ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace tel , VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Rita Rozkovcová Mgr. Blanka Koutová.. Podpis Předkládá: Mgr. Rita Rozkovcová.. Podpis V Jablonci nad Nisou dne 8. října 2014 Schváleno školskou radou dne 13. října Podpis Mgr. Miloslav Došek, předseda školské rady

2 1. Základní údaje o škole Název organizace: Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Sídlo organizace: Kamenná 404/ Jablonec nad Nisou Právní forma: příspěvková organizace IČO: Identifikátor zařízení: Zřizovatel: Liberecký kraj Sídlo zřizovatele: U Jezu 642/2a Liberec 2 Ředitelka školy: Mgr. Rita Rozkovcová, tel , Datum zápisu do rejstříku škol: Datum zahájení činnosti: Školská rada: volby dne ustavující schůze dne Právnická osoba vykonává činnosti těchto škol a školských zařízení: Základní škola praktická kapacita 120 žáků IZO : Základní škola speciální kapacita 6 žáků IZO : ( změna ve školském rejstříku od ) Školní družina kapacita 15 žáků IZO : Odloučená pracoviště na adrese: Nemocniční 15, Jablonec nad Nisou Základní škola při nemocnici kapacita 15 žáků IZO : Mateřská škola při nemocnici kapacita 16 žáků IZO :

3 2. Organizace studia Vzdělávací programy : ŠVP-LMP Šťastná škola č.j. 207/08 ŠVP- SMP Šťastná škola č.j. 238/10 Základní škola, č.j /96-2 Obecná škola, č.j /95-26 Národní škola, č.j /97-20 MŠ se opírala o program autorek E. Opravilové a V. Gebhartové a výuka byla realizována dle vypracovaného RVP pro MŠ. 3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy V naší organizaci pracovalo 14 učitelů, 1 vychovatelka, 1 učitelka mateřské školy, 1 romská asistentka, 4 provozní pracovníci (úvazek 2,2) a 1 ekonomka na poloviční úvazek (celkový úvazek všech provozních pracovníků je 2,7). Jedna učitelka v mateřské škole a 1 učitelka ZŠ pracují na odloučeném pracovišti při nemocnici Jablonec nad Nisou. Věková skladba pedagogického sboru (včetně externistů) v přepočtených úvazcích (přepočtení na plně zaměstnané) < 30 let let let 51 let - důchodový věk důchodový věk celkem celkem 1,00 3,23 4,00 5,00 2,64 15,87 z toho ženy 1,00 1,23 4,00 5,00 1,82 13,05 Odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost (včetně externistů) v přepočtených úvazcích (přepočtení na plně zaměstnané) z toho bez odborné kvalifikace 15,87 5,82 Z toho: (fyzický ) z toho bez kvalifikace poradenské služby ve škole *: 2,00 1,00 výchovný poradce 1,00 0,00 školní metodik prevence 1,00 1,00 školní speciální pedagog 0,00 0,00 školní psycholog 0,00 0,00 ostatní: koordinátor školního vzdělávacího programu a vzdělávacích programů VOŠ 1,00 1,00 koordinátor informačních a komunikačních technologií 1,00 1,00 koordinátor environmentální výchovy 1,00 1,00 3

