DATOVÝ HOTEL k vašim službám A data hotel at your service. your key to KVADOS. Byznys na cestách Business on the road

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DATOVÝ HOTEL k vašim službám A data hotel at your service. your key to KVADOS. Byznys na cestách Business on the road"

Transkript

1 Buďme optimisté Let's be optimists strana / page 3 Miroslav Hampel your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Zima / Winter 2012/2013 Byznys na cestách Business on the road strana / page 18 Miloslav Sehnal: Jsme jako farmáři, o zákazníka se staráme dlouhodobě We're like farmers, we take care of the customer over the long haul strana / page 32 Magická síla certifikace nemizí The magic of certification remains strana / page 21 DATOVÝ HOTEL k vašim službám A data hotel at your service strana / page 10

2 3 6 8 Vize / Vision Buďme optimisté Let's be optimists Report Autogram / Autograph Průkopník zdolal další horizont The innovator breaks new ground DATOVÝ HOTEL k vašim službám A data hotel at your service Obsah / Summary Flashback: 2003 Práce místo chlubení Working instead of bragging Klíč / Key Datový hotel k vašim službám A data hotel at your service Klíč / Key 10 yourk your key to KVADOS Zima / Winter Know-how Byznys na cestách Business on the road Milník / Milestone Magická síla certifikace nemizí The magical power of certification remains Leporelo / Pop-up Drákulův hrad pána nevydá Dracula's castle won't give up its ghost Zastávka / Station Naberte mamutí sílu pod střechou Evropy Get a mammoth charge beneath the roof of Europe Naberte mamutí sílu pod střechou Evropy Get a mammoth charge beneath the roof of Europe Zastávka / Station In Nástroj superagenta Tool of a super agent Vášeň / Passion Miloslav Sehnal: Jsme jako farmáři, o zákazníka se staráme dlouhodobě We're like farmers, we take care of the customer over the long haul Esence / Essence 36 Ochočená kočka tasí drápy A tamed cat bears its claws 35 Apetýt / Appetite Dupuy XO Tentation 36 Esence / Essence Ochočená kočka tasí drápy A tamed cat bears its claws 40 Focus Ve znamení zlatých šedesátých Reliving the Golden Sixties

3 Buďme optimisté Let's be optimists 3 yourk your key to success Zima / Winter Vize / Vision Vážené dámy, vážení pánové, v zimním yourk mám již tradiční příležitost bilancovat uplynulý rok. Pokud byste se mě ještě v jeho polovině zeptali, jak hodnotím ten s číslem 2012, měl bych smíšené pocity. Naštěstí i když hovořit o štěstí je spíše řečnický obrat, ve skutečnosti pouze díky usilovné obchodní a produkční práci se nám podařilo i rok 2012 nakonec přetavit v úspěšný. Především čtvrtý kvartál se nesl ve znamení nových projektů. Mohu tak nyní napsat, že rok 2012 byl přece jen dobrý. Ale Ladies and gentlemen, in the winter issue of yourk, I traditionally take the opportunity to look back at the past year. If you had asked me six months ago how I would assess 2012, I would have had mixed feelings. Fortunately, and more to the point thanks to hard work and persistence in sales and production, we were able to turn 2012 into another successful year. The fourth quarter in particular was notable for new projects. So, in retrospect, I can say that 2012 was indeed a good year, but

4 Vize / Vision 4 yourk your key to KVADOS Zima / Winter Nejen v branži informačních a komunikačních technologií zažíváme pátý rok krizi. V našem oboru se projevuje hlavně utlumením investic a jistou mírou investiční skepse, která se promítá do myšlení a nálady zákazníků. V okamžiku, kdy jsou manažeři opatrní u každého většího výdaje, s navyšováním mzdových nákladů nebo odměn, jsou opatrní zaměstnanci a odkládají zbytné útraty. Začarovaný kruh se uzavírá, ekonomika se dále a dále zpomaluje. Chceme-li to zvrátit, musíme se sami chovat optimisticky, dívat se na zítřky pozitivně. Jedině tak máme všichni šanci na změnu k lepšímu. Ve společnosti KVADOS, a.s., půjdeme příkladem. Náš optimizmus stojí na reálných základech máme práci a zajímavé projekty, dokážeme platit naše náklady i naše zaměstnance tak, aby oni mohli hradit náklady své. Vytváříme více přidané hodnoty Jestliže říkám, že byl rok 2012 pro KVADOS, a.s., úspěšný, pak má tato mince dvě strany. Dosáhli jsme sice výborných výsledků, ale více jsme se Masivně jsme investovali do vývoje a inovací tak, abychom vám nadále poskytovali moderní a vyspělé produkty. We have made massive investments in development and innovation so that we can continue to provide you with modern and advanced products.

5 My kvadosáci jsme optimisté a i celý rok 2013 se budeme snažit nositeli optimizmu být. Věřím, že se k nám přidáte a uděláme maximum, aby naše řešení k vašim kladným výsledkům přispívala. na ně nadřeli a zejména naši obchodníci se více na- běhali. Nikoliv proto, že bychom se zaměřili na méně opravdových obchodních příležitostí nebo vyhráli méně výběrových řízení. Vše zkrátka určovala opatrná nálada. Třeba výrobní kapacitu od července do září jsme měli dlouhodobě vyčleněnu pro projekt, od nějž zadavatel na poslední chvíli odstoupil. Tato lidově řečeno čára přes rozpočet nás však tím více motivovala v závěru roku. V něm jsme uzavřeli kontrakty, které naši výrobu spolehlivě vytíží na první polovinu roku A mě těší, že rovnoměrně napříč produktovým portfoliem, jehož orientace se ukazuje jako správná, smysluplná a pro vás užitečná. Možná by někoho mohlo zarazit, že za úspěšný považuji rok, kdy nám po letech klesl celkový obrat. Ale pro nás je zásadní, že jsme udrželi přibližně stejnou výši zisku. Méně jsme totiž dodávali hardware s minimální marží, namísto toho jsme se soustředili na zakázky s výraznější přidanou hodnotou. Výši obratu také ovlivňuje stále rostoucí objem projektů poskytovaných jako služba či pronájem kom- plexních řešení. U vás, našich klientů, se tento způsob pořízení těší stoupající oblibě. Pro nás znamená, že se tržby rozprostírají v čase, což je pozitivní a dlouhodobě stabilizující trend. Dařilo se i novým produktům. Například myteam získal hned několik zákazníků a potvrdila se naše očekávání, že optimalizace procesů, lepší správa doku- mentace, efektivní řízení a účinnější organizace jsou věci, které hledáte, potřebujete a proto do jejich řešení vkládáte své peníze, ale i očekávání. U mobilního byznysu je zjevný agresivní nástup tabletů a zařízení na platformě Android. I na ten jsme včas reagovali. A především jsme nezapomněli na to, proč jste si nás vybrali za své partnery. Masivně jsme investovali do vývoje a inovací tak, abychom vám nadále poskytovali moderní a vyspělé produkty, které vám zajistí technologický, obchodní, procesní a zna- lostní náskok. Neustále vycházíme z přesvědčení, že právě inovace jsou klíčem k budoucím úspěchům. clients. At a time when managers carefully consider every large outlay or increase in wages or compensation, employees become cautious and put off unnecessary spending. This ensures a cycle of stagnation where the economy continues to be flat. If we want to break out of this cycle, we need to start acting optimistically, to start looking at tomorrow in a positive light. That's our only chance to make a change for the better. At KVADOS, we are setting the example. Our optimism is based on real foundations we have steady work and interesting projects, we are able to pay our expenses and our employees, so that they in turn can cover their costs. Creating more added value When I say that 2012 was a successful year for KVADOS, it's important to realize there are two sides to this coin. While we did achieve excellent results, we had to work harder for them and our sales reps had to do a lot of running around. This was not because we had focused on fewer genuine business opportunities or won fewer tenders. Everything was simply shaped by the cautious mood. For example, our production capacity had long been reserved from July to September for a project that was cancelled by the investor at the last minute. This setback however, only provided us with greater motivation at the end of the year. In the final quarter, we concluded contracts which will reliably keep us running at capacity for the first half of And I'm pleased to say these projects are evenly spread across our product portfolio, which has proven to be well suited to demand and has been useful for our clients. Some might be surprised that I consider a year in which our overall sales declined to be successful. However, most importantly for us, we maintained approximately the same level of profit. We supplied less hardware with minimal margins, and instead concentrated on contracts with greater added value. Sales were also affected by the growing volume of service contracts or lease of comprehensive project solutions. You, our clients, are increasingly taking advantage of these services. For us, this means sales are spreading out over time, which is a positive and long-term stabilizing trend. We also had success with new products. For example, several customers immediately acquired myteam, confirming our expectations that pro- cess optimization, better document administration, more effective management and more efficient organization are things you are looking for and need which is why you put your money and expectations in these solutions. In mobile business, we are seeing aggressive growth in tablets and devices running on the Android platform. We were quick in responding to this trend, and above all have not forgotten why you chose us as your partner in the first place. We have made massive investments in develop- ment and innovation so that we can continue to provide you with modern and advanced products that will give you an edge in terms of technology, business, processes and knowledge. We continue to believe that innovation is the key to future success. Here at KVADOS, we're optimists, and we will attempt to carry this optimism throughout the entire year of We are sure you will join us, and do the utmost to ensure our solutions continue to improve your performance. Vize / Vision 5 yourk your key to success Zima / Winter The economic crisis is now in its fifth year, affecting not only the information and communication technology sector. In our field, the crisis has resulted in declining investment and a certain degree of scepticism with regard to investment, which is evident in the thinking and mood of Miroslav Hampel generální ředitel a předseda představenstva CEO and chairman of the board

