1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE"

Transkript

1 - 1 -

2 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠVP Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Výchovné a vzdělávací strategie Začlenění průřezových témat UČEBNÍ PLÁN Celkový Ročníkový UČEBNÍ OSNOVY Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a svět práce Člověk a svět práce Doplňující vzdělávací obory Další cizí jazyk Dramatická výchova Projektování Další volitelné předměty ŠKOLNÍ PROJEKTY HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Hodnocení žáků Autoevaluace školy Evaluace vnější Autoevaluace Plán evaluace učitele Plán autoevaluace učitele 113 Příloha č.1 Příloha č.2 Příloha č.3 Příloha č.4 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků výpis ze Školního řádu Standardy - Český jazyk a literatura Standardy - Matematika Standardy - Anglický jazyk - 2 -

3 1.Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Dambořice, okres Hodonín Motivační název: Máš na to! Předkladatel: Základní škola Dambořice, okres Hodonín Dambořice, Farní 466 Ředitelka: Mgr. Drahomíra Bekova Koordinátor ŠVP: Ing. Miroslav Martiňák Tel.: Zřizovatel: Obec Dambořice Kontakt: Fax: CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠVP 2.1. Charakteristika školy Základní škola v Dambořicích je vesnická škola s více jak stoletou tradicí. Je to plně organizovaná základní škola s kapacitou 250 žáků, jejíž hlavní činností je poskytování základního vzdělání dětem, obvykle ve věku od šesti do patnácti let. Dalšími součástmi školy jsou školní družina a školní kuchyň s jídelnou. Škola je umístěna nedaleko centra obce. Prostorové podmínky lze vzhledem k počtu žáků označit jako nadstandardní. Výuka probíhá v 9 kmenových třídách a dále v odborných učebnách: počítačové učebně, laboratoři fyziky a chemie, učebně výtvarné výchovy, keramické dílně, dílně na pracovní činnosti, cvičné školní kuchyni a multimediální učebně s interaktivní tabulí. Pro samostatné studium je žákům k dispozici knihovna s přístupem na internet a multifunkčním zařízením pro zpracování úkolů. Součástí školy je rovněž nová prostorná tělocvična s moderním vybavením pro kolektivní sporty a gymnastiku. Vedle školy je sportovní areál, který též využívají žáci školy, v zimě je přestaven na umělé kluziště. Škola je vybavena jednou počítačovou učebnou s připojením k internetu (dvanáct žákovských počítačových stanic a jedna učitelská, laserová tiskárna, scanner). Pracovníci školy mohou využívat k výuce další stolní počítače, notebooky, dataprojektor, digitální kameru, digitální fotoaparáty, tiskovou a reprodukční technikou, televizory. Počítačová síť umožňuje v prostorách školy bezdrátové i pevné připojení k internetu. Škola má bezbariérový přístup a disponuje schodištní plošinou pro tělesně handicapované osoby a výtahem.. Pedagogický sbor školy tvoří vedení školy - ředitelka a její zástupce, pět učitelů 1.stupně, pět učitelů 2.stupně a dvě vychovatelky školní družiny. Škola zaměstnává rovněž asistentku pedagoga. Ve sboru jsou čtyři muži. Základní škola v současné době nerozvíjí žádný dlouhodobý systematický projekt mezinárodní spolupráce. Ve škole je zřízena Školská rada. Při organizování školních a mimoškolních akcí se školou spolupracují SRPŠ a organizace zřízené v obci Dambořice. Základní škola organizuje třídní schůzky, dny otevřených dveří, kulturní akce a vystoupení. Mezi další formy komunikace a spolupráce s rodiči patří individuální konzultace a každoroční zjišťování názorů na dílčí problémy vzdělávání v základní škole formou anket a dotazníků. Vedení školy, výchovná poradkyně a koordinátor prevence úzce spolupracují při řešení výchovných a vzdělávacích problémů s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Hodoníně a Brně, se školskou komisí obce Dambořice, s odborem sociálních věcí v Kyjově a s Policií České republiky. Se zřizovatelem udržuje vedení školy pravidelné kontakty. Vzájemnou informovanost všech výše uvedených subjektů pomáhají udržovat i některá místní média, Zpravodaj obce Dambořice, deník Slovácko, obecní televizní infokanál a webové stránky školy

