Kam na jídlo? E knihovna. Rozhovor s profesorem Červinkou. And much more...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kam na jídlo? E knihovna. Rozhovor s profesorem Červinkou. And much more..."

Transkript

1 Kam na jídlo? E knihovna Rozhovor s profesorem Červinkou And much more...

2 TABLE OF CONTENTS 2 Words from the editorial board...2 Interview of the Dean...3 Welcome to first year...6 New campus information...10 Students associations...17 Calendar of activities...21 Hradec Kralove Kind Hands...22 E-Library...24 What s going on in HK?...25 Scientific section...32 Check out the Czechs...34 People of the month...35 Culinary attractions...36 Politics...37 The debate s cars...40 Useful sentences for international students...42 Quotes...43 Arts section...44 Students s activities

3 3 Milí čtenáři, Pokud čtete tyto řádky, vězte, ţe se Vám dostalo do rukou, nebo spíše do počítače první číslo našeho nového fakultního časopisu. HK Chronicle je určen Vám všem, nejen těm, kteří si chtějí zkrátit dlouhou chvíli mezi učením, ale i těm, kteří by se rádi zapojili do jeho vzniku. Našim cílem je najít v řadách studenstva co nejvíce těch, kteří by se rádi podělili o svoje zájmy a zkušenosti s ostatními studenty. Od první myšlenky na vznik časopisu aţ do dnešního dne, kdy můţete být svědky jeho zrodu, uběhlo dost času. Doufáme, ţe naše snaha nepřijde na zmar a nebudete zklamáni. Záměrem HK Chronicle je býti pojítkem mezi českými, tudíţ domácími, a zahraničními studenty. A jak lépe se poznat neţ si přečíst o odlišnostech, zájmech a dědictví jiných kultur nebo mít moţnost seznámit se s názory lidí pocházejících z různých koutů světa? Chceme, aby si články mohl přečíst kaţdý student bez výjimky, proto je naší snahou mít články ve dvou jazycích, jak česky, tak anglicky. Cesta k spokojenosti čtenáře bývá sloţitá, musíte však míti na paměti, ţe tady i Vy můţete přiloţit ruku k dílu a udělat něco pro ostatní. Další číslo je plánováno na březen roku 2013 a je jen na Vás, kolik stránek bude čítat. Nemusíte být spisovateli, stačí jenom chtít. Čím více se Vás zapojí, tím lépe. Témat na výběr je mnoho, ale to sami poznáte, pokud budete pokračovat ve čtení. Upřímně doufáme, ţe v HK Chronicle si kaţdý najde to svoje. Přejeme hodně příjemně a uţitečně strávených chvil. A do dalšího roku jen to nejlepší. Vaše redakce Hi People and welcome to the 1 st ever issue of our school magazine, the HK Chronicle! We are all very proud and happy to have made it this far and we would like to thank all the students who have sent their contribution and made this project possible (special thanks to Mei Yee, 6 th year GM and Ari, 5 th year GM). In this issue, you would find more information about our new faculty buildings (with all the pictures), study tips from the library, how to get through 1 st year, Japanese recipes, what s going on in HK and so much more It s our hope that you will appreciate our efforts, encourage us and leave comments on our webpage that will help us improve the upcoming issues. The HK Chronicle is for all students and anyone can contribute in it. We strongly believe that we are ONE student body, despite our cultural and social differences and our main aim is to serve as a platform in which Czech and international students can come together, learn, exchange and express themselves in a free, open and respectable manner. We would like to wish you all a Merry Christmas and a Happy new year. Enjoy your holidays and mostly enjoy your free magazine: the HK Chronicle! For more information, Please visit our webpage and feel free to leave comments at: hkchronicle.wordpress.com Send your contribution to Or like us on Facebook: 3 2

4 4 Prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka Daniel : Někteří vyučující i studenti fakulty tvrdí, že se kvalita studentů rok od roku horší. Sdílíte tento názor? Prof Cervinka : Já také patřím k těm, kteří si myslí, ţe kvalita studentů je trochu niţší. Dle mého názoru je to dáno několika faktory. Jeden z nich je ta strašná kvantifikace vysokých škol v ČR. Respektive je moţné diskutovat o tom, ţe v populaci má být 50% vysokoškoláků, ale určitě ten nárůst neměl být tak rychlý. Během několika let se vytvořily desítky oborů, jejichţ úroveň je většinou naprosto nesrovnatelná s medicínou. Kdyţ si uvědomíme jaká řehole a zodpovědnost čeká lékaře za menší platy, tak skupina výborných středoškoláků, kteří nejsou úplně zacílení a je jim jedno, jestli budou dělat medicínu, biologii nebo informatiku, na medicínu nejde. Tím pádem se ta kvalita zhoršuje. Z mého pohledu, jakoţto učitele je také zajímavá ta ohromná variabilita mezi studenty. Je to zvláštní, ale jednou se sejde ročník, který je bezproblémový a pak za rok za dva přijde slabší. Na základě svých učitelských zkušeností tedy říkám: ano, kvalita je horší. D: Dá se nějakým způsobem definovat, co dělá ze studenta v budoucnu dobrého lékaře? P.C: Mou osobní zkušeností je, ţe ne všichni studenti z mého okolí, kteří měli samé jedničky a červený diplom, jsou nejlepší kliničtí doktoři. Kaţdý student by určitě měl mít chuť získávat nové vědomosti, znalosti, zlepšovat své praktické dovednosti, ale zase by se neměl soustředit pouze na školu. Jeho další zájmy, ať uţ v oblasti sportu či kultury, jsou stejně důleţité. Mohou se promítnout do jeho kariéry a v konečné fázi je tento student v praxi lepší neţ jiný, který celou školu poctivě vydřel. Otázkou tedy je, za jakou cenu těch vysněných studijních výsledků dosáhnout. Pak se také musíme dívat na jeho schopnost týmové spolupráce. Některé medicínské profese jsou absolutně závislé na týmu. I kdyţ bude student výborný, ale nebude mít tu schopnost spolupracovat, podřídit se v kolektivu, je to špatně. My umíme v přijímacím řízení vybrat pouze ty studenty, kteří měli schopnost a vůli se to všechno potřebné naučit. Bohuţel nemůţeme vybrat ty, ze kterých jednou budou dobří doktoři. Medicína je naštěstí tak heterogenní, ţe zde můţe uspět jak samotář se svou svobodou a svou vlastní zodpovědností, tak i týmový hráč, nebo někdo, kdo potřebuje klid na rozmyšlenou, aby udělal geniální diagnostiku, stejně jako impulsivní typ, protoţe jsou obory, kde čas na přemýšlení prostě není. Dovolil bych si říct, ţe krása medicíny tkví v tom, ţe jsou velmi různé poţadavky na jednotlivé doktory. D: Další otázka je trošku osobnější: Jakým studentem jste byl Vy? Neměl jsem červený diplom, těsně mi unikl, ale to bylo kvůli jedné zkoušce. Ne ţe bych nebyl schopný se to naučit, byla tam i ta moţnost zkoušku zopakovat, ale já jsem řekl, ţe mi to za to nestojí. Ve škole jsem neměl nikdy problém. D:Takţe jste byl spíše studijní typ... P.C: Ano. V podstatě si myslím, ţe ještě pořád jsem studijní typ. Nedělá mi problém sednout si a začíst se, věnovat čas studiu. Jde tam hlavně o rozpoloţení, nemůţe si člověk říct: Proč bych si měl číst, kdyţ si můţu jít zahrát fotbal? Já jsem měl priority trošku jiné. Kdyţ jsem si něco četl, bavilo mě to. D:Existují nějaké statistiky, jak si vedou absolventi naší fakulty? P.C:Dobrá otázka. Je to jednou z novinek, co jsme zavedli teď během těch dvou let, co jsem ve funkci: nastartovali jsme projekt, kterému říkáme Absolvent. První podmínkou bylo získat adresy absolventů a navázat s nimi komunikaci. Posíláme jim pak dvakrát do roka stejnojmenný bulletin s aktualitami, co se na fakultě děje i po stránce kulturní. Teď bychom z toho rádi něco vytěţili, ve smyslu získat zpětnou vazbu, případně i pomoc. Například někdo z našich absolventů můţe být úspěšný v byznysu, stane se ředitelem nemocnice a nabídne nám spolupráci. Statisticky zpracované údaje získáváme o absolventech doktorských programů, kdy se rozesílají dotazníky, na které se v určitých intervalech odpovídá, coţ se pak zpracovává. Víme například, ţe spousta lidí odjíţdí kaţdý rok do Ameriky na Mayo Clinic a všichni dávají velmi pozitivní odpovědi, v řadě případů jsou tak dobří, ţe je jim nabídnuto, aby příští rok přijeli znovu. Několik jich tam dokonce zůstalo, v současnosti vím o dvou studentech z anglické paralelky. Prozradím novou ideu, kterou máme pro toto funkční období: aplikovat ten jediný systém, který svět akceptuje, tedy oficiální zkoušení na několika úrovních, co organizují USA, kdyţ tam chce někdo přijít. Já toto osobně povaţuji za objektivní měřítko do budoucna. Z našich studentů prošlo relativně málo a to jsou pouze ti, kteří tam opravdu chtějí pracovat. Poţádali jsme organizaci, která tyto zkoušky v USA pořádá, jestli bychom se nemohli stát jejich zkušebním místem v Evropě. Určitě by se účastnila podstatná skupina našich studentů a kdyby uspěli, rozhodně by to byl objektivní, nezpochybnitelný důkaz o úrovni našich studentů. P.C: Já jsem byl v podstatě dobrým studentem (usmívá se). 4 3

