Český jazyk a literatura (1. stupeň) Časová dotace Předmět český jazyk a literatura je vyučován v 1. až 5. ročníku osm hodin týdně.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Český jazyk a literatura (1. stupeň) Časová dotace Předmět český jazyk a literatura je vyučován v 1. až 5. ročníku osm hodin týdně."

Transkript

1 5 Učební osnovy 5.1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura (1. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Předmět český jazyk a literatura je vyučován v 1. až 5. ročníku osm hodin týdně. Obsahové zaměření a cíle předmětu vytváří základní vzdělávací nástroje čtení a psaní. v komunikační a slohové výchově klade důraz na to, aby se děti uměly domluvit s lidmi, porozuměly textům a instrukcím, uměly sdělit svůj postoj i pocity. v jazykové výchově učí žáky postupně ovládat základy gramatiky a pravopisu, využít jich při ústním a písemném vyjadřování. v literární výchově seznamuje žáky prostřednictvím četby s literárními díly, učí žáky reprodukovat text, formulovat vlastní názor. Při práci uplatňujeme diferencovaný přístup k dětem s SPU, klademe důraz na slovní projev. V psaném projevu jsou zohledňovány specifické chyby. Individuálně přistupujeme i k závěrečnému hodnocení těchto žáků. Nadaným žákům obohacujeme učivo, mají možnost řešit problémové úkoly vedoucí k jejich rozvoji. Organizační vymezení předmětu Výuka předmětu probíhá převážně ve třídě. Učitel má možnost využívat výukové programy pro český jazyk v učebně informatiky. Pro některé hodiny je možno využít učebnu s interaktivní tabulí. Mezipředmětové vztahy a průřezová témata V rámci českého jazyka a literatury si žáci osvojují dovednosti, kterých využívají při získávání nových poznatků v dalších předmětech M, Prv, Př, Vl, Hv, Vv. Dále předmětem prolínají tato průřezová témata: OSV, EVVO, MDV, MKV, EGS. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí Pro rozvoj klíčových kompetencí používá učitel tyto postupy: Kompetence k učení rozvíjí u žáků dovednosti potřebné k osvojení učiva vede žáky k systematickému ukládání důležitých základních informací vede žáky k aplikaci naučených pravidel pravopisu a čtení v praktických úkolech 53

2 Kompetence k řešení problémů vede žáky k samostatnému vyvozování mluvnických pravidel učí žáky pracovat s chybou Kompetence komunikativní pomocí literárního a gramatického učiva rozšiřuje slovní zásobu žáků vede žáky ke správné a srozumitelné stavbě větných celků, učí je výstižně formulovat obsah sdělení poskytuje dětem prostor k jejich vlastnímu kulturnímu projevu Kompetence sociální a personální vede žáky k týmové spolupráci vede žáky k tomu, aby dokázali požádat o pomoc a naopak sami dokázali pomoci druhým (vztah k dospělým) vede žáky k chápání situace druhých a učí je poskytovat pomoc Kompetence občanská seznamuje žáky s naším slovesným dědictvím a vysvětluje jim jeho význam podporuje v žácích potřebu literárního projevu, recitace a četby Kompetence pracovní vede žáky ke správným hygienickým návykům při čtení a psaní, k přípravě na hodinu a k udržování pořádku jejich učebního prostoru 54

3 Vzdělávací oblast: Český jazyk a literatura Ročník: 1 Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (Čj) Strana:1 Žák dle svých schopností: Komunikační a slohová výchova Hlásky sluchové rozlišení Slabiky sluchová syntéza a analýza Nácvik techniky čtení správná intonace na konci věty, čtení slova s předložkou Pozdrav, oslovení, omluva.zdvořilé vystupování plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti respektuje základní komunikační pravidla rozhovoru osvojuje si oslovování křestními jmény, používá vhodné formy pozdravu, dodržuje Artikulační a dechová cvičení jednoduchá komunikační pravidal ve třídě pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena a slabiky, kontroluje vlastní písemný projev seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh rozlišuje zvukovou a grafickou stavbu slova, člení slovo na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky Prosté dějové vyprávění, jeho poslech a reprodukce Hygienické návyky, správné sezení, držení pera Uvolňovací cviky Nácvik správných tvarů písmen a číslic Opis, přepis jednoduchých textů Vyprávění podle obrázkové osnovy Jazyková výchova Hláska, písmeno Slabika, dělení slova na slabiky a hlásky OSV Rozvoj schopnosti poznávání, Poznávání lidí, Mezilidské vztahy MKV Lidské vztahy Hv rytmická cvičení Vv linie, tvary, barvy M počítání slabik ve Poznámky (Čj) Průřezové téma OSV prolíná předmětem v celém ročníku 55

