Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání"

Transkript

1 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

2 Obsah 1. Identifikační údaje organizace Charakteristika školy Úplnost a velikost školy Vybavení školy Charakteristika pedagogického sboru Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Charakteristika ŠVP Zaměření školy Výchovné a vzdělávací strategie Začlenění průřezových témat Poskytování poradenských služeb ve škole Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Učební plán Tabulace učebního plánu Poznámky k učebnímu plánu Učební osnovy Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Člověk a jeho svět Občanská výchova Dějepis Zeměpis Matematika a její aplikace Přírodopis Fyzika Chemie Hudební výchova Výtvarná výchova Pracovní činnosti Tělesná výchova

3 5.14 Výchova ke zdraví Informační a komunikační technologie Zájmové vzdělávání Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla hodnocení žáků Komisionální zkouška Sebehodnocení žáků Závazné formy hodnocení Autoevaluace školy

4 1. Identifikační údaje organizace Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání dle RVZ ZV LMP Kód a název oboru vzdělávání: C/01 Základní škola Název školy: Stření škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 Adresa: Komenského 10, Prostějov Ředitel: Janáček Radim Kontakty: tel.: www stránky: IČO: IZO: Koordinátor ŠVP: Mgr. Jachník Tomáš Zřizovatel: Olomoucký kraj Jeremenkova 40a Olomouc Platnost dokumentu: od Aktuální verze dokumentu (od ) byla schválena Školskou radou dne ŠVP pro základní vzdělávání byl schválen Školskou radou dne Radim Janáček ředitel školy razítko školy - 4 -

5 2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 nabízí vzdělávání dětí a žáků ve věkové rovině od 3 do 18 let. Toto zařízení je schopné poskytnout handicapovaným dětem z Prostějova a okolí vzdělání všech stupňů tedy od předškolního, přes základní až po středoškolské a tím umožnit dětem plynulou návaznost mezi jednotlivými stupni vzdělání. Snaha o komplexnost ve vzdělávání a výchově se projevuje ve skladbě školy, kterou tvoří: Název IZO Kapacita Základní škola praktická Základní škola speciální Odborné učiliště Praktická škola Mateřská škola Školní družina Internát Školní jídelna Školní výdejna Odloučená pracoviště: Mozartova 30, Prostějov (MŠ) Tetín 7, Prostějov (I. stupeň Zš) Tetín 3, Prostějov (jídelna, internát) Mateřská škola speciální se sídlem na Mozartově ulici poskytuje předškolní vzdělání 65 dětem, které jsou rozděleny do tříd podle druhu a stupně handicapu: 4 třídy pro děti s vadou řeči, 1 třída pro děti s vadami zraku a 1 pro děti s mentálním nebo kombinovaným postižením. Základní škola praktická je určena pro žáky, kteří se pro rozumové nedostatky nemohou vzdělávat v základní škole. Ročníky jsou umístěny v budově na Tetíně č. 7, ročníky v budově Komenského

6 Třídy základní školy speciální jsou určeny pro žáky, kteří nejsou z rozumových důvodů schopni vzdělávání v základní škole praktické. Jedna třída se nachází v budově na Tetíně č. 7 a druhá třída pro žáky s těžkým kombinovaným postižením je umístěna v areálu mateřské školy na Mozartově ulici. Pro absolventy ZŠ speciální máme v budově na Tetíně 7 zřízenu Praktickou školu dvouletou. Tato patří do sítě středních škol a po jejím absolvování a vykonání závěrečné zkoušky je žák teoreticky a zejména prakticky vybaven dovednostmi, které jsou důležité pro běžný život. Pro další naše absolventy, ale nejen pro ně, máme na výběr tři učební obory: Kuchařské práce tříletý učební obor ukončený závěrečnou zkouškou a vydáním výučního listu a Práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních provozní práce dvouletý učební obor rovněž zakončený závěrečnou zkouškou a vydáním výučního listu a Práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních pečovatelské práce tříletý učební obor s výučním listem. Teoretická výuka probíhá v budově Komenského 10, výuka praktická probíhá na několika detašovaných pracovištích. Žáci, kteří nemohou denně dojíždět do školy mají možnost získat ubytování na internátě (ulice Tetín), kde se jim dostává nejen ubytování a strava, ale i možnost relaxace, odpočinku, sportovní, kulturní, pracovní a zájmové činnosti. V budově na Komenského ulici se nachází školní družina. Má hezky vybavenou klubovnu až pro dvě skupinky dětí. Všichni žáci naší školy mají možnost využít kvalitního stravování. Školní jídelna se nachází na ulici Tetín. 2.2 Vybavení školy Škola je umístěna ve čtyřech budovách, z nichž tři (Komenského 10, Tetín 3 a 7) jsou historickými památkami a patří k architektonicky k nejkrásnějším budovám v Prostějově. Čtvrtý objekt - MŠ (Mozartova 30) se nachází v objektu bývalých jeslí. Nutno říci, že všechny budovy se před rokem 1990 nacházely v dost zanedbaném stavu. V letech došlo k celé řadě úprav a opatření (zateplení, vybudovaní vlastních plynových kotelen, změny systému osvětlení, vodoinstalace, elektroinstalace atd.) jenž přinesly škole nemalé ekonomické úspory