5 5 D:V čem spočívá tato zkouška? P.C: Existuje CD s podrobnými informacemi, kde jsou přesně dané otázky pro konkrétní obory. V USA se pro tento účel pořádají kurzy s cílem zvládnout tyto zkoušky. Jde o to, zvyknout si na daný typ otázek. Musela by se tedy najít skupinka lidí ochotných tomu věnovat čas a nějakým způsobem je namotivovat. D:V různých ţebříčcích lékařských fakult se LFHK nevyskytuje na prvních příčkách. Plánujete pořádat nějakou kampaň, jak to zlepšit? P.C:Můj názor na toto je vyhraněný a to vyhraněný negativně. Já si myslím, ţe je to stejné, jako kdyţ redaktoři novin dělají hitparádu čehokoliv - je to děláno bez hlubší znalosti problému. V HN býváme nad lepší polovinou, ale parametry, které jsou v tomto případě brány v potaz, podle mne vůbec nesouvisí s kvalitou. Například dělání poměrů mezi přihlášenými uchazeči a přijatými studenty je naprostý nesmysl. A nebo ještě lepší - počet studentů na jednoho učitele.?! Negativní názor mám také na akci, která teď probíhá, kdy sami studenti jednotlivé fakulty hodnotí na webu. To je čistě otázka toho, kdo jde volit. To je jako s politickými stranami v naší republice: jsou strany, jejichţ příznivci berou volby jako povinnost a jiné strany, které takový reţim nemají. Naše fakulta o této akci na svém webu neinformovala, ale jedna nejmenovaná fakulta na svých internetových stránkách uveřejnila výzvu děkana, aby se do tohoto programu studenti zapojili a volili. O čem pak takový způsob hodnocení je? Toto je typická novinařina. Zpětná vazba od studentů je nesmírně důleţitá, ale hodnocení fakulty nemůţe stát pouze na tomto. Anne: Prof Červinka,while I was preparing for this interview, I have looked at your CV and found out that you have managed 2 degrees at the same time. You had a PhD in physiology of animals in 1980 but your entered medical school in How did you manage your time between those 2 fields? Prof Cervinka: I er I managed. It was not a very easy period of my life. At high school there was a club of young people really into biology so we spent every weekend here at faculty in the labs. It was my first contact with LFHK. The majority of members of this club was focused on medicine, but in that time I was doing my first experiments with animals which I liked more than the clinical part.therefore I had a big problem to decide in which faculty I should go to faculty of science or faculty of medicine. Eventually, I started in Prague at the Faculty of Sciences, physiology department. We learned both animal and human physiology, hence I had quite good knowledge of human body too. After graduation I worked for three years in Prague on my CSc. (equivalent to PhD.) and in that time I recalled all my knowledge of human body and attended LFHK. After finishing I started to work here at the biology department. A:How was medical school back then? I mean did you have weekly microtests?... P.C:I must say that the main principe is more or less very similar. Actually there was nothing like hand-outs, Google, Wikipedia etc. but the whole philosophy of the course was quite similar. Even the ratio of number of students to number of teachers was almost equal. Sure, there are new topics, new type of education (videos, moodle etc.) but the main goal above the studies is the same. What is absolutely amazing is that you have all the lectures on the net. If somebody is so enthusiastic he can prepare for the lectures and be ready to get all the information.and in that time it was difficult to change something in scripta. You had to go through long bureaucratic ways to actualize that. Today you can just change something in the presentation. So all the work with the information is quite faster. A:You became head of the department of medical biology and genetics at this faculty in 1991 and dean in How do you juggle your time between those 2 positions? P.C:Well, there were no dramatic changes in 2010 because I was vice-dean for research and post-graduate program for almost 20 years. I have simply switched to another area. For me it was not big issue. You know, me and my wife work here, our kids are grownups and we live only 10 minutes away from the faculty, so we spend almost hours every day here. This is how I manage to fulfill all my obligations. There are only very few deans who still teach in their position and I am one of them (smile). A:Is it possible for international and Czech students to do their practical together? P.C:I personally don t have anything against it, but there is big legislative issue. According to the law, foreign students have to have their own program taught in English and that s what they pay for. If they studied with Czechs, they would have to attend Czech program which is free, but taught in Czech. We can for example make some voluntary subject and it can be anything (lectures, labs, whatever). It would definitively help to establish some links between all students. We have to stimulate contact between foreigners and Czechs. 5 4

6 6 A:Do you know the percentage of doctors graduating from this faculty and getting a job abroad? P.C:We don t have exact statistics, but I know plenty of really successful students working abroad. For example, we have two Indian students who graduated two years ago applying for their green card to work at Mayo Clinic, which is a really prestigious clinic. Another student from Germany, graduated two or three years ago and works now as a head of department in a hospital in Austria. And we have many stories like these. A:Prof Cervinkova is a very strong woman, how did you get her to marry you? P.C:It was not so complicated (laughs). I am not pretty sure if I had to convince her. We know each other since high school. We attended the same high school and even the biology club too.it got more serious when we were on a trip, in UK for three weeks in 67. After that, it was a relatively long way with all the natural steps to our relationship. We have been married for 39 years now, almost 2/3 of my life! Interviewed by Anne, 4th year GM and Daniel Burkus, 1st year GM Petra Zuzana To Our Dear Secretaries! Have you ever wondered how is it like to be at the service of more than 200 students, coming from all over the world? Well, it s must be a very stressful task indeed. However, when you meet our secretaries, you are not going to think that way. I would like to introduce you to Zuzana Ticha and Petra Hovorkova. When we are locked outside our flat, are applying for a visa, a bus card or are looking for an accommodation in HK, they are the only names that usually come up to our minds. Here is a very small list of what they usually do for us. - Guidance for Visa applications, Communication with the police, - Help with the Accommodation, transport, parcels of students, - Application forms, organization of the entrance exams, - Contact with students before their arrival to HK, enrollment week, - Assistance in opening a bank account, health insurance, criminal records. Things to know Zuzana has been working here for 8 years already and for Petra it has been 2 years. They have 5 weeks of holidays throughout the year: 3 weeks during the summer, few days during Christmas time and couple of days off now and then) Call it multitasking at its best, we all owe them a lot. I personally feel indebted to them. So in the name of all students from the English Program, and from the bottom of my heart, I would like to say a big THANK YOU. Contacts Zuzana Ticha, Petra Hovorkova Study division - English study programs tel: , fax: By Anne, 4 th year GM. 6 5