6 mydatacenter má další klienty mydatacenter has more new clients Report 6 yourk your key to KVADOS Zima / Winter Bongrain prodlužuje spolupráci Bongrain extends its cooperation Dlouholetí významní zákazníci společnosti KVADOS, a.s. Démos trade, a.s., a K + B Progres, a.s. se rozhodli využít zajímavých výhod moderního produktu mydatacenter. Obě firmy svěřily chod systémů, na nichž stojí jejich podnikání, výhradně do virtuálního prostředí. Odpadly jim starosti s hardwarem a jeho zastaráváním a platí jen za výkon a prostor, který reálně potřebují. KVADOS, a.s., navíc dokáže garantovat bezvýpadkový provoz a unikátní ochranu dat. Obě migrace byly do posledního detailu naplánovány tak, aby nenarušily byznys klientů a mohly se uskutečnit během víkendů (23. až 24. února Démos trade, a.s., 30. až 31. března K + B Progres, a.s.). Řešení mydatacenter je věnována i rubrika Klíč tohoto vydání yourk. Long-term KVADOS VIP clients Démos trade and K + B Progres have decided to take advantage of the interesting benefits of the modern product mydatacenter. Both companies have entrusted the operation of their business systems entirely to a virtual environment. They are no longer troubled by aging hardware, and only pay for the performance and space they actually need. KVADOS is also able to guarantee uninterrupted service and unique data protection. Both migrations were planned down to the last detail, enabling them to be carried out over the weekend so as not to disrupt client business (February 23 24th for Démos trade, and March 30 31st for K + B Progres). The mydatacenter is also the subject of the Key feature in this issue of yourk. VÍCE INFORMACÍ More information: Francouzská potravinářská skupina Bongrain, která je na tuzemském trhu zastoupena známými značkami jako Sedlčanský Hermelín, Král Sýrů Hermelín, Pribináček, Lučina, Pribina, Apetito a Maratonec, prodloužila své partnerství s KVADOS, a.s. Divize Foodservice české pobočky Bongrain Czech Management & Services, s.r.o., bude po další tři roky využívat mobilní informační systém myavis SFA. Ten je již od roku 2008 nasazen k řízení všech obchodních zástupců společnosti v terénu na území České republiky. French food group Bongrain, represented on the Czech market by well known brands such as Sedlčanský Hermelín, Král Sýrů Hermelín, Pribináček, Lučina, Pribina, Apetito and Maratonec, has extended its partnership with KVADOS. The Foodservice Division of the Czech branch of Bongrain Czech Management & Services will continue to use the myavis SFA mobile information system for another three years. This system has been deployed since 2008 to manage all of the company's business representatives in the Czech Republic. VÍCE INFORMACÍ More information:

7 KVADOS a ppm factum ukazují nový přístup k merchandisingu KVADOS and ppm factum introduce a new approach to merchandising VÍCE INFORMACÍ More information: Na Retail Summitu 2013, neboli setkání nejvýznamnějších firem působících na obchodním trhu střední Evropy, nemohla 5. a 6. února v Clarion Congress Hotelu Praha chybět ani společnost KVADOS, a.s. Představila se na stánku svého zákazníka ppm factum a.s., pro nějž technologicky připravila zcela nové a unikátní řešení ppm shelf track. To je odvozeno z mobilního informačního systému myavis a nabízí nový přístup k merchandisingu. Výrazně totiž zvyšuje spolehlivost a kontrolu pracovníků, kteří pak lépe a rychleji plní úkoly v prodejnách. Tím mají klienti ppm factum a.s. garantováno například správné vystavení zboží a jeho dostatek, mohou kontrolovat reklamní akce a podobně. Navíc se jedná o jeden z prvních kvadosáckých projektů na platformě Android. Rretail Summit 2013, a meeting of the leading companies operating in Central Europe, was held on February 5 6th this year at the Clarion Congress Hotel Praha, and naturally KVADOS was there too. At its booth, it introduced ppm factum, a client for which is has designed an entirely new and unique system called ppm shelf track. The system is based on the myavis mobile information system and offers a new approach to merchandising. It significantly increases employee reliability and monitoring, whereby employees then perform their tasks in stores better and faster. This guarantees that ppm factum clients have enough properly displayed goods, and that they can check sales promotions, etc. It is also one of the first KVADOS projects that runs on the Android platform. KVADOS se opět zúčastní Kariéry PLUS KVADOS to take part in Careers PLUS again Report 7 yourk your key to success Zima / Winter Veletrh pracovních příležitostí, to je podtitul akce Kariéra PLUS, která se 12. března uskuteční pošesté v aule Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Očekává se na účastníků a 100 vystavujících firem. Mezi nimi bude i společnost KVADOS, a.s., pro kterou se pravidelně jedná o významnou šanci k odlovu mladých talentů z řad studentů i čerstvých absolventů. Každoročně se na akci podaří najít do kvadosáckého týmu několik zajímavých posil. Další návštěvníci stánku mají možnost informovat se o vypsaných pozicích pro bakalářské stáže, které se rovněž mohou stát prvním krůčkem k zisku pracovního místa v KVADOS, a.s. Careers PLUS is a job fair that will take place on March 12th, for the sixth year, in the auditorium of the VŠB Technical University of Ostrava. 5,000 participants are expected and there will be 100 company booths, including KVADOS, which is always looking for young talent from the scores of students and recent graduates. Each year, the KVADOS team finds some interesting recruits. Other visitors to our booth can also find out about vacancies for undergraduate internships, which can become the first step to getting a job at KVADOS. VÍCE INFORMACÍ More information:

8 Průkopník zdolal další horizont The innovator breaks new ground Autogram / Autograph 8 yourk your key to KVADOS Zima / Winter Mobilní informační systém myavis dobře znáte. Používáte jej v několika vertikálách k řízení svých pracovníků v terénu. Ať odečítají spotřebu elektroměrů, vyřizují obchodní pochůzky, provádějí stavební dozor nebo dělají marketingový průzkum, mohou se vaši zaměstnanci spolehnout na maximální informační podporu. A vy v centrále máte jistotu, že k vám proudí správná data. První komponenty řešení myavis byly vyvinuty již v roce Revoluční myšlenka sklidila záhy úspěch a posunula KVADOS, a.s., na pozici středoevropského lídra mobilních systémů. Čas neúprosně běžel a vzniklo nespočet aktualizací, funkcí a rozšíření. Nyní tu však je naprosto zásadní změna! Vylepšení bez nákladů a zpřístupňuje databázové struktury řešení VENTUS a myfaber. Otevřely se možnosti napojení na webové služby třetích stran, což znamená přímý přístup například do obchodního rejstříku nebo registru ekonomických subjektů ARES, a to bez nutnosti opustit myavis. Jádro podporuje nejnovější verzi serveru GLADIO s push notifikacemi a automatickou obousměrnou synchronizací vybraných dat (z mobilního klienta do serverové části a opačně). Bez jakéhokoliv přerušení práce mají uživatelé v jakémkoliv okamžiku v PDA, notebooku nebo tabletu aktuální informace třeba o stavu skladových zásob nabízeného sortimentu. You are all familiar with the myavis mobile information system. You use it to vertically manage your employees in the field. Whether they're reading meters, running business errands, carrying out building inspections or conducting market research, your employees can count on maximum information support, while you can be sure that the right data is coming in at headquarters. The first components of the myavis solution began to appear in The revolutionary idea quickly reaped rewards and catapulted KVADOS into the position of Central European market leader in mobile systems. Time inexorably marched onwards, and numerous updates, new functions and expansions followed. But now a major change has arrived! Improvement at no cost Specialisté z vývojového oddělení připravili jádro zcela nové generace, které bude postupně nasazeno u všech zákazníků. Uživatelům přinese rychlejší a efektivnější práci s aktuálními a spolehlivými daty, přičemž neklade zvýšené nároky na použitý hardware. Pro hladký běh aplikace nadále postačuje 128 MB paměti RAM. To veš- kerá nyní používaná zařízení splňují. Nová generace jádra spolupracuje s technologií QAS Specialists in the development department have developed a whole new generation core, which will gradually be deployed for every customer. It will let users work with current and reliable data more quickly and effectively, without placing increased demands on the hardware being used. The application will still run smoothly with just 128 MB RAM, a requirement that is met by all currently used devices. The new generation core can work with the latest version of QAS technology and the VENTUS and myfaber database structures are also accessible for myavis. This makes it possible to connect to third party web services. In practice, this means direct access to the Register of Companies or ARES Register of Economic Subjects, without having to exit the myavis environment. The core also supports the latest version of the GLADIO server with push notification and automatic two-way synchronisation of selected data (from the mobile client to the server and vice versa). Users can check their PDA, notebook or tablet for current information, such as the inventory status of products being offered, at any time, without interrupting their work.

9 Práce místo chlubení Working instead of bragging Rok Year standards and could withstand rough handling. It safely protected data. The Honeywell Dolphin 9500 was not a braggart, but a reliable worker. It per- formed its important role brilliantly. Honeywell Dolphin 9500 Nápadně nenápadný pomocník A remarkably unobtrusive helper Dolphin 9500 nebyl na chlubení, byl spolehlivým pracantem. Svou důležitou úlohu plnil skvěle. Flashback 9 Delfín, elegantní a velmi inteligentní savec z vodní říše, po narození saje mateřské mléko a dýchá vzduch. Honeywell Dolphin 9500 je také šedý a má elegantní stavbu těla. Tím však veškerá podobnost končí. Hned po narození místo mléka začíná sát data, neloví makrely a sledě, nýbrž pracovní příkazy. Je to věrný parťák do terénu s dlouhou výdrží. Dolphin 9500 se natolik osvědčil, že jej Honeywell vyráběl až do roku Teprve pak byl stažen z produkce a oficiálně odešel do informačně-technologického důchodu. Za léta aktivní služby pomáhal tisícovkám firem sbírat údaje klíčové pro chod byznysu i spokojenost jejich klientů. Mezi ty, kdo přístroj ve velkém využívali, patřila i skupina ČEZ, kde nenáročný digitální asistent vybavený informačním systémem myavis Field Service sloužil mobilním pracovníkům k odečtům elektroměrů. Už ve své době to byl velmi solidní kus hardwaru se čtečkou čárových kódů, volitelným typem klávesnice, odolným barevným dotykovým displejem s povr- chovou úpravou pro průmyslové nasazení, bezdrátovým připojením wifi, Bluetooth a třípásmovým GSM. Fungoval v teplotním rozmezí -20 až 50 C i při vlhkosti vzduchu 95 %. Silná baterie mu zaručovala dlouhý chod, navíc se dala snadno vyměnit za náhradní. Odolná konstrukce odpovídala stan- dardu IP64 a snesla i hrubší zacházení. Data tak chránila bezpečně. Honeywell The dolphin, an elegant and highly intelligent mammal of the Water Kingdom, suckles its mother's milk after birth and breathes air. The Honeywell Dolphin 9500 is grey, with a sleek and elegant body too, but that's where the similarities end. After birth, it begins sucking data instead of milk and hunts work orders instead of mackerel and herring. It's a loyal companion in the field with a long battery life. The Dolphin 9500 proved so successful that Honeywell continued to make them until That was when it was pulled from production and officially sent into information technology retirement. During its many years of active service, it helped thousands of companies collect key data to run their businesses and satisfy their customers. Among the companies that used the device on a wide scale was the ČEZ group, where the unassuming digital assistant equipped with myavis Field Service was used by mobile employees to read electric meters. In its day, it was a very solid piece of hardware with a barcode reader, choice of keyboard, resilient colour touch display with a surface coating for industrial use, wireless wifi connection, Bluetooth, and three-band GSM. It operated in a temperature range of -20 to 50 C, and even in humidity of up to 95%. The strong battery guaranteed hours of operation, and could also easily be replaced with a spare. The durable construction met IP64 Parametry Specifications Rozměry Dimensions 245,3 mm 87,6 mm 42,3 mm Displej Display ¼VGA Industrial Touch Screen Colour Display ( px) Hmotnost Weight Baterie Battery 576 g 14,8 Wh CPU Intel X-Scale 400 Mhz Paměť Memory 64 MB RAM, 32 MB Flash OS Microsoft Windows Mobile 2003 for Pocket PC Professional Edition yourk your key to success Zima / Winter

