ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DUHOVÁ ŠKOLA. ZÁKLADNÍ ŠKOLA Svitavy, Felberova 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DUHOVÁ ŠKOLA. ZÁKLADNÍ ŠKOLA Svitavy, Felberova 2"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VĚLÁVACÍ PROGRA PRO ÁKLANÍ VĚLÁVÁNÍ UHOVÁ ŠKOLA ÁKLANÍ ŠKOLA Svitavy, Felberova Vydáno dne. 9. 4

2 Obsah IENTIFIKAČNÍ ÚAJE... CHARAKTERISTIKA ŠKOLY.... Úplnost a velikost školy.... Vybavení školy..... Prostorové vybavení školy..... ateriální a technické vybavení školy Hygienické vybavení školy....3 Charakteristika pedagogického sboru....4 Charakteristika žáků....5 Spolupráce se zákonnými zástupci a jinými subjekty Poskytování poradenských služeb ve škole aměření poradenských služeb Kariérové poradenství Psychologická péče....6 louhodobé projekty... 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP aměření školy Výchovné a vzdělávací strategie Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Žáci s poruchami chování Vzdělávání žáků mimořádně nadaných ačlenění průřezových témat... 4 UČEBNÍ PLÁN I. stupeň II. stupeň... 5 UČEBNÍ OSNOVY VĚLÁVACÍCH OBLASTÍ A OBORŮ Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Ruský jazyk atematika a její aplikace atematika Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a jeho svět Prvouka Přírodověda Vlastivěda Člověk a společnost ějepis Občanská výchova...

3 5.6 Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis eměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní výchova oplňující vzdělávácí obory Sportovní hry Pracovní činnosti... 6 HONOCENÍ VÝSLEKŮ VĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Pravidla hodnocení a klasifikace žáků Klasifikace ve vyučovacích předmětech Hodnocení chování žáků ískávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci Celkové hodnocení žáka Hodnocení zájmových útvarů Pravidla komisionální zkoušky Opravné zkoušky koušky v náhradním termínu Postup do vyššího ročníku a opakování ročníku Vedení dokumentace o hodnocení a klasifikaci žáků...

4 IENTIFIKAČNÍ ÚAJE NÁEV OKUENTU: Název programu: Používaná zkratka: Číslo jednací: pracován podle: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání UHOVÁ ŠKOLA ŠVP V uhová škola ŠF/46/4 RVP V: č. j. ŠT-647/3- ÚAJE O ŠKOLE: Název školy: ákladní škola Svitavy, Felberova Adresa školy: Právní forma: Ředitelka: ástupce ředitelky: Koordinátorka ŠVP: ákladní škola Svitavy, Felberova, 568 Svitavy příspěvková organizace gr. Jana Pazderová tel/fax: gr. Eva Černá tel: gr. Alena Ancinová tel: Kontakty: kancelář školy tel: webové stránky: www:zsfelberova.svitavy.cz IČO: IČ: C RE-IO: 6 9 IO základní škola: 49388

5 ŘIOVATEL: Název: ěsto Svitavy T. G. asaryka 35, 568 Svitavy Kontakty: tel: fax: Platnost dokumentu: od Školská rada projednala dne: Podpis ředitele Razítko školy Poznámky:

