Výstavy a veletrhy // Reklama na letišti Praha - Ruzyně // Pořádání konferencí a seminářů // DTP studio

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výstavy a veletrhy // Reklama na letišti Praha - Ruzyně // Pořádání konferencí a seminářů // DTP studio"

Transkript

1 Výstavy a veletrhy // Reklama na letišti Praha - Ruzyně // Pořádání konferencí a seminářů // DTP studio Exhibitions and Trade Fairs // Advertising at Prague - Ruzyně airport // Conferences and seminars // DTP studio

2 reception: fax: more information: Terminál Praha 6 Ruzyně CZECH REPUBLIC travel with comfort Exkluzivní hotel v prostorách Pražského letiště / komfortní ubytování / business centrum / mezinárodní kuchyně Exclusive hotel at the Prague Ruzyně airport / comfortable accommodation / business centrum / international cuisine pohodlí při vašich cestách Jsme členy sdružení We are members of MIP Review II M.I.P. Group, a.s. M.I.P. Advertising, a.s. Hollarovo nám Praha 3 Kontakt/Contact Zdeněk Sobota tel Vážení přátelé, máme pro Vás nové vydání MIP REVIEW. Když jsme s kolegy volili název našeho periodika, odklonili jsme se nakonec od populárního označení NEWS. Shodli jsme se totiž na názoru, že tento výraz je dnes často nadužíván. Ano, doba je dynamická a obklopuje nás novými technologiemi, novými trendy, novými médii.zkrátka novinkami. Osobně jsem velký zastánce nových směrů, ale také si intenzivně uvědomuji, jak důležitá je soudržnost s tolik cennou tradicí a ověřenými postupy, ze kterých čerpáme zkušenosti pro současnou práci. I když obor reklama, média a marketing patří právě k těm mladším, je typickým příkladem, jak tradiční a nové formy fungují v symbióze. Různé předpovědi, že televize vytlačí z mediální scény rádio, tisk zastoupí internet a účast na veletrzích nahradí ová komunikace, zůstávají zatím nenaplněné. V novém MIP REVIEW se dočtete, jak si stojí, vyvíjí se a samozřejmě inovují v rytmu současných trendů naše kmenové aktivity, k nimž patří reklama na letišti Praha Ruzyně, organizace veletrhů v tuzemsku i v zahraničí nebo grafický design. Získáte informace také o aktivitách, které do našeho portfolia přibyly. Těší mě, že právě nové aktivity jako například organizace EVENTŮ nebo reklama na internetu vznikly vlastně na základě důvěry našich klientů a jejich žádosti rozšířit spolupráci s námi tímto směrem. Věřím, že informace v MIP REVIEW Vás nejen zaujmou, ale budou i podnětem ke spolupráci s námi. Přeji Vám úspěch a radost ve Vaší práci i v osobním životě Tomáš Kotrč Předseda představenstva a ředitel společnosti /II /3 Dear friends, Welcome to the latest issue of MIP REVIEW. When my colleagues and I were pondering a name for our magazine, we ultimately abandoned the popular designation NEWS. We agreed on the fact that this term is used too frequently today. Yes, the times we live in are indeed dynamic, we are surrounded by new technologies, new trends, new media.in short, new products and novelties. I personally am a great champion of new trends yet, at the same time, I realise the importance of their intermeshing with the valuable traditions and tried-and-tested methods from which we draw experience for our current work. Even though advertising, media and marketing are among the younger sectors, they are a typical example of how traditional and new forms function symbiotically. The various predictions that television would drive radio out of the media scene, that the press would be replaced by the internet and participation in trade fairs would be superseded by communication have failed to materialise. In the new MIP REVIEW you can read about our core activities, how they have developed and, naturally, innovated to the rhythm of the current trends. These activities include advertising at Prague-Ruzyně Airport, organisation of trade fairs both in the Czech Republic and abroad, as well as graphic design. You will also find information about the activities that have extended our portfolio. I take great pleasure from the fact that these new activities, such as organisation of EVENTS and advertising on the internet, have actually originated on the basis of our clients confidence and their requirements to extend the co-operation in this direction. I believe that there is plenty of interesting information in MIP REVIEW and that it will serve as stimulation for your co-operation with our company. I wish you success and joy in your professional and personal lives Tomáš Kotrč Chairman of the Board and Director of the company

