Vokovická 32/3, Praha 6, tel , Školní vzdělávací program pro ZV-LMP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vokovická 32/3, 160 00 Praha 6, tel. 235 351 211, info@zsvokovice.cz, www.zsvokovice.cz Školní vzdělávací program pro ZV-LMP"

Transkript

1 Vokovická 32/3, Praha 6, tel , Školní vzdělávací program pro ZV-LMP (příloha k ŠVP ZV Společná cesta ) 1

2 Obsah: 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu 1.1. Zaměření školního vzdělávacího programu 1.2. Výchovné a vzdělávací strategie na úrovni školy 2. Učební plán 2.1. Pravidelná týdenní výuka 2.2. Průřezová témata 2.3. Poznámky k učebnímu plánu 3. Učební osnovy 3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Anglický jazyk 3.2. Matematika a její aplikace Matematika 3.3. Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 3.4. Člověk a jeho svět Prvouka Přírodověda Vlastivěda 3.5. Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství 3.6. Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Ekologie 3.7. Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova 3.8. Člověk a zdraví Tělesná výchova Výchova ke zdraví 3.9. Člověk a svět práce Pracovní výchova 2

3 3.10. Doplňující vzdělávací obory Etická výchova 3

4 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu pro žáky s LMP 1.1. Zaměření školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program je zaměřen na rozvíjení osobnosti žáků s mentálním postižením, na poskytování vědomostí, dovedností a návyků, které uplatní žáci v praktickém životě. Zohledňujeme rozdílnost rozumových schopností žáků i odlišnost prostředí, ze kterého k nám žáci přicházejí. Po příchodu žáka se zaměřujeme na důkladné poznání osobnosti žáka, pomáháme mu při adaptaci na nové prostředí, vytváříme kladný vztah ke školnímu prostředí, snažíme se o zachycení a rozvíjení každého drobného pokroku. Na prvním stupni upevňujeme u žáků základní hygienické návyky a vytváříme návyky sociální, vedeme žáky ke schopnosti komunikovat s okolím a srozumitelně se vyjadřovat. Na druhém stupni se zaměřujeme na rozvoj žáků v oblasti poznávací, sociální, emocionální a volní. Rozvíjíme u žáků pracovní dovednosti, motorické a tvořivé schopnosti, vedeme je k pozitivnímu vztahu k práci. Učí se pracovat samostatně i v týmu. Žáci jsou vedeni k profesní orientaci podle svých schopností a zájmů tak, aby se dobře zapojili do společnosti. Ukazujeme žákům, jak získané vědomosti uplatní v praxi. Vedeme žáky k užívání informačních a komunikačních technologií, učíme je základům cizího jazyka tak, aby se zlepšovala i jejich budoucí pozice na trhu práce. Prostřednictvím zájmové činnosti se snažíme podchytit žáky s výtvarným nebo pohybovým nadáním, rozvíjet jejich nadání a zájem a posilovat tím jejich sebevědomí. Za podpory speciálně pedagogických metod navozujeme takové učební situace, ve kterých může žák zažít úspěch a radost z pochvaly. Tím se škola stává místem, kde žáci nejen získávají kvalitní vzdělávací péči, ale kde cítí přátelské prostředí, nebojí se případných neúspěchů a dostává se jim vědomostí, dovedností a návyků, které plně využijí v praktickém životě Výchovné a vzdělávací strategie na úrovni školy 1. Kompetence k učení - při práci s žáky uplatňujeme individuální přístup zohledňující jeho úroveň a míru znevýhodnění - vztah žáků k učení ovlivňujeme vytvářením příjemného a pozitivního školního klimatu - učíme žáky získávat informace z více zdrojů (učební texty, výukové programy, internet, knihovna, video, apod.) - vedeme žáky k vyhledávání dílčích i ucelených informací a orientaci v informačních zdrojích, v praktických a opakovaných činnostech je učíme odlišovat podstatné od nepodstatného - průběžně žákům vysvětlujeme významy odborných a cizích výrazů, učíme ho vyhledávání ve slovnících, encyklopediích a odborných publikacích - motivujeme žáky k dalšímu učení kladným hodnocením - společným porovnáváním a hodnocením dosažených výsledků vedeme žáky k poznávání vlastních možností a schopností - zadáváme žákům úlohy vycházející co nejvíce z praktického života - umožňujeme žákům prezentaci výsledků vlastní práce a jejich srovnání s pracemi ostatních žáků - na praktických příkladech seznamujeme žáky s negativními dopady nízké úrovně vzdělání na praktický život (trh práce, problematika nezaměstnanosti) a motivujeme je k následnému odbornému vzdělávání 4

