KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA Ověření znalostí pravopisu vyjmenovaných slov u dětí třídy základní školy Diplomová práce Brno 2006 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Ivana Kolářová, CSc. Vypracovala: Dagmar Valentová

2 Poděkování Chtěla bych poděkovat své vedoucí diplomové práce PhDr. Ivaně Kolářové, CSc. za ochotu a pomoc, kterou mi vyšla vstříc při zpracování této práce, a za její odborné vedení. Dále děkuji všem učitelů 1. stupně ZŠ, kteří mi umožnili ve svých třídách realizovat výzkum.

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a použila jen literaturu uvedenou v seznamu literatury. Souhlasím, aby práce byla uložena na Masarykově univerzitě v Brně v knihovně Pedagogické fakulty a zpřístupněna ke studijním účelům....

4 4 Obsah Předmluva Pravopis, vybrané pravopisné problémy Vyučování pravopisu na 1. st. ZŠ Lexikální pravopis Mluvnický pravopis Psaní i y po obojetných souhláskách Fáze motivační Řady vyjmenovaných slov Homofony Metodický postup výuky psaní i y po obojetných souhláskách Pravopisná cvičení Pravopisné učivo v osnovách a RVP ZV Vzdělávací program Základní škola Vzdělávací program Obecná škola Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání Výzkum Metody a organizace výzkumu Výsledky výzkumu Výsledky z jednotlivých tříd a jejich srovnání Souhrnné vyhodnocení Dotazník vyhodnocení odpovědí učitelů První otázka Druhá otázka Třetí otázka Čtvrtá otázka Pátá otázka Šestá otázka Závěr Resumé Seznam použité literatury... 80

5 5 Předmluva Řeč schopnost článkovanými zvuky vyjadřovat obsahy vědomí je nejvýraznějším znakem lidské společnosti, která si z ní vytvořila nástroj vzájemného dorozumívání, řeč je také prostředkem pro vytváření představ a pojmů, je nástrojem myšlení, slouží k vyjádření citů, přání, nadějí, obav; je nástrojem působení na jiné. Český jazyk je jedním ze základních znaků českého národa, je jeho jazykem národním. Děti se mu učí jako jazyku mateřskému nejprve odezíráním a imitací řeči matčiny i řeči ostatních lidí, později uvědoměle ve škole, kde o jeho rozvoj pečují učitelé. Úkolem současné školy je vybavit žáky dobrou znalostí mateřského jazyka a vědomostmi v takové formě, aby je mohli použít a dále rozvíjet. Hlavním úkolem českého jazyka jako vyučovacího předmětu je rozvinout u dětí schopnosti komunikovat spisovným jazykem, a to nejen ústně, ale i písemně. K tomu je třeba ovládnout spisovnou výslovnost a hlavní zásady českého pravopisu. Diplomová práce se zaměřuje na ověření znalostí pravopisu vyjmenovaných slov na 1. stupni ZŠ. Problematiku pravopisu a psaní i y po obojetných souhláskách vymezuje nejprve teoreticky a potom pomocí výzkumu. Zjišťuje úroveň pravopisných vědomostí a dovedností u žáků třetích až pátých tříd a pokouší se na základě tohoto výzkumu vyvodit závěry, potřebné pro další výuku pravopisu

6 6 1. Pravopis, vybrané pravopisné problémy Pravopis (ortografie) je ustálený způsob grafického záznamu projevů spisovného jazyka. Má dvě funkce - zaznamenávací a vybavovací, tj. má umožnit správné zaznamenání jazykového projevu a správné vybavení jeho myšlenkového obsahu. Aby bylo možno vyhovět oběma funkcím, musí být stanovena jednotná a závazná pravidla českého pravopisu. Jejich znalost je mírou vzdělanosti, protože pravopis plní významnou společenskou funkci. V českém pravopise se hláska zaznamenává určeným písmenem. Odchylkou je možnost označení jedné hlásky dvěma písmeny: i y, ú ů nebo označení hlásky spřežkou (ch). V soustavě písmen pro jednotlivé hlásky jsou písmena s diakritickými znaménky. Pravopisné soustavy různých jazyků se liší. Český pravopis je na rozdíl od pravopisu např. anglického nebo francouzského do značné míry fonologický, snaží se vystihnout hláskovou podobu slov písmeny, a to tak, že se každá samostatná hláska označuje jedním zvláštním písmenem a každé písmeno označuje vždy jednu a touž hlásku. Vedle principu fonologického se uplatňuje ještě princip etymologickomorfologický: slova se snažíme psát v souladu s jejich původem, např. zachováváme psaní -nn- ve slově panna, poněvadž je chápeme jako přechýlené ke slovu pán (příponou -na, jako např. šlechtična od slova šlechtic), nezachycujeme v pravopisu asimilaci ve výslovnosti, pravopisně rozlišujeme kategorii životnosti a neživotnosti a u životných maskulin i 1. a 4. pád plurálu ( psi psy, sobi soby). S principem etymologicko-morfologickým úzce souvisí princip sémantický, který umožňuje pravopisně rozlišit akustická homonyma (býlí bílý bílí, bidlo bydlo) a rozhoduje i o užívání předložek a předpon s a z (svolit zvolit). Princip tradiční je důsledkem určité konzervativnosti pravopisu, proto se v mnohých slovech přejatých zachovává původní způsob psaní, třebaže je výslovnost jiná (abbé, watt, revue). Kodifikací pravopisné normy jsou Pravidla českého pravopisu, která obsahují výčet pravopisných zásad a pravopisný slovník. (Hubáček a kol., 1998: 55 n.)

