ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro 1. stupeň ZŠ Slapy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro 1. stupeň ZŠ Slapy"

Transkript

1 ŠVP platný od podle platných úprav podle RVP vydaných MŠMT V souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb., je pro realizaci základního vzdělávání vydán Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Číslo jednací: ZŠ a MŠ Slapy 118/ 2013/HR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro 1. stupeň ZŠ Slapy škola pracující s prvky pedagogiky Marie Montessori platnost projednáno v pedagogické radě , školská rada schválila dne Zřizovatel Obec Slapy Čp Slapy IČO: Tel: Předkladatel Údaje o škole Základní škola a Mateřská škola Slapy Adresa školy Slapy čp. 34 Ředitelka: Mgr. Zdeňka Sedláková Kontakt: Koordinátor zpracování ŠVP Mgr. Marcela Ševčíková Mgr. Soňa Růžičková

2 OBSAH I. ÚVOD POJETÍ A CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE SLAPY II. VÝCHOVNÁ A VZDĚLÁVACÍ KONCEPCE Zásady Montessori pedagogiky Polarizace pozornosti Svoboda volby Jednota fyzického a duševního Volný a přirozený pohyb dětí III. PŘEDPOKLADY PRO EFEKTIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Pedagogické předpoklady Osobní předpoklady Prostorové předpoklady Organizační předpoklady IV. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Základní pravidla pro hodnocení a zásady Základní pravidla pro použití slovního hodnocení Hodnocení chování V. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ V ZŠ SLAPY Učitelský sbor VI. CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ V ZŠ SLAPY

3 VII. KLÍČOVÉ KOMPETENCE Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Kompetence pracovní Strategie pro rozvoj kompetencí k učení Strategie pro rozvoj kompetencí k řešení problému Strategie pro rozvoj komunikativních kompetencí Strategie pro rozvoj sociálních a personálních kompetencí Strategie pro rozvoj občanských kompetencí Strategie pro rozvoj pracovních kompetencí VIII. UČEBNÍ PLÁN 1. STUPNĚ ZŠ SLAPY IX. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA 1. STUPNI ZŠ A. Jazyk a jazyková komunikace B. Cizí jazyk C. Matematika a její aplikace D. Člověk a jeho svět (Prvouka, Přírodověda, Vlastivěda) E. Informační a komunikační technologie F. Výtvarná výchova G. Hudební výchova H. Tělesná výchova

4 I. Pracovní činnosti X. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA XI. KONKRETIZACE PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT V JEDNOTLIVÝCH PŘEDMĚTECH XII. INTEGRAČNÍ PROGRAM- Vzdělávání žáků nadaných a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami XIII. ŠVP ŠD

5 I. ÚVOD POJETÍ A CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE SLAPY Vzdělávání na prvním stupni základní školy navazuje na předškolní vzdělávání a výchovu v rodině. Musí být založeno na poznávání, respektování a rozvíjení individuálních a vývojových potřeb, možností a zájmů každého žáka. Má mít činnostní a praktický charakter a motivovat žáky k celoživotnímu učení. Má vést žáky k samostatnosti, aktivitě, spolupráci. Tyto podmínky splňuje pedagogická metoda Marie Montessori. ZŠ Slapy se zavazuje vzdělávat děti, které ji navštěvují pomocí Montessori metody jako jedné ze základních metod. Dále budeme pracovat metodami Kritického myšlení a dalšími metodami, které se nám při výuce osvědčily a respektují způsob lidského vnímání (níže popsaný). U všech dětí rozvíjí nezávislost, sebedůvěru a pocit zodpovědnosti za sebe, druhé i své prostředí. Montessori metoda usnadňuje rozvoj dítěte v celistvosti jeho osobnosti. ZŠ Slapy vzděláváním a výchovou takto celistvého dítěte podporuje tvořivost, kritické myšlení, schopnost řešit problémy a schopnost spolupracovat s ostatními na společném zájmu. Cílem je vytvořit prostředí, v němž se děti mohou přirozeně rozvíjet a kde si uchovají zvídavost, tvořivost a radost z poznávání. ZŠ Slapy usiluje o to, aby její žáci byli schopni se celoživotně vzdělávat, týmově spolupracovat, umět zacházet s informacemi, být tvořiví a flexibilní. ZŠ Slapy učí své žáky toleranci, úctě k lidem, k lidským výtvorům i k přírodě, ochotě pomoci tam, kde je to potřeba, a přijímat zodpovědnost za své jednání. Chceme cestou individuálního přístupu metodiky pedagogiky M. Montessori a bohaté vzdělávací nabídky vytvořit pro každého našeho žáka takový program, který bude maximálně vyhovovat jeho vývojovým potřebám a zájmům a umožní mu, aby se vzdělával a rozvíjel svoji osobnost v sociálně a kulturně příznivém přátelském a demokratickém prostředí. V naší škole pedagogové využívají různé metody vzdělávání a výuky. Pilířem je již zmiňovaná metoda Montessori se svou názornou výukou prostřednictvím uceleného systému pomůcek, využitím smyslů, jedinečným přístupem k žákovi a prací na elipse. Dále využíváme poznatků z programu Čtením a psaním ke kritickému myšlením především metody myšlenkových map, volného psaní a další. Využíváme také způsoby Kooperativního učení a další metody výuky, které upřednostňují zážitkové pravohemisférické metody učení s důrazem na převažující způsob přijímání informací - vizuální, auditivní, kinestetický. Nedílnou součástí výuky je i odpočinek a relaxace. Za důležitý výchovný prvek považujeme péči o zvířata. V současné době chováme morčata. Jako přínos vidíme relaxace, péče o čistotu a potravu, úcta k životu.

