Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola T.G. Masaryka Čejkovice, okres Hodonín

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola T.G. Masaryka Čejkovice, okres Hodonín"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola T.G. Masaryka Čejkovice, okres Hodonín Platnost: od 1.září 2013

2 1. Identifikační údaje 1.1. Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1.2.Předkladatel: Základní škola T.G. Masaryka Čejkovice, okres Hodonín Školní 800, Čejkovice Ředitel školy Mgr. Miroslav Maniš Telefon Fax Internetová adresa školy: IČO , IZO Koordinátoři Mgr. Zdeňka Manišová, Mgr. Petra Hájková 1.3.Zřizovatel: Obec Čejkovice Obecní úřad Čejkovice Templářská 500, Čejkovice PSČ: Telefon ,fax Internetová adresa obce: Datum platnosti: od 1.září 2013 razítko školy podpis ředitele školy 2

3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY a ŠVP 2.1. Charakteristika školy Úplnost a velikost školy Základní škola T.G.Masaryka v Čejkovicích je školou úplnou.ve školním roce ji navštěvovalo 218 žáků v 10 třídách, 9. ročníků.v počtu žáků nastává pravidelný citelný pokles. Průměrná naplněnost tříd je 22 žáků. Do školy chodí žáci z Čejkovic,ze Starého Poddvorova a z Nového Poddvorova. Dostupnost školy pro dojíždějící žáky je vcelku solidní díky slušné dopravní obslužnosti na autobusové lince Hodonín-Čejkovice-Čejč. Budova školy je zachovalá (otevřena 1975), je to cihlová stavba situovaná do klidové okrajové oblasti obce uprostřed zeleně Vybavení školy Škola je pavilonová, poskytuje dostatek místa i pro přesuny žáků,kteří při stěhování do odborných učeben nemusejí překonávat zvlášť velkou vzdálenost.původně měla škola 18 kmenových učeben,ale při poklesu počtu žáků jsou nyní některé z nich využívány jako učebny odborné-pro jazyky,herní činnosti,pro učení ve skupinách mimo kmenovou učebnu.řada učeben je specializovaných-chemie, fyzika, hudební výchova,výtvarná výchova, učebny cizích jazyků, přírodopis, výpočetní technika, interaktivní učebna. Pro výuku tělesné výchovy slouží prostorná tělocvična, menší gymnastický sál a školní bazén (13x9 m). Žáci využívají i přilehlý atletický stadion, nebo fotbalové hřiště. O přestávkách a v době volna mohou žáci využívat atria mezi jednotlivými pavilony,která jsou vybavena pro hraní stolního tenisu,košíkové a na I.stupni jako odpočinková zóna. Pro občerstvení mohou žáci využívat nabídky pracovnic školní jídelny,které dětem připravují svačiny,čaj a nápoje pro dodržení pitného režimu. Pro veřejná vystoupení,výstavy obrazů či výtvarných prací využívá škola své galerie ve vestibulu,kde svá díla během roku vystavují jak regionální umělci,tak i žáci školy. Vestibul školy i některé z chodeb jsou vybaveny lavičkami pro relaxaci. Vyučující i žáci mají možnost permanentního přístupu ke kopírce.ve sborovně mohou učitelé využívat stálého připojení k internetu,dále i v učebně výpočetní techniky. Dá se říci,že prozatím je vybavení školy dostačující,i když se neustále,v rámci finančních možností,snažíme tento stav vylepšovat. Byla rekonstruována učebna fyziky, ve všech učebnách 1. stupně byly instalovány interaktivní diaprojektory a učebně fyziky a chemie interaktivní tabule. Školní zahrada byla přebudována na odpočinkově-vyučovací zónu, školní knihovna na moderní komunikativně-informační centrum, plánuje se i vybudování víceúčelového hřiště v prostorách školní zahrady. Využíváme ekologické zdroje energie (solární panely pro ohřev užitkové vody). V roce 2012 byl vybudován bezbariérový přístup. Od roku 2009 je škola zateplena a má novou fasádu. Hodiny před vyučováním i po něm mohou žáci trávit ve vhodně vybavených učebnách školní družiny. Rozvrh hodin je vytvářen tak,aby vyhovoval žákům místním a především dojíždějícím,s dostatkem času dorazit od zastávky do školy i v klidu stihnout oběd. 3

4 Škola prošla za třicet let existence mnoha rekonstrukcemi,byla např. opatřena sedlovou střechou (odpadlo časté zatékání stropem),byla provedena částečná výměna starých oken a dveří za plastová,byly zcela zrekonstruovány šatny,nyní prosvětlené,s lavičkami a skříňkami na oděvy a obuv.na požadované úrovni jsou i prostory určené ke společnému stravování. Ředitel školy,zástupce ředitele a sekretářka(ekonomka školy) mají vlastní oddělené kanceláře vybavené telefonem,mobilním telefonem a PC. Telefonní ústředna umožňuje interní spojení do všech kabinetů,sborovny i bazénu. Většina tříd je vybavena moderním,výškově stavitelným nábytkem.rekonstrukcí prošly i učebny chemie,přírodopisu a hudební výchovy, ICT, fyziky a interaktivní učebna.upravila se i učebna školní cvičné kuchyně,nyní vhodná i pro reprezentační posezení.velkou rekonstrukcí prošla i školní kuchyně,vybavená dle současných požadavků hygieny i kulturnosti stolování.velké možnosti skýtá školní pozemek-zahrada, prostor vhodný pro netradiční způsob výuky,pro relaxaci i aktivní sepětí žáků s přírodou Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor má už delší dobu 16 členů. Převažují pedagogové starší,s dlouholetými zkušenostmi.všichni jsou plně kvalifikovaní. Ve škole pracuje výchovná poradkyně a školní metodik prevence sociálně patologických jevů.většina pedagogických pracovníků si v různé míře rozšiřuje obzor znalostí ve svých oborech prostřednictvím kursů a školení v rámci DVPP. Při výuce žáků se specifickými poruchami využívá škola zkušeností speciálního pedagoga-člena ped. sboru-stejně jako služeb pedagogicko-psychologické poradny. Školní družina má dvě oddělení o kapacitě 60 žáků. Externí pracovníci vyučují ve škole nepovinnému předmětu náboženství Charakteristika žáků Základní školu v naší obci navštěvují v převážné většině žáci z Čejkovic,doplňují je žáci ze Starého a Nového Poddvorova.Žáci z I. stupně ZŠ ve Starém Poddvorově projevují v posledních letech tendenci vybírat si i jiné školy pro docházku na II.stupni, než Čejkovice. Naše ZŠ je školou multikulturní,v poslední době ji navštěvují i žáci z romských rodin.jejich integrace probíhá dosud celkem uspokojivě,nedochází k větším problémům v souvislosti s jejich učením a chováním. Žáci naší školy se mohou pochlubit významnými úspěchy nejen v oblasti výchovněvzdělávací,ale i v různých soutěžích a olympiádách.svědčí o tom řada účastí v krajských(oblastních) i ústředních kolech (olympiáda českého jazyka,olympiáda z dějepisu. Úspěšné jsou i zájmové kroužky,z nichž nejvýznamnějších úspěchů dosahují žáci v atletice(pravidelné tituly mistrů Moravy a Slezska,tituly mistrů České republiky).pod vedením obětavého trenéra atletiky(též zaměstnance školy) se v Čejkovicích podařilo vychovat i olympijskou reprezentantku ČR,která se zúčastnila Olympijských her v Aténách Dobré výsledky vykazují i ostatní zájmové útvary - míčové hry,kroužky jazykové i skupina deskových her.velmi dobrých výsledků dosahují mažoretky(vedené též obětavými 4

