ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DUHOVÁ ŠKOLA. ZÁKLADNÍ ŠKOLA Svitavy, Felberova 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DUHOVÁ ŠKOLA. ZÁKLADNÍ ŠKOLA Svitavy, Felberova 2"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VĚLÁVACÍ PROGRA PRO ÁKLANÍ VĚLÁVÁNÍ UHOVÁ ŠKOLA ÁKLANÍ ŠKOLA Svitavy, Felberova Vydáno dne. 9. 4

2 Obsah IENTIFIKAČNÍ ÚAJE... CHARAKTERISTIKA ŠKOLY.... Úplnost a velikost školy.... Vybavení školy..... Prostorové vybavení školy..... ateriální a technické vybavení školy Hygienické vybavení školy....3 Charakteristika pedagogického sboru....4 Charakteristika žáků....5 Spolupráce se zákonnými zástupci a jinými subjekty Poskytování poradenských služeb ve škole aměření poradenských služeb Kariérové poradenství Psychologická péče....6 louhodobé projekty... 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP aměření školy Výchovné a vzdělávací strategie Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Žáci s poruchami chování Vzdělávání žáků mimořádně nadaných ačlenění průřezových témat... 4 UČEBNÍ PLÁN I. stupeň II. stupeň... 5 UČEBNÍ OSNOVY VĚLÁVACÍCH OBLASTÍ A OBORŮ Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Ruský jazyk atematika a její aplikace atematika Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a jeho svět Prvouka Přírodověda Vlastivěda Člověk a společnost ějepis Občanská výchova...

3 5.6 Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis eměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní výchova oplňující vzdělávácí obory Sportovní hry Pracovní činnosti... 6 HONOCENÍ VÝSLEKŮ VĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Pravidla hodnocení a klasifikace žáků Klasifikace ve vyučovacích předmětech Hodnocení chování žáků ískávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci Celkové hodnocení žáka Hodnocení zájmových útvarů Pravidla komisionální zkoušky Opravné zkoušky koušky v náhradním termínu Postup do vyššího ročníku a opakování ročníku Vedení dokumentace o hodnocení a klasifikaci žáků...

4 IENTIFIKAČNÍ ÚAJE NÁEV OKUENTU: Název programu: Používaná zkratka: Číslo jednací: pracován podle: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání UHOVÁ ŠKOLA ŠVP V uhová škola ŠF/46/4 RVP V: č. j. ŠT-647/3- ÚAJE O ŠKOLE: Název školy: ákladní škola Svitavy, Felberova Adresa školy: Právní forma: Ředitelka: ástupce ředitelky: Koordinátorka ŠVP: ákladní škola Svitavy, Felberova, 568 Svitavy příspěvková organizace gr. Jana Pazderová tel/fax: gr. Eva Černá tel: gr. Alena Ancinová tel: Kontakty: kancelář školy tel: webové stránky: www:zsfelberova.svitavy.cz IČO: IČ: C RE-IO: 6 9 IO základní škola: 49388

5 ŘIOVATEL: Název: ěsto Svitavy T. G. asaryka 35, 568 Svitavy Kontakty: tel: fax: Platnost dokumentu: od Školská rada projednala dne: Podpis ředitele Razítko školy Poznámky:

6 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. Úplnost a velikost školy Š Svitavy, Felberova je úplnou školou s devíti postupnými ročníky. Je největší a zároveň nejmladší základní školou ve Svitavách a navštěvuje ji zhruba 5 žáků. V každém ročníku jsou dvě až tři paralelní třídy, jejich průměrná naplněnost je 4 žáků. Součástí školy je školní družina a školní jídelna. Areál a budova školy se nachází uprostřed největšího svitavského sídliště Svitavy-Lány, nedaleko nově budované zóny rodinných domků Na Vějíři a asi 5 minut chůze od centra města. Blízko školy je rybník, les a také velký, nově zrekonstruovaný sportovní areál, který zahrnuje stadion, samostatné fotbalové hřiště, zimní kluziště, velké tenisové kurty, dráhy pro jízdu na inline bruslích a několik zábavních hřišť pro vyžití menších dětí. Kromě svitavských dětí navštěvují naši školu i žáci z okolních obcí (např. z Hradce nad Svitavou či Kamenné Horky). Autobusové zastávky pro dojíždějící žáky jsou od školy vzdáleny přibližně minut chůze.. Vybavení školy.. Prostorové vybavení školy Škola byla otevřena a v roce prošla revitalizací, při níž bylo provedeno zateplení a byla vyměněna okna a dveře. Školní budova je rozdělena do několika vzájemně propojených častí, které zahrnují učebnový pavilon, tělovýchovný pavilon a stravovací pavilon. Ke škole náleží také sportovní areál, který bude výhledově procházet celkovou rekonstrukcí. Budova školy slouží prvnímu i druhému stupni. ahrnuje kmenových učeben s přípojkami na počítačovou síť a internet, odbornou učebnu fyziky, chemie a přírodopisu s interaktivní tabulí, multifunkčním a projektorovým vybavením, chemickou laboratoř, dvě učebny informatiky (jednu kompletně nově zařízenou, s interaktivní tabulí a 8 žákovskými počítači, druhou zánovní, s 6 žákovskými počítači), učebnu s interaktivní tabulí, hudebnu, nově zrekonstruovanou školní knihovnu, jejíž prostory jsou využívány i k běžné výuce, cvičný byt pro výuku vaření, místnost pro výuku výtvarné výchovy, jejíž součástí jsou i prostory pro tvorbu keramických výrobků s pecí na jejich vypalování, divadelnu a školní dílnu s vybavením. Nezbytnou součástí zázemí jsou odborné kabinety, sklady učebnic a půjčovna lyžařské výstroje. V každém patře učebnového pavilonu se nacházejí odpočinkové a sportovní zóny, které jsou uzpůsobeny věkovým potřebám žáků. Oblečení a obuv si žáci odkládají do vlastních uzamykatelných skříněk v přízemí budovy. Škola je velmi dobře vybavena učebními pomůckami a učebnicemi, které se průběžně doplňují a obnovují. Součástí sbírek jednotlivých kabinetů jsou demonstrační a žákovské pomůcky. Při výuce jsou využívány moderní výukové programy. Všechny učitelské kabinety mají k dispozici počítač s přístupem na internet. Interiéry školy jsou světlé, čisté a esteticky zařízené. Na jejich vzhledu se ve velké míře podílejí sami žáci, učitelé a vychovatelé školní družiny. Poloha školy a její vybavení nabízí velmi dobré podmínky pro sportovní vyžití. Kromě dvou tělocvičen a malého tanečního sálu disponuje škola sportovním areálem, jehož součástí je atletická dráha, hřiště s trávníkem pro sportovní hry, tenisové hřiště a sektor pro skok daleký a vrh koulí. Tělovýchovný pavilon využívají nejen žáci školy, ale i cizí pronajímatelé. Pro všechny jsou zde k dispozici šatny a kompletní sociální zařízení.