6 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. Úplnost a velikost školy Š Svitavy, Felberova je úplnou školou s devíti postupnými ročníky. Je největší a zároveň nejmladší základní školou ve Svitavách a navštěvuje ji zhruba 5 žáků. V každém ročníku jsou dvě až tři paralelní třídy, jejich průměrná naplněnost je 4 žáků. Součástí školy je školní družina a školní jídelna. Areál a budova školy se nachází uprostřed největšího svitavského sídliště Svitavy-Lány, nedaleko nově budované zóny rodinných domků Na Vějíři a asi 5 minut chůze od centra města. Blízko školy je rybník, les a také velký, nově zrekonstruovaný sportovní areál, který zahrnuje stadion, samostatné fotbalové hřiště, zimní kluziště, velké tenisové kurty, dráhy pro jízdu na inline bruslích a několik zábavních hřišť pro vyžití menších dětí. Kromě svitavských dětí navštěvují naši školu i žáci z okolních obcí (např. z Hradce nad Svitavou či Kamenné Horky). Autobusové zastávky pro dojíždějící žáky jsou od školy vzdáleny přibližně minut chůze.. Vybavení školy.. Prostorové vybavení školy Škola byla otevřena a v roce prošla revitalizací, při níž bylo provedeno zateplení a byla vyměněna okna a dveře. Školní budova je rozdělena do několika vzájemně propojených častí, které zahrnují učebnový pavilon, tělovýchovný pavilon a stravovací pavilon. Ke škole náleží také sportovní areál, který bude výhledově procházet celkovou rekonstrukcí. Budova školy slouží prvnímu i druhému stupni. ahrnuje kmenových učeben s přípojkami na počítačovou síť a internet, odbornou učebnu fyziky, chemie a přírodopisu s interaktivní tabulí, multifunkčním a projektorovým vybavením, chemickou laboratoř, dvě učebny informatiky (jednu kompletně nově zařízenou, s interaktivní tabulí a 8 žákovskými počítači, druhou zánovní, s 6 žákovskými počítači), učebnu s interaktivní tabulí, hudebnu, nově zrekonstruovanou školní knihovnu, jejíž prostory jsou využívány i k běžné výuce, cvičný byt pro výuku vaření, místnost pro výuku výtvarné výchovy, jejíž součástí jsou i prostory pro tvorbu keramických výrobků s pecí na jejich vypalování, divadelnu a školní dílnu s vybavením. Nezbytnou součástí zázemí jsou odborné kabinety, sklady učebnic a půjčovna lyžařské výstroje. V každém patře učebnového pavilonu se nacházejí odpočinkové a sportovní zóny, které jsou uzpůsobeny věkovým potřebám žáků. Oblečení a obuv si žáci odkládají do vlastních uzamykatelných skříněk v přízemí budovy. Škola je velmi dobře vybavena učebními pomůckami a učebnicemi, které se průběžně doplňují a obnovují. Součástí sbírek jednotlivých kabinetů jsou demonstrační a žákovské pomůcky. Při výuce jsou využívány moderní výukové programy. Všechny učitelské kabinety mají k dispozici počítač s přístupem na internet. Interiéry školy jsou světlé, čisté a esteticky zařízené. Na jejich vzhledu se ve velké míře podílejí sami žáci, učitelé a vychovatelé školní družiny. Poloha školy a její vybavení nabízí velmi dobré podmínky pro sportovní vyžití. Kromě dvou tělocvičen a malého tanečního sálu disponuje škola sportovním areálem, jehož součástí je atletická dráha, hřiště s trávníkem pro sportovní hry, tenisové hřiště a sektor pro skok daleký a vrh koulí. Tělovýchovný pavilon využívají nejen žáci školy, ale i cizí pronajímatelé. Pro všechny jsou zde k dispozici šatny a kompletní sociální zařízení.

