2. Cizí jazyk. Anglický jazyk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. Cizí jazyk. Anglický jazyk"

Transkript

1 2. Cizí jazyk Anglický jazyk 47

2 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Cizí jazyk Vyuovací pedmt: Anglický jazyk 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení pedmtu Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu Anglický jazyk vychází ze vzdlávacího oboru Cizí jazyk, který je souástí vzdlávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Obsahem tohoto pedmtu je naplování oekávaných výstup vzdlávacího oboru Cizí jazyk a souvisejících tématických okruh prezových témat Rámcového vzdlávacího programu pro vyšší gymnázium. Cílem je postupné zvládání mluvených a psaných projev a vytváení komplexní komunikaní kompetence. Aktivní znalost anglického jazyka usnaduje pístup žáka k informacím a k intenzivnjším osobním kontaktm, ímž umožuje vyšší mobilitu žáka a jeho rychlejší orientaci. Draz je kladen na zvyšování komunikativní úrovn, aby žáci mohli v tomto jazyce úinn komunikovat o bžných tématech, aby mohli navazovat spoleenské a osobní vztahy a nauili se porozumt kultue a zvykm jiných lidí a respektovat je. Pedmt probíhá formou vyuovacích hodin v kmenových tídách, jazykových uebnách a multimediální uebn. Všechny tídy jsou pro výuku plené. Pedmt pracuje s asovou dotací 4 hodiny týdn v 1. a 4. roníku a 3 hodiny týdn v 2. a 3. roníku (hodinová dotace je tak v 1. a 4. roníku posílena o 1 hodinu z disponibilní volné asové dotace). Vzdlávání v oboru cizí jazyk navazuje na úrove jazykových znalostí a komunikaních dovedností odpovídající úrovni A2 podle Spoleného evropského referenního rámce pro jazyky, které žák získal v pedchozím vzdlání, a smuje k dosažení úrovn B2 podle tohoto rámce. V hodinách AJ se krom frontální výuky využívá projektová výuka, skupinová práce, tídy se zapojují do soutží a olympiád, studenti se mohou zúastnit jazykových kurz ve Velké Británii nebo mezinárodních projekt. Základní kurz Roník Hodinová dotace 1. roník a kvinta 4 2. roník a sexta 3 3. roník a septima 3 4. roník a oktáva 4 48

3 b) Zalenní tematických okruh prezových témat PREZOVÁ TÉMATA TEMATICKÝ CELEK RONÍK Osobnostní a sociální výchova Sociální komunikace 1.roník 2. roník Morálka všedního dne Seberegulace, organizaní dovednosti a efektivní ešení problém Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti, 3.roník 4.roník Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova spolupráce a soutž Žijeme v Evrop Globalizaní a rozvojové procesy Globální problémy, jejich píiny a dsledky Vzdlání v Evrop a ve svt Základní problémy sociokulturních rozdíl Vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z rzného kulturního prostedí Environmentální výchova Životní prostedí regionu a eské republiky lovk a životní prostedí 1.roník 2. roník 3.roník 1.roník 2.roník 4.roník Mediální výchova Role médií v moderních djinách Média a mediální produkce Uživatelé, Úinky mediální produkce a vliv médií, Role médií v moderních djinách Média a mediální produkce, Mediální produkty a jejich významy 1.roník 2.roník 3.roník 4.roník 49

4 Kompetence k uení: c) Výchovné a vzdlávací strategie Poskytovat žákm pehled látky, kterou budou v prbhu roku probírat, a tím jim umožnit sledovat postupný pokrok v uení Pedstavovat novou slovní zásobu pomocí obrazové nápovdy a odvozování Porozumní textu ovovat vhodn zvolenými otázkami a aktivitami Dle aktuální poteby žák zaazovat do výuky speciální cviení k intenzivnímu procviení gramatiky a slovní zásoby Zaazovat do výuky opakovací lekce, pi kterých si žáci ovují své znalosti a hodnotí svou úrove zvládnutí dané látky Využívat znalostí žák z ostatních pedmt pi porozumní tení naun populárních text Kompetence k ešení problém: Zadávat takové úkoly, které vyžadují rzné studijní dovednosti Nabízet studentm texty na jim známá a blízká témata, která souvisí také s jinými pedmty Zadávat simulaci reálných situací, pi kterých žáci uplatní nejen znalosti z anglického jazyka, ale i svj kreativní pístup k danému problému Zadávat úkoly, pi jejichž realizaci žák využívá osobní poíta s jeho rznými praktickými programy a internet jako zdroj informací Zaazovat do výuky úlohy, které typov odpovídají maturitním zkouškám a pipravovat tak žáky na tyto zkoušky Kompetence komunikativní: Zadávat žákm cviení k procviování tení, psaní, poslechu a mluvení, vést je tak k osvojení si plynulé a efektivní komunikaci Procviovat jazykové funkce v rzných receptivních aktivitách, zejména pomocí audionahrávek a tením autentických text Zadávat samostatnou písemnou práci, ve které žáci prokážou své jazykové dovednosti a vyjádí také svj názor i postoj k situaci pomocí rzných slohových útvar Zaazovat diskusi na aktuální a žákm blízké téma Používat anglický jazyk jako jazyk vyuující, instruktážní Zadávat úkoly, pi jejichž realizaci žák využívá osobní poíta s jeho praktickými programy a internet jako zdroj informací 50