7 7 V současné době platí Pravidla českého pravopisu vydaná v roce Vyšla ve školním i akademickém vydání a odstranila zbytečné výjimky a rozpory, které existovaly v pravidlech dřívějších, a zjednodušila některá příliš komplikovaná pravopisná pravidla. V posledních letech bylo prohloubeno poznání české výslovnosti, a proto byla i v různých směrech změněna její kodifikace, která řešení grafické podoby ovlivňuje, zejména u slov cizího původu. Pravidla českého pravopisu řídí užívání jazyka v jeho psané podobě a jsou významnou složkou české kulturní tradice. Značná část naší veřejnosti posuzuje znalost pravopisu jako viditelný projev vzdělání člověka, v důsledném a všeobecném respektování pravopisných zásad pak vidí jeden z hlavních předpokladů pro udržení hodnot, které jazyk národu poskytuje. (Pravidla českého pravopisu, 1998: 5) V naší společnosti se význam pravopisu ve srovnání s ostatními složkami jazykové kultury spíše přeceňuje. Veřejnost chápe pravopis jako stupeň ovládání jazyka, vzdělanosti, a dokonce i inteligence člověka jí splývá se schopností psát bez chyb. S tím souvisí skutečnost, že se i ve školní praxi projevovala nesprávná tendence podřídit jazykové vyučování potřebám pravopisného výcviku. Znalost prvopisu se stávala hlavním ukazatelem úrovně znalostí z celého předmětu. V současné době je třeba věnovat velkou pozornost zvukové stránce jazyka a mluvenému slovu vůbec. Do popředí zájmu a pozornosti se v dnešní době dostal rozvoj komunikačních schopností žáků, tedy schopností vyjadřovat se slovem i písmem v souvislých celcích. Na nejvyšší místo v hierarchii hodnot jazykového projevu tedy stavíme vyjadřovací schopnosti a dovednosti žáka v projevech psaných i mluvených a jeho celkovou jazykovou kulturu. Nelze však usuzovat, že na pravopisné stránce písemného projevu příliš nezáleží. Jeho znalost je pro kulturního člověka důležitá. V jazykovém vyučování je třeba zachovávat vhodnou míru mezi přeceňováním a podceňováním významu pravopisu. (Brabcová, 1990: 25 n.)

8 Vyučování pravopisu na 1. st. ZŠ Osvojování základů českého pravopisu patří k základním úkolům vyučování mateřskému jazyku na 1. stupni ZŠ. Umění psát spočívá ve znalosti písmen, ale též pravidel, jak písmena řadit, jak je uplatňovat ve slovech. Psaní je výkon fyzický i psychický. Zatěžuje celou osobnost žáka. Z toho vyplývá, že taková náročná činnost žáky unaví, zvláště žáky nižších ročníků. Učitel musí proto zatěžovat žáky psaním uměřeně. Přetížení může u žáků vést k chybám, jichž by se neunavení nedopustili. Při nácviku pamatujeme také na odlišné subjektivní vlastnosti žáků. Projevují se např. v rozdílném tempu psaní. Není správné nutit žáky ke spěchu, k rychlejšímu tempu psaní je přivádíme postupně. Na osvojování pravopisu se podílí také optická zkušenost Žák vnímá při čtení grafickou podobu slov a ukládá si ji i podvědomě do paměti. Současně se zrakovou pamětí se uplatňuje ve značné míře i paměť verbální a motorická, ale současně i rozumová úvaha. V didaktické literatuře se často upozorňuje na korelaci mezi čtením a psaním. Uvádí se, že dobrý čtenář má i dobrou úroveň psaného projevu. Jistě tu působí optický obraz psaných slov, který na něj působí častěji nežli na toho, který čte málo. V jazykovém vyučování se probírají pravopisné jevy v souvislosti s jednotlivými disciplínami a tematickými celky - s hláskoslovím a výslovností, tvaroslovím, tvořením slov, lexikologií a syntaxí. Sepětí jazykového, zvláště mluvnického, a pravopisného učiva se ukázalo jako didakticky výhodné. Opření pravopisného výcviku o mluvnické poznatky umožňuje efektivnější práci s menšími časovými nároky. Osvojení pravopisných pravidel tak může být uvědomělejší a trvalejší. Žáci musí příslušný pravopisný jev analyzovat, srovnat, zhodnotit a rozhodnout se pro jisté řešení. Zároveň využívá vědomostí a dovedností z mluvnice. Pravopisné jevy jsou různé povahy a vyžadují proto také různý přístup při jejich nácviku. Z didaktického hlediska je rozdělujeme na: 1. Pravopis lexikální (je spjat s podobou slova, někdy s jeho slovotvornou strukturou) 2. Pravopis mluvnický (je výrazem tvaroslovné příslušnosti slova a vztahů skladebních)

9 Lexikální pravopis Pravopis lexikální je spjat s podobou slova, proto bývá označován také jako pravopis slovní. Protože je stabilní, slovo má vždy stejnou podobu, nazývá se též někdy pravopis statický. Může jít i o ustálenou podobu společné části slov: předpon a přípon. (Hauser, 1991: 51 n.) K jevům tohoto pravopisu náleží: a) kvantita samohlásek, b) ú ů, c) i y po měkkých a tvrdých souhláskách, d) i y po obojetných souhláskách v kořenech slov a ve formantech, e) psaní písmena ě ve skupinách dě-tě-ně, bě-pě-vě-mě, f) souhlásky na konci slov a souhláskových skupin, g) předložky s, z, h) předpony s-, z-, vz-, ch) velká písmena. S většinou okruhů se pracuje právě na 1. stupni ZŠ. Důvody jsou pedagogické a psychologické. Jevy lexikálního pravopisu si žáci osvojují především pamětně. Paměť, zejména mechanická, se v tomto věku výrazně rozvíjí, ale současně se lze opřít i o úvahu založenou na logickomyšlenkových operacích Mluvnický pravopis skladební. Pravopis mluvnický zahrnuje dvě složky: pravopis tvaroslovný a pravopis Tvaroslovný pravopis Zahrnuje jevy spjaté s ohýbáním, skloňováním a časováním. Patří sem psaní náležité kvantity samohlásek v kmeni slov a v koncovkách (práce prací, volajícím, mávají). Týká se rovněž těchto jevů:

10 10 1. psaní i y v koncovkách a) podstatných jmen b) přídavných jmen c) sloves 2. psaní mě mně v tvarech zájmena já Pravopis skladební Skladební pravopis je výrazem skladebních vztahů a souvisí se stavbou věty souvětí. Jde o vyznačení shody přísudku s podmětem a o interpunkci ve větě jednoduché a v souvětí. Je zastoupen na obou stupních základní školy, i když těžiště výcviku v kladení čárek je až ve vyšších ročnících, v nichž se hlouběji proniká do stavby věty jednoduché i všech typů souvětí.