6 II. VÝCHOVNÁ A VZDĚLÁVACÍ KONCEPCE ZŠ SLAPY CHARAKTERISTIKA ŠVP Výchovná a vzdělávací koncepce ZŠ Slapy je založena na práci italské lékařky a psycholožky Marie Montessori ( ). Koncepce vznikla z tehdejších potřeb praxe, která volala po zlepšení didaktické stránky vyučování, po funkčnějším vztahu učitelů a dětí a po odstranění přežitých brzdících norem a pedagogických předsudků. Vzhledem k proklamovaným principům, které pedagogika Marie Montessori postupně rozvíjela a z nichž vycházela, byla její koncepce zařazena mezi pedocentricky orientované pedagogické koncepce tzv. reformního pedagogického hnutí a alternativní pedagogiky s výraznými didaktickými a metodickými funkčními inovacemi v rámci učebního procesu, respektujícího osobnost dítěte a svobodu volby v předem pedagogicky připraveném prostředí třídy, školy nebo rodiny. Pedagogická koncepce Montessori se během 20. století rozšířila po celém demokraticky orientovaném světě. Díky Marii Montessori, která působila v mnoha zemích světa, je Montessori vzdělávací program nejrozšířenější alternativní vzdělávací program na světě. Montessori pedagogika vychází z poznání přirozených vztahů a souvislostí ve vývoji člověka, které byly v průběhu 20. století potvrzeny teoretickými výzkumy v oblasti biologie, psychologie, antropologie, pedagogiky a sociálních věd nezávisle na sobě v různých částech světa. Hlavním východiskem je respekt k zákonitostem vývoje osobnosti dítěte. Podle nich jsou formulována a uplatňována pedagogická opatření, která místo aby dítě přetěžovala, omezovala a podceňovala, umožňují v pro něho svobodném a přirozeném prostředí nenásilný rozvoj, jež odpovídá jeho fyzickým a psychickým možnostem. Z tohoto principu jsou odvozena tři určující metodologická východiska, z nichž lze odvodit didaktické principy pro Montessori vyučování. Je jimi poznání vnitřních potřeb člověka, úprava vnějšího prostředí, které motivuje k učení, a tím uspokojuje vývojové potřeby, a respektování svobody volby činností, které zohledňují princip citlivých vývojových období. Zásady Montessori pedagogiky Svojí pedagogickou koncepcí se snažila Marie Montessori nabídnout možnost získávání plnohodnotné výchovy a vzdělání tím, že dětem umožní prožívat svobodu nebo sebeurčení a samostatnost prostřednictvím vlastní činnosti. Dítě se tak stává subjektem výchovy a vzdělávání, projevuje vlastní aktivitu a samo si vlastně učební procesy na základě vlastního tempa řídí. Úkolem školy a učitelů potom je, aby byly vytvořeny vhodné podmínky a prostředí pro rozvoj potřeb každého dítěte. Ve vzdělávacím procesu jde o znovuodhalování poznatků a nikoliv o opakování slovních pouček. Dítě je postaveno do středu všech našich snah a aktivit. Jde o to, aby mu dospělí pomohli k rozvíjení vlastní svobodné osobnosti prostřednictvím vlastní činnosti a samostatnosti. To ostatně vyjadřuje motto celé Montessori pedagogiky, které zní: Pomoz mi, abych to dokázal sám. Na základě principu senzitivních fází, formulovaných z dlouholetých pozorování dětí, rozvinula Marie Montessori učení, které popisuje čtyři vývojové fáze dětství. Podle nich existují v životě každého dospívajícího jedince senzitivní období, během nichž je obzvláště otevřený k získání určitých dovedností nebo schopností. Z toho je potom odvozen pedagogický požadavek, aby dospělými byla tato citlivá období respektována a

7 optimálně podpořena. Z výše uvedeného požadavku potom vyplývá potřeba tzv. připraveného prostředí, s jehož pomocí pak dítě aktivně získávanými zkušenostmi utváří vlastní osobnost a rozvíjí kognitivní struktury. Chování učitele potom musí přispívat k tomu, aby nebránilo dítěti stát se samostatnou osobností. Vzájemný vztah dospělého a dítěte musí být partnerský a dialogický. Polarizace pozornosti Vyučování je ve vzdělávacím systému Montessori založeno na jevu polarizace pozornosti, který je znám jako ústřední fenomén Montessori. Tento jev spočívá v respektování stavu, kdy je dítě zaujato určitou činností a plně se na ni soustředí. Tohoto jevu se využívá ve prospěch dětí, protože vzniká v předem připraveném vzdělávacím prostředí. Zaujato zvolenou činností se žák zcela soustředí na vybranou činnosti. V této chvíli pracuje nejefektivněji a s plným zaujetím. Záleží mu nejen na výsledku ale i na samotné činnosti. Svoboda volby Svobodná volba činnosti vychází z poznatku, že každé dítě je k učení motivováno touhou poznat svět, jeho zákonitosti i touhou po vzdělání. Svoboda volby zaručuje žákovi naplnění této potřeby podle jeho vnitřních dispozic. Uplatnění principu spontánní aktivity dětí v souladu se senzitivním obdobím vede k tomu, že volněji pracujeme s rozvrhem hodin, tzn., že pokud dítě je soustředěně zaujato pracovní činností, netrváme za každou cenu na striktním dodržení rozvrhu hodin. Ze stejných důvodů se v tomto systému neuplatní frontální vyučování, ale odpovídající formou je mnohostranná obsahová a metodická diferenciace podle zájmu a vnitřních potřeb dětí. Jednota fyzického a duševního V Montessori systému je zdůrazněna duševní a fyzická jednota ve všech oblastech vývoje člověka. Tělesná a duševní harmonie je podmínkou seberealizace člověka. Proto pro rozvoj harmonického člověka má velký význam rozvoj smyslového vnímání. V Montessori koncepci je významnou kategorií pohyb, tělesná činnost. Volný a přirozený pohyb dětí Podle Marie Montessori je pohyb důležitý pro rozvoj dětské osobnosti a pro rozvoj inteligence. Pohyb je také významný pro uskutečnění polarizace pozornosti. V Montessori školách se pohyb využívá při vzdělávacím procesu. Organizace vyučování musí takové učení umožnit. Děti sedí u stolků vždy, pokud mají činnost spojenou s písemným projevem, po dobu vyučování se také mohou volně pohybovat po třídě. Je třeba připravit prostředí, které dítěti umožní pochopit svět v souladu s jeho věkem, jeho duševní úrovní, a zároveň mu přinese svým uspořádáním a obsahem podněty pro proces poznávání. Elipsa Elipsa je vyznačena na zemi v dostatečné velikosti a v šíři dětského chodidla. Velikost elipsy je taková, aby vyhovovala prostoru, ve kterém se nachází a počtu dětí a učitelů, pro které je určena.