4 Změny v pedagogickém sboru ve školním roce 2013/2014: Odchod pracovníků pedagogických 4 (2- odchod dohodou,1- výpověď 52 odst. c ZP, 1-výpověď 52 odst. f ZP Nástup nových zaměstnanců. 1 (na dobu určitou ) Mzdové podmínky pracovníků v období od Celkový pracovníkůpřepočtený 18,27 Počet pedagogů (+ asistentka) 15,57 Počet nepedagogů 2,7 Průměrná výše měsíční mzdy pedagogů ,- Průměrná výše měsíční mzdy nepedagogů ,- Průměrná výše nenárokových složek mzdy pedagogů (odměny ) 784,- Průměrná výše nenárokových složek mzdy nepedagogů (odměny) 926,- Další vzdělávání pedagogických pracovníků 2013/ Letní intenzivní kurz pro učitele MŠ anglický jazyk, akreditace MŠMT, 28 hodin, osvědčení, 2 učitelé "Jak se nezaplést- Systémové souvislosti a role učitele" seminář, 6 hodin, 14 učitelů, 1 provozní zaměstnanec (prezenční listina) Komunikace pro vedoucí pracovníky, akreditace MŠMT, 6 hodin, osvědčení, ředitelka Hradecké pediatrické dny, potvrzení o účasti, 1 učitelka Využití médií ve výuce dějepisu, akreditace MŠMT, 5 hodin, osvědčení, 13 učitelů Myslet jinak učit (se) jinak - 1. díl - Feuersteinovo instrumentální obohacování, 7 hodin, osvědčení,1 učitelka, ředitelka Výchova a vzdělávání školáků se zaměřením na city a řešení agresivity ve školním prostředí (L. Pekařová), 4 hodiny, potvrzení, 3 učitelky Syndrom vyhoření pořádáno KÚLK (S. Hájek), 4 hodiny, ředitelka Zvládání zátěžových situací a psychohygiena, 4 hodiny, 3 učitelky, potvrzení Myslet jinak učit (se) jinak - 2. díl EEG biofeedback, 7 hodin, osvědčení,1 učitelka, ředitelka Právo ve škole, akreditace MŠMT, 6 hodin, osvědčení, 2 učitelé, ředitelka Zneužívání psychotropních látek u dětí a mladistvých, 4 hodiny, potvrzení o účasti, ředitelka, 2 učitelé Úvod do zážitkové pedagogiky, akreditace MŠMT, 8 hodin, osvědčení, 1 učitelka Kreativní myšlení v environmentální výchově, akreditace MŠMT, 4 hodin, osvědčení, 1 učitelka Inspiromat řemeslných technik, akreditace MŠMT, 6 hodin, osvědčení, 2 učitelky Řešení problematických situací ve třídním kolektivu, 4 hodiny, potvrzení o účasti, 5 učitelů 4

5 Obtížné manažerské rozhovory, akreditace MŠMT, 8 hodin, osvědčení, ředitelka Na 17 vzdělávacích akcí se zúčastnilo 58 pedagogických pracovníků, 1 provozní zaměstnanec 4. Údaje o počtu žáků Počty žáků k celkem hoši dívky speciální třída I.ročník II.ročník III.ročník IV.ročník V.ročník I.-V.ročník VI.ročník VII.ročník VIII.ročník IX.ročník VI.-IX.ročník stupeň Celkem Mateřská škola při nemocnici kapacita 16 1 učitelka Základní škola při nemocnici kapacita 15 1 učitelka Rozhodnutí vydaná ředitelkou školy Rozhodnutí: o přestupu do jiné ZŠ 23 o změně oboru vzdělání 0 o přerušení vzdělávání 0 o opakování ročníku 1 o přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle 17 odst. 3 ŠZ 0 o podmíněném vyloučení podle 31 ŠZ 0 o vyloučení podle 31 ŠZ 0 o zamítnutí žádosti o uznání dosaženého vzdělání podle 70 a 100 ŠZ 0 o povolení individuálního vzdělávání žáka 0 o zrušení povolení individuálního vzdělávání žáka 0 5

6 o odkladu povinné školní docházky 0 o snížení úplaty za poskytování školských služeb 0 o prominutí úplaty za poskytování školských služeb 0 celkem 24 Údaje o přijímacím řízení MŠ a ZŠ Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 0 Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání 2 5. Údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání podle cílů stanovených vzdělávacími programy Výchovně-vzdělávací práci plánujeme promyšleně. Stanovené cíle respektují věkové a vývojové zvláštnosti dětí i jejich osobní tempo. Spontánní a řízené aktivity se přirozeně prolínají, probíhají ve třídě i při pobytu venku. Forma provedení odpovídá danému tématu. Učitelé s dětmi pracují skupinově i individuálně. Vhodné je navození a využívání přirozených učebních a výchovných situací. Učitelé vytvářejí pro splnění zadávaných úkolů přiměřený časový prostor. Učební plány ZŠ jsou zpracovány v souladu s učebním dokumentem, týdenní dotace jednotlivých předmětů jsou dodrženy. Kontrolovaná povinná dokumentace základní školy je vedena ve stanoveném rozsahu, zápisy o probraném učivu v třídních knihách jsou průkazné. Výuka v ZŠ je v souladu s učebními dokumenty vzdělávacích programů. Školní vzdělávací program je učiteli rozpracován do tematických plánů, které jsou schváleny vedením školy. Jejich plnění je v průběhu školního roku kontrolováno při hospitacích vedením školy. V rámci ŠVP jsme realizovali projektové vyučování, kterého se zúčastnili žáci celé školy. Máme celkem šest každoročních stálých projektů a k nim přiřazujeme dle potřeb školy nové. Pro prohloubení environmentální výchovy jsme zavedli Dny v přírodě, které uskutečňujeme 1x měsíčně. Tyto akce jsou tradičně úspěšné a pomáhají nám v prevenci sociálně patologických jevů. Výchovná opatření 1. pololetí 2. pololetí pochvala třídního učitele pochvala učitele odbor. výcviku 0 0 pochvala ředitele školy 2 2 jiná ocenění 0 0 napomenutí 1 6 důtka třídního učitele 12 5 důtka učitele odbor. výcviku 0 0 důtka ředitele školy sníž. známka z chování

