Vzdělávací oblast se vyučuje v ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk."

Transkript

1 Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola Dodatek č. 3 Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Č.j.: ZS-KT-CAP-301/2013 Schváleno ped. radou dne Platné od Ředitelka školy: PaedDr. Dana Martinková, Ph.D. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti: Vzdělávací oblast se vyučuje v ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Pro obor Český jazyk a literatura je v 1. a 2. období zřízen předmět Český jazyk, ve 3. období integrovaný předmět Český jazyk a společenská výchova (6. 7. ročník) a Český jazyk (8. 9. ročník). Na něj navazuje volitelný nebo nepovinný předmět Seminář z českého jazyka (9. ročník). Jazyková výuka, jejímž cílem je zejména podpora rozvoje komunikačních kompetencí, vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožňují správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a účinně uplatňovat i prosazovat výsledky svého poznávání. Pro obor Cizí jazyk je v období umožněna volba mezi předměty Anglický jazyk a Německý jazyk. Povinná výuka prvního cizího jazyka začíná ve 3. ročníku a končí v 9. ročníku a trvá 7 roků. Další cizí jazyk škola povinně nabízí v rámci volitelného předmětu od 8. ročníku a trvá 2 roky. V rámci výuky dalšího cizího jazyka si žák vybírá podle zájmu a možností školy i z jiných cizích jazyků (např. Ruský jazyk, Francouzský jazyk, ). Na 1

2 povinnou i volitelnou výuku cizího jazyka může navázat volitelný nebo nepovinný předmět Konverzace v cizím jazyce nebo Další cizí jazyk. Jejich výuka trvá nejméně 1 rok. Požadavky na vzdělávání v cizích jazycích formulované v RVP ZV vycházejí ze Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, který popisuje různé úrovně ovládání cizího jazyka. Vzdělávání v Cizím jazyce předpokládá dosažení úrovně A2, vzdělávání v Dalším cizím jazyce předpokládá dosažení úrovně A1 (podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky). Týdenní dotace: Vzdělávací oblasti je v 1. období věnováno 31 hodin týdně ve školním učebním plánu, z toho 28 hodin českému jazyku a 3 hodiny cizímu jazyku. Ve 2. období 21 hodin týdně, z toho 15 hodin českému jazyku a 6 hodin cizímu jazyku. Ve 3. období je výuce oblasti věnováno 38 hodin týdně, z toho 18 hodin českému jazyku, 12 hodin prvnímu cizímu jazyku, 6 hodin dalšímu cizímu jazyku a 2 hodiny dotace připadá na integraci učiva z oblasti Člověk a společnost (obor Člověk a jeho svět je integrován do učiva předmětu Český jazyk a společenská výchova v ročníku). Vzdělávací oblast umožňuje žákům rozvíjet a kultivovat mluvenou i psanou stránku mateřského jazyka, které jsou nezbytné pro získávání vědomostí ve všech ostatních oblastech vzdělání a uplatnění se ve společenském životě. Vybavuje žáky nezbytnými základy pro komunikaci v rámci integrované Evropy. Vzdělávání v oblasti směřuje k pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství pochopení jazyka a jako důležitého nástroje celoživotního vzdělávání rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku a jeho chápání jako zdroje pro rozvoj osobního i kulturního bohatství rozvíjení pozitivního vztahu k mnohojazyčnosti a respektování kulturní rozmanitosti vnímání a postupnému osvojování jazyka jako prostředku k získávání a předávání informací, k vyjádření jeho potřeb i prožitků a ke sdělování názorů zvládnutí pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí a rozvíjení pozitivního vztahu k jazyku v rámci interkulturní komunikace samostatnému získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s jazykovými a literárními prameny i s texty různého zaměření získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu jako prostředku prosazení sebe sama Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Obor vzdělávací oblasti: 2

3 Předmět: JAZYK Charakteristika předmětu: Předmět se vyučuje v 3. až 9. ročníku. Týdenní dotace: 3 vyučovací hodiny týdně v každém ročníku, to je celkem 99 hodin ročně v každém ročníku. Vyučovací předmět Anglický jazyk vychází z obsahu vzdělávacího oboru Cizí jazyk RVP ZV. Obsahu předmětu je zpracován společně pro 1. a 2. období a zahrnuje receptivní, produktivní a interaktivní řečové dovednosti (3. 5. ročník) a zvlášť pro 3. období (6. 9. ročník), kde jsou rovněž obsaženy receptivní řečové dovednosti, produktivní řečové dovednosti a interaktivní řečové dovednosti. Všechny složky jsou vzájemně propojené. Součástí výuky mohou být besedy, návštěvy kulturních představení, výstav, jež napomáhají k realizaci některých výstupů. Do předmětu jsou zařazená průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Mediální výchova) a jsou uplatňovány přesahy do předmětu český jazyk, společenskovědních i přírodovědných předmětů, hudební a výtvarné výchovy. Výchovné a vzdělávací strategie uplatňované v předmětu ANGLICKÝ JAZYK 1. a 2.období ( ročník) : Učitel vede žáky k osvojení klíčových kompetencí. Kompetence k učení (na výstupu v 5. ročníku): Očekávané výstupy 1. Období Žáky naučíme: - porozumět jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reagovat - rozlišovat grafickou a mluvenou podobu slova - chápat obsah a smysl jednoduché, pomalé a pečlivě vyslovované konverzace dvou osob s dostatkem času pro porozumění - používat abecední slovník učebnice - číst s porozuměním jednoduchý text - zpaměti reprodukovat několik básniček, říkanek a písniček v angličtině - v oblasti fonetiky rozlišovat anglické hlásky od českých a správně je vyslovovat - rozumět známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům - číst nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty obsahující známou slovní zásobu - vyhledat v jednoduchém textu potřebnou informaci a vytvořit odpověď na otázku 3

