Mateřská škola, Tišnov, U Humpolky 1686, Tišnov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřská škola, Tišnov, U Humpolky 1686, 666 01 Tišnov"

Transkript

1 č.j. 479/2014 Prvzní řád venkvních hracích plch zpracvaný v suladu s pžadavky 13, dst. 2, zákna č. 258/2000 Sb. v platném znění, vyhl. 238/2011 Sb. a EN I. Údaje zařízení Název subjektu: Mateřská škla, Tišnv, U Humplky 1686 Adresa hrací plchy: U Humplky 1686, Květnická 1684 IČ: POPIS VENKOVNÍ HRACÍ PLOCHY Venkvní hrací plcha je sučástí šklskéh subjektu v plcené části pzemku. Jedntlivé prvky využívají v rámci svých činnstí výhradně děti zapsané k předšklnímu vzdělávání v Mateřské škle, Tišnv, U Humplky 1686, zahrada není tevřena pr veřejnst. Všichni uživatelé jsu pvinni ddržvat ustanvení tht Prvzníh řádu. Bude-li pvlen vstup cizím sbám na hrací plchu, jsu tit pvinni se řídit zveřejněným Prvzním řádem venkvních hracích plch. PROVOZNÍ POKYNY A PROVOZNÍ DOBA 1. Hrací plcha je přístupna výhradně dětem zapsaným k dcházce d mateřské škly za dprvdu pedaggických pracvníků škly. Hrací plcha není vlně přístupná a jakékliv vniknutí a pbyt na něm bez příslušnéh suhlasu, se pvažuje za neprávněný vstup na cizí pzemek. 2. Pkud bude zřizvatelem neb ředitelem subjektu rzhdnut přístupu cizích sb, budu tit seznámeni se zveřejněným Prvzním řádem. 3. Za zajištění bezpečnsti dětí přítmných při vzdělávání v dbě prvzu dpvídá pedaggický pracvník dprvázející děti. 4. Využití hrací plchy není dvlen bez zajištění dhledu nad sbami, které nejsu právně dpvědné (pedaggický dhled může vyknávat vedle pedaggickéh pracvníka i sba, která je v pracvněprávním vztahu k subjektu a sučasně byla prkazatelně seznámena se způsbem tht dhledu) 5. Zahrada je využívána p dbu celéh rku s rzdělením na letní a zimní prvz. P dbu zimníh prvzu (listpad březen) je nutn ddržvat tepltní limity, které jsu stanveny pr zimní bdbí. 6. Před zahájením pbytu je nutn prvést základní úkny, kterými jsu: pravidelný denní úklid, který mim jiné zahrnuje úklid dpadků z plchy hřiště a jejich dstranění d určených nádb O: šklnice, pravidelnu denní vizuální kntrlu technickéh stavu herních prvků vč. průběžné péče O: učitelka fyzicku kntrlu uzavření vstupních branek a dalších mžných vstupů d prstr hrací plchy, které by mhly být využity k samvlnému puštění prstru O: učitelka dstranění zjištěných závad a není li t mžné učinit všechny nutné krky k tmu, aby byl na pškzené prvky neb místa zahrady vstup dětí zamezen O: šklnice prvádět pravidelnu údržbu, prváděných pravách, údržbě a technických prhlídkách vede prvzvatel prkazatelnu dkumentaci O: šklnice

2 VYBAVENÍ VENKOVNÍ HRACÍ PLOCHY V rámci vybavení hracími prvky jsu v prstru hrací plchy sazeny Hupačky hupačka je určena maximálně pr jedn dítě na jedné straně, při hupání je hlavním rizikem, mžnst vlžení nhy pd dsedající část hupačky neb nadměrné dražení se dítěte na jedné straně a nebezpečí pádu druhéh dítěte. Skluzavky, šplhací rampy a sítě jsu určeny jak všechny statní prvky dětem předšklníh věku. Při pužití je vždy nutn dbát na bezpečnst, kdy je rizikem zejména lezení dětí prti směru skluzu na skluzavce, lezení jinu než klasicku cestu (p knstrukci) apd. Další prvky instalvané na zahradě musí splňvat pžadavky dané řadu EN 1176 (seznam prvků každrčně aktualizván viz zpráva dbrné technické kntrle) Vzhledem k mžnému nebezpečí úrazu je nutná přítmnst pedaggickéh zaměstnance za účelem dhledu nad bezpečnstí dětí tam, kde je dle aktuální situace nejvyšší míra rizika. Pískviště pískviště je určen ke hře více dětí. Venkvní dskčiště ve sprtvním areálu není pvažván za pískviště a není určen ke hře dětí a žáků Bruzdaliště bruzdaliště je určen ke hře více dětí přijatých k předšklníu vzdělávání, puze v prvzní dbě škly a vždy za přítmnsti pedaggickéh pracvníka. V statních případech je zakázán bruzdaliště v areálu mateřské škly užívat. HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA HRACÍ PLOCHY Prvzvatel venkvní hrací plchy určené pr hry dětí je pvinen zajistit, aby písek užívaný ke hrám dětí v pískvištích neb vda v bruzdališti dpvídaly pžadavkům stanveným prváděcím právním předpisem. Plcha pískviště/bruzdaliště musí být zajištěna tak, aby nedcházel ke znečištění exkrementy zvířat apd. Pískviště musí být kryt v dbě mim prvz tak, aby byl tmut zabráněn. PODMÍNKY V suladu s ustanvením 13, dst. 2 zákna 258/2000 Sb. ve znění pzdějších předpuisů musí být plcha pískviště a bruzdaliště zajištěna tak, aby nedšl k jeh znečištění pískviště je kryt plachtu, před zahájením aktivit (před příchdem dětí) bude plachta (ppřípadě jiný kryt) dstraněna. Při dstraňvání plachty či jinéh krytu, je nutn dbát aby případné nečistty nenapadaly d prstru pískviště. Vlastní kryt je ulžen mim prstr určený pr děti. Bruzdaliště je napuštěn vždy bezprstředně před jeh pužíváním. O: šklnice Učitelka prvede vizuální kntrlu pískviště/ bruzdaliště, zda se v něm nenachází předměty, které by mhly děti hrající si v pískvišti/ bruzdališti hrzit Pkud je v pískvišti/bruzdališti nalezen nepatřičný předmět, zajistí učitelka jeh dstranění. Pkud se jedná např. injekční stříkačku, jehlu, zvířecí výkal apd., prvede se tt dstranění tak, že je lpatku tent předmět nabrán a ulžen d igelitvéh sáčku a ulžen d prstru k tmu určenému. Dále je nutn prvést vizuální kntrlu i přilehlých travnatých plch. Při případném pranění je nutn neprdleně pskytnut první pmc a zajistit šetření lékařem. Dále je prvedena vizuální kntrla vlastníh technickéh stavu hracích prvků a hrací plchy. Pkud je vše v přádku, jsu děti p pučení vpuštěny. Případné nedstatky jsu nahlášeny šklnici, která zajišťuje údržbu. O:: učitelka Pkud djde např. k znečištění pískviště hrajícím se dítětem, je nutn znečištěný písek lpatku vyjmut a vyhzen. P uknčení pbytu venku zajistí pedaggický pracvník kntrlu pískviště, zda li v něm nezůstaly například hračky, lpatky apd. a je pětvně prveden zakrytí pískviště plachtu či jiným vhdným krytem. P pužití bruzdaliště zajistí učitelka kntrlu uzavření khutů (sprchy, bruzdaliště) zdpvídá učitelka, která dchází pslední ze zahrady Pískviště bude šklnicí pravidelně prhrabáván, aby byl zajištěn prmíchání jedntlivých vrstev písku a t cca 1 x měsíčně ( tmt bude prveden záznam). O: šklnice Pískviště bude před zakrytím na zimní bdbí vyčištěn d např. napadanéh listí apd. Kryt by měl zajistit tzv. dýchání pískviště a neměl by se jednat neprdyšné uzavření. V bruzdališti bude přes zimní bdbí pnechána cca 5 cm vrstva vdy z důvdu zabránení

