2. Cizí jazyk. Anglický jazyk

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. Cizí jazyk. Anglický jazyk"

Transkript

1 2. Cizí jazyk Anglický jazyk 47

2 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Cizí jazyk Vyuovací pedmt: Anglický jazyk 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení pedmtu Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu Anglický jazyk vychází ze vzdlávacího oboru Cizí jazyk, který je souástí vzdlávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Obsahem tohoto pedmtu je naplování oekávaných výstup vzdlávacího oboru Cizí jazyk a souvisejících tématických okruh prezových témat Rámcového vzdlávacího programu pro vyšší gymnázium. Cílem je postupné zvládání mluvených a psaných projev a vytváení komplexní komunikaní kompetence. Aktivní znalost anglického jazyka usnaduje pístup žáka k informacím a k intenzivnjším osobním kontaktm, ímž umožuje vyšší mobilitu žáka a jeho rychlejší orientaci. Draz je kladen na zvyšování komunikativní úrovn, aby žáci mohli v tomto jazyce úinn komunikovat o bžných tématech, aby mohli navazovat spoleenské a osobní vztahy a nauili se porozumt kultue a zvykm jiných lidí a respektovat je. Pedmt probíhá formou vyuovacích hodin v kmenových tídách, jazykových uebnách a multimediální uebn. Všechny tídy jsou pro výuku plené. Pedmt pracuje s asovou dotací 4 hodiny týdn v 1. a 4. roníku a 3 hodiny týdn v 2. a 3. roníku (hodinová dotace je tak v 1. a 4. roníku posílena o 1 hodinu z disponibilní volné asové dotace). Vzdlávání v oboru cizí jazyk navazuje na úrove jazykových znalostí a komunikaních dovedností odpovídající úrovni A2 podle Spoleného evropského referenního rámce pro jazyky, které žák získal v pedchozím vzdlání, a smuje k dosažení úrovn B2 podle tohoto rámce. V hodinách AJ se krom frontální výuky využívá projektová výuka, skupinová práce, tídy se zapojují do soutží a olympiád, studenti se mohou zúastnit jazykových kurz ve Velké Británii nebo mezinárodních projekt. Základní kurz Roník Hodinová dotace 1. roník a kvinta 4 2. roník a sexta 3 3. roník a septima 3 4. roník a oktáva 4 48

3 b) Zalenní tematických okruh prezových témat PREZOVÁ TÉMATA TEMATICKÝ CELEK RONÍK Osobnostní a sociální výchova Sociální komunikace 1.roník 2. roník Morálka všedního dne Seberegulace, organizaní dovednosti a efektivní ešení problém Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti, 3.roník 4.roník Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova spolupráce a soutž Žijeme v Evrop Globalizaní a rozvojové procesy Globální problémy, jejich píiny a dsledky Vzdlání v Evrop a ve svt Základní problémy sociokulturních rozdíl Vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z rzného kulturního prostedí Environmentální výchova Životní prostedí regionu a eské republiky lovk a životní prostedí 1.roník 2. roník 3.roník 1.roník 2.roník 4.roník Mediální výchova Role médií v moderních djinách Média a mediální produkce Uživatelé, Úinky mediální produkce a vliv médií, Role médií v moderních djinách Média a mediální produkce, Mediální produkty a jejich významy 1.roník 2.roník 3.roník 4.roník 49

4 Kompetence k uení: c) Výchovné a vzdlávací strategie Poskytovat žákm pehled látky, kterou budou v prbhu roku probírat, a tím jim umožnit sledovat postupný pokrok v uení Pedstavovat novou slovní zásobu pomocí obrazové nápovdy a odvozování Porozumní textu ovovat vhodn zvolenými otázkami a aktivitami Dle aktuální poteby žák zaazovat do výuky speciální cviení k intenzivnímu procviení gramatiky a slovní zásoby Zaazovat do výuky opakovací lekce, pi kterých si žáci ovují své znalosti a hodnotí svou úrove zvládnutí dané látky Využívat znalostí žák z ostatních pedmt pi porozumní tení naun populárních text Kompetence k ešení problém: Zadávat takové úkoly, které vyžadují rzné studijní dovednosti Nabízet studentm texty na jim známá a blízká témata, která souvisí také s jinými pedmty Zadávat simulaci reálných situací, pi kterých žáci uplatní nejen znalosti z anglického jazyka, ale i svj kreativní pístup k danému problému Zadávat úkoly, pi jejichž realizaci žák využívá osobní poíta s jeho rznými praktickými programy a internet jako zdroj informací Zaazovat do výuky úlohy, které typov odpovídají maturitním zkouškám a pipravovat tak žáky na tyto zkoušky Kompetence komunikativní: Zadávat žákm cviení k procviování tení, psaní, poslechu a mluvení, vést je tak k osvojení si plynulé a efektivní komunikaci Procviovat jazykové funkce v rzných receptivních aktivitách, zejména pomocí audionahrávek a tením autentických text Zadávat samostatnou písemnou práci, ve které žáci prokážou své jazykové dovednosti a vyjádí také svj názor i postoj k situaci pomocí rzných slohových útvar Zaazovat diskusi na aktuální a žákm blízké téma Používat anglický jazyk jako jazyk vyuující, instruktážní Zadávat úkoly, pi jejichž realizaci žák využívá osobní poíta s jeho praktickými programy a internet jako zdroj informací 50

5 Kompetence sociální a personální : Vyžadovat pelivou a zodpovdnou práci s cviením na opakování uiva za úelem rozvoje schopnosti sebehodnocení žák Rozvíjet schopnosti žák vyhodnotit chování lidí, zaujmout stanovisko k problematice i situaci tením lánk popisující skutenou událost Témata pro písemnou práci vybírat tak, aby žáci psali o svých názorech a životních postojích Pedstavit jazykové funkce v kontextu píbhu mladých lidí, s nimiž se žák mže ztotožnit Slovn povzbudit žáky, kteí podceují své schopnosti a podporovat jejich sebejistotu Zadávat taková cviení a úkoly, pi kterých žáci mohou spolupracovat a vzájemn si pomáhat, vymovat názory, diskutovat Zaazovat diskuse na aktuální a žákm blízká téma Zaazovat do výuky práci ve dvojicích i v menších skupinách Kompetence obanské: V diskusi po petení populárn nauných text poukazovat na každodenní život lidí na celém svt Seznamovat žáky s kulturou jiných stát svta a vhodn volenými otázkami dovést žáky ke srovnání rzných kultur a jejich respektování Využívat témata k podnícení diskuse o událostech a vývoji veejného života v R Využívat situaní dialogy v uebnici k diskusi o vztahu mezi osobními zájmy jedince a zájmu širší skupiny Kompetence k podnikavosti: Poskytovat žákm pehled látky, kterou budou v prbhu roku probírat, a tím jim umožnit sledovat postupný pokrok v uení Pi práci na úkolech vyžadovat, aby žáci uvádli píklady a poznatky z reálného svta Dávat jasné pokyny pro práci, stanovit dílí cíle Na asov nebo obsahov náronjších úkolech uit žáky nepeceovat svoje schopnosti a být realistití pi odhadování svých znalostí a schopností Po petení lánku i poslechu ukázky klást otázky k textu tak, aby žáci nejen prokázali porozumní obsahu, ale zaujali stanovisko k problematice se zvážením všech rizik, které by jejich rozhodnutí mohlo pinést 51