4 - sestavit gramaticky a formálně správně jednoduché písemné sdělení, krátký text a odpověď na sdělení - obměňovat krátké texty se zachováním smyslu textu - zásady tichého čtení a práce s textem - první poznatky o zemích, kde se mluví anglicky - postupně chápat význam znalosti angličtiny pro život Kompetence k řešení problému : Žáky naučíme: - používat dvojjazyčný slovník - rozumět obsahu a smyslu jednoduchých autentických materiálů (časopisy, obrazové a poslechové materiály) a využít je při své práci - vyplnit své základní údaje do formulářů - zdůvodnění probraných jevů a vyvozování některých gramatických jevů a pravidel - reprodukovat ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu a jednoduché konverzace - soustředit se na písemnou formu práce s textem doplňování, obměna vět, tvoření otázek, odpovědí Kompetence komunikativní : Žáky naučíme: - aktivně se zapojovat do jednoduché konverzace, pozdravit a rozloučit se s dospělým i kamarádem, poskytnout požadovanou informaci - navázat konverzaci s novým kamarádem cizincem, představit se, zeptá se na jméno, na věk, totéž říci o sobě, říci, co má a co nemá rád - jednoduše objednat nejběžnější jídlo a pití v restauraci - požádat o něco a poděkovat, specifikovat určitý počet - přiměřeně konverzovat o rozličných oblastech (barvy, rodina, popis osoby, ) Kompetence sociální a personální : Žáky naučíme: - zapojovat se do práce ve skupině - chovat se ohleduplně ke svým spolužákům - v případě potřeby poskytnout pomoc nebo o ni požádat Kompetence občanské : 4

5 Žáky naučíme: - respektovat názor druhých lidí - respektovat odlišnost kultur, jazykových prostředí, etnik - poznávat kultury zemí příslušné jazykové oblasti, vyhledávat nejdůležitější informace o zemích studovaného jazyka - chápat význam znalosti cizích jazyků pro osobní život, vzájemné porozumění mezi zeměmi, respekt a toleranci k odlišným kulturním hodnotám jiných národů Kompetence pracovní : Žáky naučíme: - manipulovat se soubory a předměty - dodržovat hygienické návyky správného čtení a psaní - udržovat pořádek na svém pracovním místě K tomu jsou využívány především následující postupy: - učitel svým chováním a vystupováním rozvíjí pozitivní vztah k anglickému jazyku - učitel vhodným výběrem učebnic, pracovních sešitů, ukázek z dětských knih a časopisů, vede k získávání pozitivního vztahu k jazyku a k úctě k anglofonním tradicím a kulturnímu dědictví - učitel výběrem témat písemných i ústních projevů motivuje žáka k zájmu o předmět i ke snaze o jeho praktické využití - učitel využívá i jednoduchých textů, které vedou žáky k touze rozšiřovat si slovní zásobu a získávat nové informace - učitel výběrem přiměřených textů vede žáka k tomu, aby začal vnímat shodnosti a odlišnosti zvyků a tradic různých národů a etnik, vážil si jich a zároveň respektoval jejich práva a uvědomoval si jejich přínos ke svému obohacení - učitel vhodným výběrem témat diskusí a vedením diskusí vede žáka ke zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace, k vhodnému vyjadřování vlastních myšlenek v cizím jazyce, naslouchat promluvám druhých, snažit se jim porozumět a zachovávat společenská pravidla - učitel oceňuje úspěchy v ústním i písemném projevu, tím vytváří podmínky k tomu, aby žák získával sebedůvěru při využívání jazyka na veřejnosti - učitel vybírá pro výuku takové odborné termíny, které odpovídají schopnostem žáků - učitel vytváří situace, které motivují žáka ke správnému využívání informačních a komunikačních prostředků, učitel vede žáka ke spolupráci ve skupině, k uvědomování si zodpovědnosti, k dodržování vymezených pravidel - využívá námětů učiva i samotné formy práce k soustavnému výchovnému působení na žáky 5

6 Očekávané výstupy 1. Období obecná charakteristika (cíle jsou plněny kontinuálně) : ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI žák rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální oporu přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního spojení píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy Očekávané výstupy 2. období POSLECH S POROZUMĚNÍM žák rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu MLUVENÍ žák je schopen jednoduchých rozhovorů sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 6

