1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE"

Transkript

1 - 1 -

2 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠVP Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Výchovné a vzdělávací strategie Začlenění průřezových témat UČEBNÍ PLÁN Celkový Ročníkový UČEBNÍ OSNOVY Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a svět práce Člověk a svět práce Doplňující vzdělávací obory Další cizí jazyk Dramatická výchova Projektování Další volitelné předměty ŠKOLNÍ PROJEKTY HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Hodnocení žáků Autoevaluace školy Evaluace vnější Autoevaluace Plán evaluace učitele Plán autoevaluace učitele 113 Příloha č.1 Příloha č.2 Příloha č.3 Příloha č.4 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků výpis ze Školního řádu Standardy - Český jazyk a literatura Standardy - Matematika Standardy - Anglický jazyk - 2 -

3 1.Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Dambořice, okres Hodonín Motivační název: Máš na to! Předkladatel: Základní škola Dambořice, okres Hodonín Dambořice, Farní 466 Ředitelka: Mgr. Drahomíra Bekova Koordinátor ŠVP: Ing. Miroslav Martiňák Tel.: Zřizovatel: Obec Dambořice Kontakt: Fax: CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠVP 2.1. Charakteristika školy Základní škola v Dambořicích je vesnická škola s více jak stoletou tradicí. Je to plně organizovaná základní škola s kapacitou 250 žáků, jejíž hlavní činností je poskytování základního vzdělání dětem, obvykle ve věku od šesti do patnácti let. Dalšími součástmi školy jsou školní družina a školní kuchyň s jídelnou. Škola je umístěna nedaleko centra obce. Prostorové podmínky lze vzhledem k počtu žáků označit jako nadstandardní. Výuka probíhá v 9 kmenových třídách a dále v odborných učebnách: počítačové učebně, laboratoři fyziky a chemie, učebně výtvarné výchovy, keramické dílně, dílně na pracovní činnosti, cvičné školní kuchyni a multimediální učebně s interaktivní tabulí. Pro samostatné studium je žákům k dispozici knihovna s přístupem na internet a multifunkčním zařízením pro zpracování úkolů. Součástí školy je rovněž nová prostorná tělocvična s moderním vybavením pro kolektivní sporty a gymnastiku. Vedle školy je sportovní areál, který též využívají žáci školy, v zimě je přestaven na umělé kluziště. Škola je vybavena jednou počítačovou učebnou s připojením k internetu (dvanáct žákovských počítačových stanic a jedna učitelská, laserová tiskárna, scanner). Pracovníci školy mohou využívat k výuce další stolní počítače, notebooky, dataprojektor, digitální kameru, digitální fotoaparáty, tiskovou a reprodukční technikou, televizory. Počítačová síť umožňuje v prostorách školy bezdrátové i pevné připojení k internetu. Škola má bezbariérový přístup a disponuje schodištní plošinou pro tělesně handicapované osoby a výtahem.. Pedagogický sbor školy tvoří vedení školy - ředitelka a její zástupce, pět učitelů 1.stupně, pět učitelů 2.stupně a dvě vychovatelky školní družiny. Škola zaměstnává rovněž asistentku pedagoga. Ve sboru jsou čtyři muži. Základní škola v současné době nerozvíjí žádný dlouhodobý systematický projekt mezinárodní spolupráce. Ve škole je zřízena Školská rada. Při organizování školních a mimoškolních akcí se školou spolupracují SRPŠ a organizace zřízené v obci Dambořice. Základní škola organizuje třídní schůzky, dny otevřených dveří, kulturní akce a vystoupení. Mezi další formy komunikace a spolupráce s rodiči patří individuální konzultace a každoroční zjišťování názorů na dílčí problémy vzdělávání v základní škole formou anket a dotazníků. Vedení školy, výchovná poradkyně a koordinátor prevence úzce spolupracují při řešení výchovných a vzdělávacích problémů s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Hodoníně a Brně, se školskou komisí obce Dambořice, s odborem sociálních věcí v Kyjově a s Policií České republiky. Se zřizovatelem udržuje vedení školy pravidelné kontakty. Vzájemnou informovanost všech výše uvedených subjektů pomáhají udržovat i některá místní média, Zpravodaj obce Dambořice, deník Slovácko, obecní televizní infokanál a webové stránky školy

