Český jazyk a literatura (1. stupeň) Časová dotace Předmět český jazyk a literatura je vyučován v 1. až 5. ročníku osm hodin týdně.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Český jazyk a literatura (1. stupeň) Časová dotace Předmět český jazyk a literatura je vyučován v 1. až 5. ročníku osm hodin týdně."

Transkript

1 5 Učební osnovy 5.1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura (1. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Předmět český jazyk a literatura je vyučován v 1. až 5. ročníku osm hodin týdně. Obsahové zaměření a cíle předmětu vytváří základní vzdělávací nástroje čtení a psaní. v komunikační a slohové výchově klade důraz na to, aby se děti uměly domluvit s lidmi, porozuměly textům a instrukcím, uměly sdělit svůj postoj i pocity. v jazykové výchově učí žáky postupně ovládat základy gramatiky a pravopisu, využít jich při ústním a písemném vyjadřování. v literární výchově seznamuje žáky prostřednictvím četby s literárními díly, učí žáky reprodukovat text, formulovat vlastní názor. Při práci uplatňujeme diferencovaný přístup k dětem s SPU, klademe důraz na slovní projev. V psaném projevu jsou zohledňovány specifické chyby. Individuálně přistupujeme i k závěrečnému hodnocení těchto žáků. Nadaným žákům obohacujeme učivo, mají možnost řešit problémové úkoly vedoucí k jejich rozvoji. Organizační vymezení předmětu Výuka předmětu probíhá převážně ve třídě. Učitel má možnost využívat výukové programy pro český jazyk v učebně informatiky. Pro některé hodiny je možno využít učebnu s interaktivní tabulí. Mezipředmětové vztahy a průřezová témata V rámci českého jazyka a literatury si žáci osvojují dovednosti, kterých využívají při získávání nových poznatků v dalších předmětech M, Prv, Př, Vl, Hv, Vv. Dále předmětem prolínají tato průřezová témata: OSV, EVVO, MDV, MKV, EGS. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí Pro rozvoj klíčových kompetencí používá učitel tyto postupy: Kompetence k učení rozvíjí u žáků dovednosti potřebné k osvojení učiva vede žáky k systematickému ukládání důležitých základních informací vede žáky k aplikaci naučených pravidel pravopisu a čtení v praktických úkolech 53

2 Kompetence k řešení problémů vede žáky k samostatnému vyvozování mluvnických pravidel učí žáky pracovat s chybou Kompetence komunikativní pomocí literárního a gramatického učiva rozšiřuje slovní zásobu žáků vede žáky ke správné a srozumitelné stavbě větných celků, učí je výstižně formulovat obsah sdělení poskytuje dětem prostor k jejich vlastnímu kulturnímu projevu Kompetence sociální a personální vede žáky k týmové spolupráci vede žáky k tomu, aby dokázali požádat o pomoc a naopak sami dokázali pomoci druhým (vztah k dospělým) vede žáky k chápání situace druhých a učí je poskytovat pomoc Kompetence občanská seznamuje žáky s naším slovesným dědictvím a vysvětluje jim jeho význam podporuje v žácích potřebu literárního projevu, recitace a četby Kompetence pracovní vede žáky ke správným hygienickým návykům při čtení a psaní, k přípravě na hodinu a k udržování pořádku jejich učebního prostoru 54

3 Vzdělávací oblast: Český jazyk a literatura Ročník: 1 Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (Čj) Strana:1 Žák dle svých schopností: Komunikační a slohová výchova Hlásky sluchové rozlišení Slabiky sluchová syntéza a analýza Nácvik techniky čtení správná intonace na konci věty, čtení slova s předložkou Pozdrav, oslovení, omluva.zdvořilé vystupování plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti respektuje základní komunikační pravidla rozhovoru osvojuje si oslovování křestními jmény, používá vhodné formy pozdravu, dodržuje Artikulační a dechová cvičení jednoduchá komunikační pravidal ve třídě pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena a slabiky, kontroluje vlastní písemný projev seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh rozlišuje zvukovou a grafickou stavbu slova, člení slovo na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky Prosté dějové vyprávění, jeho poslech a reprodukce Hygienické návyky, správné sezení, držení pera Uvolňovací cviky Nácvik správných tvarů písmen a číslic Opis, přepis jednoduchých textů Vyprávění podle obrázkové osnovy Jazyková výchova Hláska, písmeno Slabika, dělení slova na slabiky a hlásky OSV Rozvoj schopnosti poznávání, Poznávání lidí, Mezilidské vztahy MKV Lidské vztahy Hv rytmická cvičení Vv linie, tvary, barvy M počítání slabik ve Poznámky (Čj) Průřezové téma OSV prolíná předmětem v celém ročníku 55