11 Psaní i y po obojetných souhláskách Ve 2. ročníku poznávají žáci přehled souhlásek tvrdých, měkkých a obojetných najednou jako celek. Při výkladu využíváme poznatku z hláskosloví, že jednu samohlásku i označují dvě písmena i, y. Řady tvrdých, měkkých a obojetných souhlásek si musí žáci pamětně osvojit. Pamětné zvládnutí uvedených řad předchází vlastnímu praktickému písemnému výcviku. Začínáme odděleným nácvikem psaní jen po souhláskách tvrdých a jen po souhláskách měkkých. Zvládnutí psaní y po souhláskách tvrdých a i po měkkých nebývá u žáků ve 2. třídě úplně snadné. Je třeba věnovat této látce dostatek času, stále se k ní vracet a opakovat ji. K psaní i y po obojetných souhláskách můžeme přistoupit teprve tehdy, až žáci nechybují v psaní po souhláskách tvrdých a měkkých. Psaní i y po souhláskách obojetných tvoří těžiště pravopisného učiva 3. ročníku. Početně převažuje psaní i, proto zvlášť probíráme slova s y a označujeme je jako slova vyjmenovaná. Osnovami předmětu je stanoven úkol, aby si žáci osvojili ucelené řady vyjmenovaných slov (při nácviku postupujeme podle abecedního pořadí souhlásek), aby získali dovednost správně psát i y po obojetných souhláskách v kořeni slov (tj. mimo koncovku ) ve vyjmenovaných slovech a ve frekventovaných slovech příbuzných a aby uměli řešení zdůvodnit. Podstatu jevu by žáci tohoto věku nepochopili, protože je historicky podmíněna. Proto se musí řady vyjmenovaných slov naučit pamětně. Praxe ukázala, že pamětní osvojování řad vyjmenovaných slov žákům nečiní potíže. Jejich zapamatování je podpořeno ještě rytmickým uspořádáním. Řady byly doplněny i o některá slova příbuzná, u nichž by žákům nebyla jasná slovotvorná souvislost se slovem základním (například u slov bydlit, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek se slovem být). Naopak byla vypuštěna slova dříve zařazená méně frekventovaná, například plytký, vlys, vyza, slynout aj. Žáci si jejich pravopis osvojí izolovaně, řady už nebudou doplňovány, aby se žáci řady vyjmenovaných slov nemuseli přeučovat. (Brabcová, 1990: 97) Mezi vyjmenovaná slova je zařazeno i slovo slepýš, u něhož y nepatří do kořene, ale stojí na začátku dnes spíše izolované přípony. Analogicky pak zdůvodňují také i u slov typu lav ice, chleb íček tím, že nejde o vyjmenované slovo.

12 12 Řady vyjmenovaných slov uváděné v učebnicích nezachycují všechna slova. Úplné znění slov předkládají Pravidla českého pravopisu. Kromě osvojení řad musí žák pochopit rozdíl mezi pojmy slovo vyjmenované, tvar slova a slovo příbuzné. Při zdůvodňování pravopisu slov příbuzných využívá poznatků z předchozího učiva. Předpokládá se, že v době probírání vyjmenovaných slov žák již zná pojem kořen - část slova společnou všem slovům příbuzným. K procvičování a upevňování tohoto učiva může učitel využít různá cvičení. Příklady cvičení: 1/ Úspěšný student byl pýchou rodičů. Slepýš má tělo pokryté černošedými šupinkami. Podkovy chrání kopyta koní před poškozením, zloděj si odpykává trest. Krocan se rozzlobeně načepýřil. Páv se pyšně rozhlížel kolem sebe. Pole je třeba vyčistit od pýru. Na trávě se v slunci třpytila rosa. Vypište z cvičení vyjmenovaná slova s y, ý po p a slova s nimi příbuzná. Vyjmenovaná slova a jejich tvary podtrhněte. (Styblík a kol., 1999: 54) 2/ p-r, přep-chová, p-sanka, dop-s, p-řit se, kop-ta, p-tlový, p-seň, odp-kat, p-sky, slep-ce, p-rko, třp-t, zp-toval, klop-tnutí Slova rozdělte a napište do tří sloupců: slova vyjmenovaná, slova příbuzná s vyjmenovanými slovy, slova s měkkým i, í po p. (Styblík a kol., 1999: 54) Žáci velmi těžko rozlišují tvar slova a slovo příbuzné. Tato fáze jim činí největší potíže. Při odůvodňování pravopisu se často setkávám s tímto zněním. Například: Pykal je slovo příbuzné s vyjmenovaným slovem pykat, proto napíšeme po p y. Nejdůležitější je pochopení principu odůvodňování, hledání řešení, tj. zvládnutí algoritmu. (Brabcová, 1990: 97)

13 13 Žák se nejprve ptá: Je to slovo vyjmenované? - Je. (Napíšeme y, ý.) - Není. - Je to slovo příbuzné s vyjmenovaným? - Je. (Napíšeme y, ý.) - Není. (Napíšeme i, í.) Tímto způsobem žák hledá řešení, proto je vhodný v počáteční fázi nácviku. Například se rozhoduje, jaké i y napíše ve slově syn. Zjistí, že je to slovo vyjmenované, a odůvodní pravopis takto: Syn je slovo vyjmenované, proto napíšeme po s y. Zdůvodňování by mělo být zpočátku přesné a úplné, tedy nezkrácené. Učitel by měl dbát na dodržování této zásady, i když zpomaluje práci. Později, když dojde k určité automatizaci, může dovolit i zkrácené odůvodňování. Žák už neříká nahlas celý algoritmus, ale vysloví pouze řešení. Například: Synovec je slovo příbuzné s vyjmenovaným slovem syn, proto napíšeme po s y. Při výuce vyjmenovaných slov musíme respektovat následující zásady (Brabcová, 1990: 98): 1. od počátku vycházíme z celých řad (při pamětném zvládání i při procvičování); 2. pravopis vyjmenovaných a příbuzných slov se cvičí současně; 3. současně cvičíme slova s y ý a i í, neboť tak je před žáky postaven problém (slov s i í je více, ale nestačí tento fakt pouze konstatovat, je nutno fixovat i grafickou podobu); 4. nepravá homonyma cvičíme nejprve ve dvojicích, neboť tak nejlépe vynikne rozdíl lexikálních významů; 5. ve 3. ročníku se soustřeďujeme na osvojení algoritmu; 6. ve 4. ročníku procvičujeme osvojení postupu, ale uvádíme více příbuzných slov; 7. výcvik tohoto pravopisného jevu bude dovršen až v 5. ročníku; 8. těžiště výcviku musíme vidět v souhrnných cvičeních; 9. při hodnocení máme na paměti, že žáci se stále ještě tomuto pravopisu učí; 10. vzhledem k charakteru učiva hrozí nebezpečí stereotypnosti (zejména při úplném odůvodňování) a únavnosti, proto dbáme na vhodné aktivizující formy