4 2.2. Charakteristika ŠVP Motivační název MÁŠ NA TO! je tvořen počátečními písmeny pojmů, které vystihují priority školy v celém období základního vzdělávání žáka a charakterizují naši školu. M- malá A- angažovaná Š- škola N- nového A- a T- tvořivého O- občana Mezi další pojmy, které charakterizují naše směřování lze zařadit : dovednosti, aktivita, morálka, bezpečí, organizace, rodina, efektivita, vědomosti, sport, tvořivost, umění, pracovitost. Cílem školy je připravit komplexně každého žáka na cestu náročným osobním a profesním životem a vybavit jej potřebnými životnímu kompetencemi: - DOVEDU poznávat, tvořit, existovat, žít jako jedinec i jako člen skupiny, společnosti. - Jsem SCHOPEN vnímat sebe i okolí, přispět k vytváření hodnot, šířit porozumění, potlačovat rozpory a násilí. - Moje POSTOJE jsou v souladu s obecně platnými normami a tradicemi rodiny a společnosti. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných Škola je otevřená žákům se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním, sociálním znevýhodněním i žákům talentovaným. Asistent pedagoga ve spolupráci s třídním učitelem zjišťuje vzdělávací potřeby žáků a ve spolupráci s výchovným poradcem zajišťuje odbornou diagnostiku. Na základě diagnostiky jsou konzultovány, plánovány a využívány vhodné metody a organizační postupy výuky. Žáci se zdravotním postižením i žáci mimořádně nadaní jsou integrováni v běžných třídách. Na základě odborného posudku poradenského pracoviště třídní učitel a další pedagogičtí pracovníci, ve spolupráci se zákonnými zástupci žáka vytváří a realizují individuální vzdělávací plán. Jeho struktura vychází z platné právní úpravy, je doplněna v případě potřeby dohodou o formě podílu žáka a spolupráce se zákonnými zástupci.při vzdělávání žáku se specifickými poruchami učení používáme metody a postupy speciální pedagogiky.řídíme se doporučením pedagogicko - psychologické poradny, se kterou velmi úzce spolupracujeme.vytváříme podnětné a vstřícné prostředí, používáme různé speciální didaktické pomůcky, pracovní sešity a alternativní učebnice a další kompenzační pomůcky dle doporučení odborných pracovišť. Škola umožňuje vyhledávat a rozvíjet talent a mimořádné nadání žáků. Při zjišťování mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného vyšetření sestavuje a realizuje individuální vzdělávací plán se strukturou dle právní úpravy. Mimořádně nadaní žáci mohou být přeřazeni do vyššího ročníku na základě komisionální zkoušky. V rámci výuky je zařazována práce v diferencovaných skupinách podle nadání žáka. Pro nadaného žáka učitel připravuje a zadává školní práci, která odpovídá a rozvíjí jeho schopnosti, dovednosti a nadání. Výuka anglického jazyka probíhá diferencovaně podle úrovně jazykových dovedností žáka. Školní družina Školní družina má funkci výchovně vzdělávací, relaxační, regenerační, kompenzační a sociální. Naše školní družina nabízí : bezpečný a přátelský prostor otevřenost a toleranci nestresující, estetické prostředí podnětný, rozmanitý program aktivity rozvíjející kreativitu činnosti podporující projevy individuálního nadání, ale i pocit sounáležitosti při týmové práci podporu iniciativy, nápaditosti a samostatnosti možnost setkávání s postiženými dětmi Školní družina usiluje o výchovu všestranně harmonicky rozvinutého člověka. Formou cílené motivace a nabídkou alternativních aktivit v širším časovém úseku se snaží nenásilnou formou zapojit děti do všech nabízených činností. Vyšším posláním je vytváření návyků na účelné trávení volného času. Činnosti jsou členěny na odpočinkové, rekreační a zájmové. Nelze mezi nimi vést obsahově přesnou hranici, jsou sdružovány do bloků. Součástí programu ŠD je i příprava na vyučování, uskutečňovaná většinou formou didaktických her a práce s encyklopediemi, časopisy, výukovými programy na počítačích nebo začleněním do jiných zájmových činností. Zájmové vzdělávání je založeno na přímých zážitcích z činnosti, vycházející částečně z individuální volby, dětské zvídavosti, potřeby zaměstnávat se, bavit se a sdílet se s ostatními. Program je naplňován formou pravidelné činnosti (individuální, týmová práce a práce ve skupinách ), nabídkou odpočinkových i spontánních aktivit. Program školní družiny reflektuje vzdělávací obory základní školy zejména oblast Člověk a jeho svět. Je uplatňován integrovaný přístup plánování činností, náměty jsou sdružovány do tématických bloků

5 2.3.Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Žák MOTIVACE - chci se učit, chápu smysl učení, učení mne baví ŘÍZENÍ - plánuji a organizuji své učení REALIZACE - shromažďuji a zpracovávám informace, vyvozuji závěry APLIKACE- dovedu poznatky a dovednosti využívat SEBEHODNOCENÍdovedu se hodnotit Učitel objasňuje žákovi potřebu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení, umožňuje žákovi poznávat nové věci, skutečnosti, události, zadává žákovi úkoly, které mu pomáhají získávat nové dovednosti důležité pro život, poskytuje žákovi příležitost zkoumat proč věci fungují, skutečnosti existují, události se stávají, umožňuje žákovi poznávat smysl a cíl učení, které mu pomůže pochopit okolní svět v různých souvislostech a nalézt svoje místo v něm, objevovat a řešit problémové situace, podporuje u žáka pozitivní vztah k učení, k oblíbeným předmětům, konkrétním činnostem,jeho iniciativu, umožňuje žákovi prezentovat výsledky svojí práce, sleduje jeho úspěšnost, podporuje a oceňuje každý pokrok v učení a tím u žáka vzbuzuje příjemné pocity, radost a sebevědomí, netrestá žáka za chyby, učí jej s chybou pracovat, podporuje v žákovi pocit zodpovědnosti a zároveň hrdosti za své výsledky učení. vede žáka k plánování vlastního učení - co se má učit, z čeho a kdy, co je hlavní, důležité a méně důležité, vede žáka k plánování toho, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kde jsou jeho slabiny, v čem má mezery, jak je může odstranit, pomáhá žákovi v organizaci vlastního učení, spoluvytváří jeho časové, materiální a prostorové podmínky, vysvětluje jejich význam pro efektivní učení, vybírá, zařazuje a procvičuje vhodné způsoby, metody a strategie učení s ohledem na efektivnost učení a individuální schopnosti žáka, vnímá i aktivně zjišťuje vzdělávací potřeby žáka, se zajímá, jak žákovi vyhovuje zvolený způsob výuky, navrhuje žákovi operativní změny ve vlastním učení, vede jej k flexibilitě v učení na základě sebereflexe. vede žáka k pozornému naslouchání, samostatnému pozorování, čtení s porozuměním a experimentování, zadává úkoly, při kterých je žák nucen vyhledávat a kombinovat informace z různých zdrojů, třídit je, porovnávat a kriticky posuzovat, vede žáka k používání obecně užívaných termínů, znaků a symbolů, pomáhá žákovi uvádět věci, pojmy do souvislostí, propojovat je do širších celků s poznatky z různých vzdělávacích oblastí, umožňuje žákovi vytvářet si komplexnější pohled na přírodní, společenské a sociokulturní jevy, vybízí žáka ke kladení otázek v případě, že není schopen zcela nebo i částečně informace pochopit, propojovat a systematizovat, vede a pomáhá žákovi ve vyvozování závěrů z jeho procesu poznávání pro využití v budoucnosti formou zpracování přehledů, poznámek, grafů, shrnutí, dokumentace. objasňuje žákovi na konkrétních přírodních a společenských jevech, událostech a praktických situacích jeho dosaženou úroveň vzdělání, využitelnost jim získaných poznatků a dovedností, vede žáka k efektivnímu využívání osvojených poznatků, dovedností a postojů v dalším procesu učení, ve všech tvůrčích činnostech a praktickém životě vůbec. umožňuje žákovi posoudit vlastní pokrok, pomáhá žákovi určit překážky či problémy, které mu brání v efektivním učení vede žáka ke kritickému zhodnocení výsledků svého učení a diskusi o nich, pracuje s chybou žáka jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke zkvalitnění jeho učení.