5 Kompetence sociální a personální : Vyžadovat pelivou a zodpovdnou práci s cviením na opakování uiva za úelem rozvoje schopnosti sebehodnocení žák Rozvíjet schopnosti žák vyhodnotit chování lidí, zaujmout stanovisko k problematice i situaci tením lánk popisující skutenou událost Témata pro písemnou práci vybírat tak, aby žáci psali o svých názorech a životních postojích Pedstavit jazykové funkce v kontextu píbhu mladých lidí, s nimiž se žák mže ztotožnit Slovn povzbudit žáky, kteí podceují své schopnosti a podporovat jejich sebejistotu Zadávat taková cviení a úkoly, pi kterých žáci mohou spolupracovat a vzájemn si pomáhat, vymovat názory, diskutovat Zaazovat diskuse na aktuální a žákm blízká téma Zaazovat do výuky práci ve dvojicích i v menších skupinách Kompetence obanské: V diskusi po petení populárn nauných text poukazovat na každodenní život lidí na celém svt Seznamovat žáky s kulturou jiných stát svta a vhodn volenými otázkami dovést žáky ke srovnání rzných kultur a jejich respektování Využívat témata k podnícení diskuse o událostech a vývoji veejného života v R Využívat situaní dialogy v uebnici k diskusi o vztahu mezi osobními zájmy jedince a zájmu širší skupiny Kompetence k podnikavosti: Poskytovat žákm pehled látky, kterou budou v prbhu roku probírat, a tím jim umožnit sledovat postupný pokrok v uení Pi práci na úkolech vyžadovat, aby žáci uvádli píklady a poznatky z reálného svta Dávat jasné pokyny pro práci, stanovit dílí cíle Na asov nebo obsahov náronjších úkolech uit žáky nepeceovat svoje schopnosti a být realistití pi odhadování svých znalostí a schopností Po petení lánku i poslechu ukázky klást otázky k textu tak, aby žáci nejen prokázali porozumní obsahu, ale zaujali stanovisko k problematice se zvážením všech rizik, které by jejich rozhodnutí mohlo pinést 51

6 2. Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu Roník: 1.roník a kvinta Oekávané výstupy Žák s vizuální oporou rozumí popisu osoby rozumí populárn-naunému textu pojednávající o volném ase mladých lidí ve Velké Británii rozumí tenému, populárnnaunému textu o mód, módních trendech a vzhledu mladých lidí popíše osobnost známého lovka popíše vzhled jiné osoby vyjádí, co se mu líbí a co nelíbí vymuje si názory s kamarádem o povaze lidí napíše svj osobní profil do internetové chatroom rozumí tené zpráv ze sportovního utkání vyplní dotazník o svém vztahu k sportu s vizuální oporou pojmenuje bžné sporty strun popíše sportovní událost pomocí slovní nápovdy formuluje otázky pro interview se sportovcem vede interview se sportovcem/sportovkyní povídá si s kamarádem o tom, co dlali v uplynulých dnech ústn strun referuje o minulé události napíše lánek do asopisu o slavném sportovci Obsah uiva pítomný as prostý vs pítomný as prbhový sloveso + infinitiv/gerundium pídavná jména negativní pedpony modifikaní píslovce intonace v otázkách minulý as prostý vs minulý as prbhový sport, volný as výslovnost koncového -ed PT a TO MKV: Základní problémy sociokulturních rozdíl MV: Role médií v moderních djinách 52

7 rozumí popisu msta i venkova podle instrukcí najde cíl své cesty rozumí popisu turisticky zajímavého místa na letáku rozliší ve vt, zda jde o generalizující informaci nebo ne s vizuální oporou popíše prostedí venkova nebo msta vysvtlí smr cesty a zeptá se na nj vyjmenuje výhody a nevýhody bydlení ve mst i na venkov a vyjádí se k nim zeptá se jiné osoby na zpsob a místo jejího bydlení a na podobné otázky odpoví, vede rozhovor nad plánkem msta vytvoí leták, ve kterém informuje o turisticky zajímavém míst pomocí nápovdy identifikuje filmové žánry rozumí v slyšeném textu, o jakém filmovém žánru se mluví rozumí obsahu a vystihne hlavní body podrobného životopisu slavné osobnosti rozumí obsahu výtahu z filmu strun vyjádí svj názor na shlédnutý film porovná dva filmy, vystihne hlavní myšlenky a hlavní body filmu vymuje si s kamarádem své názory na film koupí si lístky do kina osobn i po telefonu požádá o zopakování informace, pokud ji nepostihne vytvoí písemný výtah obsahu filmu, který se mu líbil poitatelná a nepoitatelná podstatná jména, vyjádení množství leny neuritá zájmena msto a venkov pedložky pohybu složená slova výslovnost uritého lenu the pídavná jména zakonena na - ed, -ing 2. a 3. stupe pídavných jmen, srovnávání filmové žánry pídavná jména popisující film typy TV program, oslabená výslovnost slov ve vt VMEGS: Žijeme v Evrop MV: Vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z rzného kulturního svta 53

8 s vizuální oporou rozliší a pojmenuje druhy obchod z rozhovoru rodilých mluvích pozná, v jakém obchod se nachází vystihne hlavní body teného, populárn nauného textu o píležitostech, kdy si lidé ve Velké Británii dávají dárky uvede, do jakých obchod rád/nerad chodí zeptá se kamaráda, jak dlouho nco trvá vyhledá konkrétní informaci v populárn-nauném textu o významných budovách ústn popíše významnou budovu diskutuje s kamarádem, jaký dárek koupit svému blízkému vymuje si informace s vrstevníkem o píležitostech, kdy si v rodin dávají dárky koupí v obchod dárek pro blízké napíše neformální dkovný dopis pedpítomný as minulý as vs pedpítomný as otázka Jak dlouho? nakupování, peníze, zvláštní píležitosti budovy, v obchod výslovnost ísla v cenách OSV: Sociální komunikace Roník: 2. roník a sexta Oekávané výstupy Žák pojmenuje elektronické pístroje a piadí k nim jejich funkci rozumí smyslu rozhovoru dvou lidí ztracených v pírod o tom, jak zamýšlí ešit svou situaci vystihne obsah jednotlivých odstavc populárn nauného textu o využití mobilu rozumí hlavní myšlence slyšeného textu o zpsobu používání mobilu Obsah uiva elektronické pístroje, místa frázová slovesa, vyjádení budoucího dje, nulový len, vyjádení snad, možná PT a TO VMEGS: Globalizaní a rozvojové procesy 54

