Alexandr Krejèiøík SPÍNANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE S OBVODY TOPSwitch Praha 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Alexandr Krejèiøík SPÍNANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE S OBVODY TOPSwitch Praha 2002"

Transkript

1 Alexandr Krejèiøík SPÍNANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE S OBVODY TOPSwitch Praha 2002

2 Alexandr Krejèiøík Spínané napájecí zdroje s obvody TOPSwitch Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk, fotokopie, mikrofilm nebo jiný postup), zadána do informaèního systému nebo pøenášena v jiné formì èi jinými prostøedky Autor a nakladatelství nepøejímají záruku za správnost tištìných materiálù Pøedkládaná zapojení a informace jsou zveøejnìny bez ohledu na pøípadné patenty tøetích osob Nároky na odškodnìní na základì zmìn, chyb nebo vynechání jsou zásadnì vylouèeny Veškerá práva vyhrazena Ing Alexandr Krejèiøík, 2002 Nakladatelství BEN technická literatura, Vìšínova 5, Praha 10 Alexandr Krejèiøík: Spínané napájecí zdroje s obvody TOPSwitch BEN technická literatura, Praha vydání ISBN

3 TOPSwitch 1 POPIS OBVODÙ TOPSWITCH NÁVRH ZPÌTNOVAZEBNÍHO OBVODU 113 KONSTRUKCE TRANSFORMÁTORU 185 NÁVRH ZDROJE POMOCÍ KØIVEK 235 METODY OCHRANY PROTI SÍ OVÉMU PØEPÌTÍ PROBLÉMY NÁVRHU OBVODY PRO REGULACI NA KONSTANTNÍ PROUD A VÝKON 287 NÁVRH ZDROJE S VÍCE VÝSTUPY 309 NEIZOLOVANÝ ZPÌTNOVAZEBNÍ ZDROJ 339 DALŠÍ PØÍKLADY SPÍNANÝCH ZDROJÙ 349

4 OBSAH SEZNAM POUŽITÝCH ZNAÈEK A SYMBOLÙ 13 ÚVOD 19 1 POPIS ÈINNOSTI OBVODÙ TOPSWITCH Popis èinnosti obvodù TOP Popis obvodù Popis funkce jednotlivých vývodù Popis funkce obvodù Øídicí napìtí obvodù Reference typu bandgap Oscilátor Pulznì šíøkový modulátor (PWM) Budiè hradla tranzistoru MOSFET Chybový zesilovaè (EA) Proudové omezení v každém cyklu èinnosti Start obvodù Vypínání vlivem zpìtné vazby Ochrana proti pøehøátí Vysoké napìtí zpìtnovazebního proudového vstupu Zpìtnovazební zdroj 5 V/5 W s TOP Zdroj 7,5 V/15 W se zpìtnou vazbou optronem Zdroj 15 V/30 W s pøesnou zpìtnou vazbou optronem Preregulátor zvyšující vstupní napìtí 110 V na výstupní 265 V Aplikaèní doporuèení obvodù TOPSwitch Parametry obvodù TOP Popis èinnosti obvodù TOP , Popis obvodù Parametry obvodù Popis èinnosti obvodù TOP Popis obvodù Popis vývodù Aplikaèní doporuèení Parametry obvodù Popis èinnosti obvodù TOP Popis obvodù Výbìr typu obvodu Popis vývodù Dvojitý zdroj 5 V a 12 V/4 W 44 6 A KREJÈIØÍK: SPÍNANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE S OBVODY TOPSWITCH A

5 1 4 5 Univerzální zdroj 12 V/20 W Aplikaèní podmínky Nahrazení obvodù TOPSwitch obvody TOPSwitch-II Parametry obvodù TOPSwitch-II Popis èinnosti obvodù TOP Popis obvodù Funkce vývodù Èinnost øídicího vývodu Oscilátor a spínací kmitoèet Pulznì šíøkový modulátor (PWM) a maximální støída spínání Minimální støída spínání a pøerušovaný režim Chybový zesilovaè Proudové omezení na èipu s externím nastavením Detekce podpìtí (UV) Detekce pøepìtí (OV) Omezení maximální støídy DC MAX Vnìjší vypínání a zapínání (ON/OFF) a synchronizace Mìkký start zdroje Vypnutí a autorestart zdroje Tepelná ochrana s hysterezí Reference typu bandgap Proud vlastní spotøeby pøi vysokonapì ovém napájení Použití vývodù FREQUENCY a MULTIFUNCTION Zdroj s výkonem 30 W Zdroj s výkonem 35 W a vícenásobným výstupem Zdroj o výkonu 17 W a pohotovostním režimem Procesorem øízené zapínání a vypínání zdroje Srovnání obvodù øady TOPSwitch-FX s obvody TOPSwitch-II Pokyny k návrhu zdroje s obvody TOPSwitch-FX Rozmístìní souèástek na plošném spoji Parametry obvodù øady TOP Výbìr obvodu pomocí grafù Popis èinnosti obvodù TOP Popis obvodù Zdroj 5V/2A Aplikaèní doporuèení Parametry obvodù TOP Popis èinnosti obvodù TOP Popis funkce jednotlivých vývodù Popis èinnosti obvodù Parametry obvodù Zdroj 12 V/2,5 A Zdroj 70 W/19 V Zdroj 250 W/48 V/5,2 A 107 A A KREJÈIØÍK: SPÍNANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE S OBVODY TOPSWITCH 7

