Mateřská škola, Tišnov, U Humpolky 1686, Tišnov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřská škola, Tišnov, U Humpolky 1686, 666 01 Tišnov"

Transkript

1 č.j. 479/2014 Prvzní řád venkvních hracích plch zpracvaný v suladu s pžadavky 13, dst. 2, zákna č. 258/2000 Sb. v platném znění, vyhl. 238/2011 Sb. a EN I. Údaje zařízení Název subjektu: Mateřská škla, Tišnv, U Humplky 1686 Adresa hrací plchy: U Humplky 1686, Květnická 1684 IČ: POPIS VENKOVNÍ HRACÍ PLOCHY Venkvní hrací plcha je sučástí šklskéh subjektu v plcené části pzemku. Jedntlivé prvky využívají v rámci svých činnstí výhradně děti zapsané k předšklnímu vzdělávání v Mateřské škle, Tišnv, U Humplky 1686, zahrada není tevřena pr veřejnst. Všichni uživatelé jsu pvinni ddržvat ustanvení tht Prvzníh řádu. Bude-li pvlen vstup cizím sbám na hrací plchu, jsu tit pvinni se řídit zveřejněným Prvzním řádem venkvních hracích plch. PROVOZNÍ POKYNY A PROVOZNÍ DOBA 1. Hrací plcha je přístupna výhradně dětem zapsaným k dcházce d mateřské škly za dprvdu pedaggických pracvníků škly. Hrací plcha není vlně přístupná a jakékliv vniknutí a pbyt na něm bez příslušnéh suhlasu, se pvažuje za neprávněný vstup na cizí pzemek. 2. Pkud bude zřizvatelem neb ředitelem subjektu rzhdnut přístupu cizích sb, budu tit seznámeni se zveřejněným Prvzním řádem. 3. Za zajištění bezpečnsti dětí přítmných při vzdělávání v dbě prvzu dpvídá pedaggický pracvník dprvázející děti. 4. Využití hrací plchy není dvlen bez zajištění dhledu nad sbami, které nejsu právně dpvědné (pedaggický dhled může vyknávat vedle pedaggickéh pracvníka i sba, která je v pracvněprávním vztahu k subjektu a sučasně byla prkazatelně seznámena se způsbem tht dhledu) 5. Zahrada je využívána p dbu celéh rku s rzdělením na letní a zimní prvz. P dbu zimníh prvzu (listpad březen) je nutn ddržvat tepltní limity, které jsu stanveny pr zimní bdbí. 6. Před zahájením pbytu je nutn prvést základní úkny, kterými jsu: pravidelný denní úklid, který mim jiné zahrnuje úklid dpadků z plchy hřiště a jejich dstranění d určených nádb O: šklnice, pravidelnu denní vizuální kntrlu technickéh stavu herních prvků vč. průběžné péče O: učitelka fyzicku kntrlu uzavření vstupních branek a dalších mžných vstupů d prstr hrací plchy, které by mhly být využity k samvlnému puštění prstru O: učitelka dstranění zjištěných závad a není li t mžné učinit všechny nutné krky k tmu, aby byl na pškzené prvky neb místa zahrady vstup dětí zamezen O: šklnice prvádět pravidelnu údržbu, prváděných pravách, údržbě a technických prhlídkách vede prvzvatel prkazatelnu dkumentaci O: šklnice

