Český jazyk a literatura pro žáky s SPU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4.1.2. Český jazyk a literatura pro žáky s SPU"

Transkript

1 Český jazyk a literatura pro žáky s SPU A) Charakteristika předmětu Tato vzdělávací oblast zaujímá ve výchovně vzdělávacím procesu žáků s poruchami učení stěžejní postavení. Žáka vybavuje takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožňují správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a účinně uplatňovat i prosazovat výsledky svého poznávání. Dovednost získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura jsou důležité pro úspěšné osvojování poznatků i v dalších oblastech vzdělávání. Při realizaci daného oboru se vytvářejí předpoklady k efektivní mezilidské komunikaci tím, že se žáci učí interpretovat své reakce a pocity tak,aby dovedli pochopit svou roli v různých komunikačních situacích a aby se uměli orientovat při vnímání okolního světa i sebe sama. Ze všech cílů se dostává do popředí kladný vztah k mateřskému jazyku ve všech jeho podobách a také snaha získat nové poznatky prostřednictvím jazyka. Vychází se z individuálních schopností a možností žáků. Ve ročníku je rozdělen do tří složek: - Komunikační a slohové výchova - Jazyková výchova - Literární výchova Ve 3.-5.ročníku je navíc Psaní Komunikativní a slohová výchova: Žák se učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, soustavné procvičování techniky čtení na kratších textech vede postupně k získávání dovednosti číst s porozuměním jednoduché texty. Žák se snaží prostřednictvím dodržování tvarů a velikosti písma o kultivovaný písemný projev v rámci svých možností, učí se také kriticky se vyjadřovat k různým událostem a situacím. Jazyková výchova: Žák získává vědomosti a dovednosti potřebné k osvojení spisovné podoby českého jazyka. K tomu však vyžaduje delší časové období, využití speciálních pomůcek a metod. Literární výchova: Žáci si procvičují techniku čtení, postupně si rozvíjí dovednost čtení s porozuměním na jednoduchých krátkých textech. Učí se také formulovat vlastní názory o přečteném díle. Psaní Žáci si osvojují správné tvary psací i tiskací podoby písma, pracují na reedukačních cvičeních pro uvolnění ruky, zrakovou a sluchovou diferenciaci, pravolevou orientaci atd. Vzdělávání v českém jazyce je zaměřeno na: - chápání jazyka jako historického jevu, v němž se odráží historický a kulturní vývoj národa - osvojení mateřského jazyka coby nástroje celoživotního vzdělávání a rozvoji osobního a kulturního bohatství - K412, str. 1 -

2 - vnímání jazyka k získávání a předávání informací, k vyjádření potřeb i prožitků a ke sdělování názorů - zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace - získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu jako prostředku prosazení sebe sama - individuální prožívání slovesného uměleckého díla, ke sdílení čtenářských zážitků, k rozvíjení pozitivního vztahu k literatuře, k jejímu emocionálnímu a estetickému vnímání B) Klíčové kompetence Cílem výuky je: - osvojení spisovné podoby českého jazyka - používání formální stavby jazyka při psaní a mluvení - rozvoj čtenářských dovedností, poznání základních literárních žánrů a formulování vlastních názorů o přečteném Tohoto cíle je však možné dosáhnout především používáním reedukačních metod nápravy podle stupně poruchy a její specifikace na dyslexii pravo či levohemisférovou U žáků s SPU rozvíjíme klíčové kompetence těmito postupy: Kompetence k učení: - zvládnutí dovednosti učit se = soustavným procvičováním a zdokonalováním postupných kroků vedoucích k vytvoření, pochopení, upevnění a zapamatování si učiva např. tímto postupem: - prvotní přečtení textu, stručné zopakování o čem text je - opětovné přečtení textu podtržení či vypsání hlavních myšlenek případně namluvení na audiokazetu, jejich zopakování vlastními vyjadřovacími prostředky ( svými slovy ) - čtení a učení se již jen oněch podtržených či vypsaných myšlenek (poznatků) a jejich zapamatování - při neporozumění přečtenému nebát se otázat učitele, spolužáků apod. opětné přečtení textu se snahou po pochopení a vyjádření svými slovy - výsledkem je zvládnutí učiva (naučení se) a pochopení toho, že trvalé osvojení poznatků je výsledkem neustálého opakování. Kompetence k učení vede žáka k úctě k duševní práci, k duševním výkonům a k poznání, že učení se vyplatí. K procvičování správného postupu při učení využít všech možností učiva mluvnice, slohu a literatury. Kompetence k řešení problémů - na základě poznatků řeší úkoly samostatně nebo ve skupině - v případě neúspěchu se nebojí spolupracovat s učitelem a ostatními členy žákovské skupiny - učí se napravovat chyby Kompetence komunikativní - získá na základě samostatné interpretace textů, nácvikem diskuse - přehrává si a řeší drobné dramatické situace v literární a slohové výchově - K412, str. 2 -

