3.3 SHODA V PŘÍČESTÍ MINULÉM - PŘEHLED 35 4 PRAVOPIS OSTATNÍCH SAMOHLÁSEK Psaní -ů- uprostřed a na konci slov Psaní -ú- na začátku a

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3.3 SHODA V PŘÍČESTÍ MINULÉM - PŘEHLED 35 4 PRAVOPIS OSTATNÍCH SAMOHLÁSEK 37 4.1 Psaní -ů- uprostřed a na konci slov 37 4.2 Psaní -ú- na začátku a"

Transkript

1 Obsah NĚKOLIK SLOV ÚVODEM 17 1 HLAVNÍ ZÁSADY V HLÁSKOSLOVÍ Psaná podoba slov složených Pravopis při zachovávání výslovnosti zdvojených souhlásek Slova s počátečním j Spodoba znělosti na konci slov Spodoba znělosti uprostřed slov 19 2 PRAVOPIS I/Í, Y/Ý PO SOUHLÁSKÁCH SAMOHLÁSKY I/Í PO MĚKKÝCH SOUHLÁSKÁCH Měkké i/í po souhláskách ž, š, č, ř, j; ď, ť, ň Měkké -i/-í po souhlásce c Tvrdé -y po souhlásce c SAMOHLÁSKY Y/Ý PO TVRDÝCH SOUHLÁSKÁCH SAMOHLÁSKY Y/Ý, I/Í PO OBOJETNÝCH SOUHLÁSKÁCH Slova s by, bý x bi, bí Slova s ly, lý x li, lí Slova s my, mý x mi, mí Slova s py, pý x pi, pí Slova se sy, sý x si, sí Slova s vy, vý x vi, ví Slova s zy, zý x zi, zí 31 3 SHODA PŘÍSUDKU S PODMĚTEM HLAVNÍ ZÁSADY SHODY PŘÍSUDKU S PODMĚTEM Shoda s podmětem vyjádřeným výrazy množství Shoda s podmětem vyjádřeným číslovkami Shoda s podmětem nevyjádřeným Další příklady shody přísudku s podmětem MLUVNICKÁ ŽIVOTNOST A BIOLOGICKÁ ŽIVOST Rozpor mezi životností a biologickou živostí Shoda s mužským rodem s dvojí životností 34

2 3.3 SHODA V PŘÍČESTÍ MINULÉM - PŘEHLED 35 4 PRAVOPIS OSTATNÍCH SAMOHLÁSEK Psaní -ů- uprostřed a na konci slov Psaní -ú- na začátku a uprostřed slov Psaní -u- ve slovech Psaní skupin -bě-, -bje- ve slovech Psaní skupiny -pě- ve slovech Psaní skupiny -vě-, -vje- ve slovech 38 5 PRAVOPIS VE SKUPINÁCH SOUHLÁSEK PRAVOPIS V PŘEDPONÁCH Slova s předponami roz-, bez- apod Slova se sykavkou po předponě PRAVOPIS V ZAKONČENÍ SLOV Slova se zdvojenou souhláskou -nn Slova s nezdvojenou souhláskou -n Zdvojení souhlásky -mm- v imperativu PRAVOPIS MNĚ, MĚ Psaní -mně: Psaní -mě: Slova, v nichž se často chybuje: Slova s jinou zdvojenou souhláskou 44 6 ZMĚNY V SOUHLÁSKOVÝCH SKUPINÁCH OBECNĚ O ODVOZOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN Přípona -ský, -ští Přípona -cký, -čtí 45 7 ODVOZENÁ PŘÍDAVNÁ JMÉNA - PŘEHLED PŘÍPONA -SKÝ > -ŠTÍ Odvozeniny beze změny kmenové souhlásky Odvozeniny se změnou kmenové souhlásky Odvozeniny s vypuštěným -k, -g, -gh Odvozeniny se zachovaným -k, -g, -gh 49