2 VYBAVENÍ VENKOVNÍ HRACÍ PLOCHY V rámci vybavení hracími prvky jsu v prstru hrací plchy sazeny Hupačky hupačka je určena maximálně pr jedn dítě na jedné straně, při hupání je hlavním rizikem, mžnst vlžení nhy pd dsedající část hupačky neb nadměrné dražení se dítěte na jedné straně a nebezpečí pádu druhéh dítěte. Skluzavky, šplhací rampy a sítě jsu určeny jak všechny statní prvky dětem předšklníh věku. Při pužití je vždy nutn dbát na bezpečnst, kdy je rizikem zejména lezení dětí prti směru skluzu na skluzavce, lezení jinu než klasicku cestu (p knstrukci) apd. Další prvky instalvané na zahradě musí splňvat pžadavky dané řadu EN 1176 (seznam prvků každrčně aktualizván viz zpráva dbrné technické kntrle) Vzhledem k mžnému nebezpečí úrazu je nutná přítmnst pedaggickéh zaměstnance za účelem dhledu nad bezpečnstí dětí tam, kde je dle aktuální situace nejvyšší míra rizika. Pískviště pískviště je určen ke hře více dětí. Venkvní dskčiště ve sprtvním areálu není pvažván za pískviště a není určen ke hře dětí a žáků Bruzdaliště bruzdaliště je určen ke hře více dětí přijatých k předšklníu vzdělávání, puze v prvzní dbě škly a vždy za přítmnsti pedaggickéh pracvníka. V statních případech je zakázán bruzdaliště v areálu mateřské škly užívat. HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA HRACÍ PLOCHY Prvzvatel venkvní hrací plchy určené pr hry dětí je pvinen zajistit, aby písek užívaný ke hrám dětí v pískvištích neb vda v bruzdališti dpvídaly pžadavkům stanveným prváděcím právním předpisem. Plcha pískviště/bruzdaliště musí být zajištěna tak, aby nedcházel ke znečištění exkrementy zvířat apd. Pískviště musí být kryt v dbě mim prvz tak, aby byl tmut zabráněn. PODMÍNKY V suladu s ustanvením 13, dst. 2 zákna 258/2000 Sb. ve znění pzdějších předpuisů musí být plcha pískviště a bruzdaliště zajištěna tak, aby nedšl k jeh znečištění pískviště je kryt plachtu, před zahájením aktivit (před příchdem dětí) bude plachta (ppřípadě jiný kryt) dstraněna. Při dstraňvání plachty či jinéh krytu, je nutn dbát aby případné nečistty nenapadaly d prstru pískviště. Vlastní kryt je ulžen mim prstr určený pr děti. Bruzdaliště je napuštěn vždy bezprstředně před jeh pužíváním. O: šklnice Učitelka prvede vizuální kntrlu pískviště/ bruzdaliště, zda se v něm nenachází předměty, které by mhly děti hrající si v pískvišti/ bruzdališti hrzit Pkud je v pískvišti/bruzdališti nalezen nepatřičný předmět, zajistí učitelka jeh dstranění. Pkud se jedná např. injekční stříkačku, jehlu, zvířecí výkal apd., prvede se tt dstranění tak, že je lpatku tent předmět nabrán a ulžen d igelitvéh sáčku a ulžen d prstru k tmu určenému. Dále je nutn prvést vizuální kntrlu i přilehlých travnatých plch. Při případném pranění je nutn neprdleně pskytnut první pmc a zajistit šetření lékařem. Dále je prvedena vizuální kntrla vlastníh technickéh stavu hracích prvků a hrací plchy. Pkud je vše v přádku, jsu děti p pučení vpuštěny. Případné nedstatky jsu nahlášeny šklnici, která zajišťuje údržbu. O:: učitelka Pkud djde např. k znečištění pískviště hrajícím se dítětem, je nutn znečištěný písek lpatku vyjmut a vyhzen. P uknčení pbytu venku zajistí pedaggický pracvník kntrlu pískviště, zda li v něm nezůstaly například hračky, lpatky apd. a je pětvně prveden zakrytí pískviště plachtu či jiným vhdným krytem. P pužití bruzdaliště zajistí učitelka kntrlu uzavření khutů (sprchy, bruzdaliště) zdpvídá učitelka, která dchází pslední ze zahrady Pískviště bude šklnicí pravidelně prhrabáván, aby byl zajištěn prmíchání jedntlivých vrstev písku a t cca 1 x měsíčně ( tmt bude prveden záznam). O: šklnice Pískviště bude před zakrytím na zimní bdbí vyčištěn d např. napadanéh listí apd. Kryt by měl zajistit tzv. dýchání pískviště a neměl by se jednat neprdyšné uzavření. V bruzdališti bude přes zimní bdbí pnechána cca 5 cm vrstva vdy z důvdu zabránení

3 pškzení vany bruzdaliště. O: šklnice Kntrly stavu písku v pískvišti se prvádí zpravidla v cyklu 1 x za 2 rky a t před zahájením využívání pískvišť neb pkud stav pískviště avizuje nezpůsbilst. O: šklnice Bruzdaliště v letním bdbí p pužití je vyčištěn, sprchván. Před užíváním vdních prvků (venkvní sprchy) - v letním bdbí šklnice zajistit spuštění a p pužívání- v pdzimním bdbí zajistí šklnice vypuštění vdních trubek. O: šklnice Průběžně je prváděna údržba a čistění pvrchu sprchvé růžice, a t puze prstředky,které nebsahují kyseliny a abraziva. Usazený kámen dstraňujeme zředěným rztkem cta naneseným na hadřík. Čištěná plcha se vždy musí naknec pláchnut vdu a utřít d sucha. O: šklnice O prvzu a údržbě pískviště a bruzdaliště je veden prvzní deník. O: šklnice POVINNOSTI UŽIVATELE Uživatelům je zakázán pužívat zařízení hracích prvků k jiným účelům, než pr které byl zřízen. Pedaggický dhled nad dětmi a žáky je pvinen před zahájením sprtvních a herních aktivit prvést vizuální kntrlu vybavení a uzavření mžných výchdů z prstru hrací plchy V případě zjištění závady na zařízení hrací plchy je sba, která tut skutečnst zjistí, pvinna bezdkladně hlásit dpvědné sbě, tj. šklnici. V případě úrazu v dbě prvzu škly zajistí šetření pedaggický pracvník včetně prvedení zápisu d Knihy úrazů a uvedení všech údajů, které pžaduje vyhláška MŠMT č. 64/2005 Sb., ve znění pzdějších předpisů Uživatelé nesmí vnášet d prstru dětskéh hřiště alkhlické a jiné návykvé či mamné látky, v prstru hrací plchy je ve smyslu 8, zákna 379/2005 Sb. v platném znění zákaz kuření Pr případ nuze prsím vlejte 112 (IZS) 150 (hasiči) 155 (lékařská služba) 158 Plicie ČR) POVINNOSTI PROVOZOVATELE Prvzvatel hracích prvků je pvinen zajistit pravidelnu údržbu a kntrlu v suladu s pžadavkem právních, technických a statních předpisů, zejména návdu a pkynu k údržbě výrbce neb ddavatele a EN Vizuální kntrla stavu každý den neb před pužitím, v případě zjištění závady značit hrací prvek tabulku zákaz pužívání a zajistit dstranění závady. Vizuální kntrla se zaměřuje zejména na pevnst a stav všech prvků. Kntrla pvrchu prvést kntrlu pvrchu, zejména zda se nenachází na hrací plše hřiště předměty, které by mhly hrzit zdraví uživatele Údržba pvrchu (dpadvé plchy) dle pkynů výrbce neb ddavatele, který je uveden v průvdní dkumentaci O: učitelka Prvzní kntrla se prvádí před zahájením sezóny a dále v cyklu 1 x za 3 měsíce, kntrla se zaměří především na stabilitu zařízení jeh technický stav stav spjvacích prvků apd. Prvzní kntrlu prvádí prvzvatel a vede tm dkumentaci. Sučástí prvzní kntrly je prváděn případné dtažení spjvacích (prvků jak jsu šruby, vruty apd.) O: šklnice Hlavní kntrla hlavní kntrla se prvádí v cyklu 1 x rčně a je právněna ji prvést výhradně k tmu dbrně způsbilá sba s příslušnu certifikací. O: ředitelka škly