4 2.2. Charakteristika ŠVP Motivační název MÁŠ NA TO! je tvořen počátečními písmeny pojmů, které vystihují priority školy v celém období základního vzdělávání žáka a charakterizují naši školu. M- malá A- angažovaná Š- škola N- nového A- a T- tvořivého O- občana Mezi další pojmy, které charakterizují naše směřování lze zařadit : dovednosti, aktivita, morálka, bezpečí, organizace, rodina, efektivita, vědomosti, sport, tvořivost, umění, pracovitost. Cílem školy je připravit komplexně každého žáka na cestu náročným osobním a profesním životem a vybavit jej potřebnými životnímu kompetencemi: - DOVEDU poznávat, tvořit, existovat, žít jako jedinec i jako člen skupiny, společnosti. - Jsem SCHOPEN vnímat sebe i okolí, přispět k vytváření hodnot, šířit porozumění, potlačovat rozpory a násilí. - Moje POSTOJE jsou v souladu s obecně platnými normami a tradicemi rodiny a společnosti. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných Škola je otevřená žákům se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním, sociálním znevýhodněním i žákům talentovaným. Asistent pedagoga ve spolupráci s třídním učitelem zjišťuje vzdělávací potřeby žáků a ve spolupráci s výchovným poradcem zajišťuje odbornou diagnostiku. Na základě diagnostiky jsou konzultovány, plánovány a využívány vhodné metody a organizační postupy výuky. Žáci se zdravotním postižením i žáci mimořádně nadaní jsou integrováni v běžných třídách. Na základě odborného posudku poradenského pracoviště třídní učitel a další pedagogičtí pracovníci, ve spolupráci se zákonnými zástupci žáka vytváří a realizují individuální vzdělávací plán. Jeho struktura vychází z platné právní úpravy, je doplněna v případě potřeby dohodou o formě podílu žáka a spolupráce se zákonnými zástupci.při vzdělávání žáku se specifickými poruchami učení používáme metody a postupy speciální pedagogiky.řídíme se doporučením pedagogicko - psychologické poradny, se kterou velmi úzce spolupracujeme.vytváříme podnětné a vstřícné prostředí, používáme různé speciální didaktické pomůcky, pracovní sešity a alternativní učebnice a další kompenzační pomůcky dle doporučení odborných pracovišť. Škola umožňuje vyhledávat a rozvíjet talent a mimořádné nadání žáků. Při zjišťování mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného vyšetření sestavuje a realizuje individuální vzdělávací plán se strukturou dle právní úpravy. Mimořádně nadaní žáci mohou být přeřazeni do vyššího ročníku na základě komisionální zkoušky. V rámci výuky je zařazována práce v diferencovaných skupinách podle nadání žáka. Pro nadaného žáka učitel připravuje a zadává školní práci, která odpovídá a rozvíjí jeho schopnosti, dovednosti a nadání. Výuka anglického jazyka probíhá diferencovaně podle úrovně jazykových dovedností žáka. Školní družina Školní družina má funkci výchovně vzdělávací, relaxační, regenerační, kompenzační a sociální. Naše školní družina nabízí : bezpečný a přátelský prostor otevřenost a toleranci nestresující, estetické prostředí podnětný, rozmanitý program aktivity rozvíjející kreativitu činnosti podporující projevy individuálního nadání, ale i pocit sounáležitosti při týmové práci podporu iniciativy, nápaditosti a samostatnosti možnost setkávání s postiženými dětmi Školní družina usiluje o výchovu všestranně harmonicky rozvinutého člověka. Formou cílené motivace a nabídkou alternativních aktivit v širším časovém úseku se snaží nenásilnou formou zapojit děti do všech nabízených činností. Vyšším posláním je vytváření návyků na účelné trávení volného času. Činnosti jsou členěny na odpočinkové, rekreační a zájmové. Nelze mezi nimi vést obsahově přesnou hranici, jsou sdružovány do bloků. Součástí programu ŠD je i příprava na vyučování, uskutečňovaná většinou formou didaktických her a práce s encyklopediemi, časopisy, výukovými programy na počítačích nebo začleněním do jiných zájmových činností. Zájmové vzdělávání je založeno na přímých zážitcích z činnosti, vycházející částečně z individuální volby, dětské zvídavosti, potřeby zaměstnávat se, bavit se a sdílet se s ostatními. Program je naplňován formou pravidelné činnosti (individuální, týmová práce a práce ve skupinách ), nabídkou odpočinkových i spontánních aktivit. Program školní družiny reflektuje vzdělávací obory základní školy zejména oblast Člověk a jeho svět. Je uplatňován integrovaný přístup plánování činností, náměty jsou sdružovány do tématických bloků

5 2.3.Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Žák MOTIVACE - chci se učit, chápu smysl učení, učení mne baví ŘÍZENÍ - plánuji a organizuji své učení REALIZACE - shromažďuji a zpracovávám informace, vyvozuji závěry APLIKACE- dovedu poznatky a dovednosti využívat SEBEHODNOCENÍdovedu se hodnotit Učitel objasňuje žákovi potřebu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení, umožňuje žákovi poznávat nové věci, skutečnosti, události, zadává žákovi úkoly, které mu pomáhají získávat nové dovednosti důležité pro život, poskytuje žákovi příležitost zkoumat proč věci fungují, skutečnosti existují, události se stávají, umožňuje žákovi poznávat smysl a cíl učení, které mu pomůže pochopit okolní svět v různých souvislostech a nalézt svoje místo v něm, objevovat a řešit problémové situace, podporuje u žáka pozitivní vztah k učení, k oblíbeným předmětům, konkrétním činnostem,jeho iniciativu, umožňuje žákovi prezentovat výsledky svojí práce, sleduje jeho úspěšnost, podporuje a oceňuje každý pokrok v učení a tím u žáka vzbuzuje příjemné pocity, radost a sebevědomí, netrestá žáka za chyby, učí jej s chybou pracovat, podporuje v žákovi pocit zodpovědnosti a zároveň hrdosti za své výsledky učení. vede žáka k plánování vlastního učení - co se má učit, z čeho a kdy, co je hlavní, důležité a méně důležité, vede žáka k plánování toho, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kde jsou jeho slabiny, v čem má mezery, jak je může odstranit, pomáhá žákovi v organizaci vlastního učení, spoluvytváří jeho časové, materiální a prostorové podmínky, vysvětluje jejich význam pro efektivní učení, vybírá, zařazuje a procvičuje vhodné způsoby, metody a strategie učení s ohledem na efektivnost učení a individuální schopnosti žáka, vnímá i aktivně zjišťuje vzdělávací potřeby žáka, se zajímá, jak žákovi vyhovuje zvolený způsob výuky, navrhuje žákovi operativní změny ve vlastním učení, vede jej k flexibilitě v učení na základě sebereflexe. vede žáka k pozornému naslouchání, samostatnému pozorování, čtení s porozuměním a experimentování, zadává úkoly, při kterých je žák nucen vyhledávat a kombinovat informace z různých zdrojů, třídit je, porovnávat a kriticky posuzovat, vede žáka k používání obecně užívaných termínů, znaků a symbolů, pomáhá žákovi uvádět věci, pojmy do souvislostí, propojovat je do širších celků s poznatky z různých vzdělávacích oblastí, umožňuje žákovi vytvářet si komplexnější pohled na přírodní, společenské a sociokulturní jevy, vybízí žáka ke kladení otázek v případě, že není schopen zcela nebo i částečně informace pochopit, propojovat a systematizovat, vede a pomáhá žákovi ve vyvozování závěrů z jeho procesu poznávání pro využití v budoucnosti formou zpracování přehledů, poznámek, grafů, shrnutí, dokumentace. objasňuje žákovi na konkrétních přírodních a společenských jevech, událostech a praktických situacích jeho dosaženou úroveň vzdělání, využitelnost jim získaných poznatků a dovedností, vede žáka k efektivnímu využívání osvojených poznatků, dovedností a postojů v dalším procesu učení, ve všech tvůrčích činnostech a praktickém životě vůbec. umožňuje žákovi posoudit vlastní pokrok, pomáhá žákovi určit překážky či problémy, které mu brání v efektivním učení vede žáka ke kritickému zhodnocení výsledků svého učení a diskusi o nich, pracuje s chybou žáka jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke zkvalitnění jeho učení.