4 Vzdělávací oblast: Český jazyk a literatura Ročník: 1 Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (Čj) Strana: 2 porovnává významy slov, zvláště slova Změny významu slova při použití dlouhých opačného významu a krátkých samohlásek chápe pojem věta, poznává větu Tiskací a psací tvary písmen v mluveném projevu podle intonace Význam slova, použití ve větě rozpozná nadpis, odstavec, řádek, článek Věta správně píše vlastní jména osob Dělení věty na slova Interpunkční znaménka seznámení Velké písmeno na začátku věty čte a přednáší zpaměti ve správném tempu a rytmu literární texty přiměřené věku vyjadřuje své pocity z přečteného textu rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších Velké písmeno ve jménech Literární výchova Dětská poezie přednes Volná reprodukce jednoduchého literárního textu Poslech poezie, prózy ( pohádky ) Hádanka, říkanka, báseň, pohádka Hv poslech pohádek s hudebním doprovodem Poznámky (Čj) Návštěva Městské knihovny 56

5 Vzdělávací oblast: Český jazyk a literatura Ročník: 2 Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (Čj) Strana: 1 Žák dle svých schopností: plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích na základě vlastních prožitků tvoří krátký mluvený projev seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh zvládá hygienické návyky spojené se psaním píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena a slabiky,kontroluje vlastní písemný projev píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, rozdělí slovo na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky rozděluje slova na konci řádku Komunikační a slohová výchova Správné dýchání,dodržování mluvních taktů, správná intonace. Upevňování čtení textu s porozuměním Nácvik tichého čtení Poslech četby Kladení otázek účelově zaměřených Spisovné vyjadřování Rozvoj souvislého vyjadřování Vyprávění podle obrázkové osnovy Pořadí vět ve vyprávění Upevňování správných návyků při psaní Zdokonalování písemného projevu Jazyková výchova Samohlásky, souhlásky dělení Slovo, slabika, hláska OSV Rozvoj schopností poznávání, Sebepoznání a sebepojetí, Komunikace Hv dechová a intonační cvičení Prv rodina, škola Poznámky (Čj) Průřezové téma OSV prolíná předmětem v celém ročníku 57

6 Vzdělávací oblast: Český jazyk a literatura Ročník: 2 Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (Čj) Strana: 2 Výstupy Učivo porovnává významy slov, slova Význam slova slova nadřazená a podřazená významem souřadná, nadřazená a podřazená rozlišuje slovní druhy v základním tvaru Slovní druhy úvod užívá v mluveném projevu správné Podstatná jména, slovesa gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves spojuje věty do jednodušších souvětí Souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími Spojky a, i, nebo, ani výrazy rozlišuje v textu druhy vět podle postoje Druhy vět mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky odůvodňuje a píše správně: i / y po tvrdých Souhlásky tvrdé a měkké a měkkých souhláskách Souhlásky obojetné úvod odůvodňuje a píše správně: dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě. Věta odůvodňuje a píše správně velké písmeno Interpunkční znaménka tečka, čárka, na začátku věty vykřičník odůvodňuje a píše správně velká písmena Vlastní jména osob, zvířat, obcí v typických příkladech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování odůvodňuje a správně píše párové Párové souhlásky souhlásky na konci a uprostřed slova Abeceda vyjmenuje abecedu Mezipředmětové vztahy, Poznámky (Čj) 58

7 Vzdělávací oblast: Český jazyk a literatura Ročník: 2 Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (Čj) Strana: 3 čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku vyjadřuje své pocity z přečteného textu rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností Literární výchova Přednes vhodných literárních textů, volná reprodukce textu Literární pojmy: báseň, pohádka, spisovatel, básník, kniha, čtenář Dětská literatura EGS Evropa a svět nás zajímá Vv pohádkové postavy, vlastní dojmy z četby Poznámky (Čj) 59

