English 2+ Unit 1 PEOPLE: APPEARANCE. WELL BUILT... QUITE TALL... BROAD SHOULDERS... STRONG ARMS... CLEAN SHAVEN... to APPRECIATE...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "English 2+ Unit 1 PEOPLE: APPEARANCE. WELL BUILT... QUITE TALL... BROAD SHOULDERS... STRONG ARMS... CLEAN SHAVEN... to APPRECIATE..."

Transkript

1 English 2+ Vážení studenti! Prosím netrapte se biflováním níže uvedených textů. Tyto budou v plném rozsahu zpracovány, vysvětleny a aktivně procvičovány v rámci vašeho kurzu. Pokud najdete chuť a čas, uvařte si kávičku či čaj, jakýmkoli přijatelným způsobem se uvolněte a texty si opakovaně pročítejte, případně reprodukujte nahlas. Přejeme příjemnou zábavu a těšíme se na vás na kurzu! Unit 1 PEOPLE: APPEARANCE David is well built and he s quite tall, about 6 feet. Although he doesn t go to the gym regularly, he has broad shoulders and strong arms. He plays tennis at least once a week and he goes biking on weekends. He has short black hair and boyish dark blue eyes. He has a very nice smile and is usually clean shaven which Sue appreciates a lot. David je dobře stavěný a je docela vysoký, asi 6 stop. Ačkoli nechodí pravidelně do posilovny, má široká ramena a silné paže. Minimálně jednou týdně hraje tennis a o víkendech jezdí na kole. Má krátké černé vlasy a chlapecké tmavě modré oči. Má velmi milý úsměv a je obvykle hladce oholený, což Sue velmi oceňuje. WELL BUILT QUITE TALL BROAD SHOULDERS STRONG ARMS CLEAN SHAVEN to APPRECIATE Unit 2 IRREGULAR VERBS I FELT GRATEFUL He gave me his heart and he made me happy; he built me a house he drew me a picture he wrote me a song; I read it CÍTILA JSEM VDĚČNOST Dal mi své srdce a udělal mě šťastnou; postavil mi dům nakreslil mi obrázek napsal mi píseň; přečetla jsem ji 1

2 and cried all night long still I couldn t help myself in the end and ran away with his best friend a celou noc jsem plakala přesto jsem si nakonec nemohla pomoci a utekla jsem s jeho nejlepším přítelem GIVE GAVE GIVEN MAKE MADE MADE BUILD BUILT BUILT DRAW DREW DRAWN WRITE WROTE WRITEN READ READ READ RUN RAN RUN Unit 3 INDIRECT QUESTIONS & RELATIVE CLAUSES Sue! David told me about that gym guy. Do you know his name? Do you know where he lives? Do you know who he lives with? Can you tell me where he works? Do you know who he works for? I wonder how old he is. Do you have any idea if he is going out with anybody at the moment? You said that about the girl who lives next door, and about the waitress who served us this morning, and even about the nice woman we met at the party a few days ago. Actually, you criticize every woman who doesn t have a haircut from you. That s not true. Look at the man at the cash register. Which one? The one who is just taking out his credit card. His haircut is just fabulous! Sue! David mi řekl o tom chlápkovi z posilovny. Víš, jak se jmenuje? Víš, kde bydlí? Víš, s kým žije? Můžeš mi říct, kde pracuje? Víš, pro koho pracuje? Zajímalo by mě, kolik mu je. Nevíš náhodou, jestli s někým teď chodí? To jsi říkala o té holce, která bydlí vedle nás, a o té číšnici, která nás obsluhovala dnes ráno, i o té milé ženě, kterou jsme potkali před pár dny na večírku. Vlastně kritizuješ každou ženu, která nemá účes od tebe. To není pravda. Podívej se na toho chlapa u pokladny. Kterého? Ten, který právě vytahuje kreditku. Jeho účes je prostě úžasný! 2

3 Unit 4 TRAVEL OK, what about going rafting? Dobře, co takhle jít na rafty? There s a company that offers Je tu společnost, která nabízí white water rafting on the Raparapa River rafting na divoké vodě na řece Raparapa for good prices. za dobré ceny. Darling, we are already on a package tour, Drahá, jsme na organizovaném zájezdu, all-inclusive with full board. vše zahrnuto v ceně, s plnou penzí. Why don t we just enjoy it, Proč si to prostě neužijeme, hang out by the pool, have a swim, nepoflakujeme se u bazénu, nejdeme si sip a cocktail? zaplavat a usrkávat koktail? Hey, have you seen this brochure? They offer a 2-3 day mountain biking trip to the mountains. Here Enjoy this exciting ride, the amazing scenery, the magnificent views of our high mountains and the deep blue lakes. They shuttle your gear to your next stop, so you don t have to drag anything on your back. That sounds nice, doesn t it? Hele, viděl jsi tento prospekt? Nabízejí dvou až třídenní cyklovýlety do hor. Tady Užijte si vzrušující jízdu, nádherné scenérie, úchvatné výhledy na naše velehory a hluboká modrá jezera. Dopraví ti věci do další zastávky, takže nemusíš nic tahat na zádech. To zní dobře, ne? BOOKING Hi! I d like to book a return flight from Frankfurt to Kuala Lumpur. And I would like to use your flight plus hotel package. Travel agent: OK, madam. What date? The 18 th is best, but I can fly anytime next week. Travel agent: Very well, madam. Just a moment. There is a direct flight on the 19 th, REZERVACE Dobrý den! Ráda bych si rezervovala zpáteční let z Frankfurtu do Kuala Lumpur. A ráda bych využila váš balíček - let plus hotel. Dobře. Jaké datum? Nejlépe osmnáctého, ale mohu letět kdykoli příští týden. Dobře. Moment. Je tu přímý let devatenáctého, odlétá 3