7 Všechny třídy a šatny jsou průběžně vybavovány novým nábytkem. Protože prostředí dotvářejí drobnosti, všude v budovách je spousta květin, žákovských prací a kvalitní výzdoba, jenž pochází z tvořivých rukou našich pedagogů. Třídy a kabinety jsou účelně vybaveny. Nejnověji byla vybavena třída pro děti s kombinovaným postižením a počítačová učebna. Škola disponuje 1 slušně vybavenou tělocvičnou, 1 školním hřištěm a 1 školní zahradou. Všechny tyto sportovní, relaxační a odpočinkové prostory obsahují vybavení přiměřené věku a schopnostem dětí, jenž školu navštěvují. Hygienické a prostorové podmínky školy odpovídají všem platným hygienickým požadavkům na školská zařízení. 2.3 Charakteristika pedagogického sboru Počet pedagogických zaměstnanců: 47 Vysokoškolské vzdělání: 31 Středoškolské vzdělání: 16 Aprobovanost: 96 % Počet žáků na učitele: 5,2 Počet nepedagogických zaměstnanců: Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce V roce 2005 se škola zapojila do projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky s názvem Centra integrované podpory, jehož cílem je dosud nepraktikovaná forma týmové spolupráce a sbližování speciálních a běžných škol s jejich společné participace na optimálním vzdělávání dětí s postižením. 2.5 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Rodiče jsou o průběhu vzdělávání žáků informováni průběžně mimo jiné na třídních schůzkách nebo konzultacích jednotlivých vyučujících. Mají možnost se prostřednictvím internetu pravidelně seznamovat s obsahem plánů výuky jednotlivých ročníků.. Dobrá komunikace s rodiči je jedním z hlavních cílů školy a má na naší škole dlouholetou tradici. Velmi podstatné pro správnou realizaci školního vzdělávacího programu je právě vtažení rodičů do procesu vzdělávání svých dětí, toho není možné bez kvalitní vzájemné komunikace dosáhnout. Škola aktivně spolupracuje s těmito pedagogickými institucemi: Pedagogickopsychologická poradna olomouckého kraje, pracoviště Prostějov, Speciálně-pedagogické centrum pro žáky s mentálním postižením v Prostějově, Speciálně-pedagogické centrum pro - 7 -

8 děti s vadami řeči Olomouc, pobočka Prostějov a Speciálně-pedagogické centrum pro děti s vadou zraku v Litovli. Školská rada na naší škole vznikla v roce 2006 na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Zasedání školské rady probíhá nejméně dvakrát ročně a dále dle potřeby. Školská rada informuje zákonné zástupce žáků školy, žáky školy a zřizovatele školy o své činnosti prostřednictvím webových stránek školy

9 3. Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy Základní vzdělávání musí být užitečnou službou občanům a má reflektovat i jejich očekávání a individuální potřeby. Takového cíle nelze dosáhnout, aniž by se změnilo tradiční chápání funkcí školy. Posláním školy v takovém případě nemůže být pouhé zprostředkování sumy vědomostí a zkoušení žáků z faktografických přehledů. V našem pojetí je škola místem, které žáky motivuje a podporuje k aktivnímu učení se. A to nikoli encyklopedickým vědomostem, ale pro život důležitým kompetencím učit se, řešit problémy a sociálním dovednostem. Charakter práce pak má v dětech mimo jiné podporovat pocit bezpečí, možnost pozitivního prožívání, získání zdravého sebevědomí, rozvíjení kritického myšlení a schopnost sebehodnocení. Takto formulovaný obecný koncepční záměr školního vzdělávacího programu vychází z přesvědčení, že kvalita vzdělávací služby školy nemá být primárně posuzována podle tradičně chápaných tzv. vzdělávacích výsledků. Za tyto výsledky bývají nezřídka považovány pouhé faktografické znalosti žáků zjišťované testováním. Naší prvořadou ambicí je proměnit školu v prostředí, kde se dětem s velmi. různorodými vzdělávacími potřebami dostává nejen kvalitní a kvalifikované vzdělávací péče, ale kde se současně cítí bezpečně a spokojeně. O podobnou proměnu školy se společně s rodiči našich žáků a odborníky z pedagogické veřejnosti pokoušíme již druhou desítku let. Připojujeme se ke vzdělávacím trendům v Evropě a chceme rozvíjet u žáků kompetence, které jsou nezbytné pro život v Evropě v 21. století. V rámci procesu vzdělávání se věnujeme mimo jiné následujícím kompetencím: Učení dávat věci do souvislostí organizovat svůj učební proces být schopen řešit problémy být zodpovědný za své učení Objevování získávat informace z různých zdrojů a posoudit jejich věrohodnost zvažovat různé zdroje dat radit se s lidmi ze svého okolí - 9 -

