Metodika aktivity 04 E-learning Německý jazyk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika aktivity 04 E-learning Německý jazyk"

Transkript

1 Metodika aktivity 04 E-learning Německý jazyk v rámci projektu Škola pro praktický život Zpracovala: Mgr.Michaela Grimm TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FONDEM STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A

2 Obsah metodiky Obsah Obsah Obsah metodiky... 2 Úvod... 3 Rozvíjené a prověřované kompetence... 4 Cíle využití metody e-learningu... 5 Členění obsahu portálu e Německý jazyk... 7 Reálie... 8 Konverzační témata... 9 Práce s e-německý jazyk Vytvoření nového kurzu Úprava struktury nebo obsahu kurzu Přesun elementu ve struktuře kurzu Smazání elementu ve struktuře kurzu Vytvoření nového testu Úprava testu Typy otázek v systému OLAT Zveřejnění kurzu Závěr

3 Úvod Situaci v Česku, ale i kdekoli jinde na světě, kdy studenti nevěnují potřebný čas na výuku a následnou aplikaci cizího jazyka, řeší elektronická metoda E-learning. Způsob učení řeči na bázi procvičování znalostí v příkladech a testech. V době počítačového rozmachu je to jeden z nejlepších metod, jak přimět společnost k cílenému intenzivnímu studiu v dnes již nejdůležitější oblasti, a sice cizí mluvy. Zejména pro žáky naší školy, kteří žijí v oblasti pohraničí a mají možnost pohybovat se v německém prostředí denně, je právě německý jazyk velice důležitou součástí jejich života. Schopnost dorozumět se s lidmi v zemi, sousedící s Českou republikou, je nejenom výhodou pro ty, kteří se chystají v zahraničí studovat, ale i pro ty, jež jsou rozhodnuti si v zemi Evropské Unie najít zaměstnání a pracovat tam. Německy hovořícímu člověku se automaticky dostává více příležitostí k oběma zmíněným činnostem; díky umožněné komunikaci je dotyčný s to snáze pochopit a poznávat cizojazyčnou kulturu a vytvářet si k ní vztah. E-learning doplňuje klasické vyučování cizí řeči ve školách a částečně pomáhá řešit i problém dnešní doby, kdy žáci a studenti tráví téměř veškerý volný čas u počítače. Poskytuje jim širší spektrum potencionálního studia právě skrze elektronickou techniku, snaží se je oprostit od strachu z používání osvojených vědomostí a přimět je k jejich aktivnímu užití jak v mluvené, tak i psané podobě. Vzdělávací program E-learning rozvíjí samostatnost studentů, která je nezbytným předpokladem pro úspěšné učení se jakéhokoli cizího jazyka. Studentovi poskytuje ověření, vlastní zhodnocení i korekci jazykové zběhlosti a jazykového vědění, umožňuje mu nepřetržitý přístup k učivu. 3

4 Rozvíjené a prověřované kompetence Kompetence k učení - pochopení důležitosti schopnosti komunikovat německy pro další studium i praktický život - propojení probraných témat a jazykových jevů - seznámení se s cizím jazykem v jeho sluchové podobě - osvojení základních zvukových návyků pomocí audio či video nahrávek - osvojení základních výslovnostních návyků, elementárních jazykových struktur a nejfrekventovanějších lexikálních jednotek Kompetence k řešení problému - řešení jednoduchých problémových situací v cizojazyčném prostředí - odbourání strachu z mluvení německy s cizím člověkem - naučení se opsat obsah myšlenky, chybí-li slovní zásoba - využívání PC - aktivní vyhledávání a používání odborné terminologie a jednoduchých obratů studentů v souvislosti se svým oborem Kompetence komunikativní - důraz kladen na komunikativní zvládnutí jazyka - porozumění jednoduchému sdělení v německém jazyce - dorozumění se v základních životních situacích - získání vhodného slovního materiálu (pro jednotlivá témata rozhovoru rodina, bydlení, volný čas, apod.) - seznámení se s některými reáliemi německy hovořících zemí - porozumění čtenému textu - umění německy zformulovat jednoduché myšlenky - využití osvojených dovedností v německém jazyce k navázání kontaktu a seznámení Kompetence sociální a personální - vyžádání si a poskytnutí pomoci či rady v jednoduchých situacích - dodržení zásad slušného chování v německy mluvícím prostředí - spolupráce v německy hovořící skupině na jednoduchém úkolu 4

5 Kompetence občanská - snaha využít literaturu, internet či autentické materiály k přiblížení německé kultury, německých zvyků a života + následné porovnání s naší českou kulturou - umění srovnávat ekologické a environmentální otázky týkající se německy mluvících zemí a ČR - vedení studentů k toleranci a ohleduplnosti k lidem odlišené kultury a k jejich způsobu života Kompetence pracovní - samostatná práce s dvojjazyčným a výkladovým slovníkem pomocí PC - využití německého jazyka k získávání informací z různých oblastí Cíle využití metody e-learningu Důvodem aplikace E-learningu v předmětu Německý jazyk je zvýšení názornosti výuky, využití pozitivního vztahu mladé generace k výpočetní technice a ke komunikaci jejím prostřednictvím s učitelem - tutorem, usnadnění vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a to jak s poruchami učení, tak i žáků nadaných. Existence portálu E-Německý jazyk v žádném případě nenahrazuje klasickou výuku ve třídě nebo učebnice. Jeho cílem je výuka pomocí nových metod, doplnění učiva a zlepšení kontaktu žáka s učitelem při osvojování si nových poznatků a plnění domácích úkolů. E-learning v německém jazyce je tvořen podle učebnice,,sprechen Sie Deutsch? ( díl) z nakladatelství Polyglot, doplněné pracovním sešitem a přílohami (mapy, přehled gramatiky a slovník), kterou vyučující používají při výuce. Znalost slovní zásoby z této učebnice se předpokládá pro práci v E-learningovém portálu. E-Německý jazyk umožňuje rychlé ověřování vědomostí žáků z probraných lekcí pomocí testu: Jednoduchá volba multipe-choice test. Jedná se o typ otázky, kdy uživatel z několika různých odpovědí vybírá právě jednu správnou odpověď. U jednotlivých odpovědí se zobrazují kolečka ( ), které symbolizují možnost výběru pouze jedné odpovědi a testu: Doplňující text žák může jednotlivé odpovědi přímo vpisovat do zadávacích polí. Materiál je zpracováván podle školního vzdělávacího programu oboru tak, aby žáci: 5

