ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace tel , VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Rita Rozkovcová Mgr. Blanka Koutová.. Podpis Předkládá: Mgr. Rita Rozkovcová.. Podpis V Jablonci nad Nisou dne 8. října 2014 Schváleno školskou radou dne 13. října Podpis Mgr. Miloslav Došek, předseda školské rady

2 1. Základní údaje o škole Název organizace: Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Sídlo organizace: Kamenná 404/ Jablonec nad Nisou Právní forma: příspěvková organizace IČO: Identifikátor zařízení: Zřizovatel: Liberecký kraj Sídlo zřizovatele: U Jezu 642/2a Liberec 2 Ředitelka školy: Mgr. Rita Rozkovcová, tel , Datum zápisu do rejstříku škol: Datum zahájení činnosti: Školská rada: volby dne ustavující schůze dne Právnická osoba vykonává činnosti těchto škol a školských zařízení: Základní škola praktická kapacita 120 žáků IZO : Základní škola speciální kapacita 6 žáků IZO : ( změna ve školském rejstříku od ) Školní družina kapacita 15 žáků IZO : Odloučená pracoviště na adrese: Nemocniční 15, Jablonec nad Nisou Základní škola při nemocnici kapacita 15 žáků IZO : Mateřská škola při nemocnici kapacita 16 žáků IZO :

3 2. Organizace studia Vzdělávací programy : ŠVP-LMP Šťastná škola č.j. 207/08 ŠVP- SMP Šťastná škola č.j. 238/10 Základní škola, č.j /96-2 Obecná škola, č.j /95-26 Národní škola, č.j /97-20 MŠ se opírala o program autorek E. Opravilové a V. Gebhartové a výuka byla realizována dle vypracovaného RVP pro MŠ. 3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy V naší organizaci pracovalo 14 učitelů, 1 vychovatelka, 1 učitelka mateřské školy, 1 romská asistentka, 4 provozní pracovníci (úvazek 2,2) a 1 ekonomka na poloviční úvazek (celkový úvazek všech provozních pracovníků je 2,7). Jedna učitelka v mateřské škole a 1 učitelka ZŠ pracují na odloučeném pracovišti při nemocnici Jablonec nad Nisou. Věková skladba pedagogického sboru (včetně externistů) v přepočtených úvazcích (přepočtení na plně zaměstnané) < 30 let let let 51 let - důchodový věk důchodový věk celkem celkem 1,00 3,23 4,00 5,00 2,64 15,87 z toho ženy 1,00 1,23 4,00 5,00 1,82 13,05 Odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost (včetně externistů) v přepočtených úvazcích (přepočtení na plně zaměstnané) z toho bez odborné kvalifikace 15,87 5,82 Z toho: (fyzický ) z toho bez kvalifikace poradenské služby ve škole *: 2,00 1,00 výchovný poradce 1,00 0,00 školní metodik prevence 1,00 1,00 školní speciální pedagog 0,00 0,00 školní psycholog 0,00 0,00 ostatní: koordinátor školního vzdělávacího programu a vzdělávacích programů VOŠ 1,00 1,00 koordinátor informačních a komunikačních technologií 1,00 1,00 koordinátor environmentální výchovy 1,00 1,00 3

