Český jazyk a literatura (1. stupeň) Časová dotace Předmět český jazyk a literatura je vyučován v 1. až 5. ročníku osm hodin týdně.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Český jazyk a literatura (1. stupeň) Časová dotace Předmět český jazyk a literatura je vyučován v 1. až 5. ročníku osm hodin týdně."

Transkript

1 5 Učební osnovy 5.1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura (1. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Předmět český jazyk a literatura je vyučován v 1. až 5. ročníku osm hodin týdně. Obsahové zaměření a cíle předmětu vytváří základní vzdělávací nástroje čtení a psaní. v komunikační a slohové výchově klade důraz na to, aby se děti uměly domluvit s lidmi, porozuměly textům a instrukcím, uměly sdělit svůj postoj i pocity. v jazykové výchově učí žáky postupně ovládat základy gramatiky a pravopisu, využít jich při ústním a písemném vyjadřování. v literární výchově seznamuje žáky prostřednictvím četby s literárními díly, učí žáky reprodukovat text, formulovat vlastní názor. Při práci uplatňujeme diferencovaný přístup k dětem s SPU, klademe důraz na slovní projev. V psaném projevu jsou zohledňovány specifické chyby. Individuálně přistupujeme i k závěrečnému hodnocení těchto žáků. Nadaným žákům obohacujeme učivo, mají možnost řešit problémové úkoly vedoucí k jejich rozvoji. Organizační vymezení předmětu Výuka předmětu probíhá převážně ve třídě. Učitel má možnost využívat výukové programy pro český jazyk v učebně informatiky. Pro některé hodiny je možno využít učebnu s interaktivní tabulí. Mezipředmětové vztahy a průřezová témata V rámci českého jazyka a literatury si žáci osvojují dovednosti, kterých využívají při získávání nových poznatků v dalších předmětech M, Prv, Př, Vl, Hv, Vv. Dále předmětem prolínají tato průřezová témata: OSV, EVVO, MDV, MKV, EGS. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí Pro rozvoj klíčových kompetencí používá učitel tyto postupy: Kompetence k učení rozvíjí u žáků dovednosti potřebné k osvojení učiva vede žáky k systematickému ukládání důležitých základních informací vede žáky k aplikaci naučených pravidel pravopisu a čtení v praktických úkolech 53

2 Kompetence k řešení problémů vede žáky k samostatnému vyvozování mluvnických pravidel učí žáky pracovat s chybou Kompetence komunikativní pomocí literárního a gramatického učiva rozšiřuje slovní zásobu žáků vede žáky ke správné a srozumitelné stavbě větných celků, učí je výstižně formulovat obsah sdělení poskytuje dětem prostor k jejich vlastnímu kulturnímu projevu Kompetence sociální a personální vede žáky k týmové spolupráci vede žáky k tomu, aby dokázali požádat o pomoc a naopak sami dokázali pomoci druhým (vztah k dospělým) vede žáky k chápání situace druhých a učí je poskytovat pomoc Kompetence občanská seznamuje žáky s naším slovesným dědictvím a vysvětluje jim jeho význam podporuje v žácích potřebu literárního projevu, recitace a četby Kompetence pracovní vede žáky ke správným hygienickým návykům při čtení a psaní, k přípravě na hodinu a k udržování pořádku jejich učebního prostoru 54

3 Vzdělávací oblast: Český jazyk a literatura Ročník: 1 Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (Čj) Strana:1 Žák dle svých schopností: Komunikační a slohová výchova Hlásky sluchové rozlišení Slabiky sluchová syntéza a analýza Nácvik techniky čtení správná intonace na konci věty, čtení slova s předložkou Pozdrav, oslovení, omluva.zdvořilé vystupování plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti respektuje základní komunikační pravidla rozhovoru osvojuje si oslovování křestními jmény, používá vhodné formy pozdravu, dodržuje Artikulační a dechová cvičení jednoduchá komunikační pravidal ve třídě pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena a slabiky, kontroluje vlastní písemný projev seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh rozlišuje zvukovou a grafickou stavbu slova, člení slovo na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky Prosté dějové vyprávění, jeho poslech a reprodukce Hygienické návyky, správné sezení, držení pera Uvolňovací cviky Nácvik správných tvarů písmen a číslic Opis, přepis jednoduchých textů Vyprávění podle obrázkové osnovy Jazyková výchova Hláska, písmeno Slabika, dělení slova na slabiky a hlásky OSV Rozvoj schopnosti poznávání, Poznávání lidí, Mezilidské vztahy MKV Lidské vztahy Hv rytmická cvičení Vv linie, tvary, barvy M počítání slabik ve Poznámky (Čj) Průřezové téma OSV prolíná předmětem v celém ročníku 55