4 departing from Frankfurt at 9:25am, arriving in Kuala Lumpur at 2:20 local time. z Frankurtu v 9:25 ráno, přilétá do Kuala Lumpur ve 2:20 místního času. UNIT 5 TIME IS MONEY Hi! I m so sorry I m late. I set the alarm for the wrong time and I overslept. Have you been waiting long? Not long, for about 15 minutes, but we should hurry up. The plane leaves in an hour. We have to be at the check-in counter by 10 o clock. OK, I ll get the car. Wait here till I come. Please don t forget to turn off the computer before you go. I m just about to leave for my class, I can t be late again. Sure, I ll do it after I finish my s. There ll be no Internet on the yacht. I won t be able to get on-line until I get back. When are you leaving, exactly? Ahoj! Moc se omlouvám, že jdu pozdě. Nastavila jsem si budík na špatný čas a zaspala jsem. Čekáš dlouho? Ne dlouho, asi tak 15 minut, ale měli bychom si pospíšit. Letadlo odlétá za hodinu. Musíme být u odbavovací přepážky do 10 hodin. Dobře, dojdu pro auto. Počkej tady, dokud nepřijdu. Nezapomeň prosím vypnout počítač, než odejdeš. Právě odcházím na kurz, nemůžu znovu přijít pozdě. Jistě, udělám to, až dokončím maily. Na jachtě nebude internet. Nebudu se moci připojit, dokud se nevrátím. Kdy přesně odjíždíš? UNIT 6 HEALTH How are you feeling today? I don t feel very well. I think I have a cold. I have a fever. Jak se dnes cítíš? Necítím se moc dobře. Myslím, že jsem se nachladila. Mám horečku. 4

5 I have a cough. I keep sneezing. My nose is running. My nose is stuffed. I caught a virus or something. Mám kašel. Pořád kýchám. Teče mi z nosu. Mám ucpaný nos. Chytila jsem nějaký virus či co. I m sorry to hear that. I hope you ll get better soon. I ve hurt my back. I ve broken my leg. I ve burnt my hand. I ve cut my thumb. I got stung by a bee (a wasp, a jellyfish). To je mi líto. Doufám, že ti bude brzy lépe. Poranila jsem si záda. Zlomila jsem si nohu. Popálila jsem si ruku. Řízla jsem se do prstu. Píchla mě včela (vosa, medúza). UNIT 6 PRESENT PERFECT CONTINUOUS Jack: Anyway, how long have you been divorced? For 2 years. Jack: And how long were you married? Just one year. It was an Italian-style marriage. No nic, jak dlouho už jsi ty rozvedená? Dva roky. A jak dlouho jsi byla vdaná? Jen rok. Byl to takový italský sňatek. Jack: So, you ve been living on your own for 2 years? Takže už žiješ dva roky sama? Well, I had two short relationships. The last ended just a month ago. But I started seeing this gym guy. Jack: Really? How long have you been together? Just for a week, since Monday. Jack: Well, good luck. You have to tell me more about him. But I have to run now. I m having an appointment in two hours. No, měla jsem dva krátké vztahy. Ten poslední skončil jen před měsícem. Ale začala jsem se vídat s jedním chlapíkem z posilovny. Opravdu? Jak dlouho jste spolu? Jenom týden, od pondělka. Tak hodně štěstí. Musíš mi toho o něm říct víc. Ale teď musím běžet. Mám za dvě hodiny schůzku. 5

6 UNIT 7 SHOPPING / CLOTHES Can I have...? Mohu dostat...? I d like Chtěl bych... I m just looking, thanks. Jen se dívám, díky. Can I try it on? Can I try them on? Is this T-shirt too big, too loose? Do you have a smaller size? These shorts are a bit too tight. Do you have a larger size? These are too light. Do you have them in a different colour? Where are the changing rooms? What kind of material is this? What is it made of? Can I machine-wash them? Mohu si to (je) vyzkoušet? Je tohle tričko příliš velké, příliš volné? Máte menší velikost? Tyhle kraťasy jsou trošku těsné. Máte větší velikost? Tyhle jsou příliš světlé. Máte je v jiné barvě? Kde jsou převlékací kabinky? Co je to za materiál? Z čeho to je? Mohu je prát v pračce? COMPLAINING STÍŽNOSTI / REKLAMACE I bought these trousers in your shop, but they are too long. Could I exchange them for a smaller size? Shop assistant: OK, madam, do you have the receipt? Yes, here you are. Koupila jsem ve vašem obchodě tyto kalhoty, ale jsou příliš dlouhé. Mohla bych je vyměnit za menší velikost? Dobře, mate účtenku? Ano, tady. Hi! I bought this jacket, washed it and it shrank! It s not my size anymore, I can t wear it. Shop assistant: OK madam, it s a windproof jacket. The label on it says to use dry-cleaning only. Dobrý den! Koupila jsem tuto bundu, vyprala ji a ona se srazila! Už to není moje velikost, nemůžu ji nosit. Je to větruvzdorná bunda. Podle visačky na ní se má používat pouze suché čištění. 6