7 7 Congratulations to you all for getting into Medical school! What an achievement and a welldeserved source of pride! The good news is: You are only few days (few years to be more exact) from achieving your lifelong dream or your parents dream, depending on the person who made that decision. For some, it might take 6 years exactly, for others just a bit more, and others, less than that. No matter how long it takes you, one Keep your head up thing is for certain: you are stuck in here like the rest of us at least for a little while. So I have this 1 st advice to welcome you to HK: keep your head up no matter what!. In Histology, my average was quite good. I failed a few of them (not a big deal, as long as you keep track of your average). Passed the 1 st embryo, had to repeat the 2 nd embryo test. Failed the winter credit, passed it the 2 nd time. Biophysics and biostatistics weren t a big issue. Latin was ok and I was doing Czech almost every day, so everything was fine there. So by the end of the summer semester, to summarize everything I had to do (additionally to all the normal credits, of course) - Credit test for all the micro tests in anatomy - GIT and CNS credit -2nd Embryology test in Histology Had to pass all of them in order to get my credits and sit for an exam. Despite all this. I managed to pass 1 st year in mid- July. Wanna know how I did it? well, here are some tips: Moving on to the bad news: Not all of you will make it to 2 nd year! Don t get me wrong, you might be the 1 st year of all the first years ever to actually have a 100% success rate to 2 nd year, anything is possible under the sun right? However, the reality is always stronger that a wishful thinking. 1 st year is hard man. As a matter of fact, very hard! Not everyone has the abilities to cope with weekly tests, in a new country, far from family and loved ones, with people that not only are complete strangers to us but are also very annoying sometimes. All this is psychologically draining and yes, I have been there, we all have been there! But if we went through it and survived it, then why can t you? First let me share with you my story. When I was in First year, we were 50 students I think, and I was in group 1 which was actually the worst group to be in because on Thursday, we had 2 micro tests: Histology and Anatomy. The other days, of course we had the usual tests, you guys already know them. When I first arrived, I didn t know anybody in this place. To make matters worse, I was (and still am) the only student from my country. Not being the party type, I didn t go out much, even if I had time Nevertheless I thought to myself that as I was already here, I better survived! And this is exactly what I did. In anatomy I failed almost all the micro tests (this may be surprising for some, but it s completely true). Honestly guys, every morning I came prepared, I knew my stuff inside out trust me, but for some reasons, I was always failing those bloody micro tests! By the end of summer semester, I had to write the credit test for all the micro tests, could you imagine? Of course, there was only a few of us in this mess, as most of my classmates were good and consistent throughout.besides, I had to repeat CNS and I failed GIT by 3 marks, so I had to do it again too. Spot test and dissection were alright, fortunately. Take care of your mental health: I m serious here! Your 6 years in medical school are not going to be worthwhile if you end up completely crazy by the time of your graduation. I don t know how many times I actually wanted to give up because of the stress but I found out that, many of my classmates had exactly the same thought. So when I felt that it was simply too much, I would stop everything and I would go jogging, swimming or go for a trip (I would go with my books of course). So if you feel on the verge, stop everything and go for a while. Then come back brand new. Solidarity is the key: spend time with your classmates, you will actually find out you are not the only one who feels the way you feel and by supporting each other, you can actually make it together. Talk to people around, ask for advices and believe me, people will be willing to help you out and encourage you. Take every subject seriously: Don t believe those who tell you oh you can t fail because of Czech, No one has ever failed because of Biophysics. This is simply not true! Study as if each subject is the only one you had left to make it! Give your best and stay focused. Perseverance is the key: 50% of my class didn t make it to 2 nd year. 3 dropped out, and among them there was one who surprised everyone. The student in question passed all the micro tests and was among the best in my class. That student passed the histology exam but left before the last exam, anatomy. 7 6

8 8 So I am asking you: what s the point of winning all the battles if you give up on the last and most important one? Those who had failed the year were actually far ahead of me because most were passing their micro tests in anatomy (it means that they didn t have an additional credit to do). Their average was also good in histology. But you know what? I decided to ignore all this and persevere and eventually it came out ok. Believe in yourself: No one is responsible for your successes or failures in life, but you. Right now you are the only one in charge of your life. Therefore you must, have, should, believe in yourself no matter what! I made it, despite all the odds and many before me have made it too, simply because we all believed we could do it. It s our turn now to tell you, loud and clear, unanimously: YES YOU CAN! Anne, 4 th year GM lllustrated by Soňa Mečířová, 2nd year GM What s the point of winning all the battles, if you give up on the last and most important one? 8 7

9 9 Velmi vám všem gratuluji, ţe jste se dostali na medicínu! Významný to úspěch a zaslouţilý zdroj hrdosti. Dobrá zpráva je, ţe jste pouze pár dní (pár let, abychom byli přesní) od dosaţení Vašeho ţivotního cíle či přání Vašich rodičů to záleţí na osobě, která rozhodla pro medicínu. Pro některé to tu bude trvat 6 let, pro některé trochu déle a pro ostatní méně neţ to. Bez ohledu na to, jak dlouho Vám to potrvá, Držte hlavu nahoře jedna věc je jistá jsme tady všichni na jedné lodi. Minimálně na chvíli. Takţe tady pro Vás mám první radu na uvítanou: drţte hlavu nahoře ať se děje co se děje! Teď ke špatným zprávám ne vy všichni se dostanete do druháku. Ok, moţná se mýlím a vy budete první první ročník, kde se 100% lidí dostalo do druháku. Vše je moţné, ţe? Bohuţel, realita je vţdycky tvrdší neţ zboţné přání. Prvák je těţký. Pod tíhou důkazů velmi těţký! Ne kaţdý má schopnost se vypořádat s kaţdotýdenními testy a k tomu být v novém městě či dokonce zemi, daleko od rodiny a milovaných, s lidmi, kteří jsou pro nás absolutně cizí a občas i dosti otravní. Všechno tohle je psychicky velmi vyčerpávající a ano, byla jsem tam také. Všichni jsme tam byli. Ale my jsme to prošli a přeţili, tak proč byste nemohli vy? Sdělím vám svůj příběh. Kdyţ jsem byla v prváku, bylo nás tam asi 50 a já byla v 1. studijní skupině, která byla nejhorší skupinou, kam jsem se mohla dostat, protoţe jsme měli ve čtvrtek 2 mikrotesty histologii a anatomii. V ostatních dnech jsme samozřejmě měli všechny ostatní testy, které uţ asi znáte. Kdyţ jsem poprvé přijela, nikoho jsem tu neznala. Aby to bylo ještě lepší, byla a stále jsem jediná studentka ze své země. Jelikoţ nejsem zcela vyznavač různých párty, nechodila jsem moc ven, přestoţe jsem měla čas nicméně řekla jsem si, ţe uţ jsem se sem jednou dostala, tak bych to měla přeţít. A přesně to jsem také udělala. V anatomii jsem pokazila téměř všechny mikrotesty (ačkoliv mě to nyní překvapuje, je to pravda). Upřímně, kaţdé ráno jsem na praktika přišla připravena, znala jsem látku i pozpátku, ale z nějakého neznámého důvodu jsem kazila všechny ty zpropadené mikrotesty. Umíte si to představit? Ano, bylo nás tam pouze pár v takovémto bahně, ostatní byli dobří a zvládali to. Kromě mikrotestů jsem musela opakovat CNS i GIT. Naštěstí se mi podařil alespoň praporkáč a předávka pitev. V histologii byly moje výsledky vcelku dobré. Pokazila jsem pár testů, ale to nebyl problém, dokud jsem si drţela svůj průměr. Zvládla jsem první test z embryologie, druhá jsem opakovala. Zimní zápočet také úplně nevyšel, takţe i ten jsem dělala znovu. Latina byla ok a Češtinu jsem si projíţděla kaţdý den, takţe tady bylo vše v pořádku. Vytrvalost je úspěch napodruhé. Biofyzika a biostatistika, to šlo. Takţe abych to shrnula, na konci letního semestru jsem musela udělat (navíc ke všemu ostatnímu) všechny anatomické mikrotesty, GIT a CNS a druhý test z embryologie. Musela jsem to udělat, abych se dostala ke zkoušce. Přes toto vše jsem však prvák úspěšně prošla uţ v červenci. Chcete vědět, jak na to? Zde jsou nějaké rady: Učit se + učit se + učit se = projít. Nevím, kolikrát musím zdůraznit důleţitost studia pro projití, ale pokud to chápete, jsem ráda. Jste na medicíně, takţe byste měli vědět, ţe bez učení se do úmoru, aţ k úplnému zbláznění, to nejde. Dávejte pozor na svou psychickou pohodu. Myslím to váţně! 6 let na medicíně vám bude úplně k ničemu pokud vylezete psychicky labilní. Ani nevím, kolikrát jsem to všechno chtěla vzdát kvůli stresu, ale uvědomila jsem si, ţe hodně mých spoluţáků na tom bylo úplně stejně. Tákţe, kdyţ jsem se dostávala do těchto myšlenek, raději jsem šla běhat, plavat či šla někam na výlet (samozřejmě s učebnicemi). Pokud tedy ucítíte přílišný nápor, raději to vše stopněte, běţte se odreagovat a vraťte se jako nový. Solidarita je klíč. Snaţte se trávit více času se spoluţáky. Uvědomíte si, ţe nejste jediní, kdo se cítí tak špatně a s pomocí ostatních to společně zvládnete. Mluvte s lidmi okolo sebe, ptejte se na rady. Věřte mi, ţe vám všichni poradí a pokusí se vás podrţet. 9 8