6 2. Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu Roník: 1.roník a kvinta Oekávané výstupy Žák s vizuální oporou rozumí popisu osoby rozumí populárn-naunému textu pojednávající o volném ase mladých lidí ve Velké Británii rozumí tenému, populárnnaunému textu o mód, módních trendech a vzhledu mladých lidí popíše osobnost známého lovka popíše vzhled jiné osoby vyjádí, co se mu líbí a co nelíbí vymuje si názory s kamarádem o povaze lidí napíše svj osobní profil do internetové chatroom rozumí tené zpráv ze sportovního utkání vyplní dotazník o svém vztahu k sportu s vizuální oporou pojmenuje bžné sporty strun popíše sportovní událost pomocí slovní nápovdy formuluje otázky pro interview se sportovcem vede interview se sportovcem/sportovkyní povídá si s kamarádem o tom, co dlali v uplynulých dnech ústn strun referuje o minulé události napíše lánek do asopisu o slavném sportovci Obsah uiva pítomný as prostý vs pítomný as prbhový sloveso + infinitiv/gerundium pídavná jména negativní pedpony modifikaní píslovce intonace v otázkách minulý as prostý vs minulý as prbhový sport, volný as výslovnost koncového -ed PT a TO MKV: Základní problémy sociokulturních rozdíl MV: Role médií v moderních djinách 52

7 rozumí popisu msta i venkova podle instrukcí najde cíl své cesty rozumí popisu turisticky zajímavého místa na letáku rozliší ve vt, zda jde o generalizující informaci nebo ne s vizuální oporou popíše prostedí venkova nebo msta vysvtlí smr cesty a zeptá se na nj vyjmenuje výhody a nevýhody bydlení ve mst i na venkov a vyjádí se k nim zeptá se jiné osoby na zpsob a místo jejího bydlení a na podobné otázky odpoví, vede rozhovor nad plánkem msta vytvoí leták, ve kterém informuje o turisticky zajímavém míst pomocí nápovdy identifikuje filmové žánry rozumí v slyšeném textu, o jakém filmovém žánru se mluví rozumí obsahu a vystihne hlavní body podrobného životopisu slavné osobnosti rozumí obsahu výtahu z filmu strun vyjádí svj názor na shlédnutý film porovná dva filmy, vystihne hlavní myšlenky a hlavní body filmu vymuje si s kamarádem své názory na film koupí si lístky do kina osobn i po telefonu požádá o zopakování informace, pokud ji nepostihne vytvoí písemný výtah obsahu filmu, který se mu líbil poitatelná a nepoitatelná podstatná jména, vyjádení množství leny neuritá zájmena msto a venkov pedložky pohybu složená slova výslovnost uritého lenu the pídavná jména zakonena na - ed, -ing 2. a 3. stupe pídavných jmen, srovnávání filmové žánry pídavná jména popisující film typy TV program, oslabená výslovnost slov ve vt VMEGS: Žijeme v Evrop MV: Vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z rzného kulturního svta 53

8 s vizuální oporou rozliší a pojmenuje druhy obchod z rozhovoru rodilých mluvích pozná, v jakém obchod se nachází vystihne hlavní body teného, populárn nauného textu o píležitostech, kdy si lidé ve Velké Británii dávají dárky uvede, do jakých obchod rád/nerad chodí zeptá se kamaráda, jak dlouho nco trvá vyhledá konkrétní informaci v populárn-nauném textu o významných budovách ústn popíše významnou budovu diskutuje s kamarádem, jaký dárek koupit svému blízkému vymuje si informace s vrstevníkem o píležitostech, kdy si v rodin dávají dárky koupí v obchod dárek pro blízké napíše neformální dkovný dopis pedpítomný as minulý as vs pedpítomný as otázka Jak dlouho? nakupování, peníze, zvláštní píležitosti budovy, v obchod výslovnost ísla v cenách OSV: Sociální komunikace Roník: 2. roník a sexta Oekávané výstupy Žák pojmenuje elektronické pístroje a piadí k nim jejich funkci rozumí smyslu rozhovoru dvou lidí ztracených v pírod o tom, jak zamýšlí ešit svou situaci vystihne obsah jednotlivých odstavc populárn nauného textu o využití mobilu rozumí hlavní myšlence slyšeného textu o zpsobu používání mobilu Obsah uiva elektronické pístroje, místa frázová slovesa, vyjádení budoucího dje, nulový len, vyjádení snad, možná PT a TO VMEGS: Globalizaní a rozvojové procesy 54

9 vystihne hlavní myšlenku v krátkém nauném textu o detektoru lži rozumí obsahu krátkého textu o pravdpodobnosti stavu vcí strun vyjádí, co zamýšlí dlat v dané situaci vyhledá ve teném, populárnnauném textu o technologii konkrétní informace vyjádí svj názor na užitenost technologie napíše formální dopis rozliší a pojmenuje rzné druhy vzájemných pozdrav lidí rozumí slyšenému textu o chování lidí v rzných zemích rozumí tenému, populárnnaunému textu o stolování v jiných zemích rozumí tenému, populárnnaunému textu o stolování v jiných zemích vystihne hlavní body populárn-nauného textu o neobvyklých svátcích a jejich oslavách rozumí obsahu slyšeného rozhovoru pozvání na veírek vyhledá konkrétní informace v populárn-nauném textu o rodinných oslavách Dne díkuvzdání v USA zformuluje pozvání na spolený veer ústn pozve kamaráda na veírek, v rozhovoru pijme nebo odmítne pozvání na veírek napíše krátký dopis kamarádovi, ve kterém ho pozve na oslavu narozenin napíše krátký dopis kamarádovi, ve kterém pijme pozvání na veírek gesta, sociální aktivity, pozvání frázová slovesa, slovesa muset, nesmt, nemuset, podmínkové vty 1. kondicionál will, won t - výslovnost OSV: Sociální komunikace 55

