Výstavy a veletrhy // Reklama na letišti Praha - Ruzyně // Pořádání konferencí a seminářů // DTP studio

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výstavy a veletrhy // Reklama na letišti Praha - Ruzyně // Pořádání konferencí a seminářů // DTP studio"

Transkript

1 Výstavy a veletrhy // Reklama na letišti Praha - Ruzyně // Pořádání konferencí a seminářů // DTP studio Exhibitions and Trade Fairs // Advertising at Prague - Ruzyně airport // Conferences and seminars // DTP studio

2 reception: fax: more information: Terminál Praha 6 Ruzyně CZECH REPUBLIC travel with comfort Exkluzivní hotel v prostorách Pražského letiště / komfortní ubytování / business centrum / mezinárodní kuchyně Exclusive hotel at the Prague Ruzyně airport / comfortable accommodation / business centrum / international cuisine pohodlí při vašich cestách Jsme členy sdružení We are members of MIP Review II M.I.P. Group, a.s. M.I.P. Advertising, a.s. Hollarovo nám Praha 3 Kontakt/Contact Zdeněk Sobota tel Vážení přátelé, máme pro Vás nové vydání MIP REVIEW. Když jsme s kolegy volili název našeho periodika, odklonili jsme se nakonec od populárního označení NEWS. Shodli jsme se totiž na názoru, že tento výraz je dnes často nadužíván. Ano, doba je dynamická a obklopuje nás novými technologiemi, novými trendy, novými médii.zkrátka novinkami. Osobně jsem velký zastánce nových směrů, ale také si intenzivně uvědomuji, jak důležitá je soudržnost s tolik cennou tradicí a ověřenými postupy, ze kterých čerpáme zkušenosti pro současnou práci. I když obor reklama, média a marketing patří právě k těm mladším, je typickým příkladem, jak tradiční a nové formy fungují v symbióze. Různé předpovědi, že televize vytlačí z mediální scény rádio, tisk zastoupí internet a účast na veletrzích nahradí ová komunikace, zůstávají zatím nenaplněné. V novém MIP REVIEW se dočtete, jak si stojí, vyvíjí se a samozřejmě inovují v rytmu současných trendů naše kmenové aktivity, k nimž patří reklama na letišti Praha Ruzyně, organizace veletrhů v tuzemsku i v zahraničí nebo grafický design. Získáte informace také o aktivitách, které do našeho portfolia přibyly. Těší mě, že právě nové aktivity jako například organizace EVENTŮ nebo reklama na internetu vznikly vlastně na základě důvěry našich klientů a jejich žádosti rozšířit spolupráci s námi tímto směrem. Věřím, že informace v MIP REVIEW Vás nejen zaujmou, ale budou i podnětem ke spolupráci s námi. Přeji Vám úspěch a radost ve Vaší práci i v osobním životě Tomáš Kotrč Předseda představenstva a ředitel společnosti /II /3 Dear friends, Welcome to the latest issue of MIP REVIEW. When my colleagues and I were pondering a name for our magazine, we ultimately abandoned the popular designation NEWS. We agreed on the fact that this term is used too frequently today. Yes, the times we live in are indeed dynamic, we are surrounded by new technologies, new trends, new media.in short, new products and novelties. I personally am a great champion of new trends yet, at the same time, I realise the importance of their intermeshing with the valuable traditions and tried-and-tested methods from which we draw experience for our current work. Even though advertising, media and marketing are among the younger sectors, they are a typical example of how traditional and new forms function symbiotically. The various predictions that television would drive radio out of the media scene, that the press would be replaced by the internet and participation in trade fairs would be superseded by communication have failed to materialise. In the new MIP REVIEW you can read about our core activities, how they have developed and, naturally, innovated to the rhythm of the current trends. These activities include advertising at Prague-Ruzyně Airport, organisation of trade fairs both in the Czech Republic and abroad, as well as graphic design. You will also find information about the activities that have extended our portfolio. I take great pleasure from the fact that these new activities, such as organisation of EVENTS and advertising on the internet, have actually originated on the basis of our clients confidence and their requirements to extend the co-operation in this direction. I believe that there is plenty of interesting information in MIP REVIEW and that it will serve as stimulation for your co-operation with our company. I wish you success and joy in your professional and personal lives Tomáš Kotrč Chairman of the Board and Director of the company