4 Vzdělávací oblast: Český jazyk a literatura Ročník: 1 Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (Čj) Strana: 2 porovnává významy slov, zvláště slova Změny významu slova při použití dlouhých opačného významu a krátkých samohlásek chápe pojem věta, poznává větu Tiskací a psací tvary písmen v mluveném projevu podle intonace Význam slova, použití ve větě rozpozná nadpis, odstavec, řádek, článek Věta správně píše vlastní jména osob Dělení věty na slova Interpunkční znaménka seznámení Velké písmeno na začátku věty čte a přednáší zpaměti ve správném tempu a rytmu literární texty přiměřené věku vyjadřuje své pocity z přečteného textu rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších Velké písmeno ve jménech Literární výchova Dětská poezie přednes Volná reprodukce jednoduchého literárního textu Poslech poezie, prózy ( pohádky ) Hádanka, říkanka, báseň, pohádka Hv poslech pohádek s hudebním doprovodem Poznámky (Čj) Návštěva Městské knihovny 56

5 Vzdělávací oblast: Český jazyk a literatura Ročník: 2 Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (Čj) Strana: 1 Žák dle svých schopností: plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích na základě vlastních prožitků tvoří krátký mluvený projev seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh zvládá hygienické návyky spojené se psaním píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena a slabiky,kontroluje vlastní písemný projev píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, rozdělí slovo na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky rozděluje slova na konci řádku Komunikační a slohová výchova Správné dýchání,dodržování mluvních taktů, správná intonace. Upevňování čtení textu s porozuměním Nácvik tichého čtení Poslech četby Kladení otázek účelově zaměřených Spisovné vyjadřování Rozvoj souvislého vyjadřování Vyprávění podle obrázkové osnovy Pořadí vět ve vyprávění Upevňování správných návyků při psaní Zdokonalování písemného projevu Jazyková výchova Samohlásky, souhlásky dělení Slovo, slabika, hláska OSV Rozvoj schopností poznávání, Sebepoznání a sebepojetí, Komunikace Hv dechová a intonační cvičení Prv rodina, škola Poznámky (Čj) Průřezové téma OSV prolíná předmětem v celém ročníku 57

6 Vzdělávací oblast: Český jazyk a literatura Ročník: 2 Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (Čj) Strana: 2 Výstupy Učivo porovnává významy slov, slova Význam slova slova nadřazená a podřazená významem souřadná, nadřazená a podřazená rozlišuje slovní druhy v základním tvaru Slovní druhy úvod užívá v mluveném projevu správné Podstatná jména, slovesa gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves spojuje věty do jednodušších souvětí Souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími Spojky a, i, nebo, ani výrazy rozlišuje v textu druhy vět podle postoje Druhy vět mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky odůvodňuje a píše správně: i / y po tvrdých Souhlásky tvrdé a měkké a měkkých souhláskách Souhlásky obojetné úvod odůvodňuje a píše správně: dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě. Věta odůvodňuje a píše správně velké písmeno Interpunkční znaménka tečka, čárka, na začátku věty vykřičník odůvodňuje a píše správně velká písmena Vlastní jména osob, zvířat, obcí v typických příkladech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování odůvodňuje a správně píše párové Párové souhlásky souhlásky na konci a uprostřed slova Abeceda vyjmenuje abecedu Mezipředmětové vztahy, Poznámky (Čj) 58

7 Vzdělávací oblast: Český jazyk a literatura Ročník: 2 Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (Čj) Strana: 3 čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku vyjadřuje své pocity z přečteného textu rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností Literární výchova Přednes vhodných literárních textů, volná reprodukce textu Literární pojmy: báseň, pohádka, spisovatel, básník, kniha, čtenář Dětská literatura EGS Evropa a svět nás zajímá Vv pohádkové postavy, vlastní dojmy z četby Poznámky (Čj) 59