5 2. Kompetence řešení problémů - učíme žáky rozpoznávat a pojmenovat konkrétní problémy a jejich závažnost - vedeme třídní kolektivy ke společnému řešení kázeňských nebo vztahových problémů - vedeme žáky k vytváření vlastních pracovních postupů - vytvářením a rozvíjením mezipředmětových vztahů podněcujeme žáky k hledání souvislostí - formou modelových situací, dramatizace a problémových úloh učíme žáky samostatnému úsudku a rozhodování - umožňujeme žákům se vyjadřovat k problémům kolektivu a školy a navrhovat společná řešení - jednoznačným a jednotným výkladem práv a povinností učíme žáky přijímat důsledky svých rozhodnutí - předkládáním alternativních řešení problémových situací učíme žáky samostatnému rozhodování - vytváříme žákům prostor ke sdělování vlastních problémů - snažíme se vést žáky k zaujímání vlastního postoje při řešení konkrétních problémů 3. Kompetence komunikativní - vedeme žáky k vyjadřování celou větou - vhodnými podněty vedeme žáky ke kladení a správnému formulování otázek - žákům poskytujeme dostatečný časový prostor k vyjádření - učíme žáky naslouchat a co nejlépe porozumět obsahu sdělení - učíme žáky formulovat a obhajovat vlastní názory - vedeme žáky ke klidnému a věcnému řešení konfliktních situací - učíme žáky poznávat a správně používat technické, informační a komunikační prostředky (telefon, internet, ) - učíme žáky pravidlům vystupování a komunikace 4. Kompetence sociální a personální - máme jasně a jednoznačně stanovena pravidla chování ve škole i mimo ni - jednoznačným a jednotným výkladem jeho práv a povinností učíme žáky přijímat důsledky vlastních rozhodnutí - vedeme žáky k toleranci a schopnosti empatie ve vztahu k lidem odlišným, nemocným nebo postiženým - vedeme žáky k uvědomění si nezbytnosti pomáhat mladším, slabším a méně nadaným spolužákům - pomáháme žákům orientovat se v obtížných osobních či rodinných situacích, případně hledat řešení - učíme žáky rozpoznávat a pojmenovávat vlastní chyby, nedostatky a způsoby chování narušující soužití v třídním nebo školním kolektivu - seznamujeme žáky s riziky patologických forem chování i s jejich důsledky 5. Kompetence občanské - důsledným dodržováním zásad chování a pravidel soužití daných řádem školy vytváříme základní rámec školních a společenských norem - vytváříme základní povědomí o základních právech a povinnostech občana demokratického státu - seznamujeme žáky s demokratickými hodnotami a tradicemi, vedeme ho k odporu proti nedemokratickým názorům, hnutím a systémům - učíme žáky rozpoznávat a vyhodnocovat pozitivní a negativní projevy chování - seznamujeme žáky s fungováním důležitých orgánů a institucí, učíme žáky pracovat s nejběžnějšími dotazníky a formuláři 5

6 - vedeme žáky k rozpoznávání projevů rasismu a xenofobie, tyto projevy netolerujeme ani mezi žáky, ani mezi pedagogy - vedeme žáky k pochopení významu zdraví pro plnohodnotný život a seznamujeme je s důsledky zneužívání všech návykových látek - učíme žáky zvládat běžné praktické činnosti nakupování, cestování hromadnou dopravou, návštěva lékaře, pošty, knihovny 6. Kompetence pracovní - vedeme žáky k získávání základních pracovních návyků a postupů - seznamujeme žáky s nástroji, pomůckami a nářadím pro běžné domácí použití i pro odborné řemeslné práce - pozitivní vztah k výsledkům vlastní práce i práce jiných formujeme přímou účastí žáků na výzdobě, údržbě a úpravách školy a okolí - manuální činnosti žáků diferencujeme podle individuálních schopností, dosažené zručnosti, úrovně motoriky a míry handicapu - zadáváním pracovních činností ve skupinách učíme žáky pracovat v kolektivu a nést zodpovědnost za výsledek celé skupiny - pomáháme žákům vytvářet si reálnou představu o učebních oborech a o možnostech vlastního uplatnění - vedeme žáky k sebehodnocení při pracovních činnostech a k reálnému posouzení vlastních možností a schopností při profesní orientaci - vytváříme základní přehled žáků o pracovním trhu, možnostech uplatnění a úředních úkonech souvisejících se získáváním zaměstnání - seznamujeme žáky se základními pravidly chování na pracovišti, na úřadech, při komunikaci s nadřízenými a při přijímacích pohovorech 6

7 2. Učební plán 2.1. Pravidelná týdenní výuka Rámcový učební plán Vzděl. oblasti Vzděl. obory 1. stupeň 2. stupeň Celkový počet týdenních hodin Celkový počet týdenních hodin Počet týdenních hodin Celkový počet týdenních hodin Celkový počet týdenních hodin Celkový počet týdenních hodin Český jazyk a literatura Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a jeho svět Dějepis Člověk a společnost Výchova k občanství Fyzika Chemie 1 1 Přírodopis Člověk a příroda Zeměpis Hudební výchova Umění a kultura Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Člověk a zdraví Tělesná výchova Volitelný předmět Člověk a svět práce Disponibilní časová dotace 9 12 Celková časová dotace

8 2.2. Průřezová témata Osobnostní výchova název tematické ho okruhu 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník osobnostní rozvoj sociální rozvoj morální rozvoj Pv, Prv, div.předst Pv, Prv, div.předst Pv, div.předst IKT, Čj, Př, Vl Tv Tv Tv Tv, IKT, Čj IKT, Čj, VO, Čj, Vv VO, Čj, Vv Čj, Pv, E Tv, IKT, Vl VO, Čj, Vv, VZ VO, Pv, Vv VO, Pv, Vv Tv, Prv Tv, Prv Tv, Prv Tv, Čj, Vl Tv, Čj, Vl Čj,Tv Čj, Tv Čj, VO, Pv, Tv Čj, Pv, E VO, Pv, Vv Čj, VO, Pv, Tv 8

9 Mediální výchova (MV) název tematického okruhu 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Čj Čj, Aj, VO interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Čj Čj, Aj stavba mediálních sdělení Čj vnímání autora mediálních sdělení Čj Čj Čj Čj fungování a vliv médií ve společnosti průběžně ve všech předmětech Čj Čj Čj Čj, VO tvorba mediálních sdělení práce v realizačním týmu IKT IKT Čj, IKT Čj, Aj, IKT práce v realizačním týmu průběžně ve všech předmětech IKT IKT Čj, IKT Čj, IKT 9

10 Environmentální výchova (EV) název tematického okruhu 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník ekosystémy Prv Př Př Pv, Vv, Z Pv, Vv, Z E, Vv E, Vv základní podmínky života Čj Př Pš, Z P Aj, Ch, Vv, E Vv, E lidské aktivity a životní prostředí Prv Pv, Vl Tv P, Pv, Vv, Z P, Pv, Vv, F P, Pv, Vv, Aj, E F, Pv, Vv, Ch, E vztah člověka k prostředí Prv Prv, Pv Př, Vl Př, Čj VO, P, M, Pv F, P, M, Pv Ch, E, P, M, Pv, Aj Ch, E, P, F, Z 10

