a přísudek x ostatní slova věty (větné členy) - význam přívlastku, předmětu a příslovečného určení pro jazykový projev - větné členy holé, rozvité a několikanásobné - aktivní uchopení odlišnosti mezi větou jednoduchou a souvětím - řeč přímá a nepřímá, pravopis přímé řeči v psaném textu Sloh - projev mluvený a psaný (uplatnění zásad pro pořádek slov v české větě) - dopis, žádost - vyplňování tiskopisů (poštovní poukázka, průvodka, telegram) Literatura - dramatická báseň, balada - umění předčítání: aspekt dramatičnosti, napětí - shrnutí obsahu jednotlivých částí textu - osnova děje (propojení se slohovým výcvikem) - dramatická díla se vztahem k dějepisu 7. ROČNÍK Poznávání jazyka Tvarosloví - zájmena: zastupování podstatných jmen správnými tvary zájmen já, ty, se, my, vy, ten, náš, můj, tvůj, svůj, její - číslovky, druhy číslovek, jejich skloňování - příslovce, základní a stupňované tvary - předložky, spojky a částice: jejich společné znaky a rozdíly - citoslovce, jejich obohacující funkce v jazyce Skladba - rozvíjení bohatosti slovního projevu nahrazováním větného členu větou vedlejší - souvětí a jeho stavba: věta hlavní a vedlejší - spojky souřadné a podřadné - zásady interpunkce: psaní čárky ve větě jednoduché a v souvětí, rozdělovací znaménka Sloh - vypravování - referáty na dané téma z dějepisu, zeměpisu, přírodopisu (vynálezci a objevitelé) - cvičení v obměňování textu: z krátké novinové zprávy vytvořit vyprávění a naopak - třídní a školní noviny jako nástroj komunikace - přesná formulace popisu, pokusu, konstrukce Literatura Životopisy, zprávy z výzkumných výprav, knihy o různých národech. 8. ROČNÍK Poznávání jazyka Tvarosloví 14

15 - prohloubení znalostí o slovese - slovesný vid a rod - slovesné třídy a vzory - podstatná jména konkrétní x abstraktní - pomnožná x hromadná x látková - obecná x vlastní - psaní velkých písmen - rozšíření - přídavná jména (prohloubení) - jmenné tvary přídavných jmen tvrdých - stupňování - zájmena (prohloubení): skloňování zájmen /ten/týž, jenž Skladba Věta jednoduchá (prohloubení): - věta jednočlenná, neúplná, samostatný větný člen, vsuvka - druhy přívlastku - druhy příslovečného určení Souvětí (prohloubení): - druhy vedlejších vět (významové rozdíly) Sloh - krátké zprávy, referáty na aktuální témata z politiky, vědy, kultury, sportu - výpisek, výtah - převádění lyriky v epiku, prózu nebo drama - recenze koncertu, divadelního představení, filmu Literatura - první základy metriky a poetiky (nauka o verších, metafora) - rozsáhlejší díla popisující dějinné události - čtení epických a dramatických útvarů - národní obrození a rok ROČNÍK Poznávání jazyka Tvarosloví - průběžné opakování a prohlubování probraného učiva - tvaroslovné zvláštnosti - skloňování podstatných jmen přejatých - cizích vlastních jmen - přechodník přítomný a minulý Útvary českého jazyka - útvary českého jazyka a jazyková kultura Skladba Prohloubení učiva o souvětí a jednoduché větě: - významový poměr mezi hlavními větami souřadně spojenými - významový poměr mezi souřadně spojenými vedlejšími větami - významový poměr mezi jednotlivými členy (ve větných členech několikanásobných) - synonymní skladební prostředky a úpravy textů 15

16 Sloh - charakteristika literárních postav - úvaha - řeč x rozhovor x diskuse - zvláštnosti jazyka současnosti - používání jazyka v médiích Literatura - literatura konce 19. století a literatura 20. století 16