7 Součástí školy je stravovací pavilon, kde se připravují obědy nejen pro žáky a zaměstnance školy, ale i pro cizí, především dospělé strávníky. enní kapacita školní kuchyně je 75 jídel. Pokrmy se připravují z kvalitních surovin a při vaření je kladen důraz na zdravější, ale přitom chutné varianty stravování. V případě zájmu mají žáci možnost odebírat i svačiny. Při stravování se dbá na hygienické předpisy před vchodem do školní jídelny jsou umyvadla a sociální zařízení. Školní družina je umístěna v přízemí učebnového pavilonu a je určena pro žáky. 3. (v případě, že jsou volná místa, i 4.) ročníku. V současné době nabízí čtyři věkově smíšená oddělení a její maximální kapacita je 5 dětí. Žáci zde mají k dispozici čtyři herny vybavené stolními hrami, stavebnicemi i dalšími hračkami, využívat mohou také prostory tělocvičen. Starší žáci mají možnost navštěvovat v odpoledních hodinách nízkoprahový klub íra, spravovaný neziskovou organizací Bonanza, kde jsou pro ně připraveny různé činnosti, hry a krátké výlety do okolí... ateriální a technické vybavení školy Škola je velmi dobře vybavena učebními pomůckami a učebnicemi, které se průběžně doplňují a obnovují. emonstrační a žákovské pomůcky jsou součástí sbírek jednotlivých kabinetů. Při výuce jsou využívány moderní výukové programy. Pro výuku informatiky, ale i dalších předmětů jsou určeny dvě učebny výpočetní techniky, ve kterých mají žáci k dispozici celkem 44 stanic (kromě toho je samozřejmě v každé z těchto učeben také počítač pro vyučujícího). Počítače jsou propojeny do počítačové sítě s nepřetržitým přístupem na internet. Také všechny učitelské kabinety jsou vybaveny počítači připojenými do lokální sítě s přístupem na internet. Ve škole se běžně využívá interaktivní učebna a odborná učebna fyziky, chemie a přírodopisu, jejíž součástí je interaktivní tabule a další technické prostředky. Interaktivní tabule jsou postupně instalovány i do kmenových učeben...3 Hygienické vybavení školy Škola má kvalitní hygienické zázemí (šatny, WC a sprchy jsou v souladu s normami). Umyvadla a sociální zařízení se nacházejí také před vchodem do jídelny. Pro dodržování pitného režimu je žákům mimo jiné k dispozici školní obchůdek, který slouží i zaměstnancům školy. V přízemí budovy má každý žák svou vlastní uzamykatelnou skříňku, kam si ukládá své oblečení a obuv..3 Charakteristika pedagogického sboru S žáky pracuje 34 odborně způsobilých pedagogických pracovníků. Pedagogický sbor tvoří ředitelka školy, zástupkyně ředitelky, vedoucí učitelka pro I. stupeň, učitelé a vychovatelky ve školní družině. celkového počtu pedagogických pracovníků je jich 4 na prvním stupni, 4 na druhém stupni a 4 v družině. vě vychovatelky se navíc v dopoledních hodinách věnují práci asistenta pedagoga na I. stupni. Kolektiv pedagogického sboru je v případě potřeby doplňován vyučujícími, kteří mají schopnosti a snahu pracovat moderně a kreativně, proto je kladen velký důraz na VPP. Pozornost se zaměřuje především na zvyšování úrovně vzdělání v cizích jazycích, na počítačovou gramotnost, na práci s žáky se SVP, na zásady a pravidla tvorby ŠVP, na výchovné poradenství a na uplatňování nových metod ve výuce. Samozřejmostí je pravidelné proškolování v BOP a PO.