11 Multikulturní výchova (MuV) název tematického okruhu 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník kulturní diference Vl, Čj, Hv VO, Vv Vv Vv, Z, Aj lidské vztahy Prv Prv, Čj Prv Vl VO, Vv Vv Vv, Vo etnický původ Vl D, P D Vv, P, Z, Aj multikulturalita Čj, Vv Vv Vv, Aj, Z, Hv Vv,Z, VO, Aj, Hv Vv, Vo, Vz Vv, D, Z, Aj, VO Vv, Aj, Z, VO, Hv princip sociálního smíru a solidarity Pv Pv Pv Př Hv VO VO 11

12 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS) název tematického okruhu 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Evropa a svět nás zajímá Prv Př Př D D, Vv D, Vv, Z, Čj, Aj objevujeme Evropu Vl Vl Vv, Z, Aj jsme Evropané Vl Vv Vv,Hv Z, Aj, Hv Vv, Z, Hv, Aj Vv, Z, Aj, Hv VO, D, Aj, Hv 12

13 Výchova demokratického občana (VDO) název tematického okruhu 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník občanská společnost a škola Hv, Prv Hv, Prv Hv, Prv Vl Čj, Vo, VO Vv občan, občanská společnost a stát Vl, Hv Hv VO, Hv Čj, M, VO VO, Vv formy participace občanů v politickém životě VO Vv, Aj principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Vl D IKT Pv, IKT Pv, IKT, VO, D, Aj 13

14 2.3. Poznámky k učebnímu plánu Disponibilní hodiny byly přiděleny takto: 1.stupeň: 3 hodiny matematika 5 hodin výtvarná výchova 1 hodina člověk a svět práce 2.stupeň: 1 hodina český jazyk 2 hodiny cizí jazyk 2 hodiny informatika 3 hodiny člověk a svět práce 1 hodiny umění a kultura 3 hodiny volitelný předmět Volitelné předměty: 7.ročník: 1 hodina výtvarné výchovy 8.ročník: 1 hodina ekologie 9.ročník: 1 hodina ekologie 14

15 3. Učební osnovy 3.1. Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vyučovacího předmětu Český jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti. Jazyk a jazyková komunikace. Výuka probíhá ve všech ročnících. Časová dotace na I. stupni je 33 vyučovacích hodin, na II. stupni 19 vyučovacích hodin. V ročníku má předmět komplexní charakter. Zahrnuje jazykovou výchovu, tj. rozvoj smyslového vnímání a mluvené řeči, základy čtení, literární výchovy a psaní. Rozdělení časové dotace jednotlivým složkám je na uvážení vyučujícího, který bude brát ohled na specifické potřeby žáků ve třídě. Ve ročníků je obsahem předmětu jazykové vyučování a slohový výcvik, čtení a literární výchova, psaní. V ročníku obsahuje předmět jazykové vyučování a slohový výcvik, čtení a literární výchovu. Cílem předmětu je naučit naše žáky srozumitelně se vyjadřovat ústní i písemnou formou spisovného jazyka, vytvořit dovednost správného hlasitého a tichého čtení, pozitivní vztah k mateřskému jazyku a zájem o literaturu. Předmět rozvíjí schopnost žáků vnímat různá sdělení, rozumět jim a adekvátně na ně reagovat. Klíčové kompetence jsou vytvářeny následujícími výchovnými a vzdělávacími strategiemi: Kompetence k učení - vedení žáků k samostatnému zacházení s pracovními materiály - vedení žáků vhodnými způsoby k samostatnému řešení úkolů a vyhledávání informací ( orientace v textu, porozumění textu ) Kompetence k řešení problémů - vedení žáků k uvažování a řešení zadaného úkolu. - vedení žáků k využití získaných informací v praktickém životě Kompetence komunikační - seznamování žáků se správnou technikou čtení a psaní, možnosti využití těchto dovedností v praktickém životě - podněcování schopnosti žáků vyjadřovat se co nejvýstižněji, formulovat své názory, postoje a myšlenky - příležitost ke spolupráci s ostatními, vzájemné sdělování názorů a pocitů 15

16 Kompetence sociální a personální - umožnění žákům vyjádřit své názory, sdělit své pocity - vedení žáků k naslouchání názorů a myšlenek druhých - využívání příležitosti k navazování vztahů mezi žáky na základě ohleduplnosti a vzájemné úcty Kompetence pracovní - vedení žáků k dodržování hygienických pravidel při čtení a psaní - vedení žáků k tomu, aby získané znalosti užívali při praktických činnostech Kompetence občanské - vedení žáků k získávání znalostí o kulturním dědictví předchozích generací (literatura, divadlo apod.) 16

17 Ročník: 1. kompetence učivo poznámky a průřezová témata Žák by měl... čtení a jazyková výchova slabikář Naše čtení 1 umět řadit obrázky a tvary orientace na řádku a stránce Tabulky ke čtení 1 zprava doleva umět číst obrázky zprava doleva snažit se správně vyslovovat dbát na tempo řeči rozumět pokynům přiměřené složitosti rozlišovat pojmy: malý/velký, vpředu/vzadu, před/za poznat a určovat změny na obrázcích rozeznat a umět napodobit hlasy zvířat a zvuky tvořit jednoduché věty umět rozdělit větu na slova umí číst a psát samohlásky umět rozlišit délky samohlásek znát písmena i, a jako spojky umět dělit slova na slabiky umět číst a psát souhlásky: m, l, v, t, s, j umět číst psací písmo vyhledávat stejné slabiky a slova (psací-tiskací) znát a naučit se říkanky k vyvozování písmen umět pozdravit a poděkovat naučit se držet psací náčiní zvládat přípravné cviky formou hry rozvíjení zrakového a sluchového vnímání formou diferenciačních cvičení a her grafické znázornění slova a věty příprava na čtení na řádcích vyvození samohlásek a písmen: a, e, i, o, u, y vyvození souhlásek a písmen: m, l. v, t, s, j čtení psacího písma pozdrav, poděkování psaní rozvoj psychomotorických schopností a jemné motoriky vytváření základních hygienických návyků spojených se psaním 17 písanka pro 1.ročník umět prvky psacích písmen psaní písmen velká písmena jen ta,která se neodlišují od malých umět postupně psát písmena,která umí číst umět opsat a přepsat opis a přepis písmen, slabik a