8 Má dvě základní funkce. Za prvé slouží jako komunitní kruh pro sdělování informací, výuce, skupinové práci, diskusím, hrám, prezentacím vlastních prací. Za druhé slouží k chůzi pro rozvoj svalové koordinace, držení těla a rovnováhy. Děti chodí po elipse pomalu, vzpřímeně a kladou jedno chodidlo těsně před druhé v klidu a tichosti. Noha se klade od paty přes vnější hranu chodidla a pokračuje od malíčku k palci. V další fázi nosí děti v obou rukou předměty mušle, květiny, misku s vodou, peří na talířku, atd. Pro rozvoj lidské osobnosti je důležitá spolupráce pravé a levé mozkové hemisféry. S oběma rukama jsou rovnocenně zapojeny obě hemisféry současně a mohou se tak harmonicky rozvíjet. Při této činnosti se děti velmi ztiší a obrovsky koncentrují pozornost s využitím zapojení obou hemisfér a svalů celého těla. Rovnovážná chůze souvisí s rovnovážným postojem dítěte na vlastních nohách ve vnějším světě.. Pohyb je pro dítě velmi důležitý. Vede ke zdokonalování a růstu. Je základní podmínkou rozvoje intelektu. Fyzická činnost spojuje ducha s okolním světem. Pojem elipsa, se kterým se běžně děti seznamují na prvním či druhém stupni ZŠ, znají děti od nástupu do MŠ tedy už i děti tříleté. III. PŘEDPOKLADY PRO EFEKTIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Pedagogické předpoklady Učitel musí umět vytvářet prostředí, které ve třídě respektuje individuální osobnost dítěte. Učitel vztah s dětmi buduje na principu empatie s ohledem na stupeň vývoje dítěte. Učitel má partnerský přístup k dětem. Učitel je ochoten se stále profesně i osobnostně vzdělávat. Učitel musí umět ocenit výkon jednotlivce, ačkoliv je špatně měřitelný. Učitel musí znát materiály tak dalece, aby mohl pracovat společně s žáky. Učitel podporuje spolupráci a vytváří prostředí pro komunikaci rodiny a školy. Učitel spolupracuje na obohacování vzdělávacího prostředí novými materiály a pomůckami. Učitel spolupracuje s ostatními kolegy je ochoten poradit a pomoci méně zkušeným kolegům v realizaci Montessori pedagogiky. Všichni učitelé postupují podle společně vytvořených pravidel Učitel je vzdělán ve filosofii a pedagogice Montessori a zúčastňuje se informačních setkání, seminářů a konferencí o metodě Montessori. Osobní předpoklady učitele Znalost základních principů pedagogiky Marie Montessori a možností jejich uskutečnění. Znalost principů tvorby a práce s montessoriovskými pomůckami jako předpoklad pro vlastní samostatnou tvorbu nových a doplňujících materiálů. Připravenost dojít s žáky k poznání; není důležité všechno vědět, je důležité vědět, kde se dá všechno najít. Připravenost k dalšímu celoživotnímu vzdělávání; chtít stále znovu zkoušet něco nového je životní naladění, které učitelé potřebují při otevřeném vyučování! Učitel se musí umět lehce vypořádat s nepředvídatelnými situacemi a flexibilně reagovat na neočekávané. Musí to být člověk, který nechce žít život jenom podle plánu; měl by ukázat odvahu a radost z objevování neplánovaných vyučovacích situací.

9 Učitelé jsou v roli pozorovatelů a pomocníků, jsou dětem k dispozici tehdy, pokud potřebují informaci nebo pomoc, učitelé však nesmí svoji pomoc nikdy prosazovat a vnucovat či vylepšovat něco z žákovy práce, pokud o to žák sám nepožádá. Učitelé musí své žáky akceptovat takové, jací jsou. Děti přicházejí do školy ze svého prostředí, které jim spoluutvářelo i vzorce chování. Cílem musí být smysluplné zařazení dětí do společnosti se všemi jejich vlohami a vlastnostmi. Učitelé musí být také příkladem pro mládež tím, že svými ideály žijí - kázání ideálů většinou děti dospělým moc nevěří. Prostorové předpoklady Třídy jsou zařízeny tak, aby zajistily pohodlí a hygienické podmínky, jež respektují individuální práci žáků a zohledňují věkové a vývojové období, pro které je třída určena (připravené prostředí). Skříňky a police s Montessori materiálem jsou pro žáky volně dostupné. Požíváme jednolavice pro práci jednotlivce, tyto stolky je možné volně sdružovat podle charakteru práce. Pomůcky jsou přehledně uspořádány podle oblastí vzdělávání. Žáci musí mít možnost vymezit si svou pracovní plochu (tácy, koberečky). Ve třídě je prostor určený vzájemnému setkávání žáků a jejich společné komunikaci, prostor pro cvičení koncentrace a ticha a prostor pro společné aktivity s učitelem. Je připravený prostor pro pohodlnou práci i pro relaxaci žáků. Každé dítě má vyhrazený prostor, aby si mělo kam ukládat své osobní věci. Organizační předpoklady Třídy dětí jsou věkově smíšené. Organizace výuky respektuje senzitivní období a polaritu pozornosti dětí. Učitel pracuje s chybou a pochvalou dle zásad a principů Montessori pedagogiky. Nepodporuje se soutěžení mezi dětmi a jejich vzájemné srovnávání. Práce dítěte se zaznamenává popisným, ne hodnotícím jazykem. Pro žáky je vytvořena klidná a podnětná atmosféra, která je podporuje v objevování a radostném učení. Děti se podílejí na tvorbě pravidel chování a práce. Hodnocení na vysvědčení je slovní, klasifikací nebo kombinací obojího. Výsledky práce žáků se shromažďují jako portfolia. IV. ZPŮSOBY HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Základní způsoby hodnocení Žáci jsou hodnoceni slovně i známkami a body, popřípadě jiným způsobem, který je prokazatelný pro rodiče a srozumitelný pro žáky. Být otevřený dětem i rodičům.