3 - v dramatické výchově vypracovává, reakce a jednání v situacích - správné reakce musí předcházet pozorné naslouchání Kompetence sociální a personální - procesem výchovy a vzdělávání se učí respektu k jiným názorům, obhájení svých názorů, toleranci k postižení druhých - zvládá hodnocení vlastní, ostatní hodnotí podle schopností, přístupu k úkolům a výsledkům práce - naučí se kooperovat s ostatními, dokáže se soustředit na úkol, neobává se projevit své pocity a nálady Kompetence občanské - osvojí si obsah Masarykova hesla, že demokracie je diskuse - umí vyjádřit a obhájit své názory, respektuje názory jiných - pochopí, že v demokracii má občan povinnost dodržovat zákony, ale zároveň svobodu zákony kritizovat a měnit je - respektuje rozdíly mezi lidmi, odmítá xenofobii, rasismus a násilí - ví, co znamená pojem občan = aktivní, samostatně uvažující, činný, angažovaný a informovaný člověk znající svá občanská práva i povinnosti - uvědomuje si národní tradice, české kulturní dědictví, rozdíl mezi vlastenectvím a nacionalismem příp. šovinismem - chápe nezbytnost spolupráce v rámci Evropy a světa Kompetence pracovní - dokáže samostatně pracovat s učebnicí a ostatními příručkami - dodržuje stanovená kritéria, má pocit zodpovědnosti za splnění individuálního i společného úkolu - chápe rozdíl mezi duševní a fyzickou prací a váži si obou Tématické plány učiva učební látku rozvrhují v časové posloupnosti. Materiál Redukce učiva provádí časové rozvržení učiva v jednotlivých ročnících dyslektických tříd s přihlédnutím k: - pomalejšímu tempu vyučování v dyslektických třídách - obecným a individuálním zvláštnostem žáků se specifickými vývojovými poruchami učení a chování - povinnostem učitele, vyplývajících z potřeb depistáže (čtecí kvocient, dysortografický přepis, opis, diktát), reedukace a relaxace - nutnosti zestručnění, zjednodušení, přesunu obtížnějšího učiva do vyšších ročníků, případnému vynechání učiva. - K412, str. 3 -

4 C) Obsah učiva III. ročník pro žáky s SPU : čtení Rytmus čtení Nacvičuje techniku správného dýchání a Technika čtení Prv plynulé četby nejprve na slovech a M větách, cvičí čtení se správnou intonací, Aj podpora techniky čtení: -postřehování slabik -čtení delších slov po slabikách aj. Dětská poezie Žák se učí číst a recitovat krátké verše Recitace Pohádky, pověsti Žák čte krátké pohádky a pověsti, učí se číst s porozuměním Dětská beletrie Prv Bajka Žák ví, co je základem bajky, rozeznává kladné a záporné vlastnosti Dětská beletrie Knížky s dětským nebo zvířecím hrdinou Žák čte krátké texty, učí se číst s porozuměním Dětská beletrie Dětské dobrodružné knížky Žák se seznámí s dobrodružnou literaturou, čte krátké texty s důrazem na porozumění Dětská beletrie - K412, str. 4 -

5 III. ročník pro žáky s SPU: psaní Abeceda Žák má osvojenou techniku psaní a Abeceda Aj, Prv, M jednoduché tvary písmen, u složitějších tvarů písmen velké a malé abecedy využívá tabulku Adresa Umí napsat svou adresu Adresa Prv Psaní číslic Žák má osvojenou techniku psaní tvarů číslic Číslice M Opis a přepis textu Žák se učí správně opsat a přepsat krátký text, může využít pomocnou tabulku s abecedou Opis a přepis Prv, Aj Přísloví Žák se seznámí s příslovím Přísloví ČJ čtení, Vv Logické úlohy Žák s pomocí doplňuje slova Rébusy, křížovky, doplňovačky, osmisměrky,šifry Prv, M, Aj - K412, str. 5 -

6 III. ročník pro žáky s SPU: sloh Vypravování Žák s pomocí vypravuje příběh podle Vypravování Prv osnovy, učí se sestavit jednoduchou osnovu Formy společenskéh o styku Žák umí napsat adresu, zvládá napsat krátké přání a dopis. Učí se vyplňovat složenku a podací lístek Vyplňování tiskopisů Aj Rozhovor, telefonování Žák užívá jednoduchých výrazových i nonverbálních prostředků při komunikaci Komunikace Aj Prv Popis Žák zvládne popsat jednoduchou věc, zvíře, postavu a děj Popis Prv - K412, str. 6 -

7 III. ročník pro žáky s SPU: mluvnice Věta a souvětí Žák rozezná větu jednoduchou s souvětí Větné celky Druhy vět Skladební dvojice, nauka o slově Žák pozná druh vět, v písmu rozeznává interpunkční znaménka Žák rozpozná ve větě jednoduché podmět a přísudek, žák vytváří slova nadřazená, podřazená, jednoznačná, mnohoznačná Určování druhů vět Základní skladebná dvojice Nauka o slově Aj Vyjmenovaná slova Žák se učí vyjmenovaná slova po obojetných souhláskách b, l, m, p, s, v, z a k nim slova příbuzná Vyjmenovaná slova Prv, HV, Vv Slovní druhy Žák zná slovní druhy ohebné, neohebné Slovní druhy Podstatná jména Žák pozná podstatné jméno, určuje rod, číslo, seznamuje se s pády p.j. Podstatná jména Prv Vlastní jména Žák ví, že vlastní jméno se píše s velkým písmenem Psaní velkých písmen Prv Slovesa Žák pozná sloveso, určuje osobu, číslo a čas. Seznamuje se s jednoduchými a složenými tvary sloves, se zvratnými slovesy a infinitivem Podstatná jména - K412, str. 7 -

