Vzdělávací oblast se vyučuje v ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk."

Transkript

1 Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola Dodatek č. 3 Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Č.j.: ZS-KT-CAP-301/2013 Schváleno ped. radou dne Platné od Ředitelka školy: PaedDr. Dana Martinková, Ph.D. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti: Vzdělávací oblast se vyučuje v ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Pro obor Český jazyk a literatura je v 1. a 2. období zřízen předmět Český jazyk, ve 3. období integrovaný předmět Český jazyk a společenská výchova (6. 7. ročník) a Český jazyk (8. 9. ročník). Na něj navazuje volitelný nebo nepovinný předmět Seminář z českého jazyka (9. ročník). Jazyková výuka, jejímž cílem je zejména podpora rozvoje komunikačních kompetencí, vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožňují správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a účinně uplatňovat i prosazovat výsledky svého poznávání. Pro obor Cizí jazyk je v období umožněna volba mezi předměty Anglický jazyk a Německý jazyk. Povinná výuka prvního cizího jazyka začíná ve 3. ročníku a končí v 9. ročníku a trvá 7 roků. Další cizí jazyk škola povinně nabízí v rámci volitelného předmětu od 8. ročníku a trvá 2 roky. V rámci výuky dalšího cizího jazyka si žák vybírá podle zájmu a možností školy i z jiných cizích jazyků (např. Ruský jazyk, Francouzský jazyk, ). Na 1

2 povinnou i volitelnou výuku cizího jazyka může navázat volitelný nebo nepovinný předmět Konverzace v cizím jazyce nebo Další cizí jazyk. Jejich výuka trvá nejméně 1 rok. Požadavky na vzdělávání v cizích jazycích formulované v RVP ZV vycházejí ze Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, který popisuje různé úrovně ovládání cizího jazyka. Vzdělávání v Cizím jazyce předpokládá dosažení úrovně A2, vzdělávání v Dalším cizím jazyce předpokládá dosažení úrovně A1 (podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky). Týdenní dotace: Vzdělávací oblasti je v 1. období věnováno 31 hodin týdně ve školním učebním plánu, z toho 28 hodin českému jazyku a 3 hodiny cizímu jazyku. Ve 2. období 21 hodin týdně, z toho 15 hodin českému jazyku a 6 hodin cizímu jazyku. Ve 3. období je výuce oblasti věnováno 38 hodin týdně, z toho 18 hodin českému jazyku, 12 hodin prvnímu cizímu jazyku, 6 hodin dalšímu cizímu jazyku a 2 hodiny dotace připadá na integraci učiva z oblasti Člověk a společnost (obor Člověk a jeho svět je integrován do učiva předmětu Český jazyk a společenská výchova v ročníku). Vzdělávací oblast umožňuje žákům rozvíjet a kultivovat mluvenou i psanou stránku mateřského jazyka, které jsou nezbytné pro získávání vědomostí ve všech ostatních oblastech vzdělání a uplatnění se ve společenském životě. Vybavuje žáky nezbytnými základy pro komunikaci v rámci integrované Evropy. Vzdělávání v oblasti směřuje k pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství pochopení jazyka a jako důležitého nástroje celoživotního vzdělávání rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku a jeho chápání jako zdroje pro rozvoj osobního i kulturního bohatství rozvíjení pozitivního vztahu k mnohojazyčnosti a respektování kulturní rozmanitosti vnímání a postupnému osvojování jazyka jako prostředku k získávání a předávání informací, k vyjádření jeho potřeb i prožitků a ke sdělování názorů zvládnutí pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí a rozvíjení pozitivního vztahu k jazyku v rámci interkulturní komunikace samostatnému získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s jazykovými a literárními prameny i s texty různého zaměření získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu jako prostředku prosazení sebe sama Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Obor vzdělávací oblasti: 2

3 Předmět: JAZYK Charakteristika předmětu: Předmět se vyučuje v 3. až 9. ročníku. Týdenní dotace: 3 vyučovací hodiny týdně v každém ročníku, to je celkem 99 hodin ročně v každém ročníku. Vyučovací předmět Anglický jazyk vychází z obsahu vzdělávacího oboru Cizí jazyk RVP ZV. Obsahu předmětu je zpracován společně pro 1. a 2. období a zahrnuje receptivní, produktivní a interaktivní řečové dovednosti (3. 5. ročník) a zvlášť pro 3. období (6. 9. ročník), kde jsou rovněž obsaženy receptivní řečové dovednosti, produktivní řečové dovednosti a interaktivní řečové dovednosti. Všechny složky jsou vzájemně propojené. Součástí výuky mohou být besedy, návštěvy kulturních představení, výstav, jež napomáhají k realizaci některých výstupů. Do předmětu jsou zařazená průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Mediální výchova) a jsou uplatňovány přesahy do předmětu český jazyk, společenskovědních i přírodovědných předmětů, hudební a výtvarné výchovy. Výchovné a vzdělávací strategie uplatňované v předmětu ANGLICKÝ JAZYK 1. a 2.období ( ročník) : Učitel vede žáky k osvojení klíčových kompetencí. Kompetence k učení (na výstupu v 5. ročníku): Očekávané výstupy 1. Období Žáky naučíme: - porozumět jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reagovat - rozlišovat grafickou a mluvenou podobu slova - chápat obsah a smysl jednoduché, pomalé a pečlivě vyslovované konverzace dvou osob s dostatkem času pro porozumění - používat abecední slovník učebnice - číst s porozuměním jednoduchý text - zpaměti reprodukovat několik básniček, říkanek a písniček v angličtině - v oblasti fonetiky rozlišovat anglické hlásky od českých a správně je vyslovovat - rozumět známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům - číst nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty obsahující známou slovní zásobu - vyhledat v jednoduchém textu potřebnou informaci a vytvořit odpověď na otázku 3