18 písmena a slabiky umět opsat jednoduché slovo zvládat krátký diktát písmen umět poslouchat a opakovat jednoduchá říkadla a hádanky umět řešit jednoduché hádanky umět poslouchat a pokusit se vyprávět jednoduché pohádky slov literární výchova říkadla a hádanky pohádky žáci s grafomotorickými nedostatky mohou obtížná psací písmena pouze poznávat 18

19 Ročník: 2. kompetence učivo poznámky a průřezová Žák by měl... čtení a jazyková výchova umět číst a psát probraná opakování písmen z 1.ročníku písmena umět číst a psát probraná dokončení nácviku zbývajících písmena abecedy písmen abecedy číst slova typu máma, vesele čtení víceslabičných slov složených z otevřených slabik číst slova mající zavřenou čtení zavřených slabik slabiku na konci číst jednoduché věty čtení jednoduchých vět s přiměřeným obsahem umět odpovídat na otázky k obsahu umět číst text s obrázkem čtení textu s obrázkem umět se orientovat v textu umět vyhledávat slova a věty v textu umět prosba,přání poprosit,poděkovat,blahopřát umět číst a psát psací písmena probraná v 1. ročníku umět psát všechna malá písmena abecedy umět velká písmena, která se neliší od malých umět psát slabiky a jednoduchá slova, krátké věty opisovat a přepisovat krátké věty zvládat diktát písmen,umět psát slabiky a jednoduchá slova podle nápovědi umět a naučit se krátká říkadla a hádanky umět poslouchat a vyprávět delší pohádky umět poslouchat a vyprávět příběhy psaní opakování písmen z 1.ročníku psací písmena abecedy spojování písmen ve slabiky a slova,věty opis a přepis psaní podle nápovědi literární výchova hádanky,říkadla a pohádky vyprávění a příběhy ze života dětí témata využití tabulek ke čtení písanka pro2. ročník je třeba dbát na úpravu psaného textu a vést žáky k sebekontrole napsaného 19

20 Ročník: 3. kompetence učivo poznámky a průřezová témata Žák by měl... čtení a jazyková výchova číst jednoduché věty umět opakování čtení slov bez čítanka pro 3. ročník se orientovat v textu souhláskových skupin umět číst text s obrázky a doplňovat slova a slabiky umět číst tato slova Tabulky ke čtení pro 3. ročník umět tvořit dvojice slov podle obsahu poznat větu, slovo, slabiku,hlásku a písmeno umět číst slabiky a slova s těmito skupinami číst zřetelně jednoduché věty a rozumí obsahu orientovat se tichým čtením ve větě,v krátkém textu umí probraná písmena umět všechna malá a velká písmena abecedy umět psát slabiky,slova a krátké věty opisovat psací písmo umět přepsat tištěný text psát velká písmena na začátku věty, vlastní jména umět psát slova a krátké věty podle diktátu poslouchat pohádky a příběhy umět vyprávět pohádky a krátké příběhy přednášet jednoduché básničky,řešit hádanky slova se dvěma souhláskami na začátku a uvnitř slov slova se skupinami dy-di,ty-ti,nyni slova se skupinami de-dě,tetě,ne-ně slova s písmeny ď,ť,ň příprava nácviku tichého čtení psaní opakování probraných písmen abecedy dokončení nácviku neprobraných písmen psaní slabik, slov a vět velká písmena psaní podle nápovědi literární výchova pohádky, příběhy, verše, přednes, hádanky písanka pro 3. ročník je třeba dbát na úpravu písemných prací a vést žáky k sebekontrole napsaného EV základní podmínky života MV lidské vztahy Metody, formy, nástroje, pomůcky: Naše čtení 1.-2.roč., Čítanka 3.roč., Tabulky ke čtení 1., 2., 3. ročník, Písanka ročník, tabulky k uvolňovacím cvikům, pomůcky na procvičování jemné motoriky (kabinet smyslové výchovy), speciální pomůcky k výuce psaní (pero), poslech CD, DVD literatura ukázky (školní videotéka), návštěva kulturních akcí a divadelních představení 20

21 Ročník: 4. kompetence učivo poznámky a průřezová témata Žák by měl... jazyková výchova vytvořeny základní dovednosti opakování učiva Český jazyk pro 4. ročník čtení a psaní ročníku Pracovní sešit pro 4. ročník poznat větu věta, druhy vět určit začátek a konec věty rozlišovat větu oznamovací,tázací a rozkazovací umět určit počet slov ve větě věta - slovo tvořit pořádek slov ve větě umět psát jednoduchá slova podle obrázku poznat slovo stejného a význam slov opačného významu umět třídit slova podle obsahu patří- nepatří řadit dny v týdnu umět určit správný tvar slova ve větě poznat slovo spisovné a MuV kulturní diference nespisovné umět členit slovo na slabiky a hlásky slovo- slabika- hláskapísmeno umět určit počet písmen ve slově znát rozdíl mezi hláskou a písmenem znát krátké a dlouhé samohlásky a souhlásky samohlásky umět je doplňovat do slov podle délky umět doplnit u-ú-ů znát souhlásky tvrdé, měkké a obojetné umět doplnit i-y,í-ý po tvrdých a měkkých souhláskách komunikační a slohová výchova,psaní umět tvořit věty na daná slova slohová výchova doplňovat a obměňovat věty tvořit otázky umět odpovídat na otázky umět vypravovat podle obrázku znát formy společenského stykupozdrav,poděkování,omluva, 21

