Metodika aktivity 04 E-learning Německý jazyk

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika aktivity 04 E-learning Německý jazyk"

Transkript

1 Metodika aktivity 04 E-learning Německý jazyk v rámci projektu Škola pro praktický život Zpracovala: Mgr.Michaela Grimm TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FONDEM STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A

2 Obsah metodiky Obsah Obsah Obsah metodiky... 2 Úvod... 3 Rozvíjené a prověřované kompetence... 4 Cíle využití metody e-learningu... 5 Členění obsahu portálu e Německý jazyk... 7 Reálie... 8 Konverzační témata... 9 Práce s e-německý jazyk Vytvoření nového kurzu Úprava struktury nebo obsahu kurzu Přesun elementu ve struktuře kurzu Smazání elementu ve struktuře kurzu Vytvoření nového testu Úprava testu Typy otázek v systému OLAT Zveřejnění kurzu Závěr

3 Úvod Situaci v Česku, ale i kdekoli jinde na světě, kdy studenti nevěnují potřebný čas na výuku a následnou aplikaci cizího jazyka, řeší elektronická metoda E-learning. Způsob učení řeči na bázi procvičování znalostí v příkladech a testech. V době počítačového rozmachu je to jeden z nejlepších metod, jak přimět společnost k cílenému intenzivnímu studiu v dnes již nejdůležitější oblasti, a sice cizí mluvy. Zejména pro žáky naší školy, kteří žijí v oblasti pohraničí a mají možnost pohybovat se v německém prostředí denně, je právě německý jazyk velice důležitou součástí jejich života. Schopnost dorozumět se s lidmi v zemi, sousedící s Českou republikou, je nejenom výhodou pro ty, kteří se chystají v zahraničí studovat, ale i pro ty, jež jsou rozhodnuti si v zemi Evropské Unie najít zaměstnání a pracovat tam. Německy hovořícímu člověku se automaticky dostává více příležitostí k oběma zmíněným činnostem; díky umožněné komunikaci je dotyčný s to snáze pochopit a poznávat cizojazyčnou kulturu a vytvářet si k ní vztah. E-learning doplňuje klasické vyučování cizí řeči ve školách a částečně pomáhá řešit i problém dnešní doby, kdy žáci a studenti tráví téměř veškerý volný čas u počítače. Poskytuje jim širší spektrum potencionálního studia právě skrze elektronickou techniku, snaží se je oprostit od strachu z používání osvojených vědomostí a přimět je k jejich aktivnímu užití jak v mluvené, tak i psané podobě. Vzdělávací program E-learning rozvíjí samostatnost studentů, která je nezbytným předpokladem pro úspěšné učení se jakéhokoli cizího jazyka. Studentovi poskytuje ověření, vlastní zhodnocení i korekci jazykové zběhlosti a jazykového vědění, umožňuje mu nepřetržitý přístup k učivu. 3

4 Rozvíjené a prověřované kompetence Kompetence k učení - pochopení důležitosti schopnosti komunikovat německy pro další studium i praktický život - propojení probraných témat a jazykových jevů - seznámení se s cizím jazykem v jeho sluchové podobě - osvojení základních zvukových návyků pomocí audio či video nahrávek - osvojení základních výslovnostních návyků, elementárních jazykových struktur a nejfrekventovanějších lexikálních jednotek Kompetence k řešení problému - řešení jednoduchých problémových situací v cizojazyčném prostředí - odbourání strachu z mluvení německy s cizím člověkem - naučení se opsat obsah myšlenky, chybí-li slovní zásoba - využívání PC - aktivní vyhledávání a používání odborné terminologie a jednoduchých obratů studentů v souvislosti se svým oborem Kompetence komunikativní - důraz kladen na komunikativní zvládnutí jazyka - porozumění jednoduchému sdělení v německém jazyce - dorozumění se v základních životních situacích - získání vhodného slovního materiálu (pro jednotlivá témata rozhovoru rodina, bydlení, volný čas, apod.) - seznámení se s některými reáliemi německy hovořících zemí - porozumění čtenému textu - umění německy zformulovat jednoduché myšlenky - využití osvojených dovedností v německém jazyce k navázání kontaktu a seznámení Kompetence sociální a personální - vyžádání si a poskytnutí pomoci či rady v jednoduchých situacích - dodržení zásad slušného chování v německy mluvícím prostředí - spolupráce v německy hovořící skupině na jednoduchém úkolu 4