7 Prospěch žáků 1. pololetí 2. pololetí prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl 1 1 nehodnocen 4 2 Počet omluvených / neomluvených hodin- 1. pololetí třída omluvených hodin průměr na žáka třídy neomluvených hodin průměr na žáka třídy SP , , , , , , , , , , , , celkem , ,22 Počet omluvených / neomluvených hodin- 2. pololetí třída omluvených hodin průměr na žáka třídy neomluvených hodin průměr na žáka třídy SPEC , , ,52 5 0, ,95 7 0, ,8 14 1, , , , , ,45 6 0, , , , ,07 celkem , ,82 Přehled počtu zameškaných a neomluvených hodin ve školním roce 2013/2014 Omluvené hodiny : průměr na žáka 209,3 Neomluvené hodiny : 478 průměr na žáka 4,04 7

8 Přehled počtu zameškaných a neomluvených hodin ve školním roce 2012/2013 Omluvené hodiny : průměr na žáka 203,34 Neomluvené hodiny : průměr na žáka 13,78 Přehled počtu zameškaných a neomluvených hodin ve školním roce 2011/2012 Omluvené hodiny : průměr na žáka 176,0 Neomluvené hodiny : 345 průměr na žáka 4,16 Přehled počtu zameškaných a neomluvených hodin ve školním roce 2010/2011 Omluvené hodiny : průměr na žáka 189,16 Neomluvené hodiny : průměr na žáka 13,5 Uplatnění absolventů Ve školním roce 2013/2014 ukončilo povinnou školní docházku 14 žáků z devátého ročníku Do SOŠ bylo přijato 13 žáků, 1 žák se nikam nehlásil. 10 žáků bylo přijato na SŠ řemesel a služeb Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, 1 žák SŠ strojní, stavební a dopravní Liberec, Truhlářská 360/3, 1 žák SŠ Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, 1 žák SOŠ Liberec, Jablonecká 999. Přehled výsledků zájmové činnosti Na škole pracovalo v tomto školním roce šest zájmových kroužků: Kroužek Doučovací kroužek Informatika mladší žáci Informatika starší žáci Logopedie Sportovní kroužek Stolní tenis 6. Údaje o poskytování dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Tento bod se netýká naší školy, škola neposkytuje kurzy ani programy dalšího vzdělávání. 8

9 7. Údaje o zapojení do projektů Název projektu Dotační titul Příjemc e / partner Interaktivita a e-learning - zlepšení přístupu ke vzdělávání podíl národního spolufinancování ze stát. rozp. ČR (15%) CZ. 1.07/1.2.04/ podíl příspěvku z Evropského sociál. fondu (85%) Získané prostředky příjemce ,36 Činnost asistenta pedagoga Dotační fond Libereckého kraje, Program resortu příjemce ,00 školství, mládeže a zaměstnanosti, podprogram Pedagogická asistence Zvyšování kompetencí řídících pracovníků v oblasti školské legislativy CZ.1.07/1.3.52/ Finanční příspěvek z rozpočtu města, z fondu primátora na parkovací místo v ulici Chvojkova, Jablonec nad Nisou partner 0 partner spoluúčast minimálně 20% (5 000,- Kč) ,00 8. Údaje o spolupráci se sociálními partnery Dobrá spolupráce je s MÚ Jablonec nad Nisou, konkrétně školským odborem, OSPODem a kurátory, které zveme na výchovné komise, řešíme s nimi výchovné problémy žáků. Účastníme se pravidelně akcí, které pro naše žáky organizuje OSPOD. Ředitelka školy je členkou Komise sociálně-právní ochrany dětí. Dobrá spolupráce je s Městskou policií a Policií ČR v Jablonci nad Nisou při řešení závažné činnosti a chování žáků. Přínosem byly i besedy, které pro žáky školy připravili. Účastnili jsme se akce Sportovní den s policií ČR. Spolupracovali jsme s panem Činčalou z CENTRA GENERACE. Organizoval pro naše žáky celou řadu besed s různými tématy. Dlouholetá spolupráce je s Městským divadlem v Jablonci nad Nisou, Eurocentrem (ekologické projektové vyučování), SPC a PPP (schůzky VP, MP, semináře) v Jablonci nad Nisou. 9. Údaje o dalších aktivititách a prezentaci školy na veřejnosti Škola využívá všech příležitostí k prezentaci na veřejnosti. Dětské práce a výrobky vystavujeme v rámci akcí města Jablonec nad Nisou ( Dýňobraní, výstava dětských prací v Eurocentru). 9