7 You shouldn t have washed it at home. You should have gone to the dry-cleaner. We can t guarantee anything if you wash it. Neměla jste ji prát doma. Měla jste jít do čistírny. Nemůžeme za nic ručit, pokud ji vyperete. Shop assistant: We have a special offer, madam. You get one pair of flip-flops and an antiseptic spray for free if you buy two pairs of sandals. I don t need two pairs! I hope my luggage will get here within two days! Shop assistant: OK, there s no reason to get mad. What else would you like? I ll take these khaki shorts. I need something casual for strolling on the beach, maybe a short walk to the rainforest. Do you have them in my size? Máme speciální nabídku. Dostanete jeden pár žabek a dezinfekční sprej zdarma, pokud si koupíte dva páry sandálů. Nepotřebuji dva páry! Doufám, že má zavazadla do 2 dnů dorazí! Dobře, není důvod se rozčilovat. Chtěla byste ještě něco? Vezmu si tyhle khaki kraťasy. Potřebuji něco neformálního pro procházky po pláži, možná krátký pěší výlet v deštném lese. Máte je v mé velikosti? UNIT 8 PEOPLE: PERSONALITY My best friend? I can call her anytime. She is always there for me and she keeps her promises. I can simply trust her. She never lets me down when I need help. Tom? He s very reliable and ambitious, but the moment he makes a decision, he never changes his mind. You can argue with him for hours, but it just won t help. Moje nejlepší kamarádka? Můžu jí kdykoli zavolat. Je tu vždycky pro mě a co slíbí, splní. Můžu jí prostě věřit. Nikdy mě nezklame, když potřebuji pomoct. Tom? Je velmi spolehlivý a ambiciózní, ale když se pro něco rozhodne, nikdy už svůj názor nezmění. Můžeš se s ním hádat hodiny, ale prostě to nepomůže. absent-minded - roztržitý 7

8 ambitious - ambiciózní calm and quiet - klidný a tichý conceited (arrogant) - namyšlený (arogantní) considerate pozorný, ohleduplný confident - sebevědomý critical (bossy, pedant) - neustále kritizující, nespokojený (panovačný, pedant) (dis)organized - (ne)organizovaný, (ne)pořádný, (ne)systematický easy-going and relaxed - pohodový a uvolněný energetic - energetický generous - velkorysý hot-headed - zbrklý, horká hlava indecisive - nerozhodný moody - náladový open-minded nezaujatý, vnímavý, otevřený novým věcem, názorům SHALL WE GO TO A PARTY? Rose and her new boyfriend Jim invited us to their house-warming party. Shall we go? Who? Jim? Oh, not that guy, I can t stand him. He s self-centered, arrogant and incredibly boring. I like Rose though. I can t understand how she puts up with him. Come on. He s not so bad. Besides, there will be lots of other people there. I don t know. I don t feel like going. Oh, come on. I won t go unless you go. PŮJDEME NA VEČÍREK? Rose a její nový přítel nás pozvali na večírek na oslavu jejich nového domu. Půjdeme? Kdo? Jim? Toho chlapa ne, nemůžu ho vystát. Je samolibý, arogantní a neskutečně nudný. Ale Rose mám rád. Nechápu, jak s ním může vyjít. Ale jdi. Není tak špatný. Kromě toho tam bude spousta jiných lidí. Nevím. Nechce se mi jít. Ale jdi. Nepůjdu, když nepůjdeš ty. MY BEST FRIEND I don t know what s wrong with Meg these days. She s usually in a good mood, very optimistic and enthusiastic about things. Yeah, she s an open and easy-going person, and she s very sensitive. MOJE NEJLEPŠÍ PŘÍTELKYNĚ Nevím, co se teď s Meg děje. Obvykle je dobře naladěná, velmi optimistická a enthusiastická. Ano, je otevřená a pohodová a je velmi citlivá. 8