8 ezi pedagogy jsou výchovné poradkyně, metodička prevence sociálně patologických jevů, koordinátorka tvorby ŠVP a koordinátor ICT. Část učitelů má osvědčení zdravotníka zotavovacích akcí, několik jich absolvovalo školení pro instruktory školního lyžování a snowboardingu..4 Charakteristika žáků Celková kapacita školy je 65 žáků. emografický vývoj ( stárnutí sídliště ) vedl v poslední době k poklesu počtu dětí, v současnosti se jejich počet pohybuje kolem 46, s průměrným počtem přibližně 4 žáků na třídu. Většina žáků žije v blízkém okolí školy, někteří bydlí v částech města, které nepatří do spádové oblasti školy, nebo dojíždějí z přilehlých i vzdálenějších obcí. V průběhu školního roku sem často přestoupí několik dalších žáků z jiných spádových oblastí. Škola má zkušenosti s výukou žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Nejčastěji jsou to žáci se zdravotním postižením a dále žáci se zdravotním a sociálním znevýhodněním. Po absolvování povinné školní docházky nastupuje většina žáků na střední školy zakončené maturitní zkouškou..5 Spolupráce se zákonnými zástupci a jinými subjekty Spolupráce se zákonnými zástupci je flexibilní. Školu mohou navštívit vždy po vzájemné dohodě s vyučujícím nebo v době třídních schůzek. ároveň mají možnost komunikovat s každým vyučujícím telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty. ákonní zástupci jsou o činnosti školy informováni na třídních schůzkách, prostřednictvím publikační činnosti v místním tisku a celoročně aktuálně na webových stránkách školy. Každoročně pořádá škola en otevřených dveří, kdy mohou rodiče stávajících i budoucích žáků navštívit vnitřní prostory a nahlédnout do vyučovacích hodin. Podle zákona č. 56/4 Sb. byla ke dni zřízena školská rada, která aktivně spolupracuje s vedením školy a vykonává své působnosti podle 67 a 68 zákona č. 56/4 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Celoročně škola spolupracuje s následujícími subjekty: Basketbalový, gymnastický a volejbalový oddíl TJ Svitavy, Pedagogicko-psychologická poradna ve Svitavách, Speciálně pedagogické centrum oravská Třebová, Speciálně pedagogické centrum Ústí nad Orlicí, Speciálně pedagogické centrum Bystré, ěstský úřad Svitavy, Středisko kulturních služeb ve Svitavách, ěstská knihovna ve Svitavách, ěstské muzeum a galerie ve Svitavách, áchranná stanice elené Vendolí, Bonanza nestátní nezisková organizace, Policie ČR, ům dětí a mládeže ve Svitavách, ateřská škola Větrná, ateřská škola Na ámečku, HS Pardubického kraje, ÚO Svitavy, Senior centrum Svitavy.

9 .5. Poskytování poradenských služeb ve škole Poradenské služby ve škole zajišťují výchovné poradkyně ve spolupráci s metodičkou prevence, vedením školy, třídními učiteli a dalšími pedagogickými pracovníky..5. aměření poradenských služeb poradenství žákům v oblasti učebních postupů, stylů a strategií, poradenství zákonným zástupcům žáka ve výchově a vzdělávání, poradenství při školní neúspěšnosti, postupy řešení neprospěchu a podpora žáků ve zlepšení, prevence neúspěchu, poradenství pro žáka a rodinu při řešení a prevenci sociálně patologických jevů, postupy řešení ve spolupráci školního speciálního pedagoga, výchovného poradce a pedagogických pracovníků, kariérové poradenství, volba školy, poradenství při integraci žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, poradenství žákům z odlišného kulturního prostředí, poradenství ke vzdělávání talentovaných žáků, metodická podpora učitelů v psychologických a speciálně pedagogických dovednostech při pedagogické práci s žáky, poskytování informací o dalších službách poradenských zařízení a spolupráce s dalšími odbornými institucemi. Nabídka termínů konzultací s výchovnými poradkyněmi a metodičkou prevence pro zákonné zástupce je vyvěšena na webových stránkách školy, je také možné domluvit se jinak podle individuální potřeby..5.3 Kariérové poradenství Výchovné poradkyně poskytují kariérové poradenství žákům a zákonným zástupcům žáků, ve spolupráci s třídním učitelem a vedením školy zajišťují organizaci přihlašování a přestupu k dalšímu vzdělávání. Ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce dochází k rozvoji žáků vzhledem k jejich profesnímu sebepoznání a orientaci ve světě práce. Ve spolupráci s poradenskými zařízeními se vytváří nabídka diagnostiky k zaměření žáka vzhledem k dalšímu vzdělávání a výběru povolání, žákům jsou k dispozici informační materiály o středním školství a trhu práce. Ve spolupráci s třídními učiteli mají žáci možnost navštěvovat vybrané střední školy..5.4 Psychologická péče Na třídní učitele a výchovnou poradkyni se mohou žáci kdykoli obrátit a požádat je o konzultaci či krizovou intervenci a podporu v obtížných psychosociálních situacích. Výchovná poradkyně a metodička prevence společně napomáhají řešit konflikty mezi žáky a podporují optimální komunikaci mezi zákonnými zástupci, učiteli a žáky. Jejich společnou snahou je vytvoření bezpečného a zdravého klimatu v jednotlivých třídních kolektivech. ároveň podporují rozvoj pozitivních vztahů a snaží se předcházet konfliktním situacím. Nabízejí individuální pohovory v případě psychosociální krize v souvislosti s výchovou, péčí o děti, vztahem mezi rodičem a dítětem, vztahem mezi žákem a učitelem. Konzultují problematické situace, pomáhají učitelům a podporují je při práci s žáky se specifickými poruchami učení nebo chování. ále žákům napomáhají v utváření sebepojetí a v hledání vztahu