10 Snažili jsme se o zlepšení vztahů školy a rodiny. Důraz jsme kladli na vstřícné a partnerské jednání s nimi. Pravidelně probíhaly Dny otevřených dveří, kdy se mohli rodiče zúčastnit vyučování ve třídě svého dítěte a prohlédnout si i ostatní učebny a prostory školy. Tato nabídka platila i během celého roku, zejména u problémových žáků. Rodiče a přátele školy také zveme na vybrané akce ve školním roce (Halloween, Vánoční besídka, Karneval, Rozloučení s 9. třídou). Naše ŠŤASTNÁ ŠKOLA pořádá pro žáky mnoho projektů se zapojením celé školy a zúčastňuje se velkého počtu akcí a soutěží, které pomáhají k seberealizaci žáků a zároveň prezentují školu na veřejnosti. AKCE ŠKOLY ve školním roce 2013/2014 Měsíc Název akce Počet účastníků Září Říjen Listopad 3.9. O pohár města Tanvaldu 4.9. akce školy Den v přírodě-pramen Nisy Dýňobraní akce města- prohlídka výstavy akce školy Mimořádné události 2.10 regionální přebor v přespolním běhu Jbc sportovní den s policií ČR Orientační běh Tanvald Euroregion AMOS 2013 Kino Tři loupežníci Den stromů akce města divadlo dopravní hřiště ekocentrum akce Podzim IQ park- Liberec akce školy Halloween ekocentrum - akce Podzim regionální přebor ve stolním tenise ekocentrum akce Strom divadlo ekocentrum- akce Strom dopravní výchova Regionální přebor v košíkové- Lbc MČR ve stolním tenise přednáška- Sex, Aids a vztahy spec. třída- 3. místo jednotlivé třídy 10 žáků 7. třída 19 žáků 2x1.m, 1x2.m, 2x 3.m vycházející žáci třída jednotlivé třídy třída 4. třída 1.,2.,5. třída 3. třída 3.,4. třída 8 žáků 2x1.m,3x2.m1x3.m 4.,5.třída 4. třída třída 4. třída 11 žáků- 1x1.m chl.,1x1.m d. 5 žáků třída 10

11 Prosinec Leden Únor Březen Duben Mikulášská nadílka divadlo přednáška Přátelství a láska přednáška- Rodina, peníze, imagee výchovně vzdělávací program O králi, kterého nepoznali Vánoční dílny Vánoční školní turnaj ve stolním tenise přednáška- O víře a naději Vánoční besídka 6.1. Eurocentrum - akce Kameny 7.1. Eurocentrum akce Zvířátka v zimě Dopravní výchova 9.1. Eurocentrum akce Zvířátka v zimě Eurocentrum - akce Kameny přednáška městské policie- Prevence kriminality divadlo republikový přebor v basketu dopravní výchova akce školy -Den lásky a přátelství turnaj košíkové - Tanvald divadlo 5. třída divadlo 7.3. akce školy - karneval přednáška Městské policie Kyberšikana dopravní výchova basketbal Jablonec n/n (turnaj ZŠ) Zlaté kladívko, Zlatá jehla přednáška 1. pomoci k soutěži Helpík regionální kolo ve florbalu divadlo 5. třída volejbal ZŠ Orlí Liberec akce školy- Velikonoční dílny Den s dopravou malá kopaná Lbc akce školy Čarodějnice 9. třída, třída třída třída 1. stupeň 18 žáků třída 5. třída 2.,3. třída 3. třída 1.,4. třída 6.,7. třída 7. třída 6.,8. třída 5 žáků 6. místo 3. třída 7 žáků 1x1.m, 1x2.m 5. třída 2.,3. třída 5. třída 4. třída 8 žáků 2. Místo 10 žáků 3x1.m,3x2.m,3x3.m 5. třída 7 žáků 1x2. m 5. třída 10 žáků- 4. místo celá škol 5.,6. třída a 8 žáků 2. místo 11