4 - sestavit gramaticky a formálně správně jednoduché písemné sdělení, krátký text a odpověď na sdělení - obměňovat krátké texty se zachováním smyslu textu - zásady tichého čtení a práce s textem - první poznatky o zemích, kde se mluví anglicky - postupně chápat význam znalosti angličtiny pro život Kompetence k řešení problému : Žáky naučíme: - používat dvojjazyčný slovník - rozumět obsahu a smyslu jednoduchých autentických materiálů (časopisy, obrazové a poslechové materiály) a využít je při své práci - vyplnit své základní údaje do formulářů - zdůvodnění probraných jevů a vyvozování některých gramatických jevů a pravidel - reprodukovat ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu a jednoduché konverzace - soustředit se na písemnou formu práce s textem doplňování, obměna vět, tvoření otázek, odpovědí Kompetence komunikativní : Žáky naučíme: - aktivně se zapojovat do jednoduché konverzace, pozdravit a rozloučit se s dospělým i kamarádem, poskytnout požadovanou informaci - navázat konverzaci s novým kamarádem cizincem, představit se, zeptá se na jméno, na věk, totéž říci o sobě, říci, co má a co nemá rád - jednoduše objednat nejběžnější jídlo a pití v restauraci - požádat o něco a poděkovat, specifikovat určitý počet - přiměřeně konverzovat o rozličných oblastech (barvy, rodina, popis osoby, ) Kompetence sociální a personální : Žáky naučíme: - zapojovat se do práce ve skupině - chovat se ohleduplně ke svým spolužákům - v případě potřeby poskytnout pomoc nebo o ni požádat Kompetence občanské : 4

5 Žáky naučíme: - respektovat názor druhých lidí - respektovat odlišnost kultur, jazykových prostředí, etnik - poznávat kultury zemí příslušné jazykové oblasti, vyhledávat nejdůležitější informace o zemích studovaného jazyka - chápat význam znalosti cizích jazyků pro osobní život, vzájemné porozumění mezi zeměmi, respekt a toleranci k odlišným kulturním hodnotám jiných národů Kompetence pracovní : Žáky naučíme: - manipulovat se soubory a předměty - dodržovat hygienické návyky správného čtení a psaní - udržovat pořádek na svém pracovním místě K tomu jsou využívány především následující postupy: - učitel svým chováním a vystupováním rozvíjí pozitivní vztah k anglickému jazyku - učitel vhodným výběrem učebnic, pracovních sešitů, ukázek z dětských knih a časopisů, vede k získávání pozitivního vztahu k jazyku a k úctě k anglofonním tradicím a kulturnímu dědictví - učitel výběrem témat písemných i ústních projevů motivuje žáka k zájmu o předmět i ke snaze o jeho praktické využití - učitel využívá i jednoduchých textů, které vedou žáky k touze rozšiřovat si slovní zásobu a získávat nové informace - učitel výběrem přiměřených textů vede žáka k tomu, aby začal vnímat shodnosti a odlišnosti zvyků a tradic různých národů a etnik, vážil si jich a zároveň respektoval jejich práva a uvědomoval si jejich přínos ke svému obohacení - učitel vhodným výběrem témat diskusí a vedením diskusí vede žáka ke zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace, k vhodnému vyjadřování vlastních myšlenek v cizím jazyce, naslouchat promluvám druhých, snažit se jim porozumět a zachovávat společenská pravidla - učitel oceňuje úspěchy v ústním i písemném projevu, tím vytváří podmínky k tomu, aby žák získával sebedůvěru při využívání jazyka na veřejnosti - učitel vybírá pro výuku takové odborné termíny, které odpovídají schopnostem žáků - učitel vytváří situace, které motivují žáka ke správnému využívání informačních a komunikačních prostředků, učitel vede žáka ke spolupráci ve skupině, k uvědomování si zodpovědnosti, k dodržování vymezených pravidel - využívá námětů učiva i samotné formy práce k soustavnému výchovnému působení na žáky 5

6 Očekávané výstupy 1. Období obecná charakteristika (cíle jsou plněny kontinuálně) : ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI žák rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální oporu přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního spojení píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy Očekávané výstupy 2. období POSLECH S POROZUMĚNÍM žák rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu MLUVENÍ žák je schopen jednoduchých rozhovorů sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 6

7 žák vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu PSANÍ žák napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života vyplní osobní údaje do formuláře Učivo zvuková a grafická podoba jazyka fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov slovní zásoba žáci si osvojí a umí používat základní slovní zásobu v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů a umí ji používat v komunikačních situacích, práce se slovníkem tematické okruhy domov, rodina, škola, volný čas povolání, lidské tělo, jídlo, oblékání, nákupy, bydliště, dopravní prostředky, kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce, dny v týdnu, hodiny), zvířata, příroda, počasí mluvnice základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) slovosled věty oznamovací, tvoření otázky, záporu, sloveso být, mít, umět, muset, přítomný čas průběhový Učivo- obecná charakteristika : zvuková a grafická podoba jazyka fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov slovní zásoba žáci si osvojí a umí používat základní slovní zásobu v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů a umí ji používat v komunikačních situacích, práce se slovníkem tematické okruhy domov, rodina, škola, volný čas povolání, lidské tělo, jídlo, oblékání, nákupy, bydliště, dopravní prostředky, kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce, dny v týdnu, hodiny), zvířata, příroda, počasí mluvnice základní gramatické struktury a typy vět, (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) 7

