Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola T.G. Masaryka Čejkovice, okres Hodonín

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola T.G. Masaryka Čejkovice, okres Hodonín"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola T.G. Masaryka Čejkovice, okres Hodonín Platnost: od 1.září 2013

2 1. Identifikační údaje 1.1. Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1.2.Předkladatel: Základní škola T.G. Masaryka Čejkovice, okres Hodonín Školní 800, Čejkovice Ředitel školy Mgr. Miroslav Maniš Telefon Fax Internetová adresa školy: IČO , IZO Koordinátoři Mgr. Zdeňka Manišová, Mgr. Petra Hájková 1.3.Zřizovatel: Obec Čejkovice Obecní úřad Čejkovice Templářská 500, Čejkovice PSČ: Telefon ,fax Internetová adresa obce: Datum platnosti: od 1.září 2013 razítko školy podpis ředitele školy 2

3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY a ŠVP 2.1. Charakteristika školy Úplnost a velikost školy Základní škola T.G.Masaryka v Čejkovicích je školou úplnou.ve školním roce ji navštěvovalo 218 žáků v 10 třídách, 9. ročníků.v počtu žáků nastává pravidelný citelný pokles. Průměrná naplněnost tříd je 22 žáků. Do školy chodí žáci z Čejkovic,ze Starého Poddvorova a z Nového Poddvorova. Dostupnost školy pro dojíždějící žáky je vcelku solidní díky slušné dopravní obslužnosti na autobusové lince Hodonín-Čejkovice-Čejč. Budova školy je zachovalá (otevřena 1975), je to cihlová stavba situovaná do klidové okrajové oblasti obce uprostřed zeleně Vybavení školy Škola je pavilonová, poskytuje dostatek místa i pro přesuny žáků,kteří při stěhování do odborných učeben nemusejí překonávat zvlášť velkou vzdálenost.původně měla škola 18 kmenových učeben,ale při poklesu počtu žáků jsou nyní některé z nich využívány jako učebny odborné-pro jazyky,herní činnosti,pro učení ve skupinách mimo kmenovou učebnu.řada učeben je specializovaných-chemie, fyzika, hudební výchova,výtvarná výchova, učebny cizích jazyků, přírodopis, výpočetní technika, interaktivní učebna. Pro výuku tělesné výchovy slouží prostorná tělocvična, menší gymnastický sál a školní bazén (13x9 m). Žáci využívají i přilehlý atletický stadion, nebo fotbalové hřiště. O přestávkách a v době volna mohou žáci využívat atria mezi jednotlivými pavilony,která jsou vybavena pro hraní stolního tenisu,košíkové a na I.stupni jako odpočinková zóna. Pro občerstvení mohou žáci využívat nabídky pracovnic školní jídelny,které dětem připravují svačiny,čaj a nápoje pro dodržení pitného režimu. Pro veřejná vystoupení,výstavy obrazů či výtvarných prací využívá škola své galerie ve vestibulu,kde svá díla během roku vystavují jak regionální umělci,tak i žáci školy. Vestibul školy i některé z chodeb jsou vybaveny lavičkami pro relaxaci. Vyučující i žáci mají možnost permanentního přístupu ke kopírce.ve sborovně mohou učitelé využívat stálého připojení k internetu,dále i v učebně výpočetní techniky. Dá se říci,že prozatím je vybavení školy dostačující,i když se neustále,v rámci finančních možností,snažíme tento stav vylepšovat. Byla rekonstruována učebna fyziky, ve všech učebnách 1. stupně byly instalovány interaktivní diaprojektory a učebně fyziky a chemie interaktivní tabule. Školní zahrada byla přebudována na odpočinkově-vyučovací zónu, školní knihovna na moderní komunikativně-informační centrum, plánuje se i vybudování víceúčelového hřiště v prostorách školní zahrady. Využíváme ekologické zdroje energie (solární panely pro ohřev užitkové vody). V roce 2012 byl vybudován bezbariérový přístup. Od roku 2009 je škola zateplena a má novou fasádu. Hodiny před vyučováním i po něm mohou žáci trávit ve vhodně vybavených učebnách školní družiny. Rozvrh hodin je vytvářen tak,aby vyhovoval žákům místním a především dojíždějícím,s dostatkem času dorazit od zastávky do školy i v klidu stihnout oběd. 3

4 Škola prošla za třicet let existence mnoha rekonstrukcemi,byla např. opatřena sedlovou střechou (odpadlo časté zatékání stropem),byla provedena částečná výměna starých oken a dveří za plastová,byly zcela zrekonstruovány šatny,nyní prosvětlené,s lavičkami a skříňkami na oděvy a obuv.na požadované úrovni jsou i prostory určené ke společnému stravování. Ředitel školy,zástupce ředitele a sekretářka(ekonomka školy) mají vlastní oddělené kanceláře vybavené telefonem,mobilním telefonem a PC. Telefonní ústředna umožňuje interní spojení do všech kabinetů,sborovny i bazénu. Většina tříd je vybavena moderním,výškově stavitelným nábytkem.rekonstrukcí prošly i učebny chemie,přírodopisu a hudební výchovy, ICT, fyziky a interaktivní učebna.upravila se i učebna školní cvičné kuchyně,nyní vhodná i pro reprezentační posezení.velkou rekonstrukcí prošla i školní kuchyně,vybavená dle současných požadavků hygieny i kulturnosti stolování.velké možnosti skýtá školní pozemek-zahrada, prostor vhodný pro netradiční způsob výuky,pro relaxaci i aktivní sepětí žáků s přírodou Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor má už delší dobu 16 členů. Převažují pedagogové starší,s dlouholetými zkušenostmi.všichni jsou plně kvalifikovaní. Ve škole pracuje výchovná poradkyně a školní metodik prevence sociálně patologických jevů.většina pedagogických pracovníků si v různé míře rozšiřuje obzor znalostí ve svých oborech prostřednictvím kursů a školení v rámci DVPP. Při výuce žáků se specifickými poruchami využívá škola zkušeností speciálního pedagoga-člena ped. sboru-stejně jako služeb pedagogicko-psychologické poradny. Školní družina má dvě oddělení o kapacitě 60 žáků. Externí pracovníci vyučují ve škole nepovinnému předmětu náboženství Charakteristika žáků Základní školu v naší obci navštěvují v převážné většině žáci z Čejkovic,doplňují je žáci ze Starého a Nového Poddvorova.Žáci z I. stupně ZŠ ve Starém Poddvorově projevují v posledních letech tendenci vybírat si i jiné školy pro docházku na II.stupni, než Čejkovice. Naše ZŠ je školou multikulturní,v poslední době ji navštěvují i žáci z romských rodin.jejich integrace probíhá dosud celkem uspokojivě,nedochází k větším problémům v souvislosti s jejich učením a chováním. Žáci naší školy se mohou pochlubit významnými úspěchy nejen v oblasti výchovněvzdělávací,ale i v různých soutěžích a olympiádách.svědčí o tom řada účastí v krajských(oblastních) i ústředních kolech (olympiáda českého jazyka,olympiáda z dějepisu. Úspěšné jsou i zájmové kroužky,z nichž nejvýznamnějších úspěchů dosahují žáci v atletice(pravidelné tituly mistrů Moravy a Slezska,tituly mistrů České republiky).pod vedením obětavého trenéra atletiky(též zaměstnance školy) se v Čejkovicích podařilo vychovat i olympijskou reprezentantku ČR,která se zúčastnila Olympijských her v Aténách Dobré výsledky vykazují i ostatní zájmové útvary - míčové hry,kroužky jazykové i skupina deskových her.velmi dobrých výsledků dosahují mažoretky(vedené též obětavými 4

