English 2+ Unit 1 PEOPLE: APPEARANCE. WELL BUILT... QUITE TALL... BROAD SHOULDERS... STRONG ARMS... CLEAN SHAVEN... to APPRECIATE...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "English 2+ Unit 1 PEOPLE: APPEARANCE. WELL BUILT... QUITE TALL... BROAD SHOULDERS... STRONG ARMS... CLEAN SHAVEN... to APPRECIATE..."

Transkript

1 English 2+ Vážení studenti! Prosím netrapte se biflováním níže uvedených textů. Tyto budou v plném rozsahu zpracovány, vysvětleny a aktivně procvičovány v rámci vašeho kurzu. Pokud najdete chuť a čas, uvařte si kávičku či čaj, jakýmkoli přijatelným způsobem se uvolněte a texty si opakovaně pročítejte, případně reprodukujte nahlas. Přejeme příjemnou zábavu a těšíme se na vás na kurzu! Unit 1 PEOPLE: APPEARANCE David is well built and he s quite tall, about 6 feet. Although he doesn t go to the gym regularly, he has broad shoulders and strong arms. He plays tennis at least once a week and he goes biking on weekends. He has short black hair and boyish dark blue eyes. He has a very nice smile and is usually clean shaven which Sue appreciates a lot. David je dobře stavěný a je docela vysoký, asi 6 stop. Ačkoli nechodí pravidelně do posilovny, má široká ramena a silné paže. Minimálně jednou týdně hraje tennis a o víkendech jezdí na kole. Má krátké černé vlasy a chlapecké tmavě modré oči. Má velmi milý úsměv a je obvykle hladce oholený, což Sue velmi oceňuje. WELL BUILT QUITE TALL BROAD SHOULDERS STRONG ARMS CLEAN SHAVEN to APPRECIATE Unit 2 IRREGULAR VERBS I FELT GRATEFUL He gave me his heart and he made me happy; he built me a house he drew me a picture he wrote me a song; I read it CÍTILA JSEM VDĚČNOST Dal mi své srdce a udělal mě šťastnou; postavil mi dům nakreslil mi obrázek napsal mi píseň; přečetla jsem ji 1

2 and cried all night long still I couldn t help myself in the end and ran away with his best friend a celou noc jsem plakala přesto jsem si nakonec nemohla pomoci a utekla jsem s jeho nejlepším přítelem GIVE GAVE GIVEN MAKE MADE MADE BUILD BUILT BUILT DRAW DREW DRAWN WRITE WROTE WRITEN READ READ READ RUN RAN RUN Unit 3 INDIRECT QUESTIONS & RELATIVE CLAUSES Sue! David told me about that gym guy. Do you know his name? Do you know where he lives? Do you know who he lives with? Can you tell me where he works? Do you know who he works for? I wonder how old he is. Do you have any idea if he is going out with anybody at the moment? You said that about the girl who lives next door, and about the waitress who served us this morning, and even about the nice woman we met at the party a few days ago. Actually, you criticize every woman who doesn t have a haircut from you. That s not true. Look at the man at the cash register. Which one? The one who is just taking out his credit card. His haircut is just fabulous! Sue! David mi řekl o tom chlápkovi z posilovny. Víš, jak se jmenuje? Víš, kde bydlí? Víš, s kým žije? Můžeš mi říct, kde pracuje? Víš, pro koho pracuje? Zajímalo by mě, kolik mu je. Nevíš náhodou, jestli s někým teď chodí? To jsi říkala o té holce, která bydlí vedle nás, a o té číšnici, která nás obsluhovala dnes ráno, i o té milé ženě, kterou jsme potkali před pár dny na večírku. Vlastně kritizuješ každou ženu, která nemá účes od tebe. To není pravda. Podívej se na toho chlapa u pokladny. Kterého? Ten, který právě vytahuje kreditku. Jeho účes je prostě úžasný! 2

3 Unit 4 TRAVEL OK, what about going rafting? Dobře, co takhle jít na rafty? There s a company that offers Je tu společnost, která nabízí white water rafting on the Raparapa River rafting na divoké vodě na řece Raparapa for good prices. za dobré ceny. Darling, we are already on a package tour, Drahá, jsme na organizovaném zájezdu, all-inclusive with full board. vše zahrnuto v ceně, s plnou penzí. Why don t we just enjoy it, Proč si to prostě neužijeme, hang out by the pool, have a swim, nepoflakujeme se u bazénu, nejdeme si sip a cocktail? zaplavat a usrkávat koktail? Hey, have you seen this brochure? They offer a 2-3 day mountain biking trip to the mountains. Here Enjoy this exciting ride, the amazing scenery, the magnificent views of our high mountains and the deep blue lakes. They shuttle your gear to your next stop, so you don t have to drag anything on your back. That sounds nice, doesn t it? Hele, viděl jsi tento prospekt? Nabízejí dvou až třídenní cyklovýlety do hor. Tady Užijte si vzrušující jízdu, nádherné scenérie, úchvatné výhledy na naše velehory a hluboká modrá jezera. Dopraví ti věci do další zastávky, takže nemusíš nic tahat na zádech. To zní dobře, ne? BOOKING Hi! I d like to book a return flight from Frankfurt to Kuala Lumpur. And I would like to use your flight plus hotel package. Travel agent: OK, madam. What date? The 18 th is best, but I can fly anytime next week. Travel agent: Very well, madam. Just a moment. There is a direct flight on the 19 th, REZERVACE Dobrý den! Ráda bych si rezervovala zpáteční let z Frankfurtu do Kuala Lumpur. A ráda bych využila váš balíček - let plus hotel. Dobře. Jaké datum? Nejlépe osmnáctého, ale mohu letět kdykoli příští týden. Dobře. Moment. Je tu přímý let devatenáctého, odlétá 3