4 Prváděním vizuální kntrly jsu pvěřeni všichni zaměstnanci Mateřské škly, Tišnv, U Humplky 1686, kteří prvádí dhled nad dětmi v průběhu jejich pbytu na zahradě MŠ, prvzní kntrlu prvádí určený prvzní zaměstnanec mateřské škly (šklnice). S tímt Prvzním řádem budu na pradě dne seznámeny všechny sby, kterých se tent Prvzní řád může týkat (viz zápis z prady - seznam přítmných zaměstnanců na pradě , případně ptvrzení ddatečnéh seznámení se směrnicí) V Tišnvě dne 26. srpna 2014 Mgr. Andrea Musilvá ředitelka škly

5 Subsystém Venkvní kmunikace v majetku škly Identifikace nebezpečí Vyhdncení závažnsti rizika Bezpečnstní patření P N H R pád, naražení různých částí těla p sustavné zajišťvání bezpečnéh stavu pvrchu venkvních cest nastalém pádu sb zejména, u vstupů d bjektu škly udržvání, čištění a úklid pchůzných plch udržvání kmunikací a průchdů vlně průchdných, včasné dstraňvání kmunikačních překážek ukluznutí při chůzi p zasněžených a namrzlých cestách zakpnutí, pdvrtnutí nhy, naražení, zachycení různé překážky a vystupující prvky 1. čistění a udržvání venkvních cest v zimním bdbí 2. dstraňvání námrazy, sněhu dstraňvání nervnstí pdlah a pchůzných plch dstranění kmunikačních překážek, zvýšených pklpů nad úrveň pdlahy, hadic a el. kabelů nepužívat nepřipevněné rhže a čistící zóny Náraz na plt, řádné a dpvídající plcení dle pžadavku legislativy pád při přelézání pltu průběžná kntrla stavu z hlediska celistvsti a pevnsti mžnst neplánvanéh dchdu dítěte průběžná kntrla phybu dětí v blízksti pltu, branek apd. Pdlahy, kmunikace ukluznutí na pdlaze v umývárně pdlahy čistitelné, ve světlé barvě a nesmí být kluzké v budvách v umývárnách umístit misku na mýdl, zabránit pádu mýdla na pdlahu; pdlahy sprchvých kabin upraveny tak, aby nedcházel k rztékání vdy d klí kabiny; ve sprchvé kabině, která služí pr děti, musí být madl pr držení Schdiště ukluznutí, pdvrtnutí nhy, naražení rvný a tvrdý stav pvrchu pdlah a kmunikací, bez nervnstí, a pád sby na pdlaze výmlů, udržvání, čištění a úklid pdlah, včasné dstraňvání pškzených míst, nervnstí apd. suchá pdlaha, rzlitu kapalinu ihned vytřít d sucha ukluznutí a pád sby při stupnutí neupevněné kberce a rhže plžené na pdlaze a schdech a chůzi p neupevněném kberci, fixvat; předlžce, rhži ztížená evakuace a phyb sb zajištěny pžárně bezpečnstní patření a zařízeními pžární chrany únikvými cestami v případě a prstředky pžární chrany nebezpečí škla vybavena vhdnými a účinnými hasebními prstředky udržvání vlných a funkčních únikvých cest (kmunikační prstr veducích k výchdu na vlné prstranství) k umžnění bezpečné evakuace sb z bjektu škly vhdná trasa, pčet, rzmístění a rzměry únikvých cest, trvalé udržvání vlných únikvých cest a nuzvých výchdů v únikvých cestách nesmí být žádné prvky, které by zužvaly prfil únikvých cest a sučasně nesmí být umístěna žádná výzdba apd. nad hlavami evakuvaných sb. tevírání dveří na únikvých cestách ve směru úniku (směrem ven) dveře na únikvých cestách musí být v dbě prvzu škly trvale vlné až d venkvníh prstru a Tibet pužití nástrje apd. (nelze uzamknut, nelze klíček ve skříňce apd. směry úniku zřetelně značit všude tam, kde výchdy na vlné prstranství nejsu přím viditelné, správné a zřetelné značení určených únikvých cest a nuzvých výchdů ukluznutí p šikmém našlápnutí na udržvání nekluzkých pvrchů hranu schdišťvéh stupně 2. správné našlapvání, vylučení šikméh našlápnutí až na kraj (hranu) Výplně ken, dveří a přezání skl rzbité skleněné jiných zasklených výplně tvrů a plch Vnitřní prstry pád, naražení různých částí těla p nastalém pádu sb průhledné neb průsvitné stěny, přepážky v místnstech neb v blízksti průchdů, cest ve výši čí zřetelně značit 2. viditelně značit celskleněná vstupní dveřní křídla a celskleněná dveřní křídla (bez rámu i s rámem) a jiné prsklené plchy na expnvaných místech 3. zasklená dveřní křídla patřit bezpečnstním sklem 4. u předšklních zařízení nesmí být spdní třetina dveří zasklívána 5. přesklení rzbitých i naprasklých skleněných výplní; udržvání, čištění a úklid pdlah a pchůzných plch udržvání vlných průchdů, bez zastavvání prvzním zařízením MŠ včasné dstraňvání kmunikačních překážek píchnutí dítěte stru hranu háčků pužívat háčky a závěsné prvky bez strých hran a hrtů na věšácích

