DATOVÝ HOTEL k vašim službám A data hotel at your service. your key to KVADOS. Byznys na cestách Business on the road

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DATOVÝ HOTEL k vašim službám A data hotel at your service. your key to KVADOS. Byznys na cestách Business on the road"

Transkript

1 Buďme optimisté Let's be optimists strana / page 3 Miroslav Hampel your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Zima / Winter 2012/2013 Byznys na cestách Business on the road strana / page 18 Miloslav Sehnal: Jsme jako farmáři, o zákazníka se staráme dlouhodobě We're like farmers, we take care of the customer over the long haul strana / page 32 Magická síla certifikace nemizí The magic of certification remains strana / page 21 DATOVÝ HOTEL k vašim službám A data hotel at your service strana / page 10

2 3 6 8 Vize / Vision Buďme optimisté Let's be optimists Report Autogram / Autograph Průkopník zdolal další horizont The innovator breaks new ground DATOVÝ HOTEL k vašim službám A data hotel at your service Obsah / Summary Flashback: 2003 Práce místo chlubení Working instead of bragging Klíč / Key Datový hotel k vašim službám A data hotel at your service Klíč / Key 10 yourk your key to KVADOS Zima / Winter Know-how Byznys na cestách Business on the road Milník / Milestone Magická síla certifikace nemizí The magical power of certification remains Leporelo / Pop-up Drákulův hrad pána nevydá Dracula's castle won't give up its ghost Zastávka / Station Naberte mamutí sílu pod střechou Evropy Get a mammoth charge beneath the roof of Europe Naberte mamutí sílu pod střechou Evropy Get a mammoth charge beneath the roof of Europe Zastávka / Station In Nástroj superagenta Tool of a super agent Vášeň / Passion Miloslav Sehnal: Jsme jako farmáři, o zákazníka se staráme dlouhodobě We're like farmers, we take care of the customer over the long haul Esence / Essence 36 Ochočená kočka tasí drápy A tamed cat bears its claws 35 Apetýt / Appetite Dupuy XO Tentation 36 Esence / Essence Ochočená kočka tasí drápy A tamed cat bears its claws 40 Focus Ve znamení zlatých šedesátých Reliving the Golden Sixties

3 Buďme optimisté Let's be optimists 3 yourk your key to success Zima / Winter Vize / Vision Vážené dámy, vážení pánové, v zimním yourk mám již tradiční příležitost bilancovat uplynulý rok. Pokud byste se mě ještě v jeho polovině zeptali, jak hodnotím ten s číslem 2012, měl bych smíšené pocity. Naštěstí i když hovořit o štěstí je spíše řečnický obrat, ve skutečnosti pouze díky usilovné obchodní a produkční práci se nám podařilo i rok 2012 nakonec přetavit v úspěšný. Především čtvrtý kvartál se nesl ve znamení nových projektů. Mohu tak nyní napsat, že rok 2012 byl přece jen dobrý. Ale Ladies and gentlemen, in the winter issue of yourk, I traditionally take the opportunity to look back at the past year. If you had asked me six months ago how I would assess 2012, I would have had mixed feelings. Fortunately, and more to the point thanks to hard work and persistence in sales and production, we were able to turn 2012 into another successful year. The fourth quarter in particular was notable for new projects. So, in retrospect, I can say that 2012 was indeed a good year, but

4 Vize / Vision 4 yourk your key to KVADOS Zima / Winter Nejen v branži informačních a komunikačních technologií zažíváme pátý rok krizi. V našem oboru se projevuje hlavně utlumením investic a jistou mírou investiční skepse, která se promítá do myšlení a nálady zákazníků. V okamžiku, kdy jsou manažeři opatrní u každého většího výdaje, s navyšováním mzdových nákladů nebo odměn, jsou opatrní zaměstnanci a odkládají zbytné útraty. Začarovaný kruh se uzavírá, ekonomika se dále a dále zpomaluje. Chceme-li to zvrátit, musíme se sami chovat optimisticky, dívat se na zítřky pozitivně. Jedině tak máme všichni šanci na změnu k lepšímu. Ve společnosti KVADOS, a.s., půjdeme příkladem. Náš optimizmus stojí na reálných základech máme práci a zajímavé projekty, dokážeme platit naše náklady i naše zaměstnance tak, aby oni mohli hradit náklady své. Vytváříme více přidané hodnoty Jestliže říkám, že byl rok 2012 pro KVADOS, a.s., úspěšný, pak má tato mince dvě strany. Dosáhli jsme sice výborných výsledků, ale více jsme se Masivně jsme investovali do vývoje a inovací tak, abychom vám nadále poskytovali moderní a vyspělé produkty. We have made massive investments in development and innovation so that we can continue to provide you with modern and advanced products.

5 My kvadosáci jsme optimisté a i celý rok 2013 se budeme snažit nositeli optimizmu být. Věřím, že se k nám přidáte a uděláme maximum, aby naše řešení k vašim kladným výsledkům přispívala. na ně nadřeli a zejména naši obchodníci se více na- běhali. Nikoliv proto, že bychom se zaměřili na méně opravdových obchodních příležitostí nebo vyhráli méně výběrových řízení. Vše zkrátka určovala opatrná nálada. Třeba výrobní kapacitu od července do září jsme měli dlouhodobě vyčleněnu pro projekt, od nějž zadavatel na poslední chvíli odstoupil. Tato lidově řečeno čára přes rozpočet nás však tím více motivovala v závěru roku. V něm jsme uzavřeli kontrakty, které naši výrobu spolehlivě vytíží na první polovinu roku A mě těší, že rovnoměrně napříč produktovým portfoliem, jehož orientace se ukazuje jako správná, smysluplná a pro vás užitečná. Možná by někoho mohlo zarazit, že za úspěšný považuji rok, kdy nám po letech klesl celkový obrat. Ale pro nás je zásadní, že jsme udrželi přibližně stejnou výši zisku. Méně jsme totiž dodávali hardware s minimální marží, namísto toho jsme se soustředili na zakázky s výraznější přidanou hodnotou. Výši obratu také ovlivňuje stále rostoucí objem projektů poskytovaných jako služba či pronájem kom- plexních řešení. U vás, našich klientů, se tento způsob pořízení těší stoupající oblibě. Pro nás znamená, že se tržby rozprostírají v čase, což je pozitivní a dlouhodobě stabilizující trend. Dařilo se i novým produktům. Například myteam získal hned několik zákazníků a potvrdila se naše očekávání, že optimalizace procesů, lepší správa doku- mentace, efektivní řízení a účinnější organizace jsou věci, které hledáte, potřebujete a proto do jejich řešení vkládáte své peníze, ale i očekávání. U mobilního byznysu je zjevný agresivní nástup tabletů a zařízení na platformě Android. I na ten jsme včas reagovali. A především jsme nezapomněli na to, proč jste si nás vybrali za své partnery. Masivně jsme investovali do vývoje a inovací tak, abychom vám nadále poskytovali moderní a vyspělé produkty, které vám zajistí technologický, obchodní, procesní a zna- lostní náskok. Neustále vycházíme z přesvědčení, že právě inovace jsou klíčem k budoucím úspěchům. clients. At a time when managers carefully consider every large outlay or increase in wages or compensation, employees become cautious and put off unnecessary spending. This ensures a cycle of stagnation where the economy continues to be flat. If we want to break out of this cycle, we need to start acting optimistically, to start looking at tomorrow in a positive light. That's our only chance to make a change for the better. At KVADOS, we are setting the example. Our optimism is based on real foundations we have steady work and interesting projects, we are able to pay our expenses and our employees, so that they in turn can cover their costs. Creating more added value When I say that 2012 was a successful year for KVADOS, it's important to realize there are two sides to this coin. While we did achieve excellent results, we had to work harder for them and our sales reps had to do a lot of running around. This was not because we had focused on fewer genuine business opportunities or won fewer tenders. Everything was simply shaped by the cautious mood. For example, our production capacity had long been reserved from July to September for a project that was cancelled by the investor at the last minute. This setback however, only provided us with greater motivation at the end of the year. In the final quarter, we concluded contracts which will reliably keep us running at capacity for the first half of And I'm pleased to say these projects are evenly spread across our product portfolio, which has proven to be well suited to demand and has been useful for our clients. Some might be surprised that I consider a year in which our overall sales declined to be successful. However, most importantly for us, we maintained approximately the same level of profit. We supplied less hardware with minimal margins, and instead concentrated on contracts with greater added value. Sales were also affected by the growing volume of service contracts or lease of comprehensive project solutions. You, our clients, are increasingly taking advantage of these services. For us, this means sales are spreading out over time, which is a positive and long-term stabilizing trend. We also had success with new products. For example, several customers immediately acquired myteam, confirming our expectations that pro- cess optimization, better document administration, more effective management and more efficient organization are things you are looking for and need which is why you put your money and expectations in these solutions. In mobile business, we are seeing aggressive growth in tablets and devices running on the Android platform. We were quick in responding to this trend, and above all have not forgotten why you chose us as your partner in the first place. We have made massive investments in develop- ment and innovation so that we can continue to provide you with modern and advanced products that will give you an edge in terms of technology, business, processes and knowledge. We continue to believe that innovation is the key to future success. Here at KVADOS, we're optimists, and we will attempt to carry this optimism throughout the entire year of We are sure you will join us, and do the utmost to ensure our solutions continue to improve your performance. Vize / Vision 5 yourk your key to success Zima / Winter The economic crisis is now in its fifth year, affecting not only the information and communication technology sector. In our field, the crisis has resulted in declining investment and a certain degree of scepticism with regard to investment, which is evident in the thinking and mood of Miroslav Hampel generální ředitel a předseda představenstva CEO and chairman of the board