8 K naplnění klíčových kompetencí směřuje obsahové zaměření předmětu: období (3. 5. ročník): Očekávané výstupy Učivo (aplikované klíčové kompetence) 3. ročník žák - dokáže se jednoduše představit, zeptat se na jméno - umí sestavit rozhovor týkající se vlastnictví - pozná jednoduchý anglicky mluvený text - dokáže opakovat krátké věty v angličtině na základě sluchového vjemu - uvědomuje si základní rozdíly mezi češtinou a angličtinou - zvuková a grafická podoba jazyka fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov - dokáže správně foneticky vyslovit specifické anglické hlásky -rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně - zná jednoduché pozdravy - dokáže se zeptat na jméno, sám se představit a představit někoho jiného - zná abecedu a je schopen ji prakticky využít Použita učebnice Chatterbox I a pracovní sešit I od Dereka Strange Audioorální výcvik. UNIT 1 Představení: - pozdravy (greetings) - představení sebe i kamaráda (introduction) otázky What s your name (first name, surname)? - sloveso to be - abeceda (alphabet) - přivlastňovací zájména my/your UNIT 2 - Styk s okolím: - pokyny (commands) - poznávání předmětů Zařazení průřezových témat, přesahy (mezipředmětové vazby) Přesahy do učiva Českého jazyka, Prvouky Osobnostní rozvoj - sebepoznání a sebepojetí Přesahy do učiva Českého jazyka, Prvouky Časové rozvržení IX (cca 6 vyuč. IX (cca 6 vyuč. X (cca 10 vyuč. Poznámky, diferenciace Diferenciace pro ZPŽ: - dyslektici budou pracovat podle zvl. ind. plánu, - po zadání sam. práce si učitel ověří porozumění úkolu - tolerantně se posuzuje graf. zpracování - ověřování znalostí se provádí převážně přímou ústní formou, 8

9 při hláskování - pozná a užívá zkrácené tvary slovesa to be být - pojmenuje základní školní potřeby - je schopen si vyžádat informaci o pojmenování věci nebo osoby - zná základní číslovky vyžádá si informaci o věku osoby a podá údaje o vlastní osobě - je schopen znalosti číslovek využít v praktickém životě(např. informace o telefonním čísle) - počítá jednoduché příklady - zná obecná pravidla pro užití členu neurčitého a určitého a užívá je - pojmenuje nejobvyklejší hračky a předměty v domácnosti - dokáže popřát k narozeninám - zná základní pojmy týkající se anglických Vánoc, uvědomuje si rozdílnost našich tradic od tradic jiných zemí - zná přivlastňovací zájmena his/her a pravidla pro jejich užití - orientuje se v dosud probíraném učivu a je - představení se otázka How are you? a odpovědi - otázky: What is it? Who is it? -další pozdravy a reakce UNIT 3 Počítání: - číslovky 1-10,počítání - věk (age) otázka How old are you? - telefonní čísla (phone numbers) - neurčitý člen a/an UNIT 4 Hračky a narozeniny: - pojmenování běžných hraček a předmětů v domácnosti - člen určitý - the - člen neurčitý a/an - Vánoce (tradice angl. Mluvících zemí) UNIT 5 Opakování: - přivlastňovací zájmena - shrnutí a opakování (revision) Přesahy do učiva Prvouky Osobnostní rozvoj - sebepoznání a sebepojetí Sociální rozvoj - poznávání lidí - komunikace Přesahy do učiva Matematiky MKV: Kulturní diferenciace - vlastní kulturní zakotvení - odlišnost kulturních tradic jiných národů Přesahy do učiva Českého jazyka,prvouky, Hudební výchovy, Výtvarné výchovy VEGS: Objevujeme Evropu a svět -anglická hra bingo Přesahy do učiva Českého XI (cca 12 vyuč. XII (cca 9 vyuč. I (cca 10 vyuč. II (cca 9 vyuč. v písemném ověřování znalostí se některé úkoly nahrazují doplňovacím i cvičeními, nebo se zkracuje jejich rozsah - tělesně postižení žáci budou pracovat podle zvl. ind. plánu - při písemném projevu bude přihlédnuto k jejich motorickým možnostem, - při hodnocení úkolů bude přihlíženo k druhu a stupni postižení 9

10 schopen využívat vhodné pomůcky (slovník, pracovní sešit) - rozumí pravidlům anglické hry (bingo)a dokáže ji hrát - zná některá přídavná jména - tvoří zápor a otázku slovesa být( to be ) a užívá jej ve větách, krátké odpovědi - zná postavení členu ve větě - je schopen pojmenovat některá povolání - samostatně používá přídavná jména k obohacení slov.projevu - je schopen popsat svou rodinu a jednotlivé členy,podá o ní základní informace - pozná a prakticky užívá zkrácených tvarů slovesa mít -vztahy v rodině -sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat -vyjádření věku ve 3. osobě čísla jednotného UNIT 6- Popisování osob a předmětů: - popis předmětů - přídavná jména big/small - sloveso být ( to be ) v záporu a otázce UNIT 7- Členové rodiny: - členové rodiny - přídavná jména - sloveso mít ( to have ) - povolání rodičů -popis osoby (vlasy,obličej) jazyka, Výtvarné výchovy Osobnostní rozvoj: - sebepoznání a sebepojetí - vztah k rodině Přesahy do učiva Prvouky ENV: Vztah člověka a prostředí - vztah ke zvířatům Přesahy do učiva Prvouky III (cca 12 vyuč. IV (cca 10 vyuč. V (cca 12 vyuč. - sluchově postižení žáci budou pracovat podle zvl. ind. plánu podle metodického vedení SPC Přesahy do učiva Prvouky - je schopen utvořit otázku a zároveň umí na tuto otázku odpovědět kladně i záporně - používá další přídavná jména k obohacení UNIT 8 Sloveso mít: - tvoření otázky a záporu se slovesem mít - přídavná jména MKV: Kulturní diferenciace VI (cca 9 10