4 departing from Frankfurt at 9:25am, arriving in Kuala Lumpur at 2:20 local time. z Frankurtu v 9:25 ráno, přilétá do Kuala Lumpur ve 2:20 místního času. UNIT 5 TIME IS MONEY Hi! I m so sorry I m late. I set the alarm for the wrong time and I overslept. Have you been waiting long? Not long, for about 15 minutes, but we should hurry up. The plane leaves in an hour. We have to be at the check-in counter by 10 o clock. OK, I ll get the car. Wait here till I come. Please don t forget to turn off the computer before you go. I m just about to leave for my class, I can t be late again. Sure, I ll do it after I finish my s. There ll be no Internet on the yacht. I won t be able to get on-line until I get back. When are you leaving, exactly? Ahoj! Moc se omlouvám, že jdu pozdě. Nastavila jsem si budík na špatný čas a zaspala jsem. Čekáš dlouho? Ne dlouho, asi tak 15 minut, ale měli bychom si pospíšit. Letadlo odlétá za hodinu. Musíme být u odbavovací přepážky do 10 hodin. Dobře, dojdu pro auto. Počkej tady, dokud nepřijdu. Nezapomeň prosím vypnout počítač, než odejdeš. Právě odcházím na kurz, nemůžu znovu přijít pozdě. Jistě, udělám to, až dokončím maily. Na jachtě nebude internet. Nebudu se moci připojit, dokud se nevrátím. Kdy přesně odjíždíš? UNIT 6 HEALTH How are you feeling today? I don t feel very well. I think I have a cold. I have a fever. Jak se dnes cítíš? Necítím se moc dobře. Myslím, že jsem se nachladila. Mám horečku. 4

5 I have a cough. I keep sneezing. My nose is running. My nose is stuffed. I caught a virus or something. Mám kašel. Pořád kýchám. Teče mi z nosu. Mám ucpaný nos. Chytila jsem nějaký virus či co. I m sorry to hear that. I hope you ll get better soon. I ve hurt my back. I ve broken my leg. I ve burnt my hand. I ve cut my thumb. I got stung by a bee (a wasp, a jellyfish). To je mi líto. Doufám, že ti bude brzy lépe. Poranila jsem si záda. Zlomila jsem si nohu. Popálila jsem si ruku. Řízla jsem se do prstu. Píchla mě včela (vosa, medúza). UNIT 6 PRESENT PERFECT CONTINUOUS Jack: Anyway, how long have you been divorced? For 2 years. Jack: And how long were you married? Just one year. It was an Italian-style marriage. No nic, jak dlouho už jsi ty rozvedená? Dva roky. A jak dlouho jsi byla vdaná? Jen rok. Byl to takový italský sňatek. Jack: So, you ve been living on your own for 2 years? Takže už žiješ dva roky sama? Well, I had two short relationships. The last ended just a month ago. But I started seeing this gym guy. Jack: Really? How long have you been together? Just for a week, since Monday. Jack: Well, good luck. You have to tell me more about him. But I have to run now. I m having an appointment in two hours. No, měla jsem dva krátké vztahy. Ten poslední skončil jen před měsícem. Ale začala jsem se vídat s jedním chlapíkem z posilovny. Opravdu? Jak dlouho jste spolu? Jenom týden, od pondělka. Tak hodně štěstí. Musíš mi toho o něm říct víc. Ale teď musím běžet. Mám za dvě hodiny schůzku. 5

6 UNIT 7 SHOPPING / CLOTHES Can I have...? Mohu dostat...? I d like Chtěl bych... I m just looking, thanks. Jen se dívám, díky. Can I try it on? Can I try them on? Is this T-shirt too big, too loose? Do you have a smaller size? These shorts are a bit too tight. Do you have a larger size? These are too light. Do you have them in a different colour? Where are the changing rooms? What kind of material is this? What is it made of? Can I machine-wash them? Mohu si to (je) vyzkoušet? Je tohle tričko příliš velké, příliš volné? Máte menší velikost? Tyhle kraťasy jsou trošku těsné. Máte větší velikost? Tyhle jsou příliš světlé. Máte je v jiné barvě? Kde jsou převlékací kabinky? Co je to za materiál? Z čeho to je? Mohu je prát v pračce? COMPLAINING STÍŽNOSTI / REKLAMACE I bought these trousers in your shop, but they are too long. Could I exchange them for a smaller size? Shop assistant: OK, madam, do you have the receipt? Yes, here you are. Koupila jsem ve vašem obchodě tyto kalhoty, ale jsou příliš dlouhé. Mohla bych je vyměnit za menší velikost? Dobře, mate účtenku? Ano, tady. Hi! I bought this jacket, washed it and it shrank! It s not my size anymore, I can t wear it. Shop assistant: OK madam, it s a windproof jacket. The label on it says to use dry-cleaning only. Dobrý den! Koupila jsem tuto bundu, vyprala ji a ona se srazila! Už to není moje velikost, nemůžu ji nosit. Je to větruvzdorná bunda. Podle visačky na ní se má používat pouze suché čištění. 6