6 - získali kladný vztah k celoživotnímu učení - používáním testů si prohlubovali a opakovali gramaticko-lexikální znalost jazykových prostředků - komunikovali v rámci základních témat, získali informace týkající se známých témat všeobecných i odborných v projevech mluvených i psaných, volili vhodné komunikační strategie a jazykové prostředky, vyjadřovali srozumitelně hlavní myšlenku - efektivně pracovali s německým textem, včetně odborného textu, využívali text jako zdroj poznání i jako prostředku ke zkvalitňování svých jazykových znalostí - získali informace o světě, zvláště německy mluvících zemích a získané poznatky používali ke komunikaci - chápali a respektovali tradice, zvyky a odlišné sociální a kulturní hodnoty jiných národů a jazykových oblastí a ve vztahu k představitelům jiných kultur 6

7 Členění obsahu portálu e Německý jazyk 1. Lekce člen; osobní zájmena; časování sloves Test 1 2. Lekce silné skloňování; zápor + un-; přídavné jméno v přísudku Test 2 3. Lekce předložky se 3.pádem; předložky se 4.pádem; osobní zájmena; pořadí předmětů; zájmeno wer + was Test 3 4. Lekce přivlastňovací zájmena; zájmeno svůj; časování se změnou kmene; rozkazovací způsob; určování času Test 4 5. Lekce slabé skloňování; množné číslo podstatných jmen; předložky se 3. a 4.pádem; slovesa stehen liegen; vazba es gibt Test 5 6. Lekce zájmena dieser, jeder; způsobová slovesa; míra, hmotnost, množství; doch v odpovědi Test 6 7. Lekce předpony; zvratná slovesa; časové údaje Test 7 8. Lekce stupňování; zeměpisná jména; souřadící spojky Test 8 9. Lekce časování slovesa werden; préteritum; zájmeno jemand; zápor nichts, niemand Test Lekce perfektum; slovesa zakončená na -eln, -ern; podmět man a es Test Lekce budoucí čas; vedlejší věta; perfektum způsobových sloves; shoda podmětu a přísudku; sloveso tun Test Lekce slovesné vazby; zájmenné příslovce; vlastní jména osob; otázka zjišťovací; wie a als Test 12 1/II Lekce typy vedlejších vět Test 1/II 2/II Lekce tázací zájmena; synonymní slovesa Test 2/II 3/II Lekce neurčitá zájmena; zájmena einer, keiner; ještě ne, už ne; Test 3/II 4/II Lekce řadové číslovky; směrové příslovce; Test 4/II 5/II Lekce závislý infinitiv na podstatném jménu; závislý infinitiv na slovesu; Platz, Stelle, Ort Test 5/II 6/II Lekce zájmeno einander; předložky se 2.pádem 7

8 Test 6/II 7/II Lekce vedlejší věty Test 7/II 8/II Lekce stupňování přídavných jmen; použití machen a tun Test 8/II 9/II Lekce infinitivní konstrukce s zu; synonymní slovesa Test 9/II 10/II Lekce příčestí přítomné a minulé; zpodstatnělá přídavná jména Test 10/II 11/II Lekce konjunktiv préterita; opisná forma konjunktivu Test 11/II 12/II Lekce vazby; zlomky a procenta; tvoření slov Test 12/II 1/III Lekce zpodstatnělá přídavná jména; párové spojky Test 1/III 2/III Lekce trpný rod Test 2/III 3/III Lekce věty vztažné; příčestí přítomné a minulé Test 3/III 4/III Lekce kolísání pomocných sloves v perfektu; plusquamperfektum; časové věty; vedlejší věty přípustkové a příčinné Test 4/III 5/III Lekce vedlejší věty podmínkové; přirovnávací způsobové věty; vedlejší věty účinkové Test 5/III 6/III Lekce elativ; české jeden z ; způsobové věty je - desto Test 6/III Reálie Die BRD text Die BRD prezentace Berlin text Berlin prezentace Österreich text Österreich prezentace Wien text Wien prezentace Die Schweiz text Die Schweiz prezentace 8

9 Die deutsche Städte text Die deutsche Städte prezentace Tschechien text Tschechien prezentace Prag text Prag prezentace Lichtenstein text Lichtenstein prezentace Deutsche Kulturpersönlichkeiten text Deutsche Kulturpersönlichkeiten prezentace Konverzační témata Meine Familie - Persönliche Angaben Mein Lebenslauf Mein Tagesprogramm Die Gesundheit Die Feste Das Reisen Einkaufen - Im Supermarkt Die Mode Schule in Tschechien 9

10 Schule in Deutschland Medien und Information - Massenmedien text Freizeitgestaltung Mein Haus - Die Wohnsituation der jungen Leute in unserem Land Umweltschutz Umweltschutz II. Verkehr in der Stadt Sport - Die Olympischen Spiele - Paralympics Die deutsche Küche Die tschechische Küche 10

11 Práce s e-německý jazyk Vytvoření nového kurzu Abyste mohli zakládat nové kurzy, musíte mít v systému OLAT nastavenu roli Autor. Postup tvorby nového kurzu: 1) Přihlaste se do systému OLAT. 2) Klikněte v hlavním menu na Studijní materiály. 3) Na pravé straně v menu Vytvořit nový klikněte na odkaz Kurz. 4) Zobrazí se Vám dialogové okno. 5) V tomto dialogovém okně je nutné vyplnit pole Název studijního materiálu s názvem studijního materiálu (např. Matematika, v případě kurzu pro předmět Matematika). 6) Dále je nutné vyplnit i pole Popis obsahující bližší popis studijního materiálu (např. Studijní materiál k předmětu Matematika pro 1. ročník. ). 7) Po vyplnění těchto polí klikněte na tlačítko Uložit. 8) Po uložení klikněte ještě na tlačítko Další (pro uživatele, kteří mají menší rozlišení obrazovky bude zřejmě nutné odrolovat stránku v prohlížeči kolečkem myši nebo pomocí rolovací lišty na pravé straně, aby tlačítko Další bylo vidět). 9) Po stisku tlačítka Další se systém OLAT zeptá, zda-li chcete spustit rovnou editor kurzu. Klikněte na tlačítko Ano v případě, že chcete tvořit rovnou strukturu kurzu, pak se Vám automaticky spustí editor struktury kurzu. Pokud kliknete na tlačítko Ne, editor kurzu se nespustí a budete automaticky přesměrováni na podrobné informace o kurzu. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FONDEM STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A