5 spolupracovnicemi z řad rodičů)a kroužek tanců country pod vedením členek našeho pedagogického sboru. Stoupající tendenci vykazuje i práce se žáky,kteří mají specifické poruchy učení-věnuje se jim speciální pedagožka,členka uč.sboru. Na závěr lze podotknout,že se nám bohužel nedaří zastavit klesající trend počtu žáků ve škole.snažíme se proto nabízet co nejvíce z toho,čím naše škola vyniká,zvláště rodičům dětí ze Starého i Nového Poddvorova,abychom aspoň částečně ovlivnili odliv žáků do jiných škol. Lze doufat,že v tomto směru promluví i obec,neboť udržet mladé lidi v Čejkovicích znamená i příliv dostatečného počtu žáků do školy.stejně tak se jedná i o bytovou vybavenost pro potencionální budoucí mladé pedagogy v Čejkovicích Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Pěkně se rozvíjí i tradice : Noc s Andersenem, Dětský den. ZŠ pořádá též pravidelné lyžařské kursy pro žáky 7.ročníků, přebory v plavání,pravidelné Sportovní dny I. a II.stupně. Žáci se během školního roku zúčastňují mnoha tematicky zaměřených exkurzí a vycházek,stále se u nás ještě udržuje tradice školních výletů,i když jejich realizace je spojena se stále větším rizikem. Dlouhodobou tradici má na naší škole mezinárodní spolupráce s Hauptschule Neusiedl an der Zaya v Rakousku v rámci evropského projektu PHARE.Žáci obou škol prožili spoustu krásných dní nejen v nádherné horské přírodě rakouských Alp,ale i ve skupinách přímo ve vyučování či v jazykových kursech,které probíhají střídavě v Čejkovicích i v Neusiedlu.A že nešlo pouze o spolupráci formální,dokazuje i fakt,že i po ukončení projektu PHARE se obě školy rozhodly pro pokračování spolupráce,hlavně v oblasti tradičních a úspěšných sportovních dnů,které se konají střídavě u nás a v Rakousku Spolupráce se zákonnými zástupci a jinými subjekty Škola se co nejvíce snaží o vzájemnou spolupráci s veřejností a různými subjekty v obci.tradičně na konci každého školního roku probíhá přijetí vycházejících žáků společně s nejlepšími reprezentanty školy u starosty obce.samozřejmostí se stalo i třídění odpadu ve škole a tradicí jsou i pravidelné sběry odpadových surovin pořádané školou,které jsou s povděkem kvitovány obyvateli obce.tyto formy spolupráce s Obecním úřadem se velmi osvědčují. Bez kulturních vystoupení žáků naší školy se neobejdou žádné významnější akce v rámci obce. Škola spolupracuje i s místní organizací dobrovolných hasičů,kteří obvykle v rámci Dětského dne předvedou žákům ukázky své práce včetně využití hasičské techniky.využíváme i možnosti navštívit přímo v obci Muzeum T.G.Masaryka,které je péčí obce zřízeno přímo v opraveném domku,kde v 70.letech 19.století náš první prezident bydlel.spolupráce s Výborem SRPŠ se projevuje pravidelně v organizování tradičního Plesu SRPŠ,kde naši žáci předvádějí slavnostní zahájení-polonézu a program mažoretek. Škola spolupracuje velmi dobře i s Pedagogicko-psychologickou poradnou a Úřadem práce v Hodoníně (řešení různých výchovně-vzdělávacích problémů,resp. hledání cesty ke správnému výběru povolání). 5

