Metodika aktivity 04 E-learning Německý jazyk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika aktivity 04 E-learning Německý jazyk"

Transkript

1 Metodika aktivity 04 E-learning Německý jazyk v rámci projektu Škola pro praktický život Zpracovala: Mgr.Michaela Grimm TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FONDEM STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A

2 Obsah metodiky Obsah Obsah Obsah metodiky... 2 Úvod... 3 Rozvíjené a prověřované kompetence... 4 Cíle využití metody e-learningu... 5 Členění obsahu portálu e Německý jazyk... 7 Reálie... 8 Konverzační témata... 9 Práce s e-německý jazyk Vytvoření nového kurzu Úprava struktury nebo obsahu kurzu Přesun elementu ve struktuře kurzu Smazání elementu ve struktuře kurzu Vytvoření nového testu Úprava testu Typy otázek v systému OLAT Zveřejnění kurzu Závěr

3 Úvod Situaci v Česku, ale i kdekoli jinde na světě, kdy studenti nevěnují potřebný čas na výuku a následnou aplikaci cizího jazyka, řeší elektronická metoda E-learning. Způsob učení řeči na bázi procvičování znalostí v příkladech a testech. V době počítačového rozmachu je to jeden z nejlepších metod, jak přimět společnost k cílenému intenzivnímu studiu v dnes již nejdůležitější oblasti, a sice cizí mluvy. Zejména pro žáky naší školy, kteří žijí v oblasti pohraničí a mají možnost pohybovat se v německém prostředí denně, je právě německý jazyk velice důležitou součástí jejich života. Schopnost dorozumět se s lidmi v zemi, sousedící s Českou republikou, je nejenom výhodou pro ty, kteří se chystají v zahraničí studovat, ale i pro ty, jež jsou rozhodnuti si v zemi Evropské Unie najít zaměstnání a pracovat tam. Německy hovořícímu člověku se automaticky dostává více příležitostí k oběma zmíněným činnostem; díky umožněné komunikaci je dotyčný s to snáze pochopit a poznávat cizojazyčnou kulturu a vytvářet si k ní vztah. E-learning doplňuje klasické vyučování cizí řeči ve školách a částečně pomáhá řešit i problém dnešní doby, kdy žáci a studenti tráví téměř veškerý volný čas u počítače. Poskytuje jim širší spektrum potencionálního studia právě skrze elektronickou techniku, snaží se je oprostit od strachu z používání osvojených vědomostí a přimět je k jejich aktivnímu užití jak v mluvené, tak i psané podobě. Vzdělávací program E-learning rozvíjí samostatnost studentů, která je nezbytným předpokladem pro úspěšné učení se jakéhokoli cizího jazyka. Studentovi poskytuje ověření, vlastní zhodnocení i korekci jazykové zběhlosti a jazykového vědění, umožňuje mu nepřetržitý přístup k učivu. 3

4 Rozvíjené a prověřované kompetence Kompetence k učení - pochopení důležitosti schopnosti komunikovat německy pro další studium i praktický život - propojení probraných témat a jazykových jevů - seznámení se s cizím jazykem v jeho sluchové podobě - osvojení základních zvukových návyků pomocí audio či video nahrávek - osvojení základních výslovnostních návyků, elementárních jazykových struktur a nejfrekventovanějších lexikálních jednotek Kompetence k řešení problému - řešení jednoduchých problémových situací v cizojazyčném prostředí - odbourání strachu z mluvení německy s cizím člověkem - naučení se opsat obsah myšlenky, chybí-li slovní zásoba - využívání PC - aktivní vyhledávání a používání odborné terminologie a jednoduchých obratů studentů v souvislosti se svým oborem Kompetence komunikativní - důraz kladen na komunikativní zvládnutí jazyka - porozumění jednoduchému sdělení v německém jazyce - dorozumění se v základních životních situacích - získání vhodného slovního materiálu (pro jednotlivá témata rozhovoru rodina, bydlení, volný čas, apod.) - seznámení se s některými reáliemi německy hovořících zemí - porozumění čtenému textu - umění německy zformulovat jednoduché myšlenky - využití osvojených dovedností v německém jazyce k navázání kontaktu a seznámení Kompetence sociální a personální - vyžádání si a poskytnutí pomoci či rady v jednoduchých situacích - dodržení zásad slušného chování v německy mluvícím prostředí - spolupráce v německy hovořící skupině na jednoduchém úkolu 4

5 Kompetence občanská - snaha využít literaturu, internet či autentické materiály k přiblížení německé kultury, německých zvyků a života + následné porovnání s naší českou kulturou - umění srovnávat ekologické a environmentální otázky týkající se německy mluvících zemí a ČR - vedení studentů k toleranci a ohleduplnosti k lidem odlišené kultury a k jejich způsobu života Kompetence pracovní - samostatná práce s dvojjazyčným a výkladovým slovníkem pomocí PC - využití německého jazyka k získávání informací z různých oblastí Cíle využití metody e-learningu Důvodem aplikace E-learningu v předmětu Německý jazyk je zvýšení názornosti výuky, využití pozitivního vztahu mladé generace k výpočetní technice a ke komunikaci jejím prostřednictvím s učitelem - tutorem, usnadnění vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a to jak s poruchami učení, tak i žáků nadaných. Existence portálu E-Německý jazyk v žádném případě nenahrazuje klasickou výuku ve třídě nebo učebnice. Jeho cílem je výuka pomocí nových metod, doplnění učiva a zlepšení kontaktu žáka s učitelem při osvojování si nových poznatků a plnění domácích úkolů. E-learning v německém jazyce je tvořen podle učebnice,,sprechen Sie Deutsch? ( díl) z nakladatelství Polyglot, doplněné pracovním sešitem a přílohami (mapy, přehled gramatiky a slovník), kterou vyučující používají při výuce. Znalost slovní zásoby z této učebnice se předpokládá pro práci v E-learningovém portálu. E-Německý jazyk umožňuje rychlé ověřování vědomostí žáků z probraných lekcí pomocí testu: Jednoduchá volba multipe-choice test. Jedná se o typ otázky, kdy uživatel z několika různých odpovědí vybírá právě jednu správnou odpověď. U jednotlivých odpovědí se zobrazují kolečka ( ), které symbolizují možnost výběru pouze jedné odpovědi a testu: Doplňující text žák může jednotlivé odpovědi přímo vpisovat do zadávacích polí. Materiál je zpracováván podle školního vzdělávacího programu oboru tak, aby žáci: 5