8 Vzdělávací oblast: Český jazyk a literatura Ročník: 3 Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (Čj) Strana: 1 Žák dle svých schopností: plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev píše správné tvary písmen a číslic, kontroluje vlastní písemný projev píše věcně a formálně správně jednoduchá sdělení Komunikační a slohová výchova Zdokonalování techniky čtení, plynulé čtení, věcné čtení jako zdroj informací Rozšiřování slovní zásoby, význam slov. Soustředěný poslech, praktické naslouchání Základní zdvořilostní obraty (pozdrav, oslovení, omluva, vzkaz, kladení otázky, výstižná odpověď) Spisovný a hovorový výběr slovní zásoby, vhodná mimika a gesta při běžné komunikaci ve školních i mimoškolních situacích Krátký mluvený projev v jednoduchých větách s přehlednou stavbou (jednoduchý popis předmětu, krátký zážitek) Technika psaní (úhlednost, čitelnost), kontrola správnosti gramatiky (probrané učivo) Jednoduchá sdělení: adresa, blahopřání, pozdrav z prázdnin, jednoduchý krátký dopis Vypravování, osnova písemná, obrázková. Podstatné údaje, dějová posloupnost, úvod, závěr OSV Mezilidské vztahy, Komunikace, Seberegulace a sebeorganizace MKV Kulturní diference Prv rodina, příroda Poznámky (Čj) OSV prolíná učivem v průběhu celého školního roku 60

9 Vzdělávací oblast: Český jazyk a literatura Ročník: 3 Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (Čj) Strana: 2 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova porovnává významy slov, vyhledává v textu slova příbuzná odůvodňuje a správně píše i, y po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech porovnává a třídí slova podle zobecněného významu děj, věc, okolnost a vlastnost rozlišuje sloví druhy v základním tvaru užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy odůvodňuje a píše správně velká písmena na v typických příkladech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování Jazyková výchova Psaní znělých a neznělých souhlásek, významová změna, při dvojím způsobu psaní procvičení a upevnění učiva z 2. ročníku. Abeceda (orientace v abecední řadě, průprava k vyhledávání slov) Slova opačného významu, slova souznačná Slova příbuzná průprava k pravopisu i, y po obojetných souhláskách (slovotvorná stavba, význam slov) Vyjmenovaná slova (b, l, m, p, s, v, z), slova příbuzná, odvozená. Význam slov ve větě, třídění slov podle druhů obsahu a podle zapojení ve větě průprava k učivu. Slovní druhy Slovní druhy vyjmenovat je ve správném pořadí, seznámení se základními tvary Skloňování podstatných jmen (rod, číslo, pád). Slovesa (osoba, číslo, čas). Přídavná jména skloňovat pouze s podstatným jménem. Věta jednoduchá, rozvíjení a doplňování věty. Souvětí, počet vět v souvětí, spojovací výrazy Psaní velkých písmen (typické příklady vlastních jmen), vlastní jména v žákově praxi Poznámky (Čj) 61

10 Vzdělávací oblast: Český jazyk a literatura Ročník: 3 Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (Čj) Strana: 3 přednáší a čte ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku vyjadřuje své pocity z přečteného textu rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností Literární výchova Zdokonalování techniky čtení, plynulé čtení, tiché čtení, důraz, větný přízvuk, barva hlasu Čtení a přednes poezie Četba jako zdroj zážitků a předmět sdělování (jednoduché vyjádření prožitku z četby) Základní poznatky prózy a poezie Přednes básně Jednoduchá vlastní tvorba žáka Literární útvar pohádka, pověst Práce s textem, jednoduché ilustrace a zápisky pro budoucí využití Vv ilustrace, výtvarný projev Prv pověsti Poznámky (Čj) Návštěva Městské knihovny 62

11 Vzdělávací oblast: Český jazyk a literatura Ročník: 4 Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (Čj) Strana: 1 Žák dle svých schopností: čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta vede správně dialog eliminuje hrubé výrazy z verbální komunikace a zvládá položit vhodnou otázku volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační situace píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové Komunikační a slohová výchova Plynulé čtení Čtení jako zdroj informací Obohacování slovní zásoby Reprodukce textu Vyhledávací čtení Výpisky z textu Praktické a věcné naslouchání Volná a doslovná reprodukce Základní komunikační pravidla (oslovení, zahájení a ukončení dialogu, střídání rolí mluvčího a posluchače, zdvořilé vystupování) Zdokonalování techniky mluveného projevu Správné použití jazyka v modelových situacích (škola, hřiště ) Jednoduché žánry písemného projevu Vypravování Popis děje a pracovního postupu Tvoření osnovy Vyprávění podle osnovy, obrázkové osnovy OSV Seberegulace a sebeorganizace MKV Kulturní diference M slovní úlohy Př práce s textem Vl práce s textem Vv vytváření přání, obrázkové osnovy Poznámky (Čj) průřezové téma OSV prolíná učivem v průběhu celého roku návštěva Městské knihovny 63

