2. Cizí jazyk. Anglický jazyk

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. Cizí jazyk. Anglický jazyk"

Transkript

1 2. Cizí jazyk Anglický jazyk 47

2 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Cizí jazyk Vyuovací pedmt: Anglický jazyk 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení pedmtu Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu Anglický jazyk vychází ze vzdlávacího oboru Cizí jazyk, který je souástí vzdlávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Obsahem tohoto pedmtu je naplování oekávaných výstup vzdlávacího oboru Cizí jazyk a souvisejících tématických okruh prezových témat Rámcového vzdlávacího programu pro vyšší gymnázium. Cílem je postupné zvládání mluvených a psaných projev a vytváení komplexní komunikaní kompetence. Aktivní znalost anglického jazyka usnaduje pístup žáka k informacím a k intenzivnjším osobním kontaktm, ímž umožuje vyšší mobilitu žáka a jeho rychlejší orientaci. Draz je kladen na zvyšování komunikativní úrovn, aby žáci mohli v tomto jazyce úinn komunikovat o bžných tématech, aby mohli navazovat spoleenské a osobní vztahy a nauili se porozumt kultue a zvykm jiných lidí a respektovat je. Pedmt probíhá formou vyuovacích hodin v kmenových tídách, jazykových uebnách a multimediální uebn. Všechny tídy jsou pro výuku plené. Pedmt pracuje s asovou dotací 4 hodiny týdn v 1. a 4. roníku a 3 hodiny týdn v 2. a 3. roníku (hodinová dotace je tak v 1. a 4. roníku posílena o 1 hodinu z disponibilní volné asové dotace). Vzdlávání v oboru cizí jazyk navazuje na úrove jazykových znalostí a komunikaních dovedností odpovídající úrovni A2 podle Spoleného evropského referenního rámce pro jazyky, které žák získal v pedchozím vzdlání, a smuje k dosažení úrovn B2 podle tohoto rámce. V hodinách AJ se krom frontální výuky využívá projektová výuka, skupinová práce, tídy se zapojují do soutží a olympiád, studenti se mohou zúastnit jazykových kurz ve Velké Británii nebo mezinárodních projekt. Základní kurz Roník Hodinová dotace 1. roník a kvinta 4 2. roník a sexta 3 3. roník a septima 3 4. roník a oktáva 4 48

3 b) Zalenní tematických okruh prezových témat PREZOVÁ TÉMATA TEMATICKÝ CELEK RONÍK Osobnostní a sociální výchova Sociální komunikace 1.roník 2. roník Morálka všedního dne Seberegulace, organizaní dovednosti a efektivní ešení problém Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti, 3.roník 4.roník Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova spolupráce a soutž Žijeme v Evrop Globalizaní a rozvojové procesy Globální problémy, jejich píiny a dsledky Vzdlání v Evrop a ve svt Základní problémy sociokulturních rozdíl Vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z rzného kulturního prostedí Environmentální výchova Životní prostedí regionu a eské republiky lovk a životní prostedí 1.roník 2. roník 3.roník 1.roník 2.roník 4.roník Mediální výchova Role médií v moderních djinách Média a mediální produkce Uživatelé, Úinky mediální produkce a vliv médií, Role médií v moderních djinách Média a mediální produkce, Mediální produkty a jejich významy 1.roník 2.roník 3.roník 4.roník 49

4 Kompetence k uení: c) Výchovné a vzdlávací strategie Poskytovat žákm pehled látky, kterou budou v prbhu roku probírat, a tím jim umožnit sledovat postupný pokrok v uení Pedstavovat novou slovní zásobu pomocí obrazové nápovdy a odvozování Porozumní textu ovovat vhodn zvolenými otázkami a aktivitami Dle aktuální poteby žák zaazovat do výuky speciální cviení k intenzivnímu procviení gramatiky a slovní zásoby Zaazovat do výuky opakovací lekce, pi kterých si žáci ovují své znalosti a hodnotí svou úrove zvládnutí dané látky Využívat znalostí žák z ostatních pedmt pi porozumní tení naun populárních text Kompetence k ešení problém: Zadávat takové úkoly, které vyžadují rzné studijní dovednosti Nabízet studentm texty na jim známá a blízká témata, která souvisí také s jinými pedmty Zadávat simulaci reálných situací, pi kterých žáci uplatní nejen znalosti z anglického jazyka, ale i svj kreativní pístup k danému problému Zadávat úkoly, pi jejichž realizaci žák využívá osobní poíta s jeho rznými praktickými programy a internet jako zdroj informací Zaazovat do výuky úlohy, které typov odpovídají maturitním zkouškám a pipravovat tak žáky na tyto zkoušky Kompetence komunikativní: Zadávat žákm cviení k procviování tení, psaní, poslechu a mluvení, vést je tak k osvojení si plynulé a efektivní komunikaci Procviovat jazykové funkce v rzných receptivních aktivitách, zejména pomocí audionahrávek a tením autentických text Zadávat samostatnou písemnou práci, ve které žáci prokážou své jazykové dovednosti a vyjádí také svj názor i postoj k situaci pomocí rzných slohových útvar Zaazovat diskusi na aktuální a žákm blízké téma Používat anglický jazyk jako jazyk vyuující, instruktážní Zadávat úkoly, pi jejichž realizaci žák využívá osobní poíta s jeho praktickými programy a internet jako zdroj informací 50

