Vokovická 32/3, Praha 6, tel , Školní vzdělávací program pro ZV-LMP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vokovická 32/3, 160 00 Praha 6, tel. 235 351 211, info@zsvokovice.cz, www.zsvokovice.cz Školní vzdělávací program pro ZV-LMP"

Transkript

1 Vokovická 32/3, Praha 6, tel , Školní vzdělávací program pro ZV-LMP (příloha k ŠVP ZV Společná cesta ) 1

2 Obsah: 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu 1.1. Zaměření školního vzdělávacího programu 1.2. Výchovné a vzdělávací strategie na úrovni školy 2. Učební plán 2.1. Pravidelná týdenní výuka 2.2. Průřezová témata 2.3. Poznámky k učebnímu plánu 3. Učební osnovy 3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Anglický jazyk 3.2. Matematika a její aplikace Matematika 3.3. Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 3.4. Člověk a jeho svět Prvouka Přírodověda Vlastivěda 3.5. Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství 3.6. Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Ekologie 3.7. Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova 3.8. Člověk a zdraví Tělesná výchova Výchova ke zdraví 3.9. Člověk a svět práce Pracovní výchova 2

3 3.10. Doplňující vzdělávací obory Etická výchova 3

4 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu pro žáky s LMP 1.1. Zaměření školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program je zaměřen na rozvíjení osobnosti žáků s mentálním postižením, na poskytování vědomostí, dovedností a návyků, které uplatní žáci v praktickém životě. Zohledňujeme rozdílnost rozumových schopností žáků i odlišnost prostředí, ze kterého k nám žáci přicházejí. Po příchodu žáka se zaměřujeme na důkladné poznání osobnosti žáka, pomáháme mu při adaptaci na nové prostředí, vytváříme kladný vztah ke školnímu prostředí, snažíme se o zachycení a rozvíjení každého drobného pokroku. Na prvním stupni upevňujeme u žáků základní hygienické návyky a vytváříme návyky sociální, vedeme žáky ke schopnosti komunikovat s okolím a srozumitelně se vyjadřovat. Na druhém stupni se zaměřujeme na rozvoj žáků v oblasti poznávací, sociální, emocionální a volní. Rozvíjíme u žáků pracovní dovednosti, motorické a tvořivé schopnosti, vedeme je k pozitivnímu vztahu k práci. Učí se pracovat samostatně i v týmu. Žáci jsou vedeni k profesní orientaci podle svých schopností a zájmů tak, aby se dobře zapojili do společnosti. Ukazujeme žákům, jak získané vědomosti uplatní v praxi. Vedeme žáky k užívání informačních a komunikačních technologií, učíme je základům cizího jazyka tak, aby se zlepšovala i jejich budoucí pozice na trhu práce. Prostřednictvím zájmové činnosti se snažíme podchytit žáky s výtvarným nebo pohybovým nadáním, rozvíjet jejich nadání a zájem a posilovat tím jejich sebevědomí. Za podpory speciálně pedagogických metod navozujeme takové učební situace, ve kterých může žák zažít úspěch a radost z pochvaly. Tím se škola stává místem, kde žáci nejen získávají kvalitní vzdělávací péči, ale kde cítí přátelské prostředí, nebojí se případných neúspěchů a dostává se jim vědomostí, dovedností a návyků, které plně využijí v praktickém životě Výchovné a vzdělávací strategie na úrovni školy 1. Kompetence k učení - při práci s žáky uplatňujeme individuální přístup zohledňující jeho úroveň a míru znevýhodnění - vztah žáků k učení ovlivňujeme vytvářením příjemného a pozitivního školního klimatu - učíme žáky získávat informace z více zdrojů (učební texty, výukové programy, internet, knihovna, video, apod.) - vedeme žáky k vyhledávání dílčích i ucelených informací a orientaci v informačních zdrojích, v praktických a opakovaných činnostech je učíme odlišovat podstatné od nepodstatného - průběžně žákům vysvětlujeme významy odborných a cizích výrazů, učíme ho vyhledávání ve slovnících, encyklopediích a odborných publikacích - motivujeme žáky k dalšímu učení kladným hodnocením - společným porovnáváním a hodnocením dosažených výsledků vedeme žáky k poznávání vlastních možností a schopností - zadáváme žákům úlohy vycházející co nejvíce z praktického života - umožňujeme žákům prezentaci výsledků vlastní práce a jejich srovnání s pracemi ostatních žáků - na praktických příkladech seznamujeme žáky s negativními dopady nízké úrovně vzdělání na praktický život (trh práce, problematika nezaměstnanosti) a motivujeme je k následnému odbornému vzdělávání 4