10 DATOVÝ HOTEL k vašim službám Klíč / Key 10 A data hotel at your service yourk your key to KVADOS Zima / Winter

11 Klíč / Key 11 Four Seasons Resort Hualalai, Cape Grace, The Upper House, Baros Maldives, ale třeba také Aria nebo U Zlaté studně jsou vám tato jména povědomá? Či dokonce dobře známá? Není se čemu divit, vždyť patří nejlepším hotelům světa. Že některé názvy zní česky? Však také jsou! Portál TripAdvisor každoročně vyhlašuje nejlepší místa, která si můžete zvolit za svůj druhý domov na cestách a české hotely se pravidelně umisťují jak v první desítce hlavního žebříčku, tak mezi skupinou předních designových, luxusních a romantických ubytovacích zařízení. Zkrátka a jednoduše malá země v srdci Evropy dokáže nabídnout špičkové služby a celý svět to ví. A když to platí pro hotelnictví, proč by to v branži informačních a komunikačních technologií mělo být jinak? yourk your key to success Zima / Winter Současný trend v IT je jasný zákazníka zbavit starostí a nechat je na poskytovateli služby. Služba je přitom vhodný název. Namísto dodávek hardwaru a softwaru totiž směřují dnešní preference ke komplexnímu řešení problému klienta, přičemž toho ani tak nezajímá, co stojí v pozadí důležitý je výsledek a cena. Přidanou hodnotu pak tvoří doprovodný servis, podpora, spolehlivost. Svět tomu říká cloud computing a KVADOS, a.s., řešení jako služba v mydatacenter. Jak vybrat nejlepší hotel pro svůj byznys?

12 TripAdvisor TripAdvisor je mezinárodní portál, který shromažďuje recenze a doporučení na hotely, resorty, lety, dovolené, cestovní průvodce a další příbuzné služby. Každoročně také vyhlašuje žebříček Best of na základě preferencí několika milionů cestovatelů. Klíč / Key TripAdvisor is an international website that collects reviews and recommendations for hotels, resorts, flights, holiday travel guides and other related services. Each year it also announces its Best of rankings based on the preferences of several million travellers. 12 yourk your key to KVADOS Zima / Winter Čím posloužím? Čím mohu sloužit? Touto větou obvykle vítají své hosty v restauracích nebo v hotelových recepcích. Nedejte se zmást, je to špatně tedy pokud zde nejste poprvé. Dobrý podnik totiž zná vaše potřeby a přání, aniž byste je vyslovili. Neptá se, co chcete, ale nabízí vám, co potřebujete. Cení si vaší důvěry a nehazarduje s ní. Nesnaží se vás ohromit tím, co vše můžete mít, ale předkládá vám to, co opravdu využijete. Jelikož se vaše potřeby v čase mění, pružně na to reaguje. Aby to fungovalo, musí být ke všem klientům přístup pří- sně individuální. Buzení po telefonu bude jistě úžasné, pokud kvůli němu nezaspíte důležité jednání jen proto, že se recepční rozhodne obvolat všechny pokoje po 8. ho- dině ráno, i když jste měli nastupovat v 7.30 do taxíku. Nechejte se hýčkat, nikoliv opít rohlíkem Pražský hotel U Zlaté studně dává na výběr ze sedmi druhů polštářů a volitelný způsob rozestlaní. Večer vám přinesou dezert na dobrou noc. Podobně příkladnou péči dostanou vaše data v produktu mydatacenter. Odborníci z KVADOS, a.s., jim připraví ten nejpohodlnější druhý domov ale proč až druhý? Vaše data jsou přece pořád vaše Problémem klasické koncepce serverové infrastruktury je určitá zkostnatělost. Pokud si hardware koupíte či pro- najmete, buď vám záhy zastará a musíte znovu a znovu Když začala pár let zpět datová centra a serverovny růst jako houby po dešti, většina z nich sázela na to, že klienta vlákají do svých sítí změtí nesrozumitelných, avšak ohromujících čísel, kombinací písmenek a technologií. Tehdy o tom, kam se umístí server, totiž rozhodovali interní ajťáci, kteří si potrpěli na papírové hodnoty a občas se lidově řečeno nechali opít rohlíkem. Trh ovšem pokročil, dospěl, a tak jsou na něm vesměs posky- tovatelé kvalitního hardwarového zázemí. Klíčem k výbě- ru už nejsou parametry železa, ale servisu. Obchodní tým KVADOS, a.s., v čele přímo s generálním ředitelem Miroslavem Hamplem vám dlouho a pečlivě naslouchal. Zjišťoval, co hledáte, co potřebujete. mydatacenter proto není zástupným názvem pro pronájem či umístění serveru ve špičkovém prostředí. Naopak, je to zcela jiný přístup spočívající v naprosté abstrakci od fyzické techniky, technologií neboli čísel a písmenek schovaných do parametrů. Vy chcete provo- zovat nějaký produkt, který bude používat definovaná skupina uživatelů. V praxi to znamená jasné nároky na výkon serverové infrastruktury a pouze 3 hlavní atributy výkon jader procesorů, velikost operační paměti a velikost diskového prostoru ovlivní výslednou cenu, kterou zaplatíte. Veškeré starosti o to, abyste vždy měli dostatek výkonu, na nejmodernějších strojích, s nej- vyšším zabezpečením, zůstávají na straně KVADOS, a.s. Ta má vaši důvěru a nezklame ji, protože vás zná a rozumí vašemu byznysu. Služba s dynamikou