5 spolupracovnicemi z řad rodičů)a kroužek tanců country pod vedením členek našeho pedagogického sboru. Stoupající tendenci vykazuje i práce se žáky,kteří mají specifické poruchy učení-věnuje se jim speciální pedagožka,členka uč.sboru. Na závěr lze podotknout,že se nám bohužel nedaří zastavit klesající trend počtu žáků ve škole.snažíme se proto nabízet co nejvíce z toho,čím naše škola vyniká,zvláště rodičům dětí ze Starého i Nového Poddvorova,abychom aspoň částečně ovlivnili odliv žáků do jiných škol. Lze doufat,že v tomto směru promluví i obec,neboť udržet mladé lidi v Čejkovicích znamená i příliv dostatečného počtu žáků do školy.stejně tak se jedná i o bytovou vybavenost pro potencionální budoucí mladé pedagogy v Čejkovicích Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Pěkně se rozvíjí i tradice : Noc s Andersenem, Dětský den. ZŠ pořádá též pravidelné lyžařské kursy pro žáky 7.ročníků, přebory v plavání,pravidelné Sportovní dny I. a II.stupně. Žáci se během školního roku zúčastňují mnoha tematicky zaměřených exkurzí a vycházek,stále se u nás ještě udržuje tradice školních výletů,i když jejich realizace je spojena se stále větším rizikem. Dlouhodobou tradici má na naší škole mezinárodní spolupráce s Hauptschule Neusiedl an der Zaya v Rakousku v rámci evropského projektu PHARE.Žáci obou škol prožili spoustu krásných dní nejen v nádherné horské přírodě rakouských Alp,ale i ve skupinách přímo ve vyučování či v jazykových kursech,které probíhají střídavě v Čejkovicích i v Neusiedlu.A že nešlo pouze o spolupráci formální,dokazuje i fakt,že i po ukončení projektu PHARE se obě školy rozhodly pro pokračování spolupráce,hlavně v oblasti tradičních a úspěšných sportovních dnů,které se konají střídavě u nás a v Rakousku Spolupráce se zákonnými zástupci a jinými subjekty Škola se co nejvíce snaží o vzájemnou spolupráci s veřejností a různými subjekty v obci.tradičně na konci každého školního roku probíhá přijetí vycházejících žáků společně s nejlepšími reprezentanty školy u starosty obce.samozřejmostí se stalo i třídění odpadu ve škole a tradicí jsou i pravidelné sběry odpadových surovin pořádané školou,které jsou s povděkem kvitovány obyvateli obce.tyto formy spolupráce s Obecním úřadem se velmi osvědčují. Bez kulturních vystoupení žáků naší školy se neobejdou žádné významnější akce v rámci obce. Škola spolupracuje i s místní organizací dobrovolných hasičů,kteří obvykle v rámci Dětského dne předvedou žákům ukázky své práce včetně využití hasičské techniky.využíváme i možnosti navštívit přímo v obci Muzeum T.G.Masaryka,které je péčí obce zřízeno přímo v opraveném domku,kde v 70.letech 19.století náš první prezident bydlel.spolupráce s Výborem SRPŠ se projevuje pravidelně v organizování tradičního Plesu SRPŠ,kde naši žáci předvádějí slavnostní zahájení-polonézu a program mažoretek. Škola spolupracuje velmi dobře i s Pedagogicko-psychologickou poradnou a Úřadem práce v Hodoníně (řešení různých výchovně-vzdělávacích problémů,resp. hledání cesty ke správnému výběru povolání). 5