7 You shouldn t have washed it at home. You should have gone to the dry-cleaner. We can t guarantee anything if you wash it. Neměla jste ji prát doma. Měla jste jít do čistírny. Nemůžeme za nic ručit, pokud ji vyperete. Shop assistant: We have a special offer, madam. You get one pair of flip-flops and an antiseptic spray for free if you buy two pairs of sandals. I don t need two pairs! I hope my luggage will get here within two days! Shop assistant: OK, there s no reason to get mad. What else would you like? I ll take these khaki shorts. I need something casual for strolling on the beach, maybe a short walk to the rainforest. Do you have them in my size? Máme speciální nabídku. Dostanete jeden pár žabek a dezinfekční sprej zdarma, pokud si koupíte dva páry sandálů. Nepotřebuji dva páry! Doufám, že má zavazadla do 2 dnů dorazí! Dobře, není důvod se rozčilovat. Chtěla byste ještě něco? Vezmu si tyhle khaki kraťasy. Potřebuji něco neformálního pro procházky po pláži, možná krátký pěší výlet v deštném lese. Máte je v mé velikosti? UNIT 8 PEOPLE: PERSONALITY My best friend? I can call her anytime. She is always there for me and she keeps her promises. I can simply trust her. She never lets me down when I need help. Tom? He s very reliable and ambitious, but the moment he makes a decision, he never changes his mind. You can argue with him for hours, but it just won t help. Moje nejlepší kamarádka? Můžu jí kdykoli zavolat. Je tu vždycky pro mě a co slíbí, splní. Můžu jí prostě věřit. Nikdy mě nezklame, když potřebuji pomoct. Tom? Je velmi spolehlivý a ambiciózní, ale když se pro něco rozhodne, nikdy už svůj názor nezmění. Můžeš se s ním hádat hodiny, ale prostě to nepomůže. absent-minded - roztržitý 7

8 ambitious - ambiciózní calm and quiet - klidný a tichý conceited (arrogant) - namyšlený (arogantní) considerate pozorný, ohleduplný confident - sebevědomý critical (bossy, pedant) - neustále kritizující, nespokojený (panovačný, pedant) (dis)organized - (ne)organizovaný, (ne)pořádný, (ne)systematický easy-going and relaxed - pohodový a uvolněný energetic - energetický generous - velkorysý hot-headed - zbrklý, horká hlava indecisive - nerozhodný moody - náladový open-minded nezaujatý, vnímavý, otevřený novým věcem, názorům SHALL WE GO TO A PARTY? Rose and her new boyfriend Jim invited us to their house-warming party. Shall we go? Who? Jim? Oh, not that guy, I can t stand him. He s self-centered, arrogant and incredibly boring. I like Rose though. I can t understand how she puts up with him. Come on. He s not so bad. Besides, there will be lots of other people there. I don t know. I don t feel like going. Oh, come on. I won t go unless you go. PŮJDEME NA VEČÍREK? Rose a její nový přítel nás pozvali na večírek na oslavu jejich nového domu. Půjdeme? Kdo? Jim? Toho chlapa ne, nemůžu ho vystát. Je samolibý, arogantní a neskutečně nudný. Ale Rose mám rád. Nechápu, jak s ním může vyjít. Ale jdi. Není tak špatný. Kromě toho tam bude spousta jiných lidí. Nevím. Nechce se mi jít. Ale jdi. Nepůjdu, když nepůjdeš ty. MY BEST FRIEND I don t know what s wrong with Meg these days. She s usually in a good mood, very optimistic and enthusiastic about things. Yeah, she s an open and easy-going person, and she s very sensitive. MOJE NEJLEPŠÍ PŘÍTELKYNĚ Nevím, co se teď s Meg děje. Obvykle je dobře naladěná, velmi optimistická a enthusiastická. Ano, je otevřená a pohodová a je velmi citlivá. 8

9 She s a good listener and usually gives me good advice. Although she has trouble keeping a secret. Everyone knows within an hour whatever I tell her. I wouldn t say so, but these days she s behaving very strangely. She is very irritable. She doesn t concentrate on anything. She keeps forgetting about meetings, deadlines, everything! You can t rely on her anymore. Haven t you heard? She and Jim broke up. Je dobrý posluchač a obvykle mi dobře poradí. I když má problém udržet tajemství. Každý ví během hodiny, cokoli jí řeknu. To bych neřekl, ale v těchto dnech se chová velmi divně. Je velmi popudlivá. Na nic se nesoustředí. Stále zapomíná na schůzky, termíny, všechno! Už se na ni nemůžeš spolehnout. Tys to neslyšel? Ona a Jim se rozešli. Unit 9 PEOPLE: RELATIONSHIPS to FALL IN LOVE with (zamilovat se do) I first fell in love when I was (14 years old, in elementary shool, in secondary school, at university, at a summer job, at work) My first love was (my classmate, my PE teacher, my colleague) to BE TOGETHER with someone I fell in love for the second time when I was ( in highschool) (být s někým) We were together for (2 years) We ve been together for (1 month) to GO OUT with someone (chodit s někým) Are you going out with anyone? to SEE someone Are you seeing anyone? (chodit, vídat se, randit s někým) to CHEAT on someone (podvádět někoho) I found out he was cheating on me! to DUMP someone (dát někomu kopačky) He dumped me (because he is stupid). I dumped him (because he s a loser). 9

10 to HAVE A DATE (mít rande) Do you have a date tonight? to LEAVE someone FOR someone (opustit někoho; kvůli někomu) He left me for a younger woman. I left him because I met someone new. to BREAK UP / to SPLIT UP (rozejít se) to GET BACK together (vrátit se k sobě) We broke up after a year, because we weren t able to live together. Then we got back together, because we couldn t live apart. We re trying to get along better. IF... (1st conditional & 2nd conditional) KDYŽ / KDYBY (reální a nereálné podmínkové věty) DATING If he calls me, I will wait to hear what he says. If he invites me out, I will accept. If I like him, I might stay out late. RANDĚNÍ Když mi zavolá, počkám si, co mi řekne. Když mě pozve ven, řeknu ano. Když se mi bude líbit, možná, že zůstat venku dlouho. DOUBTS If my wife was having an affair, I would be terribly angry. If she cheated on me, I couldn t forgive her. POCHYBY Kdyby moje žena někoho měla, byl bych hrozně bych naštvaný. Kdyby mě podváděla, nemohl bych jí odpustit. If I were you, I wouldn t be so moralistic. It can happen to anybody. It s hard to resist temptations. Kdybych byla na tvém místě, nebyla bych tak moralistická. To se může stát každému. Je těžké odolat pokušením. 10