17 UČEBNÍ OSNOVY - POČTY, MATEMATIKA Přístup k tvorbě matematických pojmů je od začátku výuky zaměřen na kvalitu vývoje dítěte. Tvoření pojmů vychází z učební činnosti počítání. Od začátku má výuka nejen pamětní, ale i volní charakter - děti vše propojují s pohybem a také emocionální - děti vše propojují s estetickou kresbou formy, což umožňuje současně přípravu pro vnikání do geometrických zákonitostí. Tvoření pojmů v matematice je spojeno s konkrétním vnímáním dětí. Nedoporučuje se provádět abstrakce a generalizace. Doporučuje se proto pravidlo "Z ruky přes srdce do hlavy" (volně - emocionálně - kognitivní strategie výuky). Při počítání je důraz kladen na kvantitu (číselné řady, násobkové řady) a důsledné propojování s pohybem. Při zavedení pojmu čísla je kladen důraz na prožitek kvality a jednoty (jedna /1/ dává dvě /2/ a 2 je uvnitř jedné /1/; jedna /1/ rozděleně dává 3 a 3 je uvnitř 1). Při psaní číslice myslíme na to, že obraz souvisí s podstatou čísla, že jde o obraz kvality čísla, ne o vnější formu číslice ROČNÍK Úvod - psychodidaktické aspekty, zaměřenost učebních cílů. V adaptačním období využíváme počítání v obrazných situacích a ve hře k formování pohybových možností (rozvoj hrubé a jemné motoriky). V pohybových zkušenostech s počítáním ovlivňujeme tělesně orientační smysl a tvoříme koordinační cvičení. Od rytmicko-pohybového učení se násobkovým řadám přecházíme k tvorbě zvnitřněných činností, k obrazné a pohybové paměti. Netvoříme ještě logicko-symbolické představy. 1. ROČNÍK - počítání v oboru 1-20 a orientace v číselné řadě čtení a zápis čísel (římských, arabských) - porovnávat čísla na základě množství nebo pořadí. - rytmická cvičení a pamětní zvládnutí čtyř až šesti násobkových řad. - číselná osa - komutativnost sčítání (3 + 4 = 4 + 3) - zavedení všech čtyř základních početních výkonů (sčítání, odčítání, násobení, dělení) v oboru do 20 a písemná forma těchto operací. - počáteční cvičení v pamětním počítání. - rozlišení kruhu, koule, čtverce, krychle, trojúhelníku. Počítání a porovnávání geometrických útvarů (menší, větší, stejný). - orientace v prostoru (vpravo x vlevo, vpřed x vzad). - znalost hodin (1/4, 1/2, celá hodina). 2. ROČNÍK - rozšíření početních výkonů v oboru přirozených čísel do 1000 (úlohy s více početními výkony najednou). - rytmická cvičení a pamětní osvojení ostatních násobkových řad do elementární slovní úlohy. - procvičování pamětního počítání (" z hlavy"). - souřadnicový systém. - stovky, desítky a jednotky ve trojciferném čísle. 17