6 mydatacenter má další klienty mydatacenter has more new clients Report 6 yourk your key to KVADOS Zima / Winter Bongrain prodlužuje spolupráci Bongrain extends its cooperation Dlouholetí významní zákazníci společnosti KVADOS, a.s. Démos trade, a.s., a K + B Progres, a.s. se rozhodli využít zajímavých výhod moderního produktu mydatacenter. Obě firmy svěřily chod systémů, na nichž stojí jejich podnikání, výhradně do virtuálního prostředí. Odpadly jim starosti s hardwarem a jeho zastaráváním a platí jen za výkon a prostor, který reálně potřebují. KVADOS, a.s., navíc dokáže garantovat bezvýpadkový provoz a unikátní ochranu dat. Obě migrace byly do posledního detailu naplánovány tak, aby nenarušily byznys klientů a mohly se uskutečnit během víkendů (23. až 24. února Démos trade, a.s., 30. až 31. března K + B Progres, a.s.). Řešení mydatacenter je věnována i rubrika Klíč tohoto vydání yourk. Long-term KVADOS VIP clients Démos trade and K + B Progres have decided to take advantage of the interesting benefits of the modern product mydatacenter. Both companies have entrusted the operation of their business systems entirely to a virtual environment. They are no longer troubled by aging hardware, and only pay for the performance and space they actually need. KVADOS is also able to guarantee uninterrupted service and unique data protection. Both migrations were planned down to the last detail, enabling them to be carried out over the weekend so as not to disrupt client business (February 23 24th for Démos trade, and March 30 31st for K + B Progres). The mydatacenter is also the subject of the Key feature in this issue of yourk. VÍCE INFORMACÍ More information: Francouzská potravinářská skupina Bongrain, která je na tuzemském trhu zastoupena známými značkami jako Sedlčanský Hermelín, Král Sýrů Hermelín, Pribináček, Lučina, Pribina, Apetito a Maratonec, prodloužila své partnerství s KVADOS, a.s. Divize Foodservice české pobočky Bongrain Czech Management & Services, s.r.o., bude po další tři roky využívat mobilní informační systém myavis SFA. Ten je již od roku 2008 nasazen k řízení všech obchodních zástupců společnosti v terénu na území České republiky. French food group Bongrain, represented on the Czech market by well known brands such as Sedlčanský Hermelín, Král Sýrů Hermelín, Pribináček, Lučina, Pribina, Apetito and Maratonec, has extended its partnership with KVADOS. The Foodservice Division of the Czech branch of Bongrain Czech Management & Services will continue to use the myavis SFA mobile information system for another three years. This system has been deployed since 2008 to manage all of the company's business representatives in the Czech Republic. VÍCE INFORMACÍ More information:

7 KVADOS a ppm factum ukazují nový přístup k merchandisingu KVADOS and ppm factum introduce a new approach to merchandising VÍCE INFORMACÍ More information: Na Retail Summitu 2013, neboli setkání nejvýznamnějších firem působících na obchodním trhu střední Evropy, nemohla 5. a 6. února v Clarion Congress Hotelu Praha chybět ani společnost KVADOS, a.s. Představila se na stánku svého zákazníka ppm factum a.s., pro nějž technologicky připravila zcela nové a unikátní řešení ppm shelf track. To je odvozeno z mobilního informačního systému myavis a nabízí nový přístup k merchandisingu. Výrazně totiž zvyšuje spolehlivost a kontrolu pracovníků, kteří pak lépe a rychleji plní úkoly v prodejnách. Tím mají klienti ppm factum a.s. garantováno například správné vystavení zboží a jeho dostatek, mohou kontrolovat reklamní akce a podobně. Navíc se jedná o jeden z prvních kvadosáckých projektů na platformě Android. Rretail Summit 2013, a meeting of the leading companies operating in Central Europe, was held on February 5 6th this year at the Clarion Congress Hotel Praha, and naturally KVADOS was there too. At its booth, it introduced ppm factum, a client for which is has designed an entirely new and unique system called ppm shelf track. The system is based on the myavis mobile information system and offers a new approach to merchandising. It significantly increases employee reliability and monitoring, whereby employees then perform their tasks in stores better and faster. This guarantees that ppm factum clients have enough properly displayed goods, and that they can check sales promotions, etc. It is also one of the first KVADOS projects that runs on the Android platform. KVADOS se opět zúčastní Kariéry PLUS KVADOS to take part in Careers PLUS again Report 7 yourk your key to success Zima / Winter Veletrh pracovních příležitostí, to je podtitul akce Kariéra PLUS, která se 12. března uskuteční pošesté v aule Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Očekává se na účastníků a 100 vystavujících firem. Mezi nimi bude i společnost KVADOS, a.s., pro kterou se pravidelně jedná o významnou šanci k odlovu mladých talentů z řad studentů i čerstvých absolventů. Každoročně se na akci podaří najít do kvadosáckého týmu několik zajímavých posil. Další návštěvníci stánku mají možnost informovat se o vypsaných pozicích pro bakalářské stáže, které se rovněž mohou stát prvním krůčkem k zisku pracovního místa v KVADOS, a.s. Careers PLUS is a job fair that will take place on March 12th, for the sixth year, in the auditorium of the VŠB Technical University of Ostrava. 5,000 participants are expected and there will be 100 company booths, including KVADOS, which is always looking for young talent from the scores of students and recent graduates. Each year, the KVADOS team finds some interesting recruits. Other visitors to our booth can also find out about vacancies for undergraduate internships, which can become the first step to getting a job at KVADOS. VÍCE INFORMACÍ More information:

8 Průkopník zdolal další horizont The innovator breaks new ground Autogram / Autograph 8 yourk your key to KVADOS Zima / Winter Mobilní informační systém myavis dobře znáte. Používáte jej v několika vertikálách k řízení svých pracovníků v terénu. Ať odečítají spotřebu elektroměrů, vyřizují obchodní pochůzky, provádějí stavební dozor nebo dělají marketingový průzkum, mohou se vaši zaměstnanci spolehnout na maximální informační podporu. A vy v centrále máte jistotu, že k vám proudí správná data. První komponenty řešení myavis byly vyvinuty již v roce Revoluční myšlenka sklidila záhy úspěch a posunula KVADOS, a.s., na pozici středoevropského lídra mobilních systémů. Čas neúprosně běžel a vzniklo nespočet aktualizací, funkcí a rozšíření. Nyní tu však je naprosto zásadní změna! Vylepšení bez nákladů a zpřístupňuje databázové struktury řešení VENTUS a myfaber. Otevřely se možnosti napojení na webové služby třetích stran, což znamená přímý přístup například do obchodního rejstříku nebo registru ekonomických subjektů ARES, a to bez nutnosti opustit myavis. Jádro podporuje nejnovější verzi serveru GLADIO s push notifikacemi a automatickou obousměrnou synchronizací vybraných dat (z mobilního klienta do serverové části a opačně). Bez jakéhokoliv přerušení práce mají uživatelé v jakémkoliv okamžiku v PDA, notebooku nebo tabletu aktuální informace třeba o stavu skladových zásob nabízeného sortimentu. You are all familiar with the myavis mobile information system. You use it to vertically manage your employees in the field. Whether they're reading meters, running business errands, carrying out building inspections or conducting market research, your employees can count on maximum information support, while you can be sure that the right data is coming in at headquarters. The first components of the myavis solution began to appear in The revolutionary idea quickly reaped rewards and catapulted KVADOS into the position of Central European market leader in mobile systems. Time inexorably marched onwards, and numerous updates, new functions and expansions followed. But now a major change has arrived! Improvement at no cost Specialisté z vývojového oddělení připravili jádro zcela nové generace, které bude postupně nasazeno u všech zákazníků. Uživatelům přinese rychlejší a efektivnější práci s aktuálními a spolehlivými daty, přičemž neklade zvýšené nároky na použitý hardware. Pro hladký běh aplikace nadále postačuje 128 MB paměti RAM. To veš- kerá nyní používaná zařízení splňují. Nová generace jádra spolupracuje s technologií QAS Specialists in the development department have developed a whole new generation core, which will gradually be deployed for every customer. It will let users work with current and reliable data more quickly and effectively, without placing increased demands on the hardware being used. The application will still run smoothly with just 128 MB RAM, a requirement that is met by all currently used devices. The new generation core can work with the latest version of QAS technology and the VENTUS and myfaber database structures are also accessible for myavis. This makes it possible to connect to third party web services. In practice, this means direct access to the Register of Companies or ARES Register of Economic Subjects, without having to exit the myavis environment. The core also supports the latest version of the GLADIO server with push notification and automatic two-way synchronisation of selected data (from the mobile client to the server and vice versa). Users can check their PDA, notebook or tablet for current information, such as the inventory status of products being offered, at any time, without interrupting their work.

9 Práce místo chlubení Working instead of bragging Rok Year standards and could withstand rough handling. It safely protected data. The Honeywell Dolphin 9500 was not a braggart, but a reliable worker. It per- formed its important role brilliantly. Honeywell Dolphin 9500 Nápadně nenápadný pomocník A remarkably unobtrusive helper Dolphin 9500 nebyl na chlubení, byl spolehlivým pracantem. Svou důležitou úlohu plnil skvěle. Flashback 9 Delfín, elegantní a velmi inteligentní savec z vodní říše, po narození saje mateřské mléko a dýchá vzduch. Honeywell Dolphin 9500 je také šedý a má elegantní stavbu těla. Tím však veškerá podobnost končí. Hned po narození místo mléka začíná sát data, neloví makrely a sledě, nýbrž pracovní příkazy. Je to věrný parťák do terénu s dlouhou výdrží. Dolphin 9500 se natolik osvědčil, že jej Honeywell vyráběl až do roku Teprve pak byl stažen z produkce a oficiálně odešel do informačně-technologického důchodu. Za léta aktivní služby pomáhal tisícovkám firem sbírat údaje klíčové pro chod byznysu i spokojenost jejich klientů. Mezi ty, kdo přístroj ve velkém využívali, patřila i skupina ČEZ, kde nenáročný digitální asistent vybavený informačním systémem myavis Field Service sloužil mobilním pracovníkům k odečtům elektroměrů. Už ve své době to byl velmi solidní kus hardwaru se čtečkou čárových kódů, volitelným typem klávesnice, odolným barevným dotykovým displejem s povr- chovou úpravou pro průmyslové nasazení, bezdrátovým připojením wifi, Bluetooth a třípásmovým GSM. Fungoval v teplotním rozmezí -20 až 50 C i při vlhkosti vzduchu 95 %. Silná baterie mu zaručovala dlouhý chod, navíc se dala snadno vyměnit za náhradní. Odolná konstrukce odpovídala stan- dardu IP64 a snesla i hrubší zacházení. Data tak chránila bezpečně. Honeywell The dolphin, an elegant and highly intelligent mammal of the Water Kingdom, suckles its mother's milk after birth and breathes air. The Honeywell Dolphin 9500 is grey, with a sleek and elegant body too, but that's where the similarities end. After birth, it begins sucking data instead of milk and hunts work orders instead of mackerel and herring. It's a loyal companion in the field with a long battery life. The Dolphin 9500 proved so successful that Honeywell continued to make them until That was when it was pulled from production and officially sent into information technology retirement. During its many years of active service, it helped thousands of companies collect key data to run their businesses and satisfy their customers. Among the companies that used the device on a wide scale was the ČEZ group, where the unassuming digital assistant equipped with myavis Field Service was used by mobile employees to read electric meters. In its day, it was a very solid piece of hardware with a barcode reader, choice of keyboard, resilient colour touch display with a surface coating for industrial use, wireless wifi connection, Bluetooth, and three-band GSM. It operated in a temperature range of -20 to 50 C, and even in humidity of up to 95%. The strong battery guaranteed hours of operation, and could also easily be replaced with a spare. The durable construction met IP64 Parametry Specifications Rozměry Dimensions 245,3 mm 87,6 mm 42,3 mm Displej Display ¼VGA Industrial Touch Screen Colour Display ( px) Hmotnost Weight Baterie Battery 576 g 14,8 Wh CPU Intel X-Scale 400 Mhz Paměť Memory 64 MB RAM, 32 MB Flash OS Microsoft Windows Mobile 2003 for Pocket PC Professional Edition yourk your key to success Zima / Winter