8 Vzdělávací oblast: Český jazyk a literatura Ročník: 3 Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (Čj) Strana: 1 Žák dle svých schopností: plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev píše správné tvary písmen a číslic, kontroluje vlastní písemný projev píše věcně a formálně správně jednoduchá sdělení Komunikační a slohová výchova Zdokonalování techniky čtení, plynulé čtení, věcné čtení jako zdroj informací Rozšiřování slovní zásoby, význam slov. Soustředěný poslech, praktické naslouchání Základní zdvořilostní obraty (pozdrav, oslovení, omluva, vzkaz, kladení otázky, výstižná odpověď) Spisovný a hovorový výběr slovní zásoby, vhodná mimika a gesta při běžné komunikaci ve školních i mimoškolních situacích Krátký mluvený projev v jednoduchých větách s přehlednou stavbou (jednoduchý popis předmětu, krátký zážitek) Technika psaní (úhlednost, čitelnost), kontrola správnosti gramatiky (probrané učivo) Jednoduchá sdělení: adresa, blahopřání, pozdrav z prázdnin, jednoduchý krátký dopis Vypravování, osnova písemná, obrázková. Podstatné údaje, dějová posloupnost, úvod, závěr OSV Mezilidské vztahy, Komunikace, Seberegulace a sebeorganizace MKV Kulturní diference Prv rodina, příroda Poznámky (Čj) OSV prolíná učivem v průběhu celého školního roku 60

9 Vzdělávací oblast: Český jazyk a literatura Ročník: 3 Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (Čj) Strana: 2 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova porovnává významy slov, vyhledává v textu slova příbuzná odůvodňuje a správně píše i, y po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech porovnává a třídí slova podle zobecněného významu děj, věc, okolnost a vlastnost rozlišuje sloví druhy v základním tvaru užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy odůvodňuje a píše správně velká písmena na v typických příkladech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování Jazyková výchova Psaní znělých a neznělých souhlásek, významová změna, při dvojím způsobu psaní procvičení a upevnění učiva z 2. ročníku. Abeceda (orientace v abecední řadě, průprava k vyhledávání slov) Slova opačného významu, slova souznačná Slova příbuzná průprava k pravopisu i, y po obojetných souhláskách (slovotvorná stavba, význam slov) Vyjmenovaná slova (b, l, m, p, s, v, z), slova příbuzná, odvozená. Význam slov ve větě, třídění slov podle druhů obsahu a podle zapojení ve větě průprava k učivu. Slovní druhy Slovní druhy vyjmenovat je ve správném pořadí, seznámení se základními tvary Skloňování podstatných jmen (rod, číslo, pád). Slovesa (osoba, číslo, čas). Přídavná jména skloňovat pouze s podstatným jménem. Věta jednoduchá, rozvíjení a doplňování věty. Souvětí, počet vět v souvětí, spojovací výrazy Psaní velkých písmen (typické příklady vlastních jmen), vlastní jména v žákově praxi Poznámky (Čj) 61

10 Vzdělávací oblast: Český jazyk a literatura Ročník: 3 Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (Čj) Strana: 3 přednáší a čte ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku vyjadřuje své pocity z přečteného textu rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností Literární výchova Zdokonalování techniky čtení, plynulé čtení, tiché čtení, důraz, větný přízvuk, barva hlasu Čtení a přednes poezie Četba jako zdroj zážitků a předmět sdělování (jednoduché vyjádření prožitku z četby) Základní poznatky prózy a poezie Přednes básně Jednoduchá vlastní tvorba žáka Literární útvar pohádka, pověst Práce s textem, jednoduché ilustrace a zápisky pro budoucí využití Vv ilustrace, výtvarný projev Prv pověsti Poznámky (Čj) Návštěva Městské knihovny 62

11 Vzdělávací oblast: Český jazyk a literatura Ročník: 4 Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (Čj) Strana: 1 Žák dle svých schopností: čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta vede správně dialog eliminuje hrubé výrazy z verbální komunikace a zvládá položit vhodnou otázku volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační situace píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové Komunikační a slohová výchova Plynulé čtení Čtení jako zdroj informací Obohacování slovní zásoby Reprodukce textu Vyhledávací čtení Výpisky z textu Praktické a věcné naslouchání Volná a doslovná reprodukce Základní komunikační pravidla (oslovení, zahájení a ukončení dialogu, střídání rolí mluvčího a posluchače, zdvořilé vystupování) Zdokonalování techniky mluveného projevu Správné použití jazyka v modelových situacích (škola, hřiště ) Jednoduché žánry písemného projevu Vypravování Popis děje a pracovního postupu Tvoření osnovy Vyprávění podle osnovy, obrázkové osnovy OSV Seberegulace a sebeorganizace MKV Kulturní diference M slovní úlohy Př práce s textem Vl práce s textem Vv vytváření přání, obrázkové osnovy Poznámky (Čj) průřezové téma OSV prolíná učivem v průběhu celého roku návštěva Městské knihovny 63