5 2. Kompetence řešení problémů - učíme žáky rozpoznávat a pojmenovat konkrétní problémy a jejich závažnost - vedeme třídní kolektivy ke společnému řešení kázeňských nebo vztahových problémů - vedeme žáky k vytváření vlastních pracovních postupů - vytvářením a rozvíjením mezipředmětových vztahů podněcujeme žáky k hledání souvislostí - formou modelových situací, dramatizace a problémových úloh učíme žáky samostatnému úsudku a rozhodování - umožňujeme žákům se vyjadřovat k problémům kolektivu a školy a navrhovat společná řešení - jednoznačným a jednotným výkladem práv a povinností učíme žáky přijímat důsledky svých rozhodnutí - předkládáním alternativních řešení problémových situací učíme žáky samostatnému rozhodování - vytváříme žákům prostor ke sdělování vlastních problémů - snažíme se vést žáky k zaujímání vlastního postoje při řešení konkrétních problémů 3. Kompetence komunikativní - vedeme žáky k vyjadřování celou větou - vhodnými podněty vedeme žáky ke kladení a správnému formulování otázek - žákům poskytujeme dostatečný časový prostor k vyjádření - učíme žáky naslouchat a co nejlépe porozumět obsahu sdělení - učíme žáky formulovat a obhajovat vlastní názory - vedeme žáky ke klidnému a věcnému řešení konfliktních situací - učíme žáky poznávat a správně používat technické, informační a komunikační prostředky (telefon, internet, ) - učíme žáky pravidlům vystupování a komunikace 4. Kompetence sociální a personální - máme jasně a jednoznačně stanovena pravidla chování ve škole i mimo ni - jednoznačným a jednotným výkladem jeho práv a povinností učíme žáky přijímat důsledky vlastních rozhodnutí - vedeme žáky k toleranci a schopnosti empatie ve vztahu k lidem odlišným, nemocným nebo postiženým - vedeme žáky k uvědomění si nezbytnosti pomáhat mladším, slabším a méně nadaným spolužákům - pomáháme žákům orientovat se v obtížných osobních či rodinných situacích, případně hledat řešení - učíme žáky rozpoznávat a pojmenovávat vlastní chyby, nedostatky a způsoby chování narušující soužití v třídním nebo školním kolektivu - seznamujeme žáky s riziky patologických forem chování i s jejich důsledky 5. Kompetence občanské - důsledným dodržováním zásad chování a pravidel soužití daných řádem školy vytváříme základní rámec školních a společenských norem - vytváříme základní povědomí o základních právech a povinnostech občana demokratického státu - seznamujeme žáky s demokratickými hodnotami a tradicemi, vedeme ho k odporu proti nedemokratickým názorům, hnutím a systémům - učíme žáky rozpoznávat a vyhodnocovat pozitivní a negativní projevy chování - seznamujeme žáky s fungováním důležitých orgánů a institucí, učíme žáky pracovat s nejběžnějšími dotazníky a formuláři 5

6 - vedeme žáky k rozpoznávání projevů rasismu a xenofobie, tyto projevy netolerujeme ani mezi žáky, ani mezi pedagogy - vedeme žáky k pochopení významu zdraví pro plnohodnotný život a seznamujeme je s důsledky zneužívání všech návykových látek - učíme žáky zvládat běžné praktické činnosti nakupování, cestování hromadnou dopravou, návštěva lékaře, pošty, knihovny 6. Kompetence pracovní - vedeme žáky k získávání základních pracovních návyků a postupů - seznamujeme žáky s nástroji, pomůckami a nářadím pro běžné domácí použití i pro odborné řemeslné práce - pozitivní vztah k výsledkům vlastní práce i práce jiných formujeme přímou účastí žáků na výzdobě, údržbě a úpravách školy a okolí - manuální činnosti žáků diferencujeme podle individuálních schopností, dosažené zručnosti, úrovně motoriky a míry handicapu - zadáváním pracovních činností ve skupinách učíme žáky pracovat v kolektivu a nést zodpovědnost za výsledek celé skupiny - pomáháme žákům vytvářet si reálnou představu o učebních oborech a o možnostech vlastního uplatnění - vedeme žáky k sebehodnocení při pracovních činnostech a k reálnému posouzení vlastních možností a schopností při profesní orientaci - vytváříme základní přehled žáků o pracovním trhu, možnostech uplatnění a úředních úkonech souvisejících se získáváním zaměstnání - seznamujeme žáky se základními pravidly chování na pracovišti, na úřadech, při komunikaci s nadřízenými a při přijímacích pohovorech 6

7 2. Učební plán 2.1. Pravidelná týdenní výuka Rámcový učební plán Vzděl. oblasti Vzděl. obory 1. stupeň 2. stupeň Celkový počet týdenních hodin Celkový počet týdenních hodin Počet týdenních hodin Celkový počet týdenních hodin Celkový počet týdenních hodin Celkový počet týdenních hodin Český jazyk a literatura Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a jeho svět Dějepis Člověk a společnost Výchova k občanství Fyzika Chemie 1 1 Přírodopis Člověk a příroda Zeměpis Hudební výchova Umění a kultura Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Člověk a zdraví Tělesná výchova Volitelný předmět Člověk a svět práce Disponibilní časová dotace 9 12 Celková časová dotace