7 žák vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu PSANÍ žák napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života vyplní osobní údaje do formuláře Učivo zvuková a grafická podoba jazyka fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov slovní zásoba žáci si osvojí a umí používat základní slovní zásobu v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů a umí ji používat v komunikačních situacích, práce se slovníkem tematické okruhy domov, rodina, škola, volný čas povolání, lidské tělo, jídlo, oblékání, nákupy, bydliště, dopravní prostředky, kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce, dny v týdnu, hodiny), zvířata, příroda, počasí mluvnice základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) slovosled věty oznamovací, tvoření otázky, záporu, sloveso být, mít, umět, muset, přítomný čas průběhový Učivo- obecná charakteristika : zvuková a grafická podoba jazyka fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov slovní zásoba žáci si osvojí a umí používat základní slovní zásobu v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů a umí ji používat v komunikačních situacích, práce se slovníkem tematické okruhy domov, rodina, škola, volný čas povolání, lidské tělo, jídlo, oblékání, nákupy, bydliště, dopravní prostředky, kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce, dny v týdnu, hodiny), zvířata, příroda, počasí mluvnice základní gramatické struktury a typy vět, (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) 7

8 K naplnění klíčových kompetencí směřuje obsahové zaměření předmětu: období (3. 5. ročník): Očekávané výstupy Učivo (aplikované klíčové kompetence) 3. ročník žák - dokáže se jednoduše představit, zeptat se na jméno - umí sestavit rozhovor týkající se vlastnictví - pozná jednoduchý anglicky mluvený text - dokáže opakovat krátké věty v angličtině na základě sluchového vjemu - uvědomuje si základní rozdíly mezi češtinou a angličtinou - zvuková a grafická podoba jazyka fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov - dokáže správně foneticky vyslovit specifické anglické hlásky -rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně - zná jednoduché pozdravy - dokáže se zeptat na jméno, sám se představit a představit někoho jiného - zná abecedu a je schopen ji prakticky využít Použita učebnice Chatterbox I a pracovní sešit I od Dereka Strange Audioorální výcvik. UNIT 1 Představení: - pozdravy (greetings) - představení sebe i kamaráda (introduction) otázky What s your name (first name, surname)? - sloveso to be - abeceda (alphabet) - přivlastňovací zájména my/your UNIT 2 - Styk s okolím: - pokyny (commands) - poznávání předmětů Zařazení průřezových témat, přesahy (mezipředmětové vazby) Přesahy do učiva Českého jazyka, Prvouky Osobnostní rozvoj - sebepoznání a sebepojetí Přesahy do učiva Českého jazyka, Prvouky Časové rozvržení IX (cca 6 vyuč. IX (cca 6 vyuč. X (cca 10 vyuč. Poznámky, diferenciace Diferenciace pro ZPŽ: - dyslektici budou pracovat podle zvl. ind. plánu, - po zadání sam. práce si učitel ověří porozumění úkolu - tolerantně se posuzuje graf. zpracování - ověřování znalostí se provádí převážně přímou ústní formou, 8

9 při hláskování - pozná a užívá zkrácené tvary slovesa to be být - pojmenuje základní školní potřeby - je schopen si vyžádat informaci o pojmenování věci nebo osoby - zná základní číslovky vyžádá si informaci o věku osoby a podá údaje o vlastní osobě - je schopen znalosti číslovek využít v praktickém životě(např. informace o telefonním čísle) - počítá jednoduché příklady - zná obecná pravidla pro užití členu neurčitého a určitého a užívá je - pojmenuje nejobvyklejší hračky a předměty v domácnosti - dokáže popřát k narozeninám - zná základní pojmy týkající se anglických Vánoc, uvědomuje si rozdílnost našich tradic od tradic jiných zemí - zná přivlastňovací zájmena his/her a pravidla pro jejich užití - orientuje se v dosud probíraném učivu a je - představení se otázka How are you? a odpovědi - otázky: What is it? Who is it? -další pozdravy a reakce UNIT 3 Počítání: - číslovky 1-10,počítání - věk (age) otázka How old are you? - telefonní čísla (phone numbers) - neurčitý člen a/an UNIT 4 Hračky a narozeniny: - pojmenování běžných hraček a předmětů v domácnosti - člen určitý - the - člen neurčitý a/an - Vánoce (tradice angl. Mluvících zemí) UNIT 5 Opakování: - přivlastňovací zájmena - shrnutí a opakování (revision) Přesahy do učiva Prvouky Osobnostní rozvoj - sebepoznání a sebepojetí Sociální rozvoj - poznávání lidí - komunikace Přesahy do učiva Matematiky MKV: Kulturní diferenciace - vlastní kulturní zakotvení - odlišnost kulturních tradic jiných národů Přesahy do učiva Českého jazyka,prvouky, Hudební výchovy, Výtvarné výchovy VEGS: Objevujeme Evropu a svět -anglická hra bingo Přesahy do učiva Českého XI (cca 12 vyuč. XII (cca 9 vyuč. I (cca 10 vyuč. II (cca 9 vyuč. v písemném ověřování znalostí se některé úkoly nahrazují doplňovacím i cvičeními, nebo se zkracuje jejich rozsah - tělesně postižení žáci budou pracovat podle zvl. ind. plánu - při písemném projevu bude přihlédnuto k jejich motorickým možnostem, - při hodnocení úkolů bude přihlíženo k druhu a stupni postižení 9

