VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012"

Transkript

1 Základní škola Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, příspěvková organizace Telefon: , fax: , PSČ , VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 říjen 2012

2 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Identifikační údaje Počty žáků, tříd ORGANIZACE STUDIA PRACOVNÍCI ŠKOLY Věkové složení pedagogického sboru v přepočtených úvazcích Způsobilost pedagogických pracovníků v přepočtených úvazcích Specializované činnosti Změny v pedagogickém sboru Počet nepedagogických pracovníků ve škole Praxe studentů na ZŠ Šumava ÚDAJE O ZÁPISU, PŘIJETÍ K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA SŠ Údaje o zápisu a o přijetí k povinné školní docházce Výsledky přijímacího řízení ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ Prospěch žáků podle ročníků Výchovná opatření v roce 2011/ Alternativní a moderní formy výuky ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Zpráva o primární prevenci na 1. stupni Přehled akcí primární prevence na 2. stupni ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Seznam akreditovaných kurzů DVPP Projekt Školy v pohybu Další vzdělávání ředitele školy Mimořádné ocenění AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY Reprezentace školy a mimoškolní aktivity Výstava TELE-VIZE a INTIMITY Nabídka volnočasových aktivit pro žáky (kurzy) Školní akademie Webové stránky školy a komunikace s médii ÚDAJE O INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZAPOJENÍ ŠKOLY DO MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ ZAPOJENÍ ŠKOLY DO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ SPOLUPRÁCE S ODBOROVOU ORGANIZACÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ ČINNOST ŠKOLY PROJEKTY FINANCOVANÉ Z JINÝCH ZDROJŮ ZÁVĚR

3 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1.1 Identifikační údaje Název školy: Základní škola Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, příspěvková organizace Sídlo: Na Šumavě 2300/43, , Jablonec nad Nisou Odloučené prac. Švédská 12, , Jablonec nad Nisou Právní forma příspěvková organizace (od 1. dubna 1994) IČO: Identifikátor školy: Právní subjektivita: od 1. dubna 1994 Zřizovatel školy: Magistrát města Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí 19, , Jablonec nad Nisou IČO zřizovatele: Vedení školy Mgr. Jan Kolář, ředitel školy Mgr. Helena Pešíková, zástupce ředitele Kontakt na školu: telefon Součásti školy: Školská rada: Mimoškolní sdružení: Základní škola Školní družina Školní jídelna zástupci zřizovatele Mgr. Tereza Dlouhá, p. Dalibor Dostálek zástupci zákonných zástupců žáků pí. Milena Zajíčková, p. Jiří Falta zástupci pedagogických pracovníků Mgr. Jitka Žitná, Mgr. Luboš Mrklas Při škole funguje Sdružení rodičů a přátel školy (SRPDŠ), klub učitelů a sportovní klub 3

4 1.2. Počty žáků, tříd Ročník školní docházky Počet tříd v ročníku Počet chlapců Počet dívek Celkem žáků v ročníku Průměr žáků na třídu , , , , , , , ,5 celkem ,6 2. ORGANIZACE STUDIA Vzdělávací program Školní rok 2011/2012 ŠVP ZV ročník 440 žáků Ve školním roce 2011/2012 byly vyučovány následující volitelné předměty: Cvičení z Českého jazyka Cvičení z Matematiky pro 8. ročník Cvičení z Matematiky pro 9. ročník Pohybové hry 4

5 3. PRACOVNÍCI ŠKOLY 3.1 Věkové složení pedagogického sboru v přepočtených úvazcích věk do 30 let let let let 61 a více let celkem celkem 5,98 6,12 14,00 5, ,11 z toho ženy 3,98 3,71 14,00 4, ,24 Do 30 let let let let 61 a více let 3.2 Způsobilost pedagogických pracovníků v přepočtených úvazcích odborná i pedagogická způsobilost pouze odborná způsobilost pouze pedagogická způsobilost bez způsobilosti celkem 30,43 0,27 0 0,41 31,11 5

