VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace Janov nad Nisou č.p. 374 Tel: , web: VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Jana Tomešová Předkládá: Mgr. Jana Tomešová Datum: Místo: Janov nad Nisou Podpis:

2 2 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy je zpracována podle osnovy, která je stanovena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ) 10, odst. 3, 168, odst.1 a vyhláškou č. 15/2005 Sb. 7, ve znění platných předpisů. Seznam vloţených příloh: č. 1 Rozvaha analyticky za rok 2013 č. 2 Výsledovka analyticky za rok 2013 č. 3 Inventarizační přehled ke zřizovací listině za rok 2013 č. 4 Výroční zpráva za rok 2013 podle zákona č. 106/1999 Sb. Obsah: 1. Základní údaje o škole, jimiţ jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě 2. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem do školského rejstříku 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 4. Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 5. Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků podle cílů stanovených vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělávání 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 10. Základní údaje o hospodaření školy 11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního učení 13. Údaje o předloţených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

3 3 1. Základní údaje o škole, jimiţ jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě Název školy: Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace Sídlo školy: Janov nad Nisou č.p. 374, Janov nad Nisou Odloučená pracoviště školy: Hraničná 245 Hraničná 247 Zřizovatel školy: Obec Janov nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou Sídlo zřizovatele: Janov nad Nisou č.p. 520, Janov nad Nisou Právní forma školy: příspěvková organizace od Druh školy: základní škola IČO: IZO: Ředitel školy: Mgr. Jana Tomešová Statutární zástupce ředitele: Mgr. Hana Ticháková Zástupce ředitele pro mateřskou školu Eva Krykorková do Jana Chocholoušová od do Taťána Chvalinová od Datum zařazení do rejstříku: Adresa pro dálkový přístup: Kapacita školy: 225 ţáků Přehled součástí: Součást IZO Kapacita ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ DRUŢINA ŠKOLNÍ KLUB ŠKOLNÍ JÍDELNA ZŠ MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ JÍDELNA MŠ Školská rada: zahájení činnosti počet členů: 6 počet jednání školské rady ve školním roce 2013/2014: 3 Výroční zpráva za rok 2013 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím příloha č. 1 Spolky působící při škole: Školní sportovní klub při ZŠ Janov nad Nisou Klub přátel školy při ZŠ Janov nad Nisou

4 4 Základní škola je plně organizovaná a je spádovou školou pro sousední obec Bedřichov. V září 2013 nastoupilo do školy 147 ţáků, školní rok v červnu 2014 ukončilo 148 ţáků. 2. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem do školského rejstříku Ve školním roce 2013/2014 bylo vyučováno ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu základního vzdělávání CESTA OBJEVŮ č. j Vzdělávací oblast Předmět v 1. Počet hodin týdně ve 2. ve 3. ve 4. v 5. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika Informatika 1 Prvouka Přírodověda 2 2 Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Celkem Komentář: Český jazyk v 1., 2. a 5. je posílen disponobilní časovou dotací jedné hodiny, ve 3. a 4. posílen disponobilní časovou dotací dvou hodin. Matematika ve 2., 3., 4. a 5. je posílena disponobilní časovou dotací jedné hodiny. Výtvarná výchova ve 3. je posílena disponobilní časovou dotací jedné hodiny. Vlastivěda ve 4. a 5. je posílena disponobilní časovou dotací jedné hodiny. Tato časová dotace je určena na prohloubení dovedností a znalostí ţáků s ohledem na jejich individuální potřeby.

5 5 V 1. a 2. se jedna hodina anglického jazyka vyučuje průřezově v ostatních předmětech. Počet hodin týdně Vzdělávací oblast Předmět v 6. v 7. v 8. v 9. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Matematika Informatika Dějepis Občanská výchova Fyzika Chemie 2 2 Přírodopis Zeměpis Hudební vých Dějiny umění 2 Výtvarná vých Rodinná vých Tělesná výchova Pracovní čin Volitelné předměty Německý jazyk Přírodovědná pr. Informatika Celkem