6 Určité problémy se řeší i prostřednictvím Školské rady,která se schází dle aktuální potřeby a v současné době řeší např. vzrůstající trend spotřeby návykových látek u mladistvých a nezletilých v obci. Sice pomalu,ale stále ve větší míře se daří zapojovat do života školy i zákonné zástupce,kteří o to mají zájem.jsou to mimořádné třídní schůzky,svolávané ne podle čtvrtletí,ale podle aktuální potřeby jak ze strany zákonných zástupců, tak i třídních učitelek.zlepšující se vztahy zákonných zástupců ke škole dokazují i hojné účasti na školních oslavách či Dnech otevřených dveří, příp. na tematicky zaměřených jarmarcích. Již delší dobu pracuje při škole pobočka ZUŠ Hodonín.Děti se mohou učit na dechové nástroje, klavír, kytaru, bubny.mladí muzikanti tak pravidelně doplňují řady mládežnické dechové hudby v Čejkovicích. O zájmových útvarech školy byla řeč již dříve.budeme se snažit jejich pokračování i úroveň aspoň udržet,i když pomoc ze strany občanů - nepedagogů (i zákonných zástupců) by byla velmi vítána.sami učitelé na všechno nestačí a ani stačit nemohou. Již zmíněná Školská rada se snaží především řediteli školy i učitelům v jejich práci pomáhat.již první schůzky naznačily,že nebude pouze formálním sdružením,vykonala již dosti práce,na které se podíleli všichni její členové(rovným dílem jsou zde zastoupeni rodiče,pracovníci školy i členové pověření obcí). Velkou oblibu ve škole i na veřejnosti získávají pravidelné vánoční a velikonoční dny otevřených dveří a jarmarky. Např. z výtěžku vánočního jarmarku 2006 se děti rozhodly pro adopci zvířat v hodonínské ZOO. Zákonní zástupci jsou o svých dětech i o životě školy informováni buď tradičně-formou sdělení v žákovských knížkách či účastí na řádných či mimořádných třídních schůzkách.stále více se však prosazují formy individuálních rozhovorů,a to jak v rámci konzultačních hodin,tak i mimo ně.na schůzkách dostávají zákonní zástupci často i propagační materiály,většinou zaměřené na prevenci nežádoucích jevů.akutní případy(náhlé nevolnosti žáků, příp. zranění)jsou nyní řešeny prostřednictvím mobilních telefonů.řada informací vychází i jednou čtvrtletně v Čejkovickém zpravodaji,kde kromě zpráv o ŠVP vychází pravidelně i Výroční zpráva školy.ve škole jsou rozmístěny různé informační a propagační nástěnky,osvědčila se Schránka důvěry,škola má i své webové stránky.každému je přístupný Školní řád,který mimo jiné umožňuje zákonným zástupcům zúčastnit se (po předchozí domluvě) vyučování ve třídě svého dítěte. Důležitou roli v práci se žáky i zákonnými zástupci sehrává zcela určitě SRPŠ. Pořádá pravidelná plenární zasedání zákonných zástupců, spojená s informacemi či volbami do Výboru SRPŠ a spadá sem i pořádání a organizace Plesu SRPŠ,financování zájmových útvarů,exkurzí a jiné školní i mimoškolní zájmové činnosti žáků. Poradní servis pro zákonné zástupce je zabezpečen v osobě výchovné poradkyně,která si neustále prohlubuje dosavadní znalosti a zkušenosti. Ve škole pracuje i preventista sociálně patologických jevů.v poslední době se snaží ve spolupráci s ředitelstvím školy,se Školskou radou a Obecním úřadem řešit narůstající spotřebu alkoholu a nikotinu u dětí a mládeže v obci.dokladem toho je společná žádost ředitelství školy,školské rady a Obecního úřadu o užší spolupráci s Policií ČR v rámci zvýšeného dohledu nad provozem různých místních podniků, zvláště v pozdějších večerních hodinách.ve spolupráci s Národním ústavem zdraví proběhly preventivní akce s názvem Nekouřit a proč. Dlouhodobě se škole osvědčuje úzká a důsledná spolupráce s obvodním pediatrem. 6

7 2.2. Charakteristika ŠVP Základní charakteristika vzdělávacího programu: Je založen na systému povinných, povinně volitelných, nepovinných a zájmových útvarů, žáci mají možnost výběru podle zájmů, nadání, potřeb a budoucího zaměření Při jeho realizaci jsou využívány různé moderní metody výuky V jeho rámci je žákům třetího ročníku prvního stupně nabízen doplňující vzdělávací obor Čtení s porozuměním/zdravotní tělesná výchova Počítá s integrací žáků s individuálními vzdělávacími potřebami Zákonným zástupcům nabízí třídní schůzky, konzultační hodiny a individuální konzultace během celého školního roku Využívá mimoškolní aktivity jako exkurze, kulturní programy, poznávací výlety Zajišťuje tělovýchovné aktivity, účast na olympiádách, lyžařský výcvikový kurz, plavecký kurz je součástí hodin tělesné výchovy Zaměření školy Základní zaměření našeho školního vzdělávacího programu spočívá: - soužití se sebou samým jako jedincem, který poznává svou osobnost v její celistvosti, umí projevovat její svébytnost, svobodu, umí uplatňovat svá práva a plnit své povinnosti se vší zodpovědností, dokáže rozvíjet a chránit své fyzické i duševní zdraví a být za ně odpovědný - soužití se společností, tzn. vést žáky k toleranci ostatních lidí a ohleduplnosti k nim, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít s ostatními lidmi, rozvíjet jejich schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých - soužití s přírodou, tzn. vzdělávat žáky v souladu s myšlenkou trvale udržitelného rozvoje, - soužití s kulturou a tradicemi regionu hanáckého Slovácka jako cestě v chápání jedinečnosti kultur a zároveň kosmopolitnosti světa - soužití se školou jako centrem kvalitního základního vzdělání využitelného v reálném životě a motivace k profesní orientaci a celoživotnímu učení Výchovné a vzdělávací strategie 7

8 Kompetence k učení Vést žáky k zodpovědnosti za své vzdělávání, umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat žáky pro celoživotní učení Na praktických příkladech vysvětlujeme smysl učení a posilujeme pozitivní vztah k učení. Podporujeme samostatnost a tvořivost. Podporujeme různé přijatelné způsoby dosažení cíle. Učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti. Při výuce se zaměřujeme na aktivní dovednosti, učivo používáme jako prostředek k jejich dosažení. Učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace v literatuře a na internetu. Umožňujeme žákům pozorovat a experimentovat, porovnávat výsledky a vyvozovat závěry. Uplatňujeme individuální přístup k žákům. Motivujeme učení snažíme se vytvářet situace, v nichž má žák radost z učení. Při hodnocení používáme pozitivní motivaci. Učíme práci s chybou. Učíme trpělivosti, povzbuzujeme. Jdeme příkladem dalším vzděláváním si rozšiřujeme svůj pedagogický obzor. Kompetence k řešení problémů Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů Učíme žáky nebát se problémů, ale chápat je jako výzvu. Vytvářením praktických problémových úloh a situací učíme žáky prakticky problémy řešit. Podporujeme různé přijatelné způsoby řešení problémů. Podporujeme originální způsoby řešení problémů. Podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení. Podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů. V rámci svých předmětů učíme, jak některým problémům předcházet. Jdeme příkladem učíme se sami lépe, s rozumem a s nadhledem řešit různé problémové situace. Kompetence komunikativní Vést žáky k otevřené, všestranné a účinné komunikaci Zaměřujeme se na rozvíjení komunikačních dovedností žáků v mateřském jazyce, v cizím jazyce, v informačních a komunikačních technologiích a v sociálních vztazích. Netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků, zaměstnanců školy i rodičů. Podporujeme kritiku a sebekritiku.. Podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky z různých tříd. Připravujeme žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v obtížných a ohrožujících situacích. Důsledně vyžadujeme dodržování pravidel stanovených ve školním řádu, v řádech odborných pracoven, řádu akcí mimo školu. Jdeme příkladem profesionálním přístupem ke komunikaci se žáky, rodiči, zaměstnanci školy a širší veřejností. 8