12 Úprava struktury nebo obsahu kurzu Upravit/změnit strukturu nebo obsah daného existujícího kurzu může pouze uživatel, který kurz vytvořil, nebo který je přiřazen jako autor (vlastník) kurzu. Postup úpravy struktury nebo obsahu kurzu přes náhled kurzu: 10) Přihlaste se do systému OLAT. 11) Klikněte v hlavním menu na Studijní materiály. 12) V menu na levé straně klikněte na odkaz Moje materiály. 13) Zobrazí se seznam všech Vašich studijních materiálů. 14) Vyberte požadovaný kurz a klikněte na jeho název ve sloupci Název studijního materiálu. 15) Po kliknutí na název kurzu se Vám zobrazí aktuální zveřejněná podoba kurzu v režimu náhledu. Zároveň se Vám otevře nová záložka v hlavním menu s názvem studijního materiálu. Tu lze využít k rychlému přepínání mezi více otevřenými studijními materiály. 16) V menu na pravé straně se nachází odkaz Editor kurzu, kterým se dostanete do editoru struktury a obsahu kurzu. Tip: Pokud tvoříte obsah daného studijního materiálu za pomoci elementů typu Jednoduchá stránka ve formátu HTML, lze jednoduše přejít do režimu úpravy obsahu konkrétní stránky kurzu v náhledu kurzu přes ikonu s tužkou ( ), která se zobrazuje v pravém horním rohu prostřední části příslušné stránky kurzu. Postup úpravy struktury nebo obsahu kurzu přes podrobnosti kurzu: 1) Přihlaste se do systému OLAT. 2) Klikněte v hlavním menu na Studijní materiály. 3) V menu na levé straně klikněte na odkaz Moje materiály. 12

13 4) Zobrazí se seznam všech Vašich studijních materiálů. 5) Vyberte požadovaný kurz a klikněte na odkaz Podrobné informace ve sloupci Vybrat. 6) Zobrazí se Vám podrobné informace o příslušném kurzu. 7) Zde lze za pomoci odkazu Upravit obsah na pravé straně přejít do editoru struktury a obsahu kurzu. 13

14 Přesun elementu ve struktuře kurzu V případě špatného umístění elementu (kapitoly, stránky, testu apod.) ve struktuře kurzu, lze element přesunout včetně jeho podřízených elementů následujícím postupem. Postup přesunu elementu ve struktuře kurzu: 17) Přihlaste se do systému OLAT. 18) Klikněte v hlavním menu na Studijní materiály. 19) V menu na levé straně klikněte na odkaz Moje materiály. 20) Zobrazí se seznam všech Vašich studijních materiálů. 21) Vyberte požadovaný kurz, u kterého chcete provést změnu struktury (přesun některého z elementů) a klikněte na jeho název ve sloupci Název studijního materiálu. 22) Po kliknutí na název kurzu se Vám zobrazí aktuální zveřejněná podoba kurzu v režimu náhledu. 23) V menu na pravé straně klikněte na odkaz Editor kurzu, kterým se dostanete do editoru struktury kurzu. 24) Pokud chcete přesunout daný element v kurzu, musíte být na něm nejdříve přepnutí. Proto ve struktuře kurzu na levé straně klikněte na příslušný element (kapitolu, stránku, test apod.), který chcete přesunout. Po kliknutí se Vám v prostřední části obrazovky zobrazí vlastnosti vybraného elementu. 25) Pro přesun tohoto vybraného elementu máte na pravé straně v menu Upravit element kurzu odkaz Přesunout, klikněte na něj. 26) Po kliknutí na odkaz se zobrazí stránka s určením nové cílové pozice, kam chcete element kurzu přesunout. Kliknutím na příslušný přepínač ve struktuře kurzu zvolte pozici pro přesunutí elementu a potvrďte tlačítkem Vložit element kurzu. 27) Tím dojde k přesunu příslušného elementu, včetně jeho podřízených elementů na Vámi určené místo ve struktuře kurzu. 14

15 Smazání elementu ve struktuře kurzu Smazání kapitoly nebo stránky v kurzu se provádí dvěma kroky. Nejdříve se příslušný element kurzu označí ke smazání, což je symbolizováno přeškrtnutím názvu elementu ve struktuře kurzu (v tomto kroku ještě máte možnost smazaný element obnovit) a vlastní fyzické odstranění elementu kurzu se pak provede až při zveřejnění kurzu odkazem Zveřejnit. Postup smazání elementu v kurzu: 28) Přihlaste se do systému OLAT. 29) Klikněte v hlavním menu na Studijní materiály. 30) V menu na levé straně klikněte na odkaz Moje materiály. 31) Zobrazí se seznam všech Vašich studijních materiálů. 32) Vyberte požadovaný kurz, u kterého chcete provést smazání některého z elementů a klikněte na jeho název ve sloupci Název studijního materiálu. 33) Po kliknutí na název kurzu se Vám zobrazí aktuální zveřejněná podoba kurzu v režimu náhledu. Zároveň se Vám otevře nová záložka v hlavním menu s názvem studijního materiálu. Tu lze využít k rychlému přepínání mezi více otevřenými studijními materiály. 34) V menu na pravé straně klikněte na odkaz Editor kurzu, kterým se dostanete do editoru struktury a obsahu kurzu. 35) Pokud chcete smazat daný element v kurzu, musíte být na něm nejdříve přepnutí. Proto ve struktuře kurzu na levé straně klikněte na příslušný element (kapitolu, stránku, test apod.), který chcete smazat. Po kliknutí se Vám v prostřední části obrazovky zobrazí vlastnosti vybraného elementu. 36) Pro smazání tohoto vybraného elementu máte na pravé straně v menu Upravit element kurzu odkaz Smazat, klikněte na něj. 37) Po kliknutí na odkaz Smazat budete vyzváni k potvrzení smazání elementu, klikněte tedy na tlačítko Ano, pokud jste si jisti smazáním. 15

16 38) Po potvrzení smazání se příslušný element (včetně jeho podřízených elementů) pouze označí ke smazání, což je symbolizováno přeškrtnutím názvu elementu. Po tomto kroku máte ještě stále možnost příslušný element obnovit tlačítkem Obnovit element kurzu. 39) Pro provedení fyzického odmazání elementu kurzu ze struktury kurzu je nutné provést zveřejnění smazaného elementu (popř. celého kurzu) odkazem Zveřejnit v menu Nástroje editoru na pravé straně editoru kurzu. Po zveřejnění smazaného elementu je již příslušný element nenávratně odstraněn ze struktury kurzu. 16