6 - získali kladný vztah k celoživotnímu učení - používáním testů si prohlubovali a opakovali gramaticko-lexikální znalost jazykových prostředků - komunikovali v rámci základních témat, získali informace týkající se známých témat všeobecných i odborných v projevech mluvených i psaných, volili vhodné komunikační strategie a jazykové prostředky, vyjadřovali srozumitelně hlavní myšlenku - efektivně pracovali s německým textem, včetně odborného textu, využívali text jako zdroj poznání i jako prostředku ke zkvalitňování svých jazykových znalostí - získali informace o světě, zvláště německy mluvících zemích a získané poznatky používali ke komunikaci - chápali a respektovali tradice, zvyky a odlišné sociální a kulturní hodnoty jiných národů a jazykových oblastí a ve vztahu k představitelům jiných kultur 6

7 Členění obsahu portálu e Německý jazyk 1. Lekce člen; osobní zájmena; časování sloves Test 1 2. Lekce silné skloňování; zápor + un-; přídavné jméno v přísudku Test 2 3. Lekce předložky se 3.pádem; předložky se 4.pádem; osobní zájmena; pořadí předmětů; zájmeno wer + was Test 3 4. Lekce přivlastňovací zájmena; zájmeno svůj; časování se změnou kmene; rozkazovací způsob; určování času Test 4 5. Lekce slabé skloňování; množné číslo podstatných jmen; předložky se 3. a 4.pádem; slovesa stehen liegen; vazba es gibt Test 5 6. Lekce zájmena dieser, jeder; způsobová slovesa; míra, hmotnost, množství; doch v odpovědi Test 6 7. Lekce předpony; zvratná slovesa; časové údaje Test 7 8. Lekce stupňování; zeměpisná jména; souřadící spojky Test 8 9. Lekce časování slovesa werden; préteritum; zájmeno jemand; zápor nichts, niemand Test Lekce perfektum; slovesa zakončená na -eln, -ern; podmět man a es Test Lekce budoucí čas; vedlejší věta; perfektum způsobových sloves; shoda podmětu a přísudku; sloveso tun Test Lekce slovesné vazby; zájmenné příslovce; vlastní jména osob; otázka zjišťovací; wie a als Test 12 1/II Lekce typy vedlejších vět Test 1/II 2/II Lekce tázací zájmena; synonymní slovesa Test 2/II 3/II Lekce neurčitá zájmena; zájmena einer, keiner; ještě ne, už ne; Test 3/II 4/II Lekce řadové číslovky; směrové příslovce; Test 4/II 5/II Lekce závislý infinitiv na podstatném jménu; závislý infinitiv na slovesu; Platz, Stelle, Ort Test 5/II 6/II Lekce zájmeno einander; předložky se 2.pádem 7

8 Test 6/II 7/II Lekce vedlejší věty Test 7/II 8/II Lekce stupňování přídavných jmen; použití machen a tun Test 8/II 9/II Lekce infinitivní konstrukce s zu; synonymní slovesa Test 9/II 10/II Lekce příčestí přítomné a minulé; zpodstatnělá přídavná jména Test 10/II 11/II Lekce konjunktiv préterita; opisná forma konjunktivu Test 11/II 12/II Lekce vazby; zlomky a procenta; tvoření slov Test 12/II 1/III Lekce zpodstatnělá přídavná jména; párové spojky Test 1/III 2/III Lekce trpný rod Test 2/III 3/III Lekce věty vztažné; příčestí přítomné a minulé Test 3/III 4/III Lekce kolísání pomocných sloves v perfektu; plusquamperfektum; časové věty; vedlejší věty přípustkové a příčinné Test 4/III 5/III Lekce vedlejší věty podmínkové; přirovnávací způsobové věty; vedlejší věty účinkové Test 5/III 6/III Lekce elativ; české jeden z ; způsobové věty je - desto Test 6/III Reálie Die BRD text Die BRD prezentace Berlin text Berlin prezentace Österreich text Österreich prezentace Wien text Wien prezentace Die Schweiz text Die Schweiz prezentace 8

9 Die deutsche Städte text Die deutsche Städte prezentace Tschechien text Tschechien prezentace Prag text Prag prezentace Lichtenstein text Lichtenstein prezentace Deutsche Kulturpersönlichkeiten text Deutsche Kulturpersönlichkeiten prezentace Konverzační témata Meine Familie - Persönliche Angaben Mein Lebenslauf Mein Tagesprogramm Die Gesundheit Die Feste Das Reisen Einkaufen - Im Supermarkt Die Mode Schule in Tschechien 9

10 Schule in Deutschland Medien und Information - Massenmedien text Freizeitgestaltung Mein Haus - Die Wohnsituation der jungen Leute in unserem Land Umweltschutz Umweltschutz II. Verkehr in der Stadt Sport - Die Olympischen Spiele - Paralympics Die deutsche Küche Die tschechische Küche 10

11 Práce s e-německý jazyk Vytvoření nového kurzu Abyste mohli zakládat nové kurzy, musíte mít v systému OLAT nastavenu roli Autor. Postup tvorby nového kurzu: 1) Přihlaste se do systému OLAT. 2) Klikněte v hlavním menu na Studijní materiály. 3) Na pravé straně v menu Vytvořit nový klikněte na odkaz Kurz. 4) Zobrazí se Vám dialogové okno. 5) V tomto dialogovém okně je nutné vyplnit pole Název studijního materiálu s názvem studijního materiálu (např. Matematika, v případě kurzu pro předmět Matematika). 6) Dále je nutné vyplnit i pole Popis obsahující bližší popis studijního materiálu (např. Studijní materiál k předmětu Matematika pro 1. ročník. ). 7) Po vyplnění těchto polí klikněte na tlačítko Uložit. 8) Po uložení klikněte ještě na tlačítko Další (pro uživatele, kteří mají menší rozlišení obrazovky bude zřejmě nutné odrolovat stránku v prohlížeči kolečkem myši nebo pomocí rolovací lišty na pravé straně, aby tlačítko Další bylo vidět). 9) Po stisku tlačítka Další se systém OLAT zeptá, zda-li chcete spustit rovnou editor kurzu. Klikněte na tlačítko Ano v případě, že chcete tvořit rovnou strukturu kurzu, pak se Vám automaticky spustí editor struktury kurzu. Pokud kliknete na tlačítko Ne, editor kurzu se nespustí a budete automaticky přesměrováni na podrobné informace o kurzu. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FONDEM STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A