10 k učiteli a k druhým lidem a informují je o dalších spolupracujících institucích, které zajišťují poradenskou péči..6 louhodobé projekty Témata projektů volí vyučující podle věkových skupin žáků či náplně učiva, nebo reagují na aktuální dění ve společnosti. Některé projekty realizují pouze jednotlivé třídy, jiné jsou celoškolní. Třídní kolektivy vyjíždějí na různé typy exkurzí a účastní se řady kulturněvzdělávacích akcí. V 6. ročníku žáci každoročně absolvují adaptační pobyt v přírodě, jehož náplň odpovídá požadavkům vyučovacího předmětu Člověk a zdraví a má mezipředmětovou vazbou s přírodopisem, zeměpisem a tělesnou výchovou. Výuka probíhá formou zážitkové pedagogiky a jejím cílem je naplnění těch očekávaných výstupů jednotlivých vzdělávacích oblastí, které je přirozené realizovat ve volné přírodě. Jedná se například o různá pozorování a určování přírodnin, topografická měření apod. Žáci jsou tak prostřednictvím projektové výuky vedeni k pochopení zákonitostí soužití člověka s přírodou. Pobyt jim navíc pomáhá při přechodu na druhý stupeň (seznámení s novým třídním učitelem, stmelení kolektivu). V 7. ročníku probíhají školní lyžařské kurzy. 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP Tento školní vzdělávací program představuje školní úroveň v systému kurikulárních dokumentů, přičemž vychází ze státní úrovně Národního programu vzdělávání a rámcového vzdělávacího programu a plně respektuje veškeré jeho principy a tendence. ákladní vzdělávání navazuje na předškolní vzdělávání a na výchovu v rodině. Pokud má být skutečně užitečnou službou občanům a má-li reflektovat i jejich očekávání a individuální potřeby, nelze takového cíle dosáhnout, aniž by se změnilo tradiční chápání funkcí školy. Jejím posláním v takovém případě nemůže být pouhé zprostředkování sumy vědomostí. V našem pojetí je škola místem, které žáky motivuje a podporuje v aktivním učení, a to nikoliv encyklopedických vědomostí, ale pro život důležitých dovedností učit se a řešit problémy, k dovednostem sociálním. Charakter práce pak má v dětech mimo jiné podporovat pocit bezpečí, možnost pozitivního prožívání, získání zdravého sebevědomí, rozvíjení kritického myšlení a schopnost sebehodnocení. Náš školní vzdělávací program vychází z přesvědčení, že kvalita vzdělávací služby školy nemá být primárně posuzována podle tradičně chápaných vzdělávacích výsledků, tzn. pouhých faktografických znalostí, nýbrž podle toho, jak jsou formy a metody pro dosahování deklarovaných cílů vzdělávání vnímány žáky a jejich rodiči. V tomto směru je naší prvořadou ambicí proměnit školu v prostředí, kde se i dětem s velmi různorodými vzdělávacími potřebami dostává nejen kvalitní a kvalifikované vzdělávací péče, ale kde se současně cítí bezpečně a spokojeně. ároveň je naším cílem pomoci žákům utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout jim spolehlivý základ všeobecného vzdělání. Proto k jejich utváření a rozvíjení směřuje a přispívá veškerý vzdělávací obsah, aktivity a činnosti, které ve škole probíhají. 3. aměření školy Hlavním cílem naší školy je přispět k výchově odpovědného a sociálně tolerantního občana vybaveného základními vědomostmi a především dovednostmi.