4 Vzdělávací oblast: Český jazyk a literatura Ročník: 1 Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (Čj) Strana: 2 porovnává významy slov, zvláště slova Změny významu slova při použití dlouhých opačného významu a krátkých samohlásek chápe pojem věta, poznává větu Tiskací a psací tvary písmen v mluveném projevu podle intonace Význam slova, použití ve větě rozpozná nadpis, odstavec, řádek, článek Věta správně píše vlastní jména osob Dělení věty na slova Interpunkční znaménka seznámení Velké písmeno na začátku věty čte a přednáší zpaměti ve správném tempu a rytmu literární texty přiměřené věku vyjadřuje své pocity z přečteného textu rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších Velké písmeno ve jménech Literární výchova Dětská poezie přednes Volná reprodukce jednoduchého literárního textu Poslech poezie, prózy ( pohádky ) Hádanka, říkanka, báseň, pohádka Hv poslech pohádek s hudebním doprovodem Poznámky (Čj) Návštěva Městské knihovny 56

5 Vzdělávací oblast: Český jazyk a literatura Ročník: 2 Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (Čj) Strana: 1 Žák dle svých schopností: plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích na základě vlastních prožitků tvoří krátký mluvený projev seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh zvládá hygienické návyky spojené se psaním píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena a slabiky,kontroluje vlastní písemný projev píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, rozdělí slovo na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky rozděluje slova na konci řádku Komunikační a slohová výchova Správné dýchání,dodržování mluvních taktů, správná intonace. Upevňování čtení textu s porozuměním Nácvik tichého čtení Poslech četby Kladení otázek účelově zaměřených Spisovné vyjadřování Rozvoj souvislého vyjadřování Vyprávění podle obrázkové osnovy Pořadí vět ve vyprávění Upevňování správných návyků při psaní Zdokonalování písemného projevu Jazyková výchova Samohlásky, souhlásky dělení Slovo, slabika, hláska OSV Rozvoj schopností poznávání, Sebepoznání a sebepojetí, Komunikace Hv dechová a intonační cvičení Prv rodina, škola Poznámky (Čj) Průřezové téma OSV prolíná předmětem v celém ročníku 57

6 Vzdělávací oblast: Český jazyk a literatura Ročník: 2 Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (Čj) Strana: 2 Výstupy Učivo porovnává významy slov, slova Význam slova slova nadřazená a podřazená významem souřadná, nadřazená a podřazená rozlišuje slovní druhy v základním tvaru Slovní druhy úvod užívá v mluveném projevu správné Podstatná jména, slovesa gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves spojuje věty do jednodušších souvětí Souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími Spojky a, i, nebo, ani výrazy rozlišuje v textu druhy vět podle postoje Druhy vět mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky odůvodňuje a píše správně: i / y po tvrdých Souhlásky tvrdé a měkké a měkkých souhláskách Souhlásky obojetné úvod odůvodňuje a píše správně: dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě. Věta odůvodňuje a píše správně velké písmeno Interpunkční znaménka tečka, čárka, na začátku věty vykřičník odůvodňuje a píše správně velká písmena Vlastní jména osob, zvířat, obcí v typických příkladech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování odůvodňuje a správně píše párové Párové souhlásky souhlásky na konci a uprostřed slova Abeceda vyjmenuje abecedu Mezipředmětové vztahy, Poznámky (Čj) 58

7 Vzdělávací oblast: Český jazyk a literatura Ročník: 2 Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (Čj) Strana: 3 čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku vyjadřuje své pocity z přečteného textu rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností Literární výchova Přednes vhodných literárních textů, volná reprodukce textu Literární pojmy: báseň, pohádka, spisovatel, básník, kniha, čtenář Dětská literatura EGS Evropa a svět nás zajímá Vv pohádkové postavy, vlastní dojmy z četby Poznámky (Čj) 59

