Základní škola a Mateřská škola Spořice, okres Chomutov příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ( ŠVP ZV )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Spořice, okres Chomutov příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ( ŠVP ZV )"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Spořice, okres Chomutov příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ( ŠVP ZV ) VESELÁ ŠKOLA Kdo si hraje, nezlobí

2 Obsah 1. Identifikační údaje 2. Stručná charakteristika školy 2.1. Areál školy 2.2. Materiální vybavení 2.3. Školní družina 2.4. Školní jídelna 2.5. Nadstandartní služby 2.6. Pedagogičtí pracovníci 2.7. Žáci a rodiče 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zaměření školy 3.2. Výchovné a vzdělávací strategie 3.3. Klíčové kompetence 3.4. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.5. Průřezová témata 3.6. Začlenění průřezových témat 4. Učební plán 4.1. Tabulace učebního plánu 4.2. Poznámky k učebnímu plánu 5. Učební osnovy Český jazyk a literatura ročník Anglický jazyk ročník Matematika ročník Informatika ročník Prvouka ročník Přírodověda ročník Vlastivěda ročník Hudební výchova ročník Výtvarná výchova ročník Tělesná výchova ročník Pracovní činnosti ročník 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6.1. Hodnocení žáků 6.2. Autoevaluace školy 2

3 1. Identifikační údaje Předkladatel: Základní údaje o škole: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ( ŠVP ZV ) Veselá a hravá škola Kdo si hraje, nezlobí. Základní škola a Mateřská škola Spořice, okres Chomutov, příspěvková organizace Adresa : Náměstí Generála Svobody 78, Spořice Ředitelka školy : Mgr. Hana Macalíková Telefon : IČO : Identifikátor zařízení : IZO : Základní škola Školní družina při ZŠ Školní jídelna při ZŠ Mateřská škola Školní jídelna při MŠ Od je součástí školy mateřská škola ( odloučené pracoviště Lipová 254, Spořice), pracuje podle samostatného vzdělávacího programu Zřizovatel školy Obec Spořice, okres Chomutov Lipová Spořice telefon : IČO: Platnost dokumentu : od ŠVP byl schválen Radou školy ŠVP byl přepracován dne 28.srpna 2010 nyní verze č. 2. Platnost verze č srpna Mgr. Hana Macalíková ředitelka školy 3

4 2. Stručná charakteristika školy Základní škola poskytuje základní vzdělání. Směřuje k naplnění kompetencí stanovených rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Kompetence představují soubory znalostí, dovedností, návyků a postojů, které jsou využitelné v učení i v životě a umožňují žákům efektivně a odpovídajícím způsobem jednat v různých situacích. O konkrétních prostředcích a postupech, jak toho dosahovat, budou hovořit další oddíly tohoto dokumentu. Celkově je učební plán sestaven tak, aby žák ZŠ měl možnost seznámit se v rozumné míře se všemi obory a ze ZŠ by měla vycházet harmonicky rozvinutá osobnost. Škola není jen o vážné práci, ale i o zábavě a oživení všedních dnů. Mikuláš a čert pravidelně navštěvují školu, roznášejí dárky a zároveň žádají od žáků kulturní program z toho, co se děti naučily. Krásný den děti čeká před vánočními prázdninami, kdy si děti užívají atmosféry Vánoc s nadílkou, občerstvením a spoustou kulturních akcí. Před Velikonocemi probíhá projektový den, zaměřený na svátky jara. Během roku žáci navštěvují divadelní představení, vystupují společně se Sokolem při kulturních, společenských a sportovních akcích, účastní se různých soutěží. Většinou v květnu každoročně děti objevují krásy a památky naší země při rozmanitých výletech. Svůj program má Den dětí, kdy si děti svůj den opravdu užívají. Pořádají se různé soutěže a atrakce s odměnami Areál školy Škola je vila, která je posazena do krásného prostředí parku a zeleně. Žáci při pěkném počasí využívají prostranství před školou a parčík, kde si mohou o přestávkách odpočinout, proběhnout se a odreagovat. Před školou je velká plocha se zámkovou dlažbou, která slouží pro pohyb žákům o přestávkách. Mají zde i na skákání panáka, kterého hojně využívají. Za školou je prostorná zahrada, kterou žáci využívají pro pěstitelské práce a pro odpočinek při pobytu ve školní družině, pokud to počasí dovolí. Mohou si zde ochutnat výpěstky, které sami žáci vypěstovali. Rostou zde i třešně hrušky, višně i švestky Materiální vybavení Škola má 4 učebny. 3 učebny jsou kmenové pro každou třídu, 1 učebna slouží pro práci pracovních činností a výtvarné výchovy. Pro tělesnou výchovu je určena malá tělocvična, která plní požadavky základní tělesné výchovy. Pro tělesnou výchovu je možné využít nedaleké sportovní hřiště. Pěstitelství využívá školní pozemek s plechovým skladem na nářadí. Zde se žáci zapojují do práce na pozemku a rády si pak pochutnávají na vlastnoručně vypěstovaných plodinách Školní družina Nedílnou součástí školy je školní družina, kde se soustředí děti po skončení vyučování. Je dobře vybavena, pro děti je zde spousta zajímavých stavebnic, her, hraček, encyklopedií a knih. Děti zde mají vyžití ve všech směrech. Probíhají zde pracovní činnosti, výtvarné i pohybové. Děti též odpoledne využívají nedaleké hřiště Školní jídelna V budově školy funguje školní jídelna, kde je dětem předkládána pestrá a chutná strava včetně pití, ovoce, zeleniny i kompotů. Děti se společně naučí stolovat a jíst podle společenských pravidel. 4