7 Součástí školy je stravovací pavilon, kde se připravují obědy nejen pro žáky a zaměstnance školy, ale i pro cizí, především dospělé strávníky. enní kapacita školní kuchyně je 75 jídel. Pokrmy se připravují z kvalitních surovin a při vaření je kladen důraz na zdravější, ale přitom chutné varianty stravování. V případě zájmu mají žáci možnost odebírat i svačiny. Při stravování se dbá na hygienické předpisy před vchodem do školní jídelny jsou umyvadla a sociální zařízení. Školní družina je umístěna v přízemí učebnového pavilonu a je určena pro žáky. 3. (v případě, že jsou volná místa, i 4.) ročníku. V současné době nabízí čtyři věkově smíšená oddělení a její maximální kapacita je 5 dětí. Žáci zde mají k dispozici čtyři herny vybavené stolními hrami, stavebnicemi i dalšími hračkami, využívat mohou také prostory tělocvičen. Starší žáci mají možnost navštěvovat v odpoledních hodinách nízkoprahový klub íra, spravovaný neziskovou organizací Bonanza, kde jsou pro ně připraveny různé činnosti, hry a krátké výlety do okolí... ateriální a technické vybavení školy Škola je velmi dobře vybavena učebními pomůckami a učebnicemi, které se průběžně doplňují a obnovují. emonstrační a žákovské pomůcky jsou součástí sbírek jednotlivých kabinetů. Při výuce jsou využívány moderní výukové programy. Pro výuku informatiky, ale i dalších předmětů jsou určeny dvě učebny výpočetní techniky, ve kterých mají žáci k dispozici celkem 44 stanic (kromě toho je samozřejmě v každé z těchto učeben také počítač pro vyučujícího). Počítače jsou propojeny do počítačové sítě s nepřetržitým přístupem na internet. Také všechny učitelské kabinety jsou vybaveny počítači připojenými do lokální sítě s přístupem na internet. Ve škole se běžně využívá interaktivní učebna a odborná učebna fyziky, chemie a přírodopisu, jejíž součástí je interaktivní tabule a další technické prostředky. Interaktivní tabule jsou postupně instalovány i do kmenových učeben...3 Hygienické vybavení školy Škola má kvalitní hygienické zázemí (šatny, WC a sprchy jsou v souladu s normami). Umyvadla a sociální zařízení se nacházejí také před vchodem do jídelny. Pro dodržování pitného režimu je žákům mimo jiné k dispozici školní obchůdek, který slouží i zaměstnancům školy. V přízemí budovy má každý žák svou vlastní uzamykatelnou skříňku, kam si ukládá své oblečení a obuv..3 Charakteristika pedagogického sboru S žáky pracuje 34 odborně způsobilých pedagogických pracovníků. Pedagogický sbor tvoří ředitelka školy, zástupkyně ředitelky, vedoucí učitelka pro I. stupeň, učitelé a vychovatelky ve školní družině. celkového počtu pedagogických pracovníků je jich 4 na prvním stupni, 4 na druhém stupni a 4 v družině. vě vychovatelky se navíc v dopoledních hodinách věnují práci asistenta pedagoga na I. stupni. Kolektiv pedagogického sboru je v případě potřeby doplňován vyučujícími, kteří mají schopnosti a snahu pracovat moderně a kreativně, proto je kladen velký důraz na VPP. Pozornost se zaměřuje především na zvyšování úrovně vzdělání v cizích jazycích, na počítačovou gramotnost, na práci s žáky se SVP, na zásady a pravidla tvorby ŠVP, na výchovné poradenství a na uplatňování nových metod ve výuce. Samozřejmostí je pravidelné proškolování v BOP a PO.

8 ezi pedagogy jsou výchovné poradkyně, metodička prevence sociálně patologických jevů, koordinátorka tvorby ŠVP a koordinátor ICT. Část učitelů má osvědčení zdravotníka zotavovacích akcí, několik jich absolvovalo školení pro instruktory školního lyžování a snowboardingu..4 Charakteristika žáků Celková kapacita školy je 65 žáků. emografický vývoj ( stárnutí sídliště ) vedl v poslední době k poklesu počtu dětí, v současnosti se jejich počet pohybuje kolem 46, s průměrným počtem přibližně 4 žáků na třídu. Většina žáků žije v blízkém okolí školy, někteří bydlí v částech města, které nepatří do spádové oblasti školy, nebo dojíždějí z přilehlých i vzdálenějších obcí. V průběhu školního roku sem často přestoupí několik dalších žáků z jiných spádových oblastí. Škola má zkušenosti s výukou žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Nejčastěji jsou to žáci se zdravotním postižením a dále žáci se zdravotním a sociálním znevýhodněním. Po absolvování povinné školní docházky nastupuje většina žáků na střední školy zakončené maturitní zkouškou..5 Spolupráce se zákonnými zástupci a jinými subjekty Spolupráce se zákonnými zástupci je flexibilní. Školu mohou navštívit vždy po vzájemné dohodě s vyučujícím nebo v době třídních schůzek. ároveň mají možnost komunikovat s každým vyučujícím telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty. ákonní zástupci jsou o činnosti školy informováni na třídních schůzkách, prostřednictvím publikační činnosti v místním tisku a celoročně aktuálně na webových stránkách školy. Každoročně pořádá škola en otevřených dveří, kdy mohou rodiče stávajících i budoucích žáků navštívit vnitřní prostory a nahlédnout do vyučovacích hodin. Podle zákona č. 56/4 Sb. byla ke dni zřízena školská rada, která aktivně spolupracuje s vedením školy a vykonává své působnosti podle 67 a 68 zákona č. 56/4 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Celoročně škola spolupracuje s následujícími subjekty: Basketbalový, gymnastický a volejbalový oddíl TJ Svitavy, Pedagogicko-psychologická poradna ve Svitavách, Speciálně pedagogické centrum oravská Třebová, Speciálně pedagogické centrum Ústí nad Orlicí, Speciálně pedagogické centrum Bystré, ěstský úřad Svitavy, Středisko kulturních služeb ve Svitavách, ěstská knihovna ve Svitavách, ěstské muzeum a galerie ve Svitavách, áchranná stanice elené Vendolí, Bonanza nestátní nezisková organizace, Policie ČR, ům dětí a mládeže ve Svitavách, ateřská škola Větrná, ateřská škola Na ámečku, HS Pardubického kraje, ÚO Svitavy, Senior centrum Svitavy.