11 svého projevu - zná význam slovesa umět/moci( can ), umí jej časovat a je schopen jeho prostřednictvím vyjádřit své schopnosti či schopnosti jiných - umí pojmenovat a jednoduše popsat základní zvířata i některá zvířata v ZOO - je schopen jednoduše popsat cestu prostřednictvím jednoduchých pokynů -vztah ke zvířatům -píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy - využívá barev při popisu objektů - pojmenuje základní části oděvů - je schopen popsat oděvy prostřednictvím barev a dalších přídavných jmen a je schopen si je na základě popisu představit -odlišnosti v oblékání u nás a v anglicky mluvících zemích -přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního spojení UNIT 9 Zvířata: - sloveso umět, moci ( can ) - popis cesty - přivlastňovací přídavná jména - zájmeno whose (čí) UNIT 10 Barvy a oblečení: - procvičování sloves: být, mít, moci/umět - procvičování členů - barvy - oblečení Souhrnné opakování - jedinečnost každého člověka v oblékání - odlišnost kultur Přesahy do učiva Prvouky, Výtvarné výchovy vyučovacích hodin a využití časové rezervy na opakování) -zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal 11

12 Očekávané výstupy (aplikované klíčové kompetence) 4. ročník žák - označuje základní části lidského těla - umí vytvořit jednoduchou konverzaci - je schopen nakreslit osobu podle jednoduchého popisu -rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální oporu - chápe význam vazby there is/are a umí jejím prostřednictvím specifikovat lokalitu výskytu osoby, věci, - umí popsat jednoduchou situaci - využívá vazby při získávání informací - tvoří množné číslo pravidelných podstatných jmen - umí vyjádřit počet (s ohledem na znalost číslovek) - je schopen pojmenovat a popsat základní části města - dokáže pojmenovat a popsat některé dopravní prostředky Učivo: Použita učebnice Chatterbox I, II a pracovní sešity I, II od Dereka Strange UNIT 11 Části těla: - procvičování sloves: být, mít, moci/umět - procvičování členů - procvičování přídavných jmen - předložka z ( from ) - části těla UNIT 12 Město: - vazba there is/are - předložky místní in, on, to (v, na, do) - množné číslo (pravidelných podstatných jmen) UNIT 13 Město dopravní prostředky: - otázka na počet How many. - předložka at (na,u,při,v) UNIT 14 Čas: Zařazení průřezových témat, přesahy (mezipředmětové vazby) Přesahy do učiva Prvouky Přesahy do učiva Výtvarné výchovy Sociální rozvoj - komunikace řeč předmětů vytvářených člověkem (značky, semafory, ) Přesahy do učiva Vlastivědy, Matematiky Přesahy do učiva Vlastivědy Přesahy do učiva Matematiky Časové rozvržení IX (cca 10 vyuč. X (cca 12 vyuč. XI (cca 12 vyuč. XII - I (cca Poznámky, diferenciace Diferenciace pro ZPŽ: - dyslektici budou pracovat podle zvl. ind. plánu, - po zadání sam. práce si učitel ověří porozumění úkolu - tolerantně se posuzuje graf. zpracování - ověřování znalostí se provádí převážně přímou ústní formou, v písemném ověřování znalostí se některé 12

13 - je schopen získat informaci o množství počitatelných podstatných jmen - dokáže získat či podat informaci o čase (pouze celé hodiny) - je schopen si na základě poslechu zaznamenat správný čas - pojmenuje části dne - ovládá základní slovíčka týkající se Vánoc a je schopen vytvořit jednoduchou konverzaci na dané téma - umí správně pojmenovat tvar a užívá své znalosti při popisu - ovládá základní předložky - je schopen pomocí předložek popsat umístění osoby, věci, -roční období, měsíce, dny v týdnu, hodiny - otázka na čas : What time is it?, What s the time? - části dne - rozšiřování slovní zásoby k tématu Vánoce - zvyky, koledy UNIT 15 Tvary: - základní tvary (kruh, trojúhelník, čtverec) - opakování CHATTERBOX II UNIT 1 Představení: - opakování učiva 1.dílu - předložky (in, on, at, over, under, near, next to, to) - rozkazovací způsob UNIT 2 Číslovky: - základní číslovky Sociální rozvoj - komunikace - řeč předmětů vytvářených člověkem (hodiny) Přesahy do učiva Matematiky MKV: Kulturní diferenciace - odlišnost kulturních tradic VDO: Občan, obč. společnost - respektování odlišností, soužití s minoritami Přesahy do učiva Českého jazyka, Hudební výchovy, Výtvarné výchovy Přesahy do učiva Českého jazyka Přesahy do učiva Matematiky I (cca 10 vyuč. II (cca 9 vyuč. III (cca 12 vyuč. úkoly nahrazují doplňovacím i cvičeními, nebo se zkracuje jejich rozsah - tělesně postižení žáci budou pracovat podle zvl. ind. plánu - při písemném projevu bude přihlédnuto k jejich motorickým možnostem, - při hodnocení úkolů bude přihlíženo k druhu a stupni postižení - sluchově postižení žáci 13

14 - ovládá základní číslovky do sta - zvládá jednoduché matematické příklady - je schopen podat informaci o věku osoby, telefonním čísle, počtu osob apod. - má pojem o počitatelnosti a nepočitatelnosti podstatných jmen - zná význam slova some a využívá jej při vyjádření množství nepočitatelných podstatných jmen - umí jednoduše požádat o základní potraviny a vyjádřit jejich množství - je schopen využít znalosti číslovek při placení - pozná průběhový čas a ví, kdy se průběhový čas používá - je schopen pomocí přítomného času průběhového jednoduše popsat probíhající situaci - umí vytvořit krátké pojednání či konverzaci o probíhajících aktivitách - dokáže vytvořit otázku se správným užitím průběhového času a získat jednoduchou informaci o probíhající činnosti - je schopen prostřednictvím průběhového času vyjádřit zápor - částečně rozlišuje čas přítomný prostý a průběhový a popř. je schopen uvést důvody pro jejich užití - otázka How many pro zjištění množství počitatelných podstatných jmen UNIT 3 Jídlo: - počitatelnost podstatných jmen - some několik, nějaký, trochu - označení množství (a packet of, a tin of, a bottle of, ) UNIT 4 Aktivity, volný čas: - přítomný čas průběhový,jeho - tvoření a užití ve větě kladné UNIT 5 Prázdniny, záliby, pohlednice: - přítomný čas průběhový ve větě tázací - přítomný čas průběhový ve větě záporné Přesahy do učiva Přírodovědy, Matematiky Přesahy do učiva Českého jazyka, Přírodovědy Sociální rozvoj - komunikace, různé způsoby dorozumívání (dopis, pohlednice) Přesahy do učiva Českého jazyka IV (cca 10 vyuč. V (cca 10 vyuč. V VI (cca 10 vyuč. hodin a využití časové rezervy na opakování) budou pracovat podle zvl. ind. plánu podle metodického vedení SPC 14