5 2.5. Nadstandardní služby Škola je vybavena 4 počítači, které jsou dětem k dispozici a jsou připojeny k Internetu. Další 4 počítače slouží dětem pro opakování učiva nebo pro hry. V každé třídě je televize, video, DVD i radiopřehrávače. V čítárně školy je spousta zajímavých a naučných knih, CD i videokazet jak naučných, tak i zábavných Pedagogičtí pracovníci Ve škole pracují 3 učitelky, 1 ředitelka a 1 vychovatelka školní družiny. Výuka na 1. stupni je plně aprobovaná s výjimkou výuky cizích jazyků. Cizí jazyk vyučuje paní učitelka, která má výuku cizích jazyků ve své aprobaci, ale učí i paní učitelky 1. stupně, jež absolvovaly studium v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Z hlediska věkového složení převažují pracovnice mladšího věku Žáci a rodiče Škola má 3 třídy a 5 postupných ročníků. Samostatná je třída prvňáčků, jelikož je základem pro další vzdělávání. Spojená je II. třída, kde jsou spojené ročníky 2. a3. III. třída je spojení 4. a 5. ročníku. Po několikaleté praxi se spojení ročníků ukázalo jako správné. Děti si mohou opakovat již probrané učivo vícekrát. Do školy chodí převážně děti z obce Spořice, ale jelikož je v obci výstavba rodinných domů, stane se, že školu navštěvují i děti z Chomutova, než se do Spořic nastěhují. Děti odcházejí do 6. ročníků do chomutovských škol. Největší zájem je o školu Na Příkopech, která je prezentována jako škola s rozšířenou výukou informatiky. Děti z naší školy jsou dobře zapsány a vykazují i výborné výsledky.nyní se hlásí žáci i na ZŠ Školní, kde je též výuka matematiky v popředí. Nezastupitelnou roli ve škole hraje školní družina, o kterou je mezi dětmi i rodiči velký zájem. Nyní máme spoustu zájemců do ŠD, proto nemůžeme uspokojit třeba děti, které mají matky na MD. Upřednostňujeme zájemce ročníku. Po zřízení Školské rady je vidět větší spolupráce s obcí i rodiči. Rada se schází ke svému jednání 2x ročně a řeší problémy i prostřednictvím starosty obce. Komunikace s rodiči probíhá standardně formou třídních schůzek a informačních dnů. 5

6 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zaměření školy Škola je zaměřena na: činnostní formu výuky nabídku zájmových kroužků vytváření podmínek pro talentované žáky i žáky s různým druhem postižení chceme učit žáky takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě, tzn. méně encyklopedických poznatků a více se zaměřit na činnostní učení se zaměřením na praxi; zavádět do výuky efektivní metody výuky, jako je skupinové (kooperativní) a projektové vyučování, kterými vedeme žáky k týmové práci, k vzájemné pomoci, sounáležitosti a vzájemnému respektu; vést žáky ke zdravému životnímu stylu; vést žáky k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel školního řádu; chceme stejnou péči věnovat všem žákům; chceme klást důraz na všeobecné a rovné vzdělání pro všechny, neboť pro úspěšný rozvoj dítěte má velký význam život v populačně přirozené skupině (ve skupině jsou zastoupeni žáci s různými vlohami, nadáním a vlastnostmi); chceme provádět integraci dětí se specifickými poruchami učení, či s jiným postižením rovněž se chceme zúčastňovat různých soutěží školního i okresního charakteru, kde mají žáci možnost se prezentovat Výchovné a vzdělávací strategie Cíle základního vzdělávání 1. Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení Rozvoj postojů, dovedností a způsobů rozhodování metodami, které umožňují přímou zkušenost. Dostatek informačních zdrojů a učebních impulsů (nabídek) - knihovna, Internet, exkurze. Propojení informací se skutečným životem. Samostatnost, organizace vlastní činnosti. Vlastní úsudek, iniciativa, tvořivost, zodpovědnost. Komunikační dovednosti, spolupráce, práce v týmu. Poznávání vlastních možností. Prezentace vlastních výsledků. Tvořivost (práce na projektech). Práce v motivujícím prostředí. Práce s přiměřeným učivem. Hodnocení formou zpětné vazby. Výuka bez situací nerovnosti a ponížení. Zařazování metod, které podporují zvídavost. Využívání kladného hodnocení. 2. Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů Uplatňování mezipředmětových vztahů. Přechod od frontálního vyučování k aktivizujícím metodám. Uplatňování základních myšlenkových operací srovnávání, třídění, analýza, syntéza, zobecňování, abstrakce. Rozvíjení schopnosti logického uvažování. Podpora netradičních způsobů řešení. 3. Vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci Prostor pro střetávání a komunikaci různými formami (ústně, písemně, výtvarnými prostředky, pomocí technických prostředků atd.). Dodržování etiky komunikace (věcnost, naslouchání, prostor pro různé názory, respektování originálních, nezdařených aj. názorů). Rozvoj spolupráce a společného prožívání. 6