8 Vzdělávací oblast: Český jazyk a literatura Ročník: 3 Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (Čj) Strana: 1 Žák dle svých schopností: plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev píše správné tvary písmen a číslic, kontroluje vlastní písemný projev píše věcně a formálně správně jednoduchá sdělení Komunikační a slohová výchova Zdokonalování techniky čtení, plynulé čtení, věcné čtení jako zdroj informací Rozšiřování slovní zásoby, význam slov. Soustředěný poslech, praktické naslouchání Základní zdvořilostní obraty (pozdrav, oslovení, omluva, vzkaz, kladení otázky, výstižná odpověď) Spisovný a hovorový výběr slovní zásoby, vhodná mimika a gesta při běžné komunikaci ve školních i mimoškolních situacích Krátký mluvený projev v jednoduchých větách s přehlednou stavbou (jednoduchý popis předmětu, krátký zážitek) Technika psaní (úhlednost, čitelnost), kontrola správnosti gramatiky (probrané učivo) Jednoduchá sdělení: adresa, blahopřání, pozdrav z prázdnin, jednoduchý krátký dopis Vypravování, osnova písemná, obrázková. Podstatné údaje, dějová posloupnost, úvod, závěr OSV Mezilidské vztahy, Komunikace, Seberegulace a sebeorganizace MKV Kulturní diference Prv rodina, příroda Poznámky (Čj) OSV prolíná učivem v průběhu celého školního roku 60

9 Vzdělávací oblast: Český jazyk a literatura Ročník: 3 Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (Čj) Strana: 2 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova porovnává významy slov, vyhledává v textu slova příbuzná odůvodňuje a správně píše i, y po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech porovnává a třídí slova podle zobecněného významu děj, věc, okolnost a vlastnost rozlišuje sloví druhy v základním tvaru užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy odůvodňuje a píše správně velká písmena na v typických příkladech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování Jazyková výchova Psaní znělých a neznělých souhlásek, významová změna, při dvojím způsobu psaní procvičení a upevnění učiva z 2. ročníku. Abeceda (orientace v abecední řadě, průprava k vyhledávání slov) Slova opačného významu, slova souznačná Slova příbuzná průprava k pravopisu i, y po obojetných souhláskách (slovotvorná stavba, význam slov) Vyjmenovaná slova (b, l, m, p, s, v, z), slova příbuzná, odvozená. Význam slov ve větě, třídění slov podle druhů obsahu a podle zapojení ve větě průprava k učivu. Slovní druhy Slovní druhy vyjmenovat je ve správném pořadí, seznámení se základními tvary Skloňování podstatných jmen (rod, číslo, pád). Slovesa (osoba, číslo, čas). Přídavná jména skloňovat pouze s podstatným jménem. Věta jednoduchá, rozvíjení a doplňování věty. Souvětí, počet vět v souvětí, spojovací výrazy Psaní velkých písmen (typické příklady vlastních jmen), vlastní jména v žákově praxi Poznámky (Čj) 61

10 Vzdělávací oblast: Český jazyk a literatura Ročník: 3 Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (Čj) Strana: 3 přednáší a čte ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku vyjadřuje své pocity z přečteného textu rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností Literární výchova Zdokonalování techniky čtení, plynulé čtení, tiché čtení, důraz, větný přízvuk, barva hlasu Čtení a přednes poezie Četba jako zdroj zážitků a předmět sdělování (jednoduché vyjádření prožitku z četby) Základní poznatky prózy a poezie Přednes básně Jednoduchá vlastní tvorba žáka Literární útvar pohádka, pověst Práce s textem, jednoduché ilustrace a zápisky pro budoucí využití Vv ilustrace, výtvarný projev Prv pověsti Poznámky (Čj) Návštěva Městské knihovny 62