5 Kompetence občanská - snaha využít literaturu, internet či autentické materiály k přiblížení německé kultury, německých zvyků a života + následné porovnání s naší českou kulturou - umění srovnávat ekologické a environmentální otázky týkající se německy mluvících zemí a ČR - vedení studentů k toleranci a ohleduplnosti k lidem odlišené kultury a k jejich způsobu života Kompetence pracovní - samostatná práce s dvojjazyčným a výkladovým slovníkem pomocí PC - využití německého jazyka k získávání informací z různých oblastí Cíle využití metody e-learningu Důvodem aplikace E-learningu v předmětu Německý jazyk je zvýšení názornosti výuky, využití pozitivního vztahu mladé generace k výpočetní technice a ke komunikaci jejím prostřednictvím s učitelem - tutorem, usnadnění vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a to jak s poruchami učení, tak i žáků nadaných. Existence portálu E-Německý jazyk v žádném případě nenahrazuje klasickou výuku ve třídě nebo učebnice. Jeho cílem je výuka pomocí nových metod, doplnění učiva a zlepšení kontaktu žáka s učitelem při osvojování si nových poznatků a plnění domácích úkolů. E-learning v německém jazyce je tvořen podle učebnice,,sprechen Sie Deutsch? ( díl) z nakladatelství Polyglot, doplněné pracovním sešitem a přílohami (mapy, přehled gramatiky a slovník), kterou vyučující používají při výuce. Znalost slovní zásoby z této učebnice se předpokládá pro práci v E-learningovém portálu. E-Německý jazyk umožňuje rychlé ověřování vědomostí žáků z probraných lekcí pomocí testu: Jednoduchá volba multipe-choice test. Jedná se o typ otázky, kdy uživatel z několika různých odpovědí vybírá právě jednu správnou odpověď. U jednotlivých odpovědí se zobrazují kolečka ( ), které symbolizují možnost výběru pouze jedné odpovědi a testu: Doplňující text žák může jednotlivé odpovědi přímo vpisovat do zadávacích polí. Materiál je zpracováván podle školního vzdělávacího programu oboru tak, aby žáci: 5

6 - získali kladný vztah k celoživotnímu učení - používáním testů si prohlubovali a opakovali gramaticko-lexikální znalost jazykových prostředků - komunikovali v rámci základních témat, získali informace týkající se známých témat všeobecných i odborných v projevech mluvených i psaných, volili vhodné komunikační strategie a jazykové prostředky, vyjadřovali srozumitelně hlavní myšlenku - efektivně pracovali s německým textem, včetně odborného textu, využívali text jako zdroj poznání i jako prostředku ke zkvalitňování svých jazykových znalostí - získali informace o světě, zvláště německy mluvících zemích a získané poznatky používali ke komunikaci - chápali a respektovali tradice, zvyky a odlišné sociální a kulturní hodnoty jiných národů a jazykových oblastí a ve vztahu k představitelům jiných kultur 6

7 Členění obsahu portálu e Německý jazyk 1. Lekce člen; osobní zájmena; časování sloves Test 1 2. Lekce silné skloňování; zápor + un-; přídavné jméno v přísudku Test 2 3. Lekce předložky se 3.pádem; předložky se 4.pádem; osobní zájmena; pořadí předmětů; zájmeno wer + was Test 3 4. Lekce přivlastňovací zájmena; zájmeno svůj; časování se změnou kmene; rozkazovací způsob; určování času Test 4 5. Lekce slabé skloňování; množné číslo podstatných jmen; předložky se 3. a 4.pádem; slovesa stehen liegen; vazba es gibt Test 5 6. Lekce zájmena dieser, jeder; způsobová slovesa; míra, hmotnost, množství; doch v odpovědi Test 6 7. Lekce předpony; zvratná slovesa; časové údaje Test 7 8. Lekce stupňování; zeměpisná jména; souřadící spojky Test 8 9. Lekce časování slovesa werden; préteritum; zájmeno jemand; zápor nichts, niemand Test Lekce perfektum; slovesa zakončená na -eln, -ern; podmět man a es Test Lekce budoucí čas; vedlejší věta; perfektum způsobových sloves; shoda podmětu a přísudku; sloveso tun Test Lekce slovesné vazby; zájmenné příslovce; vlastní jména osob; otázka zjišťovací; wie a als Test 12 1/II Lekce typy vedlejších vět Test 1/II 2/II Lekce tázací zájmena; synonymní slovesa Test 2/II 3/II Lekce neurčitá zájmena; zájmena einer, keiner; ještě ne, už ne; Test 3/II 4/II Lekce řadové číslovky; směrové příslovce; Test 4/II 5/II Lekce závislý infinitiv na podstatném jménu; závislý infinitiv na slovesu; Platz, Stelle, Ort Test 5/II 6/II Lekce zájmeno einander; předložky se 2.pádem 7

8 Test 6/II 7/II Lekce vedlejší věty Test 7/II 8/II Lekce stupňování přídavných jmen; použití machen a tun Test 8/II 9/II Lekce infinitivní konstrukce s zu; synonymní slovesa Test 9/II 10/II Lekce příčestí přítomné a minulé; zpodstatnělá přídavná jména Test 10/II 11/II Lekce konjunktiv préterita; opisná forma konjunktivu Test 11/II 12/II Lekce vazby; zlomky a procenta; tvoření slov Test 12/II 1/III Lekce zpodstatnělá přídavná jména; párové spojky Test 1/III 2/III Lekce trpný rod Test 2/III 3/III Lekce věty vztažné; příčestí přítomné a minulé Test 3/III 4/III Lekce kolísání pomocných sloves v perfektu; plusquamperfektum; časové věty; vedlejší věty přípustkové a příčinné Test 4/III 5/III Lekce vedlejší věty podmínkové; přirovnávací způsobové věty; vedlejší věty účinkové Test 5/III 6/III Lekce elativ; české jeden z ; způsobové věty je - desto Test 6/III Reálie Die BRD text Die BRD prezentace Berlin text Berlin prezentace Österreich text Österreich prezentace Wien text Wien prezentace Die Schweiz text Die Schweiz prezentace 8

9 Die deutsche Städte text Die deutsche Städte prezentace Tschechien text Tschechien prezentace Prag text Prag prezentace Lichtenstein text Lichtenstein prezentace Deutsche Kulturpersönlichkeiten text Deutsche Kulturpersönlichkeiten prezentace Konverzační témata Meine Familie - Persönliche Angaben Mein Lebenslauf Mein Tagesprogramm Die Gesundheit Die Feste Das Reisen Einkaufen - Im Supermarkt Die Mode Schule in Tschechien 9