14 14 práce např. střídání ústního a písemného procvičování, práce frontální, skupinové a individuální, soutěživých forem za pomoci kartiček, magnetické tabule, popřípadě počítače, na zařazování všestranných jazykových (textových) rozborů; nesmí však zaniknout vlastní téma hodiny psaní i y po obojetných souhláskách Fáze motivační Motivováním se rozumí záměrné působení učitele na žáka pomocí určitých didaktických prostředků, podmínek a situací. Ovšem osvojování nových poznatků u žáků musí vycházet z jejich vlastní touhy po aktivním poznání, a má-li být efektivní, musí jít o aktivní osvojování vědomostí a dovedností. (Brabcová, 1990: 43) Při výuce vyjmenovaných slov lze využívat i různých didaktických her, slovních doplňovaček, rébusů aj. Jako motivaci jsme zvolili básničky k vyjmenovaným slovům od Dany Sklenářové z příručky Blumentrittová, V.; Bukáčková, J. Český jazyk zábavně 3. ročník a pohádky z publikace Pernická, D. Lexikon tajných vyjmenovaných slov. Vyjmenovaná slova s y ý po b Jak kobyla skončila Byla, nebyla jedna kobyla a ta kobyla v Bydžově bydlila. Bydžov je jenom obyčejné město, ale něco se tam stalo přesto. Konaly se tam býčí zápasy, bystrých býků úspěchy, pomalých trapasy. Ze Španělska přijel statný býk a hned, jak přijel, hledal v Bydžově byt. Přivezl s sebou zázračnou bylinu a na tu nachytal i naši kobylu. Kobyle bylina náramně voněla a žádnou jinou potom už nechtěla. Obyvatelkou Španělska chtěla být, kde bylinu každý den mohla mít. Prodala býkovi v Bydžově příbytek, všechen nábytek. Protože neměla cestovní pas, celníci ji vrátili zpátky zas. A že prodala svůj příbytek, zbyla jí ohrada pro dobytek, která u města Přibyslav stála. A zázračná bylina? Ta se jí jen zdála.

15 15 Vyjmenovaná slova s y ý po l Recept víly Hermínky Kdo má málo vlasů a hlavu skoro lysou, koho bolí lýtka a jiné nemoci jsou, ten nemusí vzlykat. Když uvidí blýskání a uslyší houkání v půlnoci u mlýna, uplyne chvilinka a zjeví se Hermínka. V plyšovém kabátku, lýkových střevíčcích ti odvar z pelyňku přinese v hrníčcích. Odvarem neplýtvej! Polykej pomalu, lýtka si natírej, stříkni i na hlavu, pod nosem otírej! Vlasy ti zhoustnou, hubení ztloustnou. Choroba mine tě v zimě i v létě, ať bruslíš či lyžuješ, nebo se z plavání raduješ. Vyjmenovaná slova s y ý po m Trable pana hlemýždě s myšákem fešákem Zmýlil jste se, pane hlemýžď, Rozdmýchává hádky a stále by jen jed. nebudete mít svůj klid. Nebude to lehké, vezměte na to jed! Myslel jste, že ani o píď S myší je to jako s hmyzem. nemusíte ustoupit. Nemohou se vymýtit. My před myší zamykáme všechny Jak se jednou nastěhují, dveře, všechna vrata, nedají se vyhodit. ta se jenom ochomýtne a je uvnitř V Litomyšli v jednom sklepě natotata. žije pěkná slečna myška. Může sebou smýkat doleva, doprava, Zajděte tam myšák jistě bude ji jak myš s vámi bydlí, tak je to otrava. chtít vidět zblízka. Je to ještě mladý myšák s řídkým Pak už to jen na vás je. chmýřím na těle, Kdo uteče vyhraje! jen se myje, chce být fešák a nevylézá z postele.

16 16 Vyjmenovaná slova s y ý po p Pýr a kopaná Slepýš s panem netopýrem Tenhle plevel musí pryč, hádají se s pyšným pýrem, vždyť nechytí žádný míč! co vyrostl před bránou že bude hrát A přinesli si na něj rýč. kopanou!? Netopýr tak ryl, až se sypal pyl. Koukněte na čímana, on by chtěl hrát Nacpal pýr do pytle, klopýtá přes trávu, gólmana! pak všechen pýr nastele pod krávu. Pýr na oba šklebil pysk, chlubil se, Pýr se pýří, u krav pyká a zpytuje že s ním má celé mužstvo zisk. svědomí. Ve finále v kopané cenu jistě dostane. Kdo se cpe i tam, kam nemá Už to vidí, přímo cítí, jak se mu medaile a k tomu to neumí dopadne jak pýr, třpytí. čepýří se netopýr, abys neskončil i ty pod kravskými kopyty! Vyjmenovaná slova s y ý po s Velká výhoda Starý sýček a syn si pořídil zemní plyn. Kdo to nezkusil, tak nezná, že plynové topení je bezva! Když se sníh sype, nebo je sychravo, zmáčkneš knoflík a je to hotovo. Syslova stará teta musí býti stále syta. Plyn u ní začíná syčet, když jí v břiše začne kručet. Smažený sýr na plynu i syslovi chutná. Slupne ho jak malinu, příloha není nutná. Jen sýkora má ráda hmyz pěkně syrový. Ta prý nepožádá o sporák plynový. Sysel zatím topí v kamnech a z kouře ho trápí kašel. Od kašle ho bolí v zádech a zažádat o plyn už zašel. Často mu vysychá v puse a musí hodně pít. Vaří čaj v jednom kuse. On ten plyn musí mít!

17 17 Vyjmenovaná slova s y ý po v Na úřadě Paní vydra s panem výrem Vydra potom pravila: trápili se nad papírem, Já se v řadě nudila. Bylo vedro, co každý musí vyplnit, strašná výheň, když chce svůj byt vyměnit. voda nikde, měla jsem žízeň. Před kanceláří na úřadě Pak vysoký úředník čekali pak v dlouhé řadě, jmenoval se Šetrník z dlouhé chvíle žvýkali jako vyžle vypadal, a na žvýkání si zvykali. všechny z řady vykázal. Osel z řady ztropil povyk žvýkání to je prý zlozvyk. Řekl přísně: Jděte ven! Přijďte znovu za týden! Vy jste divný výr! hýkal, výskal, skoro vyl. Vyjmenovaná slova s y ý po z Ach jo Fandovi se líbí holka pochází z Ruzyně. Ostrý jazyk má jak pilka vypadá nevinně. Brzy však Fanda zjistil, jak šleh jazykem bolí a když se ozval, dostal po papuli. Její ostrá slova hřměla stále znova. Fanda to už nesnášel. Co dělat? Odešel. Jaká z toho plynou poučení? Dávej si pozor na jazyk a přemýšlej při mluvení! Řady vyjmenovaných slov Řady obsahují slova základní, jen tam, kde se význam příbuzného slova vzdálil, uvádějí i je, např. u slovesa být. Předpokládá se, že učitel zná vyjmenovaná slova v pořadí, jak je uvádí učebnice. Některá slova jsou méně užívána a jejich význam nemusí být žákům zřejmý. Proto jej má učitel umět vysvětlit. Při vysvětlování významu vyjmenovaných slov jsem zjistila, že některá slova slyší žáci poprvé.

