ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace tel , VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Rita Rozkovcová Mgr. Blanka Koutová.. Podpis Předkládá: Mgr. Rita Rozkovcová.. Podpis V Jablonci nad Nisou dne 8. října 2014 Schváleno školskou radou dne 13. října Podpis Mgr. Miloslav Došek, předseda školské rady

2 1. Základní údaje o škole Název organizace: Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Sídlo organizace: Kamenná 404/ Jablonec nad Nisou Právní forma: příspěvková organizace IČO: Identifikátor zařízení: Zřizovatel: Liberecký kraj Sídlo zřizovatele: U Jezu 642/2a Liberec 2 Ředitelka školy: Mgr. Rita Rozkovcová, tel , Datum zápisu do rejstříku škol: Datum zahájení činnosti: Školská rada: volby dne ustavující schůze dne Právnická osoba vykonává činnosti těchto škol a školských zařízení: Základní škola praktická kapacita 120 žáků IZO : Základní škola speciální kapacita 6 žáků IZO : ( změna ve školském rejstříku od ) Školní družina kapacita 15 žáků IZO : Odloučená pracoviště na adrese: Nemocniční 15, Jablonec nad Nisou Základní škola při nemocnici kapacita 15 žáků IZO : Mateřská škola při nemocnici kapacita 16 žáků IZO :

3 2. Organizace studia Vzdělávací programy : ŠVP-LMP Šťastná škola č.j. 207/08 ŠVP- SMP Šťastná škola č.j. 238/10 Základní škola, č.j /96-2 Obecná škola, č.j /95-26 Národní škola, č.j /97-20 MŠ se opírala o program autorek E. Opravilové a V. Gebhartové a výuka byla realizována dle vypracovaného RVP pro MŠ. 3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy V naší organizaci pracovalo 14 učitelů, 1 vychovatelka, 1 učitelka mateřské školy, 1 romská asistentka, 4 provozní pracovníci (úvazek 2,2) a 1 ekonomka na poloviční úvazek (celkový úvazek všech provozních pracovníků je 2,7). Jedna učitelka v mateřské škole a 1 učitelka ZŠ pracují na odloučeném pracovišti při nemocnici Jablonec nad Nisou. Věková skladba pedagogického sboru (včetně externistů) v přepočtených úvazcích (přepočtení na plně zaměstnané) < 30 let let let 51 let - důchodový věk důchodový věk celkem celkem 1,00 3,23 4,00 5,00 2,64 15,87 z toho ženy 1,00 1,23 4,00 5,00 1,82 13,05 Odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost (včetně externistů) v přepočtených úvazcích (přepočtení na plně zaměstnané) z toho bez odborné kvalifikace 15,87 5,82 Z toho: (fyzický ) z toho bez kvalifikace poradenské služby ve škole *: 2,00 1,00 výchovný poradce 1,00 0,00 školní metodik prevence 1,00 1,00 školní speciální pedagog 0,00 0,00 školní psycholog 0,00 0,00 ostatní: koordinátor školního vzdělávacího programu a vzdělávacích programů VOŠ 1,00 1,00 koordinátor informačních a komunikačních technologií 1,00 1,00 koordinátor environmentální výchovy 1,00 1,00 3