3 0 reklama na Letišti praha advertising at Prague airport Oboustranné prosvětlené CLV Backlit double-sided CLV Attractive environment Prestigious forms of presentation International impact Advertising at Prague-Ruzyně Airport is one of the cornerstones of the Out of Home segment. An attractive environment, a high degree of safety, the presence of interesting target groups and, last but not least, the originality and modern design of advertisement carriers place the advertising media at Prague Airport firmly in the ELITE group. Travellers all over the world use their time spent at airports to resolve working matters, enjoy themselves, relax or get together with friends. Even though every one of them spends their time in a different manner, in line with their interests and requirements, they all have one thing in common they spend a long time in a space where practically no other media are present. This provides you with the ideal opportunity to attract travellers attention and offer them your products on top-quality advertising areas. The indisputable cornerstones of advertising campaigns at the airport are MEGABOARDS, CLV, BOARDS and PROMO atraktivní prostředí prestižní formy prezentace mezinárodní dopad Reklama na letišti Praha Ruzyně patří mezi stálice segmentu Out of Home. Atraktivní prostředí, vysoká bezpečnost, pohyb zajímavých cílových skupin a v neposlední řadě také originalita a moderní design reklamních nosičů řadí média na pražském letišti právem do skupiny: ELITNÍ. Cestující z celého světa při svých cestách využívají čas v prostorách letiště pro vyřešení pracovních záležitostí, zábavu, relaxaci nebo přátelská setkání. I když každý z nich tráví čas odlišně podle svých zájmů a potřeb, všichni mají jedno společné pohybují se dlouhou dobu v prostoru, kde prakticky nepůsobí jiná média. Využijte jejich vnímavosti a nabídněte jim své produkty na reklamních plochách nejvyšší kvality. Promo plocha Promo space Stavebním kamenem reklamních kampaní na letišti jsou nepochybně MEGABOARDY, CLV, BOARDY nebo PRO- MO PLOCHY média oblíbená pro ověřenou efektivitu, rychlou výměnu motivu a schopnost oslovit celé spektrum cílových skupin. Nové trendy ve venkovní reklamě, použití moderních materiálů i vzrůstající potřeba klientů doplnit reklamní kampaně na letišti o netradiční prvky, ovlivnily i umístění nových médií do prostor letiště. Reklamní plochy s pohyblivými motivy nebo reklama umístěná na přepravních travelátorech, karuselech pro expedici zavazadel nebo dveřích s automatickým otevíráním jsou typy reklamy, které zajímavě rozšiřují portfolio reklamních možností. Neodmyslitelnou součástí kompletní nabídky jsou dnes již digitální média. LCD monitory jsou k dispozici pro umístění reklamního sdělení ve strategických lokalitách letiště. Kompletní portfolio reklamních ploch na letišti Praha Ruzyně pro prezentaci Vašich produktů je Vám k dispozici na Prosvětlené boardy Backlit boards AREAS media popular for their tried-and-tested effectiveness, rapid motif rotation and the ability to address a spectrum of target groups. New trends in outdoor advertising, use of state-of-the-art materials, as well as clients growing necessity to supplement advertising campaigns with non-traditional elements, have also affected the placement of new media in the airport space. Advertising areas with moving motifs or advertisements placed on travellators, luggage carousels or automatic doors are examples of types of advertising that in an interesting manner extend the portfolio of advertising opportunities. Digital media have become an inherent part of the comprehensive offer. LCD monitors are available for placement of advertising messages in the airport s strategic locations. The complete portfolio of advertising areas available at Prague-Ruzyně Airport for presenting your product is available at /4 /5

4 0 reklama/polygraf Nové trendy na tradičním veletrhu Veletrh REKLAMA-POLYGRAF je nejstabilnější prezentační platformou na českém trhu pro obory reklama, média, marketing, signmaking, papírenský, obalový a polygrafický průmysl. Účast nejvýznamnějších vystavovatelů oboru z tuzemska i zahraničí, nový design veletrhu, rozšíření nomenklatury, prezentace nejnovějších trendů, účast uznávaných expertů v do- New trends at the traditional trade fair REKLAMA-POLYGRAF is the trade fair for the advertising, media, marketing and signmaking sectors and the paper-making, packaging and graphic-arts industries with the most illustrious tradition on the Czech market. The participation of leading professional exhibitors from the Czech Republic and abroad, the trade fair s new na společenské akci, konferenci nebo při sportovním utkání je pro klienty stále žádanější a zajímavější než němá ová komunikace. O tom, že LED obrazovky vstoupily na scénu a významně obohatily například scénu venkovní reklamy se stále přesvědčujeme kdykoli se projdeme centrem měst. Veletrh REKLAMA-POLYGRAF věnoval digitálním médiím expozici LED ARÉNA, kde se návštěvníci a obchodní partneři mohli podrobně seznámit s vlastnostmi a možnostmi využití nejmodernějších technologií. Organizace a slavnostní vyhlašování výsledků prestižních soutěží jsou neodmyslitelnou součástí veletrhu REKLAMA-POLYGRAF od počátku jeho existence. K nejpopulárnějším patřilo letos vyhlášení kreativní soutěže Kalendář roku v prostorách Dopravní haly Národního technického muzea a Duhový paprsek vyhlášení soutěže o nejlepší signmakingovou realizaci. Podrobné informace o veletrhu včetně Závěrečné zprávy najdete na the signmaking area. The trade fair s new section, EVENT, also proved to be extremely popular. This confirms the simple truth that face-to-face meetings with business partners at a social event, conference or sports match have become increasingly highly regarded and interesting as opposed to silent communication. LED screens have fully established themselves as a significant enrichment of outdoor advertising, a fact we can witness whenever we take a stroll through a city centre. Within the REKLAMA-POLYGRAF trade fair, digital media were dedicated to at the LED ARENA, where visitors and business partners were acquainted in detail with the properties and possibilities of using state-of-the-art technologies. The organisation and announcement of the results of prestigious competitions has been an integral part of the REKLAMA-POLYGRAF trade fair since its very beginning. This year s most popular events included the Calendar of the Year creative competition, announced in the Transport Hall of the National Technical Museum, and Rainbow Ray the competition for the best signmaking implementation. For more information about the trade fair, including the Final Report, visit provodném programu, vyhlášení prestižních soutěží, kompaktní mediální kampaň, ale určitě také obchodní i přátelská setkání a sympatická atmosféra, to byly hlavní důvody, proč na 18. ročník veletrhu REKLAMA-POLYGRAF letos zavítalo návštěvníků. Projekt REKLAMA- -POLYGRAF svoji silnou pozici na trhu získal zejména díky důslednému propojení tradičních oborů s prezentací nových trendů. Významným rozšířením nomenklatury letošního ročníku bylo vytvoření prezentačního prostoru SIGN INVEN- T!ON, určeného pro ukázku trendů ve vizuální komunikaci a aktualit v oblasti signmakingu. Vysokou návštěvnost zaznamenala i nová sekce veletrhu EVENT. Potvrzuje se tak prostá pravda, že osobní setkání s obchodními partnery design, extension of the sections, presentation of the latest trends, participation of renowned experts in the accompanying programme, announcement of prestigious competitions, compact media campaign, as well as the opportunity to hold business and personal meetings and the pleasant atmosphere these were the main reasons why the 18th edition of the REKLAMA- POLYGRAF trade fair this year welcomed some 9,728 visitors. The REKLAMA-POLYGRAF project has gained its strong market position owing mainly to the consistent interconnection of traditional sectors with presentation of new trends. The nomenclature of this year s trade fair was extended by the creation of the SIGN INVENT!ON presentation space, intended for showcasing the latest trends in visual communication and /6