15 - je schopen vytvořit a krátký příběh či popis průběhu události - dokáže napsat krátkou pohlednici a vhodně formulovat věty - správně vyplňuje údaje o adrese -vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům -rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu - pohlednice Souhrnné opakování Očekávané výstupy (aplikované klíčové kompetence) 5. ročník žák - dokáže formulovat základní otázky při představování a odpovídat na ně - pohotově, přirozeně a jazykově správně reaguje v dialogických situacích - pochopí význam angličtiny jako světového jazyka -vyplní osobní údaje do formuláře -zná číslovky od 1 100, ovládá jejich ústní i písemnou podobu Učivo: Použita učebnice Project I a pracovní sešit Project 1 od Toma Hutchinsona INTRODUCTION Úvod: - jména - pozdravy a rozloučení - země anglicky mluvící země (základní informace, hlavní města, vlajky, mapa) - věk GETTING STARTED Začínáme: - základní číslovky Zařazení průřezových témat, přesahy (mezipředmětové vazby) Sociální rozvoj - mezilidské vztahy Morální rozvoj - praktická etika VEGS: Ojevujeme Evropu a svět - anglicky mluvící země Přesahy do učiva Českého jazyka, Vlastivědy Přesahy do učiva Matematiky Časové rozvržení IX (cca 4 vyuč. hodiny) IX X (cca 16 vyuč. Poznámky, diferenciace Diferenciace pro ZPŽ: - dyslektici budou pracovat podle zvl. ind. plánu, - po zadání sam. práce si učitel ověří porozumění úkolu - tolerantně se posuzuje graf. zpracování - ověřování 15

16 - je schopen si vyžádat nebo podat informaci o telefonním čísle, ceně apod. - je schopen popsat zabarvení objektu -dokáže na základě popisu objektu jej identifikovat - využívá přídavných jmen k obohacení ústního a písemného projevu - rozumí obvyklým základním pokynům vyučujícího, je schopen na ně správně reagovat - ovládá abecedu, zná ústní i písemnou podobu jednotlivých hlásek a písmen - je schopen hláskovat jména a názvy - dokáže si na základě hláskování písemně zaznamenat informaci - tvoří přivlastňovací přídavná jména, užívá je k označení vlastnictví - je schopen utvářet množná čísla osvojených podstatných jmen pravidelných i nepravidelných;zná jejich výslovnost - je schopen správně pojmenovat základní části lidského těla a znalostí využívá při popisu osob či jejich identifikaci -napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, - barvy - přídavná jména - pokyny - hláskování - přivlastňovací přídavná jména - množné číslo u pravidelných i nepravidelných podstatných jmen - části těla COMMUNICATION Komunikace: - rodina Sociální rozvoj - komunikace a dialog - komunikace v různých situacích Přesahy do učiva Výtvarné výchovy, Českého jazyka Sociální rozvoj - mezilidské vztahy (spolužáci, učitel, ostatní) - kooperace, kompetice (spolupráce ve výuce, etika) Přesahy do učiva Českého jazyka Přesahy do učiva Přírodovědy Sociální rozvoj X XI (cca 16 vyuč. znalostí se provádí převážně přímou ústní formou, v písemném ověřování znalostí se některé úkoly nahrazují doplňovacím i cvičeními, nebo se zkracuje jejich rozsah - tělesně postižení žáci budou pracovat podle zvl. ind. plánu - při písemném projevu bude přihlédnuto k jejich motorickým možnostem, - při hodnocení 16

17 činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života - je schopen popsat svou rodinu a její jednotlivé členy - umí podat informace o sobě či jiné osobě, jejím věku, narozeninách apod. - dokáže napsat krátkou pohlednici a dopis - je schopen formulovat jednoduchá blahopřání - ovládá přivlastňovací zájmena - zná vyčasování slovesa být,tvoření otázek a záporů - ovládá časování slovesa, využívá jej ve větě kladné, záporné i tázací - zná a prakticky využívá ukazovací zájmena k identifikaci objektů (např. v obchodě apod.) - ovládá pojmenování jednotlivých dnů v týdnu - využívá správné časové předložky a postavení příslovečného určení času ve větě - je schopen popsat školní rozvrh - zvládne vytvořit jednoduché vyprávění či dialog na téma škola a vyučování - dokáže použít základní fráze pro nakupování - pohlednice a dopis - přivlastňovací zájmena - opakování - procvičování slovesa být (včetně zkráceného tvaru) MY WORLD Můj svět: - procvičování slovesa mít (včetně zkráceného tvaru) - ukazovací zájmena (this/ that, these/ those) - dny v týdnu-opakování - školní předměty - nakupování TIME Čas: - čas (time) časové předložky - roční období, měsíce - vztah k rodině a prostředí Morální rozvoj - řešení problémů v rodině - rozhodovací dovednosti Přesahy do učiva Českého jazyka, Výtvarné výchovy, Pracovní výchovy Osobnostní rozvoj - seberegulace a sebeorganizace - plánování studia a volného času Přesahy do učiva Českého jazyka MKV: Kulturní diferenciace - školství v Anglii Přesahy do učiva Pracovní výchovy (nákupy pro domácnost, přípravu pokrmů) Osobnostní rozvoj - seberegulace a XII I (cca 16 vyuč. I III (cca 19 vyuč. úkolů bude přihlíženo k druhu a stupni postižení - sluchově postižení žáci budou pracovat podle zvl. ind. plánu podle metodického vedení SPC 17