10 Schule in Deutschland Medien und Information - Massenmedien text Freizeitgestaltung Mein Haus - Die Wohnsituation der jungen Leute in unserem Land Umweltschutz Umweltschutz II. Verkehr in der Stadt Sport - Die Olympischen Spiele - Paralympics Die deutsche Küche Die tschechische Küche 10

11 Práce s e-německý jazyk Vytvoření nového kurzu Abyste mohli zakládat nové kurzy, musíte mít v systému OLAT nastavenu roli Autor. Postup tvorby nového kurzu: 1) Přihlaste se do systému OLAT. 2) Klikněte v hlavním menu na Studijní materiály. 3) Na pravé straně v menu Vytvořit nový klikněte na odkaz Kurz. 4) Zobrazí se Vám dialogové okno. 5) V tomto dialogovém okně je nutné vyplnit pole Název studijního materiálu s názvem studijního materiálu (např. Matematika, v případě kurzu pro předmět Matematika). 6) Dále je nutné vyplnit i pole Popis obsahující bližší popis studijního materiálu (např. Studijní materiál k předmětu Matematika pro 1. ročník. ). 7) Po vyplnění těchto polí klikněte na tlačítko Uložit. 8) Po uložení klikněte ještě na tlačítko Další (pro uživatele, kteří mají menší rozlišení obrazovky bude zřejmě nutné odrolovat stránku v prohlížeči kolečkem myši nebo pomocí rolovací lišty na pravé straně, aby tlačítko Další bylo vidět). 9) Po stisku tlačítka Další se systém OLAT zeptá, zda-li chcete spustit rovnou editor kurzu. Klikněte na tlačítko Ano v případě, že chcete tvořit rovnou strukturu kurzu, pak se Vám automaticky spustí editor struktury kurzu. Pokud kliknete na tlačítko Ne, editor kurzu se nespustí a budete automaticky přesměrováni na podrobné informace o kurzu. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FONDEM STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A

12 Úprava struktury nebo obsahu kurzu Upravit/změnit strukturu nebo obsah daného existujícího kurzu může pouze uživatel, který kurz vytvořil, nebo který je přiřazen jako autor (vlastník) kurzu. Postup úpravy struktury nebo obsahu kurzu přes náhled kurzu: 10) Přihlaste se do systému OLAT. 11) Klikněte v hlavním menu na Studijní materiály. 12) V menu na levé straně klikněte na odkaz Moje materiály. 13) Zobrazí se seznam všech Vašich studijních materiálů. 14) Vyberte požadovaný kurz a klikněte na jeho název ve sloupci Název studijního materiálu. 15) Po kliknutí na název kurzu se Vám zobrazí aktuální zveřejněná podoba kurzu v režimu náhledu. Zároveň se Vám otevře nová záložka v hlavním menu s názvem studijního materiálu. Tu lze využít k rychlému přepínání mezi více otevřenými studijními materiály. 16) V menu na pravé straně se nachází odkaz Editor kurzu, kterým se dostanete do editoru struktury a obsahu kurzu. Tip: Pokud tvoříte obsah daného studijního materiálu za pomoci elementů typu Jednoduchá stránka ve formátu HTML, lze jednoduše přejít do režimu úpravy obsahu konkrétní stránky kurzu v náhledu kurzu přes ikonu s tužkou ( ), která se zobrazuje v pravém horním rohu prostřední části příslušné stránky kurzu. Postup úpravy struktury nebo obsahu kurzu přes podrobnosti kurzu: 1) Přihlaste se do systému OLAT. 2) Klikněte v hlavním menu na Studijní materiály. 3) V menu na levé straně klikněte na odkaz Moje materiály. 12

13 4) Zobrazí se seznam všech Vašich studijních materiálů. 5) Vyberte požadovaný kurz a klikněte na odkaz Podrobné informace ve sloupci Vybrat. 6) Zobrazí se Vám podrobné informace o příslušném kurzu. 7) Zde lze za pomoci odkazu Upravit obsah na pravé straně přejít do editoru struktury a obsahu kurzu. 13

14 Přesun elementu ve struktuře kurzu V případě špatného umístění elementu (kapitoly, stránky, testu apod.) ve struktuře kurzu, lze element přesunout včetně jeho podřízených elementů následujícím postupem. Postup přesunu elementu ve struktuře kurzu: 17) Přihlaste se do systému OLAT. 18) Klikněte v hlavním menu na Studijní materiály. 19) V menu na levé straně klikněte na odkaz Moje materiály. 20) Zobrazí se seznam všech Vašich studijních materiálů. 21) Vyberte požadovaný kurz, u kterého chcete provést změnu struktury (přesun některého z elementů) a klikněte na jeho název ve sloupci Název studijního materiálu. 22) Po kliknutí na název kurzu se Vám zobrazí aktuální zveřejněná podoba kurzu v režimu náhledu. 23) V menu na pravé straně klikněte na odkaz Editor kurzu, kterým se dostanete do editoru struktury kurzu. 24) Pokud chcete přesunout daný element v kurzu, musíte být na něm nejdříve přepnutí. Proto ve struktuře kurzu na levé straně klikněte na příslušný element (kapitolu, stránku, test apod.), který chcete přesunout. Po kliknutí se Vám v prostřední části obrazovky zobrazí vlastnosti vybraného elementu. 25) Pro přesun tohoto vybraného elementu máte na pravé straně v menu Upravit element kurzu odkaz Přesunout, klikněte na něj. 26) Po kliknutí na odkaz se zobrazí stránka s určením nové cílové pozice, kam chcete element kurzu přesunout. Kliknutím na příslušný přepínač ve struktuře kurzu zvolte pozici pro přesunutí elementu a potvrďte tlačítkem Vložit element kurzu. 27) Tím dojde k přesunu příslušného elementu, včetně jeho podřízených elementů na Vámi určené místo ve struktuře kurzu. 14