3 pškzení vany bruzdaliště. O: šklnice Kntrly stavu písku v pískvišti se prvádí zpravidla v cyklu 1 x za 2 rky a t před zahájením využívání pískvišť neb pkud stav pískviště avizuje nezpůsbilst. O: šklnice Bruzdaliště v letním bdbí p pužití je vyčištěn, sprchván. Před užíváním vdních prvků (venkvní sprchy) - v letním bdbí šklnice zajistit spuštění a p pužívání- v pdzimním bdbí zajistí šklnice vypuštění vdních trubek. O: šklnice Průběžně je prváděna údržba a čistění pvrchu sprchvé růžice, a t puze prstředky,které nebsahují kyseliny a abraziva. Usazený kámen dstraňujeme zředěným rztkem cta naneseným na hadřík. Čištěná plcha se vždy musí naknec pláchnut vdu a utřít d sucha. O: šklnice O prvzu a údržbě pískviště a bruzdaliště je veden prvzní deník. O: šklnice POVINNOSTI UŽIVATELE Uživatelům je zakázán pužívat zařízení hracích prvků k jiným účelům, než pr které byl zřízen. Pedaggický dhled nad dětmi a žáky je pvinen před zahájením sprtvních a herních aktivit prvést vizuální kntrlu vybavení a uzavření mžných výchdů z prstru hrací plchy V případě zjištění závady na zařízení hrací plchy je sba, která tut skutečnst zjistí, pvinna bezdkladně hlásit dpvědné sbě, tj. šklnici. V případě úrazu v dbě prvzu škly zajistí šetření pedaggický pracvník včetně prvedení zápisu d Knihy úrazů a uvedení všech údajů, které pžaduje vyhláška MŠMT č. 64/2005 Sb., ve znění pzdějších předpisů Uživatelé nesmí vnášet d prstru dětskéh hřiště alkhlické a jiné návykvé či mamné látky, v prstru hrací plchy je ve smyslu 8, zákna 379/2005 Sb. v platném znění zákaz kuření Pr případ nuze prsím vlejte 112 (IZS) 150 (hasiči) 155 (lékařská služba) 158 Plicie ČR) POVINNOSTI PROVOZOVATELE Prvzvatel hracích prvků je pvinen zajistit pravidelnu údržbu a kntrlu v suladu s pžadavkem právních, technických a statních předpisů, zejména návdu a pkynu k údržbě výrbce neb ddavatele a EN Vizuální kntrla stavu každý den neb před pužitím, v případě zjištění závady značit hrací prvek tabulku zákaz pužívání a zajistit dstranění závady. Vizuální kntrla se zaměřuje zejména na pevnst a stav všech prvků. Kntrla pvrchu prvést kntrlu pvrchu, zejména zda se nenachází na hrací plše hřiště předměty, které by mhly hrzit zdraví uživatele Údržba pvrchu (dpadvé plchy) dle pkynů výrbce neb ddavatele, který je uveden v průvdní dkumentaci O: učitelka Prvzní kntrla se prvádí před zahájením sezóny a dále v cyklu 1 x za 3 měsíce, kntrla se zaměří především na stabilitu zařízení jeh technický stav stav spjvacích prvků apd. Prvzní kntrlu prvádí prvzvatel a vede tm dkumentaci. Sučástí prvzní kntrly je prváděn případné dtažení spjvacích (prvků jak jsu šruby, vruty apd.) O: šklnice Hlavní kntrla hlavní kntrla se prvádí v cyklu 1 x rčně a je právněna ji prvést výhradně k tmu dbrně způsbilá sba s příslušnu certifikací. O: ředitelka škly