7 Předpoklad poznávání sebe a vztahů k jiným. Práce v týmu. 4. Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých Jasná pravidla pro soužití ve škole - práva, povinnosti, sankce. Atmosféra demokracie a přátelství. Kooperativní učení, spolupráce ve výuce. Osobní odpovědnost za výsledky společné práce. Spolupráce učitelů a podíl na řízení školy. Spolupráce s rodiči a dalšími partnery. 5. Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti Učit se samostatně rozhodovat a nést důsledky za svá rozhodnutí. Nutnost dodržování mravních hodnot a slušného jednání. Učit se argumentovat. Vždy pravdivě a slušně vyjadřovat své názory. Chovat se slušně ke starším lidem, ale umět s nimi také komunikovat a hájit si svůj názor, když nemají pravdu. 6. Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, svému prostředí i k přírodě Chápání bohatství a složitost citového života, rozvíjet citovou otevřenost vůči podnětům z prostředí, ve kterém žijí. S pomocí dospělých řešení své citové vztahy. Učit otevřeně a kultivovaně projevovat své city. Učit ohleduplnému a citlivému vztahu k lidem, k přírodě a ke kulturním a etickým hodnotám. 7. Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit své fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný Čistota prostředí školy. Vhodné hygienické zázemí. Vhodné prostředí - účelnost, funkčnost, estetičnost, bezpečí - spoluúčast na jeho úpravě. Zdravý stravovací a pitný režim. Kompenzační a hygienické přestávky v učení. Pohybové relaxační přestávky, dostatečná nabídka pohybových aktivit pro každého. Škola bez kouře a drog. Důsledná prevence šikany a násilí. Vztahy ve škole - úcta, sounáležitost, uznání. Respektování individuálních rozdílů, motivační hodnocení. 8. Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi Chápat principy a fungování demokracie v osobním životě i ve škole a společnosti. Být otevřený nejen vůči spolužákům, ale všem ostatním lidem. Solidarita s druhými. Rozvíjet kritické postoje k negativním projevům ve škole i ve společnosti. Integrace žáků vyžadujících speciální péči. Rozvíjení schopnosti empatie. Multikulturní výchova porozumění odlišnému způsobu života lidí z jiných kultur. Ohleduplnost vůči starým a nemocným lidem. 9. Zabezpečit výuku žáků nadaných Žáci mimořádně nadaní mají své specifické potřeby ve výchovně vzdělávacím procesu. Škola se proto snaží tyto potřeby u žáků uspokojovat a rozvíjet nejrůznějšími metodami při výuce.individuálním přístupem je motivujeme do dalších a náročnějších činností. Vedeme žáky, aby pomáhali žákům méně nadaným a byli k nim tolerantní. 10. Zabezpečit výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Žáky, u kterých se objevily určité potíže související se vzděláváním a učením, posíláme se souhlasem rodičů na vyšetření do PPP. Na základě vyšetření a doporučení PPP se s žákem následně při vyučování pracuje dle pokynů. 7