4 Změny v pedagogickém sboru ve školním roce 2013/2014: Odchod pracovníků pedagogických 4 (2- odchod dohodou,1- výpověď 52 odst. c ZP, 1-výpověď 52 odst. f ZP Nástup nových zaměstnanců. 1 (na dobu určitou ) Mzdové podmínky pracovníků v období od Celkový pracovníkůpřepočtený 18,27 Počet pedagogů (+ asistentka) 15,57 Počet nepedagogů 2,7 Průměrná výše měsíční mzdy pedagogů ,- Průměrná výše měsíční mzdy nepedagogů ,- Průměrná výše nenárokových složek mzdy pedagogů (odměny ) 784,- Průměrná výše nenárokových složek mzdy nepedagogů (odměny) 926,- Další vzdělávání pedagogických pracovníků 2013/ Letní intenzivní kurz pro učitele MŠ anglický jazyk, akreditace MŠMT, 28 hodin, osvědčení, 2 učitelé "Jak se nezaplést- Systémové souvislosti a role učitele" seminář, 6 hodin, 14 učitelů, 1 provozní zaměstnanec (prezenční listina) Komunikace pro vedoucí pracovníky, akreditace MŠMT, 6 hodin, osvědčení, ředitelka Hradecké pediatrické dny, potvrzení o účasti, 1 učitelka Využití médií ve výuce dějepisu, akreditace MŠMT, 5 hodin, osvědčení, 13 učitelů Myslet jinak učit (se) jinak - 1. díl - Feuersteinovo instrumentální obohacování, 7 hodin, osvědčení,1 učitelka, ředitelka Výchova a vzdělávání školáků se zaměřením na city a řešení agresivity ve školním prostředí (L. Pekařová), 4 hodiny, potvrzení, 3 učitelky Syndrom vyhoření pořádáno KÚLK (S. Hájek), 4 hodiny, ředitelka Zvládání zátěžových situací a psychohygiena, 4 hodiny, 3 učitelky, potvrzení Myslet jinak učit (se) jinak - 2. díl EEG biofeedback, 7 hodin, osvědčení,1 učitelka, ředitelka Právo ve škole, akreditace MŠMT, 6 hodin, osvědčení, 2 učitelé, ředitelka Zneužívání psychotropních látek u dětí a mladistvých, 4 hodiny, potvrzení o účasti, ředitelka, 2 učitelé Úvod do zážitkové pedagogiky, akreditace MŠMT, 8 hodin, osvědčení, 1 učitelka Kreativní myšlení v environmentální výchově, akreditace MŠMT, 4 hodin, osvědčení, 1 učitelka Inspiromat řemeslných technik, akreditace MŠMT, 6 hodin, osvědčení, 2 učitelky Řešení problematických situací ve třídním kolektivu, 4 hodiny, potvrzení o účasti, 5 učitelů 4

5 Obtížné manažerské rozhovory, akreditace MŠMT, 8 hodin, osvědčení, ředitelka Na 17 vzdělávacích akcí se zúčastnilo 58 pedagogických pracovníků, 1 provozní zaměstnanec 4. Údaje o počtu žáků Počty žáků k celkem hoši dívky speciální třída I.ročník II.ročník III.ročník IV.ročník V.ročník I.-V.ročník VI.ročník VII.ročník VIII.ročník IX.ročník VI.-IX.ročník stupeň Celkem Mateřská škola při nemocnici kapacita 16 1 učitelka Základní škola při nemocnici kapacita 15 1 učitelka Rozhodnutí vydaná ředitelkou školy Rozhodnutí: o přestupu do jiné ZŠ 23 o změně oboru vzdělání 0 o přerušení vzdělávání 0 o opakování ročníku 1 o přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle 17 odst. 3 ŠZ 0 o podmíněném vyloučení podle 31 ŠZ 0 o vyloučení podle 31 ŠZ 0 o zamítnutí žádosti o uznání dosaženého vzdělání podle 70 a 100 ŠZ 0 o povolení individuálního vzdělávání žáka 0 o zrušení povolení individuálního vzdělávání žáka 0 5

6 o odkladu povinné školní docházky 0 o snížení úplaty za poskytování školských služeb 0 o prominutí úplaty za poskytování školských služeb 0 celkem 24 Údaje o přijímacím řízení MŠ a ZŠ Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 0 Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání 2 5. Údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání podle cílů stanovených vzdělávacími programy Výchovně-vzdělávací práci plánujeme promyšleně. Stanovené cíle respektují věkové a vývojové zvláštnosti dětí i jejich osobní tempo. Spontánní a řízené aktivity se přirozeně prolínají, probíhají ve třídě i při pobytu venku. Forma provedení odpovídá danému tématu. Učitelé s dětmi pracují skupinově i individuálně. Vhodné je navození a využívání přirozených učebních a výchovných situací. Učitelé vytvářejí pro splnění zadávaných úkolů přiměřený časový prostor. Učební plány ZŠ jsou zpracovány v souladu s učebním dokumentem, týdenní dotace jednotlivých předmětů jsou dodrženy. Kontrolovaná povinná dokumentace základní školy je vedena ve stanoveném rozsahu, zápisy o probraném učivu v třídních knihách jsou průkazné. Výuka v ZŠ je v souladu s učebními dokumenty vzdělávacích programů. Školní vzdělávací program je učiteli rozpracován do tematických plánů, které jsou schváleny vedením školy. Jejich plnění je v průběhu školního roku kontrolováno při hospitacích vedením školy. V rámci ŠVP jsme realizovali projektové vyučování, kterého se zúčastnili žáci celé školy. Máme celkem šest každoročních stálých projektů a k nim přiřazujeme dle potřeb školy nové. Pro prohloubení environmentální výchovy jsme zavedli Dny v přírodě, které uskutečňujeme 1x měsíčně. Tyto akce jsou tradičně úspěšné a pomáhají nám v prevenci sociálně patologických jevů. Výchovná opatření 1. pololetí 2. pololetí pochvala třídního učitele pochvala učitele odbor. výcviku 0 0 pochvala ředitele školy 2 2 jiná ocenění 0 0 napomenutí 1 6 důtka třídního učitele 12 5 důtka učitele odbor. výcviku 0 0 důtka ředitele školy sníž. známka z chování