6 1 7 7 Zdroj 60 W s vícenásobnými výstupy Rozložení souèástek NÁVRH ZPÌTNOVAZEBNÍHO OBVODU Základní principy zpìtnovazebních obvodù pro TOPSwitch Zpìtnovazební zapojení zdroje Lineární napájecí zdroje Spínané zdroje Teorie zpìtné vazby Ideální model nespojitého režimu Ideální model spojitého režimu Neideální model (nespojitý i spojitý mód èinnosti) Postup návrhu Postup krok za krokem Jednoduchá zpìtná vazba u obvodù TOP Jednoduchý zdroj s napìtím 5 V a obvodem TOP Zapojení bez zpìtné vazby Zdroj bez zpìtné vazby 5,1 V/20 ma Úèinnost zpìtnovazebního zapojení s obvodem TOPSwitch Zdroj 24 V/34 W Úèinnost zdroje STA204A s obvodem TOPSwitch Mìøicí technika úèinnosti Návrh pro vyšší úèinnost Špièková hodnota primárního proudu ve spojitém a nespojitém režimu KONSTRUKCE TRANSFORMÁTORU Konstrukèní materiály transformátorù Metody konstrukce transformátorù Vinutí s definovanými okraji Konstrukce transformátoru pøi použití trojitì izolovaných vodièù Technika konstrukce transformátoru Technika vícenásobných výstupù transformátoru Program pro konstrukci transformátoru Parametry programu, použité pro specifikaci transformátoru Postup krokù konstrukce transformátoru Pøíklady konstrukce transformátorù pro zdroj 12 V/15 W Vstupní parametry programu Pøíklad konstrukce transformátoru s okraji vinutí Pøíklad konstrukce transformátoru s trojitì izolovanými vodièi Program pro návrh zpìtnovazebního transformátoru A KREJÈIØÍK: SPÍNANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE S OBVODY TOPSWITCH A

7 4 NÁVRH ZDROJE POMOCÍ KØIVEK Typické ztráty Pøehled køivek rychlého výbìru Rychlý návrh Výbìr správného obvodu TOPSwitch-II Univerzální zdroj +5 V s výkonem 30 W Zdroj s výstupním výkonem 30 W, napájený z napìtí 230 V Teplota obvodu TOPSwitch-II Vliv vstupního napìtí na zdroj +12 V/35 W Urèení kapacity vstupního kondenzátoru METODY OCHRANY PROTI SÍ OVÉMU PØEPÌTÍ Typický pøechodný napì ový test Mìøení obvodových parametrù Mìøení v diferenciálním módu PROBLÉMY NÁVRHU Pøíklady pøedcházení problémùm v obvodech napájecího zdroje Popis zapojení zdroje ST200 5 V/1 A Popis zapojení zdroje ST202A 7,5 V/2 A Popis zapojení zdroje ST204A 15 V/30 W Ochrana interního tranzistoru proti pøepìtí Návrh plošného spoje Metoda zemnìní do jednoho bodu Ideální rozmístìní souèástek Pravidla pro rozmístìní souèástek na plošném spoji Návrh zpìtnovazebního transformátoru Výkon a indukènost primárního vinutí Køivky transformaèního pomìru závitù Optimalizace úèinnosti spínaného zdroje Návrh tepelných pomìrù Chladiè Tepelná ochrana celého spínaného zdroje Autorestart Výstupní pøepì ová ochrana Proud pro zmìnu støídy 275 A A KREJÈIØÍK: SPÍNANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE S OBVODY TOPSWITCH 9

8 6 10 Èinnost pøi minimální hodnotì støídy Smyèka zpìtné vazby Základní techniky Obvod TOPSwitch s rozšíøenou šíøkou pásma EMI (Electromagnetic Interference, elektromagnetické rušení) Pøednosti obvodù TOPSwitch Návrh odrušovacího filtru Mìkký start Zpìtná vazba s optronem Zpìtná vazba ze samostatného vinutí Doporuèené zapojení optronu Obvod vypínání pøi vstupním podpìtí Zpìtná vazba s optronem Zpìtná vazba ze samostatného vinutí Zdvojovaè napìtí pro zvýšení výstupního napìtí Preregulátor PFC (Power Factor Correction = korekce úèiníku) Inverzní (závìrné) napìtí kolektor-emitor Autorestart Pøíklad zapojení preregulátoru pro výkon 65 W OBVODY PRO REGULACI NA KONSTANTNÍ PROUD A VÝKON Tranzistorový obvod proudového limitu zdroje 7,5 V/1 A Napì ový øídicí obvod Proudový øídicí obvod Vliv teploty pøechodu Kmitoètová kompenzace Zdroj zpìtnovazebního napìtí Napì ové pomìry na optronu Snímání proudu operaèním zesilovaèem Popis zdroje 15 V/2 A Napì ový øídicí obvod Obvod øízení proudu Primární a sekundární napájecí zdroj zpìtnovazební smyèky Sériový odpor optronu Kmitoètová kompenzace smyèek napì ové a proudové zpìtné vazby Øízení zdroje 15 V/2 A na konstantní výkon Popis obvodu Korekce nepøesného napìtí Zenerovy diody A KREJÈIØÍK: SPÍNANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE S OBVODY TOPSWITCH A

9 7 4 Zapojení zdroje s vysokou pøesností proudového omezení výstupu Nastavení výstupního napìtí a výstupního proudu Zpìtnovazební vinutí primární strany Zpìtnovazební vinutí sekundární strany NÁVRH ZDROJE S VÍCE VÝSTUPY Postup návrhu Požadavky na výstupní napìtí Návrh transformátoru Pøehled parametrù návrhu transformátoru Výpoèet poètu sekundárních závitù Výbìr výstupního vodièe Oddìlená sekundární vinutí Spoleèná výstupní vinutí Konstrukce vinutí pro zlepšení køížové regulace Kontrola návrhu Návrh výstupního usmìròovaèe Popis èinnosti obvodu Spojení optronem Obvod mìkkého startu Zlepšení regulace pøi malých hodnotách výstupní zátìže Výstupy záporného napìtí Výstupy 3,3 V a 5 V Lineární stabilizátor Odboèka na vinutí +5 V Samostatná vinutí Konstrukèní detaily transformátoru NEIZOLOVANÝ ZPÌTNOVAZEBNÍ ZDROJ Zdroj pro stejnosmìrný motor Výbìr souèástek pro nastavení hodnoty výstupního napìtí Zatìžovací a pøevodní charakteristika, teplotní závislost Zpìtnovazební øídicí vstup a souèástky zpìtné vazby Zdroj pro motor 5 V s pomocnými výstupy Levný zdroj s výstupním napìtím +5 V Návrh transformátoru 347 A A KREJÈIØÍK: SPÍNANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE S OBVODY TOPSWITCH 11