6 Určité problémy se řeší i prostřednictvím Školské rady,která se schází dle aktuální potřeby a v současné době řeší např. vzrůstající trend spotřeby návykových látek u mladistvých a nezletilých v obci. Sice pomalu,ale stále ve větší míře se daří zapojovat do života školy i zákonné zástupce,kteří o to mají zájem.jsou to mimořádné třídní schůzky,svolávané ne podle čtvrtletí,ale podle aktuální potřeby jak ze strany zákonných zástupců, tak i třídních učitelek.zlepšující se vztahy zákonných zástupců ke škole dokazují i hojné účasti na školních oslavách či Dnech otevřených dveří, příp. na tematicky zaměřených jarmarcích. Již delší dobu pracuje při škole pobočka ZUŠ Hodonín.Děti se mohou učit na dechové nástroje, klavír, kytaru, bubny.mladí muzikanti tak pravidelně doplňují řady mládežnické dechové hudby v Čejkovicích. O zájmových útvarech školy byla řeč již dříve.budeme se snažit jejich pokračování i úroveň aspoň udržet,i když pomoc ze strany občanů - nepedagogů (i zákonných zástupců) by byla velmi vítána.sami učitelé na všechno nestačí a ani stačit nemohou. Již zmíněná Školská rada se snaží především řediteli školy i učitelům v jejich práci pomáhat.již první schůzky naznačily,že nebude pouze formálním sdružením,vykonala již dosti práce,na které se podíleli všichni její členové(rovným dílem jsou zde zastoupeni rodiče,pracovníci školy i členové pověření obcí). Velkou oblibu ve škole i na veřejnosti získávají pravidelné vánoční a velikonoční dny otevřených dveří a jarmarky. Např. z výtěžku vánočního jarmarku 2006 se děti rozhodly pro adopci zvířat v hodonínské ZOO. Zákonní zástupci jsou o svých dětech i o životě školy informováni buď tradičně-formou sdělení v žákovských knížkách či účastí na řádných či mimořádných třídních schůzkách.stále více se však prosazují formy individuálních rozhovorů,a to jak v rámci konzultačních hodin,tak i mimo ně.na schůzkách dostávají zákonní zástupci často i propagační materiály,většinou zaměřené na prevenci nežádoucích jevů.akutní případy(náhlé nevolnosti žáků, příp. zranění)jsou nyní řešeny prostřednictvím mobilních telefonů.řada informací vychází i jednou čtvrtletně v Čejkovickém zpravodaji,kde kromě zpráv o ŠVP vychází pravidelně i Výroční zpráva školy.ve škole jsou rozmístěny různé informační a propagační nástěnky,osvědčila se Schránka důvěry,škola má i své webové stránky.každému je přístupný Školní řád,který mimo jiné umožňuje zákonným zástupcům zúčastnit se (po předchozí domluvě) vyučování ve třídě svého dítěte. Důležitou roli v práci se žáky i zákonnými zástupci sehrává zcela určitě SRPŠ. Pořádá pravidelná plenární zasedání zákonných zástupců, spojená s informacemi či volbami do Výboru SRPŠ a spadá sem i pořádání a organizace Plesu SRPŠ,financování zájmových útvarů,exkurzí a jiné školní i mimoškolní zájmové činnosti žáků. Poradní servis pro zákonné zástupce je zabezpečen v osobě výchovné poradkyně,která si neustále prohlubuje dosavadní znalosti a zkušenosti. Ve škole pracuje i preventista sociálně patologických jevů.v poslední době se snaží ve spolupráci s ředitelstvím školy,se Školskou radou a Obecním úřadem řešit narůstající spotřebu alkoholu a nikotinu u dětí a mládeže v obci.dokladem toho je společná žádost ředitelství školy,školské rady a Obecního úřadu o užší spolupráci s Policií ČR v rámci zvýšeného dohledu nad provozem různých místních podniků, zvláště v pozdějších večerních hodinách.ve spolupráci s Národním ústavem zdraví proběhly preventivní akce s názvem Nekouřit a proč. Dlouhodobě se škole osvědčuje úzká a důsledná spolupráce s obvodním pediatrem. 6

7 2.2. Charakteristika ŠVP Základní charakteristika vzdělávacího programu: Je založen na systému povinných, povinně volitelných, nepovinných a zájmových útvarů, žáci mají možnost výběru podle zájmů, nadání, potřeb a budoucího zaměření Při jeho realizaci jsou využívány různé moderní metody výuky V jeho rámci je žákům třetího ročníku prvního stupně nabízen doplňující vzdělávací obor Čtení s porozuměním/zdravotní tělesná výchova Počítá s integrací žáků s individuálními vzdělávacími potřebami Zákonným zástupcům nabízí třídní schůzky, konzultační hodiny a individuální konzultace během celého školního roku Využívá mimoškolní aktivity jako exkurze, kulturní programy, poznávací výlety Zajišťuje tělovýchovné aktivity, účast na olympiádách, lyžařský výcvikový kurz, plavecký kurz je součástí hodin tělesné výchovy Zaměření školy Základní zaměření našeho školního vzdělávacího programu spočívá: - soužití se sebou samým jako jedincem, který poznává svou osobnost v její celistvosti, umí projevovat její svébytnost, svobodu, umí uplatňovat svá práva a plnit své povinnosti se vší zodpovědností, dokáže rozvíjet a chránit své fyzické i duševní zdraví a být za ně odpovědný - soužití se společností, tzn. vést žáky k toleranci ostatních lidí a ohleduplnosti k nim, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít s ostatními lidmi, rozvíjet jejich schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých - soužití s přírodou, tzn. vzdělávat žáky v souladu s myšlenkou trvale udržitelného rozvoje, - soužití s kulturou a tradicemi regionu hanáckého Slovácka jako cestě v chápání jedinečnosti kultur a zároveň kosmopolitnosti světa - soužití se školou jako centrem kvalitního základního vzdělání využitelného v reálném životě a motivace k profesní orientaci a celoživotnímu učení Výchovné a vzdělávací strategie 7

8 Kompetence k učení Vést žáky k zodpovědnosti za své vzdělávání, umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat žáky pro celoživotní učení Na praktických příkladech vysvětlujeme smysl učení a posilujeme pozitivní vztah k učení. Podporujeme samostatnost a tvořivost. Podporujeme různé přijatelné způsoby dosažení cíle. Učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti. Při výuce se zaměřujeme na aktivní dovednosti, učivo používáme jako prostředek k jejich dosažení. Učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace v literatuře a na internetu. Umožňujeme žákům pozorovat a experimentovat, porovnávat výsledky a vyvozovat závěry. Uplatňujeme individuální přístup k žákům. Motivujeme učení snažíme se vytvářet situace, v nichž má žák radost z učení. Při hodnocení používáme pozitivní motivaci. Učíme práci s chybou. Učíme trpělivosti, povzbuzujeme. Jdeme příkladem dalším vzděláváním si rozšiřujeme svůj pedagogický obzor. Kompetence k řešení problémů Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů Učíme žáky nebát se problémů, ale chápat je jako výzvu. Vytvářením praktických problémových úloh a situací učíme žáky prakticky problémy řešit. Podporujeme různé přijatelné způsoby řešení problémů. Podporujeme originální způsoby řešení problémů. Podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení. Podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů. V rámci svých předmětů učíme, jak některým problémům předcházet. Jdeme příkladem učíme se sami lépe, s rozumem a s nadhledem řešit různé problémové situace. Kompetence komunikativní Vést žáky k otevřené, všestranné a účinné komunikaci Zaměřujeme se na rozvíjení komunikačních dovedností žáků v mateřském jazyce, v cizím jazyce, v informačních a komunikačních technologiích a v sociálních vztazích. Netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků, zaměstnanců školy i rodičů. Podporujeme kritiku a sebekritiku.. Podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky z různých tříd. Připravujeme žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v obtížných a ohrožujících situacích. Důsledně vyžadujeme dodržování pravidel stanovených ve školním řádu, v řádech odborných pracoven, řádu akcí mimo školu. Jdeme příkladem profesionálním přístupem ke komunikaci se žáky, rodiči, zaměstnanci školy a širší veřejností. 8

