Český jazyk a literatura pro žáky s SPU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4.1.2. Český jazyk a literatura pro žáky s SPU"

Transkript

1 Český jazyk a literatura pro žáky s SPU A) Charakteristika předmětu Tato vzdělávací oblast zaujímá ve výchovně vzdělávacím procesu žáků s poruchami učení stěžejní postavení. Žáka vybavuje takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožňují správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a účinně uplatňovat i prosazovat výsledky svého poznávání. Dovednost získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura jsou důležité pro úspěšné osvojování poznatků i v dalších oblastech vzdělávání. Při realizaci daného oboru se vytvářejí předpoklady k efektivní mezilidské komunikaci tím, že se žáci učí interpretovat své reakce a pocity tak,aby dovedli pochopit svou roli v různých komunikačních situacích a aby se uměli orientovat při vnímání okolního světa i sebe sama. Ze všech cílů se dostává do popředí kladný vztah k mateřskému jazyku ve všech jeho podobách a také snaha získat nové poznatky prostřednictvím jazyka. Vychází se z individuálních schopností a možností žáků. Ve ročníku je rozdělen do tří složek: - Komunikační a slohové výchova - Jazyková výchova - Literární výchova Ve 3.-5.ročníku je navíc Psaní Komunikativní a slohová výchova: Žák se učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, soustavné procvičování techniky čtení na kratších textech vede postupně k získávání dovednosti číst s porozuměním jednoduché texty. Žák se snaží prostřednictvím dodržování tvarů a velikosti písma o kultivovaný písemný projev v rámci svých možností, učí se také kriticky se vyjadřovat k různým událostem a situacím. Jazyková výchova: Žák získává vědomosti a dovednosti potřebné k osvojení spisovné podoby českého jazyka. K tomu však vyžaduje delší časové období, využití speciálních pomůcek a metod. Literární výchova: Žáci si procvičují techniku čtení, postupně si rozvíjí dovednost čtení s porozuměním na jednoduchých krátkých textech. Učí se také formulovat vlastní názory o přečteném díle. Psaní Žáci si osvojují správné tvary psací i tiskací podoby písma, pracují na reedukačních cvičeních pro uvolnění ruky, zrakovou a sluchovou diferenciaci, pravolevou orientaci atd. Vzdělávání v českém jazyce je zaměřeno na: - chápání jazyka jako historického jevu, v němž se odráží historický a kulturní vývoj národa - osvojení mateřského jazyka coby nástroje celoživotního vzdělávání a rozvoji osobního a kulturního bohatství - K412, str. 1 -

2 - vnímání jazyka k získávání a předávání informací, k vyjádření potřeb i prožitků a ke sdělování názorů - zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace - získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu jako prostředku prosazení sebe sama - individuální prožívání slovesného uměleckého díla, ke sdílení čtenářských zážitků, k rozvíjení pozitivního vztahu k literatuře, k jejímu emocionálnímu a estetickému vnímání B) Klíčové kompetence Cílem výuky je: - osvojení spisovné podoby českého jazyka - používání formální stavby jazyka při psaní a mluvení - rozvoj čtenářských dovedností, poznání základních literárních žánrů a formulování vlastních názorů o přečteném Tohoto cíle je však možné dosáhnout především používáním reedukačních metod nápravy podle stupně poruchy a její specifikace na dyslexii pravo či levohemisférovou U žáků s SPU rozvíjíme klíčové kompetence těmito postupy: Kompetence k učení: - zvládnutí dovednosti učit se = soustavným procvičováním a zdokonalováním postupných kroků vedoucích k vytvoření, pochopení, upevnění a zapamatování si učiva např. tímto postupem: - prvotní přečtení textu, stručné zopakování o čem text je - opětovné přečtení textu podtržení či vypsání hlavních myšlenek případně namluvení na audiokazetu, jejich zopakování vlastními vyjadřovacími prostředky ( svými slovy ) - čtení a učení se již jen oněch podtržených či vypsaných myšlenek (poznatků) a jejich zapamatování - při neporozumění přečtenému nebát se otázat učitele, spolužáků apod. opětné přečtení textu se snahou po pochopení a vyjádření svými slovy - výsledkem je zvládnutí učiva (naučení se) a pochopení toho, že trvalé osvojení poznatků je výsledkem neustálého opakování. Kompetence k učení vede žáka k úctě k duševní práci, k duševním výkonům a k poznání, že učení se vyplatí. K procvičování správného postupu při učení využít všech možností učiva mluvnice, slohu a literatury. Kompetence k řešení problémů - na základě poznatků řeší úkoly samostatně nebo ve skupině - v případě neúspěchu se nebojí spolupracovat s učitelem a ostatními členy žákovské skupiny - učí se napravovat chyby Kompetence komunikativní - získá na základě samostatné interpretace textů, nácvikem diskuse - přehrává si a řeší drobné dramatické situace v literární a slohové výchově - K412, str. 2 -