9 vystihne hlavní myšlenku v krátkém nauném textu o detektoru lži rozumí obsahu krátkého textu o pravdpodobnosti stavu vcí strun vyjádí, co zamýšlí dlat v dané situaci vyhledá ve teném, populárnnauném textu o technologii konkrétní informace vyjádí svj názor na užitenost technologie napíše formální dopis rozliší a pojmenuje rzné druhy vzájemných pozdrav lidí rozumí slyšenému textu o chování lidí v rzných zemích rozumí tenému, populárnnaunému textu o stolování v jiných zemích rozumí tenému, populárnnaunému textu o stolování v jiných zemích vystihne hlavní body populárn-nauného textu o neobvyklých svátcích a jejich oslavách rozumí obsahu slyšeného rozhovoru pozvání na veírek vyhledá konkrétní informace v populárn-nauném textu o rodinných oslavách Dne díkuvzdání v USA zformuluje pozvání na spolený veer ústn pozve kamaráda na veírek, v rozhovoru pijme nebo odmítne pozvání na veírek napíše krátký dopis kamarádovi, ve kterém ho pozve na oslavu narozenin napíše krátký dopis kamarádovi, ve kterém pijme pozvání na veírek gesta, sociální aktivity, pozvání frázová slovesa, slovesa muset, nesmt, nemuset, podmínkové vty 1. kondicionál will, won t - výslovnost OSV: Sociální komunikace 55

10 s vizuální oporou pojmenuje hlavní globální problémy rozumí hlavnímu tématu krátkého projevu v rozhlasu rozumí slyšenému i tenému krátkému textu nebo vtám navrhující ešení globálních problém vystihne hlavní body nauného textu o pírodní katastrof pojmenuje hlavní problémy v R vyplní environmentální kvíz navrhne, jak by šlo zlepšit životní prostedí v jeho okolí poradí kamarádovi, jak se v nenadále situaci zachovat vymuje si s kamarádem názory, co by dlali za jistých podmínek i situace zeptá se na radu, co dlat ve svízelné situaci sdlí své názory k jednomu z globálních problém pojmenuje bžné zloiny a projevy vandalismu pochopí, o jakém zloinu se v rozhovoru lidí baví rozumí krátkému tenému textu o neobvyklých zloinech rozumí hlavním bodm životopisu o autorovi Sherlocka Holmese pochopí hlavní myšlenku populární zprávy o neobvyklém trestním inu a vyhledá v ní konkrétní informace gramaticky správn formuluje sled událostí a jeho inností bhem dne vyjádí svj názor na detektivky nahlásí na policejní stanici krádež vypovídá na policejní globální problémy, rady pípony podstatných jmen, 2. kondicionál, vyjádení Kdyby tak should, shouldn t, would, wouldn t - výslovnost zloin a zloinci, extrémy, výpov o zloinu tvorba podstatných jmen pomocí pípon, hovorové výrazy výslovnost: tvorba podstatných jmen pomocí pípon, hovorové výrazy MVEGS: Globální problémy, jejich píiny a dsledky EV: Životní prostedí regionu a eské republiky OSV: Morálka všedního dne 56

11 stanici pevypráví píbh s pomocí poznámek pojmenuje žánr literatury nebo druh publikace podle struného popisu rozumí slyšeným dotazníkovým otázkám ve slyšeném popisu nácviku divadelní hry rozpozná, o jakou hru jde rozumí obsahu krátkého nauného textu o výjimených typech textu vyhledá konkrétní údaje v teném životopise W. Shakespeara strun charakterizuje známého eského spisovatele a jeho tvorbu vyhledá v textu hovorové výrazy a vysvtlí je bžnými slovy vyhledá detailní informace v recenzi knihy body textu slyšené simuluje interview se známým spisovatelem zamluví si v knihkupectví knížku, o kterou má zájem a zjistí detaily vyzvednut napíše recenzi knihy, kterou peetl a která se mu líbila publikace, knihy a texty, fikce, oddlení v knihkupectví trpný rod v pítomném ase, trpný rod v ostatních asech pízvuk ve slovech MV: Média a mediální produkce 57

12 Roník: 3. roník a septima Oekávané výstupy Žák rozpozná druh popisovaného modelu rozliší národnost mluvího popíše život neobyejného lovka popíše obleení charakterizuje lidi rzných národností vypráví o lidech napíše o sob v strukturovaném osobním dopise vede rozhovor s kamarádem o souasných a minulých innostech, o lidech a událostech na fotkách rozumí slyšenému vyprávní a pocitm mluvího vyhledává specifických informací v teném vyprávní rozumí popisu významného dne v Británii rozumí populárn naunému textu v asopise popíše svoje pocity vypráví píbh z dtství popíše život ped mnoha lety popíše památné události života napíší vyprávní o události jednoho veera zeptá se kamaráda na pocity diskutuje o smyslu oslavy dn zeptá se na detaily dovedností Obsah uiva složená pídavná jména národnosti poadí pídavných jmen ve vt pítomný as statická a dynamická slovesa pocity koncovky podstatných jmen pedpony pídavných jmen vazba pídavného jména a pedložky poadí slov pídavná jména s koncovkou -ed a -ing frázová slovesa minulý as vazba used to zvolací vty PT a TO MV: Uživatelé, úinky mediální produkce a vliv médií, role médií v moderních djinách VMEGS: Vzdlání v Evrop a ve svt 58

13 v inzerátu rozpozná místo práce, její nápl a charakter rozumí naunému textu rozumí novinovému lánku se statistickými údaji rozumí hlavní myšlence teného popisu lovka a jeho práce odhadne myšlenku lánku podle obrázku vyhledá specifické informace v nauném lánku rozumí obsahu inzerát pojmenuje povolání podle pracovní innosti popíše pomocí vedlejší vty osobu nebo místo napíše žádost o práci povolání a vyjádení rodu,místa a innosti v práci popis práce koncovky podstatných jmen vyjadující povolání oddlitelná a neoddlitelná frázová slovesa vztažné vty vypustitelné a nevypustitelné intonace otázek a zvolacích vt OSV: Seberegulace, organizaní dovednosti a efektivní ešení problém vymní si názory na zajímavé povolání, diskutuje o výhodách a nevýhodách práce v zahranií, o pedsudcích pi volb povolání ptá se a odpovídá pi pracovním pohovor rozpozná o jakém zranní mluví hovoí rozumí krátkému tenému popisu adrenalinového sportu pochopí hlavní myšlenku nauného textu o obezit rozumí slyšenému popisu životního stylu rozumí hlavním bodm populárn nauného lánku rozpozná význam homonyma pozná o jakou nemoc jde pojmenuje ásti tla a zranní rozliší dj probíhající od minulosti do souasnosti i budoucnosti popíše nemoc ásti tla vnitní orgány bolesti symptomy nemoci minulý as a pedpítomný as pedpítomný as prbhový homonyma OSV: Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti 59