10 s vizuální oporou pojmenuje hlavní globální problémy rozumí hlavnímu tématu krátkého projevu v rozhlasu rozumí slyšenému i tenému krátkému textu nebo vtám navrhující ešení globálních problém vystihne hlavní body nauného textu o pírodní katastrof pojmenuje hlavní problémy v R vyplní environmentální kvíz navrhne, jak by šlo zlepšit životní prostedí v jeho okolí poradí kamarádovi, jak se v nenadále situaci zachovat vymuje si s kamarádem názory, co by dlali za jistých podmínek i situace zeptá se na radu, co dlat ve svízelné situaci sdlí své názory k jednomu z globálních problém pojmenuje bžné zloiny a projevy vandalismu pochopí, o jakém zloinu se v rozhovoru lidí baví rozumí krátkému tenému textu o neobvyklých zloinech rozumí hlavním bodm životopisu o autorovi Sherlocka Holmese pochopí hlavní myšlenku populární zprávy o neobvyklém trestním inu a vyhledá v ní konkrétní informace gramaticky správn formuluje sled událostí a jeho inností bhem dne vyjádí svj názor na detektivky nahlásí na policejní stanici krádež vypovídá na policejní globální problémy, rady pípony podstatných jmen, 2. kondicionál, vyjádení Kdyby tak should, shouldn t, would, wouldn t - výslovnost zloin a zloinci, extrémy, výpov o zloinu tvorba podstatných jmen pomocí pípon, hovorové výrazy výslovnost: tvorba podstatných jmen pomocí pípon, hovorové výrazy MVEGS: Globální problémy, jejich píiny a dsledky EV: Životní prostedí regionu a eské republiky OSV: Morálka všedního dne 56

11 stanici pevypráví píbh s pomocí poznámek pojmenuje žánr literatury nebo druh publikace podle struného popisu rozumí slyšeným dotazníkovým otázkám ve slyšeném popisu nácviku divadelní hry rozpozná, o jakou hru jde rozumí obsahu krátkého nauného textu o výjimených typech textu vyhledá konkrétní údaje v teném životopise W. Shakespeara strun charakterizuje známého eského spisovatele a jeho tvorbu vyhledá v textu hovorové výrazy a vysvtlí je bžnými slovy vyhledá detailní informace v recenzi knihy body textu slyšené simuluje interview se známým spisovatelem zamluví si v knihkupectví knížku, o kterou má zájem a zjistí detaily vyzvednut napíše recenzi knihy, kterou peetl a která se mu líbila publikace, knihy a texty, fikce, oddlení v knihkupectví trpný rod v pítomném ase, trpný rod v ostatních asech pízvuk ve slovech MV: Média a mediální produkce 57

12 Roník: 3. roník a septima Oekávané výstupy Žák rozpozná druh popisovaného modelu rozliší národnost mluvího popíše život neobyejného lovka popíše obleení charakterizuje lidi rzných národností vypráví o lidech napíše o sob v strukturovaném osobním dopise vede rozhovor s kamarádem o souasných a minulých innostech, o lidech a událostech na fotkách rozumí slyšenému vyprávní a pocitm mluvího vyhledává specifických informací v teném vyprávní rozumí popisu významného dne v Británii rozumí populárn naunému textu v asopise popíše svoje pocity vypráví píbh z dtství popíše život ped mnoha lety popíše památné události života napíší vyprávní o události jednoho veera zeptá se kamaráda na pocity diskutuje o smyslu oslavy dn zeptá se na detaily dovedností Obsah uiva složená pídavná jména národnosti poadí pídavných jmen ve vt pítomný as statická a dynamická slovesa pocity koncovky podstatných jmen pedpony pídavných jmen vazba pídavného jména a pedložky poadí slov pídavná jména s koncovkou -ed a -ing frázová slovesa minulý as vazba used to zvolací vty PT a TO MV: Uživatelé, úinky mediální produkce a vliv médií, role médií v moderních djinách VMEGS: Vzdlání v Evrop a ve svt 58

13 v inzerátu rozpozná místo práce, její nápl a charakter rozumí naunému textu rozumí novinovému lánku se statistickými údaji rozumí hlavní myšlence teného popisu lovka a jeho práce odhadne myšlenku lánku podle obrázku vyhledá specifické informace v nauném lánku rozumí obsahu inzerát pojmenuje povolání podle pracovní innosti popíše pomocí vedlejší vty osobu nebo místo napíše žádost o práci povolání a vyjádení rodu,místa a innosti v práci popis práce koncovky podstatných jmen vyjadující povolání oddlitelná a neoddlitelná frázová slovesa vztažné vty vypustitelné a nevypustitelné intonace otázek a zvolacích vt OSV: Seberegulace, organizaní dovednosti a efektivní ešení problém vymní si názory na zajímavé povolání, diskutuje o výhodách a nevýhodách práce v zahranií, o pedsudcích pi volb povolání ptá se a odpovídá pi pracovním pohovor rozpozná o jakém zranní mluví hovoí rozumí krátkému tenému popisu adrenalinového sportu pochopí hlavní myšlenku nauného textu o obezit rozumí slyšenému popisu životního stylu rozumí hlavním bodm populárn nauného lánku rozpozná význam homonyma pozná o jakou nemoc jde pojmenuje ásti tla a zranní rozliší dj probíhající od minulosti do souasnosti i budoucnosti popíše nemoc ásti tla vnitní orgány bolesti symptomy nemoci minulý as a pedpítomný as pedpítomný as prbhový homonyma OSV: Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti 59

14 napíše neformální dopis s informací o novinkách zeptá se na zranní v život zeptá se a odpovídat na otázky, co jsem dokázal v život rozpozná, o kterém pístroji je e rozumí myšlence novinového lánku o politice rozliší mluvího podle názoru na životní prostedí rozumí, co navrhují mluví dlat ve volném ase postihne hlavní myšlenku eseje o budoucnosti svta pojmenuje pístroje výpoetní techniky gramaticky správn formuluje odhad vývoje techniky vyjádí názor na innost místního zastupitelstva gramaticky formuluje, co se stane v konkrétní dobu v budoucnosti povídá o používání pístroj souhlasí a nesouhlasí s vývojem budoucí události zeptá se, co bude kamarád dlat v uritou dobu v budoucnosti navrhne innost na víkend poítaová technika pedpony podstatných jmen složená podstatná jména ustálená spojení slovesa a podstatného jména tzv. nultý kondicionál vyjádení spekulace a pedpovdi tzv. první kondicionál budoucí as prostý a prbhový asové vty slovesa s vazbou s infinitivem OSV: Seberegulace, organizaní dovednosti a efektivní ešení problém 60