10 10 Neberte ţádný předmět na lehkou váhu! Nevěřte těm, kteří říkají: Prosím Tě, na latině nemůţeš skapat., Neznám nikoho, kdo by nedal praporkáč, atd. To prostě není pravda. Učte se na kaţdý předmět, jako by to byl ten poslední, co vám zbývá do druháku. Makejte naplno a zůstaňte soustředění! Vytrvalost je úspěch. 50% mých spoluţáků se nedostala do druháku. Od jednoho z nich to nikdo nečekal. Byl to student, který prošel všemi mikrotesty a byl jedním z nejlepších ze třídy. Dotyčný dokonce udělal i zkoušku z histologie, ale před poslední, anatomií, to vzdal. Ptám se tedy: jaký mělo význam vyhrát všechny bitvy, kdyţ tu poslední a nejdůleţitější vzdáte? Většina z těch, kteří se nedostali dál, byla mnohem dál neţ já. Prošly mikrotesty (tudíţ nemuseli psát doplňkový test z celého semestru) a v histologii si také vedli dobře. Ale víte co? Rozhodla jsem se to ignorovat a vytrvat. No a podívejte Věřte si! Nikdo jiný není zodpovědný za vaše ţivotní úspěchy či prohry neţ vy sami. Teď jste jediný, kdo řídí vlastní ţivot, proto byste si měli věřit ať se děje, co se děje. Já jsem se dostala aţ sem i přes všechny ty překáţky a neúspěchy. A mnoho dalších přede mnou. A všichni jedině proto, protoţe jsme si věřili. Je tedy naší povinností vám teď sdělit, jasně a hlasitě, jednomyslně: TY TO DOKÁŢEŠ! Anne, 4th year GM Illustrated by Soňa Mečířová, 2nd year GM translated by Daniel Burkus, 1st year GM What s the point of winning all the battles, if you give up on the last and most important one? 10 9

11 11 Ok, not literally...but ultra equipped laboratories that you usually see on your TV screen will perhaps crop up in our beautiful city. Would you like to take a nap during lectures in bigger lecture halls with better desks? Do yo want to use tools that have cost tens of thousands CZK, during your research work? Do you have an inner desire to meet up with some handsome mates from the faculty of Pharmacy? I can surely tell you one thing: in few years, all this will be possible. The University has decided to improve the quality of education and research activities in these 2 faculties in HK and maximalize its applicability. What does that mean for us? New university campus with all the ingredients of a typical college life sciences, getting a Nobel prize, education, relationships and gossips... And you know what is even more awesome? It will stand right next to the FNHK (hospital) and the Military medicine faculty, which means that we will have everything really close. Campus in numbers The whole campus is going to be built in three stages (viz. map) and eventually, the complicated traffic situation at the crossroads next to the hospital and the limited number of entrances to the hospital is going to be solved. The entire campus will be located on a land with an area of m2, on both sides of the road. By the end of the construction the total floor area of both faculties will be increased by m2. So the average floor area per student, which is recommended for this type of faculties set at 15 m2 is currently at the Medical Faculty 5.09 m2, and at the Faculty of Pharmacy 9.12 m2. How much money will it cost us? Some 398,1 millions, overall. But don t worry, we won t have to break our moneyboxes because 85% (338,4 mil. CZK) will be provided by our twelve-star mother and the rest 15% (59,6 mil. CZK) will paid by the taxpayers of Czech republic. When we can enjoy this? Full operation of the first building is planned for the Structure of the campus The management and administration (including meeting rooms for committee meetings, Scientific Council, etc.) Integrated teaching facilities (library, a center for scientific information, IT department, lecture halls, computer center for students, foyer, bar, event. Dining room) An educational object for the pharmaceutical fields (with an auditorium and several seminar rooms): Department of Pharmaceutical Technology, Pharmaceutical Chemistry, Pharmacognosy, Social and Clinical Pharmacy An educational facility for medical fields (with an auditorium and several seminar rooms): morphological constitution, practical medicine, social medicine An educational object of propedeutics and joint preparatory courses (including the department of physics, biochemistry, physiology, pathophysiology, pharmacology, medical propedeutics) A Centre for scientific research work and doctoral studies A Centre for Bachelor studies A Sports complex and sports pavilion (including physiotherapy, gymnasium) Accommodation and catering pavilion (for around 1,000 visitors students, 200 mobility) An University Club Big step According to the words of the Rector prof. Hampl, the university should become one of the most elite universities in the world because of this high-tech joy. It s a small step for LFHK, but a big leap for the development of the entire college education in HK. to paraphrase our Dean, prof. Červinka. In conclusion Well, now we just have to hope that embezzlement of money won't slow down this beautiful project. So I keep my fingers crossed and I m looking forward to meeting you in that new beautiful place. By Daniel Burkus. 1st year GM. The following objects and functional units are planned: 11 10