22 oslovení,blahopřání zpřesnění tvarů písmen psaní písanka pro 4. ročník umět správné tvary písmen dodržovat poměr výšky písmen tvarově si podobných znát úpravu písemných prací přepsat jednoduchý krátký text umět číst krátký text s porozuměním mít správný slovní přízvuk umět číst potichu orientovat se v textu umět rozlišit verše a prózu znát pojem kniha,noviny,časopis, ilustrace, text literární výchova a čtení správné čtení říkadla,verše,hádanky, pohádky,próza úprava písemných prací,sebekontrola napsaného textu Čítanka pro 4. ročník EV vztah člověka k prostředí, OSV morální rozvoj, osobnostní rozvoj 22

23 Ročník: 5. kompetence učivo poznámky a průřezová témata Žák by měl... jazyková výchova umět vyslovovat a psát slova se skupinami dě-tě-ně,bě-pěvě-mě hlaskosloví, pravopis a výslovnost Český jazyk pro 5.ročník Pracovní sešit pro 5.ročník znát výslovnost znělých a neznělých souhlásek na konci a uvnitř slova umět abecedu abeceda umět řadit slova podle abecedy umět vyslovovat a psát výrazy předložky s předložkami umět obojetné souhlásky vyjmenovaná slova umět vyjmenovaná slova po b,l,m poznat podstatné jméno tvarosloví,podstatná jména umět určit rod a číslo podstatných jmen určit vlastní jméno umět správně psát vlastní jména komunikační a slohová výchova,psaní tvořit věty na daná slova slohová výchova slohová cvičení v pracovním sešitě pro 5. ročník umět doplnit slova do věty,věty obměnit umět tvořit otázky a odpovídat na ně umět vypravovat podle obrázků umět vypravovat podle vlastních zážitků znát formy společenského styku- ústně i písemně(uvítání,rozloučení, blahopřání) umět napsat jednoduché sdělení (pohlednice-adresa) znát tvary písmen a číslic z předešlých ročníků psát plynule slova dodržovat tvar a sklon písma dodržovat úpravu písemností učit se psát římské číslice dbát na úpravu písemných psaní 23 úprava písemných prací,sebekontrola psaného textu

24 prací(nadpis,okraje,odstavce) literární výchova a čtení číst přiměřeně rychle a plynule správné čtení umět číst potichu s porozuměním textu rozumět obsahu čteného textu podle odstavců určit hlavní postavu určit vlastnosti postav umět recitovat veršepřiměřeně věku umět vyprávět obsah divadelního a filmového Čítanka pro 5. ročník, doplňková četba, divadelní a filmová představení MuV - multikulturalita OSV osobnostní rozvoj, morální rozvoj představení Metody, formy, nástroje, pomůcky: Český jazyk učebnice 4., 5. ročník, Čítanka pro 4., 5. ročník, Písanka pro 4.ročník, Pracovní sešit 4., 5.ročník, doplňková četba žákovská knihovna, poslech CD, DVD literatura ukázky (školní videotéka), návštěva kulturních akcí a divadelních představení 24

25 Ročník:6. kompetence učivo poznámky a průřezová témata Žák by měl Komunikační a slohová Komunikovat v běžných situacích,rozlišovat spisovný a nespisovný jazyk výchova Mluvený projev-zásady dorozumívání a kultivovaného projevu,čtení-prohlubování čtenářských dovedností,tiché čtení s porozuměním MeV vnímání autora mediálních sdělení, fungování a vliv médií ve společnosti Umět reprodukovat text Rozlišovat spisovný a nespisovný jazyk Znát vyjmenovaná slova a znát jejich pravopis Poznat a určit slovní druhy Umět ústně formulovat ústní dojmy z četby,divadelního nebo filmového představení Získat pozitivní vztah k literatuře Písemný projev-osobní projev,korespondence Jazyková výchova Nauka o slově-tvoří slov Tvarosloví vyjmenovaná slova,tvary pod. jmen,časování sloves. Literární výchova Práce s textem-charakteristika děje a postav příběhu,výklad textu Poslech a reprodukcesoustředění poslech,reprodukce recitace,dramatizace,čtenářský zážitek vyjádřený vlastní kresbou OSV osobnostní rozvoj, morální rozvoj VDO občanská společnost a škola 25

26 Ročník:7. kompetence učivo poznámky a průřezová témata Žák by měl Komunikační a slohová Rozlišovat spisovný a nespisovný jazyk výchova Mluvený projev-zásady dorozumívání,kultivovaného projevu MeV vnímání autora mediálních sdělení, fungování a vliv médií ve společnosti Umět reprodukovat text Znát koncepci a úpravu běžných písemností (dopis,adresa,poštovní poukázka) Zvládat pravopis slov s předponami a předložkami Skloňovat podstatná jména,časovat slovesa Znát pravopis při shodě podmětu s přísudkem Umět ústně formulovat dojmy z četby,divadelního nebo filmového představení Znát významné představitele české literatury Čtení-prohlubování čtenářských dovedností,tiché čtení Písemný projev-osobní komunikace Jazyková výchova Nauka o slově-slovní základ,předpony a přípony Tvarosloví pádové otázky,skloňování podstatných jmen,časování sloves Skladba-zákl.větné členy,shoda podmětu s přísudkem Literární výchova Práce s textem-děj, postavy příběhu,výklad textu Poslech a reprodukceposlech,reprodukce recitace,dramatizace OSV osobnostní rozvoj, morální rozvoj VDO občan, občanská společnost a stát 26