6 6 Komentář: Předměty dějepis, chemie, zeměpis, tělesná výchova vychází z minimální časové dotace RVP ZV, disponobilní časovou dotaci vyuţívají na II. stupni vyučovací předměty český jazyk a literatura, matematika a anglický jazyk (po 1 hodině v 8. a 9. ), informatika (1 hodina v 6. ), fyzika (1 hodina v 8. a 9. ), přírodopis (po jedné hodině v 7. a 8. ), rodinná výchova (po 1 hodině v 8. a 9. ), občanská výchova (po jedné hodině v 9. ), pracovní činnosti (po jedné hodině v 9. ). Další disponobilní dotace v rozsahu 9 hodin je rozloţena na druhý cizí jazyk německý jazyk (2 hodiny v 7. a 3 hodiny v 8. ), zbývající 4 hodiny jsou rozděleny do bloků: 1 hodina přírodovědná praktika a informatika v 7. třídě a 3 hodiny německého jazyka nebo 1 hodina přírodovědná praktika a 2 hodiny informatika v 9. třídě. Disponobilní časová dotace je v tabulce označena číslicemi s + u jednotlivých předmětů a ročníků. Do učebního plánu 9. byl zařazen vyučovací předmět dějiny umění vycházející z očekávaných výstupů předmětů dějepis, výtvarná výchova a hudební výchova, který vyuţívá časové dotace RVP ZV předmětů hudební výchova a výtvarná výchova pro tento ročník (2 hodiny týdně). Obecné poznámky Na 1. stupni nabízíme ţákům 1. a 2. moţnost výuky anglického jazyka formou zájmového útvaru Ţákům 2. a 3. třídy zařazujeme v rámci tělesné výchovy plavecký výcvik v rozsahu 10 lekcí. V 7. ţáci absolvují lyţařský výcvik v rozsahu 5 vyučovacích dnů, kterého se mohou zúčastnit i sportovci lyţařských oddílů vyšších ročníků. Ve školním roce 2013/2014 se lyţařský výcvik neuskutečnil vzhledem ke sněhovým podmínkám a je přesunut do dalšího školního roku. Od platí dodatek ŠVP ZV, ve kterém se doplňují do učiva výchovy sexuální, etická, dopravní, problematika bezpečí a ochrany člověka za mimořádných událostí, finanční gramotnost, do učiva matematiky v 5. je doplněna problematika desetinných čísel a zlomků, zavedení druhého cizího jazyku na 2. stupni a další drobné úpravy se týkají prvouky, přírodovědy, vlastivědy, anglického a českého jazyka, tělesné výchovy, dějepisu, občanské výchovy, zeměpisu, přírodopisu a rodinné výchovy. Ţáci všech ročníků se seznámí s ochranou člověka za mimořádných událostí v časové dotaci šest hodin ročně. Volnočasové aktivity ve formě zájmových útvarů a sportovních oddílů jsou v rámci školní druţiny a školního klubu. Vzdělávací obsah výuky dotvářejí projekty, exkurze a kulturní představení. Nadaní ţáci jsou motivováni a individuálně připravováni na znalostní soutěţe a olympiády. Průběţně je začleněna problematika prevence rizikového chování u dětí, je vypracován plán školního metodika prevence, plán výchovného poradce a školní plán mobility. Změny v organizaci vzdělávání Třídy jsou děleny nebo slučovány v předmětech: tělesná výchova, pracovní činnosti, hudební výchova, občanská a rodinná výchova, informatika + a přírodovědná praktika. Dělení se uskutečňuje podle nutné organizace školy na dvě skupiny a spojením tříd. Volitelné předměty: Německý jazyk IX. ročník přihlášení ţáci Informatika + VII. ročník a IX. ročník přihlášení ţáci Přírodovědná praktika VII. ročník a IX. ročník přihlášení ţáci Zdravotní tělesná výchova VI. IX. ročník Nepovinné předměty: Zdravotní tělesná výchova I. V. ročník Dyslektická náprava I. IX. ročník