10 DATOVÝ HOTEL k vašim službám Klíč / Key 10 A data hotel at your service yourk your key to KVADOS Zima / Winter

11 Klíč / Key 11 Four Seasons Resort Hualalai, Cape Grace, The Upper House, Baros Maldives, ale třeba také Aria nebo U Zlaté studně jsou vám tato jména povědomá? Či dokonce dobře známá? Není se čemu divit, vždyť patří nejlepším hotelům světa. Že některé názvy zní česky? Však také jsou! Portál TripAdvisor každoročně vyhlašuje nejlepší místa, která si můžete zvolit za svůj druhý domov na cestách a české hotely se pravidelně umisťují jak v první desítce hlavního žebříčku, tak mezi skupinou předních designových, luxusních a romantických ubytovacích zařízení. Zkrátka a jednoduše malá země v srdci Evropy dokáže nabídnout špičkové služby a celý svět to ví. A když to platí pro hotelnictví, proč by to v branži informačních a komunikačních technologií mělo být jinak? yourk your key to success Zima / Winter Současný trend v IT je jasný zákazníka zbavit starostí a nechat je na poskytovateli služby. Služba je přitom vhodný název. Namísto dodávek hardwaru a softwaru totiž směřují dnešní preference ke komplexnímu řešení problému klienta, přičemž toho ani tak nezajímá, co stojí v pozadí důležitý je výsledek a cena. Přidanou hodnotu pak tvoří doprovodný servis, podpora, spolehlivost. Svět tomu říká cloud computing a KVADOS, a.s., řešení jako služba v mydatacenter. Jak vybrat nejlepší hotel pro svůj byznys?

12 TripAdvisor TripAdvisor je mezinárodní portál, který shromažďuje recenze a doporučení na hotely, resorty, lety, dovolené, cestovní průvodce a další příbuzné služby. Každoročně také vyhlašuje žebříček Best of na základě preferencí několika milionů cestovatelů. Klíč / Key TripAdvisor is an international website that collects reviews and recommendations for hotels, resorts, flights, holiday travel guides and other related services. Each year it also announces its Best of rankings based on the preferences of several million travellers. 12 yourk your key to KVADOS Zima / Winter Čím posloužím? Čím mohu sloužit? Touto větou obvykle vítají své hosty v restauracích nebo v hotelových recepcích. Nedejte se zmást, je to špatně tedy pokud zde nejste poprvé. Dobrý podnik totiž zná vaše potřeby a přání, aniž byste je vyslovili. Neptá se, co chcete, ale nabízí vám, co potřebujete. Cení si vaší důvěry a nehazarduje s ní. Nesnaží se vás ohromit tím, co vše můžete mít, ale předkládá vám to, co opravdu využijete. Jelikož se vaše potřeby v čase mění, pružně na to reaguje. Aby to fungovalo, musí být ke všem klientům přístup pří- sně individuální. Buzení po telefonu bude jistě úžasné, pokud kvůli němu nezaspíte důležité jednání jen proto, že se recepční rozhodne obvolat všechny pokoje po 8. ho- dině ráno, i když jste měli nastupovat v 7.30 do taxíku. Nechejte se hýčkat, nikoliv opít rohlíkem Pražský hotel U Zlaté studně dává na výběr ze sedmi druhů polštářů a volitelný způsob rozestlaní. Večer vám přinesou dezert na dobrou noc. Podobně příkladnou péči dostanou vaše data v produktu mydatacenter. Odborníci z KVADOS, a.s., jim připraví ten nejpohodlnější druhý domov ale proč až druhý? Vaše data jsou přece pořád vaše Problémem klasické koncepce serverové infrastruktury je určitá zkostnatělost. Pokud si hardware koupíte či pro- najmete, buď vám záhy zastará a musíte znovu a znovu Když začala pár let zpět datová centra a serverovny růst jako houby po dešti, většina z nich sázela na to, že klienta vlákají do svých sítí změtí nesrozumitelných, avšak ohromujících čísel, kombinací písmenek a technologií. Tehdy o tom, kam se umístí server, totiž rozhodovali interní ajťáci, kteří si potrpěli na papírové hodnoty a občas se lidově řečeno nechali opít rohlíkem. Trh ovšem pokročil, dospěl, a tak jsou na něm vesměs posky- tovatelé kvalitního hardwarového zázemí. Klíčem k výbě- ru už nejsou parametry železa, ale servisu. Obchodní tým KVADOS, a.s., v čele přímo s generálním ředitelem Miroslavem Hamplem vám dlouho a pečlivě naslouchal. Zjišťoval, co hledáte, co potřebujete. mydatacenter proto není zástupným názvem pro pronájem či umístění serveru ve špičkovém prostředí. Naopak, je to zcela jiný přístup spočívající v naprosté abstrakci od fyzické techniky, technologií neboli čísel a písmenek schovaných do parametrů. Vy chcete provo- zovat nějaký produkt, který bude používat definovaná skupina uživatelů. V praxi to znamená jasné nároky na výkon serverové infrastruktury a pouze 3 hlavní atributy výkon jader procesorů, velikost operační paměti a velikost diskového prostoru ovlivní výslednou cenu, kterou zaplatíte. Veškeré starosti o to, abyste vždy měli dostatek výkonu, na nejmodernějších strojích, s nej- vyšším zabezpečením, zůstávají na straně KVADOS, a.s. Ta má vaši důvěru a nezklame ji, protože vás zná a rozumí vašemu byznysu. Služba s dynamikou