6 Kompetence k řešení problémů Žák OBJEVENÍ PROBLÉMUdovedu problém nalézt a popsat ANALÝZA PROBLÉMU- dovedu problém rozebrat a směřovat k jeho vyřešení HYPOTÉZY ŘEŠENÍ- Dovedu přemýšlet variantně, varianty objevit a popsat VÝBĚR ŘEŠENÍdovedu stanovit kritéria, posoudit varianty, rozhodnout se Učitel klade žákovi otevřené otázky, zadává problémové úlohy či úlohy rozvíjející tvořivost, vytváří žákovi takové vhodné problémové situace, kde může využívat svoje schopnosti a dříve získané vědomosti a dovednosti, vede žáka ke vnímání nejrůznějších problémových situací ve škole i mimo ni, pomáhá žákovi rozpoznat problém a vede jej ke snaze problém pochopit, vede žáka k vyhledávání informací vhodných k popisu problému, umožňuje a pomáhá žákovi nacházet charakteristické (shodné, podobné, ale i odlišné) znaky popisující problém, vede žáka k co nejpřesnějšímu pojmenování problému. zadává úkoly žákovi způsobem, který umožňuje volbu různých postupů, umožňuje žákovi vyhledávat nové a používat dříve získané informace a metody vhodné k objevování různých variant rozboru problému, vede žáka k objevování dílčích problémů, jejich shodných, podobných a odlišných znaků, vlastností a charakteristik, vybízí žáka dílčí problémy pojmenovat, vytváří žákovi podmínky a vede jej k samostatnému promýšlení a plánování způsobu řešení problému, nabádá žáka k využívání vlastního úsudku a zkušeností. vede žáka k samostatnému hledání řešení problému, pomáhá žákovi hledat různé i netradiční, nečekané způsoby řešení, povzbuzuje žáka, aby se nenechal odradit případným dílčím nezdarem a vytrvale hledal možná řešení, směruje a vybízí žáka k objevování různých variant řešení problému, sleduje pokrok žáka při hledání řešení problému, umožňuje žákovi průběžnou sebekontrolu, vede žáka k posuzování nabízejících se řešení vzhledem k osvědčeným postupům, vyžaduje po žákovi volit vhodné způsoby popisu všech objevených variant řešení problému, ukazuje žákovi jak má formulovat hypotézy a jak má ověřovat jejich pravdivost pokusem či pozorováním, zadává žákovi úkol - nejvhodnější varianty formulovat jako hypotézy řešení. vede žáka k dokonalému poznání problému před rozhodnutím o jeho řešení, ukazuje, jak zvolit vhodná kritéria k posouzení správnosti, vhodnost zvoleného řešení, vyžaduje na žákovi vytrvalé sledování konečného a úplného řešení problému, nejen jeho dílčí úpravu, vede žáka k neustálému sledování stanovených kritérií, k cílevědomému, systematickému a objektivnímu posuzování hypotéz řešení, požaduje na žákovi obhajobu svých posouzení variant výběru, vede žáka k uvědomění si zodpovědnosti za konečný výsledek a sebekritickému hodnocení své činnosti, vede žáka k vybrání nejvhodnější varianty řešení na základě stanovených kritérií, kritického posouzení a srovnávání se zadáním, ukazuje žákovi, jak výsledky své činnosti zhodnotí, např. zodpovězením otázek: "Je problém vyřešen?" Pokud ano: "Je vyřešen kvalitně?" Pokud ano:"nedal se vyřešit ještě lépe?" umožňuje žákovi svoje zvolené řešení obhájit, vede žáka, aby byl přístupný ke kritice, poznámkám a doporučením, jež problém mohou pomoci vyřešit lépe