8 Při vyučování využíváme různé speciální pracovní sešity a pomůcky. Pokud žák není zařazen do integrace, přistupujeme k žákovi individuálně a tolerantněji Klíčové kompetence Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. Jejich výběr a pojetí vychází z hodnot obecně přijímaných ve společnosti a z obecně sdílených představ o tom, které kompetence jedince přispívají k jeho vzdělávání, spokojenému a úspěšnému životu a k posilování funkcí občanské společnosti. Smyslem a cílem vzdělávání je vybavit všechny žáky souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro ně dosažitelná, a připravit je tak na další vzdělávání a uplatnění ve společnosti. Osvojování klíčových kompetencí je proces dlouhodobý a složitý, který má svůj počátek v předškolním vzdělávání, pokračuje v základním a středním vzdělávání a postupně se dotváří v dalším průběhu života. Osvojování klíčových kompetencí nelze tedy na úrovni základního vzdělávání považovat za ukončené, ale získané klíčové kompetence tvoří neopomenutelný základ v přípravě žáka pro celoživotní učení, vstup do života a do pracovního procesu. Klíčové kompetence nestojí vedle sebe izolovaně, různými způsoby se prolínají, jsou multifunkční, mají nadpředmětovou podobu a lze je získat vždy jen jako výsledek celkového procesu vzdělávání. Proto k jejich utváření a rozvíjení musí směřovat a přispívat veškerý vzdělávací obsah i aktivity a činnosti, které ve škole probíhají. KOMPETENCE K UČENÍ umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení Žákům umožňujeme ve vhodných případech realizovat vlastní nápady, je podněcována jejich tvořivost. Žáci se zúčastňují různých soutěží a olympiád. Učíme se vytvářet takové situace, v nichž má žák radost z učení pro samotné učení a pro jeho další přínos. Zadáváme dětem zajímavé domácí úkoly. Během výuky klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání informací. Žáky vedeme k sebehodnocení. Individuálním přístupem k žákům, maximalizujeme jejich šanci prožít úspěch.. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMU podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů Při výuce motivujeme žáky v co největší míře problémovými úlohami z praktického života. Žáci si postupně zdokonalují kompetenci práce s informacemi ze všech možných zdrojů, ústních, tištěných mediálních a počítačových, včetně internetu, aby je uměli vyhledávat, třídit a vhodným způsobem využívat. Žáci jsou vedeni úměrně věku k používání internetu. Podle svých schopností a dovedností se žáci zapojují do soutěží. KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ vést žáky k všestranné a účinné komunikaci Vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo školu. Učíme žáky obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj vlastní názor a zároveň poslouchat názor jiných. Začleňujeme metody kooperativního učení a jejich prostřednictvím vedeme děti ke spolupráci při vyučování. Podporujeme komunikaci s jinými školami. KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ - rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhých Během vzdělávání mimo jiné používáme skupinovou práci žáků, vzájemnou pomoc při učení. Sociální kompetence vyvozujeme na praktických cvičeních a úkolech. Usilujeme, aby žáci prokázali 8

9 schopnost střídat role ve skupině. Žáky vedeme k respektování společně dohodnutých pravidel chování. Chceme žáky naučit základům kooperace a týmové práce. KOMPETENCE OBČANSKÉ rozvíjíme hlavně učením sociálním, metodami sebepoznávání a seznamováním žáků s jejich právy, odpovědností a povinnostmi Žáci jsou vedeni k tomu, aby respektovali národní, kulturní a historické tradice. Mimo jiné k tomuto je využívána spolupráce se školami v zahraničí. Je kladen důraz na Environmentální výchovu, žáky vedeme k třídění odpadů. KOMPETENCE PRACOVNÍ - pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci U žáků je rozvíjíme opět formou projektové činnosti, skupinové a individuální práce. Důležitou cestou k uvědomění si důležitosti znalosti pracovních postupů a dovednosti používat pracovní nástroje. Výuku doplňujeme o praktické exkurze Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se projevují příznaky některé z vývojových poruch učení, posíláme se souhlasem rodičů na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny. Na základě vyšetření a doporučení poradny jsou pak tyto děti zařazovány do reedukační péče. V případě, že pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum diagnostikuje vývojovou poruchu učení je na žádost zákonných zástupců dítěte vypracován individuální vzdělávací plán, podle kterého se s dítětem v průběhu školního roku pracuje. V něm uvádíme závěry a doporučení z vyšetření v PPP, na co se konkrétně v reedukaci zaměříme, pomůcky, které se budou při nápravě používat, způsob hodnocení, termín reedukační péče, jméno paní učitelky, která bude s dítětem pracovat. Při klasifikaci těchto dětí přihlížíme k vývojové poruše a hodnotíme s tolerancí. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (tělesné postižení) Vzdělávání žáků tělesně postižených bude probíhat formou individuální integrace. Žáci se budou vzdělávat podle zpracovaného učebního plánu běžných tříd a na základě individuálních vzdělávacích plánů. Ve spolupráci a na doporučení speciálně pedagogického centra budou realizovány změny v učebním plánu, týkající se přeřazení žáka z tělesné výchovy do zdravotní tělesné výchovy, omezení ve výtvarné výchově, pracovních činnostech, případně v ostatních předmětech. Protože škola není bezbariérová, je nutné požadovat přítomnost osobního asistenta, který bude pomáhat žákovi při přizpůsobení se školnímu prostředí. Učitel musí žáky na přítomnost postiženého spolužáka předem připravit, stanovit pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování. Vzdělávání žáků s poruchami chování Jedná se o žáky hyperaktivní, popřípadě s edukativními problémy, kteří nerespektují některé normy společenského chování, jsou nepřizpůsobiví, impulsivní a snadno unavitelní. Vzdělávání těchto žáků bude probíhat formou individuální integrace. Ve spolupráci a na doporučení pedagogicko-psychologické poradny se budou žáci vzdělávat podle zpracovaného individuálního výchovněvzdělávacího plánu. Učitel musí s žáky, stanovit přesná pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování s tímto žákem. Zavést systém pochval a trestů. 9