27 Ročník:8. kompetence učivo poznámky a průřezová témata Žák by měl Číst plynule s porozuměním Komunikační a slohová výchova Čtení-beletrie,odborné texty,noviny,časopisy MeV kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, vnímání autora mediálních sdělení Popsat děje,jevy,osoby,pracovní postupy Sestavit vlastní životopis,napsat žádost Mluvený projev-komunikační žánry (projev,diskuse) Písemný projevdotazník,žádost,životopis OSV osobnostní rozvoj, morální rozvoj Jazyková výchova Nauka o slově-pravopis bje-bě,vjevě,mně-mě,pravopis po obojetných souhláskách Skloňovat přídavná jména Tvarosloví - příd.jména,druhy,skloňování,shoda pod.jm.,číslovky základní a řadové Znát pravopis příčestí minulého při shodě přísudku s několika násobným podmětem,rozeznat větu jednoduchou od souvětí Skladba-pravopis koncovek příčestí minulého,věta jednoduchá,souvětí Rozeznat základní literární druhy a žánry Orientovat se v liter.textu,vystihnout hl.myšlenku Literární výchova Literární druhy a žánrypoezie,próza,divadelní hra,literatura pro děti a mládež,významní autoři české a světové literatury Poslech a reprodukceposlech,reprodukce recitace,dramatizace VMEGS Evropa a svět nás zajímá 27

28 Ročník:9. kompetence učivo poznámky a průřezová témata Žák by měl Číst plynule s porozuměním Komunikační a slohová výchova Čtení-prohlubování čtenářských dovedností,beletrie,odborné texty,slovníky,encyklopedie,noviny,časopisy, jazykové příručky MeV kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Orientovat se v pravidlech českého pravopisu Vyprávět podle předem připravené osnovy Písemně zpracovat zadané téma Znát pravopis příčestí minulého při shodě přísudku s několika násobným podmětem Rozeznat větu jednoduchou od souvětí Orientovat se v literár.textu,vystihnout hlavní myšlenku Rozeznat základní literární druhy a žánry Dokázat vyhledat potřebné informace v oblasti literatury Mluvený projev-komunikační žánry (projev,diskuse) Písemný projev-charakteristika,písemná komunikace s úřady Jazyková výchova Tvarosloví-pod-jména,příd.jména,shoda s podstatným jménem Skladba-pravopis koncovek příčestí minulého,věta jednoduchá a souvětí Literární výchova Práce s textem-děj,postavy Literární druhy a žánrypoezie,próza,významní autoři české a světové literatury OSV osobnostní rozvoj, morální rozvoj MeV vnímání autora mediálních sdělení Metody, formy, nástroje, pomůcky: učebnice, sešity, pracovní sešity, výukové programy na CD, nástěnné tabule, doplňková četba v žákovské knihovně, návštěva městské knihovny 28

29 Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka probíhá v 7., 8. a 9. ročníku dvakrát týdně. Smyslem výuky cizího jazyka je, aby žáci získali základ komunikace v cizím jazyce především v oblasti jeho mluvené podoby. Jedná se o osvojování jednoduchých sdělení a základů pravidel komunikace v běžných každodenních situacích, se kterými se žáci mohou setkat. Rozsah slovní zásoby se přizpůsobuje tomuto zaměření výuky. Předmět anglický jazyk rozvíjí klíčové kompetence žáka: 1. kompetence k učení - využití metod vedoucích k osvojení základních pojmů a slovíček v anglickém jazyce - podněcování zájmu o život a kulturu v anglicky mluvících zemích - posilování paměti opakováním slovíček a slovních spojení 2. kompetence k řešení problémů - zapojení vůle osvojit si nový prostředek komunikace - řešení problémů a překážek při výuce 3. kompetence komunikativní - zaměření na srozumitelnost mluveného projevu - využití gestikulace k porozumění - snaha o dorozumění se s anglicky hovořícími 4. kompetence sociální a personální - vzájemná spolupráce při využití skupinových činností - umění dorozumět se v jiném než mateřském jazyce 5. kompetence občanské - poznávání kulturních směrů a jejich akceptace - pochopení studia anglického jazyka jako dalšího druhu komunikace 6. kompetence pracovní - práce se slovníkem a pracovním sešitem (hledání ve slovníku) - poslech CD (osvojení a poznání správné výslovnosti reprodukované rodilým mluvčím rozvíjení dialogu (skupinová práce)) 29

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl 6. ročník číst, zapisovat, porovnávat, zaokrouhlovat, rozkládat přirozená čísla do 10 000 provádět odhady výpočtů celá čísla - obor přirozených čísel do 10 000 numerace do 10 000 čtení, zápis, porovnávání,

Více

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 6. ročník Září Opakování učiva Obor přirozených čísel do 1000, početní operace v daném oboru Čte, píše, porovnává čísla v oboru do 1000, orientuje se na číselné ose Rozlišuje sudá a lichá

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel Ročník: I. - vytváří si názoru představu o čísle 5, 10, 20 - naučí se vidět počty prvků do 5 bez počítání po jedné - rozpozná a čte čísla 0 5 - pozná a čte čísla 0 10 - určí a čte čísla 0 20 Číselná řada

Více

Matematika a její aplikace - 1. ročník

Matematika a její aplikace - 1. ročník Matematika a její aplikace - 1. ročník počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20 užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Spočítá prvky daného konkrétního souboru do 6., Zvládne zápis číselné řady 0 6 Užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti Numerace v oboru 0 6 Manipulace s předměty, třídění předmětů do skupin. Počítání

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, 5.1.2.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, Zná číslice 1 až 20, umí je napsat a

Více

Školní vzdělávací program. Společná cesta

Školní vzdělávací program. Společná cesta Školní vzdělávací program Společná cesta Školní družina Základní škola Vokovice Vokovická 32/3, Praha 6 1. Předkladatel a zřizovatel Název programu: Společná cesta (program pro školní družinu) Název školy:

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 5. - MATEMATIKA Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Matematika a její aplikace Matematika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 4. ročník Čas.plán Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Opakování učiva 3. ročníku Počítaní do 20 Sčítání a odčítání do 20 Násobení a dělení číslem 2 Počítání

Více

V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, oboru Matematika a její aplikace.