8 Rytmus čtení IV. ročník pro žáky s SPU - čtení Nacvičuje techniku správného dýchání a Technika čtení Vl, Př, Aj plynulé četby nejprve na slovech a větách, cvičí čtení se správnou intonací, podpora techniky čtení: -postřehování slabik -čtení delších slov po slabikách aj. Dětská poesie Žák slabikuje říkadla, snaží se dodržovat rytmus Dětská poezie Pohádky, pověsti, bajka Žák přečte krátkou pohádku, bajku či pověst, ví, jaký je mezi nimi rozdíl, snaží se o čtení s porozuměním Pohádky, bajky a pověsti Vl, Př Dětské dobrodružné knížky Žák čte krátkou dobrodružnou literaturu, snaží se o čtení s porozuměním textu Dobrodružná literatura Vl - K412, str. 8 -

9 Abeceda IV. ročník pro žáky s SPU - psaní Žák procvičuje techniku psaní, tvary Psaní abecedy Vl, Př, Aj velkých a malých písmen Opis a přepis textu Žák dle svých individuálních možností opíše či přepíše krátký jednoduchý text Opis a přepis textu Vl, Př, Aj Logické úlohy Žák s pomocí luští křížovky a řeší tajenky Vl, Př, Aj - K412, str. 9 -

10 Vypravování IV. ročník pro žáky s SPU - sloh Žák se dle svých individuálních možností Vypravování Vl, Př umí vyjadřovat vlastními slovy na dané téma Popis Umí popsat osobu, jednoduché předměty a činnosti Popis Dopis, pohled Žák dokáže napsat jednoduchý dopis a pohled Dopis, pohled Aj, Vv, Pč Tvorba novinových článků Žák se učí pracovat s články v novinách či časopisech Novinový článek, zpráva - K412, str. 10 -

11 IV. ročník pro žáky s SPU - mluvnice Nauka o slově Orientuje se ve stavbě slova, věty. Nauka o slově Vyjmenovaná slova Zná všechna vyjmenovaná slova,jejich odvození Vyjmenovaná slova Vl, Př Slovní druhy Žák řadí slova do skupin slovních druhů Slovní druhy Aj Podstatná jména Rozezná mluvnické kategorie podstatných jmen Podstatná jména Slovesa Rozezná sloveso, orientuje se v mluv. kategoriích Žák rozliší větu jednoduchou a souvětí, pozná základní skladebnou dvojici, vytvoří jednoduchou větu podle větného vzorce. Slovesa Věta jednoduchá a souvětí Aj - K412, str. 11 -

12 V. ročník pro žáky s SPU - literární výchova Technika čtení Nacvičuje techniku správného dýchání Technika čtení Vl, Př, Aj a plynulé četby nejprve na slovech a větách, cvičí čtení se správnou intonací, podpora techniky čtení: -postřehování slabik -čtení delších slov po slabikách aj. Rozbor textu Pracuje s textem Práce s textem Vl, Př Divadlo Televize Recituje jednoduchou poezii Snaží se číst krátké texty s porozuměním Vytvoří jednoduchou charakteristiku postavy Žák si všímá ilustrací v knihách Žák se seznamuje s různými literárními žánry Poezie Čtení s porozuměním Charakteristika Dětští ilustrátoři Divadlo Žák se snaží sledovat televizi a kriticky se vyjadřovat k dění ve světě Základy literatury Pozná rozdíl mezi poezií a prózou Rozbor poezie a prózy - K412, str. 12 -

13 V. ročník pro žáky s SPU - psaní Kultura Žák se snaží o plynulý a čitelný Vl, Př, Aj písemného písemný projev vyjadřování Písemné formy Žák napíše krátkou pohlednici a přání Pohlednice, přání Aj úředního styku Výpisy údajů Žák zvládne s pomocí učitele udělat si krátký výpisek z jednoduchého textu Výpisy údajů ze slovníku Vl, Př Zápisy do sešitů Provádí krátké zápisky do školních sešitů Zápisy do sešitů Vl, Př - K412, str. 13 -

14 V. ročník pro žáky s SPU - sloh Reprodukce Žák pracuje s osnovou Osnova Vypravování Žák vypráví s pomocí jednoduché příběhy Vypravování Vl, Př Popis Dopis Žák popisuje jednoduchý předmět, osobu či děj Žák dokáže dle svých možností napsat krátký dopis Popis Dopis Vl, Př Aj Tiskopisy Tvorba novinových článků Žák zvládne s pomocí učitele vyplnit základní tiskopisy Žák pracuje s krátkými jednoduchými články v novinách a časopisech Tiskopisy Práce s textem Aj - K412, str. 14 -