15 Smazání elementu ve struktuře kurzu Smazání kapitoly nebo stránky v kurzu se provádí dvěma kroky. Nejdříve se příslušný element kurzu označí ke smazání, což je symbolizováno přeškrtnutím názvu elementu ve struktuře kurzu (v tomto kroku ještě máte možnost smazaný element obnovit) a vlastní fyzické odstranění elementu kurzu se pak provede až při zveřejnění kurzu odkazem Zveřejnit. Postup smazání elementu v kurzu: 28) Přihlaste se do systému OLAT. 29) Klikněte v hlavním menu na Studijní materiály. 30) V menu na levé straně klikněte na odkaz Moje materiály. 31) Zobrazí se seznam všech Vašich studijních materiálů. 32) Vyberte požadovaný kurz, u kterého chcete provést smazání některého z elementů a klikněte na jeho název ve sloupci Název studijního materiálu. 33) Po kliknutí na název kurzu se Vám zobrazí aktuální zveřejněná podoba kurzu v režimu náhledu. Zároveň se Vám otevře nová záložka v hlavním menu s názvem studijního materiálu. Tu lze využít k rychlému přepínání mezi více otevřenými studijními materiály. 34) V menu na pravé straně klikněte na odkaz Editor kurzu, kterým se dostanete do editoru struktury a obsahu kurzu. 35) Pokud chcete smazat daný element v kurzu, musíte být na něm nejdříve přepnutí. Proto ve struktuře kurzu na levé straně klikněte na příslušný element (kapitolu, stránku, test apod.), který chcete smazat. Po kliknutí se Vám v prostřední části obrazovky zobrazí vlastnosti vybraného elementu. 36) Pro smazání tohoto vybraného elementu máte na pravé straně v menu Upravit element kurzu odkaz Smazat, klikněte na něj. 37) Po kliknutí na odkaz Smazat budete vyzváni k potvrzení smazání elementu, klikněte tedy na tlačítko Ano, pokud jste si jisti smazáním. 15

16 38) Po potvrzení smazání se příslušný element (včetně jeho podřízených elementů) pouze označí ke smazání, což je symbolizováno přeškrtnutím názvu elementu. Po tomto kroku máte ještě stále možnost příslušný element obnovit tlačítkem Obnovit element kurzu. 39) Pro provedení fyzického odmazání elementu kurzu ze struktury kurzu je nutné provést zveřejnění smazaného elementu (popř. celého kurzu) odkazem Zveřejnit v menu Nástroje editoru na pravé straně editoru kurzu. Po zveřejnění smazaného elementu je již příslušný element nenávratně odstraněn ze struktury kurzu. 16

17 Vytvoření nového testu Abyste mohli zakládat nové testy, musíte mít v systému OLAT nastavenu roli Autor. Pokud chcete zveřejnit test studentům a sledovat výsledky testu, je nutné mít test vždy vložen do příslušného kurzu. Upozornění: Aby byl test v kurzu vidět, musíte vždy příslušný element typu test zveřejnit odkazem Zveřejnit v editoru kurzu. Test však zveřejněte až když máte finální podobu testu, protože po zveřejnění testu již nemáte možnost daný test upravovat, tj. vkládat/mazat otázky nebo odpovědi, můžete pouze opravit překlepy v zadaní otázky a odpovědích! Existují dva způsoby vytvoření testu: 1) Test lze vytvořit přímo z editoru příslušného kurzu, který upravujete 2) Test lze vytvořit samostatně a následně ho do příslušného kurzu vložit Postup vytvoření nového testu přímo z editoru příslušného kurzu: 1) Přihlaste se do systému OLAT. 2) Klikněte v hlavním menu na Studijní materiály. 3) V menu na levé straně klikněte na odkaz Moje materiály. 4) Zobrazí se seznam všech Vašich studijních materiálů. 5) Vyberte požadovaný kurz, ve kterém chcete vytvořit nový test a klikněte na jeho název ve sloupci Název studijního materiálu. 6) Po kliknutí na název kurzu se Vám zobrazí aktuální zveřejněná podoba kurzu v režimu náhledu. Zároveň se Vám otevře nová záložka v hlavním menu s názvem studijního materiálu. Tu lze využít k rychlému přepínání mezi více otevřenými studijními materiály. 7) V menu na pravé straně klikněte na odkaz Editor kurzu, kterým se dostanete do editoru struktury a obsahu kurzu. 8) Nyní přistoupíme k vložení odkazu na test do struktury kurzu. V menu Vložit elementy kurzu na pravé straně klikněte na odkaz Test. 17