11 Vzdělávací oblast: Český jazyk a literatura Ročník: 4 Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (Čj) Strana: 1 Žák dle svých schopností: čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta vede správně dialog eliminuje hrubé výrazy z verbální komunikace a zvládá položit vhodnou otázku volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační situace píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové Komunikační a slohová výchova Plynulé čtení Čtení jako zdroj informací Obohacování slovní zásoby Reprodukce textu Vyhledávací čtení Výpisky z textu Praktické a věcné naslouchání Volná a doslovná reprodukce Základní komunikační pravidla (oslovení, zahájení a ukončení dialogu, střídání rolí mluvčího a posluchače, zdvořilé vystupování) Zdokonalování techniky mluveného projevu Správné použití jazyka v modelových situacích (škola, hřiště ) Jednoduché žánry písemného projevu Vypravování Popis děje a pracovního postupu Tvoření osnovy Vyprávění podle osnovy, obrázkové osnovy OSV Seberegulace a sebeorganizace MKV Kulturní diference M slovní úlohy Př práce s textem Vl práce s textem Vv vytváření přání, obrázkové osnovy Poznámky (Čj) průřezové téma OSV prolíná učivem v průběhu celého roku návštěva Městské knihovny 63

12 Vzdělávací oblast: Český jazyk a literatura Ročník: 4 Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (Čj) Strana: 2 posloupnosti porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách zvládá základní příklady syntaktického pravopisu Jazyková výchova Význam slov slova jednoznačná, mnohoznačná, protikladná, souznačná, slova s citovým zabarvením, slova spisovná a nespisovná Stavba slova Slovní druhy ohebné, neohebné Skloňování podstatných jmen, časování sloves Skladba základní skladební dvojice Věta jednoduchá, souvětí, větné vzorce Spojovací výrazy spojky, zájmena Prohlubování učiva o vyjmenovaných slovech a slovech příbuzných Shoda podmětu s přísudkem Poznámky (Čj) 64

13 Vzdělávací oblast: Český jazyk a literatura Ročník: 4 Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (Čj) Strana: 3 vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy Literární výchova Reprodukce textů Próza, poezie, verš, rým, báje, bajka, pověst, povídka, pohádka, příběh za života dětí a zvířat, dobrodružná literatura Základní literární pojmy autor, ilustrátor, dramatik, básník Př odborná literatura Poznámky (Čj) 65

14 Vzdělávací oblast: Český jazyk a literatura Ročník: 5 Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (Čj) Strana: 1 Žák dle svých schopností: čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta vede správně dialog,telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku rozpozná manipulativní komunikaci v reklamě volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji používá podle komunikační situace píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytvoří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé, čtení věcné jako zdroj informací, obohacování slovní zásoby, práce s pojmy Reprodukce textu, vyhledávací čtení, výpisky z textu Vytváření logických myšlenkových celků, aktivní naslouchání a posilování komunikačních dovedností Volná a doslovná reprodukce, ověřování informací otázkami Základní komunikační pravidla, mimojazykové komunikační prostředky Plakát, reklama, komerční reklama a sdělovací prostředky Rétorická cvičení a výrazný přednes Hovorová a spisovná čeština a její aplikace Osnova, odstavce, vypravování s přímou řečí, popis předmětu, výrobního postupu, vypravování s prvky popisu, zpráva, oznámení, dopis, pohlednice, výpisky, jednoduché tiskopisy OSV Komunikace, Řešení problémů a rozhodovací dovednosti M slovní úkoly Př práce s textem Vl práce s textem Poznámky (Čj) Průřezové téma OSV prolíná učivem v celém školním roce Průběžně zařazovat typové úlohy ze SCIO testů 66

15 Vzdělávací oblast: Český jazyk a literatura Ročník: 5 Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (Čj) Strana: 2 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku určuje slovní druhy plnovýznamových slov a užívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary vyhledává základní skladební dvojice a v neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje píše správně y i ve slovech po obojetných souhláskách zvládá základní příklady syntaktického pravopisu Jazyková výchova Význam slov, synonyma, homonyma, opozita, slova jednoznačná, mnohoznačná, slova přejatá, odborná Stavba slova, zdvojené souhlásky, slovotvorný základ Předpony s, z, vz,vs Slovní druhy ohebné a neohebné, časování sloves, skloňování ohebných slovních druhů Práce s pravidly a mluvnickými tabulkami, slova spisovná a nespisovná, slova citově zabarvená Skladba, podmět, přísudek, přívlastek, člen řídící, člen závislý Větné vzorce, věta jednoduchá a souvětí Spojky a vztažná zájmena jako spojovací výrazy, psaní čárek v souvětí Užití vyjmenovaných slov a slov příbuzných Shoda podmětu s přísudkem, shoda v příčestí minulém EGS Objevujeme Evropu a svět Vl Evropa MKV Kulturní diference Poznámky (Čj) 67