V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, oboru Matematika a její aplikace. MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, oboru Matematika a její aplikace. Žáci v ní mají získat početní

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Učební texty : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 2. ročník Mgr. M. Novotný, F. Novák: Matýskova matematika 4.,5.,6.díl

Více

Matematika DÍL I. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Matematika DÍL I. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Matematika DÍL I. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Matematika je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci 2 (na I. stupni ) a 3 (na II. stupni)

Více

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy.

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy. Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ Úvod k učivu o přirozeném čísle. Numerace do 5, čtení čísel 0-5. Vytváření souborů o daném počtu předmětů. Znaménka méně, více, rovná se, porovnávání

Více

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Počet hodin : 165 Učební texty : H. Staudková : Matematika č. 7 (Alter) R. Blažková : Matematika

Více

Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v matematice je založena na praktických činnostech, sleduje využití matematických dovedností v praktickém

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů - 1 - Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 6.ročník Výstup Učivo Průřezová témata - čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla s přirozenými čísly - zpaměti a písemně

Více

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace se realizuje v předmětu Matematika po celou dobu školní docházky. Na 1. stupni

Více

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE 3. ročník Bod, přímka ZÁŘÍ Násobení a dělení Aplikační úlohy (nakupujeme) Bod, přímka Úsečka Násobení a dělení ŘÍJEN Procvičování Pamětné sčítání a odčítání, aplikační úlohy Polopřímka Modelování polopřímek

Více

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE + MP vazby 1. Obor přirozených čísel - používá čísla v oboru 0-20 k modelování reálných situací.- práce s manipulativy - počítá předměty v oboru 0-20, vytváří soubory

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Žák cvičí prostorovou představivost Žák využívá při paměťovém i písemném počítání komutativnost i asociativní sčítání a násobení Žák provádí písemné početní operace v oboru Opakování učiva 3. ročníku Písemné

Více

Ročník VI. Matematika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník VI. Matematika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Přirozená čísla Desetinná čísla IX. X. Přirozená čísla opakování všech početních výkonů, zobrazení čísel na číselné ose, porovnávání a zaokrouhlování čísel. Metody- slovní, názorně demonstrační a grafická.

Více

Příloha k ŠVP Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4, příspěvková organizace

Příloha k ŠVP Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4, příspěvková organizace Učební plán Poznámky k učebnímu plánu 1. stupně: Disponibilní hodiny byly na 1. stupni využity na posílení výuky předmětu Matematika a její aplikace (2) a také předmětu Člověk a jeho svět (2). Anglický

Více

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák:

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák: Matematika prima Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) využívá při paměťovém počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení provádí písemné početní operace v oboru přirozených zaokrouhluje,

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola. Dodatek č. 5 Matematika a její aplikace Matematika 2. období (4. a 5.

Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola. Dodatek č. 5 Matematika a její aplikace Matematika 2. období (4. a 5. Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola Dodatek č. 5 Matematika a její aplikace Matematika 2. období (4. a 5. ročník) Č.j.: ZS-KT-CAP-301/2013 Schváleno ped. radou dne 19. 6. 2013 Platné

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 5 týdně, povinný ČaPO: Sčítání a odčítání s přechodem přes desítku Žák: ČaPO: sčítá a odčítá v oboru do 20-ti s přechodem přes desítku - sčítání a odčítání v oboru přirozených čísel

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 5. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace Využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Více

5.3 MATEMATIKA 5.3.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.3 MATEMATIKA 5.3.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.3 MATEMATIKA 5.3.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah vyučovacího předmětu Matematika je dán obsahem vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace,

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Matematika 1.ročník str. učivo -témata číslo a početní operace geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty

Matematika 1.ročník str. učivo -témata číslo a početní operace geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty Matematika 1.ročník str. učivo -témata číslo a početní operace geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty přirozená čísla 1 až 5 správně čte daná čísla vyhledává je na číselné ose řadí čísla lineárně

Více

Matematika - 1. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 1. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 1. ročník Časový Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Přípravná část Poznávání vlastností předmětů, třídění podle vlastnosti Poznávání barev, třídění podle

Více

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu V tomto období shrnujeme a prohlubujeme vědomosti žáků ve všech oblastech jazykového vzdělávání na základní škole. K tomu jsou využívány

Více

Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Matematika Název Ročník Autor

Matematika Název Ročník Autor Desetinná čísla řádu desetin a setin 6. Opakování učiva 6.ročníku 7. Opakování učiva 6.ročníku 7. Opakování učiva 6.ročníku 7. Dělitelnost přirozených čísel 7. Desetinná čísla porovnávání 7. Desetinná

Více

Vyučovací předmět probíhá ve všech ročnících. V 1. ročníku se vyučují 4 hodiny matematiky týdně, v 2. 5. ročníku po 5 hodinách.

Vyučovací předmět probíhá ve všech ročnících. V 1. ročníku se vyučují 4 hodiny matematiky týdně, v 2. 5. ročníku po 5 hodinách. 5.2 Oblast: Předmět: Matematika 5.2.1 Obor: Charakteristika předmětu matematika 1. stupeň Matematika tvoří základ vzdělávacího působení v základní škole. Vede žáky k získávání matematických pojmů, algoritmů,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Matematika 3. období 6. ročník J.Coufalová : Matematika pro 6.ročník ZŠ (Fortuna) O.Odvárko,J.Kadleček : Sbírka úloh z matematiky pro 6.ročník ZŠ (Prometheus)

Více

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10.