5 Kompetence sociální a personální : Vyžadovat pelivou a zodpovdnou práci s cviením na opakování uiva za úelem rozvoje schopnosti sebehodnocení žák Rozvíjet schopnosti žák vyhodnotit chování lidí, zaujmout stanovisko k problematice i situaci tením lánk popisující skutenou událost Témata pro písemnou práci vybírat tak, aby žáci psali o svých názorech a životních postojích Pedstavit jazykové funkce v kontextu píbhu mladých lidí, s nimiž se žák mže ztotožnit Slovn povzbudit žáky, kteí podceují své schopnosti a podporovat jejich sebejistotu Zadávat taková cviení a úkoly, pi kterých žáci mohou spolupracovat a vzájemn si pomáhat, vymovat názory, diskutovat Zaazovat diskuse na aktuální a žákm blízká téma Zaazovat do výuky práci ve dvojicích i v menších skupinách Kompetence obanské: V diskusi po petení populárn nauných text poukazovat na každodenní život lidí na celém svt Seznamovat žáky s kulturou jiných stát svta a vhodn volenými otázkami dovést žáky ke srovnání rzných kultur a jejich respektování Využívat témata k podnícení diskuse o událostech a vývoji veejného života v R Využívat situaní dialogy v uebnici k diskusi o vztahu mezi osobními zájmy jedince a zájmu širší skupiny Kompetence k podnikavosti: Poskytovat žákm pehled látky, kterou budou v prbhu roku probírat, a tím jim umožnit sledovat postupný pokrok v uení Pi práci na úkolech vyžadovat, aby žáci uvádli píklady a poznatky z reálného svta Dávat jasné pokyny pro práci, stanovit dílí cíle Na asov nebo obsahov náronjších úkolech uit žáky nepeceovat svoje schopnosti a být realistití pi odhadování svých znalostí a schopností Po petení lánku i poslechu ukázky klást otázky k textu tak, aby žáci nejen prokázali porozumní obsahu, ale zaujali stanovisko k problematice se zvážením všech rizik, které by jejich rozhodnutí mohlo pinést 51

6 2. Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu Roník: 1.roník a kvinta Oekávané výstupy Žák s vizuální oporou rozumí popisu osoby rozumí populárn-naunému textu pojednávající o volném ase mladých lidí ve Velké Británii rozumí tenému, populárnnaunému textu o mód, módních trendech a vzhledu mladých lidí popíše osobnost známého lovka popíše vzhled jiné osoby vyjádí, co se mu líbí a co nelíbí vymuje si názory s kamarádem o povaze lidí napíše svj osobní profil do internetové chatroom rozumí tené zpráv ze sportovního utkání vyplní dotazník o svém vztahu k sportu s vizuální oporou pojmenuje bžné sporty strun popíše sportovní událost pomocí slovní nápovdy formuluje otázky pro interview se sportovcem vede interview se sportovcem/sportovkyní povídá si s kamarádem o tom, co dlali v uplynulých dnech ústn strun referuje o minulé události napíše lánek do asopisu o slavném sportovci Obsah uiva pítomný as prostý vs pítomný as prbhový sloveso + infinitiv/gerundium pídavná jména negativní pedpony modifikaní píslovce intonace v otázkách minulý as prostý vs minulý as prbhový sport, volný as výslovnost koncového -ed PT a TO MKV: Základní problémy sociokulturních rozdíl MV: Role médií v moderních djinách 52

7 rozumí popisu msta i venkova podle instrukcí najde cíl své cesty rozumí popisu turisticky zajímavého místa na letáku rozliší ve vt, zda jde o generalizující informaci nebo ne s vizuální oporou popíše prostedí venkova nebo msta vysvtlí smr cesty a zeptá se na nj vyjmenuje výhody a nevýhody bydlení ve mst i na venkov a vyjádí se k nim zeptá se jiné osoby na zpsob a místo jejího bydlení a na podobné otázky odpoví, vede rozhovor nad plánkem msta vytvoí leták, ve kterém informuje o turisticky zajímavém míst pomocí nápovdy identifikuje filmové žánry rozumí v slyšeném textu, o jakém filmovém žánru se mluví rozumí obsahu a vystihne hlavní body podrobného životopisu slavné osobnosti rozumí obsahu výtahu z filmu strun vyjádí svj názor na shlédnutý film porovná dva filmy, vystihne hlavní myšlenky a hlavní body filmu vymuje si s kamarádem své názory na film koupí si lístky do kina osobn i po telefonu požádá o zopakování informace, pokud ji nepostihne vytvoí písemný výtah obsahu filmu, který se mu líbil poitatelná a nepoitatelná podstatná jména, vyjádení množství leny neuritá zájmena msto a venkov pedložky pohybu složená slova výslovnost uritého lenu the pídavná jména zakonena na - ed, -ing 2. a 3. stupe pídavných jmen, srovnávání filmové žánry pídavná jména popisující film typy TV program, oslabená výslovnost slov ve vt VMEGS: Žijeme v Evrop MV: Vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z rzného kulturního svta 53