5 0 bydlení housing 0 eventy v tuzemsku a zahraničí Event, párty nebo společenská akce? Není důležité, jak akci nazvete. Podstatné je, jak se vám podaří akci vymyslet a zorganizovat, aby z ní dýchala profesionalita a návštěvníci se cítili dobře. Společnost M.I.P. Group pravidelně realizuje eventy rozsáhlé i komorní, pro české i zahraniční subjekty, doma i ve světě. Mezi tradiční eventy patří konference, slavnostní párty, festivaly, sportovní utkání, módní přehlídky, slavnostní vyhlášení soutěží, setkání s obchodními partnery, firemní prezentace, ale i třeba narozeninová oslava. Každý event je originálem, který vyžaduje invenci od realizátora, podpořenou nezbytnou profesionalitou v mnoha oborech. Práce na eventu zahrnuje řadu dílčích kroků od vytištění pozvánek až po organizaci akce na místě včetně doprovodného programu a cateringu. Mezi významné akce, realizované M.I.P. Group patří například: 10. mistrovství světa v maxibasketbalu, Zasedání světové organizace cestovního ruchu UNWTO v Praze, Zasedání světové tenisové federace ITF v Praze nebo organizace prestižních soutěží Kalendář roku a Duhový paprsek. events in the czech republic and abroad An event, party or social occasion? It isn t important what name you give it, what matters is how you devise and organise the event so that it comes across as the fruit of professional preparation and the visitors feel good. M.I.P. Group regularly implements events large and small, for Czech and foreign subjects, at home and throughout the world. Traditional events include conferences, gala parties, festivals, sports matches, fashion shows, awards ceremonies, meetings with business partners, company presentations, as well as, for instance, birthday celebrations. Every event is original, requiring invention from its implementer and supported by the necessary professional skills in many spheres. Event preparation encompasses a number of partial steps, from printing the invitations to organising matters on the spot, including the accompanying programme and catering. Among the most important events implemented by M.I.P. Group are: the 10th Maxibasketball World Championship, the Session of the World Tourism Organisation (UNWTO) in Prague, the International Tennis Federation (ITF) Annual General Meeting in Prague and organisation of the prestigious Calendar of the Year and Rainbow Ray competitions. Prezentace nejnovějších možností bydlení na českém trhu Výstava Bydlení je vyhledávanou platformou pro prezentaci nových projektů bydlení v Praze a ve Středočeském kraji. Významný zájem návštěvníků se soustřeďuje na nové bytové projekty a hypoteční úvěry. Klíčové nabídky vystavujících společností: nové byty, rodinné domy, typové projekty, pozemky určené k zastavění, stavební systémy, nástavby, vestavby, služby architektonických a projektových ateliérů, stavebního poradenství, stavebního spoření a hypotečních úvěrů. Každoročními vystavovateli jsou prestižní developerské a realitní společnosti, stavební spořitelny a banky poskytující hypoteční úvěry. Aktuální přehled o připravovaných veletrzích najdete na Presentation of the latest housing possibilities on the Czech market The Bydlení (Housing) exhibition is a prestigious platform for presenting new housing projects in Prague and the Central Bohemia Region. A great focus of the visitors attention is new residential projects and mortgage loans.key offers of the exhibiting companies: new flats, family houses, standard housing projects, land earmarked for new development, construction systems, house extensions, built-ins, services provided by architecture and design studios, construction consultancy, building savings and mortgage loans. The annual exhibitors include prestigious development and real estate companies, building savings societies and banks granting mortgage loans. The current overview of the trade fairs under preparation can be found on 10. mistrovství světa v maxibasketbalu prezident Václav Klaus při slavnostním předání medailí vítěznému týmu 10th Maxibasketball World Championship, president Vaclav Klaus presents the medals to the Winning team /8 /9 Ředitel agentury CzechTourism Rostislav Vondruška na mezinárodní konferenci UNWTO The director of CzechTourism at the UNWTO conference