18 9) Po kliknutí na odkaz se zobrazí stránka s určením cílové pozice, kam chcete odkaz na test umístit. Kliknutím na příslušný přepínač ve struktuře kurzu zvolte pozici pro vložení odkazu na test a potvrďte tlačítkem Vložit element kurzu. 10) Po vložení odkazu na test se Vám v prostřední části obrazovky zobrazí vlastnosti vloženého odkazu na test. Zde musíte vyplnit pole Zkrácený název vhodným názvem testu např. Test na vyjmenovaná slova. Můžete vyplnit i stručný popis testu do pole Popis. 11) Po zadání pole Zkrácený název na záložce Popis stiskněte tlačítko Uložit pro uložení zadaných hodnot. 12) Nyní jste sice vložili odkaz na test, ale žádný test jste zatím nevytvořili. Musíte tedy přejít do záložky Konfigurace testu, kde klikněte na tlačítko Vybrat soubor. Zobrazí se nové dialogové okno, ve kterém vidíme seznam existujících testů, které lze do kurzu vložit. 13) Jelikož chcete založit nový test, nebude vybírat existující testy, ale klikněte na tlačítko Vytvořit. 14) Po kliknutí na tlačítko Vytvořit se Vám zobrazí nové dialogové okno, kde vyplňte pole Název studijního materiálu výstižným názvem testu (např. Test na vyjmenovaná slova ). 15) Dále je nutné vyplnit i pole Popis obsahující bližší popis. 16) Po vyplnění těchto dvou polí klikněte na tlačítko Uložit. 17) Po uložení klikněte ještě na tlačítko Další (pro uživatele, kteří mají menší rozlišení obrazovky bude zřejmě nutné odrolovat stránku v prohlížeči kolečkem myši nebo pomocí rolovací lišty na pravé straně, aby tlačítko Další bylo vidět). 18) Po stisku tlačítka Další dojde k nastavení odkazu na test na právě vytvořený nový prázdný test a tím propojení testu s kurzem. Test nyní můžete kdykoliv na záložce Konfigurace testu upravit tlačítkem Upravit test nebo můžete zvolit jiný test do kurzu tlačítkem Vybrat jiný test. Postup vytvoření samostatného testu: 1) Přihlaste se do systému OLAT. 2) Klikněte v hlavním menu na Studijní materiály. 18

19 3) Na pravé straně v menu Vytvořit nový klikněte na odkaz Test. 4) Zobrazí se Vám dialogové okno, kde vyplňte pole Název studijního materiálu výstižným názvem testu (např. Test na vyjmenovaná slova ). 5) Dále je nutné vyplnit i pole Popis obsahující bližší popis testu. 6) Po vyplnění těchto dvou polí klikněte na tlačítko Uložit. 7) Po uložení klikněte na tlačítko Další (pro uživatele, kteří mají menší rozlišení obrazovky bude zřejmě nutné odrolovat stránku v prohlížeči kolečkem myši nebo pomocí rolovací lišty na pravé straně, aby tlačítko Další bylo vidět). 8) Po stisku tlačítka Další se systém OLAT zeptá, zda-li chcete spustit rovnou editor testu. Klikněte na tlačítko Ano v případě, že chcete tvořit rovnou otázky testu, pak se Vám automaticky spustí editor testu. Pokud kliknete na tlačítko Ne, editor testu se nespustí a budete automaticky přesměrováni na podrobné informace o testu. Pozn.: Nově vytvořený test pak máte možnost vidět pod všemi existujícími testy po kliknutí na záložku Studijní materiály v hlavním menu a následném kliknutí na odkaz Testy v menu na levé straně. Propojení samostatně vytvořeného testu s kurzem: Pokud máme samostatně vytvořený test, mohou jej vidět pouze autoři testu, ostatní uživatelé (např. studenti) mohou vidět příslušný test až poté, co je test vložen do kurzu a zveřejněn. Pokud tedy chcete zveřejnit test, musíte ho vložit do kurzu následujícím způsobem: 1) Klikněte v hlavním menu na Studijní materiály. 2) V menu na levé straně klikněte na odkaz Moje materiály. 3) Zobrazí se seznam všech Vašich studijních materiálů. 4) Vyberte existující kurz, do kterého chcete příslušný test vložit, kliknutím na jeho název ve sloupci Název studijního materiálu. 5) Po kliknutí na název kurzu se Vám zobrazí aktuální zveřejněná podoba kurzu v režimu náhledu. 19

20 6) V menu na pravé straně klikněte na odkaz Editor kurzu, kterým se dostanete do editoru struktury a obsahu zvoleného kurzu. 7) Nyní přistoupíme k vložení odkazu na test do struktury kurzu. V menu Vložit elementy kurzu na pravé straně klikněte na odkaz Test. 8) Po kliknutí na odkaz se zobrazí stránka s určením cílové pozice, kam chcete odkaz na test umístit. Kliknutím na příslušný přepínač ve struktuře kurzu zvolte pozici pro vložení odkazu na test a potvrďte tlačítkem Vložit element kurzu. 9) Po vložení odkazu na test se Vám v prostřední části obrazovky zobrazí vlastnosti vloženého odkazu na test. Zde musíte vyplnit pole Zkrácený název vhodným názvem testu např. Test na vyjmenovaná slova. Můžete vyplnit i stručný popis testu do pole Popis. 10) Po zadání pole Zkrácený název na záložce Popis stiskněte tlačítko Uložit pro uložení zadaných hodnot. 11) Nyní jste sice vložili odkaz na test, ale žádný test jste zatím nevybrali. Musíte tedy přejít do záložky Konfigurace testu, kde klikněte na tlačítko Vybrat soubor. 12) Zobrazí se nové dialogové okno, ve kterém vidíme seznam již existujících testů, které lze do kurzu vložit. Zde nalezneme příslušný test a vybereme ho pomocí odkazu Vybrat test ve sloupci Vybrat. 13) Nyní je test vložen do kurzu a můžete jej zveřejnit odkazem Zveřejnit, čímž ho zpřístupníte příslušné skupině uživatelů. 20