9 Kompetence sociální a personální Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých. Podporujeme začlenění volíme formy práce, které chápou různorodý kolektiv třídy jako soubor vzájemně se doplňujících kvalit. Učíme žáky pracovat v týmech, učíme je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku efektivní spolupráce. Rozvíjíme u žáků schopnost zastávat v týmu různé role. Učíme žáky hodnotit práci týmu, svoji práci v týmu i práci ostatních členů týmu. Podporujeme vzájemnou pomoc žáků a vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují. Upevňujeme v žácích přesvědčení, že ve spolupráci lze lépe dosahovat osobní i společné cíle. Podporujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů. Průběžně monitorujeme sociální vztahy ve třídě. Důsledně vyžadujeme dodržování dohodnutých pravidel chování. Jdeme příkladem podporujeme spolupráci všech členů pedagogického sboru i spolupráci pedagogických a nepedagogických pracovníků školy. Kompetence občanské Vychovávat žáky Jako svobodné občany, plnící si své povinnosti, uplatňující svá práva a respektující práva druhých Jako osobnosti zodpovědné za svůj živost, své zdraví a za své životní prostředí Jako ohleduplné bytosti, schopné a ochotné účinně pomoci v různých situacích Netolerujeme sociálně patologické projevy chování (drogy, šikana, kriminalita mládeže) Netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu Netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků, zaměstnanců školy i rodičů. Důsledně dbáme na dodržování pravidel chování ve škole, stanovených ve vnitřních normách školy. Vedeme žáky k sebeúctě a k úctě k jiným lidem. Na konkrétních modelových příkladech demonstrujeme ve svých předmětech pozitivní i negativní projevy chování lidí. V rámci svých předmětů, v třídnických hodinách na mimoškolních akcích upevňujeme žádoucí pozitivní formy chování žáků. Neustále monitorujeme chování žáků, včas přijímáme účinná opatření. Rozumně a zodpovědně využíváme dostupných prostředků výchovných opatření. Využíváme pomoci a zkušeností odborníků výchovného poradce, PPP, policie. Kázeňské přestupky řešíme individuálně. Při kázeňských problémech se vždy snažíme zjistit jejich příčinu. V rámci svých předmětů seznamujeme žáky s vhodnými právními normami. Nabízíme žákům vhodné pozitivní aktivity jako protipól nežádoucím sociálně patologickým jevům. V hodnocení žáků uplatňujeme prvky pozitivní motivace. Jsme vždy připraveni komukoliv podat pomocnou ruku. Jdeme příkladem respektujeme právní předpisy a vnitřní normy školy.respektujeme osobnost žáka a jeho práva. Budujeme přátelskou a otevřenou atmosféru ve třídě i ve škole. Chováme se k žákům, jejich rodičům i ke svým spolupracovníkům tak, jak si přejeme, aby se oni chovali k nám. 9

10 Kompetence pracovní Vést žáky k pozitivnímu vztahu k práci, naučit žáky používat při práci vhodné materiály, nástroje a technologie, naučit žáky chránit své zdraví při práci, pomoci žákům při volbě jejich budoucího povolání. Kvalitně odvedenou práci vždy pochválíme. Při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní podmínky.měníme pracovní podmínky, žáky vedeme k adaptaci na nové pracovní podmínky. Důsledně vedeme žáky k dodržování vymezených pravidel, ochraně zdraví a k plnění svých povinností a závazků. Cíleně motivujeme žáky k dosažení jimi vhodně zvoleného dalšího studia ( budoucího povolání ). Jdeme příkladem příkladně si plníme své pracovní povinnosti ( nástupy do hodin, příprava na výuku.). Dodržujeme dané slovo. Vážíme si své profese. Svoji profesi a školu pozitivně prezentujeme před žáky. Rodiči i širší veřejností. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných a talentovaných Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami U žáků se zvláštními vzdělávacími potřebami, tj. jednak žáků s poruchami učení či chování, tělesným nebo smyslovým postižením či jiným znevýhodněním uplatňujeme speciálně pedagogické metody a postupy. Pedagogičtí pracovníci jsou kompetentní pomoci žákům rozvíjet jejich vnitřní potenciál a podporovat jejich sociální integraci včetně odpovídajícího studijního a pracovního uplatnění. Podle 16 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, je žákem se speciálními vzdělávacími potřebami dítě se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami též upravuje vyhláška MŠMT č. 73/2005 Sb. Zdravotním postižením je mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, vady řeči, souběžné postižení více vadami, autismus a vývojové poruchy učení nebo chování. Zdravotním znevýhodněním je zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc nebo lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování, které vyžadují zohlednění při vzdělávání. Sociálním znevýhodněním je: a) rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, b) nařízená ústavní výchova nebo uložená ochranná výchova, c) postavení azylanta a účastníka řízení o udělení azylu na území ČR. Žákům u nichž je diagnostikována porucha učení pedagogicko - psychologickou poradnou (PPP) nebo speciálně pedagogickým centrem (SPC), žákům se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním věnujeme po celou dobu školní docházky speciální pozornost a péči. Vzdělávání žáků se na škole realizuje zpravidla formou individuální integrace v běžných třídách. 10