18 - vyžádá si, či podá informace o čase - je schopen si informaci zaznamenat - je schopen popsat svůj denní program - dokáže vést dialog na zmíněná témata - využívá vhodných časových předložek - ovládá tvoření vět v přítomném čase prostém včetně otázek a záporů - je schopen pojmenovat roční období a měsíce - je schopen popsat svůj dům či byt a jeho vybavení - časuje sloveso can (umět/moci), zná významy tohoto slovesa a je schopen jej jazykově správně užít ve větě kladné, záporné i tázací - chápe význam vazby ve větě a respektuje správný slovosled při jejím využití - využívá vazby při konkretizaci lokalit - pojmenuje nejvýznamnější stavby a části města - je schopen popsat cestu městem a vyžádat si jednoduchou informaci - umí se dotázat na jednotlivá místa - je schopen vytvořit krátký popis či konverzaci na téma moje město - zná reálie - užívá správných předložek - časuje správně sloveso muset, rozumí významu tohoto slovesa a užívá jej běžně ve větách kladných - přítomný čas prostý PLACES Místa: - vybavení domu a bytu - sloveso moci/ uměti - vazba there is/are - orientace ve městě (turn left, go straight on,.) - místní předložky - sloveso muset (v kladné větě) - výzva let s (pro 1.osobu mn.čísla) sebeorganizace - plánování studia a volného času Přesahy do učiva Matematiky, Přírodovědy, Českého jazyka Sociální rozvoj - vztah k prostředí,ve kterém žiji - komunikace Přesahy do učiva Vlastivědy Sociální rozvoj - předávání a získávání potřebných informací III IV (cca 16 vyuč. 18

19 - rozumí a užívá výzvy - rozumí obsahu a smyslu jednoduchých autentických materiálů (časopisy, obrazové a poslechové materiály) - lidské tělo -je schopen popsat jednotlivé osoby a jednoduše je charakterizovat - umí na základě popisu nakreslit postavu - rozumí rozdílu v čase přítomném prostém a průběhovém - je schopen vytvořit větu kladnou, zápornou a tázací s užitím obou časů - je schopen pojmenovat jednotlivé oděvy a jejich části - je schopen popsat konkrétní oděv - vyžádá si informace v obchodě o ceně, množství apod. -odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá PEOPLE Lidé: - přítomný čas prostý a průběhový - odívání a nakupování (fráze - How much is it?, Here you are ) - otázky How much/many - Souhrnné opakování Přesahy do učiva Českého jazyka, Výtvarné výchovy MKV: Kulturní diferenciace - oblékání v různých částech světa Přesahy do učiva Pracovní výchovy V VI (cca využití časové rezervy Výchovné a vzdělávací strategie uplatňované v předmětu ANGLICKÝ JAZYK 3. období (6. 9. ročník) : Učitel vede žáky k osvojení klíčových kompetencí. Kompetence k učení (na výstupu v 9. ročníku): Žáky naučíme: - rozlišovat grafickou a mluvenou podobu slova - chápat obsah a smysl konverzace dvou osob (s dostatkem času pro porozumění ) - číst s porozuměním přiměřený text - rozumět známým slovům a větám se vztahem k osvojovaným tématům 19

20 - číst nahlas plynule a foneticky správně texty obsahující známou slovní zásobu - vyhledávat v přiměřeně obtížném textu potřebnou informaci a vytvořit odpověď na otázku - obměňovat texty se zachováním smyslu textu - správně používat anglické časy, tvořit v nich oznamovací věty, věty tázací i záporné - odvozovat pravděpodobný význam nových slov z kontextu textu - používat dvojjazyčný slovník, vyhledávat informaci nebo význam slova ve vhodném výkladovém slovníku - získávat poznatky o anglicky mluvících zemích - sestavovat sdělení (ústní i písemné) týkající se situací souvisejících s životem v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy - písemně a gramaticky správně tvořit a obměňovat věty a texty - sestavit gramaticky a formálně správně písemné sdělení, text a odpověď na sdělení - zvládnutí jazyka na úrovni uživatele jazykových základů - aktivně využívat poznatků z předcházejícího období - rozumět názvům věcí ve třídě, škole, číslům, instrukcím učitele - reagovat správně na otázky - porozumět frázím běžného života kolem nás - chápat smysl jasných zpráv - orientovat se v přiměřených textech a pracovat s nimi najít základní informace, odpovědi na otázky, obměňovat věty, sestavit text podle pokynů - zpracovat základní témata formou projektu - porozumět obsahu promluvy a rozlišovat základní informace hlavní smysl - porozumět i monologu či dialogu s malým počtem neznámých slov - odhadovat význam neznámých slov ze souvislostí - vyjadřovat svůj názor, zážitky, přání, komunikovat v situacích vyplývajících z života v rodině, škole a z každodenních situací - zcela uvědoměle chápat gramatické a lexikální vztahy a být schopen odvodit některá gramatická pravidla - zapamatovat si určitou zásobu básniček, písní, přísloví, vtipů Kompetence k řešení problému: Žáky naučíme: - používat dvojjazyčný slovník - porozumět obsahu a smyslu autentických materiálů (časopisy, obrazové a poslechové materiály) a využívat je při své práci - sestavit osobní dopis, pohlednici, blahopřání, vyplnit formulář s osobními daty 20

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1.