11 Unit 10: WRITING S / WELCOMING VISITORS (Part 1) Hi Patrick, I m writing to give you details about your stay in Prague and I would like to ask you a few questions relating to this business trip. Your flight has been confirmed as planned, I m enclosing the travel details. There will be a taxi arranged for you to take you to the hotel first. I think you will appreciate having some time to relax after the jetlag. So the first meeting at our premises is scheduled for 10am the next day. If it is OK with you, a taxi will pick you up at the hotel at 9:30. Please let me know as soon as possible so I can arrange and book everything in advance. Thank you very much. Píšu, abych Tě informoval o Tvém pobytu v Praze, a rád bych se Tě zeptal na pár věcí ve spojitosti s tvou obchodní cestou. Tvůj let byl potvrzen podle plánu, přikládám informace o letu. Zařídíme pro Tebe taxi, aby tě vzal nejdříve do hotelu. Myslím, že oceníš, když budeš mít po letu nějaký čas na odpočinutí. Takže první jednání v našich prostorách je naplánováno na 10:00h dalšího dne. Pokud souhlasíš, vyzvedne Tě taxi u hotelu v 9:30h. Dej mi prosím vědět co nejdříve, abych mohl vše dopředu zařídit a rezervovat. Moc děkuji. If you have any questions or suggestions, please contact me. Pokud budeš mít jakékoli otázky či návrhy, prosím kontaktuj mě. We are looking forward to having you with us in Prague. Těšíme se, až se sejdeme v Praze. Best regards, S pozdravem David at. dot / slash - dash, hyphen _ underscore, understrike 11

12 UNIT 10 WELCOMING VISITORS Hello, welcome to our company. It s nice to meet you finally. Patrick: Yeah, I m happy to meet you in person. OK, would you like something to drink? Patrick: A cup of coffee would be nice. Milk, no sugar, please. Of course. And we ve prepared light refreshments for you. Please help yourself. Patrick: Thanks, that s very nice of you. OK, if you agree, I would start by introducing the programme we have prepared for you. Patrick: Sure, let s get down to business. Well, first we would like to show you around our company. We will show you the various departments. Please feel free to ask questions at any time. VÍTÁME NÁVŠTĚVY Dobrý den, vítejte v naší společnosti. Ráda vás konečně poznávám. Jsem moc rád, že se setkáváme osobně. Dal byste si něco k pití? Šálek kávy by byl příjemný. S mlékem, bez cukru, prosím. Samozřejmě. A připravili jsme pro vás lehké občerstvení. Prosím, berte si. To je od vás velmi milé. Dobře, pokud souhlasíte, začala bych představením programu, který jsme pro vás připravili. Jistě, přejděme k obchodu. Nejdříve bychom vás chtěli provést po naší společnosti. Ukážeme vám různá oddělení. Prosím kdykoli se mě ptejte. I d appreciate a PEACEFUL EVENING What should we do tonight? Would you like to go to the cinema? Well, I d rather go for a walk. I ve been sitting in the office all day and I need some fresh air. OK, why don t we take our bikes and go cycling along the river? Ocenila bych POKLIDNÝ VEČER Co budeme dnes večer dělat? Chtěl bys jít do kina? No, raději bych šel na procházku. Sedím celý den v kanceláři a potřebuji čerstvý vzduch. Dobře, proč nevezmeme kola a nejedeme se projet podél řeky? 12

13 It isn t a bad idea, but I m too tired to go cycling. I d prefer a long peaceful walk. OK. Let s go for a walk. To není špatný nápad, ale jsem příliš unavený jít na kolo. Raději bych dal přednost dlouhé klidné procházce. Dobře. Pojďme na procházku. DON T GET UPSET! IT MIGHT HAVE CONSEQUENCES. David s aunt: You d better call the vet. Yeah, I definitely should. Oh, I forgot. I can t call him. We had an argument. We stopped talking to each other. David s aunt: Well, you have to apologize to him or find another one. You d better make up with him. I m sure he ll forgive you if you apologize. Nerozčilujte se! Mohlo by to mít následky. Raději bys měl zavolat veterináře. Jo, určitě bych měl. Jo, já jsem zapomněl. Nemůžu mu volat. Pohádali jsme se. Přestali jsme spolu mluvit. No, měl by ses mu omluvit nebo si najít jiného. Měl bys to s ním urovnat. Jsem si jistá, že ti odpustí, když se omluvíš. UNIT 11: GIVING DIRECTIONS / PUBLIC TRANSPORT Get out of the building and turn left. Get into the underground station. Go straight until you get to the tram stop. Go over the bridge. Go along Shine Street and cross a small square. Go down the escalators and we will meet on the platform. Go up the hill and turn left into Portland street. Turn right after the tram stop. Turn right at a bookstore and you will see an underground station on the left. Pass a small tobacco shop on the right and keep going till you get to the traffic lights. Vyjdi z budouvy a zaboč doleva. Sejdi do stanice metra. Jdi rovně, až dojdeš k tramvajové zastávce. Přejdi přes most. Jdi po Shine Street a přejdi malé náměstí. Sjeď po eskalátorech a sejdeme se na nástupišti. Jdi nahoru do kopce a zahni do Portland street. Za tramvajovou zastávkou zaboč doprava. Zaboč doprava u knihkupectví a nalevo uvidíš stanici metra. Projdeš kolem tabáku po pravé straně a jdi dál až k semaforu. 13