8 2.2. Průřezová témata Osobnostní výchova název tematické ho okruhu 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník osobnostní rozvoj sociální rozvoj morální rozvoj Pv, Prv, div.předst Pv, Prv, div.předst Pv, div.předst IKT, Čj, Př, Vl Tv Tv Tv Tv, IKT, Čj IKT, Čj, VO, Čj, Vv VO, Čj, Vv Čj, Pv, E Tv, IKT, Vl VO, Čj, Vv, VZ VO, Pv, Vv VO, Pv, Vv Tv, Prv Tv, Prv Tv, Prv Tv, Čj, Vl Tv, Čj, Vl Čj,Tv Čj, Tv Čj, VO, Pv, Tv Čj, Pv, E VO, Pv, Vv Čj, VO, Pv, Tv 8

9 Mediální výchova (MV) název tematického okruhu 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Čj Čj, Aj, VO interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Čj Čj, Aj stavba mediálních sdělení Čj vnímání autora mediálních sdělení Čj Čj Čj Čj fungování a vliv médií ve společnosti průběžně ve všech předmětech Čj Čj Čj Čj, VO tvorba mediálních sdělení práce v realizačním týmu IKT IKT Čj, IKT Čj, Aj, IKT práce v realizačním týmu průběžně ve všech předmětech IKT IKT Čj, IKT Čj, IKT 9

10 Environmentální výchova (EV) název tematického okruhu 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník ekosystémy Prv Př Př Pv, Vv, Z Pv, Vv, Z E, Vv E, Vv základní podmínky života Čj Př Pš, Z P Aj, Ch, Vv, E Vv, E lidské aktivity a životní prostředí Prv Pv, Vl Tv P, Pv, Vv, Z P, Pv, Vv, F P, Pv, Vv, Aj, E F, Pv, Vv, Ch, E vztah člověka k prostředí Prv Prv, Pv Př, Vl Př, Čj VO, P, M, Pv F, P, M, Pv Ch, E, P, M, Pv, Aj Ch, E, P, F, Z 10

11 Multikulturní výchova (MuV) název tematického okruhu 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník kulturní diference Vl, Čj, Hv VO, Vv Vv Vv, Z, Aj lidské vztahy Prv Prv, Čj Prv Vl VO, Vv Vv Vv, Vo etnický původ Vl D, P D Vv, P, Z, Aj multikulturalita Čj, Vv Vv Vv, Aj, Z, Hv Vv,Z, VO, Aj, Hv Vv, Vo, Vz Vv, D, Z, Aj, VO Vv, Aj, Z, VO, Hv princip sociálního smíru a solidarity Pv Pv Pv Př Hv VO VO 11

12 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS) název tematického okruhu 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Evropa a svět nás zajímá Prv Př Př D D, Vv D, Vv, Z, Čj, Aj objevujeme Evropu Vl Vl Vv, Z, Aj jsme Evropané Vl Vv Vv,Hv Z, Aj, Hv Vv, Z, Hv, Aj Vv, Z, Aj, Hv VO, D, Aj, Hv 12

13 Výchova demokratického občana (VDO) název tematického okruhu 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník občanská společnost a škola Hv, Prv Hv, Prv Hv, Prv Vl Čj, Vo, VO Vv občan, občanská společnost a stát Vl, Hv Hv VO, Hv Čj, M, VO VO, Vv formy participace občanů v politickém životě VO Vv, Aj principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Vl D IKT Pv, IKT Pv, IKT, VO, D, Aj 13

14 2.3. Poznámky k učebnímu plánu Disponibilní hodiny byly přiděleny takto: 1.stupeň: 3 hodiny matematika 5 hodin výtvarná výchova 1 hodina člověk a svět práce 2.stupeň: 1 hodina český jazyk 2 hodiny cizí jazyk 2 hodiny informatika 3 hodiny člověk a svět práce 1 hodiny umění a kultura 3 hodiny volitelný předmět Volitelné předměty: 7.ročník: 1 hodina výtvarné výchovy 8.ročník: 1 hodina ekologie 9.ročník: 1 hodina ekologie 14