4 Prváděním vizuální kntrly jsu pvěřeni všichni zaměstnanci Mateřské škly, Tišnv, U Humplky 1686, kteří prvádí dhled nad dětmi v průběhu jejich pbytu na zahradě MŠ, prvzní kntrlu prvádí určený prvzní zaměstnanec mateřské škly (šklnice). S tímt Prvzním řádem budu na pradě dne seznámeny všechny sby, kterých se tent Prvzní řád může týkat (viz zápis z prady - seznam přítmných zaměstnanců na pradě , případně ptvrzení ddatečnéh seznámení se směrnicí) V Tišnvě dne 26. srpna 2014 Mgr. Andrea Musilvá ředitelka škly

5 Subsystém Venkvní kmunikace v majetku škly Identifikace nebezpečí Vyhdncení závažnsti rizika Bezpečnstní patření P N H R pád, naražení různých částí těla p sustavné zajišťvání bezpečnéh stavu pvrchu venkvních cest nastalém pádu sb zejména, u vstupů d bjektu škly udržvání, čištění a úklid pchůzných plch udržvání kmunikací a průchdů vlně průchdných, včasné dstraňvání kmunikačních překážek ukluznutí při chůzi p zasněžených a namrzlých cestách zakpnutí, pdvrtnutí nhy, naražení, zachycení různé překážky a vystupující prvky 1. čistění a udržvání venkvních cest v zimním bdbí 2. dstraňvání námrazy, sněhu dstraňvání nervnstí pdlah a pchůzných plch dstranění kmunikačních překážek, zvýšených pklpů nad úrveň pdlahy, hadic a el. kabelů nepužívat nepřipevněné rhže a čistící zóny Náraz na plt, řádné a dpvídající plcení dle pžadavku legislativy pád při přelézání pltu průběžná kntrla stavu z hlediska celistvsti a pevnsti mžnst neplánvanéh dchdu dítěte průběžná kntrla phybu dětí v blízksti pltu, branek apd. Pdlahy, kmunikace ukluznutí na pdlaze v umývárně pdlahy čistitelné, ve světlé barvě a nesmí být kluzké v budvách v umývárnách umístit misku na mýdl, zabránit pádu mýdla na pdlahu; pdlahy sprchvých kabin upraveny tak, aby nedcházel k rztékání vdy d klí kabiny; ve sprchvé kabině, která služí pr děti, musí být madl pr držení Schdiště ukluznutí, pdvrtnutí nhy, naražení rvný a tvrdý stav pvrchu pdlah a kmunikací, bez nervnstí, a pád sby na pdlaze výmlů, udržvání, čištění a úklid pdlah, včasné dstraňvání pškzených míst, nervnstí apd. suchá pdlaha, rzlitu kapalinu ihned vytřít d sucha ukluznutí a pád sby při stupnutí neupevněné kberce a rhže plžené na pdlaze a schdech a chůzi p neupevněném kberci, fixvat; předlžce, rhži ztížená evakuace a phyb sb zajištěny pžárně bezpečnstní patření a zařízeními pžární chrany únikvými cestami v případě a prstředky pžární chrany nebezpečí škla vybavena vhdnými a účinnými hasebními prstředky udržvání vlných a funkčních únikvých cest (kmunikační prstr veducích k výchdu na vlné prstranství) k umžnění bezpečné evakuace sb z bjektu škly vhdná trasa, pčet, rzmístění a rzměry únikvých cest, trvalé udržvání vlných únikvých cest a nuzvých výchdů v únikvých cestách nesmí být žádné prvky, které by zužvaly prfil únikvých cest a sučasně nesmí být umístěna žádná výzdba apd. nad hlavami evakuvaných sb. tevírání dveří na únikvých cestách ve směru úniku (směrem ven) dveře na únikvých cestách musí být v dbě prvzu škly trvale vlné až d venkvníh prstru a Tibet pužití nástrje apd. (nelze uzamknut, nelze klíček ve skříňce apd. směry úniku zřetelně značit všude tam, kde výchdy na vlné prstranství nejsu přím viditelné, správné a zřetelné značení určených únikvých cest a nuzvých výchdů ukluznutí p šikmém našlápnutí na udržvání nekluzkých pvrchů hranu schdišťvéh stupně 2. správné našlapvání, vylučení šikméh našlápnutí až na kraj (hranu) Výplně ken, dveří a přezání skl rzbité skleněné jiných zasklených výplně tvrů a plch Vnitřní prstry pád, naražení různých částí těla p nastalém pádu sb průhledné neb průsvitné stěny, přepážky v místnstech neb v blízksti průchdů, cest ve výši čí zřetelně značit 2. viditelně značit celskleněná vstupní dveřní křídla a celskleněná dveřní křídla (bez rámu i s rámem) a jiné prsklené plchy na expnvaných místech 3. zasklená dveřní křídla patřit bezpečnstním sklem 4. u předšklních zařízení nesmí být spdní třetina dveří zasklívána 5. přesklení rzbitých i naprasklých skleněných výplní; udržvání, čištění a úklid pdlah a pchůzných plch udržvání vlných průchdů, bez zastavvání prvzním zařízením MŠ včasné dstraňvání kmunikačních překážek píchnutí dítěte stru hranu háčků pužívat háčky a závěsné prvky bez strých hran a hrtů na věšácích