8 s vizuální oporou rozliší a pojmenuje druhy obchod z rozhovoru rodilých mluvích pozná, v jakém obchod se nachází vystihne hlavní body teného, populárn nauného textu o píležitostech, kdy si lidé ve Velké Británii dávají dárky uvede, do jakých obchod rád/nerad chodí zeptá se kamaráda, jak dlouho nco trvá vyhledá konkrétní informaci v populárn-nauném textu o významných budovách ústn popíše významnou budovu diskutuje s kamarádem, jaký dárek koupit svému blízkému vymuje si informace s vrstevníkem o píležitostech, kdy si v rodin dávají dárky koupí v obchod dárek pro blízké napíše neformální dkovný dopis pedpítomný as minulý as vs pedpítomný as otázka Jak dlouho? nakupování, peníze, zvláštní píležitosti budovy, v obchod výslovnost ísla v cenách OSV: Sociální komunikace Roník: 2. roník a sexta Oekávané výstupy Žák pojmenuje elektronické pístroje a piadí k nim jejich funkci rozumí smyslu rozhovoru dvou lidí ztracených v pírod o tom, jak zamýšlí ešit svou situaci vystihne obsah jednotlivých odstavc populárn nauného textu o využití mobilu rozumí hlavní myšlence slyšeného textu o zpsobu používání mobilu Obsah uiva elektronické pístroje, místa frázová slovesa, vyjádení budoucího dje, nulový len, vyjádení snad, možná PT a TO VMEGS: Globalizaní a rozvojové procesy 54

9 vystihne hlavní myšlenku v krátkém nauném textu o detektoru lži rozumí obsahu krátkého textu o pravdpodobnosti stavu vcí strun vyjádí, co zamýšlí dlat v dané situaci vyhledá ve teném, populárnnauném textu o technologii konkrétní informace vyjádí svj názor na užitenost technologie napíše formální dopis rozliší a pojmenuje rzné druhy vzájemných pozdrav lidí rozumí slyšenému textu o chování lidí v rzných zemích rozumí tenému, populárnnaunému textu o stolování v jiných zemích rozumí tenému, populárnnaunému textu o stolování v jiných zemích vystihne hlavní body populárn-nauného textu o neobvyklých svátcích a jejich oslavách rozumí obsahu slyšeného rozhovoru pozvání na veírek vyhledá konkrétní informace v populárn-nauném textu o rodinných oslavách Dne díkuvzdání v USA zformuluje pozvání na spolený veer ústn pozve kamaráda na veírek, v rozhovoru pijme nebo odmítne pozvání na veírek napíše krátký dopis kamarádovi, ve kterém ho pozve na oslavu narozenin napíše krátký dopis kamarádovi, ve kterém pijme pozvání na veírek gesta, sociální aktivity, pozvání frázová slovesa, slovesa muset, nesmt, nemuset, podmínkové vty 1. kondicionál will, won t - výslovnost OSV: Sociální komunikace 55

10 s vizuální oporou pojmenuje hlavní globální problémy rozumí hlavnímu tématu krátkého projevu v rozhlasu rozumí slyšenému i tenému krátkému textu nebo vtám navrhující ešení globálních problém vystihne hlavní body nauného textu o pírodní katastrof pojmenuje hlavní problémy v R vyplní environmentální kvíz navrhne, jak by šlo zlepšit životní prostedí v jeho okolí poradí kamarádovi, jak se v nenadále situaci zachovat vymuje si s kamarádem názory, co by dlali za jistých podmínek i situace zeptá se na radu, co dlat ve svízelné situaci sdlí své názory k jednomu z globálních problém pojmenuje bžné zloiny a projevy vandalismu pochopí, o jakém zloinu se v rozhovoru lidí baví rozumí krátkému tenému textu o neobvyklých zloinech rozumí hlavním bodm životopisu o autorovi Sherlocka Holmese pochopí hlavní myšlenku populární zprávy o neobvyklém trestním inu a vyhledá v ní konkrétní informace gramaticky správn formuluje sled událostí a jeho inností bhem dne vyjádí svj názor na detektivky nahlásí na policejní stanici krádež vypovídá na policejní globální problémy, rady pípony podstatných jmen, 2. kondicionál, vyjádení Kdyby tak should, shouldn t, would, wouldn t - výslovnost zloin a zloinci, extrémy, výpov o zloinu tvorba podstatných jmen pomocí pípon, hovorové výrazy výslovnost: tvorba podstatných jmen pomocí pípon, hovorové výrazy MVEGS: Globální problémy, jejich píiny a dsledky EV: Životní prostedí regionu a eské republiky OSV: Morálka všedního dne 56