14 napíše neformální dopis s informací o novinkách zeptá se na zranní v život zeptá se a odpovídat na otázky, co jsem dokázal v život rozpozná, o kterém pístroji je e rozumí myšlence novinového lánku o politice rozliší mluvího podle názoru na životní prostedí rozumí, co navrhují mluví dlat ve volném ase postihne hlavní myšlenku eseje o budoucnosti svta pojmenuje pístroje výpoetní techniky gramaticky správn formuluje odhad vývoje techniky vyjádí názor na innost místního zastupitelstva gramaticky formuluje, co se stane v konkrétní dobu v budoucnosti povídá o používání pístroj souhlasí a nesouhlasí s vývojem budoucí události zeptá se, co bude kamarád dlat v uritou dobu v budoucnosti navrhne innost na víkend poítaová technika pedpony podstatných jmen složená podstatná jména ustálená spojení slovesa a podstatného jména tzv. nultý kondicionál vyjádení spekulace a pedpovdi tzv. první kondicionál budoucí as prostý a prbhový asové vty slovesa s vazbou s infinitivem OSV: Seberegulace, organizaní dovednosti a efektivní ešení problém 60

15 Roník: 4. roník a oktáva Oekávané výstupy Žák V slyšeném textu rozliší innost popisovaných osob Rozumí obsahu populárn nauného lánku a umí ho doplnit Rozumí informacím o kriminálním píbhu Rozumí inzerátm o ubytování Pojmenuje vybavení a píslušenství domu a bytu Vyvodí závr na základ pochopení fakt Reprodukuje vyslechnutý text Reprodukuje dotazy jiných Strun popíše životní události Rezervuje si ubytování dopisem Simuluje rozhovor novináe a svdka Umí se dohodnout na kompromisu Rozumí tenému textu popisující citový vztah Porozumí obsahu textu o seznamování a doplní ho o informace Vyjádí názor na tzv. rychloseznamku Rozumí tématu rozhlasového vysílání o básníkovi Porozumí obsahu básn Rozumí novinovým lánkm o vztazích pes internet Rozpozná z rozhovoru vztah 2 lidí Vypráví o seznamování Popíše život oblíbeného spisovatele Formuluje hlavní myšlenku písn Srovná si své zážitky a dojmy Pedstaví se druhé osob Obsah uiva Dm a zahrada Rozhovor s policejním inspektorem Mytické a reálné píbhy Rezervace ubytování Interview Kladení otázek Rozhodování Psaní žádosti o ubytování Vyjádení jistoty nebo pochybnosti pro minulý dj Nepímá e Nepímá otázka Vazba slovesa na 2 pedmty Schzky a vztahy Etapy vztahu Životy spisovatel Vztahy pes internet Srovnávání Popisy života Vyprávní o nereálných situacích Odpovdi na pozvání Internetová komunikace 2. a 3. stupe pídavných jmen a píslovcí asové výrazy 2. kondicionál asové dovtky Pací vty asové pedložky PT a TO MV: Mediální produkty a jejich významy EV: lovk a životní prostedí 61

16 Umí reagovat na pozvání Rozumí píbhu o cestování Rozliší informace hlášení pro cestující Rozumí lánku o vývoji dovolené Pochopí obsah teného sci-fi Rozliší chronologii dje v slyšeném dialogu Popíše podle obrázku situace Charakterizuje výhody a nevýhody druh cestování Formuluje vty o výrob a použití dopravních prostedk Formuluje dotazy o odbavování na letišti Napíše pozdrav z dovolené Pochopí myšlenku citátu ze sci-fi románu Rozliší názory mluvích na jejich vztah k penzm Rozumí názorm na reklamy Rozumí novinovým lánkm Rozumí obrazným pirovnání k písním Rozlišuje stanoviska mluvích Gramaticky správn formuluje služby nebo innosti Umí vyjádit souhlas i nesouhlas s názory Umí vysvtlit své názory Vyžádá si informace pomocí písemného projevu Diskutuje o reklam na školách Zeptá se kamaráda, co by dlal kdyby.. Umí obhájit své stanovisko V slyšeném rozhovoru postihne názory na umlecká díla Umí hovoit o typech umní Rozumí lánkm o umleckých žánrech V textu piadí titulky a vyhledá specifické fráze Pojmenuje bžné typy divadelního a výtvarného umní Cestování a doprava Dovolená, výlety a exkurze Turistika Na letišti Výmna názor na dovolené Popisy cesty Výhody a nevýhody cestování Deníky z cest Výmna informací Psaní pohlednic Trpný rod Neuritá zájmena Nepímé otázky Slovesa s pedložkami Peníze a platby ísla Reklama Informace Vyprávní o penzích Klady a zápory reklam Ustálená spojení pedložek a podstatných jmen Žádosti o informace Vyjádení nechat si nco udlat Zvratná zájmena 3. kondicionál Úelové vty Výtvarné a divadelní umní Umlci a jejich innost Názory na moderní umní Diskuze a hodnocení popisy dl Píestí Všeobecná zájmena Tak/ takový Drazy MV: Média a mediální produkce MV: Úinky mediální produkce MV: Mediální dopady na umní OSV: Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti. Spolupráce a soutž 62

17 Vyjádí názor na umlecká díla Popíše vztah spolužák k umní Popíše pedstavení a vyjádí na nj svj názor Napíše esej o vlivu umní na náš život Objasní svj postoj k umní Reaguje na novinový lánek o umní Vymní si názory na umní Podmtné vty Všichni, každý, málo, trochu 63