15 Slovo a jeho stavba V. ročník pro žáky s SPU - mluvnice S pomocí rozezná kořen, předponu, Stavba slova příponu a koncovku Vyjmenovaná slova Doplní i/y do slov vyjmenovaných i příbuzných. Vyjmenovaná slova Předložky a předpony Definuje rozdíl mezi předložkou a předponou Předložky s,z, předpony s-, z-, vz- Skupiny bě/bje, vě/vje, pě, mě/mne S pomocí doplňuje skupiny bě/bje, vě/vje, pě, mě/mne Tvarosloví S pomocí zvládá slovní druhy Slovní druhy Skupiny bě/bje, vě/vje, pě, mě/mne S pomocí určuje pád, číslo, rod a vzor podstatných jmen Snaží se rozlišovat druhy přídavných jmen, s pomocí skloňuje přídavná jména Časuje slovesa Mluvnické kategorie podstatných jmen Přídavná jména Slovesa - K412, str. 15 -

16 Skladba S pomocí určuje základní větné členy Základní větné členy Snaží se správně definovat shodu podmětu s přísudkem a doplnit i/y Definuje větu jednoduchou a souvětí Shoda podmětu s přísudkem Věta jednoduchá a souvětí Vl, Př Spojuje věty v souvětí Spojování vět v souvětí Vl, Př, Aj - K412, str. 16 -

17 Konkretizace ŠVP pro výuku jazyka českého a literatury v ročníku tříd pro žáky s SPU s důrazem na činnostní učení: 6. ročník Mluvnice: Základy lingvistiky Orientuje se v jazykových příručkách Opakování učiva 5. ročníku Celoročně: Opakování pravopisu slovních druhů, větných členů, vět jednoduchých (příp. souvětí) Ukázky spisov. a nespisov. jazyka, útvarů národního jazyka Redukce učiva: Souvětí příp. vynechat, zjednodušovat Hláskosloví Ovládá hláskosloví Zvuková stránka jazyka opakování hlásek, členění zdvojených souhlásek pauzy, důrazy, tempo, přízvuk Antika (řečtí filosofové, básník Homér atd.) Řecké báje (př. Daidalos a Ikaros) Písmo (latinka) Starý zákon, křesťanskožidovská tradice, církev (př. David a Goliáš Vánoce, slunovrat, pohanské zvyky x křesťanství Kultura jazykového projevu prolíná všemi předměty. Praktické využití při nácviku čteného projevu, básní, divadelní hry. - K412, str. 17 -

18 Skladba Skladba a tvarosloví Rozliší základní a rozvíjející větné členy Pochopí rozdíl mezi slovními druhy a větnými členy i jejich vzájemnou podmíněnost věta jednoduchá (základní větné členy, rozvíjející větné členy) Určování rozvíjejících vět. členů, grafické znázorňování věty jednoduché Redukce učiva: Jen jednoduché typické příklady, vynechat doplněk, přístavek. druhy slov, podst. jm. konkrétní, abstraktní, pomnožná, hromadná, látková, podst.jm.obecná a vlastní. -skloňování jmen v regionu -využití vánočních svátků -doplňovací hry (doplnit sl. druhy, určit obecné pojmy apod.). -tabulky Jen souvětí podřadné (stačí poznat v. hlavní a vedlejší) Jména konkrétní abstraktní atd. Provázanost s ostatními předměty. Téma Vánoc D/pohané, křesťané, OV, RV rodinné svátky, finanční rozpočet /+M/ - K412, str. 18 -

19 Tvarosloví a pravopis: 1. podstatná jména Pozná slovní druhy. Pochopí princip kinetického pravopisu procvičování podle vzorů -hra: určování podst. jmen dle významu a počátečního písmene -jednoduché, typické příklady, stálé opakování Redukce učiva: Jen typické příklady 2. přídavná jména Zná druhy a vzor přídavných jmen - Přídavná jména vzory, druhy stupňování určování dle vzorů - pravopis příd. jmen procvičování - pravopis jmenných tvarů (stručně) - využívání přípon pro stupňování Redukce učiva: Obtížné učivo, proto jen typická běžná slova, omezit nepravidelné stupňování. - K412, str. 19 -

20 3. zájmena Rozlišit druhy zájmen Zájmena, druhy, vzory, zájmena ten, náš -slovník,vyhledávání zájmen v textu orientační skloňování zájmen ukazovacích a přivlastňovacích -tabulky Redukce učiva: Pouze poznávání druhů zájmen - 4. číslovky Rozezná druhy číslovek Číslovky - doplňovací cvičení Redukce učiva: Rozlišování druhů číslovek (orientačně), 5. slovesa Bezpečně pozná slovesa. Upevní si znalosti mluvnických kategorií u sloves. Rozliší tvaroslovnou kategorii sloveso od skladebné kategorie přísudek. mluvnické kategorie číslovek Přesné vyjadřování, praktické použití slovesných tvarů Redukce učiva: Soustavné stručné opakování slovesných kategorií Souhrnné opakování Souhrnná opakovací cvičení. Redukce učiva: Opakování sloves. kategorií. - K412, str. 20 -