21 Úprava testu Upravit/změnit strukturu nebo otázky daného existujícího testu může pouze uživatel, který test vytvořil, nebo který je přiřazen jako autor (vlastník) kurzu. Upozornění: Pokud je příslušný test vložen do nějakého kurzu a v rámci něj zveřejněn, nemáte již možnost daný test upravovat, tj. vkládat/mazat otázky nebo odpovědi, můžete pouze opravit překlepy v zadaní otázky a odpovědích! Pokud chcete takovýto test i přesto změnit, musíte jej z příslušného kurzu nejdříve vyjmout (smazat odkaz na test ve struktuře daného kurzu a následně tento odkaz zveřejnit), pak již budete moci test normálně upravovat. Doporučujeme tedy vkládat do kurzů až finální podoby testů. Postup úpravy testu: 8) Přihlaste se do systému OLAT. 9) Klikněte v hlavním menu na Studijní materiály. 10) V menu na levé straně klikněte na odkaz Moje materiály. 11) Zobrazí se seznam všech Vašich studijních materiálů. 12) Vyberte požadovaný test, který chcete změnit a klikněte na odkaz Podrobné informace ve sloupci Vybrat. 13) Zobrazí se Vám podrobné informace o příslušném testu. 14) Zde lze za pomoci odkazu Upravit obsah na pravé straně přejít do editoru testu. 21

22 Typy otázek v systému OLAT V systému OLAT existují 4 typy otázek, které lze vložit do testu. Každý z typů otázek má své specifické použití. U každé otázky lze nastavit možnost zobrazení náznaku řešení a možnost zobrazení zpětné vazby na zvolenou odpověď (až na úrovni každé z odpovědí). Do zadání otázek i jednotlivých odpovědí lze vkládat rovněž obrázky nebo videa. Ve výsledném testu lze pak generovat nejen otázky, ale i odpovědi v náhodném pořadí. Otázky se vkládaní z menu Vložit na pravé straně v editoru testu kliknutím na odkaz s názvem typu otázky. Typy otázek: 1) Jednoduchá volba Jedná se o typ otázky, kdy uživatel z několika různých odpovědí vybírá právě jednu správnou odpověď. Tento typ otázky patří mezi nejpoužívanější, lze jím totiž realizovat i otázku typu ano/ne. U jednotlivých odpovědí se zobrazují kolečka ( ) - anglicky radiobutton, které symbolizují možnost výběru pouze jedné odpovědi. Příklad č. 1: Na který den v roce připadá Štědrý den? na 30. listopad na 1. leden na 24. prosince Příklad č. 2: Byl T. G. Masaryk prvním prezidentem Československa? ano ne Příklad č. 3: Která z vlajek je vlajkou české republiky? 22

23 2) Složená volba Jedná se o typ otázky, kdy uživatel z několika různých odpovědí může zvolit více než jednu správnou odpověď nebo dokonce všechny. U jednotlivých odpovědí se zobrazují zaškrtávátka ( ) - anglicky checkbox, které symbolizují možnost výběru více z odpovědí. Příklad: Co všechno je ovoce? jablko mrkev celer hruška banán 3) KPrim Jedná se o specifický typ otázky, kdy uživatel právě u čtyř odpovědí vyznačuje pravdivost/nepravdivost výroků. U jednotlivých odpovědí se zobrazují dvě kolečka ( ) - anglicky radiobutton, kde první symbolizuje pravdivost tvrzení (+) a druhé nepravdivost tvrzení (-). Příklad: Vyznačte pravdivost/nepravdivost následujících tvrzení: + - Václav Havel byl první československý prezident. Štědrý den připadá na 24. prosince. Jablko, hruška a banán je ovoce. Rok má 378 dní. 4) Doplňující text Jedná se o typ otázky, kdy uživatel, který vypracovává test může jednotlivé odpovědi přímo vpisovat do zadávacích polí. Tento typ otázek se s oblibou využívá zejména u otázek zaměřených na doplňování správných slovesných tvarů, členů a předložek. Příklad č. 1: V roce začala druhá světová válka. 23

24 Příklad č. 2: Co vidíte na obrázku? auto Příklad č. 3: V roce začala druhá světová válka, která skončila v roce. Jejím hlavním iniciátorem byl. 24