3 0 reklama na Letišti praha advertising at Prague airport Oboustranné prosvětlené CLV Backlit double-sided CLV Attractive environment Prestigious forms of presentation International impact Advertising at Prague-Ruzyně Airport is one of the cornerstones of the Out of Home segment. An attractive environment, a high degree of safety, the presence of interesting target groups and, last but not least, the originality and modern design of advertisement carriers place the advertising media at Prague Airport firmly in the ELITE group. Travellers all over the world use their time spent at airports to resolve working matters, enjoy themselves, relax or get together with friends. Even though every one of them spends their time in a different manner, in line with their interests and requirements, they all have one thing in common they spend a long time in a space where practically no other media are present. This provides you with the ideal opportunity to attract travellers attention and offer them your products on top-quality advertising areas. The indisputable cornerstones of advertising campaigns at the airport are MEGABOARDS, CLV, BOARDS and PROMO atraktivní prostředí prestižní formy prezentace mezinárodní dopad Reklama na letišti Praha Ruzyně patří mezi stálice segmentu Out of Home. Atraktivní prostředí, vysoká bezpečnost, pohyb zajímavých cílových skupin a v neposlední řadě také originalita a moderní design reklamních nosičů řadí média na pražském letišti právem do skupiny: ELITNÍ. Cestující z celého světa při svých cestách využívají čas v prostorách letiště pro vyřešení pracovních záležitostí, zábavu, relaxaci nebo přátelská setkání. I když každý z nich tráví čas odlišně podle svých zájmů a potřeb, všichni mají jedno společné pohybují se dlouhou dobu v prostoru, kde prakticky nepůsobí jiná média. Využijte jejich vnímavosti a nabídněte jim své produkty na reklamních plochách nejvyšší kvality. Promo plocha Promo space Stavebním kamenem reklamních kampaní na letišti jsou nepochybně MEGABOARDY, CLV, BOARDY nebo PRO- MO PLOCHY média oblíbená pro ověřenou efektivitu, rychlou výměnu motivu a schopnost oslovit celé spektrum cílových skupin. Nové trendy ve venkovní reklamě, použití moderních materiálů i vzrůstající potřeba klientů doplnit reklamní kampaně na letišti o netradiční prvky, ovlivnily i umístění nových médií do prostor letiště. Reklamní plochy s pohyblivými motivy nebo reklama umístěná na přepravních travelátorech, karuselech pro expedici zavazadel nebo dveřích s automatickým otevíráním jsou typy reklamy, které zajímavě rozšiřují portfolio reklamních možností. Neodmyslitelnou součástí kompletní nabídky jsou dnes již digitální média. LCD monitory jsou k dispozici pro umístění reklamního sdělení ve strategických lokalitách letiště. Kompletní portfolio reklamních ploch na letišti Praha Ruzyně pro prezentaci Vašich produktů je Vám k dispozici na Prosvětlené boardy Backlit boards AREAS media popular for their tried-and-tested effectiveness, rapid motif rotation and the ability to address a spectrum of target groups. New trends in outdoor advertising, use of state-of-the-art materials, as well as clients growing necessity to supplement advertising campaigns with non-traditional elements, have also affected the placement of new media in the airport space. Advertising areas with moving motifs or advertisements placed on travellators, luggage carousels or automatic doors are examples of types of advertising that in an interesting manner extend the portfolio of advertising opportunities. Digital media have become an inherent part of the comprehensive offer. LCD monitors are available for placement of advertising messages in the airport s strategic locations. The complete portfolio of advertising areas available at Prague-Ruzyně Airport for presenting your product is available at /4 /5

4 0 reklama/polygraf Nové trendy na tradičním veletrhu Veletrh REKLAMA-POLYGRAF je nejstabilnější prezentační platformou na českém trhu pro obory reklama, média, marketing, signmaking, papírenský, obalový a polygrafický průmysl. Účast nejvýznamnějších vystavovatelů oboru z tuzemska i zahraničí, nový design veletrhu, rozšíření nomenklatury, prezentace nejnovějších trendů, účast uznávaných expertů v do- New trends at the traditional trade fair REKLAMA-POLYGRAF is the trade fair for the advertising, media, marketing and signmaking sectors and the paper-making, packaging and graphic-arts industries with the most illustrious tradition on the Czech market. The participation of leading professional exhibitors from the Czech Republic and abroad, the trade fair s new na společenské akci, konferenci nebo při sportovním utkání je pro klienty stále žádanější a zajímavější než němá ová komunikace. O tom, že LED obrazovky vstoupily na scénu a významně obohatily například scénu venkovní reklamy se stále přesvědčujeme kdykoli se projdeme centrem měst. Veletrh REKLAMA-POLYGRAF věnoval digitálním médiím expozici LED ARÉNA, kde se návštěvníci a obchodní partneři mohli podrobně seznámit s vlastnostmi a možnostmi využití nejmodernějších technologií. Organizace a slavnostní vyhlašování výsledků prestižních soutěží jsou neodmyslitelnou součástí veletrhu REKLAMA-POLYGRAF od počátku jeho existence. K nejpopulárnějším patřilo letos vyhlášení kreativní soutěže Kalendář roku v prostorách Dopravní haly Národního technického muzea a Duhový paprsek vyhlášení soutěže o nejlepší signmakingovou realizaci. Podrobné informace o veletrhu včetně Závěrečné zprávy najdete na the signmaking area. The trade fair s new section, EVENT, also proved to be extremely popular. This confirms the simple truth that face-to-face meetings with business partners at a social event, conference or sports match have become increasingly highly regarded and interesting as opposed to silent communication. LED screens have fully established themselves as a significant enrichment of outdoor advertising, a fact we can witness whenever we take a stroll through a city centre. Within the REKLAMA-POLYGRAF trade fair, digital media were dedicated to at the LED ARENA, where visitors and business partners were acquainted in detail with the properties and possibilities of using state-of-the-art technologies. The organisation and announcement of the results of prestigious competitions has been an integral part of the REKLAMA-POLYGRAF trade fair since its very beginning. This year s most popular events included the Calendar of the Year creative competition, announced in the Transport Hall of the National Technical Museum, and Rainbow Ray the competition for the best signmaking implementation. For more information about the trade fair, including the Final Report, visit provodném programu, vyhlášení prestižních soutěží, kompaktní mediální kampaň, ale určitě také obchodní i přátelská setkání a sympatická atmosféra, to byly hlavní důvody, proč na 18. ročník veletrhu REKLAMA-POLYGRAF letos zavítalo návštěvníků. Projekt REKLAMA- -POLYGRAF svoji silnou pozici na trhu získal zejména díky důslednému propojení tradičních oborů s prezentací nových trendů. Významným rozšířením nomenklatury letošního ročníku bylo vytvoření prezentačního prostoru SIGN INVEN- T!ON, určeného pro ukázku trendů ve vizuální komunikaci a aktualit v oblasti signmakingu. Vysokou návštěvnost zaznamenala i nová sekce veletrhu EVENT. Potvrzuje se tak prostá pravda, že osobní setkání s obchodními partnery design, extension of the sections, presentation of the latest trends, participation of renowned experts in the accompanying programme, announcement of prestigious competitions, compact media campaign, as well as the opportunity to hold business and personal meetings and the pleasant atmosphere these were the main reasons why the 18th edition of the REKLAMA- POLYGRAF trade fair this year welcomed some 9,728 visitors. The REKLAMA-POLYGRAF project has gained its strong market position owing mainly to the consistent interconnection of traditional sectors with presentation of new trends. The nomenclature of this year s trade fair was extended by the creation of the SIGN INVENT!ON presentation space, intended for showcasing the latest trends in visual communication and /6