11 Dítěti je na naší škole zajištěna: - individuální péče v rámci vyučování buď učitelem kmenové třídy nebo učitelem příslušného předmětu - s problémem dítěte jsou seznámeni všichni učitelé podílející se na vzdělání dítěte - pro integrované žáky zpracovává třídní učitel se souhlasem ředitele individuální vzdělávací program ve spolupráci s poradenským zařízením, dalším učitelem příslušného problematického předmětu, výchovným poradcem a zákonným zástupcem dítěte (IVP obsahuje konkrétní cíle, úpravu a organizaci výuky, formu zadávání úkolů, způsob hodnocení a klasifikace, pedagogické postupy...) - žáci se specifickými potřebami mají možnost individuální výuky v rámci kroužku - v reedukaci integrovaných žáků mají nezastupitelné místo zákonní zástupci, se kterými úzce spolupracuje třídní učitel a také učitel příslušného předmětu - poradenská péče na naší škole je zajištěna výchovnou poradkyní a jednou pedagožkou, která má vystudovanou speciální pedagogiku Na reedukačním procesu se po celou dobu podílí dítě, rodič a učitelé. U dětí s SPU velmi často pozorujeme specifické poruchy řeči, artikulační neobratnost a specifickou asimilaci tzv. specifický logopedický nález. Děti zdravotně oslabené alergiemi, astmatem... plně respektujeme jejich potřeby. Dětem se zrakovým postižením věnujeme na základě vyjádření SPC odpovídající péči. Všichni vyučující a ostatní zaměstnanci školy plně respektujeme požadavky a potřeby žáků se specifickými poruchami učení a se zdravotním oslabením nebo postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním. Respektujeme jejich zvláštnosti a možnosti a snažíme se vytvořit optimální pracovní prostředí vzhledem k daným podmínkám. Při hodnocení je přihlíženo k poruše, zdravotním oslabením nebo postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním, je preferován doporučený způsob zkoušení a žák je hodnocen s tolerancí Žáci mimořádně nadaní a talentovaní Vzdělávání žáků mimořádně nadaných upravuje 17 zákona č. 561/2004 S., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných též upravuje vyhláška MŠMT č. 73/2005 Sb. Charakteristika 11

12 Žáci mimořádně nadaní svými schopnostmi dosahují mimořádné úrovně v tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých rozumových, pohybových, uměleckých a sociálních dovednostech. Zároveň tito žáci mají sklon k perfekcionismu, uzavírají se do vlastního vnitřního světa - introverti. Vyskytuje se u nich špatná sociální přizpůsobivost, mají potíže a nebo se jim vůbec nedaří začlenit do přirozené vrstevnické skupiny. Zásady péče Důsledně dbáme, aby žák mimořádně nadaný neměl omezenou komunikaci se svými vrstevníky - při vzdělávání mimořádně nadaných žáků se snažíme, aby způsob výuky vycházel důsledně principů individualizace a vnitřní diferenciace - na základě zjištění mimořádného nadání (vyjádření vypracované PPP) sestaví příslušní pedagogové ve spolupráci s výchovným poradcem, PPP a rodiči IVP. Plán obsahuje údaje, ve které oblasti (předmětu) se mimořádné nadání nejvíce projevuje, určuje, s čím dítěti pomůže poradna, učitel, rodič nebo jiný odborník, navrhuje časové a obsahové rozvržení učiva, volbu pedagogických postupů, způsob zadávání a plnění úkolů, způsob hodnocení. - umožníme mu účast v soutěžích a olympiádách dle jeho nadání - zajistíme mu účast ve výuce některých předmětů ve vyšších ročnících, které mají vliv na rozvoj v jeho nadání - pedagogovi, který se přímo podílí na rozvoji talentovaného žáka a který koordinuje jeho činnost, umožňujeme účast na seminářích vztahujících se ke specifické problematice - úzce spolupracujeme se zákonnými zástupci žáka - žáci s vyšším nadáním jsou i na 2. stupni učiteli motivováni pro práci nad rámec povinností. V hodinách dostávají práci navíc, řeší složitější a problémové úkoly. Jsou vedeni k samostatné práci s učebnicí, počítačem, odbornou literaturou. Jsou zapojováni do řešení olympiád v různých předmětech (M, ČJ, CJ, Z, D, Př, F, Ch) a dalších soutěží a kurzů - sportovně nadaní žáci se scházejí v kroužcích a sportovních oddílech. Reprezentují školu v soutěžích pořádaných v rámci okresu, kraje i republiky. - hudebně a výtvarně nadaní žáci pracují v ZUŠ. Výtvarné práce těchto žáků slouží ke stálé výzdobě naší školy Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou realizována formou integrace do normální výuky. Blíže je integrace vyjádřena v učebních osnovách jednotlivých vyučovacích předmětů. V tabulkách v příloze jsou uvedeny tematické okruhy jednotlivých průřezových témat, ročníky a vyučovací předměty, ve kterých jsou realizovány. 1. Osobnostní a sociální výchova OSV 2. Výchova demokratického občana VDO 3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech EGS 4. Multikulturní výchova MKV 5. Enviromentální výchova ENV 6. Mediální výchova MEDV samostatný předmět 12

13 3.Učební plán 3.1.Celkový 1.stupeň Vzdělávací oblasti (obory) ŚVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Cizí jazyk 9 9 Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a jeho svět Prvouka Vlastivěda 4 - Přírodověda Umění a kultura Hudební výchova 5 - Výtvarná výchova 7 - Člověk a zdraví Tělesná výchova 10 - Člověk a svět práce 5 5 Pracovní činnost 10 - Povinně volitelné předměty Poznámky: jako Cizí jazyk nabízíme žákům přednostně anglický jazyk, pokud je zájem vyučujeme i německý jazyk, povinně volitelné předměty Čtení s porozuměním/zdravotní tělesná výchova tvoří doplňující vzdělávací obor a jsou připraveny pro žáky 3.ročníku. 2.stupeň Vzdělávací oblasti (obory) ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk Další cizí jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a společnost

14 Dějepis Výchova k občanství 4 - Člověk a příroda Fyzika Chemie 4 - Přírodopis Zeměpis 6 - Umění a kultura Hudební výchova 4 - Výtvarná výchova 6 - Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova 8 - Člověk a svět práce Člověk a svět práce Doplňující vzdělávací obory Cvičení z JČ/Cvičení z M Poznámky: jako Další cizí jazyk nabízíme žákům učícím se angličtinu německý jazyk, žákům, kteří si vybrali jako Cizí jazyk němčinu poskytujeme angličtinu. 3.2.Ročníkový 1.stupeň Vzdělávací oblasti (obory) ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Cizí jazyk X X Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika X X X Člověk a jeho svět Prvouka X X Vlastivěda X X X Přírodověda X X X Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce 5 5 Pracovní činnost Povinně volitelný předmět