25 Zveřejnění kurzu Zveřejněním kurzu v systému OLAT je myšleno zpřístupnění příslušného vytvořeného obsahu kurzu ostatním uživatelům systému OLAT (ostatním autorům, studentům nebo hostům). Zveřejnit lze nejen celý kurz, ale také pouze jednotlivé kapitoly nebo stránky kurzu. Dokud není kurz zveřejněn, tak žádný z uživatelů systému (samozřejmě kromě vlastníků) nevidí daný výukový obsah kurzu. Po provedení jakékoli změny/opravy v kurzu je nutné kurz zveřejnit, aby se změna projevila u ostatních uživatelů. Postup zveřejnění celého kurzu nebo části kurzu: 1) Přihlaste se do systému OLAT. 2) Klikněte v hlavním menu na Studijní materiály. 3) V menu na levé straně klikněte na odkaz Moje materiály. 4) Zobrazí se seznam všech Vašich studijních materiálů. 5) Vyberte požadovaný kurz, jehož obsah chcete zveřejnit a klikněte na jeho název ve sloupci Název studijního materiálu. 6) Po kliknutí na název kurzu se Vám zobrazí aktuální zveřejněná podoba kurzu v režimu náhledu. Zároveň se Vám otevře nová záložka v hlavním menu s názvem studijního materiálu. Tu lze využít k rychlému přepínání mezi více otevřenými studijními materiály. 7) V menu na pravé straně klikněte na odkaz Editor kurzu, kterým se dostanete do editoru struktury a obsahu kurzu. 8) V editoru kurzu máte na pravé straně menu Nástroje kurzu. Pro zveřejnění kurzu klikněte v tomto menu na odkaz Zveřejnit. 9) Po kliknutí na odkaz se Vám spustí průvodce pro zveřejnění úprav v kurzu. 10) Na první stránce v průvodci volíte, které elementy (kapitoly, stránky, testy apod.) chcete zveřejnit. Vyberte příslušné elementy (zaškrtnutím), které chcete zveřejnit nebo klikněte na odkaz Vybrat vše pro zveřejnění všech elementů kurzu. 11) Pokračujte na další stránku průvodce kliknutím na tlačítko Další. 12) Na druhé stránce průvodce vybíráte komu chcete elementy kurzu (celý kurz) zpřístupnit. Pokud chcete zveřejnit kurz pouze ostatním vlastníkům (autorům) kur- 25

26 zu, pak zvolte ve výběrovém seznamu Jen vlastníci kurzu. Pokud chcete zveřejnit kurz jak vlastníkům kurzu, tak ostatním autorům tvořící výukový obsah, pak zvolte ve výběrovém seznamu Vlastníci a ostatní autoři OLATu. Pokud chcete zveřejnit kurz všem registrovaným uživatelům v systému OLAT (vlastníkům, autorům i studentům), pak zvolte ve výběrovém seznamu Všichni registrovaní uživatelé doporučujeme volit tuto volbu, pokud již máte obsah kurzu hotový. Pokud náhodou využíváte v systému OLAT možnost vstupu hostů (uživatelů bez vytvořeného uživatelského jména a hesla), pak můžete ještě využít volbu Registrovaní uživatelé OLATu a hosti pro zveřejnění kurzu i jim. 13) Po výběru skupiny uživatelů, kterým se kurz zveřejní, máte buď možnost přejít tlačítkem Další na stránku s možnými problémy a stránku s přehledem změn, nebo můžete kurz již rovnou zveřejnit tlačítkem Dokončit. 14) Od této chvíle bude kurz dostupný příslušné skupině uživatelů a mohou si jej spouštět. Pro tvorbu studijních materiálů a testů v systému OLAT jsou dodavatelskou firmou zpracováni také multimedální Video průvodci. 26

Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Metodická příručka

Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Metodická příručka Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky Metodická příručka pro práci s interaktivními výukovými materiály německého jazyka s využitím programu ActivInspire

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK,

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK, STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK, příspěvková organizace Františka Nohy 959/6 408 30 Rumburk ŠVP 78-42-M/02 Ekonomické lyceum 1. září 2009 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SVĚTLOU STOPOU

Více

PROFIL ABSOLVENTA. Obchodní akademie, Plzeň. vysvědčení o maturitní zkoušce od 1. 9. 2013 počínaje prvním ročníkem

PROFIL ABSOLVENTA. Obchodní akademie, Plzeň. vysvědčení o maturitní zkoušce od 1. 9. 2013 počínaje prvním ročníkem PROFIL ABSOLVENTA Název ŠVP Kód a název vzdělávacího programu Dosažený stupeň vzdělání Délka a forma vzdělání Způsob ukončení Certifikace Platnost Obchodní akademie, Plzeň 63 41 M/02 střední vzdělání s

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-59-H/01 SPOJOVÝ MECHANIK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-59-H/01 SPOJOVÝ MECHANIK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-59-H/01 SPOJOVÝ MECHANIK IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně.

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně. Anglický jazyk 1. Obsahové a organizační vymezení Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět od 3. do 9. ročníku. V 1 a 2. ročníku nabízíme Anglický jazyk jako nepovinný předmět. Vzdělávání

Více

Střední škola Oselce 335 01 Nepomuk. Školní vzdělávací program 33-56-H/01 Truhlář

Střední škola Oselce 335 01 Nepomuk. Školní vzdělávací program 33-56-H/01 Truhlář Střední škola Oselce 335 01 Nepomuk Školní vzdělávací program 33-56-H/01 Truhlář 1 1. Identifikační údaje Název a adresa školy: Střední škola Oselce Oselce 1, 335 01 Nepomuk Zřizovatel: Plzeňský kraj Krajský

Více

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Identifikační údaje : Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Akreditace vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělávání : Název vzdělávacího

Více

Využití ICT při studiu pro studenty se speciálními potřebami

Využití ICT při studiu pro studenty se speciálními potřebami Využití ICT při studiu pro studenty se speciálními potřebami Vladimíra Sehnalová ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PRIORITNÍ OSA: 2 ČÍSLO

Více

LMS Moodle příručka učitele

LMS Moodle příručka učitele LMS Moodle příručka učitele Technické zabezpečení KFS prostřednictvím programového systému Realizováno v rámci OP VK: Rozvoj studijních programů, didaktických metod a inovování modelu řízení v oblasti

Více

MOODLE PRO PEDAGOGY. Ing. Jiří Husa, CSc.