10 Stanovit a vysvětlit jasná kritéria pro hodnocení. Umožnit žákům účast na hodnotícím procesu. Hodnotit individuální pokrok bez srovnávání s ostatními. Významným prvkem procesu učení je práce s chybou. Žáci mají právo dělat chyby, chyba je příležitost naučit se danou věc lépe. Základní způsoby pro použití slovního hodnocení Hodnocení poskytuje zpětnou vazbu týkající se průběhu a výsledku činností žáka. Při slovním hodnocení se klade důraz na vhodnou formulaci se zaměřením na daný problém, na činnost. Dává se přednost pozitivnímu vyjádření. Žák dostává informace o tom, jakým způsobem může dosáhnout lepších výsledků v problémových oblastech. Učitel hodnotí osobní pokrok žáka, porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. Hodnocení je vždy adresné a osobně se obrací k žákovi. Oceňuje se snaha, píle, iniciativa, schopnost kooperace. V průběhu vzdělávání a výchovy jsou rodiče žáků informováni konzultacemi i zápisy v žákovské knížce. Součástí hodnocení je portfolio a pracovní sešity. Kritéria hodnocení vyjadřují schopnost dosahování klíčových kompetencí Slovní hodnocení musí: obsahovat uznání dítěte (nalézt alespoň maličkost, která zasluhuje uznání) vyjádřit porozumění dítěti podněcovat spolupráci navzájem (s dětmi a s učitelem pocit z vykonávané práce jako práce na společném úkolu) zajistit všem dětem prožití kladného pocitu z dobře vykonané práce vytvářet podmínky pro vznik duchovního prostředí naplněného láskou a porozuměním obsahovat analýzu příčin neúspěchů a doporučení k jejich odstranění rozvíjet seberealizaci dítěte (brát na vědomí, akceptovat, uznávat další činnosti dítěte - mimoškolní postoje a zájmy ) podporovat touhu po dokonalém zvládnutí práce aktivně napomáhat k rozvoji emotivních i racionálních složek osobnosti dítěte, k přijetí etických i racionálních hodnot obsahovat maximum oblast, ze kterých se skládá cíl školní práce = výchova k postojům a kompetencím Slovní hodnocení je vždy hodnocením činností, práce, akce, výrobku, chování NE hodnocením osobnosti dítěte! Slovní hodnocení nesmí: znamenat pro dítě žádnou formu ohrožení (diskriminací, segregací, posměchem, trestem)

11 používat podmiňovací způsob (jen výjimečně, když lze podmínku pro dítě formulovat) přídavná jména typu horší, lepší, dobrý, špatný sama o sobě nic neříkají deformovat pravdu nebo být nepravdivé (proto musíme sdělit či napsat i negativní informace ) slovní hodnocení je vždy hodnocením činností, práce, akce, výrobku, chování NE hodnocením osobnosti dítěte! Sebehodnocení a hodnocení chování tyto pojmy pomáhají pojmenovat chování žáka, který je hodnocen sám sebou, ostatními žáky i učitelem viz práce na elipse. Respektuješ své okolí. Přiměřeně reaguješ na vzniklé situace. Přijímáš zodpovědnost. Plníš domluvená pravidla. Snažíš se plnit domluvená pravidla. Domluvená pravidla plníš s obtížemi. Respektuješ práva a majetek ostatních. (vždy obvykle zřídka) Kritéria pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka získává učitel zejména těmito metodami, formami a prostředky : soustavným diagnostickým pozorováním žáka, soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování, různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové),didaktickými testy, kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami předepsanými učebními osnovami, analýzou různých činností žáka, konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby s pracovníky PPP, rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka. Součástí ŠVP jsou Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.