10 Myšlení a uvažování chápat kontinuitu minulosti a současnosti být schopen se vyrovnávat s nejistotou a komplexností situace účastnit se diskusí a vyjadřovat vlastní názor vnímat politický a ekonomický kontext při vzdělávání a práci hodnotit sociální chování související se zdravím, životním prostředím Komunikace rozumět a domluvit se, číst a psát být schopen prezentovat, mluvit na veřejnosti obhajovat a argumentovat vlastní názor naslouchat a brát v úvahu názory druhých Kooperace být schopen spolupráce a práce v týmu, činit rozhodnutí, řešit konflikty, posuzovat a hodnotit, navazovat a udržovat kontakty. Práce brát na sebe zodpovědnost, přispívat k práci skupiny a společnosti, organizovat svou vlastní práci projevovat solidaritu Adaptace využívat informační a komunikační techniky, být flexibilní při rychlých změnách, nalézat nová řešení, být houževnatý v případě obtíží. Umožnit žákům osvojit si strategie a motivovat je pro celoživotní učení. Podpora dětí k učení se: Vybírat si a využívat vhodné způsoby, metody a strategie pro aktivní a efektivní učení,

11 vyhledávat a třídit informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívat v procesu učení a v praktickém životě, využívat informační a komunikační prostředky a technologie. Podněcovat k tvořivému myšlení, logickému uvažování a ke schopnosti řešit problémy. Podpora dětí k učení se: Samostatně pozorovat a experimentovat, získané výsledky porovnávat, kriticky posuzovat a vyvozovat z nich závěry pro využití v budoucnosti, uvádět věci a znalosti do souvislostí a na základě toho si vytvářet komplexnější pohled na přírodní a společenské jevy, volit vhodné způsoby řešení úkolů, sledovat vlastní pokrok při zdolávání problémů, aplikovat osvědčené postupy při řešení obdobných nebo nových úkolů a situací. Vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci. Podpora dětí k učení se: Formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory v logickém sledu, výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu, naslouchat jiným a porozumět jim, obhajovat vlastní názor vhodnou a kultivovanou argumentací. Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých Podpora dětí k učení se: Spolupracovat ve skupině při řešení daného úkolu, podílet se na vytváření pravidel práce v týmu a na utváření příjemné atmosféry v týmu, aktivně přispívat k diskusi, umět v diskusi obhajovat vlastní názor, ale i respektovat zkušenosti a názory jiných. Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti. Podpora dětí k učení se: Mít sebevědomé vystupování, pozitivní představu o sobě samém, ale současně schopnost vcítit se do situací ostatních a respektovat jejich přesvědčení nebo názory, řešit praktické problémy a životní situace na základě pochopení principů, jimiž se společnost řídí, znát svá práva i povinnosti, schopnosti hodnotit výsledky vlastní činnosti i činnosti jiných

12 Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě. Podpora dětí k učení se: Schopnosti ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot, vcítit se do situací ostatních a respektovat jejich přesvědčení nebo názory. Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní i sociální zdraví a být za ně odpovědný. Podpora dětí k učení se: Schopnosti ochrany vlastního zdraví i zdraví ostatních, používat bezpečně materiály, nástroje a vybavení, dodržovat dohodnutá pravidla, povinnosti a závazky, rozhodovat se správně, zodpovědně a s ohledem na své zdraví i zdraví jiných, dle svých možností poskytnout účinnou pomoc v situacích ohrožujících život a zdraví. Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi. Podpora dětí k učení se: Vnímat kulturní i historické dědictví jako významný fenomén, být vnímavý k tradicím a kulturním hodnotám jiných. Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopností v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci. Podpora dětí k učení se: Využívat znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, rozvíjet své podnikatelské myšlení, orientovat se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru, chápat podstatu, cíl a riziko podnikání