12 Vzdělávací oblast: Český jazyk a literatura Ročník: 4 Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (Čj) Strana: 2 posloupnosti porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách zvládá základní příklady syntaktického pravopisu Jazyková výchova Význam slov slova jednoznačná, mnohoznačná, protikladná, souznačná, slova s citovým zabarvením, slova spisovná a nespisovná Stavba slova Slovní druhy ohebné, neohebné Skloňování podstatných jmen, časování sloves Skladba základní skladební dvojice Věta jednoduchá, souvětí, větné vzorce Spojovací výrazy spojky, zájmena Prohlubování učiva o vyjmenovaných slovech a slovech příbuzných Shoda podmětu s přísudkem Poznámky (Čj) 64

13 Vzdělávací oblast: Český jazyk a literatura Ročník: 4 Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (Čj) Strana: 3 vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy Literární výchova Reprodukce textů Próza, poezie, verš, rým, báje, bajka, pověst, povídka, pohádka, příběh za života dětí a zvířat, dobrodružná literatura Základní literární pojmy autor, ilustrátor, dramatik, básník Př odborná literatura Poznámky (Čj) 65

14 Vzdělávací oblast: Český jazyk a literatura Ročník: 5 Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (Čj) Strana: 1 Žák dle svých schopností: čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta vede správně dialog,telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku rozpozná manipulativní komunikaci v reklamě volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji používá podle komunikační situace píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytvoří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé, čtení věcné jako zdroj informací, obohacování slovní zásoby, práce s pojmy Reprodukce textu, vyhledávací čtení, výpisky z textu Vytváření logických myšlenkových celků, aktivní naslouchání a posilování komunikačních dovedností Volná a doslovná reprodukce, ověřování informací otázkami Základní komunikační pravidla, mimojazykové komunikační prostředky Plakát, reklama, komerční reklama a sdělovací prostředky Rétorická cvičení a výrazný přednes Hovorová a spisovná čeština a její aplikace Osnova, odstavce, vypravování s přímou řečí, popis předmětu, výrobního postupu, vypravování s prvky popisu, zpráva, oznámení, dopis, pohlednice, výpisky, jednoduché tiskopisy OSV Komunikace, Řešení problémů a rozhodovací dovednosti M slovní úkoly Př práce s textem Vl práce s textem Poznámky (Čj) Průřezové téma OSV prolíná učivem v celém školním roce Průběžně zařazovat typové úlohy ze SCIO testů 66

15 Vzdělávací oblast: Český jazyk a literatura Ročník: 5 Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (Čj) Strana: 2 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku určuje slovní druhy plnovýznamových slov a užívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary vyhledává základní skladební dvojice a v neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje píše správně y i ve slovech po obojetných souhláskách zvládá základní příklady syntaktického pravopisu Jazyková výchova Význam slov, synonyma, homonyma, opozita, slova jednoznačná, mnohoznačná, slova přejatá, odborná Stavba slova, zdvojené souhlásky, slovotvorný základ Předpony s, z, vz,vs Slovní druhy ohebné a neohebné, časování sloves, skloňování ohebných slovních druhů Práce s pravidly a mluvnickými tabulkami, slova spisovná a nespisovná, slova citově zabarvená Skladba, podmět, přísudek, přívlastek, člen řídící, člen závislý Větné vzorce, věta jednoduchá a souvětí Spojky a vztažná zájmena jako spojovací výrazy, psaní čárek v souvětí Užití vyjmenovaných slov a slov příbuzných Shoda podmětu s přísudkem, shoda v příčestí minulém EGS Objevujeme Evropu a svět Vl Evropa MKV Kulturní diference Poznámky (Čj) 67

16 Vzdělávací oblast: Český jazyk a literatura Ročník: 5 Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (Čj) Strana: 3 vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých děl při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy Literární výchova Zážitkové čtení a naslouchání, výpisky, výtvarné zpracování Reprodukce textů, pokus o vlastní literární tvorbu Ukázky různých literárních žánrů a autorů Literární pojmy shrnutí Poznámky (Čj) 68