3 - v dramatické výchově vypracovává, reakce a jednání v situacích - správné reakce musí předcházet pozorné naslouchání Kompetence sociální a personální - procesem výchovy a vzdělávání se učí respektu k jiným názorům, obhájení svých názorů, toleranci k postižení druhých - zvládá hodnocení vlastní, ostatní hodnotí podle schopností, přístupu k úkolům a výsledkům práce - naučí se kooperovat s ostatními, dokáže se soustředit na úkol, neobává se projevit své pocity a nálady Kompetence občanské - osvojí si obsah Masarykova hesla, že demokracie je diskuse - umí vyjádřit a obhájit své názory, respektuje názory jiných - pochopí, že v demokracii má občan povinnost dodržovat zákony, ale zároveň svobodu zákony kritizovat a měnit je - respektuje rozdíly mezi lidmi, odmítá xenofobii, rasismus a násilí - ví, co znamená pojem občan = aktivní, samostatně uvažující, činný, angažovaný a informovaný člověk znající svá občanská práva i povinnosti - uvědomuje si národní tradice, české kulturní dědictví, rozdíl mezi vlastenectvím a nacionalismem příp. šovinismem - chápe nezbytnost spolupráce v rámci Evropy a světa Kompetence pracovní - dokáže samostatně pracovat s učebnicí a ostatními příručkami - dodržuje stanovená kritéria, má pocit zodpovědnosti za splnění individuálního i společného úkolu - chápe rozdíl mezi duševní a fyzickou prací a váži si obou Tématické plány učiva učební látku rozvrhují v časové posloupnosti. Materiál Redukce učiva provádí časové rozvržení učiva v jednotlivých ročnících dyslektických tříd s přihlédnutím k: - pomalejšímu tempu vyučování v dyslektických třídách - obecným a individuálním zvláštnostem žáků se specifickými vývojovými poruchami učení a chování - povinnostem učitele, vyplývajících z potřeb depistáže (čtecí kvocient, dysortografický přepis, opis, diktát), reedukace a relaxace - nutnosti zestručnění, zjednodušení, přesunu obtížnějšího učiva do vyšších ročníků, případnému vynechání učiva. - K412, str. 3 -

4 C) Obsah učiva III. ročník pro žáky s SPU : čtení Rytmus čtení Nacvičuje techniku správného dýchání a Technika čtení Prv plynulé četby nejprve na slovech a M větách, cvičí čtení se správnou intonací, Aj podpora techniky čtení: -postřehování slabik -čtení delších slov po slabikách aj. Dětská poezie Žák se učí číst a recitovat krátké verše Recitace Pohádky, pověsti Žák čte krátké pohádky a pověsti, učí se číst s porozuměním Dětská beletrie Prv Bajka Žák ví, co je základem bajky, rozeznává kladné a záporné vlastnosti Dětská beletrie Knížky s dětským nebo zvířecím hrdinou Žák čte krátké texty, učí se číst s porozuměním Dětská beletrie Dětské dobrodružné knížky Žák se seznámí s dobrodružnou literaturou, čte krátké texty s důrazem na porozumění Dětská beletrie - K412, str. 4 -

5 III. ročník pro žáky s SPU: psaní Abeceda Žák má osvojenou techniku psaní a Abeceda Aj, Prv, M jednoduché tvary písmen, u složitějších tvarů písmen velké a malé abecedy využívá tabulku Adresa Umí napsat svou adresu Adresa Prv Psaní číslic Žák má osvojenou techniku psaní tvarů číslic Číslice M Opis a přepis textu Žák se učí správně opsat a přepsat krátký text, může využít pomocnou tabulku s abecedou Opis a přepis Prv, Aj Přísloví Žák se seznámí s příslovím Přísloví ČJ čtení, Vv Logické úlohy Žák s pomocí doplňuje slova Rébusy, křížovky, doplňovačky, osmisměrky,šifry Prv, M, Aj - K412, str. 5 -

6 III. ročník pro žáky s SPU: sloh Vypravování Žák s pomocí vypravuje příběh podle Vypravování Prv osnovy, učí se sestavit jednoduchou osnovu Formy společenskéh o styku Žák umí napsat adresu, zvládá napsat krátké přání a dopis. Učí se vyplňovat složenku a podací lístek Vyplňování tiskopisů Aj Rozhovor, telefonování Žák užívá jednoduchých výrazových i nonverbálních prostředků při komunikaci Komunikace Aj Prv Popis Žák zvládne popsat jednoduchou věc, zvíře, postavu a děj Popis Prv - K412, str. 6 -

7 III. ročník pro žáky s SPU: mluvnice Věta a souvětí Žák rozezná větu jednoduchou s souvětí Větné celky Druhy vět Skladební dvojice, nauka o slově Žák pozná druh vět, v písmu rozeznává interpunkční znaménka Žák rozpozná ve větě jednoduché podmět a přísudek, žák vytváří slova nadřazená, podřazená, jednoznačná, mnohoznačná Určování druhů vět Základní skladebná dvojice Nauka o slově Aj Vyjmenovaná slova Žák se učí vyjmenovaná slova po obojetných souhláskách b, l, m, p, s, v, z a k nim slova příbuzná Vyjmenovaná slova Prv, HV, Vv Slovní druhy Žák zná slovní druhy ohebné, neohebné Slovní druhy Podstatná jména Žák pozná podstatné jméno, určuje rod, číslo, seznamuje se s pády p.j. Podstatná jména Prv Vlastní jména Žák ví, že vlastní jméno se píše s velkým písmenem Psaní velkých písmen Prv Slovesa Žák pozná sloveso, určuje osobu, číslo a čas. Seznamuje se s jednoduchými a složenými tvary sloves, se zvratnými slovesy a infinitivem Podstatná jména - K412, str. 7 -

8 Rytmus čtení IV. ročník pro žáky s SPU - čtení Nacvičuje techniku správného dýchání a Technika čtení Vl, Př, Aj plynulé četby nejprve na slovech a větách, cvičí čtení se správnou intonací, podpora techniky čtení: -postřehování slabik -čtení delších slov po slabikách aj. Dětská poesie Žák slabikuje říkadla, snaží se dodržovat rytmus Dětská poezie Pohádky, pověsti, bajka Žák přečte krátkou pohádku, bajku či pověst, ví, jaký je mezi nimi rozdíl, snaží se o čtení s porozuměním Pohádky, bajky a pověsti Vl, Př Dětské dobrodružné knížky Žák čte krátkou dobrodružnou literaturu, snaží se o čtení s porozuměním textu Dobrodružná literatura Vl - K412, str. 8 -