15 3. Učební osnovy 3.1. Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vyučovacího předmětu Český jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti. Jazyk a jazyková komunikace. Výuka probíhá ve všech ročnících. Časová dotace na I. stupni je 33 vyučovacích hodin, na II. stupni 19 vyučovacích hodin. V ročníku má předmět komplexní charakter. Zahrnuje jazykovou výchovu, tj. rozvoj smyslového vnímání a mluvené řeči, základy čtení, literární výchovy a psaní. Rozdělení časové dotace jednotlivým složkám je na uvážení vyučujícího, který bude brát ohled na specifické potřeby žáků ve třídě. Ve ročníků je obsahem předmětu jazykové vyučování a slohový výcvik, čtení a literární výchova, psaní. V ročníku obsahuje předmět jazykové vyučování a slohový výcvik, čtení a literární výchovu. Cílem předmětu je naučit naše žáky srozumitelně se vyjadřovat ústní i písemnou formou spisovného jazyka, vytvořit dovednost správného hlasitého a tichého čtení, pozitivní vztah k mateřskému jazyku a zájem o literaturu. Předmět rozvíjí schopnost žáků vnímat různá sdělení, rozumět jim a adekvátně na ně reagovat. Klíčové kompetence jsou vytvářeny následujícími výchovnými a vzdělávacími strategiemi: Kompetence k učení - vedení žáků k samostatnému zacházení s pracovními materiály - vedení žáků vhodnými způsoby k samostatnému řešení úkolů a vyhledávání informací ( orientace v textu, porozumění textu ) Kompetence k řešení problémů - vedení žáků k uvažování a řešení zadaného úkolu. - vedení žáků k využití získaných informací v praktickém životě Kompetence komunikační - seznamování žáků se správnou technikou čtení a psaní, možnosti využití těchto dovedností v praktickém životě - podněcování schopnosti žáků vyjadřovat se co nejvýstižněji, formulovat své názory, postoje a myšlenky - příležitost ke spolupráci s ostatními, vzájemné sdělování názorů a pocitů 15

16 Kompetence sociální a personální - umožnění žákům vyjádřit své názory, sdělit své pocity - vedení žáků k naslouchání názorů a myšlenek druhých - využívání příležitosti k navazování vztahů mezi žáky na základě ohleduplnosti a vzájemné úcty Kompetence pracovní - vedení žáků k dodržování hygienických pravidel při čtení a psaní - vedení žáků k tomu, aby získané znalosti užívali při praktických činnostech Kompetence občanské - vedení žáků k získávání znalostí o kulturním dědictví předchozích generací (literatura, divadlo apod.) 16

17 Ročník: 1. kompetence učivo poznámky a průřezová témata Žák by měl... čtení a jazyková výchova slabikář Naše čtení 1 umět řadit obrázky a tvary orientace na řádku a stránce Tabulky ke čtení 1 zprava doleva umět číst obrázky zprava doleva snažit se správně vyslovovat dbát na tempo řeči rozumět pokynům přiměřené složitosti rozlišovat pojmy: malý/velký, vpředu/vzadu, před/za poznat a určovat změny na obrázcích rozeznat a umět napodobit hlasy zvířat a zvuky tvořit jednoduché věty umět rozdělit větu na slova umí číst a psát samohlásky umět rozlišit délky samohlásek znát písmena i, a jako spojky umět dělit slova na slabiky umět číst a psát souhlásky: m, l, v, t, s, j umět číst psací písmo vyhledávat stejné slabiky a slova (psací-tiskací) znát a naučit se říkanky k vyvozování písmen umět pozdravit a poděkovat naučit se držet psací náčiní zvládat přípravné cviky formou hry rozvíjení zrakového a sluchového vnímání formou diferenciačních cvičení a her grafické znázornění slova a věty příprava na čtení na řádcích vyvození samohlásek a písmen: a, e, i, o, u, y vyvození souhlásek a písmen: m, l. v, t, s, j čtení psacího písma pozdrav, poděkování psaní rozvoj psychomotorických schopností a jemné motoriky vytváření základních hygienických návyků spojených se psaním 17 písanka pro 1.ročník umět prvky psacích písmen psaní písmen velká písmena jen ta,která se neodlišují od malých umět postupně psát písmena,která umí číst umět opsat a přepsat opis a přepis písmen, slabik a

18 písmena a slabiky umět opsat jednoduché slovo zvládat krátký diktát písmen umět poslouchat a opakovat jednoduchá říkadla a hádanky umět řešit jednoduché hádanky umět poslouchat a pokusit se vyprávět jednoduché pohádky slov literární výchova říkadla a hádanky pohádky žáci s grafomotorickými nedostatky mohou obtížná psací písmena pouze poznávat 18

19 Ročník: 2. kompetence učivo poznámky a průřezová Žák by měl... čtení a jazyková výchova umět číst a psát probraná opakování písmen z 1.ročníku písmena umět číst a psát probraná dokončení nácviku zbývajících písmena abecedy písmen abecedy číst slova typu máma, vesele čtení víceslabičných slov složených z otevřených slabik číst slova mající zavřenou čtení zavřených slabik slabiku na konci číst jednoduché věty čtení jednoduchých vět s přiměřeným obsahem umět odpovídat na otázky k obsahu umět číst text s obrázkem čtení textu s obrázkem umět se orientovat v textu umět vyhledávat slova a věty v textu umět prosba,přání poprosit,poděkovat,blahopřát umět číst a psát psací písmena probraná v 1. ročníku umět psát všechna malá písmena abecedy umět velká písmena, která se neliší od malých umět psát slabiky a jednoduchá slova, krátké věty opisovat a přepisovat krátké věty zvládat diktát písmen,umět psát slabiky a jednoduchá slova podle nápovědi umět a naučit se krátká říkadla a hádanky umět poslouchat a vyprávět delší pohádky umět poslouchat a vyprávět příběhy psaní opakování písmen z 1.ročníku psací písmena abecedy spojování písmen ve slabiky a slova,věty opis a přepis psaní podle nápovědi literární výchova hádanky,říkadla a pohádky vyprávění a příběhy ze života dětí témata využití tabulek ke čtení písanka pro2. ročník je třeba dbát na úpravu psaného textu a vést žáky k sebekontrole napsaného 19