17 Vytvoření nového testu Abyste mohli zakládat nové testy, musíte mít v systému OLAT nastavenu roli Autor. Pokud chcete zveřejnit test studentům a sledovat výsledky testu, je nutné mít test vždy vložen do příslušného kurzu. Upozornění: Aby byl test v kurzu vidět, musíte vždy příslušný element typu test zveřejnit odkazem Zveřejnit v editoru kurzu. Test však zveřejněte až když máte finální podobu testu, protože po zveřejnění testu již nemáte možnost daný test upravovat, tj. vkládat/mazat otázky nebo odpovědi, můžete pouze opravit překlepy v zadaní otázky a odpovědích! Existují dva způsoby vytvoření testu: 1) Test lze vytvořit přímo z editoru příslušného kurzu, který upravujete 2) Test lze vytvořit samostatně a následně ho do příslušného kurzu vložit Postup vytvoření nového testu přímo z editoru příslušného kurzu: 1) Přihlaste se do systému OLAT. 2) Klikněte v hlavním menu na Studijní materiály. 3) V menu na levé straně klikněte na odkaz Moje materiály. 4) Zobrazí se seznam všech Vašich studijních materiálů. 5) Vyberte požadovaný kurz, ve kterém chcete vytvořit nový test a klikněte na jeho název ve sloupci Název studijního materiálu. 6) Po kliknutí na název kurzu se Vám zobrazí aktuální zveřejněná podoba kurzu v režimu náhledu. Zároveň se Vám otevře nová záložka v hlavním menu s názvem studijního materiálu. Tu lze využít k rychlému přepínání mezi více otevřenými studijními materiály. 7) V menu na pravé straně klikněte na odkaz Editor kurzu, kterým se dostanete do editoru struktury a obsahu kurzu. 8) Nyní přistoupíme k vložení odkazu na test do struktury kurzu. V menu Vložit elementy kurzu na pravé straně klikněte na odkaz Test. 17

18 9) Po kliknutí na odkaz se zobrazí stránka s určením cílové pozice, kam chcete odkaz na test umístit. Kliknutím na příslušný přepínač ve struktuře kurzu zvolte pozici pro vložení odkazu na test a potvrďte tlačítkem Vložit element kurzu. 10) Po vložení odkazu na test se Vám v prostřední části obrazovky zobrazí vlastnosti vloženého odkazu na test. Zde musíte vyplnit pole Zkrácený název vhodným názvem testu např. Test na vyjmenovaná slova. Můžete vyplnit i stručný popis testu do pole Popis. 11) Po zadání pole Zkrácený název na záložce Popis stiskněte tlačítko Uložit pro uložení zadaných hodnot. 12) Nyní jste sice vložili odkaz na test, ale žádný test jste zatím nevytvořili. Musíte tedy přejít do záložky Konfigurace testu, kde klikněte na tlačítko Vybrat soubor. Zobrazí se nové dialogové okno, ve kterém vidíme seznam existujících testů, které lze do kurzu vložit. 13) Jelikož chcete založit nový test, nebude vybírat existující testy, ale klikněte na tlačítko Vytvořit. 14) Po kliknutí na tlačítko Vytvořit se Vám zobrazí nové dialogové okno, kde vyplňte pole Název studijního materiálu výstižným názvem testu (např. Test na vyjmenovaná slova ). 15) Dále je nutné vyplnit i pole Popis obsahující bližší popis. 16) Po vyplnění těchto dvou polí klikněte na tlačítko Uložit. 17) Po uložení klikněte ještě na tlačítko Další (pro uživatele, kteří mají menší rozlišení obrazovky bude zřejmě nutné odrolovat stránku v prohlížeči kolečkem myši nebo pomocí rolovací lišty na pravé straně, aby tlačítko Další bylo vidět). 18) Po stisku tlačítka Další dojde k nastavení odkazu na test na právě vytvořený nový prázdný test a tím propojení testu s kurzem. Test nyní můžete kdykoliv na záložce Konfigurace testu upravit tlačítkem Upravit test nebo můžete zvolit jiný test do kurzu tlačítkem Vybrat jiný test. Postup vytvoření samostatného testu: 1) Přihlaste se do systému OLAT. 2) Klikněte v hlavním menu na Studijní materiály. 18

19 3) Na pravé straně v menu Vytvořit nový klikněte na odkaz Test. 4) Zobrazí se Vám dialogové okno, kde vyplňte pole Název studijního materiálu výstižným názvem testu (např. Test na vyjmenovaná slova ). 5) Dále je nutné vyplnit i pole Popis obsahující bližší popis testu. 6) Po vyplnění těchto dvou polí klikněte na tlačítko Uložit. 7) Po uložení klikněte na tlačítko Další (pro uživatele, kteří mají menší rozlišení obrazovky bude zřejmě nutné odrolovat stránku v prohlížeči kolečkem myši nebo pomocí rolovací lišty na pravé straně, aby tlačítko Další bylo vidět). 8) Po stisku tlačítka Další se systém OLAT zeptá, zda-li chcete spustit rovnou editor testu. Klikněte na tlačítko Ano v případě, že chcete tvořit rovnou otázky testu, pak se Vám automaticky spustí editor testu. Pokud kliknete na tlačítko Ne, editor testu se nespustí a budete automaticky přesměrováni na podrobné informace o testu. Pozn.: Nově vytvořený test pak máte možnost vidět pod všemi existujícími testy po kliknutí na záložku Studijní materiály v hlavním menu a následném kliknutí na odkaz Testy v menu na levé straně. Propojení samostatně vytvořeného testu s kurzem: Pokud máme samostatně vytvořený test, mohou jej vidět pouze autoři testu, ostatní uživatelé (např. studenti) mohou vidět příslušný test až poté, co je test vložen do kurzu a zveřejněn. Pokud tedy chcete zveřejnit test, musíte ho vložit do kurzu následujícím způsobem: 1) Klikněte v hlavním menu na Studijní materiály. 2) V menu na levé straně klikněte na odkaz Moje materiály. 3) Zobrazí se seznam všech Vašich studijních materiálů. 4) Vyberte existující kurz, do kterého chcete příslušný test vložit, kliknutím na jeho název ve sloupci Název studijního materiálu. 5) Po kliknutí na název kurzu se Vám zobrazí aktuální zveřejněná podoba kurzu v režimu náhledu. 19

20 6) V menu na pravé straně klikněte na odkaz Editor kurzu, kterým se dostanete do editoru struktury a obsahu zvoleného kurzu. 7) Nyní přistoupíme k vložení odkazu na test do struktury kurzu. V menu Vložit elementy kurzu na pravé straně klikněte na odkaz Test. 8) Po kliknutí na odkaz se zobrazí stránka s určením cílové pozice, kam chcete odkaz na test umístit. Kliknutím na příslušný přepínač ve struktuře kurzu zvolte pozici pro vložení odkazu na test a potvrďte tlačítkem Vložit element kurzu. 9) Po vložení odkazu na test se Vám v prostřední části obrazovky zobrazí vlastnosti vloženého odkazu na test. Zde musíte vyplnit pole Zkrácený název vhodným názvem testu např. Test na vyjmenovaná slova. Můžete vyplnit i stručný popis testu do pole Popis. 10) Po zadání pole Zkrácený název na záložce Popis stiskněte tlačítko Uložit pro uložení zadaných hodnot. 11) Nyní jste sice vložili odkaz na test, ale žádný test jste zatím nevybrali. Musíte tedy přejít do záložky Konfigurace testu, kde klikněte na tlačítko Vybrat soubor. 12) Zobrazí se nové dialogové okno, ve kterém vidíme seznam již existujících testů, které lze do kurzu vložit. Zde nalezneme příslušný test a vybereme ho pomocí odkazu Vybrat test ve sloupci Vybrat. 13) Nyní je test vložen do kurzu a můžete jej zveřejnit odkazem Zveřejnit, čímž ho zpřístupníte příslušné skupině uživatelů. 20