13 investovat do jeho rozšiřování či obměny, nebo mu v předstihu dopřejete rezervu a platíte za výkon, který nevyužíváte a technika zastarává stejně. mydatacenter naproti tomu poskytuje právě tolik výkonu, kolik je ho optimálně potřeba. Pokud aplikaci začne používat o jednoho či třeba deset uživatelů více, zkrátka se vám výkon lineárně navýší podle jasně definovaných podmínek a to i cenových. Už žádné výmluvy hardwarových oddělení, žádné faktury za zbytečné komponenty. Zlatý hřeb Jak byste se tvářili, kdyby se vás v hotelu ptali, zda chcete do sprchy teplou nebo studenou vodu a jaký má být její tlak, na rozměry postele nebo typ ko- berce? Když si vybíráte hotel, vybíráte si hlavně kategorii. To, že splní svůj standard, berete za sa- mozřejmost, bonus pak jako příjemné zpestření. Důvěru, že se o vás odpovídajícím způsobem postarají, ponecháváte na managementu a provozním personálu. Obdobně se díky mydatacenter nemusíte starat o technické parametry, přitom svým úlohám, aplikacím a datům dopřejete služby toho nejlepšího hotelu. To nejlepší nakonec. V dobrém hotelu se s vámi při odjezdu uctivě rozloučí a při příští návštěvě vám připraví oblíbený pokoj, v němž bude v koupelně čekat župan s vaším monogramem a jako třešnička na dortu oblíbená značka minerálky. Třešničkou na dortu s mydatacenter není drobná pozornost, je to doslova zlatý hřeb a hlavní výhoda tohoto produktu! U obvyklého datového centra řešíte dostupnost služby. Jestliže zvolíte 1 hodinu, může se v krizi stát, že vám při výpadku systému zmizí data napří- klad o tom, co se za onu hodinu událo ve skladu. Malér nastane, pokud se naposledy zálohovalo v noci, zatímco výpadek přišel na konci odpolední směny. Sice se vám do hodiny podaří obnovit činnost, ale v systému panuje chaos. Aby to fungovalo, musí být ke všem klientům přístup přísně individuální For this to work, every client must be handled on a strictly individual basis V KVADOS, a.s., se dlouho hledalo technické řešení, které by zároveň bylo cenově dostupné. A to se skrývá v mydatacenter, které dnes dokáže garantovat bezvýpadkový chod a ukládání dat. Ať se jim tu dobře bydlí! Klíč / Key 13 yourk your key to success Zima / Winter Předejít se mu dá virtualizací a redundantním provozem aplikací na nezávislých fyzických serverech. Zbývalo zabezpečit data na diskových polích. Okénko do historie A look back in history Dějiny hotelnictví a pohostinství jsou rozsáhlé. První zmínky pocházejí z Palestiny a starého Babylonu, kde byly tyto služby povinné a musely se poskytovat zdarma. Pohostinské domy a termální lázně, jakési předobrazy dnešních spa resortů, poté vznikaly v antickém Řecku. Skutečný rozmach cestovního ruchu však přišel s římským impériem. Tehdy již byly soukromé ubytovací domy zcela obvyklé. Okolo roku 1200 se začaly zakládat v Číně a Mongolsku cestovatelské stanice. Středověk přinesl prosté venkovské a honosnější panské, střední a zájezdní městské hostince, jejichž činnost byla částečně regulována co do otevírací doby, udržování veřejného pořádku a odvodu daní. Na počátku 15. století začal v Anglii a Francii vznikat skutečný hotelový průmysl. Hostů si však vážili již staří Keltové, zejména pokud šlo o pomoc v nouzi. The history of the hotel and hospitality trade stretches way back. The first records date back to Palestine and Ancient Babylon, where these services were obligatory and had to be provided free of charge. Hospitality houses and thermal baths, a kind of precursor to today's spa resorts, first appeared in Ancient Greece. However, the real boom in tourism arrived with the Roman Empire. At that time, private houses for accommodation were quite common. In around 1200, travellers' stations began to be set up in China and Mongolia. The Middle Ages brought simple rural and more opulent manor or roadside inns, whose activities were partly regulated in terms of opening hours, maintaining public order, and taxation. The early 15th century saw the beginnings of a true hotel industry in England and France. However, guests were also honoured by the ancient Celts, especially when it came to providing assistance in an emergency.

14 Klíč / Key mydatacenter dnes dokáže garantovat bezvýpadkový chod a ukládání dat mydatacenter can now guarantee uninterrupted operation and data storage 14 yourk your key to KVADOS Zima / Winter The Four Seasons Resort Hualalai, Cape Grace, The Upper House, Baros Maldives, but also Aria or U Zlaté studně are these names familiar to you? Are they well known? It's no wonder; after all they're some of the best hotels in the world. Do some of the names sound Czech to you? Well they are! Each year, TripAdvisor.com announces the best places in the world to choose as your home away from home on the road, and Czech hotels regularly place in the top ten, as well as the leading hotels in terms of modern design, luxury and romance. Simply put, this little country in the heart of Europe can offer world class services and the whole world knows it. But if that's true for hotels, why should it be any different for information and communication technologies? The current trend in IT is clear let the service provider take care of all the worries and leave the customer free to concentrate on other matters. Service is an apt name for this. Instead of comprehensive deliveries of hardware and software, today there is a preference for comprehensively handling the client's problems, where it's not so important how but what's important are the results and the price. Added value consists of additional services, support, and reliability. The world calls it cloud computing and KVADOS calls it solutions like mydatacenter. How do you select the best hotel for your business? How may I help you? How may I help you? That's the phrase typically used to welcome guests at restaurants or hotel reception. But don't be fooled, that's all wrong that is, unless you're here for the first time. That's because a good company knows your needs and wishes, without you having to say so. It doesn't ask what you want, but offers you what you need. It values your trust and doesn't gamble with it. It doesn't try to overwhelm you with all the things you could have, but offers you what you will really use. And because your needs change over time, it flexibly responds to that too. For this to work, every client must be handled on a strictly individual basis. Getting a wake-up call is undoubtedly great if it means you don't miss an important meeting, provided the receptionist doesn't decide to call every room at 8 am when you had to catch a taxi at 7:30. Let yourself be pampered, not scammed At U Zlaté studně Hotel in Prague, you have a choice of seven kinds of pillows and different ways of making the bed. In the evening, they'll bring you a good night dessert. Your data gets the same kind of care with the mydatacenter product. KVADOS experts will prepare the most comfortable second home for them as possible. But why a second home? After all, your data is still yours When data centres and servers began popping up few years ago, like mushrooms after rain, most providers hoped to attract clients to their networks with a jumble of unintelligible, yet astonishing numbers, and combinations of letters and technologies. The decision of where to place the server was made by internal IT specialists, who were sticklers for specifications on paper and often had the wool pulled over their eyes. Of course, the market has progressed, matured, and for the most part, providers now have quality hardware facilities. The key to selecting a provider is no longer the nuts and bolts, but the service. The KVADOS business team, headed by CEO Miroslav Hampel, has been carefully listening to you for a long time. It wanted to determine what you are looking for, what you need. mydatacenter is therefore not just a name for leasing or placing a server in a state-of-the-art environment. On the contrary, it's an entirely different approach, far from physical technology or numbers and letters hidden in parameters. You want to operate a product that will be used by a defined group of users. In practice, this means clear demands on the performance of server infrastructure and only 3 main attributes processor core performance, size of the operating memory, and amount of disk space affect the final price you pay. You will no longer have to worry about ensuring you have enough computing power, on the latest equipment, with the highest security; it's all taken care of by KVADOS. We have your trust and we won't disappoint, because we know you and we understand your business.