20 Ročník: 3. kompetence učivo poznámky a průřezová témata Žák by měl... čtení a jazyková výchova číst jednoduché věty umět opakování čtení slov bez čítanka pro 3. ročník se orientovat v textu souhláskových skupin umět číst text s obrázky a doplňovat slova a slabiky umět číst tato slova Tabulky ke čtení pro 3. ročník umět tvořit dvojice slov podle obsahu poznat větu, slovo, slabiku,hlásku a písmeno umět číst slabiky a slova s těmito skupinami číst zřetelně jednoduché věty a rozumí obsahu orientovat se tichým čtením ve větě,v krátkém textu umí probraná písmena umět všechna malá a velká písmena abecedy umět psát slabiky,slova a krátké věty opisovat psací písmo umět přepsat tištěný text psát velká písmena na začátku věty, vlastní jména umět psát slova a krátké věty podle diktátu poslouchat pohádky a příběhy umět vyprávět pohádky a krátké příběhy přednášet jednoduché básničky,řešit hádanky slova se dvěma souhláskami na začátku a uvnitř slov slova se skupinami dy-di,ty-ti,nyni slova se skupinami de-dě,tetě,ne-ně slova s písmeny ď,ť,ň příprava nácviku tichého čtení psaní opakování probraných písmen abecedy dokončení nácviku neprobraných písmen psaní slabik, slov a vět velká písmena psaní podle nápovědi literární výchova pohádky, příběhy, verše, přednes, hádanky písanka pro 3. ročník je třeba dbát na úpravu písemných prací a vést žáky k sebekontrole napsaného EV základní podmínky života MV lidské vztahy Metody, formy, nástroje, pomůcky: Naše čtení 1.-2.roč., Čítanka 3.roč., Tabulky ke čtení 1., 2., 3. ročník, Písanka ročník, tabulky k uvolňovacím cvikům, pomůcky na procvičování jemné motoriky (kabinet smyslové výchovy), speciální pomůcky k výuce psaní (pero), poslech CD, DVD literatura ukázky (školní videotéka), návštěva kulturních akcí a divadelních představení 20

21 Ročník: 4. kompetence učivo poznámky a průřezová témata Žák by měl... jazyková výchova vytvořeny základní dovednosti opakování učiva Český jazyk pro 4. ročník čtení a psaní ročníku Pracovní sešit pro 4. ročník poznat větu věta, druhy vět určit začátek a konec věty rozlišovat větu oznamovací,tázací a rozkazovací umět určit počet slov ve větě věta - slovo tvořit pořádek slov ve větě umět psát jednoduchá slova podle obrázku poznat slovo stejného a význam slov opačného významu umět třídit slova podle obsahu patří- nepatří řadit dny v týdnu umět určit správný tvar slova ve větě poznat slovo spisovné a MuV kulturní diference nespisovné umět členit slovo na slabiky a hlásky slovo- slabika- hláskapísmeno umět určit počet písmen ve slově znát rozdíl mezi hláskou a písmenem znát krátké a dlouhé samohlásky a souhlásky samohlásky umět je doplňovat do slov podle délky umět doplnit u-ú-ů znát souhlásky tvrdé, měkké a obojetné umět doplnit i-y,í-ý po tvrdých a měkkých souhláskách komunikační a slohová výchova,psaní umět tvořit věty na daná slova slohová výchova doplňovat a obměňovat věty tvořit otázky umět odpovídat na otázky umět vypravovat podle obrázku znát formy společenského stykupozdrav,poděkování,omluva, 21

22 oslovení,blahopřání zpřesnění tvarů písmen psaní písanka pro 4. ročník umět správné tvary písmen dodržovat poměr výšky písmen tvarově si podobných znát úpravu písemných prací přepsat jednoduchý krátký text umět číst krátký text s porozuměním mít správný slovní přízvuk umět číst potichu orientovat se v textu umět rozlišit verše a prózu znát pojem kniha,noviny,časopis, ilustrace, text literární výchova a čtení správné čtení říkadla,verše,hádanky, pohádky,próza úprava písemných prací,sebekontrola napsaného textu Čítanka pro 4. ročník EV vztah člověka k prostředí, OSV morální rozvoj, osobnostní rozvoj 22