12 V. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ZŠ se nachází v obci poblíž okresního města je dopravně snadno dostupná i pro okolní obce. Škola má zahradu určenou k relaxaci i vyučování. Škola nabízí svým žákům podnětné a bezpečné prostředí, zdravé a estetické zázemí. Prosvětlené, barevně upravené a čisté třídy, vybavené speciálními Montessori pomůckami, umožňují dětem pracovat i relaxovat v příjemném prostředí. Pro tělesnou výchovu a sport se využívá cvičebna. Pro atletiku a míčové hry je k dispozici dvě venkovní hřiště v obci. Škola využívá pedagogickou metodu Marie Montessori. Škola vzdělává žáky prvního stupně ZŠ v souladu s principy Montessori pedagogiky. Třídy jsou uspořádány z volně přístupných polic s Montessori materiálem pro jednotlivé vzdělávací oblasti. Vyučování je individuální, děti aktivně pracují na vybraném úkolu buď samostatně, nebo v menších skupinách u stolů či na koberečcích. Respektujeme individuální potřeby dětí. ZŠ preferuje vztahy založené na vzájemném respektu, spolupráci, ohleduplnosti a schopnosti tolerance. Důraz je kladen na prevenci problémů a vzájemnou komunikaci. ZŠ nabízí svým žákům angličtinu. Výuku anglického jazyka zajišťují kvalifikovaní učitelé. Součástí školy je i škola mateřská, která stejně jako škola základní pracuje Montessori metodou. Velmi úzce spolupracuje. Děti z mateřské školy mají příležitost setkávat se v odpoledních hodinách při volných aktivitách a na kroužcích včetně anglického. MŠ je umístěna ve stejném objektu. Naše škola je organizovaná jako malotřídní škola I. stupně (5 ročníků) - kapacita žáků. Kapacita školní družiny je žáků. Charakteristika materiálních podmínek pro výchovně vzdělávací činnost Vyučování začíná od 8.00 hod. Jako organizační jednotka vyučování je využívána vyučovací hodina, která trvá 45 minut. V základní škole pracujeme podle zásad Montessori pedagogiky. Tento směr je základním pilířem našeho školního vzdělávacího programu (dále jen ŠVP), podle kterého se vyučuje od Technické a provozní vybavení školy. Základní škola je v jedné budově a vše co souvisí s chodem školy a je možné, se odehrává v této budově. Tedy stravování žáků i tělesná výchova v době nepříznivého počasí. V tom vidíme velkou výhodu. V přízemí školy se nachází jedna třída MŠ, většinou starší žáci. Dále je zde cvičebna, jídelna pro ZŠ, výdejna, technická místnost s výlevkou, WC se sprchou. V prvním patře jsou dvě třídy ZŠ pro vyučování, ředitelna, kabinet ZŠ a WC pro žáky i učitele. Vstupní prostor je v tomto podlaží upraven jako herní koutek pro děti, jsou zde i školní morčata, o které se děti starají. Tento prostor je využíván nejen základní školou, ale i školní družinou. Ve druhém patře je nově od otevřena druhá třída MŠ, hudební kabinet, WC pro děti i učitele a sprcha. Ve třídách mateřské i základní školy je kobercová elipsa. Je to prostor určený pro setkávání dětí jako komunikační i relaxační prostor.

13 Na WC a ve třídách MŠ je k dispozici teplá voda, ve třídách ZŠ jsou umyvadla se studenou vodou. Budova školy stojí uprostřed školní zahrady, kterou hojně využíváme, pokud nám to počasí dovolí. Zahrada je vybavena novými herními prvky. Pro děti na hraní jsou zde vytvořena různá zákoutí, pískoviště a zastřešený prostor. Jsou zde ovocné stromy a keře. Pro děti MŠ i žáky ZŠ vytváříme a nakupujeme pomůcky, které v dítěti podporují zájem zkoumat svět kolem sebe. Počítače určené dětem jsou přímo ve školní třídě, družině i mateřské škole. V průběhu dne si zde žáci mohou vyhledat potřebné informace. Při práci na počítači mají děti vždy na blízku pedagogického pracovníka, kterého mohou požádat o pomoc. Klima školy je příznivé, vstřícné dětem, rodičům i pedagogům, vládnou partnerské vztahy. Škola je řízena na demokratických principech s vnitřní hierarchií a určenými kompetencemi. Klima výrazně ovlivňuje i výukový program naší školy, kterým je program Základní škola obohacená o prvky z Montessori pedagogiky. Pohoda školního prostředí je dána nejen školními prostorami, ale pohodu prostředí vytvářejí lidé, kteří v tomto prostředí pracují a kteří toto prostředí navštěvují. Při vytváření příznivého klimatu školy nám pomáhají pravidla, která děti tvoří spolu s pedagogy. Odpadá tím časté napomínání a stačí jenom občas připomenout, že žák porušuje pravidlo. Základním pravidlem je zde ohleduplnost, bezpečnost a spolupráce. Spolupráce nahrazuje soutěžení. Žáci, učitelé i rodiče jsou zde partnery. Jsou stanovena opatření pro zabezpečení objektu školy a bezpečnost žáků a zaměstnanců. Na vstupních dveřích je z obou stran koule, aby nemohli děti opustit budovu bez doprovodu. Dětem, které odcházejí samy domů, uvolní dveře pracovník školy domácím elektronickým klíčem na požádání. Tato opatření jsou deklarována v provozním řádu školy, ve školním řádu a v dalších vnitřních směrnicích. Kapacita školy: Pod jednou střechou je umístěna: - mateřská škola - základní škola - školní družina - výdejna stravy Vedení školy vytváří optimální podmínky pro soustavné zvyšování profesní a odborné způsobilosti svých pedagogických pracovníků. Děti různého věku se mohou účastnit společných projektů praktická cvičení, různé přírodovědné a kulturní exkurze. Díky individuálním plánům se v ZŠ mohou vzdělávat i děti, které jsou psychicky anebo fyzicky znevýhodněny. ZŠ vychovává žáky k zdravému životnímu stylu, věnuje se protidrogové prevenci a prevenci šikany. Při skupinovém vyučování se děti učí toleranci, empatii, spolupráci, zodpovědnosti a vzájemné pomoci. Děti se společně připravují a realizují třídní projekty. Na začátku školního roku si žáci a učitelé v každé třídě vytvářejí pravidla soužití.