9 Abeceda IV. ročník pro žáky s SPU - psaní Žák procvičuje techniku psaní, tvary Psaní abecedy Vl, Př, Aj velkých a malých písmen Opis a přepis textu Žák dle svých individuálních možností opíše či přepíše krátký jednoduchý text Opis a přepis textu Vl, Př, Aj Logické úlohy Žák s pomocí luští křížovky a řeší tajenky Vl, Př, Aj - K412, str. 9 -

10 Vypravování IV. ročník pro žáky s SPU - sloh Žák se dle svých individuálních možností Vypravování Vl, Př umí vyjadřovat vlastními slovy na dané téma Popis Umí popsat osobu, jednoduché předměty a činnosti Popis Dopis, pohled Žák dokáže napsat jednoduchý dopis a pohled Dopis, pohled Aj, Vv, Pč Tvorba novinových článků Žák se učí pracovat s články v novinách či časopisech Novinový článek, zpráva - K412, str. 10 -

11 IV. ročník pro žáky s SPU - mluvnice Nauka o slově Orientuje se ve stavbě slova, věty. Nauka o slově Vyjmenovaná slova Zná všechna vyjmenovaná slova,jejich odvození Vyjmenovaná slova Vl, Př Slovní druhy Žák řadí slova do skupin slovních druhů Slovní druhy Aj Podstatná jména Rozezná mluvnické kategorie podstatných jmen Podstatná jména Slovesa Rozezná sloveso, orientuje se v mluv. kategoriích Žák rozliší větu jednoduchou a souvětí, pozná základní skladebnou dvojici, vytvoří jednoduchou větu podle větného vzorce. Slovesa Věta jednoduchá a souvětí Aj - K412, str. 11 -

12 V. ročník pro žáky s SPU - literární výchova Technika čtení Nacvičuje techniku správného dýchání Technika čtení Vl, Př, Aj a plynulé četby nejprve na slovech a větách, cvičí čtení se správnou intonací, podpora techniky čtení: -postřehování slabik -čtení delších slov po slabikách aj. Rozbor textu Pracuje s textem Práce s textem Vl, Př Divadlo Televize Recituje jednoduchou poezii Snaží se číst krátké texty s porozuměním Vytvoří jednoduchou charakteristiku postavy Žák si všímá ilustrací v knihách Žák se seznamuje s různými literárními žánry Poezie Čtení s porozuměním Charakteristika Dětští ilustrátoři Divadlo Žák se snaží sledovat televizi a kriticky se vyjadřovat k dění ve světě Základy literatury Pozná rozdíl mezi poezií a prózou Rozbor poezie a prózy - K412, str. 12 -

13 V. ročník pro žáky s SPU - psaní Kultura Žák se snaží o plynulý a čitelný Vl, Př, Aj písemného písemný projev vyjadřování Písemné formy Žák napíše krátkou pohlednici a přání Pohlednice, přání Aj úředního styku Výpisy údajů Žák zvládne s pomocí učitele udělat si krátký výpisek z jednoduchého textu Výpisy údajů ze slovníku Vl, Př Zápisy do sešitů Provádí krátké zápisky do školních sešitů Zápisy do sešitů Vl, Př - K412, str. 13 -

14 V. ročník pro žáky s SPU - sloh Reprodukce Žák pracuje s osnovou Osnova Vypravování Žák vypráví s pomocí jednoduché příběhy Vypravování Vl, Př Popis Dopis Žák popisuje jednoduchý předmět, osobu či děj Žák dokáže dle svých možností napsat krátký dopis Popis Dopis Vl, Př Aj Tiskopisy Tvorba novinových článků Žák zvládne s pomocí učitele vyplnit základní tiskopisy Žák pracuje s krátkými jednoduchými články v novinách a časopisech Tiskopisy Práce s textem Aj - K412, str. 14 -

15 Slovo a jeho stavba V. ročník pro žáky s SPU - mluvnice S pomocí rozezná kořen, předponu, Stavba slova příponu a koncovku Vyjmenovaná slova Doplní i/y do slov vyjmenovaných i příbuzných. Vyjmenovaná slova Předložky a předpony Definuje rozdíl mezi předložkou a předponou Předložky s,z, předpony s-, z-, vz- Skupiny bě/bje, vě/vje, pě, mě/mne S pomocí doplňuje skupiny bě/bje, vě/vje, pě, mě/mne Tvarosloví S pomocí zvládá slovní druhy Slovní druhy Skupiny bě/bje, vě/vje, pě, mě/mne S pomocí určuje pád, číslo, rod a vzor podstatných jmen Snaží se rozlišovat druhy přídavných jmen, s pomocí skloňuje přídavná jména Časuje slovesa Mluvnické kategorie podstatných jmen Přídavná jména Slovesa - K412, str. 15 -

16 Skladba S pomocí určuje základní větné členy Základní větné členy Snaží se správně definovat shodu podmětu s přísudkem a doplnit i/y Definuje větu jednoduchou a souvětí Shoda podmětu s přísudkem Věta jednoduchá a souvětí Vl, Př Spojuje věty v souvětí Spojování vět v souvětí Vl, Př, Aj - K412, str. 16 -