16 Vzdělávací oblast: Český jazyk a literatura Ročník: 5 Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (Čj) Strana: 3 vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých děl při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy Literární výchova Zážitkové čtení a naslouchání, výpisky, výtvarné zpracování Reprodukce textů, pokus o vlastní literární tvorbu Ukázky různých literárních žánrů a autorů Literární pojmy shrnutí Poznámky (Čj) 68

17 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura (2. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Časová dotace pro předmět český jazyk a literaturu je v 6. a 8. ročníku pět hodin týdně, v 7. a 9. ročníku čtyři hodiny týdně. Na tento předmět navazuje volitelný předmět seminář z českého jazyka, který je zařazen v 8. a 9. ročníku jednu hodinu týdně. Obsahové zaměření a cíle předmětu vytváří kladný a nenásilný vztah k mateřskému jazyku klade důraz na rozvoj komunikativních dovedností a na kultivovaný jazykový projev vede k samostatnému získávání informací z různých zdrojů vede k osobitému prožívání uměleckých děl a k pozitivnímu vztahu k literatuře, k rozvíjení emocionálního a estetického vnímání prostřednictvím umění usiluje o ovládnutí jazyka v ústní i písemné podobě učí číst s porozuměním různé typy textů přiměřené věku učí porozumět různým druhům psaných i mluvených jazykových projevů, rozpoznat záměr autora, hlavní myšlenky, odlišit podstatné od nepodstatného, vytvářet jasné a přehledné poznámky vede ke schopnosti vyjadřovat se souvisle, plynule, srozumitelně, dbát na správnou výslovnost, volbu vhodných slov i tempa řeči podle záměru a typu situace motivuje k osvojení pravidel vytváření psaných textů podle svého záměru učí posuzovat vhodnost stylistických prostředků v uměleckém textu učí vnímat literaturu jako specifický zdroj poznání a prožitků, jenž může ovlivnit osobnost usiluje v komunikaci s vhodnými literárními texty o získávání estetických zážitků a utváření trvalého zájmu o četbu usiluje o využívání různých zdrojů informací k rozšiřování svých znalostí a dovedností pro další studium. Při práci uplatňujeme diferencovaný přístup k dětem s SPU, klademe důraz na slovní projev. V psaném projevu jsou zohledňovány specifické chyby. Individuálně se přistupuje i k závěrečnému hodnocení těchto žáků. Nadaným žákům obohacujeme učivo, mají možnost řešit úkoly vedoucí k rozvoji logického myšlení. Organizační vymezení předmětu Výuka probíhá většinou ve třídě, někdy v učebně informatiky a v učebně s interaktivní tabulí, neboť využíváme všech dostupných výukových programů. K promítání dokumentů, filmů a k vyhledávání informací využíváme studovnu. V souvislosti s učivem jsou pro žáky organizovány návštěvy městské knihovny. Mezipředmětové vztahy a průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace úzce souvisí s předměty Aj, Nj, dále s D, Z, Vv, Hv a všemi ostatními naukovými předměty. Nezbytné je využívat znalostí ICT. V oblasti výchov se prostřednictvím jazyka formují základní principy etické výchovy, žákovy 69