12 Úprava struktury nebo obsahu kurzu Upravit/změnit strukturu nebo obsah daného existujícího kurzu může pouze uživatel, který kurz vytvořil, nebo který je přiřazen jako autor (vlastník) kurzu. Postup úpravy struktury nebo obsahu kurzu přes náhled kurzu: 10) Přihlaste se do systému OLAT. 11) Klikněte v hlavním menu na Studijní materiály. 12) V menu na levé straně klikněte na odkaz Moje materiály. 13) Zobrazí se seznam všech Vašich studijních materiálů. 14) Vyberte požadovaný kurz a klikněte na jeho název ve sloupci Název studijního materiálu. 15) Po kliknutí na název kurzu se Vám zobrazí aktuální zveřejněná podoba kurzu v režimu náhledu. Zároveň se Vám otevře nová záložka v hlavním menu s názvem studijního materiálu. Tu lze využít k rychlému přepínání mezi více otevřenými studijními materiály. 16) V menu na pravé straně se nachází odkaz Editor kurzu, kterým se dostanete do editoru struktury a obsahu kurzu. Tip: Pokud tvoříte obsah daného studijního materiálu za pomoci elementů typu Jednoduchá stránka ve formátu HTML, lze jednoduše přejít do režimu úpravy obsahu konkrétní stránky kurzu v náhledu kurzu přes ikonu s tužkou ( ), která se zobrazuje v pravém horním rohu prostřední části příslušné stránky kurzu. Postup úpravy struktury nebo obsahu kurzu přes podrobnosti kurzu: 1) Přihlaste se do systému OLAT. 2) Klikněte v hlavním menu na Studijní materiály. 3) V menu na levé straně klikněte na odkaz Moje materiály. 12

13 4) Zobrazí se seznam všech Vašich studijních materiálů. 5) Vyberte požadovaný kurz a klikněte na odkaz Podrobné informace ve sloupci Vybrat. 6) Zobrazí se Vám podrobné informace o příslušném kurzu. 7) Zde lze za pomoci odkazu Upravit obsah na pravé straně přejít do editoru struktury a obsahu kurzu. 13

14 Přesun elementu ve struktuře kurzu V případě špatného umístění elementu (kapitoly, stránky, testu apod.) ve struktuře kurzu, lze element přesunout včetně jeho podřízených elementů následujícím postupem. Postup přesunu elementu ve struktuře kurzu: 17) Přihlaste se do systému OLAT. 18) Klikněte v hlavním menu na Studijní materiály. 19) V menu na levé straně klikněte na odkaz Moje materiály. 20) Zobrazí se seznam všech Vašich studijních materiálů. 21) Vyberte požadovaný kurz, u kterého chcete provést změnu struktury (přesun některého z elementů) a klikněte na jeho název ve sloupci Název studijního materiálu. 22) Po kliknutí na název kurzu se Vám zobrazí aktuální zveřejněná podoba kurzu v režimu náhledu. 23) V menu na pravé straně klikněte na odkaz Editor kurzu, kterým se dostanete do editoru struktury kurzu. 24) Pokud chcete přesunout daný element v kurzu, musíte být na něm nejdříve přepnutí. Proto ve struktuře kurzu na levé straně klikněte na příslušný element (kapitolu, stránku, test apod.), který chcete přesunout. Po kliknutí se Vám v prostřední části obrazovky zobrazí vlastnosti vybraného elementu. 25) Pro přesun tohoto vybraného elementu máte na pravé straně v menu Upravit element kurzu odkaz Přesunout, klikněte na něj. 26) Po kliknutí na odkaz se zobrazí stránka s určením nové cílové pozice, kam chcete element kurzu přesunout. Kliknutím na příslušný přepínač ve struktuře kurzu zvolte pozici pro přesunutí elementu a potvrďte tlačítkem Vložit element kurzu. 27) Tím dojde k přesunu příslušného elementu, včetně jeho podřízených elementů na Vámi určené místo ve struktuře kurzu. 14

15 Smazání elementu ve struktuře kurzu Smazání kapitoly nebo stránky v kurzu se provádí dvěma kroky. Nejdříve se příslušný element kurzu označí ke smazání, což je symbolizováno přeškrtnutím názvu elementu ve struktuře kurzu (v tomto kroku ještě máte možnost smazaný element obnovit) a vlastní fyzické odstranění elementu kurzu se pak provede až při zveřejnění kurzu odkazem Zveřejnit. Postup smazání elementu v kurzu: 28) Přihlaste se do systému OLAT. 29) Klikněte v hlavním menu na Studijní materiály. 30) V menu na levé straně klikněte na odkaz Moje materiály. 31) Zobrazí se seznam všech Vašich studijních materiálů. 32) Vyberte požadovaný kurz, u kterého chcete provést smazání některého z elementů a klikněte na jeho název ve sloupci Název studijního materiálu. 33) Po kliknutí na název kurzu se Vám zobrazí aktuální zveřejněná podoba kurzu v režimu náhledu. Zároveň se Vám otevře nová záložka v hlavním menu s názvem studijního materiálu. Tu lze využít k rychlému přepínání mezi více otevřenými studijními materiály. 34) V menu na pravé straně klikněte na odkaz Editor kurzu, kterým se dostanete do editoru struktury a obsahu kurzu. 35) Pokud chcete smazat daný element v kurzu, musíte být na něm nejdříve přepnutí. Proto ve struktuře kurzu na levé straně klikněte na příslušný element (kapitolu, stránku, test apod.), který chcete smazat. Po kliknutí se Vám v prostřední části obrazovky zobrazí vlastnosti vybraného elementu. 36) Pro smazání tohoto vybraného elementu máte na pravé straně v menu Upravit element kurzu odkaz Smazat, klikněte na něj. 37) Po kliknutí na odkaz Smazat budete vyzváni k potvrzení smazání elementu, klikněte tedy na tlačítko Ano, pokud jste si jisti smazáním. 15

16 38) Po potvrzení smazání se příslušný element (včetně jeho podřízených elementů) pouze označí ke smazání, což je symbolizováno přeškrtnutím názvu elementu. Po tomto kroku máte ještě stále možnost příslušný element obnovit tlačítkem Obnovit element kurzu. 39) Pro provedení fyzického odmazání elementu kurzu ze struktury kurzu je nutné provést zveřejnění smazaného elementu (popř. celého kurzu) odkazem Zveřejnit v menu Nástroje editoru na pravé straně editoru kurzu. Po zveřejnění smazaného elementu je již příslušný element nenávratně odstraněn ze struktury kurzu. 16