18 18 Řady vyjmenovaných slov jsou srovnávány v níže uvedených učebnicích, u kterých předpokládáme, že jsou používány nejčastěji: Styblík, V.; Dvořáková, Z.; Ondrášková, K. Český jazyk pro 3. ročník ZŠ. Praha: SPN, Dvorský, L. Český jazyk pro 3. ročník. Praha: Alter, Janáčková, Z.; Mühlhauserová, H.; Příborská, O.; Zbořilová, J. Český jazyk 3. Brno: Nová škola, V učebnicích nakladatelství SPN a Nová škola se řady vyjmenovaných slov shodují, u nakladatelství Alter se výrazně odlišuje řada vyjmenovaných slov po souhlásce b. Ostatní řady se liší pořadím slov. V učebnicích nakladatelství Alter jsou také uváděna slova méně frekventovaná. Vyjmenovaná slova s y ý po b Český jazyk pro 3. ročník, nakladatelství SPN a Nová škola být bydlit obyvatel byt; příbytek nábytek dobytek; obyčej bystrý bylina; kobyla býk; Přibyslav Český jazyk pro 3. ročník, nakladatelství Alter být obyčej bystrý bylina kobyla býk babyka; (Bydžov Přibyslav Bylany Hrabyně Zbyněk) Slova bydlit, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek se v učebnicích nakladatelství SPN a Nová škola děti učí jako slova vyjmenovaná, kdežto v učebnicích nakladatelství Alter jsou tato slova uváděna jako slova příbuzná k vyjmenovanému slovu být. Na základě zkušeností kolegyň jsme ve výuce za slovo dobytek zařadili ještě slovo zbytek. Rozumíme významu? Být znamená existovat. Byt je místo, kde bydlíme. Ke slovu obyčej jsou souznačná slova zvyk, tradice. Přibyslav je město ve východních Čechách.

19 19 Vyjmenovaná slova s y ý po l Český jazyk pro 3. ročník, nakladatelství SPN a Nová škola slyšet mlýn blýskat se; polykat plynout plýtvat; vzlykat lysý lýtko; lýko lyže pelyněk; plyš Český jazyk pro 3. ročník, nakladatelství Alter slyšet mlýn blýskat se polykat plynout plýtvat lýko lýtko lyže vzlykat lysý plyš pelyněk; (Volyně) Rozumíme významu? Plynout znamená téci řeky plynou, ale i o čase říkáme, že plyne nebo uplývá. Plýtvat znamená nešetřit něčím, plýtváme někdy potravinami nebo penězi. Lysý není jen holohlavý člověk, ale i holý kopec, na kterém nerostou stromy. Lýko je vrstva pod kůrou stromů. Pelyněk je léčivá bylina. Čaj z pelyňku má hořkou chuť. Plyš známe, vyrábějí se z něj plyšové hračky. Vyjmenovaná slova s y ý po m Český jazyk pro 3. ročník, nakladatelství SPN a Nová škola my mýt myslit mýlit se; hmyz myš hlemýžď; mýtit zamykat smýkat; dmýchat chmýří nachomýtnout se; Litomyšl Český jazyk pro 3. ročník, nakladatelství Alter my mýt myslit mýlit se hmyz myš hlemýžď mýtit zamykat smýkat chmýří dmýchat; (nachomýtnout se mýto mys Litomyšl Kamýk) Rozumíme významu? My znamená my všichni. (Něco jiného je mi: dej mi bonbon, dej ho jenom mně.) Mýtit znamená kácet les, porážet tam stromy. Mýtina je vykácené místo v lese, paseka. Když se rozdmýchává oheň, fouká se do něho vzduch, aby se rozhořel. Znáte rozdíl mezi slovy smýkat a smýčit? Smýkat znamená tahat po zemi, smýčit znamená stírat prach a

20 20 pavučiny, uklízet. Malá ptáčata ještě neměla peří, měla jen lehké chmýří. Nachomýtl jsem se zrovna k té hádce, chápeme tak, že jsem se tam objevil nebo vyskytl. Vyjmenovaná slova s y ý po p Český jazyk pro 3. ročník, nakladatelství SPN a Nová škola pýcha pytel pysk; netopýr slepýš pyl; kopyto klopýtat třpytit se; zpytovat pykat pýr; pýřit se čepýřit se Český jazyk pro 3. ročník, nakladatelství Alter pýcha pytel pysk netopýr slepýš pyl kopyto klopýtat třpytit se pykat pýřit se pýr; (zpytovat Chropyně Spytihněv) Rozumíme významu? Pýcha je špatná lidská vlastnost.slepýš vypadá jako had, ale je to druh ještěrky. Pyl je žlutý prášek v květech. Klopýtá ten, kdo jde a přitom zakopává. Zpytovat je starší výraz a znamená zkoumat. Kdo za něco pyká, ten trpí za nějaké své provinění. Pýr je škodlivý plevel. Pýřit se znamená červenat se. Vyjmenovaná slova s y ý po s Český jazyk pro 3. ročník, nakladatelství SPN a Nová škola syn sytý sýr; syrový sychravý usychat; sýkora sýček sysel; syčet sypat Český jazyk pro 3. ročník, nakladatelství Alter sytý syn sýr syrový sychravý usychat (usýchat) sýkora sýček sysel syčet sypat Rozumíme významu? Sytý znamená dostatečně najedený. Syrová zelenina je zdravější než uvařená. Syrovinka je tedy houba, kterou je možno jíst i za syrova. Sychravé počasí znamená studené a vlhké. Sýček je druh sovy. Vymlácené obilí sypeme na sýpky.

21 21 Vyjmenovaná slova s y ý po v Český jazyk pro 3. ročník, nakladatelství SPN a Nová škola vy vysoký výt; výskat zvykat žvýkat; vydra výr vyžle; povyk výheň a slova s předponou vy-, vý- Český jazyk pro 3. ročník, nakladatelství Alter vy vysoký vydra výr zvykat žvýkat výt výskat povyk předpona vy-, vý-; (vyžle výheň cavyky Vyškov Výtoň) Rozumíme významu? Cizím lidem vykáme, říkáme jim vy. Výt znamená vydávat pronikavý, táhlý hlas, zvuk.výskat znamená radostně vykřikovat. Vydra je vodní šelma. Výr je druh sovy. Jako vyžle označujeme mysliveckého psa a také velmi hubené děcko. K slovu povyk jsou souznačná slova hluk, rámus, halas. Výheň je ohniště, do kterého kovář vhání vzduch, aby zvětšil žár. Vyjmenovaná slova s y ý po z Český jazyk pro 3. ročník, nakladatelství SPN a Nová škola brzy jazyk nazývat; Ruzyně Český jazyk pro 3. ročník, nakladatelství Alter brzy jazyk nazývat Ruzyně Rozumíme významu? Nazývat se znamená jmenovat se nebo pojmenovávat. Ruzyně je letiště v Praze.