7 Prospěch žáků 1. pololetí 2. pololetí prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl 1 1 nehodnocen 4 2 Počet omluvených / neomluvených hodin- 1. pololetí třída omluvených hodin průměr na žáka třídy neomluvených hodin průměr na žáka třídy SP , , , , , , , , , , , , celkem , ,22 Počet omluvených / neomluvených hodin- 2. pololetí třída omluvených hodin průměr na žáka třídy neomluvených hodin průměr na žáka třídy SPEC , , ,52 5 0, ,95 7 0, ,8 14 1, , , , , ,45 6 0, , , , ,07 celkem , ,82 Přehled počtu zameškaných a neomluvených hodin ve školním roce 2013/2014 Omluvené hodiny : průměr na žáka 209,3 Neomluvené hodiny : 478 průměr na žáka 4,04 7

8 Přehled počtu zameškaných a neomluvených hodin ve školním roce 2012/2013 Omluvené hodiny : průměr na žáka 203,34 Neomluvené hodiny : průměr na žáka 13,78 Přehled počtu zameškaných a neomluvených hodin ve školním roce 2011/2012 Omluvené hodiny : průměr na žáka 176,0 Neomluvené hodiny : 345 průměr na žáka 4,16 Přehled počtu zameškaných a neomluvených hodin ve školním roce 2010/2011 Omluvené hodiny : průměr na žáka 189,16 Neomluvené hodiny : průměr na žáka 13,5 Uplatnění absolventů Ve školním roce 2013/2014 ukončilo povinnou školní docházku 14 žáků z devátého ročníku Do SOŠ bylo přijato 13 žáků, 1 žák se nikam nehlásil. 10 žáků bylo přijato na SŠ řemesel a služeb Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, 1 žák SŠ strojní, stavební a dopravní Liberec, Truhlářská 360/3, 1 žák SŠ Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, 1 žák SOŠ Liberec, Jablonecká 999. Přehled výsledků zájmové činnosti Na škole pracovalo v tomto školním roce šest zájmových kroužků: Kroužek Doučovací kroužek Informatika mladší žáci Informatika starší žáci Logopedie Sportovní kroužek Stolní tenis 6. Údaje o poskytování dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Tento bod se netýká naší školy, škola neposkytuje kurzy ani programy dalšího vzdělávání. 8

9 7. Údaje o zapojení do projektů Název projektu Dotační titul Příjemc e / partner Interaktivita a e-learning - zlepšení přístupu ke vzdělávání podíl národního spolufinancování ze stát. rozp. ČR (15%) CZ. 1.07/1.2.04/ podíl příspěvku z Evropského sociál. fondu (85%) Získané prostředky příjemce ,36 Činnost asistenta pedagoga Dotační fond Libereckého kraje, Program resortu příjemce ,00 školství, mládeže a zaměstnanosti, podprogram Pedagogická asistence Zvyšování kompetencí řídících pracovníků v oblasti školské legislativy CZ.1.07/1.3.52/ Finanční příspěvek z rozpočtu města, z fondu primátora na parkovací místo v ulici Chvojkova, Jablonec nad Nisou partner 0 partner spoluúčast minimálně 20% (5 000,- Kč) ,00 8. Údaje o spolupráci se sociálními partnery Dobrá spolupráce je s MÚ Jablonec nad Nisou, konkrétně školským odborem, OSPODem a kurátory, které zveme na výchovné komise, řešíme s nimi výchovné problémy žáků. Účastníme se pravidelně akcí, které pro naše žáky organizuje OSPOD. Ředitelka školy je členkou Komise sociálně-právní ochrany dětí. Dobrá spolupráce je s Městskou policií a Policií ČR v Jablonci nad Nisou při řešení závažné činnosti a chování žáků. Přínosem byly i besedy, které pro žáky školy připravili. Účastnili jsme se akce Sportovní den s policií ČR. Spolupracovali jsme s panem Činčalou z CENTRA GENERACE. Organizoval pro naše žáky celou řadu besed s různými tématy. Dlouholetá spolupráce je s Městským divadlem v Jablonci nad Nisou, Eurocentrem (ekologické projektové vyučování), SPC a PPP (schůzky VP, MP, semináře) v Jablonci nad Nisou. 9. Údaje o dalších aktivititách a prezentaci školy na veřejnosti Škola využívá všech příležitostí k prezentaci na veřejnosti. Dětské práce a výrobky vystavujeme v rámci akcí města Jablonec nad Nisou ( Dýňobraní, výstava dětských prací v Eurocentru). 9