18 Volitelný pedmt - dvouletý Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Cizí jazyk Vyuovací pedmt: Seminá z anglického jazyka 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení pedmtu Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu Seminá z anglického jazyka vychází ze vzdlávacího oboru Cizí jazyk, který je souástí vzdlávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Pedmt si klade za cíl integrovat pedchozí znalosti student, tedy celkové zvládání mluvených a psaných projev a vytváení komplexní komunikativní kompetence, a tyto znalosti a dovednosti nadále rozšiovat a prohlubovat. V seminái se pracuje intenzivn se všemi základními oblastmi jazyka, jako jsou slovní zásoba, výslovnost, gramatika, a rozvíjí nad rámec bžné výuky jazykové dovednosti a kompetence. Pedmt probíhá formou vyuovacích hodin v odborných jazykových uebnách nebo v multimediální uebn, která je vybavena audiovizuální technikou (PC, videorekordér, interaktivní tabule). Používané formy a metody výuky jsou zejména motivaní, vedle frontální formy se v hodinách využívá skupinová práce, práce ve dvojicích. Krom primárních text se využívají texty Nadaního fondu Prague Post, asopis Bridge, internet, program pro podporu výuky jazyk ISL. Úkolem student je vytvoit v prbhu dvou let trvání semináe roníkovou práci, jejíž souástí je prezentace a obhajoba. Studenti se zapojují také do projekt Comenius, Youth Challenge Week, Model United Nations, absolvují divadelní pedstavení v anglickém jazyce, úzce spolupracují také s brnnskou kanceláí British Council. Pedmt Roník Hodinová dotace Seminá z anglického 3. roník a septima 2 jazyka 4. roník a oktáva 3 64

19 b) Zalenní tematických okruh prezových témat PREZOVÁ TÉMATA TEMATICKÝ CELEK RONÍK Osobnostní a sociální výchova Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti Sociální komunikace Morálka všedního dne Seberegulace, organizaní dovednosti a efektivní ešení problém Spolupráce a soutž 3. roník 4.roník Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Globální problémy,jejich píiny a dsledky Žijeme v Evrop Globalizaní a rozvojové procesy Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová spolupráce Vzdlávání v Evrop a ve svt Základní problémy sociokulturních rozdíl 3.roník 4.roník 3.roník Environmentální výchova lovk a životní prostedí Životní prostedí regionu a R Problematika vztah organism a prostedí lovk a životní prostedí 4.roník 3.roník Mediální výchova Uživatelé Role médií v moderních djinách 3.roník 65

20 c) Výchovné a vzdlávací strategie Kompetence k uení uvádí novou gramatiku poukázáním na souvislost s gramatikou již probranou; zadává otázky a úkoly k nové látce, aby ml zptnou vazbu, zda žák vše pochopil; povzbuzuje žáky v rozšiování svých znalostí a motivuje je pro další uení stídáním rzných výukových metod; pravideln opakuje a procviuje slovní zásobu a gramatiku na konkrétních píkladech bžných situací Kompetence k ešení problém zaazuje do výuky práci ve dvojicích, pi které hledají spolené ešení problémové situace i úkolu, piemž každý z dvojice má jen polovinu informací; zaazuje do výuky dobrovolné cviení a aktivity, jejichž provedení nechává na žákovi využívá modelových ukázek jako inspiraci pi hledání ešení daného úkolu Kompetence komunikativní rozvíjí eové dovednosti žák pravidelným zaazováním párových a skupinových aktivit do výuky zadává praktická cviení k nácviku tvorby delší písemného projevu; zaazuje do výuky rozhovory - simulaci bžných situací ze života mladých lidí z rzných zemí zaazuje do hodin simulaci komunikativnich situací, ve kterých žák rozvíjí aktuální slovní zásobu Kompetence sociální a personální nechává žáky domluvit se mezi sebou na spolené odpovdi na problémovou otázku; pravideln zaazuje do výuky kontrolní cviení a aktivity, a posiluje tak sebereflexi žák vybírá témata z každodenního života, která jsou blízká mladým lidem; Kompetence obanské k pochopení princip anglického jazyka žáky využívá kulturních rozdíl anglicky mluvících zemí vyžaduje od žák vyjádení osobního názoru a zaujetí vlastního stanoviska k problémovému tématu; pomocí témat vtahuje žáka do mezinárodního multikulturního prostedí vhodnými otázkami a formulováním svého názoru vybízí žáka k zaujetí stanoviska k hlavní myšlence slyšeného nebo teného textu; Kompetence k podnikavosti poskytuje všem žákm dostatek slovní zásoby a gramatických struktur k úspšnému zvládnutí bžných životních situací 66

21 poskytuje zvláštní a adresní pomoc tm žákm, kteí se pipravují ke složení jazykové zkoušky vhodným výbrem témat pomáhá žákm zvládnout s jistotou a samostatn životní situace, ve kterých musí použít anglický jazyk 67

22 Roník: 3. a septima 2. Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu Oekávané výstupy Žák Obsah uiva PT a TO dokáže pochopit obsah textu a doplní jej o chybjící ásti porozumí nahrávce na abstraktní téma, vztahm mezi myšlenkami,zodpoví doplující dotazy a rozpozná zda je daná informace pravda i lež rozliší slovní druhy a zvládne je samostatn tvoit písemn reaguje na neformální na téma rodina a pátelé,vyjádí svj názor na populárn-nauné téma diskutuje o domácích pracích, zjistí podrobnjší informace o druhé osob a vyjmenuje pidružené innosti vyjádí svj názor na významné události v život jedince popisuje obrázek s rodinnou tématikou a reaguje na podnty doplnní textu o slova tvorba slovních druh psaní diskuze nad obrázky znaménkový test test s více možnostmi sestavení textu s vlastními argumenty VMEGS: Žijeme v Evrop MKV: Základní problémy sociokulturních rozdíl 68