5 0 bydlení housing 0 eventy v tuzemsku a zahraničí Event, párty nebo společenská akce? Není důležité, jak akci nazvete. Podstatné je, jak se vám podaří akci vymyslet a zorganizovat, aby z ní dýchala profesionalita a návštěvníci se cítili dobře. Společnost M.I.P. Group pravidelně realizuje eventy rozsáhlé i komorní, pro české i zahraniční subjekty, doma i ve světě. Mezi tradiční eventy patří konference, slavnostní párty, festivaly, sportovní utkání, módní přehlídky, slavnostní vyhlášení soutěží, setkání s obchodními partnery, firemní prezentace, ale i třeba narozeninová oslava. Každý event je originálem, který vyžaduje invenci od realizátora, podpořenou nezbytnou profesionalitou v mnoha oborech. Práce na eventu zahrnuje řadu dílčích kroků od vytištění pozvánek až po organizaci akce na místě včetně doprovodného programu a cateringu. Mezi významné akce, realizované M.I.P. Group patří například: 10. mistrovství světa v maxibasketbalu, Zasedání světové organizace cestovního ruchu UNWTO v Praze, Zasedání světové tenisové federace ITF v Praze nebo organizace prestižních soutěží Kalendář roku a Duhový paprsek. events in the czech republic and abroad An event, party or social occasion? It isn t important what name you give it, what matters is how you devise and organise the event so that it comes across as the fruit of professional preparation and the visitors feel good. M.I.P. Group regularly implements events large and small, for Czech and foreign subjects, at home and throughout the world. Traditional events include conferences, gala parties, festivals, sports matches, fashion shows, awards ceremonies, meetings with business partners, company presentations, as well as, for instance, birthday celebrations. Every event is original, requiring invention from its implementer and supported by the necessary professional skills in many spheres. Event preparation encompasses a number of partial steps, from printing the invitations to organising matters on the spot, including the accompanying programme and catering. Among the most important events implemented by M.I.P. Group are: the 10th Maxibasketball World Championship, the Session of the World Tourism Organisation (UNWTO) in Prague, the International Tennis Federation (ITF) Annual General Meeting in Prague and organisation of the prestigious Calendar of the Year and Rainbow Ray competitions. Prezentace nejnovějších možností bydlení na českém trhu Výstava Bydlení je vyhledávanou platformou pro prezentaci nových projektů bydlení v Praze a ve Středočeském kraji. Významný zájem návštěvníků se soustřeďuje na nové bytové projekty a hypoteční úvěry. Klíčové nabídky vystavujících společností: nové byty, rodinné domy, typové projekty, pozemky určené k zastavění, stavební systémy, nástavby, vestavby, služby architektonických a projektových ateliérů, stavebního poradenství, stavebního spoření a hypotečních úvěrů. Každoročními vystavovateli jsou prestižní developerské a realitní společnosti, stavební spořitelny a banky poskytující hypoteční úvěry. Aktuální přehled o připravovaných veletrzích najdete na Presentation of the latest housing possibilities on the Czech market The Bydlení (Housing) exhibition is a prestigious platform for presenting new housing projects in Prague and the Central Bohemia Region. A great focus of the visitors attention is new residential projects and mortgage loans.key offers of the exhibiting companies: new flats, family houses, standard housing projects, land earmarked for new development, construction systems, house extensions, built-ins, services provided by architecture and design studios, construction consultancy, building savings and mortgage loans. The annual exhibitors include prestigious development and real estate companies, building savings societies and banks granting mortgage loans. The current overview of the trade fairs under preparation can be found on 10. mistrovství světa v maxibasketbalu prezident Václav Klaus při slavnostním předání medailí vítěznému týmu 10th Maxibasketball World Championship, president Vaclav Klaus presents the medals to the Winning team /8 /9 Ředitel agentury CzechTourism Rostislav Vondruška na mezinárodní konferenci UNWTO The director of CzechTourism at the UNWTO conference

6 0 zahraniční veletrhy foreign trade fairs Experience with implementations in destinations worldwide Over the twenty years of its operation, the Foreign Trade Fairs division has implemented trade fairs with various focus in many destinations in Europe and beyond, primarily in the USA, Australia, China, Vietnam, Canada, Singapore, Tunisia, Syria, South Korea and the United Arab Emirates. Zkušenosti s realizacemi v destinacích po celém světě Divize zahraničních veletrhů má za dobu svého dvacetiletého působení v portfoliu veletrhy s širokým spektrem zaměření v mnoha destinacích v Evropě i zámoří, zejména potom v USA, Austrálii, Číně, Vietnamu, Kanadě, Singapuru, Tunisku, Sýrii, Jižní Koreji nebo Spojených arabských emirátech. Divize zajišťuje realizaci veletrhů v komplexním rozsahu, který zahrnuje především architektonické řešení, jednání se zahraniční veletržní správou, stavbu expozice, návrh a výrobu tiskových materiálů, catering, doprovodné akce, management významných schůzek, společenský program, dopravu a ubytování klientů, vízové povinnosti a spedici. Dominantou aktivit divize se v posledních letech staly oficiální účasti České republiky na zahraničních veletrzích, organizovaných pro Českou centrálu cestovního ruchu- -CzechTourism, expozice pro Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Magistrát hlavního města Prahy. Pro tyto klienty jsou pravidelně realizovány účasti na veletrzích zejména cestovního ruchu, které dnes patří mezi celosvětově uznávané ikony v mezinárodním kontextu jako například: WTM Londýn, MITT Moskva, INWETEX Petrohrad, KOTFA Soul nebo AIME Melbourne. Aktuální přehled o připravovaných veletrzích je k dispozici na The division provides comprehensive implementation of trade fairs, primarily encompassing architectural design, negotiations with foreign trade fair administrators, construction of exhibition stands, design and production of printed materials, catering, accompanying events, management of significant meetings, social programmes, transport and accommodation of clients, arrangement of visas and forwarding. In recent years, the division s core activities have been the Czech Republic s official participations in foreign trade fairs organised for the CzechTourism agency, displays for the Ministry of Agriculture, the Ministry of Industry and Trade and Prague City Council. The division has regularly arranged these clients participation at international events of such renown as WTM London, MITT Moscow, INWETEX St. Petersburg, KOTFA Seoul and AIME Melbourne. The current overview of the trade fairs under preparation can be found on /10 /11