10 10 DALŠÍ PØÍKLADY SPÍNANÝCH ZDROJÙ Levný zdroj s malým poètem souèástek Napájecí zdroj pro výkonový pøijímaè Souhrn požadavkù pøijímaèe PLT-20 na napájení Souhrn vlastností návrhu Seznam souèástek Postup vinutí transformátoru Zatìžovací charakteristika Pøevodní charakteristika Pøechodová charakteristika na pulzní zmìnu zátìže Závislost úèinnosti na vstupním støídavém napìtí Závislost úèinnosti zdroje na zatìžovacím proudu Oteplení klíèových souèástek Mìøení základního støídavého šumu Støídavá vstupní impedance DC/DC mìnièe Mìniè z 48 V/+3,3 V Transformátor Mìniè s vícenásobným výstupem +5 V/±15 V Transformátor mìnièe DC/DC mìniè +48 V/ 55 V Transformátor mìnièe Spínaný zdroj 375 V/15 V bez transformátoru Nabíjeèka pro akumulátory 12 V 380 PØÍLOHA I 383 PØÍLOHA II 384 PØÍLOHA III 385 LITERATURA A KREJÈIØÍK: SPÍNANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE S OBVODY TOPSWITCH A

11 SEZNAM POUŽITÝCH ZNAÈEK A SYMBOLÙ A e [cm 2 ] efektivní prùøez magnetického jádra transformátoru A L [H/T 2 ] efektivní hodnota indukèní konstanty jádra transformátoru bez vzduchové mezery v jádøe A L [H] indukèní konstanta jádra bez vzduchové mezery A LG [H] indukèní konstanta pro nastavenou velikost šíøky vzduchové mezery (G = gap = mezera) AWG americké oznaèení prùmìrù vodièù (American Wire Gauge) B AC [T] støídavá efektivní hodnota magnetické indukce B M, B MAX [T] maximální hodnota magnetické indukce BOOST oznaèení pro spínané zdroje zvyšující napìtí na výstupu proti napìtí vstupnímu (boost = vzhùru) BR oznaèení mùstkového usmìròovaèe na schématech (BR = bridge = most) BUCK oznaèení pro spínané zdroje, snižující výstupní napìtí oproti napìtí vstupnímu (buck off = shodit) BV DSS [V] závìrné napìtí mezi kolektorem a emitorem tranzistoru MOSFET (BV = breakdown voltage = poruchové závìrné napìtí) BW [mm] šíøka cívky pro vinutí (BW = bobin width = šíøka cívky) BW E [mm] efektivní šíøka cívky, napø pro vícevrstvé vinutí je dána souèinem poètu vrstev vinutí a šíøky cívky C oznaèení kondenzátoru na schématu C DRAIN [F] kapacita mezi vývody DRAIN a SOURCE obvodu TOPSwitch C IN [F] kapacita vstupního kondenzátoru zdroje CMA [Cmils/A] proudová kapacita vodièe (Cmil = circular mil = plocha kruhového prùøezu v milech, 1 mil = 1/1000 palce = 25,4 µm) CMOS oznaèení typu technologie tranzistoru øízeného polem (CMOS = = Complementary Metal Oxide Semiconductor = komplementární struktura s tranzistory s kanálem N i P, vytvoøená z kovu, oxidu a polovodièe) CONTROL oznaèení øídicího vstupu obvodù TOPSwitch (control = øízení) cos j úèiník C SS [F] kapacita kondenzátoru mìkkého startu (SS = soft start) C T [F] kapacita vstupu CONTROL proti SOURCE CuL oznaèení pro mìdìný vodiè s lakovou izolací C X [F] kapacita blokovacího kondenzátoru A A KREJÈIØÍK: SPÍNANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE S OBVODY TOPSWITCH 13

12 C XT [F] kapacita primárního vinutí transformátoru D oznaèení diody na schématu DC/DC pøevodník ze stejnosmìrného napìtí na vstupu na stejnosmìrné napìtí na výstupu, obvykle o jiné velikosti èi polaritì (DC = direct current = pøímý, stejnosmìrný proud) DC MAX [%] maximální hodnota støídy spínání (DC = duty cycle = pracovní cyklus = obvykle pomìr doby sepnutí k dobì periody, nìkdy i pomìr doby sepnutí k dobì rozepnutí) DC MIN [%] minimální hodnota støídy spínání di/dt [A/s] rychlost nárùstu (nebo poklesu) proudu v èase, strmost nárùstu proudu DIA [mm] prùmìr vodièe (dia = diameter = prùmìr) DIA S [mm] prùmìr sekundárního vodièe DIL oznaèení typu pouzdra integrovaného obvodu (DIL = dual in line = vývody ve dvou øadách) DIP-8 oznaèení typu pouzdra integrovaného obvodu s osmi vývody DRAIN oznaèení elektrody obvodù TOPSwitch, na kterou je uvnitø struktury pøipojen i drain (kolektor) interního tranzistoru MOSFET du/dt [V/s] rychlost nárùstu (nebo poklesu) napìtí v èase, strmost nárùstu napìtí EA oznaèení pro chybový zesilovaè na schématu (EA = error amplifier = chybový zesilovaè) EMI oznaèení pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMI = electromagnetic interference = elektromagnetické vzájemné pùsobení) ESL [W] efektivní sériový odpor cívky (ESL = effective serial L = efektivní sériový odpor cívky) ESR [W] efektivní sériový odpor kondenzátoru (ESR = effective serial resistor) f L [Hz] kmitoèet sítì (L = line = sí ) f S [Hz] kmitoèet spínání, pøepínání (S = switch = pøepínání) FREQUENCY oznaèení vývodu obvodu TOPSwitch, pomocí kterého lze nastavovat hodnotu spínacího kmitoètu HV RTN oznaèení výstupního zemního vodièe (HV RTN = high voltage return = návrat vysokého napìtí) I ACRMS [A] efektivní hodnota støídavého proudu (AC = alternating current = støídavý proud, RMS = root mean square = støední kvadratická hodnota = efektivní hodnota) I AVG [A] støední hodnota proudu (AVG = average = prùmìr) I C [A] nabíjecí proud vstupu CONTROL I CTRL [A] proud øídicí elektrody CONTROL obvodu TOPSwitch I D [A] proud elektrody DRAIN obvodu TOPSwitch, s níž je uvnitø struktury spojen drain (kolektor) interního MOSFET tranzistoru I DC1 [A] vybíjecí proud øídicí elektrodou CONTROL pøi interním tranzistoru MOSFET sepnutém (DC = discharge current = vybíjecí proud) 14 A KREJÈIØÍK: SPÍNANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE S OBVODY TOPSWITCH A