18 - porovnávání čísel, odhady výsledků. - komutativní násobení (5 x 4 = 4 x 5). - časové pojmy (minuty, hodiny, den, měsíc, včera, dnes, zítra). 3. ROČNÍK - rozšíření oboru přirozených čísel přes desítková soustava - sčítání a odčítání víceciferných čísel. - písemné násobení dvojciferným číslem. - písemné dělení jednociferným číslem. - odhady a kontrola výsledků. - míry - váhy a početní cvičení s jejich aplikacemi. - pokračování v osvojování násobkových řad (indiv. až do 20), počítání "z hlavy". - časové pojmy (rok-52 týdnů, 365 dnů, přestupný rok) ROČNÍK Výuka ve 4. třídě, která probíhá během 9. roku, reaguje na probouzející se dětské já. Kritický postoj ke světu (i učiteli) je významným zlomem v psychickém vývoji dítěte a v matematice začínají zlomky. Důležité je udělat pro dítě vznik "vnějšího zlomu" hlubokým zážitkem (vyprávění o kulturně historickém vzniku zlomkového počítání v Egyptě). Strategie postupu je trojí: z části k celku, z celku k části a s pomocí porovnávání. Jsou procvičovány čtyři základní početní výkony se zlomky - porovnávání, krácení, rozšiřování a rozklad jmenovatele v prvočíslech. V páté třídě se završuje počítání desetinným zlomkem. Toto překročení hranice dělitelnosti je opět zážitkem, který dítě může zažít v přeneseném smyslu v přírodě: vývoj rostliny během růstu ze semena směrem nahoru (kmen, stonek atd.) i dolů (kořeny). Uvědomění si "hranice nuly". 4. ROČNÍK - prohlubování písemného sčítání a odčítání vícecifernými čísly v oboru do zavedení zlomků, poznání zlomku jako díl celku (z části k celku). - zlomek jako porovnávání (vztah k násobení). - užití zlomků v praxi - sčítání a odčítání, násobení a dělení jednoduchých stejnojmenných a nestejnojmenných zlomků. - převedení nepravých zlomků ve smíšená desetinná čísla a obráceně. - opakování všech čtyř početních výkonů a písemného násobení a dělení s vícemístnými čísly. - počítání "z hlavy". - zaokrouhlování. - slovní úlohy. 5. ROČNÍK - opakování čtyř početních výkonů s přirozenými čísly v oboru i více než spojení čtyř základních početních výkonů (smíšené příklady). - počítání se zlomky (krácení a rozšiřování, počítání s desetinnými zlomky, znázorňování a porovnávání zlomků). - zavedení desetinných čísel a osvojování vztahu mezi desetinným číslem a desetinným zlomkem. - počítání s desetinnými čísly - písemné udávání míry desetinným způsobem. - násobení a dělení čísly 10, 100,

19 - písemné algoritmy - závorky (číslo složené, společný dělitel, společný násobek). - Stálá péče o počítání "z hlavy". - Měření a vážení (jednotky-délkové, objemové, obsahové, hmotnostní) 6. ROČNÍK - pořadí početních výkonů - dělitelnost (prvočíslo) - procvičování počítání s přirozenými čísly. - procvičování počítání s kladnými desetinnými čísly a zlomky. - míry a váhy. - desetinný systém. - přímá a nepřímá úměrnost. - trojčlenka s přímou a nepřímou úměrností. - procenta - procento, základ, procentová část, počet procent. - rozvedení počítání s %, úrokový počet, zisk a ztráta, jednoduché výpočty daní, šek, konto, kapitál, daň..., návštěva banky. - zaokrouhlování desetinných čísel. - písemné dělení s desetinným číslem v dělenci, v děliteli, v dělenci i děliteli. - rozvíjet v žácích jistotu v zacházení s čísly, matematickými zákony a funkcemi. 7. ROČNÍK - sčítání, odčítání, násobení a dělení v oboru přirozených a kladných racionálních čísel. - slovní úlohy - trojčlenka, procenta, úrokový a diskontní počet. - absolutní hodnota čísla, číselná osa - čísla opačná, číselná osa - celá a racionální čísla. - úvod do celých záporných čísel - sčítání, odčítání, násobení a dělení s celými zápornými čísly. - závorky. - algebra - lineární rovnice s jednou proměnnou v oblasti racionálních čísel. - rovnice, nerovnice - jednoduché slovní úlohy. - vzorce (a+b) 2, (a+b).(a-b). - druhá mocnina a odmocnina - úvod. 8. ROČNÍK Opakování: - zlomky - mocniny - druhá odmocnina - rovnice - slovní úlohy - počítání se závorkami - úpravy algebraických výrazů Algebra: - lineární rovnice - násobení, dělení mnohočlenů - jednoduché, složitější rovnice se zlomky - jednoduché rovnice se dvěma neznámými - slovní úlohy na výpočet dráhy, cesty, času, rychlosti 19