12 Květen Červen 5.5. výroba papíru ekocentrum 7.5. Sportovní den výroba papíru ekocentrum zdravotnická soutěž Helpík Okresní kolo SHM plavání dopravní hřiště školní výlety krajské kolo SHM akce ekocentra - Vodní svět akce ekocentra - Vodní svět Školní kolo dopravní soutěže Den dětí 2.6. akce ekocentra - Vodní svět přehrada 3.6. akce ekocentra - Lesní drobotina 4.6. akce ekocentra - Lesní drobotina dopravní hřiště 5.6. školní výlet 6.6. farmářský den - ekocentrum školní výlet okresní kolo dopravní soutěž akce ekocentra - Vodní svět školní výlety akce školy Rozloučení s 9. třídou 5.,6. třída 4.,7. třída 5. třída 15 žáků-postup do kraje 4 žáci 3.,2. třída 4. třída 1./2., 4. 5., 6., 7., 8., 9. třída 3 žáci- 1x 3. místo - celkově 5.,6. třída 7.,8. třída třída akce školy 1.,2., třída 7.,8. třída 5.,6. třída 4. třída speciální třída třída 3. třída 8 žáků -2x 1. místo 3.,4. třída Doplňková činnost Využíváme krátkodobý pronájem tělocvičny k pořádání různých seminářů. Také pronajímáme plochy na umístění reklamních nosičů. 10. Údaje o poradenských službách Škola zajišťuje poskytování poradenských služeb výchovným poradcem a školním metodikem prevence. Pověření pracovníci se řídí plány sestavenými vždy na školní rok. Činnost výchovného poradce spočívá v zajišťování vyšetření žáků, v dohledu a kontrole vedení osobní dokumentace žáků, zabývá se také problematikou jejich volby povolání. Konzultace s rodiči probíhají po individuální dohodě v prostorách školy. Výchovné problémy jsou řešeny na výchovných komisích za přítomnosti třídního učitele, zákonných zástupců, vedení školy, romské asistentky, sociálních pracovníků OSPODu, probační a mediační služby. Z jednání jsou vedeny zápisy s konkrétními závěry. VP spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou, s SPC. Informace předává VP třídním učitelům. Rodiče jsou informováni na třídních schůzkách a zápisy v žákovských knížkách. Závěry z jednání s rodiči jsou zdokumentovány. Zpráva výchovného poradce školy příloha č. 1 Ve školním roce bylo uskutečněno celkem 16 návštěv v romských rodinách, a to romskou asistentkou školy. Ze všech návštěv byly provedeny písemné záznamy s podpisy rodičů. 12

13 Problémy s nezájmem a nespoluprací části rodičů přetrvávají zejména v oblasti školní docházky a pomoci při přípravě svým dětem na vyučování a jejich nedůsledné kontrole. Zpráva asistentky o činnosti příloha č. 2 VP spolupracuje se školním metodikem prevence sociálně patologických jevů. Jeho činnost je systematická a koncepční, řídí se strategií metodika prevence pro školní rok, která zahrnuje aktivity dlouhodobé i jednorázové. Minimální preventivní program je sestaven na základě podkladů učitelů všech tříd. V programu je vedle preventivní péče zahrnuto i řešení vzniklých sociálně - patologických jevů. V rámci prevence šikany byli všichni pedagogové na poradách seznámeni s postupem při podezření na šikanu, tato problematika byla s žáky probírána ve výuce (občanská výchova, prvouka aj.) způsobem přiměřeným jejich věku. Zpráva metodika prevence školy příloha č Údaje o řízení školy Ředitelka je ve funkci od V květnu 2013 prošla opět konkurzem a ve funkci pokračuje. Koordinuje práci zejména prostřednictvím provozních porad, pedagogických rad a systémem vnitřních předpisů, které stanovují jednoznačná pravidla činnosti školy. Komunikační systém má jasná pravidla. Aktuální zprávy potřebné pro větší pracovníků jsou zveřejňovány v měsíčních plánech, které jsou aktualizovány dle potřeby. Na začátku roku jsou všichni seznámeni s ročním plánem. Průběžné aktuální změny se promítnou na nástěnce ve sborovně školy v písemné formě. Povinností pedagogických pracovníků je hlídat změny denně při odchodu ze školy. Na plánování je kladen velký důraz. Učitelé vytvářejí individuální plán dalšího vzdělávání, plán vycházek a exkurzí, plánujeme školní akce. Tvořivost a iniciativa je vedením podporována. Operativní řízení je účinné a přirozeně navazuje na plánování a kontrolu. V červnu proběhl pravidelný pohovor vedení školy s jednotlivými učiteli na téma sebehodnocení. Před pohovorem si každý připraví odpovědi na předem dané otázky v dotazníku. Pracovníci se učí vlastnímu sebehodnocení, nebojí se vyjádřit svůj názor k problematice školy a přicházejí i s vlastními návrhy. Při zjišťování kvality práce zaměstnanců školy se vedení školy zaměřilo během hospitační a kontrolní činnosti na tyto oblasti: Hospitační záměry ve školním roce 2013/2014: 1. čtvrtletí hospitace orientační- zaměřené na vybavení tříd, učeben, dohledy - hospitace u pedagogů naukové předměty, vztahy mezi pedagogy a žáky - projekty - školní družina -orientační hospitace PV, TV 2. čtvrtletí - hospitace u pedagogů naukové a vých. předměty, zaměření na klasifikaci a hodnocení žáků - projektové dny - školní družina - lyžařský kurz -orientační hospitace PV, TV 3. čtvrtletí - hospitace u pedagogů naukové a výchovné předměty - projekty 13

