-k řešení problémů -komunikativní. Určuje slovní druhy, procvičí si mluvnické kategorie u podstatných jmen. Umí rozlišit jména obecná a vlastní

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "-k řešení problémů -komunikativní. Určuje slovní druhy, procvičí si mluvnické kategorie u podstatných jmen. Umí rozlišit jména obecná a vlastní"

Transkript

1 ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN Plán práce na školní rok Jazyk český 6. třída Cíle Učivo - mluvnice PT Kompetence Přesahy, Úvod do učiva Lv -str.7,9 osobnosti Tvarosloví: Osobnostní a sociální 1. Opakování slovních druhů výchova, mezilidské 2. Podstatná jména vztahy a 1.kontrolní diktát Opakování mluvnické kategorie komunikace, sociálně Vstupní prověrka Pods. jména konkrétní a abstr. patologické jevy a Pomnožná, hromadná, látková škodlivé způsoby Vv str.11,12 Obecná, vlastní chování. Ze,Dě, JA str Určuje slovní druhy, procvičí si mluvnické kategorie u podstatných jmen. Umí rozlišit jména obecná a vlastní Určuje mluvnické kategorie u pod. jmen Zvládá odchylky v pravidelném skloňování pod. jmen Samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu Dokáže určit přídavná jméa a mluvnické kategorie, správně tvoří jejich tvary, stupňuje, skloňuje. Zvládá pravopis jmenných tvarů přídavných jmen Umí vyhledat a určit zájmena Dokáže vyskloňovat zájmena ukazovací, přivlastňovací, vztažná, můj, tvůj, svůj, týž, tentýž (orientačně) Určí druhy číslovek a svládá pravopis číslovek Umí skloňovat číslovky základní Určuje mluvnické kategorie sloves, rozezná tvary určité, neurčité, jednoduché s ložené Procvičování tvarů pod. jmen podle vzorů Některé odchylky od pravidelného skloňování Pravidla českého pravopisu Příd.jména opakování druhy přídavných jmen Opakování příd.jmen - pravopis koncovek Tvoření tvarů příd.jmen Stupňování příd.jmen Skloňování příd.jmen Jmenné tvary příd.jmen Zájmena opakování druhů zájmen Skloňování zájmen podle vzorů ten, náš Skloňování zájmen jenž Skloňování zájmen podle vzorů příd.jmen Číslovky opakování druhů číslovek Opakování druhů číslovek Skloňování základních číslovek Slovesa opakování mluvnických kategorií Podmiňovací způsob přítomný a minulý Osobnostní a sociální výchova, druhy komunikací Environ mentální výchova odpovědnost k přírodě Lv str.19 Neruda, Komenský, str.25 Foglar Dě str.20 antika Př str.27 2.kontrolní diktát 1.kontrolní práce Př str. 32 Lv-str.39 Defoe Lv- str.41 Macourek, str.45 Čapek Vv-str.43 ilustrátoři Ze-str.44 Př-str.47,49 Dě-str.51 Hus 3.kontrolní diktát 2.písemná práce Ze-str.55,str.60 vesmír Sl-str.59 popis, líčení

2 Užívá správné spisovných tvarů podmiňovacího způsobu ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN Cíle Učivo- mluvnice PT Kompetence Přesahy, Slovesný čas užívání slovesných časů Práce se Slovníkem spisovné češtiny 4.kontrolní diktát pro školu a veřejnost Skladba větné členy Ze-str.65 ČR Opakování zákl.skl. dvojice, shoda Dě-str.66 pravěk přís. s podm. Př-str.67 Rozvíjející větné členy - přívlastek Umí používat jazykové příručky Zvládá určení základních větných členů, umí určit jejich druhy holý, rozvitý, několikanásobný Ovládá pravopis koncovek příčestí. Určuje rozvíjející větné členy. Vyhledá a určí předmět, příslovečné určení Umí používat jazykové příručky Vyhledá větu jednoduchou, určí část podmětovou a přísudkovou Tvoří jednoducho věty s podmětem vyjádřeným podstatným jménem a dokáže je graficky znázornit Pozná souvětí a určí počet vět v souvětí Rozliší věty hlavní a vedlejší Umí spojit věty v souvětí nejobvyklejšími spojovacími výrazy Zvládá interpunkci v jednoduchých souvětích Procvičuje a ověřuje si spisovnou výslovnost. Rozlišuje spisovný jazyk, nářečí i obecnou češtinu. Uvědomuje si důležitost jazykové kultury. Umí pracovat s jazykovými příručkami. předmět příslovečné určení Stručná mluvnice česká Věta jednoduchá opakování Grafické znázornění věty jednoduché Souvětí opakování Určování vět hlavních a vedlejších Grafické znázornění souvětí Nejobvyklejší spojovací výrazy Interpunkce v souvětí Zvuková stránka jazyka - Opakování o hláskách Spisovná a nespisovná výslovnost Zvuková stránka slova a věty Rozvrstvení národního jazyka řeč a jazyk Jazykověda a její složky -občans Fy-str.70 Lv-str.72 Němcová Př-str.75,76,79 5.kontrolní diktát Ze-str.80,84 ČR Lv-str.81 Langer 3.písemná práce Př-str.88 houby Dě-str.89 Sl-str.90 popis 6.kontrolní diktát Lv-str.96 Foglar,97 Skácel Ze-str.100 Evropa 4.písemná práce