15 Roník: 4. roník a oktáva Oekávané výstupy Žák V slyšeném textu rozliší innost popisovaných osob Rozumí obsahu populárn nauného lánku a umí ho doplnit Rozumí informacím o kriminálním píbhu Rozumí inzerátm o ubytování Pojmenuje vybavení a píslušenství domu a bytu Vyvodí závr na základ pochopení fakt Reprodukuje vyslechnutý text Reprodukuje dotazy jiných Strun popíše životní události Rezervuje si ubytování dopisem Simuluje rozhovor novináe a svdka Umí se dohodnout na kompromisu Rozumí tenému textu popisující citový vztah Porozumí obsahu textu o seznamování a doplní ho o informace Vyjádí názor na tzv. rychloseznamku Rozumí tématu rozhlasového vysílání o básníkovi Porozumí obsahu básn Rozumí novinovým lánkm o vztazích pes internet Rozpozná z rozhovoru vztah 2 lidí Vypráví o seznamování Popíše život oblíbeného spisovatele Formuluje hlavní myšlenku písn Srovná si své zážitky a dojmy Pedstaví se druhé osob Obsah uiva Dm a zahrada Rozhovor s policejním inspektorem Mytické a reálné píbhy Rezervace ubytování Interview Kladení otázek Rozhodování Psaní žádosti o ubytování Vyjádení jistoty nebo pochybnosti pro minulý dj Nepímá e Nepímá otázka Vazba slovesa na 2 pedmty Schzky a vztahy Etapy vztahu Životy spisovatel Vztahy pes internet Srovnávání Popisy života Vyprávní o nereálných situacích Odpovdi na pozvání Internetová komunikace 2. a 3. stupe pídavných jmen a píslovcí asové výrazy 2. kondicionál asové dovtky Pací vty asové pedložky PT a TO MV: Mediální produkty a jejich významy EV: lovk a životní prostedí 61

16 Umí reagovat na pozvání Rozumí píbhu o cestování Rozliší informace hlášení pro cestující Rozumí lánku o vývoji dovolené Pochopí obsah teného sci-fi Rozliší chronologii dje v slyšeném dialogu Popíše podle obrázku situace Charakterizuje výhody a nevýhody druh cestování Formuluje vty o výrob a použití dopravních prostedk Formuluje dotazy o odbavování na letišti Napíše pozdrav z dovolené Pochopí myšlenku citátu ze sci-fi románu Rozliší názory mluvích na jejich vztah k penzm Rozumí názorm na reklamy Rozumí novinovým lánkm Rozumí obrazným pirovnání k písním Rozlišuje stanoviska mluvích Gramaticky správn formuluje služby nebo innosti Umí vyjádit souhlas i nesouhlas s názory Umí vysvtlit své názory Vyžádá si informace pomocí písemného projevu Diskutuje o reklam na školách Zeptá se kamaráda, co by dlal kdyby.. Umí obhájit své stanovisko V slyšeném rozhovoru postihne názory na umlecká díla Umí hovoit o typech umní Rozumí lánkm o umleckých žánrech V textu piadí titulky a vyhledá specifické fráze Pojmenuje bžné typy divadelního a výtvarného umní Cestování a doprava Dovolená, výlety a exkurze Turistika Na letišti Výmna názor na dovolené Popisy cesty Výhody a nevýhody cestování Deníky z cest Výmna informací Psaní pohlednic Trpný rod Neuritá zájmena Nepímé otázky Slovesa s pedložkami Peníze a platby ísla Reklama Informace Vyprávní o penzích Klady a zápory reklam Ustálená spojení pedložek a podstatných jmen Žádosti o informace Vyjádení nechat si nco udlat Zvratná zájmena 3. kondicionál Úelové vty Výtvarné a divadelní umní Umlci a jejich innost Názory na moderní umní Diskuze a hodnocení popisy dl Píestí Všeobecná zájmena Tak/ takový Drazy MV: Média a mediální produkce MV: Úinky mediální produkce MV: Mediální dopady na umní OSV: Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti. Spolupráce a soutž 62

17 Vyjádí názor na umlecká díla Popíše vztah spolužák k umní Popíše pedstavení a vyjádí na nj svj názor Napíše esej o vlivu umní na náš život Objasní svj postoj k umní Reaguje na novinový lánek o umní Vymní si názory na umní Podmtné vty Všichni, každý, málo, trochu 63

18 Volitelný pedmt - dvouletý Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Cizí jazyk Vyuovací pedmt: Seminá z anglického jazyka 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení pedmtu Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu Seminá z anglického jazyka vychází ze vzdlávacího oboru Cizí jazyk, který je souástí vzdlávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Pedmt si klade za cíl integrovat pedchozí znalosti student, tedy celkové zvládání mluvených a psaných projev a vytváení komplexní komunikativní kompetence, a tyto znalosti a dovednosti nadále rozšiovat a prohlubovat. V seminái se pracuje intenzivn se všemi základními oblastmi jazyka, jako jsou slovní zásoba, výslovnost, gramatika, a rozvíjí nad rámec bžné výuky jazykové dovednosti a kompetence. Pedmt probíhá formou vyuovacích hodin v odborných jazykových uebnách nebo v multimediální uebn, která je vybavena audiovizuální technikou (PC, videorekordér, interaktivní tabule). Používané formy a metody výuky jsou zejména motivaní, vedle frontální formy se v hodinách využívá skupinová práce, práce ve dvojicích. Krom primárních text se využívají texty Nadaního fondu Prague Post, asopis Bridge, internet, program pro podporu výuky jazyk ISL. Úkolem student je vytvoit v prbhu dvou let trvání semináe roníkovou práci, jejíž souástí je prezentace a obhajoba. Studenti se zapojují také do projekt Comenius, Youth Challenge Week, Model United Nations, absolvují divadelní pedstavení v anglickém jazyce, úzce spolupracují také s brnnskou kanceláí British Council. Pedmt Roník Hodinová dotace Seminá z anglického 3. roník a septima 2 jazyka 4. roník a oktáva 3 64