23 pochopí obsah teného lánku na sociologické téma, vyhledá detailní informace a shrne hlavní myšlenku lánku rozumí nahrávce popisující vzhled lidí a rozpozná chybné informace v pedloženém textu na základ znalosti gramatiky rozliší vhodné slovní druhy a doplní je do textu sestaví neformální dopis kamarádovi a piblíží mu život ve své zemi nad obrázky diskutuje o významných dnech v roce,jejich smyslu a oslavách vyhledá specifické informace v krátkém teném textu na politické téma a seadí mluví dle posloupnosti a vepíše chybjící slova iniciuje rozhovor, používá vhodné výrazy a fráze vyjadující souhlas, nesouhlas, nejistotu a složit argumentuje tvorba slov hledání pravdivých i lživých údaj sestavení neformálního dopisu gramatický test sepsat lánek do studentského asopisu diskuze nad tematickými fotografiemi OSV: Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti Sociální komunikace MV: Uživatelé Role médií v moderních djinách dokáže rychle pehlédnout dlouhý text o etzových restauracích a najít dležité podrobnosti porozumí delší nahrávce propozin i jazykov,rozhodne o podobnosti i odlišnosti nabízených možností písemn reaguje na formální téma a vyjádí vlastní názor na význam pošty a internetu v dnešní dob a obhájí své stanovisko doplnit chybjící slova do textu spojování informací dle kontextu sestavení formální stížnosti diskuze nad obrázky test s danými volbami odpovdí EV: lovk a životní prostedí MV: Mediální produkty a jejich význam Uživatelé 69

24 klade dotazy kamarádovi, formuluje alternativní dotazy, diskuze je stimulována vizuálními pomckami rozumí novinovému lánku o nakupování a rozhodne, zda jsou údaje pravdivé i lživé vyslechne nahrávku osobních i obchodních údaj a správn je zaznamená do formuláe diskutuje nad obrázky o nakupování, vyjaduje vlastní postoj, dotazuje se jiné osoby a pípadn argumentuje postihne hlavní myšlenku obsáhlého textu o bydlení, doplní dané vty na správné místo vyjmenuje bžné typy nábytku, typ dom a interiérového zaízení písemn reaguje na výzvu kamaráda žádající o informace k rodnému mstu, jeho poloze, nabízených aktivitách a tradicích diskutuje o doporueních, výhodách a nevýhodách bydlení na vesnici i ve mst za podpory kontrastních obrázk, využívá znalostí popisu místa i osoby, vhodnou frazeologii rozumí tenému letáku o možnosti ubytování pro studenty a správn piadí popis k místu. na základ vyslechnuté nahrávky rozliší pravdivou i lživou informaci o život v Austrálii pro studentský asopis vepsat chybjící vty napsat stídavý dialog o obrázcích výbr správné odpovdi z více možností hledání slov v textu sestavit píspvek do studentského asopisu dialog o statistických údajích VMEGS: Žijeme v Evrop Globalizaní a rozvojové procesy EV: Životní prostedí regionu a R 70

25 popíše ideální dm, jeho vybavení a umístní zhodnotí souasnou statistiku délky pracovní doby pro muže a pro ženy, formuluje vlastní názor a srovná ji s minulostí rozumí faktografickému textu o Kanad a zodpoví doplující dotazy, které dohledává v textu vyslechne nahrávku pedpovdi poasí ve spisovné ei a opraví chybné údaje v pedtištném textu na základ peteného textu rozliší žádané informace a vepíše je do tabulky dokáže v písemné form sestavit krátký leták o recyklování odpadu a napsat prvodní formální dopis o nutnosti ochrany životního prostedí iniciuje hovor na téma rodina a její vztah k životnímu prostedí,dialog je podporován tematickými obrázky slovn shrne obsah teného lánku o ohrožených zvíecích druzích a vybere nejvýstižnjší popis obsahu, neznámá slova pochopí z kontextu a dokáže je vysvtlit písemn vyjádí svj názor na ochranu pírody, rozvine hlavní myšlenky a dodržuje návaznost srozumiteln popisuje obrázek a vypravuje o píinách a dsledcích akce, vytváí hypotézy a reaguje na partnerovy alternativy oprava chyb v textu výbr odstavc z možností psaní letáku dohledání pravdivých údaj tvorba a hledání slovesných tvar diskuze nad obrázky VMEGS: Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová spolupráce EV: Problematika vztah organism a prostedí lovk a životní prostedí 71

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Nmecký jazyk

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Nmecký jazyk Nmecký jazyk 130 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Nmecký jazyk 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení

Více

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.)

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu anglický jazyk pro 1. stupe: 3. roník Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, rozumí jednoduchým pokynm a vtám, adekvátn na n reaguje pochopí

Více

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Ruský jazyk

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Ruský jazyk Ruský jazyk 223 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Ruský jazyk 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové asové a organizaní vymezení pedmtu

Více

16. Výtvarná výchova

16. Výtvarná výchova 16. Výtvarná výchova 505 Vzdlávací oblast: Umní a kultura Vzdlávací obor: Výtvarná výchova Vyuovací pedmt: Výtvarná výchova 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně)

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 7. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit složitější

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický oktáva, 4. ročník 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický oktáva, 4. ročník 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický oktáva, 4. ročník 1/5 žák prezentuje jasný a detailní popis širokého okruhu témat, které se týkají jeho zájmů vyjádří svůj názor na dané téma a popíše výhody a nevýhody

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický septima, 3. ročník 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický septima, 3. ročník 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický septima, 3. ročník 1/5 žák komunikaci v rámci známých témat zvládá velmi dobře je zde nepatrný vliv mateřského jazyka, ale komunikace tím není vážněji narušena aktivně

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti

Více

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.1.3 Anglický jazyk upevňování cizího jazyka Charakteristika předmětu - vychází z předmětu Anglický jazyk - výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - časová dotace 2 hodiny týdně - vyučuje se

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2010. Čj SVPHT09/02

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2010. Čj SVPHT09/02 Školní vzdělávací program: Hotelnictví a turismus Kód a název oboru vzdělávání: 65-42-M/01 Hotelnictví Délka a forma studia: čtyřleté denní studium Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Žáci VI-VII a 2.-3. ročníku se mohou účastnit recitační a konverzační soutěže v anglickém jazyce.