6 chladvý diskmfrt, nepříznivý vliv chladnéh prstředí na děti vhdné (ptimální) tepelně vlhkstní pdmínky ptimální teplty dle vyhl. 410/2005 Sb. Venkvní hrací plchy Zařízení dětských hřišť naražení dítěte na tpné těles tpná tělesa v prstrách předšklních zařízení patřit bezpečnstním chranným krytem naražení dítěte na pevnu překážku nežáducí splknutí, pžití léků, čistících,dezinfekčních prstředků, předmětů apd. nebezpečný dtyk s předměty pád různých předmětů na dítě přezání strý pvrch správné umístění stacinárních i přemístitelných zařízení a předmětů v prstrách MŠ tak, aby byly ddrženy min. předepsané šířky ptřebných průchdů a uliček udržvání přádku a uklízení hraček trvalý a náležitý dhled nad dětmi; nebezpečné látky, léky a drbné předměty ukládat tak, aby k nim děti neměli přístup zákaz pužívání hraček a drbných předmětů, které by děti mhly plknut neb vdechnut pkud mžn vylučit, aby děti přišly d styku s předměty, jimiž by se mhly zranit (stré hrany, třísky na dřevěných předmětech apd.) udržvání přádku v prvzních prstrách MŠ přístupných dětem při instalaci nábytku apd., zajistit fyzicku kntrlu stabilitu a pevnst mikrbiální kntaminace hrací plchy ddržvat hygienické limity mikrbiálníh a parazitárníh mikrbiální a parazitární znečištění vdy neb písku, hržení zdraví dětí; znečištění vdy a písku užívanéh ke hrám na venkvních hracích plchách určených pr hry a sprt dětí a mladistvých, jakž i písku neb jinéh materiálu tvřícíh pvrch plch určených pr hry a sprt dstraňvání zjevných nečistt, vylučit venčení psů, kček zakrytí přezání p našlápnutí pád na stré předměty skleněné střepy apd. uvlnění, psunutí, převrácení pád venkvníh nářadí Hupačky vahadlvé pád dítěte na pdlaze hupaček, a závěsné pdvrtnutí nhy, zakpnutí Skluzavky dstranění cizích předmětů z pvrchu hřiště, včetně travnatých plch vhdná buv nepřensné nářadí a nářadí, které není vlně stjící upevňvat pmcí základvých blků zapuštěných d země demntvatelné nářadí řádně připevnit ppř. zajistit prti uvlnění, převrácení betnvý základ zapustit pd úrveň pvrchu hřiště v tlušťce pvrchvé vrstvy zajistit prvedení dpadvých plch vizuální a prvzní kntrly tělcvičnéh nářadí a vybavení dětských hřišť dle EN dbrné technické kntrly prstřednictvím OZO 1 x za rčně vhdná pvrchvá úprava pdlah (nekluzná) udržvání pvrchu spjvacích, bslužných a jiných kmunikací v bezpečném stavu udržvání překrytí pdlah bez defrmací řezné a bdné pranění dítěte třísku nepužívání pškzených sedaček, kntrlvat pevnst jejich sedačky, kvvými částmi hupačky připjení; vlžení nhy pd dsedací plchu kntrlvat zda nejsu naštípnuté neb prasklé vahadlvé hupačky případné závady pravit, pvrch přebrusit apd. před pužitím hupačky řádně děti upzrnit na nebezpečí, výkn pedaggickéh dhledu zranění dítěte pádem neb prhlížet lžisk táčení, zda nejsu čepy neb tvry nadměrně uvlněním ze závěsů ptřebeny, defrmvány a sváry naprasklé kntrlvat upevnění ktevních prvků kntrla pevnsti připjení sedaček k hlavnímu nsníku pranění dítěte úderem hupající se u závěsných hupaček ve směru phybu hupačky instalvat zábrany lďky prti vběhnutí dětí d dráhy hupačky přiměřený dhled nad dětmi u vahadlvých hupaček pzr na nečekávaný sestup jednh dítěte a tím mžnéh úrazu druhéh dítěte řádné seznámení a průběžný pedaggický dhled pád sby dítěte na nástupní vhdná pvrchvá úprava pdlah (prtiskluzná) plšince, pdvrtnutí nhy, zakpnutí udržvání pvrchu spjvacích, bslužných a jiných kmunikací v bezpečném stavu udržvání překrytí pdlah bez defrmací a vyčnívajících šrubků, matic apd. zranění dítěte na skluzu a pádem na knci skluzu Skluzavky zranění dítěte pádem z knstrukce (z výšky) prhlídky skluzů ze skelnéh laminátu prušená místa pravit epxidvu pryskyřicí, pdlžit skelným laminátem a dbře zabrusit, kntrly spjů kntrly pevnsti spjů skluzu s knstrukcí a pevnst svárů knstrukce kntrlvat zaktvení knstrukce d betnvých blků

7 netrpět vystupvání dětí mim výstupy a plšiny netrpět lezení p skluzavce jiným způsbem než v suladu se správným způsbem průběžný pedaggický dhled Průlezky zranění dítěte pádem knstrukce kntrlvat pevnst spjů a pevnst svárů knstrukce kntrlvat zaktvení knstrukce d betnvých slupků a její stabilitu a tuhst řezné rány knčetin nepužívat pškzené knstrukce, spjení nesmí být strá pškzené stré části dle ptřeby vyměnit, pravit pád dítěte z výšky z knstrukce průlezky pád dítěte p uvlnění upevnění (závěsu) neb lana (materiálu) ddržvání pkynů pr pužívání; průběžný dhled nad dětmi; ddržvat zákaz vystupvat mim průlezný tvr kntrla (min. 1 x za 2 měsíce) upevnění a neprušensti lan služících ke šplhání a zavěšvání dětí P Pravděpdbnst vzniku a existence rizika 1. Nahdilá 2. Nepravděpdbná 3. Pravděpdbná 4. Velmi pravděpdbná 5.Trvalá N Pravděpdbnst následků (závažnst) 1. Pranění bez pracvní neschpnsti 2. Absenční úraz (s pracvní neschpnstí) 3. Vážnější úraz vyžadující hspitalizaci 4. Těžký úraz a úraz s trvalými následky 5. Smrtelný úraz H Názr hdntitelů Zanedbatelný vliv na míru nebezpečí a hržení Malý vliv na míru nebezpečí a hržení Větší, nezanedbatelný vliv na míru nebezpečí a hržení Velký a významný vliv na míru nebezpečí a hržení Více významných a nepříznivých vlivů na závažnst a následky hržení a nebezpečí R Míra rizika 0 3 = bezvýznamné rizik 4 10 = akceptvatelné rizik = mírné rizik = nežáducí rizik = nepřijatelné rizik