3 7.1.5 Odvozeniny s různými nepravidelnostmi PŘÍPONA -CKÝ > -ČTÍ Odvozeniny beze změny kmenové souhlásky Odvozeniny se změnou kmenové souhlásky Odvozeniny s různými nepravidelnostmi V čem se také chybuje 51 8 PRAVOPISNÉ ZÁSADY PSANÍ S A Z PŘEDPONA S Směřování shora dolů a zároveň z povrchu pryč Směřování dohromady Směřování shora dolů i dohromady Směřování pouze z povrchu pryč Ustálené případy (slova začínající na s-) Asimilace znělosti Příslovečné spřežky na začátku slov se s Slova k zapamatování PSANÍ Z- V PŘEDPONÁCH Předpona z- u vidových protějšků sloves Souhláska z- ustálená tradicí Souhláska z- v příslovečných spřežkách PŘEDPONY S-, Z- S VÝZNAMOVÝM ROZLIŠENÍM PŘEDPONY S-, Z- BEZ VÝZNAMOVÉHO ROZLIŠENÍ PRAVOPIS PŘEDLOŽEK S(E), Z(E) Předložka s, se Předložka z, ze 63 9 PRAVOPIS VELKÝCH PÍSMEN PRAVOPIS VLASTNÍCH JMEN OSOB Jména historická - panovníci a panovnické rody Okřídlená rčení Kanonizovaní světci Anonymní tvůrci 67

4 9.1.5 Biblická jména Oslovení význačných osobností JMÉNA LITERÁRNÍHO I LIDOVÉHO PŮVODU Jednoslovná pojmenování, zejm. pohádkových bytostí Víceslovná pojmenování, zejm. pohádkových bytostí Obecná pojmenování pohádkových bytostí Postavy z commedie dell arte Mytologické bytosti Pojmenování kouzelných předmětů Zobecnění na základě metaforickém Příslušníci hnutí a stoupenci vůdčích osobností Členové náboženských skupin a sekt PRAVOPIS JMEN OBYVATELSKÝCH Obyvatelé kontinentů Obyvatelé zemí a území Obyvatelé měst, obcí ZEMĚPISNÉ NÁZVY Horstva, nížiny Přírodní útvary Ostrovy a další členitosti povrchu Vodstvo, průlivy a průplavy POJMENOVÁNÍ STÁTŮ A SPRÁVNÍCH OBLASTÍ Státy, republiky Současné dynastické státy Říše, pojmenování historických říší POJMENOVÁNÍ MĚST, OBCÍ A ČTVRTÍ Víceslovná toponyma Pomístní jména se jménem obecným v názvu Lázeňská města a místa Města s okřídleným rčením POJMENOVÁNÍ PAMÁTNÝCH BUDOV 80

5 9.7.1 Církevní stavby, zejm. kostely Kláštery Pravopis neoficiálních názvů Známé církevní stavby NÁZVY SVĚTSKÝCH STAVEB Hrady, zámky, ruiny Mosty, věže, zahrady, hřbitovy NÁZVY BUDOV ZTRÁCEJÍCÍCH PŮVODNÍ ÚČEL Stavby muzejního charakteru Historické stavby sloužící zejm. výstavním účelům Univerbizace v oblasti hovorové NÁZVY UMĚLECKÝCH DĚL Sochy, památníky, pomníky Antické památky Výtvarná a hudební díla Umělecký žánr jako součást názvu Nejstarší literární památky a dnešní pravopis NÁZVY KULTURNÍCH ZAŘÍZENÍ Divadla začínající tímtéž slovem Jiná pojmenování divadel NÁZVY RESTAURACÍ A DALŠÍCH ZAŘÍZENÍ Hotely, restaurace, lékárny s předložkou v názvu Zařízení s bezpředložkovým pojmenováním NÁZVY INSTITUCÍ Úřady včetně zástupného označení Vrcholné instituce celonárodního významu Názvy krajů v ČR Názvy nemocnic NÁZVY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ Ulice, třídy, náměstí, nábřeží Názvy sídlišť 91