12 Vzdělávací oblast: Český jazyk a literatura Ročník: 4 Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (Čj) Strana: 2 posloupnosti porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách zvládá základní příklady syntaktického pravopisu Jazyková výchova Význam slov slova jednoznačná, mnohoznačná, protikladná, souznačná, slova s citovým zabarvením, slova spisovná a nespisovná Stavba slova Slovní druhy ohebné, neohebné Skloňování podstatných jmen, časování sloves Skladba základní skladební dvojice Věta jednoduchá, souvětí, větné vzorce Spojovací výrazy spojky, zájmena Prohlubování učiva o vyjmenovaných slovech a slovech příbuzných Shoda podmětu s přísudkem Poznámky (Čj) 64

13 Vzdělávací oblast: Český jazyk a literatura Ročník: 4 Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (Čj) Strana: 3 vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy Literární výchova Reprodukce textů Próza, poezie, verš, rým, báje, bajka, pověst, povídka, pohádka, příběh za života dětí a zvířat, dobrodružná literatura Základní literární pojmy autor, ilustrátor, dramatik, básník Př odborná literatura Poznámky (Čj) 65

14 Vzdělávací oblast: Český jazyk a literatura Ročník: 5 Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (Čj) Strana: 1 Žák dle svých schopností: čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta vede správně dialog,telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku rozpozná manipulativní komunikaci v reklamě volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji používá podle komunikační situace píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytvoří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé, čtení věcné jako zdroj informací, obohacování slovní zásoby, práce s pojmy Reprodukce textu, vyhledávací čtení, výpisky z textu Vytváření logických myšlenkových celků, aktivní naslouchání a posilování komunikačních dovedností Volná a doslovná reprodukce, ověřování informací otázkami Základní komunikační pravidla, mimojazykové komunikační prostředky Plakát, reklama, komerční reklama a sdělovací prostředky Rétorická cvičení a výrazný přednes Hovorová a spisovná čeština a její aplikace Osnova, odstavce, vypravování s přímou řečí, popis předmětu, výrobního postupu, vypravování s prvky popisu, zpráva, oznámení, dopis, pohlednice, výpisky, jednoduché tiskopisy OSV Komunikace, Řešení problémů a rozhodovací dovednosti M slovní úkoly Př práce s textem Vl práce s textem Poznámky (Čj) Průřezové téma OSV prolíná učivem v celém školním roce Průběžně zařazovat typové úlohy ze SCIO testů 66

15 Vzdělávací oblast: Český jazyk a literatura Ročník: 5 Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (Čj) Strana: 2 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku určuje slovní druhy plnovýznamových slov a užívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary vyhledává základní skladební dvojice a v neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje píše správně y i ve slovech po obojetných souhláskách zvládá základní příklady syntaktického pravopisu Jazyková výchova Význam slov, synonyma, homonyma, opozita, slova jednoznačná, mnohoznačná, slova přejatá, odborná Stavba slova, zdvojené souhlásky, slovotvorný základ Předpony s, z, vz,vs Slovní druhy ohebné a neohebné, časování sloves, skloňování ohebných slovních druhů Práce s pravidly a mluvnickými tabulkami, slova spisovná a nespisovná, slova citově zabarvená Skladba, podmět, přísudek, přívlastek, člen řídící, člen závislý Větné vzorce, věta jednoduchá a souvětí Spojky a vztažná zájmena jako spojovací výrazy, psaní čárek v souvětí Užití vyjmenovaných slov a slov příbuzných Shoda podmětu s přísudkem, shoda v příčestí minulém EGS Objevujeme Evropu a svět Vl Evropa MKV Kulturní diference Poznámky (Čj) 67

16 Vzdělávací oblast: Český jazyk a literatura Ročník: 5 Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (Čj) Strana: 3 vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých děl při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy Literární výchova Zážitkové čtení a naslouchání, výpisky, výtvarné zpracování Reprodukce textů, pokus o vlastní literární tvorbu Ukázky různých literárních žánrů a autorů Literární pojmy shrnutí Poznámky (Čj) 68