17 Vytvoření nového testu Abyste mohli zakládat nové testy, musíte mít v systému OLAT nastavenu roli Autor. Pokud chcete zveřejnit test studentům a sledovat výsledky testu, je nutné mít test vždy vložen do příslušného kurzu. Upozornění: Aby byl test v kurzu vidět, musíte vždy příslušný element typu test zveřejnit odkazem Zveřejnit v editoru kurzu. Test však zveřejněte až když máte finální podobu testu, protože po zveřejnění testu již nemáte možnost daný test upravovat, tj. vkládat/mazat otázky nebo odpovědi, můžete pouze opravit překlepy v zadaní otázky a odpovědích! Existují dva způsoby vytvoření testu: 1) Test lze vytvořit přímo z editoru příslušného kurzu, který upravujete 2) Test lze vytvořit samostatně a následně ho do příslušného kurzu vložit Postup vytvoření nového testu přímo z editoru příslušného kurzu: 1) Přihlaste se do systému OLAT. 2) Klikněte v hlavním menu na Studijní materiály. 3) V menu na levé straně klikněte na odkaz Moje materiály. 4) Zobrazí se seznam všech Vašich studijních materiálů. 5) Vyberte požadovaný kurz, ve kterém chcete vytvořit nový test a klikněte na jeho název ve sloupci Název studijního materiálu. 6) Po kliknutí na název kurzu se Vám zobrazí aktuální zveřejněná podoba kurzu v režimu náhledu. Zároveň se Vám otevře nová záložka v hlavním menu s názvem studijního materiálu. Tu lze využít k rychlému přepínání mezi více otevřenými studijními materiály. 7) V menu na pravé straně klikněte na odkaz Editor kurzu, kterým se dostanete do editoru struktury a obsahu kurzu. 8) Nyní přistoupíme k vložení odkazu na test do struktury kurzu. V menu Vložit elementy kurzu na pravé straně klikněte na odkaz Test. 17

18 9) Po kliknutí na odkaz se zobrazí stránka s určením cílové pozice, kam chcete odkaz na test umístit. Kliknutím na příslušný přepínač ve struktuře kurzu zvolte pozici pro vložení odkazu na test a potvrďte tlačítkem Vložit element kurzu. 10) Po vložení odkazu na test se Vám v prostřední části obrazovky zobrazí vlastnosti vloženého odkazu na test. Zde musíte vyplnit pole Zkrácený název vhodným názvem testu např. Test na vyjmenovaná slova. Můžete vyplnit i stručný popis testu do pole Popis. 11) Po zadání pole Zkrácený název na záložce Popis stiskněte tlačítko Uložit pro uložení zadaných hodnot. 12) Nyní jste sice vložili odkaz na test, ale žádný test jste zatím nevytvořili. Musíte tedy přejít do záložky Konfigurace testu, kde klikněte na tlačítko Vybrat soubor. Zobrazí se nové dialogové okno, ve kterém vidíme seznam existujících testů, které lze do kurzu vložit. 13) Jelikož chcete založit nový test, nebude vybírat existující testy, ale klikněte na tlačítko Vytvořit. 14) Po kliknutí na tlačítko Vytvořit se Vám zobrazí nové dialogové okno, kde vyplňte pole Název studijního materiálu výstižným názvem testu (např. Test na vyjmenovaná slova ). 15) Dále je nutné vyplnit i pole Popis obsahující bližší popis. 16) Po vyplnění těchto dvou polí klikněte na tlačítko Uložit. 17) Po uložení klikněte ještě na tlačítko Další (pro uživatele, kteří mají menší rozlišení obrazovky bude zřejmě nutné odrolovat stránku v prohlížeči kolečkem myši nebo pomocí rolovací lišty na pravé straně, aby tlačítko Další bylo vidět). 18) Po stisku tlačítka Další dojde k nastavení odkazu na test na právě vytvořený nový prázdný test a tím propojení testu s kurzem. Test nyní můžete kdykoliv na záložce Konfigurace testu upravit tlačítkem Upravit test nebo můžete zvolit jiný test do kurzu tlačítkem Vybrat jiný test. Postup vytvoření samostatného testu: 1) Přihlaste se do systému OLAT. 2) Klikněte v hlavním menu na Studijní materiály. 18

19 3) Na pravé straně v menu Vytvořit nový klikněte na odkaz Test. 4) Zobrazí se Vám dialogové okno, kde vyplňte pole Název studijního materiálu výstižným názvem testu (např. Test na vyjmenovaná slova ). 5) Dále je nutné vyplnit i pole Popis obsahující bližší popis testu. 6) Po vyplnění těchto dvou polí klikněte na tlačítko Uložit. 7) Po uložení klikněte na tlačítko Další (pro uživatele, kteří mají menší rozlišení obrazovky bude zřejmě nutné odrolovat stránku v prohlížeči kolečkem myši nebo pomocí rolovací lišty na pravé straně, aby tlačítko Další bylo vidět). 8) Po stisku tlačítka Další se systém OLAT zeptá, zda-li chcete spustit rovnou editor testu. Klikněte na tlačítko Ano v případě, že chcete tvořit rovnou otázky testu, pak se Vám automaticky spustí editor testu. Pokud kliknete na tlačítko Ne, editor testu se nespustí a budete automaticky přesměrováni na podrobné informace o testu. Pozn.: Nově vytvořený test pak máte možnost vidět pod všemi existujícími testy po kliknutí na záložku Studijní materiály v hlavním menu a následném kliknutí na odkaz Testy v menu na levé straně. Propojení samostatně vytvořeného testu s kurzem: Pokud máme samostatně vytvořený test, mohou jej vidět pouze autoři testu, ostatní uživatelé (např. studenti) mohou vidět příslušný test až poté, co je test vložen do kurzu a zveřejněn. Pokud tedy chcete zveřejnit test, musíte ho vložit do kurzu následujícím způsobem: 1) Klikněte v hlavním menu na Studijní materiály. 2) V menu na levé straně klikněte na odkaz Moje materiály. 3) Zobrazí se seznam všech Vašich studijních materiálů. 4) Vyberte existující kurz, do kterého chcete příslušný test vložit, kliknutím na jeho název ve sloupci Název studijního materiálu. 5) Po kliknutí na název kurzu se Vám zobrazí aktuální zveřejněná podoba kurzu v režimu náhledu. 19

20 6) V menu na pravé straně klikněte na odkaz Editor kurzu, kterým se dostanete do editoru struktury a obsahu zvoleného kurzu. 7) Nyní přistoupíme k vložení odkazu na test do struktury kurzu. V menu Vložit elementy kurzu na pravé straně klikněte na odkaz Test. 8) Po kliknutí na odkaz se zobrazí stránka s určením cílové pozice, kam chcete odkaz na test umístit. Kliknutím na příslušný přepínač ve struktuře kurzu zvolte pozici pro vložení odkazu na test a potvrďte tlačítkem Vložit element kurzu. 9) Po vložení odkazu na test se Vám v prostřední části obrazovky zobrazí vlastnosti vloženého odkazu na test. Zde musíte vyplnit pole Zkrácený název vhodným názvem testu např. Test na vyjmenovaná slova. Můžete vyplnit i stručný popis testu do pole Popis. 10) Po zadání pole Zkrácený název na záložce Popis stiskněte tlačítko Uložit pro uložení zadaných hodnot. 11) Nyní jste sice vložili odkaz na test, ale žádný test jste zatím nevybrali. Musíte tedy přejít do záložky Konfigurace testu, kde klikněte na tlačítko Vybrat soubor. 12) Zobrazí se nové dialogové okno, ve kterém vidíme seznam již existujících testů, které lze do kurzu vložit. Zde nalezneme příslušný test a vybereme ho pomocí odkazu Vybrat test ve sloupci Vybrat. 13) Nyní je test vložen do kurzu a můžete jej zveřejnit odkazem Zveřejnit, čímž ho zpřístupníte příslušné skupině uživatelů. 20