15 Čtení s porozuměním/zdravotní tělesná X X 0+1 X X výchova Celkem základní Celkem disponibilní Celkem v ročníku stupeň Vzdělávací oblasti (obory) ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk Další cizí jazyk X Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika X Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství Člověk a příroda Fyzika Chemie X X Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova X 4 - Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví X Tělesná výchova Člověk a svět práce Člověk a svět práce Doplňující vzdělávací obory Cvičení z JČ/Cvičení z M X Celkem základní Celkem disponibilní Celkem v ročníku Poznámky k učebnímu plánu Využití disponibilní časové dotace ( viz RVP ZV a dle Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j / ) 1.stupeň 14 hodin disponibilní časové dotace je využito takto: 2 hodiny Českého jazyka v 2., 3. a 5. ročníku (6 hodin, celkem 41) 15

16 2 hodiny Matematiky v 2. a 5. ročníku (4 hodiny, celkem 24) 1 hodina Informační a komunikační technologie v 4. ročníku (1 hodina, celkem 2) 1hodina Prvouky v 3. ročníku (1 hodina, celkem 7) 1 hodina Přírodovědy v 5. ročníku (1 hodina, celkem 3) 1 hodina povinně volitelného předmětu Čtení s porozuměním/zdravotní tělesná výchova v 3. ročníku (1 hodina, celkem 1) Ve 3. ročníku jsme zavedli povinně volitelný předmět Čtení s porozuměním/zdravotní tělesná výchova. Cílem tohoto předmětu je odstranit problémy související s nedostatečnou úrovní čtení a porozumění čtenému textu, Zdravotní tělesná výchova by měla dopomoci k odstraňování potíží, které jsou důsledkem vadného držení těla spojeného s nerovnoměrným zatížením páteře. 2.stupeň - 24 hodin disponibilní časové dotace je využito takto: 1 hodina Českého jazyka v 6., 8. a 9. ročníku (3 hodiny, celkem 18) Další cizí jazyk - 2 hodiny v 7. a 8. ročníku, 3 hodiny v 9. ročníku (7 hodin, celkem 7) 1 hodina Matematiky v 6., 8. a 9. ročníku (3 hodiny, celkem 18) 1 hodina Informatiky v 7. a 8. ročníku (2 hodiny, celkem 3) 1 hodina Dějepisu v 9. ročníku (1 hodina, celkem 8) 1 hodina Fyziky v 9. ročníku (1 hodina, celkem 7) 1 hodina přírodopisu v 8. a 9. ročníku (2 hodiny, celkem 7) 1 hodina Výchovy ke zdraví v 7. ročníku (1 hodina, celkem 3) 1 hodina Člověk a svět práce v 6. ročníku (1 hodina, celkem 4) Cvičení z Českého jazyka/ Cvičení z matematiky - 1 hodina v 7., 8. a 9. ročníku (3 hodiny, celkem 3 hodiny) Snaha posílit komunikační schopnosti žáků prostřednictvím hodin aktivního čtení s porozuměním danému textu a jeho výkladu vedla posílit časovou dotaci hodin Jazyka českého Vzhledem ke zvyšujícímu se využívání informačních a komunikačních technologií jsme se rozhodli pro posílení časové dotace předmětu Informatika. Jelikož je nutností zabývat se v Dějepise i dějinami po 2. světové válce, byl i tento předmět posílen o 1 hodinu. V dalších předmětech (Matematika, Fyzika, Přírodopis, Výchova ke zdraví a Člověk a svět práce) se nám zdála časová dotace nedostatečná ke splnění námi vytýčených cílů. Další cizí jazyk se žáci učí v ročníku. Důvodem pro přidání třetí hodiny v devátém ročníku je spolupráce s rakouskou školou a nutnost komunikace mezi žáky obou škol. Dalším důvodem pro tuto hodinu je usnadnění přechodu žáků na střední školy a úspěšné studium na nich. Jako další cizí jazyk nabízí naše škola všem, kteří se učí jako cizí jazyk anglický jazyk německý jazyk. Hlavním úkolem předmětu Cvičení z českého jazyka a Cvičení z matematiky je všestranná příprava žáků pro výuku na střední škole a také k přijímacím zkouškám na tyto školy. 16

17 4. Učební osnovy 4.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 1.stupeň Český jazyk Dovednosti získané ve výuce Českého jazyka a literatury jsou potřebné nejen pro kvalitní jazykové vzdělání, ale jsou důležité i pro úspěšné osvojování poznatků v dalších oblastech vzdělávání. Osvojení a užívání českého jazyka jako jazyka mateřského v jeho mluvené i písemné podobě otevírá cestu k poznání a pochopení přírodních i společenských skutečností a duchovního bohatství minulosti i dneška. Vytváří se tak předpoklady k úspěšnému dorozumívání s lidmi tím, že učí interpretovat jejich vyjádření a reagovat na ně, učí však také porozumět sám sobě, své roli v různých komunikačních situacích, nalézt vlastní místo mezi vrstevníky i ve společnosti. Vede k formování hodnotové orientace a k citlivému a esteticky účinnému vnímání okolního světa i sebe sama. Cíle výuky českého jazyka jsou naplňovány komunikační a slohovou výchovou, čtením a literární výchovou, psaním a jazykovou výchovou. V komunikační výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, mluvit a rozhodovat se na základě vnímaných pokynů a přečteného textu. Žáci se učí výstižně formulovat a sdělovat své myšlenky, prožitky a pocity, učí se rozumět různým typům textů, jež se vztahují k nejrůznějším situacím ve škole i mimo ni. Komunikační dovednosti žáků jsou vytvářeny nejen ve všech složkách českého jazyka, ale ve všech vyučovacích předmětech. Slovní zásoba je rozšiřována zejména využitím učiva prvouky, vlastivědy, přírodovědy, četby a vlastních zážitků. Komunikačním a slohovým dovednostem je vyučováno tak, aby byl podporován a podněcován duševní rozvoj žáků a zároveň byla rozvíjena jejich individualita. Žáci mají dostatek příležitostí k tomu, aby hovořili, diskutovali, vyjadřovali se o tom, co pozorují, dělají, co právě zjišťují, co prožívají ve všech předmětech. Komunikativní výuka podporuje probouzení a rozvíjení duševního života žáků a mnohdy vede i k vůbec prvnímu pocitu uvědomění si hodnot své osobnosti. Máme li rozvíjet slovní zásobu žáků, chceme-li je dobře naučit pravopis a ostatní učivo jazykové výchovy, zařazujeme do výuky pravidelná pravopisná a mluvní cvičení. Žáky vedeme k praktickému používání mluvnických jevů. Podněcujeme je, aby svá pozorování, zkušenosti a poznatky při výuce sami vyjadřovali a věty s mluvnickými jevy obměňovali. Při výuce čtení se snažíme naučit všechny žáky, i průměrně nadané číst přiměřeně náročné, umělecké i naučné texty jasně, zřetelně a s porozuměním. Při čtení textů se obohacuje slovní zásoba žáků a rozvíjí se i jejich ústní vyjadřování. Při práci s texty se spojuje výcvik čtení s rozvojem vyjadřování, se vzděláváním v různých oborech i s výchovou žáků. Dobrá četba zušlechťuje city, ovlivňuje duševní život dětí a povzbuzuje jejich vůli. Ve 4. a 5. ročníku se začíná ve výuce více využívat tichého čtení a žáci jsou vedeni k samostatné práci s textem.novým úkolem pro žáky je určení hlavních myšlenek textu, jejich sestavení do krátké osnovy a souvislé vyprávění základního obsahu článku podle této osnovy žáci se učí učit z učebnic. K tomu dobře slouží krátké naučné texty s přírodovědným a vlastivědným obsahem. Při výuce psaní získávají žáci správné psací dovednosti, základy čitelného, přiměřeně hbitého a úhledného rukopisu. Píší slova a texty vhodného a žákům přiměřeného obsahu, 17