6 0 zahraniční veletrhy foreign trade fairs Experience with implementations in destinations worldwide Over the twenty years of its operation, the Foreign Trade Fairs division has implemented trade fairs with various focus in many destinations in Europe and beyond, primarily in the USA, Australia, China, Vietnam, Canada, Singapore, Tunisia, Syria, South Korea and the United Arab Emirates. Zkušenosti s realizacemi v destinacích po celém světě Divize zahraničních veletrhů má za dobu svého dvacetiletého působení v portfoliu veletrhy s širokým spektrem zaměření v mnoha destinacích v Evropě i zámoří, zejména potom v USA, Austrálii, Číně, Vietnamu, Kanadě, Singapuru, Tunisku, Sýrii, Jižní Koreji nebo Spojených arabských emirátech. Divize zajišťuje realizaci veletrhů v komplexním rozsahu, který zahrnuje především architektonické řešení, jednání se zahraniční veletržní správou, stavbu expozice, návrh a výrobu tiskových materiálů, catering, doprovodné akce, management významných schůzek, společenský program, dopravu a ubytování klientů, vízové povinnosti a spedici. Dominantou aktivit divize se v posledních letech staly oficiální účasti České republiky na zahraničních veletrzích, organizovaných pro Českou centrálu cestovního ruchu- -CzechTourism, expozice pro Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Magistrát hlavního města Prahy. Pro tyto klienty jsou pravidelně realizovány účasti na veletrzích zejména cestovního ruchu, které dnes patří mezi celosvětově uznávané ikony v mezinárodním kontextu jako například: WTM Londýn, MITT Moskva, INWETEX Petrohrad, KOTFA Soul nebo AIME Melbourne. Aktuální přehled o připravovaných veletrzích je k dispozici na The division provides comprehensive implementation of trade fairs, primarily encompassing architectural design, negotiations with foreign trade fair administrators, construction of exhibition stands, design and production of printed materials, catering, accompanying events, management of significant meetings, social programmes, transport and accommodation of clients, arrangement of visas and forwarding. In recent years, the division s core activities have been the Czech Republic s official participations in foreign trade fairs organised for the CzechTourism agency, displays for the Ministry of Agriculture, the Ministry of Industry and Trade and Prague City Council. The division has regularly arranged these clients participation at international events of such renown as WTM London, MITT Moscow, INWETEX St. Petersburg, KOTFA Seoul and AIME Melbourne. The current overview of the trade fairs under preparation can be found on /10 /11

7 forum media/ více tváří komunikace 0 the many faces of communication Mezinárodní konference Forum Media se v průběhu jedenácti let vyprofilovala v největší odbornou platformu českého mediálního trhu, pokrývající nejširší spektrum podob a aspektů marketingové komunikace. Forum media to je audit stavu a analýza aktuálních trendů médií, komunikace a reklamy v uplynulém roce pro potřeby inzerentů, agentur, médií a institucí spravujících mediální trh. Forum Media je připraveno pro širokou skupinu profesionálů, jejichž práce souvisí s mediálním trhem: zadavatelé reklamy, řídící a marketingoví pracovníci ovlivňující investice do médií a komunikace, reklamní a mediální agentury, lidé odpovědní za plánování, nákup a využití marketingové komunikace, management médií resp. jejich prodejních oddělení či mediální zastupitelství, zástupci Over the past 11 years, the international Forum Media conference has become the leading specialist platform of the Czech media market, covering the widest spectrum of forms and aspects of marketing communication. Forum Media an audit of the present situation and an analysis of the current trends in media, communication and advertising over the past year serving the needs of advertisers, agencies, media and institutions managing the media market. Forum Media addressed a large group of professionals whose work pertains to the media market: advertising clients; managerial and marketing professionals influencing investments in the media and communication; advertising 3) and media agencies; those responsible for planning, purchasing large-format screens Martin Sorell - CEO komunikační skupiny WPP přednáší na Forum Media 2011 Martin Sorell, CEO of the WPP communications group, speaking at Forum Media velkoplošné obrazovky PÁTÉ GENERACE PRO VAŠÍ KOMPAKTNÍ PREZENTACI M.I.P. Group disponuje bezokrajovými plazmovými displeji ORION MULTI PDP 7230R o úhlopříčce 42", které jsou nazývány obrazovkami páté generace a patří ke špičce v zobrazovací technice na trhu. Kromě vyššího jasu, kontrastu a kvality obrazu mají rámeček o rozměru pouhý 1mm, což umožňuje sestavit z několika obrazovek promítací megastěnu. Zapůjčení bezokrajových obrazovek samostatně i v modulech je ideální na veletržní akce, eventy, konference nebo společenské a sportovní akce. FIFTH-GENERATION LARGE-FORMAT SCREENS FOR YOUR COMPACT PRESENTA- TION M.I.P. Group possesses ORION MULTI PDP 7230R 42" highperformance seamless plasma displays, known as fifth-generation screens and ranking among the top display technologies on the market. In addition to higher luminance, contrast and picture quality, they have a frame with the dimension of a mere 1 mm, which makes it possible to construct a mega wall made up of several screens. We also loan out seamless screens, ideal for trade fairs, conferences, social and sports events, either separately or in modules. výzkumných agentur, představitelé oborových a profesních institucí a asociací na poli médií, reklamy a marketingové komunikace, odborní žurnalisté, zástupci státních institucí spravujících mediální prostředí. Každoročně se na konferenci setká přes 400 účastníků diskusních panelů a prezentací se zúčastní přes 50 přednášejících. spolupořadatel konference The conference co-organiser and applying marketing communication; media management or their sales departments; media agencies; representatives of research agencies, professional institutions and associations active in the field of the media, advertising and marketing communication; specialist journalists; representatives of state institutions administering the media environment. Every year, the conference is attended by more than 400 participants of discussion panels, while over 50 people give presentations. 6) /12 /13