7 7 Ve škole je zřízena školní druţina, která má dvě oddělení a školní klub s jedním oddělením. 3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy Přehled počtu pedagogických a nepedagogických pracovníků V základní škole pracuje dvanáct pedagogických pracovníků a dva nepedagogičtí pracovníci. Odbornou kvalifikaci splňují všichni pedagogičtí pracovníci. Specializované činnosti vykonávané pedagogickými pracovníky jsou: výchovný poradce, koordinátor ŠVP ZV, školní metodik prevence, koordinátor environmentální výchovy, koordinátor ICT, vedoucí projektu EU peníze školám, koordinátor projektu EU peníze školám, administrátor projektu EU peníze školám. Ve školním roce 2013 / 2014 nenastoupil do školy ţádný absolvent pedagogické fakulty. Škola vyuţívá odbornost 3 externistů: učitelka ZUŠ hra na klavír a vedení školního pěveckého sboru, vedoucí oddílu moderních tanců a trenérka běţeckého lyţování. 4. Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Podle zákona č. 561/2004 Sb., 46, odst. 2, 165, odst. 2, písm. e, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Do 1. třídy pro školní rok 2014 / 2015 bylo zapsáno třináct dětí, byly podány tři ţádosti o odklad povinné školní docházky. Dva ţáci byli přijati do 1. třídy po zápisu do první třídy. K základnímu vzdělávání v ostatních ročnících bylo přijato v průběhu školního roku sedm ţáků, šest ţáků odešlo do jiné školy. 5. Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků podle cílů stanovených vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání Výsledky vzdělávání ţáků jsou hodnoceny klasifikačním stupněm v kaţdém předmětu v pololetí a na konci školního roku. Způsob hodnocení vychází z vnitřního řádu Pravidla a kriteria pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování ţáků. Celkový průměrný prospěch 1,770 Stupeň hodnocení prospěchu prospěl s vyznamenáním 59 prospěl 87 neprospěl 2 nehodnocen 0 Na 1. stupni očekávané výstupy v pátém splnili všichni ţáci. Jedna ţákyně opakuje 4. třídu ze zdravotních důvodů. Na 2. stupni očekávané výstupy v devátém splnili všichni ţáci. Jeden ţák neprospěl v 7. třídě.

8 8 Zameškané hodiny celkem průměr na ţáka Omluvené ,54 Neomluvené 159 1,07 Autoevaluace ţáků: Ţáci 8. třídy, kteří se chtějí hlásit na střední školy, absolvovali testování od firmy SCIO. Testy se skládaly ze tří částí: Český jazyk, Matematika a Obecně studijní předpoklady. Do testování bylo zapojeno 310 základních škol z celé České republiky (5 369 ţáků). Ţáci naší školy si vedli velmi dobře, v celkovém hodnocení měli průměr percentilů vyšší, neţ byl průměr testovaných ţáků v celé České republice. Prvotním úkolem školy je zajistit kvalitní výuku, a to jak v oblasti získávání znalostí, tak v oblasti osvojování některých dovedností. Zejména jde o schopnosti: samostatného učení, vzájemné spolupráce, věcné argumentace a vyhledávání informací. Funkce školy nespočívá pouze v získávání znalostí či dovedností, ale také v osvojování si základů etické výchovy, finanční gramotnosti, dopravní výchovy, sexuální výchovy, osvojování si základů chování při mimořádných událostech a situacích. Dále také prohlubování schopností dodrţovat pravidla či respektovat autoritu, mít zdravé sebevědomí i sebekritický nadhled nebo v umění vycházet s lidmi. Zavádění nových metod výuky a vzdělávání V rámci ŠVP ZV se ve všech ročnících pouţívají nové metody výuky, např. myšlenková mapa, projektové vyučování, projektové dny, interaktivní vyučování a vyuţívání ICT technologií. Hlavním cílem školy je kvalitní výchovně vzdělávací proces. Základní filosofií školy je vytvořit ţákům příjemné a bezpečné školní klima, vzdělávat je podle jejich individuálních moţností a potřeb, propojit vzdělávací obsah co nejvíce se ţivotem a vychovávat takové ţáky, kteří budou schopni najít si své místo ve společnosti. Škola nabízí velké mnoţství mimoškolních aktivit v rámci péče o nadané děti a ve třech sportovních oddílech. 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Škola má vypracovaný Minimální preventivní program, jehoţ realizace probíhá pod vedením školního metodika prevence. V průběhu školního roku nemusela být řešena problematika drog ani gamblerství. Výchovná komise byla v průběhu školního roku svolána celkem pětkrát, z důvodu nevhodného chování ţáka ke spoluţačce, výchovných a vzdělávacích problémů ţáka, řešení časté absence ţáka 9. třídy, nevhodné chování mezi spoluţáky v 5. třídě a nevhodné chování ţáka na zástavce autobusu. Práce s integrovanými ţáky: Výchovný poradce vede evidenci integrovaných ţáků a zodpovídá za vypracované Individuální vzdělávací plány pro tyto ţáky, spolupracuje s těmito organizacemi: Pedagogicko psychologická poradna v Jablonci nad Nisou, Oddělení sociálně právní ochrany dětí v Jablonci nad Nisou, Výchovné středisko ČÁP v Liberci, Speciálně pedagogické centrum pro děti sluchově postiţené a pro děti s narušenou komunikační schopností (vady řeči) v Liberci,