21 Úprava testu Upravit/změnit strukturu nebo otázky daného existujícího testu může pouze uživatel, který test vytvořil, nebo který je přiřazen jako autor (vlastník) kurzu. Upozornění: Pokud je příslušný test vložen do nějakého kurzu a v rámci něj zveřejněn, nemáte již možnost daný test upravovat, tj. vkládat/mazat otázky nebo odpovědi, můžete pouze opravit překlepy v zadaní otázky a odpovědích! Pokud chcete takovýto test i přesto změnit, musíte jej z příslušného kurzu nejdříve vyjmout (smazat odkaz na test ve struktuře daného kurzu a následně tento odkaz zveřejnit), pak již budete moci test normálně upravovat. Doporučujeme tedy vkládat do kurzů až finální podoby testů. Postup úpravy testu: 8) Přihlaste se do systému OLAT. 9) Klikněte v hlavním menu na Studijní materiály. 10) V menu na levé straně klikněte na odkaz Moje materiály. 11) Zobrazí se seznam všech Vašich studijních materiálů. 12) Vyberte požadovaný test, který chcete změnit a klikněte na odkaz Podrobné informace ve sloupci Vybrat. 13) Zobrazí se Vám podrobné informace o příslušném testu. 14) Zde lze za pomoci odkazu Upravit obsah na pravé straně přejít do editoru testu. 21

22 Typy otázek v systému OLAT V systému OLAT existují 4 typy otázek, které lze vložit do testu. Každý z typů otázek má své specifické použití. U každé otázky lze nastavit možnost zobrazení náznaku řešení a možnost zobrazení zpětné vazby na zvolenou odpověď (až na úrovni každé z odpovědí). Do zadání otázek i jednotlivých odpovědí lze vkládat rovněž obrázky nebo videa. Ve výsledném testu lze pak generovat nejen otázky, ale i odpovědi v náhodném pořadí. Otázky se vkládaní z menu Vložit na pravé straně v editoru testu kliknutím na odkaz s názvem typu otázky. Typy otázek: 1) Jednoduchá volba Jedná se o typ otázky, kdy uživatel z několika různých odpovědí vybírá právě jednu správnou odpověď. Tento typ otázky patří mezi nejpoužívanější, lze jím totiž realizovat i otázku typu ano/ne. U jednotlivých odpovědí se zobrazují kolečka ( ) - anglicky radiobutton, které symbolizují možnost výběru pouze jedné odpovědi. Příklad č. 1: Na který den v roce připadá Štědrý den? na 30. listopad na 1. leden na 24. prosince Příklad č. 2: Byl T. G. Masaryk prvním prezidentem Československa? ano ne Příklad č. 3: Která z vlajek je vlajkou české republiky? 22

23 2) Složená volba Jedná se o typ otázky, kdy uživatel z několika různých odpovědí může zvolit více než jednu správnou odpověď nebo dokonce všechny. U jednotlivých odpovědí se zobrazují zaškrtávátka ( ) - anglicky checkbox, které symbolizují možnost výběru více z odpovědí. Příklad: Co všechno je ovoce? jablko mrkev celer hruška banán 3) KPrim Jedná se o specifický typ otázky, kdy uživatel právě u čtyř odpovědí vyznačuje pravdivost/nepravdivost výroků. U jednotlivých odpovědí se zobrazují dvě kolečka ( ) - anglicky radiobutton, kde první symbolizuje pravdivost tvrzení (+) a druhé nepravdivost tvrzení (-). Příklad: Vyznačte pravdivost/nepravdivost následujících tvrzení: + - Václav Havel byl první československý prezident. Štědrý den připadá na 24. prosince. Jablko, hruška a banán je ovoce. Rok má 378 dní. 4) Doplňující text Jedná se o typ otázky, kdy uživatel, který vypracovává test může jednotlivé odpovědi přímo vpisovat do zadávacích polí. Tento typ otázek se s oblibou využívá zejména u otázek zaměřených na doplňování správných slovesných tvarů, členů a předložek. Příklad č. 1: V roce začala druhá světová válka. 23

24 Příklad č. 2: Co vidíte na obrázku? auto Příklad č. 3: V roce začala druhá světová válka, která skončila v roce. Jejím hlavním iniciátorem byl. 24

25 Zveřejnění kurzu Zveřejněním kurzu v systému OLAT je myšleno zpřístupnění příslušného vytvořeného obsahu kurzu ostatním uživatelům systému OLAT (ostatním autorům, studentům nebo hostům). Zveřejnit lze nejen celý kurz, ale také pouze jednotlivé kapitoly nebo stránky kurzu. Dokud není kurz zveřejněn, tak žádný z uživatelů systému (samozřejmě kromě vlastníků) nevidí daný výukový obsah kurzu. Po provedení jakékoli změny/opravy v kurzu je nutné kurz zveřejnit, aby se změna projevila u ostatních uživatelů. Postup zveřejnění celého kurzu nebo části kurzu: 1) Přihlaste se do systému OLAT. 2) Klikněte v hlavním menu na Studijní materiály. 3) V menu na levé straně klikněte na odkaz Moje materiály. 4) Zobrazí se seznam všech Vašich studijních materiálů. 5) Vyberte požadovaný kurz, jehož obsah chcete zveřejnit a klikněte na jeho název ve sloupci Název studijního materiálu. 6) Po kliknutí na název kurzu se Vám zobrazí aktuální zveřejněná podoba kurzu v režimu náhledu. Zároveň se Vám otevře nová záložka v hlavním menu s názvem studijního materiálu. Tu lze využít k rychlému přepínání mezi více otevřenými studijními materiály. 7) V menu na pravé straně klikněte na odkaz Editor kurzu, kterým se dostanete do editoru struktury a obsahu kurzu. 8) V editoru kurzu máte na pravé straně menu Nástroje kurzu. Pro zveřejnění kurzu klikněte v tomto menu na odkaz Zveřejnit. 9) Po kliknutí na odkaz se Vám spustí průvodce pro zveřejnění úprav v kurzu. 10) Na první stránce v průvodci volíte, které elementy (kapitoly, stránky, testy apod.) chcete zveřejnit. Vyberte příslušné elementy (zaškrtnutím), které chcete zveřejnit nebo klikněte na odkaz Vybrat vše pro zveřejnění všech elementů kurzu. 11) Pokračujte na další stránku průvodce kliknutím na tlačítko Další. 12) Na druhé stránce průvodce vybíráte komu chcete elementy kurzu (celý kurz) zpřístupnit. Pokud chcete zveřejnit kurz pouze ostatním vlastníkům (autorům) kur- 25