8 Duhový paprsek Iniciátorem soutěže je ředitel veletrhu REKLAMA- -POLYGRAF Zdeněk Sobota, který je považován za otce českého signmakingu a podílí se na rozvoji tohoto oboru, zaměřeného na materiály pro výrobu reklamy. Mezi dominantní materiály signmakingu dnes patří zejména ušlechtilé plasty, komponenty pro výrobu neonů, LED obrazovek, designové fólie a samozřejmě nejrůznější produkty papírenského průmyslu. Právě signmakingové realizace jsou přihlašovány do soutěže Duhový paprsek, která každoročně patří k významným akcím české a slovenské signmakingové scény. Zájem o vstup do soutěže projevují stále ve vyšší míře i partneři ze zahraničí. Odbornou garanci soutěži 0 kreativní soutěže poskytuje Sdružení dodavatelů pro signmaking ČR. Projekt je mediálně spojen s časopisem Sign a na jeho realizaci spolupracují experti z oblasti reklamy a marketingové komunikace. Významným komunikačním centrem zástupců signmakingu je veletrh REKLAMA- -POLYGRAF, kde jsou také soutěžní práce prezentovány a slavnostně vyhlášeni vítězové soutěže. Cílem soutěže je posoudit úroveň produkce českých i zahraničních výrobců reklamy, která byla realizována na území ČR a SR v uplynulém roce. Soutěž dále přispívá ke zviditelnění produkce zpracovatelských firem a upozorňuje na projekty, které svým pojetím přesahují rámec oboru a stávající se novodobými artefakty. creative competitions Rainbow Ray The competition s initiator is the director of the REKLAMA-POLYGRAF trade fair, Zdeněk Sobota, who is considered the Father of Czech Signmaking and has participated in the development of this sector, focused on materials for advertisement production. Today, the dominant signmaking materials primarily include plastics, components for production of neon signs and LED screens, designer foils and, naturally, various products of the papermaking industry. The annual Rainbow Ray competition is one of the most significant events on the Czech and Slovak signmaking scene. An ever-increasing interest in the competition has also been shown by foreign signmakers. The competition s specialist guarantee is provided by the Association of Signmaking Suppliers of the Czech Republic. The project is linked in media terms with Sign magazine and has been implemented in cooperation with advertising experts and marketing communication specialists. The REKLAMA-POLYGRAF trade fair, within which the competing works are presented and the competition winners announced, is an important communication forum for signmakers. The aim of the competition is to gauge the quality of Czech and foreign signmakers products implemented in the Czech Republic and Slovakia in the previous year. Rainbow Ray also helps to make visible the products of manufacturing companies and draws attention to projects whose conceptions surpass the boundaries of the signmaking sector and thus become modern artefacts. 0 kalendář roku Soutěž Kalendář roku patří k projektům M.I.P. Group, který si samovolně získal pozornost a respekt odborné veřejnosti a jsou mu dnes přisuzovány přívlastky jako: ojedinělý, noblesní nebo prestižní. Kalendář je možná nejstarší médiem v historii lidstva a společnosti, které jsou si vědomy síly tohoto komunikačního nástroje, věnují přípravě a tvorbě kalendářů mimořádnou pozornost nejen při výběru designérů, grafiků, výtvarníků nebo fotografů, ale také při volbě materiálu a konečné adjustace. Mnohé kalendáře se tak stávají reprezentativním a vítaným dárkem nebo dokonce předmětem významné sběratelské hodnoty. Soutěž je určena českým i zahraničním společnostem i jedincům, které vydávají, tisknou nebo zadávají výrobu kalendářů. Cílem soutěže je podpora kreativity, tiskové grafické úrovně kalendářů a podpora výjimečných počinů v této oblasti. Vyhlášení soutěže v Národním technickém muzeu Announcement of the competition at the National Technical Museum Calendar of the Year The Calendar of the Year competition is among the M.I.P. Group projects to have spontaneously gained attention and respect on the part of the professional public. Today, it is universally regarded as unique, noble and prestigious. The calendar is perhaps the oldest medium in the history of humankind and society. People are aware of the power possessed by this particular communication tool, dedicating special attention to preparing and creating calendars, not only when it comes to the choice of designers, graphic artists and photographers but also when selecting the materials and fine-tuning the calendar s appearance. Many calendars thus become exquisite and welcome presents, or even items possessing a considerable value for collectors. The competition is intended for Czech and foreign companies and individuals publishing and printing calendars or commissioning their production. The aim of the competition is to enhance creativity, improve the graphic level of calendars and support exceptional accomplishments in this area. Výstava kalendářů na veletrhu Reklama-Polygraf Display of calendars at the Reklama-Polygraf trade fair Fotografka Sára Saudková při přebírání ceny za kalendář na podporu společnosti Lymfonhelp The photographer Sára Saudková taking over the Lymfonhelp prize for supporting the calendar competition /14 /15