10 Snažili jsme se o zlepšení vztahů školy a rodiny. Důraz jsme kladli na vstřícné a partnerské jednání s nimi. Pravidelně probíhaly Dny otevřených dveří, kdy se mohli rodiče zúčastnit vyučování ve třídě svého dítěte a prohlédnout si i ostatní učebny a prostory školy. Tato nabídka platila i během celého roku, zejména u problémových žáků. Rodiče a přátele školy také zveme na vybrané akce ve školním roce (Halloween, Vánoční besídka, Karneval, Rozloučení s 9. třídou). Naše ŠŤASTNÁ ŠKOLA pořádá pro žáky mnoho projektů se zapojením celé školy a zúčastňuje se velkého počtu akcí a soutěží, které pomáhají k seberealizaci žáků a zároveň prezentují školu na veřejnosti. AKCE ŠKOLY ve školním roce 2013/2014 Měsíc Název akce Počet účastníků Září Říjen Listopad 3.9. O pohár města Tanvaldu 4.9. akce školy Den v přírodě-pramen Nisy Dýňobraní akce města- prohlídka výstavy akce školy Mimořádné události 2.10 regionální přebor v přespolním běhu Jbc sportovní den s policií ČR Orientační běh Tanvald Euroregion AMOS 2013 Kino Tři loupežníci Den stromů akce města divadlo dopravní hřiště ekocentrum akce Podzim IQ park- Liberec akce školy Halloween ekocentrum - akce Podzim regionální přebor ve stolním tenise ekocentrum akce Strom divadlo ekocentrum- akce Strom dopravní výchova Regionální přebor v košíkové- Lbc MČR ve stolním tenise přednáška- Sex, Aids a vztahy spec. třída- 3. místo jednotlivé třídy 10 žáků 7. třída 19 žáků 2x1.m, 1x2.m, 2x 3.m vycházející žáci třída jednotlivé třídy třída 4. třída 1.,2.,5. třída 3. třída 3.,4. třída 8 žáků 2x1.m,3x2.m1x3.m 4.,5.třída 4. třída třída 4. třída 11 žáků- 1x1.m chl.,1x1.m d. 5 žáků třída 10

11 Prosinec Leden Únor Březen Duben Mikulášská nadílka divadlo přednáška Přátelství a láska přednáška- Rodina, peníze, imagee výchovně vzdělávací program O králi, kterého nepoznali Vánoční dílny Vánoční školní turnaj ve stolním tenise přednáška- O víře a naději Vánoční besídka 6.1. Eurocentrum - akce Kameny 7.1. Eurocentrum akce Zvířátka v zimě Dopravní výchova 9.1. Eurocentrum akce Zvířátka v zimě Eurocentrum - akce Kameny přednáška městské policie- Prevence kriminality divadlo republikový přebor v basketu dopravní výchova akce školy -Den lásky a přátelství turnaj košíkové - Tanvald divadlo 5. třída divadlo 7.3. akce školy - karneval přednáška Městské policie Kyberšikana dopravní výchova basketbal Jablonec n/n (turnaj ZŠ) Zlaté kladívko, Zlatá jehla přednáška 1. pomoci k soutěži Helpík regionální kolo ve florbalu divadlo 5. třída volejbal ZŠ Orlí Liberec akce školy- Velikonoční dílny Den s dopravou malá kopaná Lbc akce školy Čarodějnice 9. třída, třída třída třída 1. stupeň 18 žáků třída 5. třída 2.,3. třída 3. třída 1.,4. třída 6.,7. třída 7. třída 6.,8. třída 5 žáků 6. místo 3. třída 7 žáků 1x1.m, 1x2.m 5. třída 2.,3. třída 5. třída 4. třída 8 žáků 2. Místo 10 žáků 3x1.m,3x2.m,3x3.m 5. třída 7 žáků 1x2. m 5. třída 10 žáků- 4. místo celá škol 5.,6. třída a 8 žáků 2. místo 11