4 Změny v pedagogickém sboru ve školním roce 2013/2014: Odchod pracovníků pedagogických 4 (2- odchod dohodou,1- výpověď 52 odst. c ZP, 1-výpověď 52 odst. f ZP Nástup nových zaměstnanců. 1 (na dobu určitou ) Mzdové podmínky pracovníků v období od Celkový pracovníkůpřepočtený 18,27 Počet pedagogů (+ asistentka) 15,57 Počet nepedagogů 2,7 Průměrná výše měsíční mzdy pedagogů ,- Průměrná výše měsíční mzdy nepedagogů ,- Průměrná výše nenárokových složek mzdy pedagogů (odměny ) 784,- Průměrná výše nenárokových složek mzdy nepedagogů (odměny) 926,- Další vzdělávání pedagogických pracovníků 2013/ Letní intenzivní kurz pro učitele MŠ anglický jazyk, akreditace MŠMT, 28 hodin, osvědčení, 2 učitelé "Jak se nezaplést- Systémové souvislosti a role učitele" seminář, 6 hodin, 14 učitelů, 1 provozní zaměstnanec (prezenční listina) Komunikace pro vedoucí pracovníky, akreditace MŠMT, 6 hodin, osvědčení, ředitelka Hradecké pediatrické dny, potvrzení o účasti, 1 učitelka Využití médií ve výuce dějepisu, akreditace MŠMT, 5 hodin, osvědčení, 13 učitelů Myslet jinak učit (se) jinak - 1. díl - Feuersteinovo instrumentální obohacování, 7 hodin, osvědčení,1 učitelka, ředitelka Výchova a vzdělávání školáků se zaměřením na city a řešení agresivity ve školním prostředí (L. Pekařová), 4 hodiny, potvrzení, 3 učitelky Syndrom vyhoření pořádáno KÚLK (S. Hájek), 4 hodiny, ředitelka Zvládání zátěžových situací a psychohygiena, 4 hodiny, 3 učitelky, potvrzení Myslet jinak učit (se) jinak - 2. díl EEG biofeedback, 7 hodin, osvědčení,1 učitelka, ředitelka Právo ve škole, akreditace MŠMT, 6 hodin, osvědčení, 2 učitelé, ředitelka Zneužívání psychotropních látek u dětí a mladistvých, 4 hodiny, potvrzení o účasti, ředitelka, 2 učitelé Úvod do zážitkové pedagogiky, akreditace MŠMT, 8 hodin, osvědčení, 1 učitelka Kreativní myšlení v environmentální výchově, akreditace MŠMT, 4 hodin, osvědčení, 1 učitelka Inspiromat řemeslných technik, akreditace MŠMT, 6 hodin, osvědčení, 2 učitelky Řešení problematických situací ve třídním kolektivu, 4 hodiny, potvrzení o účasti, 5 učitelů 4

5 Obtížné manažerské rozhovory, akreditace MŠMT, 8 hodin, osvědčení, ředitelka Na 17 vzdělávacích akcí se zúčastnilo 58 pedagogických pracovníků, 1 provozní zaměstnanec 4. Údaje o počtu žáků Počty žáků k celkem hoši dívky speciální třída I.ročník II.ročník III.ročník IV.ročník V.ročník I.-V.ročník VI.ročník VII.ročník VIII.ročník IX.ročník VI.-IX.ročník stupeň Celkem Mateřská škola při nemocnici kapacita 16 1 učitelka Základní škola při nemocnici kapacita 15 1 učitelka Rozhodnutí vydaná ředitelkou školy Rozhodnutí: o přestupu do jiné ZŠ 23 o změně oboru vzdělání 0 o přerušení vzdělávání 0 o opakování ročníku 1 o přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle 17 odst. 3 ŠZ 0 o podmíněném vyloučení podle 31 ŠZ 0 o vyloučení podle 31 ŠZ 0 o zamítnutí žádosti o uznání dosaženého vzdělání podle 70 a 100 ŠZ 0 o povolení individuálního vzdělávání žáka 0 o zrušení povolení individuálního vzdělávání žáka 0 5

6 o odkladu povinné školní docházky 0 o snížení úplaty za poskytování školských služeb 0 o prominutí úplaty za poskytování školských služeb 0 celkem 24 Údaje o přijímacím řízení MŠ a ZŠ Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 0 Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání 2 5. Údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání podle cílů stanovených vzdělávacími programy Výchovně-vzdělávací práci plánujeme promyšleně. Stanovené cíle respektují věkové a vývojové zvláštnosti dětí i jejich osobní tempo. Spontánní a řízené aktivity se přirozeně prolínají, probíhají ve třídě i při pobytu venku. Forma provedení odpovídá danému tématu. Učitelé s dětmi pracují skupinově i individuálně. Vhodné je navození a využívání přirozených učebních a výchovných situací. Učitelé vytvářejí pro splnění zadávaných úkolů přiměřený časový prostor. Učební plány ZŠ jsou zpracovány v souladu s učebním dokumentem, týdenní dotace jednotlivých předmětů jsou dodrženy. Kontrolovaná povinná dokumentace základní školy je vedena ve stanoveném rozsahu, zápisy o probraném učivu v třídních knihách jsou průkazné. Výuka v ZŠ je v souladu s učebními dokumenty vzdělávacích programů. Školní vzdělávací program je učiteli rozpracován do tematických plánů, které jsou schváleny vedením školy. Jejich plnění je v průběhu školního roku kontrolováno při hospitacích vedením školy. V rámci ŠVP jsme realizovali projektové vyučování, kterého se zúčastnili žáci celé školy. Máme celkem šest každoročních stálých projektů a k nim přiřazujeme dle potřeb školy nové. Pro prohloubení environmentální výchovy jsme zavedli Dny v přírodě, které uskutečňujeme 1x měsíčně. Tyto akce jsou tradičně úspěšné a pomáhají nám v prevenci sociálně patologických jevů. Výchovná opatření 1. pololetí 2. pololetí pochvala třídního učitele pochvala učitele odbor. výcviku 0 0 pochvala ředitele školy 2 2 jiná ocenění 0 0 napomenutí 1 6 důtka třídního učitele 12 5 důtka učitele odbor. výcviku 0 0 důtka ředitele školy sníž. známka z chování