9 Kompetence sociální a personální Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých. Podporujeme začlenění volíme formy práce, které chápou různorodý kolektiv třídy jako soubor vzájemně se doplňujících kvalit. Učíme žáky pracovat v týmech, učíme je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku efektivní spolupráce. Rozvíjíme u žáků schopnost zastávat v týmu různé role. Učíme žáky hodnotit práci týmu, svoji práci v týmu i práci ostatních členů týmu. Podporujeme vzájemnou pomoc žáků a vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují. Upevňujeme v žácích přesvědčení, že ve spolupráci lze lépe dosahovat osobní i společné cíle. Podporujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů. Průběžně monitorujeme sociální vztahy ve třídě. Důsledně vyžadujeme dodržování dohodnutých pravidel chování. Jdeme příkladem podporujeme spolupráci všech členů pedagogického sboru i spolupráci pedagogických a nepedagogických pracovníků školy. Kompetence občanské Vychovávat žáky Jako svobodné občany, plnící si své povinnosti, uplatňující svá práva a respektující práva druhých Jako osobnosti zodpovědné za svůj živost, své zdraví a za své životní prostředí Jako ohleduplné bytosti, schopné a ochotné účinně pomoci v různých situacích Netolerujeme sociálně patologické projevy chování (drogy, šikana, kriminalita mládeže) Netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu Netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků, zaměstnanců školy i rodičů. Důsledně dbáme na dodržování pravidel chování ve škole, stanovených ve vnitřních normách školy. Vedeme žáky k sebeúctě a k úctě k jiným lidem. Na konkrétních modelových příkladech demonstrujeme ve svých předmětech pozitivní i negativní projevy chování lidí. V rámci svých předmětů, v třídnických hodinách na mimoškolních akcích upevňujeme žádoucí pozitivní formy chování žáků. Neustále monitorujeme chování žáků, včas přijímáme účinná opatření. Rozumně a zodpovědně využíváme dostupných prostředků výchovných opatření. Využíváme pomoci a zkušeností odborníků výchovného poradce, PPP, policie. Kázeňské přestupky řešíme individuálně. Při kázeňských problémech se vždy snažíme zjistit jejich příčinu. V rámci svých předmětů seznamujeme žáky s vhodnými právními normami. Nabízíme žákům vhodné pozitivní aktivity jako protipól nežádoucím sociálně patologickým jevům. V hodnocení žáků uplatňujeme prvky pozitivní motivace. Jsme vždy připraveni komukoliv podat pomocnou ruku. Jdeme příkladem respektujeme právní předpisy a vnitřní normy školy.respektujeme osobnost žáka a jeho práva. Budujeme přátelskou a otevřenou atmosféru ve třídě i ve škole. Chováme se k žákům, jejich rodičům i ke svým spolupracovníkům tak, jak si přejeme, aby se oni chovali k nám. 9

10 Kompetence pracovní Vést žáky k pozitivnímu vztahu k práci, naučit žáky používat při práci vhodné materiály, nástroje a technologie, naučit žáky chránit své zdraví při práci, pomoci žákům při volbě jejich budoucího povolání. Kvalitně odvedenou práci vždy pochválíme. Při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní podmínky.měníme pracovní podmínky, žáky vedeme k adaptaci na nové pracovní podmínky. Důsledně vedeme žáky k dodržování vymezených pravidel, ochraně zdraví a k plnění svých povinností a závazků. Cíleně motivujeme žáky k dosažení jimi vhodně zvoleného dalšího studia ( budoucího povolání ). Jdeme příkladem příkladně si plníme své pracovní povinnosti ( nástupy do hodin, příprava na výuku.). Dodržujeme dané slovo. Vážíme si své profese. Svoji profesi a školu pozitivně prezentujeme před žáky. Rodiči i širší veřejností. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných a talentovaných Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami U žáků se zvláštními vzdělávacími potřebami, tj. jednak žáků s poruchami učení či chování, tělesným nebo smyslovým postižením či jiným znevýhodněním uplatňujeme speciálně pedagogické metody a postupy. Pedagogičtí pracovníci jsou kompetentní pomoci žákům rozvíjet jejich vnitřní potenciál a podporovat jejich sociální integraci včetně odpovídajícího studijního a pracovního uplatnění. Podle 16 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, je žákem se speciálními vzdělávacími potřebami dítě se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami též upravuje vyhláška MŠMT č. 73/2005 Sb. Zdravotním postižením je mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, vady řeči, souběžné postižení více vadami, autismus a vývojové poruchy učení nebo chování. Zdravotním znevýhodněním je zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc nebo lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování, které vyžadují zohlednění při vzdělávání. Sociálním znevýhodněním je: a) rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, b) nařízená ústavní výchova nebo uložená ochranná výchova, c) postavení azylanta a účastníka řízení o udělení azylu na území ČR. Žákům u nichž je diagnostikována porucha učení pedagogicko - psychologickou poradnou (PPP) nebo speciálně pedagogickým centrem (SPC), žákům se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním věnujeme po celou dobu školní docházky speciální pozornost a péči. Vzdělávání žáků se na škole realizuje zpravidla formou individuální integrace v běžných třídách. 10