12 Květen Červen 5.5. výroba papíru ekocentrum 7.5. Sportovní den výroba papíru ekocentrum zdravotnická soutěž Helpík Okresní kolo SHM plavání dopravní hřiště školní výlety krajské kolo SHM akce ekocentra - Vodní svět akce ekocentra - Vodní svět Školní kolo dopravní soutěže Den dětí 2.6. akce ekocentra - Vodní svět přehrada 3.6. akce ekocentra - Lesní drobotina 4.6. akce ekocentra - Lesní drobotina dopravní hřiště 5.6. školní výlet 6.6. farmářský den - ekocentrum školní výlet okresní kolo dopravní soutěž akce ekocentra - Vodní svět školní výlety akce školy Rozloučení s 9. třídou 5.,6. třída 4.,7. třída 5. třída 15 žáků-postup do kraje 4 žáci 3.,2. třída 4. třída 1./2., 4. 5., 6., 7., 8., 9. třída 3 žáci- 1x 3. místo - celkově 5.,6. třída 7.,8. třída třída akce školy 1.,2., třída 7.,8. třída 5.,6. třída 4. třída speciální třída třída 3. třída 8 žáků -2x 1. místo 3.,4. třída Doplňková činnost Využíváme krátkodobý pronájem tělocvičny k pořádání různých seminářů. Také pronajímáme plochy na umístění reklamních nosičů. 10. Údaje o poradenských službách Škola zajišťuje poskytování poradenských služeb výchovným poradcem a školním metodikem prevence. Pověření pracovníci se řídí plány sestavenými vždy na školní rok. Činnost výchovného poradce spočívá v zajišťování vyšetření žáků, v dohledu a kontrole vedení osobní dokumentace žáků, zabývá se také problematikou jejich volby povolání. Konzultace s rodiči probíhají po individuální dohodě v prostorách školy. Výchovné problémy jsou řešeny na výchovných komisích za přítomnosti třídního učitele, zákonných zástupců, vedení školy, romské asistentky, sociálních pracovníků OSPODu, probační a mediační služby. Z jednání jsou vedeny zápisy s konkrétními závěry. VP spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou, s SPC. Informace předává VP třídním učitelům. Rodiče jsou informováni na třídních schůzkách a zápisy v žákovských knížkách. Závěry z jednání s rodiči jsou zdokumentovány. Zpráva výchovného poradce školy příloha č. 1 Ve školním roce bylo uskutečněno celkem 16 návštěv v romských rodinách, a to romskou asistentkou školy. Ze všech návštěv byly provedeny písemné záznamy s podpisy rodičů. 12

13 Problémy s nezájmem a nespoluprací části rodičů přetrvávají zejména v oblasti školní docházky a pomoci při přípravě svým dětem na vyučování a jejich nedůsledné kontrole. Zpráva asistentky o činnosti příloha č. 2 VP spolupracuje se školním metodikem prevence sociálně patologických jevů. Jeho činnost je systematická a koncepční, řídí se strategií metodika prevence pro školní rok, která zahrnuje aktivity dlouhodobé i jednorázové. Minimální preventivní program je sestaven na základě podkladů učitelů všech tříd. V programu je vedle preventivní péče zahrnuto i řešení vzniklých sociálně - patologických jevů. V rámci prevence šikany byli všichni pedagogové na poradách seznámeni s postupem při podezření na šikanu, tato problematika byla s žáky probírána ve výuce (občanská výchova, prvouka aj.) způsobem přiměřeným jejich věku. Zpráva metodika prevence školy příloha č Údaje o řízení školy Ředitelka je ve funkci od V květnu 2013 prošla opět konkurzem a ve funkci pokračuje. Koordinuje práci zejména prostřednictvím provozních porad, pedagogických rad a systémem vnitřních předpisů, které stanovují jednoznačná pravidla činnosti školy. Komunikační systém má jasná pravidla. Aktuální zprávy potřebné pro větší pracovníků jsou zveřejňovány v měsíčních plánech, které jsou aktualizovány dle potřeby. Na začátku roku jsou všichni seznámeni s ročním plánem. Průběžné aktuální změny se promítnou na nástěnce ve sborovně školy v písemné formě. Povinností pedagogických pracovníků je hlídat změny denně při odchodu ze školy. Na plánování je kladen velký důraz. Učitelé vytvářejí individuální plán dalšího vzdělávání, plán vycházek a exkurzí, plánujeme školní akce. Tvořivost a iniciativa je vedením podporována. Operativní řízení je účinné a přirozeně navazuje na plánování a kontrolu. V červnu proběhl pravidelný pohovor vedení školy s jednotlivými učiteli na téma sebehodnocení. Před pohovorem si každý připraví odpovědi na předem dané otázky v dotazníku. Pracovníci se učí vlastnímu sebehodnocení, nebojí se vyjádřit svůj názor k problematice školy a přicházejí i s vlastními návrhy. Při zjišťování kvality práce zaměstnanců školy se vedení školy zaměřilo během hospitační a kontrolní činnosti na tyto oblasti: Hospitační záměry ve školním roce 2013/2014: 1. čtvrtletí hospitace orientační- zaměřené na vybavení tříd, učeben, dohledy - hospitace u pedagogů naukové předměty, vztahy mezi pedagogy a žáky - projekty - školní družina -orientační hospitace PV, TV 2. čtvrtletí - hospitace u pedagogů naukové a vých. předměty, zaměření na klasifikaci a hodnocení žáků - projektové dny - školní družina - lyžařský kurz -orientační hospitace PV, TV 3. čtvrtletí - hospitace u pedagogů naukové a výchovné předměty - projekty 13