17 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura (2. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Časová dotace pro předmět český jazyk a literaturu je v 6. a 8. ročníku pět hodin týdně, v 7. a 9. ročníku čtyři hodiny týdně. Na tento předmět navazuje volitelný předmět seminář z českého jazyka, který je zařazen v 8. a 9. ročníku jednu hodinu týdně. Obsahové zaměření a cíle předmětu vytváří kladný a nenásilný vztah k mateřskému jazyku klade důraz na rozvoj komunikativních dovedností a na kultivovaný jazykový projev vede k samostatnému získávání informací z různých zdrojů vede k osobitému prožívání uměleckých děl a k pozitivnímu vztahu k literatuře, k rozvíjení emocionálního a estetického vnímání prostřednictvím umění usiluje o ovládnutí jazyka v ústní i písemné podobě učí číst s porozuměním různé typy textů přiměřené věku učí porozumět různým druhům psaných i mluvených jazykových projevů, rozpoznat záměr autora, hlavní myšlenky, odlišit podstatné od nepodstatného, vytvářet jasné a přehledné poznámky vede ke schopnosti vyjadřovat se souvisle, plynule, srozumitelně, dbát na správnou výslovnost, volbu vhodných slov i tempa řeči podle záměru a typu situace motivuje k osvojení pravidel vytváření psaných textů podle svého záměru učí posuzovat vhodnost stylistických prostředků v uměleckém textu učí vnímat literaturu jako specifický zdroj poznání a prožitků, jenž může ovlivnit osobnost usiluje v komunikaci s vhodnými literárními texty o získávání estetických zážitků a utváření trvalého zájmu o četbu usiluje o využívání různých zdrojů informací k rozšiřování svých znalostí a dovedností pro další studium. Při práci uplatňujeme diferencovaný přístup k dětem s SPU, klademe důraz na slovní projev. V psaném projevu jsou zohledňovány specifické chyby. Individuálně se přistupuje i k závěrečnému hodnocení těchto žáků. Nadaným žákům obohacujeme učivo, mají možnost řešit úkoly vedoucí k rozvoji logického myšlení. Organizační vymezení předmětu Výuka probíhá většinou ve třídě, někdy v učebně informatiky a v učebně s interaktivní tabulí, neboť využíváme všech dostupných výukových programů. K promítání dokumentů, filmů a k vyhledávání informací využíváme studovnu. V souvislosti s učivem jsou pro žáky organizovány návštěvy městské knihovny. Mezipředmětové vztahy a průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace úzce souvisí s předměty Aj, Nj, dále s D, Z, Vv, Hv a všemi ostatními naukovými předměty. Nezbytné je využívat znalostí ICT. V oblasti výchov se prostřednictvím jazyka formují základní principy etické výchovy, žákovy 69

18 občanské postoje i jeho estetické cítění. Jazyk a jazyková komunikace se prolíná napříč všemi průřezovými tématy OSV, VDO, MDV, MKV, EGS a EVVO. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Pro rozvoj klíčových kompetencí učitel používá tyto postupy: Kompetence k učení rozvíjí pozitivní vztah k mateřskému jazyku vede k tvůrčímu myšlení na základě konkrétních pojmů i přenesených významů učí poznávat a chápat jazyk jako důležitý a nezbytný nástroj celoživotního vzdělávání vede k osvojení si principů učení podporuje umění dorozumět se s ostatními lidmi a porozumět informaci rozvíjí mezilidské vztahy Kompetence k řešení problémů učí vnímat názory a argumenty druhých s porozuměním a vede k rozvíjení konstruktivního a kritického dialogu vede k tvorbě kreativity a iniciativy při řešení problémů a úkolů a ke schopnosti přijetí vlastního i společného rozhodnutí vytváří prostor pro samostatné získávání informací z různých zdrojů, zvládnutí práce s jazykovými a literárními prameny a s texty různého zaměření a pro všestranné využití získaných informací Kompetence komunikativní učí zvládnout základní pravidla mezilidské komunikace, komunikace citů s ohledem na interpersonální a sociální empatii motivuje k užívání podpůrné techniky komunikace (psaní poznámek, schémat, nákresů) pro tvorbu, prezentaci a vnímání ucelených textů v psané i mluvené podobě (konverzace, promluva, pokyny, diskuse) Kompetence sociální a personální podporuje k získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti učí chápat kultivovaný projev jako prostředek prosazení sebe sama učí asertivnímu chování i jednání učí vnímat názory a argumenty druhých s porozuměním rozvíjí konstruktivní a kritický dialog Kompetence občanské učí chápat jazyk jako součást historického a kulturního vývoje národa, a tedy jako důležitý sjednocující činitel národního společenství svébytného historického jevu, v němž se odráží podporuje prosociální chování v osobních vztazích i ve veřejném životě připravuje žáky na život ve společnosti, v níž má každý občan své práva, ale zároveň i povinnosti Kompetence pracovní rozvíjí u žáků jejich schopnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti v pracovní orientaci 70