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD. WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV od 01.09.2012. Vlastník: město Otrokovice, nám. 3. května 1340, Otrokovice, IČ 00284301

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD. WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV od 01.09.2012. Vlastník: město Otrokovice, nám. 3. května 1340, Otrokovice, IČ 00284301 NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV d 01.09.2012 Vlastník: měst Otrkvice, nám. 3. května 1340, Otrkvice, IČ 00284301 1. ÚDAJE O PROVOZOVNĚ ADRESA: PROVOZOVATEL: Správce wellnes centra:

Více

Základní škola a Mateřská škola Kačice Čelechovická 105 273 04 Kačice

Základní škola a Mateřská škola Kačice Čelechovická 105 273 04 Kačice Základní škola a Mateřská škola Kačice Čelechovická 105 V Kačici dne 30. 4. 2015 Č. j. ZŠ 222/15 vlastní Provozní řád venkovních hracích ploch zpracovaný v souladu s požadavky 13, odst. 2, zákona č. 258/2000

Více

PROVÁDĚNÍ HYGIENICKO - SANITAČNÍ ČINNOSTI

PROVÁDĚNÍ HYGIENICKO - SANITAČNÍ ČINNOSTI Nvá šance v gastrnmii PROVÁDĚNÍ HYGIENICKO - SANITAČNÍ ČINNOSTI Lektr: Mirslav Šeda Gastrnmická akademie.s. Trcha terie SANITACE / ČIŠTĚNÍ znamená zbavení pvrchu nečistt a mastnty, většinu s pmcí nástrjů

Více

NÁVOD K OBSLUZE PRO MECHANICKÉ DUSADLO (VIBRAČNÍ PĚCH) PTR90R120

NÁVOD K OBSLUZE PRO MECHANICKÉ DUSADLO (VIBRAČNÍ PĚCH) PTR90R120 NÁVOD K OBSLUZE PRO MECHANICKÉ DUSADLO (VIBRAČNÍ PĚCH) PTR90R120 1. Vážený zákazníku, Děkujeme za zakupení našeh výrbku. Před uvedení d prvzu si prsím přečtěte tent návd k pužití a bsluze, jinak může djít

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 Univerzita Karlva v Praze, KOLEJE A MENZY, Vršilská 1, Praha 1 č.j. 18/2013 Praha, dne 10. 1. 2013 SMĚRNICE č. 1/2013 O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŔEDKŮ, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKĆNÍCH

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa Název stavby: Oprava a mdernizace panelvéh bytvéh dmu Pd Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM II/2013 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Investr: Zdpvědný prjektant: Veducí prjektu: Vypracval:

Více

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Správa účelvých zařízení Vaníčkva 7, 160 17 Praha 6 Dmvní řád vyskšklské kleje ČVUT v Praze 1. Vyskšklská klej je účelvým zařízením ČVUT, které služí k ubytvání studentů

Více

NÁVOD K OBSLUZE PRO VIBRAČNÍ DESKU C50HC

NÁVOD K OBSLUZE PRO VIBRAČNÍ DESKU C50HC NÁVOD K OBSLUZE PRO VIBRAČNÍ DESKU C50HC 1. Vážený zákazníku, Děkujeme za zakupení našeh výrbku. Před uvedení d prvzu si prsím přečtěte tent návd k pužití a bsluze, jinak může djít k úrazu či pškzení.

Více

1.3. Požárně bezpečnostní řešení

1.3. Požárně bezpečnostní řešení 1.3. Pžárně bezpečnstní řešení Název akce : Míst : 3.ddělení MŠ přístavba budvy stávající MŠ, bří. Musálků 249, Řepiště kat.ú. Řepiště, par.č.292/2 Žadatel : Charakter akce : Obec Řepiště ul.mírvá 178

Více

Aktuální provozní řád

Aktuální provozní řád Aktuální prvzní řád SPOLEK PŘÁTEL PLAVÁNÍ A SAUNOVÁNÍ, z.s., Jesenice www.vdnideti.cz Suhlas s tímt prvzním řádem je pdmínku pr účast v kurzu a rdiče jej stvrzují vyplněním a desláním přihlášky (Prvzní

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) 01.07.2014 Rzdělvník: Základní právní

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení. Uvedený dkument má puze infrmativní charakter a není závazný. Aktuální znění výrkvé

Více

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV dbr stavebníh úřadu a územníh plánvání, třída Masarykva 239, 550 01 Brumv SPIS. ZN.: Č.J.: Oprávněná úřední sba TEL: E-MAIL: DATUM: MUBR 8720/2016 ST,ÚP/SD PDMUBR 16388/2016

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Odbr majetku města Přílha č. 1 Specifikace veřejné zakázky maléh rzsahu na akci: Opravy chdníků - realizace akce Míst akce : následující chdníkvá tělesa - Ke Kryčce

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Obsah: Šklící příručka Pžární chrany 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu

Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu Technické pžadavky pr napjení vdvdní neb kanalizační přípjky na vdvd neb kanalizaci pr veřejnu ptřebu stanvené pr vdvdy a kanalizace prvzvané Vdhspdářsku splečnstí Vrchlice-Maleč, a.s. jak vlastníkem a