Žáci VI-VII a 2.-3. ročníku se mohou účastnit recitační a konverzační soutěže v anglickém jazyce. Anglická konverzace Obsahové vymezení Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Anglická konverzace vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk. Cílem vzdělávání v Anglické konverzaci v této etapě je dosažení

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Doplnění charakteristiky a osnov předmětu Ruský jazyk Úprava učebního plánu

Doplnění charakteristiky a osnov předmětu Ruský jazyk Úprava učebního plánu Dodatek č.2 k IV.dílu ŠVP Doplnění charakteristiky a osnov předmětu Ruský jazyk Úprava učebního plánu 1 Platnost dokumentu : Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia a SOŠ ekonomické Sedlčany byl

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

5.23 Učební osnovy: Seminář z německého jazyka

5.23 Učební osnovy: Seminář z německého jazyka Zpracování osnov předmětu Seminář z německého jazyka koordinovala Mgr. Zuzana Böhmová. Časová dotace: Vyšší gymnázium: 5.N 2 hodiny 3.V 2 hodiny 6.N 2 hodiny 4.V 2 hodiny Celková dotace: vyššího gymnázia

Více

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje Anglický jazyk 6. ročník Čte nahlas plynule a foneticky GB, USA, AUSTRALIE OSV správně texty přiměřeného rozsahu důležité zeměpisné údaje EGS MDV MKV Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích, v textech

Více

Anglický jazyk vyšší úroveň. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh:

Anglický jazyk vyšší úroveň. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: Anglický jazyk vyšší úroveň obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: poslech (s výběrem odpovědí, dichotomické pravda vs nepravda, se stručnou odpovědí, přiřazovací) čtení (s výběrem

Více

Anglický jazyk. Mediální výchova, tematické okruhy: Uživatelé, Účinky mediální produkce a vliv médií, Role médií v moderních dějinách 5/ C 8

Anglický jazyk. Mediální výchova, tematické okruhy: Uživatelé, Účinky mediální produkce a vliv médií, Role médií v moderních dějinách 5/ C 8 Anglický jazyk ročník TÉMA VÝSTUP G5 Oblečení a móda v slyšeném komentáři rozpozná, jaký model je popisován; rozumí hlavním bodům čteného popisu Londýňanů; v slyšeném názoru mluvčího na lidi jeho země

Více

Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 7. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice

Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 7. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 7. roník na školní rok 2011 2012 Mluvnice Msíc: Záí Opakování 6. roníku Tvarosloví Co už umíme z tvarosloví Zájmeno jenž Zptná vazba: písemná práce:

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/,

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh:

Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: poslech (s výběrem odpovědí, dichotomické pravda vs nepravda, se stručnou odpovědí, přiřazovací)

Více

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Anglický jazyk Jazyk a jazyková komunikace 2. ročník 4 hodiny týdně Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy

Více

FRANCOUZSKÝ JAZYK - konverzace. Charakteristika vyuovacího pedmtu. 1. Vzdlávací oblast pedmtu. 2. asová dotace. 3. Místo realizace

FRANCOUZSKÝ JAZYK - konverzace. Charakteristika vyuovacího pedmtu. 1. Vzdlávací oblast pedmtu. 2. asová dotace. 3. Místo realizace FRANCOUZSKÝ JAZYK - konverzace Charakteristika vyuovacího pedmtu 1. Vzdlávací oblast pedmtu Rozvíjení receptivních, produktivních a interaktivních eových dovedností Hlasité, plynulé a foneticky správné

Více

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Španlský jazyk

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Španlský jazyk Španlský jazyk 177 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Španlský jazyk 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky:

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit jednoduché

Více

Gymnázium Rumburk, vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium, kvinta a 1. ročník, oktáva a 4. ročník, Další cizí jazyk/němčina

Gymnázium Rumburk, vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium, kvinta a 1. ročník, oktáva a 4. ročník, Další cizí jazyk/němčina Gymnázium Rumburk, vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium, kvinta a 1. ročník, oktáva a 4. ročník, Další cizí jazyk/němčina Předmět: Německý jazyk Stupeň gymnázia: vyšší stupeň osmiletého

Více

Anglický jazyk - 6. ročník

Anglický jazyk - 6. ročník Anglický jazyk - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Stupňování přídavných jmen SLOVNÍ ZÁSOBA: zvířata; přídavná jména - připodobnění - stupňuje přídavná jména (správně vytváří

Více

Tematický plán uiva z eského jazyka pro 6. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice

Tematický plán uiva z eského jazyka pro 6. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice Tematický plán uiva z eského jazyka pro 6. roník na školní rok 2011 2012 Mluvnice Msíc: Záí Uivo: Jazyk a jeho útvary Náeí a nadnáení útvary Spisovný jazyk Jazykové píruky Zvuková stránka jazyka Hláskosloví

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Ruský jazyk nižší gymnázium

Ruský jazyk nižší gymnázium Ruský jazyk nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Vede žáka k chápání jazyka

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň 5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět Anglický jazyk patří do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Přispívá

Více

5. 3. Anglický jazyk

5. 3. Anglický jazyk 5. 3. Anglický jazyk Charakteristika, obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Anglický jazyk je zařazen do výuky v 5. 8. ročníku vyššího gymnázia. Předmět vychází

Více

Německý jazyk - SextaB a 2A - úroveň A2 - Učebnice Direkt 1 (6. - 10. lekce) Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace

Německý jazyk - SextaB a 2A - úroveň A2 - Učebnice Direkt 1 (6. - 10. lekce) Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace Předmět Německý jazyk - SextaB a 2A - úroveň A2 - Učebnice Direkt 1 (6. - 10. lekce) OVO RVP OVO ŠVP Jazyková úroveň podle SERR (A2) Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace Mezipředmětové vztahy Zařazení

Více

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk 6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním cílem je postupné

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk 4.3.5. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází z obsahu vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Cílem předmětu je získat zájem studentů o studium tohoto jazyka, rozšířit a prohloubit

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.18 - Učební osnovy: Konverzace v anglickém jazyce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.18 - Učební osnovy: Konverzace v anglickém jazyce Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Zpracování osnovy předmětu Konverzace v anglickém jazyce koordinovala Mgr. Renata Horáková. Časová dotace Vyšší gymnázium: 5.N 2 hodiny, 3.V 2 hodiny