17 Konkretizace ŠVP pro výuku jazyka českého a literatury v ročníku tříd pro žáky s SPU s důrazem na činnostní učení: 6. ročník Mluvnice: Základy lingvistiky Orientuje se v jazykových příručkách Opakování učiva 5. ročníku Celoročně: Opakování pravopisu slovních druhů, větných členů, vět jednoduchých (příp. souvětí) Ukázky spisov. a nespisov. jazyka, útvarů národního jazyka Redukce učiva: Souvětí příp. vynechat, zjednodušovat Hláskosloví Ovládá hláskosloví Zvuková stránka jazyka opakování hlásek, členění zdvojených souhlásek pauzy, důrazy, tempo, přízvuk Antika (řečtí filosofové, básník Homér atd.) Řecké báje (př. Daidalos a Ikaros) Písmo (latinka) Starý zákon, křesťanskožidovská tradice, církev (př. David a Goliáš Vánoce, slunovrat, pohanské zvyky x křesťanství Kultura jazykového projevu prolíná všemi předměty. Praktické využití při nácviku čteného projevu, básní, divadelní hry. - K412, str. 17 -

18 Skladba Skladba a tvarosloví Rozliší základní a rozvíjející větné členy Pochopí rozdíl mezi slovními druhy a větnými členy i jejich vzájemnou podmíněnost věta jednoduchá (základní větné členy, rozvíjející větné členy) Určování rozvíjejících vět. členů, grafické znázorňování věty jednoduché Redukce učiva: Jen jednoduché typické příklady, vynechat doplněk, přístavek. druhy slov, podst. jm. konkrétní, abstraktní, pomnožná, hromadná, látková, podst.jm.obecná a vlastní. -skloňování jmen v regionu -využití vánočních svátků -doplňovací hry (doplnit sl. druhy, určit obecné pojmy apod.). -tabulky Jen souvětí podřadné (stačí poznat v. hlavní a vedlejší) Jména konkrétní abstraktní atd. Provázanost s ostatními předměty. Téma Vánoc D/pohané, křesťané, OV, RV rodinné svátky, finanční rozpočet /+M/ - K412, str. 18 -

19 Tvarosloví a pravopis: 1. podstatná jména Pozná slovní druhy. Pochopí princip kinetického pravopisu procvičování podle vzorů -hra: určování podst. jmen dle významu a počátečního písmene -jednoduché, typické příklady, stálé opakování Redukce učiva: Jen typické příklady 2. přídavná jména Zná druhy a vzor přídavných jmen - Přídavná jména vzory, druhy stupňování určování dle vzorů - pravopis příd. jmen procvičování - pravopis jmenných tvarů (stručně) - využívání přípon pro stupňování Redukce učiva: Obtížné učivo, proto jen typická běžná slova, omezit nepravidelné stupňování. - K412, str. 19 -

20 3. zájmena Rozlišit druhy zájmen Zájmena, druhy, vzory, zájmena ten, náš -slovník,vyhledávání zájmen v textu orientační skloňování zájmen ukazovacích a přivlastňovacích -tabulky Redukce učiva: Pouze poznávání druhů zájmen - 4. číslovky Rozezná druhy číslovek Číslovky - doplňovací cvičení Redukce učiva: Rozlišování druhů číslovek (orientačně), 5. slovesa Bezpečně pozná slovesa. Upevní si znalosti mluvnických kategorií u sloves. Rozliší tvaroslovnou kategorii sloveso od skladebné kategorie přísudek. mluvnické kategorie číslovek Přesné vyjadřování, praktické použití slovesných tvarů Redukce učiva: Soustavné stručné opakování slovesných kategorií Souhrnné opakování Souhrnná opakovací cvičení. Redukce učiva: Opakování sloves. kategorií. - K412, str. 20 -

21 Sloh: Vypravování Plynule vypravuje příběh Vypravování časová posloupnost, osnova Ústní cvičení. Jednoduchá vypravování (ústně, písemně). Hry: vypr. na dané téma v urč. čase Redukce učiva: jednoduché příběhy, nedbat na pravopis, důležitá logika, smysl Popis Dokáže popsat věc a prostředí Popis budovy, bytu, krajiny, děje, pracovního postupu. -zpracování popisu -rozdíl mezi popisem a vypravováním-sloh. práce Zpráva, oznámení, objednávka, inzerát Orientuje se ve zprávách, oznámeních, objednávkách a inzerátech (dle osnovy) Zpráva a oznámení -výstřižky z novin -rozlišení sestavování zpráv a oznámení Objednávka, inzerát. D-příběhy z řeckých bájí Návaznost na Z, PŘ, D, OV, RV /popis krajiny, bitvy, bytu, režim dne/ OV, RV svatby, pohřby, kulturní podniky - K412, str. 21 -

22 Výpisky, výtah Vypracuje výtah a výpisky Výpisky, výtah -noviny, inzertní rubriky sestavování objednávek a inzerátů Výpisky výtah -samostatně výpisky z odborného textu -samostatně výtah -rozdíl mezi výpisky, výtahem a osnovou Důležité pro efektivitu učení soustavně opakovat Redukce: Vybírat kratší texty Dopis Sestaví soukromý a úřední dopis Dopis osobní, úřední -psaní dopisů různým adresátům -příp. dopis jako slohový úkol Redukce učiva: Důraz na formu dopisu, odstavce, Stylistika, přehled Rozliší stylistické útvary oslovení. Projevy mluvené a psané, shrnutí učiva -rozlišování jednotlivých slohových útvarů na praktických ukázkách Praktické využití při přípravě na vyučování. Umění učit se důležité pro všechny předměty. OV, RV volba povolání, kontakt s firmou Spolupráce s dramatickou výchovou praktický výcvik - K412, str. 22 -