21 Sloh: Vypravování Plynule vypravuje příběh Vypravování časová posloupnost, osnova Ústní cvičení. Jednoduchá vypravování (ústně, písemně). Hry: vypr. na dané téma v urč. čase Redukce učiva: jednoduché příběhy, nedbat na pravopis, důležitá logika, smysl Popis Dokáže popsat věc a prostředí Popis budovy, bytu, krajiny, děje, pracovního postupu. -zpracování popisu -rozdíl mezi popisem a vypravováním-sloh. práce Zpráva, oznámení, objednávka, inzerát Orientuje se ve zprávách, oznámeních, objednávkách a inzerátech (dle osnovy) Zpráva a oznámení -výstřižky z novin -rozlišení sestavování zpráv a oznámení Objednávka, inzerát. D-příběhy z řeckých bájí Návaznost na Z, PŘ, D, OV, RV /popis krajiny, bitvy, bytu, režim dne/ OV, RV svatby, pohřby, kulturní podniky - K412, str. 21 -

22 Výpisky, výtah Vypracuje výtah a výpisky Výpisky, výtah -noviny, inzertní rubriky sestavování objednávek a inzerátů Výpisky výtah -samostatně výpisky z odborného textu -samostatně výtah -rozdíl mezi výpisky, výtahem a osnovou Důležité pro efektivitu učení soustavně opakovat Redukce: Vybírat kratší texty Dopis Sestaví soukromý a úřední dopis Dopis osobní, úřední -psaní dopisů různým adresátům -příp. dopis jako slohový úkol Redukce učiva: Důraz na formu dopisu, odstavce, Stylistika, přehled Rozliší stylistické útvary oslovení. Projevy mluvené a psané, shrnutí učiva -rozlišování jednotlivých slohových útvarů na praktických ukázkách Praktické využití při přípravě na vyučování. Umění učit se důležité pro všechny předměty. OV, RV volba povolání, kontakt s firmou Spolupráce s dramatickou výchovou praktický výcvik - K412, str. 22 -

23 Literatura: Báje, pověsti Pozná báji a pověst Báje a pověsti (řecké báje, král Artuš, Starý zákon) -interpretace ukázek (čtení, vypravování dle osnovy) -samostatná domácí četba -orientace v knihovně, encyklopedie, časopisy -besedy o četbě Redukce učiva: Kratší ukázky, využití čítanky pro dyslektiky III. Pohádky, pověsti Pochopí rozdíl mezi bájí, pověstí a pohádkou Pohádky a pověsti -sestavování osnov -vypravování dle osnov -pamětné učení (úryvky básní) Redukce učiva: Důraz na českou literaturu Bajky Uvědomí si specifiku bajek Bajky -rozlišení lyriky a epiky, alegorie -základní literární pojmy na ukázkách textů Redukce učiva: Opakování dosud probraných liter. Žánrů Vztahy s D, Z, PŘ učivo o Řecku, Římu /Artuš, Keltové, Židé, zeměpisná orientace, přírodní podmínky. Celoročně: Společná četba E. Štorch : Lovci mamutů /D/ D, Z staré Řecko, Rusko, Francie otroctví, absolutismus - K412, str. 23 -

24 Literatura pro děti Poznává některé autory literatury pro mládež z jejich děl Příběhy o nás a pro nás próza českých a světových autorů pro děti, dětský hrdina. -shrnutí základních literárních pojmů, sestavení přehledů, tabulek, vyhledávání pojmů v encyklopediích Redukce učiva: stručné kratší ukázky Propojení s OV, RV kladný dětský hrdina - K412, str. 24 -

25 7. ročník: Mluvnice Opakování tvarosloví, skladby a pravopisu Stručně sumarizuje základní poznatky z mluvnice a pravopisu Opakování učiva 6.tř., tvary ohebných slov, psaní velkých písmen, zájmeno jenž. Kvačková, Opakujeme češtinu v 7.roč., Nová škola -slovní druhy, vyhledávání v textu -procvičování, skloňování a časování -určování slovesných kategorií -procvičování a ověřování správného psaní velkých písmen -doplňovací cvičení Redukce učiva: Celoroční opakování pravopisu, tvarosloví jednoduchých příkladů skladebného rozboru. Brno rodné město, město ve kterém žijeme Spisovná čeština, obecná čeština, nářečí Brno vliv německé menšiny (brněnský dialekt) Spisovatelé se vztahem k Brnu a Moravě (V. Nezval, S. K. Neumann, O. Mikulášek ) Pověsti o Brně (př. O krokodýlovi ) Jazyková kultura je trvale přítomna při výuce všech předmětů - K412, str. 25 -

26 Slovesa Příslovce Tvarosloví Skladba Opakuje a dále doplňuje poznatky o slovesech a příslovcích Zná slovní druhy a mluvnické kategorie Chápe stavbu a členitost věty jednoduché Určí základní a rozvíjející větné členy Slovesný rod činný a trpný, příslovce, příslovečné spřežky -převádění sloves do trpného a činného rodu -stupňování příslovcí -nahrazování příslovcí s opačným významem Redukce učiva: Stálé zjednodušené opakování typických příkladů, příslovečné spřežky jen orientačně Rozlišování neohebných slov, tvarosloví opakování -tabulky -vyhledávání v textu -slovník JČ Redukce učiva: Zjednodušený přehled Skladba věty dvojčlenné a jednočlenné základní větné členy - K412, str. 26 -