6 3.3 Specializované činnosti Výchovný poradce 1 Koordinátor informačních a komunikačních technologií 1 Koordinátor školního vzdělávacího programu 2 Školní metodik prevence 2 Koordinátor environmentální výchovy Změny v pedagogickém sboru počet nových pedagogických pracovníků 3 počet pedagogických pracovníků, kteří odešli Počet nepedagogických pracovníků ve škole rok nepedagogičtí pracovníci v přepočtených úvazcích 2011/ , Praxe studentů na ZŠ Šumava počet studentů délka praxe umístění 2 3 týdny školní družina 1 4 týdny II. stupeň 6

7 4. ÚDAJE O ZÁPISU, PŘIJETÍ K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA SŠ 4.1 Údaje o zápisu a o přijetí k povinné školní docházce zapsaní do 1. třídy počet žádostí o odklad 2011/ Poznámka k tabulce: prvňáčci/počet odkladů pro školní rok 2012/2013 k 31. květnu Výsledky přijímacího řízení Základní školu ukončilo ve školním roce 2011/2012 celkem 38 žáků v 9. ročníku. Dva žáci ukončili devítiletou školní docházku v 8. ročníku, jeden v 7. ročníku. 2 žáci odešli na víceletá gymnázia. ročník typ školského zařízení přijato žáků 5. Víceletá gymnázia-osmileté 2 7. Víceletá gymnázia-šestileté 0 8. SOŠ učební obor 1 9. Gymnázia 2 Gymnázium se sportovní přípravou 2 SOŠ maturitní obory 19 SOŠ učební obory 13 7

8 5. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ 5.1. Prospěch žáků podle ročníků ročník počet žáků prospělo s vyznamenáním prospělo neprospělo I. stupeň II. stupeň celkem Výchovná opatření v roce 2011/ pololetí 2. pololetí pochvaly (ocenění) napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele důtka ředitele školy stupeň z chování stupeň z chování 1 2 8

9 5.3 Alternativní a moderní formy výuky Klademe velký důraz na uplatňování moderních forem výuky. Projektové vyučování nejen formou celoškolních projektových dnů. Dále pravidelně zařazujeme prvky kooperativní výuky. V průběhu první fáze modernizace v rámci projektu ŠUMÁK byly vybaveny všechny kmenové třídy prvního stupně a tři odborné učebny druhého stupně dataprojektorem, bezprašnou keramickou tabulí a audio technikou. 6. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 6.1 Zpráva o primární prevenci na 1. stupni Ve školním roce 2011/2012 se téma zdravého životního stylu, resp. zdravého rozvoje osobnosti a kvalitního využívání volného času prolínalo většinou vyučovacích předmětů všech ročníků prvního stupně. Žáci prvních a druhých tříd se zaměřovali se svými vyučujícími na upevnění základních návyků zdravého životního stylu, jako je denní rozvrh, vhodný jídelníček, přiměřená pohybová aktivita a v neposlední řadě prohlubování sociální obratnosti a komunikativních dovedností. Žáci třetích až pátých tříd se mimo rozvíjení a prohlubování výše zmíněných témat věnovali se svými vyučujícími tématu návykových látek, jejich škodlivosti, škodlivosti alkoholu, nikotinu, gamblerství, resp. různým druhům chybného a škodlivého chování dětí, mládeže i dospělých. Skupiny starších žáků se účastnily akcí DDM Vikýř a dalších subjektů, spolupodílejících se na Týdnu proti drogám v Jablonci. V rámci prevence sociálně-patologických jevů jsme i v tomto školním roce průběžně nabízeli žákům v co nejširší míře odpolední a víkendové programy kroužky, kurzy a výtvarné dílny. Přímo v budově školy je též umístěna pobočka Městské knihovny Jablonec nad Nisou. Ta je žákům každý čtvrtek k dispozici k besedám i pravidelnému rozvoji čtenářství. Mgr. Jiřina Faltová, preventista pro 1. st. 9

10 6.2 Přehled akcí primární prevence na 2. stupni a) Harmonizační pobyt 6. tříd na Královce (důraz je kladen na spolupráci, komunikaci a vzájemné poznání s novým třídním učitelem). b) Týden proti drogám. c) Den s Policií ČR. d) Lyžařský výcvik 7. tříd v Harrachově. e) Akce Červená stužka prevence proti AIDS. f) Exkurze Drážďany Muzeum hygieny. g) Vánoční turnaj ve florbale tříd v městské hale. h) červen celoškolní Sportovní den i) vodácké soustředění na Malé Skále (stmelování třídních kolektivů) j) Splouvání Vltavy. Mgr. Monika Taibrová, preventista pro 2. st. 7. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Plán DVPP pro tento školní rok vycházel z dlouhodobého plánu školy v oblasti dalšího vzdělávání a z individuálních potřeb jednotlivých pedagogických pracovníků. 10