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1. Ročník: 1. ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně - zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal - rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Rozumí jednoduchým pokynům a Žák si osvojí: otázkám učitele, které jsou sdělovány zvukovou a grafickou podobu jazyka výchova pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 8. ročník učebnice Project 3 třetí edice - pracovní sešit Project 3 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu anglický jazyk pro 1. stupeň: 3. ročník Řečové dovednosti CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Charakteristika vzdělávací oblasti JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE se nahrazují:

Charakteristika vzdělávací oblasti JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE se nahrazují: 2 Charakteristika vzdělávací oblasti JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE se nahrazují: Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo POSLECH S POROZUMĚNÍM DCJ-9-1-01 DCJ-9-1-02 DCJ-9-1-03 DCJ-9-2-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu

Více

Anglický jazyk. 3. období 7. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět: Období ročník: učebnice Project 2 třetí edice.

Anglický jazyk. 3. období 7. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět: Období ročník: učebnice Project 2 třetí edice. Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 7. ročník učebnice Project 2 třetí edice pracovní sešit k uč.project 2 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE vyučovací předmět - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Cizí jazyk a Další cizí jazykpřispívají k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 6. I. RUNŠTUKOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 6. I. RUNŠTUKOVÁ Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Žák: umí představit sebe, svoji rodinu a kamarády, vztahy v rodině popíše režim dne pojmenuje pořadí věcí či událostí sdělí, jak často dělá různé činnosti a na totéž

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 9. ročník učebnice Project 3 třetí edice - pracovní sešit Project 3 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

Gramatika. Vazba I d like. Předložky místa - opposite, between, next to. Řadové číslovky, datum. Minulý čas slovesa to be, can, to have

Gramatika. Vazba I d like. Předložky místa - opposite, between, next to. Řadové číslovky, datum. Minulý čas slovesa to be, can, to have A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: 5. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence k učení

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 3. G. GREGOVSKA

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 3. G. GREGOVSKA je schopen používat odpovídající kultivovaný pozdrav osvojená slovíčka vyslovuje foneticky správně, dbá správné artikulace rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Opakování IX. Přítomný čas prostý a průběhový Rozhovor, popis činností, porozumění textu Základní a řadové číslovky Práce s učebnicí Zájmena Práce s textem, dramatizace Slovní zásoba Hry, soutěže, práce

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Osobnostní a sociální výchova abecedu - seznamuje se s rozdíly v české abecedě a anglické Rozvoj schopností poznávání

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Ruský jazyk - 7. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Zvuková a grafická podoba jazyka fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov

Více

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu d. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk je vyučován jako Další cizí jazyk. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět Německý jazyk se nabízí jako volitelný v 7. 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. Je vyučován ve

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem je získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Ruský jazyk - 7. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Zvuková a grafická podoba jazyka fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 4. G. GREGOVSKA

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 4. G. GREGOVSKA zná základní pozdravy umí si vyžádat informaci o jménu a sám tuto informaci poskytnout je schopen prakticky využít abecedu při hláskování umí pracovat se slovníkem rozumí jednoduchým pokynům a otázkám

Více

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti Prima jednoduše mluví o sobě Slovní zásoba: elementární slovní 1 B/ 26, 27, 29, 30 tvoří jednoduché otázky a aktivně je používá zásoba pro zvolené tematické okruhy odpovídá na jednoduché otázky obsahující

Více

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Řečové dovednosti - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí sdělením učitele k danému tématu a reaguje na jeho pokyny

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí sdělením učitele k danému tématu a reaguje na jeho pokyny Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo POSLECH S POROZUMĚNÍM MLUVENÍ DCJ-9-1-01 DCJ-9-1-02 DCJ-9-1-03 DCJ-9-2-01 DCJ-9-2-02 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které

Více

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje Anglický jazyk 6. ročník Čte nahlas plynule a foneticky GB, USA, AUSTRALIE OSV správně texty přiměřeného rozsahu důležité zeměpisné údaje EGS MDV MKV Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích, v textech

Více

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP.

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP. DALŠÍ CIZÍ JAZYK - RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.1.3 Anglický jazyk upevňování cizího jazyka Charakteristika předmětu - vychází z předmětu Anglický jazyk - výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - časová dotace 2 hodiny týdně - vyučuje se

Více

RVP ZV CIZÍ JAZYK. 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů)

RVP ZV CIZÍ JAZYK. 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů) RVP ZV CIZÍ JAZYK 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů) Typy textů 1 formulář, blahopřání, pozdrav, krátký neformální dopis,

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo POSLECH S POROZUMĚNÍM MLUVENÍ DCJ-9-1-01 DCJ-9-1-02 DCJ-9-1-03 DCJ-9-2-01 DCJ-9-2-02 rozumí jednoduchým pokynům a

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník:

1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence Průřezová témata Výstupy Učivo (Dílčí kompetence)

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Anglický jazyk ROČNÍK: 3. Umí pozdravit, rozloučí se, představí se, osloví osobu, vyjádří souhlas a

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Komunikace v anglickém jazyce

Jazyk a jazyková komunikace. Komunikace v anglickém jazyce Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Komunikace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu V předmětu Komunikace v anglickém jazyce je realizován obsah vzdělávací oblasti

Více

Anglický jazyk pro 8. ročník druhý jazyk

Anglický jazyk pro 8. ročník druhý jazyk Anglický jazyk pro 8. ročník druhý jazyk (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Vzdělávací obsah Lekce 1 Očekávané výstupy Z RVP ZV - rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje - vyslovuje

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE - 2. STUPEŇ vyučovací předmět ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE - 2. STUPEŇ vyučovací předmět ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE - 2. STUPEŇ vyučovací předmět ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Cizí jazyk a Další cizí jazykpřispívají k chápání a objevování skutečností, které přesahují

Více

I. Sekaniny1804 Německý jazyk

I. Sekaniny1804 Německý jazyk Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Německý jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk. Přispívá

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učebnice Happy House 2 Hry, soutěže, práce s obrázky a předměty Lekce 1 učebnice Happy Street 1 úvod Hry s obrázky, slovy, písničky, básničky, Pokyny a příkazy ve škole rozkazovací způsob hry