12 12 ok, ne ve skutečnosti, ale ultra vybavené laboratoře, které můžete občas vidět na obrazovce se možná objeví i u nás. Chtěli byste si pospávat na přednáškách ve větších prostorách s lepšími stolky? Či snad byste si přáli držet v ruce při výzkumné práci nástroje za desetitisíce? A nebo je za tím prozaičtější přání stýkat se s krásnými kolegyněmi a kolegy z Faf HK? Mohu Vám sdělit jediné: všechno bude. Univerzita se totiž rozhodla zvýšit kvalitu výuky i výzkumné činnosti na obou svých fakultách v HK a maximálně zvýšit jejich aplikovatelnost. Co to pro nás znamená? Nový univerzitní kampus plný všeho, co se na VŠ takovéhoto zaměření provozuje výzkumu, získávání Nobelových cen, výuky, vztahů a klepů. A víte, co je pecka? Bude to stát hned vedle nemocnice a Fakulty vojenského zdravotnictví, takže to budeme mít všude blízko. Kampus v číslech Celý kampus se bude stavět ve třech etapách (viz. mapa) a současně s ním se vyřeší obtížná dopravní situace na křižovatce u FNHK stejně tak jako nedostatečný vjezd do FNHK. Bude ležet na pozemcích o rozloze m2, po obou stranách silnice. Na konci výstavby dojde k navýšení celkové užitné plochy obou fakult o m2, takže průměrná užitná plocha na jednoho studenta, která je u typu obou fakult doporučována na 15 m2 a v současné době je u Lékařské fakulty 5,09 m2, u Farmaceutické fakulty 9,12 m2, dosáhne znatelného navýšení. Kolik že tento výstřelek bude stát? Celkově nějakých těch 398,1 mil. Kč. Ale nebojte, nebudeme muset rozbít prasátko, neboť 85% financí (tedy 338,4 mil. Kč) poskytne naše dvanáctihvězdičková máma a zbylých 15% (59,6 mil. Kč) zaplatí daňoví poplatníci ČR. Kdy si budeme moci výše zmíněné radůstky užívat? Plný provoz prvního objektu kampusu je v plánu na Struktura kampusu Objekt integrovaných výukových prostor (knihovna, středisko vědeckých informací, oddělení výpočetní techniky, posluchárny, počítačové centrum pro studenty, foyer, bufet, event. jídelna) Výukový objekt farmaceutických oborů (s posluchárnou a několika seminárními místnostmi): katedry farmaceutické technologie, farmaceutické chemie, farmakognosie, sociální a klinické farmacie Výukový objekt lékařských oborů (s posluchárnou a několika seminárními místnostmi): morfologické ústavy, praktické lékařství, sociální lékařství Výukový objekt propedeutických a společných přípravných oborů (mj. katedry fyziky, biochemie, fyziologie, patologické fyziologie, farmakologie, medicínská propedeutika) Centrum vědeckovýzkumné práce a doktorandských studií Centrum bakalářských studií Sportovní areál a pavilón sportovních aktivit (včetně rehabilitace, tělocvičny) Ubytovací a stravovací pavilón (pro cca 1000 návštěvníků studenti, 200 mobility) VŠ klub Velký krok vpřed Dle slov rektora univerzity prof. Hampla by se univerzita díky této high-tech radosti mohla vyšvihnout mezi nejelitnější vzdělávací instituty známého vesmíru. Je to malý krůček pro LFHK, ale velký skok pro rozvoj celého vysokého školství v rámci HK. parafrázoval prof. Červinka, děkan fakulty. Závěrem No, nyní nezbývá než doufat, že se neprojeví nehezká schopnost národa českého - vytunelovat a zapomenout. Tudíž držím palce a těším se, až se potkáme na tom novém krásném místě. By Daniel Burkus. 1st year GM. V rámci struktury kampusu jsou zvažovány následující objekty a funkční celky: Objekt vedení fakult a správy budov (včetně zasedacích místností pro jednání komisí, Vědecké rady apod.) 12 11

13 Just have a look at how our new campus is going to look like...amazing isn t it?

14

15

16

17

18 18 ANSA HRADEC KRALOVE ANSA - Association of Norwegian Students Abroad founded in 1956 is a non-profit and independent organization voicing the interests of Norwegian students studying abroad. Our aim is to maintain and promote the educational, cultural, social and economic interests of Norwegian students abroad. Currently nearly Norwegian students are studying abroad in over 90 countries. 44 of these students are studying in HK! Our local board here in Hradec Králové has accomplished a lot in the past years, and our goals are not only to voice the interests of the Norwegian students, but also to create a multicultural community regardless of the nationality and religion. Naturally we focus our attention on Norwegian traditions such as Christmas parties, Russefeiring and the celebration of our national day, the 17 th of May.Such events might not be appealing to everyone,but the Pub Quiz, Pub Crawl, Practical Training (IV needles) and Apartment roulette have attracted more international students. Apart from working on these events here in HK, we are also working in close cooperation with the ANSA boards in Prague, Brno and the ANSA Czech Republic. At the moment we are working on bigger events such as the Christmas party in Prague, a concert, a medical congress held in Czech Republic by Norwegian doctors and Skiingtrip to Austria in March. We also send representatives back to Norway for the entrance exam to attract prospective applicants to our school, and then we hold info meetings for new students. The innovation this year is the Squash tournament. Basically, the best players from three cities Prague, Brno and HK are to compete in a Championship that will be held during Spring in one of these cities. ANSA is also proud to present you its newest offer for i n t e r n a t i o n a l students - ANSA-HK friend! The price is 600 CZK, and the membership last for 1 year, starting from the day you pay. 1) Half-price in Pubquiz 2) Membership price for our international events 3) Preemptive rights to attend limited space events Many of you already follow us at our ANSA Hradec Králové page on Facebook, where all the necessary information about our upcoming events are available, so stay tuned! We will do our best to make YOUR study time here in HK as memorable and enjoyable a s p o s s i b l e J Say yes to life! - Si ja til livet! ANSA HK! ANSA Hradec Králové: The Board President - Christine Normann Vice president - Anette Firing Secretary Viktoria Lovisa Evelyn Håkansson Economy Susanna Valland Communication Kristina Willoughby Events Christoffer Brovold Events Johannes Haga Miscellaneous Alexander Braathen Miscellaneous Philip Kaiser For more information ANSA HK Kralove/ Kralove/ ?ref=ts&fref=ts 18 17

19 Few pictures of our events...you are welcome to join us too ;)! 19 IV Needle practical training Christmas Dinner National Day in HK Pub Quiz 19 18

20 ASM (Asociace Studentů Medicíny) Asociace studentů medicíny je organizace, která je vedena samotnými studenty Lékařské fakulty v Hradci Králové. Nejvyšším orgánem asociace je sedmičlenná Výkonná rada, která je volena kaţdý rok na valné hromadě. Cílem této organizace je stát se oporou ve studiu všem studentům, pomoci jim se začleněním do kolektivu prostřednictvím společenských a sportovních akcí. Nejviditelnější aktivity ASM jsou: Studentské centrum ASM FIT club Počítačová místnost Hudební místnost Videoklub Mikroskopová místnost TOM-ík Reprezentační ples LF a ASM Tématicky zaměřené večírky v AC klubu Členové výkonné rady ASM pro rok 2012/2013: Prezidentka Aneta Matulíková Víceprezidentka Petra Brejchová Pokladník Karel Horký Koordinátor pro sponzoring - Tomáš Maruškin Šéfka ASM centra Aneta Mitrengová Vedoucí TOMíka Jana Viktorová Zapisovatelka jednání Kristýna Kučerová Studentské centrum ASM Studentské centrum ASM se nachází na VŠ kolejích Na Kotli - blok A4, 2. patro, dveře č Otevřeno od Pondělí do Čtvrtka, 15:00 21: Na jeho provozu se podílejí sami studenti LF. Nabízíme zde nejen kopírování a tisk (barevný i černobílý), ale také výrobu vazeb, skenování, některé studijní materiály k ofocení, trička s logem ASM, půjčujeme zde histologické preparáty s moţností jejich studia v místnosti vybavené mikroskopy a funguje zde internetová poradna. Většina sluţeb je za mírný poplatek (ceník sluţeb naleznete na webových stránkách nebo na nástěnkách ASM), přičemţ členové ASM mají obvykle výraznou slevu. Nutno zmínit, ţe ochotní kopírovači vţdy rádi pomohou a poradí, pokud to je v jejich silách a jsou-li z vyšších ročníků a v obzvláště sdílné náladě, často utrousí i uţitečnou poznámku o průběhu výuky a zkoušek. A protoţe nejen studiem je medik ţiv, dozvíte se zde také informace o mimoškolních aktivitách, které ASM pořádá či zaštiťuje. TOM-ík neboli Turistický Oddíl Mediků je určen pro všechny sportovní nadšence. Jeho hlavní aktivitou je pořádání jednodenních výletů po zajímavých místech naší země. Hlavním cílem je nejen poznat krásy naší přírody, ale také si odpočinout od kaţdodenního sezení nad učením a poznat nové přátele anebo utuţovat vztahy se spoluţáky. Během roku se náš oddíl vypravuje na několik výletů. Na podzim se můţete s TOM-íkem vypravit do Adršpašsko-teplických skal nebo Broumovských stěn. V zimě jezdíváme na běţky do Krkonoš a s příchodem jara se se zimou tradičně loučíme nejoblíbenějším výstupem na Sněţku, který se také pyšní největší účastí. Před začátkem letního zkouškového se pak koná výlet poslední, který je většinou zaměřený do okolí Hradce, na pardubickou Kunětickou horu nebo do vzdálenějšího Českého ráje. S TOM-íkem můţe na výlet vyrazit opravdu kdokoliv, stačí jen sledovat letáčky na nástěnkách po kolejích či události na facebooku. Není nutné se hlásit předem, stačí se jen ve správný den a ve správný čas dostavit na určené místo. Členství v ASM není podmínkou, ale je určitou výhodou, protoţe členové dostávají výrazný příspěvek na jízdné. Takţe turisti a výletníci, těšíme se na vás na nejbliţším výletě. Neváhejte a připojte se k nám. By Aneta Matulikova, 4th year GM 19