13 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie K tomu, aby škola zajistila rozvoj klíčových kompetencí žáků, uplatňuje tyto společné postupy: Využívání různých zdrojů informací kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní např.: učitelé učí žáky pracovat s různými zdroji informací (tištěnými, elektronickými, apod.) Využívání nových vyučovacích metod a organizačních forem výuky, při kterých jsou vytvářeny vhodné podmínky pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků (moderní pedagogické trendy, skupinová práce, dialog, projekty, integrace výukových oblastí atd.), kompetence komunikativní, sociální a personální, občanské, pracovní např.: škola organizuje exkurze, kde si žáci ověřují využitelnost školních poznatků v praxi. Spolupráce s rodiči a dalšími institucemi pedagogické fakulty, pedagogicko-psychologická poradna, občanská sdružení, speciálně-pedagogická centra atd., kompetence k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské, pracovní např.: žáci se účastní kulturních akcí, na kterých aktivně vystupují se svými příspěvky. Výchovné a vzdělávací strategie k utváření klíčových kompetencí V celkovém pojetí vzdělávání na naší škole jsou převážně uplatňovány takové formy a metody práce s žáky, aby docházelo k rozvoji osobnosti jako celku, tudíž i kombinovaně k rozvoji všech klíčových kompetencí. Kompetence k učení rozvíjíme individuálně podle dané situace u každého žáka. Žákům je dána příležitost pracovat s různými druhy učebního materiálu a učebních pomůcek a vedeme žáka k jejich správnému používání. Uplatňujeme individuální přístup zohledňující úroveň žáků a jejich míru znevýhodnění Kompetence k řešení problémů rozvíjíme u žáků samostatnost k řešení běžných životních situací a překonávání životních překážek. Vhodnou motivací se snažíme žáky naučit dodržování zdravého životního stylu. Žákům jsou předkládány takové úkoly jejichž řešení vyžaduje znalosti z více oborů lidské činnosti resp. vzdělávacích oblastí a tudíž i více přístupů k řešení. Tyto kompetence rozvíjíme také využíváním co největšího množství zdrojů informací prací s knihou, internetem. Kompetence komunikativní žáky vedeme ke srozumitelnému ústnímu projevu, k vyjadřování svých názorů, které by měli dokázat obhájit

14 Kompetence sociální a personální žáky vedeme k posilování sociálního chování a sebeovládání, k vnímání potřeb handicapovaných lidí, nemocných nebo lidí v důchodovém věku. Žáky vedeme k posilování svého sebevědomí na základě poznání a pochopení vlastní osoby. Kompetence občanské rozvíjíme hlavně učením sociálním, metodami sebepoznávání a seznamováním žáků s jejich právy, odpovědností a povinnostmi. Žáci jsou vedeni k tomu, aby respektovali národní, kulturní a historické tradice, aktivně se podíleli na ochraně životního prostředí a dokázali pochopit význam zdraví, prostřednictvím besed s odborníky se seznámit s důsledky užívání návykových látek. Kompetence pracovní - žáci jsou vedeni k podílení se na vhodné úpravě pracovního prostoru a k dodržování hygienických pravidel, jsou vedeni k samostatné práci, k získávání základních pracovních návyků, k hodnocení vykonané práce, k vhodnému výběru budoucího zaměstnání. 3.3 Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného světa a jsou nedílnou součástí základního vzdělávání. Tématické okruhy průřezových témat procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a umožňují propojení vzdělávacích oborů. Průřezové téma integrováno v předmětu: Osobnostní a sociální výchova tématický okruh Rozvoj schopnosti poznávání Sebepoznání a sebepojetí Poznávání lidí Mezilidské vztahy Komunikace ČJ Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět ČJ, Člověk a jeho svět Výchova demokratického občana tématický okruh Občanská společnost a škola Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování OV OV Dějepis Dějepis

15 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech tématický okruh Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět Jsme Evropané Dějepis, Zeměpis Dějepis, Zeměpis Zeměpis Multikulturní výchova tématický okruh Kulturní diference Lidské vztahy Etnický původ Multikulturalita Princip sociálního smíru a solidarity ČJ, Dě, Ze, Vv Ov, ČJ, Vv Dějepis Hudební výchova Enviromentální výchova tématický okruh Ekosystémy Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí Př, Člověk a jeho svět Př,Člověk a jeho svět,ch Př,Člověk a jeho svět,ch Člověk a jeho svět Mediální výchova Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Český jazyk tématický okruh Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Stavba mediálních sdělení Vnímání autora mediálních sdělení Fungování a vliv médií ve společnosti Tvorba mediálních sdělení Práce v realizačním týmu Hudební výchova Český jazyk Český jazyk Všechny předměty