6 Kompetence k řešení problémů Žák OBJEVENÍ PROBLÉMUdovedu problém nalézt a popsat ANALÝZA PROBLÉMU- dovedu problém rozebrat a směřovat k jeho vyřešení HYPOTÉZY ŘEŠENÍ- Dovedu přemýšlet variantně, varianty objevit a popsat VÝBĚR ŘEŠENÍdovedu stanovit kritéria, posoudit varianty, rozhodnout se Učitel klade žákovi otevřené otázky, zadává problémové úlohy či úlohy rozvíjející tvořivost, vytváří žákovi takové vhodné problémové situace, kde může využívat svoje schopnosti a dříve získané vědomosti a dovednosti, vede žáka ke vnímání nejrůznějších problémových situací ve škole i mimo ni, pomáhá žákovi rozpoznat problém a vede jej ke snaze problém pochopit, vede žáka k vyhledávání informací vhodných k popisu problému, umožňuje a pomáhá žákovi nacházet charakteristické (shodné, podobné, ale i odlišné) znaky popisující problém, vede žáka k co nejpřesnějšímu pojmenování problému. zadává úkoly žákovi způsobem, který umožňuje volbu různých postupů, umožňuje žákovi vyhledávat nové a používat dříve získané informace a metody vhodné k objevování různých variant rozboru problému, vede žáka k objevování dílčích problémů, jejich shodných, podobných a odlišných znaků, vlastností a charakteristik, vybízí žáka dílčí problémy pojmenovat, vytváří žákovi podmínky a vede jej k samostatnému promýšlení a plánování způsobu řešení problému, nabádá žáka k využívání vlastního úsudku a zkušeností. vede žáka k samostatnému hledání řešení problému, pomáhá žákovi hledat různé i netradiční, nečekané způsoby řešení, povzbuzuje žáka, aby se nenechal odradit případným dílčím nezdarem a vytrvale hledal možná řešení, směruje a vybízí žáka k objevování různých variant řešení problému, sleduje pokrok žáka při hledání řešení problému, umožňuje žákovi průběžnou sebekontrolu, vede žáka k posuzování nabízejících se řešení vzhledem k osvědčeným postupům, vyžaduje po žákovi volit vhodné způsoby popisu všech objevených variant řešení problému, ukazuje žákovi jak má formulovat hypotézy a jak má ověřovat jejich pravdivost pokusem či pozorováním, zadává žákovi úkol - nejvhodnější varianty formulovat jako hypotézy řešení. vede žáka k dokonalému poznání problému před rozhodnutím o jeho řešení, ukazuje, jak zvolit vhodná kritéria k posouzení správnosti, vhodnost zvoleného řešení, vyžaduje na žákovi vytrvalé sledování konečného a úplného řešení problému, nejen jeho dílčí úpravu, vede žáka k neustálému sledování stanovených kritérií, k cílevědomému, systematickému a objektivnímu posuzování hypotéz řešení, požaduje na žákovi obhajobu svých posouzení variant výběru, vede žáka k uvědomění si zodpovědnosti za konečný výsledek a sebekritickému hodnocení své činnosti, vede žáka k vybrání nejvhodnější varianty řešení na základě stanovených kritérií, kritického posouzení a srovnávání se zadáním, ukazuje žákovi, jak výsledky své činnosti zhodnotí, např. zodpovězením otázek: "Je problém vyřešen?" Pokud ano: "Je vyřešen kvalitně?" Pokud ano:"nedal se vyřešit ještě lépe?" umožňuje žákovi svoje zvolené řešení obhájit, vede žáka, aby byl přístupný ke kritice, poznámkám a doporučením, jež problém mohou pomoci vyřešit lépe