11 Dítěti je na naší škole zajištěna: - individuální péče v rámci vyučování buď učitelem kmenové třídy nebo učitelem příslušného předmětu - s problémem dítěte jsou seznámeni všichni učitelé podílející se na vzdělání dítěte - pro integrované žáky zpracovává třídní učitel se souhlasem ředitele individuální vzdělávací program ve spolupráci s poradenským zařízením, dalším učitelem příslušného problematického předmětu, výchovným poradcem a zákonným zástupcem dítěte (IVP obsahuje konkrétní cíle, úpravu a organizaci výuky, formu zadávání úkolů, způsob hodnocení a klasifikace, pedagogické postupy...) - žáci se specifickými potřebami mají možnost individuální výuky v rámci kroužku - v reedukaci integrovaných žáků mají nezastupitelné místo zákonní zástupci, se kterými úzce spolupracuje třídní učitel a také učitel příslušného předmětu - poradenská péče na naší škole je zajištěna výchovnou poradkyní a jednou pedagožkou, která má vystudovanou speciální pedagogiku Na reedukačním procesu se po celou dobu podílí dítě, rodič a učitelé. U dětí s SPU velmi často pozorujeme specifické poruchy řeči, artikulační neobratnost a specifickou asimilaci tzv. specifický logopedický nález. Děti zdravotně oslabené alergiemi, astmatem... plně respektujeme jejich potřeby. Dětem se zrakovým postižením věnujeme na základě vyjádření SPC odpovídající péči. Všichni vyučující a ostatní zaměstnanci školy plně respektujeme požadavky a potřeby žáků se specifickými poruchami učení a se zdravotním oslabením nebo postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním. Respektujeme jejich zvláštnosti a možnosti a snažíme se vytvořit optimální pracovní prostředí vzhledem k daným podmínkám. Při hodnocení je přihlíženo k poruše, zdravotním oslabením nebo postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním, je preferován doporučený způsob zkoušení a žák je hodnocen s tolerancí Žáci mimořádně nadaní a talentovaní Vzdělávání žáků mimořádně nadaných upravuje 17 zákona č. 561/2004 S., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných též upravuje vyhláška MŠMT č. 73/2005 Sb. Charakteristika 11

12 Žáci mimořádně nadaní svými schopnostmi dosahují mimořádné úrovně v tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých rozumových, pohybových, uměleckých a sociálních dovednostech. Zároveň tito žáci mají sklon k perfekcionismu, uzavírají se do vlastního vnitřního světa - introverti. Vyskytuje se u nich špatná sociální přizpůsobivost, mají potíže a nebo se jim vůbec nedaří začlenit do přirozené vrstevnické skupiny. Zásady péče Důsledně dbáme, aby žák mimořádně nadaný neměl omezenou komunikaci se svými vrstevníky - při vzdělávání mimořádně nadaných žáků se snažíme, aby způsob výuky vycházel důsledně principů individualizace a vnitřní diferenciace - na základě zjištění mimořádného nadání (vyjádření vypracované PPP) sestaví příslušní pedagogové ve spolupráci s výchovným poradcem, PPP a rodiči IVP. Plán obsahuje údaje, ve které oblasti (předmětu) se mimořádné nadání nejvíce projevuje, určuje, s čím dítěti pomůže poradna, učitel, rodič nebo jiný odborník, navrhuje časové a obsahové rozvržení učiva, volbu pedagogických postupů, způsob zadávání a plnění úkolů, způsob hodnocení. - umožníme mu účast v soutěžích a olympiádách dle jeho nadání - zajistíme mu účast ve výuce některých předmětů ve vyšších ročnících, které mají vliv na rozvoj v jeho nadání - pedagogovi, který se přímo podílí na rozvoji talentovaného žáka a který koordinuje jeho činnost, umožňujeme účast na seminářích vztahujících se ke specifické problematice - úzce spolupracujeme se zákonnými zástupci žáka - žáci s vyšším nadáním jsou i na 2. stupni učiteli motivováni pro práci nad rámec povinností. V hodinách dostávají práci navíc, řeší složitější a problémové úkoly. Jsou vedeni k samostatné práci s učebnicí, počítačem, odbornou literaturou. Jsou zapojováni do řešení olympiád v různých předmětech (M, ČJ, CJ, Z, D, Př, F, Ch) a dalších soutěží a kurzů - sportovně nadaní žáci se scházejí v kroužcích a sportovních oddílech. Reprezentují školu v soutěžích pořádaných v rámci okresu, kraje i republiky. - hudebně a výtvarně nadaní žáci pracují v ZUŠ. Výtvarné práce těchto žáků slouží ke stálé výzdobě naší školy Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou realizována formou integrace do normální výuky. Blíže je integrace vyjádřena v učebních osnovách jednotlivých vyučovacích předmětů. V tabulkách v příloze jsou uvedeny tematické okruhy jednotlivých průřezových témat, ročníky a vyučovací předměty, ve kterých jsou realizovány. 1. Osobnostní a sociální výchova OSV 2. Výchova demokratického občana VDO 3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech EGS 4. Multikulturní výchova MKV 5. Enviromentální výchova ENV 6. Mediální výchova MEDV samostatný předmět 12

13 3.Učební plán 3.1.Celkový 1.stupeň Vzdělávací oblasti (obory) ŚVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Cizí jazyk 9 9 Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a jeho svět Prvouka Vlastivěda 4 - Přírodověda Umění a kultura Hudební výchova 5 - Výtvarná výchova 7 - Člověk a zdraví Tělesná výchova 10 - Člověk a svět práce 5 5 Pracovní činnost 10 - Povinně volitelné předměty Poznámky: jako Cizí jazyk nabízíme žákům přednostně anglický jazyk, pokud je zájem vyučujeme i německý jazyk, povinně volitelné předměty Čtení s porozuměním/zdravotní tělesná výchova tvoří doplňující vzdělávací obor a jsou připraveny pro žáky 3.ročníku. 2.stupeň Vzdělávací oblasti (obory) ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk Další cizí jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a společnost

14 Dějepis Výchova k občanství 4 - Člověk a příroda Fyzika Chemie 4 - Přírodopis Zeměpis 6 - Umění a kultura Hudební výchova 4 - Výtvarná výchova 6 - Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova 8 - Člověk a svět práce Člověk a svět práce Doplňující vzdělávací obory Cvičení z JČ/Cvičení z M Poznámky: jako Další cizí jazyk nabízíme žákům učícím se angličtinu německý jazyk, žákům, kteří si vybrali jako Cizí jazyk němčinu poskytujeme angličtinu. 3.2.Ročníkový 1.stupeň Vzdělávací oblasti (obory) ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Cizí jazyk X X Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika X X X Člověk a jeho svět Prvouka X X Vlastivěda X X X Přírodověda X X X Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce 5 5 Pracovní činnost Povinně volitelný předmět