19 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Ročník: 6 Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (Čj) Strana: 1 Žák dle svých schopností: samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu umí používat česko-slovenský slovník dbá na spisovnou výslovnost rozliší nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci chápe vztah mezi základními větnými členy umí v písemném projevu užívat přímou řeč Jazyk a jeho útvary Práce s česko-slovenským slovníkem Zvuková stránka jazyka: hláskosloví, spisovná výslovnost, zvuk.stránka vět Stavba slova Pravopis Tvarosloví: druhy slov, podstatná jména, přídavná jména zájmena číslovky slovesa Skladba: stavba větná Opakování o přímé řeči EGS Evropa a svět nás zajímá MDV Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení MKV Etnický původ EGS Evropa a svět nás zajímá EVVO Vztah člověka k prostředí MDV Stavba mediálních sdělení MDV Stavba mediálních sdělení Poznámky (Čj) OSV průřezové téma prolíná učivem během školního roku Rozvoj schopností poznávání, Seberegulace a sebeorganizace, Kreativita, Mezilidské vztahy, Komunikace, Kooperace a kompetice, Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje a praktická etika 71

20 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Ročník: 6 Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (Čj) Strana: 2 rozlišuje texty v próze a ve verších, přednáší zpaměti zvolené básně reprodukuje zpaměti krátké pohádky ve skupinkách umí nacvičit krátké pohádkové scénky analyzuje etické aspekty různých životních situací aplikuje postoje a způsobilosti, které rozvíjejí mezilidské vztahy formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby volně reprodukuje zvolený text umí rozpoznat oba literární žánry analyzuje etické aspekty různých životních situací aplikuje postoje a způsobilosti, které rozvíjejí mezilidské vztahy uceleně reprodukuje přečtený text, vlastními slovy interpretuje smysl díla analyzuje a aplikuje empatii v kolektivu nahrazuje agresivní a pasivní chování chováním asertivním, neagresivním způsobem obhajuje svá práva je vnímavý k sociálním problémům, v kontextu své situace a svých možností přispívá k jejich řešení Můj domov... a to je ta krásná země Poetizace reality, lyrika, báseň, téma domova a exilu, citově neokázalý vztah k naší zemi Humor, personifikace, slovesná metafora, apostrofa, obrazné vyjádření ve verších Otec vlasti... Pověst, povídka, legenda, biografie, autobiografie, romance, esej, drama Učitel národů... Biografická povídka, historický román, literatura faktu Národ sobě Biografie, stylizovaná kronika, memoáry, historická povídka, patos Bejvávalo Lidová říkadla, pranostiky, hádanky, fejeton, povídka, pověst Za dobrodružstvím V nebezpečí... Historická proza, western, indiánka, cestopis, kompozice epiky vypravěčské popstupy, dějové motivy, motivy stupňující napětí Hv lidová slovesnost Projekt Naši sousedé EV Reálné a zobrazené vzory MKV Etnický původ EGS Objevujeme Evropu a svět EV Reálné a zobrazené vzory Hv hudební zpracování lit. předlohy Poznámky (Čj) Svátek poezie soutěž Návštěva městské knihovny 72

21 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Ročník: 6 Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (Čj) Strana: 3 analyzuje etické aspekty různých životních situací aplikuje postoje a způsobilosti, které rozvíjejí mezilidské vztahy vyhledá informace v různých typech katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích porovná různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém i filmovém zpracování analyzuje etické aspekty různých životních situací využívá poznatků o jazyce ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu, dokáže výstižně vyjadřovat vlastní prožitky komunikuje otevřeně, pravdivě, s porozuměním pro potřeby druhých a přiměřeně situaci dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou situaci komunikuje otevřeně, pravdivě, s porozuměním pro potřeby druhých a přiměřeně situaci V zahradě, v lese, na horách Poetizace reálií v básních, líčení prostředí, personifikace, apostrofa, symbol, antropomorfizace, ekologický a estetický aspekt Budování obdivného a ochranitelského vztahu k živé a neživé přírodě Nevšední příběhy Charakteristika postavy, přímá řeč, dialog, výrazné čtení, dramatizace Román a jeho členění, kompozice románů Fantastická témata, pohádka, povídka, cestopis Magická próza, humor, nadsázka Vypravování s užitím prostředků obohacování (přímá řeč, hovorový jazyk, přirovnání), reprodukce textu Komunikace otevřená a aktivní naslouchání Komunikační výchova rozhovory na zvolené téma, formy pozdravů, oslovení aj. Komunikace otevřená, aktivní naslouchání Aplikovaná etická výchova etické hodnoty EVVO Ekosystémy MDV Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality EV Prosociální chování v osobních vztazích EGS Objevujeme Evropu a svět EV Mezilidské vztahy a komunikace MDV Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Etická výchova MDV Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Poznámky (Čj) Soutěž Mluvený projev 73