7 forum media/ více tváří komunikace 0 the many faces of communication Mezinárodní konference Forum Media se v průběhu jedenácti let vyprofilovala v největší odbornou platformu českého mediálního trhu, pokrývající nejširší spektrum podob a aspektů marketingové komunikace. Forum media to je audit stavu a analýza aktuálních trendů médií, komunikace a reklamy v uplynulém roce pro potřeby inzerentů, agentur, médií a institucí spravujících mediální trh. Forum Media je připraveno pro širokou skupinu profesionálů, jejichž práce souvisí s mediálním trhem: zadavatelé reklamy, řídící a marketingoví pracovníci ovlivňující investice do médií a komunikace, reklamní a mediální agentury, lidé odpovědní za plánování, nákup a využití marketingové komunikace, management médií resp. jejich prodejních oddělení či mediální zastupitelství, zástupci Over the past 11 years, the international Forum Media conference has become the leading specialist platform of the Czech media market, covering the widest spectrum of forms and aspects of marketing communication. Forum Media an audit of the present situation and an analysis of the current trends in media, communication and advertising over the past year serving the needs of advertisers, agencies, media and institutions managing the media market. Forum Media addressed a large group of professionals whose work pertains to the media market: advertising clients; managerial and marketing professionals influencing investments in the media and communication; advertising 3) and media agencies; those responsible for planning, purchasing large-format screens Martin Sorell - CEO komunikační skupiny WPP přednáší na Forum Media 2011 Martin Sorell, CEO of the WPP communications group, speaking at Forum Media velkoplošné obrazovky PÁTÉ GENERACE PRO VAŠÍ KOMPAKTNÍ PREZENTACI M.I.P. Group disponuje bezokrajovými plazmovými displeji ORION MULTI PDP 7230R o úhlopříčce 42", které jsou nazývány obrazovkami páté generace a patří ke špičce v zobrazovací technice na trhu. Kromě vyššího jasu, kontrastu a kvality obrazu mají rámeček o rozměru pouhý 1mm, což umožňuje sestavit z několika obrazovek promítací megastěnu. Zapůjčení bezokrajových obrazovek samostatně i v modulech je ideální na veletržní akce, eventy, konference nebo společenské a sportovní akce. FIFTH-GENERATION LARGE-FORMAT SCREENS FOR YOUR COMPACT PRESENTA- TION M.I.P. Group possesses ORION MULTI PDP 7230R 42" highperformance seamless plasma displays, known as fifth-generation screens and ranking among the top display technologies on the market. In addition to higher luminance, contrast and picture quality, they have a frame with the dimension of a mere 1 mm, which makes it possible to construct a mega wall made up of several screens. We also loan out seamless screens, ideal for trade fairs, conferences, social and sports events, either separately or in modules. výzkumných agentur, představitelé oborových a profesních institucí a asociací na poli médií, reklamy a marketingové komunikace, odborní žurnalisté, zástupci státních institucí spravujících mediální prostředí. Každoročně se na konferenci setká přes 400 účastníků diskusních panelů a prezentací se zúčastní přes 50 přednášejících. spolupořadatel konference The conference co-organiser and applying marketing communication; media management or their sales departments; media agencies; representatives of research agencies, professional institutions and associations active in the field of the media, advertising and marketing communication; specialist journalists; representatives of state institutions administering the media environment. Every year, the conference is attended by more than 400 participants of discussion panels, while over 50 people give presentations. 6) /12 /13