23 Literatura: Báje, pověsti Pozná báji a pověst Báje a pověsti (řecké báje, král Artuš, Starý zákon) -interpretace ukázek (čtení, vypravování dle osnovy) -samostatná domácí četba -orientace v knihovně, encyklopedie, časopisy -besedy o četbě Redukce učiva: Kratší ukázky, využití čítanky pro dyslektiky III. Pohádky, pověsti Pochopí rozdíl mezi bájí, pověstí a pohádkou Pohádky a pověsti -sestavování osnov -vypravování dle osnov -pamětné učení (úryvky básní) Redukce učiva: Důraz na českou literaturu Bajky Uvědomí si specifiku bajek Bajky -rozlišení lyriky a epiky, alegorie -základní literární pojmy na ukázkách textů Redukce učiva: Opakování dosud probraných liter. Žánrů Vztahy s D, Z, PŘ učivo o Řecku, Římu /Artuš, Keltové, Židé, zeměpisná orientace, přírodní podmínky. Celoročně: Společná četba E. Štorch : Lovci mamutů /D/ D, Z staré Řecko, Rusko, Francie otroctví, absolutismus - K412, str. 23 -

24 Literatura pro děti Poznává některé autory literatury pro mládež z jejich děl Příběhy o nás a pro nás próza českých a světových autorů pro děti, dětský hrdina. -shrnutí základních literárních pojmů, sestavení přehledů, tabulek, vyhledávání pojmů v encyklopediích Redukce učiva: stručné kratší ukázky Propojení s OV, RV kladný dětský hrdina - K412, str. 24 -

25 7. ročník: Mluvnice Opakování tvarosloví, skladby a pravopisu Stručně sumarizuje základní poznatky z mluvnice a pravopisu Opakování učiva 6.tř., tvary ohebných slov, psaní velkých písmen, zájmeno jenž. Kvačková, Opakujeme češtinu v 7.roč., Nová škola -slovní druhy, vyhledávání v textu -procvičování, skloňování a časování -určování slovesných kategorií -procvičování a ověřování správného psaní velkých písmen -doplňovací cvičení Redukce učiva: Celoroční opakování pravopisu, tvarosloví jednoduchých příkladů skladebného rozboru. Brno rodné město, město ve kterém žijeme Spisovná čeština, obecná čeština, nářečí Brno vliv německé menšiny (brněnský dialekt) Spisovatelé se vztahem k Brnu a Moravě (V. Nezval, S. K. Neumann, O. Mikulášek ) Pověsti o Brně (př. O krokodýlovi ) Jazyková kultura je trvale přítomna při výuce všech předmětů - K412, str. 25 -

26 Slovesa Příslovce Tvarosloví Skladba Opakuje a dále doplňuje poznatky o slovesech a příslovcích Zná slovní druhy a mluvnické kategorie Chápe stavbu a členitost věty jednoduché Určí základní a rozvíjející větné členy Slovesný rod činný a trpný, příslovce, příslovečné spřežky -převádění sloves do trpného a činného rodu -stupňování příslovcí -nahrazování příslovcí s opačným významem Redukce učiva: Stálé zjednodušené opakování typických příkladů, příslovečné spřežky jen orientačně Rozlišování neohebných slov, tvarosloví opakování -tabulky -vyhledávání v textu -slovník JČ Redukce učiva: Zjednodušený přehled Skladba věty dvojčlenné a jednočlenné základní větné členy - K412, str. 26 -

27 Význam slova a jeho obměny věty jednoduché Rozezná slova jednoznačná a mnohoznačná Rozvíjející větné členy -určování vět jednočlenných a dvojčlenných -vyhledávání a určování větných členů Redukce učiva: vynechat doplněk Rozlišování hlavní a vedlejší věty, druhy vedlejších vět -používat názoru = grafické znázornění -používání prostředků charakteristických pro jednoduché věty -nahrazování větných členů vedlejšími větami -vyhledávání spojovacích výrazů Redukce učiva: Jednoduché příklady, stále tytéž opakovat. Nauka o významu slov synonyma, odborné názvy -slovník spisovné češtiny Redukce učiva: Stručný přehled, možno vynechat odborné názvy M, F, PŘ jednoznačný význam odborných názvů - K412, str. 27 -

28 Tvoření slov Zvládne způsoby tvoření slov Nauka o tvoření slov. Souhrnné opakování -hry: vyhledávání názvů osob, zvířat, věcí, měst apod. -odvozování -rozlišování zkratek a zkratkových slov Redukce učiva: jednoduchý přehled. Typické příklady - K412, str. 28 -

29 Sloh Popis Žádost, výtah, pozvánka, vyhláška, životopi Vypravování Literatura Literární druhy a žánry Rozezná slohotvorné činitele důležité při popisu Rozliší slohové utvary Osvojí si projev mluvený a psaný, pochopí rozdíly Rozlišujeme báje, eposy, balady, pohádky a pověsti Popis uměleckých děl, pracovních postupů odborné názvy v popisu -obohacování slovní zásoby (příd. jména, příslovce) využití při popisu Redukce učiva: Jednoduché, kratší texty Vypravování - scény ze hry a film. ukázky z literatury - opakování slohových útvarů - jednoduchý přehled v sešitě - rozlišení na základě ukázek Opakování liter.teorie a dějin literatury, báje a eposy, balady -orientace v knihovně -interpretace ukázek -pamětné učení (úryvky) Redukce učiva: stručné ukázky, přehled české literatury Využití výtahu pro osvojování zvláště obtížné látky /např. MF, PŘ, cizí jazyky../ D husitství, 15. stol., pobělohorská situace české literatury/ Celoroční společná četba: Jirásek, Alois : Staré pověsti české /D, OV/ - K412, str. 29 -

30 Různé příběhy Česká literatura do národního obrození Seznámí se s ukázkami literatury historické, vzpomínkové, sci-fi Osvojí si stručný přehled české literatury do počátky 19.. století Příběhy slavných, příběhy z historie, vědeckofantastické příběhy -individuální četba -výrazné čtení -vypravování podle osnovy Redukce učiva: Využití krátkých textů z Čítanky pro dyslektiky IV. Detektivní příběhy Je-li píseň básní Příběhy o nás a pro nás, shrnutí poznatků -práce s encyklopediemi a časopisy -dle ukázek rozlišit lyriku, epiku, lyrickoepické žánry -praktické konkrétní poznání formy básně (rým, rytmus, verš, strofa) Redukce učiva: Jen stručný přehled. Zpřehlednit vývoj české literatury - K412, str. 30 -