6 chladvý diskmfrt, nepříznivý vliv chladnéh prstředí na děti vhdné (ptimální) tepelně vlhkstní pdmínky ptimální teplty dle vyhl. 410/2005 Sb. Venkvní hrací plchy Zařízení dětských hřišť naražení dítěte na tpné těles tpná tělesa v prstrách předšklních zařízení patřit bezpečnstním chranným krytem naražení dítěte na pevnu překážku nežáducí splknutí, pžití léků, čistících,dezinfekčních prstředků, předmětů apd. nebezpečný dtyk s předměty pád různých předmětů na dítě přezání strý pvrch správné umístění stacinárních i přemístitelných zařízení a předmětů v prstrách MŠ tak, aby byly ddrženy min. předepsané šířky ptřebných průchdů a uliček udržvání přádku a uklízení hraček trvalý a náležitý dhled nad dětmi; nebezpečné látky, léky a drbné předměty ukládat tak, aby k nim děti neměli přístup zákaz pužívání hraček a drbných předmětů, které by děti mhly plknut neb vdechnut pkud mžn vylučit, aby děti přišly d styku s předměty, jimiž by se mhly zranit (stré hrany, třísky na dřevěných předmětech apd.) udržvání přádku v prvzních prstrách MŠ přístupných dětem při instalaci nábytku apd., zajistit fyzicku kntrlu stabilitu a pevnst mikrbiální kntaminace hrací plchy ddržvat hygienické limity mikrbiálníh a parazitárníh mikrbiální a parazitární znečištění vdy neb písku, hržení zdraví dětí; znečištění vdy a písku užívanéh ke hrám na venkvních hracích plchách určených pr hry a sprt dětí a mladistvých, jakž i písku neb jinéh materiálu tvřícíh pvrch plch určených pr hry a sprt dstraňvání zjevných nečistt, vylučit venčení psů, kček zakrytí přezání p našlápnutí pád na stré předměty skleněné střepy apd. uvlnění, psunutí, převrácení pád venkvníh nářadí Hupačky vahadlvé pád dítěte na pdlaze hupaček, a závěsné pdvrtnutí nhy, zakpnutí Skluzavky dstranění cizích předmětů z pvrchu hřiště, včetně travnatých plch vhdná buv nepřensné nářadí a nářadí, které není vlně stjící upevňvat pmcí základvých blků zapuštěných d země demntvatelné nářadí řádně připevnit ppř. zajistit prti uvlnění, převrácení betnvý základ zapustit pd úrveň pvrchu hřiště v tlušťce pvrchvé vrstvy zajistit prvedení dpadvých plch vizuální a prvzní kntrly tělcvičnéh nářadí a vybavení dětských hřišť dle EN dbrné technické kntrly prstřednictvím OZO 1 x za rčně vhdná pvrchvá úprava pdlah (nekluzná) udržvání pvrchu spjvacích, bslužných a jiných kmunikací v bezpečném stavu udržvání překrytí pdlah bez defrmací řezné a bdné pranění dítěte třísku nepužívání pškzených sedaček, kntrlvat pevnst jejich sedačky, kvvými částmi hupačky připjení; vlžení nhy pd dsedací plchu kntrlvat zda nejsu naštípnuté neb prasklé vahadlvé hupačky případné závady pravit, pvrch přebrusit apd. před pužitím hupačky řádně děti upzrnit na nebezpečí, výkn pedaggickéh dhledu zranění dítěte pádem neb prhlížet lžisk táčení, zda nejsu čepy neb tvry nadměrně uvlněním ze závěsů ptřebeny, defrmvány a sváry naprasklé kntrlvat upevnění ktevních prvků kntrla pevnsti připjení sedaček k hlavnímu nsníku pranění dítěte úderem hupající se u závěsných hupaček ve směru phybu hupačky instalvat zábrany lďky prti vběhnutí dětí d dráhy hupačky přiměřený dhled nad dětmi u vahadlvých hupaček pzr na nečekávaný sestup jednh dítěte a tím mžnéh úrazu druhéh dítěte řádné seznámení a průběžný pedaggický dhled pád sby dítěte na nástupní vhdná pvrchvá úprava pdlah (prtiskluzná) plšince, pdvrtnutí nhy, zakpnutí udržvání pvrchu spjvacích, bslužných a jiných kmunikací v bezpečném stavu udržvání překrytí pdlah bez defrmací a vyčnívajících šrubků, matic apd. zranění dítěte na skluzu a pádem na knci skluzu Skluzavky zranění dítěte pádem z knstrukce (z výšky) prhlídky skluzů ze skelnéh laminátu prušená místa pravit epxidvu pryskyřicí, pdlžit skelným laminátem a dbře zabrusit, kntrly spjů kntrly pevnsti spjů skluzu s knstrukcí a pevnst svárů knstrukce kntrlvat zaktvení knstrukce d betnvých blků