21 ASM (Association of Medical Students) 21 It is operated by students themselves. Our services include copying and printing (black and white or coloured), bindings for papers, scanner, some studying materials for copying, t-shirts with ASM logo. We also lend histological slides. Association of Medical Students is an organization which is led by students of Faculty of Medicine in Hradec Králové. The supreme body of the association is its Executive Board which consists of seven members. The Executive Board is elected every year during the General Assembly. The main aim of our organization is to serve as a support to all students, to help them with their studies and their integration within their school year, by organizing social and sport events. The most visible activities of ASM are: Student s Copy Center FIT Club PC room Musical room Movieclub Microscope room TOM-ík Medical ball Parties in AC club The board for 2012/2013: President Aneta Matulíková Vicepresident Petra Brejchová Economy Karel Horký Sponsoring Tomáš Maruškin Leader of ASM Center Aneta Mitrengová Leader of TOMík Jana Viktorová Secretary Kristýna Kučerová Student s Copy Center The Student s Copy Center is located at the dormitory Na Kotli, A4, 2 nd floor, door n.223. Opening hours are: Monday to Thursday from 15:00 to 21:00. Most of our services are charged but for a low fee (the price list is available on our web site). The members of ASM usually have a discount. Another good thing to mention is that the workers in our Copy Center always try to be helpful and can give you some useful tips about studying. You can also find out about other activities of ASM too. TOMík The major activity of TOMík is in organizing short, one-day trips to interesting places of our country. The main aim is not only to explore the beauty of our nature but also to remove the stress of our everyday studying, to make new friends and to strengthen the relationships with our classmates. We organize several trips during the school year. In autumn you can go with us to Broumov rocks or to Adršpach. In winter, there is a typical crosscountry skiing trip to Krkonoše. At the beginning of spring everybody can participate in our most popular trip to Sněžka. The last event is held before the examination period and usually takes place near Hradec Králové. Everybody can go for a trip with TOMík. The only thing you should do is to look for leaflets on the notice board of the dormitory Na Kotli or to follow events on our Facebook page. It is not necessary to sign up in advance; You just have to come on the day of the trip, at the right time to the meeting point. Members of ASM have benefit as they usually get some contribution for fare. So do not hesitate and join us for our next trip. Aneta Matulikova, 4 th year GM. Translated by Aneta Matulikova 21 more information on our webpage - 20

22 CALENDAR OF ACTIVITIES 22 DECEMBER 2012 JANUARY

23 23 Did you know that there is a charity here in HK which is part of ISU-LFHK? It is completely opened to students, no need of memmberships to help out children in need! HKKH is a volunteer based, non-profit charitable organization run by medical and dental international students of LFHK (Charles University In Prague, Faculty of medicine in Hradec Kralove). It is a subdivision of ISU (International Student Union), undertaking its associated charity work. Our aim is to promote voluntary work and charitable fundraising events within the student body in Czech Republic, and for various global catastrophes. As we recognize that we are extremely blessed to have the opportunity to study abroad and probably be successful in the future, it s our wish to aid others who are less fortunate, through this charity. Anyone can be a part of HKKH, help a volunteer or donate. No membership is required and every student has the same privileges. It is important to bear in mind that the charity is not only made up of community of students of our faculty is also included. We are always open to anythe founding team as the volunteers that would like to help with our charity work. Our current board consists of a group of volunteers from the first five years of our faculty: Chairperson Aaditya Sinha, 4th year GM Vice Chairperson Vidhya Kasilingam, 2nd year GM Secretary Noel Sardar, 5th year GM Treasurer Ishleen Kaur, 2nd year GM Administration Head Gape Ragontse, 4th year GM ICT Head Amani Randhawa, 1st year dentistry Events Head Naveeta Aggarwal, 2nd year dentistry Project Coordinator; Children s Home in Nechanice Kgosi Tlhakanelo, 4th year GM Project Coordinator; Dobry Andel Chieng Jia Jun, 3rd year GM. The charity is currently involved in raising money for a charity in Czech Republic called Dobrý anděl. The name of the organization translated to Good Angel in English, is a system through which donors known as Good Angels can, through relatively small monthly amounts, assist families in which the father, mother or a child suffers from cancer, situation that usually leads to the financial distress of the family. The money collected is then used to help improve the lives of children that are either suffering from the illness or are under financial strains due to the illness of the main breadwinner of the family. The name of the organization translated to Good Angel in English, is a system through which donors known as Good Angels can, through relatively small monthly amounts, assist families in which the father, mother or a child suffers from cancer, situation that usually leads to the financial distress of the family. The money collected is then used to help improve the lives of children that are either suffering from the illness or are under financial strains due to the illness of the main breadwinner of the family. Dobrý anděl was carefully chosen by the HKKH team after great consideration and study of many other charities. We strongly believe it is a very noble cause and it s our hope that you will keep supporting us. Diwali night: The first fundraising event for this project was a HKKH hosted Diwali night. Diwali is celebrated by Hindus and Sikhs around the world as the festival of light. It is a religious story about the return of King Rama to his city of Ayodhya with his wife Sita and his brother Lakhshman. The people of the city used to light oil lamps to help guide them through darkness back home. Thanks to the participation of students, the event was extremely successful. It included two days of bake sale and one grand night of celebrations on the religious day. A large collection was made, with over 80 tickets sold for food and an overall turnout of just under 100 people. A total sum, of just above 10,500CZK was raised, and the entire amount will be given to charity. There was a unique addition to the bake sales this November. Due to the influence of the Diwali theme, HKKH offered henna tattoos which were done by the HKKH treasurer Ishleen Kaur and a very enthusiastic volunteer Zahra Syed. The henna tattoos were under great demand and the time spent applying them had to be extended. Unexpected appointments were later required and henna application had to be offered on Diwali night as well, which was previously unplanned. The aim of HKKH is now to raise a sum of 10,500 CZK (collected on Diwali night) to 12,000 CZK. Thereafter, a donation of 1000 CZK will be made to 'Dobry Anděl' every month for the next twelve months