14 Školní řád zahrnuje práva a povinnosti žáků, učitelů, rodičů zákonných zástupců a ostatních pracovníků školy, organizační řád upravuje chod školy. ZŠ své žáky učí přiměřenou formou vyjadřovat vlastní názory a požadavky a zároveň naslouchat a přijímat názory a požadavky ostatních. ZŠ úzce spolupracuje s rodiči se zákonnými zástupci a podporuje jejich zapojování do aktivit školy (Martinská slavnost, vánoční besídka, Velikonoce, Dny otevřených dveří). Škola chce společně vytvořit prostředí charakteristické vzájemnou podporou, spoluprací, jasnými požadavky, zodpovědným přístupem a snahou o stálé zlepšování výuky. Rodiče Zákonní zástupci se mohou po domluvě s učitelem podílet na přípravě projektů a akcí pro žáky. V nižších ročnících mohou rodiče ve třídách působit jako asistenti učitele. Setkávání s rodiči se zákonnými zástupci je organizováno třikrát ročně na třídních schůzkách, individuálními konzultacemi a při schůzích Rady školy. Spolupráce se školskou radou je úzká. Se zřizovatelem se vedení školy setkává pravidelně, 3x ročně se ředitelka zúčastňuje zasedání zastupitelstva obce. Výchovný poradce má pravidelné konzultační hodiny. Rodiče Zákonní zástupci mají kontakty na jednotlivé pedagogy uvedeny na webových stránkách naší školy. Informace mají možnost získat telefonicky i em. Po dohodě s učitelem probíhají individuální konzultace. Škola nabízí zájmové aktivity v odpoledních hodinách pro volný čas dětí. Učitelský sbor ZŠ Učitelský sbor tvoří: Velikost sboru odpovídá velikosti školy. Zahrnuje většinou 7 pedagogických pracovníků, kteří jsou plně kvalifikovaní. Škola respektuje jejich zaměření a podle toho je zahrnuje do výuky jednotlivých předmětů. Mgr. Zdeňka Sedláková - VŠ pedagogická fakulta, učitelství pro 1. stupeň ZŠ, rozšiřující studium speciální pedagogiky, Montessori kurz, kurz kritického myšlení, 3roky praxe ZvŠ, 4 --letá praxe v pedagogicko psychologické poradně. Mgr. Marcela Ševčíková - VŠ pedagogická fakulta, učitelství pro 1. stupeň ZŠ, kurz kritického myšlení, Montessori kurz. Mgr. Soňa Růžičková speciální pedagog - magisterské studium: Speciální pedagogika - učitelství I. stupně na Univerzitě J. A. Komenského.

15 VI. CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ V ZŠ Cíle formulované v ŠVP ZŠ jsou vytvořeny ve shodě s pedagogickou koncepcí M. Montessori a naplňují kompetence dané Rámcovým vzdělávacím programem. Škola se snaží vytvořit pevnou soustavu poznatků, které jsou významné pro poznávání, praktickou činnost, dorozumění s lidmi a budoucí život. Žáci chápou osvojené vědomosti v souvislostech a vzájemných vztazích. Žáci dokáží uplatnit získané vědomosti a dovednosti při řešení poznávacích a praktických úloh. Žáci se srozumitelně a jasně vyjadřují, naslouchají a čtou s porozuměním, umí reprodukovat text. Žáci dokáží samostatně pracovat s učebními vzdělávacími texty, vyhledávat informace, třídit je, zpracovávat a vytvářet vlastní učební texty v podobě žákovských učebnic. Klíčovým pojmem Montessori koncepce je sebevzdělávání. Žáci umějí řešit poznávací problémy, klást otázky, formulovat hypotézy a vyvozovat závěry. Žáci dokáží vyjadřovat své názory, diskutovat o nich a ověřovat si jejich platnost a správnost. Žáci se naučí v učebních a praktických situacích uplatňovat základní myšlenkové operace. Žáci si osvojují poznatky díky systematické samostatné práci s didaktickými pomůckami a učebním materiálem. Žáci si osvojují poznatky a dovednosti v souladu s estetickým vnímáním světa, estetickým prožíváním VII. KLÍČOVÉ KOMPETENCE V ZŠ Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. Jejich výběr a pojetí vychází z hodnot obecně přijímaných ve společnosti a z obecně sdílených představ o tom, které kompetence jedince přispívají k jeho vzdělávání, spokojenému a úspěšnému životu a k posilování funkcí občanské společnosti. Smyslem a cílem vzdělávání je vybavit všechny žáky souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro ně dosažitelná, a připravit je tak na další vzdělávání a uplatnění ve společnosti. Klíčové kompetence tvoří důležitý základ pro celoživotní vzdělávání žáka, jeho vstup do života a jeho uplatnění v životě. Kompetence k učení Žák se učí plánovat si a organizovat učení. Žák se učí přijímat informace, snažit se je pochopit a propojit s praktickým životem. Žák se učí informace třídit a uvádět do souvislostí. Žák se učí získávat a propojovat informace z různých vzdělávacích oblastí přírodní, společenské a kulturní. Žák se učí formulovat svůj vlastní názor. Žák se učí kriticky hodnotit informace z různých oblastí. Žák se učí posuzovat svoje pokroky a výsledky učení.

16 Kompetence k řešení problémů Žák se učí pojmenovávat problém a hledat vhodné způsoby řešení. Žák se učí vyhledávat informace adekvátní k řešení problému Žák se učí hodnotit výsledky řešení problému Kompetence komunikativní Žák se učí mluvit a rozvíjet schopnost naslouchat a vhodně reagovat na podněty z okolí. Žák se učí rozumět běžně užívaným a domluveným gestům. Žák se učí výstižně, souvisle a kultivovaně vyjadřovat své myšlenky a názory v logickém sledu. Žák se učí účinně se zapojovat do diskuse a dodržovat její pravidla. žák se učí využívat informační a komunikační prostředky. Kompetence sociální a personální Žák se učí vytvářet pozitivní představu o sobě samém. Žák se učí spolupracovat ve skupině, podílet se na vytváření pravidel, podřizuje jim svoje chování. Žák se učí podílet se na utváření příjemné atmosféry na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi. Žák se učí podávat návrhy a vést diskusi. Žák se učí oceňovat rozmanitost kultur. Žák se učí poznávat a přijímat sociální role. Kompetence občanské Žák se učí tvořit a respektovat pravidla vzájemného soužití. Žák se učí seznamovat se se společenskými normami, zároveň znát svá práva a povinnosti ve škole i mimo ni. Žák se učí kriticky reagovat na globální problémy. Žák se učí respektovat druhého i s jeho odlišnostmi. Žák se učí oceňovat a chránit naše tradice a kulturní a historické dědictví Kompetence pracovní Žák se učí bezpečně účinně používat materiály a nástroje, chránit své zdraví i zdraví druhých. Žák se učí porozumět ochraně životního, kulturního i společenského prostředí. Žák se učí získávat přehled o pracovních podmínkách a vnímat různá pracovní prostředí. Žák se učí některým dovednostem potřebným k budoucímu povolání. Žák se učí trávit smysluplně volný čas.