13 investovat do jeho rozšiřování či obměny, nebo mu v předstihu dopřejete rezervu a platíte za výkon, který nevyužíváte a technika zastarává stejně. mydatacenter naproti tomu poskytuje právě tolik výkonu, kolik je ho optimálně potřeba. Pokud aplikaci začne používat o jednoho či třeba deset uživatelů více, zkrátka se vám výkon lineárně navýší podle jasně definovaných podmínek a to i cenových. Už žádné výmluvy hardwarových oddělení, žádné faktury za zbytečné komponenty. Zlatý hřeb Jak byste se tvářili, kdyby se vás v hotelu ptali, zda chcete do sprchy teplou nebo studenou vodu a jaký má být její tlak, na rozměry postele nebo typ ko- berce? Když si vybíráte hotel, vybíráte si hlavně kategorii. To, že splní svůj standard, berete za sa- mozřejmost, bonus pak jako příjemné zpestření. Důvěru, že se o vás odpovídajícím způsobem postarají, ponecháváte na managementu a provozním personálu. Obdobně se díky mydatacenter nemusíte starat o technické parametry, přitom svým úlohám, aplikacím a datům dopřejete služby toho nejlepšího hotelu. To nejlepší nakonec. V dobrém hotelu se s vámi při odjezdu uctivě rozloučí a při příští návštěvě vám připraví oblíbený pokoj, v němž bude v koupelně čekat župan s vaším monogramem a jako třešnička na dortu oblíbená značka minerálky. Třešničkou na dortu s mydatacenter není drobná pozornost, je to doslova zlatý hřeb a hlavní výhoda tohoto produktu! U obvyklého datového centra řešíte dostupnost služby. Jestliže zvolíte 1 hodinu, může se v krizi stát, že vám při výpadku systému zmizí data napří- klad o tom, co se za onu hodinu událo ve skladu. Malér nastane, pokud se naposledy zálohovalo v noci, zatímco výpadek přišel na konci odpolední směny. Sice se vám do hodiny podaří obnovit činnost, ale v systému panuje chaos. Aby to fungovalo, musí být ke všem klientům přístup přísně individuální For this to work, every client must be handled on a strictly individual basis V KVADOS, a.s., se dlouho hledalo technické řešení, které by zároveň bylo cenově dostupné. A to se skrývá v mydatacenter, které dnes dokáže garantovat bezvýpadkový chod a ukládání dat. Ať se jim tu dobře bydlí! Klíč / Key 13 yourk your key to success Zima / Winter Předejít se mu dá virtualizací a redundantním provozem aplikací na nezávislých fyzických serverech. Zbývalo zabezpečit data na diskových polích. Okénko do historie A look back in history Dějiny hotelnictví a pohostinství jsou rozsáhlé. První zmínky pocházejí z Palestiny a starého Babylonu, kde byly tyto služby povinné a musely se poskytovat zdarma. Pohostinské domy a termální lázně, jakési předobrazy dnešních spa resortů, poté vznikaly v antickém Řecku. Skutečný rozmach cestovního ruchu však přišel s římským impériem. Tehdy již byly soukromé ubytovací domy zcela obvyklé. Okolo roku 1200 se začaly zakládat v Číně a Mongolsku cestovatelské stanice. Středověk přinesl prosté venkovské a honosnější panské, střední a zájezdní městské hostince, jejichž činnost byla částečně regulována co do otevírací doby, udržování veřejného pořádku a odvodu daní. Na počátku 15. století začal v Anglii a Francii vznikat skutečný hotelový průmysl. Hostů si však vážili již staří Keltové, zejména pokud šlo o pomoc v nouzi. The history of the hotel and hospitality trade stretches way back. The first records date back to Palestine and Ancient Babylon, where these services were obligatory and had to be provided free of charge. Hospitality houses and thermal baths, a kind of precursor to today's spa resorts, first appeared in Ancient Greece. However, the real boom in tourism arrived with the Roman Empire. At that time, private houses for accommodation were quite common. In around 1200, travellers' stations began to be set up in China and Mongolia. The Middle Ages brought simple rural and more opulent manor or roadside inns, whose activities were partly regulated in terms of opening hours, maintaining public order, and taxation. The early 15th century saw the beginnings of a true hotel industry in England and France. However, guests were also honoured by the ancient Celts, especially when it came to providing assistance in an emergency.

14 Klíč / Key mydatacenter dnes dokáže garantovat bezvýpadkový chod a ukládání dat mydatacenter can now guarantee uninterrupted operation and data storage 14 yourk your key to KVADOS Zima / Winter The Four Seasons Resort Hualalai, Cape Grace, The Upper House, Baros Maldives, but also Aria or U Zlaté studně are these names familiar to you? Are they well known? It's no wonder; after all they're some of the best hotels in the world. Do some of the names sound Czech to you? Well they are! Each year, TripAdvisor.com announces the best places in the world to choose as your home away from home on the road, and Czech hotels regularly place in the top ten, as well as the leading hotels in terms of modern design, luxury and romance. Simply put, this little country in the heart of Europe can offer world class services and the whole world knows it. But if that's true for hotels, why should it be any different for information and communication technologies? The current trend in IT is clear let the service provider take care of all the worries and leave the customer free to concentrate on other matters. Service is an apt name for this. Instead of comprehensive deliveries of hardware and software, today there is a preference for comprehensively handling the client's problems, where it's not so important how but what's important are the results and the price. Added value consists of additional services, support, and reliability. The world calls it cloud computing and KVADOS calls it solutions like mydatacenter. How do you select the best hotel for your business? How may I help you? How may I help you? That's the phrase typically used to welcome guests at restaurants or hotel reception. But don't be fooled, that's all wrong that is, unless you're here for the first time. That's because a good company knows your needs and wishes, without you having to say so. It doesn't ask what you want, but offers you what you need. It values your trust and doesn't gamble with it. It doesn't try to overwhelm you with all the things you could have, but offers you what you will really use. And because your needs change over time, it flexibly responds to that too. For this to work, every client must be handled on a strictly individual basis. Getting a wake-up call is undoubtedly great if it means you don't miss an important meeting, provided the receptionist doesn't decide to call every room at 8 am when you had to catch a taxi at 7:30. Let yourself be pampered, not scammed At U Zlaté studně Hotel in Prague, you have a choice of seven kinds of pillows and different ways of making the bed. In the evening, they'll bring you a good night dessert. Your data gets the same kind of care with the mydatacenter product. KVADOS experts will prepare the most comfortable second home for them as possible. But why a second home? After all, your data is still yours When data centres and servers began popping up few years ago, like mushrooms after rain, most providers hoped to attract clients to their networks with a jumble of unintelligible, yet astonishing numbers, and combinations of letters and technologies. The decision of where to place the server was made by internal IT specialists, who were sticklers for specifications on paper and often had the wool pulled over their eyes. Of course, the market has progressed, matured, and for the most part, providers now have quality hardware facilities. The key to selecting a provider is no longer the nuts and bolts, but the service. The KVADOS business team, headed by CEO Miroslav Hampel, has been carefully listening to you for a long time. It wanted to determine what you are looking for, what you need. mydatacenter is therefore not just a name for leasing or placing a server in a state-of-the-art environment. On the contrary, it's an entirely different approach, far from physical technology or numbers and letters hidden in parameters. You want to operate a product that will be used by a defined group of users. In practice, this means clear demands on the performance of server infrastructure and only 3 main attributes processor core performance, size of the operating memory, and amount of disk space affect the final price you pay. You will no longer have to worry about ensuring you have enough computing power, on the latest equipment, with the highest security; it's all taken care of by KVADOS. We have your trust and we won't disappoint, because we know you and we understand your business.