18 občanské postoje i jeho estetické cítění. Jazyk a jazyková komunikace se prolíná napříč všemi průřezovými tématy OSV, VDO, MDV, MKV, EGS a EVVO. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Pro rozvoj klíčových kompetencí učitel používá tyto postupy: Kompetence k učení rozvíjí pozitivní vztah k mateřskému jazyku vede k tvůrčímu myšlení na základě konkrétních pojmů i přenesených významů učí poznávat a chápat jazyk jako důležitý a nezbytný nástroj celoživotního vzdělávání vede k osvojení si principů učení podporuje umění dorozumět se s ostatními lidmi a porozumět informaci rozvíjí mezilidské vztahy Kompetence k řešení problémů učí vnímat názory a argumenty druhých s porozuměním a vede k rozvíjení konstruktivního a kritického dialogu vede k tvorbě kreativity a iniciativy při řešení problémů a úkolů a ke schopnosti přijetí vlastního i společného rozhodnutí vytváří prostor pro samostatné získávání informací z různých zdrojů, zvládnutí práce s jazykovými a literárními prameny a s texty různého zaměření a pro všestranné využití získaných informací Kompetence komunikativní učí zvládnout základní pravidla mezilidské komunikace, komunikace citů s ohledem na interpersonální a sociální empatii motivuje k užívání podpůrné techniky komunikace (psaní poznámek, schémat, nákresů) pro tvorbu, prezentaci a vnímání ucelených textů v psané i mluvené podobě (konverzace, promluva, pokyny, diskuse) Kompetence sociální a personální podporuje k získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti učí chápat kultivovaný projev jako prostředek prosazení sebe sama učí asertivnímu chování i jednání učí vnímat názory a argumenty druhých s porozuměním rozvíjí konstruktivní a kritický dialog Kompetence občanské učí chápat jazyk jako součást historického a kulturního vývoje národa, a tedy jako důležitý sjednocující činitel národního společenství svébytného historického jevu, v němž se odráží podporuje prosociální chování v osobních vztazích i ve veřejném životě připravuje žáky na život ve společnosti, v níž má každý občan své práva, ale zároveň i povinnosti Kompetence pracovní rozvíjí u žáků jejich schopnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti v pracovní orientaci 70

19 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Ročník: 6 Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (Čj) Strana: 1 Žák dle svých schopností: samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu umí používat česko-slovenský slovník dbá na spisovnou výslovnost rozliší nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci chápe vztah mezi základními větnými členy umí v písemném projevu užívat přímou řeč Jazyk a jeho útvary Práce s česko-slovenským slovníkem Zvuková stránka jazyka: hláskosloví, spisovná výslovnost, zvuk.stránka vět Stavba slova Pravopis Tvarosloví: druhy slov, podstatná jména, přídavná jména zájmena číslovky slovesa Skladba: stavba větná Opakování o přímé řeči EGS Evropa a svět nás zajímá MDV Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení MKV Etnický původ EGS Evropa a svět nás zajímá EVVO Vztah člověka k prostředí MDV Stavba mediálních sdělení MDV Stavba mediálních sdělení Poznámky (Čj) OSV průřezové téma prolíná učivem během školního roku Rozvoj schopností poznávání, Seberegulace a sebeorganizace, Kreativita, Mezilidské vztahy, Komunikace, Kooperace a kompetice, Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje a praktická etika 71

20 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Ročník: 6 Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (Čj) Strana: 2 rozlišuje texty v próze a ve verších, přednáší zpaměti zvolené básně reprodukuje zpaměti krátké pohádky ve skupinkách umí nacvičit krátké pohádkové scénky analyzuje etické aspekty různých životních situací aplikuje postoje a způsobilosti, které rozvíjejí mezilidské vztahy formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby volně reprodukuje zvolený text umí rozpoznat oba literární žánry analyzuje etické aspekty různých životních situací aplikuje postoje a způsobilosti, které rozvíjejí mezilidské vztahy uceleně reprodukuje přečtený text, vlastními slovy interpretuje smysl díla analyzuje a aplikuje empatii v kolektivu nahrazuje agresivní a pasivní chování chováním asertivním, neagresivním způsobem obhajuje svá práva je vnímavý k sociálním problémům, v kontextu své situace a svých možností přispívá k jejich řešení Můj domov... a to je ta krásná země Poetizace reality, lyrika, báseň, téma domova a exilu, citově neokázalý vztah k naší zemi Humor, personifikace, slovesná metafora, apostrofa, obrazné vyjádření ve verších Otec vlasti... Pověst, povídka, legenda, biografie, autobiografie, romance, esej, drama Učitel národů... Biografická povídka, historický román, literatura faktu Národ sobě Biografie, stylizovaná kronika, memoáry, historická povídka, patos Bejvávalo Lidová říkadla, pranostiky, hádanky, fejeton, povídka, pověst Za dobrodružstvím V nebezpečí... Historická proza, western, indiánka, cestopis, kompozice epiky vypravěčské popstupy, dějové motivy, motivy stupňující napětí Hv lidová slovesnost Projekt Naši sousedé EV Reálné a zobrazené vzory MKV Etnický původ EGS Objevujeme Evropu a svět EV Reálné a zobrazené vzory Hv hudební zpracování lit. předlohy Poznámky (Čj) Svátek poezie soutěž Návštěva městské knihovny 72