23 Ročník: 5. kompetence učivo poznámky a průřezová témata Žák by měl... jazyková výchova umět vyslovovat a psát slova se skupinami dě-tě-ně,bě-pěvě-mě hlaskosloví, pravopis a výslovnost Český jazyk pro 5.ročník Pracovní sešit pro 5.ročník znát výslovnost znělých a neznělých souhlásek na konci a uvnitř slova umět abecedu abeceda umět řadit slova podle abecedy umět vyslovovat a psát výrazy předložky s předložkami umět obojetné souhlásky vyjmenovaná slova umět vyjmenovaná slova po b,l,m poznat podstatné jméno tvarosloví,podstatná jména umět určit rod a číslo podstatných jmen určit vlastní jméno umět správně psát vlastní jména komunikační a slohová výchova,psaní tvořit věty na daná slova slohová výchova slohová cvičení v pracovním sešitě pro 5. ročník umět doplnit slova do věty,věty obměnit umět tvořit otázky a odpovídat na ně umět vypravovat podle obrázků umět vypravovat podle vlastních zážitků znát formy společenského styku- ústně i písemně(uvítání,rozloučení, blahopřání) umět napsat jednoduché sdělení (pohlednice-adresa) znát tvary písmen a číslic z předešlých ročníků psát plynule slova dodržovat tvar a sklon písma dodržovat úpravu písemností učit se psát římské číslice dbát na úpravu písemných psaní 23 úprava písemných prací,sebekontrola psaného textu

24 prací(nadpis,okraje,odstavce) literární výchova a čtení číst přiměřeně rychle a plynule správné čtení umět číst potichu s porozuměním textu rozumět obsahu čteného textu podle odstavců určit hlavní postavu určit vlastnosti postav umět recitovat veršepřiměřeně věku umět vyprávět obsah divadelního a filmového Čítanka pro 5. ročník, doplňková četba, divadelní a filmová představení MuV - multikulturalita OSV osobnostní rozvoj, morální rozvoj představení Metody, formy, nástroje, pomůcky: Český jazyk učebnice 4., 5. ročník, Čítanka pro 4., 5. ročník, Písanka pro 4.ročník, Pracovní sešit 4., 5.ročník, doplňková četba žákovská knihovna, poslech CD, DVD literatura ukázky (školní videotéka), návštěva kulturních akcí a divadelních představení 24

25 Ročník:6. kompetence učivo poznámky a průřezová témata Žák by měl Komunikační a slohová Komunikovat v běžných situacích,rozlišovat spisovný a nespisovný jazyk výchova Mluvený projev-zásady dorozumívání a kultivovaného projevu,čtení-prohlubování čtenářských dovedností,tiché čtení s porozuměním MeV vnímání autora mediálních sdělení, fungování a vliv médií ve společnosti Umět reprodukovat text Rozlišovat spisovný a nespisovný jazyk Znát vyjmenovaná slova a znát jejich pravopis Poznat a určit slovní druhy Umět ústně formulovat ústní dojmy z četby,divadelního nebo filmového představení Získat pozitivní vztah k literatuře Písemný projev-osobní projev,korespondence Jazyková výchova Nauka o slově-tvoří slov Tvarosloví vyjmenovaná slova,tvary pod. jmen,časování sloves. Literární výchova Práce s textem-charakteristika děje a postav příběhu,výklad textu Poslech a reprodukcesoustředění poslech,reprodukce recitace,dramatizace,čtenářský zážitek vyjádřený vlastní kresbou OSV osobnostní rozvoj, morální rozvoj VDO občanská společnost a škola 25

26 Ročník:7. kompetence učivo poznámky a průřezová témata Žák by měl Komunikační a slohová Rozlišovat spisovný a nespisovný jazyk výchova Mluvený projev-zásady dorozumívání,kultivovaného projevu MeV vnímání autora mediálních sdělení, fungování a vliv médií ve společnosti Umět reprodukovat text Znát koncepci a úpravu běžných písemností (dopis,adresa,poštovní poukázka) Zvládat pravopis slov s předponami a předložkami Skloňovat podstatná jména,časovat slovesa Znát pravopis při shodě podmětu s přísudkem Umět ústně formulovat dojmy z četby,divadelního nebo filmového představení Znát významné představitele české literatury Čtení-prohlubování čtenářských dovedností,tiché čtení Písemný projev-osobní komunikace Jazyková výchova Nauka o slově-slovní základ,předpony a přípony Tvarosloví pádové otázky,skloňování podstatných jmen,časování sloves Skladba-zákl.větné členy,shoda podmětu s přísudkem Literární výchova Práce s textem-děj, postavy příběhu,výklad textu Poslech a reprodukceposlech,reprodukce recitace,dramatizace OSV osobnostní rozvoj, morální rozvoj VDO občan, občanská společnost a stát 26