13 I DC2 [A] vybíjecí proud øídicí elektrodou CONTROL pøi interním tranzistoru MOSFET rozepnutém I F [A] proud vývodem FREQUENCY I LIMIT [A] proud omezení, limitace obvodu TOPSwitch (limit = hranice, mez) I LIMIT int [A] proud interního (vnitøního) omezení obvodem TOPSwitch I M [A] maximální hodnota proudu I M(DC) [A] maximální hodnota proudu I OB [A] proudová hranice mezi spojitým a nespojitým režimem èinnosti spínaného zdroje I P [A] špièková hodnota primárního proudu I PRI [A] proud primárním vinutím transformátoru I R [A] zvlnìná hodnota primárního proudu I RIPPLE [A] efektivní hodnota zvlnìného proudu (ripple = vlnìní) I RMS [A] efektivní hodnota primárního proudu I SEC [A] proud sekundárním vinutím transformátoru I SP [A] špièková hodnota sekundárního proudu I SRMS [A] efektivní hodnota sekundárního proudu I UV [A] proud podpìtí (UV = under voltage = pod napìtí = podpìtí) j [A/mm 2 ] proudová hustota K JA [K/W] tepelný odpor mezi pøechodem (junction = pøechod) a okolím (ambient = okolí) K JC [K/W] tepelný odpor mezi pøechodem a pouzdrem souèástky (case = pouzdro) K RP [%] koeficient pomìru zvlnìného a špièkového proudu (RP = ripple peak = zvlnìní špièka) L [H] indukènost L oznaèení cívky (tlumivky) na schématu L e [cm] efektivní délka magnetické siloèáry jádra transformátoru LED oznaèení pro svítivou diodu na schématu (LED = light emitting diode = svìtlo emitující dioda) Lg [m] velikost vzduchové mezery v magnetickém obvodu jádra transformátoru (Lg = length gap = délka mezery) L MAX [H] maximální hodnota indukènosti cívky L MIN [H] minimální hodnota indukènosti cívky L P [H] indukènost primárního vinutí transformátoru M [mm] velikost (délka) izolaèní vzdálenosti mezi okrajem vinutí a cívkou transformátoru MOSFET oznaèení unipolárního tranzistoru (MOS = metal oxide semiconductor = kov oxid polovodiè), øízeného polem (FET = field effect transistor = tranzistor s efektem elektrického pole) MULTIFUNCTION oznaèení vícefunkèní elektrody obvodù TOPSwitch øady FX A A KREJÈIØÍK: SPÍNANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE S OBVODY TOPSWITCH 15

14 N N B N J [1/V] N P N S OD [mm] OD S [mm] ON/OFF OV P [W] P1 [W] P CXT [W] PF PFC P IR [W] PIV B [V] PIV S [V] P MIN [W] PN P O, P OUT [W] P PEAK [W] PWM R R A, R B [W] RC RCD R D [W] R DS(ON) oznaèení vinutí transformátoru poèet závitù zpìtnovazebního vinutí (B = bias = ovlivnit) konstanta transformátoru, urèující poèet závitù na jeden volt daného vinutí poèet závitù primárního vinutí transformátoru poèet závitù sekundárního vinutí transformátoru prùmìr vodièe vèetnì tlouš ky jeho izolace (OD = out diameter = = vnìjší prùmìr) prùmìr sekundárního vodièe vèetnì tlouš ky jeho izolace oznaèení vstupu, kterým lze obvod TOPSwitch zapínat a vypínat (pøechod z aktivní èinnosti do neaktivní a naopak) pøepìtí (OV = over voltage = pøepìtí) výkon pøíkon, primární výkon ztrátový výkon pøepínacími ztrátami oznaèení pro úèiník (cos j) v USA (Power Factor = výkonový faktor) korekce úèiníku (Power Factor Correction = korekce výkonového faktoru) ztrátový výkon obvodù TOPSwitch vedením proudu sepnutým interním tranzistorem MOSFET maximální hodnota závìrného (B = bias = ovlivnit) špièkového napìtí na usmìròovací diodì zpìtnovazebního usmìròovaèe (PIV = peak inverse voltage = špièkové závìrné napìtí) maximální hodnota závìrného špièkového napìtí na usmìròovací diodì sekundárního usmìròovaèe minimální hodnota výkonu oznaèení pro PN pøechod (polovodièové diody, tranzistoru, ) výstupní výkon (O = output = výstup) špièkový výkon zkratka pro oznaèení pulznì šíøkové modulace jako regulaèního principu spínaného zdroje (PWM = pulse width modulation = pulznì šíøková modulace) oznaèení odporu na schématu ohmická hodnota odporu oznaèení pro RC èlen, tj pro dvojici odpor a kondenzátor oznaèení pro ochranný obvod na primáru transformátoru, složený z odporu, kondenzátoru a diody odpor diody D v propustném smìru odpor kanálu interního tranzistoru MOSFET v obvodu TOPSwitch mezi kolektorem (DRAIN) a emitorem (SOURCE) v sepnutém stavu (ON) 16 A KREJÈIØÍK: SPÍNANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE S OBVODY TOPSWITCH A