21 Úprava testu Upravit/změnit strukturu nebo otázky daného existujícího testu může pouze uživatel, který test vytvořil, nebo který je přiřazen jako autor (vlastník) kurzu. Upozornění: Pokud je příslušný test vložen do nějakého kurzu a v rámci něj zveřejněn, nemáte již možnost daný test upravovat, tj. vkládat/mazat otázky nebo odpovědi, můžete pouze opravit překlepy v zadaní otázky a odpovědích! Pokud chcete takovýto test i přesto změnit, musíte jej z příslušného kurzu nejdříve vyjmout (smazat odkaz na test ve struktuře daného kurzu a následně tento odkaz zveřejnit), pak již budete moci test normálně upravovat. Doporučujeme tedy vkládat do kurzů až finální podoby testů. Postup úpravy testu: 8) Přihlaste se do systému OLAT. 9) Klikněte v hlavním menu na Studijní materiály. 10) V menu na levé straně klikněte na odkaz Moje materiály. 11) Zobrazí se seznam všech Vašich studijních materiálů. 12) Vyberte požadovaný test, který chcete změnit a klikněte na odkaz Podrobné informace ve sloupci Vybrat. 13) Zobrazí se Vám podrobné informace o příslušném testu. 14) Zde lze za pomoci odkazu Upravit obsah na pravé straně přejít do editoru testu. 21

22 Typy otázek v systému OLAT V systému OLAT existují 4 typy otázek, které lze vložit do testu. Každý z typů otázek má své specifické použití. U každé otázky lze nastavit možnost zobrazení náznaku řešení a možnost zobrazení zpětné vazby na zvolenou odpověď (až na úrovni každé z odpovědí). Do zadání otázek i jednotlivých odpovědí lze vkládat rovněž obrázky nebo videa. Ve výsledném testu lze pak generovat nejen otázky, ale i odpovědi v náhodném pořadí. Otázky se vkládaní z menu Vložit na pravé straně v editoru testu kliknutím na odkaz s názvem typu otázky. Typy otázek: 1) Jednoduchá volba Jedná se o typ otázky, kdy uživatel z několika různých odpovědí vybírá právě jednu správnou odpověď. Tento typ otázky patří mezi nejpoužívanější, lze jím totiž realizovat i otázku typu ano/ne. U jednotlivých odpovědí se zobrazují kolečka ( ) - anglicky radiobutton, které symbolizují možnost výběru pouze jedné odpovědi. Příklad č. 1: Na který den v roce připadá Štědrý den? na 30. listopad na 1. leden na 24. prosince Příklad č. 2: Byl T. G. Masaryk prvním prezidentem Československa? ano ne Příklad č. 3: Která z vlajek je vlajkou české republiky? 22

23 2) Složená volba Jedná se o typ otázky, kdy uživatel z několika různých odpovědí může zvolit více než jednu správnou odpověď nebo dokonce všechny. U jednotlivých odpovědí se zobrazují zaškrtávátka ( ) - anglicky checkbox, které symbolizují možnost výběru více z odpovědí. Příklad: Co všechno je ovoce? jablko mrkev celer hruška banán 3) KPrim Jedná se o specifický typ otázky, kdy uživatel právě u čtyř odpovědí vyznačuje pravdivost/nepravdivost výroků. U jednotlivých odpovědí se zobrazují dvě kolečka ( ) - anglicky radiobutton, kde první symbolizuje pravdivost tvrzení (+) a druhé nepravdivost tvrzení (-). Příklad: Vyznačte pravdivost/nepravdivost následujících tvrzení: + - Václav Havel byl první československý prezident. Štědrý den připadá na 24. prosince. Jablko, hruška a banán je ovoce. Rok má 378 dní. 4) Doplňující text Jedná se o typ otázky, kdy uživatel, který vypracovává test může jednotlivé odpovědi přímo vpisovat do zadávacích polí. Tento typ otázek se s oblibou využívá zejména u otázek zaměřených na doplňování správných slovesných tvarů, členů a předložek. Příklad č. 1: V roce začala druhá světová válka. 23

24 Příklad č. 2: Co vidíte na obrázku? auto Příklad č. 3: V roce začala druhá světová válka, která skončila v roce. Jejím hlavním iniciátorem byl. 24

25 Zveřejnění kurzu Zveřejněním kurzu v systému OLAT je myšleno zpřístupnění příslušného vytvořeného obsahu kurzu ostatním uživatelům systému OLAT (ostatním autorům, studentům nebo hostům). Zveřejnit lze nejen celý kurz, ale také pouze jednotlivé kapitoly nebo stránky kurzu. Dokud není kurz zveřejněn, tak žádný z uživatelů systému (samozřejmě kromě vlastníků) nevidí daný výukový obsah kurzu. Po provedení jakékoli změny/opravy v kurzu je nutné kurz zveřejnit, aby se změna projevila u ostatních uživatelů. Postup zveřejnění celého kurzu nebo části kurzu: 1) Přihlaste se do systému OLAT. 2) Klikněte v hlavním menu na Studijní materiály. 3) V menu na levé straně klikněte na odkaz Moje materiály. 4) Zobrazí se seznam všech Vašich studijních materiálů. 5) Vyberte požadovaný kurz, jehož obsah chcete zveřejnit a klikněte na jeho název ve sloupci Název studijního materiálu. 6) Po kliknutí na název kurzu se Vám zobrazí aktuální zveřejněná podoba kurzu v režimu náhledu. Zároveň se Vám otevře nová záložka v hlavním menu s názvem studijního materiálu. Tu lze využít k rychlému přepínání mezi více otevřenými studijními materiály. 7) V menu na pravé straně klikněte na odkaz Editor kurzu, kterým se dostanete do editoru struktury a obsahu kurzu. 8) V editoru kurzu máte na pravé straně menu Nástroje kurzu. Pro zveřejnění kurzu klikněte v tomto menu na odkaz Zveřejnit. 9) Po kliknutí na odkaz se Vám spustí průvodce pro zveřejnění úprav v kurzu. 10) Na první stránce v průvodci volíte, které elementy (kapitoly, stránky, testy apod.) chcete zveřejnit. Vyberte příslušné elementy (zaškrtnutím), které chcete zveřejnit nebo klikněte na odkaz Vybrat vše pro zveřejnění všech elementů kurzu. 11) Pokračujte na další stránku průvodce kliknutím na tlačítko Další. 12) Na druhé stránce průvodce vybíráte komu chcete elementy kurzu (celý kurz) zpřístupnit. Pokud chcete zveřejnit kurz pouze ostatním vlastníkům (autorům) kur- 25