Více

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem je získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k

Více

Volitelný francouzský jazyk

Volitelný francouzský jazyk školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Volitelný francouzský jazyk PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého

Více

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí, slovník

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí, slovník Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Anglický jazyk Jazyk a jazyková komunikace 3. ročník 4 hodiny týdně Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy

Více

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK Příloha č. 4 1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ Vyučovací předmět anglický jazyk etwinning se vyučuje jako volitelný předmět

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 3. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna

Více

úroveň A2 vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

úroveň A2 vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace PASSPORT UČEBNICE název New English for You 3 pozice učebnice v řadě učebnic: New English for You 1 New English for You 2 New English for You 3 New English for You 4 English for You 3 English for You 4

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

úroveň A1 vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

úroveň A1 vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace PASSPORT UČEBNICE název New English for You 1 pozice učebnice v řadě učebnic: New English for You 1 New English for You 2 New English for You 3 New English for You 4 English for You 3 English for You 4

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

1. Učební osnovy. 1.1. Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 1. Učební osnovy 1.1. Jazyk a jazyková komunikace Význam vzdělávací oblasti spočívá především v rozšiřování vědomého užívání jazyka jako základního nástroje pro rozvíjení abstraktního myšlení a v prohlubování

Více

Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 8. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice

Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 8. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 8. roník na školní rok 2011 2012 Msíc: Záí Mluvnice Úvod do uiva Opakování uiva 7. roníku Obohacování slovní zásoby Nauka o tvoení slov Zptná vazba:

Více

Roní plán pro 1.roník Genetická metoda. 1.období záí íjen

Roní plán pro 1.roník Genetická metoda. 1.období záí íjen Roní plán pro 1.roník Genetická metoda Oblast eský jazyk a literatura Oekávané výstupy Žák: zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním uvdomuje si správné držení tla pi psaní používá k psaní mazací

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK 1. Obsahové vymezení Cílem výuky anglického jazyka na vyšším stupni gymnázia je dosáhnout úrovně B2, C1 v závislosti na pokročilosti skupiny. Studenti, kteří složí

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.2. Anglický jazyk

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.2. Anglický jazyk 4.3.2. Anglický jazyk Obsahové, časové a organizační vymezení: Cílem vyučování je získat zájem o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu, osvojení potřebných jazykových znalostí

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk je součástí

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

4. Základy spoleenských vd

4. Základy spoleenských vd 4. Základy spoleenských vd 255 Vzdlávací oblast: lovk a spolenost Vzdlávací obor: Obanský a spoleenskovdní základ Vzdlávací pedmt: Základy spoleenských vd 2. Charakteristika vyuovacích pedmt ( základní

Více

Vzd lávací oblast : lov k a zdraví Vyu ovací p edm t: Výchova ke zdraví

Vzd lávací oblast : lov k a zdraví Vyu ovací p edm t: Výchova ke zdraví Vzdlávací oblast : lovk a zdraví Vyuovací pedmt: Výchova ke zdraví Charakteristika pedmtu Vzdlávací obsah: Základem vzdlávacího obsahu pedmtu Výchova ke zdraví je vzdlávací obsah vzdlávacího oboru Výchova

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více

Hlavní metody vyučování slovní monologická metoda slovní dialogická metoda slovní metoda práce s učebnicí

Hlavní metody vyučování slovní monologická metoda slovní dialogická metoda slovní metoda práce s učebnicí 6.7 Pojetí vyučovacího předmětu Další cizí jazyk Španělský jazyk. Obecné cíle výuky španělského jazyka Předmět ŠJ a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ 104 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0 0

Více

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Opakování IX. Přítomný čas prostý a průběhový Rozhovor, popis činností, porozumění textu Základní a řadové číslovky Práce s učebnicí Zájmena Práce s textem, dramatizace Slovní zásoba Hry, soutěže, práce

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

5.1.3.3 Další cizí jazyk Anglický jazyk (AJ2)

5.1.3.3 Další cizí jazyk Anglický jazyk (AJ2) 5.1.3.3 Další cizí jazyk Anglický jazyk (AJ2) Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 2 A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk se vyučuje se v rozsahu

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Anglický jazyk ROČNÍK: 3. Umí pozdravit, rozloučí se, představí se, osloví osobu, vyjádří souhlas a

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, který žákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě.

Více

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ Očekávané výstupy Receptivní řečové dovednosti Produktivní řečové dovednosti Interaktivní řečové dovednosti 1)

Více

Anglický jazyk vyšší gymnázium

Anglický jazyk vyšší gymnázium Anglický jazyk vyšší gymnázium Obsahové vymezení Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Anglický jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk. Cílem vzdělávání v Anglickém jazyce v této etapě je dosažení

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) 1. Obsahové vymezení obor vedoucí k poznání a pochopení podstaty dějů v živé a neživé přírodě člověka seznamuje

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu anglický jazyk pro 1. stupeň: 3. ročník Řečové dovednosti CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

Více

Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7

Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7 Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7 Výstup rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnici, v autentických materiálech s využitím vizuální opory vyhledá v textu známé výrazy, fráze a informace

Více

Anglický jazyk. Charakteristika předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika předmětu Vzdělávací obor : Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje se na druhém stupni základní školy jako první

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - pozdraví a představí se - rozliší a označí základní barvy - pojmenuje členy rodiny - uvede základní části domu - pojmenuje základní školní pomůcky - pojmenuje některé oblíbené sporty - popíše

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. se představí, položí a zodpoví otázky o základních osobních údajích; - rozumí pokynům ve vyučování; - popíše, kde je a co právě dělá (či někdo jiný); - domluví se při nakupování v obchodě; - správně určí

Více

4.1.6. Španělský jazyk (vzdělávací obor Další cizí jazyk)

4.1.6. Španělský jazyk (vzdělávací obor Další cizí jazyk) 4.1.6. Španělský jazyk (vzdělávací obor Další cizí jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Španělský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Je určen žákům prvního až

Více

ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Vzdělávací obsah předmětu získávání zájmu o studium angličtiny a vytváření pozitivního

Více