20 - lineární systém rovnic se 2 proměnnými 9. ROČNÍK - rozšíření a prohlubování učiva - upevňování poznatků Opakování: - číselné obory přirozených čísel - největší a nejmenší společný dělitel - mocniny a odmocniny - procenta - úrokový počet - přímá a nepřímá úměrnost v praktickém použití, slovní úlohy - lomené algebraické výrazy a početní úkony s nimi - funkce a jejich znázorňování (přímá úměrnost-lineární fce, kvadratická fce, nepřímá úměrnost) - goniometrické fce (sin, cos, tg) - slovní úlohy - užití kalkulátorů a PC - statistika UČEBNÍ OSNOVY - GEOMETRIE Ke geometrii přistupujeme v první řadě jako k předmětu forem a teprve v druhé řadě jako k logice (k tomu: H.v. Baravalle: Geometrie jako řeč forem). Je proto samozřejmé úzké spojení geometrie s předmětem kreslení forem (viz dále) zejména v prvních čtyřech ročnících. Vyučuje se v nich tzv. geometrie volné ruky. Teprve v pátém ročníku je geometrie zařazena do výuky samostatnou epochou ROČNÍK V rámci kreslení forem volit jednodušší i složitější formy a v rámci péče o prostorové vědomí je cvičit jako tvoření bez opírání se o předměty. Geometrické útvary (obrazce) se učit znát při kreslení, vyučovat jejich pochopení v nahlížení jejich protikladných vztahů; zásadně se vychází od pravidelných forem, které nejsou pojednány jako zvláštní případy obecných forem, ale právě jako základní útvary, které nejjasněji hovoří řečí dané formy. Zde dochází k postupnému osvojování pojmů: šikmý, svislý, vodorovný, oblouk, nahoře, dole, uprostřed, oblé, hranaté; symetrie osová, středová, souměrnost, shodnost, podobnost, průniky, uzly, křivka, přímka, úsečka, bod, rovinné útvary, úhel, trojúhelník, čtverec, obdélník, kruh ROČNÍK To, co bylo dosud pojednáno v kreslení a popisně, má být nyní uchopeno průkazně geometricky, až asi po porozumění shodnosti trojúhelníků a jejímu použití a geometrickým místům bodů. V první epoše geometrie v 6. třídě se osvědčilo vyvinout nejdůležitější obrazce z kruhu resp. kružnice a forem z nich vycházejících. V 7. třídě je možno v souvislosti s dějinami novověku zařadit jednoduché cvičení v perspektivě. 5. ROČNÍK 20

Témata absolventského klání z matematiky :

Témata absolventského klání z matematiky : Témata absolventského klání z matematiky : 1.Dělitelnost přirozených čísel - násobek a dělitel - společný násobek - nejmenší společný násobek (n) - znaky dělitelnosti 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,10 - společný

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

Matematika Název Ročník Autor

Matematika Název Ročník Autor Desetinná čísla řádu desetin a setin 6. Opakování učiva 6.ročníku 7. Opakování učiva 6.ročníku 7. Opakování učiva 6.ročníku 7. Dělitelnost přirozených čísel 7. Desetinná čísla porovnávání 7. Desetinná

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA

MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA Osmileté studium 1. ročník 1. Opakování a prohloubení učiva 1. 5. ročníku Číslo, číslice, množiny, přirozená čísla, desetinná čísla, číselné

Více

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy.

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy. Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ Úvod k učivu o přirozeném čísle. Numerace do 5, čtení čísel 0-5. Vytváření souborů o daném počtu předmětů. Znaménka méně, více, rovná se, porovnávání

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled ČJL-9-1-01 Žák odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji - 9.r.

Více

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr Matematika - 6. ročník Provádí početní operace v oboru desetinná čísla racionálních čísel - čtení a zápis v desítkové soustavě F užití desetinných čísel - čte a zapisuje desetinná čísla - zaokrouhlování

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu MATEMATIKA pro střední odborné školy s humanitním zaměřením (6 8 hodin týdně celkem) Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 6. ročník Září Opakování učiva Obor přirozených čísel do 1000, početní operace v daném oboru Čte, píše, porovnává čísla v oboru do 1000, orientuje se na číselné ose Rozlišuje sudá a lichá

Více

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák:

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák: Matematika prima Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) využívá při paměťovém počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení provádí písemné početní operace v oboru přirozených zaokrouhluje,

Více

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE 3. ročník Bod, přímka ZÁŘÍ Násobení a dělení Aplikační úlohy (nakupujeme) Bod, přímka Úsečka Násobení a dělení ŘÍJEN Procvičování Pamětné sčítání a odčítání, aplikační úlohy Polopřímka Modelování polopřímek