11 7.1 Seznam akreditovaných kurzů DVPP NÁZEV KURZU ÚČASTNÍCI POZNÁMKA Respektovat a být respektován Zdravotník zotavovacích akcí Celý učitelský sbor Celý učitelský sbor Dvou a půl denní seminář zaměřený na efektivní a neefektivní metody komunikace založené na vzájemném respektu. Čtyřiceti hodinový kurz základů první pomoci a zdravovědy. Sfumato splývavé čtení 6 učitelů Metoda splývavého čtení důsledně buduje od 1. ročníku čtenářskou gramotnost. Rozumíme penězům Celý učitelský sbor Školení pro I. i II. stupeň týkající se finanční gramotnosti. Školení LIBRE OFFICE Celý učitelský sbor Osmi hodinové školení týkající se LIBRE OFFICE WRITER, IMPRESS Autorský zákon Celý učitelský sbor Školení o možnosti používání cizích zdrojů informací v projektu ŠUMÁK (Škola Užitečná, Moderní A Kooperativní). Jazykově vybavený učitel Hudební aktivity v Českém jazyce a komunikaci 1 učitel 1 učitel Koordinátor ŠVP 2 učitelé Akreditované studium Koordinátorů ŠVP - NIDV Liberec Jazyková gramotnost v AJ 1 učitel 11

12 7.2 Projekt Školy v pohybu V prosinci 2011 skončil dvouletý projekt Školy v pohybu. Tento projekt napomáhal školám ve vytvoření plánu dalšího rozvoje a poskytoval jim s tím související vzdělávání širšího vedení školy i celého pedagogického sboru prostřednictvím seminářů, mentoringu a stáží. Cíle projektu: vytvořit jasnou vizi rozvoje školy nastavit efektivní systém řízení postupně zavádět kooperativní metody učení do běžné výuky vytvoření bezpečného školního prostředí pro žáky i učitele efektivní předávání informací pomocí evaluace definovat silné a slabší stránky školy sestavit akční plán budování kvalitního pedagogického sboru V průběhu projektu měli možnost učitelé a vedení školy využívat několik forem podpory: školení celého pedagogického sboru (vícedenní) školení pro širší vedení školy (ředitel, zástupce ředitele, výchovný poradce, preventista sociálně patologických jevů, zástupce z 1. stupně) vícedenní stáž pro celý učitelský sbor na pilotní škole mentoring systém náslechů odborných lektorek (3 náslechy pro 1 učitele + následný rozbor) u osmi učitelů ZŠ Šumava couching tři rozbory zavádění změn a řešení problému s ředitelem školy a odborným lektorem Naše škola se do projektu velmi aktivně zapojila a skutečně se dostala do pohybu. Při vyhodnocení úspěšnosti zavádění efektivních změn organizátory projektu byla naše škola vyhodnocena jako velmi úspěšná a bylo nám uděleno Osvědčení standardu škol v pohybu (viz níže). 12

13 13

14 7.3 Další vzdělávání ředitele školy NÁZEV KURZU Respektovat a být respektován Zdravotník zotavovacích akcí Rozumíme penězům Školení LIBRE OFFICE Autorský zákon Klub ŠvP Klub Švp Cesta ke kvalitě BOZP a PO POZNÁMKA Dvou a půl denní seminář zaměřený na efektivní a neefektivní metody komunikace založené na vzájemném respektu. Čtyřiceti hodinový kurz základů první pomoci a zdravovědy. Školení pro I. i II. stupeň týkající se finanční gramotnosti. Osmi hodinové školení týkající se LIBRE OFFICE WRITER, IMPRESS Školení o možnosti používání cizích zdrojů informací v projektu ŠUMÁK (Škola Užitečná, Moderní A Kooperativní). ZŠ Smržovka ZŠ Klíč, Česká Lípa Závěrečná konference Bezpečnost práce a požární ochrana 7.4 Mimořádné ocenění 17. dubna 2012 byl oceněn Mgr. Jan Kolář u příležitosti dne učitelů Za významný přínos pro rozvoj školství v Libereckém kraji. Toto ocenění bylo uděleno za nejefektivnější zavádění nových postupů do praxe nabytých v projektu Školy v pohybu II. 14