7 netrpět vystupvání dětí mim výstupy a plšiny netrpět lezení p skluzavce jiným způsbem než v suladu se správným způsbem průběžný pedaggický dhled Průlezky zranění dítěte pádem knstrukce kntrlvat pevnst spjů a pevnst svárů knstrukce kntrlvat zaktvení knstrukce d betnvých slupků a její stabilitu a tuhst řezné rány knčetin nepužívat pškzené knstrukce, spjení nesmí být strá pškzené stré části dle ptřeby vyměnit, pravit pád dítěte z výšky z knstrukce průlezky pád dítěte p uvlnění upevnění (závěsu) neb lana (materiálu) ddržvání pkynů pr pužívání; průběžný dhled nad dětmi; ddržvat zákaz vystupvat mim průlezný tvr kntrla (min. 1 x za 2 měsíce) upevnění a neprušensti lan služících ke šplhání a zavěšvání dětí P Pravděpdbnst vzniku a existence rizika 1. Nahdilá 2. Nepravděpdbná 3. Pravděpdbná 4. Velmi pravděpdbná 5.Trvalá N Pravděpdbnst následků (závažnst) 1. Pranění bez pracvní neschpnsti 2. Absenční úraz (s pracvní neschpnstí) 3. Vážnější úraz vyžadující hspitalizaci 4. Těžký úraz a úraz s trvalými následky 5. Smrtelný úraz H Názr hdntitelů Zanedbatelný vliv na míru nebezpečí a hržení Malý vliv na míru nebezpečí a hržení Větší, nezanedbatelný vliv na míru nebezpečí a hržení Velký a významný vliv na míru nebezpečí a hržení Více významných a nepříznivých vlivů na závažnst a následky hržení a nebezpečí R Míra rizika 0 3 = bezvýznamné rizik 4 10 = akceptvatelné rizik = mírné rizik = nežáducí rizik = nepřijatelné rizik

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD. WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV od 01.09.2012. Vlastník: město Otrokovice, nám. 3. května 1340, Otrokovice, IČ 00284301

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD. WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV od 01.09.2012. Vlastník: město Otrokovice, nám. 3. května 1340, Otrokovice, IČ 00284301 NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV d 01.09.2012 Vlastník: měst Otrkvice, nám. 3. května 1340, Otrkvice, IČ 00284301 1. ÚDAJE O PROVOZOVNĚ ADRESA: PROVOZOVATEL: Správce wellnes centra:

Více

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Správa účelvých zařízení Vaníčkva 7, 160 17 Praha 6 Dmvní řád vyskšklské kleje ČVUT v Praze 1. Vyskšklská klej je účelvým zařízením ČVUT, které služí k ubytvání studentů

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) 01.07.2014 Rzdělvník: Základní právní

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ OBSAH: Dprava Ubytvání Stravvání Zdravtnický dhled Výchvný persnál Celdenní prgram Servis pedaggickým pracvníkům a infrmace pr rdiče a šklu Pjištění Kntakty DOPRAVA Splupracujeme

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

JABLONECKÁ HALA 2010 O POHÁR TRW LUCAS VARITY

JABLONECKÁ HALA 2010 O POHÁR TRW LUCAS VARITY OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ ČMS JABLONEC NAD NISOU ve splupráci s ÚZEMNÍM ODBOREM JABLONEC NAD NISOU HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU LIBERECKÉHO KRAJE a GENERÁLNÍM ŘEDITELSTVÍM HZS ČR POŘÁDAJÍ XXIV. rčník HALOVÉ

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MŠ. Mgr. Dagmar Herudková, ředitelka školy

PROVOZNÍ ŘÁD MŠ. Mgr. Dagmar Herudková, ředitelka školy Základní škla a mateřská škla KOZMICE, kres Opava, příspěvkvá rganizace PROVOZNÍ ŘÁD MŠ Č.j.: 12/2014 Vypracvala: Schválila: Prvzní prada prjednala dne: 9. ledna 2014 Směrnice nabývá platnsti de dne: 9.