6 9.15 NÁZVY VYSOKÝCH ŠKOL Univerzity a další vysoké školy Fakulty, katedry, děkanáty Školy mateřské, základní a střední NÁZVY POLITICKÝCH STRAN A ORGANIZACÍ NÁZVY MEZINÁRODNÍCH ORGANIZACÍ NÁZVY SVÁTKŮ A VÝZNAČNÝCH DNŮ Vícedenní svátky Jednodenní svátky NÁZVY HISTORICKÝCH UDÁLOSTÍ Historické události psané s velkým písmenem Historické události psané s malým písmenem POJMENOVÁNÍ FESTIVALŮ, OLYMPIÁD, SOUTĚŽÍ NÁZVY NEBESKÝCH TĚLES ODBORNÉ NÁZVY NÁZVY VÝROBKŮ Potravinářské výrobky a názvy léků Pojmenování společenských her MORFOLOGICKÝ PRAVOPIS V ČEM SE CHYBUJE U PODSTATNÝCH JMEN Podstatná jména rodu mužského životná Podstatná jména rodu mužského neživotná Další podstatná jména rodu mužského Podstatná jména rodu ženského Podstatná jména rodu středního Jména se zachovaným dvojným číslem Zásady tvarosloví u pomnožných toponym a exonym V ČEM SE CHYBUJE U PŘÍDAVNÝCH JMEN Psaní -i, -ý v koncovkách přídavných jmen Pravopis přídavných jmen účelových a slovesných STUPŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN A PŘÍSLOVCÍ 104

7 Stupňování nepravidelné Stupňování beze změny kmenové souhlásky Stupňování se změnou kmenové souhlásky V ČEM SE ČASTO CHYBUJE U ZÁJMEN Hlavní zásady pravopisné a tvaroslovné u zájmen Zájmenné skloňování Vztažné zájmeno jenž Tvarosloví u dalších zájmen V ČEM SE ČASTO CHYBUJE U SLOVES Tvary v přítomném čase Tvary podmiňovacího způsobu Tvary v minulém čase Tvary příčestí Tvary rozkazovacího způsobu ČÍSLOVKY A ČÍSELNÉ VÝRAZY Číslovky psané odděleně Číslovky psané dohromady HRANICE SLOV V PÍSMU SPŘEŽKY Základní poznatky o tom, co není spřežka Základní poznatky o spřežkách SPOJOVNÍK (SPOJOVACÍ ČÁRKA) Spojovník u vlastních i obecných jmen Spojovník u adjektiv Oddělené psaní slov SPOJKA (PŘÍKLONKA) -LI DĚLENÍ SLOV A NEVHODNÉ ODDĚLOVÁNÍ DĚLENÍ SLOV ČLENICÍ INTERPUNKČNÍ ZNAMÉNKA ČÁRKA A JEJÍ PLATNOST V TEXTU Závazná čárka ve větném kontextu 122

8 Čárka oddělující přívlastek Interpunkce u přístavku Samostatný větný člen z hlediska interpunkce Interpunkce ve větě vokativní Interpunkce ve větách citoslovečných Interpunkce ve větách s přechodníkovou vazbou Interpunkce v různých významových vztazích Interpunkce ve dvojitých spojovacích výrazech VÝRAZY NEODDĚLOVANÉ ČÁRKOU Několikanásobné větné členy Ustálená spojení bez interpunkce ČÁRKA V SOUVĚTÍ Spojení souřadné Spojení podřadné Vsuvka ÚSKALÍ V INTERPUNKCI Čárkou se neodděluje Čárkou se obvykle odděluje INTERPUNKCE V DALŠÍCH PŘÍPADECH DALŠÍ INTERPUNKČNÍ ZNAMÉNKA TEČKA Závazné použití tečky Údaje v bibliografii Tečka se obvykle nepíše OTAZNÍK (?) VYKŘIČNÍK (!) UVOZOVKY Psaní uvozovek obecně Uvozovky v různých typech výpovědí POMLČKA O pomlčce obecně 136