8 Duhový paprsek Iniciátorem soutěže je ředitel veletrhu REKLAMA- -POLYGRAF Zdeněk Sobota, který je považován za otce českého signmakingu a podílí se na rozvoji tohoto oboru, zaměřeného na materiály pro výrobu reklamy. Mezi dominantní materiály signmakingu dnes patří zejména ušlechtilé plasty, komponenty pro výrobu neonů, LED obrazovek, designové fólie a samozřejmě nejrůznější produkty papírenského průmyslu. Právě signmakingové realizace jsou přihlašovány do soutěže Duhový paprsek, která každoročně patří k významným akcím české a slovenské signmakingové scény. Zájem o vstup do soutěže projevují stále ve vyšší míře i partneři ze zahraničí. Odbornou garanci soutěži 0 kreativní soutěže poskytuje Sdružení dodavatelů pro signmaking ČR. Projekt je mediálně spojen s časopisem Sign a na jeho realizaci spolupracují experti z oblasti reklamy a marketingové komunikace. Významným komunikačním centrem zástupců signmakingu je veletrh REKLAMA- -POLYGRAF, kde jsou také soutěžní práce prezentovány a slavnostně vyhlášeni vítězové soutěže. Cílem soutěže je posoudit úroveň produkce českých i zahraničních výrobců reklamy, která byla realizována na území ČR a SR v uplynulém roce. Soutěž dále přispívá ke zviditelnění produkce zpracovatelských firem a upozorňuje na projekty, které svým pojetím přesahují rámec oboru a stávající se novodobými artefakty. creative competitions Rainbow Ray The competition s initiator is the director of the REKLAMA-POLYGRAF trade fair, Zdeněk Sobota, who is considered the Father of Czech Signmaking and has participated in the development of this sector, focused on materials for advertisement production. Today, the dominant signmaking materials primarily include plastics, components for production of neon signs and LED screens, designer foils and, naturally, various products of the papermaking industry. The annual Rainbow Ray competition is one of the most significant events on the Czech and Slovak signmaking scene. An ever-increasing interest in the competition has also been shown by foreign signmakers. The competition s specialist guarantee is provided by the Association of Signmaking Suppliers of the Czech Republic. The project is linked in media terms with Sign magazine and has been implemented in cooperation with advertising experts and marketing communication specialists. The REKLAMA-POLYGRAF trade fair, within which the competing works are presented and the competition winners announced, is an important communication forum for signmakers. The aim of the competition is to gauge the quality of Czech and foreign signmakers products implemented in the Czech Republic and Slovakia in the previous year. Rainbow Ray also helps to make visible the products of manufacturing companies and draws attention to projects whose conceptions surpass the boundaries of the signmaking sector and thus become modern artefacts. 0 kalendář roku Soutěž Kalendář roku patří k projektům M.I.P. Group, který si samovolně získal pozornost a respekt odborné veřejnosti a jsou mu dnes přisuzovány přívlastky jako: ojedinělý, noblesní nebo prestižní. Kalendář je možná nejstarší médiem v historii lidstva a společnosti, které jsou si vědomy síly tohoto komunikačního nástroje, věnují přípravě a tvorbě kalendářů mimořádnou pozornost nejen při výběru designérů, grafiků, výtvarníků nebo fotografů, ale také při volbě materiálu a konečné adjustace. Mnohé kalendáře se tak stávají reprezentativním a vítaným dárkem nebo dokonce předmětem významné sběratelské hodnoty. Soutěž je určena českým i zahraničním společnostem i jedincům, které vydávají, tisknou nebo zadávají výrobu kalendářů. Cílem soutěže je podpora kreativity, tiskové grafické úrovně kalendářů a podpora výjimečných počinů v této oblasti. Vyhlášení soutěže v Národním technickém muzeu Announcement of the competition at the National Technical Museum Calendar of the Year The Calendar of the Year competition is among the M.I.P. Group projects to have spontaneously gained attention and respect on the part of the professional public. Today, it is universally regarded as unique, noble and prestigious. The calendar is perhaps the oldest medium in the history of humankind and society. People are aware of the power possessed by this particular communication tool, dedicating special attention to preparing and creating calendars, not only when it comes to the choice of designers, graphic artists and photographers but also when selecting the materials and fine-tuning the calendar s appearance. Many calendars thus become exquisite and welcome presents, or even items possessing a considerable value for collectors. The competition is intended for Czech and foreign companies and individuals publishing and printing calendars or commissioning their production. The aim of the competition is to enhance creativity, improve the graphic level of calendars and support exceptional accomplishments in this area. Výstava kalendářů na veletrhu Reklama-Polygraf Display of calendars at the Reklama-Polygraf trade fair Fotografka Sára Saudková při přebírání ceny za kalendář na podporu společnosti Lymfonhelp The photographer Sára Saudková taking over the Lymfonhelp prize for supporting the calendar competition /14 /15

9 0 mediální kampaně v zahraničí Přímá zkušenost s ikonami světového mediálního trhu Zahraniční aktivity M.I.P. Group byly rozšířeny o realizaci mediálních kampaní na světových trzích. M.I.P. Group zajišťuje reklamní prostor pro klienty ve všech mediatypech: TELEVIZE, PRINT, RÁDIO, OUTDOOR, INTERNET. Součástí kompletního servisu je kreativní návrh a produkce. V poslední době byly realizovány reklamní kampaně na území Polska, Nizozemí a Švédska. Nejrozsáhlejší kampaní tohoto druhu byla Mimořádná imageová kampaň hl. m. Prahy. Pro kampaň byly zvoleny ikony světového televizního zpravodajství jako např. CNN, Eurosport nebo Euronews, dále in-flight magazíny klíčových leteckých společností jako např. Lufthansa, Air France, easyjet, China Airlines a Korean Air. Významnou součástí kampaně byl internet. Pro komunikaci produktu byla zvolena reklama na vyhledávání a bannery různých rozměrů. Pokrytí reklamní kampaně zahrnovalo prakticky celou Evropu, Čínu a Koreu. Aktuální přehled o připravovaných veletrzích je k dispozici zde Tisková kampaň v Nizozemí Media campaign in the Netherlands media campaigns abroad Outdorová kampaň v Nizozemí Outdoor campaign in the Netherlands Direct experience with icons of the world media market M.I.P. Group s foreign activities have extended to encompass the implementation of media campaigns on world markets. M.I.P. Group ensures advertising space for clients on all media types: TELEVISION, PRINT, RADIO, OUTDOOR, INTERNET. An integral part of the comprehensive service we provide is creative proposals and production. Advertising campaigns have recently been implemented in Poland, the Netherlands and Sweden. The most extensive campaign of this type was the Special image campaign of the City of Prague. Renowned television networks (CNN, Eurosport and Euronews), as well as in-flight magazines of key carriers (Lufthansa, Air France, easyjet, China Airlines and Korean Air), were chosen for the campaign, with the internet too being a crucial component. The product was communicated by search advertising and various banners. The advertising campaign covered the whole of Europe, China and Korea. The current list of trade fairs under preparation is available on podpora kultury a sportu supporting culture and sports /16 /17 0 Barbora Šlapetová a Lukáš Rittstein Katalog sochaře Lukáše Rittsteina Catalogue of the sculptor Lukáš Rittstein Prague International Marathon M. I. P. Advertising dlouhodobě podporuje významnou sportovní událost Prague International Marathon M.I.P. Advertising is a long-term supporter of the Prague International Marathon Kniha Barbory Šlapetové a Lukáše Rittsteina Nepřistupuj blíž zachycující život posledních lidí neovlivněných naší civilizací z Papuy Nové Guiney Barbora Šlapetová and Lukáš Rittstein s book Nepřistupuj blíž (Do Not Come Any Closer), depicting the life of the last people not affected by our civilisation, inhabitants of Papua New Guinea. Foto z vernisáže výstavy obou umělců - Barbory Šlapetové a Lukáše Rittsteina - mezi nejvýznamnější hosty patřil exprezident Václav Havel a americký astronaut Leroy Chiao A photograph of the co-authors Barbora Šlapetová and Lukáš Rittstein from the exhibition opening. The event was attended by such prominent guests as Václav Havel, the former Czech President, and the American astronaut Leroy Chiao. Národní divadlo Těší nás, že patříme k dlouholetým mediálním partnerům Národního divadla We are proud to be one of the long-term media partners of the National Theatre in Prague