10 schopen využívat vhodné pomůcky (slovník, pracovní sešit) - rozumí pravidlům anglické hry (bingo)a dokáže ji hrát - zná některá přídavná jména - tvoří zápor a otázku slovesa být( to be ) a užívá jej ve větách, krátké odpovědi - zná postavení členu ve větě - je schopen pojmenovat některá povolání - samostatně používá přídavná jména k obohacení slov.projevu - je schopen popsat svou rodinu a jednotlivé členy,podá o ní základní informace - pozná a prakticky užívá zkrácených tvarů slovesa mít -vztahy v rodině -sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat -vyjádření věku ve 3. osobě čísla jednotného UNIT 6- Popisování osob a předmětů: - popis předmětů - přídavná jména big/small - sloveso být ( to be ) v záporu a otázce UNIT 7- Členové rodiny: - členové rodiny - přídavná jména - sloveso mít ( to have ) - povolání rodičů -popis osoby (vlasy,obličej) jazyka, Výtvarné výchovy Osobnostní rozvoj: - sebepoznání a sebepojetí - vztah k rodině Přesahy do učiva Prvouky ENV: Vztah člověka a prostředí - vztah ke zvířatům Přesahy do učiva Prvouky III (cca 12 vyuč. IV (cca 10 vyuč. V (cca 12 vyuč. - sluchově postižení žáci budou pracovat podle zvl. ind. plánu podle metodického vedení SPC Přesahy do učiva Prvouky - je schopen utvořit otázku a zároveň umí na tuto otázku odpovědět kladně i záporně - používá další přídavná jména k obohacení UNIT 8 Sloveso mít: - tvoření otázky a záporu se slovesem mít - přídavná jména MKV: Kulturní diferenciace VI (cca 9 10

11 svého projevu - zná význam slovesa umět/moci( can ), umí jej časovat a je schopen jeho prostřednictvím vyjádřit své schopnosti či schopnosti jiných - umí pojmenovat a jednoduše popsat základní zvířata i některá zvířata v ZOO - je schopen jednoduše popsat cestu prostřednictvím jednoduchých pokynů -vztah ke zvířatům -píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy - využívá barev při popisu objektů - pojmenuje základní části oděvů - je schopen popsat oděvy prostřednictvím barev a dalších přídavných jmen a je schopen si je na základě popisu představit -odlišnosti v oblékání u nás a v anglicky mluvících zemích -přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního spojení UNIT 9 Zvířata: - sloveso umět, moci ( can ) - popis cesty - přivlastňovací přídavná jména - zájmeno whose (čí) UNIT 10 Barvy a oblečení: - procvičování sloves: být, mít, moci/umět - procvičování členů - barvy - oblečení Souhrnné opakování - jedinečnost každého člověka v oblékání - odlišnost kultur Přesahy do učiva Prvouky, Výtvarné výchovy vyučovacích hodin a využití časové rezervy na opakování) -zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal 11

12 Očekávané výstupy (aplikované klíčové kompetence) 4. ročník žák - označuje základní části lidského těla - umí vytvořit jednoduchou konverzaci - je schopen nakreslit osobu podle jednoduchého popisu -rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální oporu - chápe význam vazby there is/are a umí jejím prostřednictvím specifikovat lokalitu výskytu osoby, věci, - umí popsat jednoduchou situaci - využívá vazby při získávání informací - tvoří množné číslo pravidelných podstatných jmen - umí vyjádřit počet (s ohledem na znalost číslovek) - je schopen pojmenovat a popsat základní části města - dokáže pojmenovat a popsat některé dopravní prostředky Učivo: Použita učebnice Chatterbox I, II a pracovní sešity I, II od Dereka Strange UNIT 11 Části těla: - procvičování sloves: být, mít, moci/umět - procvičování členů - procvičování přídavných jmen - předložka z ( from ) - části těla UNIT 12 Město: - vazba there is/are - předložky místní in, on, to (v, na, do) - množné číslo (pravidelných podstatných jmen) UNIT 13 Město dopravní prostředky: - otázka na počet How many. - předložka at (na,u,při,v) UNIT 14 Čas: Zařazení průřezových témat, přesahy (mezipředmětové vazby) Přesahy do učiva Prvouky Přesahy do učiva Výtvarné výchovy Sociální rozvoj - komunikace řeč předmětů vytvářených člověkem (značky, semafory, ) Přesahy do učiva Vlastivědy, Matematiky Přesahy do učiva Vlastivědy Přesahy do učiva Matematiky Časové rozvržení IX (cca 10 vyuč. X (cca 12 vyuč. XI (cca 12 vyuč. XII - I (cca Poznámky, diferenciace Diferenciace pro ZPŽ: - dyslektici budou pracovat podle zvl. ind. plánu, - po zadání sam. práce si učitel ověří porozumění úkolu - tolerantně se posuzuje graf. zpracování - ověřování znalostí se provádí převážně přímou ústní formou, v písemném ověřování znalostí se některé 12