14 - školní družina - orientační hospitace PV, TV 4. čtvrtletí - hospitace u všech pedagogů předměty dle výběru - projekty - školní družina - orientační hospitace PV, TV Při kontrole úrovně práce zaměstnanců školy v oblasti hodnocení školy se ověřuje, zda reagují na potřeby rodičů a žáků a plní koncepci školy. V práci třídních učitelů byl sledován jejich podíl na snižování neomluvené i omluvené absence žáků, u kterých je předpoklad, že rodiče svojí benevolencí k absenci přispívají. Neustále trváme na sjednocování činnosti a spolupráce vyučujících při hodnocení přestupků žáků. Důraz klademe na prevenci a řešení případných projevů šikany a užívání návykových látek i jiných negativních jevů. Kontrolní systém byl účinný. Totéž platí i o kontrolní činnosti pedagogického procesu. Hospitační záznamy byly vedeny v písemné formě, s výsledky hodnocení byli učitelé vždy seznámeni. V roce 2013/2014 bylo provedeno vedením školy 35 hospitací, ředitelka 19 a zástupkyně 16 hodin. Učitelé pokračovali v zavedených vzájemných hospitacích, celkem měli mezi sebou realizováno 96 hospitací. Ředitelka školy má podrobný a všestranný plán kontrolní a hospitační činnosti. Zabývá se personálními otázkami. Všem umožňuje odborný růst prostřednictvím plánovaných aktivit dalšího vzdělávání a odborného studia. Hodnocení výsledků práce provádí v souladu s vnitřním platovým předpisem, který je doplněn kritérii pro přiznání osobních příplatků pedagogických pracovníků. Rada školy Rada školy se sešla během školního roku ve dnech schválení výroční zprávy a hodnocení školního roku 2013/2014 a uskutečněných školních akcí. 12. Údaje o dalších záměrech školy, zhodnocení, závěr Již čtvrtý rok jsme pracovali na zlepšení prostředí školy a vybavení učeben v budově - lepším využití stávajících prostorů. Další záměry školy a) Pokračovat v zavedených Dnech otevřených dveří, kdy rodiče mají možnost navštívit s dětmi vyučování, seznámit se s kolektivem třídy, stylem práce učitelů. 14

15 b) Vstřícnost pedagogů a personálu vůči rodičům po celou dobu školní docházky jejich dítěte. Nehovořit s rodiči z pozice síly, ale jako s rovnocennými partnery, kterým záleží na školní docházce svých dětí. c) Práce a ověřování ŠVP-SMP ve speciální třídě. d) Práce a ověřování ŠVP-LMP. e) Pokračovat v zavedených provozních poradách ve středu 1x za měsíc, kde jsou řešeny aktuální záležitosti a situace. f) Práce s metodickými útvary - 1. stupeň, 2. stupeň a PV. Kontrola tematických plánů. g) Bezpečnost žáků ve školní budově a před budovou školy dodržování pedagogických dohledů ( kontrola vedením školy). h) Další úpravy v budově školy nové kotle do kotelny, drobné opravy v budově, malování učeben, aj. dle aktuálního stavu. i) Mimoškolní činnost žáků pokračovat v dobrovolné práci pedagogů v zájmových kroužcích (nad rámec povinností). j) Rozšířit činnost v práci s keramikou- zapojení více učitelů. k) Pokračování ve třídění odpadu. Plánujeme pro žáky besedu o třídění a recyklaci odpadu.. l) Využívat úspěšných akcí environmentálního centra v Eurocentru Jablonec nad Nisou v rámci environmentální výchovy ve škole. m) Prevence sociálně patologických jevů (besedy, přednášky, výuka OV, prvouka ). Nekompromisně budeme pokračovat v řešení a hlavně předcházení projevů šikany. n) Projektová činnost. o) Sledovat docházku žáků, působit na snižování absence žáků. p) Pokračovat s projektem Ovoce do škol a prodejem dotovaných mléčných výrobků pro žáky. Dlouhodobou vizí naší školy a mottem je Šťastná škola. Pro žáky to znamená to, že pro ně vytváříme příjemné a pozitivní, rodinné klima, ve kterém se děti lépe cítí, více naučí a je pro ně méně stresující. Pořádáme pro ně velké množství akcí, které velmi dobře dokážou působit na osobnosti žáků. Díky nim usilujeme o zlepšení kulturnosti vyjadřování a jednání našich žáků a snažíme se vhodným způsobem formovat jejich vývoj a ovlivňovat jejich postoje. 15