7 Kompetence komunikativní Žák VYJADŘOVÁNÍdovedu formulovat své myšlenky a názory, vyjadřovat se písemně i ústně, logicky, výstižně, srozumitelně a kultivovaně DISKUSE- dovedu naslouchat, porozumět, reagovat, argumentovat INFORMACE- dovedu informace vyhledávat, zpracovat, pochopit a využívat Učitel vede žáka k tvorbě vlastních myšlenek a názorů soustředěným promýšlením problémů od jednoduchých po složitější, vede žáka k tomu, aby svoje myšlenky a názory formuloval a předával okolí ve srozumitelné podobě, požaduje po žákovi, aby svoje myšlenky a názory logicky uspořádal, umožňuje žákovi své uspořádané myšlenky a názory vyjádřit písemnou i ústní formou, požaduje po žákovi, aby se vyjadřoval výstižně a srozumitelně bez zbytečných (nadbytečných) slov, opakování již řečeného, spisovně a bez vulgarismů, vede žáka k vyjadřování se bez přílišných gest a emocí, vede žáka ke kultivovanému písemnému projevu a celkově vzhledné úpravě dokumentů. vede žáka k soustředěnému naslouchání hovoru druhých lidí a nerozptylování se jinou činností při hovoru, se snaží udržovat při hovoru s žákem oční kontakt, totéž doporučuje ostatním žákům při sledování hovoru, stanoví společně s žáky pravidla vedení diskuse, např. nerušit hovor jiných, neskákat do řeči, promluvy druhých lidí vnímat, umožňuje žákům dle situace promlouvat v rodném i cizím jazyce, požaduje po žákovi porozumění smyslu delšího textu, přibližnou reprodukci kratšího textu a přesnou reprodukci pojmů, vybízí žáka, aby si domyslel z kontextu věty (projevu) význam některých jemu neznámých cizích slov, zadává žákovi úkol najít a sledovat podstatné myšlenky a fakta v promluvě druhých lidí, vede žáka k tomu, aby odlišoval fakta od smyšlenek a osobních názorů, myšlenkově zaznamenával nepravdy, pomluvy, nepřesnosti, chyby, připravuje žáka na tyto nesrovnalosti vhodně reagovat, umožňuje žákovi přihlásit se ve vhodný okamžik a vhodným způsobem o slovo, navozuje situace, kdy žák může vhodným a taktním způsobem vstoupit do hovoru bezprostředně, vede žáka k prosazování svých myšlenek a názorů při zachování stanovených pravidel, umožňuje žákovi za své názory a myšlenky trpělivě bojovat vhodnými prostředky, vede žáka k tomu, aby si k obhajobě svých myšlenek a názorů vždy připravil dostatek argumentů a tyto dovedl používat vhodným způsobem, vede žáka k tomu, aby byl schopen uznat a přijmout stanoviska a názory druhých, v odůvodněných případech těmto názorům ustoupit a přijmout kompromis a tak neprosazoval svoje názory a stanoviska za každou cenu. poskytuje žákovi přehled o různých zdrojích informací (písemných, zvukových, obrazových, multimediálních aj.), ukazuje a umožňuje, jak tyto informace z těchto zdrojů získávat při zachování zákona o informacích, zadává úkoly, při kterých žák bude informace zaznamenávat a třídit podle významu, hodnověrnosti, času a jiných vhodných kritérií, vede žáka, aby informace vyhodnocoval a vhodným způsobem a v různé formě ukládal, ukazuje žákovi, jak pochopit podstatu sdělované informace, jak rozlišit, co je v informaci důležité a co je málo důležité, nepodstatné, umožňuje žákovi k pochopení informace dohledat další poznatky, informace, které původní informaci zpřesňují, vede žáka k tomu, aby informaci posoudil, vytvořil si o ní vlastní názor a vhodným způsobem na ni reagoval (ústně, písemně, gesty ap.), vede žáka k tomu, aby získané informace aktivně využíval ve svůj prospěch ke každodenní činnosti ve škole, doma, v diskusích, připraktických činnostech a tyto informace poskytoval rovněž ve prospěch skupiny, společnosti