18 který vyjadřuje zkušenosti žáků nebo poznatky získané v jiných vyučovacích předmětech. Zaměřujeme se na psaní s porozuměním. V jazykové výchově se žáci učí prostě a jasně vyjadřovat spisovným jazykem, s využitím slovní zásoby odpovídající jejich věku a zároveň poznávají elementární základy mluvnické stavby jazyka a osvojují si základní pravopisné jevy. Dbá se na rozvoj jejich slovní zásoby a postupně se vytváří návyky správné spisovné výslovnosti. Jazyková výuka má velký význam pro rozvoj myšlení žáků, neboť se při něm učí jazykové a pravopisné jevy pozorovat, srovnávat, třídit i zobecňovat. Nejprve se seznamují s konkrétními jazykovými jevy, pozorují je, hovoří o nich. Tak dochází k mnoha elementárním zobecněním a procvičování poznaných jazykových a pravopisných jevů. Pozornost je věnována výcviku v pravopise lexikálním.ústní i písemné vyjadřování se rozvíjí pokud možno v souvislosti s poznáváním skutečností, které děti obklopují. V hodinách českého jazyka nejsou ostré hranice mezi učivem mluvnice, slohového výcviku, literární výchovy a psaní. Je potřeba si uvědomit vzájemnou prostupnost a propojenost těchto složek českého jazyka. Je-li k tomu vhodná příležitost, lze složky českého jazyka zpestřit dramatickou výchovou. Vyučovací předmět má na naší škole časovou dotaci v 1. ročníků 9 hodin týdně, v dalších ročnících jsme využili k posílení disponibilní časové dotace a zvýšili jsme počet hodin v 2. ročníků na 10 hodin týdně, ve 3. ročníku na 8 hodin, ve 4. a 5. ročníku na 7 hodin týdně. Výuka probíhá většinou v kmenových učebnách, někdy využíváme počítačovou učebnu, školní knihovnu, atria, vestibul i školní hřiště. K výuce využíváme dostupný obrazový materiál, audiovizuální techniku a ostatní názorné pomůcky. V různých časových intervalech zařazujeme návštěvy divadel ve Zlíně a v Brně, využíváme i nabídek jiných umělců, kteří svůj program realizují přímo na naší škole. Výchovné a vzdělávací strategie: Kompetence k učení učitel klade důraz na pozitivní motivaci žáka používá vhodné učební pomůcky a audiovizuální techniku předkládá dostatek informačních zdrojů z učebnice zařazuje práci s jazykovými příručkami, slovníky a pravidly českého pravopisu věnuje se dovednosti autokorekce chyb Kompetence k řešení problémů učitel motivuje žáka k samostatnému řešení daného problému, napomáhá mu hledat další řešení zadává úlohy k posílení schopnosti žáka využívat vlastních zkušeností (např. získaných z četby, z vlastního úsudku) předkládá modelové situace a vede žáka k jejich optimálnímu řešení s využitím kreativity klade důraz na analýzu přečtených textů, posouzení jejich obsahu Kompetence komunikativní učitel zařazuje řečnická cvičení a slohové práce na dané téma zařazuje diskusní chvilky a besedy nabízí žákům využívání informační a komunikační technologie pro komunikaci s okolním světem 18

19 Kompetence sociální a personální učitel zařazuje práci ve skupině a klade důraz na vytvoření pravidel práce v týmu (organizace práce, rozdělení rolí, spolupráce, ohleduplnost, úcta) a jejich respektování samotnými žáky uplatňuje individuální přístup k talentovaným žákům (rozšiřující úkoly), ale i k žákům s poruchami učení (spolupráce se speciálním pedagogem) vnáší přátelskou atmosféru do výuky posiluje sebedůvěru žáka a jeho samostatný rozvoj Kompetence občanské učitel respektuje věkové, intelektové, sociální a etnické zvláštnosti žáka podporuje u žáků projevování pozitivních postojů k uměleckým dílům, k ochraně kulturního dědictví a ocenění našich tradic aktivně zapojuje žáky do kulturního dění účastí na kulturních akcích, účastí na jejich organizování, účastí v soutěžích Kompetence pracovní učitel rozvíjí u žáka smysl pro povinnost vyžadováním přípravy na výuku kontroluje samostatné práce žáka 19

20 Jazyk a jazyková komunikace - Český jazyk - 1. ročník UČIVO VÝSTUPY MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY, PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Modulace souvislé řeči (tempo, intonace, přízvuk) Sluchové rozlišení hlásek Výslovnost samohlásek a jejich délky Výslovnost souhlásek a souhláskových skupin JAZYKOVÁ VÝCHOVA Zvuková stránka jazyka Pečlivě vyslovuje a opravuje svoji nesprávnou nebo nedbalou výslovnost V mluveném projevu užívá správné gramatické tvary slov Dokáže utvořit krátkou odpověď na zadanou otázku MKV: Kulturní diference - jedinečnost každého člověka Mezipředmětové vztahy: - PRV - matematika - hudební výchova - výtvarná výchova - TV Slovní zásoba a její jednotky (věta, slovo, slabika, hláska) Obohacování slovní zásoby Slovní zásoba a její tvoření Pravopis Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova Odlišuje dlouhé a krátké samohlásky Umí technikou syntézy vytvářet slabiky z hlásek, ze slabik slova a ze slov věty Analyticky rozezná slova, slabiky a hlásky 18

Obsah Identifikační údaje 1.1. Název vzdělávacího programu 1.2. Základní údaje o škole 1.3. Zřizovatel školy 1.4. Organizační schéma školy 1.5.