17 Strategie pro rozvoj kompetencí k učení využívání vnitřní motivace k učení, možnost volného výběru činností, vždy možnost dokončení úkolu, práce s chybou, učitel jako rádce, ne manipulátor, práce s textem, čtení s porozuměním, reprodukce textu, vyhledávání informací, vyber, vysvětli, charakterizuj, porovnej, posuď, roztřiď do skupin zařazení metody kritického myšlení a diskuse do výuky kooperativní metody práce (projektové vyučování, skupinová práce) práce s mediální technikou, různé formy zjišťování úrovně znalostí, dovedností exkurze (veřejnosprávní instituce, kulturní památky, památná místa) Strategie pro rozvoj kompetencí k řešení problému (tvořivé myšlení) samostatné řešení úkolů kontrola zpětnou vazbou vyhledávání a analýza informací (internet, novinové články, televizní pořady, faktografická literatura) skupinová práce, diskuse modelové situace projektové vyučování problémové úlohy Strategie pro rozvoj komunikativních kompetencí denně možnost spontánní presentace na komunitním kruhu prezentace a hodnocení výsledků vlastní práce modelové situace, sociodrama, hraní rolí, nácvik recitace skupinová práce, diskuse, improvizované rozhovory, reprodukce a analýza textu kooperativní metody učení, metody kritického myšlení Strategie pro rozvoj sociálních a personálních kompetencí věkově smíšené třídy společná tvorba pravidel a jejich respektování

18 skupinová práce (rozdělení a střídání rolí ve skupině, zodpovědnost) simulace životních situací, diskuse, učení předáváním dovedností aktivity vedoucí k respektování a tolerování odlišností a rozdílných názorů druhých, jejich kultur vedení k osobní zodpovědnosti Strategie pro rozvoj občanských kompetencí poznávání kulturních, historických a občanských tradic pořady, exkurze respekt k pravidlům respekt a tolerance k odlišnostem komentář k aktuálním společenským situacím metody kritického myšlení komunikace s veřejnými institucemi práce s textem, diskuse Strategie pro rozvoj pracovních kompetencí seznamování s profesemi, pracovními postupy využívání všech dostupných pracovních pomůcek a materiálů zadávání tvořivých a problémových úkolů dbaní na dodržování stanovených termínů k dokončení úkolů vedení k dodržování předem domluvených pravidel a postupů práce v zájmových kroužcích práce s různými informačními prameny, plánování hodnocení a sebehodnocení podíl žáka na výběru úkolu.

19 VIII. UČEBNÍ PLÁN I. STUPNĚ ZŠ Tabulka s vyznačenými volnými disponibilními časovými dotacemi (14) Vzdělávací oblast ročník Vzdělávací obor ročník ročník ročník ročník Celkem Jazyk a jazyková komunikace: 7 8 (1) 8 (1) 8 (1) 8 (1) 39 (4) ČJ - Český jazyk Jazyk anglický 1 (1) 1 (1) (2) Matematika 4 5 (1) 5 (1) 5(1) 5(1) 24 (4) Informační a komunikační 1 (1) 1 2 (1) technologie - Informatika Člověk a jeho svět Prvouka, (1) 4 (1) 4 (1) 15 (3) Přírodověda, Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní činnosti CELKEM 20 hod 22 hod 24 hod 26 hod 26 hod 118 (14) 1. stupeň Český jazyk: je posílen o 4 hodin z disponibilní časové dotace, protože tvoří důležitý základ celého vzdělávacího procesu. Posílen je český jazyk v ročníku o 1 hodinu týdně. Matematika: je posílena o 4 hodiny z disponibilní časové dotace vzhledem k důležitosti tohoto předmětu, který tvoří osu vzdělávacího působení základní školy. Posílena je matematika v ročníku o 1 hodinu týdně. Vzhledem ke vzrůstající potřebě znalosti cizího jazyka byla zavedena výuka anglického jazyka v 1. a 2. ročníku 1 hodinu týdně. Na podporu počítačové gramotnosti byla zavedena informatika již ve 4. ročníku 1 hodina týdně.