17 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura (2. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Časová dotace pro předmět český jazyk a literaturu je v 6. a 8. ročníku pět hodin týdně, v 7. a 9. ročníku čtyři hodiny týdně. Na tento předmět navazuje volitelný předmět seminář z českého jazyka, který je zařazen v 8. a 9. ročníku jednu hodinu týdně. Obsahové zaměření a cíle předmětu vytváří kladný a nenásilný vztah k mateřskému jazyku klade důraz na rozvoj komunikativních dovedností a na kultivovaný jazykový projev vede k samostatnému získávání informací z různých zdrojů vede k osobitému prožívání uměleckých děl a k pozitivnímu vztahu k literatuře, k rozvíjení emocionálního a estetického vnímání prostřednictvím umění usiluje o ovládnutí jazyka v ústní i písemné podobě učí číst s porozuměním různé typy textů přiměřené věku učí porozumět různým druhům psaných i mluvených jazykových projevů, rozpoznat záměr autora, hlavní myšlenky, odlišit podstatné od nepodstatného, vytvářet jasné a přehledné poznámky vede ke schopnosti vyjadřovat se souvisle, plynule, srozumitelně, dbát na správnou výslovnost, volbu vhodných slov i tempa řeči podle záměru a typu situace motivuje k osvojení pravidel vytváření psaných textů podle svého záměru učí posuzovat vhodnost stylistických prostředků v uměleckém textu učí vnímat literaturu jako specifický zdroj poznání a prožitků, jenž může ovlivnit osobnost usiluje v komunikaci s vhodnými literárními texty o získávání estetických zážitků a utváření trvalého zájmu o četbu usiluje o využívání různých zdrojů informací k rozšiřování svých znalostí a dovedností pro další studium. Při práci uplatňujeme diferencovaný přístup k dětem s SPU, klademe důraz na slovní projev. V psaném projevu jsou zohledňovány specifické chyby. Individuálně se přistupuje i k závěrečnému hodnocení těchto žáků. Nadaným žákům obohacujeme učivo, mají možnost řešit úkoly vedoucí k rozvoji logického myšlení. Organizační vymezení předmětu Výuka probíhá většinou ve třídě, někdy v učebně informatiky a v učebně s interaktivní tabulí, neboť využíváme všech dostupných výukových programů. K promítání dokumentů, filmů a k vyhledávání informací využíváme studovnu. V souvislosti s učivem jsou pro žáky organizovány návštěvy městské knihovny. Mezipředmětové vztahy a průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace úzce souvisí s předměty Aj, Nj, dále s D, Z, Vv, Hv a všemi ostatními naukovými předměty. Nezbytné je využívat znalostí ICT. V oblasti výchov se prostřednictvím jazyka formují základní principy etické výchovy, žákovy 69

18 občanské postoje i jeho estetické cítění. Jazyk a jazyková komunikace se prolíná napříč všemi průřezovými tématy OSV, VDO, MDV, MKV, EGS a EVVO. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Pro rozvoj klíčových kompetencí učitel používá tyto postupy: Kompetence k učení rozvíjí pozitivní vztah k mateřskému jazyku vede k tvůrčímu myšlení na základě konkrétních pojmů i přenesených významů učí poznávat a chápat jazyk jako důležitý a nezbytný nástroj celoživotního vzdělávání vede k osvojení si principů učení podporuje umění dorozumět se s ostatními lidmi a porozumět informaci rozvíjí mezilidské vztahy Kompetence k řešení problémů učí vnímat názory a argumenty druhých s porozuměním a vede k rozvíjení konstruktivního a kritického dialogu vede k tvorbě kreativity a iniciativy při řešení problémů a úkolů a ke schopnosti přijetí vlastního i společného rozhodnutí vytváří prostor pro samostatné získávání informací z různých zdrojů, zvládnutí práce s jazykovými a literárními prameny a s texty různého zaměření a pro všestranné využití získaných informací Kompetence komunikativní učí zvládnout základní pravidla mezilidské komunikace, komunikace citů s ohledem na interpersonální a sociální empatii motivuje k užívání podpůrné techniky komunikace (psaní poznámek, schémat, nákresů) pro tvorbu, prezentaci a vnímání ucelených textů v psané i mluvené podobě (konverzace, promluva, pokyny, diskuse) Kompetence sociální a personální podporuje k získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti učí chápat kultivovaný projev jako prostředek prosazení sebe sama učí asertivnímu chování i jednání učí vnímat názory a argumenty druhých s porozuměním rozvíjí konstruktivní a kritický dialog Kompetence občanské učí chápat jazyk jako součást historického a kulturního vývoje národa, a tedy jako důležitý sjednocující činitel národního společenství svébytného historického jevu, v němž se odráží podporuje prosociální chování v osobních vztazích i ve veřejném životě připravuje žáky na život ve společnosti, v níž má každý občan své práva, ale zároveň i povinnosti Kompetence pracovní rozvíjí u žáků jejich schopnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti v pracovní orientaci 70