9 0 mediální kampaně v zahraničí Přímá zkušenost s ikonami světového mediálního trhu Zahraniční aktivity M.I.P. Group byly rozšířeny o realizaci mediálních kampaní na světových trzích. M.I.P. Group zajišťuje reklamní prostor pro klienty ve všech mediatypech: TELEVIZE, PRINT, RÁDIO, OUTDOOR, INTERNET. Součástí kompletního servisu je kreativní návrh a produkce. V poslední době byly realizovány reklamní kampaně na území Polska, Nizozemí a Švédska. Nejrozsáhlejší kampaní tohoto druhu byla Mimořádná imageová kampaň hl. m. Prahy. Pro kampaň byly zvoleny ikony světového televizního zpravodajství jako např. CNN, Eurosport nebo Euronews, dále in-flight magazíny klíčových leteckých společností jako např. Lufthansa, Air France, easyjet, China Airlines a Korean Air. Významnou součástí kampaně byl internet. Pro komunikaci produktu byla zvolena reklama na vyhledávání a bannery různých rozměrů. Pokrytí reklamní kampaně zahrnovalo prakticky celou Evropu, Čínu a Koreu. Aktuální přehled o připravovaných veletrzích je k dispozici zde Tisková kampaň v Nizozemí Media campaign in the Netherlands media campaigns abroad Outdorová kampaň v Nizozemí Outdoor campaign in the Netherlands Direct experience with icons of the world media market M.I.P. Group s foreign activities have extended to encompass the implementation of media campaigns on world markets. M.I.P. Group ensures advertising space for clients on all media types: TELEVISION, PRINT, RADIO, OUTDOOR, INTERNET. An integral part of the comprehensive service we provide is creative proposals and production. Advertising campaigns have recently been implemented in Poland, the Netherlands and Sweden. The most extensive campaign of this type was the Special image campaign of the City of Prague. Renowned television networks (CNN, Eurosport and Euronews), as well as in-flight magazines of key carriers (Lufthansa, Air France, easyjet, China Airlines and Korean Air), were chosen for the campaign, with the internet too being a crucial component. The product was communicated by search advertising and various banners. The advertising campaign covered the whole of Europe, China and Korea. The current list of trade fairs under preparation is available on podpora kultury a sportu supporting culture and sports /16 /17 0 Barbora Šlapetová a Lukáš Rittstein Katalog sochaře Lukáše Rittsteina Catalogue of the sculptor Lukáš Rittstein Prague International Marathon M. I. P. Advertising dlouhodobě podporuje významnou sportovní událost Prague International Marathon M.I.P. Advertising is a long-term supporter of the Prague International Marathon Kniha Barbory Šlapetové a Lukáše Rittsteina Nepřistupuj blíž zachycující život posledních lidí neovlivněných naší civilizací z Papuy Nové Guiney Barbora Šlapetová and Lukáš Rittstein s book Nepřistupuj blíž (Do Not Come Any Closer), depicting the life of the last people not affected by our civilisation, inhabitants of Papua New Guinea. Foto z vernisáže výstavy obou umělců - Barbory Šlapetové a Lukáše Rittsteina - mezi nejvýznamnější hosty patřil exprezident Václav Havel a americký astronaut Leroy Chiao A photograph of the co-authors Barbora Šlapetová and Lukáš Rittstein from the exhibition opening. The event was attended by such prominent guests as Václav Havel, the former Czech President, and the American astronaut Leroy Chiao. Národní divadlo Těší nás, že patříme k dlouholetým mediálním partnerům Národního divadla We are proud to be one of the long-term media partners of the National Theatre in Prague

10 Výroční zpráva Ministerstva pro místní rozvoj d Annual report of Ministry for Regional Development Návrh výroční zprávy pro MMR ČR Bannery a webové stránky Billboard pro Czechtourism 0 Cestovní ruch v České republice 2008 Tourism in the Czech Republic Draft annual report for the Ministry of Regional Development of the Czech Republic banners and websites grafické studio, web a tisk Billboard for CzechTourism graphic studio, websites and printing reception: fax: more information: Terminál Praha 6 Ruzyně CZECH REPUBLIC Publikace Česká republika pro Českou centrálu cestovního ruchu je vydaná ve dvanácti jazykových mutacích a je velmi žádaným tiskovým materiálem na všech zahraničních zastoupeních The publication Czech Republic issued for CzechTourism in twelve language versions and a sought-after printed material at all Czech delegations abroad Citylighty umístěné na letišti Praha - Ruzyně Citylights placed at Prague Ruzyně airport /18 Grafické a kreativní studio M.I.P. Group vytváří návrhy všech reklamních formátů, logotypů a design manuálů, webových stránek včetně reklamních bannerů, veletržních expozic a sigmakingových realizací. Součástí procesu je příprava pro tisk, vytipování vhodné tiskárny a finální kompletace nebo adjustace materiálů. Součástí týmu jsou také výtvarníci - autoři originální materiálů jako ex libris, personalizované tiskoviny nebo nestandardní pojetí komunikačních kampaní. Významnými zakázkami grafického studia jsou realizace v segmentu cestovní ruch, zejména pro agenturu CzechTourism nebo Magistrát hl. m. Prahy. Grafické studio spolupracuje s profesionálními fotografy, kteří jsou považováni za ikony české fotografie v daných oborech. M.I.P. Group s graphics and creative studio produces designs in all advertising formats, logotypes, as well as designs of manuals, websites, advertising banners, trade-show displays and signmaking implementations. The comprehensive process encompasses pre-print, finding a suitable printer and final completion or fine-tuning of materials. The graphics studio team includes designers who create original materials such as ex libris, customised printed matters and non-standard conceptions of communication campaigns. Our graphics studio is active in the tourism segment, with regular orders from, for instance, the CzechTourism agency and Prague City Council. The graphics studio co-operates with professional photographers considered Czech icons in their categories. travel with comfort Exkluzivní hotel v prostorách Pražského letiště / komfortní ubytování / business centrum / mezinárodní kuchyně Exclusive hotel at the Prague Ruzyně airport / comfortable accommodation / business centrum / international cuisine pohodlí při vašich cestách