10 Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Žáci mimořádně nadaní mají své specifické potřeby ve výchovně vzdělávacím procesu. Škola se proto snaží tyto potřeby u žáků uspokojovat a rozvíjet nejrůznějšími metodami při výuce, individuálním přístupem, motivací do dalších a náročnějších činností. Poskytujeme těmto dětem možnost zapojovat se do různých soutěží a olympiád.tímto také mají možnost vlastního srovnání s nadanými žáky z jiných základních škol. Žáci mají možnost využívat ve škole nejrůznějších pomůcek,informační technologii, školní knihovnu a zájmové útvary. Vedeme žáky k tomu, aby pomáhali žákům méně nadaným a byli k nim tolerantní Průřezová témata Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného světa a jsou nedílnou součástí základního vzdělávání. Jednotlivé tématické okruhy průřezových témat procházejí napříč všemi vzdělávacími oblastmi a umožňují propojení vzdělávacích oborů. Abychom této možnosti využili, nevytváříme pro průřezová témata samostatné vyučovací předměty, ale integrujeme je do jiných vyučovacích předmětů a budou realizovány formou krátkodobých projektů. 1. Osobnostní a sociální výchova 2. Výchova demokratického občana 3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 4. Multikulturní výchova 5. Environmentální výchova 6. Mediální výchova Zařazení průřezových témat je blíže rozpracováno a specifikováno v učebních osnovách jednotlivých ročníků. 10

11 3.6. Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova Název tematického okruhu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Osobnostní rozvoj Prolínání Sociální rozvoj PRV-ČJ ČJ PRV Morální rozvoj PRV Výchova demokratického občana Název tematického okruhu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Občanská společnost a škola Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování VL výběr VL výběr VL výběr VL - výběr Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Název tematického okruhu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Evropa a svět nás zajímá PRV VL Objevujeme Evropu a svět Jsme Evropané AJ,VL AJ + Umění a kultura Člověk a svět práce VL + Člověk a svět práce 11

12 Mediální výchova Název tematického okruhu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Stavba mediálních sdělení ČJ ČJ INF Vnímání autora mediálních sdělení Fungování a vliv médií ve společnosti Tvorba mediálních sdělení Práce v realizačním týmu Umění a kultura Člověk a svět práce ČJ ČJ ČJ ČJ Umění a kultura Člověk a svět práce Umění a kultura Multikulturní výchova Název tematického okruhu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Kulturní diference Lidské vztahy Entický původ Multikulturalita Princip sociálního smíru a solidarity PRV ČJ Umění a kultura Člověk a svět práce ČJ ČJ VL Enviromentální výchova Název tematického okruhu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Ekosystémy PŘ PŘ Základní podmínky života PRV Lidské aktivity a životní prostředí PŘ Vztah člověka a prostředí Výchovy PRV 12

13 4. Učební plán 4.1. Tabulace učebního plánu Učební plán pro r. základního vzdělávání Vzdělávací oblast Vyučovací předmět ročník minimální časová dotace disponibilní hodiny jazyk a jazykové komunikace český jazyk anglický jazyk matematika a její matematika aplikace Informační a informatika komunikační technologie člověk a jeho svět prvouka přírodověda vlastivěda umění a kultura hudební výchova výtvarná výchova člověk a zdraví tělesná výchova člověk a svět práce pracovní činnosti týdenní hodinová dotace a disponibilní hodiny celkový týdenní počet hod. - maximum týdně Poznámky k učebnímu plánu Volná disponibilní časová dotace je na 1. stupni plně využita pro navýšení časové dotace v povinné části.výuka je realizována převážně formou klasických vyučovacích hodin, některá témata jsou realizována formou projektů nebo exkurzí (výjezdů). Dle zájmu žáků a možnosti školy je možné vybrat si z nabídky zájmových kroužků. Změna učebního plánu 1. stupně vyhrazena. 13