26 zu, pak zvolte ve výběrovém seznamu Jen vlastníci kurzu. Pokud chcete zveřejnit kurz jak vlastníkům kurzu, tak ostatním autorům tvořící výukový obsah, pak zvolte ve výběrovém seznamu Vlastníci a ostatní autoři OLATu. Pokud chcete zveřejnit kurz všem registrovaným uživatelům v systému OLAT (vlastníkům, autorům i studentům), pak zvolte ve výběrovém seznamu Všichni registrovaní uživatelé doporučujeme volit tuto volbu, pokud již máte obsah kurzu hotový. Pokud náhodou využíváte v systému OLAT možnost vstupu hostů (uživatelů bez vytvořeného uživatelského jména a hesla), pak můžete ještě využít volbu Registrovaní uživatelé OLATu a hosti pro zveřejnění kurzu i jim. 13) Po výběru skupiny uživatelů, kterým se kurz zveřejní, máte buď možnost přejít tlačítkem Další na stránku s možnými problémy a stránku s přehledem změn, nebo můžete kurz již rovnou zveřejnit tlačítkem Dokončit. 14) Od této chvíle bude kurz dostupný příslušné skupině uživatelů a mohou si jej spouštět. Pro tvorbu studijních materiálů a testů v systému OLAT jsou dodavatelskou firmou zpracováni také multimedální Video průvodci. 26

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

Tato učebnice respektuje nová pravidla německého pravopisu z r. 1996

Tato učebnice respektuje nová pravidla německého pravopisu z r. 1996 Tato učebnice respektuje nová pravidla německého pravopisu z r. 1996 Recenzovali: Mgr. Vanda Mališová Mgr. Tobias Cramer, PhD. Mgr. Eva Payerl Za kritické připomínky, rady a všestrannou pomoc děkuji Janu

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů NĚMČINA Gymnázium PORG Libeň Němčinu vyučujeme na PORGu Libeň od primy 1 do oktávy jako druhý cizí jazyk. Kromě němčiny vyučujeme jako druhý cizí jazyk také francouzštinu. V průběhu studia jsou studenti

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Jazykový kurz němčiny

Jazykový kurz němčiny Jazykový kurz němčiny Vstupní úroveň: Úplný začátečník Výstupní úroveň: A2 Celková časová dotace: 150 vyučovacích hodin (120 h přímého studia + 30 h domácí příprava) Kurz je koncipován na dva roky s tím,

Více

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku.

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Příloha č.5 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Předmět Německý jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku druhého stupně jako volitelný

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Škola pro praktický život

Škola pro praktický život Metodika aktivity 04 E-learning Dějepis v rámci projektu Škola pro praktický život Zpracoval: Mgr.Jiří Blahník 2010-12 Obsah Úvod... 1 Východisko k problému... 1 E-learning... 2 Práce se systémem OLAT,

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Německý jazyk Obory nástavbového

Více

6.3 Německý jazyk. 6.3.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení předmětu:

6.3 Německý jazyk. 6.3.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení předmětu: 6.3 Německý jazyk 6.3.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Německý jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk v Rámcovém vzdělávacím programu pro

Více

Německý jazyk 7. ročník

Německý jazyk 7. ročník Německý jazyk 7. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Psaní Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři. Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného,

Více

5.1.3. Další cizí jazyk: Německý jazyk pro 2. stupeň

5.1.3. Další cizí jazyk: Německý jazyk pro 2. stupeň 5.1.3. Další cizí jazyk: Německý jazyk pro 2. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah předmětu - přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

Německý jazyk 1.cizí jazyk

Německý jazyk 1.cizí jazyk Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Německý jazyk 1.cizí jazyk Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU NĚMECKÝ JAZYK Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium (rozpis

Více

Předmět: Německý jazyk Beste Freunde 2 Ročník: 8.

Předmět: Německý jazyk Beste Freunde 2 Ročník: 8. Plán je napsán pro výuku němčiny od sedmé třídy, to znamená, že 1. díl Beste Freunde je probírán v celém sedmém ročníku a v 1. pololetí osmého ročníku. Následuje Beste Freunde 2. Beste Freunde 2 se probírá

Více

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí VZDĚLÁVACÍ OBOR: DALŠÍ CIZÍ JAZYK Německý jazyk Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Žáci

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/,

Více

Němčina pro číšníky a kuchaře Věra Höppnerová

Němčina pro číšníky a kuchaře Věra Höppnerová Věra Höppnerová Recenzovala Dr. phil. Sandra Innerwinkler Němčina pro číšníky a kuchaře Věra Höppnerová Vydalo nakladatelství Ekopress, s. r. o. K Mostu 124, Praha 4 I. vydání 2010 Ilustrace Jiří Novák

Více

Německý jazyk 2.cizí jazyk

Německý jazyk 2.cizí jazyk Učební osnova předmětu Německý jazyk.cizí jazyk Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 66 1.ročník: týdnů po hodinách.ročník:

Více

PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele

PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele Vypracoval : Pavel Žemba Obsah Tvorba vlastních testů... 3 Postup tvorby... 3 Test otázky odpovědi... 3 Zadání otázek testu... 5 Test - cvičení na souboru,

Více

6.39 Německý jazyk. Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Cizí jazyk VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:

6.39 Německý jazyk. Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Cizí jazyk VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk 6.39 Německý jazyk CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Německý jazyk je předmět, který jeho postupným osvojováním ţákovi

Více

Německý jazyk - jazyková třída

Německý jazyk - jazyková třída 6. ročník průřezová témata projekty 1-31 3 Využívá získané Já a ty na koncertě Já jsem Jak se jmenuješ?. VMEGS- Evropa a svět 4 dovednosti k navazování Jmenuji se nás zajímá 6 vztahů Přehled německy mluvících

Více

Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERR

Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERR Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Německý jazyk (NEJ) Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERR Tercie 4 hodiny týdně Dataprojektor Úvod do studia němčiny Pozdravy Představování Představení

Více

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu V tomto období shrnujeme a prohlubujeme vědomosti žáků ve všech oblastech jazykového vzdělávání na základní škole. K tomu jsou využívány

Více

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Cíl kursu: 1/rychlé osvojení češtiny na komunikační úrovni - rozvoj slovní zásoby 2/ pochopení základních pravidel systému jazyka druhy