15 Dynamic service The problem with the classic concept of server infrastructure is a certain rigidity. If you buy or lease hardware, it will either soon be outdated and you will have to keep investing in expansions or replacements, or you plan excess capacity in advance and end up paying for capacity you don't use and the equipment still becomes obsolete. In contrast, mydatacenter offers you as much power as you optimally need. If the application begins to be used by one or even ten more users, your performance simply increases linearly according to clearly defined conditions as does the pricing. No more excuses from the hardware department, no more bills for useless components. Piece de résistance And we've saved the best for last. At a good hotel, there are respectful farewells on your departure and the next time you come to stay, your favourite room is ready, along with a monogrammed bathrobe in the bathroom and your favourite brand of mineral water as the icing on the cake. With mydatacenter the icing on the cake is not a minor courtesy, but literally the piece de résistance and primary benefit of this product! At regular data centres, you need to address service availability. If you choose 1 hour, in a crisis situation, during a system outage you may lose data, for instance, on what's happened at the warehouse during that hour. A problem arises if you last ran a back-up at night, while the outage occurs at the end of the afternoon shift. Although you'll be back up and running within an hour, there'll be chaos in the system. This can be avoided through virtualization and redundant operation of applications on independent physical servers. The data is then secured on disk arrays. KVADOS had long sought a technical solution that would also be affordable. And that's the greatest benefit of mydatacenter, which can now guarantee uninterrupted operation and data storage. How would you feel if your hotel asked you whether you wanted hot or cold water for your shower or what the water pressure should be, or the dimensions of the bed or type of carpeting in your room? When you choose a hotel, you are, above all, choosing a standard. You take it for granted that it will meet that standard, and anything beyond that is a pleasant bonus. You trust the management and staff to take care of you in a corresponding manner. In the same way, thanks to mydatacenter, you don't have to worry about technical parameters, because you're giving your tasks, applications and data the services of the best hotel. May they enjoy their stay! mydatacenter má i tyto výhody mydatacenter features the following benefits Spolehlivý a maximálně bezpečný provoz aplikací, dat a projektů Reliable and secure operation of applications, data and projects Garantovaná dostupnost a vysoká kvalita služeb Guaranteed availability and high quality services Technická i právní ochrana dat Technical and legal data protection Nepřetržitý dohled jištěný servisní smlouvou Continuous monitoring secured by a service agreement Průběžný monitoring dostupnosti a využití infrastruktury Ongoing monitoring of infrastructure use and availability Úspora nákladů Cost savings Odbourání vysokých investic do vlastního serverového řešení Elimination of high investments in customized server solutions Jedna platba měsíčním paušálem za komplexní služby One fixed monthly payment for comprehensive service Snížení přímých provozních nákladů Reduction in direct operating costs Nezávislost na fyzické správě hardwaru Freedom from physical administration of hardware Jednoznačný přehled o skutečných nákladech na provoz IT systému Clear overview of actual IT system operating costs Rychle dostupné řešení pro další růst a rozšiřování projektů Fast, affordable solutions for further growth and project expansion Klíč / Key 15 yourk your key to success Zima / Winter Cloud computing Cloud computing v podstatě znamená poskytování služeb a programů na vzdálených serverech, k nimž se přistupuje z klientských zařízení přes datové připojení. Lze tak spouštět aplikace například přes internetový prohlížeč, a to bez ohledu na místo, kde se uživatel nachází. Roli nehraje ani výkon přístroje uživatele, složité výpočetní úlohy probíhají na straně serveru. Přestože se cloud computing začal masově rozvíjet teprve nedávno, jeho nápad se zrodil už v polovině 20. století, kdy byly počítače obrovské a přistupovalo se k nim přes takzvané úzké klienty či terminály. Cloud computing basically means providing services and programs on remote servers, which are accessed by client systems through a data connection. Applications can be run through a web browser for example, regardless of where the user is located. Neither the performance of the user's equipment nor the degree of complexity of computational tasks on the server side plays a role. Although cloud computing has only recently seen mass expansion, the idea was born in the mid-20th century, when computers were huge and were accessed through thin clients or terminals.

16 Výběr z menu Select from the menu Klíč / Key 16 Případová studie Case study yourk your key to KVADOS Zima / Winter Náročného zákazníka s velkými požadavky nedokáže uspokojit nejbližší dálniční motel, ten si svoje ubytování vybírá pečlivě. Stejně tak společnost QANTO CZ s.r.o. potřebovala nejkvalitnější zázemí QANTO CZ s.r.o. Společnost QANTO CZ s.r.o. se od svého vstupu na trh Na začátku roku 2012 byl klientovi představen model v roce 1993 stala předním českým velkoobchodním komplexní migrace do virtuálního prostředí, který dodavatelem. V současné době má 6 velkoobchodních nabízel výrazné zvýšení dostupnosti a variability celého provozoven a 22 maloobchodních prodejen se širokým řešení. Součástí velkých změn byl rovněž přechod na sortimentem. Na poli podnikové kultury a corporate nový poštovní a komunikační server na platformě image buduje spolehlivou firmu se silným finančním Microsoft Exchange a příprava architektury na plánozázemím, která v závazcích vůči svým dodavatelům vané nasazení řešení myteam. obstojí i v období hospodářské nestability. V těsné spolupráci s dodavateli a zákazníky se aktivně podílí na nových projektech a inovacích. Neustále usiluje o zlepšení, která klientům přinesou nové výhody. Produkty KVADOS, a.s., využívá QANTO CZ s.r.o. více než 4 roky. Spolupráce zahrnuje VENTUS, A discerning customer with high expectations is never satisfied with the mycash, myavis a odnedávna i myteam. Již nearest highway motel, he chooses his accommodation carefully. In the same way, QANTO CZ needed to find the best quality facilities... od počátku zákazník zvolil model pronájmu komplexní serverové infrastruktury. Původně technika pracovala QANTO CZ v pronajaté serverovně, po vybudování vlastního dato- Since entering the market in 1993, QANTO CZ has become a leading vého centra bylo klientovi nabídnuto přemístění do Czech wholesale supplier. It currently has 6 wholesale outlets and 22 mydatacenter v ostravské budově v Novoveské retail stores with a wide range of products. In terms of corporate culture ulici. and corporate image, this reliable company has built a strong financial foundation and ties with suppliers that can withstand periods of economic U managementu QANTO CZ s.r.o. první informace instability. Working closely with suppliers and customers, it actively takes o tom, že kdesi ve sklepě existuje jedno z nejmoderněj- part in new projects and innovations and is continually striving to improve, ších datacenter ve střední Evropě a že by se do něj mohla which brings new benefits for clients. QANTO CZ has been using KVADOS products for more than 4 years. přestěhovat data z profesionálního umístění, vyvolala Our cooperation comprises VENTUS, mycash, myavis and nevěřícný údiv. Stačilo pár fotek doplněných o základní recently also myteam. From the outset, the customer chose the leasing specifikaci a bylo jasno. Stěhování bylo schváleno. model for comprehensive server infrastructure. Originally, equipment was

17 located in a leased server room, but following the construction of our own data centre, the client was offered relocation to the mydatacenter in the Ostrava building on Novoveská Street. The first time QANTO CZ management heard that of the most modern data centres in Central Europe was located somewhere in a basement, and that they could move their data there from its professional location, the news inspired looks of incredulity. A few photographs and some basic specifications later, everything was clear. The move was approved. In early 2012, the client was acquainted with the model of complex migration to a virtual environment, which offered a considerable increase in the availability and variability of the entire solution. Major changes included a transition to a new mail and communications server on the Microsoft Exchange platform, and preparation of architecture for the planned implementation of the myteam solution. Klíč / Key 17 Harmonogram projektu Project schedule září 2008 spuštění ostrého provozu September 2008 launch of full operation of mycash for retail stores mycash pro maloobchody March 2009 full operation of VENTUS for wholesale outlets březen 2009 ostrý provoz VENTUS June August 2012 analysis and preparation of migration pro velkoobchody to mydatacenter červen srpen 2012 analýza a příprava migrace September 2012 full operation in a virtual environment do mydatacenter září 2012 Parametry projektu počet prodejen: územní rozsah: plný provoz ve virtuálním prostředí 6 velkoobchodů, 22 maloobchodů Česká republika Project parameters number of stores: territorial scope: Goals of the project 6 wholesale, 22 retail Czech Republic - secure operations, increase availability and immunity to outages Cíle projektu - transition to newer technology and capability for further - zabezpečení provozu, zvýšení dostupnosti flexible development a odolnosti vůči výpadkům - fast adaptation of the system to changes - přechod na nejnovější technologie a možnost dalšího pružného rozvoje - rychlá adaptace systému na změny Benefits of the project - migration without any restriction of operation shut downs only during night hours Přínosy projektu - new stores can be fully integrated into the system within - migrace bez omezení provozu odstávky a few short hours pouze v nočních hodinách - novou prodejnu lze do systému plně zprovoznit během několika málo hodin yourk your key to success Zima / Winter