15 Dynamic service The problem with the classic concept of server infrastructure is a certain rigidity. If you buy or lease hardware, it will either soon be outdated and you will have to keep investing in expansions or replacements, or you plan excess capacity in advance and end up paying for capacity you don't use and the equipment still becomes obsolete. In contrast, mydatacenter offers you as much power as you optimally need. If the application begins to be used by one or even ten more users, your performance simply increases linearly according to clearly defined conditions as does the pricing. No more excuses from the hardware department, no more bills for useless components. Piece de résistance And we've saved the best for last. At a good hotel, there are respectful farewells on your departure and the next time you come to stay, your favourite room is ready, along with a monogrammed bathrobe in the bathroom and your favourite brand of mineral water as the icing on the cake. With mydatacenter the icing on the cake is not a minor courtesy, but literally the piece de résistance and primary benefit of this product! At regular data centres, you need to address service availability. If you choose 1 hour, in a crisis situation, during a system outage you may lose data, for instance, on what's happened at the warehouse during that hour. A problem arises if you last ran a back-up at night, while the outage occurs at the end of the afternoon shift. Although you'll be back up and running within an hour, there'll be chaos in the system. This can be avoided through virtualization and redundant operation of applications on independent physical servers. The data is then secured on disk arrays. KVADOS had long sought a technical solution that would also be affordable. And that's the greatest benefit of mydatacenter, which can now guarantee uninterrupted operation and data storage. How would you feel if your hotel asked you whether you wanted hot or cold water for your shower or what the water pressure should be, or the dimensions of the bed or type of carpeting in your room? When you choose a hotel, you are, above all, choosing a standard. You take it for granted that it will meet that standard, and anything beyond that is a pleasant bonus. You trust the management and staff to take care of you in a corresponding manner. In the same way, thanks to mydatacenter, you don't have to worry about technical parameters, because you're giving your tasks, applications and data the services of the best hotel. May they enjoy their stay! mydatacenter má i tyto výhody mydatacenter features the following benefits Spolehlivý a maximálně bezpečný provoz aplikací, dat a projektů Reliable and secure operation of applications, data and projects Garantovaná dostupnost a vysoká kvalita služeb Guaranteed availability and high quality services Technická i právní ochrana dat Technical and legal data protection Nepřetržitý dohled jištěný servisní smlouvou Continuous monitoring secured by a service agreement Průběžný monitoring dostupnosti a využití infrastruktury Ongoing monitoring of infrastructure use and availability Úspora nákladů Cost savings Odbourání vysokých investic do vlastního serverového řešení Elimination of high investments in customized server solutions Jedna platba měsíčním paušálem za komplexní služby One fixed monthly payment for comprehensive service Snížení přímých provozních nákladů Reduction in direct operating costs Nezávislost na fyzické správě hardwaru Freedom from physical administration of hardware Jednoznačný přehled o skutečných nákladech na provoz IT systému Clear overview of actual IT system operating costs Rychle dostupné řešení pro další růst a rozšiřování projektů Fast, affordable solutions for further growth and project expansion Klíč / Key 15 yourk your key to success Zima / Winter Cloud computing Cloud computing v podstatě znamená poskytování služeb a programů na vzdálených serverech, k nimž se přistupuje z klientských zařízení přes datové připojení. Lze tak spouštět aplikace například přes internetový prohlížeč, a to bez ohledu na místo, kde se uživatel nachází. Roli nehraje ani výkon přístroje uživatele, složité výpočetní úlohy probíhají na straně serveru. Přestože se cloud computing začal masově rozvíjet teprve nedávno, jeho nápad se zrodil už v polovině 20. století, kdy byly počítače obrovské a přistupovalo se k nim přes takzvané úzké klienty či terminály. Cloud computing basically means providing services and programs on remote servers, which are accessed by client systems through a data connection. Applications can be run through a web browser for example, regardless of where the user is located. Neither the performance of the user's equipment nor the degree of complexity of computational tasks on the server side plays a role. Although cloud computing has only recently seen mass expansion, the idea was born in the mid-20th century, when computers were huge and were accessed through thin clients or terminals.

16 Výběr z menu Select from the menu Klíč / Key 16 Případová studie Case study yourk your key to KVADOS Zima / Winter Náročného zákazníka s velkými požadavky nedokáže uspokojit nejbližší dálniční motel, ten si svoje ubytování vybírá pečlivě. Stejně tak společnost QANTO CZ s.r.o. potřebovala nejkvalitnější zázemí QANTO CZ s.r.o. Společnost QANTO CZ s.r.o. se od svého vstupu na trh Na začátku roku 2012 byl klientovi představen model v roce 1993 stala předním českým velkoobchodním komplexní migrace do virtuálního prostředí, který dodavatelem. V současné době má 6 velkoobchodních nabízel výrazné zvýšení dostupnosti a variability celého provozoven a 22 maloobchodních prodejen se širokým řešení. Součástí velkých změn byl rovněž přechod na sortimentem. Na poli podnikové kultury a corporate nový poštovní a komunikační server na platformě image buduje spolehlivou firmu se silným finančním Microsoft Exchange a příprava architektury na plánozázemím, která v závazcích vůči svým dodavatelům vané nasazení řešení myteam. obstojí i v období hospodářské nestability. V těsné spolupráci s dodavateli a zákazníky se aktivně podílí na nových projektech a inovacích. Neustále usiluje o zlepšení, která klientům přinesou nové výhody. Produkty KVADOS, a.s., využívá QANTO CZ s.r.o. více než 4 roky. Spolupráce zahrnuje VENTUS, A discerning customer with high expectations is never satisfied with the mycash, myavis a odnedávna i myteam. Již nearest highway motel, he chooses his accommodation carefully. In the same way, QANTO CZ needed to find the best quality facilities... od počátku zákazník zvolil model pronájmu komplexní serverové infrastruktury. Původně technika pracovala QANTO CZ v pronajaté serverovně, po vybudování vlastního dato- Since entering the market in 1993, QANTO CZ has become a leading vého centra bylo klientovi nabídnuto přemístění do Czech wholesale supplier. It currently has 6 wholesale outlets and 22 mydatacenter v ostravské budově v Novoveské retail stores with a wide range of products. In terms of corporate culture ulici. and corporate image, this reliable company has built a strong financial foundation and ties with suppliers that can withstand periods of economic U managementu QANTO CZ s.r.o. první informace instability. Working closely with suppliers and customers, it actively takes o tom, že kdesi ve sklepě existuje jedno z nejmoderněj- part in new projects and innovations and is continually striving to improve, ších datacenter ve střední Evropě a že by se do něj mohla which brings new benefits for clients. QANTO CZ has been using KVADOS products for more than 4 years. přestěhovat data z profesionálního umístění, vyvolala Our cooperation comprises VENTUS, mycash, myavis and nevěřícný údiv. Stačilo pár fotek doplněných o základní recently also myteam. From the outset, the customer chose the leasing specifikaci a bylo jasno. Stěhování bylo schváleno. model for comprehensive server infrastructure. Originally, equipment was

17 located in a leased server room, but following the construction of our own data centre, the client was offered relocation to the mydatacenter in the Ostrava building on Novoveská Street. The first time QANTO CZ management heard that of the most modern data centres in Central Europe was located somewhere in a basement, and that they could move their data there from its professional location, the news inspired looks of incredulity. A few photographs and some basic specifications later, everything was clear. The move was approved. In early 2012, the client was acquainted with the model of complex migration to a virtual environment, which offered a considerable increase in the availability and variability of the entire solution. Major changes included a transition to a new mail and communications server on the Microsoft Exchange platform, and preparation of architecture for the planned implementation of the myteam solution. Klíč / Key 17 Harmonogram projektu Project schedule září 2008 spuštění ostrého provozu September 2008 launch of full operation of mycash for retail stores mycash pro maloobchody March 2009 full operation of VENTUS for wholesale outlets březen 2009 ostrý provoz VENTUS June August 2012 analysis and preparation of migration pro velkoobchody to mydatacenter červen srpen 2012 analýza a příprava migrace September 2012 full operation in a virtual environment do mydatacenter září 2012 Parametry projektu počet prodejen: územní rozsah: plný provoz ve virtuálním prostředí 6 velkoobchodů, 22 maloobchodů Česká republika Project parameters number of stores: territorial scope: Goals of the project 6 wholesale, 22 retail Czech Republic - secure operations, increase availability and immunity to outages Cíle projektu - transition to newer technology and capability for further - zabezpečení provozu, zvýšení dostupnosti flexible development a odolnosti vůči výpadkům - fast adaptation of the system to changes - přechod na nejnovější technologie a možnost dalšího pružného rozvoje - rychlá adaptace systému na změny Benefits of the project - migration without any restriction of operation shut downs only during night hours Přínosy projektu - new stores can be fully integrated into the system within - migrace bez omezení provozu odstávky a few short hours pouze v nočních hodinách - novou prodejnu lze do systému plně zprovoznit během několika málo hodin yourk your key to success Zima / Winter