8 TECHNOLOGIEdovedu využívat informační a komunikační technologie VZTAHY- dovedu komunikovat s okolím pozitivně umožňuje žákovi získat přehled o základních prostředcích a technologiích, využívaných při práci s informacemi, zejména o výpočetní technice a jejím softwarovém vybavení, vede žáka k tomu, aby informace s využitím těchto prostředků zpracovával, třídil, ukládal, poskytoval umožňuje žákovi získat přehled o základních komunikačních prostředcích a technologiích (telefonu, mobilu, počítačových sítích, internetu, družicovém spojení aj.), vede žáka k tomu, aby tyto prostředky vhodným způsobem využíval ke komunikaci ve škole, doma, ve společnosti při zachování právních norem a etiky. vede žáky k používání různých forem aktivní komunikace s okolím, zařazuje úlohy, které žákovi ukazují, jak jeho komunikační schopnosti mohou přispívat k vytváření pozitivních vztahů kamarádství, přátelství, partnerství, spolupráce s ostatními lidmi (blahopřání, pozvánky, dopisy, dárečky, písničky ap.), vede žáka k využívání získaných komunikativních dovedností k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi. Kompetence sociální a personální Žák SKUPINA- dovedu aktivně a efektivně pracovat ve skupině, pozitivně ji ovlivňovat, pomáhat druhým a respektovat druhé Učitel umožňuje žákovi při řešení úkolů a problémů práci a diskusi ve skupinách různého složení, umožňuje žákovi, aby se aktivně podílel na řízení skupiny a tvorbě pravidel její práce, vede žáka k aktivnímu zapojení se do všech činností skupiny a účinné spolupráci, vede žáka k tomu, aby ze své pozice ve skupině kladně ovlivňoval kvalitu společné práce, vytváří příležitosti pro vzájemnou komunikaci žáků k danému úkolu, zadává úkoly, při kterých žáci spolupracují, umožňuje žákům diferencované výkony podle individuálních schopností, umožňuje žákům, aby si navzájem sdělovali svoje pocity a názory, umožňuje skupinám prezentovat výsledky své práce, vyžaduje důsledně dodržování pravidel, na kterých se skupina dohodla, formuluje společně s členy skupin cíl činnosti (úkolu) skupiny, se zajímá o názory, náměty a zkušenosti žáků z práce ve skupinách, umožňuje žákům spoluutvářet kritéria hodnocení práce skupiny, vyžaduje dokončování práce skupiny v dohodnuté kvalitě a termínech, důsledně rozlišuje procesy učení a hodnocení práce skupiny, vede žáka k ochotě přijímat ve skupině podle potřeby různé role, podporuje žáka, který vytváří dobrou atmosféru ve skupině nebo k ní přispívá, vede žáka k tomu, aby nepřenášel svoji špatnou náladu, emoce na členy skupiny, vede žáka k tomu, aby při jednání s lidmi jednal ohleduplně a s úctou a svým chováním a jednáním přispíval k upevňování dobrých mezilidských vztahů, vede žáka k tomu, aby kdykoliv v případě vzniklé potřeby poskytl pomoc druhému nebo o pomoc požádal jinou osobu, nemůže-li pomoci sám, vede žáka k tomu, aby dovedl ocenit zkušenosti a práci druhých lidí, respektoval jejich odlišné názory a přístupy na řešení daného úkolu, vede žáka k tomu, aby se poučil z toho, co si druzí lidé myslí, co říkají a co dělají. OSOBNOST_ dovedu se hodnotit, dovedu ocenit sám sebe, dovedu se ovládat umožňuje žákovi poznat, co dělá dobře, v čem je dobrý, vede žáka k tomu, aby byl schopen samostatně podporovat svoji sebedůvěru, vede žáka k tomu, aby se samostatně ovládal a řídil svoje jednání a chování, vede žáka k tomu, aby rozpoznal a ovládal svoje negativní emoce, umožňuje žákovi uvědomit si pocit uspokojení, poznat pocit z dobře vykonané práce, vede žáka k tomu, aby si vážil sám sebe, svojí práce, svých dobrých činů, chování a jednání

9 Kompetence občanské Žák MORÁLKA- respektuji druhé, dovedu se vcítit, odsuzuji násilí PRÁVO- mám základní právní vědomí Učitel reflektuje ve výuce společenské dění a problémy, stav společenské morálky, vede žáka k respektování jiného přesvědčení lidí, jejich barvy pleti, zdravotního postižení, sociálního postavení, zdůrazňuje žákovi význam vnitřních, duševních hodnot lidí ve srovnání s hodnotami materiálními, umožňuje žákovi vcítit se do situace jiných lidí navozováním podobných modelových situací, vede žáka k ochotě prožívat s těmito lidmi dobré i zlé, s porozuměním prožívat jejich pohnutky, city a vášně, ukazuje a objasňuje žákovi, jak rozpoznat útlak, hrubé zacházení, vede žáka k tomu, aby takovéto jednání odmítl, odsoudil a pochopil povinnost čelit fyzickému i psychickému násilí vlastními silami nebo z cizí pomocí, vede žáka k tomu, aby zajistil pomoc při zjištění jakéhokoliv násilí ve svém okolí s ohledem na svoje možnosti. reflektuje ve výuce negativní společenské jevy se zaměřením na kriminalitu mládeže, rodinné násilí, drogovou scénu, dopravní nehodovost, šikanu, mravnostní, násilnou a hospodářskou kriminalitu a organizovaný zločin, vede žáka k pochopení základních principů zákonů a společenských norem, umožňuje žákovi uvědomit si svoje práva i povinnosti ve škole i mimo školu. HUMANITA- dovedu jednat v krizových situacích KULTURA A SPORT-dovedu ctít tradice a kulturní dědictví, mám pozitivní postoj k umění a dovedu se zapojit do kultury a sportu ENVIROMENTdovedu chápat ekologické souvislosti, respektovat požadavky na životní prostředí a rozhodovat se ve prospěch zdraví reflektuje ve výuce společenské i přírodní události vyvolávající krizové situace, umožňuje žákovi seznámit se s příklady těchto krizových situací, jejich příčinami a následky, jakož i způsoby jejich odstraňování, vede žáka k zodpovědnému rozhodování se v krizových situacích a v situacích ohrožujících život a zdraví člověka, vede žáka k tomu, aby dle svých možností zabránil násilí a poskytl účinnou pomoc v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka, umožňuje na příkladech pochopit význam humanitární pomoci a charitativní činnosti různých organizací, spolků a jednotlivců. reflektuje ve výuce tradice, kulturní a sportovní dění doma i v zahraniční, vede žáka k respektování, úctě a ochraně našich tradic, kulturního i historického dědictví, podněcuje a prohlubuje u žáka pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, vede žáka k aktivnímu zapojení se do kulturního dění a sportovních aktivit, umožňuje a ukazuje žákovi, jak propagovat kulturní a sportovní dění a pozitivně ovlivňovat ostatní. reflektuje ve výuce aktuální problémy lidstva, života na planetě Zemi, vede žáka k pochopení základních ekologických souvislostí a enviromentálních problémů lidstva, vede žáka k respektování požadavků na kvalitní životní prostředí a jejich uvědomělému prosazování, vede žáka k rozhodování se v zájmu podpory a ochrany zdraví svého i ostatních