11 ákladní škola musí být všestranná. Přesto bychom si chtěli v budoucnu vytvořit určitou profilaci a kromě rozvoje oblasti občanské a jazykové gramotnosti se zaměřit zejména na tělesnou výchovu (podpora všech tělovýchovných, sportovních a zdravotních aktivit) a pracovní výchovu. Co chceme: být tvořivou a otevřenou školou připravující žáky na celoživotní vzdělávání ve 3. tisíciletí, vést žáky k odpovědnosti a spolupráci, aby mohli být dobrými manažery své vlastní budoucnosti, učit žáky takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě, tzn. méně encyklopedických poznatků a větší soustředěnost na činnostní učení se zaměřením na praxi, poskytnout žákům příležitost zažít úspěch a vytvořit si pozitivní vztah k celoživotnímu vzdělávání, zavádět do výuky efektivní metody, jako je skupinové a projektové vyučování, kterými žáky povedeme k týmové práci, vzájemné pomoci, sounáležitosti a respektu, vést žáky k využívání komunikačních a informačních technologií, podporovat využívání výpočetní techniky ve všech předmětech, rozvíjet u žáků vnímavost k lidem, podporovat kladný vztah k životu a k životnímu prostředí, vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní cit v chování, jednání a prožívání životních situací, preferovat sportovní výchovu, vést žáky ke zdravému životnímu stylu, k přijetí rozhodnutí hrát ve škole i v životě fair-play, učit žáky aktivně rozvíjet a chránit své fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně zodpovědný, vést žáky k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel školního řádu, věnovat stejnou péči všem žákům, klást důraz na všeobecné a rovné vzdělání pro všechny, neboť pro úspěšný rozvoj dítěte má velký význam život v populačně přirozené skupině (ve skupině jsou zastoupeni žáci s různými vlohami, nadáním a vlastnostmi), vytvořit tradici mezinárodních vztahů, posilující multikulturní cítění našich žáků, podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů, vychovat z žáků zodpovědné osoby, uplatňující svá práva a povinnosti v duchu demokracie a svobody, zaměřovat se i na žáky nadané, vytvořit podmínky pro jejich rozvoj, a tím omezit jejich přechod na jiné školy, podporovat jejich účast v různých soutěžích školního i okresního charakteru, kde mají tito žáci možnost se prezentovat (k rozvoji jejich nadání dochází i při přípravě na tyto soutěže); z metod práce chceme u těchto žáků preferovat samostatnou práci, skupinovou práci, projektové vyučování apod., rozvíjet silné stránky školy a maximálně eliminovat a napravovat to, co považujeme za nedostatky.

12 3. Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Co to například znamená na Š Felberova Kompetence k učení Vést žáky k zodpovědnosti za své vzdělávání, umožnit jim osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení. Kompetence k řešení problémů Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů. - na praktických příkladech žákovi blízkých vysvětlujeme smysl a cíl učení a posilujeme pozitivní vztah k učení, - podporujeme samostatnost a tvořivost, - učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat své činnosti, - učíme žáky vyhledávat potřebné informace v literatuře a na internetu, zpracovávat je a používat, - ve všech vyučovacích předmětech podporujeme používání výpočetní techniky, - umožňujeme žákům pozorovat a experimentovat, porovnávat výsledky a vyvozovat závěry, - na začátku hodiny vždy žáky seznámíme s cílem VH, na konci VH s žáky zhodnotíme jeho dosažení, - motivujeme k učení snažíme se cíleně vytvářet takové situace, v nichž má žák radost z učení, učíme trpělivosti, povzbuzujeme. - - učíme žáky nebát se problémů ( Problémy byly, jsou a budou problém není hrozba, ale výzva! ), - vytvářením praktických problémových úloh a situací učíme žáky prakticky problémy řešit, - podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení, - podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů, - podporujeme využívání moderní techniky při řešení problémů, - v rámci svých předmětů učíme, jak některým problémům předcházet, - ve škole i při mimoškolních akcích průběžně monitorujeme, jak žáci řešení problémů prakticky zvládají. Kompetence komunikativní Vést žáky k otevřené, všestranné a účinné komunikaci. - klademe důraz na kulturní úroveň komunikace, - netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků, zaměstnanců školy ani rodičů, - učíme žáky publikovat a prezentovat své názory a myšlenky (školní nebo třídní publikace, místní tisk, web, ppt. prezentace apod.), - vedeme žáky ke spolupráci a kooperaci napříč ročníky (starší žáci pomáhají mladším), - podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky různých tříd, ročníků a věkových kategorií, - důsledně vyžadujeme dodržování pravidel stanovených ve školním řádu, v řádech odborných pracoven, v řádu akcí, - učíme žáky naslouchat druhým i mimo školu.

13 Kompetence sociální a personální Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní i druhých. - učíme žáky pracovat v týmech, učíme je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku efektivní spolupráce, - rozvíjíme schopnost žáků zastávat v týmu různé role, - podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují, - podporujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů, - netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu, - průběžně monitorujeme sociální vztahy ve třídě, skupině, - důsledně vyžadujeme dodržování společně dohodnutých pravidel chování, - v rámci možností pokračujeme v tradici pořádání pobytů v přírodě, jakožto jedinečného zdroje poznání sebe sama, upevnění vztahů v kolektivu a vytváření vztahů mezi učiteli a žáky v jiném než školním prostředí, - kromě týdenních pobytů organizujeme krátkodobější výlety a exkurze. Kompetence občanské Připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující svá práva a plnící své povinnosti. Vychovávat žáky jako osobnosti zodpovědné za svůj život, své zdraví a za své životní prostředí. - netolerujeme sociálně patologické projevy chování (drogy, - šikana, kriminalita mládeže více viz inimální preventivní program), - netolerujeme nekamarádské chování a odmítnutí požadované pomoci, - důsledně dbáme na dodržování pravidel chování ve škole, stanovených ve vnitřních normách školy, - vedeme žáky k sebeúctě a k úctě k druhým lidem, - v rámci svých předmětů, v třídnických hodinách i na mimoškolních akcích upevňujeme žádoucí pozitivní formy chování žáků, - neustále monitorujeme chování žáků, včas přijímáme účinná opatření, - vedeme žáky k odpovědnosti za svůj život a své zdraví formou besed a přednášek, dramatickou výchovou apod., - využíváme pomoci a zkušeností odborníků PPP, OP, policie atd. - v rámci svých předmětů a své působnosti seznamujeme žáky s některými právními normami, - nabízíme žákům vhodné pozitivní aktivity (kulturní, sportovní, rekreační apod.) jako protipól nežádoucích sociálně patologických jevů. - - jsme vždy připraveni komukoliv z žáků podat pomocnou ruku