7 Prospěch žáků 1. pololetí 2. pololetí prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl 1 1 nehodnocen 4 2 Počet omluvených / neomluvených hodin- 1. pololetí třída omluvených hodin průměr na žáka třídy neomluvených hodin průměr na žáka třídy SP , , , , , , , , , , , , celkem , ,22 Počet omluvených / neomluvených hodin- 2. pololetí třída omluvených hodin průměr na žáka třídy neomluvených hodin průměr na žáka třídy SPEC , , ,52 5 0, ,95 7 0, ,8 14 1, , , , , ,45 6 0, , , , ,07 celkem , ,82 Přehled počtu zameškaných a neomluvených hodin ve školním roce 2013/2014 Omluvené hodiny : průměr na žáka 209,3 Neomluvené hodiny : 478 průměr na žáka 4,04 7

8 Přehled počtu zameškaných a neomluvených hodin ve školním roce 2012/2013 Omluvené hodiny : průměr na žáka 203,34 Neomluvené hodiny : průměr na žáka 13,78 Přehled počtu zameškaných a neomluvených hodin ve školním roce 2011/2012 Omluvené hodiny : průměr na žáka 176,0 Neomluvené hodiny : 345 průměr na žáka 4,16 Přehled počtu zameškaných a neomluvených hodin ve školním roce 2010/2011 Omluvené hodiny : průměr na žáka 189,16 Neomluvené hodiny : průměr na žáka 13,5 Uplatnění absolventů Ve školním roce 2013/2014 ukončilo povinnou školní docházku 14 žáků z devátého ročníku Do SOŠ bylo přijato 13 žáků, 1 žák se nikam nehlásil. 10 žáků bylo přijato na SŠ řemesel a služeb Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, 1 žák SŠ strojní, stavební a dopravní Liberec, Truhlářská 360/3, 1 žák SŠ Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, 1 žák SOŠ Liberec, Jablonecká 999. Přehled výsledků zájmové činnosti Na škole pracovalo v tomto školním roce šest zájmových kroužků: Kroužek Doučovací kroužek Informatika mladší žáci Informatika starší žáci Logopedie Sportovní kroužek Stolní tenis 6. Údaje o poskytování dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Tento bod se netýká naší školy, škola neposkytuje kurzy ani programy dalšího vzdělávání. 8

9 7. Údaje o zapojení do projektů Název projektu Dotační titul Příjemc e / partner Interaktivita a e-learning - zlepšení přístupu ke vzdělávání podíl národního spolufinancování ze stát. rozp. ČR (15%) CZ. 1.07/1.2.04/ podíl příspěvku z Evropského sociál. fondu (85%) Získané prostředky příjemce ,36 Činnost asistenta pedagoga Dotační fond Libereckého kraje, Program resortu příjemce ,00 školství, mládeže a zaměstnanosti, podprogram Pedagogická asistence Zvyšování kompetencí řídících pracovníků v oblasti školské legislativy CZ.1.07/1.3.52/ Finanční příspěvek z rozpočtu města, z fondu primátora na parkovací místo v ulici Chvojkova, Jablonec nad Nisou partner 0 partner spoluúčast minimálně 20% (5 000,- Kč) ,00 8. Údaje o spolupráci se sociálními partnery Dobrá spolupráce je s MÚ Jablonec nad Nisou, konkrétně školským odborem, OSPODem a kurátory, které zveme na výchovné komise, řešíme s nimi výchovné problémy žáků. Účastníme se pravidelně akcí, které pro naše žáky organizuje OSPOD. Ředitelka školy je členkou Komise sociálně-právní ochrany dětí. Dobrá spolupráce je s Městskou policií a Policií ČR v Jablonci nad Nisou při řešení závažné činnosti a chování žáků. Přínosem byly i besedy, které pro žáky školy připravili. Účastnili jsme se akce Sportovní den s policií ČR. Spolupracovali jsme s panem Činčalou z CENTRA GENERACE. Organizoval pro naše žáky celou řadu besed s různými tématy. Dlouholetá spolupráce je s Městským divadlem v Jablonci nad Nisou, Eurocentrem (ekologické projektové vyučování), SPC a PPP (schůzky VP, MP, semináře) v Jablonci nad Nisou. 9. Údaje o dalších aktivititách a prezentaci školy na veřejnosti Škola využívá všech příležitostí k prezentaci na veřejnosti. Dětské práce a výrobky vystavujeme v rámci akcí města Jablonec nad Nisou ( Dýňobraní, výstava dětských prací v Eurocentru). 9