9 She s a good listener and usually gives me good advice. Although she has trouble keeping a secret. Everyone knows within an hour whatever I tell her. I wouldn t say so, but these days she s behaving very strangely. She is very irritable. She doesn t concentrate on anything. She keeps forgetting about meetings, deadlines, everything! You can t rely on her anymore. Haven t you heard? She and Jim broke up. Je dobrý posluchač a obvykle mi dobře poradí. I když má problém udržet tajemství. Každý ví během hodiny, cokoli jí řeknu. To bych neřekl, ale v těchto dnech se chová velmi divně. Je velmi popudlivá. Na nic se nesoustředí. Stále zapomíná na schůzky, termíny, všechno! Už se na ni nemůžeš spolehnout. Tys to neslyšel? Ona a Jim se rozešli. Unit 9 PEOPLE: RELATIONSHIPS to FALL IN LOVE with (zamilovat se do) I first fell in love when I was (14 years old, in elementary shool, in secondary school, at university, at a summer job, at work) My first love was (my classmate, my PE teacher, my colleague) to BE TOGETHER with someone I fell in love for the second time when I was ( in highschool) (být s někým) We were together for (2 years) We ve been together for (1 month) to GO OUT with someone (chodit s někým) Are you going out with anyone? to SEE someone Are you seeing anyone? (chodit, vídat se, randit s někým) to CHEAT on someone (podvádět někoho) I found out he was cheating on me! to DUMP someone (dát někomu kopačky) He dumped me (because he is stupid). I dumped him (because he s a loser). 9

10 to HAVE A DATE (mít rande) Do you have a date tonight? to LEAVE someone FOR someone (opustit někoho; kvůli někomu) He left me for a younger woman. I left him because I met someone new. to BREAK UP / to SPLIT UP (rozejít se) to GET BACK together (vrátit se k sobě) We broke up after a year, because we weren t able to live together. Then we got back together, because we couldn t live apart. We re trying to get along better. IF... (1st conditional & 2nd conditional) KDYŽ / KDYBY (reální a nereálné podmínkové věty) DATING If he calls me, I will wait to hear what he says. If he invites me out, I will accept. If I like him, I might stay out late. RANDĚNÍ Když mi zavolá, počkám si, co mi řekne. Když mě pozve ven, řeknu ano. Když se mi bude líbit, možná, že zůstat venku dlouho. DOUBTS If my wife was having an affair, I would be terribly angry. If she cheated on me, I couldn t forgive her. POCHYBY Kdyby moje žena někoho měla, byl bych hrozně bych naštvaný. Kdyby mě podváděla, nemohl bych jí odpustit. If I were you, I wouldn t be so moralistic. It can happen to anybody. It s hard to resist temptations. Kdybych byla na tvém místě, nebyla bych tak moralistická. To se může stát každému. Je těžké odolat pokušením. 10

11 Unit 10: WRITING S / WELCOMING VISITORS (Part 1) Hi Patrick, I m writing to give you details about your stay in Prague and I would like to ask you a few questions relating to this business trip. Your flight has been confirmed as planned, I m enclosing the travel details. There will be a taxi arranged for you to take you to the hotel first. I think you will appreciate having some time to relax after the jetlag. So the first meeting at our premises is scheduled for 10am the next day. If it is OK with you, a taxi will pick you up at the hotel at 9:30. Please let me know as soon as possible so I can arrange and book everything in advance. Thank you very much. Píšu, abych Tě informoval o Tvém pobytu v Praze, a rád bych se Tě zeptal na pár věcí ve spojitosti s tvou obchodní cestou. Tvůj let byl potvrzen podle plánu, přikládám informace o letu. Zařídíme pro Tebe taxi, aby tě vzal nejdříve do hotelu. Myslím, že oceníš, když budeš mít po letu nějaký čas na odpočinutí. Takže první jednání v našich prostorách je naplánováno na 10:00h dalšího dne. Pokud souhlasíš, vyzvedne Tě taxi u hotelu v 9:30h. Dej mi prosím vědět co nejdříve, abych mohl vše dopředu zařídit a rezervovat. Moc děkuji. If you have any questions or suggestions, please contact me. Pokud budeš mít jakékoli otázky či návrhy, prosím kontaktuj mě. We are looking forward to having you with us in Prague. Těšíme se, až se sejdeme v Praze. Best regards, S pozdravem David at. dot / slash - dash, hyphen _ underscore, understrike 11

12 UNIT 10 WELCOMING VISITORS Hello, welcome to our company. It s nice to meet you finally. Patrick: Yeah, I m happy to meet you in person. OK, would you like something to drink? Patrick: A cup of coffee would be nice. Milk, no sugar, please. Of course. And we ve prepared light refreshments for you. Please help yourself. Patrick: Thanks, that s very nice of you. OK, if you agree, I would start by introducing the programme we have prepared for you. Patrick: Sure, let s get down to business. Well, first we would like to show you around our company. We will show you the various departments. Please feel free to ask questions at any time. VÍTÁME NÁVŠTĚVY Dobrý den, vítejte v naší společnosti. Ráda vás konečně poznávám. Jsem moc rád, že se setkáváme osobně. Dal byste si něco k pití? Šálek kávy by byl příjemný. S mlékem, bez cukru, prosím. Samozřejmě. A připravili jsme pro vás lehké občerstvení. Prosím, berte si. To je od vás velmi milé. Dobře, pokud souhlasíte, začala bych představením programu, který jsme pro vás připravili. Jistě, přejděme k obchodu. Nejdříve bychom vás chtěli provést po naší společnosti. Ukážeme vám různá oddělení. Prosím kdykoli se mě ptejte. I d appreciate a PEACEFUL EVENING What should we do tonight? Would you like to go to the cinema? Well, I d rather go for a walk. I ve been sitting in the office all day and I need some fresh air. OK, why don t we take our bikes and go cycling along the river? Ocenila bych POKLIDNÝ VEČER Co budeme dnes večer dělat? Chtěl bys jít do kina? No, raději bych šel na procházku. Sedím celý den v kanceláři a potřebuji čerstvý vzduch. Dobře, proč nevezmeme kola a nejedeme se projet podél řeky? 12