7 Kompetence komunikativní Žák VYJADŘOVÁNÍdovedu formulovat své myšlenky a názory, vyjadřovat se písemně i ústně, logicky, výstižně, srozumitelně a kultivovaně DISKUSE- dovedu naslouchat, porozumět, reagovat, argumentovat INFORMACE- dovedu informace vyhledávat, zpracovat, pochopit a využívat Učitel vede žáka k tvorbě vlastních myšlenek a názorů soustředěným promýšlením problémů od jednoduchých po složitější, vede žáka k tomu, aby svoje myšlenky a názory formuloval a předával okolí ve srozumitelné podobě, požaduje po žákovi, aby svoje myšlenky a názory logicky uspořádal, umožňuje žákovi své uspořádané myšlenky a názory vyjádřit písemnou i ústní formou, požaduje po žákovi, aby se vyjadřoval výstižně a srozumitelně bez zbytečných (nadbytečných) slov, opakování již řečeného, spisovně a bez vulgarismů, vede žáka k vyjadřování se bez přílišných gest a emocí, vede žáka ke kultivovanému písemnému projevu a celkově vzhledné úpravě dokumentů. vede žáka k soustředěnému naslouchání hovoru druhých lidí a nerozptylování se jinou činností při hovoru, se snaží udržovat při hovoru s žákem oční kontakt, totéž doporučuje ostatním žákům při sledování hovoru, stanoví společně s žáky pravidla vedení diskuse, např. nerušit hovor jiných, neskákat do řeči, promluvy druhých lidí vnímat, umožňuje žákům dle situace promlouvat v rodném i cizím jazyce, požaduje po žákovi porozumění smyslu delšího textu, přibližnou reprodukci kratšího textu a přesnou reprodukci pojmů, vybízí žáka, aby si domyslel z kontextu věty (projevu) význam některých jemu neznámých cizích slov, zadává žákovi úkol najít a sledovat podstatné myšlenky a fakta v promluvě druhých lidí, vede žáka k tomu, aby odlišoval fakta od smyšlenek a osobních názorů, myšlenkově zaznamenával nepravdy, pomluvy, nepřesnosti, chyby, připravuje žáka na tyto nesrovnalosti vhodně reagovat, umožňuje žákovi přihlásit se ve vhodný okamžik a vhodným způsobem o slovo, navozuje situace, kdy žák může vhodným a taktním způsobem vstoupit do hovoru bezprostředně, vede žáka k prosazování svých myšlenek a názorů při zachování stanovených pravidel, umožňuje žákovi za své názory a myšlenky trpělivě bojovat vhodnými prostředky, vede žáka k tomu, aby si k obhajobě svých myšlenek a názorů vždy připravil dostatek argumentů a tyto dovedl používat vhodným způsobem, vede žáka k tomu, aby byl schopen uznat a přijmout stanoviska a názory druhých, v odůvodněných případech těmto názorům ustoupit a přijmout kompromis a tak neprosazoval svoje názory a stanoviska za každou cenu. poskytuje žákovi přehled o různých zdrojích informací (písemných, zvukových, obrazových, multimediálních aj.), ukazuje a umožňuje, jak tyto informace z těchto zdrojů získávat při zachování zákona o informacích, zadává úkoly, při kterých žák bude informace zaznamenávat a třídit podle významu, hodnověrnosti, času a jiných vhodných kritérií, vede žáka, aby informace vyhodnocoval a vhodným způsobem a v různé formě ukládal, ukazuje žákovi, jak pochopit podstatu sdělované informace, jak rozlišit, co je v informaci důležité a co je málo důležité, nepodstatné, umožňuje žákovi k pochopení informace dohledat další poznatky, informace, které původní informaci zpřesňují, vede žáka k tomu, aby informaci posoudil, vytvořil si o ní vlastní názor a vhodným způsobem na ni reagoval (ústně, písemně, gesty ap.), vede žáka k tomu, aby získané informace aktivně využíval ve svůj prospěch ke každodenní činnosti ve škole, doma, v diskusích, připraktických činnostech a tyto informace poskytoval rovněž ve prospěch skupiny, společnosti

8 TECHNOLOGIEdovedu využívat informační a komunikační technologie VZTAHY- dovedu komunikovat s okolím pozitivně umožňuje žákovi získat přehled o základních prostředcích a technologiích, využívaných při práci s informacemi, zejména o výpočetní technice a jejím softwarovém vybavení, vede žáka k tomu, aby informace s využitím těchto prostředků zpracovával, třídil, ukládal, poskytoval umožňuje žákovi získat přehled o základních komunikačních prostředcích a technologiích (telefonu, mobilu, počítačových sítích, internetu, družicovém spojení aj.), vede žáka k tomu, aby tyto prostředky vhodným způsobem využíval ke komunikaci ve škole, doma, ve společnosti při zachování právních norem a etiky. vede žáky k používání různých forem aktivní komunikace s okolím, zařazuje úlohy, které žákovi ukazují, jak jeho komunikační schopnosti mohou přispívat k vytváření pozitivních vztahů kamarádství, přátelství, partnerství, spolupráce s ostatními lidmi (blahopřání, pozvánky, dopisy, dárečky, písničky ap.), vede žáka k využívání získaných komunikativních dovedností k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi. Kompetence sociální a personální Žák SKUPINA- dovedu aktivně a efektivně pracovat ve skupině, pozitivně ji ovlivňovat, pomáhat druhým a respektovat druhé Učitel umožňuje žákovi při řešení úkolů a problémů práci a diskusi ve skupinách různého složení, umožňuje žákovi, aby se aktivně podílel na řízení skupiny a tvorbě pravidel její práce, vede žáka k aktivnímu zapojení se do všech činností skupiny a účinné spolupráci, vede žáka k tomu, aby ze své pozice ve skupině kladně ovlivňoval kvalitu společné práce, vytváří příležitosti pro vzájemnou komunikaci žáků k danému úkolu, zadává úkoly, při kterých žáci spolupracují, umožňuje žákům diferencované výkony podle individuálních schopností, umožňuje žákům, aby si navzájem sdělovali svoje pocity a názory, umožňuje skupinám prezentovat výsledky své práce, vyžaduje důsledně dodržování pravidel, na kterých se skupina dohodla, formuluje společně s členy skupin cíl činnosti (úkolu) skupiny, se zajímá o názory, náměty a zkušenosti žáků z práce ve skupinách, umožňuje žákům spoluutvářet kritéria hodnocení práce skupiny, vyžaduje dokončování práce skupiny v dohodnuté kvalitě a termínech, důsledně rozlišuje procesy učení a hodnocení práce skupiny, vede žáka k ochotě přijímat ve skupině podle potřeby různé role, podporuje žáka, který vytváří dobrou atmosféru ve skupině nebo k ní přispívá, vede žáka k tomu, aby nepřenášel svoji špatnou náladu, emoce na členy skupiny, vede žáka k tomu, aby při jednání s lidmi jednal ohleduplně a s úctou a svým chováním a jednáním přispíval k upevňování dobrých mezilidských vztahů, vede žáka k tomu, aby kdykoliv v případě vzniklé potřeby poskytl pomoc druhému nebo o pomoc požádal jinou osobu, nemůže-li pomoci sám, vede žáka k tomu, aby dovedl ocenit zkušenosti a práci druhých lidí, respektoval jejich odlišné názory a přístupy na řešení daného úkolu, vede žáka k tomu, aby se poučil z toho, co si druzí lidé myslí, co říkají a co dělají. OSOBNOST_ dovedu se hodnotit, dovedu ocenit sám sebe, dovedu se ovládat umožňuje žákovi poznat, co dělá dobře, v čem je dobrý, vede žáka k tomu, aby byl schopen samostatně podporovat svoji sebedůvěru, vede žáka k tomu, aby se samostatně ovládal a řídil svoje jednání a chování, vede žáka k tomu, aby rozpoznal a ovládal svoje negativní emoce, umožňuje žákovi uvědomit si pocit uspokojení, poznat pocit z dobře vykonané práce, vede žáka k tomu, aby si vážil sám sebe, svojí práce, svých dobrých činů, chování a jednání