10 Snažili jsme se o zlepšení vztahů školy a rodiny. Důraz jsme kladli na vstřícné a partnerské jednání s nimi. Pravidelně probíhaly Dny otevřených dveří, kdy se mohli rodiče zúčastnit vyučování ve třídě svého dítěte a prohlédnout si i ostatní učebny a prostory školy. Tato nabídka platila i během celého roku, zejména u problémových žáků. Rodiče a přátele školy také zveme na vybrané akce ve školním roce (Halloween, Vánoční besídka, Karneval, Rozloučení s 9. třídou). Naše ŠŤASTNÁ ŠKOLA pořádá pro žáky mnoho projektů se zapojením celé školy a zúčastňuje se velkého počtu akcí a soutěží, které pomáhají k seberealizaci žáků a zároveň prezentují školu na veřejnosti. AKCE ŠKOLY ve školním roce 2013/2014 Měsíc Název akce Počet účastníků Září Říjen Listopad 3.9. O pohár města Tanvaldu 4.9. akce školy Den v přírodě-pramen Nisy Dýňobraní akce města- prohlídka výstavy akce školy Mimořádné události 2.10 regionální přebor v přespolním běhu Jbc sportovní den s policií ČR Orientační běh Tanvald Euroregion AMOS 2013 Kino Tři loupežníci Den stromů akce města divadlo dopravní hřiště ekocentrum akce Podzim IQ park- Liberec akce školy Halloween ekocentrum - akce Podzim regionální přebor ve stolním tenise ekocentrum akce Strom divadlo ekocentrum- akce Strom dopravní výchova Regionální přebor v košíkové- Lbc MČR ve stolním tenise přednáška- Sex, Aids a vztahy spec. třída- 3. místo jednotlivé třídy 10 žáků 7. třída 19 žáků 2x1.m, 1x2.m, 2x 3.m vycházející žáci třída jednotlivé třídy třída 4. třída 1.,2.,5. třída 3. třída 3.,4. třída 8 žáků 2x1.m,3x2.m1x3.m 4.,5.třída 4. třída třída 4. třída 11 žáků- 1x1.m chl.,1x1.m d. 5 žáků třída 10

11 Prosinec Leden Únor Březen Duben Mikulášská nadílka divadlo přednáška Přátelství a láska přednáška- Rodina, peníze, imagee výchovně vzdělávací program O králi, kterého nepoznali Vánoční dílny Vánoční školní turnaj ve stolním tenise přednáška- O víře a naději Vánoční besídka 6.1. Eurocentrum - akce Kameny 7.1. Eurocentrum akce Zvířátka v zimě Dopravní výchova 9.1. Eurocentrum akce Zvířátka v zimě Eurocentrum - akce Kameny přednáška městské policie- Prevence kriminality divadlo republikový přebor v basketu dopravní výchova akce školy -Den lásky a přátelství turnaj košíkové - Tanvald divadlo 5. třída divadlo 7.3. akce školy - karneval přednáška Městské policie Kyberšikana dopravní výchova basketbal Jablonec n/n (turnaj ZŠ) Zlaté kladívko, Zlatá jehla přednáška 1. pomoci k soutěži Helpík regionální kolo ve florbalu divadlo 5. třída volejbal ZŠ Orlí Liberec akce školy- Velikonoční dílny Den s dopravou malá kopaná Lbc akce školy Čarodějnice 9. třída, třída třída třída 1. stupeň 18 žáků třída 5. třída 2.,3. třída 3. třída 1.,4. třída 6.,7. třída 7. třída 6.,8. třída 5 žáků 6. místo 3. třída 7 žáků 1x1.m, 1x2.m 5. třída 2.,3. třída 5. třída 4. třída 8 žáků 2. Místo 10 žáků 3x1.m,3x2.m,3x3.m 5. třída 7 žáků 1x2. m 5. třída 10 žáků- 4. místo celá škol 5.,6. třída a 8 žáků 2. místo 11