10 Kompetence pracovní Žák MANUÁLNÍ ZRUČNOST- dovedu manuálně pracovat, pracovat podle návodu a kvalitně, adaptovat se v práci a práci dokončit Učitel umožňuje žákovi prakticky používat různé pracovní materiály, nástroje a vybavení, vede žáka k práci podle návodu, vyžaduje dodržovat vymezená pravidla, postupy a závazky, mění žákům pracovní podmínky a tím je vede k tomu, aby se dovedli novým podmínkám přizpůsobit, vyžaduje na žákovi pracovat kvalitně a hospodárně, umožňuje žákovi pochopit funkčnost a společenský význam jednotlivých pracovních činností, důsledně vyžaduje dokončení rozdělané práce, vede žáka k zodpovědnosti za výsledek své práce. BEZPEČNOST PRÁCEdovedu pracovat bezpečně tak, abych neohrozil sebe a své okolí PROFESE- dovedu využívat své znalosti, dovednosti a zkušenosti a rozhodnout se při volbě povolání PODNIKÁNÍ- dovedu rozvíjet své podnikatelské myšlení ukazuje a vede žáka k tomu, jak posoudit zdravotní a bezpečnostní rizika jednotlivých pracovních činností, umožňuje žákovi prakticky poznat bezpečné nástroje, pomůcky a vybavení, ukáže žákovi pravidla jejich bezpečného použití, vyžaduje důsledné dodržování pravidel bezpečné práce, vede žáka k tomu, aby svoji pracovní činnost a její výsledek posuzoval i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, vede žáka k tomu, aby při pracovních činnostech chránil životní prostředí, materiální, kulturní a společenské hodnoty. reflektuje ve výuce svoje životní zkušenosti a situaci na trhu práce, vede žáka k tomu, aby maximálně využil svoje znalosti, dovednosti a zkušenosti získané v jednotlivých oblastech vzdělávání v zájmu vlastního rozvoje i i svojí profesní přípravy, vede žáka k tomu, aby činil podložená a uvážlivá rozhodnutí o svém dalším vzdělávání a profesním zaměření. reflektuje ve výuce pozitivní i negativní zkušenosti z podnikání doma i v zahraničí, umožňuje žákovi rozvíjet jeho podnikatelské myšlení, poskytuje žákovi orientaci v základních podnikatelských aktivitách kolem podnikatelského záměru a jeho realizace, vede žáka k pochopení podstaty, cíle a rizika podnikání

11 Samostatný předmět Projektování 2.4. ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT Průřezové téma Tématický okruh Začleněn o v ročníku Začleněno jako Poznámka Rozvoj schopností poznávání 1. Sebepoznání a sebepojetí 2. Seberegulace a sebeorganizace 3. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Psychohygiena 5. Kreativita 4. Poznávání lidí 1. Mezilidské vztahy 7. Komunikace 6. Kooperace a kompetice 7. Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 8. Hodnoty, postoje, praktická etika 9. VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA Občanská společnost a škola 2.,6. Občan, občanská společnost a stát 3.,7. Formy participace občanů v politickém životě 4.,8. VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Principy demokracie jako formy vlády a způsobu vládnutí 5.,9. vládnutírozhodování Evropa a svět nás zajímá 3., 6 Objevujeme Evropu a svět 4.,7. Jsme Evropané 5.,8. Kulturní diference 6. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Lidské vztahy 2. Etnický původ 3. Podpora multikulturality 8. Princip sociálního smíru a solidarity 9. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy 2., 6 Základní podmínky života 1.,3.,7. Lidské aktivity a problémy životního prostředí 4.,8. Vztah člověka k prostředí 5.,9. Kritické čtení, poslouchání a pozorování mediálních sdělení 2. MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 5. Stavba mediálních sdělení 6. Vnímání autora mediálních sdělení 7. Fungování a vliv médií ve společnosti 1.,4. Tvorba mediálního sdělení 8.,9. Práce v realizačním týmu 8.,

12 3. UČEBNÍ PLÁN 3.1. Celkový 1. STUPEŇ Vzdělávací oblasti (obory) SVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk 9 9 Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie 1 1 Informační a komunikační technologie 1 1 Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět 12 0 Člověk a zdraví Tělesná výchova Umění a kultura Hudební výchova 5 0 Výtvarná výchova Člověk a svět práce 5 5 Člověk a svět práce 5 0 Doplňující vzdělávací obory Dramatická výchova Projektování Celková povinná časová dotace (základní + disponibilní)

13 2. STUPEŇ Vzdělávací oblasti (obory) SVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika 16 0 Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 2 1 Člověk a společnost Dějepis 8 0 Výchova k občanství 4 0 Člověk a příroda Fyzika 8 0 Chemie 4 0 Přírodopis 8 0 Zeměpis 8 0 Člověk a zdraví Výchova ke zdraví 3 0 Tělesná výchova 8 0 Umění a kultura Hudební výchova 4 0 Výtvarná výchova 6 0 Člověk a svět práce 3 3 Člověk a svět práce 3 3 Doplňující vzdělávací obory Dramatická výchova 1) Další cizí jazyk 1) Projektování Další volitelné předměty 1) Celková povinná časová dotace (základní + disponibilní)