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 2. období 5. ročník Project 1 / 3.edice, pracovní sešit Project 1 / 3.edice Očekávané výstupy předmětu Na konci 2.období žák : POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - pozdraví a představí se - rozliší a označí základní barvy - pojmenuje členy rodiny - uvede základní části domu - pojmenuje základní školní pomůcky - pojmenuje některé oblíbené sporty - popíše

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 5. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 5. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 4. ročníku gramatické struktury, slovní zásoba Hry, soutěže, práce s obrázky Žák ovládá ústně i písemně slovní zásobu, aktivně používá osvojené gramatické struktury. Lekce 1 Setkání, pozdravy

Více

Vzdělávací obor - Anglický jazyk - druhý cizí jazyk

Vzdělávací obor - Anglický jazyk - druhý cizí jazyk Vzdělávací obor - Anglický jazyk - druhý cizí jazyk HLAVNÍ OKRUHY OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Rodina Žák: barvy, abeceda, číslovky 0-100 OSV 1,3 - se seznamuje se základními gramatickými strukturami,

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Zdravá škola pro každého č.j. ZSG 383/2009 Škola: Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Ředitelka školy: Mgr. Květoslava

Více

I. Sekaniny1804 Anglický jazyk

I. Sekaniny1804 Anglický jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Přispívá k chápání

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 5. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 5. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 4. ročníku - gramatické struktury, slovní zásoba Hry, soutěže, práce s obrázky Žák ovládá ústně i písemně slovní zásobu, aktivně používá osvojené gramatické struktury Lekce 1 - Setkání,

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky:

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit jednoduché

Více

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9.

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Ruský jazyk 7. 9. ročník 2 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna dělení žáků

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk je součástí

Více

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu V tomto období shrnujeme a prohlubujeme vědomosti žáků ve všech oblastech jazykového vzdělávání na základní škole. K tomu jsou využívány

Více

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období ročník: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk 3. období 8. ročník Učivo - tematické okruhy: - počítač a možnosti práce s ním - rok, roční období, měsíce,

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně Příloha č.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování skutečností, poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Anglický jazyk pro 9. ročník druhý jazyk

Anglický jazyk pro 9. ročník druhý jazyk Anglický jazyk pro 9. ročník druhý jazyk (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Lekce 4 Očekávané výstupy Z RVP ZV - rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům - rozumí jednoduchým

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Německý jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy

ŠVP Školní očekávané výstupy RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo POSLECH S POROZUMĚNÍM CJ-9-1-01 CJ-9-1-02 CJ-9-2-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li

Více

ANGLICKÝ JAZYK 3. ROČNÍK

ANGLICKÝ JAZYK 3. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE CIZÍ JAZYK ANGLICKÝ JAZYK 3. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky What s your

Více

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku.

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Příloha č.5 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Předmět Německý jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku druhého stupně jako volitelný

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učebnice Happy House 2 Hry, soutěže, práce s obrázky a předměty Lekce 1 - učebnice Happy Street 1 úvod Hry s obrázky, slovy, písničky, básničky, Pokyny a příkazy ve škole rozkazovací způsob hry

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 4. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 4. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva učebnice Happy Street 1 slovní zásoba, kladné a záporné příkazy, základní gramatické struktury, osobní informace Hry, soutěže, práce s obrázky a předměty Ovládá ústně i písemně slovní zásobu

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Povinná výuka Anglického jazyka začala v tehdy základní škole praktické pro sluchově postižené v Ivančicích ve školním roce 2007/2008, a to ve

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. - pozdraví a představí se, zeptá se na jméno a místo původu, tytéž otázky zodpoví; - rozumí názvům některých významných zemí; - zeptá se na telefonní číslo a tutéž otázku zodpoví; - počítá do sta; - identifikuje

Více

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí VZDĚLÁVACÍ OBOR: DALŠÍ CIZÍ JAZYK Německý jazyk Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Žáci

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 3.. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 3.. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. OSV - rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci (seberegulace v situaci nesouhlasu, odporu apod., dovednost odstoupit od vlastního nápadu, dovednost navazovat na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich

Více

Anglický jazyk pro 6. ročník

Anglický jazyk pro 6. ročník Anglický jazyk pro 6. ročník (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Vzdělávací obsah Lekce 1 Očekávané výstupy Z RVP ZV - aktivně se zapojí do jednoduché konverzace, pozdraví a rozloučí se s dospělým i

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ Očekávané výstupy Receptivní řečové dovednosti Produktivní řečové dovednosti Interaktivní řečové dovednosti 1)

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Ruský jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Ruský jazyk 6. Ruský jazyk 75 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Ruský

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté ročník Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence sociální a personální

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí pokynům, které jsou prezentovány pomalu a srozumitelně

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí pokynům, které jsou prezentovány pomalu a srozumitelně MLUVENÍ POSLECH S POROZUMĚNÍM RVP ZV Obsah Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo CJ-9-1-01 CJ-9-1-02 CJ-9-2-01

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk Cizí jazyk

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň)

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení anglický jazyk jako důležitý cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností poskytuje jazykový základ

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy Francouzský jazyk ročník TÉMA VÝSTUP G5 Tematické okruhy rodina škola místo, kde žije bydlení volný čas a zájmová činnost jídlo oblékání nákupy některé svátky, tradice příroda cizí země omluva a reakce

Více

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) Charakteristika předmětu Výuka tvoří úvod do cizojazyčného vzdělávání žáků. V tomto období je nejdůležitější probouzení zájmu o výuku angličtiny a vytváření kladného

Více

Jednoduchá sdělení představování, poděkování, pozdrav, omluva Základní výslovnostní návyky

Jednoduchá sdělení představování, poděkování, pozdrav, omluva Základní výslovnostní návyky Učební osnovy Ruský jazyk PŘEDMĚT: Ruský jazyk Ročník: 7. třída 1 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně 1p je seznámen se zvukovou

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková Vyučovací předmět Anglický jazyk na 2. stupni navazuje na Anglický jazyk z

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Obsah vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace stanovených RVP

Více