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10. 5.10. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Seminář z matematiky Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Seminář z

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 3. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Matematika se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. ročníku 4 hodiny týdně ve

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v matematice je zaloţena na praktických činnostech, sleduje vyuţití matematických dovedností v praktickém

Více

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá Přehled učiva 1. ročník l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá l číselná řada 1-10, sčítání do 10, geometrické tvary Doksy l číselná řada 1-10, sčítání do 20 bez přechodu 10, slovní úloha

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled ČJL-9-1-01 Žák odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji - 9.r.

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA Časové, organizační a obsahové vymezení Ve všech předmětech platí stejná časová dotace jako pro žáky bez integrace. Žáka zapojujeme do všech činností a práce

Více

ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk Výuce Českého

ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk Výuce Českého ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk Výuce Českého jazyka je na II. stupni věnována vzhledem k lehkému mentálnímu

Více

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr Matematika - 6. ročník Provádí početní operace v oboru desetinná čísla racionálních čísel - čtení a zápis v desítkové soustavě F užití desetinných čísel - čte a zapisuje desetinná čísla - zaokrouhlování

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Jazyk český Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace má stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. U žáků rozvíjí

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Matematika a její aplikace Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Matematika a její aplikace Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Matematika a její aplikace Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1. Používá čtení a psaní v číselném oboru 0 1 000 000. 2. Rozumí lineárnímu uspořádání

Více

MATEMATIKA I. období (1. 3. ročník)

MATEMATIKA I. období (1. 3. ročník) MATEMATIKA I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Při vyučování matematice v prvním období základního vzdělávání při probírání určitého učiva: - seznámíme žáky s prvním pojetím daného problému

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, který žákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě.

Více

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 138 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 1. stupeň CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Více

časová dotace: 1. až 3. třída - 4 hodiny týdně, 4. a 5. třída 5 hodin týdně

časová dotace: 1. až 3. třída - 4 hodiny týdně, 4. a 5. třída 5 hodin týdně Výuka Matematiky je postavena na rozvíjení vlastních zkušeností žáků a na jejich přirozeném zájmu, přirozené schopnosti vnímat, pozorovat a experimentovat. Žáci se matematiku učí řešením úloh a činnostmi,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

Školní vzdělávací program pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením zpracovaný podle RVP ZV. Tvořivá škola. ZŠ Chotěšov

Školní vzdělávací program pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením zpracovaný podle RVP ZV. Tvořivá škola. ZŠ Chotěšov Školní vzdělávací program pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením zpracovaný podle RVP ZV Tvořivá škola ZŠ Chotěšov Č.j.: OŘ 11/2007 - VV 1. stupeň : 1. 5. Ročník Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková

Více

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Matematika poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě a umožňuje tak získávat matematickou gramotnost. Žáci získávají početní

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 6. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová Číslo a početní operace zaokrouhluje, provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor porovnává

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Škola dobré pohody Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ředitelka školy: Mgr. Dagmar Bičová Koordinátor ŠVP ZV: Mgr. Magdalena Krausová

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky

Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky Září Obor přirozených čísel Počítá předměty v daném souboru do 5 Vytváří soubory s daným počtem

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 4 4 4 5 17 Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět. Výuka probíhá převážně v kmenových třídách.

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 4 4 4 5 17 Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět. Výuka probíhá převážně v kmenových třídách. MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělání v matematice je zaměřeno na: užití matematiky v reálných situacích osvojení pojmů, matematických postupů rozvoj abstraktního myšlení

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Příloha č. 1b. I. stupeň NEPOVINNÝ PŘEDMĚT - ANGLICKÝ JAZYK

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Příloha č. 1b. I. stupeň NEPOVINNÝ PŘEDMĚT - ANGLICKÝ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Cizí jazyk - Anglický jazyk Příloha č. 1b I. stupeň NEPOVINNÝ PŘEDMĚT - ANGLICKÝ JAZYK 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Anglický jazyk ROČNÍK: 3. Umí pozdravit, rozloučí se, představí se, osloví osobu, vyjádří souhlas a

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. a 2. ročníku - 1

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň)

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení anglický jazyk jako důležitý cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností poskytuje jazykový základ

Více

6.5 Matematika 1.stupeň

6.5 Matematika 1.stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Matematika a její aplikace Matematika 6.5 Matematika 1.stupeň CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět matematika je předmět, který poskytuje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - Základní škola Velká Jesenice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - Základní škola Velká Jesenice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Charakteristika předmětu V předmětu Matematika je realizován obsah

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Číslo a početní operace - využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Český jazyk, Výtvarná výchova, Pracovní vyučování. Prv - (2. ročník): Čas Aj - (3.a 4.ročník): Čas

Český jazyk, Výtvarná výchova, Pracovní vyučování. Prv - (2. ročník): Čas Aj - (3.a 4.ročník): Čas 1.1.1. MATEMATIKA I. ST. - ve znění dodatku č.37 - platný od 1.9.2012, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, Standardů platných od 1.9.2013 a změn v RVP ZV platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Mírová, Mimoň Speciální třídy, Letná 236, 471 24 Mimoň Školní vzdělávací program ŠVP ZV Škola s vyhlídkou Zpracováno podle přílohy RVP ZV-LMP č. j. 150/2007 OBSAH 1 Charakteristika

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

4. 2 VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Nižší stupeň víceletého gymnázia 4.2.1 Matematika

4. 2 VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Nižší stupeň víceletého gymnázia 4.2.1 Matematika 2 VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Nižší stupeň víceletého gymnázia 1 Matematika Hodinová dotace Matematika 4 4 4 4 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace RVP ZV. Matematika

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník Charakteristika předmětu ANGLICKÝ JAZYK 3. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, poskytuje žákům jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě. Proniká

Více