9 Kompetence občanské Žák MORÁLKA- respektuji druhé, dovedu se vcítit, odsuzuji násilí PRÁVO- mám základní právní vědomí Učitel reflektuje ve výuce společenské dění a problémy, stav společenské morálky, vede žáka k respektování jiného přesvědčení lidí, jejich barvy pleti, zdravotního postižení, sociálního postavení, zdůrazňuje žákovi význam vnitřních, duševních hodnot lidí ve srovnání s hodnotami materiálními, umožňuje žákovi vcítit se do situace jiných lidí navozováním podobných modelových situací, vede žáka k ochotě prožívat s těmito lidmi dobré i zlé, s porozuměním prožívat jejich pohnutky, city a vášně, ukazuje a objasňuje žákovi, jak rozpoznat útlak, hrubé zacházení, vede žáka k tomu, aby takovéto jednání odmítl, odsoudil a pochopil povinnost čelit fyzickému i psychickému násilí vlastními silami nebo z cizí pomocí, vede žáka k tomu, aby zajistil pomoc při zjištění jakéhokoliv násilí ve svém okolí s ohledem na svoje možnosti. reflektuje ve výuce negativní společenské jevy se zaměřením na kriminalitu mládeže, rodinné násilí, drogovou scénu, dopravní nehodovost, šikanu, mravnostní, násilnou a hospodářskou kriminalitu a organizovaný zločin, vede žáka k pochopení základních principů zákonů a společenských norem, umožňuje žákovi uvědomit si svoje práva i povinnosti ve škole i mimo školu. HUMANITA- dovedu jednat v krizových situacích KULTURA A SPORT-dovedu ctít tradice a kulturní dědictví, mám pozitivní postoj k umění a dovedu se zapojit do kultury a sportu ENVIROMENTdovedu chápat ekologické souvislosti, respektovat požadavky na životní prostředí a rozhodovat se ve prospěch zdraví reflektuje ve výuce společenské i přírodní události vyvolávající krizové situace, umožňuje žákovi seznámit se s příklady těchto krizových situací, jejich příčinami a následky, jakož i způsoby jejich odstraňování, vede žáka k zodpovědnému rozhodování se v krizových situacích a v situacích ohrožujících život a zdraví člověka, vede žáka k tomu, aby dle svých možností zabránil násilí a poskytl účinnou pomoc v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka, umožňuje na příkladech pochopit význam humanitární pomoci a charitativní činnosti různých organizací, spolků a jednotlivců. reflektuje ve výuce tradice, kulturní a sportovní dění doma i v zahraniční, vede žáka k respektování, úctě a ochraně našich tradic, kulturního i historického dědictví, podněcuje a prohlubuje u žáka pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, vede žáka k aktivnímu zapojení se do kulturního dění a sportovních aktivit, umožňuje a ukazuje žákovi, jak propagovat kulturní a sportovní dění a pozitivně ovlivňovat ostatní. reflektuje ve výuce aktuální problémy lidstva, života na planetě Zemi, vede žáka k pochopení základních ekologických souvislostí a enviromentálních problémů lidstva, vede žáka k respektování požadavků na kvalitní životní prostředí a jejich uvědomělému prosazování, vede žáka k rozhodování se v zájmu podpory a ochrany zdraví svého i ostatních

10 Kompetence pracovní Žák MANUÁLNÍ ZRUČNOST- dovedu manuálně pracovat, pracovat podle návodu a kvalitně, adaptovat se v práci a práci dokončit Učitel umožňuje žákovi prakticky používat různé pracovní materiály, nástroje a vybavení, vede žáka k práci podle návodu, vyžaduje dodržovat vymezená pravidla, postupy a závazky, mění žákům pracovní podmínky a tím je vede k tomu, aby se dovedli novým podmínkám přizpůsobit, vyžaduje na žákovi pracovat kvalitně a hospodárně, umožňuje žákovi pochopit funkčnost a společenský význam jednotlivých pracovních činností, důsledně vyžaduje dokončení rozdělané práce, vede žáka k zodpovědnosti za výsledek své práce. BEZPEČNOST PRÁCEdovedu pracovat bezpečně tak, abych neohrozil sebe a své okolí PROFESE- dovedu využívat své znalosti, dovednosti a zkušenosti a rozhodnout se při volbě povolání PODNIKÁNÍ- dovedu rozvíjet své podnikatelské myšlení ukazuje a vede žáka k tomu, jak posoudit zdravotní a bezpečnostní rizika jednotlivých pracovních činností, umožňuje žákovi prakticky poznat bezpečné nástroje, pomůcky a vybavení, ukáže žákovi pravidla jejich bezpečného použití, vyžaduje důsledné dodržování pravidel bezpečné práce, vede žáka k tomu, aby svoji pracovní činnost a její výsledek posuzoval i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, vede žáka k tomu, aby při pracovních činnostech chránil životní prostředí, materiální, kulturní a společenské hodnoty. reflektuje ve výuce svoje životní zkušenosti a situaci na trhu práce, vede žáka k tomu, aby maximálně využil svoje znalosti, dovednosti a zkušenosti získané v jednotlivých oblastech vzdělávání v zájmu vlastního rozvoje i i svojí profesní přípravy, vede žáka k tomu, aby činil podložená a uvážlivá rozhodnutí o svém dalším vzdělávání a profesním zaměření. reflektuje ve výuce pozitivní i negativní zkušenosti z podnikání doma i v zahraničí, umožňuje žákovi rozvíjet jeho podnikatelské myšlení, poskytuje žákovi orientaci v základních podnikatelských aktivitách kolem podnikatelského záměru a jeho realizace, vede žáka k pochopení podstaty, cíle a rizika podnikání