14 Kompetence pracovní Vést žáky k pozitivnímu vztahu k práci, naučit žáky používat při práci vhodné materiály, nástroje a technologie, naučit žáky chránit své zdraví při práci a pomoci jim při volbě jejich povolání. - důsledně žáky vedeme k dodržování vymezených pravidel, ochraně zdraví a plnění svých povinností a závazků, - různými formami (exkurze, film, beseda apod.) seznamujeme žáky s různými profesemi cíleně ujasňujeme představu žáků o reálné podobě jejich budoucího povolání a o vhodné volbě dalšího studia, - kvalitně odvedenou práci vždy pochválíme tím žáky vedeme k pozitivnímu vztahu k práci, - při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí. 3.3 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.3. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Škola je otevřená žákům se zdravotním postižením či zdravotním znevýhodněním, žákům se sociálním znevýhodněním i žákům talentovaným. Žáci, u kterých se projevují některé z vývojových poruch učení a chování, jsou se souhlasem zákonných zástupců posíláni na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny či speciálně pedagogického centra. Vzdělávací potřeby těchto žáků zajišťuje výchovný poradce ve spolupráci s třídním učitelem. Po vytvoření diagnostiky jsou konzultovány, naplánovány a poté využívány vhodné metody a organizační postupy výuky. Výchovná poradkyně, třídní učitel a další pedagogičtí pracovníci ve spolupráci se zákonnými zástupci žáka vytvářejí a realizují na základě odborného posudku poradenského pracoviště individuální vzdělávací plán (IVP), který následně schvaluje ředitelka školy. Struktura IVP vychází z platné právní úpravy. Na začátku školního roku je plán každého žáka osobně konzultován se zákonnými zástupci, kteří svůj souhlas s ním potvrdí podpisem. Plán je otevřený a během školního roku se doplňuje a průběžně upravuje. Veškerá péče a vzdělávání probíhá v souladu s 6 7 zákona 56/4 Sb Žáci s poruchami chování Tato specifická skupina zahrnuje žáky hyperaktivní, popřípadě žáky s edukativními problémy, kteří nerespektují některé normy společenského chování, jsou nepřizpůsobiví, impulzivní a snadno unavitelní. Vzdělávání těchto žáků probíhá formou individuální integrace. Ve spolupráci s poradenským pracovištěm a na jeho doporučení jsou vzděláváni podle zpracovaného individuálního výchovně-vzdělávacího plánu. V procesu vytváření klíčových kompetencí je zvýšený důraz kladen na samostatné rozhodování, kritické myšlení, jednání bez podléhání manipulacím a výchovu k práci a ke spolupráci. Učitel musí těmto žákům stanovit přesná pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování.

15 3.4 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Vyučující jsou si plně vědomi rozdílné úrovně nadání jednotlivců, proto v třídních kolektivech vyhledávají mimořádně nadané žáky a snaží se rozvíjet jejich talent. Vycházejí při tom z řady pomocných testovacích metod, mezi něž patří např. pozorování, pohovory, rozbory studijních výsledků apod. Tento proces samozřejmě od učitelů vyžaduje mnohem náročnější přípravu na jednotlivé předměty. Jejich cílem je umožnit žákům maximální rozvoj v příslušné vzdělávací oblasti, při plném respektování principu individuálního přístupu. U mimořádně nadaných žáků je vždy zapotřebí zvýšeného motivačního úsilí k rozšiřování a prohlubování základního učiva a jeho aplikací v oblastech reprezentujících jejich mimořádné nadání. o výuky je zařazována práce v diferencovaných skupinách. Pro nadané žáky učitel připravuje práci, která odpovídá úrovni jejich dovedností a dále je rozvíjí. Tito žáci jsou také více motivováni k účasti v soutěžích a olympiádách a je jim doporučována další mimoškolní činnost. 3.5 ačlenění průřezových témat Průřezová témata jsou integrována do vyučovacích předmětů. Jejich přesné začlenění je rozpracováno v učebních osnovách jednotlivých předmětů. Používané zkratky pro průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech ultikulturní výchova Environmentální výchova ediální výchova VO EGS KV EV V Používané zkratky vyučovacích předmětů: Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Nj Ruský jazyk Rj atematika Informatika Inf Prvouka Prv Přírodověda Přv Přírodopis Př Vlastivěda Vl Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní výchova ějepis Občanská výchova Fyzika F Chemie Ch eměpis Výchova ke zdraví Vz