24 Also included in the charity s main projects, is a children s home known as Dětský domov a školní jídelna in Czech language, which is located in Nechanice, a small village of about 2000 inhabitants near Hradec Kralove. The facility has a capacity of 56, but currently houses 45 children, whose ages range from 0 to 18 years. They come from families which can no longer take care of them due to different reasons such as abuse, drug and substance related problems or death. Although the home does not need any financial help at the moment, the children need human contact and relationships. That s why volunteers are needed to provide brotherly love, acceptance and friendship. However, HKKH will only be involved with the older kids who have already entered their adolescent ages and are just about to live the home. Most of these teenagers are involved in risky behaviors like Smoking, alcohol consumption, drugs and unprotected sex. They are also at risk of ending up on the streets once they leave the children s home because of the hard realities of life they will face. Our role as volunteers will therefore be to empower these children in any way and to help them get ready 24 to face life on their own, once they leave the children s home. We plan to hold seminars and workshops that will be aimed at teaching or reinforcing various life skills such as making the right career choices, budgeting, sex education, proper social behaviors and so on. We also plan to cooperate with the children s psychologist to provide some guidance and counseling to the children wherever necessary. Please visit our official Facebook page in which you will be able to find news about our progress and future plans, forthcoming charity events and opportunities for you to volunteer and help in various projects. It is our hope that everyone will gain interest and acknowledge the projects we are part of, and be encouraged to help in any way. Please feel free to enjoy, participate or suggest ideas through the page. Please visit The HKKH Team

25 25 Did you know that you can renew your books from home? Process: It s necessary to login to catalog Login CU user at the top of the page Section User click on Loans Tick the book you want to prolong and Renew selected Et Voilá! How to connect from home? Ezproxy We all have a notebook or a laptop on which we spend plenty of time. We usually carry it everywhere we go. Internet is like air for us.so let s see how we can use the library services using our notebook. Firstly, our library has its own electronical information fund containing bibliographic and fulltext databases and other online resources and secondly, you can connect to it wherever you are. Reservation of books Spot test. What shall I study from? Oh yes Yokochi s Anatomy atlas. Let the battle begin! But wait, why should you be the one who runs for the book every day and ask if the book is already there? you can just reserve it from home and relax? How to do it: It s necessary to login to catalog Login CU user at the top of the page (your login is the same one you use in the school system)* Find the required book. Open the Holdings by Sub-I. Faculty of Medicine in HK Click on Request. You can set up a period of interest. Confirm by OK Note: Books with sign Regular loan I. - Due date on shelf can't be reserved, because they stay at library. You can just go there and get them. When the book you requested is returned you will get e- mail telling you that it s ready for a pick up. Therefore it s necessary to give your actual . You can check it and change it in catalog User and Update adresses. *If you forgot your password, here you can change it - https://ldap.cuni.cz/reset.php Prolongation of loans Sometimes it may happen that somebody studies too much, parties too much or he\she is just too lazy and doesn t have time to return the borrowed book! Don't worry. If it is not requested already,you can prolong it once more from your comfortable bed. EZproxy server is a library application carried on by the IT department of UK (Univerzita Karlova-Charles University).It stands between the university systems and the systems of Czech and international server providers. Its main function is to make it possible to connect into the university server from wherever you are (home, hospital, internet café etc...) as if you were in the school IT labs. https://login.onelog3.ruk.cuni.cz/login On-line books Are you going home with 50kg of books? Not anymore... collection of almost professional books from many disciplines collection of 52 medical e-books T=JS&MODE=ovid&NEWS=n&PAGE=main&D=b aov Devita, Hellman & Rosenberg's Cancer: Principles & Practice of Oncology Oxford Textbook of Medicine Oxford Textbook of Surgery Schiff's Diseases of the Liver collection of specialized monographies and encyklopedies resourceid=4 electronical version of 17 th edition of Harrison s Principles of Internal Medicine p=gvrl&u=karlova&authcount=1 collection of electronical dictionaries and encyklopedies The Gale Encyclopedia of Cancer The Gale Encyclopedia of Genetic Disorders The Gale Encyclopedia of Mental Disorders The Gale Encyclopedia of Surgery After signing up and making your own account you can get better options for use of the text. Electronical fund of Charles University By Daniel Burkus, 1st year GM 25 24

Nic proti tomu chtít být lepší, hubenější,

Nic proti tomu chtít být lepší, hubenější, Novoroční předsevzetí u nás neletí Nic proti tomu chtít být lepší, hubenější, nebo si hned 1. ledna obout kecky a oběhnout dvakrát dům s dobrou vůlí začít konečně zdravě žít. Být však na sebe náročný jednou

Více

Období sklonku letošního školního roku. The last quarter of the 2014-15 school year was one Sunny Canadian s. A Large Trophy Case for Our Gold Cups

Období sklonku letošního školního roku. The last quarter of the 2014-15 school year was one Sunny Canadian s. A Large Trophy Case for Our Gold Cups Pro zlato příště s nůší bronz. Vynikajících výsledků jsme dosáhli i v cambridgeských testech. Dosažená jazyková úroveň žáků našich pátých tříd vyjádřená evropským rámcovým měřítkem B2 je totiž srovnatelná

Více

Za celou redakci PrímaLEXu Kateřina Bukovská G E N E R Á L N Í P A R T N E R E L S A Č R

Za celou redakci PrímaLEXu Kateřina Bukovská G E N E R Á L N Í P A R T N E R E L S A Č R 2 Úvodník Vážení čtenáři, dovolte mi, abych Vám představila další vydání studentského časopisu PrímaLEX a přivítala Vás v novém akademickém roce. V současném čísle se ohlédneme za letními dobrodružstvími

Více

annual report 2011 výroční zpráva

annual report 2011 výroční zpráva annual report 2011 výroční zpráva Obsah Contents Kapitola I Slovo patronky 6 Struktura Nadace Terezy Maxové dětem 7 Statut Nadace Terezy Maxové dětem 8 Grantová pravidla Nadace Terezy Maxové dětem 8 Kalendář

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 ANGLICKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže

Více

DALTON INTERNATIONAL. www.daltoninternational.org

DALTON INTERNATIONAL. www.daltoninternational.org 2004 DALTON INTERNATIONAL www.daltoninternational.org CONTENTS / OBSAH 3/ Miloš Šifalda Jana Šancová 4/ Dalibor Lasovský 5/ Ellen C. Stein 7/ Matthew Fleischer 8/ Karel Rýdl 10/ Benjamin Taaffe 12/ Jane

Více

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy Akademie věd ČR hledá mladé vědce Open Science Conference Science education & Science communication Mezinárodní konference Vzdělávání a popularizace vědy 27. 28. 02. 2014 Národní technická knihovna, Praha

Více

WUCC 2010 BOOK SAMPLE

WUCC 2010 BOOK SAMPLE WFDF WORLD ULTIMATE CLUB CHAMPIONSHIPS 3-10 JULY 2010 PRAGUE MISTROVSTVæ SVùTA KLUBÒ V ULTIMATE FRISBEE 3-10 âervence 2010 PRAHA Je milým zvykem oslavit památku velké a A nice tradition for commemorating

Více

Chcete li Boha rozesmát, udělejte si plány tak takhle nějak jsme dopadli s naším plánováním na rok 2013.

Chcete li Boha rozesmát, udělejte si plány tak takhle nějak jsme dopadli s naším plánováním na rok 2013. OBSAH KiT v 2013 KiT v 2014 Výdaje v 2013 Info. emaily od našich studentů Informace ke školám a účtenky / potvrzení 11-4-2014 KiT V 2013 Chcete li Boha rozesmát, udělejte si plány tak takhle nějak jsme

Více

Katedra sociální práce a sociální politiky Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové. Martin Smutek, Miroslav Kappl (eds.)