15 R E [W] interní snímací odpor v TOPSwitch R IL [W] odpor nastavení omezení proudu R LS [W] odpor nastavení velikosti hranice podpìtí a pøepìtí R ZD2 [W] odpor Zenerovy diody ZD2 v pracovním bodì za kolenem její charakteristiky v závìrném smìru S Fe [m 2 ] prùøez jádra transformátoru SMD sufrace mounting devices = povrchová montáž souèástek SMD-8 typ pouzdra integrovaného obvodu s osmi vývody pro SMD montáž SOURCE oznaèení pro elektrodu obvodù TOPSwitch, která je internì spojena s emitorem (source) tranzistoru MOSFET T [s] doba periody spínání T1 oznaèení transformátoru na schématu T 100 [s] doba periody napìtí po dvoucestném usmìrnìní sítì 50 Hz t C [s] doba po kterou vede dioda vstupního usmìròovaèe proud (C = conducting = vedení, vodivý) TC [1/cm] poèet závitù daného vodièe, který se vejde na 1 cm šíøky vinutí cívky THD oznaèení pro zkreslení v USA (THD = total harmonic distortion = = celkové harmonické zkreslení) T j [ C] teplota pøechodu (J = junction = pøechod) TO-220-7B typ pouzdra obvodù TOPSwitch se sedmi pozicemi pro vývody, ale jen s pìti skuteènými vývody t OFF [s] doba vypnutí, rozepnutí t ON [s] doba sepnutí U oznaèení integrovaného obvodu na schématu U ACMAX [V] nejvyšší možná efektivní hodnota støídavého (sí ového) vstupního napìtí spínaného zdroje U ACMIN [V] nejnižší možná efektivní hodnota støídavého (sí ového) vstupního napìtí spínaného zdroje U B [V] hodnota zpìtnovazebního napìtí U BE [V] napìtí na bázovém pøechodu bipolárního tranzistoru v propustném smìru (mezi bází a emitorem) U CES [V] saturaèní napìtí bipolárního tranzistoru U CLO [V] indukované napìtí na primárním vinutí transformátoru U CTRL [V] napìtí mezi øídicí elektrodou CONTROL a elektrodou SOURCE (zem) obvodu TOPSwitch U D, U F [V] napìtí na diodì v propustném smìru (F = forward = pøední) U D2 [V] propustné napìtí na diodì D2 U DB [V] propustné napìtí na diodì zpìtnovazebního usmìròovaèe U DS [V] propustné napìtí na diodì sekundárního usmìròovaèe U DS(ON) [V] napìtí mezi elektrodami DRAIN a SOURCE obvodu TOPSwitch pøi jeho sepnutí A A KREJÈIØÍK: SPÍNANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE S OBVODY TOPSWITCH 17

16 U DSmax [V] U DSo [V] U IN [V] U LED [V] U MS [V] U O, U OUT [V] U OV [V] U R [V] U REF [V] U UV [V] UV U ZD2 [V] VA W F(max) [m] W T(min) [m] Z [W] Z C [W] ZD h [%] p DI CTRL [A] DI D [A] DU OUT [V] DU REF [V] F M [Wb] t RR [s] maximální napìtí mezi elektrodami DRAIN a SOURCE obvodu TOPSwitch napìtí mezi elektrodami DRAIN a SOURCE obvodu TOPSwitch v jeho rozepnutém stavu stejnosmìrné vstupní napìtí (na kondenzátoru C1 zdroje) napìtí na svítivé diodì (LED) optronu v propustném smìru napìtí mezi vývody MULTIFUNCTION a SOURCE výstupní napìtí velikost pøepìtí, pøi kterém reaguje pøepì ová ochrana obvodù TOPSwitch velikost závìrného napìtí na diodì (R = reverse = zpìtný) velikost referenèního napìtí (obvykle obvodu TL431) velikost podpìtí, pøi kterém reaguje podpì ová ochrana obvodù TOPSwitch oznaèení pro podpìtí (UV = under voltage = podpìtí) napìtí na Zenerovì diodì v pracovním bodì v závìrném smìru za kolenem její VA charakteristiky zkratka pro voltampérovou charakteristiku souèástky maximálné hodnota tlouš ky stìny cívky celková šíøka cívky vèetnì tlouš ky boèních stìn (pro možnost zjištìní, zda se taková cívka vejde do jádra) impedance impedance vstupní elektrody CONTROL proti SOURCE oznaèení pro Zenerovu diodu na schématu, také ZD1, ZD2, úèinnost Ludolfovo èíslo (3,14159 ) zmìna proudu øídicí elektrodou CONTROL zmìna proudu elektrodou DRAIN zmìna výstupního napìtí zdroje zmìna referenèního napìtí maximální (špièková) hodnota magnetického toku jádra vypínací doba diody (RR = reverse recovery time = doba závìrného zotavení) 18 A KREJÈIØÍK: SPÍNANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE S OBVODY TOPSWITCH A