Obsah Identifikační údaje 1.1. Název vzdělávacího programu 1.2. Základní údaje o škole 1.3. Zřizovatel školy 1.4. Organizační schéma školy 1.5. Obsah 1. Identifikační údaje 7 1.1. Název vzdělávacího programu 7 1.2. Základní údaje o škole 7 1.3. Zřizovatel školy 7 1.4. Organizační schéma školy 8 1.5. Platnost dokumentu 8 2. Charakteristika školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace 2 Obsah 1. Identifikační údaje... 5 2. Charakteristika

Více

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV (Aktualizovaná verze dokumentu platného od 1.9.2007) Poznáváme svět Základní škola Senožaty Senožaty 184 1. Identifikační údaje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Navazujeme na tradice, směřujeme k budoucnosti Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Obsah 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy...

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Motivační název: VŠE POD JEDNOU STŘECHOU Předkladatel: Název školy: Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Adresa:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Dr. h. c. Jana Masaryka Harrachov verze č. 2 Předkladatel: Základní škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY DR. H. C. JANA MASARYKA HARRACHOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY DR. H. C. JANA MASARYKA HARRACHOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY DR. H. C. JANA MASARYKA HARRACHOV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu: Školní vzdělávací program pro základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Chotyně,

Základní škola a Mateřská škola Chotyně, Základní škola a Mateřská škola Chotyně, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola krok za krokem OBSAH OBSAH 2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 5 2 CHARAKTERISTIKA 6 2.1 Úplnost

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE Edisonova 40 Dopplerova 351 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OBSAH 1. Identifikační údaje str. 3 1.1. Název vzdělávacího programu str. 3 1.2. Předkladatel

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Buďme na sebe hodní

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Buďme na sebe hodní Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Buďme na sebe hodní Základní škola a Mateřská škola Střítež, okr. Frýdek Místek, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje 1. 1. Předkladatel Základní

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna okres Brno-venkov, příspěvková organizace Verze : 2 Platnost : od 1. 9. 2009 1 1 Identifikační údaje Název

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace LIPOV 199 696 72

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace LIPOV 199 696 72 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace LIPOV 199 696 72 OBSAH 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4 pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4 Škola se stoletou tradicí Škola, která hledí do budoucnosti platnost: od 1. 9. 2007 verze 4 - platnost: od 1. 9. 2013 Čj.: MZŠ 526/2013

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hamry Hamry 12, Brno - Maloměřice OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice

Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice Základní škola České Heřmanice, příspěvková organizace www.skola@ceskehermanice.cz IČO: 72088591, 465 549 534 Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice OBSAH 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2.CHARAKTERISTIKA

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 2. verze (provedeny drobné úpravy formalního rázu) Základní škola Sloupnice Horní Sloupnice 14-1 - OBSAH ŠKOLA, CESTA DO ŽIVOTA... 5 Identifikační údaje...

Více

Mgr. Zdeňka Pavlíčková ředitelka statutární orgán

Mgr. Zdeňka Pavlíčková ředitelka statutární orgán pro základní vzdělávání Škola pro každého Mgr. Zdeňka Pavlíčková ředitelka statutární orgán základní školy a mateřské školy Velký Beranov je otevřený dokument, který je postupně aktualizován. Třetí verze,

Více

1 Identifikační údaje školy... 1. 2 Charakteristika školy... 2

1 Identifikační údaje školy... 1. 2 Charakteristika školy... 2 Obsah 1 Identifikační údaje školy... 1 2 Charakteristika školy... 2 2.1 Velikost a úplnost školy... 2 2.2 Vybavení školy... 2 2.3 Charakteristika pedagogického sboru... 6 2.4 Charakteristika žáků... 6

Více

Škola - cesta k poznání

Škola - cesta k poznání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Škola - cesta k poznání 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP pro ZV

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Cesta za profesí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Cesta za profesí Základní škola a mateřská škola Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Školní 152, 364 64 Bečov nad Teplou tel.: 353999244 www.zsamsbecov.estranky.cz e-mail: zs.becov@seznam.cz ŠKOLNÍ

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Od hraní k učení, č.j.: 443/2013

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Od hraní k učení, č.j.: 443/2013 OFICIÁLNÍ NÁZEV: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTIVAČNÍ NÁZEV: OD HRANÍ K UČENÍ Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Od hraní k učení, č.j.: 443/2013 Platnost dokumentu

Více

Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV VšeVěd Všeobecné Vědomosti

Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV VšeVěd Všeobecné Vědomosti Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV VšeVěd Všeobecné Vědomosti Obsah 1 Identifikační údaje.4 2 Charakteristika školy a ŠVP...5 2.1 Charakteristika školy...5 2.1.1 Úplnost a velikost školy....

Více

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název:

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název: 1 Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: Spolu na jedné lodi Motto: Kvalitní vzdělání znamená nejen předávání vědomostí, ale i budování

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola Doubrava, okres Karviná, příspěvková organizace

Kompletní ŠVP. Základní škola Doubrava, okres Karviná, příspěvková organizace školní vzdělávací program ŠVP pro ZV - 4 KLÍČ K ŽIVOTU Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika ŠVP 3 2.1 Výchovné a vzdělávací

Více

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009.

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009 razítko školy Václav Růžička ředitel školy 1 1. Základní údaje o škole Škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek

Více

Verze 2.9. z 03.09.2012 Školní rok 2012/2013

Verze 2.9. z 03.09.2012 Školní rok 2012/2013 Verze 2.9. z 03.09.2012 Školní rok 2012/2013 Krok za krokem k vědomostem verze 2.9. z 03.09.2012 1 O b s a h 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy 2.2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Sokolov, ulice Pionýrů 1614, Sokolov verze 1.9./2013 Tento ŠVP platí od školního roku 2013/2014 pro 1. a 6. ročník. Který předmět je ve

Více