13 - je schopen získat informaci o množství počitatelných podstatných jmen - dokáže získat či podat informaci o čase (pouze celé hodiny) - je schopen si na základě poslechu zaznamenat správný čas - pojmenuje části dne - ovládá základní slovíčka týkající se Vánoc a je schopen vytvořit jednoduchou konverzaci na dané téma - umí správně pojmenovat tvar a užívá své znalosti při popisu - ovládá základní předložky - je schopen pomocí předložek popsat umístění osoby, věci, -roční období, měsíce, dny v týdnu, hodiny - otázka na čas : What time is it?, What s the time? - části dne - rozšiřování slovní zásoby k tématu Vánoce - zvyky, koledy UNIT 15 Tvary: - základní tvary (kruh, trojúhelník, čtverec) - opakování CHATTERBOX II UNIT 1 Představení: - opakování učiva 1.dílu - předložky (in, on, at, over, under, near, next to, to) - rozkazovací způsob UNIT 2 Číslovky: - základní číslovky Sociální rozvoj - komunikace - řeč předmětů vytvářených člověkem (hodiny) Přesahy do učiva Matematiky MKV: Kulturní diferenciace - odlišnost kulturních tradic VDO: Občan, obč. společnost - respektování odlišností, soužití s minoritami Přesahy do učiva Českého jazyka, Hudební výchovy, Výtvarné výchovy Přesahy do učiva Českého jazyka Přesahy do učiva Matematiky I (cca 10 vyuč. II (cca 9 vyuč. III (cca 12 vyuč. úkoly nahrazují doplňovacím i cvičeními, nebo se zkracuje jejich rozsah - tělesně postižení žáci budou pracovat podle zvl. ind. plánu - při písemném projevu bude přihlédnuto k jejich motorickým možnostem, - při hodnocení úkolů bude přihlíženo k druhu a stupni postižení - sluchově postižení žáci 13

14 - ovládá základní číslovky do sta - zvládá jednoduché matematické příklady - je schopen podat informaci o věku osoby, telefonním čísle, počtu osob apod. - má pojem o počitatelnosti a nepočitatelnosti podstatných jmen - zná význam slova some a využívá jej při vyjádření množství nepočitatelných podstatných jmen - umí jednoduše požádat o základní potraviny a vyjádřit jejich množství - je schopen využít znalosti číslovek při placení - pozná průběhový čas a ví, kdy se průběhový čas používá - je schopen pomocí přítomného času průběhového jednoduše popsat probíhající situaci - umí vytvořit krátké pojednání či konverzaci o probíhajících aktivitách - dokáže vytvořit otázku se správným užitím průběhového času a získat jednoduchou informaci o probíhající činnosti - je schopen prostřednictvím průběhového času vyjádřit zápor - částečně rozlišuje čas přítomný prostý a průběhový a popř. je schopen uvést důvody pro jejich užití - otázka How many pro zjištění množství počitatelných podstatných jmen UNIT 3 Jídlo: - počitatelnost podstatných jmen - some několik, nějaký, trochu - označení množství (a packet of, a tin of, a bottle of, ) UNIT 4 Aktivity, volný čas: - přítomný čas průběhový,jeho - tvoření a užití ve větě kladné UNIT 5 Prázdniny, záliby, pohlednice: - přítomný čas průběhový ve větě tázací - přítomný čas průběhový ve větě záporné Přesahy do učiva Přírodovědy, Matematiky Přesahy do učiva Českého jazyka, Přírodovědy Sociální rozvoj - komunikace, různé způsoby dorozumívání (dopis, pohlednice) Přesahy do učiva Českého jazyka IV (cca 10 vyuč. V (cca 10 vyuč. V VI (cca 10 vyuč. hodin a využití časové rezervy na opakování) budou pracovat podle zvl. ind. plánu podle metodického vedení SPC 14