14 - školní družina - orientační hospitace PV, TV 4. čtvrtletí - hospitace u všech pedagogů předměty dle výběru - projekty - školní družina - orientační hospitace PV, TV Při kontrole úrovně práce zaměstnanců školy v oblasti hodnocení školy se ověřuje, zda reagují na potřeby rodičů a žáků a plní koncepci školy. V práci třídních učitelů byl sledován jejich podíl na snižování neomluvené i omluvené absence žáků, u kterých je předpoklad, že rodiče svojí benevolencí k absenci přispívají. Neustále trváme na sjednocování činnosti a spolupráce vyučujících při hodnocení přestupků žáků. Důraz klademe na prevenci a řešení případných projevů šikany a užívání návykových látek i jiných negativních jevů. Kontrolní systém byl účinný. Totéž platí i o kontrolní činnosti pedagogického procesu. Hospitační záznamy byly vedeny v písemné formě, s výsledky hodnocení byli učitelé vždy seznámeni. V roce 2013/2014 bylo provedeno vedením školy 35 hospitací, ředitelka 19 a zástupkyně 16 hodin. Učitelé pokračovali v zavedených vzájemných hospitacích, celkem měli mezi sebou realizováno 96 hospitací. Ředitelka školy má podrobný a všestranný plán kontrolní a hospitační činnosti. Zabývá se personálními otázkami. Všem umožňuje odborný růst prostřednictvím plánovaných aktivit dalšího vzdělávání a odborného studia. Hodnocení výsledků práce provádí v souladu s vnitřním platovým předpisem, který je doplněn kritérii pro přiznání osobních příplatků pedagogických pracovníků. Rada školy Rada školy se sešla během školního roku ve dnech schválení výroční zprávy a hodnocení školního roku 2013/2014 a uskutečněných školních akcí. 12. Údaje o dalších záměrech školy, zhodnocení, závěr Již čtvrtý rok jsme pracovali na zlepšení prostředí školy a vybavení učeben v budově - lepším využití stávajících prostorů. Další záměry školy a) Pokračovat v zavedených Dnech otevřených dveří, kdy rodiče mají možnost navštívit s dětmi vyučování, seznámit se s kolektivem třídy, stylem práce učitelů. 14

15 b) Vstřícnost pedagogů a personálu vůči rodičům po celou dobu školní docházky jejich dítěte. Nehovořit s rodiči z pozice síly, ale jako s rovnocennými partnery, kterým záleží na školní docházce svých dětí. c) Práce a ověřování ŠVP-SMP ve speciální třídě. d) Práce a ověřování ŠVP-LMP. e) Pokračovat v zavedených provozních poradách ve středu 1x za měsíc, kde jsou řešeny aktuální záležitosti a situace. f) Práce s metodickými útvary - 1. stupeň, 2. stupeň a PV. Kontrola tematických plánů. g) Bezpečnost žáků ve školní budově a před budovou školy dodržování pedagogických dohledů ( kontrola vedením školy). h) Další úpravy v budově školy nové kotle do kotelny, drobné opravy v budově, malování učeben, aj. dle aktuálního stavu. i) Mimoškolní činnost žáků pokračovat v dobrovolné práci pedagogů v zájmových kroužcích (nad rámec povinností). j) Rozšířit činnost v práci s keramikou- zapojení více učitelů. k) Pokračování ve třídění odpadu. Plánujeme pro žáky besedu o třídění a recyklaci odpadu.. l) Využívat úspěšných akcí environmentálního centra v Eurocentru Jablonec nad Nisou v rámci environmentální výchovy ve škole. m) Prevence sociálně patologických jevů (besedy, přednášky, výuka OV, prvouka ). Nekompromisně budeme pokračovat v řešení a hlavně předcházení projevů šikany. n) Projektová činnost. o) Sledovat docházku žáků, působit na snižování absence žáků. p) Pokračovat s projektem Ovoce do škol a prodejem dotovaných mléčných výrobků pro žáky. Dlouhodobou vizí naší školy a mottem je Šťastná škola. Pro žáky to znamená to, že pro ně vytváříme příjemné a pozitivní, rodinné klima, ve kterém se děti lépe cítí, více naučí a je pro ně méně stresující. Pořádáme pro ně velké množství akcí, které velmi dobře dokážou působit na osobnosti žáků. Díky nim usilujeme o zlepšení kulturnosti vyjadřování a jednání našich žáků a snažíme se vhodným způsobem formovat jejich vývoj a ovlivňovat jejich postoje. 15