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) Český jazyk a literatura - 6. ročník Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) jazykovými příručkami Odliší spisovný a nespisovný jazykový projev Rozpozná nejdůležitější

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost) Český jazyk a literatura - 6. ročník Samostatně pracuje s Pravidly obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) OSV Řešení problémů a českého pravopisu, se Slovníkem rozhodovací dovednosti (práce spisovné

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Zážitkové čtení a naslouchání klíčová slova vyhledávací čtení aktivní naslouchání se záznamem slyšeného Žák při hlasitém čtení vhodně využívá

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA ++RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 1 Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura - Tercie Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 2. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice základní pravidla rozhovoru 3. ZÁŘÍ / 32 OSV9 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

1. Jazyk a jazyková komunikace

1. Jazyk a jazyková komunikace 1. Jazyk a jazyková komunikace 1.1 Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Český jazyk a literatura je rozdělen

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 5. ročník Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Český jazyk pro 4. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 5.

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

ŠVP Učivo. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV

ŠVP Učivo. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 8. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Porovnává významy slov, zvláště slova stejného a podobného významu a slova vícevýznamová

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti správné čtení slabik, slov a krátkých vět hlasité čtení, ZÁŘÍ / 3 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou

Více

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ŠKOLNÍ ROK: 2014/ 2015 ROČNÍK: 3. TŘÍDNÍ UČITELKA: Hana Matochová

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5.

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5. Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými.

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými. Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení praktické čtení pozorné, plynulé čtení vět a souvětí přednes básní vypravování dramatizace četba uměleckých a naučných textů Žák získává

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika Žáci si tento předmět vybírají

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 9. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Skladba Druhy vět podle postoje mluvčího Věty jednočlenné, dvojčlenné, větný ekvivalent, základní a rozvíjející větné členy doplněk Souvětí, druhy vedlejších vět, praktická cvičení mluvní i psaná, soutěže,

Více

RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. Obsah RVP ZV

RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. Obsah RVP ZV KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 7. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Předmět:: Český jazyk

Předmět:: Český jazyk 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice 8. zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním 22. rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní výstupy

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní výstupy Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití spisovně vyslovuje česká a

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA rozliší větu jednoduchou a souvětí ví, co znamená věta, slovo rozlišuje slova nespisovná a nahradí je spisovnými zná pravidla pro psaní

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - komunikuje kultivovaně - moduluje souvislou řeč

ŠVP Školní očekávané výstupy. - komunikuje kultivovaně - moduluje souvislou řeč KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Z V 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 6. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA říjen září Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Sluchové rozlišení hlásek

Více

JAZYKOVÁ VÝCHOVA. Tvarosloví. Pravopis. Jazyk a jazyková komunikace - Český jazyk - 7. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy)

JAZYKOVÁ VÝCHOVA. Tvarosloví. Pravopis. Jazyk a jazyková komunikace - Český jazyk - 7. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy) JAZYKOVÁ VÝCHOVA Tvarosloví ž. si uvědomuje rozmanitost jazyka ž. tvoří a vědomě používá spisovné tvary slov ž. pracuje s jazykovými příručkami ž. pracuje s jazykovými texty různého zaměření ž. rozlišuje

Více

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - 1 - Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové - odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý ČASOVÉ OBDOBÍ Září Říjen KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Umí vyznačit ve slově kořen, předponu, příponu, koncovku Umí vytvořit tvar slova a slovo příbuzné Umí odvodit slova pomocí přípony

Více

Jazyková výchova Nauka o slovní zásobě. Nauka o tvoření slov. Slova přejatá. Tvarosloví. Skloňování jmen přejatých a cizích vlastních jmen