27 Význam slova a jeho obměny věty jednoduché Rozezná slova jednoznačná a mnohoznačná Rozvíjející větné členy -určování vět jednočlenných a dvojčlenných -vyhledávání a určování větných členů Redukce učiva: vynechat doplněk Rozlišování hlavní a vedlejší věty, druhy vedlejších vět -používat názoru = grafické znázornění -používání prostředků charakteristických pro jednoduché věty -nahrazování větných členů vedlejšími větami -vyhledávání spojovacích výrazů Redukce učiva: Jednoduché příklady, stále tytéž opakovat. Nauka o významu slov synonyma, odborné názvy -slovník spisovné češtiny Redukce učiva: Stručný přehled, možno vynechat odborné názvy M, F, PŘ jednoznačný význam odborných názvů - K412, str. 27 -

28 Tvoření slov Zvládne způsoby tvoření slov Nauka o tvoření slov. Souhrnné opakování -hry: vyhledávání názvů osob, zvířat, věcí, měst apod. -odvozování -rozlišování zkratek a zkratkových slov Redukce učiva: jednoduchý přehled. Typické příklady - K412, str. 28 -

29 Sloh Popis Žádost, výtah, pozvánka, vyhláška, životopi Vypravování Literatura Literární druhy a žánry Rozezná slohotvorné činitele důležité při popisu Rozliší slohové utvary Osvojí si projev mluvený a psaný, pochopí rozdíly Rozlišujeme báje, eposy, balady, pohádky a pověsti Popis uměleckých děl, pracovních postupů odborné názvy v popisu -obohacování slovní zásoby (příd. jména, příslovce) využití při popisu Redukce učiva: Jednoduché, kratší texty Vypravování - scény ze hry a film. ukázky z literatury - opakování slohových útvarů - jednoduchý přehled v sešitě - rozlišení na základě ukázek Opakování liter.teorie a dějin literatury, báje a eposy, balady -orientace v knihovně -interpretace ukázek -pamětné učení (úryvky) Redukce učiva: stručné ukázky, přehled české literatury Využití výtahu pro osvojování zvláště obtížné látky /např. MF, PŘ, cizí jazyky../ D husitství, 15. stol., pobělohorská situace české literatury/ Celoroční společná četba: Jirásek, Alois : Staré pověsti české /D, OV/ - K412, str. 29 -

30 Různé příběhy Česká literatura do národního obrození Seznámí se s ukázkami literatury historické, vzpomínkové, sci-fi Osvojí si stručný přehled české literatury do počátky 19.. století Příběhy slavných, příběhy z historie, vědeckofantastické příběhy -individuální četba -výrazné čtení -vypravování podle osnovy Redukce učiva: Využití krátkých textů z Čítanky pro dyslektiky IV. Detektivní příběhy Je-li píseň básní Příběhy o nás a pro nás, shrnutí poznatků -práce s encyklopediemi a časopisy -dle ukázek rozlišit lyriku, epiku, lyrickoepické žánry -praktické konkrétní poznání formy básně (rým, rytmus, verš, strofa) Redukce učiva: Jen stručný přehled. Zpřehlednit vývoj české literatury - K412, str. 30 -

31 8. ročník Mluvnice Pravopis Tvarosloví a skladba Zopakuje si a upevní pravopisné pravidla Upevňuje znalosti o slovních druzích, větných dvojicích, větách jednoduchých a souvětí Opakování učiva 7.roč., opakování pravopisu, věta jednoduchá -doplňovací cvičení -procvičování a ověřování správného psaní -pravidla českého pravopisu -slovník spisovné češtiny Redukce učiva: Celoroční opakování pravopisu, tvarosloví a skladby. Elektrárna energie, životní prostředí (ekologie) Spisovatelé oslavující, kritizující a varující před moderními vynálezy (př. J. Verne, V. Nezval, K. Čapek ) Energetické zdroje a sociální otázky (př. P. Bezruč, J. Wolker ) Slohová témata (př. atomová elektrárna, tepelná el., energie zdroje nepoškozující životní prostředí, čistá voda ) Kultura jazykového projevu prolíná všemi předměty ZŠ - K412, str. 31 -

32 Druhy vět Pravopis Rozpozná věty oznamovací, tázací, přací a zvolací, věty kladné a záporné Rozliší větné členy rozvíjející a věty v souvětí. Zvládne pravopis přímé řeči Souvětí -grafické znázornění -určování významového poměru mezi v.hlavními v souvětí souřadném -vyhledávání spojovacích výrazů Souvětí -využití přehledu souvětí podřadného Zápor -procvičování záporu (formou hry) Redukce učiva: Jednoduché, typické příklady. Vynechat v.v.podmětné, přísudkové, doplňkové Interpunkce ve větě jednoduché a souvětí Pořádek slov -oddělování vedlejších vět vložených do vět hlavních Tvoření slov Ovládá způsoby tvoření slov v češtině Nauka o tvoření slov Slova přejatá -procvičování různých způsobů tvoření slov -výslovnost a psaní přejatých slov Redukce učiva: Zjednodušit AJ, NJ, FRJ, RJ možnost srovnání s cizími jazyky - K412, str. 32 -