Více

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Šklicí příručka Pžární chrany Obsah: 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

Katalog rámového lešení MUBA FIX 70 Základní rám a přídavné díly

Katalog rámového lešení MUBA FIX 70 Základní rám a přídavné díly Katalg rámvéh lešení MUBA FIX 70 Základní rám a přídavné díly Základní rám FIX 70 Vyrvnávací rám 1,50 m Pužívá se pr mntáž dalších pater lešení. 44000 Ocelvý 45000 Hliníkvý Pužívá se pr hrubé vyrvnání

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

opravní značení hrazení kanálů Směrové desky

opravní značení hrazení kanálů Směrové desky pravní značení hrazení kanálů Jelikž se převážná část kanalizace nachází na vzvkách a při pravách je ptřeba zajistit bezpečnst jak pracvníků, ak i řidičů, je ptřeba tt míst řádně značit. K tmut účelu služí

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2 PROVOZNÍ ŘÁD Závazný prvzní řád pr prdejní akce, jarmarky a farmářské a všebecné trhy, knané na Sfijském nám. Praha 12. Prvzvatel: Tmáš Trnka, Šlikva 549/4, Praha 6 Břevnv, IČO: 150 85 678 Preambule Upravuje

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

NÁSTUPNÍ PŘÍRUČKA SPOLEČNOSTI CYRRUS, a.s. Vaše spolupráce s personálním oddělením

NÁSTUPNÍ PŘÍRUČKA SPOLEČNOSTI CYRRUS, a.s. Vaše spolupráce s personálním oddělením NÁSTUPNÍ PŘÍRUČKA SPOLEČNOSTI CYRRUS, a.s. Vaše splupráce s persnálním ddělením Naše splečnst má pr své ptřeby ale i pr ptřeby Vás, zaměstnanců zřízen persnální ddělení. Jeh pracvníci budu jedni z prvních,

Více

Elektrická deska udržující teplo

Elektrická deska udržující teplo Elektrická deska udržující tepl 114.360 114.361 114.362 V1/1209 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013 Předpis SŽDC Bp1 bezpečnsti a chraně zdraví při práci Účinnst d 1. října 2013 Úvd k prezentaci Tat prezentace služí především pr základní seznámení s předpisem Bp1, resp. s jeh bsahem, strukturu a nejdůležitějšími

Více

Kotlík na polévku Party

Kotlík na polévku Party Ktlík na plévku Party 100.054 V3/0107-1 - CZ 1. Obecné infrmace 102 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 102 1.2 Vysvětlivky symblů 102 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 102-103 1.4 Ochrana autrských práv

Více

MANUÁL DODAVATELE ŠKODA ELECTRIC a.s.

MANUÁL DODAVATELE ŠKODA ELECTRIC a.s. MANUÁL DODAVATELE ŠKODA ELECTRIC a.s. Manuál ddavatele ŠKODA ELECTRIC a.s.. Strana 2 (celkem 14) Obsah ODDÍL A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 ODDÍL B. UMÍSTĚNÍ OBJEKTŮ ŠKODA ELECTRIC A. S.... 3 ODDÍL C. VSTUP,

Více

TOP (Technicko organizační postup) TOP-Ú-117 Lešení

TOP (Technicko organizační postup) TOP-Ú-117 Lešení TOP-Ú-117 TOP (Technick rganizační pstup) TOP-Ú-117 Platnst d: 4.8.2014 Stav: Schválen Verze: 4.0 Mdul: BOZP (Systém bezpečnsti práce) Neřízený výtisk! Stránka 1 z 17 TOP-Ú-117 Vypracval: Jambr Luděk (lvchemad\jambrl)

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa Název stavby: Oprava a mdernizace panelvéh bytvéh dmu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM III/2013 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Investr: Zdpvědný prjektant: Veducí prjektu: Vypracval:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH Odbr správní DS Váš dpis zn.: Ze dne: Čísl jednací: Spisvá zn.: OS-D/0232/17-2/Mi Dle rzdělvníku Vyřizuje: Jsef Mikulec Telefn: 572 805 381 E-mail: jsef.mikulec@ub.cz Datum: 2017-01-31 Vypraven dne: 2017-01-31

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Základní škla Úvaly, kres Praha výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 15. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZS 832/2015 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne 31.

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

HACCP Ústav konzervace potravin a technologie masa

HACCP Ústav konzervace potravin a technologie masa Systém kritických bdů HACCP Ústav knzervace ptravin a technlgie masa C je HACCP? HACCP nejsu kritické bdy Zejména preventivní systém!! zdravtní nezávadnst Spíše dlžení uplatnění určitých principů než dknalá

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha - východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha - východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 816/2015 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31. 8. 2015 Šklská

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

Systém kritických bodů, HACCP

Systém kritických bodů, HACCP C je HACCP? Systém kritických bdů, HACCP HACCP nejsu kritické bdy Preventivní systém pr zajištění zdravtní nezávadnsti Významné by měla být pdstata, tj. spíše dlžení uplatnění určitých principů než dknalá

Více

ROZHODNUTÍ. rozhodnutí o změně stavby

ROZHODNUTÍ. rozhodnutí o změně stavby Městský úřad Řevnice Stavební úřad náměstí Krále Jiříh z Pděbrad čp. 74, PSČ 25230 tel. 25772 0223, fax 25772 0160 Spis.zn.: Čj.: Vyřizuje: Řevnice: 2551/2010 0974/2011lSU/Sa Ing. Michaela 2.3.201 I Šádkvá

Více

Smlouva o nájmu nebytového prostoru

Smlouva o nájmu nebytového prostoru Smluva nájmu nebytvéh prstru 0. SMLUVNÍ STRANY Jmén (dplňte) datum narzení: (dplňte) trvale bytem v(dplňte) Upzrnění: Tat smluva bude brzy aktualizvána na základě nvely Občanskéh zákníku. Děkujeme za pchpení.