9 9 Speciálně pedagogické centrum pro tělesně postiţené v Liberci, Speciálně pedagogické centrum pro děti s mentálním postiţením a děti s autismem při ZŠ v Turnově. 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků vychází ze zákona č. 563/2004 Sb., 24. Pedagogičtí pracovníci si účastí na školeních, seminářích a kurzech obnovují, udrţují, doplňují a rozšiřují kvalifikaci. Další vzdělávání se uskutečňuje v zařízeních pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a ve vzdělávacích institucích: Centrum vzdělanosti Libereckého kraje, Národní institut dalšího vzdělávání Liberec a Sluţba škole MB Mladá Boleslav. Samostudium pedagogů probíhá dle potřeb Školního vzdělávacího programu v období vedlejších prázdnin. 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Škola se prezentuje na svých webových stránkách a dále se prezentuje v Jabloneckém deníku a pravidelně informuje o své činnosti veřejnost ve Zpravodaji janovské radnice a prezentace školy se uskutečňuje také na veletrhu vzdělávání AMOS v jabloneckém Eurocentru. Kultura Školní pěvecký sbor vystoupil na zahájení Adventu v kostelíku v Loučné. Klub přátel školy zorganizoval taneční zábavu u příleţitosti Dne učitelů. Sportovní aktivity Školní sportovní klub připravil pro sportující děti nejenom naší školy XIII. ročník závodu horských kol pro děti Decathlon cup Bedřichov 2013 a Decathlon cup Bedřichov Sportující ţáci školy reprezentovali školu na závodech v přespolním běhu, v cyklistice, atletice, kopané, florbalu a plavání. Na konci školního roku se všichni ţáci zúčastnili Školního sportovního dne. Projektové dny V tomto školním roce se uskutečnilo několik projektových dnů a také jsme pracovali celý rok na školním projektu Náš kraj. Projekt G 10 podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Libereckém kraji a to na SPUŠS v Ţelezném Brodě pro ţáky 9. třídy, projektové dny na SPŠT Belgická Jablonec nad Nisou pro chlapce 8. a 9. třídy také v rámci Projektu G 10. Další dva projektové dny byly ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci a to Otevřená univerzita a Den s vědou a technikou, šlo o projekt zvyšování technické a přírodovědné vzdělanosti formou pokusů. V prosinci se uskutečnila Vánoční dílna a v dubnu Velikonoční dílna pro ţáky školy. Dále projektový den ve spolupráci s Obecní policií Chráním sebe i druhé, Ekologický den školy, Den s Integrovaným záchranným systémem, byl uspořádán projektový den k celoročnímu školnímu projektu Náš kraj formou exkurzí v našem kraji. Ţáci 1. stupně realizovali celoroční program Zdravá pětka. V průběhu školního roku se ţáci zúčastnili zajímavých exkurzí: do Městské knihovny v Jablonci nad Nisou, do továrny Detoa Albrechtice, do dílny na výrobu svíček v Liberci, jeli na Vánoční trhy do Ţitavy, do IQ parku v Liberci, do Muzea hraček v Jablonci nad Nisou, měli několik přírodopisných exkurzí, dále exkurze do Terezína, do Muzea energie ve Velkých Hamrech a na