10 Výroční zpráva Ministerstva pro místní rozvoj d Annual report of Ministry for Regional Development Návrh výroční zprávy pro MMR ČR Bannery a webové stránky Billboard pro Czechtourism 0 Cestovní ruch v České republice 2008 Tourism in the Czech Republic Draft annual report for the Ministry of Regional Development of the Czech Republic banners and websites grafické studio, web a tisk Billboard for CzechTourism graphic studio, websites and printing reception: fax: more information: Terminál Praha 6 Ruzyně CZECH REPUBLIC Publikace Česká republika pro Českou centrálu cestovního ruchu je vydaná ve dvanácti jazykových mutacích a je velmi žádaným tiskovým materiálem na všech zahraničních zastoupeních The publication Czech Republic issued for CzechTourism in twelve language versions and a sought-after printed material at all Czech delegations abroad Citylighty umístěné na letišti Praha - Ruzyně Citylights placed at Prague Ruzyně airport /18 Grafické a kreativní studio M.I.P. Group vytváří návrhy všech reklamních formátů, logotypů a design manuálů, webových stránek včetně reklamních bannerů, veletržních expozic a sigmakingových realizací. Součástí procesu je příprava pro tisk, vytipování vhodné tiskárny a finální kompletace nebo adjustace materiálů. Součástí týmu jsou také výtvarníci - autoři originální materiálů jako ex libris, personalizované tiskoviny nebo nestandardní pojetí komunikačních kampaní. Významnými zakázkami grafického studia jsou realizace v segmentu cestovní ruch, zejména pro agenturu CzechTourism nebo Magistrát hl. m. Prahy. Grafické studio spolupracuje s profesionálními fotografy, kteří jsou považováni za ikony české fotografie v daných oborech. M.I.P. Group s graphics and creative studio produces designs in all advertising formats, logotypes, as well as designs of manuals, websites, advertising banners, trade-show displays and signmaking implementations. The comprehensive process encompasses pre-print, finding a suitable printer and final completion or fine-tuning of materials. The graphics studio team includes designers who create original materials such as ex libris, customised printed matters and non-standard conceptions of communication campaigns. Our graphics studio is active in the tourism segment, with regular orders from, for instance, the CzechTourism agency and Prague City Council. The graphics studio co-operates with professional photographers considered Czech icons in their categories. travel with comfort Exkluzivní hotel v prostorách Pražského letiště / komfortní ubytování / business centrum / mezinárodní kuchyně Exclusive hotel at the Prague Ruzyně airport / comfortable accommodation / business centrum / international cuisine pohodlí při vašich cestách

11 M.I.P. Group, a.s. & M.I.P. Advertising a.s., Hollarovo nám. 11, Praha 3 tel.: , fax: ,

PROČ M.I.P. GROUP? JSME TU PŘECE PRO VÁS!

PROČ M.I.P. GROUP? JSME TU PŘECE PRO VÁS! PROČ M.I.P. GROUP? JSME TU PŘECE PRO VÁS! PROFESIONÁLNÍ ŘEŠENÍ DOKONALÝ SERVIS AKTIVNÍ PŘÍSTUP DLOUHOLETÁ PRAXE V OBORU V TUZEMSKU I ZAHRANIČÍ SPOLEHLIVÁ KOMUNIKACE DOBRÝ POCIT ZE SPOLUPRÁCE.A URČITĚ ZARUČENÝ

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都

Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都 Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都 location: Chengdu, Sichuan, China date: 3rd - 6th of November, 2016 focus: glass, crystal, porcelain, design and home-decor www.czechtrade.cz Chengdu, gate way to

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

Výroční zpráva M.I.P. Advertising, a.s.

Výroční zpráva M.I.P. Advertising, a.s. Výroční zpráva M.I.P. Advertising, a.s. 2011 Adresa: Hollarovo nám. 11, Praha 3, 130 00, telefon: +420 267 315 585-8, fax: +420 267 315 589, e-mail: mip@mip.cz, www.mip.cz 1 www.mip.cz I. M.I.P. Advertising,

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

Výroční zpráva M.I.P. Advertising, a.s.

Výroční zpráva M.I.P. Advertising, a.s. Výroční zpráva M.I.P. Advertising, a.s. 2012 Adresa: Hollarovo nám. 11, Praha 3, 130 00, telefon: +420 267 315 585-8, fax: +420 267 315 589, e-mail: mip@mip.cz, www.mip.cz 1 www.mip.cz I. M.I.P. Advertising,

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU 1 / Moravská galerie Brno UPM expozice 2 / Soukromá rezidence Brno postel / Corian / Mendelova univerzita v Brně velká aula 4 / Soukromá rezidence Brno kuchyňský ostrov / Corian

Více

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ.