13 It isn t a bad idea, but I m too tired to go cycling. I d prefer a long peaceful walk. OK. Let s go for a walk. To není špatný nápad, ale jsem příliš unavený jít na kolo. Raději bych dal přednost dlouhé klidné procházce. Dobře. Pojďme na procházku. DON T GET UPSET! IT MIGHT HAVE CONSEQUENCES. David s aunt: You d better call the vet. Yeah, I definitely should. Oh, I forgot. I can t call him. We had an argument. We stopped talking to each other. David s aunt: Well, you have to apologize to him or find another one. You d better make up with him. I m sure he ll forgive you if you apologize. Nerozčilujte se! Mohlo by to mít následky. Raději bys měl zavolat veterináře. Jo, určitě bych měl. Jo, já jsem zapomněl. Nemůžu mu volat. Pohádali jsme se. Přestali jsme spolu mluvit. No, měl by ses mu omluvit nebo si najít jiného. Měl bys to s ním urovnat. Jsem si jistá, že ti odpustí, když se omluvíš. UNIT 11: GIVING DIRECTIONS / PUBLIC TRANSPORT Get out of the building and turn left. Get into the underground station. Go straight until you get to the tram stop. Go over the bridge. Go along Shine Street and cross a small square. Go down the escalators and we will meet on the platform. Go up the hill and turn left into Portland street. Turn right after the tram stop. Turn right at a bookstore and you will see an underground station on the left. Pass a small tobacco shop on the right and keep going till you get to the traffic lights. Vyjdi z budouvy a zaboč doleva. Sejdi do stanice metra. Jdi rovně, až dojdeš k tramvajové zastávce. Přejdi přes most. Jdi po Shine Street a přejdi malé náměstí. Sjeď po eskalátorech a sejdeme se na nástupišti. Jdi nahoru do kopce a zahni do Portland street. Za tramvajovou zastávkou zaboč doprava. Zaboč doprava u knihkupectví a nalevo uvidíš stanici metra. Projdeš kolem tabáku po pravé straně a jdi dál až k semaforu. 13

14 Let me think - Počkej - you have to take the metro and then a bus. musíš jet metrem a pak autobusem. Get on at Museum Nastup na Muzeu and go in the direction of Hostivař. a jeď ve směru Hostivař. Go for just one stop to Můstek, Jeď je jednu zastávku na Můstek, change to the A line at Můstek. na Můstku přestup na trasu A. Patrick: it s the green line, isn t it? Yes, so take the green line and get off at Dejvická. It s the end station. There you have to find the bus stop. I think bus No. 139 takes you to the airport, but I m not sure. You have to follow the signs to Letistě Ruzyně at Dejvická to find the bus stop. Patrick: How long does it take to get there? From here? 50 minutes I guess. to je zelená trasa, ne? Ano, takže jeď po zelené trase a vystup na Dejvické. Je to konečná. Tam musíš najít autobusovou zastávku. Myslím, že bus č. 139 tě vezme na letiště, ale nejsem si jistá. Na Dejvické musíš jít podle ukazatelů Letiště Ruzyně, abys ji našel. Jak dlouho trvá se tam dostat? Odtud? Odhaduji, že 50 minut. Unit 12 MEETINGS & PRESENTATIONS Hi everybody! I d like to introduce myself. Perhaps we could begin? I d like to talk about Today there are 3 main items on the agenda. The subject of my presentation is If you have any questions, feel free to interrupt. Let s start with the first item on the agenda. Let s move on to the next item. Has anybody got any questions or remarks? If not, I suggest having a small break. Thank you very much for your attendance. Dobrý den všem. Rád bych se představil. Možná bychom mohli začít? Rád bych hovořil o... Dnes jsou na programu 3 hlavní body. Předmětem mé prezentace je... Jestli máte nějaké otázky, klidně se ptejte. Začněme prvním bodem programu. Přejděme k dalšímu bodu. Má někdy dotazy či připomínky? Pokud ne, navrhuji krátkou přestávku. Děkuji moc za vaši účast. 14