15 - je schopen vytvořit a krátký příběh či popis průběhu události - dokáže napsat krátkou pohlednici a vhodně formulovat věty - správně vyplňuje údaje o adrese -vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům -rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu - pohlednice Souhrnné opakování Očekávané výstupy (aplikované klíčové kompetence) 5. ročník žák - dokáže formulovat základní otázky při představování a odpovídat na ně - pohotově, přirozeně a jazykově správně reaguje v dialogických situacích - pochopí význam angličtiny jako světového jazyka -vyplní osobní údaje do formuláře -zná číslovky od 1 100, ovládá jejich ústní i písemnou podobu Učivo: Použita učebnice Project I a pracovní sešit Project 1 od Toma Hutchinsona INTRODUCTION Úvod: - jména - pozdravy a rozloučení - země anglicky mluvící země (základní informace, hlavní města, vlajky, mapa) - věk GETTING STARTED Začínáme: - základní číslovky Zařazení průřezových témat, přesahy (mezipředmětové vazby) Sociální rozvoj - mezilidské vztahy Morální rozvoj - praktická etika VEGS: Ojevujeme Evropu a svět - anglicky mluvící země Přesahy do učiva Českého jazyka, Vlastivědy Přesahy do učiva Matematiky Časové rozvržení IX (cca 4 vyuč. hodiny) IX X (cca 16 vyuč. Poznámky, diferenciace Diferenciace pro ZPŽ: - dyslektici budou pracovat podle zvl. ind. plánu, - po zadání sam. práce si učitel ověří porozumění úkolu - tolerantně se posuzuje graf. zpracování - ověřování 15

16 - je schopen si vyžádat nebo podat informaci o telefonním čísle, ceně apod. - je schopen popsat zabarvení objektu -dokáže na základě popisu objektu jej identifikovat - využívá přídavných jmen k obohacení ústního a písemného projevu - rozumí obvyklým základním pokynům vyučujícího, je schopen na ně správně reagovat - ovládá abecedu, zná ústní i písemnou podobu jednotlivých hlásek a písmen - je schopen hláskovat jména a názvy - dokáže si na základě hláskování písemně zaznamenat informaci - tvoří přivlastňovací přídavná jména, užívá je k označení vlastnictví - je schopen utvářet množná čísla osvojených podstatných jmen pravidelných i nepravidelných;zná jejich výslovnost - je schopen správně pojmenovat základní části lidského těla a znalostí využívá při popisu osob či jejich identifikaci -napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, - barvy - přídavná jména - pokyny - hláskování - přivlastňovací přídavná jména - množné číslo u pravidelných i nepravidelných podstatných jmen - části těla COMMUNICATION Komunikace: - rodina Sociální rozvoj - komunikace a dialog - komunikace v různých situacích Přesahy do učiva Výtvarné výchovy, Českého jazyka Sociální rozvoj - mezilidské vztahy (spolužáci, učitel, ostatní) - kooperace, kompetice (spolupráce ve výuce, etika) Přesahy do učiva Českého jazyka Přesahy do učiva Přírodovědy Sociální rozvoj X XI (cca 16 vyuč. znalostí se provádí převážně přímou ústní formou, v písemném ověřování znalostí se některé úkoly nahrazují doplňovacím i cvičeními, nebo se zkracuje jejich rozsah - tělesně postižení žáci budou pracovat podle zvl. ind. plánu - při písemném projevu bude přihlédnuto k jejich motorickým možnostem, - při hodnocení 16

17 činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života - je schopen popsat svou rodinu a její jednotlivé členy - umí podat informace o sobě či jiné osobě, jejím věku, narozeninách apod. - dokáže napsat krátkou pohlednici a dopis - je schopen formulovat jednoduchá blahopřání - ovládá přivlastňovací zájmena - zná vyčasování slovesa být,tvoření otázek a záporů - ovládá časování slovesa, využívá jej ve větě kladné, záporné i tázací - zná a prakticky využívá ukazovací zájmena k identifikaci objektů (např. v obchodě apod.) - ovládá pojmenování jednotlivých dnů v týdnu - využívá správné časové předložky a postavení příslovečného určení času ve větě - je schopen popsat školní rozvrh - zvládne vytvořit jednoduché vyprávění či dialog na téma škola a vyučování - dokáže použít základní fráze pro nakupování - pohlednice a dopis - přivlastňovací zájmena - opakování - procvičování slovesa být (včetně zkráceného tvaru) MY WORLD Můj svět: - procvičování slovesa mít (včetně zkráceného tvaru) - ukazovací zájmena (this/ that, these/ those) - dny v týdnu-opakování - školní předměty - nakupování TIME Čas: - čas (time) časové předložky - roční období, měsíce - vztah k rodině a prostředí Morální rozvoj - řešení problémů v rodině - rozhodovací dovednosti Přesahy do učiva Českého jazyka, Výtvarné výchovy, Pracovní výchovy Osobnostní rozvoj - seberegulace a sebeorganizace - plánování studia a volného času Přesahy do učiva Českého jazyka MKV: Kulturní diferenciace - školství v Anglii Přesahy do učiva Pracovní výchovy (nákupy pro domácnost, přípravu pokrmů) Osobnostní rozvoj - seberegulace a XII I (cca 16 vyuč. I III (cca 19 vyuč. úkolů bude přihlíženo k druhu a stupni postižení - sluchově postižení žáci budou pracovat podle zvl. ind. plánu podle metodického vedení SPC 17