11 stanici pevypráví píbh s pomocí poznámek pojmenuje žánr literatury nebo druh publikace podle struného popisu rozumí slyšeným dotazníkovým otázkám ve slyšeném popisu nácviku divadelní hry rozpozná, o jakou hru jde rozumí obsahu krátkého nauného textu o výjimených typech textu vyhledá konkrétní údaje v teném životopise W. Shakespeara strun charakterizuje známého eského spisovatele a jeho tvorbu vyhledá v textu hovorové výrazy a vysvtlí je bžnými slovy vyhledá detailní informace v recenzi knihy body textu slyšené simuluje interview se známým spisovatelem zamluví si v knihkupectví knížku, o kterou má zájem a zjistí detaily vyzvednut napíše recenzi knihy, kterou peetl a která se mu líbila publikace, knihy a texty, fikce, oddlení v knihkupectví trpný rod v pítomném ase, trpný rod v ostatních asech pízvuk ve slovech MV: Média a mediální produkce 57

12 Roník: 3. roník a septima Oekávané výstupy Žák rozpozná druh popisovaného modelu rozliší národnost mluvího popíše život neobyejného lovka popíše obleení charakterizuje lidi rzných národností vypráví o lidech napíše o sob v strukturovaném osobním dopise vede rozhovor s kamarádem o souasných a minulých innostech, o lidech a událostech na fotkách rozumí slyšenému vyprávní a pocitm mluvího vyhledává specifických informací v teném vyprávní rozumí popisu významného dne v Británii rozumí populárn naunému textu v asopise popíše svoje pocity vypráví píbh z dtství popíše život ped mnoha lety popíše památné události života napíší vyprávní o události jednoho veera zeptá se kamaráda na pocity diskutuje o smyslu oslavy dn zeptá se na detaily dovedností Obsah uiva složená pídavná jména národnosti poadí pídavných jmen ve vt pítomný as statická a dynamická slovesa pocity koncovky podstatných jmen pedpony pídavných jmen vazba pídavného jména a pedložky poadí slov pídavná jména s koncovkou -ed a -ing frázová slovesa minulý as vazba used to zvolací vty PT a TO MV: Uživatelé, úinky mediální produkce a vliv médií, role médií v moderních djinách VMEGS: Vzdlání v Evrop a ve svt 58

13 v inzerátu rozpozná místo práce, její nápl a charakter rozumí naunému textu rozumí novinovému lánku se statistickými údaji rozumí hlavní myšlence teného popisu lovka a jeho práce odhadne myšlenku lánku podle obrázku vyhledá specifické informace v nauném lánku rozumí obsahu inzerát pojmenuje povolání podle pracovní innosti popíše pomocí vedlejší vty osobu nebo místo napíše žádost o práci povolání a vyjádení rodu,místa a innosti v práci popis práce koncovky podstatných jmen vyjadující povolání oddlitelná a neoddlitelná frázová slovesa vztažné vty vypustitelné a nevypustitelné intonace otázek a zvolacích vt OSV: Seberegulace, organizaní dovednosti a efektivní ešení problém vymní si názory na zajímavé povolání, diskutuje o výhodách a nevýhodách práce v zahranií, o pedsudcích pi volb povolání ptá se a odpovídá pi pracovním pohovor rozpozná o jakém zranní mluví hovoí rozumí krátkému tenému popisu adrenalinového sportu pochopí hlavní myšlenku nauného textu o obezit rozumí slyšenému popisu životního stylu rozumí hlavním bodm populárn nauného lánku rozpozná význam homonyma pozná o jakou nemoc jde pojmenuje ásti tla a zranní rozliší dj probíhající od minulosti do souasnosti i budoucnosti popíše nemoc ásti tla vnitní orgány bolesti symptomy nemoci minulý as a pedpítomný as pedpítomný as prbhový homonyma OSV: Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti 59

14 napíše neformální dopis s informací o novinkách zeptá se na zranní v život zeptá se a odpovídat na otázky, co jsem dokázal v život rozpozná, o kterém pístroji je e rozumí myšlence novinového lánku o politice rozliší mluvího podle názoru na životní prostedí rozumí, co navrhují mluví dlat ve volném ase postihne hlavní myšlenku eseje o budoucnosti svta pojmenuje pístroje výpoetní techniky gramaticky správn formuluje odhad vývoje techniky vyjádí názor na innost místního zastupitelstva gramaticky formuluje, co se stane v konkrétní dobu v budoucnosti povídá o používání pístroj souhlasí a nesouhlasí s vývojem budoucí události zeptá se, co bude kamarád dlat v uritou dobu v budoucnosti navrhne innost na víkend poítaová technika pedpony podstatných jmen složená podstatná jména ustálená spojení slovesa a podstatného jména tzv. nultý kondicionál vyjádení spekulace a pedpovdi tzv. první kondicionál budoucí as prostý a prbhový asové vty slovesa s vazbou s infinitivem OSV: Seberegulace, organizaní dovednosti a efektivní ešení problém 60