12 Květen Červen 5.5. výroba papíru ekocentrum 7.5. Sportovní den výroba papíru ekocentrum zdravotnická soutěž Helpík Okresní kolo SHM plavání dopravní hřiště školní výlety krajské kolo SHM akce ekocentra - Vodní svět akce ekocentra - Vodní svět Školní kolo dopravní soutěže Den dětí 2.6. akce ekocentra - Vodní svět přehrada 3.6. akce ekocentra - Lesní drobotina 4.6. akce ekocentra - Lesní drobotina dopravní hřiště 5.6. školní výlet 6.6. farmářský den - ekocentrum školní výlet okresní kolo dopravní soutěž akce ekocentra - Vodní svět školní výlety akce školy Rozloučení s 9. třídou 5.,6. třída 4.,7. třída 5. třída 15 žáků-postup do kraje 4 žáci 3.,2. třída 4. třída 1./2., 4. 5., 6., 7., 8., 9. třída 3 žáci- 1x 3. místo - celkově 5.,6. třída 7.,8. třída třída akce školy 1.,2., třída 7.,8. třída 5.,6. třída 4. třída speciální třída třída 3. třída 8 žáků -2x 1. místo 3.,4. třída Doplňková činnost Využíváme krátkodobý pronájem tělocvičny k pořádání různých seminářů. Také pronajímáme plochy na umístění reklamních nosičů. 10. Údaje o poradenských službách Škola zajišťuje poskytování poradenských služeb výchovným poradcem a školním metodikem prevence. Pověření pracovníci se řídí plány sestavenými vždy na školní rok. Činnost výchovného poradce spočívá v zajišťování vyšetření žáků, v dohledu a kontrole vedení osobní dokumentace žáků, zabývá se také problematikou jejich volby povolání. Konzultace s rodiči probíhají po individuální dohodě v prostorách školy. Výchovné problémy jsou řešeny na výchovných komisích za přítomnosti třídního učitele, zákonných zástupců, vedení školy, romské asistentky, sociálních pracovníků OSPODu, probační a mediační služby. Z jednání jsou vedeny zápisy s konkrétními závěry. VP spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou, s SPC. Informace předává VP třídním učitelům. Rodiče jsou informováni na třídních schůzkách a zápisy v žákovských knížkách. Závěry z jednání s rodiči jsou zdokumentovány. Zpráva výchovného poradce školy příloha č. 1 Ve školním roce bylo uskutečněno celkem 16 návštěv v romských rodinách, a to romskou asistentkou školy. Ze všech návštěv byly provedeny písemné záznamy s podpisy rodičů. 12

13 Problémy s nezájmem a nespoluprací části rodičů přetrvávají zejména v oblasti školní docházky a pomoci při přípravě svým dětem na vyučování a jejich nedůsledné kontrole. Zpráva asistentky o činnosti příloha č. 2 VP spolupracuje se školním metodikem prevence sociálně patologických jevů. Jeho činnost je systematická a koncepční, řídí se strategií metodika prevence pro školní rok, která zahrnuje aktivity dlouhodobé i jednorázové. Minimální preventivní program je sestaven na základě podkladů učitelů všech tříd. V programu je vedle preventivní péče zahrnuto i řešení vzniklých sociálně - patologických jevů. V rámci prevence šikany byli všichni pedagogové na poradách seznámeni s postupem při podezření na šikanu, tato problematika byla s žáky probírána ve výuce (občanská výchova, prvouka aj.) způsobem přiměřeným jejich věku. Zpráva metodika prevence školy příloha č Údaje o řízení školy Ředitelka je ve funkci od V květnu 2013 prošla opět konkurzem a ve funkci pokračuje. Koordinuje práci zejména prostřednictvím provozních porad, pedagogických rad a systémem vnitřních předpisů, které stanovují jednoznačná pravidla činnosti školy. Komunikační systém má jasná pravidla. Aktuální zprávy potřebné pro větší pracovníků jsou zveřejňovány v měsíčních plánech, které jsou aktualizovány dle potřeby. Na začátku roku jsou všichni seznámeni s ročním plánem. Průběžné aktuální změny se promítnou na nástěnce ve sborovně školy v písemné formě. Povinností pedagogických pracovníků je hlídat změny denně při odchodu ze školy. Na plánování je kladen velký důraz. Učitelé vytvářejí individuální plán dalšího vzdělávání, plán vycházek a exkurzí, plánujeme školní akce. Tvořivost a iniciativa je vedením podporována. Operativní řízení je účinné a přirozeně navazuje na plánování a kontrolu. V červnu proběhl pravidelný pohovor vedení školy s jednotlivými učiteli na téma sebehodnocení. Před pohovorem si každý připraví odpovědi na předem dané otázky v dotazníku. Pracovníci se učí vlastnímu sebehodnocení, nebojí se vyjádřit svůj názor k problematice školy a přicházejí i s vlastními návrhy. Při zjišťování kvality práce zaměstnanců školy se vedení školy zaměřilo během hospitační a kontrolní činnosti na tyto oblasti: Hospitační záměry ve školním roce 2013/2014: 1. čtvrtletí hospitace orientační- zaměřené na vybavení tříd, učeben, dohledy - hospitace u pedagogů naukové předměty, vztahy mezi pedagogy a žáky - projekty - školní družina -orientační hospitace PV, TV 2. čtvrtletí - hospitace u pedagogů naukové a vých. předměty, zaměření na klasifikaci a hodnocení žáků - projektové dny - školní družina - lyžařský kurz -orientační hospitace PV, TV 3. čtvrtletí - hospitace u pedagogů naukové a výchovné předměty - projekty 13