31 8. ročník Mluvnice Pravopis Tvarosloví a skladba Zopakuje si a upevní pravopisné pravidla Upevňuje znalosti o slovních druzích, větných dvojicích, větách jednoduchých a souvětí Opakování učiva 7.roč., opakování pravopisu, věta jednoduchá -doplňovací cvičení -procvičování a ověřování správného psaní -pravidla českého pravopisu -slovník spisovné češtiny Redukce učiva: Celoroční opakování pravopisu, tvarosloví a skladby. Elektrárna energie, životní prostředí (ekologie) Spisovatelé oslavující, kritizující a varující před moderními vynálezy (př. J. Verne, V. Nezval, K. Čapek ) Energetické zdroje a sociální otázky (př. P. Bezruč, J. Wolker ) Slohová témata (př. atomová elektrárna, tepelná el., energie zdroje nepoškozující životní prostředí, čistá voda ) Kultura jazykového projevu prolíná všemi předměty ZŠ - K412, str. 31 -

32 Druhy vět Pravopis Rozpozná věty oznamovací, tázací, přací a zvolací, věty kladné a záporné Rozliší větné členy rozvíjející a věty v souvětí. Zvládne pravopis přímé řeči Souvětí -grafické znázornění -určování významového poměru mezi v.hlavními v souvětí souřadném -vyhledávání spojovacích výrazů Souvětí -využití přehledu souvětí podřadného Zápor -procvičování záporu (formou hry) Redukce učiva: Jednoduché, typické příklady. Vynechat v.v.podmětné, přísudkové, doplňkové Interpunkce ve větě jednoduché a souvětí Pořádek slov -oddělování vedlejších vět vložených do vět hlavních Tvoření slov Ovládá způsoby tvoření slov v češtině Nauka o tvoření slov Slova přejatá -procvičování různých způsobů tvoření slov -výslovnost a psaní přejatých slov Redukce učiva: Zjednodušit AJ, NJ, FRJ, RJ možnost srovnání s cizími jazyky - K412, str. 32 -

33 Souhrnné opakování Popis Získá přehled o české mluvnici. Zvládne obecný přehled o jazyce Pozná charakteristiku literární postavy a rozlišuje popis prostý, charakteristiku a líčení Tvarosloví -práce se slovníky Slovanské jazyky -vých.využití ukázek slovanských jazyků Útvary českého jazyka a jazyková kultura -rozlišování spis.jaz.obecné češtiny a nářečí Redukce učiva:seznámení s učivem slovesné třídy, stručný přehled, jen typické jednoduché příklady Charakteristika -zjišťování použitých prostředků Redukce učiva: Krátké ukázky char.liter. postavy Subjektivně zbarvený popis líčení -zpracování osnovy popisu příp. líčení -výběr vhodných jazykových prostředků Redukce učiva: Zopakovat popis, líčení stručně Návaznost na Z, D slovanské osídlení, příbuznost zeměpisná, historická, kulturní a jazyková D, OV, Z charakteristiky spisovatelů různých národů a jejich literárních postav se vztahem k vlasti, lidstvu, pokroku, přírodě, vztah k lide, dětem.. /př. B. Němcová : Babička, Čapek, K. : Dr. Galén, Verne, J. : kap. Nemo / - K412, str. 33 -

34 Výtah, výklad, úvaha Projevy mluvené a psané Souhrnné poznatky Umí prakticky použít výtah z textu pro samostudium. Zná stavbu výkladu a úvahy Chápe rozdíly mezi mluveným a psaným projevem Umí rozlišit stylistické útvary Výtah, výklad -výtah z učební látky jiného předmětu Úvaha -jednoduchá úvaha, uplatnění vlastních zkušeností, názorů a postojů Proslov -praktická mluvní cvičení Publicistické útvary -využití tisku Souhrnné poučení o slohu Redukce učiva: stručný přehled Výtah využití pro studium v ostatních předmětech ZŠ D, OV mluvní dovednosti /diskuse demokracie, parlament, Masaryk /, kultivovaný projev užitečný ve všech předmětech. Příspěvky do školního časopisu. Literatura Literární útvary Upevní si základní poznatky z literární teorie Opakování historie české literatury do národního obrození -příklady lidové slovesnosti -kroniky, Hus, Komenský Redukce učiva: Stručný přehled - K412, str. 34 -

35 Historie české literatury na pozadí literatury světové Národní obrození Drama Chápe příčiny, cíle a význam národního obrození Orjentuje se v českém a světovém dramatu Renesance u nás a ve světě (spolupráce s Vv a D) -literární žánry a formy Redukce učiva: Krátké ukázky z naší a světové literatury Romantismus (Puškin, Dickens, Mácha, Hugo) -lyrika, epika Redukce učiva: Důraz na české nár.obrození. Stručně příčiny, význam Národní obrození, rok 1848 v literatuře, literatura 2.pol. 19.stol. - encyklopedie - audionahrávky - ukázky dramatu, monolog, dialog Spolupráce s VV a D Rozdíl mezi gotikou a renesancí /stavby, malíři, sochaři/, nákresy hl. znaků D, OV, RV, Z celoroční četba, Němcová, B. : Babička OV, D, - úloha českého divadla v národním obrození, vznik Národního divadla Literatura 19. a poč. 20. století Redukce učiva: Velmi stručný přehled, krátké ukázky Básníci přelomu století (Šrámek, Bezruč, Verlaine) -rozbor básně (obsah, forma) Redukce učiva: Stručně, ale přehledně doplnit mezery v čítance týkající se české literatury - K412, str. 35 -