Katedra sociální práce a sociální politiky Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové. Martin Smutek, Miroslav Kappl (eds.) PROMĚNY KLIENTA SLUŽEB SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIAL WORK CLIENT METAMORPHOSES rizika prevence rizika risks prevention risks Katedra sociální práce a sociální politiky Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové

Více

Eva Jiřičná Interview / Rozhovor. Rugby scores / Ragby boduje. Talent spotting / Zaostřeno na talenty. Design lovers / Milovníci designu 2/20 08

Eva Jiřičná Interview / Rozhovor. Rugby scores / Ragby boduje. Talent spotting / Zaostřeno na talenty. Design lovers / Milovníci designu 2/20 08 2/20 08 The Magazine of the British Chamber of Commerce in the Cr / časopis Britské OBCHODNÍ komory v ČR Eva Jiřičná Interview / Rozhovor Rugby scores / Ragby boduje Design lovers / Milovníci designu Talent

Více

1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault.

1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault. Don Sparling 1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault. Angličtina používá according to, když jde o informaci získanou

Více

ENGLISH 3 UNIT 1 INTRODUCTIONS & SOCIAL LIFE PARTY AT ROCK CLUB 77

ENGLISH 3 UNIT 1 INTRODUCTIONS & SOCIAL LIFE PARTY AT ROCK CLUB 77 ENGLISH 3 Vážení studenti! Prosím netrapte se biflováním níže uvedených textů. Tyto budou v plném rozsahu zpracovány, vysvětleny a aktivně procvičovány v rámci vašeho kurzu. Pokud najdete chuť a čas, uvařte

Více

Přehled. studijních programů. Business School Psychology School Praha. Německé bakalářské vzdělání. Business School

Přehled. studijních programů. Business School Psychology School Praha. Německé bakalářské vzdělání. Business School Přehled studijních programů Business School Psychology School Praha Německé bakalářské vzdělání Business School 1 Obsah Content O vysoké škole About the university Hochschule Fresenius v České republice

Více

Jiří Hrabina Deputy Mayor for investment and assets. Jiří Hrabina náměstek primátora pro investice a majetek

Jiří Hrabina Deputy Mayor for investment and assets. Jiří Hrabina náměstek primátora pro investice a majetek Rubrika Rubrika PODZIM/ZIMA AUTUMN/WINTER 2013/2014 OSTRAVA METROPOLITAN MAGAZINE Petra Lorencová I cesta může být cíl I focus on the journey, not the destination STRANA/PAGE 4 editorial editorial Obsah

Více

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 NEWS 2. podzim / autumn 2013 Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 ČÍSLO TOHOTO VYDÁNÍ 3 757 500 000 Kč NUMBER OF THE ISSUE 3 757 500 000 CZK 2013:

Více

20 let obalového designu Twenty Years of Package design. Mladý obal 2015 Young Package 2015

20 let obalového designu Twenty Years of Package design. Mladý obal 2015 Young Package 2015 20 let obalového designu Twenty Years of Package design Mladý obal 2015 Young Package 2015 úvodník editorial Když jsme ve společnosti Model Obaly před dvaceti lety zakládali soutěž Mladý obal, ani se nám

Více

1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO

1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R T H E A T R E F A C U L T Y JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO S E T K Á N Í E N C O U N T E R > 1 9 9 1 2 0 1 0 S E T K Á N Í E N C O U N

Více

THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 SETKÁNÍ 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER XX XXI XXII XXIII XXIV

THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 SETKÁNÍ 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER XX XXI XXII XXIII XXIV THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2010 SETKÁNÍ XX XXI XXII XXIII XXIV 2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2014 THE INTERNATIONAL FESTIVAL

Více

3.výročí. jaro/spring. Kalendář akcí. Jaro je za dveřmi. novinka

3.výročí. jaro/spring. Kalendář akcí. Jaro je za dveřmi. novinka 2010 Balance Club Brumlovka Newsletter jaro/spring 3.výročí Jaro je za dveřmi Spring is drawing near Kalendář akcí Event Calendar Pokud se vyčerpaní po dlouhé zimě již nemůžete dočkat jara, jsme pro vás

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 THE 2008 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 THE 2008 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 THE 2008 ANNUAL REPORT Sdružení pro integraci a migraci The asotiation for integration and migration Foto na obálce: Přemysl Fialka Ú V O D Vážení přátelé, rok 2008 byl pro naši

Více

Lovci Treasure hunters

Lovci Treasure hunters Nespoutáni létem Unfettered summer strana / page 3 Daniela Šulcová your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Léto / Summer 2013 30 Vášeň / Passion 19

Více

SLOVO ÚVODEM A WORD OF INTRODUCTION

SLOVO ÚVODEM A WORD OF INTRODUCTION SLOVO ÚVODEM A WORD OF INTRODUCTION Jistou lidskou potřebou je věci i události pořádat, řadit, třídit, zařazovat, dávat do souvislostí, jinými slovy zpřehledňovat. Jak moc je všechna taková činnost pro

Více

Zahájení sériové výroby Hyundai i30 nové generace Launch of mass production of the new-generation Hyundai i30

Zahájení sériové výroby Hyundai i30 nové generace Launch of mass production of the new-generation Hyundai i30 Číslo 44 / Issue 44 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 12012 Zahájení sériové výroby Hyundai i30 nové generace Launch of mass production of the new-generation Hyundai i30 01/2012 HMMC

Více

annual report výroční zpráva 2010

annual report výroční zpráva 2010 annual report výroční zpráva 2010 Obsah Contents Kapitola I Slovo patronky 6 Struktura nadace 7 Statut 8 Grantová pravidla 8 Kalendář akcí 9 Řekli o nás 16 Veřejné sbírky 20 Part I A Word from the Patron

Více

MPV ix20 získalo 5 hvězdiček v testech Euro NCAP MPV ix20 awarded 5-star Euro NCAP rating

MPV ix20 získalo 5 hvězdiček v testech Euro NCAP MPV ix20 awarded 5-star Euro NCAP rating Číslo 35 / Issue 35 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 32011 MPV ix20 získalo 5 hvězdiček v testech Euro NCAP MPV ix20 awarded 5-star Euro NCAP rating Automobilka Hyundai očekává rostoucí

Více

S P E C I A L E D I T I O N

S P E C I A L E D I T I O N SPECIAL EDITION DEAR GUESTS AND PATRONS, The team at the InterContinental Prague are proud to celebrate 40 years of being a leading international hotel in this vibrant and intriguing city. Ever since the

Více

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego, OBSAH Úvod.. 3 Pracovní list 1 5 Worksheet 1.. 6 Worksheet 2..... 7 Pracovní list 2.. 8 Worksheet..... 9 Pracovní list 3.. 11 Worksheet..... 12 Pracovní list 4.. 13 Pracovní list 5.. 15 Pracovní list 6..

Více

LEPŠÍ než. perpetuum mobile. your key to KVADOS. Better than perpetual motion. Pro krásu na světě For beauty in the world

LEPŠÍ než. perpetuum mobile. your key to KVADOS. Better than perpetual motion. Pro krásu na světě For beauty in the world Obchodní renesance A commercial renaissance strana / page 3 Petr Gregor your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Léto & podzim / Summer & Autumn 2014

Více

SOKOL SAN FRANCISCO INC. GYMNASTIC ASSOCIATION EDUCATIONAL-SOCIAL AND CHARITY NON-PROFIT CULTURAL ORGANIZATION. http://www.sokolsf.

SOKOL SAN FRANCISCO INC. GYMNASTIC ASSOCIATION EDUCATIONAL-SOCIAL AND CHARITY NON-PROFIT CULTURAL ORGANIZATION. http://www.sokolsf. SOKOL SAN FRANCISCO INC. GYMNASTIC ASSOCIATION EDUCATIONAL-SOCIAL AND CHARITY NON-PROFIT CULTURAL ORGANIZATION http://www.sokolsf.org P.O. Box 5252, Walnut Creek, CA 94596-9998 E-mail: sokolsf@gmail.com

Více