15 8. AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY 8.1 Reprezentace školy a mimoškolní aktivity VÝBĚR AKCÍ, KTERÝCH JSME SE ÚČASTNILI Pěvecké soutěže Recitace napříč prvním stupněm - ZUČ Literární soutěž MK v Jablonci nad Nisou pro II. stupeň MÚZA Hasičská soutěž Běh pohody SKI CLUB Plavecké krajské závody Florbalový turnaj dívek a chlapců I. st. Mikulášský víceboj Přebor ve vybíjené družstev MD cup Malujeme s pastelkou Turnaj v nohejbalu Atletická liga Basketbal 8. a 9. roč. Úklid Jizerek Beseda v Městské knihovně Den Země - ekoprogram Lyžařská školička (2.roč.) Exkurze do Mincovny Pythagoriáda Výtvarná soutěž Voda nad zlato Pasování na čtenáře Vánoční koncert v Eurocentru Orion Florbal cup a mnoho dalších 15

16 VÝBĚR AKCÍ POŘÁDANÝCH ŠKOLOU Vánoční turnaj ve florbale Velikonoční a vánoční dílna Vodácké kurzy 6. a 8. tříd Lyžařský kurz 4. tříd Lyžařský kurz 7. tříd Sportovní den Zahradní slavnost Den otevřených dveří Stolní tenis a basketbal v rámci přestávek Účast žáků na divadelních představeních v Městském divadle Šumiáda - školní akademie Splouvání Vltavy Projektové dny Halloween ve školní družině Slavnostní rozloučení s 9. třídami a mnoho dalších Za jeden z nejvýznamnějších sportovních úspěchů byl postup žáků 4. a 5. ročníku do celostátního kola Mc Donald Cupu (kopaná), kde jsme obsadili 10. místo. Z vědomostních olympiád byl nejvýznamnější postup našeho žáka do celostátního kola konverzační soutěže. Součástí Školního vzdělávacího programu jsou několikadenní výjezdy školních kolektivů, na kterých se (kromě jiného) pracuje na vybudování a stmelování zdravých třídních kolektivů. 16

17 8.2 Výstava TELE-VIZE a INTIMITY Citováno z oficiálního programu: V jabloneckém Eurocentru proběhla výstava fotografií TELE-VIZE a INTIMITY známého fotografa Břetislava Fialy. Soubor TELE-VIZE vznikal v průběhu několika měsíců v letech jako dokument doby. Umístění televizorů v různých domácnostech evokuje jak sociální postavení jejich uživatelů, tak i jejich kulturní úroveň. Autor tímto souborem získal 3. místo na Czech Press Photo v kategorii Umění v roce Tyto fotografie v každém z nás mohou vyvolávat různé nálady, pocity, dohady, včetně bezprostředních vlastních prožitků. Na jejich základě vznikla spolupráce autora a paní učitelky I. Bucholz ze základní školy Na Šumavě v Jablonci nad Nisou. Jejím výsledkem jsou komentáře žáků 8. a 9. tříd, kteří osobitým způsobem na jednotlivé fotografie reagují. Na každou fotografii se tak sešlo i několik velmi originálních názorů. Fotografický soubor TELE-VIZE a následná spolupráce se Základní školou Na Šumavě odstartovala další fotografické projekty INTIMITY 1 DĚTSKÉ POKOJE, ve kterých jsem hledal sny o budoucnosti jejich obyvatel