14 - školní družina - orientační hospitace PV, TV 4. čtvrtletí - hospitace u všech pedagogů předměty dle výběru - projekty - školní družina - orientační hospitace PV, TV Při kontrole úrovně práce zaměstnanců školy v oblasti hodnocení školy se ověřuje, zda reagují na potřeby rodičů a žáků a plní koncepci školy. V práci třídních učitelů byl sledován jejich podíl na snižování neomluvené i omluvené absence žáků, u kterých je předpoklad, že rodiče svojí benevolencí k absenci přispívají. Neustále trváme na sjednocování činnosti a spolupráce vyučujících při hodnocení přestupků žáků. Důraz klademe na prevenci a řešení případných projevů šikany a užívání návykových látek i jiných negativních jevů. Kontrolní systém byl účinný. Totéž platí i o kontrolní činnosti pedagogického procesu. Hospitační záznamy byly vedeny v písemné formě, s výsledky hodnocení byli učitelé vždy seznámeni. V roce 2013/2014 bylo provedeno vedením školy 35 hospitací, ředitelka 19 a zástupkyně 16 hodin. Učitelé pokračovali v zavedených vzájemných hospitacích, celkem měli mezi sebou realizováno 96 hospitací. Ředitelka školy má podrobný a všestranný plán kontrolní a hospitační činnosti. Zabývá se personálními otázkami. Všem umožňuje odborný růst prostřednictvím plánovaných aktivit dalšího vzdělávání a odborného studia. Hodnocení výsledků práce provádí v souladu s vnitřním platovým předpisem, který je doplněn kritérii pro přiznání osobních příplatků pedagogických pracovníků. Rada školy Rada školy se sešla během školního roku ve dnech schválení výroční zprávy a hodnocení školního roku 2013/2014 a uskutečněných školních akcí. 12. Údaje o dalších záměrech školy, zhodnocení, závěr Již čtvrtý rok jsme pracovali na zlepšení prostředí školy a vybavení učeben v budově - lepším využití stávajících prostorů. Další záměry školy a) Pokračovat v zavedených Dnech otevřených dveří, kdy rodiče mají možnost navštívit s dětmi vyučování, seznámit se s kolektivem třídy, stylem práce učitelů. 14

15 b) Vstřícnost pedagogů a personálu vůči rodičům po celou dobu školní docházky jejich dítěte. Nehovořit s rodiči z pozice síly, ale jako s rovnocennými partnery, kterým záleží na školní docházce svých dětí. c) Práce a ověřování ŠVP-SMP ve speciální třídě. d) Práce a ověřování ŠVP-LMP. e) Pokračovat v zavedených provozních poradách ve středu 1x za měsíc, kde jsou řešeny aktuální záležitosti a situace. f) Práce s metodickými útvary - 1. stupeň, 2. stupeň a PV. Kontrola tematických plánů. g) Bezpečnost žáků ve školní budově a před budovou školy dodržování pedagogických dohledů ( kontrola vedením školy). h) Další úpravy v budově školy nové kotle do kotelny, drobné opravy v budově, malování učeben, aj. dle aktuálního stavu. i) Mimoškolní činnost žáků pokračovat v dobrovolné práci pedagogů v zájmových kroužcích (nad rámec povinností). j) Rozšířit činnost v práci s keramikou- zapojení více učitelů. k) Pokračování ve třídění odpadu. Plánujeme pro žáky besedu o třídění a recyklaci odpadu.. l) Využívat úspěšných akcí environmentálního centra v Eurocentru Jablonec nad Nisou v rámci environmentální výchovy ve škole. m) Prevence sociálně patologických jevů (besedy, přednášky, výuka OV, prvouka ). Nekompromisně budeme pokračovat v řešení a hlavně předcházení projevů šikany. n) Projektová činnost. o) Sledovat docházku žáků, působit na snižování absence žáků. p) Pokračovat s projektem Ovoce do škol a prodejem dotovaných mléčných výrobků pro žáky. Dlouhodobou vizí naší školy a mottem je Šťastná škola. Pro žáky to znamená to, že pro ně vytváříme příjemné a pozitivní, rodinné klima, ve kterém se děti lépe cítí, více naučí a je pro ně méně stresující. Pořádáme pro ně velké množství akcí, které velmi dobře dokážou působit na osobnosti žáků. Díky nim usilujeme o zlepšení kulturnosti vyjadřování a jednání našich žáků a snažíme se vhodným způsobem formovat jejich vývoj a ovlivňovat jejich postoje. 15