17 ÚVOD Obvody TOPSwitch Firma Power Integrations, Inc 5245 Hellyer Avenue San Jose, CA USA vyrábí nìkolik øad obvodù TOPSwitch Tyto obvody lze vzhledem k jejich jednoduchosti pøirovnat k tøísvorkovým lineárním monolitickým stabilizátorùm a lze je považovat za souèasné optimum øešení spínaných zdrojù o výkonu do 250 W V ÈR se prodávají vybrané obvody, urèené pro napájení ze sítì 230 V, tj obvody TOP2xx Napø fa GM Electronic inzeruje (ke dni ) následující typy tìchto obvodù: W\S VNOþtVOR FHQD þ 723<$, 723<$, 723<$, 7233), 723<$, Všechna zapojení, která jsou uvedena s obvody TOP1xx jsou urèena pro støídavé napìtí sítì 110 V a lze je pøi použití obvodù TOP2xx aplikovat i na sí ové napìtí 230 V po zdvojnásobení poètu primárních závitù transformátoru Detailní katalogové listy všech obvodù pro možnost porovnání jednotlivých typù jsou na adrese powerint com/datasheets htm, z tìchto katalogových listù vycházejí i zde uveøejnìné parametry Transformátory Všechny obvody TOPSwitch jsou pøednostnì urèeny do zapojení s transformátorem a zpìtnou vazbou, a již z výstupu nebo ze samostatného sekundárního zpìtnovazebního vinutí Protože transformátor jako souèástku nelze koupit hotový a je nutno jej vždy individuálnì vinout, je zde vìnována zpùsobu zhotovení velká pozornost Vlastní návrh transformátoru pak je dán programem v Excelu od fy Power Integrations, Inc, který si lze volnì zkopírovat po pøihlášení na adrese powerint com/designsoftware htm Program je však poplatný americké provenienci a tak v øadì bodù se oznaèování velièin liší od evropských zvyklostí Pokud by nìkterý ètenáø mìl zájem o jeho èeskou mutaci, lze se obrátit na autora pomocí u Magnetické materiály pro konstrukci jader transformátorù, ale i další díly jako jsou kostry cívek a vodièe nejsou obvykle bìžnì na trhu Velký sortiment tìchto materiálù však prodává jak osobnì, tak i na dobírku fa Elektronika JD&VD, Meèovská 378/3, Praha Horní Poèernice, jejíž nabídku najdete na adrese ferity cz/ Vede prakticky celý sortiment firmy Pramet Šumperk, jako jsou jádra (E, EI, EDT, EC, EF, toroidy apod ) vèetnì cívkových koster, montážních spon a samopájecích vodièù A A KREJÈIØÍK: SPÍNANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE S OBVODY TOPSWITCH 19

18 Firma prodává i kusové množství, ceník je na uvedené adrese Pro odbìr ve vìtším množství je možno se obrátit i na adresu tr edb cz/unilex htm, kde inzeruje firma, navíjející transformátory, cívky i odrušovací tlumivky Schémata zapojení Pøestože jsou si všechna schémata zapojení spínaných zdrojù s obvody TOPSwitch do znaèné míry podobná, byl pro pøehlednost popisu zvolen zpùsob kreslení vždy celého zapojení a ne jen zmìnìné èásti Na nìkterých schématech je vedením vodièù zdùraznìno spojení souèástek v jediném zemním bodu, ale tento zpùsob spojování platí samozøejmì pro všechna uvedená zapojení V jednotlivých popisech zapojení se i opakují nìkolikrát stejná fakta tak, aby se omezil poèet odkazù a ètenáø nemusel èíst celou knihu pøi studiu jednoho zapojení Nìkterá schémata vycházejí z profesionálních výrobkù spínaných napájecí zdrojù øady ST200 (v knize je nejèastìji zmiòovaný typ ST202A) Jedná se o finální výrobky urèené pro telekomunikaèní techniku, které nejsou bohužel na trhu bìžnì dostupné Bezpeènost Vzhledem k tomu, že všechna zapojení jsou pøímo galvanicky spojena se sítí, existuje zejména pøi oživování velké nebezpeèí úrazu a to jak dotykem na fázový vodiè proti zemi, tak dotykem mezi fázovým a nulovým vodièem Pro oživování tìchto typù zdrojù se doporuèuje používat oddìlovacího transformátoru 1 : 1 (230 V/230 V) Takové transformátory nejsou bìžnì k dispozici, ale lze je snadno nahradit dvojicí transformátorù Nejvhodnìjší jsou toroidní transformátory 230 V/12 V pro osvìtlovací techniku, které se vyrábìjí a standardnì prodávají pro celou škálu potøebných výkonù Pøipojíme-li na výstup takovéhoto transformátoru stejný další, ale v opaèném pøevodu, dostaneme výsledkem oddìlovací transformátor Pøi jeho použití již je výstupní napìtí 230 V vzhledem k zemi plovoucí a dotykem na jeden z vodièù již nemùže dojít k úrazu Samozøejmì nebezpeèí dotyku mezi obìma výstupními vodièi trvá Z hlediska bezpeènosti pøi vlastním provozu zdroje je nutno vìnovat mimoøádnou péèi realizaci transformátoru, který musí vyhovovat zejména z hlediska izolaèních vzdáleností jak jednotlivých vinutí, tak potom i pøipojením na plošný spoj Mìøení Pro všechny spínané zdroje obecnì platí omezená možnost užívat pøi mìøení støídavých mìøících pøístrojù, které obvykle nemají možnost mìøit skuteènou efektivní hodnotu daného prùbìhu Vìtšina pøístrojù mìøí støední hodnotu po usmìrnìní a tuto hodnotu pøevádí koeficientem 1,11 na hodnotu efektivní, zobrazovanou na displeji Koeficient 1,11 však platí pouze pro sinusový prùbìh a jakákoliv odchylka od tohoto sinusového prùbìhu znamená, že tyto pøístroje užít nelze Proto je nejèastìjší užívání osciloskopù, které prùbìhy zobrazují vìrnì Vìtšina osciloskopù má však svoji zem spojenu se zemí sítì a tím ve všech zapojeních spínaných zdrojù, kde je na vstupu mùstkový usmìròovaè jsou tyto osciloskopy vlastnì nepoužitelné Øešením je užít osciloskop se speciálním vstupem, jehož vstupní svorka nižšího potenciálu 20 A KREJÈIØÍK: SPÍNANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE S OBVODY TOPSWITCH A