9 .5. Poskytování poradenských služeb ve škole Poradenské služby ve škole zajišťují výchovné poradkyně ve spolupráci s metodičkou prevence, vedením školy, třídními učiteli a dalšími pedagogickými pracovníky..5. aměření poradenských služeb poradenství žákům v oblasti učebních postupů, stylů a strategií, poradenství zákonným zástupcům žáka ve výchově a vzdělávání, poradenství při školní neúspěšnosti, postupy řešení neprospěchu a podpora žáků ve zlepšení, prevence neúspěchu, poradenství pro žáka a rodinu při řešení a prevenci sociálně patologických jevů, postupy řešení ve spolupráci školního speciálního pedagoga, výchovného poradce a pedagogických pracovníků, kariérové poradenství, volba školy, poradenství při integraci žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, poradenství žákům z odlišného kulturního prostředí, poradenství ke vzdělávání talentovaných žáků, metodická podpora učitelů v psychologických a speciálně pedagogických dovednostech při pedagogické práci s žáky, poskytování informací o dalších službách poradenských zařízení a spolupráce s dalšími odbornými institucemi. Nabídka termínů konzultací s výchovnými poradkyněmi a metodičkou prevence pro zákonné zástupce je vyvěšena na webových stránkách školy, je také možné domluvit se jinak podle individuální potřeby..5.3 Kariérové poradenství Výchovné poradkyně poskytují kariérové poradenství žákům a zákonným zástupcům žáků, ve spolupráci s třídním učitelem a vedením školy zajišťují organizaci přihlašování a přestupu k dalšímu vzdělávání. Ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce dochází k rozvoji žáků vzhledem k jejich profesnímu sebepoznání a orientaci ve světě práce. Ve spolupráci s poradenskými zařízeními se vytváří nabídka diagnostiky k zaměření žáka vzhledem k dalšímu vzdělávání a výběru povolání, žákům jsou k dispozici informační materiály o středním školství a trhu práce. Ve spolupráci s třídními učiteli mají žáci možnost navštěvovat vybrané střední školy..5.4 Psychologická péče Na třídní učitele a výchovnou poradkyni se mohou žáci kdykoli obrátit a požádat je o konzultaci či krizovou intervenci a podporu v obtížných psychosociálních situacích. Výchovná poradkyně a metodička prevence společně napomáhají řešit konflikty mezi žáky a podporují optimální komunikaci mezi zákonnými zástupci, učiteli a žáky. Jejich společnou snahou je vytvoření bezpečného a zdravého klimatu v jednotlivých třídních kolektivech. ároveň podporují rozvoj pozitivních vztahů a snaží se předcházet konfliktním situacím. Nabízejí individuální pohovory v případě psychosociální krize v souvislosti s výchovou, péčí o děti, vztahem mezi rodičem a dítětem, vztahem mezi žákem a učitelem. Konzultují problematické situace, pomáhají učitelům a podporují je při práci s žáky se specifickými poruchami učení nebo chování. ále žákům napomáhají v utváření sebepojetí a v hledání vztahu