22 Homofony B být (existovat) x bít (tlouci) Chci být zdravý. Nechci bít psa. Žák byl vzorný. x Srdce mu bilo. (žák bude vzorný) (srdce mu tlouklo) nabýt x nabít Chudý rybář nabyl jmění. Myslivec nabil náboj do pušky. dobýt x dobít Dobyvatelé dobyli hrad útokem. Museli dobít zraněné zvíře. přibýt x přibít Voda v rybníce přibyla. Tu desku jsem pevně přibila. odbýt x odbít Děti odbyly svou školní práci. Hodiny odbily půlnoc. zbýt x zbít Zbyl ještě řízek? On říká, že jsi ho zbil. pobýt x pobít Můžeme pobýt na chatě až do středy. Dáme pobít střechu plechem. ubýt x ubít V létě ubyla v potoce voda. Zlý člověk ubil v lese hada. bydlo (obydlí) x bidlo (tyč, klacek) Pálí ho dobré bydlo. Loďku odstrčil dřevěným bidlem.

23 23 býlí (rostlina) x bílý (bílá barva) Plevelu říkáme býlí. Mám bílý svetr. L mlýn x mlít (mele) Mlýn je budova. Mlít mouku. blýská se (jsou blesky) x blízká (je nedaleko) Večer se blýskalo a hřmělo. Petr stojí blízko domu. lýčí (lýko) x líčí (maluje, klade past, vypráví) Lýku se také říká lýčí. Moje sestra si líčí oči. lýčený (vyrobený z lýka) x líčený (děj) Dříve se nosily lýčené střevíce. Líčený příběh byl zajímavý. lyska (vodní pták) x líska (lískový keř) Na vodní hladině plavala lyska. Na naší zahrádce roste líska. lysá (holá, holohlavá) x lísá se (mazlit se, tulit se) Můj dědeček má už lysou hlavu. Kočka se mi lísá k nohám. lyže x líže Dostal jsem k narozeninám lyže. Rychle líže zmrzlinu. M my (všichni) x mi (jen mně) My se nebojíme. Dej mi bonbon. mýt (umývat) x mít (vlastnit) Budu mýt nádobí. Budu mít štěstí.

24 24 P pýcha ( nadutost, namyšlenost) x píchá (bodá) Pýcha je nectnost, kdežto píle je Trní píchá. dobrá vlastnost. slepýš (plaz) x slepíš (spojíš lepidlem) Poznáš zmiji od slepýše? Slepíš ten rozbitý talíř? pyl (prášek v květech) x pil (napájel se) Včely sbírají pyl z bylin. Pil jsi kakao? opylovat (přenášet pyl) x opilovat (opracovat pilníkem) Hmyz přenáší pylová zrnka z květu Truhlář opiloval hranu desky na květ a tím je opyluje. pilníkem. zpychnout (stát se pyšným) x spíchnout (ušít) Princezna Krasomila zpychla. Maminka mi spíchla halenku. pykat (nést za něco trest) x pikat (v dětské hře) Budeš pykat za své činy. Ve hře pikaná se piká za stromem. S sýrový (ze sýru) x syrový (neuvařený) x sírový (z nerostu síry) Kupujeme sýrové Syrová zelenina Kyselina sírová je tyčinky. je zdravá. nebezpečná. kus sýra x síra (na sirkách) Dal mi kousnout sýra. Síra žlutý prášek.

Obsah. Tvořivá škola, www.tvorivaskola.cz 3. ročník

Obsah. Tvořivá škola, www.tvorivaskola.cz 3. ročník 1 Obsah 1) Vyjmenovaná slova přehled 2a) Vyjmenovaná slova po B 2b) Vyjmenovaná slova po L 3a) Vyjmenovaná slova po M 3b) Vyjmenovaná slova po P 4a) Vyjmenovaná slova po S a Z 4b) Vyjmenovaná slova po

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast- Sada 37 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_722_Vyjmenovaná slova II._ pwp Střední odborná škola a Střední

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

VY_32_INOVACE_D 10 04. V pádových koncovkách se při psaní i nebo y řídíme vzory /jestřábi páni, jestřáby pány/

VY_32_INOVACE_D 10 04. V pádových koncovkách se při psaní i nebo y řídíme vzory /jestřábi páni, jestřáby pány/ Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Modernizace vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.3811. ICT (Český jazyk) III/2/CJ/1/1/19

Modernizace vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.3811. ICT (Český jazyk) III/2/CJ/1/1/19 Název projektu: Pořadové číslo projektu: Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity: Sada: Název DUM: Anotace: Klíčová slova: Modernizace vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.3811 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

slepýš pyl netopýr třpytit se klopýtat kopyto noční létající savec beznohý plaz podobný hadu jemný prášek ve květech zakopávat

slepýš pyl netopýr třpytit se klopýtat kopyto noční létající savec beznohý plaz podobný hadu jemný prášek ve květech zakopávat netopýr noční létající savec slepýš beznohý plaz podobný hadu pyl jemný prášek ve květech kopyto rohovitý obal chráníci konce nohou některých zvířat klopýtat zakopávat třpytit se blýskat se, lesknout se

Více

VY_32_INOVACE_12_1_08_VYJM_SL_synonyma_P, S, V (1).notebook. November 19, 2012. Vyjmenovaná slova P, S, V / synonyma. Kateřina Vlčková, Mgr.

VY_32_INOVACE_12_1_08_VYJM_SL_synonyma_P, S, V (1).notebook. November 19, 2012. Vyjmenovaná slova P, S, V / synonyma. Kateřina Vlčková, Mgr. Vyjmenovaná slova P, S, V / synonyma Kateřina Vlčková, Mgr. 1 Český jazyk VY_32_INOVACE_12108 9. 11. 2012 Kateřina Vlčková IV. A 8. 11. 2012 1 sl. SOUZNAČNÁ / SYNONYMA Vyjmenovaní slova P, S, V 1) Sl.