26 zu, pak zvolte ve výběrovém seznamu Jen vlastníci kurzu. Pokud chcete zveřejnit kurz jak vlastníkům kurzu, tak ostatním autorům tvořící výukový obsah, pak zvolte ve výběrovém seznamu Vlastníci a ostatní autoři OLATu. Pokud chcete zveřejnit kurz všem registrovaným uživatelům v systému OLAT (vlastníkům, autorům i studentům), pak zvolte ve výběrovém seznamu Všichni registrovaní uživatelé doporučujeme volit tuto volbu, pokud již máte obsah kurzu hotový. Pokud náhodou využíváte v systému OLAT možnost vstupu hostů (uživatelů bez vytvořeného uživatelského jména a hesla), pak můžete ještě využít volbu Registrovaní uživatelé OLATu a hosti pro zveřejnění kurzu i jim. 13) Po výběru skupiny uživatelů, kterým se kurz zveřejní, máte buď možnost přejít tlačítkem Další na stránku s možnými problémy a stránku s přehledem změn, nebo můžete kurz již rovnou zveřejnit tlačítkem Dokončit. 14) Od této chvíle bude kurz dostupný příslušné skupině uživatelů a mohou si jej spouštět. Pro tvorbu studijních materiálů a testů v systému OLAT jsou dodavatelskou firmou zpracováni také multimedální Video průvodci. 26

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu d. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk je vyučován jako Další cizí jazyk. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Obsah. Úvodní poznámka 11 Německý jazyk, spisovná řeč a nářečí 13 Pomůcky ke studiu němčiny 15

Obsah. Úvodní poznámka 11 Německý jazyk, spisovná řeč a nářečí 13 Pomůcky ke studiu němčiny 15 Obsah Úvodní poznámka 11 Německý jazyk, spisovná řeč a nářečí 13 Pomůcky ke studiu němčiny 15 VÝSLOVNOST A PRAVOPIS Německá výslovnost 18 Hlavni rozdíly mezi českou a německou výslovnosti 19 Přízvuk 20

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů NĚMČINA Gymnázium PORG Libeň Němčinu vyučujeme na PORGu Libeň od primy 1 do oktávy jako druhý cizí jazyk. Kromě němčiny vyučujeme jako druhý cizí jazyk také francouzštinu. V průběhu studia jsou studenti

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté ročník Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence sociální a personální

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Tato učebnice respektuje nová pravidla německého pravopisu z r. 1996

Tato učebnice respektuje nová pravidla německého pravopisu z r. 1996 Tato učebnice respektuje nová pravidla německého pravopisu z r. 1996 Recenzovali: Mgr. Vanda Mališová Mgr. Tobias Cramer, PhD. Mgr. Eva Payerl Za kritické připomínky, rady a všestrannou pomoc děkuji Janu

Více

Škola pro praktický život

Škola pro praktický život Metodika aktivity 04 E-learning Dějepis v rámci projektu Škola pro praktický život Zpracoval: Mgr.Jiří Blahník 2010-12 Obsah Úvod... 1 Východisko k problému... 1 E-learning... 2 Práce se systémem OLAT,

Více

4.1.4. Další cizí jazyk

4.1.4. Další cizí jazyk 4.1.4. Další cizí jazyk Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím předmětu německý jazyk. Německý jazyk A) Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět německý jazyk se vyučuje od 7. nebo

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Německý jazyk Obory nástavbového

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Německý jazyk 7. ročník

Německý jazyk 7. ročník Německý jazyk 7. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Psaní Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři. Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného,

Více

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku.

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Příloha č.5 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Předmět Německý jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku druhého stupně jako volitelný

Více

Jazykový kurz němčiny

Jazykový kurz němčiny Jazykový kurz němčiny Vstupní úroveň: Úplný začátečník Výstupní úroveň: A2 Celková časová dotace: 150 vyučovacích hodin (120 h přímého studia + 30 h domácí příprava) Kurz je koncipován na dva roky s tím,

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

6.3 Německý jazyk. 6.3.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.3 Německý jazyk. 6.3.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.3 Německý jazyk 6.3.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Německý jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Výuka má žáky dovést k úrovni A

Více

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE vyučovací předmět - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Cizí jazyk a Další cizí jazykpřispívají k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP.

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP. DALŠÍ CIZÍ JAZYK - RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik:

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/, mluveného

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Modul NE2-1. Osnova: Arbeitsbuch. Ismaning: Max Hueber, 2002. 504 s. ISBN 3-19-011601-6

Modul NE2-1. Osnova: Arbeitsbuch. Ismaning: Max Hueber, 2002. 504 s. ISBN 3-19-011601-6 Německý jazyk začátečnický V rámci Inovace studijního programu PIS byly u studijního oboru německý jazyk začátečnický (NE2) vymezeny základní aspekty ve výuce tak, aby po ukončení studia byli studenti

Více

Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, smartphone, plány měst, mapy, slovníky

Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, smartphone, plány měst, mapy, slovníky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Německý jazyk Výstupy odpovídající úrovni A2 podle SERR 2. ročník 4 hodiny týdně Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, smartphone, plány měst, mapy,

Více

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí VZDĚLÁVACÍ OBOR: DALŠÍ CIZÍ JAZYK Německý jazyk Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Žáci

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Cíl kursu: 1/rychlé osvojení češtiny na komunikační úrovni - rozvoj slovní zásoby 2/ pochopení základních pravidel systému jazyka druhy

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/,

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Ruský jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Ruský jazyk 6. Ruský jazyk 75 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Ruský

Více

5.1.3. Další cizí jazyk: Německý jazyk pro 2. stupeň

5.1.3. Další cizí jazyk: Německý jazyk pro 2. stupeň 5.1.3. Další cizí jazyk: Německý jazyk pro 2. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah předmětu - přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných

Více

6.3 Německý jazyk. 6.3.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení předmětu:

6.3 Německý jazyk. 6.3.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení předmětu: 6.3 Německý jazyk 6.3.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Německý jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk v Rámcovém vzdělávacím programu pro

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / RJ

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / RJ I. název vzdělávacího oboru: RUSKÝ JAZYK (RJ) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Další cizí jazyk (RJ) je vymezen jako součást vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Další cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Německý jazyk 4 Ročník: 9.