16 3.4 Poskytování poradenských služeb ve škole Poradenské služby zajišťuje výchovný poradce, metodik prevence, ve spolupráci s vedením školy, třídními učiteli a dalšími pedagogickými pracovníky. Zaměření poradenských služeb: Poradenství žákům v oblasti učebních postupů, stylů a strategií, poradenství rodičům žáka ve výchově a vzdělávání poradenství při školní neúspěšnosti, postupy řešení neprospěchu a podpora žáků ve zlepšení, prevence neúspěchu poradenství při řešení a prevenci sociálně patologických jevů rodině a žákovi, postupy řešení ve spolupráci výchovného poradce a pedagogických pracovníků poradenství v obtížných životních situacích žákům, rodičům v souvislosti s výchovou dětí kariérové poradenství, volba školy poskytování informací o dalších službách poradenských zařízení a spolupráce s dalšími odbornými institucemi Výchovný poradce realizuje konzultační hodiny pro rodiče podle individuální potřeby žáků a rodičů. Metodik prevence vytváří ve spolupráci s pedagogickým týmem Minimální preventivní program pro daný školní rok. Koordinuje jeho realizaci. Součástí prevence jsou metody výuky - otevřený dialog a vstřícný vztah učitele a žáka, intenzivní komunikace s rodiči atd. Prevence probíhá i v rámci výuky jednotlivých vzdělávacích oblastí i při realizaci

17 3.5 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Žáci se zdravotním postižením a žáci se sociálním znevýhodněním (rodinné prostředí s nízkým sociálně-kulturním postavením, ústavní či ochranná výchova apod.) tvoří v naší škole absolutní většinu. Jsou zařazováni na základě doporučujících zpráv z odborných poradenských zařízení (Pedagogicko psychologická poradna, Speciálně pedagogické centrum pro mentálně postižené). Obsah, forma a metody vzdělávání odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem. Škola se snaží vytvářet optimální podmínky pro tyto žáky klima školy, speciální pomůcky, školní potřeby, učebnice nebo pracovní listy. Velký důraz je kladen na individuální přístup. Počty v jednotlivých třídách se pohybují okolo 10 žáků a personálním zabezpečení výuky odpovídá podmínkám vzdělávání

18 4. Učební plán 4.1 Tabulace učebního plánu předmět 1. stupeň 2. stupeň hod. na hod. na ročník 1.st. ročník 2.st celkem Český jazyk * 5+1* 5+1* 4+2* Čl. a jeho svět 2+1* 2+1* 2+1* 3+1* Občanská výchova Dějepis Zeměpis 0+1* Matematika 4+1* 4+1* 4+1* Přírodopis Fyzika 0+1* Chemie Hudební výchova Výtvarná výchova * * 1+1* 1+1* 1+1* 8 14 Pracovní činnosti * Tělesná výchova Vých. zdr Anglický jazyk Inf. a kom.tech * Týdenní časová dotace * +x disponibilní časová dotace 4.2 Poznámky k učebnímu plánu Naše škola v současné době nerealizuje volitelné nebo nepovinné předměty. Uplatňuje několik jiných forem organizace výuky jako je: vycházka, exkurze, výlet, beseda, cvičení v přírodě. V mimoškolních aktivitách je realizován sportovní kroužek, keramický kroužek a taneční kroužek. Vše po 1 hodině týdně. Časové dotace uvedené u učiva jednotlivých předmětů jsou pouze orientační

19 5. Učební osnovy 5.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1. ročník 1 hod/ týden, tj.33 hod/rok 2. ročník 1 hod/týden, tj. 33 hod/rok 3. ročník 1hod/týden, tj. 33 hod/rok 4. ročník.1 hod/týden, tj. 33 hod/rok 5. ročník.1 hod/týden, tj. 33 hod/rok Očekávané výstupy 1. období : - dbát na správnou výslovnost, tempo řeči a pravidelné dýchání - rozumět pokynům přiměřené složitosti - číst s porozuměním jednoduché texty - zvládat základní hygienické návyky spojené se psaním a dodržovat čitelnost psaného projevu - psát písmena a číslice - dodržovat správné tvary - spojování písmen i slabik - převádět slova z mluvené do psané podoby - dodržovat správné pořadí písmen a úplnost slov - zvládat opis a přepis krátkých vět 1. ročník - rozvíjení psychomotorických schopností a jemné pohybové koordinace nutné k výuce - dbát na správnou výslovnost, tempo řeči a pravidelné dýchání - rozumět pokynům přiměřené složitosti rozvíjení psychomotorických schopností a jemné pohybové koordinace nutné k výuce - rozvoj jemné motoriky a pohybových dovedností s mluvním doprovodem - gymnastika mluvidel - průpravná cvičení artikulační a dechová - rytmizace při slovních hrách a zpěvu - vyprávění a dramatizace Psaní: - rozvíjení psychomotorických schopností a jemné pohybové koordinace nutné k výuce psaní - vytváření potřebných hygienických, pracovních a estetických návyků - správné zacházení s psacím náčiním - prvky psacích písmen