16 Sportovní hry Pracovní činnosti Sh Pč. Osobnostní a sociální výchova. Osobnostní a sociální výchova Tematické okruhy OSOBNOSTNÍ ROVOJ. stupeň. stupeň Rozvoj schopností poznávání Prv Vl Přv Přv F Př Inf Př Ch Př Rj Př Inf Sebepoznání a sebepojetí Prv Prv Přv Vz Rj Př Sh Seberegulace a sebeorganizace Prv Vz F Nj Rj Sh Nj Inf Psychohygiena Prv Prv Vz Inf Kreativita Inf Inf Vz Pč Pč Inf Nj Pč SOCIÁLNÍ ROVOJ Poznávání lidí Vz Rj

17 ezilidské vztahy Prv Prv Přv Vz Pč Nj Vz Sh Nj Komunikace Inf Vz Pč Rj Př Pč Nj Pč Kooperace a kompetice Vz F Sh ORÁLNÍ ROVOJ Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Prv Přv Vz F Hodnoty, postoje, praktická etika Vz Vz Rj Ch. Výchova demokratického občana. Výchova demokratického občana Tematické okruhy. stupeň. stupeň Občanská společnost a škola Prv Vl Pč Občan, občanská společnost a stát Prv Vl Inf Inf Vz Vz Inf Formy participace občanů v politickém životě Vl

18 Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Vl Inf Sh Sh 3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Tematické okruhy. stupeň. stupeň Evropa a svět nás zajímá Vl Nj Rj Nj F Př F Objevujeme Evropu a svět Vl Vl Inf Inf Rj Inf Jsme Evropané Vl F Nj 4. ultikulturní výchova 4. ultikulturní výchova Tematické okruhy. stupeň. stupeň Kulturní diference Prv Vl Nj Nj Př Lidské vztahy Prv Vl Vz Rj Vz Sh Sh

19 Etnický původ Vl Př ultikulturalita Nj Princip sociálního smíru a solidarity Vl 5. Environmentální výchova 5. Environmentální výchova Tematické okruhy. stupeň. stupeň Rj Ekosystémy Prv Prv Přv Přv Př Př ákladní podmínky života Prv Přv Přv Př Vz Pč Vz Př F Ch F Pč Ch F Pč Lidské aktivity a problémy životního prostředí Prv Prv Přv Přv Př Př F F Ch F Vztah člověka k prostředí Prv Prv Prv Přv Vl Př F Pč Př Pč F

20 6. ediální výchova 6. ediální výchova Tematické okruhy TEATICKÉ OKRUHY RECEPTIVNÍCH ČINNOSTÍ. stupeň. stupeň Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Vl Inf Vz F Inf Vz Inf Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Přv Vl F Inf Stavba mediálních sdělení Inf Vnímání autora mediálních sdělení Vl Inf Fungování a vliv médií ve společnosti Nj Rj F Inf TEATICKÉ OKRUHY PROUKTIVNÍCH ČINNOSTÍ orba mediálního sdělení Vl Vz Nj Př Práce v realizačním týmu Pč Pč

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 2. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice základní pravidla rozhovoru 3. ZÁŘÍ / 32 OSV9 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti správné čtení slabik, slov a krátkých vět hlasité čtení, ZÁŘÍ / 3 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5.

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5. Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 5. ročník Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Český jazyk pro 4. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 5.

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Porovnává významy slov, zvláště slova stejného a podobného významu a slova vícevýznamová

Více

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Zážitkové čtení a naslouchání klíčová slova vyhledávací čtení aktivní naslouchání se záznamem slyšeného Žák při hlasitém čtení vhodně využívá

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA ++RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA říjen září Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Sluchové rozlišení hlásek

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými.

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými. Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení praktické čtení pozorné, plynulé čtení vět a souvětí přednes básní vypravování dramatizace četba uměleckých a naučných textů Žák získává

Více

Předmět:: Český jazyk

Předmět:: Český jazyk 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice 8. zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním 22. rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ŠKOLNÍ ROK: 2014/ 2015 ROČNÍK: 3. TŘÍDNÍ UČITELKA: Hana Matochová

Více

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Aktualizace

Více

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 4. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

1. Jazyk a jazyková komunikace

1. Jazyk a jazyková komunikace 1. Jazyk a jazyková komunikace 1.1 Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Český jazyk a literatura je rozdělen

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Český jazyk ve 4. ročníku

Český jazyk ve 4. ročníku Český jazyk ve 4. ročníku září Jazyková Čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas. učebnice strana 3 7 Procvičuje praktické naslouchání při komunikaci s další osobou. pracovní sešit strana

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník Čtení 1 pro prvňáčky, Fortuna, Miroslava Čížková Čtení 2 pro prvňáčky, Fortuna, Miroslava Čížková Cviky pro