18 Byznys na cestách Business on the road Know-how 18 yourk your key to KVADOS Zima / Winter Fotografie byly pořízeny v soupravách vlakového dopravce LEO Express Photographs taken aboard LEO Express trains Mezinárodní obchod je těžká disciplína. Když se společnost rozhodne uplatňovat na zahraničních trzích, musí to být mise celé organizace, která obchodnímu týmu poskytne nezbytnou podporu a součinnost. Kvadosácká rodina samozřejmě drží při sobě, a proto se tým Petra Gregora může směle vydávat na cesty po téměř dvou desítkách zemí. Působení za hranicemi tak není jen úkolem pověřených pracovníků, ale prolíná se skutečně celou firmou. Vezměte si glóbus nebo otevřete světovou online mapu a zkuste najít Moskvu, Sofii, Varšavu, Nižněkamsk, Doněck, Bratislavu, Varnu, Košice, Neustift, Bukurešť, Žilinu to jsou některá z míst, kam se Petr Gregor, Martin Špok, Martin Hamala, Daniel Gamrot a Vojtěch Beneš vloni vydali. V ostravské centrále jim kryje záda Hana Plačková, přímo v Moskvě Maria Nikolaeva. Život na cestách má své kouzlo. Dává šanci poznávat nové lidi, kultury, místa, zvyky. Ale není to žádný med. Třeba Petr Gregor v roce 2012 absolvoval 7 pracovních cest do Moskvy, což představuje zhruba překonaných kilometrů a 70 hodin strávených v letadlech a vlacích! Ještě dál, o plných kilometrů každým směrem, je to do Nižněkamsku, kam se vypravil dvakrát.

19 Námaha se ovšem vyplácí a dobré zahraniční reference přinášejí poptávku i z dalších zemí. O služby KVADOS, a.s., projevili zájem dokonce v Jihoafrické republice či Libanonu. Za pozornost určitě stojí vynikající výsledky produktů myavis a myfaber na evropském energetickém trhu, zejména v jeho jižní části. V široké nabídce vyhrává KVADOS Co nesmí pracovníkům zaměřeným na mezinárodní úkoly chybět, jsou pevné nervy, pohotovost, odhodlání a umění diplomacie. Úlohou týmu totiž není jen získávat nové klienty, ale také partnery. Úsilím KVADOS, a.s., vždy bylo přinášet zákazníkům největší možnou míru přidané hodnoty za co nejpříznivějších podmínek. A tak některé zakázky mimo Know-how 19 yourk your key to success Zima / Winter Českou republiku stojí na spolupráci s lokálními specializovanými firmami. Vedle rumunské S.C. ADREM INVEST S.R.L. provozující myavis se také Bar Code Systems Bulgaria Ltd., polská Net-o-logy Sp. z o.o., slovenská Telegrafia, a.s., a další společnosti z Ruské federace, ale i České republiky podílejí na velkých a zajímavých projektech. Zahraniční klienti si dnes mohou snadno vybrat, konkurence je obrovská. Pouze příkladné služby, od

20 Košice, Neustift, Bucharest, and Žilina those are just some of the places Petr Gregor, Martin Špok, Martin Hamala, Daniel Gamrot and Vojtěch Beneš visited last year. Hana Plačková covered their backs at the Ostrava office, while Maria Nikolaeva was there for them in Moscow. Life on the road has its charm. It gives you a chance to meet new people, and discover new cultures, new places, and new customs. But it's no picnic. For example, in 2012 Petr Gregor made 7 business trips to Know-how 20 Moscow, which adds up to roughly 30,000 km and 70 hours spent in airplanes and on trains! And from there, it was another 1,000 km each way to Nizhnekamsk, which he visited twice. yourk your key to KVADOS Zima / Winter Of course, hard work pays off and good foreign references drum up more business in other countries. KVADOS has had interest in its services from countries as far afield as South Africa or Lebanon. The excellent results achieved by our myavis and myfaber products in the European energy sector, especially in the south, are certainly worthy of mention. When tackling international tasks, employees must have steady nerves, resourcefulness, KVADOS determination, wins with and excel its in wide the art of assortment diplomacy. It is the team's task to not only find new clients, but also partners. It has always been KVADOS's aim to bring customers the greatest possible added value under the best conditions. And so, a number of projects outside the Czech Republic are based on cooperation with local specialised companies. Aside from Romanian S.C. ADREM INVEST, which uses myavis, we could also mention Bar Code Systems Bulgaria, Net-o-logy in Poland, Telegrafia in Slovakia, or other cooperating companies in Russia and the Czech Republic, which are involved in large and interesting projects. Today, foreign clients have a wide choice; competition is fierce. Exemplary services from the very outset, professional implementation, and first-rate support are the reasons they choose KVADOS. Mezinárodní působnost International activities KVADOS, a.s., obchodně působí na mezinárodních trzích přes 10 let. Celkem je jich 12 a řešení naleznete v desítce zemí. Prvním zahraničním projektem bylo nasazení myavis v Tchibo Slovensko s.r.o. KVADOS has been active on international markets for 10 years now and has a presence in 12 countries. Its first foreign project was the implementation of myavis for Tchibo Slovakia.

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ.

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. SPOLEČNOST SATPO SATPO Realitní činnost zaměřenou na zprostředkování prodeje a nákup rezidenčních nemovitostí na českém trhu jsme zahájili

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Parts of a computer IT English Ročník: Identifikace materiálu: Jméno

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

System Center Operations Manager

System Center Operations Manager System Center Operations Manager Jan Vávra Solution Sales Professional Microsoft System Center Operations Manager End-to-End Service Management Proaktivní správa IT služeb Integrované monitorování distribuovaných

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group The Castle Trust Group Government of Gibraltar Financial Services Conference Prague, Tuesday 18 November 2008 Steven Knight Managing Director accompanied by Libor Nečas Investment Manager The Castle Trust

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Na začátku bylo slovo akcionáře

Na začátku bylo slovo akcionáře Jak jsme budovali značku tak, aby ji lidi měli rádi Zákaznická loajalita a akvizice ve finančních službách Jakub Petřina Praha / 20. června 2012 I banku můžete mít rádi Na začátku bylo slovo akcionáře

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety aneb Dává táta ultimáta? 2013 se říká podmínkovým souvětím, které se skládají převážně ze dvou (hlavní a vedlejší) vět a jsou spojeny spojkou if. Pořadí podmínkových vět Na jejich pořadí nezáleží. Některé

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

O jedné metodě migrace velkých objemů dat aneb cesta ke snižování nákladů

O jedné metodě migrace velkých objemů dat aneb cesta ke snižování nákladů Ladislav Müller IBM GTS 9.2.2010 O jedné metodě migrace velkých objemů dat aneb cesta ke snižování nákladů Proč takové téma Objemy zpracovávaných dat rychle rostou Úkoly, které jsou při menším objemu dat

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný.