19 b) Zalenní tematických okruh prezových témat PREZOVÁ TÉMATA TEMATICKÝ CELEK RONÍK Osobnostní a sociální výchova Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti Sociální komunikace Morálka všedního dne Seberegulace, organizaní dovednosti a efektivní ešení problém Spolupráce a soutž 3. roník 4.roník Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Globální problémy,jejich píiny a dsledky Žijeme v Evrop Globalizaní a rozvojové procesy Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová spolupráce Vzdlávání v Evrop a ve svt Základní problémy sociokulturních rozdíl 3.roník 4.roník 3.roník Environmentální výchova lovk a životní prostedí Životní prostedí regionu a R Problematika vztah organism a prostedí lovk a životní prostedí 4.roník 3.roník Mediální výchova Uživatelé Role médií v moderních djinách 3.roník 65

20 c) Výchovné a vzdlávací strategie Kompetence k uení uvádí novou gramatiku poukázáním na souvislost s gramatikou již probranou; zadává otázky a úkoly k nové látce, aby ml zptnou vazbu, zda žák vše pochopil; povzbuzuje žáky v rozšiování svých znalostí a motivuje je pro další uení stídáním rzných výukových metod; pravideln opakuje a procviuje slovní zásobu a gramatiku na konkrétních píkladech bžných situací Kompetence k ešení problém zaazuje do výuky práci ve dvojicích, pi které hledají spolené ešení problémové situace i úkolu, piemž každý z dvojice má jen polovinu informací; zaazuje do výuky dobrovolné cviení a aktivity, jejichž provedení nechává na žákovi využívá modelových ukázek jako inspiraci pi hledání ešení daného úkolu Kompetence komunikativní rozvíjí eové dovednosti žák pravidelným zaazováním párových a skupinových aktivit do výuky zadává praktická cviení k nácviku tvorby delší písemného projevu; zaazuje do výuky rozhovory - simulaci bžných situací ze života mladých lidí z rzných zemí zaazuje do hodin simulaci komunikativnich situací, ve kterých žák rozvíjí aktuální slovní zásobu Kompetence sociální a personální nechává žáky domluvit se mezi sebou na spolené odpovdi na problémovou otázku; pravideln zaazuje do výuky kontrolní cviení a aktivity, a posiluje tak sebereflexi žák vybírá témata z každodenního života, která jsou blízká mladým lidem; Kompetence obanské k pochopení princip anglického jazyka žáky využívá kulturních rozdíl anglicky mluvících zemí vyžaduje od žák vyjádení osobního názoru a zaujetí vlastního stanoviska k problémovému tématu; pomocí témat vtahuje žáka do mezinárodního multikulturního prostedí vhodnými otázkami a formulováním svého názoru vybízí žáka k zaujetí stanoviska k hlavní myšlence slyšeného nebo teného textu; Kompetence k podnikavosti poskytuje všem žákm dostatek slovní zásoby a gramatických struktur k úspšnému zvládnutí bžných životních situací 66

21 poskytuje zvláštní a adresní pomoc tm žákm, kteí se pipravují ke složení jazykové zkoušky vhodným výbrem témat pomáhá žákm zvládnout s jistotou a samostatn životní situace, ve kterých musí použít anglický jazyk 67

22 Roník: 3. a septima 2. Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu Oekávané výstupy Žák Obsah uiva PT a TO dokáže pochopit obsah textu a doplní jej o chybjící ásti porozumí nahrávce na abstraktní téma, vztahm mezi myšlenkami,zodpoví doplující dotazy a rozpozná zda je daná informace pravda i lež rozliší slovní druhy a zvládne je samostatn tvoit písemn reaguje na neformální na téma rodina a pátelé,vyjádí svj názor na populárn-nauné téma diskutuje o domácích pracích, zjistí podrobnjší informace o druhé osob a vyjmenuje pidružené innosti vyjádí svj názor na významné události v život jedince popisuje obrázek s rodinnou tématikou a reaguje na podnty doplnní textu o slova tvorba slovních druh psaní diskuze nad obrázky znaménkový test test s více možnostmi sestavení textu s vlastními argumenty VMEGS: Žijeme v Evrop MKV: Základní problémy sociokulturních rozdíl 68

23 pochopí obsah teného lánku na sociologické téma, vyhledá detailní informace a shrne hlavní myšlenku lánku rozumí nahrávce popisující vzhled lidí a rozpozná chybné informace v pedloženém textu na základ znalosti gramatiky rozliší vhodné slovní druhy a doplní je do textu sestaví neformální dopis kamarádovi a piblíží mu život ve své zemi nad obrázky diskutuje o významných dnech v roce,jejich smyslu a oslavách vyhledá specifické informace v krátkém teném textu na politické téma a seadí mluví dle posloupnosti a vepíše chybjící slova iniciuje rozhovor, používá vhodné výrazy a fráze vyjadující souhlas, nesouhlas, nejistotu a složit argumentuje tvorba slov hledání pravdivých i lživých údaj sestavení neformálního dopisu gramatický test sepsat lánek do studentského asopisu diskuze nad tematickými fotografiemi OSV: Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti Sociální komunikace MV: Uživatelé Role médií v moderních djinách dokáže rychle pehlédnout dlouhý text o etzových restauracích a najít dležité podrobnosti porozumí delší nahrávce propozin i jazykov,rozhodne o podobnosti i odlišnosti nabízených možností písemn reaguje na formální téma a vyjádí vlastní názor na význam pošty a internetu v dnešní dob a obhájí své stanovisko doplnit chybjící slova do textu spojování informací dle kontextu sestavení formální stížnosti diskuze nad obrázky test s danými volbami odpovdí EV: lovk a životní prostedí MV: Mediální produkty a jejich význam Uživatelé 69

24 klade dotazy kamarádovi, formuluje alternativní dotazy, diskuze je stimulována vizuálními pomckami rozumí novinovému lánku o nakupování a rozhodne, zda jsou údaje pravdivé i lživé vyslechne nahrávku osobních i obchodních údaj a správn je zaznamená do formuláe diskutuje nad obrázky o nakupování, vyjaduje vlastní postoj, dotazuje se jiné osoby a pípadn argumentuje postihne hlavní myšlenku obsáhlého textu o bydlení, doplní dané vty na správné místo vyjmenuje bžné typy nábytku, typ dom a interiérového zaízení písemn reaguje na výzvu kamaráda žádající o informace k rodnému mstu, jeho poloze, nabízených aktivitách a tradicích diskutuje o doporueních, výhodách a nevýhodách bydlení na vesnici i ve mst za podpory kontrastních obrázk, využívá znalostí popisu místa i osoby, vhodnou frazeologii rozumí tenému letáku o možnosti ubytování pro studenty a správn piadí popis k místu. na základ vyslechnuté nahrávky rozliší pravdivou i lživou informaci o život v Austrálii pro studentský asopis vepsat chybjící vty napsat stídavý dialog o obrázcích výbr správné odpovdi z více možností hledání slov v textu sestavit píspvek do studentského asopisu dialog o statistických údajích VMEGS: Žijeme v Evrop Globalizaní a rozvojové procesy EV: Životní prostedí regionu a R 70