10 10 zámek Sychrov. Ţáci 2. stupně navštívili Veletrh vzdělávání AMOS 2013 v Eurocentru v Jablonci nad Nisou a Veletrh vzdělávání a EDUCA Soutěţe a olympiády pro ţáky Nadaní ţáci školy se zúčastnili okresních kol olympiády z matematiky, českého jazyka, fyziky, zeměpisu, biologie, chemie a logické olympiády, ve které ţáci školy postoupili do krajského kola. Dále děti reprezentovaly školu v Oblastním kole dopravní soutěţe, ve zdravotní soutěţi Helpík 2014, v celorepublikové matematické soutěţi Klokan a Pythagoriádě. 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2013 / 2014 se uskutečnila jedna kontrola ze strany České školní inspekce v mateřské škole. Nedostatky uvedené v kontrolním zjištění č. 5 byly odstraněny do 30 ti dnů, nedostatky uvedené v kontrolním zjištění č. 2, 4 byly odstraněny do Základní údaje o hospodaření školy Provozní dotace od zřizovatele školy na rok 2013 činila , Kč. V souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., 56 a zákonem č. 250/2000 Sb., 29 můţe příspěvková organizace rozdělit do fondů zlepšený hospodářský výsledek se souhlasem zřizovatele. Usnesením Zastupitelstva obce č. 26/2014 bylo povoleno převést do rezervního fondu příspěvkové organizace částku ,56 Kč. Provozní dotace od zřizovatele školy na rok 2014 činí , Kč, čerpání dotace do 30. června 2014 je ,Kč. Rozvaha a výsledovka hospodaření školy za rok 2013 příloha č. 2 příloha č. 3 Příjmy školy dle výsledovky za rok 2013: Příjmy z pronájmu nápojového automatu Příjmy z pronájmu tělocvičny školní druţiny Příjmy za soukromé telefonní hovory Příjmy z poplatků mateřské školy Příjmy z poplatků školní druţiny 1 015, Kč 7 350, Kč 545,Kč , Kč ,Kč Inventarizační přehled ke zřizovací listině za rok 2013 příloha č Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Ve školním roce 2013/2014 škola realizuje Projekt Cesta objevů z operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost z výzvy Ţádost o finanční podporu z OP VK IP oblasti podpory Název oblasti podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách. Cílem realizace projektu je: 1. Inovace a zkvalitnění výuky anglického jazyka a v oblasti přírodovědných věd, zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

11 11 2. Individualizace výuky anglického jazyka a přírodovědné gramotnosti 3. Školení ke zkvalitnění výuky anglického jazyka, vzdělávání učitelů v ICT Projekt byl ukončen Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního učení V souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., 29 kariérní systém, odst. 4 b) získání osvědčení o způsobilosti k výkonu specializované nebo metodické nebo metodologické nebo řídící činnosti vydané akreditovanou vzdělávací institucí, se někteří pedagogičtí pracovníci vzdělávají dlouhodobě v níţe uvedených institucích: Univerzita Karlova, Ústav pro jazykovou a odbornou přípravu, středisko Liberec: Dvousemestrální kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé. Fakulta přírodovědněhumanitní a pedagogická TU v Liberci: třísemestrální studium k výkonu specializovaných činností Koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií. 13. Údaje o předloţených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Projekt na podporu rozvoje vzdělávání a činnosti školy byl předloţen Nadaci Preciosa Jablonec nad Nisou. Škola získala finanční dar ve výši , Kč jako účelovou dotaci na částečnou úhradu nákladů spojenou s rekonstrukcí oplocení školního pozemku pro zlepšení vyuţití školního dvora a zahrady. Na projekt: Malé školní arboretumučebna v přírodě škola získala finanční příspěvek ve výši , Kč z Ministerstva ţivotního prostředí, z dotačního mechanismu Revolvingový fond Ministerstva ţivotního prostředí. Závěrečná zpráva byla podána , dne bylo slavnostní otevření učebny v přírodě za účasti veřejnosti. 14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Ve škole není odborová organizace. Škola spolupracuje se Základní školou Rýnovice, Pod Vodárnou 10, Základní uměleckou školou v Jablonci nad Nisou, Obecní policií Janov nad Nisou a Policií ČR, poradenskými a vzdělávacími institucemi jiţ uvedenými. V Janově nad Nisou 9. září 2014 Zprávu o činnosti školy za školní rok 2013/2014 zpracovala ředitelka školy Mgr. Jana Tomešová