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

Příprava na hodinu českého jazyka ve 4.roč.ZŠ Souhrnné opakování a procvičování učiva o vyjmenovaných slovech

Příprava na hodinu českého jazyka ve 4.roč.ZŠ Souhrnné opakování a procvičování učiva o vyjmenovaných slovech Příprava na hodinu českého jazyka ve 4.roč.ZŠ Souhrnné opakování a procvičování učiva o vyjmenovaných slovech Všechny úkoly a cvičení, která jsem připravila pro tuto hodinu, je možné během vyučování využít

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

PODPORA SPU VE VÝUCE. projevy, potřeby, úpravy a metody

PODPORA SPU VE VÝUCE. projevy, potřeby, úpravy a metody PODPORA SPU VE VÝUCE projevy, potřeby, úpravy a metody Projevy Dyslexie Pomalé čtení -Namáhavé -Dvojí -Ztrácí se, vrací se -Málo chyb-opravuje -Záměny,opakuje přečtené Přepisuje velmi pomalu -Víc času

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Cíl kursu: 1/rychlé osvojení češtiny na komunikační úrovni - rozvoj slovní zásoby 2/ pochopení základních pravidel systému jazyka druhy

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Vyjmenovaná slova v učivu na 1. stupni ZŠ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Katedra českého jazyka

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Vyjmenovaná slova v učivu na 1. stupni ZŠ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Katedra českého jazyka MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra českého jazyka Vyjmenovaná slova v učivu na 1. stupni ZŠ Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí práce: PaedDr. Květoslava Klímová, Ph.D. Vypracovala:

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

Vyjmenované slovo BÝT

Vyjmenované slovo BÝT Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Vyjmenované

Více

1. Doplň do vyjmenovaných slov Y/Ý a vysvětli význam slov.

1. Doplň do vyjmenovaných slov Y/Ý a vysvětli význam slov. 1. Doplň do vyjmenovaných slov Y/Ý a vysvětli význam slov. t (existovat), b dlit, ob vatel, (nový) b t, příb tek, náb tek, dob tek, ob čej, b strý, b lina, kob la, b k, Přib slav. 2. Dovedeš dopsat postupně

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Současný český jazyk upevňování a procvičování obtížných gramatických jevů Český jazyk

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Testové úkoly k vyjmenovaným slovům po L. Mgr. Jitka Jelečková VY_32_INOVACE_Č04. Pořadové číslo: 4. Ročník: 4.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Testové úkoly k vyjmenovaným slovům po L. Mgr. Jitka Jelečková VY_32_INOVACE_Č04. Pořadové číslo: 4. Ročník: 4. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Autor: Sada: Testové úkoly k vyjmenovaným slovům po L Mgr. Jitka Jelečková VY_32_INOVACE_Č04 Pořadové číslo: 4. Ročník: 4. Datum vytvoření: 19. 9. 2011 Datum ověření: 21.10.

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Český jazyk pro 7. ročník. Mgr. Ladislava Zdražilová. ZŠ Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace

Český jazyk pro 7. ročník. Mgr. Ladislava Zdražilová. ZŠ Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace Český jazyk pro 7. ročník Mgr. Ladislava Zdražilová ZŠ Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace Být, bydlit, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, obyčejný, bystrý, bylina, kobyla, býk, Přibyslav,

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Pravopis Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Rozlišení hlásek koordinace

Více

Tematický plán Český jazyk 3. třída

Tematický plán Český jazyk 3. třída Tematický plán Český jazyk 3. třída Září Počet hodin : 23 Učivo: Výstupy: Poznámky, průřezová Opakování z 2. ročníku Skladba souvětí, věta, slova, slabiky, hlásky, písmena souhlásky a samohlásky I, Y tvrdé,

Více

Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník

Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník Vyučující: Klára Dolanová Hodinová dotace: 7 hodin týdně Školní rok: 2015/2016 ZÁŘÍ 1. a UČ str. 3 9 Opakování (Věta souvětí; Význam slov; Slova s citovým zabarvením,

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

2. Pravopis i/í a y/ý po hláskách měkkých, tvrdých a obojetných (základní přehled)

2. Pravopis i/í a y/ý po hláskách měkkých, tvrdých a obojetných (základní přehled) ˆ Ceský jazyk 1. České hlásky Samohlásky Souhlásky krátké dlouhé měkké tvrdé obojetné a á ž h b e é š ch f i í č k l o ó ř r m u ú c d p j t s ď n v ť z ň 2. Pravopis i/í a y/ý po hláskách měkkých, tvrdých

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: líčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: líčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUBMO_CESKYJAZYK_13 Název materiálu: Obtížné pravopisné jevy 1 Tematická oblast: Český jazyk, 2. ročník Anotace: Zpracovaná prezentace slouží k upevnění základních pravidel

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Rozvoj řečových dovedností Ruský jazyk Helena Malášková 01 O spánku a váze - prezentace

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování.

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování. Název materiálu ročník SLUCHOVÁ DIFERENCIACE DÉLKY SAMOHLÁSEK 1 ZRAKOVÁ DIFERENCIACE KRÁTKÝCH A DLOUHÝCH SLABIK 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY S, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY P, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 ZRAKOVÁ ANALÝZA

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_242 Jméno autora: Mgr. Eva Svárovská Třída/ročník:

Více

český jazyk - 2. ročník časová dotace: 8 hod. týdně

český jazyk - 2. ročník časová dotace: 8 hod. týdně Září český jazyk - 2. ročník uč./p Opakování z 1. třídy 4-5/3-7 Věta - vyjadřování ústní a písemné 6-9/10 Abeceda a písmo + ITV bez 12/6, 13/9, 14/14 (postavy) 10-14/11-13 Loučení s prázdninami 8 Jiný

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Vyjmenovaná slova po m,p Anotace Prověrka určená k hodnocení vědomostí o vyjmenovaných slovech po m,p a

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakovat učivo min. roč. Pozná kořen, předponu, příponu, koncovku. Vyhledá a tvoří slova příbuzná. SLOH: Vypravuje o prázdninách, sestaví osnovu,

Více

Obtížné pravopisné jevy II.