Více

PRIMA Přirozená čísla Celá čísla Desetinná čísla Číselná osa Pravidla pro násobení a dělení 10, 100, 1000..a 0,1, 0,01, 0,001.. Čísla navzájem opačná

PRIMA Přirozená čísla Celá čísla Desetinná čísla Číselná osa Pravidla pro násobení a dělení 10, 100, 1000..a 0,1, 0,01, 0,001.. Čísla navzájem opačná PRIMA Přirozená čísla Celá čísla Desetinná čísla Číselná osa Pravidla pro násobení a dělení 10, 100, 1000..a 0,1, 0,01, 0,001.. Čísla navzájem opačná Racionální čísla Zlomky Rozšiřování a krácení zlomků

Více

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT)

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) 1. Číselné obory 1.1 Přirozená čísla provádět aritmetické operace s přirozenými čísly rozlišit prvočíslo

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel Ročník: I. - vytváří si názoru představu o čísle 5, 10, 20 - naučí se vidět počty prvků do 5 bez počítání po jedné - rozpozná a čte čísla 0 5 - pozná a čte čísla 0 10 - určí a čte čísla 0 20 Číselná řada

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl 6. ročník číst, zapisovat, porovnávat, zaokrouhlovat, rozkládat přirozená čísla do 10 000 provádět odhady výpočtů celá čísla - obor přirozených čísel do 10 000 numerace do 10 000 čtení, zápis, porovnávání,

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně scény z filmu či ukázky z knih, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování,; - popisuje ústně i písemně umělecké dílo, výrobek,

Více

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků Maturitní zkouška z matematiky 2012 požadované znalosti Zkouška z matematiky ověřuje matematické základy formou didaktického testu. Test obsahuje uzavřené i otevřené úlohy. V uzavřených úlohách je vždy

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA. pro studijní obory SOŠ a SOU (8 10 hodin týdně celkem)

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA. pro studijní obory SOŠ a SOU (8 10 hodin týdně celkem) MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu MATEMATIKA pro studijní obory SOŠ a SOU (8 10 hodin týdně celkem) Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 14. 6. 2000,

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Spočítá prvky daného konkrétního souboru do 6., Zvládne zápis číselné řady 0 6 Užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti Numerace v oboru 0 6 Manipulace s předměty, třídění předmětů do skupin. Počítání

Více

Matematika - 6. ročník

Matematika - 6. ročník Matematika - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Přirozená čísla - zápis čísla v desítkové soustavě - zaokrouhlování - zobrazení na číselné ose - početní operace v oboru

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

Příloha k ŠVP Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4, příspěvková organizace

Příloha k ŠVP Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4, příspěvková organizace Učební plán Poznámky k učebnímu plánu 1. stupně: Disponibilní hodiny byly na 1. stupni využity na posílení výuky předmětu Matematika a její aplikace (2) a také předmětu Člověk a jeho svět (2). Anglický

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 4 4 4 5 17 Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět. Výuka probíhá převážně v kmenových třídách.

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 4 4 4 5 17 Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět. Výuka probíhá převážně v kmenových třídách. MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělání v matematice je zaměřeno na: užití matematiky v reálných situacích osvojení pojmů, matematických postupů rozvoj abstraktního myšlení

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Žák cvičí prostorovou představivost Žák využívá při paměťovém i písemném počítání komutativnost i asociativní sčítání a násobení Žák provádí písemné početní operace v oboru Opakování učiva 3. ročníku Písemné

Více

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky Příloha č. 1 Seznam výukového softwaru Terasoft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Čajs 1. Čajs 1. 1.- 5. Čajs 1.- 5. Čajs 1.- 5. Hv Čajs 1.- 5. 4.-6. Čajs Př Čajs Př Čajs Př 8.- 9. Ch Dětský koutek 1 Dětský

Více

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10.