15 Čtení s porozuměním/zdravotní tělesná X X 0+1 X X výchova Celkem základní Celkem disponibilní Celkem v ročníku stupeň Vzdělávací oblasti (obory) ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk Další cizí jazyk X Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika X Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství Člověk a příroda Fyzika Chemie X X Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova X 4 - Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví X Tělesná výchova Člověk a svět práce Člověk a svět práce Doplňující vzdělávací obory Cvičení z JČ/Cvičení z M X Celkem základní Celkem disponibilní Celkem v ročníku Poznámky k učebnímu plánu Využití disponibilní časové dotace ( viz RVP ZV a dle Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j / ) 1.stupeň 14 hodin disponibilní časové dotace je využito takto: 2 hodiny Českého jazyka v 2., 3. a 5. ročníku (6 hodin, celkem 41) 15

16 2 hodiny Matematiky v 2. a 5. ročníku (4 hodiny, celkem 24) 1 hodina Informační a komunikační technologie v 4. ročníku (1 hodina, celkem 2) 1hodina Prvouky v 3. ročníku (1 hodina, celkem 7) 1 hodina Přírodovědy v 5. ročníku (1 hodina, celkem 3) 1 hodina povinně volitelného předmětu Čtení s porozuměním/zdravotní tělesná výchova v 3. ročníku (1 hodina, celkem 1) Ve 3. ročníku jsme zavedli povinně volitelný předmět Čtení s porozuměním/zdravotní tělesná výchova. Cílem tohoto předmětu je odstranit problémy související s nedostatečnou úrovní čtení a porozumění čtenému textu, Zdravotní tělesná výchova by měla dopomoci k odstraňování potíží, které jsou důsledkem vadného držení těla spojeného s nerovnoměrným zatížením páteře. 2.stupeň - 24 hodin disponibilní časové dotace je využito takto: 1 hodina Českého jazyka v 6., 8. a 9. ročníku (3 hodiny, celkem 18) Další cizí jazyk - 2 hodiny v 7. a 8. ročníku, 3 hodiny v 9. ročníku (7 hodin, celkem 7) 1 hodina Matematiky v 6., 8. a 9. ročníku (3 hodiny, celkem 18) 1 hodina Informatiky v 7. a 8. ročníku (2 hodiny, celkem 3) 1 hodina Dějepisu v 9. ročníku (1 hodina, celkem 8) 1 hodina Fyziky v 9. ročníku (1 hodina, celkem 7) 1 hodina přírodopisu v 8. a 9. ročníku (2 hodiny, celkem 7) 1 hodina Výchovy ke zdraví v 7. ročníku (1 hodina, celkem 3) 1 hodina Člověk a svět práce v 6. ročníku (1 hodina, celkem 4) Cvičení z Českého jazyka/ Cvičení z matematiky - 1 hodina v 7., 8. a 9. ročníku (3 hodiny, celkem 3 hodiny) Snaha posílit komunikační schopnosti žáků prostřednictvím hodin aktivního čtení s porozuměním danému textu a jeho výkladu vedla posílit časovou dotaci hodin Jazyka českého Vzhledem ke zvyšujícímu se využívání informačních a komunikačních technologií jsme se rozhodli pro posílení časové dotace předmětu Informatika. Jelikož je nutností zabývat se v Dějepise i dějinami po 2. světové válce, byl i tento předmět posílen o 1 hodinu. V dalších předmětech (Matematika, Fyzika, Přírodopis, Výchova ke zdraví a Člověk a svět práce) se nám zdála časová dotace nedostatečná ke splnění námi vytýčených cílů. Další cizí jazyk se žáci učí v ročníku. Důvodem pro přidání třetí hodiny v devátém ročníku je spolupráce s rakouskou školou a nutnost komunikace mezi žáky obou škol. Dalším důvodem pro tuto hodinu je usnadnění přechodu žáků na střední školy a úspěšné studium na nich. Jako další cizí jazyk nabízí naše škola všem, kteří se učí jako cizí jazyk anglický jazyk německý jazyk. Hlavním úkolem předmětu Cvičení z českého jazyka a Cvičení z matematiky je všestranná příprava žáků pro výuku na střední škole a také k přijímacím zkouškám na tyto školy. 16

17 4. Učební osnovy 4.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 1.stupeň Český jazyk Dovednosti získané ve výuce Českého jazyka a literatury jsou potřebné nejen pro kvalitní jazykové vzdělání, ale jsou důležité i pro úspěšné osvojování poznatků v dalších oblastech vzdělávání. Osvojení a užívání českého jazyka jako jazyka mateřského v jeho mluvené i písemné podobě otevírá cestu k poznání a pochopení přírodních i společenských skutečností a duchovního bohatství minulosti i dneška. Vytváří se tak předpoklady k úspěšnému dorozumívání s lidmi tím, že učí interpretovat jejich vyjádření a reagovat na ně, učí však také porozumět sám sobě, své roli v různých komunikačních situacích, nalézt vlastní místo mezi vrstevníky i ve společnosti. Vede k formování hodnotové orientace a k citlivému a esteticky účinnému vnímání okolního světa i sebe sama. Cíle výuky českého jazyka jsou naplňovány komunikační a slohovou výchovou, čtením a literární výchovou, psaním a jazykovou výchovou. V komunikační výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, mluvit a rozhodovat se na základě vnímaných pokynů a přečteného textu. Žáci se učí výstižně formulovat a sdělovat své myšlenky, prožitky a pocity, učí se rozumět různým typům textů, jež se vztahují k nejrůznějším situacím ve škole i mimo ni. Komunikační dovednosti žáků jsou vytvářeny nejen ve všech složkách českého jazyka, ale ve všech vyučovacích předmětech. Slovní zásoba je rozšiřována zejména využitím učiva prvouky, vlastivědy, přírodovědy, četby a vlastních zážitků. Komunikačním a slohovým dovednostem je vyučováno tak, aby byl podporován a podněcován duševní rozvoj žáků a zároveň byla rozvíjena jejich individualita. Žáci mají dostatek příležitostí k tomu, aby hovořili, diskutovali, vyjadřovali se o tom, co pozorují, dělají, co právě zjišťují, co prožívají ve všech předmětech. Komunikativní výuka podporuje probouzení a rozvíjení duševního života žáků a mnohdy vede i k vůbec prvnímu pocitu uvědomění si hodnot své osobnosti. Máme li rozvíjet slovní zásobu žáků, chceme-li je dobře naučit pravopis a ostatní učivo jazykové výchovy, zařazujeme do výuky pravidelná pravopisná a mluvní cvičení. Žáky vedeme k praktickému používání mluvnických jevů. Podněcujeme je, aby svá pozorování, zkušenosti a poznatky při výuce sami vyjadřovali a věty s mluvnickými jevy obměňovali. Při výuce čtení se snažíme naučit všechny žáky, i průměrně nadané číst přiměřeně náročné, umělecké i naučné texty jasně, zřetelně a s porozuměním. Při čtení textů se obohacuje slovní zásoba žáků a rozvíjí se i jejich ústní vyjadřování. Při práci s texty se spojuje výcvik čtení s rozvojem vyjadřování, se vzděláváním v různých oborech i s výchovou žáků. Dobrá četba zušlechťuje city, ovlivňuje duševní život dětí a povzbuzuje jejich vůli. Ve 4. a 5. ročníku se začíná ve výuce více využívat tichého čtení a žáci jsou vedeni k samostatné práci s textem.novým úkolem pro žáky je určení hlavních myšlenek textu, jejich sestavení do krátké osnovy a souvislé vyprávění základního obsahu článku podle této osnovy žáci se učí učit z učebnic. K tomu dobře slouží krátké naučné texty s přírodovědným a vlastivědným obsahem. Při výuce psaní získávají žáci správné psací dovednosti, základy čitelného, přiměřeně hbitého a úhledného rukopisu. Píší slova a texty vhodného a žákům přiměřeného obsahu, 17