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova Čtení čte

Více

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září 1. 30. 9. 1. 5. 28. 9. státní svátek KONKRÉTNÍ VÝSTUPY respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru volí vhodné verbální a nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA září Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová. Žák dokáže rozlišit mluvnické kategorie podstatných jmen (pád, číslo, rod), rozliší větu jednoduchou

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření do učebních osnov vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ukázka byla zpracována s využitím

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA rozliší větu jednoduchou a souvětí ví, co znamená věta, slovo rozlišuje slova nespisovná a nahradí je spisovnými zná pravidla pro psaní

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Jazyková výchova Párové souhlásky. Opakování párových souhlásek na konci slov. Párové souhlásky uvnitř slov. Abeceda ČaJs. Slovo

Jazyková výchova Párové souhlásky. Opakování párových souhlásek na konci slov. Párové souhlásky uvnitř slov. Abeceda ČaJs. Slovo A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 3. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

Předmět: Český jazyk. hlasité čtení, praktické čtení. hlasité i tiché čtení s porozuměním

Předmět: Český jazyk. hlasité čtení, praktické čtení. hlasité i tiché čtení s porozuměním 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 7. na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev 8.

Více

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

Český jazyk v 5. ročníku

Český jazyk v 5. ročníku Český jazyk v 5. ročníku září Jazyková Při hlasitém čtení vhodně využívá modulace souvislé řeči a různá zabarvení hlasu. Po tichém čtení samostatně reprodukuje text. Odliší podstatné a okrajové informace,

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace OSV sebepoznání a sebepojetí (sebekontrola při výslovnosti)

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý ČASOVÉ OBDOBÍ Září Říjen KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Umí vyznačit ve slově kořen, předponu, příponu, koncovku Umí vytvořit tvar slova a slovo příbuzné Umí odvodit slova pomocí přípony

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání.

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Pracovní činnosti 9. ročník -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Průřezová témata, přesahy, souvislosti VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Více

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu Charakteristika vzdělávacího oboru Program reedukačních skupin pro děti se specifickými poruchami učení se zaměřuje na rozvoj

Více

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura 5. Učební osnovy 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Obor: Předmět: Charakteristika předmětu český jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor se realizuje v předmětu

Více

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Měcholupy 1.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MERIDIAN INTERNATIONAL SCHOOL V PRAZE VZDĚLÁVACÍ OBOR: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. STUPEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MERIDIAN INTERNATIONAL SCHOOL V PRAZE VZDĚLÁVACÍ OBOR: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. STUPEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MERIDIAN INTERNATIONAL SCHOOL V PRAZE VZDĚLÁVACÍ OBOR: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. STUPEŇ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. ROČNÍK Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Průřezová témata

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé Uvědomělé hlasité čtení - dodržování správné techniky čtení Tiché čtení - schopnost reprodukce

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova plynule

Více

Aktivizace poznatků z 1. ročníku. Psací písmo opis, přepis. Věta, slovo, slabika. Pravopis věty. Jazyková výchova Věta. Věta, pořádek slov ve větě

Aktivizace poznatků z 1. ročníku. Psací písmo opis, přepis. Věta, slovo, slabika. Pravopis věty. Jazyková výchova Věta. Věta, pořádek slov ve větě A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Pravopis Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Rozlišení hlásek koordinace

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název předmětu: Český jazyk Časová dotace: 40 vyučovacích hodin (35 povinných a 5 disponibilních) Ročník: 1. Časová dotace: 9 hodin týdně Komunikační a slohová

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP.

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP. DALŠÍ CIZÍ JAZYK - RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA září - červen Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky

Více

KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK

KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Volitelný předmět KAJ je jedním z vyučovacích předmětů tématického okruhu Anglický jazyk a jeho oblasti. Svým vzdělávacím obsahem

Více

Charakteristika předmětu Český jazyk

Charakteristika předmětu Český jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Český jazyk Český jazyk a literatura Charakteristika předmětu Český jazyk Vyučovací předmět Český jazyk se vyučuje jako

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Opakování

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák podává stručně a jasně informaci Výstižně a jasně vede telefonní rozhovor, zanechává vzkaz na záznamníku Napíše dopis s vhodným oslovením a správnou adresou Žák píše správně jednoduché komunikační

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 1. 9. ročník 1. ročník 9 hodin týdně 2. a 3. ročník 10

Více

RVP ZV Obsah. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo

RVP ZV Obsah. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika Žáci si tento předmět vybírají

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy

ŠVP Školní očekávané výstupy KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět Německý jazyk se nabízí jako volitelný v 7. 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. Je vyučován ve

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Komunikace v českém jazyce Charakteristika předmětu V předmětu Komunikace v českém jazyce je realizován obsah vzdělávací oblasti Jazyk

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ

5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ 5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Hlavním cílem vyučovacího předmětu je vést žáka

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - Žák: - zvládne

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník

Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník Vzdělávací obsah předmětu v 1. - 3. ročníku Vyučovací předmět: Období ročník: Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník Charakteristika předmětu V předmětu Český jazyk a literatura je realizován obsah

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / RJ

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / RJ I. název vzdělávacího oboru: RUSKÝ JAZYK (RJ) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Další cizí jazyk (RJ) je vymezen jako součást vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové

Více

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy . Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas - rozlišuje podstatné

Více