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. SPOLEČNOST SATPO SATPO Realitní činnost zaměřenou na zprostředkování prodeje a nákup rezidenčních nemovitostí na českém trhu jsme zahájili

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Element design_boris Klimek 2013

Element design_boris Klimek 2013 When designing this product the main idea was to create a modular acoustic seating into open public spaces. Due to its shape and functional solution, however, Element exceeds this task and offers a wide

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

...pozvánka s volnou vstupenkou. www.reklama-fair.cz

...pozvánka s volnou vstupenkou. www.reklama-fair.cz ...pozvánka s volnou vstupenkou Pořadatel: Hlavní partner: www.reklama-fair.cz 18. veletrh reklamy, médií, polygrafie a obalů Poukázka na volnou vstupenku Zde je místo pro nalepení vizitky! Výstaviště

Více

Conference capacity and set out kapacity a uspořádání sálů

Conference capacity and set out kapacity a uspořádání sálů ENG /CZ HOTEL TRANZIT CONGRESS HALL Conference capacity and set out kapacity a uspořádání sálů u n i q u e p o s i t i o n a t P r a g u e A i r p o r T j e d i n e č n á p o l o h a n a p r a ž s k é

Více

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň)

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

BRNO - VÝSTAVIŠTĚ / BRNO - EXHIBITION CENTRE VELETRH OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE V ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ

BRNO - VÝSTAVIŠTĚ / BRNO - EXHIBITION CENTRE VELETRH OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE V ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ VELETRH OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE V ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ TRADE FAIR FOR RENEWABLE ENERGY RESOURCES IN AGRICULTURE AND FORESTRY 31. 3. 4. 4. 2012 BRNO - VÝSTAVIŠTĚ / BRNO - EXHIBITION CENTRE souběžně

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work EXACT DS The best lens for office work EXACT DS When Your Glasses Are Not Enough Lenses with only a reading area provide clear vision of objects located close up, while progressive lenses only provide

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Výstavní katalog. Výstava fotografií. studentů a absolventů Pražské fotografické školy. Oáza tantry, Velké Kunratické 1355/15, Praha 4 - Krč

Výstavní katalog. Výstava fotografií. studentů a absolventů Pražské fotografické školy. Oáza tantry, Velké Kunratické 1355/15, Praha 4 - Krč Výstavní katalog Výstava fotografií studentů a absolventů Pražské fotografické školy Oáza tantry, Velké Kunratické 1355/15, Praha 4 - Krč 1. 6. 1. 10. 2017 www.fotografickaskola.cz www.oaza-tantry.cz ZALOŽENA

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers.

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Velká Bíteš a.s. (_velka_bites.jbb) Velká Bíteš a.s. Lekce: Pomalejší tempo řeči Cvičení: PBS Velká Bíteš, a.s. První brněnská strojírna Velká

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY Solutions for Demanding Business INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY egovernment 20:10, Mikulov 2012 Petr Čermák, Josef Krtil Září 2012 AGENDA Asseco Central Europe Zkušenosti a výzvy velkých integračních

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

EMOS Company. Energy changing our world

EMOS Company.  Energy changing our world EMOS Company A stable company, which has been in the electrical accessories market for 20 years Registered office: Přerov, Czech Republic 4 affiliated companies: Slovakia, Poland, Hungary and Slovenia

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm. One isn t enough, 2003, digital print, banner, 100 x 150 cm

Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm. One isn t enough, 2003, digital print, banner, 100 x 150 cm 2003, Ústí nad Labem, Galerie Raketa, Jeden nikdy nestačí Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm Série abstraktních obrazů vznikla manipulací fotografií v grafickém programu Adobe

Více

Komunikační plán a použité nástroje

Komunikační plán a použité nástroje Komunikační plán a použité nástroje Project Communications Plan Employees Corporate Coordinators Filadelfie Move Announcement - Email Email, Newsletter, Intranet, etc. - Move Detailed Information Moving

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

Executive office furniture system LINEART. Systém manažerského nábytku LINEART

Executive office furniture system LINEART. Systém manažerského nábytku LINEART Systém manažerského nábytku LINEART Executive office furniture system LINEART L i n e a r t Rozmístění zásuvek a polic ve skříních a komodách umožňuje pohodlné ukládání dokumentů a kancelářského sortimentu.

Více

Presentations of Buy Smart

Presentations of Buy Smart Presentations of Buy Smart Work Package: Deliverable: Partner: Region: Number of presentations at events WP 7: Dissemination D7.4: Presentations SEVEn Czech Republic / Europe 10 (min 10 per partner) 1/16

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

SPOLUPRÁCE - KOORDINÁTOR/KA ZAHRANIČNÍCH KURZŮ

SPOLUPRÁCE - KOORDINÁTOR/KA ZAHRANIČNÍCH KURZŮ Volná místa KOORDINÁTOR/KA JAZYKOVÉ VÝUKY A OBCHODU (Plzeň) Koordinátor/ka je pravá ruka naší manažerky pobočky, se kterou rád/a a ochotně spolupracuje a sdílí úspěchy. Je člověk, který: je systematický

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : mírně pokročilý - pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje cvičení, pomocí nichž si žáci procvičí rozdíly

Více

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Odborový svaz novinářů a pracovníků médií v České republice ve spolupráci s Evropskou federací novinářů

Více

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů ITICA SAP Školení přehled 2012 Seznam kurzů SAP Školení v roce 2012 Způsob realizace školení Naše školení jsou zaměřena především na cíl předvést obrovský a rozsáhlý systém SAP jako použitelný a srozumitelný

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

AJ 3_15_Susice.notebook. March 28, 2014. úvodní strana

AJ 3_15_Susice.notebook. March 28, 2014. úvodní strana úvodní strana 1 SUŠICE SUŠICE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 15 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

ADC Young Creative. Brief MOBIL.CZ

ADC Young Creative. Brief MOBIL.CZ ADC Young Creative O ZNAČCE: MOBIL.CZ je virtuální mobilní operátor, který nabízí SIM karty, tarify, telefony a zdarma LTE internet. Každý zákazník si může vybrat ideální řešení pomocí webových stránek,