11 Samostatný předmět Projektování 2.4. ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT Průřezové téma Tématický okruh Začleněn o v ročníku Začleněno jako Poznámka Rozvoj schopností poznávání 1. Sebepoznání a sebepojetí 2. Seberegulace a sebeorganizace 3. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Psychohygiena 5. Kreativita 4. Poznávání lidí 1. Mezilidské vztahy 7. Komunikace 6. Kooperace a kompetice 7. Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 8. Hodnoty, postoje, praktická etika 9. VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA Občanská společnost a škola 2.,6. Občan, občanská společnost a stát 3.,7. Formy participace občanů v politickém životě 4.,8. VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Principy demokracie jako formy vlády a způsobu vládnutí 5.,9. vládnutírozhodování Evropa a svět nás zajímá 3., 6 Objevujeme Evropu a svět 4.,7. Jsme Evropané 5.,8. Kulturní diference 6. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Lidské vztahy 2. Etnický původ 3. Podpora multikulturality 8. Princip sociálního smíru a solidarity 9. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy 2., 6 Základní podmínky života 1.,3.,7. Lidské aktivity a problémy životního prostředí 4.,8. Vztah člověka k prostředí 5.,9. Kritické čtení, poslouchání a pozorování mediálních sdělení 2. MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 5. Stavba mediálních sdělení 6. Vnímání autora mediálních sdělení 7. Fungování a vliv médií ve společnosti 1.,4. Tvorba mediálního sdělení 8.,9. Práce v realizačním týmu 8.,

12 3. UČEBNÍ PLÁN 3.1. Celkový 1. STUPEŇ Vzdělávací oblasti (obory) SVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk 9 9 Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie 1 1 Informační a komunikační technologie 1 1 Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět 12 0 Člověk a zdraví Tělesná výchova Umění a kultura Hudební výchova 5 0 Výtvarná výchova Člověk a svět práce 5 5 Člověk a svět práce 5 0 Doplňující vzdělávací obory Dramatická výchova Projektování Celková povinná časová dotace (základní + disponibilní)

13 2. STUPEŇ Vzdělávací oblasti (obory) SVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika 16 0 Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 2 1 Člověk a společnost Dějepis 8 0 Výchova k občanství 4 0 Člověk a příroda Fyzika 8 0 Chemie 4 0 Přírodopis 8 0 Zeměpis 8 0 Člověk a zdraví Výchova ke zdraví 3 0 Tělesná výchova 8 0 Umění a kultura Hudební výchova 4 0 Výtvarná výchova 6 0 Člověk a svět práce 3 3 Člověk a svět práce 3 3 Doplňující vzdělávací obory Dramatická výchova 1) Další cizí jazyk 1) Projektování Další volitelné předměty 1) Celková povinná časová dotace (základní + disponibilní)

14 3.2. ROČNÍKOVÝ 1.STUPEŇ Vzdělávací oblasti (obory) SVP RVP 2. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie 1 1 Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Člověk a zdraví Tělesná výchova Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a svět práce 5 5 Člověk a svět práce Doplňující vzdělávací obory Dramatická výchova Projektování Celkem základní dotace Celkem disponibilní dotace Celkem v ročníku

15 2. STUPEŇ Vzdělávací oblasti (obory) SVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis 2 l+l 2 l+l Člověk a zdraví Výchova ke zdraví l Tělesná výchova Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a svět práce 3 3 Člověk a svět práce Doplňující vzdělávací obory Další cizí jazyk 1) Dramatická výchova 3)4) Projektování Další volitelné předměty 2) Celkem základní dotace Celkem disponibilní dotace Celkem v ročníku ) - volitelný (0+2) ; 2 - volitelný (0+2) ; 3)v 7.,8.,9. roč. - volitelný (0+2); 4) v 6. ročníku povinný Poznámky: Školní učební plán (ŠUP) v souladu s Rámcovým učebním plánem (RUP) stanovuje: začlenění a časové dotace pro jednotlivé vzdělávací oblasti (obory) na daném stupni využití disponibilní časové dotace v jednotlivých ročnících předmět Projektování je vytvořen z průřezových témat a je povinný ve všech ročnících