18 Byznys na cestách Business on the road Know-how 18 yourk your key to KVADOS Zima / Winter Fotografie byly pořízeny v soupravách vlakového dopravce LEO Express Photographs taken aboard LEO Express trains Mezinárodní obchod je těžká disciplína. Když se společnost rozhodne uplatňovat na zahraničních trzích, musí to být mise celé organizace, která obchodnímu týmu poskytne nezbytnou podporu a součinnost. Kvadosácká rodina samozřejmě drží při sobě, a proto se tým Petra Gregora může směle vydávat na cesty po téměř dvou desítkách zemí. Působení za hranicemi tak není jen úkolem pověřených pracovníků, ale prolíná se skutečně celou firmou. Vezměte si glóbus nebo otevřete světovou online mapu a zkuste najít Moskvu, Sofii, Varšavu, Nižněkamsk, Doněck, Bratislavu, Varnu, Košice, Neustift, Bukurešť, Žilinu to jsou některá z míst, kam se Petr Gregor, Martin Špok, Martin Hamala, Daniel Gamrot a Vojtěch Beneš vloni vydali. V ostravské centrále jim kryje záda Hana Plačková, přímo v Moskvě Maria Nikolaeva. Život na cestách má své kouzlo. Dává šanci poznávat nové lidi, kultury, místa, zvyky. Ale není to žádný med. Třeba Petr Gregor v roce 2012 absolvoval 7 pracovních cest do Moskvy, což představuje zhruba překonaných kilometrů a 70 hodin strávených v letadlech a vlacích! Ještě dál, o plných kilometrů každým směrem, je to do Nižněkamsku, kam se vypravil dvakrát.

19 Námaha se ovšem vyplácí a dobré zahraniční reference přinášejí poptávku i z dalších zemí. O služby KVADOS, a.s., projevili zájem dokonce v Jihoafrické republice či Libanonu. Za pozornost určitě stojí vynikající výsledky produktů myavis a myfaber na evropském energetickém trhu, zejména v jeho jižní části. V široké nabídce vyhrává KVADOS Co nesmí pracovníkům zaměřeným na mezinárodní úkoly chybět, jsou pevné nervy, pohotovost, odhodlání a umění diplomacie. Úlohou týmu totiž není jen získávat nové klienty, ale také partnery. Úsilím KVADOS, a.s., vždy bylo přinášet zákazníkům největší možnou míru přidané hodnoty za co nejpříznivějších podmínek. A tak některé zakázky mimo Know-how 19 yourk your key to success Zima / Winter Českou republiku stojí na spolupráci s lokálními specializovanými firmami. Vedle rumunské S.C. ADREM INVEST S.R.L. provozující myavis se také Bar Code Systems Bulgaria Ltd., polská Net-o-logy Sp. z o.o., slovenská Telegrafia, a.s., a další společnosti z Ruské federace, ale i České republiky podílejí na velkých a zajímavých projektech. Zahraniční klienti si dnes mohou snadno vybrat, konkurence je obrovská. Pouze příkladné služby, od

20 Košice, Neustift, Bucharest, and Žilina those are just some of the places Petr Gregor, Martin Špok, Martin Hamala, Daniel Gamrot and Vojtěch Beneš visited last year. Hana Plačková covered their backs at the Ostrava office, while Maria Nikolaeva was there for them in Moscow. Life on the road has its charm. It gives you a chance to meet new people, and discover new cultures, new places, and new customs. But it's no picnic. For example, in 2012 Petr Gregor made 7 business trips to Know-how 20 Moscow, which adds up to roughly 30,000 km and 70 hours spent in airplanes and on trains! And from there, it was another 1,000 km each way to Nizhnekamsk, which he visited twice. yourk your key to KVADOS Zima / Winter Of course, hard work pays off and good foreign references drum up more business in other countries. KVADOS has had interest in its services from countries as far afield as South Africa or Lebanon. The excellent results achieved by our myavis and myfaber products in the European energy sector, especially in the south, are certainly worthy of mention. When tackling international tasks, employees must have steady nerves, resourcefulness, KVADOS determination, wins with and excel its in wide the art of assortment diplomacy. It is the team's task to not only find new clients, but also partners. It has always been KVADOS's aim to bring customers the greatest possible added value under the best conditions. And so, a number of projects outside the Czech Republic are based on cooperation with local specialised companies. Aside from Romanian S.C. ADREM INVEST, which uses myavis, we could also mention Bar Code Systems Bulgaria, Net-o-logy in Poland, Telegrafia in Slovakia, or other cooperating companies in Russia and the Czech Republic, which are involved in large and interesting projects. Today, foreign clients have a wide choice; competition is fierce. Exemplary services from the very outset, professional implementation, and first-rate support are the reasons they choose KVADOS. Mezinárodní působnost International activities KVADOS, a.s., obchodně působí na mezinárodních trzích přes 10 let. Celkem je jich 12 a řešení naleznete v desítce zemí. Prvním zahraničním projektem bylo nasazení myavis v Tchibo Slovensko s.r.o. KVADOS has been active on international markets for 10 years now and has a presence in 12 countries. Its first foreign project was the implementation of myavis for Tchibo Slovakia.

Lovci Treasure hunters

Lovci Treasure hunters Nespoutáni létem Unfettered summer strana / page 3 Daniela Šulcová your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Léto / Summer 2013 30 Vášeň / Passion 19

Více

LEPŠÍ než. perpetuum mobile. your key to KVADOS. Better than perpetual motion. Pro krásu na světě For beauty in the world

LEPŠÍ než. perpetuum mobile. your key to KVADOS. Better than perpetual motion. Pro krásu na světě For beauty in the world Obchodní renesance A commercial renaissance strana / page 3 Petr Gregor your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Léto & podzim / Summer & Autumn 2014

Více

KOMENTÁŘ/COMMENT. Extract. Výtah z textu

KOMENTÁŘ/COMMENT. Extract. Výtah z textu KOMENTÁŘ/COMMENT Vážení čtenáři Dear Readers Vážení čtenáři, toto číslo obsahuje rozsáhlou anketu provedenou mezi osobnostmi členy Fóra pro vysokorychlostní internet. Výsledkem činnosti zmíněného fóra

Více

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 NEWS 2. podzim / autumn 2013 Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 ČÍSLO TOHOTO VYDÁNÍ 3 757 500 000 Kč NUMBER OF THE ISSUE 3 757 500 000 CZK 2013:

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance výroční zpráva 2013 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního i neživotního pojištění pro privátní i korporátní klientelu. Naším

Více

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report 2014 2014 CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report Obsah Table of Contents Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Chief Executive Officer's introductory