33 Souhrnné opakování Popis Získá přehled o české mluvnici. Zvládne obecný přehled o jazyce Pozná charakteristiku literární postavy a rozlišuje popis prostý, charakteristiku a líčení Tvarosloví -práce se slovníky Slovanské jazyky -vých.využití ukázek slovanských jazyků Útvary českého jazyka a jazyková kultura -rozlišování spis.jaz.obecné češtiny a nářečí Redukce učiva:seznámení s učivem slovesné třídy, stručný přehled, jen typické jednoduché příklady Charakteristika -zjišťování použitých prostředků Redukce učiva: Krátké ukázky char.liter. postavy Subjektivně zbarvený popis líčení -zpracování osnovy popisu příp. líčení -výběr vhodných jazykových prostředků Redukce učiva: Zopakovat popis, líčení stručně Návaznost na Z, D slovanské osídlení, příbuznost zeměpisná, historická, kulturní a jazyková D, OV, Z charakteristiky spisovatelů různých národů a jejich literárních postav se vztahem k vlasti, lidstvu, pokroku, přírodě, vztah k lide, dětem.. /př. B. Němcová : Babička, Čapek, K. : Dr. Galén, Verne, J. : kap. Nemo / - K412, str. 33 -

34 Výtah, výklad, úvaha Projevy mluvené a psané Souhrnné poznatky Umí prakticky použít výtah z textu pro samostudium. Zná stavbu výkladu a úvahy Chápe rozdíly mezi mluveným a psaným projevem Umí rozlišit stylistické útvary Výtah, výklad -výtah z učební látky jiného předmětu Úvaha -jednoduchá úvaha, uplatnění vlastních zkušeností, názorů a postojů Proslov -praktická mluvní cvičení Publicistické útvary -využití tisku Souhrnné poučení o slohu Redukce učiva: stručný přehled Výtah využití pro studium v ostatních předmětech ZŠ D, OV mluvní dovednosti /diskuse demokracie, parlament, Masaryk /, kultivovaný projev užitečný ve všech předmětech. Příspěvky do školního časopisu. Literatura Literární útvary Upevní si základní poznatky z literární teorie Opakování historie české literatury do národního obrození -příklady lidové slovesnosti -kroniky, Hus, Komenský Redukce učiva: Stručný přehled - K412, str. 34 -

35 Historie české literatury na pozadí literatury světové Národní obrození Drama Chápe příčiny, cíle a význam národního obrození Orjentuje se v českém a světovém dramatu Renesance u nás a ve světě (spolupráce s Vv a D) -literární žánry a formy Redukce učiva: Krátké ukázky z naší a světové literatury Romantismus (Puškin, Dickens, Mácha, Hugo) -lyrika, epika Redukce učiva: Důraz na české nár.obrození. Stručně příčiny, význam Národní obrození, rok 1848 v literatuře, literatura 2.pol. 19.stol. - encyklopedie - audionahrávky - ukázky dramatu, monolog, dialog Spolupráce s VV a D Rozdíl mezi gotikou a renesancí /stavby, malíři, sochaři/, nákresy hl. znaků D, OV, RV, Z celoroční četba, Němcová, B. : Babička OV, D, - úloha českého divadla v národním obrození, vznik Národního divadla Literatura 19. a poč. 20. století Redukce učiva: Velmi stručný přehled, krátké ukázky Básníci přelomu století (Šrámek, Bezruč, Verlaine) -rozbor básně (obsah, forma) Redukce učiva: Stručně, ale přehledně doplnit mezery v čítance týkající se české literatury - K412, str. 35 -

36 Různé literární žánry Pochopí stupně vývoje českého písemnictví Zopakuje si svoje poznatky o nejrůznějších literárních druzích a žánrech a osvojí si je -interpretace úryvku básně -čtení s porozuměním Humor v literatuře -výrazné čtení Písňové texty, literární scénáře (V+W, Suchý, Svěrák aj.) -hlavní vývojová období české a světové literatury Sci-fi literatura Válečná literatura Cestopisy Divadelní hry -domácí četba -přiřazování textu k literárnímu žánru Kultura jazykového projevu, správné užití spisovné a obecné češtiny v hodinách učivo propojeno s ostatními předměty - K412, str. 36 -

37 9.ročník: Mluvnice Pravopis, hláskosloví, tvarosloví, skladba. Obecné pojmy o jazyce. Zorientuje se stručně v mluvnickém učivu ZŠ Opakování učiva 8.ročníku Hláskosloví Stavba a tvoření slov -doplňovací cvičení -grafické znázornění stavby vět a souvětí -slovníky Redukce učiva: Celoroční opakování pravopisu, tvarosloví, skladby. Vynechání složitých souvětí 1.pol.:Blažek, Přehled učiva českého jazyka základní školy, Nová škola 2.pol.: Janáčková, Šichová, Zvládáš českou mluvnici?, Nová škola Já a Evropa Český jazyk jazyk národní, slovanský, indoevropský Evropa evropanství (antika, judaismus, křesťanství, islám multikulturní soužití) Evropské a české tradice - hrdinství: (př. Roland, Cid, Žižka, Hus ), demokracie a svoboda (řecká demokracie, odkaz francouzská revoluce, socialistické hnutí ) - K412, str. 37 -

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4. Učební osnovy 4.1. Jazyk a jazyková komunikace Obsah se realizuje ve vzdělávacích oborech Český jazyk a literatura, Cizí jazyk a Další cizí jazyk. 4.1.1. Český jazyk A) Charakteristika vzdělávací oblasti