MOODLE PRO PEDAGOGY. Ing. Jiří Husa, CSc. MOODLE PRO PEDAGOGY Ing. Jiří Husa, CSc. Praha 2012 2 2 Seznam použitých symbolů 3 Průvodce studiem Cíl studia Shrnutí K zapamatování, důležité Kontrolní otázky Samostatný úkol na PC Informace na internetu

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S ELEKTRONICKÝMI UČEBNICEMI

MANUÁL PRO PRÁCI S ELEKTRONICKÝMI UČEBNICEMI MANUÁL PRO PRÁCI S ELEKTRONICKÝMI UČEBNICEMI Jaroslav Hejný Manuál byl vytvořen pro potřeby projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Operačního

Více

UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ

UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ Obsah: ČESKÝ JAZYK 3 CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA 21 ANGLICKÝ JAZYK 25 KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE 35 DRUHÝ CIZÍ JAZYK 39 NĚMECKÝ JAZYK 41 FRANCOUZSKÝ JAZYK 52 RUSKÝ JAZYK 59 MATEMATIKA

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Jazyk a jazyková komunikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Jazyk a jazyková

Více

E-LEARNING MOODLE. Lukáš Heller

E-LEARNING MOODLE. Lukáš Heller E-LEARNING MOODLE Lukáš Heller E-learning Moodle Lukáš Heller Tento projekt je součástí IPRM Ústí n. L. Centrum. Tato publikace vznikla v rámci projektu Posilování kompetencí vysokoškolských pracovníků

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP Metodická příručka pro učitele InspIS ŠVP tvorba ŠVP InspIS ŠVP TVORBA A ADMINISTRACE ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

12.3 Volitelné předměty ve školním roce 2014/2015 na ZŠ Edvarda Beneše Lysice

12.3 Volitelné předměty ve školním roce 2014/2015 na ZŠ Edvarda Beneše Lysice 12.3 Volitelné předměty ve školním roce 2014/2015 na ZŠ Edvarda Beneše Lysice 8. ročník: Žáci mají 2 hodiny volitelných předmětů. Každý předmět je zastoupen jednou hodinou týdně. Jsou vytvořeny dvě skupiny

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Žijeme v EU. Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Žijeme v EU. Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Žijeme v EU Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109 1 1. Identifikační údaje Adresa školy: Základní škola a mateřská škola, Jičín 17.

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace Obsah: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 PROFIL ABSOLVENTA... 5 Uplatnění

Více

V.1.3 Druhý cizí jazyk

V.1.3 Druhý cizí jazyk 1/9 V.1.3 Druhý cizí jazyk V.1.3.II 2. stupeň V.1.3.II.1 Charakteristika předmětu Výuka druhého cizího jazyka (DCJ) je pojata komunikativní metodou zdůrazňující hlavní funkci každého jazyka, tj.funkce

Více

1 Co jsou sociální sítě... 3. 2 Facebook... 4. 2.1 Registrace... 6. 2.2 Základní funkce... 9. 2.3 Jak najít přátele na FB... 9

1 Co jsou sociální sítě... 3. 2 Facebook... 4. 2.1 Registrace... 6. 2.2 Základní funkce... 9. 2.3 Jak najít přátele na FB... 9 [Zadejte text.] Obsah 1 Co jsou sociální sítě... 3 2 Facebook... 4 2.1 Registrace... 6 2.2 Základní funkce... 9 2.3 Jak najít přátele na FB... 9 2.4 Jak poslat soukromou zprávu... 10 2.5 Nastavení soukromí...

Více

Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí

Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí Školní vzdělávací program TECHNOLOGIE TISKU č.j. 777/2012 RVP 34-52-H/01 Tiskař na polygrafických strojích 2013 Obsah: 1 Identifikační údaje...

Více

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1 Uživatelská příručka Verze 4.1 Obsah dokumentu Obsah dokumentu... 2 Seznam obrázků... 5 1 ÚVOD... 8 1.1 Účel a rozsah dokumentu... 8 2 ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE... 9 2.1 Jaké jsou rozdíly oproti

Více

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1 Uživatelská příručka Verze 4.1 Obsah dokumentu Obsah dokumentu... 2 Seznam obrázků... 5 1 ÚVOD... 8 1.1 Účel a rozsah dokumentu... 8 2 ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE... 9 2.1 Jaké jsou rozdíly oproti

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ. Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž UČEBNÍ OSNOVY VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ A EKONOMIKY

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ. Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž UČEBNÍ OSNOVY VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ A EKONOMIKY STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž UČEBNÍ OSNOVY VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ A EKONOMIKY čtyřletých oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Německý jazyk Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Německý jazyk Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

65-51-E/02 Práce ve stravování

65-51-E/02 Práce ve stravování Čj.: 2447/2011/var Výchovný ústav a středisko výchovné péče Klíčov, základní škola, praktická škola a školní jídelna 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51 IČO: 63110261, IZO: 65-51-E/02 Práce ve stravování

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA (pro nižší stupeň víceletého gymnázia) 79-41-K/81 Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika školy III. Charakteristika ŠVP Zaměření školy Profil absolventa Organizace

Více