16 4. UČEBNÍ OSNOVY 4.1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace je realizována v povinných vyučovacích předmětech český jazyk a literatura, anglický jazyk, volitelných předmětech německý jazyk, literárně-jazykovědné praktikum, cvičení k přijímacím zkouškám z českého jazyka, dramatická výchova a tvorba školního časopisu. Společným cílem je vybavit žáky takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožňují správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a prosazovat výsledky svého poznávání. Jazykové vzdělávání chápeme jako cestu k rozvoji přesného a logického myšlení, jako prostředek ke sdělování myšlenek a pocitů ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura má mezi vyučovacími předměty významné postavení. Dovednosti, které si žáci během této výuky osvojují, umožňují získávání poznatků ve všech dalších oborech. Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vyučujeme od 1. do 9. ročníku. Časové dotace se v jednotlivých ročnících liší. Předmět je formálně členěn na tři okruhy: jazykovou výchovu, slohovou a komunikační výchovu a literární výchovu. V 1. a 2. třídě je dále vyčleněno psaní. Stěžejním úkolem pro žáky 1. stupně je naučit se číst a psát, zvládnout základy mluvnice a pravopisu a tyto znalosti soustavně a důkladně upevňovat. Výuka je realizována v kmenových učebnách, někdy v učebně informatiky. Na 2. stupni je kladen důraz na rozvoj komunikačních schopností, tvůrčí činnost, spolupráci, čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání informací a rozvoj schopnosti umět se učit. Hlavní formou realizace předmětu je vyučovací hodina, zařazujeme i krátkodobé či dlouhodobé projekty. Dalším způsobem naplňování cílů předmětu budou návštěvy knihovny, divadelních a filmových představení, práce s knihou a vyhledávání informací a textů prostřednictvím internetu. Při výuce volíme především metody, které podporují samostatnost a spolupráci dětí, aktivitu a tvořivost, vyhodnocování a řešení problémů, formulování a ověřování vlastních názorů a jejich aplikaci v praxi. Na vyučovací předmět Český jazyk a literatura navazují průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských globálních souvislostech, Multikulturní výchova a Mediální výchova, která jsou začleněna ve vyučovacím předmětu Projektování. Na druhém stupni si mohou žáci vybrat k doplnění znalostí volitelný předmět literárně-jazykovědné praktikum, cvičení k přijímacím zkouškám z českého jazyka, dramatická výchova a tvorba školního časopisu

17 UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU Ročník Dotace Povinnost povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný 1. ROČNÍK - DOTACE: 8, POVINNÝ Komunikační a slohová výchova Žák čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti, porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti, respektuje postupně stanovená komunikační pravidla v rozhovoru, snaží se pečlivě vyslovovat a dovede opravit svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost, v krátkých mluvených projevech se snaží správně dýchat a volí vhodné tempo řeči, používá vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči, v běžných školních i mimoškolních situacích, na základě vlastních zážitků vytvoří krátký mluvený projev, získává základní hygienické návyky spojené se psaním, píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; dovede ohodnotit vlastní písemný projev, dovede psát správně jednoduchá sdělení, seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a dovede je popsat Praktické čtení Naslouchání Mluvený projev Písemný projev Jazyková výchova Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky, chápe významy vybraných slov a snaží seje porovnávat, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podražená, porovnává a třídí slova podle zobecněného významu - děj, věc, okolnost, vlastnost Zvuková stránka jazyka Slovní zásoba Literární výchova Žák čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku, vyjadřuje své pocity z přečteného textu, Tvořivé činnosti s literárním textem Zážitkové čtení a naslouchání

18 2. ROČNÍK - DOTACE: 8, POVINNÝ Komunikační a slohová výchova Žák plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti, porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti, respektuje dohodnutá komunikační pravidla v rozhovoru, snaží se pečlivě vyslovovat, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost, v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči, používá různé verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích, na základě vlastních zážitků vytvoří krátký mluvený projev, zvládá většinu základních hygienických návyků spojených se psaním,píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev, píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh, Praktické čtení Naslouchání Mluvený projev Písemný projev Jazyková výchova Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky, porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná, porovnává a třídí slova podle zobecněného významu - děj, věc, okolnost, vlastnost, rozlišuje slovní druhy v základním tvaru- podstatná jména a slovesa, spojuje věty do jednodušších souvětí, snaží se rozlišovat v textu druhy vět podle postoje mluvčího, píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách; dě, tě, ně, ú/ě, bě, pě, vě, mě - mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování, Literární výchova Žák čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku, vyjadřuje své pocity z přečteného textu, rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění, dovede pracovat s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností Zvuková stránka jazyka Slovní zásoba Tvarosloví Skladba Pravopis Poslech literárních textů Tvořivé činnosti s literárním textem

19 3. ROČNÍK - DOTACE: 8, POVINNÝ Komunikační a slohová výchova Žák plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti, porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti, respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru, pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost, v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči, volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích, na základě vlastních zážitků vytvoří krátký mluvený projev, zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním, píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev, píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení, seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh, Praktické čtení Naslouchání Mluvený projev Písemný projev Jazyková výchova Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky, porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná, porovnává a třídí slova podle zobecněného významu - děj, věc, okolnost, vlastnost, rozlišuje slovní druhy v základním tvaru,užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves, spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy, rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky, odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ě, bě, pě, vě, mě mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování, Zvuková stránka jazyka Slovní zásoba Tvarosloví Skladba Pravopis Literární výchova Žák čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku, vyjadřuje své pocity z přečteného textu, rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění, pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností Poslech literárních textů Zážitkové čtení a naslouchání Tvořivé činnosti s literárním textem Základní literární pojmy

20 4.ROČNÍK - DOTACE: 7, POVINNÝ Komunikační a slohová výchova Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas, rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace podle pokynů zaznamenává, posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení, reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta, je schopen vést dialog, telefonický rozhovor, dovede používat různou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru, píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry (oznámení, zpráva), sestaví jednoduchou osnovu vyprávění a na jejím základě vytvoří krátký mluvený nebo písemný projev Praktické čtení Naslouchání Mluvený projev Písemný projev Jazyková výchova Žák porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová, rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku, určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu, rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary, vyhledává základní skladební dvojici, odlišuje větu jednoduchou a souvětí, užívá vhodných spojovacích prostředků je seznámen s odlišným psaním i/y ve slovech po obojetných souhláskách, je seznámen se základními příklady syntaktického pravopisu (shoda přísudku s podmětem) Literární výchova Žák vyjadřuje své dojmy z četby, volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní jednoduchý literární text na dané téma, rozlišuje některé typy uměleckých a neuměleckých textů, při jednoduchém rozboru literárních textů používá některé základní literární pojmy Zvuková stránka jazyka Slovní zásoba a tvoření slov Tvarosloví Skladba Pravopis Zážitkové čtení a naslouchání Tvořivé činnosti s literárním textem Základní literární pojmy