14 Let me think - Počkej - you have to take the metro and then a bus. musíš jet metrem a pak autobusem. Get on at Museum Nastup na Muzeu and go in the direction of Hostivař. a jeď ve směru Hostivař. Go for just one stop to Můstek, Jeď je jednu zastávku na Můstek, change to the A line at Můstek. na Můstku přestup na trasu A. Patrick: it s the green line, isn t it? Yes, so take the green line and get off at Dejvická. It s the end station. There you have to find the bus stop. I think bus No. 139 takes you to the airport, but I m not sure. You have to follow the signs to Letistě Ruzyně at Dejvická to find the bus stop. Patrick: How long does it take to get there? From here? 50 minutes I guess. to je zelená trasa, ne? Ano, takže jeď po zelené trase a vystup na Dejvické. Je to konečná. Tam musíš najít autobusovou zastávku. Myslím, že bus č. 139 tě vezme na letiště, ale nejsem si jistá. Na Dejvické musíš jít podle ukazatelů Letiště Ruzyně, abys ji našel. Jak dlouho trvá se tam dostat? Odtud? Odhaduji, že 50 minut. Unit 12 MEETINGS & PRESENTATIONS Hi everybody! I d like to introduce myself. Perhaps we could begin? I d like to talk about Today there are 3 main items on the agenda. The subject of my presentation is If you have any questions, feel free to interrupt. Let s start with the first item on the agenda. Let s move on to the next item. Has anybody got any questions or remarks? If not, I suggest having a small break. Thank you very much for your attendance. Dobrý den všem. Rád bych se představil. Možná bychom mohli začít? Rád bych hovořil o... Dnes jsou na programu 3 hlavní body. Předmětem mé prezentace je... Jestli máte nějaké otázky, klidně se ptejte. Začněme prvním bodem programu. Přejděme k dalšímu bodu. Má někdy dotazy či připomínky? Pokud ne, navrhuji krátkou přestávku. Děkuji moc za vaši účast. 14

15 How (what) about?/let s / Why don t we? I think we should I think it would be a good idea to I don t think it s a good idea. Co takhle...? Myslím, že bychom měli... Myslím, že by byl dobrý nápad... Myslím, že to není dobrý nápad. Have you thought about? Přemýšlel jsi o...? Would it be possible to? Bylo by možné...? It might be good to Možná by bylo dobré... I suggest talking to... first. Navrhuji promluvit nejdříve s... Sorry, could I say somethinghere? Promiňte, mohu k tomuto něco říct? Sorry, could I interrupt? Promiňte, mohu vás přerušit? Certainly. / Please do. / Yes, of course. / Go ahead. Jistě. / Určitě. / Samozřejmě. OK, let me just finish this. Dobře, jen mi dovolte tohle dokončit. It won t take more than a few seconds. Zabere to jen pár vteřin. Unit 13 DESCRIBING MY JOB, QUALIFICATIONS & CAREER I work at/in/for as I m responsible for I m in charge of My responsibilities include POPIS PRÁCE, VZDĚLÁNÍ & KARIÉRY Pracuji v/pro jako Jsem zodpovědný za Mám na starost Moje povinnosti zahrnují JOB INTERVIEW 1) QUALIFICATIONS VZDĚLÁNÍ I ve received your CV. Obdržel jsem váš životopis. Could you briefly describe Mohl byste stručně vlatními slovy your qualifications in your own words? popsat vaše vzdělání? 2) WORK EXPERIENCE PRAXE Could you describe your work experience, please? Mohl byste popsat vaši praxi? What do you do in your present job? Co děláte v současném zaměstnání? Why do you want to leave your present job? Proč chcete odejít ze současné práce? Describe your responsibilities. Popište svoje pracovní povinnosti. Have you ever worked in a senior position before? Pracoval jste někdy na senior pozici? 3) SKILLS / PERSONALITY DOVEDNOSTI/OSOBNOST What foreign languages do you speak? Jaké jazyky ovládáte? Describe your computer skills. Popište svoje počítačové znalosti. What do you think Co považujete are your strengths and weaknesses? za své silné a slabé stránky? 15

16 4) OTHER QUESTIONS What salary do you expect? Jaké jsou vaše představy o platu? Why do you want to work for...? Proč chcete pracovat pro...? UNIT 14 ACCOMMODATION Hi! Can we talk to you? Dobrý den! Mohu s vámi mluvit? We slept in room 211 Spali jsme v pokoji 211 and we were woken up by a loud noise. a byli jsme probuzeni hlasitým hlukem. Receptionist: I m sorry, madam, Omlouvám se, ale but our rooms are regularly cleaned naše pokoje jsou pravidelně uklízeny at that time every day. každý den v tuto dobu.. Yeah, but we ve been invited Ano, ale my jsme byli pozváni to a very important party na velmi důležitý večírek and we wanted to sleep in till 11 am at least. a chtěli jsme spát minimálně do 11h. Receptionist: OK, madam, what you have to do is to hang Dobře, co musíte udělat, je - pověsit the Do not disturb card on your door na dveře cedulku Nerušit and your room will be cleaned later. a váš pokoj bude uklizen později. OK, I ll do that. Just two more things. The air conditioning in our room is broken and the TV doesn t work. Receptionist: OK, I ll send someone to fix them this afternoon. Is there anything else you need? No, that s it. Thank you very much. Dobře, udělám to. Ještě dvě věci. V našem pokoji je rozbitá klimatizace a nefunguje televize. Dobře. Pošlu někoho dnes odpoledne, aby to opravil. Potřebujete ještě něco? Ne, to je vše. Moc děkuji. HOTEL: booking Rezervace ubytování Hi! This is Dobrý den!... I m calling because Volám, protože... I d like (to book) Rád bych rezervoval... 16