9 Pomlčka v dalších případech ZÁVORKY (),[] ZKRATKY A ZNAČKY SOUHRNNĚ O ZKRATKÁCH A ZNAČKÁCH Zkratky Slova zkratková Značky ZKRATKY A ZNAČKY V PŘEHLEDU Administrativní, úřední a jiné zkratky Oblast ekonomiky Oblast přírodních věd Akademické tituly Názvy škol Zkratky institucí apod Některé mezinárodní organizace Zkratky ze sportovní oblasti Ministerstva, politické organizace i některé instituce Některé kulturní a jiné institucí i akce Oblast lékařská 149 B - PROCVIČOVÁNÍ PRAVOPISNÝCH JEVŮ PSANÍ I/Í A Y/Ý PO OBOJETNÝCH SOUHLÁSKÁCH Doplňte i/í, y/ý ve slabikách se souhláskou b Doplňte i/í, y/ý ve slabikách se souhláskou l Doplňte i/í, y/ý ve slabikách se souhláskou m Doplňte i/í, y/ý ve slabikách se souhláskou p Doplňte i/í, y/ý ve slabikách se souhláskou s Doplňte i/í, y/ý ve slabikách se souhláskou v Doplňte i/í, y/ý ve slabikách se souhláskou z Souhrnná cvičení na procvičení i/í, y/ý L_ška a hrozny L_ška a vrána 156

10 1.8.3 Chamtivý pes B_k a žába Kůň a vlk L_ška zlodějka P_šný jelen C_káda a mravenec Vlk a beránek O nenas_tné las čce Op_čka a br_le Slav_čít_tul SHODA PŘÍSUDKU S PODMĚTEM Doplňte koncovky v příčestí PRAVOPIS OSTATNÍCH SAMOHLÁSEK Doplňte ů/ú/u Doplňte bě/bje, pě, vě/vje PRAVOPIS VE SKUPINÁCH SOUHLÁSEK Doplňte -d-/-dd-, -m-/-mn-, -n-/-nn ZMĚNY V SOUHLÁSKOVÝCH SKUPINÁCH Odvoďte přídavná jména od slov v závorkách Vytvořte přídavná jména podle uvedeného vzoru PSANÍ SOUHLÁSEK S, Z Vyberte správnou z variant Doplňte předložku s x z PRAVOPIS VELKÝCH PÍSMEN Uveďte do náležitého pravopisu Pražská domovní znamení Z historie Nejen slavný (brňan), ale i (mecenáš) Na výletě Na dovolenou u nás Naše vysoké školy 172

11 7.2 Velká písmena, texty na korekturu Rozhodněte, kam patří velká písmena Velká písmena - text na korekturu PROCVIČOVÁNÍ TVAROSLOVNÉHO PRAVOPISU Pravopis související s tvaroslovím podstatných jmen Pravopis související s tvaroslovím přídavných jmen Opravte v textu nesprávně stupňovaný tvar Stupňování přídavných jmen a příslovcí Procvičování tvarosloví zájmen Číselné a číslovkové výrazy Texty zaměřené na varianty číselných výrazů CVIČENÍ NA INTERPUNKČNÍ ZNAMÉNKA 178 V těchto textech doplňujte interpunkci Nesouvislé texty - doplňování čárek Souvislé texty Z Murphyho zákonů Z aforizmů a moudrých rčení Texty na doplňování interpunkce v přímé řeči Ranní dialog S dětmi je zkrátka kříž ZKRATKY A ZNAČKY SOUHRNNÁ CVIČENÍ NA KOREKTURU Text č Text č Text č C - KLÍČ KE CVIČENÍM - DIKTÁTY PSANÍ I/Í A Y/Ý PO OBOJETNÝCH SOUHLÁSKÁCH Texty zaměřené na i/í, y/ý ve slabikách se souhláskou b Texty zaměřené na i/í, y/ý ve slabikách se souhláskou l Texty zaměřené na i/í, y/ý ve slabikách se souhláskou m Texty zaměřené na i/í, y/ý ve slabikách se souhláskou p 186