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2014/2015) šklní rk 2014 / 2015 Prjednán na pedaggické radě dne 29.8.2014.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Směrnice č. 2/2007 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Směrnice č. 2/2007 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Základní škla a mateřská škla Dlní Bjanvice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace Směrnice č. 2/2007 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Září 2012 1 1. Obecná ustanvení Základní škla a mateřská škla Dlní Bjanvice, kres Hdnín, příspěvkvá

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pstup uzavírání smluvy pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Martin Křapka, Bečv

Více

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O.

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Sídl:Lidická 7, 15000, Praha 5, tel 257 324 581 mbil: 607 120 287, e-mail: atest.reality@vlny.cz Prvzvna: Rseveltva 34/615, Praha 6, 160 00, tel. 233

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromá mateřská škola Jahoda, Vybíralova 969, Praha 14

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromá mateřská škola Jahoda, Vybíralova 969, Praha 14 ŠKOLNÍ ŘÁD Sukrmá mateřská škla Jahda, Vybíralva 969, Praha 14 1. Úvdní ustanvení Šklní řád upravuje pdrbnsti výknu práv a pvinnstí záknných zástupců dětí v Sukrmé mateřské škle Jahda, Vybíralva 969, Praha

Více

Průmyslová vrata sekční rolovací

Průmyslová vrata sekční rolovací Průmyslvá vrata sekční rlvací Sekční vrata MakrPr a MakrPr Alu představují mderní řešení pr průmyslvé bjekty, skladvé haly, dílny a hspdářské prstry. Splehlivá, trvanlivá a teplá vrata: Nsná knstrukce

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 1. Základní cíle mateřské škly při zabezpečvání předšklní vzdělávání a šklní vzdělávací prgram

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, LHOTA POD LIBČANY, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Šklní řád je zpracvaný v suladu se záknem č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku Všebecné stavební bchdní pdmínky dle 273 bchdníh zákníku (dále Pdmínky, neb VSOP ) Evidenční čísl: E-01/VSOP/sub//2004 vydané dne 1. 9. 2004 dd. 1 Hlavní stavbyveducí Hlavní stavbyveducí bjednatele je

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

Základní škola Vamberk, okres Rychnov nad Kněžnou Komenského 95, 517 54 Vamberk tel. č. 494 541 324 e-mail: skola@zsvamberk.cz

Základní škola Vamberk, okres Rychnov nad Kněžnou Komenského 95, 517 54 Vamberk tel. č. 494 541 324 e-mail: skola@zsvamberk.cz Základní škla Vamberk, kres Rychnv nad Kněžnu Kmenskéh 95, 517 54 Vamberk tel. č. 494 541 324 e-mail: skla@zsvamberk.cz Vypracval Mgr. Martin Vrkslav, ředitel škly Pedaggická rada prjednala dne 1. 9. 2015

Více

Mateřská škola V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvková organizace. Směrnice č. 7 / 2015. Školní řád

Mateřská škola V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvková organizace. Směrnice č. 7 / 2015. Školní řád Mateřská škla V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvkvá rganizace Směrnice č. 7 / 2015 Šklní řád Vydal : Ředitelka Mateřské škly V zahradě Liberec, Žitavská 122/68 Bc. Vlasta Tesařvá Účinnst : d 01.

Více

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI.

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI. Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Na Slvance 2 182 21 Praha 8 eli-cz@fzu.cz www.eli-beams.eu Ppis Stavby: akce: Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pr předmntáž a uskladnění technlgie ELI. Na vyznačeném

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

4.Silniční motorová vozidla

4.Silniční motorová vozidla 4.Silniční mtrvá vzidla Silniční mtrvá vzidla jsu strje určené pr dpravu sb a nákladů p silničních kmunikacích. V širším smyslu d tét skupiny strjů patří také vzidla určená k dpravě p cestách a v terénu.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 328 /RAF /2013 Spisvý znak Skartační znak Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne 29.8.2013 Směrnice nabývá platnsti de dne: 1.9.2013 A.1. A5 Mgr.Jiří Cabrnch, ředitel

Více

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracval: Lubš Klasna, ředitel škly Prjednán na pracvní pradě dne: 31. srpna 2006 Šklní řád nabývá platnsti de dne: 4. září 2006 Šklní řád Základní umělecké škly, Rkycany, Jiráskva 181 vydává

Více

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE Pjišťvna České spřitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Pjišťvny České spřitelny a.s. SMĚRNICE Věc: Číselná řada: 4/2006 Ruší se interní předpis č.: Odbrný garant: Ing. Antnín Pacák Datum vydání: 1. 2. 2006

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

2) Účastník je fyzická nebo právnická osoba, která na základě Smlouvy o poskytování připojení do Internetu užívá služeb Poskytovatele.

2) Účastník je fyzická nebo právnická osoba, která na základě Smlouvy o poskytování připojení do Internetu užívá služeb Poskytovatele. Všebecné pdmínky pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pdmínky pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Patrik Rsenkranc, Nad Opatvem 2030/9,

Více

PRAVIDLA POSKYTOVANÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

PRAVIDLA POSKYTOVANÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OSTRAVA,.p.s. Jahnva 12, 709 00 Ostrava-Mariánské Hry Telefn: 599 455 121, www.css-strava.cz PRAVIDLA POSKYTOVANÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Dkument je přílhu č. 3, každé smluvy pskytvání

Více

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost.