19 mùže plavat na pomìrnì vysokém napìtí, nebo užít dvoukanálový osciloskop v diferenciálním zapojení a koneènì užít oddìlovací transformátor (viz výše) a zemnit osciloskopem právì ten jeden jediný mìøený bod zapojení, kam pøipojujeme zem mìøicí sondy Pøestože spínané zdroje s obvody TOPSwitch lze považovat v souèasných aplikacích za horkou novinku, existuje kromì firemní literatury velmi málo aplikaèních publikací Je možno jen doufat, že tato publikace se stane vodítkem pro širší aplikaci tìchto obvodù, které se dostaly teprve nedávno na náš trh Publikace byla zpracována v rámci øešení úkolu Rozhodování a øízení pro prùmyslovou výrobu, Vývoj inteligentních prùmyslových automatù a prostøedí pro jejich obsluhu Napájecí zdroje prùmyslových automatù Pokud by vznikly nìjaké pøipomínky, pøípadnì dotazy, lze se obrátit na autora prostøednictvím ové adresy cvut cz A A KREJÈIØÍK: SPÍNANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE S OBVODY TOPSWITCH 21

Sí ový spínaný napájecí zdroj Ing. Josef Jansa, Jaroslav Klátil OK2JI Tento pøíspìvek se zabývá ovìøením funkce obvodu øady LinkSwitchO ve spojení s transformátorem na jádøe KOOL Mµ. Dosud publikované

Více

Laboratorní zdroj KAZ 2 0 až 40 V/0 až 2 A Návodù ke stavbì zdrojù bylo již uveøejnìno mnoho. Regulace napìtí pracuje vìtšinou bez problémù, horší je to s indikací proudového omezení a regulací výstupního

Více

Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky a ekologie. Diplomová práce. Síťový spínaný zdroj s regulovatelným výstupem 0-70V/15A

Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky a ekologie. Diplomová práce. Síťový spínaný zdroj s regulovatelným výstupem 0-70V/15A Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky a ekologie Diplomová práce Síťový spínaný zdroj s regulovatelným výstupem 0-70V/15A Autor práce: Bc. Martin Švejda Vedoucí práce: Ing. Matouš Bartl Plzeň

Více

Nabíjeèka olovìných akumulátorù ze zdroje PC Václav Doležal (dolezv1@seznam.cz) Pøi návrhu nabíjeèky jsem se chtìl vyhnout lineárnímu zdroji s tìžkým a drahým sí ovým transformátorem a malou celkovou úèinností.

Více

Zdroj 5 kv / 4 ma řízený procesorem

Zdroj 5 kv / 4 ma řízený procesorem Bakalářská práce České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra mikroelektroniky Zdroj 5 kv / 4 ma řízený procesorem Ladislav Havlát 4 Vedoucí práce: Ing. Lubor Jirásek, CSc. České

Více

VN Zdroj 0 až 30 kv Martin Brož - DELTA4 VN Zdroj tak pod tímto názvem se ukrývá zaøízení které dokáže generovat vysoké napìtí od 0 do 30 000 V. Již mnohokrát bylo toto zaøízení popsáno, a jistì najdete

Více

Univerzální regulovatelný spínaný zdroj

Univerzální regulovatelný spínaný zdroj 2001 ročník IX cena 25 Kč předplatné 20 Kč 9 Uvnitř čísla: Teplotní spínač MIDI komunikace II LM334 zdroj proudu Univerzální regulovatelný spínaný zdroj výst. napětí 5 25 V výst. proud max. 5 A kmitočet

Více

Převodníky tlaku SITRANS P -

Převodníky tlaku SITRANS P - Převodníky tlaku SITRANS P - všechny tlaky bezpeènì pod kontrolou sitrans Øada SITRANS P správný pøístroj pro každého Žádný proces není stejný jako druhý. Žádná infrastruktura není stejná jako druhá. Žádné

Více

Spínaný regulovatelný zdroj s obvodem L4970A. doplněný o elektronickou proudovou pojistkou

Spínaný regulovatelný zdroj s obvodem L4970A. doplněný o elektronickou proudovou pojistkou Spínaný regulovatelný zdroj s obvodem L4970A doplněný o elektronickou proudovou pojistkou Jelikož se zajímám o napájecí zdroje a jejich konstrukce, pustil jsem se do návrhu dosti obsahově rozsáhlé konstrukce

Více

Regulovatelný napájecí zdroj BD85/20S

Regulovatelný napájecí zdroj BD85/20S STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Regulovatelný napájecí zdroj BD85/20S Regulated power supply BD85/20S Dušan Benda Brno 2013 STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Obor 10 elektrotechnika, elektronika, telekomunikace

Více

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun. 1 2 Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách Èást II. Výstup z projektu podpory jakosti è. 6/31/2006 Kolektiv autorù Národní informaèní støedisko pro podporu jakosti Praha 2006

Více

5.11.36 Vymazání pamìti... 20 5.12.41 Alarm... 21 5.13.42 RS 232... 23 5.14.42 RS 485... 24 6. PODRUŽNÉ LINKY SLAVE... 25 6.1.

5.11.36 Vymazání pamìti... 20 5.12.41 Alarm... 21 5.13.42 RS 232... 23 5.14.42 RS 485... 24 6. PODRUŽNÉ LINKY SLAVE... 25 6.1. OBSAH 1. POPIS... 3 1.1. Základní vybavení... 3 1.2. Doplòky... 5 2. INSTALACE... 6 2.1. Prostøedí... 6 2.2. Montáž... 6 2.3. Postup montáže... 6 2.4. Zapojení svorkovnice... 6 2.5. Pøipojení podružných

Více

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004 ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví Úvodní pøíruèka Ježek software 2004 Podvojné úèetnictví STEREO - Úvodní pøíruèka 1 OBSAH ÚVOD...3 INSTALACE...4 Spuštìní instalace...