16 Plánované záměry tohoto roku byly splněny. Zhodnocení školního roku 2013/2014 Spolupráce s rodiči Zlepšení spolupráce s rodiči žáků. Den otevřených dveří proběhl v září. Dále se rodiče mohli zúčastnit akcí školy pro žáky Halloween, Vánoční besídka, Rozloučení s 9. třídou atd.. Rodičům problémových žáků byla navrhována možnost účasti při vyučování. Práce romské asistentky Ve školním roce bylo uskutečněno celkem 18 návštěv v rodinách. Náplň práce asistentky spočívala převážně v pomoci při vyučování ve speciální třídě a ve třídě s oddělením (1. a 2. třída), dále účast na výchovných komisích s problémovými žáky. ŠVP Ověřování a práce podle ŠVP probíhala podle plánu a úspěšně. Třídění odpadu Nádoby na tříděný odpad byly umístěny v přízemí a v 3. patře. Žáci se učí rozlišovat, třídit a likvidovat odpad. Při likvidaci odpadu se třídy střídaly. Environmentální výchova Bylo uskutečněno velké množství akcí v environmentální učebně v Eurocentru Jablonec nad Nisou i v přírodě v okolí Jablonce n/n. Akce centra byly úspěšné, žáky jejich náplň velmi zajímala a získali mnoho nových poznatků a zkušeností. Mnoho z nich se uskutečnilo přímo v přírodě. Sociálně patologické jevy Byla uskutečněna beseda s policií, žáci se zúčastnili akce Den s policií ČR. Celoročně byla věnována pozornost problému šikany, jak ze strany učitelů, tak i přispěním besed uskutečněných organizací Centrum generace, spojené s promítáním výchovných filmů. Docházka žáků Pokračovali jsme v netoleranci záškoláctví. Spolupracovali jsme s OSPODem a kurátory při výchovných komisích. Organizace školy, komunikační systém Pravidelné středeční porady se konaly 1x měsíčně. Bylo pokračováno v sebehodnocení pedagogů v závěru školního roku. Pro zkvalitnění práce pedagogů a předávání zkušeností se konaly čtvrtletně schůzky metodických útvarů. Z toho vyplynuly i vzájemné hospitace pedagogů ( 96 vzájemných hospitací). Výrazně se zlepšila komunikace pedagogů s rodiči žáků, snaha o pozitivní působení a o vzájemnou spolupráci. Bezpečnost žáků Kontrola dohledů nad žáky o přestávkách funguje bezproblémově, žáci jsou pravidelně poučováni o celoroční bezpečnosti před budovou školy. Dohledy na obědy, na které žáci docházejí do vzdálenější budovy gymnázia, zajišťovali pedagogové spolu s vychovatelkou. V odborných učebnách se žáci chovali podle určených bezpečnostních pravidel ( řády odborných učeben). 16

17 Prodej dotovaných mléčných výrobků Většina žáků školy využívala dotované mléčné a další dotované výrobky. Organizaci a prodej zajišťuje správcová školy. Zapojení školy do projektu OVOCE DO ŠKOL Organizaci projektu zajišťuje správcová školy. Projekt se setkal s pozitivním ohlasem ze strany žáků. Úpravy v budově Největší investicí byla oprava stropních svítidel v 1. a 2. patře, instalace průtokových bojlerů na WC, oprava střechy, umístění dřezů do odborných učeben- dílen. Mimoškolní činnost žáků V loňském roce fungovalo 6 zájmových kroužků, které byly hojně žáky využívány, zejména sportovní a počítačové). Prezentace školy Akce na veřejnosti Dýňobraní, výstava dětských prací v Eurocentru v Jablonci nad Nisou a výstava výtvarných prací žáků ve vestibulu Městského úřadu. Účast na řadě sportovních soutěží s výbornými výsledky (viz. akce školy). Pro širokou veřejnost jsou k dispozici kvalitně vedené webové stránky školy. Projekty Zapojení do výše zmíněných projektů a s tím spojené organizační práce. Závěr Školní rok proběhl ve znamení změn v pedagogickém sboru v důsledku novely zákona o pedagogických pracovnících odchod nekvalifikovaných pedagogů. Dále se podařilo opět výrazně vylepšit interiér budovy a opravit nedostatky. Stále pracujeme na vytváření image, dle názvu ŠVP Šťastná škola, což je dlouhodobý záměr naší školy. 13. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI a výsledcích kontrol V tomto školním roce proběhly tyto kontroly kontrola Krajské hygienické stanice Libereckého kraje nebyly zjištěny nedostatky kontrola OSSZ Jablonec nad Nisou nebyly zjištěny nedostatky 14. Základní údaje o hospodaření školy Zpráva o hospodaření, která byla předložena v květnu 2013 je beze změny. 17