19 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Ročník: 6 Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (Čj) Strana: 1 Žák dle svých schopností: samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu umí používat česko-slovenský slovník dbá na spisovnou výslovnost rozliší nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci chápe vztah mezi základními větnými členy umí v písemném projevu užívat přímou řeč Jazyk a jeho útvary Práce s česko-slovenským slovníkem Zvuková stránka jazyka: hláskosloví, spisovná výslovnost, zvuk.stránka vět Stavba slova Pravopis Tvarosloví: druhy slov, podstatná jména, přídavná jména zájmena číslovky slovesa Skladba: stavba větná Opakování o přímé řeči EGS Evropa a svět nás zajímá MDV Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení MKV Etnický původ EGS Evropa a svět nás zajímá EVVO Vztah člověka k prostředí MDV Stavba mediálních sdělení MDV Stavba mediálních sdělení Poznámky (Čj) OSV průřezové téma prolíná učivem během školního roku Rozvoj schopností poznávání, Seberegulace a sebeorganizace, Kreativita, Mezilidské vztahy, Komunikace, Kooperace a kompetice, Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje a praktická etika 71

20 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Ročník: 6 Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (Čj) Strana: 2 rozlišuje texty v próze a ve verších, přednáší zpaměti zvolené básně reprodukuje zpaměti krátké pohádky ve skupinkách umí nacvičit krátké pohádkové scénky analyzuje etické aspekty různých životních situací aplikuje postoje a způsobilosti, které rozvíjejí mezilidské vztahy formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby volně reprodukuje zvolený text umí rozpoznat oba literární žánry analyzuje etické aspekty různých životních situací aplikuje postoje a způsobilosti, které rozvíjejí mezilidské vztahy uceleně reprodukuje přečtený text, vlastními slovy interpretuje smysl díla analyzuje a aplikuje empatii v kolektivu nahrazuje agresivní a pasivní chování chováním asertivním, neagresivním způsobem obhajuje svá práva je vnímavý k sociálním problémům, v kontextu své situace a svých možností přispívá k jejich řešení Můj domov... a to je ta krásná země Poetizace reality, lyrika, báseň, téma domova a exilu, citově neokázalý vztah k naší zemi Humor, personifikace, slovesná metafora, apostrofa, obrazné vyjádření ve verších Otec vlasti... Pověst, povídka, legenda, biografie, autobiografie, romance, esej, drama Učitel národů... Biografická povídka, historický román, literatura faktu Národ sobě Biografie, stylizovaná kronika, memoáry, historická povídka, patos Bejvávalo Lidová říkadla, pranostiky, hádanky, fejeton, povídka, pověst Za dobrodružstvím V nebezpečí... Historická proza, western, indiánka, cestopis, kompozice epiky vypravěčské popstupy, dějové motivy, motivy stupňující napětí Hv lidová slovesnost Projekt Naši sousedé EV Reálné a zobrazené vzory MKV Etnický původ EGS Objevujeme Evropu a svět EV Reálné a zobrazené vzory Hv hudební zpracování lit. předlohy Poznámky (Čj) Svátek poezie soutěž Návštěva městské knihovny 72

21 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Ročník: 6 Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (Čj) Strana: 3 analyzuje etické aspekty různých životních situací aplikuje postoje a způsobilosti, které rozvíjejí mezilidské vztahy vyhledá informace v různých typech katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích porovná různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém i filmovém zpracování analyzuje etické aspekty různých životních situací využívá poznatků o jazyce ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu, dokáže výstižně vyjadřovat vlastní prožitky komunikuje otevřeně, pravdivě, s porozuměním pro potřeby druhých a přiměřeně situaci dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou situaci komunikuje otevřeně, pravdivě, s porozuměním pro potřeby druhých a přiměřeně situaci V zahradě, v lese, na horách Poetizace reálií v básních, líčení prostředí, personifikace, apostrofa, symbol, antropomorfizace, ekologický a estetický aspekt Budování obdivného a ochranitelského vztahu k živé a neživé přírodě Nevšední příběhy Charakteristika postavy, přímá řeč, dialog, výrazné čtení, dramatizace Román a jeho členění, kompozice románů Fantastická témata, pohádka, povídka, cestopis Magická próza, humor, nadsázka Vypravování s užitím prostředků obohacování (přímá řeč, hovorový jazyk, přirovnání), reprodukce textu Komunikace otevřená a aktivní naslouchání Komunikační výchova rozhovory na zvolené téma, formy pozdravů, oslovení aj. Komunikace otevřená, aktivní naslouchání Aplikovaná etická výchova etické hodnoty EVVO Ekosystémy MDV Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality EV Prosociální chování v osobních vztazích EGS Objevujeme Evropu a svět EV Mezilidské vztahy a komunikace MDV Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Etická výchova MDV Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Poznámky (Čj) Soutěž Mluvený projev 73