11 M.I.P. Group, a.s. & M.I.P. Advertising a.s., Hollarovo nám. 11, Praha 3 tel.: , fax: ,

KATALOG CATALOGUE. 30. 31. října 2012 Pražský veletržní areál PVA EXPO Praha Letňany

KATALOG CATALOGUE. 30. 31. října 2012 Pražský veletržní areál PVA EXPO Praha Letňany MADI TRAVELMARKET 2012 19. MEZINÁRODNÍ ODBORNÝ VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU A HOTELNICTVÍ 19th INTERNATIONAL TRADE FAIR OF TRAVEL AND HOTEL INDUSTRIES 30. 31. října 2012 Pražský veletržní areál PVA EXPO Praha

Více

obsah / list of content

obsah / list of content obsah / list of content Úvodní slovo / Introductory Word Plzeň / Pilsen Plzeňský kraj / Pilsen Region Územní plán / Master Plan of the City of Pilsen Rozhovor / Interview Mapy / Maps Profil společnosti

Více

annual report výroční zpráva 2010

annual report výroční zpráva 2010 annual report výroční zpráva 2010 Obsah Contents Kapitola I Slovo patronky 6 Struktura nadace 7 Statut 8 Grantová pravidla 8 Kalendář akcí 9 Řekli o nás 16 Veřejné sbírky 20 Part I A Word from the Patron

Více

Únor 2007. February 2007. Jazyková agentura Channel Crossings získala mezinárodní certifikát řízení kvality služeb podle ISO 9001.

Únor 2007. February 2007. Jazyková agentura Channel Crossings získala mezinárodní certifikát řízení kvality služeb podle ISO 9001. Únor 2007 Jazyková agentura Channel Crossings získala mezinárodní certifikát řízení kvality služeb podle ISO 9001. February 2007 The Channel Crossings language agency has obtained certification of its

Více

PODNIKÁNÍ VNÍMÁME JAKO SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST.

PODNIKÁNÍ VNÍMÁME JAKO SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST. SBORNÍK COLLECTION ČESKÉ ENERGETICKÉ A EKOLOGICKÉ STAVBY PROJEKTY INOVACE 2009-2010 CZECH ENERGY AND ECOLOGY BUILDING PROJECT INNOVATION 2009-2010 HLAVNÍ OBOR PODNIKÁNÍ: pořádání odborných akcí pro ekonomicky

Více

Přehled. studijních programů. Business School Psychology School Praha. Německé bakalářské vzdělání. Business School

Přehled. studijních programů. Business School Psychology School Praha. Německé bakalářské vzdělání. Business School Přehled studijních programů Business School Psychology School Praha Německé bakalářské vzdělání Business School 1 Obsah Content O vysoké škole About the university Hochschule Fresenius v České republice

Více

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy Akademie věd ČR hledá mladé vědce Open Science Conference Science education & Science communication Mezinárodní konference Vzdělávání a popularizace vědy 27. 28. 02. 2014 Národní technická knihovna, Praha

Více

ČESKÝ CHMEL CZECH HOPS

ČESKÝ CHMEL CZECH HOPS ČESKÝ CHMEL CZECH HOPS 2014 Vydalo Ministerstvo zemědělství České republiky Těšnov 17, 117 05 Praha 1 http://www.eagri.cz, e-mail: info@mze.cz ve spolupráci se Svazem pěstitelů chmele České republiky Mostecká

Více

annual report 2011 výroční zpráva

annual report 2011 výroční zpráva annual report 2011 výroční zpráva Obsah Contents Kapitola I Slovo patronky 6 Struktura Nadace Terezy Maxové dětem 7 Statut Nadace Terezy Maxové dětem 8 Grantová pravidla Nadace Terezy Maxové dětem 8 Kalendář

Více

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2014

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2014 Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR inovace 2014 21. mezinárodní sympozium s výstavou 2. 5. 12. 2014 21 st International Symposium and Exhibition December 2 5,

Více

20 let obalového designu Twenty Years of Package design. Mladý obal 2015 Young Package 2015

20 let obalového designu Twenty Years of Package design. Mladý obal 2015 Young Package 2015 20 let obalového designu Twenty Years of Package design Mladý obal 2015 Young Package 2015 úvodník editorial Když jsme ve společnosti Model Obaly před dvaceti lety zakládali soutěž Mladý obal, ani se nám

Více

DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012

DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 NA TRHU OD ROKU 1993 IN THE MARKET SINCE 1993 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH

Více

CZECH RADIO ČESKÉHO ROZHLASU

CZECH RADIO ČESKÉHO ROZHLASU CZECH RADIO ČESKÉHO ROZHLASU 2006 Obsah Content Obsah I. Programme II. Technology III. Non-programmin g Activities IV. Czec h Radio Communication V. Ratings and Audience VI. Economi c and Commercia l Activities

Více

Zahájení sériové výroby Hyundai i30 nové generace Launch of mass production of the new-generation Hyundai i30

Zahájení sériové výroby Hyundai i30 nové generace Launch of mass production of the new-generation Hyundai i30 Číslo 44 / Issue 44 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 12012 Zahájení sériové výroby Hyundai i30 nové generace Launch of mass production of the new-generation Hyundai i30 01/2012 HMMC

Více

CD 2008 5 6/ 2009. Slévárenství HÜTTENES-ALBERTUS CHEMISCHE WERKE GMBH HÜTTENES-ALBERTUS CZ

CD 2008 5 6/ 2009. Slévárenství HÜTTENES-ALBERTUS CHEMISCHE WERKE GMBH HÜTTENES-ALBERTUS CZ CD 2008 Slévárenství 5 6/ 2009 HÜTTENES-ALBERTUS CHEMISCHE WERKE GMBH HÜTTENES-ALBERTUS CZ Časopis Slévárenství získal osvědčení o zápisu ochranné známky. Dne 20. 6. 2008 byl Radou pro V a V zařazen na

Více

1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO

1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R T H E A T R E F A C U L T Y JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO S E T K Á N Í E N C O U N T E R > 1 9 9 1 2 0 1 0 S E T K Á N Í E N C O U N

Více

Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika

Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika Asociace vysokoškolských poradců, o. s. a Institut vzdělávání a poradenství Česká zemědělská univerzita v Praze 1. konference s mezinárodní účastí Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika

Více

LEASE AND SALES AND WE SELL PRODEJ A PRONÁJEM WE THINK, CREATE, COMMIT

LEASE AND SALES AND WE SELL PRODEJ A PRONÁJEM WE THINK, CREATE, COMMIT PRODEJ A PRONÁJEM LEASE AND SALES WE THINK, CREATE, COMMIT AND WE SELL Exkluzivní, stylové, výjimečné nemovitosti Profesionální tým makléřů s dlouholetými zkušenostmi Realitní poradenství na vysoké úrovni

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 1 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH REPUBLIC DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL PROJEKTŮ

Více

1969/ 2009. Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality

1969/ 2009. Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality 1969/ 2009 Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality Úvod Obchodní značka Pragoprojekt oslaví v roce 2009 čtyřicet let působení

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance výroční zpráva 2011 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního i neživotního pojištění pro privátní i korporátní klientelu. Naším

Více

KOMENTÁŘ/COMMENT. Extract. Výtah z textu

KOMENTÁŘ/COMMENT. Extract. Výtah z textu KOMENTÁŘ/COMMENT Vážení čtenáři Dear Readers Vážení čtenáři, toto číslo obsahuje rozsáhlou anketu provedenou mezi osobnostmi členy Fóra pro vysokorychlostní internet. Výsledkem činnosti zmíněného fóra

Více

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic Česká republika / Czech Republic The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development Fund. 2 3 Úvod Introduction Tento vznikl za přispění

Více

Významné firmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region

Významné firmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region 2014 Významné firmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region Olomoucký kraj Olomouc region Bílá Voda Záb eh Brodek u Konice Protivanov Hanušovice ŠUMPERK Mohelnice Loštice Konice Javorník

Více

THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 SETKÁNÍ 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER XX XXI XXII XXIII XXIV

THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 SETKÁNÍ 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER XX XXI XXII XXIII XXIV THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2010 SETKÁNÍ XX XXI XXII XXIII XXIV 2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2014 THE INTERNATIONAL FESTIVAL

Více

trend report Přehled českého nemovitostního trhu Czech Real Estate Market Survey

trend report Přehled českého nemovitostního trhu Czech Real Estate Market Survey trend 2014 report Přehled českého nemovitostního trhu Czech Real Estate Market Survey Generální partner ARTN AREMD General Partner Partneři ARTN AREMD Partners Obsah publikace Trend Report 2014 je založen

Více

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report 2014 2014 CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report Obsah Table of Contents Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Chief Executive Officer's introductory

Více

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 NEWS 2. podzim / autumn 2013 Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 ČÍSLO TOHOTO VYDÁNÍ 3 757 500 000 Kč NUMBER OF THE ISSUE 3 757 500 000 CZK 2013:

Více

THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE

THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE 4 2011 THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE Vážení čtenáři, S končícím rokem 2011 uzavíráme jednu dlouhou kapitolu vydávání Zpravodaje, jehož první číslo vyšlo v roce 1996. Další, už 15. ročník začne vycházet jednak

Více

Jiří Hrabina Deputy Mayor for investment and assets. Jiří Hrabina náměstek primátora pro investice a majetek

Jiří Hrabina Deputy Mayor for investment and assets. Jiří Hrabina náměstek primátora pro investice a majetek Rubrika Rubrika PODZIM/ZIMA AUTUMN/WINTER 2013/2014 OSTRAVA METROPOLITAN MAGAZINE Petra Lorencová I cesta může být cíl I focus on the journey, not the destination STRANA/PAGE 4 editorial editorial Obsah

Více