18 Přílohy Příloha č. 1 - Zpráva výchovného poradce školy Příloha č. 2 - Zpráva romských asistentek o činnosti Příloha č. 3 - Zpráva metodika prevence školy Příloha č. 4 - Zpráva koordinátora environmentální výchovy Příloha č. 5 - Protokol o kontrolním zjištění KHS Příloha č. 6 - Protokol o kontrole v nemocenském, důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Příloha č. 7 Výroční zpráva odloučeného pracoviště ZŠ a MŠ Nemocniční 15, Jablonec n/n V Jablonci nad Nisou dne Mgr. Rita Rozkovcová, ředitelka školy 18

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace tel. 778 525 991, e-mail reditel@zskamennajbc.cz, http://zskamennajbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace tel. 483 319 948, e-mail reditel@zskamennajbc.cz, http://zskamennajbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace tel. 483 319 948, e-mail reditel@zskamennajbc.cz, http://zskamennajbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace tel. 778 525 991, e-mail reditel@zskamennajbc.cz, http://zskamennajbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Praha, Holečkova ul. 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5. 2. Evaluační činnosti Evaluační (sebehodnotící, autoevaluační) činnosti

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Bruntál, Jesenická 10. Jesenická 10, Bruntál. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Bruntál, Jesenická 10. Jesenická 10, Bruntál. Identifikátor: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Bruntál, Jesenická 10 Jesenická 10, 792 01 Bruntál Identifikátor: 600 131 793 Termín konání inspekce: 22. 23. květen 2007

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary Karlovarská 1189, 362 22 Nejdek Identifikátor školy: 600 067 467 Termín konání

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-683/12-H. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-683/12-H. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-683/12-H Název právnické osoby Mateřská škola Šonov vykonávající činnost školy: Sídlo: 549 71 Šonov 318 IČ: 71 003 231 Identifikátor:

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ Zpracovala: Petra Nosková Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Odloučená pracoviště: Polní 10 a J. Hory 33, Jablonec nad Nisou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Hluboké Mašůvky 157, Hluboké Mašůvky

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Hluboké Mašůvky 157, Hluboké Mašůvky Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 126 156/98-11025 Inspektorát č 12 Signatura: al6rs101 Okresní pracoviště Znojmo INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola - I. stupeň a Mateřská

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Speciální školy, Šumperk, Hanácká 3. Hanácká 3, Šumperk. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Speciální školy, Šumperk, Hanácká 3. Hanácká 3, Šumperk. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Speciální školy, Šumperk, Hanácká 3 Hanácká 3, 787 01 Šumperk Identifikátor školy: 600 027 121 Termín konání inspekce: 10. listopad 2003 Čj.:

Více

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno Signatura: al1cs101 Okresní pracoviště Blansko INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / škol. zařízení: (přesný název, pod kterým je

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Olomouc Inspekční zpráva Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, okres Přerov Osecká 315, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor školy: 600 146 871

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov. 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov. 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Identifikátor

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP: ZŠ Aloise Klára Úštěk Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Renata

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Mozartova 449, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 425 Termín konání inspekce: 4. prosinec 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Plzeň-Újezd, Národní 1, příspěvková organizace. Národní 1, Plzeň-Újezd. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Plzeň-Újezd, Národní 1, příspěvková organizace. Národní 1, Plzeň-Újezd. Identifikátor: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Plzeň-Újezd, Národní 1, příspěvková organizace Národní 1, 312 00 Plzeň-Újezd Identifikátor: 600 069 656 Termín konání inspekce:

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Plán práce výchovného poradce pro školní rok 2012/2013 Září příprava dokumentace přijatých pro školní rok 2012/13 na SOU skupinová šetření

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více