17 Can I have? Mohu dostat...? What s the price of? Kolik stojí...? Is included? Je... v ceně? Yes, of course. Ano, samozřejmě. HOTEL: checking-in Registrace v hotelu Hi! I ve booked Dobrý den! Rezervoval jsem si a single room in the name of... jednolůžkový pokoj na jméno... I have a reservation. My name is... Mám tu rezervaci. Jmenuji se... Hi! Do you have any vacancies? Dobrý den! Máte volné pokoje? I need a twin room for 2 nights. Potřebuji dvoulůžkový pokoj na 2 noci. What is the price of a single room? Kolik stojí jednolůžkový pokoj? Is breakfast included? Je snídaně v ceně? What is the check-out time? V kolik je nutné se z hotelu odhlásit? Is there the Internet here? Máte tady internet? Is the reception open 24 hours a day? Je recepce otevřená nonstop? Can you please wake me up at 7 o clock? Můžete mě prosím vzbudit v 7h? Is there room service? Máte pokojovou službu? Is there a bank near here? Je tu někde poblíž banka? UNIT 15 FOOD, DINING OUT & RESTAURANTS I d like a table for two, please. Are these seats free, please? Could we have a table at the window please? I ve got a table reserved. My name is Do you serve food? Do you have beer on tap? Could I have the menu please? Can I have?/i d like /I ll have Thanks, we re being served. I m sorry, we aren t ready yet. What would you recommend? What is...? What is it made of? Is any meat in it? Can I have the BLT without onions? Where are the toilets, please? Can we have the bill, please? I m sorry there must be a mistake on the bill. Can I pay by credit card? Chtěl bych stůl pro dva. Jsou tato místa volná? Mohli bychom dostat stůl u okna? Mám rezervovaný stůl. Jmenuji se... Vaříte? Máte točené pivo? Mohl bych dostat jídelní lístek? Mohu dostat...?/chtěl bych.../dám si... Děkujeme, dostáváme. Omlouvám se, ještě jsme si nevybrali. Co byste doporučil? Co je...? Z čeho to je? Je v tom maso? Mohu dostat BLT sendvič bez cibule? Kde jsou prosím toalety? Mohu dostat účet? Promiňte, ale v účtu musí být chyba. Mohu zaplatit kreditní kartou? 17

18 Can we pay separately? We ll pay together. That s OK. / Keep the change. Můžeme platit zvlášť? Zaplatíme dohromady. To je v pořádku. / Drobné si nechte. UNIT 16 CULTURE How was the film yesterday? Did you go see it? Yeah, don t even mention it. I was so excited when I heard my favourite book had been made into a movie, but it was a big disappointment. It was just terrible. Really? I m surprised. The reviews weren t so bad. Jaký byl včera ten film? Šli jste na něj? Ani to nezmiňuj. Byl jsem tak nadšený, když jsem slyšel, že z mé oblíbené knihy natočili film, ale byl jsem hrozně zklamaný. Bylo to prostě hrozné. Opravdu? To jsem překvapená. Kritiky nebyly tak špatné. 18

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : mírně pokročilý - pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje cvičení, pomocí nichž si žáci procvičí rozdíly

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Project 3 Unit 7B Kelly s problem

Project 3 Unit 7B Kelly s problem VY_32_INOVACE_94 Project 3 Unit 7B Kelly s problem Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. P3 U7B důvod náladový nepřátelský rada někomu zavolat bazar

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Přítomný čas prostý/ průběhový Present simple/ present continuous Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Present continuous Přítomný čas průběhový použijeme pro situace, které: 1) Probíhají

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika Informace o písemných přijímacích zkouškách (úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s výběrem odpovědi správné řešení) Doktorské studijní

Více

VY_22_INOVACE_17_AJ_3.02_Jazykový test. V hodině žáci vypracují test, naleznou správná řešení a doporučení.

VY_22_INOVACE_17_AJ_3.02_Jazykový test. V hodině žáci vypracují test, naleznou správná řešení a doporučení. Škola Autor Číslo projektu Číslo Tematický celek Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Mgr. Martina Suntychová CZ.1.07/1.5.00/34.0394

Více

Verbs Slovesa Test. PhDr. Zuzana Žantovská

Verbs Slovesa Test. PhDr. Zuzana Žantovská VY_32_INOVACE_AJ_140 Verbs Slovesa Test PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 3. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika - slovesa Předmět: Anglický jazyk Výstižný popis způsobu

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB writing skills Určeno studentům úrovně B1 / B2 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: duben 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety aneb Dává táta ultimáta? 2013 se říká podmínkovým souvětím, které se skládají převážně ze dvou (hlavní a vedlejší) vět a jsou spojeny spojkou if. Pořadí podmínkových vět Na jejich pořadí nezáleží. Některé

Více

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Mgr. Marie Šíchová. At the railway station

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Mgr. Marie Šíchová. At the railway station Název SŠ: Autor: Název: Tematická oblast: VOŠ, SPŠ automobilní a technická Mgr. Marie Šíchová At the railway station VOŠ, Provoz a ekonomika dopravy, cizí jazyk, angličtina B, odborné téma Železniční doprava

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS VY_INOVACE_61 MODAL VERBS Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník:8. 1. Choose the correct pronunciation and translate MUST /must/ /moust/ /mast/ /most/ MUSTN