18 8.3 Nabídka volnočasových aktivit pro žáky (kurzy) Žáci naší školy si v průběhu měsíce září vybírají z nabídky kurzů, které škola nabízí jako alternativu pro trávení volného času. Ve školním roce bylo v nabídce celkem 25 kurzů. Z této nabídky se otevřely (došlo tedy k přihlášení dostatečného počtu zájemců) následující kurzy: Florbal dívky Dovedné ruce Němčina pro Angličtináře Výtvarné a netradiční techniky Florbal A chlapci I. st. Florbal B chlapci I. st. Hra na kytaru A Hra na kytaru B Sportík Sportík 1. třídy Florbal chlapci II. st. Pohybové hry Míčové hry Turistika Výtvarná výchova Angličtina A Angličtina B Ruční práce Zpívání jen tak Angličtina s Míšou a Žížalou 18

19 8.4 Školní akademie Na závěr školního roku proběhla již tradičně školní akademie Šumiáda 2012 v Městském divadle v Jablonci nad Nisou. Žákovská vystoupení byla i v tomto roce na vysoké technické úrovni. 8.5 Webové stránky školy a komunikace s médii Webové stránky školy byly pravidelně aktualizovány. Rozdělení nabídky menu Žák Rodič Učitel Veřejnost Kontakty Kde jsme se v praxi osvědčilo. Webové stránky se ukázaly jako cenný zdroj informací pro širokou veřejnost, což dokládá počet přístupů. Na konci školního roku 2011/2012 přes Z pravidelných periodik vyšly články v MF ( Nevšední projekt: Školy se daly do pohybu, učitelé i vedení táhnou za jeden provaz - tento článek byl o zapojení naší školy do mimořádného projektu Školy v pohybu II. ) a v Deníku ( Vědí i jak se blížit k topícímu - o školení pro celý učitelské sbor zabývající se zdravovědou, první pomocí apod.). 9. ÚDAJE O INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI V termínu od 20. do 23. února provedla Česká školní inspekce kontrolu naší školy. Inspekční zpráva čj. ČŠIL-91/12-L je k nahlédnutí na webových stránkách inspekce 19

20 10. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY Údaje z Výkazu zisku a ztráty ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem Náklady celkem Kč Kč Kč - mzdy Kč Kč - ostatní osobní náklady Kč Kč Kč - pojistné, FKSP Kč Kč Kč - učebnice, uč. pomůcky a potřeby Kč Kč - ostatní provozní náklady Kč Kč Kč Výnosy celkem Kč Kč Kč v tom dotace Kč Kč - zúčtování fondů ostatní výnosy Kč Kč Kč Hospodářský výsledek Kč Kč Kč 20

21 Poskytnuto Použito Vratka dotace Poskytnuté neinv. dotace celkem Kč Kč 0 Kč z toho: od zřizovatele Kč Kč 0 Kč 1. přímé výdaje: Kč Kč 0 Kč a) platy Kč Kč 0 Kč b) ostatní osobní náklady 0 Kč 0 Kč 0 Kč c) ostatní (pojistné+ FKSP + ONIV) Kč Kč 0 Kč 2. další dotace Kč Kč 0 Kč Kč Kč 0 Kč Kč Kč 0 Kč EU Šumák Kč Kč 0 Kč Poskytnuté investiční dotace 0 Kč 0 Kč 0 Kč Tvorba a užití peněžních fondů Stav k Tvorba Použití Stav k Fond odměn Kč Kč FKSP Kč Kč Kč Kč Rezervní fond Kč Kč Kč Investiční fond Kč Kč Kč 21

22 11. ZAPOJENÍ ŠKOLY DO MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ Ve školním roce 2011/2012 jsme se zúčastnili mezinárodní soutěže Matematický Klokan a Matematický Klokánek. 12. ZAPOJENÍ ŠKOLY DO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Spolupracujeme s NIDV, Centrem vzdělanosti Libereckého kraje a Službou škole MB při uskutečňování kurzů dalšího vzdělávání nejen pro pedagogické pracovníky. 13. SPOLUPRÁCE S ODBOROVOU ORGANIZACÍ Na škole funguje odborová organizace. 1. ledna 2012 byla uzavřena Kolektivní smlouva mezi ředitelem školy a předsedkyní ZO. 14. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ ČINNOST ŠKOLY V průběhu letních prázdnin má možnost za přítomnosti správce široká veřejnost využívat školní fotbalové a basketbalové hřiště. Dále se zapojujeme do sběru druhotných surovin. Veřejnost aktivně využívá i možnost pronájmu tělocvičny. 15. PROJEKTY FINANCOVANÉ Z JINÝCH ZDROJŮ V listopadu 2011 jsme odstartovali školní projekt ŠUMÁK (Škola Užitečná, Moderní A Kooperativní) v rámci EU peníze školám. Projekt je zaměřen nejen na tvorbu digitálních učebních materiálů zaměřených na kooperaci, ale i na vzdělávání pedagogického sboru. Do ŠUMÁKu se zapojila drtivá většina učitelského sboru. Zapojení učitelé využívají nové notebooky. Škola byla kompletně pokryta signálem Wifi. V první etapě modernizace byly vybaveny všechny kmenové učebny prvního stupně a tři odborné učebny druhého stupně dataprojektorem, keramickou bezprašnou tabulí a audio technikou. 22