3 Výstupy: spisovně vyslovuje česká a běžně užívá cizí slova rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodňuje její užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a souvětí rozlišuje příklady v textu a dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště ve frazérech

4 ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC Cíle Učivo - sloh PT Kompetence Přesahy, Úvod k výuce slohu Vyplňování jednoduchých tiskopisů poštovní poukázky podací lístek Jednoduché komunikační žánry Vzkaz Dokáže vyplnit jednoduché tiskopisy Uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel. Uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel. Dokáže vybrat vhodné jazykové prostředky a shrnout hlavní myšlenky Umí zformulovat žádost a rozlišuje její obvyklé formy Sestaví osnovu popisu, dokáže zvolit vhodné jazykové prostředky Dokáže stanovit jednotlivé plány popisu Inzerát Objednávka Zpráva Oznámení SMS Dopis osobní Úvod k popisu Popis budovy Popis místnosti OSV lidské vztahy 1.slohová práce Lv-B.Němcová - Babička LEDEN Sestaví osnovu popisu, dokáže zvolit vhodné jazykové prostředky Dokáže stanovit jednotlivé plány popisu Popis místnosti Popis postavy Popis krajiny Lv-pohádky 2.slohová práce Vv-J.Lada

5 ÚNOR BŘEZEN Cíle Učivo - sloh PT Kompetence Přesahy, Sestaví osnovu popisu, dokáže zvolit vhodné jazykové prostředky Dokáže stanovit jednotlivé plány popisu Využívá vhodné odborné názvy v popisu pracovního postupu Dokáže vybrat vhodné jazykové prostředky a shrnout hlavní myšlenky Využívá základů studijního čtení formuluje hlavní myšlenky textu. Popis krajiny Popis pracovního postupu Popis pracovního postupu Výtah Všechny předměty 3.slohová práce DUBEN KVĚTEN ČERVEN Využívá základů studijního čtení formuluje hlavní myšlenky textu. Umí sestavit osnovu vypravování,najít jeho ukázku v knize, hře nebo filmu Umí sestavit osnovu vypravování,najít jeho ukázku v knize, hře nebo filmu Zdokonaluje projev mluvený, psaný, komunikaci Výpisky Vypravování dějová pousloupnost při vypravování Osnova vypravování Jazykové prostředky vypravování Vyprávění podle obrázku Vyprávění podle obrázku Dokončení příběhu Shrnutí a opakování učiva 4.slohová práce Výstupy: odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného navazování využívá poznatků o jazyku a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů využívá základy studijního čtení vyhledává klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné, výpisky nebo výtah z přečteného textu, samostatně připraví a s oporou o text přednese referát