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec Purkyňova 510, 464 01 Frýdlant 482 312 197/ ředitelka 482 772 795 IČO: 63154617 zakladni-skola@volny.cz Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 zpracovali: Mgr. Milan Hlubuček Mgr. Tomáš Hartl předkládá: Mgr. Milan Hlubuček ředitel školy V Železném Brodě 13. října 2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Česká Ves, okres Jeseník Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Projednáno v pedagogické radě dne: 14.09.2010 Schválení ve školské radě dne: Mgr. Zdeňka Blišťanová ředitelka

Více

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011 Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Roţmitálská 340 Roţmitálská 340, 262 72 Březnice tel.: 318 682 961, fax: 318 682 964, e-mail: skola@sbrez.cz stránky: www.sbrez.cz Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 9-2010 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2010/2011 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2011 Obsah: 1. Základní

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 Ve Vlašimi dne 17. 9. 2014 Č.j.: ZŠ/298/2014 Mgr.Ilona Benešová ředitelka 1 Obsah 1 Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ostrava - Krásné Pole Zpracovala a předkládá: 16. září 2014 RNDr. Věra Havelková Osnova výroční zprávy a) Základní údaje o škole b) Přehled oboru

Více

Výroční zpráva školy za rok 2011/2012

Výroční zpráva školy za rok 2011/2012 Výroční zpráva školy za rok 2011/2012 Část I. Základní charakteristika školy 1. Název: Základní škola T.G.Masaryka Rajhrad, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Havlíčkova 452, 664 61 Rajhrad

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2013/2014

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013/2014 Zpracováno dle 7 ve sbírce zákonů č. 225/2009 Sb., ve znění pozdějších

Více

Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz

Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz IČO: 259 94 581, č.ú. 185 078 487/0300 ČSOB a.s., IZO 650 059 794, www.zsbp.cz Obsah

Více

Výroční zpráva. Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola. Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty

Výroční zpráva. Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola. Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty 1 Výroční zpráva Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty za školní rok 2010/2011 2 Výroční zpráva školy 1. Základní

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

Telefon: 487 883 951-3 Fax: 487 883 958 e-mail: zsduba@atlas.cz www: http://zsduba.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Telefon: 487 883 951-3 Fax: 487 883 958 e-mail: zsduba@atlas.cz www: http://zsduba.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Dubá Telefon: 487 883 951-3 Základní škola Dubá, okres Česká Lípa Základní škola Dubá Telefon: 487 883 951-3 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Základní škola Dubá Telefon:

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (zpracována dle 10 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a podle 7 novely 225/2009 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-584/08-11. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-584/08-11. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-584/08-11 Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod Adresa: Školní 440, 582 66 Krucemburk Identifikátor: 600

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Předkládá: Mgr. Jana Mašindová Jablonec nad Nisou 30.08.2013 Schváleno školskou radou dne 21.10.2013 Obsah výroční zprávy: 1. Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. Předmět inspekční činnosti. Charakteristika školy. čj.

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. Předmět inspekční činnosti. Charakteristika školy. čj. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIB-461/10B Název školy Základní škola, Brno, Gajdošova 3 Adresa: Gajdošova 3, 615 00 Brno Identifikátor: 48510921 IČ: 600108007 Místo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace Ředitel Základní školy, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace (dále

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Školská rada schválila dne: 13.11.2014 Zpracovala: Mgr. Věra Dunajčíková Dne : 15.9.2014 Základní informace o škole a) název a sídlo školy Základní škola, Základní

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-928/13-P. reditel@zsplanicka.ktnet.cz

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-928/13-P. reditel@zsplanicka.ktnet.cz Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-928/13-P Název právnické osoby vykonávající činnost školy Základní škola Klatovy, Plánická ul. 194 Sídlo Plánická 194, 339 01 Klatovy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Lukov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah ( dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se

Více