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Jazyk a jazykové komunikace Český jazyk a literatura Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Český jazyk a literatura je

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura se realizuje

Více

Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3

Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3 1 OBSAH Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3 2. Charakteristika školy 4 2.1. Úplnost a velikost školy 4 2.2. Vybavení školy.. 4 2.3. Charakteristika pedagogického sboru... 4 2.4. Dlouhodobé projekty, mezinárodní

Více

5. Učební osnovy. Český jazyk a literatura. Charakteristika vyučovacího předmětu

5. Učební osnovy. Český jazyk a literatura. Charakteristika vyučovacího předmětu 5. Učební osnovy Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Jazyková výchova. Ročník: Prima TVAROSLOVÍ A PRAVOPIS - OPAKOVÁNÍ. Očekávané výstupy ZV RVP

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Jazyková výchova. Ročník: Prima TVAROSLOVÍ A PRAVOPIS - OPAKOVÁNÍ. Očekávané výstupy ZV RVP Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Jazyková výchova Ročník: Prima TVAROSLOVÍ A PRAVOPIS - OPAKOVÁNÍ určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je ve správných tvarech ve svém mluveném

Více

II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia

II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia Platnost dokumentu od 1. 9. 2009 Obsah 1. Učební plán... 4 2. Začlenění průřezových témat... 6 3.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA OTEVŘENÉ KOMUNIKACE DALŠÍ KROK Dodatek k ŠVP Škola otevřené komunikace č.j. 177/06 platnému od 1.9.2006, tento dodatek vstupuje v platnost 1.9.2013

Více

UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ

UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ Obsah: ČESKÝ JAZYK 3 CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA 21 ANGLICKÝ JAZYK 25 KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE 35 DRUHÝ CIZÍ JAZYK 39 NĚMECKÝ JAZYK 41 FRANCOUZSKÝ JAZYK 52 RUSKÝ JAZYK 59 MATEMATIKA

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1. VZDĚLÁVACÍ OBOR ČESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK: Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ 76 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 9 8 + 1 7

Více

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy JAZYKOVÁ VÝCHOVA Ţák rozeznává deset slovních druhů rozezná ohebná a neohebná slova určí slovní

Více

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola 1 Učební osnovy 1.1 Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání a jazyková kultura patří k

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Obor: Předmět: Charakteristika předmětu český jazyk a literatura 2. stupeň Obsah předmětu vychází ze vzdělávacího oboru v rámci vzdělávací oblasti Jazyk a

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 53 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 9 8 + 1 7

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Brána do ţivota

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Brána do ţivota Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Brána do ţivota Základní školy, Uherský Brod, Mariánské náměstí 41, okres Uherské Hradiště VZDĚLÁVACÍ OBLASTI Obsah JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE...3 Český

Více

Očekávaný výstup z RVP Školní výstup Učivo Průřezová témata, projekty

Očekávaný výstup z RVP Školní výstup Učivo Průřezová témata, projekty 2. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník:6. Očekávaný výstup z RVP Školní výstup Učivo Průřezová témata, projekty - správně třídí slovní

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu.

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu. vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

GYMNÁZIUM DR. KARLA POLESNÉHO ZNOJMO, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 4. Školní vzdělávací program

GYMNÁZIUM DR. KARLA POLESNÉHO ZNOJMO, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 4. Školní vzdělávací program 1 GYMNÁZIUM DR. KARLA POLESNÉHO ZNOJMO, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 4 Školní vzdělávací program 2 Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 2.1. Velikost školy 2.2. Vybavení školy 2.3. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola Červený Kostelec, Lhota OBSAH: 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Základní údaje o škole 1.3. Zřizovatel školy 1.4. Organizační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA (pro nižší stupeň víceletého gymnázia) 79-41-K/81 Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika školy III. Charakteristika ŠVP Zaměření školy Profil absolventa Organizace

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. Český jazyk a literatura. Oblast zahrnuje vyučovací předměty:

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. Český jazyk a literatura. Oblast zahrnuje vyučovací předměty: ZŠHM Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČJ69 Oblast zahrnuje vyučovací předměty: Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

ŠVP Gymnázium Žatec od 1.9.2014 nižší stupeň osmiletého studia GYMNÁZIUM

ŠVP Gymnázium Žatec od 1.9.2014 nižší stupeň osmiletého studia GYMNÁZIUM od 1.9.2014 nižší stupeň osmiletého studia ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání GYMNÁZIUM GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE aktualizace září 2014 1 od 1.9.2014 nižší

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BOBROVÁ SVĚT SE OTEVÍRÁ PŘIPRAVENÝM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BOBROVÁ SVĚT SE OTEVÍRÁ PŘIPRAVENÝM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BOBROVÁ SVĚT SE OTEVÍRÁ PŘIPRAVENÝM PŘÍLOHA č.1 VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM PO- STIŽENÍM OBSAH 1. Úvod... 2 2. Učební plán ŠVP pro žáky s lehkým

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Co se v Mládí naučíš rozšířená výuka jazyků 3. verze platná od 1. září 2013 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DODATEK č. 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBICKO, příspěvková organizace ZÁBŘEŽSKÁ 143, DUBICKO Obsah 1. Dodatek k ŠVP ZV č. 1, základní údaje 3 2.

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové

Více