20 K podpoře ekologického cítění a vytváření pozitivního vztahu k životnímu prostředí byla přidána od ročníku 1 hodina týdně v oblasti Člověk a jeho svět. IX. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA 1. STUPNI ZŠ A. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura je vzdělávací obor, který poskytuje žákům jazykové vzdělání v mluvené i psané podobě. Vede žáky k pochopení společenskokulturní souvislosti jazykového vyjadřování. Jazykové vyučování Jazyková výuka, jejímž cílem je zejména podpora rozvoje komunikačních kompetencí, vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožňují správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a účinně uplatňovat i prosazovat výsledky svého poznávání. Vytváří předpoklady k efektivní mezilidské komunikaci, a to i v cizím jazyce. Kultivace jazykových dovedností a jejich využívání je nedílnou součástí všech vzdělávacích oblastí. Výuka anglického jazyka v prvním období rozvíjí především samostatný ústní projev, interaktivní řečové dovednosti a dovednost porozumět slyšenému. Postupně se k těmto dovednostem přidává znalost psaní, nejprve na úrovni slov a velmi jednoduchých vět, a porozumění čtenému textu, na úrovni krátkých jednoduchých příběhů, většinou doplněných obrázky. Ve druhém období dále rozvíjíme všechny komunikativní dovednosti a klademe větší důraz na rozvoj jazykových prostředků (tj. gramatiky, pravopisu, výslovnosti, slovní zásoby). Český jazyk a literatura Mateřský jazyk je pro rozvoj dítěte klíčový. Má nesmírný význam z hlediska osobnostního i sociálního a je zároveň prostředkem výchovy a vzdělávání i výchovným cílem. Vyučování mateřskému jazyku vybavuje člověka pro aktivní vstup do situací mezilidského styku mluveným i psaným slovem. Žák si osvojuje a přejímá duchovní bohatství národní a světové kultury. Proces osvojování českého jazyka tedy směřuje k: osvojení počátečního čtení a psaní, osvojení plynulého hlasitého čtení a zejména tichého čtení s kontrolou porozumění; pochopení jazyka a jako důležitého nástroje celoživotního vzdělávání osvojení kultury mluvené řeči. To se týká spontánní řeči i projevů při recitaci či dramatizaci pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa zvládnutí čitelného a funkčního grafického projevu; rozvoji komunikace; osvojení schopnosti, dovednosti a návyku ve všech oblastech kultivovaně komunikovat; osvojení písemné komunikace; osvojení poznatků o jazykových prostředích a jazykovém systému; výchově v oblasti literatury. Sem patří pochopení literárního textu a uvědomění si slovesného a dramatického umění.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro 1. stupeň ZŠ Slapy

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro 1. stupeň ZŠ Slapy ŠVP platný od 1. 9. 2013 podle platných úprav podle RVP vydaných MŠMT V souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb., je pro realizaci základního vzdělávání vydán Rámcový vzdělávací program pro základní

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně

Více

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie Pedagogické principy Montessori školy Každé dítě je jedinečnou osobností, má svůj vlastní tvůrčí potenciál, motivaci učit se a právo být respektováno jako osobnost. Jelikož jsou děti zásadně ovlivňovány

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec.

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI (5. ročník Komunikační dovednosti a informatika) Obsahové,

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika Žáci si tento předmět vybírají

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k Dodatek č. 2 k ŠVP ZV, Základní škola, platného od 1. 9. 2007, aktualizovaného k 1. 9. 2012 Název školního vzdělávacího programu: ŠVP ZV, Základní škola Škola: Základní škola a mateřská škola Stěžery Ředitelka

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE vyučovací předmět - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Cizí jazyk a Další cizí jazykpřispívají k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ

TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ I Rovina čtenářské gramotnosti Vztah ke čtení Kritéria Vnímání čtení jako zdroje vnitřních zážitků a prožitků. Indikátory 1 Žák je podněcován k četbě i ve svém

Více

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP.

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP. DALŠÍ CIZÍ JAZYK - RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka Charakteristika předmětu Ve vyučovacím předmětu Český jazyk a literatura

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými.

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými. Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení praktické čtení pozorné, plynulé čtení vět a souvětí přednes básní vypravování dramatizace četba uměleckých a naučných textů Žák získává

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Skladba Druhy vět podle postoje mluvčího Věty jednočlenné, dvojčlenné, větný ekvivalent, základní a rozvíjející větné členy doplněk Souvětí, druhy vedlejších vět, praktická cvičení mluvní i psaná, soutěže,

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň 5.1.3.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Vzdělávací obsah předmětu přispívá k chápání a objevování skutečností,poskytuje jazykový základ pro komunikaci ů v rámci Evropy a světa,snižuje

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání.

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Pracovní činnosti 9. ročník -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Průřezová témata, přesahy, souvislosti VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 2. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikace Cílem hodnocení je zpětná vazba, prostřednictvím které žák získává informace o tom, jak danou

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Opakování

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Buchtová Eva, Staňková Barbora

Buchtová Eva, Staňková Barbora Buchtová Eva, Staňková Barbora Pomoz mi, abych to dokázalo samo děti mají rozdílné učební schopnosti a nadání Hlavní myšlenky Marie Montessori děti nemusí k dosažení stejného cíle postupovat stejným tempem

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Ruský jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Ruský jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Příloha 1 - Přepis rozhovorů s třídními učitelkami tříd s vzdělávacím programem Základní škola

Příloha 1 - Přepis rozhovorů s třídními učitelkami tříd s vzdělávacím programem Základní škola Příloha 1 - Přepis rozhovorů s třídními učitelkami tříd s vzdělávacím programem Základní škola Rozhovor č. 1: ZŠ Rajhrad Základní škola. Máme dyslektický kroužek. Ne. Nijak, budu stále pracovat na rozvoji

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova Tvarosloví

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova Tvarosloví A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 6. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika 4.6.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Fyzika spadá spolu s chemií, přírodopisem a

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 1 Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální

Více

NÁŠ SVĚT. 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Klasifikace předmětů

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / RJ

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / RJ I. název vzdělávacího oboru: RUSKÝ JAZYK (RJ) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Další cizí jazyk (RJ) je vymezen jako součást vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávací oblasti Tato vzdělávací oblast zaujímá významné místo mezi naukovými a estetickými předměty, jelikož se orientuje na komplexní pojetí lidského zdraví. Vytváří

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti 29 3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název předmětu: Český jazyk Časová dotace: 40 vyučovacích hodin (35 povinných a 5 disponibilních) Ročník: 1. Časová dotace: 9 hodin týdně Komunikační a slohová

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ 171 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více