10 k učiteli a k druhým lidem a informují je o dalších spolupracujících institucích, které zajišťují poradenskou péči..6 louhodobé projekty Témata projektů volí vyučující podle věkových skupin žáků či náplně učiva, nebo reagují na aktuální dění ve společnosti. Některé projekty realizují pouze jednotlivé třídy, jiné jsou celoškolní. Třídní kolektivy vyjíždějí na různé typy exkurzí a účastní se řady kulturněvzdělávacích akcí. V 6. ročníku žáci každoročně absolvují adaptační pobyt v přírodě, jehož náplň odpovídá požadavkům vyučovacího předmětu Člověk a zdraví a má mezipředmětovou vazbou s přírodopisem, zeměpisem a tělesnou výchovou. Výuka probíhá formou zážitkové pedagogiky a jejím cílem je naplnění těch očekávaných výstupů jednotlivých vzdělávacích oblastí, které je přirozené realizovat ve volné přírodě. Jedná se například o různá pozorování a určování přírodnin, topografická měření apod. Žáci jsou tak prostřednictvím projektové výuky vedeni k pochopení zákonitostí soužití člověka s přírodou. Pobyt jim navíc pomáhá při přechodu na druhý stupeň (seznámení s novým třídním učitelem, stmelení kolektivu). V 7. ročníku probíhají školní lyžařské kurzy. 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP Tento školní vzdělávací program představuje školní úroveň v systému kurikulárních dokumentů, přičemž vychází ze státní úrovně Národního programu vzdělávání a rámcového vzdělávacího programu a plně respektuje veškeré jeho principy a tendence. ákladní vzdělávání navazuje na předškolní vzdělávání a na výchovu v rodině. Pokud má být skutečně užitečnou službou občanům a má-li reflektovat i jejich očekávání a individuální potřeby, nelze takového cíle dosáhnout, aniž by se změnilo tradiční chápání funkcí školy. Jejím posláním v takovém případě nemůže být pouhé zprostředkování sumy vědomostí. V našem pojetí je škola místem, které žáky motivuje a podporuje v aktivním učení, a to nikoliv encyklopedických vědomostí, ale pro život důležitých dovedností učit se a řešit problémy, k dovednostem sociálním. Charakter práce pak má v dětech mimo jiné podporovat pocit bezpečí, možnost pozitivního prožívání, získání zdravého sebevědomí, rozvíjení kritického myšlení a schopnost sebehodnocení. Náš školní vzdělávací program vychází z přesvědčení, že kvalita vzdělávací služby školy nemá být primárně posuzována podle tradičně chápaných vzdělávacích výsledků, tzn. pouhých faktografických znalostí, nýbrž podle toho, jak jsou formy a metody pro dosahování deklarovaných cílů vzdělávání vnímány žáky a jejich rodiči. V tomto směru je naší prvořadou ambicí proměnit školu v prostředí, kde se i dětem s velmi různorodými vzdělávacími potřebami dostává nejen kvalitní a kvalifikované vzdělávací péče, ale kde se současně cítí bezpečně a spokojeně. ároveň je naším cílem pomoci žákům utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout jim spolehlivý základ všeobecného vzdělání. Proto k jejich utváření a rozvíjení směřuje a přispívá veškerý vzdělávací obsah, aktivity a činnosti, které ve škole probíhají. 3. aměření školy Hlavním cílem naší školy je přispět k výchově odpovědného a sociálně tolerantního občana vybaveného základními vědomostmi a především dovednostmi.

11 ákladní škola musí být všestranná. Přesto bychom si chtěli v budoucnu vytvořit určitou profilaci a kromě rozvoje oblasti občanské a jazykové gramotnosti se zaměřit zejména na tělesnou výchovu (podpora všech tělovýchovných, sportovních a zdravotních aktivit) a pracovní výchovu. Co chceme: být tvořivou a otevřenou školou připravující žáky na celoživotní vzdělávání ve 3. tisíciletí, vést žáky k odpovědnosti a spolupráci, aby mohli být dobrými manažery své vlastní budoucnosti, učit žáky takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě, tzn. méně encyklopedických poznatků a větší soustředěnost na činnostní učení se zaměřením na praxi, poskytnout žákům příležitost zažít úspěch a vytvořit si pozitivní vztah k celoživotnímu vzdělávání, zavádět do výuky efektivní metody, jako je skupinové a projektové vyučování, kterými žáky povedeme k týmové práci, vzájemné pomoci, sounáležitosti a respektu, vést žáky k využívání komunikačních a informačních technologií, podporovat využívání výpočetní techniky ve všech předmětech, rozvíjet u žáků vnímavost k lidem, podporovat kladný vztah k životu a k životnímu prostředí, vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní cit v chování, jednání a prožívání životních situací, preferovat sportovní výchovu, vést žáky ke zdravému životnímu stylu, k přijetí rozhodnutí hrát ve škole i v životě fair-play, učit žáky aktivně rozvíjet a chránit své fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně zodpovědný, vést žáky k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel školního řádu, věnovat stejnou péči všem žákům, klást důraz na všeobecné a rovné vzdělání pro všechny, neboť pro úspěšný rozvoj dítěte má velký význam život v populačně přirozené skupině (ve skupině jsou zastoupeni žáci s různými vlohami, nadáním a vlastnostmi), vytvořit tradici mezinárodních vztahů, posilující multikulturní cítění našich žáků, podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů, vychovat z žáků zodpovědné osoby, uplatňující svá práva a povinnosti v duchu demokracie a svobody, zaměřovat se i na žáky nadané, vytvořit podmínky pro jejich rozvoj, a tím omezit jejich přechod na jiné školy, podporovat jejich účast v různých soutěžích školního i okresního charakteru, kde mají tito žáci možnost se prezentovat (k rozvoji jejich nadání dochází i při přípravě na tyto soutěže); z metod práce chceme u těchto žáků preferovat samostatnou práci, skupinovou práci, projektové vyučování apod., rozvíjet silné stránky školy a maximálně eliminovat a napravovat to, co považujeme za nedostatky.