15 Roník: 4. roník a oktáva Oekávané výstupy Žák V slyšeném textu rozliší innost popisovaných osob Rozumí obsahu populárn nauného lánku a umí ho doplnit Rozumí informacím o kriminálním píbhu Rozumí inzerátm o ubytování Pojmenuje vybavení a píslušenství domu a bytu Vyvodí závr na základ pochopení fakt Reprodukuje vyslechnutý text Reprodukuje dotazy jiných Strun popíše životní události Rezervuje si ubytování dopisem Simuluje rozhovor novináe a svdka Umí se dohodnout na kompromisu Rozumí tenému textu popisující citový vztah Porozumí obsahu textu o seznamování a doplní ho o informace Vyjádí názor na tzv. rychloseznamku Rozumí tématu rozhlasového vysílání o básníkovi Porozumí obsahu básn Rozumí novinovým lánkm o vztazích pes internet Rozpozná z rozhovoru vztah 2 lidí Vypráví o seznamování Popíše život oblíbeného spisovatele Formuluje hlavní myšlenku písn Srovná si své zážitky a dojmy Pedstaví se druhé osob Obsah uiva Dm a zahrada Rozhovor s policejním inspektorem Mytické a reálné píbhy Rezervace ubytování Interview Kladení otázek Rozhodování Psaní žádosti o ubytování Vyjádení jistoty nebo pochybnosti pro minulý dj Nepímá e Nepímá otázka Vazba slovesa na 2 pedmty Schzky a vztahy Etapy vztahu Životy spisovatel Vztahy pes internet Srovnávání Popisy života Vyprávní o nereálných situacích Odpovdi na pozvání Internetová komunikace 2. a 3. stupe pídavných jmen a píslovcí asové výrazy 2. kondicionál asové dovtky Pací vty asové pedložky PT a TO MV: Mediální produkty a jejich významy EV: lovk a životní prostedí 61

16 Umí reagovat na pozvání Rozumí píbhu o cestování Rozliší informace hlášení pro cestující Rozumí lánku o vývoji dovolené Pochopí obsah teného sci-fi Rozliší chronologii dje v slyšeném dialogu Popíše podle obrázku situace Charakterizuje výhody a nevýhody druh cestování Formuluje vty o výrob a použití dopravních prostedk Formuluje dotazy o odbavování na letišti Napíše pozdrav z dovolené Pochopí myšlenku citátu ze sci-fi románu Rozliší názory mluvích na jejich vztah k penzm Rozumí názorm na reklamy Rozumí novinovým lánkm Rozumí obrazným pirovnání k písním Rozlišuje stanoviska mluvích Gramaticky správn formuluje služby nebo innosti Umí vyjádit souhlas i nesouhlas s názory Umí vysvtlit své názory Vyžádá si informace pomocí písemného projevu Diskutuje o reklam na školách Zeptá se kamaráda, co by dlal kdyby.. Umí obhájit své stanovisko V slyšeném rozhovoru postihne názory na umlecká díla Umí hovoit o typech umní Rozumí lánkm o umleckých žánrech V textu piadí titulky a vyhledá specifické fráze Pojmenuje bžné typy divadelního a výtvarného umní Cestování a doprava Dovolená, výlety a exkurze Turistika Na letišti Výmna názor na dovolené Popisy cesty Výhody a nevýhody cestování Deníky z cest Výmna informací Psaní pohlednic Trpný rod Neuritá zájmena Nepímé otázky Slovesa s pedložkami Peníze a platby ísla Reklama Informace Vyprávní o penzích Klady a zápory reklam Ustálená spojení pedložek a podstatných jmen Žádosti o informace Vyjádení nechat si nco udlat Zvratná zájmena 3. kondicionál Úelové vty Výtvarné a divadelní umní Umlci a jejich innost Názory na moderní umní Diskuze a hodnocení popisy dl Píestí Všeobecná zájmena Tak/ takový Drazy MV: Média a mediální produkce MV: Úinky mediální produkce MV: Mediální dopady na umní OSV: Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti. Spolupráce a soutž 62

17 Vyjádí názor na umlecká díla Popíše vztah spolužák k umní Popíše pedstavení a vyjádí na nj svj názor Napíše esej o vlivu umní na náš život Objasní svj postoj k umní Reaguje na novinový lánek o umní Vymní si názory na umní Podmtné vty Všichni, každý, málo, trochu 63