18 - vyžádá si, či podá informace o čase - je schopen si informaci zaznamenat - je schopen popsat svůj denní program - dokáže vést dialog na zmíněná témata - využívá vhodných časových předložek - ovládá tvoření vět v přítomném čase prostém včetně otázek a záporů - je schopen pojmenovat roční období a měsíce - je schopen popsat svůj dům či byt a jeho vybavení - časuje sloveso can (umět/moci), zná významy tohoto slovesa a je schopen jej jazykově správně užít ve větě kladné, záporné i tázací - chápe význam vazby ve větě a respektuje správný slovosled při jejím využití - využívá vazby při konkretizaci lokalit - pojmenuje nejvýznamnější stavby a části města - je schopen popsat cestu městem a vyžádat si jednoduchou informaci - umí se dotázat na jednotlivá místa - je schopen vytvořit krátký popis či konverzaci na téma moje město - zná reálie - užívá správných předložek - časuje správně sloveso muset, rozumí významu tohoto slovesa a užívá jej běžně ve větách kladných - přítomný čas prostý PLACES Místa: - vybavení domu a bytu - sloveso moci/ uměti - vazba there is/are - orientace ve městě (turn left, go straight on,.) - místní předložky - sloveso muset (v kladné větě) - výzva let s (pro 1.osobu mn.čísla) sebeorganizace - plánování studia a volného času Přesahy do učiva Matematiky, Přírodovědy, Českého jazyka Sociální rozvoj - vztah k prostředí,ve kterém žiji - komunikace Přesahy do učiva Vlastivědy Sociální rozvoj - předávání a získávání potřebných informací III IV (cca 16 vyuč. 18

19 - rozumí a užívá výzvy - rozumí obsahu a smyslu jednoduchých autentických materiálů (časopisy, obrazové a poslechové materiály) - lidské tělo -je schopen popsat jednotlivé osoby a jednoduše je charakterizovat - umí na základě popisu nakreslit postavu - rozumí rozdílu v čase přítomném prostém a průběhovém - je schopen vytvořit větu kladnou, zápornou a tázací s užitím obou časů - je schopen pojmenovat jednotlivé oděvy a jejich části - je schopen popsat konkrétní oděv - vyžádá si informace v obchodě o ceně, množství apod. -odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá PEOPLE Lidé: - přítomný čas prostý a průběhový - odívání a nakupování (fráze - How much is it?, Here you are ) - otázky How much/many - Souhrnné opakování Přesahy do učiva Českého jazyka, Výtvarné výchovy MKV: Kulturní diferenciace - oblékání v různých částech světa Přesahy do učiva Pracovní výchovy V VI (cca využití časové rezervy Výchovné a vzdělávací strategie uplatňované v předmětu ANGLICKÝ JAZYK 3. období (6. 9. ročník) : Učitel vede žáky k osvojení klíčových kompetencí. Kompetence k učení (na výstupu v 9. ročníku): Žáky naučíme: - rozlišovat grafickou a mluvenou podobu slova - chápat obsah a smysl konverzace dvou osob (s dostatkem času pro porozumění ) - číst s porozuměním přiměřený text - rozumět známým slovům a větám se vztahem k osvojovaným tématům 19

20 - číst nahlas plynule a foneticky správně texty obsahující známou slovní zásobu - vyhledávat v přiměřeně obtížném textu potřebnou informaci a vytvořit odpověď na otázku - obměňovat texty se zachováním smyslu textu - správně používat anglické časy, tvořit v nich oznamovací věty, věty tázací i záporné - odvozovat pravděpodobný význam nových slov z kontextu textu - používat dvojjazyčný slovník, vyhledávat informaci nebo význam slova ve vhodném výkladovém slovníku - získávat poznatky o anglicky mluvících zemích - sestavovat sdělení (ústní i písemné) týkající se situací souvisejících s životem v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy - písemně a gramaticky správně tvořit a obměňovat věty a texty - sestavit gramaticky a formálně správně písemné sdělení, text a odpověď na sdělení - zvládnutí jazyka na úrovni uživatele jazykových základů - aktivně využívat poznatků z předcházejícího období - rozumět názvům věcí ve třídě, škole, číslům, instrukcím učitele - reagovat správně na otázky - porozumět frázím běžného života kolem nás - chápat smysl jasných zpráv - orientovat se v přiměřených textech a pracovat s nimi najít základní informace, odpovědi na otázky, obměňovat věty, sestavit text podle pokynů - zpracovat základní témata formou projektu - porozumět obsahu promluvy a rozlišovat základní informace hlavní smysl - porozumět i monologu či dialogu s malým počtem neznámých slov - odhadovat význam neznámých slov ze souvislostí - vyjadřovat svůj názor, zážitky, přání, komunikovat v situacích vyplývajících z života v rodině, škole a z každodenních situací - zcela uvědoměle chápat gramatické a lexikální vztahy a být schopen odvodit některá gramatická pravidla - zapamatovat si určitou zásobu básniček, písní, přísloví, vtipů Kompetence k řešení problému: Žáky naučíme: - používat dvojjazyčný slovník - porozumět obsahu a smyslu autentických materiálů (časopisy, obrazové a poslechové materiály) a využívat je při své práci - sestavit osobní dopis, pohlednici, blahopřání, vyplnit formulář s osobními daty 20

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně.