36 Různé literární žánry Pochopí stupně vývoje českého písemnictví Zopakuje si svoje poznatky o nejrůznějších literárních druzích a žánrech a osvojí si je -interpretace úryvku básně -čtení s porozuměním Humor v literatuře -výrazné čtení Písňové texty, literární scénáře (V+W, Suchý, Svěrák aj.) -hlavní vývojová období české a světové literatury Sci-fi literatura Válečná literatura Cestopisy Divadelní hry -domácí četba -přiřazování textu k literárnímu žánru Kultura jazykového projevu, správné užití spisovné a obecné češtiny v hodinách učivo propojeno s ostatními předměty - K412, str. 36 -

37 9.ročník: Mluvnice Pravopis, hláskosloví, tvarosloví, skladba. Obecné pojmy o jazyce. Zorientuje se stručně v mluvnickém učivu ZŠ Opakování učiva 8.ročníku Hláskosloví Stavba a tvoření slov -doplňovací cvičení -grafické znázornění stavby vět a souvětí -slovníky Redukce učiva: Celoroční opakování pravopisu, tvarosloví, skladby. Vynechání složitých souvětí 1.pol.:Blažek, Přehled učiva českého jazyka základní školy, Nová škola 2.pol.: Janáčková, Šichová, Zvládáš českou mluvnici?, Nová škola Já a Evropa Český jazyk jazyk národní, slovanský, indoevropský Evropa evropanství (antika, judaismus, křesťanství, islám multikulturní soužití) Evropské a české tradice - hrdinství: (př. Roland, Cid, Žižka, Hus ), demokracie a svoboda (řecká demokracie, odkaz francouzská revoluce, socialistické hnutí ) - K412, str. 37 -

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

Předmět: Český jazyk a literatura Ročník : 6. Jazyková výchova

Předmět: Český jazyk a literatura Ročník : 6. Jazyková výchova Předmět: Český jazyk a literatura Ročník : 6. Jazyková výchova Aktivizace učiva z 5. ročníku ( slovní druhy, vyjmenovaná slova, shoda podmětu s přísudkem) Jazyk a jeho útvary Jazykověda a její složky Jazykové

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakovat učivo min. roč. Pozná kořen, předponu, příponu, koncovku. Vyhledá a tvoří slova příbuzná. SLOH: Vypravuje o prázdninách, sestaví osnovu,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo Jazykové vyučování 6. ročník Učivo Úvod o českém jazyce Rozvrstvení národního jazyka. Nářečí. Obecná čeština. Jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka Spisovná a nespisovná výslovnost. Základní větné

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně scény z filmu či ukázky z knih, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování,; - popisuje ústně i písemně umělecké dílo, výrobek,

Více

návštěvy divadelních a filmových představení

návštěvy divadelních a filmových představení A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Současný český jazyk upevňování a procvičování obtížných gramatických jevů Český jazyk

Více

Čj - 2. stupeň 1 / 7

Čj - 2. stupeň 1 / 7 dodržovat při rozhovoru zásady společenského styku používat zásady společenského styku v osobní komunikaci pozdrav, žádost, poděkování sestavit větu se správným slovosledem formulovat výstižně ústně otázku

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1.Vyjadřuje se v běžných komunikačních situacích, neskáče do řeči a naslouchá,

Více

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6.1 Český jazyk a literatura 6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ1

SADA VY_32_INOVACE_CJ1 SADA VY_32_INOVACE_CJ1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

Český jazyk Název Ročník Autor

Český jazyk Název Ročník Autor Pomůcka - Slabiky - foto 1. Pomůcka Psací tvary písmen 1. PL - Samohlásky 1. PL Slabiky - slova 1. PL - Souhlásky 1. PL Slova - věty 1. PL Souhlásky m, l, p 1. PL Tvoření slov 1. PL Souhlásky s, j, t 1.

Více

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin Návrhy tematických plánů Střední odborná škola 1. Návrh tematického plánu mluvnice 1. ročník Počet hodin Racionální studium textu 1 Základy informatiky získávání a zpracování informací 1 Jazykověda a její

Více

JAZYKOVÁ VÝCHOVA. Tvarosloví. Pravopis. Jazyk a jazyková komunikace - Český jazyk - 7. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy)

JAZYKOVÁ VÝCHOVA. Tvarosloví. Pravopis. Jazyk a jazyková komunikace - Český jazyk - 7. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy) JAZYKOVÁ VÝCHOVA Tvarosloví ž. si uvědomuje rozmanitost jazyka ž. tvoří a vědomě používá spisovné tvary slov ž. pracuje s jazykovými příručkami ž. pracuje s jazykovými texty různého zaměření ž. rozlišuje

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK Václav Strážnický 2012/13 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ŠKOLNÍ ROK: 2014/ 2015 ROČNÍK: 3. TŘÍDNÍ UČITELKA: Hana Matochová

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - 1 - Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové - odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Měcholupy 1.

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK Václav Strážnický 2014/15 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1.