18 který vyjadřuje zkušenosti žáků nebo poznatky získané v jiných vyučovacích předmětech. Zaměřujeme se na psaní s porozuměním. V jazykové výchově se žáci učí prostě a jasně vyjadřovat spisovným jazykem, s využitím slovní zásoby odpovídající jejich věku a zároveň poznávají elementární základy mluvnické stavby jazyka a osvojují si základní pravopisné jevy. Dbá se na rozvoj jejich slovní zásoby a postupně se vytváří návyky správné spisovné výslovnosti. Jazyková výuka má velký význam pro rozvoj myšlení žáků, neboť se při něm učí jazykové a pravopisné jevy pozorovat, srovnávat, třídit i zobecňovat. Nejprve se seznamují s konkrétními jazykovými jevy, pozorují je, hovoří o nich. Tak dochází k mnoha elementárním zobecněním a procvičování poznaných jazykových a pravopisných jevů. Pozornost je věnována výcviku v pravopise lexikálním.ústní i písemné vyjadřování se rozvíjí pokud možno v souvislosti s poznáváním skutečností, které děti obklopují. V hodinách českého jazyka nejsou ostré hranice mezi učivem mluvnice, slohového výcviku, literární výchovy a psaní. Je potřeba si uvědomit vzájemnou prostupnost a propojenost těchto složek českého jazyka. Je-li k tomu vhodná příležitost, lze složky českého jazyka zpestřit dramatickou výchovou. Vyučovací předmět má na naší škole časovou dotaci v 1. ročníků 9 hodin týdně, v dalších ročnících jsme využili k posílení disponibilní časové dotace a zvýšili jsme počet hodin v 2. ročníků na 10 hodin týdně, ve 3. ročníku na 8 hodin, ve 4. a 5. ročníku na 7 hodin týdně. Výuka probíhá většinou v kmenových učebnách, někdy využíváme počítačovou učebnu, školní knihovnu, atria, vestibul i školní hřiště. K výuce využíváme dostupný obrazový materiál, audiovizuální techniku a ostatní názorné pomůcky. V různých časových intervalech zařazujeme návštěvy divadel ve Zlíně a v Brně, využíváme i nabídek jiných umělců, kteří svůj program realizují přímo na naší škole. Výchovné a vzdělávací strategie: Kompetence k učení učitel klade důraz na pozitivní motivaci žáka používá vhodné učební pomůcky a audiovizuální techniku předkládá dostatek informačních zdrojů z učebnice zařazuje práci s jazykovými příručkami, slovníky a pravidly českého pravopisu věnuje se dovednosti autokorekce chyb Kompetence k řešení problémů učitel motivuje žáka k samostatnému řešení daného problému, napomáhá mu hledat další řešení zadává úlohy k posílení schopnosti žáka využívat vlastních zkušeností (např. získaných z četby, z vlastního úsudku) předkládá modelové situace a vede žáka k jejich optimálnímu řešení s využitím kreativity klade důraz na analýzu přečtených textů, posouzení jejich obsahu Kompetence komunikativní učitel zařazuje řečnická cvičení a slohové práce na dané téma zařazuje diskusní chvilky a besedy nabízí žákům využívání informační a komunikační technologie pro komunikaci s okolním světem 18

19 Kompetence sociální a personální učitel zařazuje práci ve skupině a klade důraz na vytvoření pravidel práce v týmu (organizace práce, rozdělení rolí, spolupráce, ohleduplnost, úcta) a jejich respektování samotnými žáky uplatňuje individuální přístup k talentovaným žákům (rozšiřující úkoly), ale i k žákům s poruchami učení (spolupráce se speciálním pedagogem) vnáší přátelskou atmosféru do výuky posiluje sebedůvěru žáka a jeho samostatný rozvoj Kompetence občanské učitel respektuje věkové, intelektové, sociální a etnické zvláštnosti žáka podporuje u žáků projevování pozitivních postojů k uměleckým dílům, k ochraně kulturního dědictví a ocenění našich tradic aktivně zapojuje žáky do kulturního dění účastí na kulturních akcích, účastí na jejich organizování, účastí v soutěžích Kompetence pracovní učitel rozvíjí u žáka smysl pro povinnost vyžadováním přípravy na výuku kontroluje samostatné práce žáka 19