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura 5. Učební osnovy 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Obor: Předmět: Charakteristika předmětu český jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor se realizuje v předmětu

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Český jazyk a literatura 3. období 7. ročník Český jazyk pro 7.ročník ZŠ a sekundu víceletého gymnázia (Fraus 2004) Pracovní sešit pro 7.ročník ZŠ a sekundu

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 1. 9. ročník 1. ročník 9 hodin týdně 2. a 3. ročník 10

Více

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy . Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas - rozlišuje podstatné

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace OSV sebepoznání a sebepojetí (sebekontrola při výslovnosti)

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura jsou

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - Žák: - zvládne

Více

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6.1 Český jazyk a literatura 6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně scény z filmu či ukázky z knih, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování,; - popisuje ústně i písemně umělecké dílo, výrobek,

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - 1 - Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové - odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

2. stupeň Český jazyk

2. stupeň Český jazyk 2. stupeň Český jazyk Ročník Výstupy Učivo Průřezová témata VI. JAZYKOVÁ VÝCHOVA rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu.

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu. vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK Václav Strážnický 2014/15 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7. Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7. zopakuje si a upevní vědomosti získané v 6. ročníku rozeznává slova ohebná a neohebná, správně třídí slovní druhy tvoří

Více

5.1.1 Český jazyk povinný předmět

5.1.1 Český jazyk povinný předmět 5.1.1 Český jazyk povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 7+2 7+1 7+1 7+1 7+1 4 4 3+1 4+1 Vyučovací předmět český

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti 29 3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání

Více

ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník)

ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník) ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce Českého jazyka v 2. období žáci opakují a prohlubují své znalosti z 1. období. V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat

Více

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova Český jazyk 1.ročník str. předslabičná slabičná část uvolňovací cviky žák se orientuje ve všech směrech rozpozná velikost předmětů, jejich barvu a pozici pečlivě vyslovuje délku všech samohlásek odliší

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - zvládá techniku čtení s porozuměním - reaguje na otázky - vyjadřuje se vlastními slovy, tvoří jednoduché věty - vyvozuje a upevňuje si hygienické a pracovní návyky - rozvijí se grafomotoricky

Více

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník 1.JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ IX. TVAROSLOVÍ

Více

1. Český jazyk a literatura

1. Český jazyk a literatura 1. Český jazyk a literatura 23 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova

ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti zrakové,

Více

Úvod o českém jazyce nářečí jazykověda jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka spisovná výslovnost slovní přízvuk zvuková stránka věty

Úvod o českém jazyce nářečí jazykověda jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka spisovná výslovnost slovní přízvuk zvuková stránka věty Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 6. definuje a rozlišuje jednotlivé vrstvy jazyka vysvětlí základní pojmy jazykovědy naučí se pracovat s jazykovými příručkami, dokáže

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák podává stručně a jasně informaci Výstižně a jasně vede telefonní rozhovor, zanechává vzkaz na záznamníku Napíše dopis s vhodným oslovením a správnou adresou Žák píše správně jednoduché komunikační

Více

Český jazyk a literatura - 1. ročník

Český jazyk a literatura - 1. ročník Český jazyk a literatura - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova zvládá analýzu a syntézu slabiky, slova, věty odlišuje písmeno malé, velké, tiskací, psací Jazykové

Více

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1. Český jazyk a literatura pro 1. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK Václav Strážnický 2012/13 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Hlavní kompetence Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník JAZYKOVÁ VÝCHOVA KOMPETENCE K UČENÍ Využívá znalostí

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět -5 hodin týdně

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Komunikace v českém jazyce Charakteristika předmětu V předmětu Komunikace v českém jazyce je realizován obsah vzdělávací oblasti Jazyk