14 3.2. ROČNÍKOVÝ 1.STUPEŇ Vzdělávací oblasti (obory) SVP RVP 2. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie 1 1 Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Člověk a zdraví Tělesná výchova Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a svět práce 5 5 Člověk a svět práce Doplňující vzdělávací obory Dramatická výchova Projektování Celkem základní dotace Celkem disponibilní dotace Celkem v ročníku

15 2. STUPEŇ Vzdělávací oblasti (obory) SVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis 2 l+l 2 l+l Člověk a zdraví Výchova ke zdraví l Tělesná výchova Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a svět práce 3 3 Člověk a svět práce Doplňující vzdělávací obory Další cizí jazyk 1) Dramatická výchova 3)4) Projektování Další volitelné předměty 2) Celkem základní dotace Celkem disponibilní dotace Celkem v ročníku ) - volitelný (0+2) ; 2 - volitelný (0+2) ; 3)v 7.,8.,9. roč. - volitelný (0+2); 4) v 6. ročníku povinný Poznámky: Školní učební plán (ŠUP) v souladu s Rámcovým učebním plánem (RUP) stanovuje: začlenění a časové dotace pro jednotlivé vzdělávací oblasti (obory) na daném stupni využití disponibilní časové dotace v jednotlivých ročnících předmět Projektování je vytvořen z průřezových témat a je povinný ve všech ročnících

16 4. UČEBNÍ OSNOVY 4.1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace je realizována v povinných vyučovacích předmětech český jazyk a literatura, anglický jazyk, volitelných předmětech německý jazyk, literárně-jazykovědné praktikum, cvičení k přijímacím zkouškám z českého jazyka, dramatická výchova a tvorba školního časopisu. Společným cílem je vybavit žáky takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožňují správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a prosazovat výsledky svého poznávání. Jazykové vzdělávání chápeme jako cestu k rozvoji přesného a logického myšlení, jako prostředek ke sdělování myšlenek a pocitů ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura má mezi vyučovacími předměty významné postavení. Dovednosti, které si žáci během této výuky osvojují, umožňují získávání poznatků ve všech dalších oborech. Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vyučujeme od 1. do 9. ročníku. Časové dotace se v jednotlivých ročnících liší. Předmět je formálně členěn na tři okruhy: jazykovou výchovu, slohovou a komunikační výchovu a literární výchovu. V 1. a 2. třídě je dále vyčleněno psaní. Stěžejním úkolem pro žáky 1. stupně je naučit se číst a psát, zvládnout základy mluvnice a pravopisu a tyto znalosti soustavně a důkladně upevňovat. Výuka je realizována v kmenových učebnách, někdy v učebně informatiky. Na 2. stupni je kladen důraz na rozvoj komunikačních schopností, tvůrčí činnost, spolupráci, čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání informací a rozvoj schopnosti umět se učit. Hlavní formou realizace předmětu je vyučovací hodina, zařazujeme i krátkodobé či dlouhodobé projekty. Dalším způsobem naplňování cílů předmětu budou návštěvy knihovny, divadelních a filmových představení, práce s knihou a vyhledávání informací a textů prostřednictvím internetu. Při výuce volíme především metody, které podporují samostatnost a spolupráci dětí, aktivitu a tvořivost, vyhodnocování a řešení problémů, formulování a ověřování vlastních názorů a jejich aplikaci v praxi. Na vyučovací předmět Český jazyk a literatura navazují průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských globálních souvislostech, Multikulturní výchova a Mediální výchova, která jsou začleněna ve vyučovacím předmětu Projektování. Na druhém stupni si mohou žáci vybrat k doplnění znalostí volitelný předmět literárně-jazykovědné praktikum, cvičení k přijímacím zkouškám z českého jazyka, dramatická výchova a tvorba školního časopisu

17 UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU Ročník Dotace Povinnost povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný 1. ROČNÍK - DOTACE: 8, POVINNÝ Komunikační a slohová výchova Žák čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti, porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti, respektuje postupně stanovená komunikační pravidla v rozhovoru, snaží se pečlivě vyslovovat a dovede opravit svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost, v krátkých mluvených projevech se snaží správně dýchat a volí vhodné tempo řeči, používá vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči, v běžných školních i mimoškolních situacích, na základě vlastních zážitků vytvoří krátký mluvený projev, získává základní hygienické návyky spojené se psaním, píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; dovede ohodnotit vlastní písemný projev, dovede psát správně jednoduchá sdělení, seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a dovede je popsat Praktické čtení Naslouchání Mluvený projev Písemný projev Jazyková výchova Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky, chápe významy vybraných slov a snaží seje porovnávat, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podražená, porovnává a třídí slova podle zobecněného významu - děj, věc, okolnost, vlastnost Zvuková stránka jazyka Slovní zásoba Literární výchova Žák čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku, vyjadřuje své pocity z přečteného textu, Tvořivé činnosti s literárním textem Zážitkové čtení a naslouchání