12 1.5 Texty zaměřené na i/í, y/ý ve slabikách se souhláskou s Texty zaměřené na i/í, y/ý ve slabikách se souhláskou v Texty zaměřené na i/í, y/ý ve slabikách se souhláskou z Texty s i/í, y/ý v převyprávěných bajkách Liška a hrozny Liška a vrána Chamtivý pes Býk a žába Kůň a vlk Liška zlodějka Pyšný jelen Cikáda a mravenec Vlk a beránek O nenasytné lasičce Opička a brýle Slavičí titul SHODA PŘÍSUDKU S PODMĚTEM Texty zaměřené na shodu v příčestí PRAVOPIS OSTATNÍCH SAMOHLÁSEK Text zaměřený na ů/ú/u Text zaměřený na bě/bje, pě, vě/vje PRAVOPIS VE SKUPINÁCH SOUHLÁSEK Texty zaměřené na psaní -d-/-dd-, -m-/-mn-, -n-/-nn ZMĚNY V SOUHLÁSKOVÝCH SKUPINÁCH Texty s odvozenými přídavnými jmény Tvary odvozených přídavných jmen PSANÍ SOUHLÁSEK S, Z Texty zaměřené na psaní předpon s- a z Texty zaměřené na psaní předložek s- a z PRAVOPIS VELKÝCH PÍSMEN Texty zaměřené na psaní vlastních jmen 198

13 7.1.1 Pražská domovní znamení Z historie Nejen slavný (brňan), ale i (mecenáš) Na výletě Na dovolenou u nás Naše vysoké školy Texty zaměřené na slova psaná s velkým písmenem Nesouvislý text Text na korekturu PROCVIČENÍ TVAROSLOVNÉHO PRAVOPISU Tvarosloví podstatných jmen Texty zaměřené na -i nebo -y v tvarosloví Tvarosloví přídavných jmen Text na psaní stupňovaných přídavných jmen Tvarosloví zájmen Číselné a číslovkové výrazy Texty zaměřené na varianty číselných výrazů INTERPUNKČNÍ ZNAMÉNKA Nesouvislé texty zaměřené na psaní čárek Souvislé texty zaměřené na interpunkci Z Murphyho zákonů Z aforizmů a moudrých rčení Texty zaměřené na psaní interpunkce v přímé řeči Ranní dialog S dětmi je zkrátka kříž ZKRATKY A ZNAČKY Text s ustálenými zkratkami a značkami SOUHRNNÁ CVIČENÍ NA KOREKTURU Text č Text č Text č

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA A) Mluvnice 1 - Obecné poučení o jazyce a abeceda a písmo b jak se lidé dorozumívají, funkce řeči c rozlišení prostředků mluveného a psaného projevu 2 - Zvuková stránka jazyka a slabiky a slabikování b

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ1

SADA VY_32_INOVACE_CJ1 SADA VY_32_INOVACE_CJ1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo Jazykové vyučování 6. ročník Učivo Úvod o českém jazyce Rozvrstvení národního jazyka. Nářečí. Obecná čeština. Jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka Spisovná a nespisovná výslovnost. Základní větné

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Jazyková výchova. Ročník: Prima TVAROSLOVÍ A PRAVOPIS - OPAKOVÁNÍ. Očekávané výstupy ZV RVP

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Jazyková výchova. Ročník: Prima TVAROSLOVÍ A PRAVOPIS - OPAKOVÁNÍ. Očekávané výstupy ZV RVP Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Jazyková výchova Ročník: Prima TVAROSLOVÍ A PRAVOPIS - OPAKOVÁNÍ určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je ve správných tvarech ve svém mluveném

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura se realizuje

Více

Český jazyk a kultura mluveného projevu

Český jazyk a kultura mluveného projevu Český jazyk a kultura mluveného projevu PhDr. Josef Lesák Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další vzdělávání pedagogických pracovníků na p

Více

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

5. Učební osnovy. Český jazyk a literatura. Charakteristika vyučovacího předmětu

5. Učební osnovy. Český jazyk a literatura. Charakteristika vyučovacího předmětu 5. Učební osnovy Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Jazyk a jazykové komunikace Český jazyk a literatura Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Český jazyk a literatura je

Více

PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy JAZYKOVÁ VÝCHOVA Ţák rozeznává deset slovních druhů rozezná ohebná a neohebná slova určí slovní

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4. Učební osnovy 4.1. Jazyk a jazyková komunikace Obsah se realizuje ve vzdělávacích oborech Český jazyk a literatura, Cizí jazyk a Další cizí jazyk. 4.1.1. Český jazyk A) Charakteristika vzdělávací oblasti

Více

2. stupeň Český jazyk

2. stupeň Český jazyk 2. stupeň Český jazyk Ročník Výstupy Učivo Průřezová témata VI. JAZYKOVÁ VÝCHOVA rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Školní vzdělávací program. Motto: Porozumět člověku i přírodě

Školní vzdělávací program. Motto: Porozumět člověku i přírodě Školní vzdělávací program Motto: Porozumět člověku i přírodě Školní vzdělávací program byl upraven na základě výstupů projektu ESF: Název projektu: Věda na gymnáziu reg. č.: CZ.1.07/1.1.16/02.0129 doba

Více

I ve mně je lídr č. j.:mand/650/2014.