Více

Shrnutí anglické gramatiky. Pro studenty BAN4

Shrnutí anglické gramatiky. Pro studenty BAN4 Shrnutí anglické gramatiky Pro studenty BAN4 POZNÁMKA následující slidy shrnují gramatické jevy probírané kapitolách 7-12 učebnice International Express Intermediate Student s Book a jsou tedy určeny pro

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výklad a cvičení z větné stavby, vy_32_inovace_ma_33_01

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Test

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Test Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Cestovní ruch, 1. kolo, prezenční forma, Anglický jazyk

Cestovní ruch, 1. kolo, prezenční forma, Anglický jazyk Cestovní ruch, 1. kolo, prezenční forma, Anglický jazyk Správná odpověď je podbarvena šedou barvou Otázka č. 1: I haven t seen her for...i ve forgotten what she looks like. a so long time a such long time

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více

Verb + -ing or infinitive

Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive There are 3 groups of verbs: 1. Verbs followed by ing form 2. Verbs followed by infinitive 3. Verbs that can have ing form or infinitive, but the meaning

Více

Cestování Obecné. Obecné - Základy. Obecné - Konverzace. Pro zeptání se na pomoc. Pro zeptání se, zda člověk mluví anglicky

Cestování Obecné. Obecné - Základy. Obecné - Konverzace. Pro zeptání se na pomoc. Pro zeptání se, zda člověk mluví anglicky - Základy Můžete mi pomoci, prosím? Pro zeptání se na pomoc Mluvíte? Pro zeptání se, zda člověk mluví Mluvíte _[language]_? Pro zeptání se, zda člověk mluví nějakým jazykem Nemluvím_[language]_. Pro vysvětlení,

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_4860CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA CAN

PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA CAN PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA Jak již bylo řečeno, primární modální slovesa vyjadřují míru svobody/nesvobody provádět nějakou činnost. Podíváme se na jednotlivá modální slovesa a vysvětlíme si jejich význam.

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. MODAL VERBS CAN, MUST, SHOULD 1/ Connect the verbs to their future forms.

Více

ANGLIČTINA jedna pět (1. díl) - začátečníci. Richard Ludvík

ANGLIČTINA jedna pět (1. díl) - začátečníci. Richard Ludvík ANGLIČTINA jedna pět (1. díl) - začátečníci jedno slovo - pět vět Richard Ludvík Text 2016 Richard Ludvík Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2016 1. vydání Lukáš Vik, 2016 1. díl ISBN epub formátu: ISBN

Více

II_ _Listening Pracovní list č. 2.doc II_ _Listening Pracovní list č. 3.doc II_ _Listening Řešení 1,2.doc

II_ _Listening Pracovní list č. 2.doc II_ _Listening Pracovní list č. 3.doc II_ _Listening Řešení 1,2.doc Název školy: ZŠ Brno, Měšťanská 21, Brno -Tuřany Název práce: Listening Pořadové číslo: II_2-01-06 Předmět: Anglický jazyk Třída: 9. AC Téma hodiny: Problémy Vyučující: Mgr. Milena Polášková Cíl hodiny:

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

CVIČENÍ NA SLOVESA SE DVĚMA PŘEDMĚTY

CVIČENÍ NA SLOVESA SE DVĚMA PŘEDMĚTY CVIČENÍ NA SLOVESA SE DVĚMA PŘEDMĚTY PRVNÍ TYP: GIVE IT TO ME DRUHÝ TYP: BUY IT FOR ME They gave me the book. Dali mi tu knihu. They bought me the book. Koupili mi tu knihu. They gave the book to me. Dali

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

Modal Verbs Způsobová slovesa Pracovní list

Modal Verbs Způsobová slovesa Pracovní list VY_32_INOVACE_ANJ_138 Modal Verbs Způsobová slovesa Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 3. - 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika - slovesa Předmět: Anglický

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: ZLZJOGGV) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 40

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

ZÁJMENA SOME, ANY, NO SOME Je to neurčité zájmeno, které můžeme použít jako podstatné jméno, přídavné jméno nebo zájmeno. Má stejný tvar pro jednotné i množné číslo. Překládáme ho jako NĚJAKÝ, NĚJACÍ,

Více

Porodní asistentka, 2. kolo, prezenční forma, Anglický jazyk

Porodní asistentka, 2. kolo, prezenční forma, Anglický jazyk Porodní asistentka, 2. kolo, prezenční forma, Anglický jazyk Správná odpověď je podbarvena šedou barvou Otázka č. 1: Why did he spend so... money? more a lot of much Otázka č. 2: In my opinion Fiat is...

Více

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple Past simple = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v minulosti Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple of to be Minulý čas slovesa to be

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 29/18. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 29/18. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Číslo materiálu: Název materiálu: Ironic Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Mgr. Petra Březinová IRONIC 1. Listen to the song Ironic from the singer Alanis Morissette. For the first time

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Boy: Can I speak to Emily?

Více

IF Clauses Podmínkové věty Pracovní list

IF Clauses Podmínkové věty Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_135 IF Clauses Podmínkové věty Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 3. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika - slovesa Předmět: Anglický jazyk

Více

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS Autor: Gabriela Vašátová Datum: 2.9. 2014 Cílový ročník: 9. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: XVUFOKXS) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech / Čtení s porozuměním Slovní zásoba / Gramatika / Konverzace / / 0/4 0/2 0/8 0/7 0/2 Obecná

Více

ORIENTACE I. Jděte doprava. Jeďte doprava. Jděte tam. Jeďte tam. Jděte dovnitř. Jeďte dovnitř. Jděte doleva. Jeďte doleva. Jděte rovně. Jeďte rovně.