21 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Ročník: 6 Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (Čj) Strana: 3 analyzuje etické aspekty různých životních situací aplikuje postoje a způsobilosti, které rozvíjejí mezilidské vztahy vyhledá informace v různých typech katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích porovná různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém i filmovém zpracování analyzuje etické aspekty různých životních situací využívá poznatků o jazyce ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu, dokáže výstižně vyjadřovat vlastní prožitky komunikuje otevřeně, pravdivě, s porozuměním pro potřeby druhých a přiměřeně situaci dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou situaci komunikuje otevřeně, pravdivě, s porozuměním pro potřeby druhých a přiměřeně situaci V zahradě, v lese, na horách Poetizace reálií v básních, líčení prostředí, personifikace, apostrofa, symbol, antropomorfizace, ekologický a estetický aspekt Budování obdivného a ochranitelského vztahu k živé a neživé přírodě Nevšední příběhy Charakteristika postavy, přímá řeč, dialog, výrazné čtení, dramatizace Román a jeho členění, kompozice románů Fantastická témata, pohádka, povídka, cestopis Magická próza, humor, nadsázka Vypravování s užitím prostředků obohacování (přímá řeč, hovorový jazyk, přirovnání), reprodukce textu Komunikace otevřená a aktivní naslouchání Komunikační výchova rozhovory na zvolené téma, formy pozdravů, oslovení aj. Komunikace otevřená, aktivní naslouchání Aplikovaná etická výchova etické hodnoty EVVO Ekosystémy MDV Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality EV Prosociální chování v osobních vztazích EGS Objevujeme Evropu a svět EV Mezilidské vztahy a komunikace MDV Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Etická výchova MDV Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Poznámky (Čj) Soutěž Mluvený projev 73

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4. Učební osnovy 4.1. Jazyk a jazyková komunikace Obsah se realizuje ve vzdělávacích oborech Český jazyk a literatura, Cizí jazyk a Další cizí jazyk. 4.1.1. Český jazyk A) Charakteristika vzdělávací oblasti

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1. VZDĚLÁVACÍ OBOR ČESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK: Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu.

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu. vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3

Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3 1 OBSAH Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3 2. Charakteristika školy 4 2.1. Úplnost a velikost školy 4 2.2. Vybavení školy.. 4 2.3. Charakteristika pedagogického sboru... 4 2.4. Dlouhodobé projekty, mezinárodní

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura se realizuje

Více

Kniha III 2. Oblasti hodnocení 11 Cíle, kriteria a nástroje v jednotlivých oblastech hodnocení 13 Časové rozvržení evaluačních činností 16

Kniha III 2. Oblasti hodnocení 11 Cíle, kriteria a nástroje v jednotlivých oblastech hodnocení 13 Časové rozvržení evaluačních činností 16 KNIHA III PŘÍLOHY OBSAH KNIHA I CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. 5 Úplnost a velikost školy.. 5 Vybavení školy.. 5 Charakteristika pedagogického sboru 6 Charakteristika žáků 6 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce...

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Jazyková výchova. Ročník: Prima TVAROSLOVÍ A PRAVOPIS - OPAKOVÁNÍ. Očekávané výstupy ZV RVP

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Jazyková výchova. Ročník: Prima TVAROSLOVÍ A PRAVOPIS - OPAKOVÁNÍ. Očekávané výstupy ZV RVP Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Jazyková výchova Ročník: Prima TVAROSLOVÍ A PRAVOPIS - OPAKOVÁNÍ určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je ve správných tvarech ve svém mluveném

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 53 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 9 8 + 1 7