25 popíše ideální dm, jeho vybavení a umístní zhodnotí souasnou statistiku délky pracovní doby pro muže a pro ženy, formuluje vlastní názor a srovná ji s minulostí rozumí faktografickému textu o Kanad a zodpoví doplující dotazy, které dohledává v textu vyslechne nahrávku pedpovdi poasí ve spisovné ei a opraví chybné údaje v pedtištném textu na základ peteného textu rozliší žádané informace a vepíše je do tabulky dokáže v písemné form sestavit krátký leták o recyklování odpadu a napsat prvodní formální dopis o nutnosti ochrany životního prostedí iniciuje hovor na téma rodina a její vztah k životnímu prostedí,dialog je podporován tematickými obrázky slovn shrne obsah teného lánku o ohrožených zvíecích druzích a vybere nejvýstižnjší popis obsahu, neznámá slova pochopí z kontextu a dokáže je vysvtlit písemn vyjádí svj názor na ochranu pírody, rozvine hlavní myšlenky a dodržuje návaznost srozumiteln popisuje obrázek a vypravuje o píinách a dsledcích akce, vytváí hypotézy a reaguje na partnerovy alternativy oprava chyb v textu výbr odstavc z možností psaní letáku dohledání pravdivých údaj tvorba a hledání slovesných tvar diskuze nad obrázky VMEGS: Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová spolupráce EV: Problematika vztah organism a prostedí lovk a životní prostedí 71

3. Další cizí jazyk. Anglický jazyk

3. Další cizí jazyk. Anglický jazyk 3. Další cizí jazyk Anglický jazyk 109 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Anglický jazyk 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.)

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu anglický jazyk pro 1. stupe: 3. roník Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, rozumí jednoduchým pokynm a vtám, adekvátn na n reaguje pochopí

Více

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Latina Vyuovací pedmt: Latina

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Latina Vyuovací pedmt: Latina Latina 244 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Latina Vyuovací pedmt: Latina 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení pedmtu Pedmt Latina

Více

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Nmecký jazyk

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Nmecký jazyk Nmecký jazyk 130 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Nmecký jazyk 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení

Více

Předmět: R U S K Ý J A Z Y K

Předmět: R U S K Ý J A Z Y K 05-ŠVP-Ruský jazyk-1,2,3,4 strana 1 (celkem 10) 1.9.2014 Předmět: R U S K Ý J A Z Y K Charakteristika předmětu: Cílem předmětu je osvojování si jazykových prostředků a funkcí, rozšiřování slovní zásoby

Více

Německý jazyk - Kvinta

Německý jazyk - Kvinta - Kvinta Německý jazyk Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence k

Více

Odpovídá lekcím 4 10 učebnice Maturita Solutions Pre-Intermediate.

Odpovídá lekcím 4 10 učebnice Maturita Solutions Pre-Intermediate. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk Třída: Kvinta Očekávané výstupy Učivo Přesahy Poznámky Žák Průřezová témata - pomocí nápovědy

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně)

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 7. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit složitější

Více

Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu ANGLICKÝ JAZYK pro 2. stupe: 6. roník

Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu ANGLICKÝ JAZYK pro 2. stupe: 6. roník Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu ANGLICKÝ JAZYK pro 2. stupe: 6. roník Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (pezová témata, - te nahlas plynule a foneticky správn texty pimeného rozsahu -

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 8. ročník učebnice Project 3 třetí edice - pracovní sešit Project 3 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium. Receptivní řečové dovednosti

Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium. Receptivní řečové dovednosti Předmět: Seminář anglická literatura Ročník: oktáva, 4. ročník Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium Vypracoval: PhDr. Jitka Stráská Očekávaný výstup

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník:

1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence Průřezová témata Výstupy Učivo (Dílčí kompetence)

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

Anglický jazyk - Sekunda

Anglický jazyk - Sekunda - Sekunda Anglický jazyk Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní

Více

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Ruský jazyk

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Ruský jazyk Ruský jazyk 223 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Ruský jazyk 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové asové a organizaní vymezení pedmtu

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik:

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/, mluveného

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický oktáva, 4. ročník 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický oktáva, 4. ročník 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický oktáva, 4. ročník 1/5 žák prezentuje jasný a detailní popis širokého okruhu témat, které se týkají jeho zájmů vyjádří svůj názor na dané téma a popíše výhody a nevýhody

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 9. ročník učebnice Project 3 třetí edice - pracovní sešit Project 3 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

Dodatek č. 1. 5.18 Španělský jazyk. Učební osnovy. 5.18.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

Dodatek č. 1. 5.18 Španělský jazyk. Učební osnovy. 5.18.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení GYMNÁZIUM FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dodatek č. 1 Učební osnovy 5.18 Španělský jazyk 5.18.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení ročník 1.

Více

16. Výtvarná výchova

16. Výtvarná výchova 16. Výtvarná výchova 505 Vzdlávací oblast: Umní a kultura Vzdlávací obor: Výtvarná výchova Vyuovací pedmt: Výtvarná výchova 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 9. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 9. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. - pozdraví a představí se; - popíše povolání a dotáže se na ně (interview); - čte inzerát nabídky práce; - sestaví žádost o práci (formální dopis); - vybídne druhé, aby něco udělali; - čte článek v časopise;

Více

Anglický jazyk pro 6. ročník

Anglický jazyk pro 6. ročník Anglický jazyk pro 6. ročník (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Vzdělávací obsah Lekce 1 Očekávané výstupy Z RVP ZV - aktivně se zapojí do jednoduché konverzace, pozdraví a rozloučí se s dospělým i

Více

Anglický jazyk vyšší úroveň. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh:

Anglický jazyk vyšší úroveň. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: Anglický jazyk vyšší úroveň obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: poslech (s výběrem odpovědí, dichotomické pravda vs nepravda, se stručnou odpovědí, přiřazovací) čtení (s výběrem