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) Český jazyk a literatura - 6. ročník Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) jazykovými příručkami Odliší spisovný a nespisovný jazykový projev Rozpozná nejdůležitější

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

1. Jazyk a jazyková komunikace

1. Jazyk a jazyková komunikace 1. Jazyk a jazyková komunikace 1.1 Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Český jazyk a literatura je rozdělen

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 1 Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice základní pravidla rozhovoru 3. ZÁŘÍ / 32 OSV9 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 2. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost) Český jazyk a literatura - 6. ročník Samostatně pracuje s Pravidly obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) OSV Řešení problémů a českého pravopisu, se Slovníkem rozhodovací dovednosti (práce spisovné

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská Volitelný předmět Jazyková komunikace vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Zážitkové čtení a naslouchání klíčová slova vyhledávací čtení aktivní naslouchání se záznamem slyšeného Žák při hlasitém čtení vhodně využívá

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

Předmět:: Český jazyk

Předmět:: Český jazyk 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice 8. zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním 22. rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 5. ročník Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Český jazyk pro 4. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 5.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika Žáci si tento předmět vybírají

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní výstupy

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní výstupy Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití spisovně vyslovuje česká a

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ŠKOLNÍ ROK: 2014/ 2015 ROČNÍK: 3. TŘÍDNÍ UČITELKA: Hana Matochová

Více

Přehled očekávaných výstupů

Přehled očekávaných výstupů školní vzdělávací program Škola pro život ZV Základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA ++RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova Tvarosloví

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova Tvarosloví A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 6. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými.

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými. Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení praktické čtení pozorné, plynulé čtení vět a souvětí přednes básní vypravování dramatizace četba uměleckých a naučných textů Žák získává

Více

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP.

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP. DALŠÍ CIZÍ JAZYK - RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5.

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5. Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Porovnává významy slov, zvláště slova stejného a podobného významu a slova vícevýznamová

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Klíčové kompetence v základním vzdělávání I. Kompetence k učení

Klíčové kompetence v základním vzdělávání I. Kompetence k učení I. Kompetence k učení vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení projevuje ochotu věnovat s dalšímu studiu a celoživotnímu učení vyhledává

Více

Jazyková výchova Nauka o slovní zásobě. Nauka o tvoření slov. Slova přejatá. Tvarosloví. Skloňování jmen přejatých a cizích vlastních jmen

Jazyková výchova Nauka o slovní zásobě. Nauka o tvoření slov. Slova přejatá. Tvarosloví. Skloňování jmen přejatých a cizích vlastních jmen A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 8. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření do učebních osnov vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ukázka byla zpracována s využitím

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

ŠVP Učivo. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV

ŠVP Učivo. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 8. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Český jazyk ve 4. ročníku

Český jazyk ve 4. ročníku Český jazyk ve 4. ročníku září Jazyková Čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas. učebnice strana 3 7 Procvičuje praktické naslouchání při komunikaci s další osobou. pracovní sešit strana

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Měcholupy 1.

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 1. 9. ročník 1. ročník 9 hodin týdně 2. a 3. ročník 10

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 9. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 6. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 4. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Český jazyk v 5. ročníku

Český jazyk v 5. ročníku Český jazyk v 5. ročníku září Jazyková Při hlasitém čtení vhodně využívá modulace souvislé řeči a různá zabarvení hlasu. Po tichém čtení samostatně reprodukuje text. Odliší podstatné a okrajové informace,

Více

návštěvy divadelních a filmových představení

návštěvy divadelních a filmových představení A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září 1. 30. 9. 1. 5. 28. 9. státní svátek KONKRÉTNÍ VÝSTUPY respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru volí vhodné verbální a nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9.

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Ruský jazyk 7. 9. ročník 2 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna dělení žáků

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Skladba Druhy vět podle postoje mluvčího Věty jednočlenné, dvojčlenné, větný ekvivalent, základní a rozvíjející větné členy doplněk Souvětí, druhy vedlejších vět, praktická cvičení mluvní i psaná, soutěže,

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Německý jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden

Více

Konverzace v anglickém jazyce

Konverzace v anglickém jazyce VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v anglickém jazyce je volitelný vyučovací

Více

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy Francouzský jazyk ročník TÉMA VÝSTUP G5 Tematické okruhy rodina škola místo, kde žije bydlení volný čas a zájmová činnost jídlo oblékání nákupy některé svátky, tradice příroda cizí země omluva a reakce

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti 29 3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu Charakteristika vzdělávacího oboru Program reedukačních skupin pro děti se specifickými poruchami učení se zaměřuje na rozvoj

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 8. ročník učebnice Project 3 třetí edice - pracovní sešit Project 3 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika 4.6.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Fyzika spadá spolu s chemií, přírodopisem a

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák podává stručně a jasně informaci Výstižně a jasně vede telefonní rozhovor, zanechává vzkaz na záznamníku Napíše dopis s vhodným oslovením a správnou adresou Žák píše správně jednoduché komunikační

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé Uvědomělé hlasité čtení - dodržování správné techniky čtení Tiché čtení - schopnost reprodukce

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti správné čtení slabik, slov a krátkých vět hlasité čtení, ZÁŘÍ / 3 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

Technická praktika. Oblast

Technická praktika. Oblast 5.20.10 Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 3 2 2 9 Volitelný Volitelný Volitelný Volitelný Název předmětu

Více

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět Německý jazyk se nabízí jako volitelný v 7. 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. Je vyučován ve

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více