6 ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN Cíle Literatura PT Kompetence Přesahy, Můj domov...a to je ta krásná země - Otec vlasti Přirovnání, metafora, nadsázka, personifikace, láska k rodnému kraji, úcta k rodičům Rozlišení reality a fikce, pověst, výrazné čtení, autobiografická literatura Literatura faktu Osobnost J. A. Komenského, báje o počátku národů, ukolébavka, beletrizovaná biografie Divadlo, láska k vlasti Vlastenecké cítění, osobnost M. Alše, vztah reality a umění Metafora, empatie, líčení, personifikace, nonsens Dobrodružná literatura, dobrodružný cestopis, ich-forma, fantastické bytosti jako nepohádkové postavy, charakteristika postav Dobrodružný cestopis, povídky a romány s prehistorickou látkou, indiánka Empatie, metafora, charakteristika přímá a nepřímá Můj domov Otec vlasti - Učitel národů - Národ sobě Můj domov Národ sobě Bejvávalo Za dobrodružstvím - V nebezpečí Za dobrodružstvím - V nebezpečí - V zahradě, v lese, na horách Osobnostní a sociání výchova Multikulturní výchova a výchova k toleranci, pracovní, pracovní Hv-lidové písně Gastronomie česká kuchyně Film- Ať žijí duchové, Krakonoš a lyžníci, Ilustrátoři Mytologie Dě-středověk Vv-sochaři, V. Hynajs Film- Noc na Karlštejně Hv- Spi mé milé poupě Malíři ND Herci ND Lidové zvyky Hv- B. Smetana Vv-malíři Ze- Praha, Anglie, Kanada, Švédsko Př Afrika, savci, ptáci Dě - pravěk

7 ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN Cíle Metafora, zima jako symbol, personifikace, kůň jako symbol, smysl oběti, literatura se zvířecím hrdinou, fejeton, modlitba, symbol studánky Symbol prokletí, metonymie, metafora, publicistický styl Ich-forma, rozdíl mezi klasickou a brakovou literaturou, humor, nadsázka, vztahy v rodině, nepřímá charakteristika postavy Vztahy mezi dětmi a starými lidmi, deník, rčení a úsloví, jazyková a situační komika, dialog postav, rozdíl mezi vypravěčem ich-formy a er-formy, báseň f próze; vztahy v rodině, zdravá ctižádost Rým, strofa, fantastický cestopis, pohádka, rozvoj představivosti, fantazie, lyrika, čarodějnice, symbol srdce, horor, postava Enšpígla, postava čerta v moderní pohádce Literatura PT Kompetence Přesahy, Př životy zvířat, pracovní Za dobrodružstvím V zahradě, v lese, na horách Za dobrodružstvím V zahradě, v lese, na horách Nevšední příběhy - Ve škole, doma a mezi kamarády Nevšední příběhy - Ve škole, doma a mezi kamarády Nevšední příběhy Ve škole fantazie Ekologická výchova Citová výchova, pracovní -sociální Antický mýtus, satira Nevšední příběhy Ve škole ČERVEN fantazie Závěrečná shrnutí a opakování Výstupy: Vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovnává je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě osvojených znalostí literární teorie Př Př, Vv, Hv Př, Vv, Rv, Film Dě, JČ film, Vv Dě, JČ film, Tv, Vv Hv Dě, Vv, Hv, Př, Ov

2. stupeň Český jazyk

2. stupeň Český jazyk 2. stupeň Český jazyk Ročník Výstupy Učivo Průřezová témata VI. JAZYKOVÁ VÝCHOVA rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

5.1 Český jazyk a literatura Nižší stupeň osmiletého gymnázia

5.1 Český jazyk a literatura Nižší stupeň osmiletého gymnázia 5.1 Český jazyk a literatura Nižší stupeň osmiletého gymnázia Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace 4+1 4+1 4 4 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura.

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Jazyková výchova. Ročník: Prima TVAROSLOVÍ A PRAVOPIS - OPAKOVÁNÍ. Očekávané výstupy ZV RVP

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Jazyková výchova. Ročník: Prima TVAROSLOVÍ A PRAVOPIS - OPAKOVÁNÍ. Očekávané výstupy ZV RVP Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Jazyková výchova Ročník: Prima TVAROSLOVÍ A PRAVOPIS - OPAKOVÁNÍ určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je ve správných tvarech ve svém mluveném

Více

PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy JAZYKOVÁ VÝCHOVA Ţák rozeznává deset slovních druhů rozezná ohebná a neohebná slova určí slovní

Více

Očekávaný výstup z RVP Školní výstup Učivo Průřezová témata, projekty

Očekávaný výstup z RVP Školní výstup Učivo Průřezová témata, projekty 2. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník:6. Očekávaný výstup z RVP Školní výstup Učivo Průřezová témata, projekty - správně třídí slovní

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1. VZDĚLÁVACÍ OBOR ČESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK: Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Obor: Předmět: Charakteristika předmětu český jazyk a literatura 2. stupeň Obsah předmětu vychází ze vzdělávacího oboru v rámci vzdělávací oblasti Jazyk a