18 Volitelný pedmt - dvouletý Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Cizí jazyk Vyuovací pedmt: Seminá z anglického jazyka 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení pedmtu Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu Seminá z anglického jazyka vychází ze vzdlávacího oboru Cizí jazyk, který je souástí vzdlávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Pedmt si klade za cíl integrovat pedchozí znalosti student, tedy celkové zvládání mluvených a psaných projev a vytváení komplexní komunikativní kompetence, a tyto znalosti a dovednosti nadále rozšiovat a prohlubovat. V seminái se pracuje intenzivn se všemi základními oblastmi jazyka, jako jsou slovní zásoba, výslovnost, gramatika, a rozvíjí nad rámec bžné výuky jazykové dovednosti a kompetence. Pedmt probíhá formou vyuovacích hodin v odborných jazykových uebnách nebo v multimediální uebn, která je vybavena audiovizuální technikou (PC, videorekordér, interaktivní tabule). Používané formy a metody výuky jsou zejména motivaní, vedle frontální formy se v hodinách využívá skupinová práce, práce ve dvojicích. Krom primárních text se využívají texty Nadaního fondu Prague Post, asopis Bridge, internet, program pro podporu výuky jazyk ISL. Úkolem student je vytvoit v prbhu dvou let trvání semináe roníkovou práci, jejíž souástí je prezentace a obhajoba. Studenti se zapojují také do projekt Comenius, Youth Challenge Week, Model United Nations, absolvují divadelní pedstavení v anglickém jazyce, úzce spolupracují také s brnnskou kanceláí British Council. Pedmt Roník Hodinová dotace Seminá z anglického 3. roník a septima 2 jazyka 4. roník a oktáva 3 64

19 b) Zalenní tematických okruh prezových témat PREZOVÁ TÉMATA TEMATICKÝ CELEK RONÍK Osobnostní a sociální výchova Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti Sociální komunikace Morálka všedního dne Seberegulace, organizaní dovednosti a efektivní ešení problém Spolupráce a soutž 3. roník 4.roník Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Globální problémy,jejich píiny a dsledky Žijeme v Evrop Globalizaní a rozvojové procesy Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová spolupráce Vzdlávání v Evrop a ve svt Základní problémy sociokulturních rozdíl 3.roník 4.roník 3.roník Environmentální výchova lovk a životní prostedí Životní prostedí regionu a R Problematika vztah organism a prostedí lovk a životní prostedí 4.roník 3.roník Mediální výchova Uživatelé Role médií v moderních djinách 3.roník 65

20 c) Výchovné a vzdlávací strategie Kompetence k uení uvádí novou gramatiku poukázáním na souvislost s gramatikou již probranou; zadává otázky a úkoly k nové látce, aby ml zptnou vazbu, zda žák vše pochopil; povzbuzuje žáky v rozšiování svých znalostí a motivuje je pro další uení stídáním rzných výukových metod; pravideln opakuje a procviuje slovní zásobu a gramatiku na konkrétních píkladech bžných situací Kompetence k ešení problém zaazuje do výuky práci ve dvojicích, pi které hledají spolené ešení problémové situace i úkolu, piemž každý z dvojice má jen polovinu informací; zaazuje do výuky dobrovolné cviení a aktivity, jejichž provedení nechává na žákovi využívá modelových ukázek jako inspiraci pi hledání ešení daného úkolu Kompetence komunikativní rozvíjí eové dovednosti žák pravidelným zaazováním párových a skupinových aktivit do výuky zadává praktická cviení k nácviku tvorby delší písemného projevu; zaazuje do výuky rozhovory - simulaci bžných situací ze života mladých lidí z rzných zemí zaazuje do hodin simulaci komunikativnich situací, ve kterých žák rozvíjí aktuální slovní zásobu Kompetence sociální a personální nechává žáky domluvit se mezi sebou na spolené odpovdi na problémovou otázku; pravideln zaazuje do výuky kontrolní cviení a aktivity, a posiluje tak sebereflexi žák vybírá témata z každodenního života, která jsou blízká mladým lidem; Kompetence obanské k pochopení princip anglického jazyka žáky využívá kulturních rozdíl anglicky mluvících zemí vyžaduje od žák vyjádení osobního názoru a zaujetí vlastního stanoviska k problémovému tématu; pomocí témat vtahuje žáka do mezinárodního multikulturního prostedí vhodnými otázkami a formulováním svého názoru vybízí žáka k zaujetí stanoviska k hlavní myšlence slyšeného nebo teného textu; Kompetence k podnikavosti poskytuje všem žákm dostatek slovní zásoby a gramatických struktur k úspšnému zvládnutí bžných životních situací 66

21 poskytuje zvláštní a adresní pomoc tm žákm, kteí se pipravují ke složení jazykové zkoušky vhodným výbrem témat pomáhá žákm zvládnout s jistotou a samostatn životní situace, ve kterých musí použít anglický jazyk 67

22 Roník: 3. a septima 2. Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu Oekávané výstupy Žák Obsah uiva PT a TO dokáže pochopit obsah textu a doplní jej o chybjící ásti porozumí nahrávce na abstraktní téma, vztahm mezi myšlenkami,zodpoví doplující dotazy a rozpozná zda je daná informace pravda i lež rozliší slovní druhy a zvládne je samostatn tvoit písemn reaguje na neformální na téma rodina a pátelé,vyjádí svj názor na populárn-nauné téma diskutuje o domácích pracích, zjistí podrobnjší informace o druhé osob a vyjmenuje pidružené innosti vyjádí svj názor na významné události v život jedince popisuje obrázek s rodinnou tématikou a reaguje na podnty doplnní textu o slova tvorba slovních druh psaní diskuze nad obrázky znaménkový test test s více možnostmi sestavení textu s vlastními argumenty VMEGS: Žijeme v Evrop MKV: Základní problémy sociokulturních rozdíl 68