16 Plánované záměry tohoto roku byly splněny. Zhodnocení školního roku 2013/2014 Spolupráce s rodiči Zlepšení spolupráce s rodiči žáků. Den otevřených dveří proběhl v září. Dále se rodiče mohli zúčastnit akcí školy pro žáky Halloween, Vánoční besídka, Rozloučení s 9. třídou atd.. Rodičům problémových žáků byla navrhována možnost účasti při vyučování. Práce romské asistentky Ve školním roce bylo uskutečněno celkem 18 návštěv v rodinách. Náplň práce asistentky spočívala převážně v pomoci při vyučování ve speciální třídě a ve třídě s oddělením (1. a 2. třída), dále účast na výchovných komisích s problémovými žáky. ŠVP Ověřování a práce podle ŠVP probíhala podle plánu a úspěšně. Třídění odpadu Nádoby na tříděný odpad byly umístěny v přízemí a v 3. patře. Žáci se učí rozlišovat, třídit a likvidovat odpad. Při likvidaci odpadu se třídy střídaly. Environmentální výchova Bylo uskutečněno velké množství akcí v environmentální učebně v Eurocentru Jablonec nad Nisou i v přírodě v okolí Jablonce n/n. Akce centra byly úspěšné, žáky jejich náplň velmi zajímala a získali mnoho nových poznatků a zkušeností. Mnoho z nich se uskutečnilo přímo v přírodě. Sociálně patologické jevy Byla uskutečněna beseda s policií, žáci se zúčastnili akce Den s policií ČR. Celoročně byla věnována pozornost problému šikany, jak ze strany učitelů, tak i přispěním besed uskutečněných organizací Centrum generace, spojené s promítáním výchovných filmů. Docházka žáků Pokračovali jsme v netoleranci záškoláctví. Spolupracovali jsme s OSPODem a kurátory při výchovných komisích. Organizace školy, komunikační systém Pravidelné středeční porady se konaly 1x měsíčně. Bylo pokračováno v sebehodnocení pedagogů v závěru školního roku. Pro zkvalitnění práce pedagogů a předávání zkušeností se konaly čtvrtletně schůzky metodických útvarů. Z toho vyplynuly i vzájemné hospitace pedagogů ( 96 vzájemných hospitací). Výrazně se zlepšila komunikace pedagogů s rodiči žáků, snaha o pozitivní působení a o vzájemnou spolupráci. Bezpečnost žáků Kontrola dohledů nad žáky o přestávkách funguje bezproblémově, žáci jsou pravidelně poučováni o celoroční bezpečnosti před budovou školy. Dohledy na obědy, na které žáci docházejí do vzdálenější budovy gymnázia, zajišťovali pedagogové spolu s vychovatelkou. V odborných učebnách se žáci chovali podle určených bezpečnostních pravidel ( řády odborných učeben). 16

17 Prodej dotovaných mléčných výrobků Většina žáků školy využívala dotované mléčné a další dotované výrobky. Organizaci a prodej zajišťuje správcová školy. Zapojení školy do projektu OVOCE DO ŠKOL Organizaci projektu zajišťuje správcová školy. Projekt se setkal s pozitivním ohlasem ze strany žáků. Úpravy v budově Největší investicí byla oprava stropních svítidel v 1. a 2. patře, instalace průtokových bojlerů na WC, oprava střechy, umístění dřezů do odborných učeben- dílen. Mimoškolní činnost žáků V loňském roce fungovalo 6 zájmových kroužků, které byly hojně žáky využívány, zejména sportovní a počítačové). Prezentace školy Akce na veřejnosti Dýňobraní, výstava dětských prací v Eurocentru v Jablonci nad Nisou a výstava výtvarných prací žáků ve vestibulu Městského úřadu. Účast na řadě sportovních soutěží s výbornými výsledky (viz. akce školy). Pro širokou veřejnost jsou k dispozici kvalitně vedené webové stránky školy. Projekty Zapojení do výše zmíněných projektů a s tím spojené organizační práce. Závěr Školní rok proběhl ve znamení změn v pedagogickém sboru v důsledku novely zákona o pedagogických pracovnících odchod nekvalifikovaných pedagogů. Dále se podařilo opět výrazně vylepšit interiér budovy a opravit nedostatky. Stále pracujeme na vytváření image, dle názvu ŠVP Šťastná škola, což je dlouhodobý záměr naší školy. 13. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI a výsledcích kontrol V tomto školním roce proběhly tyto kontroly kontrola Krajské hygienické stanice Libereckého kraje nebyly zjištěny nedostatky kontrola OSSZ Jablonec nad Nisou nebyly zjištěny nedostatky 14. Základní údaje o hospodaření školy Zpráva o hospodaření, která byla předložena v květnu 2013 je beze změny. 17