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Další cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Německý jazyk 4 Ročník: 9. A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Další cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Německý jazyk 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence pracovní

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Další cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Německý jazyk 4 Ročník: 9.

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Další cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Německý jazyk 4 Ročník: 9. A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Další cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Německý jazyk 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence pracovní

Více

PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele

PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele Vypracoval : Pavel Žemba Obsah Tvorba vlastních testů... 3 Postup tvorby... 3 Test otázky odpovědi... 3 Zadání otázek testu... 5 Test - cvičení na souboru,

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK Seznámení s novým předmětem Žák chápe význam znalosti cizích jazyků v současnosti PT MV - multikulturalita

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE OBSAH 1 O PROJEKTU... 2 2 CÍLE STANOVENÉ PRO NIŽŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA. 3 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. 4 3 VZDĚLÁVACÍ OBSAH VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 4. ROČNÍKU NIŽŠÍHO

Více

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období ročník: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk 3. období 8. ročník Učivo - tematické okruhy: - počítač a možnosti práce s ním - rok, roční období, měsíce,

Více

Německý jazyk - Kvinta

Německý jazyk - Kvinta - Kvinta Německý jazyk Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence k

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Německý jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden

Více

Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka

Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Power Point Metodický

Více

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9.

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Ruský jazyk 7. 9. ročník 2 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna dělení žáků

Více

NĚMECKÝ JAZYK. Charakteristika předmětu

NĚMECKÝ JAZYK. Charakteristika předmětu VZDĚLÁVACÍ OBOR : DOPLŇUJÍCÍ NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Doplňující vzdělávací obory. Ţáci si ho volí jako druhý cizí jazyk v rámci nabídky volitelných

Více

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět Německý jazyk se nabízí jako volitelný v 7. 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. Je vyučován ve

Více

Vyučovací předmět Německý jazyk Týdenní hodinová dotace 3 hodiny Ročník

Vyučovací předmět Německý jazyk Týdenní hodinová dotace 3 hodiny Ročník Ročník 1. Roční hodinová dotace 108 hodin rozlišuje správnou výslovnost samohlásek, souhlásek a dvojhlásek, nacvičuje správnou intonaci, slovní a větný přízvuk, melodii, tempo a sílu hlasu popíše jednoduše

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU NĚMECKÝ JAZYK Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium (rozpis

Více

Odevzdání závěrečné práce

Odevzdání závěrečné práce Odevzdání závěrečné práce 1. Přihlaste se do Osobní administrativy UIS. Pro odevzdání Vaší závěrečné práce zvolte v základní nabídce v modulu Moje studium možnost Portál studenta. 2. Nyní máte před sebou

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu 3. Německý jazyk 53 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení

Více

6.39 Německý jazyk. Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Cizí jazyk VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:

6.39 Německý jazyk. Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Cizí jazyk VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk 6.39 Německý jazyk CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Německý jazyk je předmět, který jeho postupným osvojováním ţákovi

Více

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu 2013 Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu Czechiatour.eu 1.2.2013 Vážení zákazníci portálu Czechiatour.eu. Abychom Vám co nejvíce usnadnili orientaci v administraci

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu V tomto období shrnujeme a prohlubujeme vědomosti žáků ve všech oblastech jazykového vzdělávání na základní škole. K tomu jsou využívány

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK Bydlení Pojmenuje místnosti a zařízení pokoje a neznámou slovní zásobu vyhledá ve slovníku. Složené

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Německý jazyk 1.cizí jazyk

Německý jazyk 1.cizí jazyk Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Německý jazyk 1.cizí jazyk Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích

Více

6.4 Francouzský jazyk

6.4 Francouzský jazyk 6.4 Francouzský jazyk 6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a patří do vzdělávací oblasti

Více

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti Prima jednoduše mluví o sobě Slovní zásoba: elementární slovní 1 B/ 26, 27, 29, 30 tvoří jednoduché otázky a aktivně je používá zásoba pro zvolené tematické okruhy odpovídá na jednoduché otázky obsahující

Více

Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY. Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104)

Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY. Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104) 2013 Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104) Obsah OBSAH... 1 ÚVOD... 2 PŘÍRUČKA PRO ADMINISTRÁTORA... 3 1. VYTVOŘENÍ

Více

Předmět: Německý jazyk Beste Freunde 2 Ročník: 8.

Předmět: Německý jazyk Beste Freunde 2 Ročník: 8. Plán je napsán pro výuku němčiny od sedmé třídy, to znamená, že 1. díl Beste Freunde je probírán v celém sedmém ročníku a v 1. pololetí osmého ročníku. Následuje Beste Freunde 2. Beste Freunde 2 se probírá

Více

Německý jazyk - jazyková třída

Německý jazyk - jazyková třída 6. ročník průřezová témata projekty 1-31 3 Využívá získané Já a ty na koncertě Já jsem Jak se jmenuješ?. VMEGS- Evropa a svět 4 dovednosti k navazování Jmenuji se nás zajímá 6 vztahů Přehled německy mluvících

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERR

Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERR Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Německý jazyk (NEJ) Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERR Tercie 4 hodiny týdně Dataprojektor Úvod do studia němčiny Pozdravy Představování Představení

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Povinná výuka Anglického jazyka začala v tehdy základní škole praktické pro sluchově postižené v Ivančicích ve školním roce 2007/2008, a to ve

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK Seznámení s novým předmětem Žák chápe význam znalosti cizích jazyků v současnosti Seznámení s novým

Více

Návod k použití vzdělávacího portálu ekabinet.cz. Digitální edukační obsah pro předškolní vzdělávání

Návod k použití vzdělávacího portálu ekabinet.cz. Digitální edukační obsah pro předškolní vzdělávání Návod k použití vzdělávacího portálu ekabinet.cz Digitální edukační obsah pro předškolní vzdělávání Obsah 1 Charakteristika digitálního vzdělávacího obsahu 3 2. Orientace na portálu 3 3. Přihlášení 3 4.