23 pochopí obsah teného lánku na sociologické téma, vyhledá detailní informace a shrne hlavní myšlenku lánku rozumí nahrávce popisující vzhled lidí a rozpozná chybné informace v pedloženém textu na základ znalosti gramatiky rozliší vhodné slovní druhy a doplní je do textu sestaví neformální dopis kamarádovi a piblíží mu život ve své zemi nad obrázky diskutuje o významných dnech v roce,jejich smyslu a oslavách vyhledá specifické informace v krátkém teném textu na politické téma a seadí mluví dle posloupnosti a vepíše chybjící slova iniciuje rozhovor, používá vhodné výrazy a fráze vyjadující souhlas, nesouhlas, nejistotu a složit argumentuje tvorba slov hledání pravdivých i lživých údaj sestavení neformálního dopisu gramatický test sepsat lánek do studentského asopisu diskuze nad tematickými fotografiemi OSV: Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti Sociální komunikace MV: Uživatelé Role médií v moderních djinách dokáže rychle pehlédnout dlouhý text o etzových restauracích a najít dležité podrobnosti porozumí delší nahrávce propozin i jazykov,rozhodne o podobnosti i odlišnosti nabízených možností písemn reaguje na formální téma a vyjádí vlastní názor na význam pošty a internetu v dnešní dob a obhájí své stanovisko doplnit chybjící slova do textu spojování informací dle kontextu sestavení formální stížnosti diskuze nad obrázky test s danými volbami odpovdí EV: lovk a životní prostedí MV: Mediální produkty a jejich význam Uživatelé 69

24 klade dotazy kamarádovi, formuluje alternativní dotazy, diskuze je stimulována vizuálními pomckami rozumí novinovému lánku o nakupování a rozhodne, zda jsou údaje pravdivé i lživé vyslechne nahrávku osobních i obchodních údaj a správn je zaznamená do formuláe diskutuje nad obrázky o nakupování, vyjaduje vlastní postoj, dotazuje se jiné osoby a pípadn argumentuje postihne hlavní myšlenku obsáhlého textu o bydlení, doplní dané vty na správné místo vyjmenuje bžné typy nábytku, typ dom a interiérového zaízení písemn reaguje na výzvu kamaráda žádající o informace k rodnému mstu, jeho poloze, nabízených aktivitách a tradicích diskutuje o doporueních, výhodách a nevýhodách bydlení na vesnici i ve mst za podpory kontrastních obrázk, využívá znalostí popisu místa i osoby, vhodnou frazeologii rozumí tenému letáku o možnosti ubytování pro studenty a správn piadí popis k místu. na základ vyslechnuté nahrávky rozliší pravdivou i lživou informaci o život v Austrálii pro studentský asopis vepsat chybjící vty napsat stídavý dialog o obrázcích výbr správné odpovdi z více možností hledání slov v textu sestavit píspvek do studentského asopisu dialog o statistických údajích VMEGS: Žijeme v Evrop Globalizaní a rozvojové procesy EV: Životní prostedí regionu a R 70

25 popíše ideální dm, jeho vybavení a umístní zhodnotí souasnou statistiku délky pracovní doby pro muže a pro ženy, formuluje vlastní názor a srovná ji s minulostí rozumí faktografickému textu o Kanad a zodpoví doplující dotazy, které dohledává v textu vyslechne nahrávku pedpovdi poasí ve spisovné ei a opraví chybné údaje v pedtištném textu na základ peteného textu rozliší žádané informace a vepíše je do tabulky dokáže v písemné form sestavit krátký leták o recyklování odpadu a napsat prvodní formální dopis o nutnosti ochrany životního prostedí iniciuje hovor na téma rodina a její vztah k životnímu prostedí,dialog je podporován tematickými obrázky slovn shrne obsah teného lánku o ohrožených zvíecích druzích a vybere nejvýstižnjší popis obsahu, neznámá slova pochopí z kontextu a dokáže je vysvtlit písemn vyjádí svj názor na ochranu pírody, rozvine hlavní myšlenky a dodržuje návaznost srozumiteln popisuje obrázek a vypravuje o píinách a dsledcích akce, vytváí hypotézy a reaguje na partnerovy alternativy oprava chyb v textu výbr odstavc z možností psaní letáku dohledání pravdivých údaj tvorba a hledání slovesných tvar diskuze nad obrázky VMEGS: Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová spolupráce EV: Problematika vztah organism a prostedí lovk a životní prostedí 71

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Praha 2004 Autoi Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání VÚP Praha Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání zpracovali: Celková gesce pípravy