ORIENTACE I. Jděte doprava. Jeďte doprava. Jděte tam. Jeďte tam. Jděte dovnitř. Jeďte dovnitř. Jděte doleva. Jeďte doleva. Jděte rovně. Jeďte rovně. ORIENTACE I Jděte doprava. Jeďte doprava. Jděte tam. Jeďte tam. Jděte doleva. Jeďte doleva. Jděte dovnitř. Jeďte dovnitř. Jděte rovně. Jeďte rovně. Jděte ven. Jeďte ven. Jděte zpátky. Jeďte zpátky. Jděte

Více

Past Perfect opakování předminulý čas

Past Perfect opakování předminulý čas 1. Udělal jsem oběd,než přišla domů. 2. Když jsem přišel na autobusovou zastávku, autobus už odjel. 3. Do pondělí už všichni turisté opustili hotel. 4. Začala zpívat píseň, kterou napsala pro svého kamaráda.

Více

Past Simple and Continuous Minulý čas prostý a průběhový Pracovní list

Past Simple and Continuous Minulý čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_132 Past Simple and Continuous Minulý čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

How to order in a restaurant

How to order in a restaurant How to order in a restaurant http://farmsandfields.wordpress.com/category/ff-food-art/ Ordering - objednávání Good afternoon, welcome to Dave s restaurant. Dobré odpoledne, vítejte v restauraci u Davea.

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Skripta k poslechovému kurzu

Skripta k poslechovému kurzu Skripta k poslechovému kurzu Obsah Slovesa pro začátečníky blok první slovní zásoba poslouchejte!... 2 Slovesa pro začátečníky blok první slovní zásoba přeložte!... 3 Slovesa pro začátečníky blok první

Více

Základní škola Nový Bor,

Základní škola Nový Bor, Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: PGEEJXR) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Gramatika Slovní zásoba Konverzace 05 02 06 06 04 Obecná škola Otázka

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Věty k překladu From part C Unit 6, Project 2

Věty k překladu From part C Unit 6, Project 2 Věty k překladu From part C Unit 6, Project 2 Unit 6 part C - translation practice 1. Je sobota ráno. Nick nemusí dnes vstávat, aby šel do školy, ale musí vstávat brzy. Bude hrát ve filmu. It s Saturday

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : začátečník mírně pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje 6 různých cvičení včetně krátkého překladu, pomocí

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

Od 9.p.r. VY_22_INOVACE_66_Píseň Someone like you. Použité zdroje : www.karaoketexty.cz

Od 9.p.r. VY_22_INOVACE_66_Píseň Someone like you. Použité zdroje : www.karaoketexty.cz VY_22_INOVACE_66_Píseň Someone like you Od 9.p.r. Použité zdroje : www.karaoketexty.cz Květoslava Kaziměrčíková Základní škola Orlová-Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace Práce

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSNÍ Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-psa-20 Z á k l a d o v ý t e x t : ear Thomas, I 1 like to apologize for what I did yesterday and explain why

Více

Angličtina pro každého posloucháte - rozumíte - mluvíte

Angličtina pro každého posloucháte - rozumíte - mluvíte Angličtina pro každého posloucháte - rozumíte - mluvíte Is that tie yours? Je ta kravata vaše? fráze pro začátečníky a mírně pokročilé Copyright Hemisféry, s. r. o., 2008. Všechna práva vyhrazena. Ilustrations

Více

Porodní asistentka, 1. kolo, prezenční forma, Anglický jazyk

Porodní asistentka, 1. kolo, prezenční forma, Anglický jazyk Porodní asistentka, 1. kolo, prezenční forma, Anglický jazyk Správná odpověď je podbarvena šedou barvou Otázka č. 1: I love this book.i have read it... times. several another quite Otázka č. 2: The exam

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Třída / ročník 6.A,B/VI.ročník Datum vytvoření 30/7

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL otestuj základní znalost modálních sloves, opakování učiva ze základní školy: http://www.helpforenglish.cz/article/2006062301-modalni-slovesa-test-1

Více

PRACOVNÍ LIST PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PRACOVNÍ LIST PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PART ONE Spelling of the verbs a) make present participles/add -ing b) put the verbs in the past read swim leave catch come rain hear burn wear think say take shine smoke give carry have take get can t

Více

Reported Speech Nepřímá řeč Pracovní list

Reported Speech Nepřímá řeč Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_139 Reported Speech Nepřímá řeč Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 3. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika - slovesa Předmět: Anglický jazyk

Více

18.VY_32_INOVACE_AJ_UMB18, Frázová slovesa.notebook. September 09, 2013

18.VY_32_INOVACE_AJ_UMB18, Frázová slovesa.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Worksheet Methodology Sources 2 Decide which words are considered prepositions (předložky) and which are particles (částice) Source: SWAN, Michael a Catharine

Více

aneb Will Smith nebo Will Scarlet?

aneb Will Smith nebo Will Scarlet? aneb Will Smith nebo Will Scarlet? 2013 Angličtina nemá žádný gramatický budoucí čas, tak jak ho známe z jiných jazyků. Pomáhá si tedy různými gramatickými konstrukcemi, které mají budoucí význam. Každou

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Boy: Can I speak to Emily?

Více

Věty k překladu From part D Unit 6, Project 2

Věty k překladu From part D Unit 6, Project 2 Věty k překladu From part D Unit 6, Project 2 Unit 6 part D - translation practice 1. Zajdeme si dnes do parku? Dobře. Podívej. Je to tučňák. Myslím, že se ztratil. Shall we go to the park today? OK. Look.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) DUM č. VY_32_INOVAC ŠVP Fotograf, Kosmetička-vizážistka,

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více