I ve mně je lídr č. j.:mand/650/2014. I ve mně je lídr č. j.:mand/650/2014. 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Údaje o škole... 4 1.3 Zřizovatel... 4 1.4 Platnost dokumentu... 4 2 Charakteristika školy... 6 2.1 Úplnost a velikost

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu.

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu. vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE Edisonova 40 Dopplerova 351 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OBSAH 1. Identifikační údaje str. 3 1.1. Název vzdělávacího programu str. 3 1.2. Předkladatel

Více

UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ

UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ Obsah: ČESKÝ JAZYK 3 CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA 21 ANGLICKÝ JAZYK 25 KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE 35 DRUHÝ CIZÍ JAZYK 39 NĚMECKÝ JAZYK 41 FRANCOUZSKÝ JAZYK 52 RUSKÝ JAZYK 59 MATEMATIKA

Více

5.1 Český jazyk a literatura Nižší stupeň osmiletého gymnázia

5.1 Český jazyk a literatura Nižší stupeň osmiletého gymnázia 5.1 Český jazyk a literatura Nižší stupeň osmiletého gymnázia Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace 4+1 4+1 4 4 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura.

Více

Osnovy Školního vzdělávacího programu AG

Osnovy Školního vzdělávacího programu AG Osnovy Školního vzdělávacího programu AG Osm svobodných umění Obsah 5.1 Český jazyk a literatura....................... 2 5.2 Anglický jazyk............................ 43 5.3 Německý jazyk............................

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1. VZDĚLÁVACÍ OBOR ČESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK: Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího

Více

ŠVP Heřmánek - část 4. Učební osnovy Základní a mateřská škola Heřmánek

ŠVP Heřmánek - část 4. Učební osnovy Základní a mateřská škola Heřmánek ŠVP Heřmánek - část 4. Učební osnovy Základní a mateřská škola Heřmánek K Cihelně 313/41 Praha 9 V Praze 25. 8.2014 Mgr. Miroslava Adamcová, ředitelka školy Zpracoval tým školy Ing. Olga Cajchanová, Mgr.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OTEVŘENÝ SVĚT 5. VERZE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OTEVŘENÝ SVĚT 5. VERZE ZÁKLADNÍ ŠKOLA VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OTEVŘENÝ SVĚT 5. VERZE Obsah 1. Identifikační údaje... 1 1.1. Název ŠVP... 1 1.2. Údaje o škole...

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

Očekávaný výstup z RVP Školní výstup Učivo Průřezová témata, projekty

Očekávaný výstup z RVP Školní výstup Učivo Průřezová témata, projekty 2. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník:6. Očekávaný výstup z RVP Školní výstup Učivo Průřezová témata, projekty - správně třídí slovní

Více

Český jazyk a literatura - 1. ročník

Český jazyk a literatura - 1. ročník Český jazyk a literatura - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova zvládá analýzu a syntézu slabiky, slova, věty odlišuje písmeno malé, velké, tiskací, psací Jazykové

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Současný český jazyk upevňování a procvičování obtížných gramatických jevů Český jazyk

Více

GYMNÁZIUM DR. KARLA POLESNÉHO ZNOJMO, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 4. Školní vzdělávací program

GYMNÁZIUM DR. KARLA POLESNÉHO ZNOJMO, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 4. Školní vzdělávací program 1 GYMNÁZIUM DR. KARLA POLESNÉHO ZNOJMO, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 4 Školní vzdělávací program 2 Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 2.1. Velikost školy 2.2. Vybavení školy 2.3. Charakteristika

Více

Základní škola Tábor-Čekanice. ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu

Základní škola Tábor-Čekanice. ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu V. Učební osnovy ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 2. ročníku

Více