Více

5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň

5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň 5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň Vyučovací předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět od prvního do devátého ročníku, přičemž je zajištěna plynulá návaznost prvního

Více

Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv)

Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv) Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv) získané na 1. stupni rozlišuje základní pojmy - národní jazyk, spisovný jazyk, nářečí, obecná čeština, jazykové prostředky Tvarosloví Jazyk a jeho útvary seznámí

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ

5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ 5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Hlavním cílem vyučovacího předmětu je vést žáka

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura ČESKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí Název kompetence

Více

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. 5.1.1 Český jazyk a literatura 1. stupeň

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. 5.1.1 Český jazyk a literatura 1. stupeň 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury je podstatným znakem

Více

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk 5.1.1.1 1. stupeň

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk 5.1.1.1 1. stupeň 5 Učební osnovy Rozdělení vzdělávacích oblastí na jednotlivé obory (předměty) je prezentováno v kapitole 4 Učební plán (nebo viz. obsah). Na vzdělávání v rámci oblastí se podílejí i volitelné předměty,

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 53 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 9 8 + 1 7

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika předmětu Časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávání ve vyučovacím předmětu český jazyk a literatura

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň KAPITOLA 13. - ČESKÝ JAZYK Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Český jazyk 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK Obsahové, časové a organizační

Více

Český jazyk. 5 Učební osnovy. 5.1 Učební osnovy pro 1. 5. ročník

Český jazyk. 5 Učební osnovy. 5.1 Učební osnovy pro 1. 5. ročník 5 Učební osnovy 5.1 Učební osnovy pro 1. 5. ročník Český jazyk Anglický jazyk Matematika Informatika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Dramatická výchova Tělesná výchova Pracovní

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK 5.1.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk

Více

5.1 Český jazyk a literatura Nižší stupeň osmiletého gymnázia

5.1 Český jazyk a literatura Nižší stupeň osmiletého gymnázia 5.1 Český jazyk a literatura Nižší stupeň osmiletého gymnázia Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace 4+1 4+1 4 4 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura.

Více

Plán práce na školní rok 2012 2013 Jazyk český 7. třída Cíle Učivo - mluvnice PT Kompetence Přesahy, poznámky

Plán práce na školní rok 2012 2013 Jazyk český 7. třída Cíle Učivo - mluvnice PT Kompetence Přesahy, poznámky ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN Určuje věcné významy slov, dokáže pracovat s jazykovými příručkami a slovníky Plán práce na školní rok 2012 2013 Jazyk český 7. třída Cíle Učivo - mluvnice PT Kompetence

Více

Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197

Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197 Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197 Informatika 198-201 Člověk a jeho svět 202-218 Vlastivěda

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové

Více

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby žák: - pozná začátek a konec věty Věta

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby žák: - pozná začátek a konec věty Věta oblast: JAZYKOVÁ VÝCHOVA + MP vazby 1. - pozná začátek a konec věty Věta - pozná počet vět v krátkém textu 1. Slovo - určí počet slov ve větě - pozná všechna písmena 1. Hláska - pozná první a poslední

Více

Český jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Český jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor : Český jazyk a literatura Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1.-3. ročník 9 hodin týdně 4.-5. ročník 8 hodin týdně Vzdělávací

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014 vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

ŠVP ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT

ŠVP ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU MOTIVAČNÍ NÁZEV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT ÚDAJE O ŠKOLE Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ADRESA, KONTAKTY ŘEDITEL ŠKOLY KOORDINÁTOR ŠVP PRÁVNÍ

Více

5. Jazyk a jazyková komunikace. 5.1. Český jazyk a literatura

5. Jazyk a jazyková komunikace. 5.1. Český jazyk a literatura 5. Jazyk a jazyková komunikace 5.1. Český jazyk a literatura 5.1.1. Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Český jazyk a literatura 2. období

Český jazyk a literatura 2. období Vyučovací předmět: Období ročník: Český jazyk a literatura 2. období Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím

Více

CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTIVAČNÍ NÁZEV. PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1

CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTIVAČNÍ NÁZEV. PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 NÁZEV PROGRAMU MOTIVAČNÍ NÁZEV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ADRESA, KONTAKTY ŘEDITEL ŠKOLY KOORDINÁTOR ŠVP PRÁVNÍ

Více

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo Jazykové vyučování 6. ročník Učivo Úvod o českém jazyce Rozvrstvení národního jazyka. Nářečí. Obecná čeština. Jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka Spisovná a nespisovná výslovnost. Základní větné

Více