Více

Anglický jazyk pro 8. ročník

Anglický jazyk pro 8. ročník Anglický jazyk pro 8. ročník (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Vzdělávací obsah Lekce 1 Očekávané výstupy Z RVP ZV - jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích - stručně reprodukuje

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Dodatek č.5 k III.dílu ŠVP

Dodatek č.5 k III.dílu ŠVP Dodatek č.5 k III.dílu ŠVP Úpravy osnov předmětů Německý jazyk, Konverzace v německém jazyce a Český jazyk a literatura ve vybraných ročnících Charakteristika a osnovy nového volitelného předmětu Obchodní

Více

MATEMATIKA MATEMATIKA

MATEMATIKA MATEMATIKA PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY MATEMATIKA MATEMATIKA Struktura vyuovací hodiny Metodický Struktura vyuovací list aplikace hodiny Ukázková Metodický hodina list aplikace materiál Záznamový Ukázková

Více

učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí, slovník

učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí, slovník Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Anglický jazyk Jazyk a jazyková komunikace 2. ročník 4 hodiny týdně učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/,

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky:

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit jednoduché

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1.

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1. Ročník: 1. ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně - zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal - rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Cizí jazyk Vyuovací pedmt: Nmecký jazyk

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Cizí jazyk Vyuovací pedmt: Nmecký jazyk Nmecký jazyk 86 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Cizí jazyk Vyuovací pedmt: Nmecký jazyk 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení pedmtu

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh:

Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: poslech (s výběrem odpovědí, dichotomické pravda vs nepravda, se stručnou odpovědí, přiřazovací)

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9.

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Ruský jazyk 7. 9. ročník 2 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna dělení žáků

Více

Anglický jazyk. 3. období 7. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět: Období ročník: učebnice Project 2 třetí edice.

Anglický jazyk. 3. období 7. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět: Období ročník: učebnice Project 2 třetí edice. Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 7. ročník učebnice Project 2 třetí edice pracovní sešit k uč.project 2 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Anglický jazyk Jazyk a jazyková komunikace 1. ročník 4 hodiny týdně Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický septima, 3. ročník 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický septima, 3. ročník 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický septima, 3. ročník 1/5 žák komunikaci v rámci známých témat zvládá velmi dobře je zde nepatrný vliv mateřského jazyka, ale komunikace tím není vážněji narušena aktivně

Více

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list

Více

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník. Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník. Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 8.ROČNÍK Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Poznámky - v poslechu i čtení rozumí popisu pravidelné

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

příloha č. 4 nepovinné předměty školní rok: 2015/2016 RUSKÝ JAZYK

příloha č. 4 nepovinné předměty školní rok: 2015/2016 RUSKÝ JAZYK Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328 příloha č. 4 nepovinné předměty školní rok: 2015/2016 RUSKÝ JAZYK Charakteristika předmětu: RUSKÝ JAZYK ve vyšším stupni osmiletého studia Obsah

Více

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.1.3 Anglický jazyk upevňování cizího jazyka Charakteristika předmětu - vychází z předmětu Anglický jazyk - výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - časová dotace 2 hodiny týdně - vyučuje se

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

Jazyk anglický PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/ 10, 11, 13 1B/ 5, 7 1C/ 1, 3, 4 1D/ 2, 8 1E/ 8

Jazyk anglický PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/ 10, 11, 13 1B/ 5, 7 1C/ 1, 3, 4 1D/ 2, 8 1E/ 8 Jazyk anglický ročník TÉMA G5 rozumí hlavním myšlenkám poslechu týkajícího se jemu známých témat, pokud je jazyk dostatečně pomalý a srozumitelný dokáže zachytit zásadní informace v jednodušším autentickém

Více

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor, mapy anglicky mluvících zemí, slovník, interaktivní tabule

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor, mapy anglicky mluvících zemí, slovník, interaktivní tabule Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Anglický jazyk (ANJ) Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERRJ Sekunda 4 hodiny týdně Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor,

Více

Anglický jazyk pro 9. ročník

Anglický jazyk pro 9. ročník Anglický jazyk pro 9. ročník (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Lekce 4 Očekávané výstupy Z RVP ZV - rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně - rozumí

Více

Volitelné předměty Jazyk a jazyková komunikace

Volitelné předměty Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Jazyk a jazyková komunikace Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Konverzace

Více

Konverzace ve francouzském jazyce

Konverzace ve francouzském jazyce školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy Francouzský jazyk ročník TÉMA VÝSTUP G5 Tematické okruhy rodina škola místo, kde žije bydlení volný čas a zájmová činnost jídlo oblékání nákupy některé svátky, tradice příroda cizí země omluva a reakce

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ZEMPIS ZEMPIS Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list arch aplikace

Více

Žáci VI-VII a 2.-3. ročníku se mohou účastnit recitační a konverzační soutěže v anglickém jazyce.

Žáci VI-VII a 2.-3. ročníku se mohou účastnit recitační a konverzační soutěže v anglickém jazyce. Anglická konverzace Obsahové vymezení Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Anglická konverzace vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk. Cílem vzdělávání v Anglické konverzaci v této etapě je dosažení

Více

Roní plán pro 2.roník

Roní plán pro 2.roník Roní plán pro 2.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 6. I. RUNŠTUKOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 6. I. RUNŠTUKOVÁ Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Žák: umí představit sebe, svoji rodinu a kamarády, vztahy v rodině popíše režim dne pojmenuje pořadí věcí či událostí sdělí, jak často dělá různé činnosti a na totéž

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

Vzdělávací obor - Anglický jazyk - druhý cizí jazyk

Vzdělávací obor - Anglický jazyk - druhý cizí jazyk Vzdělávací obor - Anglický jazyk - druhý cizí jazyk HLAVNÍ OKRUHY OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Rodina Žák: barvy, abeceda, číslovky 0-100 OSV 1,3 - se seznamuje se základními gramatickými strukturami,

Více

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP.