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Myslete na štěstí SRDCEM! Take HEART for your happiness!

uniqa pojišťovna, a.s. Myslete na štěstí SRDCEM! Take HEART for your happiness! výroční zpráva 2014 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Myslete na štěstí SRDCEM! Take HEART for your happiness! UNIQA působí na českém pojistném trhu jako univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance výroční zpráva 2011 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního i neživotního pojištění pro privátní i korporátní klientelu. Naším

Více

O2 l. O4 l. 05 l. Pracovní síly v průmyslové výrobě The workforce in industrial production

O2 l. O4 l. 05 l. Pracovní síly v průmyslové výrobě The workforce in industrial production 1 l 2014 VYDÁNÍ 11 l ISSUE 11 CZ l EN NOVÁ EVROPSKÁ SÍŤ LOGISTICKÝCH A PRŮMYSLOVÝCH PARKŮ PLOCHY PRO VAŠI VÝROBU A SKLADOVÁNÍ FLEXIBILNÍ PROSTOROVÝ KONCEPT IGOR ŠNIRC Leasing Manager IMMOPARK Košice a

Více

DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012

DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 NA TRHU OD ROKU 1993 IN THE MARKET SINCE 1993 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH

Více

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s.

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. 08 Základní údaje Summarized table tis. Kč / TCZK 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Předepsané pojistné / Written premium 4 378 188 3 783 261 3

Více

obsah / list of content

obsah / list of content obsah / list of content Úvodní slovo / Introductory Word Plzeň / Pilsen Plzeňský kraj / Pilsen Region Územní plán / Master Plan of the City of Pilsen Rozhovor / Interview Mapy / Maps Profil společnosti

Více

MPV ix20 získalo 5 hvězdiček v testech Euro NCAP MPV ix20 awarded 5-star Euro NCAP rating

MPV ix20 získalo 5 hvězdiček v testech Euro NCAP MPV ix20 awarded 5-star Euro NCAP rating Číslo 35 / Issue 35 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 32011 MPV ix20 získalo 5 hvězdiček v testech Euro NCAP MPV ix20 awarded 5-star Euro NCAP rating Automobilka Hyundai očekává rostoucí

Více

20 let obalového designu Twenty Years of Package design. Mladý obal 2015 Young Package 2015

20 let obalového designu Twenty Years of Package design. Mladý obal 2015 Young Package 2015 20 let obalového designu Twenty Years of Package design Mladý obal 2015 Young Package 2015 úvodník editorial Když jsme ve společnosti Model Obaly před dvaceti lety zakládali soutěž Mladý obal, ani se nám

Více

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic Česká republika / Czech Republic The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development Fund. 2 3 Úvod Introduction Tento vznikl za přispění

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 1 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH REPUBLIC DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL PROJEKTŮ

Více

Zahájení sériové výroby Hyundai i30 nové generace Launch of mass production of the new-generation Hyundai i30

Zahájení sériové výroby Hyundai i30 nové generace Launch of mass production of the new-generation Hyundai i30 Číslo 44 / Issue 44 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 12012 Zahájení sériové výroby Hyundai i30 nové generace Launch of mass production of the new-generation Hyundai i30 01/2012 HMMC

Více

GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT. s.r.o.

GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT. s.r.o. GTS CZECH s.r.o. GTS CZECH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT

Více

Upper intermediate wordlist: English to Czech

Upper intermediate wordlist: English to Czech Upper intermediate wordlist: English to Czech Page No. English Part of Speech Definition Czech UNIT 1 13 appraisal n assessment or evaluation of how well you do your job hodnocení (toho, jak dobře člověk

Více

zapomenuto Heroism Must Not Be Forgotten

zapomenuto Heroism Must Not Be Forgotten Hrdinství nesmí být zapomenuto Heroism Must Not Be Forgotten Praha, Plzeň, Ostrava, Dýšina u Plzně, ale samozřejmě také Paříž, Moskva, Berlín, Londýn, Dunkerque zkrátka celá Evropa slavila 60. výročí ukončení

Více

Eva Jiřičná Interview / Rozhovor. Rugby scores / Ragby boduje. Talent spotting / Zaostřeno na talenty. Design lovers / Milovníci designu 2/20 08

Eva Jiřičná Interview / Rozhovor. Rugby scores / Ragby boduje. Talent spotting / Zaostřeno na talenty. Design lovers / Milovníci designu 2/20 08 2/20 08 The Magazine of the British Chamber of Commerce in the Cr / časopis Britské OBCHODNÍ komory v ČR Eva Jiřičná Interview / Rozhovor Rugby scores / Ragby boduje Design lovers / Milovníci designu Talent

Více

annual report 2011 výroční zpráva

annual report 2011 výroční zpráva annual report 2011 výroční zpráva Obsah Contents Kapitola I Slovo patronky 6 Struktura Nadace Terezy Maxové dětem 7 Statut Nadace Terezy Maxové dětem 8 Grantová pravidla Nadace Terezy Maxové dětem 8 Kalendář

Více

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the

Více

HMMC News. Teambuilding v HMMC Teambuilding in HMMC. 08 / 2008 číslo 6 // issue 6

HMMC News. Teambuilding v HMMC Teambuilding in HMMC. 08 / 2008 číslo 6 // issue 6 08 / 2008 číslo 6 // issue 6 HMMC News MAGAZÍN SPOLEČNOSTI HMMC // HMMC INTERNAL NEWSLETTER Systém ERP spuštěn ERP System Running Docházkové terminály v provozu Attendance Terminals in Operation Teambuilding

Více

www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why???

www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why??? www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why??? Proč??? Why??? Druhý nejsilnější rozvojový pól České republiky 2 nd fastest developing area of the Czech Republic Statutární město Ostrava, rozlohou 2.

Více

DALTON INTERNATIONAL. www.daltoninternational.org

DALTON INTERNATIONAL. www.daltoninternational.org 2004 DALTON INTERNATIONAL www.daltoninternational.org CONTENTS / OBSAH 3/ Miloš Šifalda Jana Šancová 4/ Dalibor Lasovský 5/ Ellen C. Stein 7/ Matthew Fleischer 8/ Karel Rýdl 10/ Benjamin Taaffe 12/ Jane

Více

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s.

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s. 20 05 Výroční zpráva Annual Report Vaše stavební firma Your construction company Annual Report 2005 1 OBSAH CONTENTS Finanční a provozní ukazatele (2000 2005) 4 Profil společnosti 6 Úvodní slovo předsedy

Více

CZECH RADIO ČESKÉHO ROZHLASU

CZECH RADIO ČESKÉHO ROZHLASU CZECH RADIO ČESKÉHO ROZHLASU 2006 Obsah Content Obsah I. Programme II. Technology III. Non-programmin g Activities IV. Czec h Radio Communication V. Ratings and Audience VI. Economi c and Commercia l Activities

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 EGP INVEST, spol. s r.o. Ing. Petr Sláčala, MBA ředitel společnosti Ing. Jan Benešík výkonný ředitel pro výrobu Managing Director Production Executive Manage Ing. Jiří

Více

1969/ 2009. Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality

1969/ 2009. Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality 1969/ 2009 Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality Úvod Obchodní značka Pragoprojekt oslaví v roce 2009 čtyřicet let působení

Více