15 How (what) about?/let s / Why don t we? I think we should I think it would be a good idea to I don t think it s a good idea. Co takhle...? Myslím, že bychom měli... Myslím, že by byl dobrý nápad... Myslím, že to není dobrý nápad. Have you thought about? Přemýšlel jsi o...? Would it be possible to? Bylo by možné...? It might be good to Možná by bylo dobré... I suggest talking to... first. Navrhuji promluvit nejdříve s... Sorry, could I say somethinghere? Promiňte, mohu k tomuto něco říct? Sorry, could I interrupt? Promiňte, mohu vás přerušit? Certainly. / Please do. / Yes, of course. / Go ahead. Jistě. / Určitě. / Samozřejmě. OK, let me just finish this. Dobře, jen mi dovolte tohle dokončit. It won t take more than a few seconds. Zabere to jen pár vteřin. Unit 13 DESCRIBING MY JOB, QUALIFICATIONS & CAREER I work at/in/for as I m responsible for I m in charge of My responsibilities include POPIS PRÁCE, VZDĚLÁNÍ & KARIÉRY Pracuji v/pro jako Jsem zodpovědný za Mám na starost Moje povinnosti zahrnují JOB INTERVIEW 1) QUALIFICATIONS VZDĚLÁNÍ I ve received your CV. Obdržel jsem váš životopis. Could you briefly describe Mohl byste stručně vlatními slovy your qualifications in your own words? popsat vaše vzdělání? 2) WORK EXPERIENCE PRAXE Could you describe your work experience, please? Mohl byste popsat vaši praxi? What do you do in your present job? Co děláte v současném zaměstnání? Why do you want to leave your present job? Proč chcete odejít ze současné práce? Describe your responsibilities. Popište svoje pracovní povinnosti. Have you ever worked in a senior position before? Pracoval jste někdy na senior pozici? 3) SKILLS / PERSONALITY DOVEDNOSTI/OSOBNOST What foreign languages do you speak? Jaké jazyky ovládáte? Describe your computer skills. Popište svoje počítačové znalosti. What do you think Co považujete are your strengths and weaknesses? za své silné a slabé stránky? 15

16 4) OTHER QUESTIONS What salary do you expect? Jaké jsou vaše představy o platu? Why do you want to work for...? Proč chcete pracovat pro...? UNIT 14 ACCOMMODATION Hi! Can we talk to you? Dobrý den! Mohu s vámi mluvit? We slept in room 211 Spali jsme v pokoji 211 and we were woken up by a loud noise. a byli jsme probuzeni hlasitým hlukem. Receptionist: I m sorry, madam, Omlouvám se, ale but our rooms are regularly cleaned naše pokoje jsou pravidelně uklízeny at that time every day. každý den v tuto dobu.. Yeah, but we ve been invited Ano, ale my jsme byli pozváni to a very important party na velmi důležitý večírek and we wanted to sleep in till 11 am at least. a chtěli jsme spát minimálně do 11h. Receptionist: OK, madam, what you have to do is to hang Dobře, co musíte udělat, je - pověsit the Do not disturb card on your door na dveře cedulku Nerušit and your room will be cleaned later. a váš pokoj bude uklizen později. OK, I ll do that. Just two more things. The air conditioning in our room is broken and the TV doesn t work. Receptionist: OK, I ll send someone to fix them this afternoon. Is there anything else you need? No, that s it. Thank you very much. Dobře, udělám to. Ještě dvě věci. V našem pokoji je rozbitá klimatizace a nefunguje televize. Dobře. Pošlu někoho dnes odpoledne, aby to opravil. Potřebujete ještě něco? Ne, to je vše. Moc děkuji. HOTEL: booking Rezervace ubytování Hi! This is Dobrý den!... I m calling because Volám, protože... I d like (to book) Rád bych rezervoval... 16

17 Can I have? Mohu dostat...? What s the price of? Kolik stojí...? Is included? Je... v ceně? Yes, of course. Ano, samozřejmě. HOTEL: checking-in Registrace v hotelu Hi! I ve booked Dobrý den! Rezervoval jsem si a single room in the name of... jednolůžkový pokoj na jméno... I have a reservation. My name is... Mám tu rezervaci. Jmenuji se... Hi! Do you have any vacancies? Dobrý den! Máte volné pokoje? I need a twin room for 2 nights. Potřebuji dvoulůžkový pokoj na 2 noci. What is the price of a single room? Kolik stojí jednolůžkový pokoj? Is breakfast included? Je snídaně v ceně? What is the check-out time? V kolik je nutné se z hotelu odhlásit? Is there the Internet here? Máte tady internet? Is the reception open 24 hours a day? Je recepce otevřená nonstop? Can you please wake me up at 7 o clock? Můžete mě prosím vzbudit v 7h? Is there room service? Máte pokojovou službu? Is there a bank near here? Je tu někde poblíž banka? UNIT 15 FOOD, DINING OUT & RESTAURANTS I d like a table for two, please. Are these seats free, please? Could we have a table at the window please? I ve got a table reserved. My name is Do you serve food? Do you have beer on tap? Could I have the menu please? Can I have?/i d like /I ll have Thanks, we re being served. I m sorry, we aren t ready yet. What would you recommend? What is...? What is it made of? Is any meat in it? Can I have the BLT without onions? Where are the toilets, please? Can we have the bill, please? I m sorry there must be a mistake on the bill. Can I pay by credit card? Chtěl bych stůl pro dva. Jsou tato místa volná? Mohli bychom dostat stůl u okna? Mám rezervovaný stůl. Jmenuji se... Vaříte? Máte točené pivo? Mohl bych dostat jídelní lístek? Mohu dostat...?/chtěl bych.../dám si... Děkujeme, dostáváme. Omlouvám se, ještě jsme si nevybrali. Co byste doporučil? Co je...? Z čeho to je? Je v tom maso? Mohu dostat BLT sendvič bez cibule? Kde jsou prosím toalety? Mohu dostat účet? Promiňte, ale v účtu musí být chyba. Mohu zaplatit kreditní kartou? 17