16 Plánované záměry tohoto roku byly splněny. Zhodnocení školního roku 2013/2014 Spolupráce s rodiči Zlepšení spolupráce s rodiči žáků. Den otevřených dveří proběhl v září. Dále se rodiče mohli zúčastnit akcí školy pro žáky Halloween, Vánoční besídka, Rozloučení s 9. třídou atd.. Rodičům problémových žáků byla navrhována možnost účasti při vyučování. Práce romské asistentky Ve školním roce bylo uskutečněno celkem 18 návštěv v rodinách. Náplň práce asistentky spočívala převážně v pomoci při vyučování ve speciální třídě a ve třídě s oddělením (1. a 2. třída), dále účast na výchovných komisích s problémovými žáky. ŠVP Ověřování a práce podle ŠVP probíhala podle plánu a úspěšně. Třídění odpadu Nádoby na tříděný odpad byly umístěny v přízemí a v 3. patře. Žáci se učí rozlišovat, třídit a likvidovat odpad. Při likvidaci odpadu se třídy střídaly. Environmentální výchova Bylo uskutečněno velké množství akcí v environmentální učebně v Eurocentru Jablonec nad Nisou i v přírodě v okolí Jablonce n/n. Akce centra byly úspěšné, žáky jejich náplň velmi zajímala a získali mnoho nových poznatků a zkušeností. Mnoho z nich se uskutečnilo přímo v přírodě. Sociálně patologické jevy Byla uskutečněna beseda s policií, žáci se zúčastnili akce Den s policií ČR. Celoročně byla věnována pozornost problému šikany, jak ze strany učitelů, tak i přispěním besed uskutečněných organizací Centrum generace, spojené s promítáním výchovných filmů. Docházka žáků Pokračovali jsme v netoleranci záškoláctví. Spolupracovali jsme s OSPODem a kurátory při výchovných komisích. Organizace školy, komunikační systém Pravidelné středeční porady se konaly 1x měsíčně. Bylo pokračováno v sebehodnocení pedagogů v závěru školního roku. Pro zkvalitnění práce pedagogů a předávání zkušeností se konaly čtvrtletně schůzky metodických útvarů. Z toho vyplynuly i vzájemné hospitace pedagogů ( 96 vzájemných hospitací). Výrazně se zlepšila komunikace pedagogů s rodiči žáků, snaha o pozitivní působení a o vzájemnou spolupráci. Bezpečnost žáků Kontrola dohledů nad žáky o přestávkách funguje bezproblémově, žáci jsou pravidelně poučováni o celoroční bezpečnosti před budovou školy. Dohledy na obědy, na které žáci docházejí do vzdálenější budovy gymnázia, zajišťovali pedagogové spolu s vychovatelkou. V odborných učebnách se žáci chovali podle určených bezpečnostních pravidel ( řády odborných učeben). 16