20 - psaní písmen, se kterými se žáci seznamují ve čtení, velká jen ta, která se od malých neodlišují tvarem - procvičování naučených písmen ve slabikách - opis, přepis, diktát písmen a slabik - opis slov - nácvik psaní číslic probíraných v matematice 2. ročník - dbát na správnou výslovnost,tempo řeči a pravidelné dýchání - rozvoj jemné motoriky a pohybové koordinace - gymnastika mluvidel - průpravná cvičení artikulační a dechová - rytmizace při slovních hrách a zpěvu - vyprávění a dramatizace - základní komunikační pravidla oslovení, pozdrav, poděkování, prosba, omluva Psaní: - opakování písmen z prvního ročníku - prvky psacích písmen - psaní probíraných písmen všechna písmena malé abecedy a velká jen ta, která se od malých neodlišují tvarem - spojování písmen ve slabiky, psaní slov - psaní krátkých vět - opisování psacího písma - přepisování slabik, slov a jednoduchých vět - psaní slabik a slov podle nápovědy - nácvik psaní číslic probíraných v matematice 3.ročník - dbát na správnou výslovnost, tempo řeči a pravidelné dýchání - rozvoj jemné motoriky a pohybové koordinace - gymnastika mluvidel - průpravná cvičení artikulační a dechová - rytmizace při slovních hrách a zpěvu - vyprávění a dramatizace - formy společenského styku vzkaz adresa, zdvořilé vystupování Psaní: - procvičovat již naučená písmena malé a velké abecedy - dokončit nácvik neprobraných písmen velké abecedy - spojování písmen ve slabiky a slova - psaní krátkých vět - opis psacího písma - přepis tištěného textu - psaní velkých písmen na začátku věty, vlastní jména - psaní slov a vět podle diktátu - psaní číslic probíraných v matematice

21 Očekávané výstupy 2. období : - tvořit otázky a odpovídat na ně - vyprávět vlastní zážitky, jednoduchý příběh podle přečtené předlohy, nebo ilustrací a domluvit se v běžných situacích - v mluveném projevu volit správnou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo řeči - mít vytvořenou slovní zásobu k souvislému vyjadřování - popsat jednoduché předměty, činnosti a děje - opisovat a přepisovat jednoduché texty - napsat správně a přehledně jednoduchá sdělení - dbát na úpravný a čitelný písemný projev - dodržovat vzdálenost mezer mezi slovy - ovládat psaní hůlkového písma 4. ročník - artikulační, dechová cvičení - slovní přízvuk, intonace věty - formy společenského styku pozdrav, poděkování, prosba, omluva - otázky a odpovědi - vyprávění, popis - reprodukce jednoduchých textů - rozšiřování slovní zásoby Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova - řeč těla, zvuku a slov, dovednosti pro sdělování verbální i neverbální - komunikace v různých situacích ( řešení konfliktů, vyjednávání, vysvětlování, přesvědčování, žádost atd.) Psaní: - zpřesnění tvarů písmen a číslic - poměr výšky písmen - spoje s o, b, v, f - diaktritická znaménka - opis a přepis jednoduchého, krátkého textu - podle situace ve třídě zařazovat psaní hůlkového písma 5. ročník - artikulační a dechová cvičení - rozvoj slovní zásoby - správná výslovnost, slovní přízvuk, intonace a rytmizace - základní komunikační pravidla-oslovení, zahájení a ukončení dialogu, střídání rolí mluvčího a posluchače a zdvořilé vystupování