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP. DALŠÍ CIZÍ JAZYK - RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí

Více

Anglický jazyk pro 7. ročník

Anglický jazyk pro 7. ročník Anglický jazyk pro 7. ročník (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Lekce 4 Očekávané výstupy Z RVP ZV - aktivně se zapojí do konverzace, pozdraví a rozloučí se s dospělým i kamarádem, poskytne požadovanou

Více

Anglický jazyk. Mediální výchova, tematické okruhy: Uživatelé, Účinky mediální produkce a vliv médií, Role médií v moderních dějinách 5/ C 8

Anglický jazyk. Mediální výchova, tematické okruhy: Uživatelé, Účinky mediální produkce a vliv médií, Role médií v moderních dějinách 5/ C 8 Anglický jazyk ročník TÉMA VÝSTUP G5 Oblečení a móda v slyšeném komentáři rozpozná, jaký model je popisován; rozumí hlavním bodům čteného popisu Londýňanů; v slyšeném názoru mluvčího na lidi jeho země

Více

Vyučovací předmět Anglický jazyk Týdenní hodinová dotace 3 hodiny Ročník

Vyučovací předmět Anglický jazyk Týdenní hodinová dotace 3 hodiny Ročník Vyučovací předmět Anglický jazyk Týdenní hodinová dotace 3 hodiny Ročník 1. Roční hodinová dotace 108 hodin Výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Žák pojmenuje elektronické přístroje a

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor, mapy anglicky mluvících zemí, slovník, interaktivní tabule

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor, mapy anglicky mluvících zemí, slovník, interaktivní tabule Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Anglický jazyk (ANJ) Výstupy odpovídající úrovni A2 podle SERRJ Kvarta 4 hodiny týdně Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor,

Více

Doplnění charakteristiky a osnov předmětu Ruský jazyk Úprava učebního plánu

Doplnění charakteristiky a osnov předmětu Ruský jazyk Úprava učebního plánu Dodatek č.2 k IV.dílu ŠVP Doplnění charakteristiky a osnov předmětu Ruský jazyk Úprava učebního plánu 1 Platnost dokumentu : Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia a SOŠ ekonomické Sedlčany byl

Více

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu d. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk je vyučován jako Další cizí jazyk. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a

Více

Výstupy žáka Učivo Průřezová témata a mezipředmětové vztahy

Výstupy žáka Učivo Průřezová témata a mezipředmětové vztahy Anglický jazyk 7.ročník učebnice PROJECT III. ( third edition) Vzdělávací obsah 1. lekce - pojmenuje běžné etapy lidského života - rozumí čtenému stručnému popisu života svého vrstevníka - porovná svůj

Více

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje Anglický jazyk 6. ročník Čte nahlas plynule a foneticky GB, USA, AUSTRALIE OSV správně texty přiměřeného rozsahu důležité zeměpisné údaje EGS MDV MKV Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích, v textech

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Další cizí jazyk. Při výuce ruského jazyka se využívají znalosti z dalších vzdělávacích

Více

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Opakování IX. Přítomný čas prostý a průběhový Rozhovor, popis činností, porozumění textu Základní a řadové číslovky Práce s učebnicí Zájmena Práce s textem, dramatizace Slovní zásoba Hry, soutěže, práce

Více

Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 7. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice

Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 7. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 7. roník na školní rok 2011 2012 Mluvnice Msíc: Záí Opakování 6. roníku Tvarosloví Co už umíme z tvarosloví Zájmeno jenž Zptná vazba: písemná práce:

Více

Introduction Tematické okruhy slovní zásoby volný čas každodenní činnosti sport, místo pro sport, sportovní vybavení

Introduction Tematické okruhy slovní zásoby volný čas každodenní činnosti sport, místo pro sport, sportovní vybavení Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 4 hodiny týdně) Ročník: 9. Poznámky: ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen vytvořit a reprodukovat

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Německý jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden

Více

Výstupy žáka Učivo Průřezová témata a mezipředmětové vztahy

Výstupy žáka Učivo Průřezová témata a mezipředmětové vztahy Anglický jazyk 6.ročník. učebnice PROJECT II. ( third edition ) Vzdělávací obsah 1. lekce - - rozliší různé, předem dané informace ve slyšeném textu - vyhledá v krátkém čteném textu osobní údaje - popíše

Více

Tematický plán uiva z eského jazyka pro 6. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice

Tematický plán uiva z eského jazyka pro 6. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice Tematický plán uiva z eského jazyka pro 6. roník na školní rok 2011 2012 Mluvnice Msíc: Záí Uivo: Jazyk a jeho útvary Náeí a nadnáení útvary Spisovný jazyk Jazykové píruky Zvuková stránka jazyka Hláskosloví

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace. fonetika. Základní poučení o výslovnosti, větné melodii, intonaci a slovním přízvuku. Pohyblivý přízvuk.

Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace. fonetika. Základní poučení o výslovnosti, větné melodii, intonaci a slovním přízvuku. Pohyblivý přízvuk. Předmět Ruský jazyk OVO RVP OVO ŠVP Jazyková úroveň podle SERR (B1) Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace Mezipředmětové vztahy Zařazení do ročníku, orientační počet hodin Receptivní rozumí hlavním

Více

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti Prima jednoduše mluví o sobě Slovní zásoba: elementární slovní 1 B/ 26, 27, 29, 30 tvoří jednoduché otázky a aktivně je používá zásoba pro zvolené tematické okruhy odpovídá na jednoduché otázky obsahující

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 5. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 5. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Ročník: 5. OSV - rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci (seberegulace v situaci nesouhlasu, odporu apod., dovednost odstoupit od vlastního nápadu, dovednost navazovat na druhé a rozvíjet vlastní

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Časy přítomný prostý a průběhový, minulý prostý a průběhový, budoucnost s going to a will, předpřítomný Rozhovor, popis činností, porozumění textu

Časy přítomný prostý a průběhový, minulý prostý a průběhový, budoucnost s going to a will, předpřítomný Rozhovor, popis činností, porozumění textu Opakování Svět práce IX. X. Časy přítomný prostý a průběhový, minulý prostý a průběhový, budoucnost s going to a will, předpřítomný Rozhovor, popis činností, porozumění textu Velká čísla Práce s textem

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.18 - Učební osnovy: Konverzace v anglickém jazyce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.18 - Učební osnovy: Konverzace v anglickém jazyce Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Zpracování osnovy předmětu Konverzace v anglickém jazyce koordinovala Mgr. Renata Horáková. Časová dotace Vyšší gymnázium: 5.N 2 hodiny, 3.V 2 hodiny

Více

5.23 Učební osnovy: Seminář z německého jazyka

5.23 Učební osnovy: Seminář z německého jazyka Zpracování osnov předmětu Seminář z německého jazyka koordinovala Mgr. Zuzana Böhmová. Časová dotace: Vyšší gymnázium: 5.N 2 hodiny 3.V 2 hodiny 6.N 2 hodiny 4.V 2 hodiny Celková dotace: vyššího gymnázia

Více