17 Prodej dotovaných mléčných výrobků Většina žáků školy využívala dotované mléčné a další dotované výrobky. Organizaci a prodej zajišťuje správcová školy. Zapojení školy do projektu OVOCE DO ŠKOL Organizaci projektu zajišťuje správcová školy. Projekt se setkal s pozitivním ohlasem ze strany žáků. Úpravy v budově Největší investicí byla oprava stropních svítidel v 1. a 2. patře, instalace průtokových bojlerů na WC, oprava střechy, umístění dřezů do odborných učeben- dílen. Mimoškolní činnost žáků V loňském roce fungovalo 6 zájmových kroužků, které byly hojně žáky využívány, zejména sportovní a počítačové). Prezentace školy Akce na veřejnosti Dýňobraní, výstava dětských prací v Eurocentru v Jablonci nad Nisou a výstava výtvarných prací žáků ve vestibulu Městského úřadu. Účast na řadě sportovních soutěží s výbornými výsledky (viz. akce školy). Pro širokou veřejnost jsou k dispozici kvalitně vedené webové stránky školy. Projekty Zapojení do výše zmíněných projektů a s tím spojené organizační práce. Závěr Školní rok proběhl ve znamení změn v pedagogickém sboru v důsledku novely zákona o pedagogických pracovnících odchod nekvalifikovaných pedagogů. Dále se podařilo opět výrazně vylepšit interiér budovy a opravit nedostatky. Stále pracujeme na vytváření image, dle názvu ŠVP Šťastná škola, což je dlouhodobý záměr naší školy. 13. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI a výsledcích kontrol V tomto školním roce proběhly tyto kontroly kontrola Krajské hygienické stanice Libereckého kraje nebyly zjištěny nedostatky kontrola OSSZ Jablonec nad Nisou nebyly zjištěny nedostatky 14. Základní údaje o hospodaření školy Zpráva o hospodaření, která byla předložena v květnu 2013 je beze změny. 17

18 Přílohy Příloha č. 1 - Zpráva výchovného poradce školy Příloha č. 2 - Zpráva romských asistentek o činnosti Příloha č. 3 - Zpráva metodika prevence školy Příloha č. 4 - Zpráva koordinátora environmentální výchovy Příloha č. 5 - Protokol o kontrolním zjištění KHS Příloha č. 6 - Protokol o kontrole v nemocenském, důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Příloha č. 7 Výroční zpráva odloučeného pracoviště ZŠ a MŠ Nemocniční 15, Jablonec n/n V Jablonci nad Nisou dne Mgr. Rita Rozkovcová, ředitelka školy 18

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 tel.: 483 359 211, email: sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Vypracoval: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Mgr. Petr Froněk Dagmar Chvojková..

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 tel.: 483 359 211, email: sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Vypracoval: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Mgr. Petr Froněk Dagmar Chvojková..

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace Ředitel Základní školy, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace (dále

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 zpracovali: Mgr. Milan Hlubuček Mgr. Tomáš Hartl předkládá: Mgr. Milan Hlubuček ředitel školy V Železném Brodě 13. října 2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 č.j.: III -143/2014 Název zařízení: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek Sídlo zařízení: Písek, Šobrova ulice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 488 880 400 red@sslbc.cz www.sslbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Zpracovala :

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace, 481 321232, 481 324323, e-mail: jana.rulcova@sups.info www.sups.info VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ákladní škola T.G. Masaryka Podbořany, Husova 445, okres Louny VÝROČNÍ PRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK : 2011/2012 1.ákladní údaje o škole Název školy: Š T.G.Masaryka Podbořany, Husova 445,okres Louny

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-406/14-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-406/14-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-406/14-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 45 211 345 Identifikátor

Více

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Základní škola Břest, okres Kroměříž Výroční zpráva Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Adresa IČO tel.: email:; web: Břest 61;768 23 709 912 51 +420573354031 zs@zsbrest.cz www.zsbrest.cz

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Předkládá: Mgr. Jana Mašindová Jablonec nad Nisou 30.08.2013 Schváleno školskou radou dne 21.10.2013 Obsah výroční zprávy: 1. Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Hospodaření školy za rok 2011 a 1. pol. 2012 V Praze dne 9. října 2012 Č. j. 89/2012 Schváleno Školskou radou dne: 17. 10. 2012 ve složení: předseda:

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-253/14-Z. Základní škola Kelč, okres Vsetín. Mgr. Roman Blaha, ředitelem školy

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-253/14-Z. Základní škola Kelč, okres Vsetín. Mgr. Roman Blaha, ředitelem školy Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-253/14-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo 756 43 Kelč 229 E-mail právnické osoby Základní škola Kelč, okres Vsetín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Z Á K L A D N Í Š K O L A C H R A S T A V A náměstí 1.máje 228, okres Liberec příspěvková organizace tel/fax. 485143331 IČ: 72741643 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Výroční zpráva

Více

d) Druh škol: Základní škola pro žáky s narušenou komunikační schopností Základní škola pro sluchově postižené

d) Druh škol: Základní škola pro žáky s narušenou komunikační schopností Základní škola pro sluchově postižené 1. Základní údaje o škole (zařízení) a) Název školy: Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec, příspěvková organizace Adresa: E. Krásnohorské 921, 460 01 Liberec 14 Právní forma: Právnická

Více

Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16, Přerov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16, Přerov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16, Přerov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 Adresa školy Boženy

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více