22 - formy společenského styku-adresa, dopis, blahopřání - tvoření vět na daná slova - doplňování vět obměna vět - tvoření otázek a odpovědí - vyprávění podle obrázků, vlastních zážitků - reprodukce textu - popis Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova - asertivní komunikace, dovednosti komunikační obrany proti agresi a manipulaci, otevřená a pozitivní komunikace, dialog, vedení dialogu a jeho pravidla, pravda, lež a předstírání v komunikaci Psaní: - opakování a zdokonalování probraných tvarů písmen a číslic z předešlých ročníků - plynulé psaní slov - automatizace psacího pohybu - zvyšování rychlosti psaní - úprava písemných prací - psaní hůlkového písma - zdokonalování opisu a přepisu jednoduchých textů Jazyková výchova 1. ročník.. 4 hod/týden, tj. 132 hod/rok 2. ročník.. 4 hod/týden, tj. 132 hod/rok 3. ročník.. 5 hod/týden, tj. 165 hod/rok 4. ročník.. 4 hod/týden, tj. 132 hod/rok 5.ročník. 4 hod/týden, tj. 132 hod/rok Očekávané výstupy 1. období: - znát všechna písmena malé a velké abecedy - rozlišovat délku samohlásek - tvořit slabiky - rozlišit věty, slova,slabiky, hlásky - psát velká písmena na začátku věty a ve vlastních jménech 1. ročník - rozvíjení a zpřesňování zrakového a sluchového vnímání formou průpravných, diferenciačních cvičení a her. Zjištění vyjadřovacích schopností žáků. - čtení obrázků zleva doprava, orientace na řádku, na stránce - grafické znázornění slova a věty

23 - rozvíjení fonematického sluchu - analyticko-syntetické činnosti: věta, slovo, slabika, hláska - vyvození samohlásek a písmen ( malých i velkých ) : a,e,i,o,u,y - rozlišování délek samohlásek, samohlásky jako spojky - vyvození souhlásek a písmen (malých i velkých): m,l,v,t,s,j - čtení otevřených slabik a z nich utvořených dvojslabičných slov - čtení jednoduchých vět, zpočátku doplněných obrázky - čtení psacího písma - tvoření jednoduchých vět Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova - cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění - cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů, a dovedností pro učení - rozvíjení a zpřesňování zrakového a sluchového vnímání 8 hod. - rozvíjení fonematického sluchu 6 hod. - zjištění vyjadřovacích schopností žáků...4 hod. - časové a prostorové uspořádání.. 6 hod. - orientace na řádku na stránce, čtení obrázků zleva doprava... 4 hod. - vyvození hlásek A a, Á á, I i hod. - vyvození hlásky E e.. 2 hod. - vyvození hlásky a písmene M m, O o hod. - vyvození hlásky a písmene Uu, L l 8 hod. - vyvození hlásky a písmene V v..2 hod. - vyvození hlásky a písmene T t, Y y. 4 hod. - vyvození hlásky a písmene S s, J j 6 hod. - čtení slabiky a slov...22 hod. - čtení jednoduchých vět, doplněných obrázky...22 hod. - čtení krátkých textů. 20 hod. - procvičování a opakování. 16 hod. 2. ročník - opakování písmen z 1. ročníku - dokončení nácviku zbývajících písmen abecedy ( malá, velká tiskací i psací ) - čtení dvojslabičných i víceslabičných slov, složených z otevřených slabik ( máma, vesele) - automatizace čtení jednoslabičných slov typu les - čtení zavřených slabik a dvojslabičných slov, majících zavřenou slabiku na konci - čtení vět jednoduchých skladbou a obsahem přiměřených schopnostem žáků - odpovědi na otázky k obsahu čteného - čtení textu s obrázkem - opakování písmen z 1. ročníku..16 hod. - hláska a písmeno P p.. 2 hod. - hláska a písmeno N n, Š š... 4 hod. - hláska a písmeno K k..2 hod. - hláska a písmeno D d, Z z.. 4 hod. - hláska a písmeno B b, C c.. 4 hod. - hláska a písmeno R r, Č č... 4 hod

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LMP

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LMP 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: Název programu: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LMP ŠKOLOU DO ŽIVOTA verze 7 2013/2014 Název školy: Adresa školy: Ředitelka: Speciální základní škola, Štětí, Ostrovní

Více

životu a na praktické jednání... 2 I.Stupeň... 3 I.Stupeň... 4 I.Stupeň... 5

životu a na praktické jednání... 2 I.Stupeň... 3 I.Stupeň... 4 I.Stupeň... 5 Obsah 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 Název ŠVP: ŠKOLA PRO VŠECHNY příloha pro děti s LMP... 1 jméno koordinátora: Mgr. Alena Machová... 1 Předkladatel:... 1 název školy: Základní škola Straškov Vodochody,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Modrá škola. Zpracovaný podle přílohy RVP ZV LMP