Více

NĚMECKÝ JAZYK. Charakteristika předmětu

NĚMECKÝ JAZYK. Charakteristika předmětu VZDĚLÁVACÍ OBOR : DOPLŇUJÍCÍ NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Doplňující vzdělávací obory. Ţáci si ho volí jako druhý cizí jazyk v rámci nabídky volitelných

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Reklamační systém pro zákazníky portálu www.adart.cz

Reklamační systém pro zákazníky portálu www.adart.cz ADART COMPUTERS s.r.o. Sokolovská 161, 180 00 Praha 8 OR Praha, Oddíl C, vložka 47307 www.aligator.cz Reklamační systém pro zákazníky portálu www.adart.cz Obsah Reklamační systém pro zákazníky portálu

Více

64-41-L/51 Podnikání,

64-41-L/51 Podnikání, Informace nástavbového studia oboru vzdělání 64-41-L/51 Podnikání, dálková formy vzdělávání Vážení studenti, zasíláme Vám základní informace, které se týkají materiálního zabezpečení nástavbového studia

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. VZDĚLÁVACÍ OBOR Další cizí jazyk

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. VZDĚLÁVACÍ OBOR Další cizí jazyk 5.1. 5.1.3. VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR Další cizí jazyk CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZÁKLADY NĚMECKÉHO JAZYKA: Vyučovací předmět Základy německého jazyka je začleněn

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Český jazyk 1 (Pravopis) Terasoft Vyjmenovaná slova doplňování i(í) nebo y(ý), chybné odpovědi jsou vypsány s uvedením správného pravopisu před vlastním testem je možné zvolit písmena, po kterých budou

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

N-1 Německý jazyk. (Anotace k sadě 32 materiálů) Přivlastňovací zájmena. Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning

N-1 Německý jazyk. (Anotace k sadě 32 materiálů) Přivlastňovací zájmena. Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning ( k sadě 32 materiálů) 1. N-1_01 Podstatná jména Výukový materiál obsahuje látku 1 vyučovací hodiny. Jedná se o zopakování a utřídění gramatiky a slovní zásoby probrané v souvislosti s podstatnými jmény.

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontingenční tabulky... 3 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky... 3 2

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

Gymnázium Jablonec nad Nisou, 5 Němčina pro pedagogy. Dr. Randy 4096/13, příspěvková organizace. dotace. Gramatická kompetencež

Gymnázium Jablonec nad Nisou, 5 Němčina pro pedagogy. Dr. Randy 4096/13, příspěvková organizace. dotace. Gramatická kompetencež 5 Němčina pro pedagogy 5.1 Podrobný přehled témat výuky (obsah), hodinová dotace Kurz je určen pro pedagogy, kteří potřebují komunikovat v německém jazyce se zahraničními kolegy, pracovat s informacemi

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

1. Učební osnovy. 1.1. Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 1. Učební osnovy 1.1. Jazyk a jazyková komunikace Význam vzdělávací oblasti spočívá především v rozšiřování vědomého užívání jazyka jako základního nástroje pro rozvíjení abstraktního myšlení a v prohlubování

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník Charakteristika předmětu ANGLICKÝ JAZYK 3. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, poskytuje žákům jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě. Proniká

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Zdravá škola pro každého č.j. ZSG 383/2009 Škola: Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Ředitelka školy: Mgr. Květoslava

Více

Obsah metodiky. Obsah metodiky... 2 Úvod... Cíle využití metody e-learningu ... ... ... 6 Kurz Matematika Svobodová...

Obsah metodiky. Obsah metodiky... 2 Úvod... Cíle využití metody e-learningu ... ... ... 6 Kurz Matematika Svobodová... Metodika aktivity 04 E-learning Matematika v rámci projektu Škola pro praktický život Zpracovala: Mgr. Zdeňka Hudcová Mgr. Martina Svobodová 2010 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FONDEM

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ 104 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0 0

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 ázev vyučovacího předmětu: NĚMECKÝ JAZYK (NEJ) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 384 (12 hodin týdně) Platnost: od 1. 9. 2009

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

E-learningovýsystém Moodle

E-learningovýsystém Moodle E-learningovýsystém Moodle Jan Povolný Název projektu: Věda pro život, život pro vědu Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Co je to Moodle? - systém pro tvorbu a správu elektronických výukových kurzů

Více

V.1.3 Druhý cizí jazyk

V.1.3 Druhý cizí jazyk 1/9 V.1.3 Druhý cizí jazyk V.1.3.II 2. stupeň V.1.3.II.1 Charakteristika předmětu Výuka druhého cizího jazyka (DCJ) je pojata komunikativní metodou zdůrazňující hlavní funkci každého jazyka, tj.funkce

Více

6.03. Německý jazyk - NEJ

6.03. Německý jazyk - NEJ 6.03. Německý jazyk - NEJ Obor: 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí Forma vzdělávání: denní Počet hodin týdně za dobu vzdělávání: 12 Platnost učební osnovy: od 1.9.2010 1) Pojetí vyučovacího předmětu

Více

Německý jazyk - SextaB a 2A - úroveň A2 - Učebnice Direkt 1 (6. - 10. lekce) Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace

Německý jazyk - SextaB a 2A - úroveň A2 - Učebnice Direkt 1 (6. - 10. lekce) Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace Předmět Německý jazyk - SextaB a 2A - úroveň A2 - Učebnice Direkt 1 (6. - 10. lekce) OVO RVP OVO ŠVP Jazyková úroveň podle SERR (A2) Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace Mezipředmětové vztahy Zařazení

Více

Citace.com. návod na využívání generátoru citací. Místo vydání: Brno Vydavatel: Citace.com Datum vydání: 18.6.2012 Verze: 1.0. ...

Citace.com. návod na využívání generátoru citací. Místo vydání: Brno Vydavatel: Citace.com Datum vydání: 18.6.2012 Verze: 1.0. ... ...citovat je snadné Generátor citací návod na využívání generátoru citací Místo vydání: Brno Vydavatel: Datum vydání: 18.6.2012 Verze: 1.0 Citace dokumentu : návod na využívání generátoru citací [online].

Více

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk je součástí

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Elektronické podání formulářů vyúčtování daně z příjmů na FÚ Systém WAK INTRA - modul Zaměstnanci menu Mzdy / Výsledky výpočtů - seznam Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti - volba Vytvořit soubor

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, který žákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě.