18 2. ROČNÍK - DOTACE: 8, POVINNÝ Komunikační a slohová výchova Žák plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti, porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti, respektuje dohodnutá komunikační pravidla v rozhovoru, snaží se pečlivě vyslovovat, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost, v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči, používá různé verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích, na základě vlastních zážitků vytvoří krátký mluvený projev, zvládá většinu základních hygienických návyků spojených se psaním,píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev, píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh, Praktické čtení Naslouchání Mluvený projev Písemný projev Jazyková výchova Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky, porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná, porovnává a třídí slova podle zobecněného významu - děj, věc, okolnost, vlastnost, rozlišuje slovní druhy v základním tvaru- podstatná jména a slovesa, spojuje věty do jednodušších souvětí, snaží se rozlišovat v textu druhy vět podle postoje mluvčího, píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách; dě, tě, ně, ú/ě, bě, pě, vě, mě - mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování, Literární výchova Žák čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku, vyjadřuje své pocity z přečteného textu, rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění, dovede pracovat s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností Zvuková stránka jazyka Slovní zásoba Tvarosloví Skladba Pravopis Poslech literárních textů Tvořivé činnosti s literárním textem

19 3. ROČNÍK - DOTACE: 8, POVINNÝ Komunikační a slohová výchova Žák plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti, porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti, respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru, pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost, v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči, volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích, na základě vlastních zážitků vytvoří krátký mluvený projev, zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním, píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev, píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení, seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh, Praktické čtení Naslouchání Mluvený projev Písemný projev Jazyková výchova Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky, porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná, porovnává a třídí slova podle zobecněného významu - děj, věc, okolnost, vlastnost, rozlišuje slovní druhy v základním tvaru,užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves, spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy, rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky, odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ě, bě, pě, vě, mě mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování, Zvuková stránka jazyka Slovní zásoba Tvarosloví Skladba Pravopis Literární výchova Žák čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku, vyjadřuje své pocity z přečteného textu, rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění, pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností Poslech literárních textů Zážitkové čtení a naslouchání Tvořivé činnosti s literárním textem Základní literární pojmy

20 4.ROČNÍK - DOTACE: 7, POVINNÝ Komunikační a slohová výchova Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas, rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace podle pokynů zaznamenává, posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení, reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta, je schopen vést dialog, telefonický rozhovor, dovede používat různou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru, píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry (oznámení, zpráva), sestaví jednoduchou osnovu vyprávění a na jejím základě vytvoří krátký mluvený nebo písemný projev Praktické čtení Naslouchání Mluvený projev Písemný projev Jazyková výchova Žák porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová, rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku, určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu, rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary, vyhledává základní skladební dvojici, odlišuje větu jednoduchou a souvětí, užívá vhodných spojovacích prostředků je seznámen s odlišným psaním i/y ve slovech po obojetných souhláskách, je seznámen se základními příklady syntaktického pravopisu (shoda přísudku s podmětem) Literární výchova Žák vyjadřuje své dojmy z četby, volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní jednoduchý literární text na dané téma, rozlišuje některé typy uměleckých a neuměleckých textů, při jednoduchém rozboru literárních textů používá některé základní literární pojmy Zvuková stránka jazyka Slovní zásoba a tvoření slov Tvarosloví Skladba Pravopis Zážitkové čtení a naslouchání Tvořivé činnosti s literárním textem Základní literární pojmy

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti 29 3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 1. 9. ročník 1. ročník 9 hodin týdně 2. a 3. ročník 10

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura 5. Učební osnovy 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Obor: Předmět: Charakteristika předmětu český jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor se realizuje v předmětu

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura ČESKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí Název kompetence

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy . Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas - rozlišuje podstatné

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace OSV sebepoznání a sebepojetí (sebekontrola při výslovnosti)

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu.

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu. vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

1. Český jazyk a literatura

1. Český jazyk a literatura 1. Český jazyk a literatura 23 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň 5.8.3 Dramatická výchova Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň Dramatická výchova je doplňujícím předmětem vzdělávací oblasti Umění a kultura. V hodinách dramatické výchovy se žáci seznamují

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - Žák: - zvládne

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět -5 hodin týdně

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ

5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ 5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Hlavním cílem vyučovacího předmětu je vést žáka

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák podává stručně a jasně informaci Výstižně a jasně vede telefonní rozhovor, zanechává vzkaz na záznamníku Napíše dopis s vhodným oslovením a správnou adresou Žák píše správně jednoduché komunikační

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Komunikace v českém jazyce Charakteristika předmětu V předmětu Komunikace v českém jazyce je realizován obsah vzdělávací oblasti Jazyk

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu Předmět: Ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk Cizí jazyk

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Osobnostní a sociální výchova abecedu - seznamuje se s rozdíly v české abecedě a anglické Rozvoj schopností poznávání

Více

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk 6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním cílem je postupné

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk je součástí

Více

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. 5.1.1 Český jazyk a literatura 1. stupeň

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. 5.1.1 Český jazyk a literatura 1. stupeň 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury je podstatným znakem

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

ŠVP ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT

ŠVP ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU MOTIVAČNÍ NÁZEV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT ÚDAJE O ŠKOLE Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ADRESA, KONTAKTY ŘEDITEL ŠKOLY KOORDINÁTOR ŠVP PRÁVNÍ

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura jsou

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 3. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna

Více

CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTIVAČNÍ NÁZEV. PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1

CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTIVAČNÍ NÁZEV. PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 NÁZEV PROGRAMU MOTIVAČNÍ NÁZEV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ADRESA, KONTAKTY ŘEDITEL ŠKOLY KOORDINÁTOR ŠVP PRÁVNÍ

Více

Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7

Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7 Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7 Výstup rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnici, v autentických materiálech s využitím vizuální opory vyhledá v textu známé výrazy, fráze a informace

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník)

ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník) ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce Českého jazyka v 2. období žáci opakují a prohlubují své znalosti z 1. období. V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat

Více