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Modrá škola. Zpracovaný podle přílohy RVP ZV LMP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Modrá škola Zpracovaný podle přílohy RVP ZV LMP Základní škola a Střední škola, Praha 4, Kupeckého 576 OBSAH 1. Identifikační údaje 2 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace 2 Obsah 1. Identifikační údaje... 5 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BOBROVÁ SVĚT SE OTEVÍRÁ PŘIPRAVENÝM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BOBROVÁ SVĚT SE OTEVÍRÁ PŘIPRAVENÝM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BOBROVÁ SVĚT SE OTEVÍRÁ PŘIPRAVENÝM PŘÍLOHA č.1 VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM PO- STIŽENÍM OBSAH 1. Úvod... 2 2. Učební plán ŠVP pro žáky s lehkým

Více

Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou

Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou Příloha 11) Příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou (vycházející z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Praha 2005 Autorský kolektiv Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan

Více

Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP. motivační název. (upravená verze)

Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP. motivační název. (upravená verze) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP motivační název ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA (upravená verze) PŘEDKLADATEL: Základní škola Cheb,

Více

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009.

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009 razítko školy Václav Růžička ředitel školy 1 1. Základní údaje o škole Škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Základní škola a mateřská škola Kamenický Šenov, nám. Míru 616 příspěvková organizace ŠKOLA PRO VŠECHNY Obsah ŠVP pro základní

Více

Základní škola Jedovnice - odrazový můstek do života

Základní škola Jedovnice - odrazový můstek do života Základní škola Jedovnice, okres Blansko, 679 06 Jedovnice 401 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jedovnice - odrazový můstek do života Školní vzdělávací program pro základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Motivační název: VŠE POD JEDNOU STŘECHOU Předkladatel: Název školy: Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Adresa:

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace LIPOV 199 696 72

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace LIPOV 199 696 72 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace LIPOV 199 696 72 OBSAH 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Chotyně,

Základní škola a Mateřská škola Chotyně, Základní škola a Mateřská škola Chotyně, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola krok za krokem OBSAH OBSAH 2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 5 2 CHARAKTERISTIKA 6 2.1 Úplnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY ŠKOLA PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY ŠKOLA PRO ŽIVOT 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Sídlo školy: Základní škola Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Základní škola Vendryně 236, okres Frýdek-Místek

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA OTEVŘENÉ KOMUNIKACE DALŠÍ KROK Dodatek k ŠVP Škola otevřené komunikace č.j. 177/06 platnému od 1.9.2006, tento dodatek vstupuje v platnost 1.9.2013

Více

Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice

Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice Základní škola České Heřmanice, příspěvková organizace www.skola@ceskehermanice.cz IČO: 72088591, 465 549 534 Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice OBSAH 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2.CHARAKTERISTIKA

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE Edisonova 40 Dopplerova 351 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OBSAH 1. Identifikační údaje str. 3 1.1. Název vzdělávacího programu str. 3 1.2. Předkladatel

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škola a zdraví Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 skolakretin.detskelecebny.cz Verze 3.0 Obsah 1. Identifikační údaje... 8 2. Charakteristika školy...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola Červený Kostelec, Lhota OBSAH: 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Základní údaje o škole 1.3. Zřizovatel školy 1.4. Organizační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 2. verze (provedeny drobné úpravy formalního rázu) Základní škola Sloupnice Horní Sloupnice 14-1 - OBSAH ŠKOLA, CESTA DO ŽIVOTA... 5 Identifikační údaje...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hamry Hamry 12, Brno - Maloměřice OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Obsah 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Předkladatel základní údaje 1.3. Zřizovatel

Více

Mgr. Zdeňka Pavlíčková ředitelka statutární orgán

Mgr. Zdeňka Pavlíčková ředitelka statutární orgán pro základní vzdělávání Škola pro každého Mgr. Zdeňka Pavlíčková ředitelka statutární orgán základní školy a mateřské školy Velký Beranov je otevřený dokument, který je postupně aktualizován. Třetí verze,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 1. Identifikační údaje 1. Název programu: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracovaný

Více

OBSAH 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Úplnost a velikost školy... 5 2.2 Vybavení školy... 5 2.

OBSAH 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Úplnost a velikost školy... 5 2.2 Vybavení školy... 5 2. Základní škola Velká Bíteš, Tišnovská 116 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání přílohy upravující vzdělávání ţáků s

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OLŠANY U PROSTĚJOVA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV SE ZMĚNAMI PLATNÝMI OD 1.9.2013 Projednán na pedagogické radě dne 26.8.2013

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Sokolov, ulice Pionýrů 1614, Sokolov verze 1.9./2013 Tento ŠVP platí od školního roku 2013/2014 pro 1. a 6. ročník. Který předmět je ve

Více