18 Can we pay separately? We ll pay together. That s OK. / Keep the change. Můžeme platit zvlášť? Zaplatíme dohromady. To je v pořádku. / Drobné si nechte. UNIT 16 CULTURE How was the film yesterday? Did you go see it? Yeah, don t even mention it. I was so excited when I heard my favourite book had been made into a movie, but it was a big disappointment. It was just terrible. Really? I m surprised. The reviews weren t so bad. Jaký byl včera ten film? Šli jste na něj? Ani to nezmiňuj. Byl jsem tak nadšený, když jsem slyšel, že z mé oblíbené knihy natočili film, ale byl jsem hrozně zklamaný. Bylo to prostě hrozné. Opravdu? To jsem překvapená. Kritiky nebyly tak špatné. 18

ENGLISH 3 UNIT 1 INTRODUCTIONS & SOCIAL LIFE PARTY AT ROCK CLUB 77

ENGLISH 3 UNIT 1 INTRODUCTIONS & SOCIAL LIFE PARTY AT ROCK CLUB 77 ENGLISH 3 Vážení studenti! Prosím netrapte se biflováním níže uvedených textů. Tyto budou v plném rozsahu zpracovány, vysvětleny a aktivně procvičovány v rámci vašeho kurzu. Pokud najdete chuť a čas, uvařte

Více

Unit 2. Unit 3. Známe se? (Setkali jsme se už někdy?)

Unit 2. Unit 3. Známe se? (Setkali jsme se už někdy?) English 2 Vážení studenti! Prosím netrapte se biflováním níže uvedených textů. Tyto budou v plném rozsahu zpracovány, vysvětleny a aktivně procvičovány v rámci vašeho kurzu. Pokud najdete chuť a čas, uvařte

Více

7 TRAVELLING 8 CULTURE 110. 9 SPORT 118.

7 TRAVELLING 8 CULTURE 110. 9 SPORT 118. OBSAH Úvod REFERENčNÍ část PÍSEMNÁ ZKOUšKA POSLECH S POROZUMěNÍM Informace o zkoušce 0. Zkouškové strategie. Cvičení typu pravda / nepravda (true/false). Varianta cvičení výběr odpovědí z více možností

Více

GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace. Alena Kuzmová. 2011 Computer Press Brno

GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace. Alena Kuzmová. 2011 Computer Press Brno GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace Alena Kuzmová 2011 Computer Press Brno ????????????? Get Talking! intenzivní kurz anglické konverzace ALENA KUZMOVÁ Computer Press, a. s., 2011. Vydání

Více

přepsat docela unavený včera italský

přepsat docela unavený včera italský Unit 1 1)Opakování mluvnice - present simple, past simple 2) Subject pronouns, object pronouns, possessive adjectives Čas k prostudování učiva: 7 hodin včetně konzultací Čas potřebný k ověřování učiva:

Více

V případě potřeby je možno konzultovat konkrétní problém s vyučujícím daného kurzu.

V případě potřeby je možno konzultovat konkrétní problém s vyučujícím daného kurzu. Unit 7 Přítomný čas prostý a přítomný čas průběhový Čas k prostudování učiva: 7 hodin včetně konzultací Čas potřebný k ověřování učiva: 1 hodina Telínová, A., kolektiv autorů: Eurolingua English 2 (kapitola

Více

STRUČNÝ SOUHRN ANGLICKÉ GRAMATIKY

STRUČNÝ SOUHRN ANGLICKÉ GRAMATIKY STRUČNÝ SOUHRN ANGLICKÉ GRAMATIKY Slovosled v anglické větě: oznam.věta: 1.podmět, 2.přísudek, 3.předmět, 4.příslovečná určení místa, času, způsobu např.: I did the homework easily at home yesterday. otázka:

Více

všechny tyto časy se nachází třeba v následujících větách na stejné vzrušující téma, namely uklízení pokoje

všechny tyto časy se nachází třeba v následujících větách na stejné vzrušující téma, namely uklízení pokoje ONE... BASIC TENSES nejdřív je samozřejmě třeba vysvětlit jak funguje základních řekněme osm časů, a to pokud možno v jedné hodině. studenti se v tom sice budou chvilku plácat, ale v konečném důsledku

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 3. 1. 2013

Více

Texty: Depeche Mode B-stran singlů (1981-1998)

Texty: Depeche Mode B-stran singlů (1981-1998) Texty: Depeche Mode B-stran singlů (1981-1998) Dreaming Of Me Light switch, man switch film was broken only then all the night, fuse tomorrow dancing with a distant friend filming and screening, I picture

Více

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé)

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková

Více

michael's story / 1 / meeting lisa

michael's story / 1 / meeting lisa michael's story / 1 / meeting lisa hello. my name is michael and I would like to tell you about a girl I know. she lives in california now but we used to spend a lot of time together when she was a teacher

Více

Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika. Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika

Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika. Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Text Iva Dostálová Kresby Pavel Kantorek Obálka a grafická úprava Fragment DTP s. r. o., Kamila Flonerová

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 ANGLICKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže

Více

VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů MZ 5 / VY_22_ANJ7_01-36

VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů MZ 5 / VY_22_ANJ7_01-36 VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1278 Název projektu Pojďte s námi

Více

Kurz anglického jazyka pro dopravce

Kurz anglického jazyka pro dopravce Kurz anglického jazyka pro dopravce Mgr. Barbora Kornecká AHOL Vyšší odborná škola, o. p. s. Praha 2007 1 Kurz anglického jazyka pro dopravce Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2007. Staroměstské

Více

SAMPLE PAGES kompletní lekce Unit 2. Odborná spolupráce Eva Paulerová, Danica Gondová, Hana Musílková a Jana Pernicová

SAMPLE PAGES kompletní lekce Unit 2. Odborná spolupráce Eva Paulerová, Danica Gondová, Hana Musílková a Jana Pernicová SAMPLE PAGES kompletní lekce Unit Zcela nový doplněk k přípravě nejen na maturitní zkoušku Skvělý pomocník pro rozvoj všech komunikativních dovedností Svěží materiál pro konverzační hodiny i domácí samostudium

Více

1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault.

1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault. Don Sparling 1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault. Angličtina používá according to, když jde o informaci získanou

Více

30.8.2010. 2. Minulý čas pravidelných sloves tvoříme přidáním koncovky ed k významovému slovesu. Minulý čas prostý má stejný tvar ve všech osobách:

30.8.2010. 2. Minulý čas pravidelných sloves tvoříme přidáním koncovky ed k významovému slovesu. Minulý čas prostý má stejný tvar ve všech osobách: 1 MINULÝ ČAS PROSTÝ PAST SIMPLE 1. Minulý čas slovesa to be se tvoří nepravidelně. 1. I was I was in Prague last month. Minulý měsíc jsem byl v Praze. 2. you were You were late. Opozdil jsi se. 3. he,

Více

VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k)

VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k) VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k) Společná část základní úroveň; poslech s porozuměním úloha 1 V prvním oddílu poslechové části testu žáci uslyší

Více

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego, OBSAH Úvod.. 3 Pracovní list 1 5 Worksheet 1.. 6 Worksheet 2..... 7 Pracovní list 2.. 8 Worksheet..... 9 Pracovní list 3.. 11 Worksheet..... 12 Pracovní list 4.. 13 Pracovní list 5.. 15 Pracovní list 6..

Více

Elementary. Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1. Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová. English for work, socializing & travel

Elementary. Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1. Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová. English for work, socializing & travel English for work, socializing & travel Elementary Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1 Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová Bohemian Ventures výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou

Více

lisa, mary & the mall / 1 /

lisa, mary & the mall / 1 / lisa, mary & the mall / 1 / Lisa: Hi Mary, I can't believe I've run into you here. I haven't seen you in ages. How have you been? Mary: Great, actually. I can't complain. What have you been up to? It seems

Více

Emily A. Grosvenor. Angličtina za 24 dnů Intenzivní kurz pro samouky

Emily A. Grosvenor. Angličtina za 24 dnů Intenzivní kurz pro samouky Emily A. Grosvenor Angličtina za 24 dnů Intenzivní kurz pro samouky Edika Brno 2013 Angličtina za 24 dnů Intenzivní kurz pro samouky Emily A. Grosvenor Překlad: Vilém Jungman Odborná korektura: Christopher

Více

S P E C I A L E D I T I O N

S P E C I A L E D I T I O N SPECIAL EDITION DEAR GUESTS AND PATRONS, The team at the InterContinental Prague are proud to celebrate 40 years of being a leading international hotel in this vibrant and intriguing city. Ever since the

Více

PREZENTACE V ANGLIČTINĚ

PREZENTACE V ANGLIČTINĚ PREZENTACE V ANGLIČTINĚ aneb The more languages you speak, the better! Prezentace by měla obsahovat: vaše jméno název co je účelem prezentace, proč dané téma prezentujete obsah hlavní body, o čem to bude

Více

WORDBUILDER. kurz anglického jazyka (cvičení + klíč na konci kurzu)

WORDBUILDER. kurz anglického jazyka (cvičení + klíč na konci kurzu) WORDBUILDER kurz anglického jazyka (cvičení + klíč na konci kurzu) Kurzy angličtiny vysíláme v rámci pořadu Dobré ráno s BBC - před sedmou a osmou hodinou. Souhrn všech lekcí z uplynulého týdne zařazujeme

Více

ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti

ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE AJMZD11C0T03 Maximální bodové hodnocení: 63 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky

Více

Slovníček a přehled české mluvnice

Slovníček a přehled české mluvnice English for Life Beginner Czech Companion Slovníček a přehled české mluvnice Gramatika v češtině Nová cvičení Slovníček v češtině MP verze slovníčku Tom Hutchinson Grammar reference Lekce 4 Zkrácené tvary

Více

STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK

STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK Vypracovala skupina pro přípravu standardů z anglického jazyka ve složení: Vedoucí: Mgr. Štěpánka Legemzová, ZŠ Angel, Praha 12 Koordinátor za VÚP: Členové: Mgr. Kamila Sladkovská,

Více