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10. 5.10. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Seminář z matematiky Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Seminář z

Více

Matematika a její aplikace - 1. ročník

Matematika a její aplikace - 1. ročník Matematika a její aplikace - 1. ročník počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20 užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

Více

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH 4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH 1 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2010 Schválila ředitelka školy: 26. 8. 2010 Platnost od: 1. 9. 2010 Podpis

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky Příloha č. 1 Seznam výukového softwaru Terasoft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Čajs 1. Čajs 1. 1.- 5. Čajs 1.- 5. Čajs 1.- 5. Hv Čajs 1.- 5. 4.-6. Čajs Př Čajs Př Čajs Př 8.- 9. Ch Dětský koutek 1 Dětský

Více

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky 1. Čj M Čajs

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky 1. Čj M Čajs Příloha č. 1 Seznam výukového softwaru Terasoft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1. Dětský koutek 1 hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky 1. Dětský koutek 2 Svět myšáka Bonifáce

Více

MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik

MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik R4 1. ČÍSELNÉ VÝRAZY 1.1. Přirozená čísla počítání s přirozenými čísly, rozlišit prvočíslo a číslo složené, rozložit složené

Více

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů - 1 - Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 6.ročník Výstup Učivo Průřezová témata - čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla s přirozenými čísly - zpaměti a písemně

Více

Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013

Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013 Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013 ČJ 1 KAP III 001 uvolňovací cviky 1 ČJ 1 KAP III 002 uvolňovací cviky 2 ČJ 1 KAP III 003 ČJ 1 KAP III 004 ČJ 1 KAP III 005 ČJ 1 KAP III 006 ČJ 1

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK Václav Strážnický 2012/13 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

Ročník VI. Matematika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník VI. Matematika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Přirozená čísla Desetinná čísla IX. X. Přirozená čísla opakování všech početních výkonů, zobrazení čísel na číselné ose, porovnávání a zaokrouhlování čísel. Metody- slovní, názorně demonstrační a grafická.

Více

3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) Charakteristika vzdělávací oblasti 3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) 51 Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast matematika a její aplikace v základním vzdělávání je založena především na aktivních činnostech, které jsou typické

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Matematika 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Současný český jazyk upevňování a procvičování obtížných gramatických jevů Český jazyk

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - zvládá techniku čtení s porozuměním - reaguje na otázky - vyjadřuje se vlastními slovy, tvoří jednoduché věty - vyvozuje a upevňuje si hygienické a pracovní návyky - rozvijí se grafomotoricky

Více

5.2.2 Matematika - 2. stupeň

5.2.2 Matematika - 2. stupeň 5.2.2 Matematika - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět Matematika na 2. stupni školy navazuje svým vzdělávacím obsahem na předmět Matematika

Více

Maturitní témata od 2013

Maturitní témata od 2013 1 Maturitní témata od 2013 1. Úvod do matematické logiky 2. Množiny a operace s nimi, číselné obory 3. Algebraické výrazy, výrazy s mocninami a odmocninami 4. Lineární rovnice a nerovnice a jejich soustavy

Více

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA A) Mluvnice 1 - Obecné poučení o jazyce a abeceda a písmo b jak se lidé dorozumívají, funkce řeči c rozlišení prostředků mluveného a psaného projevu 2 - Zvuková stránka jazyka a slabiky a slabikování b

Více

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace se realizuje v předmětu Matematika po celou dobu školní docházky. Na 1. stupni

Více

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Cíl kursu: 1/rychlé osvojení češtiny na komunikační úrovni - rozvoj slovní zásoby 2/ pochopení základních pravidel systému jazyka druhy

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. pořadí početních operací, dělitelnost, společný dělitel a násobek, základní početní operace

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. pořadí početních operací, dělitelnost, společný dělitel a násobek, základní početní operace Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Matematika Výrazy Obory nástavbového

Více

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy . Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas - rozlišuje podstatné

Více

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY 1. Základní poznatky z logiky a teorie množin Pojem konstanty a proměnné. Obor proměnné. Pojem výroku a jeho pravdivostní hodnota. Operace s výroky, složené výroky, logické

Více

4. 2 VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Nižší stupeň víceletého gymnázia 4.2.1 Matematika