Více

Organizátor: M.I.P. Group, a.s., Hollarovo náměstí 11, Praha 3 Tel.: , Fax: ,

Organizátor: M.I.P. Group, a.s., Hollarovo náměstí 11, Praha 3 Tel.: , Fax: , 16. ročník specializované výstavy nových PROJEKTŮ bydlení ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2010 Organizátor: M.I.P. Group, a.s., Hollarovo náměstí 11, 130 00 Praha 3 Tel.: +420 2 67 31 55 85-88, Fax: +420 2 67 31 55 89,

Více

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV READERS OF MAGAZÍN + MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie

Více

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV READERS OF MAGAZÍN + MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV READERS OF MAGAZÍN + MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie

Více

Souhrnný monitoring médií CFA Society Forecasting Dinner. Sledované období: Zpracováno dne:

Souhrnný monitoring médií CFA Society Forecasting Dinner. Sledované období: Zpracováno dne: Souhrnný monitoring médií CFA Society Forecasting Dinner Sledované období: 27. 2. 28. 3. 2013 Zpracováno dne: 29. 3. 2013 Obsah: 1. Investujeme.cz Pomůže Temelín růstu a II. pilíř půstu?...3 2. Měšec.cz

Více

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ Vážení přátelé, v rukou držíte kalendář, který vznikl díky Rotary klubu Pardubice. Dovolte, abych Vás seznámila s genezí tohoto nevšedního díla. Rotary International

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

MANAGING GROWTH IN A FIERCELY COMPETITIVE BUSINESS. Sanjiv Suri, Founder, President &CEO, Zátiší Group. Yes, we can

MANAGING GROWTH IN A FIERCELY COMPETITIVE BUSINESS. Sanjiv Suri, Founder, President &CEO, Zátiší Group. Yes, we can MANAGING GROWTH IN A FIERCELY COMPETITIVE BUSINESS Sanjiv Suri, Founder, President &CEO, Zátiší Group Block 1 1. Who am I and what are the 1-3 critical events in my life that have made me the person I

Více

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually What is PRIME? Problems of Recognition In Making Erasmus European-wide research project Conducted by ESN with the support of the European Commission Two editions: 1 st in 2009 Follow-up in 2010 Why PRIME?

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Podpora inovačního podnikání v plzeňském regionu. BIC Plzeň. 4. ročník konference SMART CITY PLZEŇ Digitalizace průmyslu a dopravy

Podpora inovačního podnikání v plzeňském regionu. BIC Plzeň. 4. ročník konference SMART CITY PLZEŇ Digitalizace průmyslu a dopravy 4. ročník konference SMART CITY PLZEŇ Digitalizace průmyslu a dopravy Podpora inovačního podnikání v plzeňském regionu Plzeň 30. března 2016 Business and Innovation Centre služby na podporu inovačního

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Portfolio 2005 > 2006

Portfolio 2005 > 2006 Portfolio 2005 > 2006 Firemní profil je studio, které jsme založili v roce 2005, abychom reagovali na vzrůstající poptávku po kvalitních firemních prezentačních materiálech a webech. Stále více jednotlivců

Více

Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u

Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u uživatelů ve veřejné správě Bez nutnosti nasazování dalšího

Více

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 2 Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 3 Aguarra,

Více

window graphic The biggest space for your promotion at Prague airport

window graphic The biggest space for your promotion at Prague airport okenní grafika Největší plocha pro vaši prezentaci v prostorách letiště Praha Ruzyně window graphic The biggest space for your promotion at Prague airport Originální, vzdušná, moderní, atraktivní a celosvětově

Více

CZECH U17 INTERNATIONAL 2017

CZECH U17 INTERNATIONAL 2017 presents CZECH U17 INTERNATIONAL 2017 MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČR V BADMINTONU KATEGORIE U17 part of BADMINTON EUROPE U17 CIRCUIT 22 nd 24 th September 2017 Český Krumlov Czech Republic Organiser: Sportovní

Více

Kladenská továrna jak se stavěla

Kladenská továrna jak se stavěla 4000018 2015 Kladenská továrna jak se stavěla 2000 Byla vystavěna první část továrny v průmyslové zóně Kladno jih, tzv. Budova A. V dalších deseti letech docházelo k jejímu postupnému rozšiřování. 2006

Více

Product catalogue. Produktový katalog. Your salty delights Vaše slaná radost

Product catalogue. Produktový katalog. Your salty delights Vaše slaná radost Product catalogue Produktový katalog Your salty delights Vaše slaná radost O nás Historie této rodinné firmy sahá až do roku 1991, kdy byla společnost založena. Výroba trvanlivého slaného pečiva byla zahájena

Více

POPAI DAY / PRAHA NABÍDKA PARTNERSTVÍ V RÁMCI MEZINÁRODNÍ AKCE SOUTĚŽ POPAI AWARDS 2016 KONFERENČNÍ PROGRAM POPAI FORUM 2016

POPAI DAY / PRAHA NABÍDKA PARTNERSTVÍ V RÁMCI MEZINÁRODNÍ AKCE SOUTĚŽ POPAI AWARDS 2016 KONFERENČNÍ PROGRAM POPAI FORUM 2016 NABÍDKA PARTNERSTVÍ V RÁMCI MEZINÁRODNÍ AKCE POPAI DAY 2016 SOUTĚŽ POPAI AWARDS 2016 KONFERENČNÍ PROGRAM POPAI FORUM 2016 SPOLEČENSKÝ GALA VEČER 24.11.2016 / PRAHA POPAI CENTRAL EUROPE Daniela Krofiánová

Více

Petr Bednář managing director

Petr Bednář managing director PRESENTATION Petr Bednář managing director Company profile Designing office Petr Bednář Tebeco was established in 2004. At the beginning the company was mainly focusing on mechanical-engineering consulting

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více