27 Ročník:8. kompetence učivo poznámky a průřezová témata Žák by měl Číst plynule s porozuměním Komunikační a slohová výchova Čtení-beletrie,odborné texty,noviny,časopisy MeV kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, vnímání autora mediálních sdělení Popsat děje,jevy,osoby,pracovní postupy Sestavit vlastní životopis,napsat žádost Mluvený projev-komunikační žánry (projev,diskuse) Písemný projevdotazník,žádost,životopis OSV osobnostní rozvoj, morální rozvoj Jazyková výchova Nauka o slově-pravopis bje-bě,vjevě,mně-mě,pravopis po obojetných souhláskách Skloňovat přídavná jména Tvarosloví - příd.jména,druhy,skloňování,shoda pod.jm.,číslovky základní a řadové Znát pravopis příčestí minulého při shodě přísudku s několika násobným podmětem,rozeznat větu jednoduchou od souvětí Skladba-pravopis koncovek příčestí minulého,věta jednoduchá,souvětí Rozeznat základní literární druhy a žánry Orientovat se v liter.textu,vystihnout hl.myšlenku Literární výchova Literární druhy a žánrypoezie,próza,divadelní hra,literatura pro děti a mládež,významní autoři české a světové literatury Poslech a reprodukceposlech,reprodukce recitace,dramatizace VMEGS Evropa a svět nás zajímá 27

28 Ročník:9. kompetence učivo poznámky a průřezová témata Žák by měl Číst plynule s porozuměním Komunikační a slohová výchova Čtení-prohlubování čtenářských dovedností,beletrie,odborné texty,slovníky,encyklopedie,noviny,časopisy, jazykové příručky MeV kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Orientovat se v pravidlech českého pravopisu Vyprávět podle předem připravené osnovy Písemně zpracovat zadané téma Znát pravopis příčestí minulého při shodě přísudku s několika násobným podmětem Rozeznat větu jednoduchou od souvětí Orientovat se v literár.textu,vystihnout hlavní myšlenku Rozeznat základní literární druhy a žánry Dokázat vyhledat potřebné informace v oblasti literatury Mluvený projev-komunikační žánry (projev,diskuse) Písemný projev-charakteristika,písemná komunikace s úřady Jazyková výchova Tvarosloví-pod-jména,příd.jména,shoda s podstatným jménem Skladba-pravopis koncovek příčestí minulého,věta jednoduchá a souvětí Literární výchova Práce s textem-děj,postavy Literární druhy a žánrypoezie,próza,významní autoři české a světové literatury OSV osobnostní rozvoj, morální rozvoj MeV vnímání autora mediálních sdělení Metody, formy, nástroje, pomůcky: učebnice, sešity, pracovní sešity, výukové programy na CD, nástěnné tabule, doplňková četba v žákovské knihovně, návštěva městské knihovny 28

29 Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka probíhá v 7., 8. a 9. ročníku dvakrát týdně. Smyslem výuky cizího jazyka je, aby žáci získali základ komunikace v cizím jazyce především v oblasti jeho mluvené podoby. Jedná se o osvojování jednoduchých sdělení a základů pravidel komunikace v běžných každodenních situacích, se kterými se žáci mohou setkat. Rozsah slovní zásoby se přizpůsobuje tomuto zaměření výuky. Předmět anglický jazyk rozvíjí klíčové kompetence žáka: 1. kompetence k učení - využití metod vedoucích k osvojení základních pojmů a slovíček v anglickém jazyce - podněcování zájmu o život a kulturu v anglicky mluvících zemích - posilování paměti opakováním slovíček a slovních spojení 2. kompetence k řešení problémů - zapojení vůle osvojit si nový prostředek komunikace - řešení problémů a překážek při výuce 3. kompetence komunikativní - zaměření na srozumitelnost mluveného projevu - využití gestikulace k porozumění - snaha o dorozumění se s anglicky hovořícími 4. kompetence sociální a personální - vzájemná spolupráce při využití skupinových činností - umění dorozumět se v jiném než mateřském jazyce 5. kompetence občanské - poznávání kulturních směrů a jejich akceptace - pochopení studia anglického jazyka jako dalšího druhu komunikace 6. kompetence pracovní - práce se slovníkem a pracovním sešitem (hledání ve slovníku) - poslech CD (osvojení a poznání správné výslovnosti reprodukované rodilým mluvčím rozvíjení dialogu (skupinová práce)) 29

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Praha 2005 Autorský kolektiv Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan

Více

Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou

Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou Příloha 11) Příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou (vycházející z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OLŠANY U PROSTĚJOVA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV SE ZMĚNAMI PLATNÝMI OD 1.9.2013 Projednán na pedagogické radě dne 26.8.2013

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DODATEK č. 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBICKO, příspěvková organizace ZÁBŘEŽSKÁ 143, DUBICKO Obsah 1. Dodatek k ŠVP ZV č. 1, základní údaje 3 2.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LMP

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LMP 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: Název programu: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LMP ŠKOLOU DO ŽIVOTA verze 7 2013/2014 Název školy: Adresa školy: Ředitelka: Speciální základní škola, Štětí, Ostrovní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BOBROVÁ SVĚT SE OTEVÍRÁ PŘIPRAVENÝM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BOBROVÁ SVĚT SE OTEVÍRÁ PŘIPRAVENÝM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BOBROVÁ SVĚT SE OTEVÍRÁ PŘIPRAVENÝM PŘÍLOHA č.1 VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM PO- STIŽENÍM OBSAH 1. Úvod... 2 2. Učební plán ŠVP pro žáky s lehkým

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - LMP Příloha č.1 Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV - LMP

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - LMP Příloha č.1 Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV - LMP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - LMP Příloha č.1 Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV - LMP U Č E B N Í O S N O V Y 2. s t u p e ň Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání -

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Žijeme v EU. Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Žijeme v EU. Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Žijeme v EU Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109 1 1. Identifikační údaje Adresa školy: Základní škola a mateřská škola, Jičín 17.