4. 2 VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Nižší stupeň víceletého gymnázia 4.2.1 Matematika 2 VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Nižší stupeň víceletého gymnázia 1 Matematika Hodinová dotace Matematika 4 4 4 4 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace RVP ZV. Matematika

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět je rozdělen na základě OVO v RVP ZV na čtyři

Více

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Počet hodin : 165 Učební texty : H. Staudková : Matematika č. 7 (Alter) R. Blažková : Matematika

Více

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá Přehled učiva 1. ročník l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá l číselná řada 1-10, sčítání do 10, geometrické tvary Doksy l číselná řada 1-10, sčítání do 20 bez přechodu 10, slovní úloha

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakovat učivo min. roč. Pozná kořen, předponu, příponu, koncovku. Vyhledá a tvoří slova příbuzná. SLOH: Vypravuje o prázdninách, sestaví osnovu,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 5. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace Využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Více

Matematika a její aplikace. Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace. Matematika a její aplikace Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace 1. 9. ročník 1. ročník 4 hodiny týdně 2. 5. ročník 5

Více

MATEMATIKA. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

MATEMATIKA. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení MATEMATIKA 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Obsah vyučovacího předmětu Matematika je totožný s obsahem vyučovacího oboru Matematika a její aplikace.

Více

Český jazyk Název Ročník Autor

Český jazyk Název Ročník Autor Pomůcka - Slabiky - foto 1. Pomůcka Psací tvary písmen 1. PL - Samohlásky 1. PL Slabiky - slova 1. PL - Souhlásky 1. PL Slova - věty 1. PL Souhlásky m, l, p 1. PL Tvoření slov 1. PL Souhlásky s, j, t 1.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ1

SADA VY_32_INOVACE_CJ1 SADA VY_32_INOVACE_CJ1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1.Vyjadřuje se v běžných komunikačních situacích, neskáče do řeči a naslouchá,

Více

Hodnocení žáků 3. ročníku podle vzdělávacího programu Škola pro děti

Hodnocení žáků 3. ročníku podle vzdělávacího programu Škola pro děti Hodnocení žáků 3. ročníku podle vzdělávacího programu Škola pro děti Úvodem Ve 3. ročníku se snažíme, aby hodnocení žáků bylo sice motivační, zároveň se však nevyhneme větším rozdílům mezi žáky. Je to

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast : : Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky využívat matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech rozvíjet pamětˇ žáků prostřednictvím

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Škola dobré pohody Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ředitelka školy: Mgr. Dagmar Bičová Koordinátor ŠVP ZV: Mgr. Magdalena Krausová

Více

1. Český jazyk a literatura

1. Český jazyk a literatura 1. Český jazyk a literatura 23 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo Jazykové vyučování 6. ročník Učivo Úvod o českém jazyce Rozvrstvení národního jazyka. Nářečí. Obecná čeština. Jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka Spisovná a nespisovná výslovnost. Základní větné

Více

64-41-L/51 Podnikání,

64-41-L/51 Podnikání, Informace nástavbového studia oboru vzdělání 64-41-L/51 Podnikání, dálková formy vzdělávání Vážení studenti, zasíláme Vám základní informace, které se týkají materiálního zabezpečení nástavbového studia

Více

5.2.1. Matematika pro 2. stupeň

5.2.1. Matematika pro 2. stupeň 5.2.1. Matematika pro 2. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 8. a 9. ročníku 4 hodiny

Více

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 4. ročník Čas.plán Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Opakování učiva 3. ročníku Počítaní do 20 Sčítání a odčítání do 20 Násobení a dělení číslem 2 Počítání

Více

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování.

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování. Název materiálu ročník SLUCHOVÁ DIFERENCIACE DÉLKY SAMOHLÁSEK 1 ZRAKOVÁ DIFERENCIACE KRÁTKÝCH A DLOUHÝCH SLABIK 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY S, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY P, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 ZRAKOVÁ ANALÝZA

Více

Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě

Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě Český jazyk Jazyková výchova (co hodnotíme) - žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hláskya slabiky, porovnává významy slov, třídí podle zobecněného

Více