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4. Učební osnovy 4.1. Jazyk a jazyková komunikace Obsah se realizuje ve vzdělávacích oborech Český jazyk a literatura, Cizí jazyk a Další cizí jazyk. 4.1.1. Český jazyk A) Charakteristika vzdělávací oblasti

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahem vyučovacího předmětu český jazyk a literatura je naplňování

Více

5. Učební osnovy. Český jazyk a literatura. Charakteristika vyučovacího předmětu

5. Učební osnovy. Český jazyk a literatura. Charakteristika vyučovacího předmětu 5. Učební osnovy Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura

Více

Český jazyk. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Český jazyk. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku Český jazyk Vyučovací předmět český jazyk se vyučuje jako samostatný předmět v jazykových třídách v 6., 7., 8. a 9. ročníku. Celková dotace je 17 hodin. Vzdělávání ve vyučovacím předmětu český jazyk je

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ 76 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 9 8 + 1 7

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura se realizuje

Více

Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3

Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3 1 OBSAH Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3 2. Charakteristika školy 4 2.1. Úplnost a velikost školy 4 2.2. Vybavení školy.. 4 2.3. Charakteristika pedagogického sboru... 4 2.4. Dlouhodobé projekty, mezinárodní

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu.

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu. vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Jazyk a jazykové komunikace Český jazyk a literatura Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Český jazyk a literatura je

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. Český jazyk a literatura. Oblast zahrnuje vyučovací předměty:

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. Český jazyk a literatura. Oblast zahrnuje vyučovací předměty: ZŠHM Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČJ69 Oblast zahrnuje vyučovací předměty: Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia

II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia Platnost dokumentu od 1. 9. 2009 Obsah 1. Učební plán... 4 2. Začlenění průřezových témat... 6 3.

Více

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo Jazykové vyučování 6. ročník Učivo Úvod o českém jazyce Rozvrstvení národního jazyka. Nářečí. Obecná čeština. Jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka Spisovná a nespisovná výslovnost. Základní větné

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji 15 využívá znalostí o

Více

UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ

UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ Obsah: ČESKÝ JAZYK 3 CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA 21 ANGLICKÝ JAZYK 25 KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE 35 DRUHÝ CIZÍ JAZYK 39 NĚMECKÝ JAZYK 41 FRANCOUZSKÝ JAZYK 52 RUSKÝ JAZYK 59 MATEMATIKA

Více

GYMNÁZIUM DR. KARLA POLESNÉHO ZNOJMO, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 4. Školní vzdělávací program

GYMNÁZIUM DR. KARLA POLESNÉHO ZNOJMO, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 4. Školní vzdělávací program 1 GYMNÁZIUM DR. KARLA POLESNÉHO ZNOJMO, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 4 Školní vzdělávací program 2 Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 2.1. Velikost školy 2.2. Vybavení školy 2.3. Charakteristika

Více

Kniha III 2. Oblasti hodnocení 11 Cíle, kriteria a nástroje v jednotlivých oblastech hodnocení 13 Časové rozvržení evaluačních činností 16

Kniha III 2. Oblasti hodnocení 11 Cíle, kriteria a nástroje v jednotlivých oblastech hodnocení 13 Časové rozvržení evaluačních činností 16 KNIHA III PŘÍLOHY OBSAH KNIHA I CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. 5 Úplnost a velikost školy.. 5 Vybavení školy.. 5 Charakteristika pedagogického sboru 6 Charakteristika žáků 6 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce...

Více

ŠVP Gymnázium Žatec od 1.9.2014 nižší stupeň osmiletého studia GYMNÁZIUM

ŠVP Gymnázium Žatec od 1.9.2014 nižší stupeň osmiletého studia GYMNÁZIUM od 1.9.2014 nižší stupeň osmiletého studia ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání GYMNÁZIUM GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE aktualizace září 2014 1 od 1.9.2014 nižší

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

ŠVP Heřmánek - část 4. Učební osnovy Základní a mateřská škola Heřmánek

ŠVP Heřmánek - část 4. Učební osnovy Základní a mateřská škola Heřmánek ŠVP Heřmánek - část 4. Učební osnovy Základní a mateřská škola Heřmánek K Cihelně 313/41 Praha 9 V Praze 25. 8.2014 Mgr. Miroslava Adamcová, ředitelka školy Zpracoval tým školy Ing. Olga Cajchanová, Mgr.

Více