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA OTEVŘENÉ KOMUNIKACE DALŠÍ KROK Dodatek k ŠVP Škola otevřené komunikace č.j. 177/06 platnému od 1.9.2006, tento dodatek vstupuje v platnost 1.9.2013

Více

5. Učební osnovy. Český jazyk a literatura. Charakteristika vyučovacího předmětu

5. Učební osnovy. Český jazyk a literatura. Charakteristika vyučovacího předmětu 5. Učební osnovy Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Brána do ţivota

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Brána do ţivota Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Brána do ţivota Základní školy, Uherský Brod, Mariánské náměstí 41, okres Uherské Hradiště VZDĚLÁVACÍ OBLASTI Obsah JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE...3 Český

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

ŠVP Heřmánek - část 4. Učební osnovy Základní a mateřská škola Heřmánek

ŠVP Heřmánek - část 4. Učební osnovy Základní a mateřská škola Heřmánek ŠVP Heřmánek - část 4. Učební osnovy Základní a mateřská škola Heřmánek K Cihelně 313/41 Praha 9 V Praze 25. 8.2014 Mgr. Miroslava Adamcová, ředitelka školy Zpracoval tým školy Ing. Olga Cajchanová, Mgr.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OTEVŘENÝ SVĚT 5. VERZE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OTEVŘENÝ SVĚT 5. VERZE ZÁKLADNÍ ŠKOLA VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OTEVŘENÝ SVĚT 5. VERZE Obsah 1. Identifikační údaje... 1 1.1. Název ŠVP... 1 1.2. Údaje o škole...

Více

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ 76 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 9 8 + 1 7

Více

UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ

UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ Obsah: ČESKÝ JAZYK 3 CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA 21 ANGLICKÝ JAZYK 25 KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE 35 DRUHÝ CIZÍ JAZYK 39 NĚMECKÝ JAZYK 41 FRANCOUZSKÝ JAZYK 52 RUSKÝ JAZYK 59 MATEMATIKA

Více

II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia

II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia Platnost dokumentu od 1. 9. 2009 Obsah 1. Učební plán... 4 2. Začlenění průřezových témat... 6 3.

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. Český jazyk a literatura. Oblast zahrnuje vyučovací předměty:

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. Český jazyk a literatura. Oblast zahrnuje vyučovací předměty: ZŠHM Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČJ69 Oblast zahrnuje vyučovací předměty: Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 1. Identifikační údaje 1. Název programu: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracovaný

Více

Mgr. Zdeňka Pavlíčková ředitelka statutární orgán

Mgr. Zdeňka Pavlíčková ředitelka statutární orgán pro základní vzdělávání Škola pro každého Mgr. Zdeňka Pavlíčková ředitelka statutární orgán základní školy a mateřské školy Velký Beranov je otevřený dokument, který je postupně aktualizován. Třetí verze,

Více

Základní škola Tábor-Čekanice. ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu

Základní škola Tábor-Čekanice. ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu V. Učební osnovy ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 2. ročníku

Více

I ve mně je lídr č. j.:mand/650/2014.

I ve mně je lídr č. j.:mand/650/2014. I ve mně je lídr č. j.:mand/650/2014. 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Údaje o škole... 4 1.3 Zřizovatel... 4 1.4 Platnost dokumentu... 4 2 Charakteristika školy... 6 2.1 Úplnost a velikost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace 2 Obsah 1. Identifikační údaje... 5 2. Charakteristika

Více

Český jazyk a literatura - 1. ročník

Český jazyk a literatura - 1. ročník Český jazyk a literatura - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova zvládá analýzu a syntézu slabiky, slova, věty odlišuje písmeno malé, velké, tiskací, psací Jazykové

Více

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název:

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název: 1 Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: Spolu na jedné lodi Motto: Kvalitní vzdělání znamená nejen předávání vědomostí, ale i budování

Více

5.0 Učební osnovy 5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK

5.0 Učební osnovy 5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK 5.0 Učební osnovy 5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK 1 5.1.1 ČESKÝ JAZYK 5.1.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA (pro nižší stupeň víceletého gymnázia) 79-41-K/81 Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika školy III. Charakteristika ŠVP Zaměření školy Profil absolventa Organizace

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Obsah 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Předkladatel základní údaje 1.3. Zřizovatel

Více