Více

Příručka pro uživatele. Studenti

Příručka pro uživatele. Studenti Příručka pro uživatele Studenti Tento systém Vám poskytne průběžné aktuální informace o výuce, plánování termínu a výsledku zkoušek a zápočtu, a umožní i přímo komunikaci s Vašimi profesory, zaměstnanci

Více

5.23 Učební osnovy: Seminář z německého jazyka

5.23 Učební osnovy: Seminář z německého jazyka Zpracování osnov předmětu Seminář z německého jazyka koordinovala Mgr. Zuzana Böhmová. Časová dotace: Vyšší gymnázium: 5.N 2 hodiny 3.V 2 hodiny 6.N 2 hodiny 4.V 2 hodiny Celková dotace: vyššího gymnázia

Více

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem je získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k

Více

Manuál pro studenty. Obsah

Manuál pro studenty. Obsah Manuál pro studenty Studovat můžete v čase, který Vám vyhovuje a z jakéhokoliv prostředí. Náklady na cestovné a ubytování tímto ušetříte! Kurz Vás nebude nic stát! Počet kurzů bude záviset jen na Vás.

Více

Příručka pro uživatele. Zaměstnanci školy a profesoři

Příručka pro uživatele. Zaměstnanci školy a profesoři Příručka pro uživatele Zaměstnanci školy a profesoři Tento systém Vám poskytne průběžné aktuální informace o výuce, plánování termínu a výsledku zkoušek a zápočtu, a umožní i přímo komunikaci s Vašimi

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ1

SADA VY_32_INOVACE_CJ1 SADA VY_32_INOVACE_CJ1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

NAS 232 Aplikace AiFoto pro mobilní zařízení. Správa fotografií na vašem NAS z mobilního zařízení

NAS 232 Aplikace AiFoto pro mobilní zařízení. Správa fotografií na vašem NAS z mobilního zařízení NAS 232 Aplikace AiFoto pro mobilní zařízení Správa fotografií na vašem NAS z mobilního zařízení A S U S T O R C O L L E G E CÍLE KURZU V tomto kurzu se naučíte: 1. Používat AiFoto pro správu fotografií

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Elektronické podání formulářů daně z přidané hodnoty Systém WAK INTRA - modul Účetnictví menu Přiznání DPH / Formuláře / - seznam Přiznání k dani z přidané hodnoty (25 5401 MFin 5401 vzor č.17) - volba

Více

Dataprojektor, kodifikační příručky

Dataprojektor, kodifikační příručky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Prima 2 hodiny týdně Dataprojektor, kodifikační příručky Slovní druhy Objasní motivaci pojmenování slovních druhů Vysvětlí

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha PRACUJEME S TSRM Modul Samoobsluha V této kapitole Tato kapitola obsahuje následující témata: Téma Na straně Přehled kapitoly 6-1 Užití modulu Samoobsluha 6-2 Přihlášení k systému 6-3 Hlavní nabídka TSRM

Více

Modul Download pro redakční systém Marwel

Modul Download pro redakční systém Marwel Modul Download pro redakční systém Marwel postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 0.1 Únor 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah Správce stahování...3 Přihlášení...3

Více

Školní vzdělávací plán: Delfin B1. Stoffverteilung Delfin B1, 2010 Hueber Verlag, Ismaning 1. Německý jazyk. Obsahové, organizační a časové vymezení

Školní vzdělávací plán: Delfin B1. Stoffverteilung Delfin B1, 2010 Hueber Verlag, Ismaning 1. Německý jazyk. Obsahové, organizační a časové vymezení Německý jazyk Obsahové, organizační a časové vymezení Hlavním cílem jazykového vzdělávání je podpora příznivého rozvoje celé žákovy osobnosti a žákova smyslu pro vlastní identitu na základě zkušeností

Více

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS informace Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS verze z 30.3.2005 se skládá z modulů které se dále člení. Modulem chápeme skupinu číselníků, aplikací a sestav, které slouží ke správě určité

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE OBSAH 1 O PROJEKTU... 2 2 CÍLE STANOVENÉ PRO NIŽŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA. 3 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. 4 3 VZDĚLÁVACÍ OBSAH VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 4. ROČNÍKU NIŽŠÍHO

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Workshop: EduBase2: Program pro pedagogy a lektory, kteří si připravují výukové materiály na počítači Program EduBase2 Obsah: 1. Představení EduBase

Více

Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA. Metodika. Pořadové číslo III-2-ČJ-III- 1-9.r.

Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA. Metodika. Pořadové číslo III-2-ČJ-III- 1-9.r. Pořadové číslo 1-9.r. Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA Autor Použitá literatura a zdroje Fraus 2006, 27-30 s. ISBN 80-7238-536-4 sešit 2006, 20-21 s. ISBN 80-7238-537-2 Metodika Materiál je

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro editaci ŽS Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

1. Učební osnovy. 1.1. Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 1. Učební osnovy 1.1. Jazyk a jazyková komunikace Význam vzdělávací oblasti spočívá především v rozšiřování vědomého užívání jazyka jako základního nástroje pro rozvíjení abstraktního myšlení a v prohlubování

Více

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese Freemail Prahy 10 Co umožňuje Freemail Freemail funguje na podobném principu jako běžné e-maily (seznam.cz, centrum.cz apod.). Abyste se lépe ve svém e-mailu orientovali, připravili jsme pro vás jednoduchý

Více

Průvodce novými funkcemi. www.htc.com

Průvodce novými funkcemi. www.htc.com www.htc.com Informace o právech k duševnímu vlastnictví Copyright 2009 HTC Corporation. Všechna práva vyhrazena. Microsoft, Windows a Windows Mobile jsou registrované obchodní značky nebo obchodní značky

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojení pomocí protokolu PPPoE.

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

CGMesky. Rozšiřující služba

CGMesky. Rozšiřující služba CGMesky Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 15.7.2015 CGMesky Služba CGMesky umožňuje odesílat textové SMS zprávy přímo z prostředí Vašeho programu. Rychle a efektivně můžete informovat

Více

Anglický jazyk vyšší úroveň. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh:

Anglický jazyk vyšší úroveň. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: Anglický jazyk vyšší úroveň obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: poslech (s výběrem odpovědí, dichotomické pravda vs nepravda, se stručnou odpovědí, přiřazovací) čtení (s výběrem

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk 4.3.5. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází z obsahu vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Cílem předmětu je získat zájem studentů o studium tohoto jazyka, rozšířit a prohloubit

Více

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk 6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním cílem je postupné

Více

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3?

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Systém ESTOFAN je určen pro administraci a editaci webových stránek, které jsou provozovány reklamní agenturou PANKREA. 1. Přihlášení Po objednávce a vytvoření

Více

Google Apps. weby 1. verze 2012

Google Apps. weby 1. verze 2012 Google Apps weby verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Zahájení práce... Nastavení webu... Úprava stránky... Popis prostředí... Rozložení stránky... Nadpis stránky... Úprava textu... Vložení odkazu... 8 Vložení

Více

Uživatelský manuál pro Registr klinických standardů

Uživatelský manuál pro Registr klinických standardů Uživatelský manuál pro Registr klinických standardů Příloha 7c Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum metod standardizace zdravotní péče zaměřený

Více