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost. Zápis z prady knihvníků a zástupců bcí, knané 21. května 2012 v Městské knihvně v Tišnvě a 24. května 2012 v Městské knihvně v Rsicích Účastníci: Tišnv: 17 účastníků - zástupci bcí a knihvníci z bcí Brač,

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

Politika systému bezpečnosti informací a Rozsah systému bezpečnosti informací.

Politika systému bezpečnosti informací a Rozsah systému bezpečnosti informací. Tt šklení ISMS vyplývá z rzhdnutí managementu NT zavést v nemcnici systém řízení bezpečnsti infrmací (ISMS) a jeh abslvvání je pvinné pr všechny zaměstnance NT. Základní dkumenty ISMS: Plitika systému

Více

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky I. Úvdní ustanvení II. Objednávka a uzavření kupní smluvy III. Zaslání zbží IV. Odstupení d kupní smluvy (vrácení zbží) V. Další práva a pvinnsti smluvních stran

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Smlouva o dílo č. VR 18/2015

Smlouva o dílo č. VR 18/2015 v v ZS Na Sutce 28, čp. 440, Praha 8, k.ů. Trja "Stavební pravy a zhtvení nvých plcení" a v MS Na Pěšinách 13, čp. 1720, Praha 8 - k.ú.kbylisy "Stavební pravy" Smluva díl č. VR 18/2015 uzavřená mezi níže

Více

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ČAPPO a SAPPO seminář - Praha, 6.11.2013 Téma: Bezpečnst na čerpacích stanicích --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadanu dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn) jak zjedndušené pdlimitní řízení Technický dzr investra

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějvice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějvice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějvice Viz

Více

Č. j.: D-2/2013. Školní řád byl schválen školskou radou dne 7. března 2013. Směrnice nabývá účinnosti dne 1. 4. 2013

Č. j.: D-2/2013. Školní řád byl schválen školskou radou dne 7. března 2013. Směrnice nabývá účinnosti dne 1. 4. 2013 Základní škla Karla Klíče Hstinné Č. j.: D-2/2013 Na základě ustanvení zákna č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání (šklský zákn) vydávám jak statutární rgán

Více

Školní řád ZŠ Křepice

Školní řád ZŠ Křepice Šklní řád ZŠ Křepice a) Práva žáků máš práv ( zákn 561/2004 Sb. předšklním, základním, vyšším dbrném a jiném vzdělání, ve znění nvely č. 472/2011 Sb. 1. Práv na vzdělávání a šklské služby pdle zákna. 2.

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o Z á k l a d n í š k l a a M a t e ř s k á š k l a K p i d l n Obsah: 1. Úvdní ustanvení. 2. Zásady klasifikace výsledků vzdělávání a chvání žáků. 2.1 Získávání pdkladů pr klasifikaci. 2.2 Hdncení výsledků

Více

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán Zdeněk Kndler Zlín Státní energetická inspekce 28. 3. 2014 Státní energetická inspekce jak dtčený rgán v rámci plitiky územníh rzvje a územníh plánvání stanviska k plitice územníh rzvje a územně plánvací

Více

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchdní a ddací pdmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyt bchdní a ddací pdmínky (dále jen bchdní pdmínky") bchdní splečnsti Akční Ceny s.r.., se sídlem Ve Slatinách 3242/3, Praha 10- Záběhlice, 106 00 IČO: 030

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

ZAJIŠTĚNÍ OBJEKTU ŠKOLY, ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI ZAMĚSTNANCŮ, DĚTÍ, ŽÁKŮ A STUDENTŮ

ZAJIŠTĚNÍ OBJEKTU ŠKOLY, ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI ZAMĚSTNANCŮ, DĚTÍ, ŽÁKŮ A STUDENTŮ Název subjektu: ZUŠ Jana Štursy Nvé Měst na Mravě Adresa subjektu: Vratislavv nám 121, 592 31 Nvé Měst na Mravě IČ: 70 28 24 39 OPATŘENÍ PRO ČINNOST PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI V suladu s ustanvením

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S u k r m é g y m n a s i u m J s e f a Š k v r e c k é h, S. R. O. P L Z E Ň S K Á 1 1 7 / 3 9, 150 00 P R A H A 5, I Č : 2 5 1 4 0 1 0 8 TEL.: 224 262 286 EMAIL: INFO@SGJS.CZ WWW.SGJS.CZ ČLÁNEK VI. ŠKOLNÍHO

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Zákonná omezení v chráněných územích

Zákonná omezení v chráněných územích Záknná mezení v chráněných územích Mgr. Libr Opluštil Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Závěrečná prezentace výsledků prjektu Vliv chráněných území na rzvj bcí zkušensti českých a rakuských municipalit

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky Stránka 1 z 8 platné d 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky internetvéh bchdu VOPIČÁK.CZ prvzvanéh na základě smluvy sdružení živnstníků Pavel Janušek Michal Halunek Mezi Šklami 2471/10 Uzbecká 1463/1

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. (1)Školní řád a vnitřní řád upravuje

ŠKOLNÍ ŘÁD. (1)Školní řád a vnitřní řád upravuje ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STEHELČEVES, OKRES KLADNO ŠKOLNÍ ŘÁD Na základě ustanvení 30 zákna č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání (šklský zákn) vydávám

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

1. Provozovatelem služby je Michal Nezbeda Eudata.cz, IČ: 02843391, která je uvedena v kontaktních informacích na Internetových stránkách EUDATA.CZ.