Více

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

Gymnázium, Hodonín, Legionářů 1

Gymnázium, Hodonín, Legionářů 1 Gymnázium, Hodonín, Legionářů 1 Školní vzdělávací program Všeobecné čtyřleté gymnázium a Všeobecné osmileté gymnázium vyšší stupeň Denní studium Zpracováno podle Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia

Více

Školní vzdělávací program pro jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky

Školní vzdělávací program pro jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Školní vzdělávací program pro jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Pilotní verze 2008 JANUA LINGUARUM RESERATA aneb BRÁNA JAZYKŮ OTEVŘENÁ (zpracováno podle RVP pro JŠ s právem SJZ) Mottem našeho

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

Francouzský jazyk vyšší gymnázium

Francouzský jazyk vyšší gymnázium Francouzský jazyk vyšší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávací oblasti Další cizí jazyk. Obsah výuky DCJ je na čtyřletém gymnáziu i na vyšším stupni víceletého

Více

Rámcový vzdělávací program pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Rámcový vzdělávací program pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Rámcový vzdělávací program pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky 2009 OBSAH ČÁST A... 2 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky (dále

Více

Gymnázium Havlíčkův Brod

Gymnázium Havlíčkův Brod ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ denní forma vzdělávání Gymnázium Havlíčkův Brod Dignitatis memores ad optima intenti 1. Obsah: 1. Obsah:...2 2. Identifikační údaje...3 3. Průřezová

Více

Volitelné pedmty píloha ŠVP

Volitelné pedmty píloha ŠVP Volitelné pedmty píloha ŠVP strana 1 Gymnázium, Brno, t. Kpt. Jaroše 14, Volitelné pedmty - píloha ŠVP Systém volitelných pedmt na vyšším gymnáziu Systém volitelných pedmt na vyšším gymnáziu matematická

Více

III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté

III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté Platnost dokumentu od 1. 9. 2009 1 Obsah 1. Učební plán... 4 2. Začlenění průřezových

Více

GYMNÁZIUM PÍSEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia

GYMNÁZIUM PÍSEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia GYMNÁZIUM PÍSEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia 2014 Obsah: 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1. Velikost školy... 5 2.2.

Více

4. Základy spoleenských vd

4. Základy spoleenských vd 4. Základy spoleenských vd 255 Vzdlávací oblast: lovk a spolenost Vzdlávací obor: Obanský a spoleenskovdní základ Vzdlávací pedmt: Základy spoleenských vd 2. Charakteristika vyuovacích pedmt ( základní

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. 1 Pojetí školního vzdlávacího programu Základní vzdlávání prochází zásadními zmnami. Každá škola získala více pedagogické autonomie s možností pizpsobení

Více

Hotelová škola Mariánské Lázně

Hotelová škola Mariánské Lázně Hotelová škola Mariánské Lázně Školní vzdělávací program: Hotelnictví a turismus Kód a název oboru vzdělávání: 65-42-M/01 Hotelnictví Délka a forma studia: čtyřleté denní studium Stupeň vzdělání: střední

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět český jazyk a literatura je součástí vzdělávací

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o., Brno

Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o., Brno Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o., Brno 1 Adresa: Dukelská 65, 614 00 Brno Zřizovatel: Mgr. Eliška Hávová Název ŠVP: Veterinářství Kód a název oboru vzdělávání: 43 41 M /01 Veterinářství Stupeň

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ

UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ Obsah: ČESKÝ JAZYK 3 CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA 21 ANGLICKÝ JAZYK 25 KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE 35 DRUHÝ CIZÍ JAZYK 39 NĚMECKÝ JAZYK 41 FRANCOUZSKÝ JAZYK 52 RUSKÝ JAZYK 59 MATEMATIKA

Více

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně.

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně. Anglický jazyk 1. Obsahové a organizační vymezení Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět od 3. do 9. ročníku. V 1 a 2. ročníku nabízíme Anglický jazyk jako nepovinný předmět. Vzdělávání

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA (pro nižší stupeň víceletého gymnázia) 79-41-K/81 Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika školy III. Charakteristika ŠVP Zaměření školy Profil absolventa Organizace

Více

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola 1 Učební osnovy 1.1 Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání a jazyková kultura patří k

Více

Příloha ŠVP volitelné předměty

Příloha ŠVP volitelné předměty Příloha ŠVP volitelné předměty OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM 2 OBSAH 1. Systém volitelných předmětů na osmiletém studiu... 5 2. Učební osnovy... 7 2.1. Dvouleté předměty... 7 2.1.1. Seminář z anglického jazyka...

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. Český jazyk a literatura. Oblast zahrnuje vyučovací předměty:

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. Český jazyk a literatura. Oblast zahrnuje vyučovací předměty: ZŠHM Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČJ69 Oblast zahrnuje vyučovací předměty: Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace Obsah: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 PROFIL ABSOLVENTA... 5 Uplatnění

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

Školní vzdělávací program Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Školní vzdělávací program Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Školní vzdělávací program Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium NG

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium NG Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Husova 1414, 508 22 Hořice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium NG 2009 OBSAH 1 1. ÚVOD 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Více