Více

životu a na praktické jednání... 2 I.Stupeň... 3 I.Stupeň... 4 I.Stupeň... 5

životu a na praktické jednání... 2 I.Stupeň... 3 I.Stupeň... 4 I.Stupeň... 5 Obsah 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 Název ŠVP: ŠKOLA PRO VŠECHNY příloha pro děti s LMP... 1 jméno koordinátora: Mgr. Alena Machová... 1 Předkladatel:... 1 název školy: Základní škola Straškov Vodochody,

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Modrá škola. Zpracovaný podle přílohy RVP ZV LMP

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Modrá škola. Zpracovaný podle přílohy RVP ZV LMP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Modrá škola Zpracovaný podle přílohy RVP ZV LMP Základní škola a Střední škola, Praha 4, Kupeckého 576 OBSAH 1. Identifikační údaje 2 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola praktická Bochov - Kopie

Školní vzdělávací program základního vzdělávání pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola praktická Bochov - Kopie školní vzdělávací program Školní vzdělávací program základního vzdělávání pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením - Kopie "Oáza" Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

5) Učební osnovy 1. stupeň

5) Učební osnovy 1. stupeň 5) Učební osnovy 1. stupeň ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Časové, organizační a obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět

Více

Název školního vzdělávacího programu: Tvořivá škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název školního vzdělávacího programu: Tvořivá škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Tvořivá škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a Mateřská škola Troubsko, okres Brno venkov,

Více

11. Charakteristika druhého vzdělávacího období

11. Charakteristika druhého vzdělávacího období 11. Charakteristika druhého vzdělávacího období Do 2. vzdělávacího období vstupuje žák vybaven vědomostmi a dovednostmi ze všech primárních vzdělávacích oblastí. Připravenost žáků k učení je v tomto období

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM č.j. ZSG 273/2013 Stříbro

Více

Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice

Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice Základní škola České Heřmanice, příspěvková organizace www.skola@ceskehermanice.cz IČO: 72088591, 465 549 534 Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice OBSAH 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2.CHARAKTERISTIKA

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Jazyk a jazyková komunikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Jazyk a jazyková

Více

Příloha. Tabulace vyučovacích předmětů

Příloha. Tabulace vyučovacích předmětů Příloha Tabulace vyučovacích předmětů 1 Český jazyk 1. ročník očekávaný výstup RVP ZV ročníkový výstup ŠVP ZV Učivo průřezová témata přesahy a vazby, poznámky Komunikační a slohová výchova ČJL-3-1-01 zná

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. ČESKÝ JAZYK 1. období

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. ČESKÝ JAZYK 1. období 7. 1.Vzdělávací oblast JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace má rozhodující postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury patří k podstatným

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA OTEVŘENÉ KOMUNIKACE DALŠÍ KROK Dodatek k ŠVP Škola otevřené komunikace č.j. 177/06 platnému od 1.9.2006, tento dodatek vstupuje v platnost 1.9.2013

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Č.j. 315/2012 Školní vzdělávací program Člověk přírodě - příroda člověku - ZŠ Odolena Voda Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Obor vzdělávací oblasti:

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Obor vzdělávací oblasti: Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávací oblasti: Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3. obdobích základního vzdělávání v oboru Matematika.

Více

Vzdělávací program Tvořivá škola místo pro radost část 2. 2. období základního vzdělávání

Vzdělávací program Tvořivá škola místo pro radost část 2. 2. období základního vzdělávání Vzdělávací program Tvořivá škola místo pro radost část 2. 2. období základního vzdělávání 1 OBSAH OBSAH...2 1. CHARAKTERISTIKA 2. VZDĚLÁVACÍHO OBDOBÍ:...3 2. UČEBNÍ OSNOVY PRO 4. - 5. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO

Více

2.1.1.1 Poznámky... 11

2.1.1.1 Poznámky... 11 Obsah Charakteristika školy... 4 1.1 Identifikační údaje Základní školy a mateřské školy Drnholec... 4 1.2 Charakteristika školy... 4 1.2.1 Charakteristika žáků... 5 1.3 Charakteristika ŠVP... 5 1.3.1

Více

Základní škola a Mateřská škola Chotyně,

Základní škola a Mateřská škola Chotyně, Základní škola a Mateřská škola Chotyně, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola krok za krokem OBSAH OBSAH 2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 5 2 CHARAKTERISTIKA 6 2.1 Úplnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace 2 Obsah 1. Identifikační údaje... 5 2. Charakteristika

Více