23 16. ZÁVĚR Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 byla projednána a schválena Školskou radou dne 18. října V Jablonci nad Nisou 18. října 2012 Mgr. Jan KOLÁŘ ředitel školy 23

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 zpracovali: Mgr. Milan Hlubuček Mgr. Tomáš Hartl předkládá: Mgr. Milan Hlubuček ředitel školy V Železném Brodě 13. října 2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17 příspěvková organizace Vrchlického 262/17, Liberec 13, PSČ 460 14 tel. 488 880 160 fax: 488 880 161 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 [srpen 2013] Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace Ředitel Základní školy, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace (dále

Více

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014 Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti za školní rok 2013/2014 Strážnice Mgr. Petr Tomeček 1. 9. 2014 ředitel školy Obsah Výroční zprávy o

Více

Telefon: 487 883 951-3 Fax: 487 883 958 e-mail: zsduba@atlas.cz www: http://zsduba.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Telefon: 487 883 951-3 Fax: 487 883 958 e-mail: zsduba@atlas.cz www: http://zsduba.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Dubá Telefon: 487 883 951-3 Základní škola Dubá, okres Česká Lípa Základní škola Dubá Telefon: 487 883 951-3 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Základní škola Dubá Telefon:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Základní škola Kostomlaty nad Labem

Základní škola Kostomlaty nad Labem Základní škola Kostomlaty nad Labem V Ý R O Č N Í Z P R Á VA 2013-2014 2 Základní škola Kostomlaty nad Labem, okres Nymburk V Ý R O Č N Í Z P R Á VA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VZ sestavena dle

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22. Základní

Více

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy Výroční zpráva Obsah: - Výroční zpráva ZŠ školní rok 2013/2014 - Výroční zpráva MŠ školní rok 2013/2014 - Zpráva o hospodaření školy za rok 2013 - Přílohy, fotogalerie Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Školská rada schválila dne: 13.11.2014 Zpracovala: Mgr. Věra Dunajčíková Dne : 15.9.2014 Základní informace o škole a) název a sídlo školy Základní škola, Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2012/2013 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/2013 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2013 Obsah: 1. Základní

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva je

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 Základní škola Náměšť na Hané, okres 0lomouc fakultní škola Pedagogické fakulty UP v Olomouci VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc Komenského 283 783 44 Náměšť

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013 Zpracovala: Mgr. Jana 24. 7. 2013 Č.j.:171/013 Stránka 1 z 17 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Šebetov,

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ADRESA A KONTAKTY Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace, Albertova 4062, 767 01 Kroměříž tel.: 573 503 250, fax: 573 503 251, mobil:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. ve školním roce 2013 2014

Výroční zpráva. o činnosti školy. ve školním roce 2013 2014 Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 PSČ 580 01 Havlíčkův Brod, telefon + fax 569 429 070, IČO 709 10 961 KB Havlíčkův Brod 128 38 521/0100, e-mail adresa zs.nuselska@worldonline.cz Č.j. 294/2014/ZSNU

Více

Výroční zpráva. Školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. Školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Školní rok 2012/2013 předkládá 30. 9. 2013 Ing. Ľubica Havelková ředitelka školy 1 O B S A H I. Základní údaje o škole str. 3 II. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje str. 7 III.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany 460,okr. Ústí nad Orlicí. Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014

Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany 460,okr. Ústí nad Orlicí. Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany 460,okr. Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy Adresa školy IČ 61234176 Bankovní spojení 8455560297/0100

Více