Více

Informační manuál ZVEŘEJŇOVÁNÍ STUDIJNÍCH MATERIÁLŮ PROSTŘEDNICTVÍM PORTÁLU STUDENT.CZU.CZ

Informační manuál ZVEŘEJŇOVÁNÍ STUDIJNÍCH MATERIÁLŮ PROSTŘEDNICTVÍM PORTÁLU STUDENT.CZU.CZ Informační manuál ZVEŘEJŇOVÁNÍ STUDIJNÍCH MATERIÁLŮ PROSTŘEDNICTVÍM PORTÁLU STUDENT.CZU.CZ STŘEDISKO INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ FŽP a FLD Aplikace STUDENT Úvod Tento manuál je určen jako návod pro zpřístupňování

Více

Němčina pro číšníky a kuchaře Věra Höppnerová

Němčina pro číšníky a kuchaře Věra Höppnerová Věra Höppnerová Recenzovala Dr. phil. Sandra Innerwinkler Němčina pro číšníky a kuchaře Věra Höppnerová Vydalo nakladatelství Ekopress, s. r. o. K Mostu 124, Praha 4 I. vydání 2010 Ilustrace Jiří Novák

Více

Německý jazyk 2.cizí jazyk

Německý jazyk 2.cizí jazyk Učební osnova předmětu Německý jazyk.cizí jazyk Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 66 1.ročník: týdnů po hodinách.ročník:

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA září Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová. Žák dokáže rozlišit mluvnické kategorie podstatných jmen (pád, číslo, rod), rozliší větu jednoduchou

Více

Reklamační systém pro zákazníky portálu www.adart.cz

Reklamační systém pro zákazníky portálu www.adart.cz ADART COMPUTERS s.r.o. Sokolovská 161, 180 00 Praha 8 OR Praha, Oddíl C, vložka 47307 www.aligator.cz Reklamační systém pro zákazníky portálu www.adart.cz Obsah Reklamační systém pro zákazníky portálu

Více

64-41-L/51 Podnikání,

64-41-L/51 Podnikání, Informace nástavbového studia oboru vzdělání 64-41-L/51 Podnikání, dálková formy vzdělávání Vážení studenti, zasíláme Vám základní informace, které se týkají materiálního zabezpečení nástavbového studia

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK Škola Odhaduje význam nových složených slov Hobbyschulen a vyhledává klíčová slova. Dokáže vlastními

Více

N-1 Německý jazyk. (Anotace k sadě 32 materiálů) Přivlastňovací zájmena. Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning

N-1 Německý jazyk. (Anotace k sadě 32 materiálů) Přivlastňovací zájmena. Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning ( k sadě 32 materiálů) 1. N-1_01 Podstatná jména Výukový materiál obsahuje látku 1 vyučovací hodiny. Jedná se o zopakování a utřídění gramatiky a slovní zásoby probrané v souvislosti s podstatnými jmény.

Více

pro základní vzdělávání platné od

pro základní vzdělávání platné od Příloha č. 1 k ŠVP ZŠ Volyně Zapracování Úpravy Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání platné od 1. 9. 2013 Čj.: Schváleno radou školy dne: 20. 6. 2013 Na základě Úpravy Rámcového vzdělávacího

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník Charakteristika předmětu ANGLICKÝ JAZYK 3. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, poskytuje žákům jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě. Proniká

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

Manuál pro studenty. Obsah

Manuál pro studenty. Obsah Manuál pro studenty Studovat můžete v čase, který Vám vyhovuje a z jakéhokoliv prostředí. Náklady na cestovné a ubytování tímto ušetříte! Kurz Vás nebude nic stát! Počet kurzů bude záviset jen na Vás.

Více

Vzdělávací obor - Anglický jazyk - druhý cizí jazyk

Vzdělávací obor - Anglický jazyk - druhý cizí jazyk Vzdělávací obor - Anglický jazyk - druhý cizí jazyk HLAVNÍ OKRUHY OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Rodina Žák: barvy, abeceda, číslovky 0-100 OSV 1,3 - se seznamuje se základními gramatickými strukturami,

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK Bydlení Umí pojmenovat místnosti a zařízení pokoje a neznámou slovní zásobu vyhledá ve slovníku.

Více

Návod a pokyny k provedení předzápisu do 1. ročníku FAV v ak. roce 2017/2018. navazující magisterské studium - kombinovaná forma studia

Návod a pokyny k provedení předzápisu do 1. ročníku FAV v ak. roce 2017/2018. navazující magisterské studium - kombinovaná forma studia Návod a pokyny k provedení předzápisu do 1. ročníku FAV v ak. roce 2017/2018 navazující magisterské studium - kombinovaná forma studia Předzápis se provádí v několika krocích, které lze shrnout do následujícího

Více

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Další cizí jazyk si povinně vyberou žáci od 7. ročníku. Výuka je zaměřena na rozvíjení komunikativní kompetence žáků,

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE - 2. STUPEŇ vyučovací předmět ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE - 2. STUPEŇ vyučovací předmět ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE - 2. STUPEŇ vyučovací předmět ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Cizí jazyk a Další cizí jazykpřispívají k chápání a objevování skutečností, které přesahují

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Český jazyk 1 (Pravopis) Terasoft Vyjmenovaná slova doplňování i(í) nebo y(ý), chybné odpovědi jsou vypsány s uvedením správného pravopisu před vlastním testem je možné zvolit písmena, po kterých budou

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň KAPITOLA 20. - NĚMECKÝ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor 2. cizí jazyk (od 2011/2012 povinný

Více

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační 1. 1 V programu Medicus Komfort a Medicus Profesionál je možné objednávat pacienty v nově přepracovaném objednávacím kalendáři. Volba Objednávky zpřístupňuje možnosti objednávání pacientů, nastavení pracovní

Více

Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu

Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu Softwarová podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu Verze 1.3 Zpracováno v rámci projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 ELEKTRONICKÁ

Více

Učebnice, počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, plány měst, mapy, smartphone, slovníky

Učebnice, počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, plány měst, mapy, smartphone, slovníky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Německý jazyk Výstupy odpovídající úrovni A2 podle SERR Sexta 4 hodiny týdně Učebnice, počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, plány měst, mapy, smartphone,

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více

WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY A REDAKČNÍ SYSTÉM

WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY A REDAKČNÍ SYSTÉM WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY A REDAKČNÍ SYSTÉM WordPress manuál A3 WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY A REDAKČNÍ SYSTÉM WordPress manuál Ing. Karel Rejthar 16. 6. 2015-1 - OBSAH WordPress manuál......................................

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, který žákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě.

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Tel.: 558 646 913 Fax: 558 6626 500 Webové stránky města Kolín Uživatelská příručka Vypracovala Kateřina Klichová 28. 4. 2011 Obsah 1 Přílohy... 1 1.1 Vložení přílohy... 1 1.2 Smazání přílohy... 2 1.3

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 6. I. RUNŠTUKOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 6. I. RUNŠTUKOVÁ Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Žák: umí představit sebe, svoji rodinu a kamarády, vztahy v rodině popíše režim dne pojmenuje pořadí věcí či událostí sdělí, jak často dělá různé činnosti a na totéž

Více

Školní vzdělávací plán: Planet 1

Školní vzdělávací plán: Planet 1 LEKCE 1 LEKCE 2 Klíčové Očekávané výstupy Učivo dané RVP pozdravit sociální a personální - navázat kontakt komunikativní - rozumět krátkému projevu doprovázenému ilustracemi LEKCE 3 k učení - umět vyhledat

Více