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC 1) Ovzduší 1. Budu ddržvány navržené emisní limity u středníh zdrje znečišťvání vzduší dle tabulky č. 1. Tabulka č. 1 Emisní zdrje a navržené závazné emisní limity Jmenvitý tepelný výkn (MW) Emisní limit

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ OBSAH: Dprava Ubytvání Stravvání Zdravtnický dhled Výchvný persnál Celdenní prgram Servis pedaggickým pracvníkům a infrmace pr rdiče a šklu Pjištění Kntakty DOPRAVA Splupracujeme

Více

Motorové studenovodní tlakové myčky řady TB-B uživatelská příručka. Motorové studenovodní tlakové myčky řady TB-B

Motorové studenovodní tlakové myčky řady TB-B uživatelská příručka. Motorové studenovodní tlakové myčky řady TB-B Mtrvé studenvdní tlakvé myčky řady TB-B uživatelská příručka Mtrvé studenvdní tlakvé myčky řady TB-B 1 Mtrvé studenvdní tlakvé myčky řady TB-B uživatelská příručka Vážený zákazníku, sestavili jsme pr Vás

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Základní škola a mateřská škola Kostelní Hlavno, okres Praha-východ

Základní škola a mateřská škola Kostelní Hlavno, okres Praha-východ Škla: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOSTELNÍ HLAVNO, OKRES PRAHA-VÝCHOD ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Směrnice č. 39 Prvzní řád mateřské škly Č.j.: 96/2017/39 Účinnst d: 01. 09. 2017 Spisvý znak: 1.1.1 Pčet

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Návštěvní řád. Pravidla pro kurzy a čerpání náhradních lekcí

Návštěvní řád. Pravidla pro kurzy a čerpání náhradních lekcí Návštěvní řád Prvzní zásady Před zahájením kurzu jsu rdiče infrmváni jeh průběhu, prvzních a hygienických zásadách, skladbě lekcí. Jsu seznámeni s pravidly pr mluvy a čerpání náhradních lekcí. Zavazují

Více

integrované povolení

integrované povolení Integrvané pvlení čj. MSK 102663/2010 ze dne 12.10.2010, ve znění pzdějších změn V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení.

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Firemní školka J&T. IBC centrum, Pobřežní 3, Praha 8, 180 00. Firemní školka J&T. skolka@jt-firemniskolka.cz. www.jt-firemniskolka.

VNITŘNÍ ŘÁD. Firemní školka J&T. IBC centrum, Pobřežní 3, Praha 8, 180 00. Firemní školka J&T. skolka@jt-firemniskolka.cz. www.jt-firemniskolka. VNITŘNÍ ŘÁD Firemní šklka J&T IBC centrum, Pbřežní 3, Praha 8, 180 00 1. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ Název: Firemní šklka J&T Adresa: Pbřežní 3, Praha 8, 180 00 Telefn: E-mail: Web: Prvzvatel: Předmět činnsti: Ředitelka:

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY OBECNÁ USTANOVENÍ

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY OBECNÁ USTANOVENÍ OBECNÁ USTANOVENÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Na základě ustanvení zákna č. 561/2004 Sb. v platném znění. předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání (šklský zákn) v platném znění vydávám

Více

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK BeF Passive

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK BeF Passive NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK BeF Passive Důležitá upzrnění: Infrmujte svéh kresníh kminíka, ppř. kminickéh mistra! Přečtěte si prsím celý návd k instalaci a bsluze! Respektujte

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Stavba

Více

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015.

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015. Pravidla sutěže Desperads Facebk sutěž" Přadatel sutěže: Přadatelem sutěže je splečnst Heineken Česká Republika, a.s., se sídlem v Krušvicích, U Pivvaru 1, IČO 45148066, zapsaná v bchdním rejstříku vedeném

Více

Metodický návod na pořádání soutěží OBEDIENCE CZ.

Metodický návod na pořádání soutěží OBEDIENCE CZ. Úvd Metdický návd na přádání sutěží OBEDIENCE CZ. Veškerá sprtvní činnst musí být prváděna v suladu s platnými předpisy : Zkušebním řádem Obedience v ČR Sutěžním řádem Obedience v ČR Pravidly psuzvání

Více

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné Smluva č. /2014 pskytvání služby sciální péče dmva se zvláštním režimem Oáza pkje pr psychicky nemcné dle 91 zákna č. 108/2006 Sb., sciálních službách, v platném znění. (dále jen Smluva) paní / panem (dále

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK Důležitá upzrnění: Infrmujte svéh kresníh kminíka, ppř. kminickéh mistra! Přečtěte si prsím celý návd k instalaci a bsluze! Respektujte při instalaci

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

JABLONECKÁ HALA 2010 O POHÁR TRW LUCAS VARITY

JABLONECKÁ HALA 2010 O POHÁR TRW LUCAS VARITY OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ ČMS JABLONEC NAD NISOU ve splupráci s ÚZEMNÍM ODBOREM JABLONEC NAD NISOU HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU LIBERECKÉHO KRAJE a GENERÁLNÍM ŘEDITELSTVÍM HZS ČR POŘÁDAJÍ XXIV. rčník HALOVÉ

Více

ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE. Oddíl I. Základní úkol domova mládeže

ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE. Oddíl I. Základní úkol domova mládeže ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Oddíl I. Základní úkl dmva mládeže Dmv mládeže má za úkl zabezpečit ubytvání, stravvání a výchvu, která navazuje na výchvně vzdělávací činnst Střední průmyslvé škly a Obchdní akademie,

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Úvd Jihčeská vědecká knihvna (JVK) v Českých Budějvicích prvzuje své webvé stránky d začátku rku 1996 (tehdy