Více

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Registrační číslo projektu Název projektu Produkt č. 6 CZ.1.07/1.1.16/02.0119 Automatizace názorně Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Střední škola technická a gastronomická,

Více

POKYNY PRO MONTÁ A ÚDR BU ELEKTROMECHANICKÉ POHONY

POKYNY PRO MONTÁ A ÚDR BU ELEKTROMECHANICKÉ POHONY Czech republic POKYNY PRO MONTÁ A ÚDR BU ELEKTROMECHANICKÉ POHONY ANT 11 ANT 5 PM - 100/03/03 Pokyny pro montá a údr bu elektromechanických pohonù ANT 11, ANT 5 jsou závazné pro u ivatele k zajištìní správné

Více

Jak vyu ívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce

Jak vyu ívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce Jak využívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce 2 3 Podìkování Rádi bychom podìkovali za cenné rady Edvardu Sequensovi, Yvonnì Gailly, Alenì Jiroušové, Vasilu Hutníkovi, Janu

Více

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R 2 Děkujeme Vám za zakoupení UPS PROTECT C.R od firmy AEG Power Solutions. V tomto návodu

Více

Zpùsob urèování hodnot pro environmentální manažerské úèetnictví. Postupy a principy

Zpùsob urèování hodnot pro environmentální manažerské úèetnictví. Postupy a principy Pracovní pøíruèka EMA è. 1 Zpùsob urèování hodnot pro environmentální manažerské úèetnictví Postupy a principy Univ.doc.Mg.Dr Christine Jasch Institut für ökologische Wirtschaftsforschung,IÖW,Wien 1043

Více

Napájecí zdroje koncových zesilovačů

Napájecí zdroje koncových zesilovačů Napájecí zdroje koncových zesilovačů Následující článek má sloužit jako sbírka konstrukčních poznámek při individuální stavbě lineárních napájecích zdrojů pro napájení koncových zesilovačů výkonu běžné,

Více

I Servis 8 I F ABIA 2000... Motor 2,0/85 -vstøikování Vydání 03.01. Kód motoru. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5310.00.

I Servis 8 I F ABIA 2000... Motor 2,0/85 -vstøikování Vydání 03.01. Kód motoru. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5310.00. I Servis 8 I I Dílenská F ABIA 2000 pøíruèka ~ Motor 2,0/85 -vstøikování Vydání 0301 Kód motoru Servisní služby Technické informace Printed in Czech Republic 80053100015 f) Servis i ~ I -' I ~/ Toto dílo

Více

SLR Digitální fotoaparát

SLR Digitální fotoaparát SLR Digitální fotoaparát Návod k použití Proètìte si nejprve tento návod k použití, abyste využili nejvyššího výkonu Vašeho fotoaparátu. Dìkujeme Vám, že jste si vybrali digitální fotoaparát PENTAX q.

Více

Altivar 11. Frekvenãní mûniã pro asynchronní motory. 180 W...2,2 kw 100...240 V V 1.2. Základní uïivatelská pfiíruãka

Altivar 11. Frekvenãní mûniã pro asynchronní motory. 180 W...2,2 kw 100...240 V V 1.2. Základní uïivatelská pfiíruãka Altivar 11 Frekvenãní mûniã pro asynchronní motory Základní uïivatelská pfiíruãka 180 W...2,2 kw 100...240 V ATV 11iiiiii iiiiiie/u/a V 1.2 UPOZORNĚNÍ Po připojení napájení na měnič se na některých jeho

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR tel.: 222 324 985

Více

NÁVOD K POU ITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00

NÁVOD K POU ITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00 NÁVOD K POUŽITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00 Obsah POPIS TERMINÁLU DIONICA OMERO HS...2 Popis tiskárny, displeje a klávesnice...2 Obecné pokyny k používání terminálu...3

Více

Profesionální elektroinstalace. Jak na to!

Profesionální elektroinstalace. Jak na to! Profesionální elektroinstalace. Jak na to! S námi ovládáte světlo Stmívače Snímače pohybu Žaluziové spínače Určeno EEKTRO specialistům ABB s.r.o. Elektro-Praga Vážení elektromontéři, projektanti a všichni

Více

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory Základní uživatelský manuál Obsah Důležité informace...2 Předtím, než začnete...3 Postup při uvedení do provozu...5 Doporučení pro montáž...6 Doporučení

Více

Napájecí zdroj JN 3020/3x400

Napájecí zdroj JN 3020/3x400 České dráhy, a.s. Generální ředitelství Odbor automatizace a elektrotechniky 110 15 Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222 Registrační číslo u dodavatele Starmon s.r.o. Nádražní 88 565 01 P R O Z A T Í M N Í

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TECHNICKÁ DOKUMENTACE A NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU VÝROBKU KONDENZÁTNÍ JÁDRO K2J Platí pro typy: K2J 400l, K2J 800l Platnost od: ZÁŘÍ 2006 Verze: TD-K2J-02U VÝROBCE: ETL-Ekotherm, spol.s r.o. Sídlo

Více

ACE 3000 typ 100/110

ACE 3000 typ 100/110 ACE 3000 typ 100/110 Návod k obsluze David Šlancar Strana 1 (celkem 51) ACE3000_100_Navod_k_obsluze V2 Obsah: 1. Všeobecný popis elektroměru... 5 1.1. Rozsah elektroměru... 5 1.1.1. Použití... 5 1.1.2.

Více

NAPÁJECÍ ZDROJE PC Základní princip činnosti PS_ON signál. Power_Good signál.

NAPÁJECÍ ZDROJE PC Základní princip činnosti PS_ON signál. Power_Good signál. NAPÁJECÍ ZDROJE PC Obecně zdroj PC převádí střídavé síťové napětí (u nás 230 V/50 Hz) na stejnosměrná napětí potřebná pro napájení všech částí počítače. Postupně bylo vypracováno několik standardů určujících

Více