18 Přílohy Příloha č. 1 - Zpráva výchovného poradce školy Příloha č. 2 - Zpráva romských asistentek o činnosti Příloha č. 3 - Zpráva metodika prevence školy Příloha č. 4 - Zpráva koordinátora environmentální výchovy Příloha č. 5 - Protokol o kontrolním zjištění KHS Příloha č. 6 - Protokol o kontrole v nemocenském, důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Příloha č. 7 Výroční zpráva odloučeného pracoviště ZŠ a MŠ Nemocniční 15, Jablonec n/n V Jablonci nad Nisou dne Mgr. Rita Rozkovcová, ředitelka školy 18

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace tel. 778 525 991, e-mail reditel@zskamennajbc.cz, http://zskamennajbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace tel. 483 319 948, e-mail reditel@zskamennajbc.cz, http://zskamennajbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ Zpracovala: Petra Nosková Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Odloučená pracoviště: Polní 10 a J. Hory 33, Jablonec nad Nisou

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIM-800/12-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIM-800/12-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIM-800/12-M o státní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Chocerady 267, okres Benešov

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Chocerady 267, okres Benešov Česká republika Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Chocerady 267, okres Benešov 257 24 Chocerady 267 Identifikátor školy: 600 042 022 Termín

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola, Ostrovačice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ríšova 43, 664 81 Ostrovačice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 1. ČÁST: ZÁKLADNÍ PRINCIPY ÚČINNÝCH PREVENTIVNÍCH

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA SEMILY Nádražní 213, P. BOX 72, PSČ 513 01 tel.: 481 625 390, ppp.semily@worldonline.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 Zprávu předkládá: Mgr.Věra

Více

Čj.: 12610/99-11025 Oblastní pracoviště č. 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Čj.: 12610/99-11025 Oblastní pracoviště č. 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 12610/99-11025 Oblastní pracoviště č. 12 Signatura: al6as105 Okresní pracoviště Znojmo INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/zařízení: Mateřská škola Nový Šaldorf, okres Znojmo

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Klíčové aktivity projektu KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Podrobný popis realizace klíčové aktivity Cílová skupina (začínající pedagogičtí pracovníci středních zemědělských a lesnických

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno Signatura: al1cs101 Okresní pracoviště Blansko INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / škol. zařízení: (přesný název, pod kterým je

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Mozartova 449, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 425 Termín konání inspekce: 4. prosinec 2006

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Barrandov II při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 5-Hlubočepy, V Remízku 919 V Remízku 919, 152 00 Praha

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 září 2015 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Cesty prevence od chaosu ke struktuře

Cesty prevence od chaosu ke struktuře Cesty prevence od chaosu ke struktuře PhDr. Masáková Václava ředitelka, psycholožka PaedDr.Marušková Lenka metodik prevence rizikového chování Pohled do historie 90tá léta 1994 převažovala sekundární a

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva SVP HELP

Výroční zpráva SVP HELP Výchovný ústav, Středisko výchovné péče HELP, střední škola a školní jídelna, Zámecká 107 zařízení poskytující školské služby Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292, 686 01 Uherské Hradiště Tel/fax:

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279 Bratří Čapků 279, 261 01 Příbram Identifikátor školy: 600 054 586 Vedoucí týmu: Mgr. Petr Jiroš

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Zlín Inspekční zpráva Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, 1. máje 5 1. máje 5, 767 59 Kroměříž Identifikátor: 600

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2487/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost: Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Olomouc Inspekční zpráva Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, okres Přerov Osecká 315, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor školy: 600 146 871

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36 Adresa: Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36, 700 30 Ostrava Identifikátor školy:

Více

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu)

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno 616 00 Metodik prevence : Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Cíl: 1. vytvoření krizového plánu pro řešení

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více