14 5. Učební osnovy Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět český jazyk a literatura je vyučován ve všech ročnících 1. stupně. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru český jazyk a literatura stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání a související očekávané výstupy průřezových témat. Český jazyk a literatura má mezi vyučovacími předměty stěžejní postavení. Dovednosti, které si v jeho rámci žáci osvojují, jsou důležité nejen pro vzdělávání v rámci oblasti Jazyk a jazyková komunikace, ale umožňují získávání poznatků ve všech dalších oborech. Výuka probíhá většinou ve kmenových třídách. Tam, kde je to vhodné, jsou žáci děleni do skupin. Některá témata, zejména z oblasti literatury, jsou realizována formou krátkodobých projektů, při nichž dochází k propojování žáků různých ročníků. Dalším způsobem naplňování cílů předmětu jsou návštěvy knihoven, práce s knihou a texty na internetu. Důraz je kladen na rozvoj komunikačních dovedností a tomu je podřízena i výuka gramatiky. Kompetence k učení Rozvíjet u žáků dovednosti potřebné k osvojování učiva, předkládat žákům možnosti používání osvojených dovedností z jazykového vzdělávání v jiných oblastech, vést žáky k systematickému vedení a ukládání informací, vést žáky k aplikaci naučených pravidel pravopisu a jejich vzájemnému propojování, seznamovat žáky s mluvnickými a literárními termíny souvisejícími s probíraným učivem. Kompetence k řešení problémů Vést žáky k tomu, aby samostatně nalézali pravidla, kterými se řídí probírané mluvnické jevy, vést žáky k tomu, aby uměli nalézat chyby v textu a odůvodnit správné řešení. Kompetence komunikativní Vést žáky ke správné formulaci obsahu sdělení v rámci probíraných žánrů, nabízet žákům dostatek příležitostí k porozumění probíraných literárních textů, pomocí literárního i gramatického učiva rozšiřovat slovní zásobu žáků, vést žáky ke správné, srozumitelné stavbě větných celků, k vyprávění. Kompetence sociální a personální Vytvářet příležitosti k tomu, aby žáci mohli diskutovat v malých skupinách i v rámci celé třídy, vést žáky k tomu, aby dokázali požádat o pomoc. Kompetence občanské Seznámit žáky s naším slovesným dědictvím a vysvětlovat jim jeho význam, podporovat v žácích potřebu literárního projevu, recitace, četby. 14

15 Kompetence pracovní Vést žáky k dodržování hygienických pravidel pro čtení a psaní, vést žáky k přípravě a udržování jejich učebního prostoru. 1.stupeň Na 1. stupni je naším prvořadým cílem vytvořit žákům vzdělávací nástroje čtení a psaní. Přitom klademe důraz na čtení s porozuměním. Žáci, kteří nastupují do školy, se již dokážou česky dorozumět. Snažíme se proto tuto jejich dovednost dále rozvíjet, obohacovat jejich slovní zásobu a seznamovat je se spisovnou podobou českého jazyka. Výuku gramatiky chápeme nikoliv jako cíl, ale jako cestu, jak díky poznávání struktury jazyka rozvíjet komunikační dovednosti. 15

16 Český jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk bude na 1. stupni v této hodinové dotaci: ročník = 9 hodin, 3. ročník 7+1 hodina, 4. ročník hodina, 5.ročník hodina týdně. Cílem předmětu je kvalitní osvojení a užívání mateřského jazyka v mluvené i písemné podobě na úrovni všeobecné vzdělanosti žáků základní školy. Učivo otevírá žákům svět vyjádřený verbálními prostředky a umožňuje jim komunikaci s kulturními výtvory a hodnotami. Prostřednictvím jazykové a literární výchovy získává žák schopnost vyjadřovat své myšlenky a city, vžívat se do myšlení a cítění druhých lidí. Ovládání jazykových prostředků je základním předpokladem úspěšného vzdělávání v dalších oblastech, zejména při osvojování cizích jazyků. V jazykové části se výuka zaměřuje na to aby: si žáci osvojili správně a trvale techniku čtení a psaní. Svou dovednost pak prokazují ve škole i mimo školu. se naučili souvisle vyjadřovat své myšlenky a dovedli správně a kultivovaně používat mateřský jazyk v běžných situacích. poznávaly bohatost českého jazyka a rozšiřovali si slovní zásobu si osvojili a prakticky ovládali základy českého pravopisu Probrané učivo je po celý rok třeba neustále opakovat, což vede žáky k automatizovanému používání pravopisu. Zařazujeme různá pravopisná cvičení, lexikálně sémantická a stylistická. Pozornost zaměřujeme na jevy základní a proto učíme žáky pracovat s jazykovými příručkami (Pravidla českého pravopisu, Slovník cizích slov ). V literárně výchovné části se výuka zaměřuje na to, aby: si žáci vytvářeli základní čtenářské dovednosti a návyky a postupně je zdokonalovali se žáci, přiměřeně k svému věku, naučili číst s porozuměním a reprodukovat čtený text, třídit a vyhodnocovat přečtené informace získali elementární literárněvědné poznatky, důležité pro pochopení textu a jeho rozbor se seznámili s nejdůležitějšími literárními žánry chápali funkci divadla, filmu a televize a ostatních médií

17 Současně u žáků podporujeme jejich emocionální zrání a vytváříme mravní hodnoty. Pěstujeme u žáků smysl pro krásu jazykového výrazu a uměleckého obrazu skutečnosti. V každém ročníku zařazujeme mimočítankovou četbu dle možností školy a rodiny. Konkrétní začlenění průřezových témat: Osobnostní a sociální výchova sociální rozvoj 2.ročník Mediální výchovy kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 2.ročník interpretace vztahu mediálních sdělení a reality - ve 3. ročníku, fungování a vliv médií ve společnosti 5. ročník Multikulturní výchova etnický původ 4.ročník a 5. ročník multikulturalita 4.ročník a 5. ročník