Obtížné pravopisné jevy II. Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_CESKYJAZYK1_17 Název materiálu: Obtížné pravopisné jevy II. Tematická oblast: Český jazyk 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k opakování obtížných pravopisných

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Zásady hodnocení a tolerance dětí se speciálními výukovými potřebami

Zásady hodnocení a tolerance dětí se speciálními výukovými potřebami Zásady hodnocení a tolerance dětí se speciálními výukovými potřebami Metodický pokyn MŠMT ČR č. j. 23 472/92-21 Vyhláška MŠMT ČR č. 291/1991 Sb. Obecné zásady: 1. Ke zjišťování vědomostí a dovedností žáka

Více

Modernizace vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.3811. ICT (Český jazyk) III/2/CJ/1/1/15. Soutěž řad ANO NE

Modernizace vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.3811. ICT (Český jazyk) III/2/CJ/1/1/15. Soutěž řad ANO NE Název projektu: Pořadové číslo projektu: Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity: Sada: Název DUM: Anotace: Klíčová slova: Modernizace vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.3811 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ1

SADA VY_32_INOVACE_CJ1 SADA VY_32_INOVACE_CJ1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Tercie 2 hodiny týdně Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Skladba *) Ţák vysvětlí pojem aktuální (kontextové)

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Vyjmenovaná slova a jejich obměny PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Katedra českého jazyka

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Vyjmenovaná slova a jejich obměny PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Katedra českého jazyka MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra českého jazyka Vyjmenovaná slova a jejich obměny Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí práce: PaedDr. Květoslava Klímová, Ph.D. Vypracovala: Helena

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

Čj - 2. stupeň 1 / 7

Čj - 2. stupeň 1 / 7 dodržovat při rozhovoru zásady společenského styku používat zásady společenského styku v osobní komunikaci pozdrav, žádost, poděkování sestavit větu se správným slovosledem formulovat výstižně ústně otázku

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1.

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Stran Stran celkem DUM 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. pololetí ČJ - písemná práce Word 6 4 2 VY_32_INOVACE_04_10

Více

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 PhDr. Dana Brdková Lektorka Bankovní akademie a VŠFS Pro použití v rámci projektu ematurity Jak je sestaven didaktický test? Didaktický test obsahuje 10

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřujjící k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti VY_12_INOVACE_01_ČJ

I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřujjící k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti VY_12_INOVACE_01_ČJ Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2499 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení šablony/označení

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Pravopis Cílová skupina: 1. a 2. ročníky SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž si žáci ve skupinách zopakují různé pravopisné

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada

Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada 2. Vyberte větu jednoduchou (1 bod): a) Víš, v kolik se máš vrátit? b) Máme doma králíka, myšky a chameleóna.

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

ZŠ a MŠ Panenské Břežany

ZŠ a MŠ Panenské Břežany Hlavní 63, 250 70 Panenské Břežany www.zsmsbrezany.cz, zsbrezany@seznam.cz Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol Číslo projektu: Šablona: Cz.1.07/1.4.00/21.1997 VY_32_INOVACE_41-60

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1.Vyjadřuje se v běžných komunikačních situacích, neskáče do řeči a naslouchá,

Více

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin Návrhy tematických plánů Střední odborná škola 1. Návrh tematického plánu mluvnice 1. ročník Počet hodin Racionální studium textu 1 Základy informatiky získávání a zpracování informací 1 Jazykověda a její

Více

EU - PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU - PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU - PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Bylo podpořeno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu na podporu aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015

Bylo podpořeno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu na podporu aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015 Bylo podpořeno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu na podporu aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015 Vesele do školy Číslo projektu: 5362-5/2015 Pracovní

Více

Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná

Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná 5. třída - český jazyk Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_356 3. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Opakování učiva z českého jazyka, zorientování se v netypickém zadání. český jazyk Očekávaný výstup:

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Rozšiřování a upevňování slovní zásoby a gramatiky Ruský jazyk Helena Malášková 01

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti Prima jednoduše mluví o sobě Slovní zásoba: elementární slovní 1 B/ 26, 27, 29, 30 tvoří jednoduché otázky a aktivně je používá zásoba pro zvolené tematické okruhy odpovídá na jednoduché otázky obsahující

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 2. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 2. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 2. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová: Český jazyk pro 2. ročník (Didaktis) H. Burianová: Český

Více

Učitel mezitím rozdá každému páru namnožený arch s úkoly. Žáci vše zapisují do rozdaných listů.

Učitel mezitím rozdá každému páru namnožený arch s úkoly. Žáci vše zapisují do rozdaných listů. Název: Druhy podstatných jmen Cíl:: Procvičení odchylek ve vyjadřování čísla u substantiv Fáze vyučovacího procesu: procvičování Organizační forma vyučování: skupinová (práce ve dvojicích), písemná, reprodukční

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA Časové, organizační a obsahové vymezení Ve všech předmětech platí stejná časová dotace jako pro žáky bez integrace. Žáka zapojujeme do všech činností a práce

Více

Dataprojektor, kodifikační příručky

Dataprojektor, kodifikační příručky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Prima 2 hodiny týdně Dataprojektor, kodifikační příručky Slovní druhy Objasní motivaci pojmenování slovních druhů Vysvětlí

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

Komentář k pracovnímu listu Ve třídě

Komentář k pracovnímu listu Ve třídě Komentář k pracovnímu listu Ve třídě Tento PL byl vytvořen pro žákyni s OMJ ve druhém ročníku ZŠ. Žákyně je na úrovni pokročilého začátečníka začíná skloňovat podstatná jména. Použit byl pro její samostatnou

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma 1.2.3. Všestranné jazykové rozbory Kapitola

Více

Český jazyk Název Ročník Autor

Český jazyk Název Ročník Autor Pomůcka - Slabiky - foto 1. Pomůcka Psací tvary písmen 1. PL - Samohlásky 1. PL Slabiky - slova 1. PL - Souhlásky 1. PL Slova - věty 1. PL Souhlásky m, l, p 1. PL Tvoření slov 1. PL Souhlásky s, j, t 1.

Více

EU - PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU - PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU - PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

být, bydlit, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, obyčej, bystrý, bylina, kobyla, býk, Přibyslav, babyka

být, bydlit, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, obyčej, bystrý, bylina, kobyla, býk, Přibyslav, babyka být, bydlit, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, obyčej, bystrý, bylina, kobyla, býk, Přibyslav, babyka Rozumíte, děti, co všechna tato slova znamenají? Zkusím vám je postupně objasnit pomocí slov

Více

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 18. 3. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_29_CJL_NP2

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 18. 3. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_29_CJL_NP2 Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 18. 3. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_29_CJL_NP2 Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

Ročník VI. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed.

Ročník VI. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. Předazbukové období IX. Výslovnost hlásek odlišných od češtiny. Pozdravy. Jednoduché pokyny. Seznámení s učebnicí. Nácvik výslovnosti, rozhovor. Pohybové hry.fonetická rozcvička. Nacvičí výslovnost hlásek

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Slovní druhy Slovesa

Slovní druhy Slovesa Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice Masarykovo nám. 1594/16,

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Želiv Novými

Více

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Jazyková výchova Psaní velkých písmen Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Ročník 2. Anotace

Více