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Stran Stran celkem DUM 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. pololetí ČJ - písemná práce Word 6 4 2 VY_32_INOVACE_04_10

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura - Tercie Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence

Více

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA A) Mluvnice 1 - Obecné poučení o jazyce a abeceda a písmo b jak se lidé dorozumívají, funkce řeči c rozlišení prostředků mluveného a psaného projevu 2 - Zvuková stránka jazyka a slabiky a slabikování b

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Základem vzdělávacího obsahu předmětu Cvičení z českého jazyka je

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Pravopis Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Rozlišení hlásek koordinace

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Úvod o českém jazyce nářečí jazykověda jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka spisovná výslovnost slovní přízvuk zvuková stránka věty

Úvod o českém jazyce nářečí jazykověda jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka spisovná výslovnost slovní přízvuk zvuková stránka věty Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 6. definuje a rozlišuje jednotlivé vrstvy jazyka vysvětlí základní pojmy jazykovědy naučí se pracovat s jazykovými příručkami, dokáže

Více

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Hlavní kompetence Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník JAZYKOVÁ VÝCHOVA KOMPETENCE K UČENÍ Využívá znalostí

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák podává stručně a jasně informaci Výstižně a jasně vede telefonní rozhovor, zanechává vzkaz na záznamníku Napíše dopis s vhodným oslovením a správnou adresou Žák píše správně jednoduché komunikační

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Tercie 2 hodiny týdně Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Skladba *) Ţák vysvětlí pojem aktuální (kontextové)

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - zvládá techniku čtení s porozuměním - reaguje na otázky - vyjadřuje se vlastními slovy, tvoří jednoduché věty - vyvozuje a upevňuje si hygienické a pracovní návyky - rozvijí se grafomotoricky

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv)

Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv) Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv) získané na 1. stupni rozlišuje základní pojmy - národní jazyk, spisovný jazyk, nářečí, obecná čeština, jazykové prostředky Tvarosloví Jazyk a jeho útvary seznámí

Více

1. Český jazyk a literatura

1. Český jazyk a literatura 1. Český jazyk a literatura 23 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 9. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

2. stupeň Český jazyk

2. stupeň Český jazyk 2. stupeň Český jazyk Ročník Výstupy Učivo Průřezová témata VI. JAZYKOVÁ VÝCHOVA rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Český jazyk a literatura 3. období 7. ročník Český jazyk pro 7.ročník ZŠ a sekundu víceletého gymnázia (Fraus 2004) Pracovní sešit pro 7.ročník ZŠ a sekundu

Více

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy Francouzský jazyk ročník TÉMA VÝSTUP G5 Tematické okruhy rodina škola místo, kde žije bydlení volný čas a zájmová činnost jídlo oblékání nákupy některé svátky, tradice příroda cizí země omluva a reakce

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název předmětu: Český jazyk Časová dotace: 40 vyučovacích hodin (35 povinných a 5 disponibilních) Ročník: 1. Časová dotace: 9 hodin týdně Komunikační a slohová

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti Prima jednoduše mluví o sobě Slovní zásoba: elementární slovní 1 B/ 26, 27, 29, 30 tvoří jednoduché otázky a aktivně je používá zásoba pro zvolené tematické okruhy odpovídá na jednoduché otázky obsahující

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování.

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování. Název materiálu ročník SLUCHOVÁ DIFERENCIACE DÉLKY SAMOHLÁSEK 1 ZRAKOVÁ DIFERENCIACE KRÁTKÝCH A DLOUHÝCH SLABIK 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY S, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY P, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 ZRAKOVÁ ANALÝZA

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 2. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 2. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 2. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová: Český jazyk pro 2. ročník (Didaktis) H. Burianová: Český

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7. Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7. zopakuje si a upevní vědomosti získané v 6. ročníku rozeznává slova ohebná a neohebná, správně třídí slovní druhy tvoří

Více

Jako ukázka jsou v příloze uvedeny očekávané školní výstupy z českého jazyka pro 7. ročník.

Jako ukázka jsou v příloze uvedeny očekávané školní výstupy z českého jazyka pro 7. ročník. Již čtvrtým rokem vyučujeme na naší škole podle vlastního školního vzdělávacího programu. V červnu jsme se pokusili vyhodnotit, jak se nám daří naplňovat cíle, které jsme si stanovili. Pro testování jsme

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět. V 6., 8. a

Více

plynule čte slova ve větách, rozlišuje je sluchem i zrakem správně řadí slova ve větě, slabice používá znaménka ve slovech i větách samohlásky

plynule čte slova ve větách, rozlišuje je sluchem i zrakem správně řadí slova ve větě, slabice používá znaménka ve slovech i větách samohlásky ČESKÝ JAZYK 1.ROČNÍK žák skládá a rozkládá slova podle sluchu poznává jednotlivá písmena ve vztahu k jim odpovídajícím hláskám, rozlišuje písmo tiskací a psací skládá, rozkládá a čte všechny druhy slabik

Více

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova Český jazyk 1.ročník str. předslabičná slabičná část uvolňovací cviky žák se orientuje ve všech směrech rozpozná velikost předmětů, jejich barvu a pozici pečlivě vyslovuje délku všech samohlásek odliší

Více

ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník)

ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník) ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce Českého jazyka v 2. období žáci opakují a prohlubují své znalosti z 1. období. V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Pozná slova vyjmenovaná a slova příbuzná. Aplikuje pravopis, používá přehled. Umí zařadit slova ke vzoru Zná základní pravidlo shody. Určí pád, číslo, rod, vzor u podstatných jmen. Určí osobu, číslo, způsob,

Více

5.1.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 1.

5.1.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 1. 5.1.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 1. Výstup Zná jednotlivá písmena tiskací a psací, malá

Více

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Cíl kursu: 1/rychlé osvojení češtiny na komunikační úrovni - rozvoj slovní zásoby 2/ pochopení základních pravidel systému jazyka druhy

Více

I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřujjící k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti VY_12_INOVACE_01_ČJ

I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřujjící k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti VY_12_INOVACE_01_ČJ Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2499 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení šablony/označení

Více

ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk Výuce Českého

ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk Výuce Českého ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk Výuce Českého jazyka je na II. stupni věnována vzhledem k lehkému mentálnímu

Více

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník 1.JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ IX. TVAROSLOVÍ

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět: Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět: Český jazyk Učební osnovy 20 Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět český jazyk a literatura

Více