18 Učivo- JAZYKOVÉ VYUČOVÁNÍ 1. ROČNÍK - věty, slova, slabiky a hlásky - písmeno malé, velké, tištěné a psané - interpunkční znaménka - hlasité a tiché čtení - článek, nadpis, řádek, odstavec - prosba, poděkování, omluva, blahopřání - vztah k českým tradicím, svátkům 2. ROČNÍK - čeština abeceda, písmo - grafická podoba věty a souvětí spojení dvou a více vět - spojky a jejich funkce - pořádek slov ve větě, pořádek vět v textu - druhy vět - slovo slabika, hláska (rozdělení), písmena - souhlásky znělé a neznělé - význam slov nadřazenost, podřazenost, souřadnost - slovní druhy podstatná jména, slovesa, předložky - vlastní jména - procvičování pravopisu - věta, souvětí VÝSTUPY - rozlišuje pojmy potřebné pro čtení a psaní - poznává písmena abecedy ve vztahu jim odpovídajícím hláskám - žák je bude umět používat - artikuluje, srozumitelně mluví, rozvíjí znělý hlas, výslovnost délky hlásek - orientuje se v textu - správně formuluje myšlenky, krátké mluvené projevy - umí se vyjadřovat ústně a písemně - krátké souvislé projevy - řadí slova podle abecedy - spojuje a odděluje věty - umí používat nejčastější spojky - tvoří věty ze slov, sled vět v řeči mluvené i psané - umí rozlišovat věty podle postoje mluvčího, psaní s náležitými znaménky - dokáže graficky znázornit - slabikotvorné r, l - rozlišuje dlouhé a krátké samohlásky - realizuje psaní i,y po měkkých a tvrdých souhláskách, dvojhlásky - chápe význam slabiky pro dělení slov - psaní u, ú, ů, - psaní ě - vyslovuje a píše hlásky na konci a uvnitř slov - třídí slova - pozná podst. jm, slovesa, předložky v textu - rozliší jména obecná a vlastní, Prolínání PRUŘEZOVÁ TÉMATA Sociální rozvoj int. z PRV OSV - Osobnostní rozvoj (prolínání v každém ročníku) Sociální rozvoj int. z PRV 3. ROČNÍK - věta souvětí - věta jednoduchá a její stavba - nauka o slově - dokáže určit věty v souvětí - sestaví vzorec, spojí věty v souvětí, doplňování

19 - význam, synonyma, antonyma, příbuzná slova - hláskosloví - stavba slov slovní přízvuk - vyjmenovaná slova - slovní druhy ohebné, neohebné - vlastní jména - slovesa pojmenování děje - tvary sloves časování 4. ROČNÍK - slovo - hlásková podoba slova, význam slov (jednoznačná, mnohoznačná, spisovná a nespisovná, citově zabarvená) - stavba slova (kořen, předpona, přípona), rozlišení předpony a předložky (e x ě) - předložky - vyjmenovaná slova - slovní druhy - vzory podst. jm.- infinitiv sloves - stavba věty - větné členy podmět, přísudek - přímá řeč, věta uvozovací řeč mluvčího souvětí - umí třídit slova podle významu - rozliší slabiku, hlásku - určí počet slabik - správně klade slovní přízvuku - pamětně zvládne vyjm. sl. a jejich užití v textu, psaní i,y - pozná a rozliší slovní druhy - určení čísla a rodu - výcvik pravopisu - určí - osoba, číslo,čas - časuje slovesa v čase přítomném, minulém, budoucím - zkoumá různé podoby slova, rozlišuje slova dle významu, porovnává je se spisovným jazykem, rozlišuje slova spisovná od nespisovných - poznává kořen a rozlišuje části předponové a příponové - rozlišuje předpony a předložky - uvědomělé používá i/y, příbuznost slov - určuje slovní druhy, infinitiv, skloňuje a časuje (slovesný způsob) - věta jednoduchá a souvětí, spojuje jednoduché věty v souvětí spojovacími výrazy - určuje podmět a přísudek, shoda podmětu s přísudkem - průběžně si osvojuje jazyk jako nástroj 5. ROČNÍK Stavba slova kořen, Předponová a příponová část, slovotvorný základ -pravopis předložek s,z -slovní druhy slovesamluvnické kategorie, slovesný způsob -využívat jazyka jako nástroje k ústnímu i písemnému dorozumívání jak ve škole, tak v běžném životě -užívat průběžně spisovnou výslovnost a pravopis -využívat přídavná jména při

20 -pravopis vyjmenovaných slov -základní větné členy druhy podmětů a přísudků -shoda přísudku s podmětem -vzory rodu mužského -vzory rodu ženského a středního -přídavná jména druhy -zájmena druhy, skloňování osobních zájmen- pravopis mě/ mne -skladba stavba věty jednoduché, souvětí -přímá řeč stylistickém projevu ústním i písemném -nezaměňovat Kategorie podstatných jmen a sloves -znát základní pravidla interpunkce a umět jich využívat v praxi -pracovat s pravidly českého pravopisu -orientovat se v encyklopediích určených dětem a mládeži -poradit si v běžném společenské styku -zvládnout vyplňování běžných tiskopisů -vypravovat a popisovat, rozšiřovat si slovní zásobu