20 Jazyk a jazyková komunikace - Český jazyk - 1. ročník UČIVO VÝSTUPY MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY, PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Modulace souvislé řeči (tempo, intonace, přízvuk) Sluchové rozlišení hlásek Výslovnost samohlásek a jejich délky Výslovnost souhlásek a souhláskových skupin JAZYKOVÁ VÝCHOVA Zvuková stránka jazyka Pečlivě vyslovuje a opravuje svoji nesprávnou nebo nedbalou výslovnost V mluveném projevu užívá správné gramatické tvary slov Dokáže utvořit krátkou odpověď na zadanou otázku MKV: Kulturní diference - jedinečnost každého člověka Mezipředmětové vztahy: - PRV - matematika - hudební výchova - výtvarná výchova - TV Slovní zásoba a její jednotky (věta, slovo, slabika, hláska) Obohacování slovní zásoby Slovní zásoba a její tvoření Pravopis Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova Odlišuje dlouhé a krátké samohlásky Umí technikou syntézy vytvářet slabiky z hlásek, ze slabik slova a ze slov věty Analyticky rozezná slova, slabiky a hlásky 18

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 2. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice základní pravidla rozhovoru 3. ZÁŘÍ / 32 OSV9 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Zážitkové čtení a naslouchání klíčová slova vyhledávací čtení aktivní naslouchání se záznamem slyšeného Žák při hlasitém čtení vhodně využívá

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA ++RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA říjen září Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Sluchové rozlišení hlásek

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými.

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými. Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení praktické čtení pozorné, plynulé čtení vět a souvětí přednes básní vypravování dramatizace četba uměleckých a naučných textů Žák získává

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti správné čtení slabik, slov a krátkých vět hlasité čtení, ZÁŘÍ / 3 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA září Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová. Žák dokáže rozlišit mluvnické kategorie podstatných jmen (pád, číslo, rod), rozliší větu jednoduchou

Více

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ŠKOLNÍ ROK: 2014/ 2015 ROČNÍK: 3. TŘÍDNÍ UČITELKA: Hana Matochová

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 4. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Aktualizace

Více

Český jazyk ve 4. ročníku

Český jazyk ve 4. ročníku Český jazyk ve 4. ročníku září Jazyková Čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas. učebnice strana 3 7 Procvičuje praktické naslouchání při komunikaci s další osobou. pracovní sešit strana

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika Žáci si tento předmět vybírají

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Porovnává významy slov, zvláště slova stejného a podobného významu a slova vícevýznamová

Více

Předmět:: Český jazyk

Předmět:: Český jazyk 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice 8. zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním 22. rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova Čtení čte

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA září - červen Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky

Více

ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Anglický jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden ze dvou školou nabízených cizích jazyků. Jeho postupné osvojování pomáhá žákům

Více

Český jazyk v 5. ročníku

Český jazyk v 5. ročníku Český jazyk v 5. ročníku září Jazyková Při hlasitém čtení vhodně využívá modulace souvislé řeči a různá zabarvení hlasu. Po tichém čtení samostatně reprodukuje text. Odliší podstatné a okrajové informace,

Více

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání.

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Pracovní činnosti 9. ročník -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Průřezová témata, přesahy, souvislosti VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec.

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI (5. ročník Komunikační dovednosti a informatika) Obsahové,

Více

Jazyková výchova Párové souhlásky. Opakování párových souhlásek na konci slov. Párové souhlásky uvnitř slov. Abeceda ČaJs. Slovo

Jazyková výchova Párové souhlásky. Opakování párových souhlásek na konci slov. Párové souhlásky uvnitř slov. Abeceda ČaJs. Slovo A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 3. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA rozliší větu jednoduchou a souvětí ví, co znamená věta, slovo rozlišuje slova nespisovná a nahradí je spisovnými zná pravidla pro psaní

Více

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu Charakteristika vzdělávacího oboru Program reedukačních skupin pro děti se specifickými poruchami učení se zaměřuje na rozvoj

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 5. ročník Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Český jazyk pro 4. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 5.

Více

Konverzace v anglickém jazyce

Konverzace v anglickém jazyce VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v anglickém jazyce je volitelný vyučovací

Více

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření do učebních osnov vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ukázka byla zpracována s využitím

Více

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září 1. 30. 9. 1. 5. 28. 9. státní svátek KONKRÉTNÍ VÝSTUPY respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru volí vhodné verbální a nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních

Více

1. Jazyk a jazyková komunikace

1. Jazyk a jazyková komunikace 1. Jazyk a jazyková komunikace 1.1 Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Český jazyk a literatura je rozdělen

Více

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5.

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5. Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název předmětu: Český jazyk Časová dotace: 40 vyučovacích hodin (35 povinných a 5 disponibilních) Ročník: 1. Časová dotace: 9 hodin týdně Komunikační a slohová

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK

KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Volitelný předmět KAJ je jedním z vyučovacích předmětů tématického okruhu Anglický jazyk a jeho oblasti. Svým vzdělávacím obsahem

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Pravopis Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Rozlišení hlásek koordinace

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník Čtení 1 pro prvňáčky, Fortuna, Miroslava Čížková Čtení 2 pro prvňáčky, Fortuna, Miroslava Čížková Cviky pro

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova plynule

Více

ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Opakování

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - Žák: - zvládne

Více

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP.

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP. DALŠÍ CIZÍ JAZYK - RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

RVP ZV Obsah. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo

RVP ZV Obsah. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Měcholupy 1.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Předmět: Český jazyk. hlasité čtení, praktické čtení. hlasité i tiché čtení s porozuměním

Předmět: Český jazyk. hlasité čtení, praktické čtení. hlasité i tiché čtení s porozuměním 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 7. na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev 8.

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé Uvědomělé hlasité čtení - dodržování správné techniky čtení Tiché čtení - schopnost reprodukce

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k Dodatek č. 2 k ŠVP ZV, Základní škola, platného od 1. 9. 2007, aktualizovaného k 1. 9. 2012 Název školního vzdělávacího programu: ŠVP ZV, Základní škola Škola: Základní škola a mateřská škola Stěžery Ředitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu d. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk je vyučován jako Další cizí jazyk. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: BIOLOGICKÁ PRAKTIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Biologická praktika jsou volitelným předmětem, který se zabývá hlubším zkoumáním živé a neživé přírody. Vede žáky k samostatnému získávání

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura ČESKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí Název kompetence

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / RJ

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / RJ I. název vzdělávacího oboru: RUSKÝ JAZYK (RJ) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Další cizí jazyk (RJ) je vymezen jako součást vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova Tvarosloví

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova Tvarosloví A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 6. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více