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný. Číslo projektu Ćíslo CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS Škola Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Více

Presentations of Buy Smart

Presentations of Buy Smart Presentations of Buy Smart Work Package: Deliverable: Partner: Region: Number of presentations at events WP 7: Dissemination D7.4: Presentations SEVEn Czech Republic / Europe 10 (min 10 per partner) 1/16

Více

19/ Přítomný podmiňovací způsob

19/ Přítomný podmiňovací způsob Úroveň jazyka Pre-Intermediate 19/ Přítomný podmiňovací způsob ( 2nd Conditional) Zpracovala: Mgr.Alena Závorová úvodní 1 Podmínkové věty typu 2 ( Second Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují

Více

Plantronics Explorer 50. Návod k obsluze

Plantronics Explorer 50. Návod k obsluze Plantronics Explorer 50 Návod k obsluze Obsah Vítejte 3 Obsah balení 4 Přehled náhlavní soupravy 5 Buďte opatrní 5 Pair and Charge 6 Get Paired 6 Activate pair mode 6 Use two phones 6 Reconnect 6 Charge

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Snížení TCO IT infrastruktury. Petr Havlík. 2. února 2011

Snížení TCO IT infrastruktury. Petr Havlík. 2. února 2011 Snížení TCO IT infrastruktury Petr Havlík 2. února 2011 TCO náklady IT infrastruktury náklady na HW IT infrastruktury (CAPEX) náklady na SW licence (CAPEX) náklady na údržbu SW a HW (OPEX) náklady na lidské

Více

BOOK LEATHER COLLECTION 2015

BOOK LEATHER COLLECTION 2015 BOOK LEATHER COLLECTION 2015 prvotřídní kůže, kterou nám dodávají naši indičtí partneři z Kalkaty. Zde se toto tradiční řemeslo předává už po mnoho generací, zdejší kůže proto dosahuje nejvyšší kvality.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři CeMaS, Marek Ištvánek, 22.2.2015 SenseLab z / from CeMaS Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři Open Sensor Monitoring, Device Control, Recording and Playback

Více

aneb Will Smith nebo Will Scarlet?

aneb Will Smith nebo Will Scarlet? aneb Will Smith nebo Will Scarlet? 2013 Angličtina nemá žádný gramatický budoucí čas, tak jak ho známe z jiných jazyků. Pomáhá si tedy různými gramatickými konstrukcemi, které mají budoucí význam. Každou

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011 Hana Poštulková V období od 1. října 2010 do 31. listopadu 2010 probíhal na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava výzkum zaměřený na měření spokojenosti uživatelů s Learning

Více

Important Disclosures

Important Disclosures Important Disclosures No offer or solicitation to buy or sell securities, securities derivatives, futures products or offexchange foreign currency (forex) transactions of any kind, or any type of trading

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

How to order in a restaurant

How to order in a restaurant How to order in a restaurant http://farmsandfields.wordpress.com/category/ff-food-art/ Ordering - objednávání Good afternoon, welcome to Dave s restaurant. Dobré odpoledne, vítejte v restauraci u Davea.

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S.

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. Koncem minulé sezony bylo rozhodnuto vyzkoušet jednu ochrannou přikrývku na green. Princip greenové přikrývky je jednoduchý.

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

Ondřej Lorenc System x a virtualizace ondrej_lorenc@cz.ibm.com

Ondřej Lorenc System x a virtualizace ondrej_lorenc@cz.ibm.com Ondřej Lorenc System x a virtualizace ondrej_lorenc@cz.ibm.com 1 2 Virtualization on System x and BladeCenter IBM System x and IBM BladeCenter servers are designed for virtualization, leveraging the 40-year

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 9.07.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_04_AJ_CON_1

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 9.07.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_04_AJ_CON_1 Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 9.07.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_04_AJ_CON_1 Ročník: II. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk

Více

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS Autor: Gabriela Vašátová Datum: 2.9. 2014 Cílový ročník: 9. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-02 Z á k l a d o v ý t e x t : The Browns are on their holiday in Italy. They arrived to the Four Gardens

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více

MARKET UP WEBSITE ON YOUR SIDE MATERIÁLY PRO UČITELE

MARKET UP WEBSITE ON YOUR SIDE MATERIÁLY PRO UČITELE MARKET UP WEBSITE ON YOUR SIDE MATERIÁLY PRO UČITELE So our company working with clients which are typically small and middle companies, sometimes large corporation and we provide them all, you know, the

Více

N a b í d k a O f f e r

N a b í d k a O f f e r www.inpark.cz N a b í d k a O f f e r Pronájem PREZENTAČních, skladových a kancelářských prostor IN PARK Ostrava - Vítkovice RENTAL OF THE BUSINESS AND storage premises IN PARK Ostrava - Vítkovice Podnikatelský

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Celonárodní veřejná dobíjecí infrastruktura pro elektromobily Projekt e-laad.nl (Holandsko)

Celonárodní veřejná dobíjecí infrastruktura pro elektromobily Projekt e-laad.nl (Holandsko) Celonárodní veřejná dobíjecí infrastruktura pro elektromobily Projekt e-laad.nl (Holandsko) David Vajsar Senior Sales Representative, Energy Inteligence procesní infrastruktury 20.09. 2012 Grand Hotel

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Helen: Hey Mike. What a surprise. Where are you going? To the airport?

Více

WYSIWYG EDITOR PRO XML FORM

WYSIWYG EDITOR PRO XML FORM WYSIWYG EDITOR PRO XML FORM Ing. Tran Thanh Huan, Ing. Nguyen Ba Nghien, Doc. Ing. Josef Kokeš, CSc Abstract: In this paper, we introduce the WYSIWYG editor pro XML Form. We also show how to create a form

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-02 A letter from holiday My dearest Peter, I am finally here, in Reading. As I have told you, I am going to

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture.

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8. třída/ říjen DO THE SHOPPING DO THE DISHES DO THE LAUNDRY MAKE

Více

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future Thema 4 Building Management Grammar: Expressing the future Time needed for the studying of materials: 8 lessons Time needed for the testing of studied materials: 45 minutes KASÍKOVÁ, S., HORKÁ, H., NIVENOVÁ,

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located R E P R E Z E N T A T I V N Í K A N C E L Á Ř E K P R O N Á J M U V á c l a v s k é n á m ě s t í 1, 1 0 0 0 0 P r a h a 1 P A L Á C K O R U N A LOKALITA Palác Koruna se nachází na prestižní adrese v centru

Více

Anglicky u snídaně - věty

Anglicky u snídaně - věty www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Anglicky u snídaně - věty (_anglicky_u_snidane_vety.jbb) Anglicky u snídaně - věty Lekce: Pozdravení a uvítání hosta Cvičení:. POZDRAVENÍ A UVÍTÁNÍ

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ

The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ Pokyny pro žáka: Na www.helpforenglish.cz si v sekci Četba Zjednodušená literární díla přečti povídku The wife of Bath s Tale (by Geofrey

Více

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let POPIS Tato budova nabízí moderní kancelářské prostory a obchodní prostory o celkové rozloze 7.400 m2 splňující mezinárodní standardy. Velký důraz byl

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. www.vema.cz e-mail: smarda@vema.cz Klíčová slova Informační systém pro řízení lidských zdrojů, portál, personální

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

- 1 2 1 2 3 4 3 4 5 5 For further information please contact your local Epson office or visit www.epson-europe.com EPSON Europe B.V. Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Tel. +49 (0)1805/377661 All features

Více

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma) Working Life Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství Název učební jednotky (téma) Working Life Stručná anotace učební jednotky Při práci s textem si žáci rozšíří znalosti o

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5460CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) žáky 8. a 9. ročníků

Více