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Buďme na sebe hodní

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Buďme na sebe hodní Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Buďme na sebe hodní Základní škola a Mateřská škola Střítež, okr. Frýdek Místek, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje 1. 1. Předkladatel Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OLŠANY U PROSTĚJOVA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV SE ZMĚNAMI PLATNÝMI OD 1.9.2013 Projednán na pedagogické radě dne 26.8.2013

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Žijeme v EU. Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Žijeme v EU. Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Žijeme v EU Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109 1 1. Identifikační údaje Adresa školy: Základní škola a mateřská škola, Jičín 17.

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Motivační název: VŠE POD JEDNOU STŘECHOU Předkladatel: Název školy: Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Adresa:

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace LIPOV 199 696 72

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace LIPOV 199 696 72 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace LIPOV 199 696 72 OBSAH 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola pro život. Základní škola Kout na Šumavě

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola pro život. Základní škola Kout na Šumavě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život Základní škola Kout na Šumavě 16 Obsah 1 Identifikační údaje... 3 2 Charakteristika školy... 4 2.1 Historie školy... 4 2.2 Úplnost a velikost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace 2 Obsah 1. Identifikační údaje... 5 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DODATEK č. 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBICKO, příspěvková organizace ZÁBŘEŽSKÁ 143, DUBICKO Obsah 1. Dodatek k ŠVP ZV č. 1, základní údaje 3 2.

Více

pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE

pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE ZŠ Mokré Lazce, okres Opava, příspěvková organizace - 1 - 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Základní škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola:

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

Pohodová škola pro žáky i dospěláky

Pohodová škola pro žáky i dospěláky ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Pohodová škola pro žáky i dospěláky ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HVOZD okres Prostějov Zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní

Více

Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice

Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice Základní škola České Heřmanice, příspěvková organizace www.skola@ceskehermanice.cz IČO: 72088591, 465 549 534 Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice OBSAH 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2.CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Navazujeme na tradice, směřujeme k budoucnosti Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Obsah 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy...

Více

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194)

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194) MRAVNOST LIDSKOST - VZDĚLANOST Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 687 07 Tupesy 112 --- čtvrtá verze --- platnost od školního

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE Edisonova 40 Dopplerova 351 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OBSAH 1. Identifikační údaje str. 3 1.1. Název vzdělávacího programu str. 3 1.2. Předkladatel

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 1. Identifikační údaje 1. Název programu: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracovaný

Více

Základní škola a Mateřská škola Chotyně,

Základní škola a Mateřská škola Chotyně, Základní škola a Mateřská škola Chotyně, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola krok za krokem OBSAH OBSAH 2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 5 2 CHARAKTERISTIKA 6 2.1 Úplnost

Více

Název školního vzdělávacího programu: Tvořivá škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název školního vzdělávacího programu: Tvořivá škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Tvořivá škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a Mateřská škola Troubsko, okres Brno venkov,

Více

Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou

Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou Příloha 11) Příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou (vycházející z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

Více

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV (Aktualizovaná verze dokumentu platného od 1.9.2007) Poznáváme svět Základní škola Senožaty Senožaty 184 1. Identifikační údaje

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání 25. 8. 2014 Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Úplnost a velikost školy 4 2.2 Umístění školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hamry Hamry 12, Brno - Maloměřice OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Dodatek č.1/2013 Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ZŠ Žabčice od 1. 9. 2013 takto: Základní škola a Mateřská škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

Škola, ve které máme na děti čas.

Škola, ve které máme na děti čas. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Škola, ve které máme na děti čas. Základní škola a Mateřská škola, Senohraby, okres Praha - východ, Školní 27, 251 66 Senohraby

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLATENSKÁ 540, HORAŽĎOVICE 1 Identifikační údaje Název právnické osoby: Základní škola Horažďovice, Blatenská ul. 540, okres

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY ŠKOLA PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY ŠKOLA PRO ŽIVOT 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Sídlo školy: Základní škola Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Základní škola Vendryně 236, okres Frýdek-Místek

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA OTEVŘENÉ KOMUNIKACE DALŠÍ KROK Dodatek k ŠVP Škola otevřené komunikace č.j. 177/06 platnému od 1.9.2006, tento dodatek vstupuje v platnost 1.9.2013

Více

Základní škola Tišice, okres Mělník

Základní škola Tišice, okres Mělník Základní škola Tišice, okres Mělník Pověz mi a zapomenu, ukaž mi a já si vzpomenu, ale nech mne se zúčastnit a já pochopím. KONFUCIUS 1 1. Identifikační údaje Název programu: Motivační název: Školní vzdělávací

Více