1. Provozovatelem služby je Michal Nezbeda Eudata.cz, IČ: 02843391, která je uvedena v kontaktních informacích na Internetových stránkách EUDATA.CZ. Všebecné smluvní pdmínky EUDATA.CZ Dba trvání Smluvy Smluva pskytvání Internetvých služeb EUDATA.CZ (dále jen Smluva) se uzavírá na dbu určitu, pkud není smluvními stranami dhdnut jinak neb speciálními

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Paleta na konsole. Paleta svařená z trubek

Paleta na konsole. Paleta svařená z trubek alety Paleta na knsle r snadnu manipulaci a uskladnění můžeme pužít speciálně zknstruvané palety. K nakládání je mžn pužít jak jeřáb, ak vyskzdvižný vzík. Pvrchvá úprava palety je žárvý zinek. D palety

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ POLITIKA PRO DARŮ & POHOŠTĚNÍ Nabízení či přijímání bchdních darů a phštění je čast náležitým způsbem, jak si bchdní partneři prkazují vzájemnu úctu

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

PROVOZNÍ ŘÁD dle 79 odst. 5 písm. g zákona č. 108/2006 Sb.

PROVOZNÍ ŘÁD dle 79 odst. 5 písm. g zákona č. 108/2006 Sb. Diaknie ČCE středisk v Libici nad Cidlinu, Husva 2, 289 07 Libice nad Cidlinu DRT Oplany PROVOZNÍ ŘÁD dle 79 dst. 5 písm. g zákna č. 108/2006 Sb. Základní údaje Název služby: Dmv rdinnéh typu Oplany (dále

Více

Část první. Obecná ustanovení ( 1-10e)

Část první. Obecná ustanovení ( 1-10e) změněn s účinnstí d pznámka vyhlášku č. 491/2012 Sb. 1.1.2013 vyhlášku č. 463/2009 Sb. 1.1.2010 418/2001 Sb. znění účinné d 1. 1. 2013 418 VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnsti ze dne 19. listpadu 2001 pstupech

Více

ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu

ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelv, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelv.eu Č.j.: BATE 738/2013 Zn. sp.: BATE 184/2013 Batelv dne 4.7.2013 úřední hdiny: PO, ST 8:00-17:00;

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

V Š E O B E C N É P O D M N Í N K Y

V Š E O B E C N É P O D M N Í N K Y Internetvé připjení Kabelvá televize Pzemní a satelitní příjem V Š E O B E C N É P O D M N Í N K Y PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ PŘÍSTUP K SÍTI INTERNET (dále jen p

Více

Teplota a její měření

Teplota a její měření 1 Teplta 1.1 Celsiva teplta 1.2 Fahrenheitva teplta 1.3 Termdynamická teplta Kelvin 2 Tepltní stupnice 2.1 Mezinárdní tepltní stupnice z rku 1990 3 Tepltní rzdíl 4 Teplměr Blmetr Termgraf 5 Tepltní rztažnst

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále také jen Pdmínky ) upravují právní vztahy mezi splečnstí Ulženka s.r.., IČ 24299162, se sídlem Přišimasy 133, 282 01

Více

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz Obchdní pdmínky pr prdej na internetvém bchdu www.mimibazarnataliri.cz I. Úvdní ustanvení Tyt bchdní pdmínky pr prdej zbží na internetu (dále jen bchdní pdmínky ) splečnsti 1.Fajne s.r.., sídlem Skla Tůmy

Více

Vnitřní pravidla pro odlehčovací službu - pobytovou Platná od 1.5.2015

Vnitřní pravidla pro odlehčovací službu - pobytovou Platná od 1.5.2015 Remedia Plus,.p.s., Dmvinka; U Nemcnice 3066/1, Břeclav 69002 email: sp.dmvinka@remediacentrum.cz www. remediaplus.cz tel. 519 315 137, 530 331 329, 739 697 689 Vnitřní pravidla pr dlehčvací službu - pbytvu

Více

( K.ú.- p.č.: Valteřice v Krkonoších, Kunčice nad Labem, Horní Kalná, Podhůří-Harta, Dolní Branná, Horní Branná. obce Horní Branná

( K.ú.- p.č.: Valteřice v Krkonoších, Kunčice nad Labem, Horní Kalná, Podhůří-Harta, Dolní Branná, Horní Branná. obce Horní Branná RWE ~,1!!"~~ ~M The energyt lead Medium prjekt v s Pernerva 168 53254 Pardubice naše značka 5000656526 vyřizuje Iveta Benákvá datum 17072012 Věc: Odkanalizvání bce Hrní Branná Kú- pč: Valteřice v Krknších,

Více