Více

Příloha 2A Technická specifikace pro veřejnou zakázku KŘP LK - Liberec, U Opatrovny výměna oken

Příloha 2A Technická specifikace pro veřejnou zakázku KŘP LK - Liberec, U Opatrovny výměna oken Přílha 2A Technická specifikace pr veřejnu zakázku KŘP LK - Liberec, U Opatrvny výměna ken Specifikace 1 - zařízení staveniště Plžka zahrnuje: - příprava prstru vymezenéh pr zařízení staveniště, dvyklizení

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

EDH 82 SS - EDH 82 CB - EDH 82

EDH 82 SS - EDH 82 CB - EDH 82 622424 EDH 82 SS - EDH 82 CB - EDH 82 2 1 11 3 5 4 6 19 20 7 1 10 11 16 2 9 17 13 6 12 30 7 8 8 3,,,,,,,,,, 23 18 6 23 29 5 1 2 3 6 5 27 28 25 26 21 24 22,,, 45,,,,,,,, Vzrky 0,3 0,5 0,5 0,3 0,5 34 38

Více

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách. Dne 13.12.2006 byl ve Sbírce záknů, Částka 177, zveřejněn pd č. 546 úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách, jak vyplývá z pzdějších změn.

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0068T4T* UOHSX0068T4T ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S539/2014/VZ-16583/2014/532/IBu Brn 7. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

1) Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou. potřebu.

1) Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou. potřebu. 1) Technické pžadavky pr napjení vdvdní neb kanalizační přípjky na vdvd neb kanalizaci pr veřejnu ptřebu stanvené pr vdvdy a kanalizace prvzvané splečnstí VODOS s.r.. ( dále jen prvzvatel ) ve smyslu ustanvení

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE 24. 07. 2013 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Jednající: Ing. Janem Havránkem,

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MŠ. Mgr. Dagmar Herudková, ředitelka školy

PROVOZNÍ ŘÁD MŠ. Mgr. Dagmar Herudková, ředitelka školy Základní škla a mateřská škla KOZMICE, kres Opava, příspěvkvá rganizace PROVOZNÍ ŘÁD MŠ Č.j.: 12/2014 Vypracvala: Schválila: Prvzní prada prjednala dne: 9. ledna 2014 Směrnice nabývá platnsti de dne: 9.

Více

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola Kojetín, náměstí Míru 83 telefon , IČO web:

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola Kojetín, náměstí Míru 83 telefon , IČO web: Základní škla Kjetín, náměstí Míru 83 telefn 581762036, IČO 61985571 e-mail: skla@zsnammiru.kjetin.cz web: www.zskjetin.cz ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Prjednán na pedaggické radě dne 3. 9. 2012 Platnst d 3. 9.

Více

Přečtěte si, prosím, tento montážní návod velmi pozorně před tím, než začnete provádět instalaci.

Přečtěte si, prosím, tento montážní návod velmi pozorně před tím, než začnete provádět instalaci. SIMU tímt prhlašuje, že mtr Axialis je ve shdě se základními pžadavky a dalšími příslušnými ustanveními směrnice 1999/5/ES. Pužívání pvlen v EU, CH. Úplné prhlášení shdě vydané výrbcem je dstupné na www.simu.cm

Více

Technický produktový list Top heating. Rozdělovací stanice IQ Energy Comfort Box. Rozdělovací stanice NEREZ

Technický produktový list Top heating. Rozdělovací stanice IQ Energy Comfort Box. Rozdělovací stanice NEREZ Technický prduktvý list Tp heating Obchdní název: Mntážní název: Rzdělvací stanice IQ Energy Cmfrt B Rzdělvací stanice NEREZ Stručný ppis: Pr snadné, rychlé a přesné zaregulvání celéh pdlahvéh tpení je

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Mikrovlnná trouba 610.836

Mikrovlnná trouba 610.836 Mikrvlnná truba 610.836 CZ Uchvejte tut příručku na dstupném místě v blízksti přístrje! V1/0806 OBSAH 1. Obecné infrmace...2 2. Bezpečnst... 4 3. Ddání, balení a skladvání...5 4. Technické vlastnsti...6

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2014/2015) šklní rk 2014 / 2015 Prjednán na pedaggické radě dne 29.8.2014.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691

Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691 Mateřská škla speciální, Praha 8, Štíbrva 1691 INFORMACE O POVINNÉM SUBJEKTU pdle vyhlášky č. 442/2006 Sb. Označení a uvzvací Obsah plžky text 1. Název Mateřská škla speciální, Praha 8, Štíbrva 1691 2.

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Firemní školka J&T. IBC centrum, Pobřežní 3, Praha 8, 180 00. Firemní školka J&T. skolka@jt-firemniskolka.cz. www.jt-firemniskolka.

VNITŘNÍ ŘÁD. Firemní školka J&T. IBC centrum, Pobřežní 3, Praha 8, 180 00. Firemní školka J&T. skolka@jt-firemniskolka.cz. www.jt-firemniskolka. VNITŘNÍ ŘÁD Firemní šklka J&T IBC centrum, Pbřežní 3, Praha 8, 180 00 1. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ Název: Firemní šklka J&T Adresa: Pbřežní 3, Praha 8, 180 00 Telefn: E-mail: Web: Prvzvatel: Předmět činnsti: Ředitelka:

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

MIKROPROCESOROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY KOTLE ÚT + UTV

MIKROPROCESOROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY KOTLE ÚT + UTV MIKROPROCESOROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY KOTLE ÚT + UTV KOTLE ÚT + UTV NÁVOD K OBSLUZE 2 Návd k bsluze SP-06 LOCJIC 1. Ppis předníh panelu 3 1 2 7 4 5 6 Phled na regulátr s značenými funkcemi Opis stanu pracy

Více