Jazyková výchova Nauka o slovní zásobě. Nauka o tvoření slov. Slova přejatá. Tvarosloví. Skloňování jmen přejatých a cizích vlastních jmen A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 8. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 4. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět: Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět: Český jazyk Učební osnovy 20 Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět český jazyk a literatura

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 3. období 6. ročník Český jazyk pro 6.ročník ZŠ a primu víceletého gymnázia (Fraus 2003) Pracovní sešit pro 6.ročník ZŠ a primu

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA září Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová. Žák dokáže rozlišit mluvnické kategorie podstatných jmen (pád, číslo, rod), rozliší větu jednoduchou

Více

RVP ZV Obsah. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo

RVP ZV Obsah. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova plynule

Více

Český jazyk ve 4. ročníku

Český jazyk ve 4. ročníku Český jazyk ve 4. ročníku září Jazyková Čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas. učebnice strana 3 7 Procvičuje praktické naslouchání při komunikaci s další osobou. pracovní sešit strana

Více

návštěvy divadelních a filmových představení

návštěvy divadelních a filmových představení A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova Čtení čte

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název předmětu: Český jazyk Časová dotace: 40 vyučovacích hodin (35 povinných a 5 disponibilních) Ročník: 1. Časová dotace: 9 hodin týdně Komunikační a slohová

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 1. 9. ročník 1. ročník 9 hodin týdně 2. a 3. ročník 10

Více

Přehled očekávaných výstupů

Přehled očekávaných výstupů školní vzdělávací program Škola pro život ZV Základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy

ŠVP Školní očekávané výstupy KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září 1. 30. 9. 1. 5. 28. 9. státní svátek KONKRÉTNÍ VÝSTUPY respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru volí vhodné verbální a nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních

Více

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Aktualizace

Více

Český jazyk v 5. ročníku

Český jazyk v 5. ročníku Český jazyk v 5. ročníku září Jazyková Při hlasitém čtení vhodně využívá modulace souvislé řeči a různá zabarvení hlasu. Po tichém čtení samostatně reprodukuje text. Odliší podstatné a okrajové informace,

Více

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření do učebních osnov vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ukázka byla zpracována s využitím

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Český jazyk a literatura 3. období 7. ročník Český jazyk pro 7.ročník ZŠ a sekundu víceletého gymnázia (Fraus 2004) Pracovní sešit pro 7.ročník ZŠ a sekundu

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura jsou

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

Český jazyk - Jazyková výchova

Český jazyk - Jazyková výchova Prima Zvuková stránka jazyka Stavba slova a pravopis rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu Jazyk a jeho útvary seznamuje se s jazykovou normou spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 8. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 8. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - charakterizuje literární postavy; - vylíčí svůj estetický a e emocionální zážitek; - sestaví krátký odborný výklad a využitím přiměřených jazykových prostředků a formy;

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace OSV sebepoznání a sebepojetí (sebekontrola při výslovnosti)

Více

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura 5. Učební osnovy 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Obor: Předmět: Charakteristika předmětu český jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor se realizuje v předmětu

Více

Jazyková výchova Párové souhlásky. Opakování párových souhlásek na konci slov. Párové souhlásky uvnitř slov. Abeceda ČaJs. Slovo

Jazyková výchova Párové souhlásky. Opakování párových souhlásek na konci slov. Párové souhlásky uvnitř slov. Abeceda ČaJs. Slovo A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 3. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

Učební osnovy vyučovacího předmětu český jazyk a literatura se doplňují: 2. stupeň Ročník: osmý. Tematické okruhy průřezového tématu

Učební osnovy vyučovacího předmětu český jazyk a literatura se doplňují: 2. stupeň Ročník: osmý. Tematické okruhy průřezového tématu Komunikační a slohová výchova - charakterizuje literární postavy; - vylíčí svůj estetický a emocionální zážitek; - sestaví krátký odborný výklad a využitím přiměřených jazykových prostředků a formy; -

Více

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy . Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas - rozlišuje podstatné

Více

Předmět: Český jazyk a literatura Ročník : 6. Jazyková výchova

Předmět: Český jazyk a literatura Ročník : 6. Jazyková výchova Předmět: Český jazyk a literatura Ročník : 6. Jazyková výchova Aktivizace učiva z 5. ročníku ( slovní druhy, vyjmenovaná slova, shoda podmětu s přísudkem) Jazyk a jeho útvary Jazykověda a její složky Jazykové

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - Žák: - zvládne

Více