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně. Anglický jazyk 1. Obsahové a organizační vymezení Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět od 3. do 9. ročníku. V 1 a 2. ročníku nabízíme Anglický jazyk jako nepovinný předmět. Vzdělávání

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Jazyk a jazyková komunikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Jazyk a jazyková

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět český jazyk a literatura je součástí vzdělávací

Více

UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ

UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ Obsah: ČESKÝ JAZYK 3 CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA 21 ANGLICKÝ JAZYK 25 KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE 35 DRUHÝ CIZÍ JAZYK 39 NĚMECKÝ JAZYK 41 FRANCOUZSKÝ JAZYK 52 RUSKÝ JAZYK 59 MATEMATIKA

Více

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola 1 Učební osnovy 1.1 Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání a jazyková kultura patří k

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DODATEK č. 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBICKO, příspěvková organizace ZÁBŘEŽSKÁ 143, DUBICKO Obsah 1. Dodatek k ŠVP ZV č. 1, základní údaje 3 2.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OLŠANY U PROSTĚJOVA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV SE ZMĚNAMI PLATNÝMI OD 1.9.2013 Projednán na pedagogické radě dne 26.8.2013

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. Český jazyk a literatura. Oblast zahrnuje vyučovací předměty:

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. Český jazyk a literatura. Oblast zahrnuje vyučovací předměty: ZŠHM Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČJ69 Oblast zahrnuje vyučovací předměty: Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Období: 1. - 2. období Počet hodin ročník: 0 0 99 99 99 Učební texty: Hello, kids!, Start

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. ČESKÝ JAZYK 1. období

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. ČESKÝ JAZYK 1. období 7. 1.Vzdělávací oblast JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace má rozhodující postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury patří k podstatným

Více

Název školního vzdělávacího programu: Tvořivá škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název školního vzdělávacího programu: Tvořivá škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Tvořivá škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a Mateřská škola Troubsko, okres Brno venkov,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BOBROVÁ SVĚT SE OTEVÍRÁ PŘIPRAVENÝM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BOBROVÁ SVĚT SE OTEVÍRÁ PŘIPRAVENÝM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BOBROVÁ SVĚT SE OTEVÍRÁ PŘIPRAVENÝM PŘÍLOHA č.1 VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM PO- STIŽENÍM OBSAH 1. Úvod... 2 2. Učební plán ŠVP pro žáky s lehkým

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk Cizí jazyk

Více

Očekávaný výstup z RVP Školní výstup Učivo Průřezová témata, projekty

Očekávaný výstup z RVP Školní výstup Učivo Průřezová témata, projekty 2. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník:6. Očekávaný výstup z RVP Školní výstup Učivo Průřezová témata, projekty - správně třídí slovní

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.3 Učební osnovy: Anglický jazyk

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.3 Učební osnovy: Anglický jazyk Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Anglický jazyk koordinovala Mgr. Renata Horáková. Časová dotace Nižší

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA (pro nižší stupeň víceletého gymnázia) 79-41-K/81 Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika školy III. Charakteristika ŠVP Zaměření školy Profil absolventa Organizace

Více

Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí

Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí Školní vzdělávací program TECHNOLOGIE TISKU č.j. 777/2012 RVP 34-52-H/01 Tiskař na polygrafických strojích 2013 Obsah: 1 Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Žijeme v EU. Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Žijeme v EU. Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Žijeme v EU Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109 1 1. Identifikační údaje Adresa školy: Základní škola a mateřská škola, Jičín 17.

Více

Předmět: Anglický jazyk

Předmět: Anglický jazyk 5.1.2 Obor: Cizí jazyk Předmět: Anglický jazyk Charakteristika předmětu anglický jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk, se realizuje v předmětu anglický jazyk a

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace Obsah: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 PROFIL ABSOLVENTA... 5 Uplatnění

Více

Škola, ve které máme na děti čas.

Škola, ve které máme na děti čas. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Škola, ve které máme na děti čas. Základní škola a Mateřská škola, Senohraby, okres Praha - východ, Školní 27, 251 66 Senohraby

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Český jazyk, Anglický jazyk a Další cizí jazyk. Vyučovací

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

2.1.1.1 Poznámky... 11

2.1.1.1 Poznámky... 11 Obsah Charakteristika školy... 4 1.1 Identifikační údaje Základní školy a mateřské školy Drnholec... 4 1.2 Charakteristika školy... 4 1.2.1 Charakteristika žáků... 5 1.3 Charakteristika ŠVP... 5 1.3.1

Více

II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia

II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia Platnost dokumentu od 1. 9. 2009 Obsah 1. Učební plán... 4 2. Začlenění průřezových témat... 6 3.

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český

Více

Školní Vzdělávací Program

Školní Vzdělávací Program Školní Vzdělávací Program Gymnázium, Jablonec nad Nisou, Dr. Randy 4094/13, 466 01, příspěvková organizace Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP... 6 4 UČEBNÍ

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Základní škola a mateřská škola Kamenický Šenov, nám. Míru 616 příspěvková organizace ŠKOLA PRO VŠECHNY Obsah ŠVP pro základní

Více