12 3. Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Co to například znamená na Š Felberova Kompetence k učení Vést žáky k zodpovědnosti za své vzdělávání, umožnit jim osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení. Kompetence k řešení problémů Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů. - na praktických příkladech žákovi blízkých vysvětlujeme smysl a cíl učení a posilujeme pozitivní vztah k učení, - podporujeme samostatnost a tvořivost, - učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat své činnosti, - učíme žáky vyhledávat potřebné informace v literatuře a na internetu, zpracovávat je a používat, - ve všech vyučovacích předmětech podporujeme používání výpočetní techniky, - umožňujeme žákům pozorovat a experimentovat, porovnávat výsledky a vyvozovat závěry, - na začátku hodiny vždy žáky seznámíme s cílem VH, na konci VH s žáky zhodnotíme jeho dosažení, - motivujeme k učení snažíme se cíleně vytvářet takové situace, v nichž má žák radost z učení, učíme trpělivosti, povzbuzujeme. - - učíme žáky nebát se problémů ( Problémy byly, jsou a budou problém není hrozba, ale výzva! ), - vytvářením praktických problémových úloh a situací učíme žáky prakticky problémy řešit, - podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení, - podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů, - podporujeme využívání moderní techniky při řešení problémů, - v rámci svých předmětů učíme, jak některým problémům předcházet, - ve škole i při mimoškolních akcích průběžně monitorujeme, jak žáci řešení problémů prakticky zvládají. Kompetence komunikativní Vést žáky k otevřené, všestranné a účinné komunikaci. - klademe důraz na kulturní úroveň komunikace, - netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků, zaměstnanců školy ani rodičů, - učíme žáky publikovat a prezentovat své názory a myšlenky (školní nebo třídní publikace, místní tisk, web, ppt. prezentace apod.), - vedeme žáky ke spolupráci a kooperaci napříč ročníky (starší žáci pomáhají mladším), - podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky různých tříd, ročníků a věkových kategorií, - důsledně vyžadujeme dodržování pravidel stanovených ve školním řádu, v řádech odborných pracoven, v řádu akcí, - učíme žáky naslouchat druhým i mimo školu.

13 Kompetence sociální a personální Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní i druhých. - učíme žáky pracovat v týmech, učíme je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku efektivní spolupráce, - rozvíjíme schopnost žáků zastávat v týmu různé role, - podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují, - podporujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů, - netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu, - průběžně monitorujeme sociální vztahy ve třídě, skupině, - důsledně vyžadujeme dodržování společně dohodnutých pravidel chování, - v rámci možností pokračujeme v tradici pořádání pobytů v přírodě, jakožto jedinečného zdroje poznání sebe sama, upevnění vztahů v kolektivu a vytváření vztahů mezi učiteli a žáky v jiném než školním prostředí, - kromě týdenních pobytů organizujeme krátkodobější výlety a exkurze. Kompetence občanské Připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující svá práva a plnící své povinnosti. Vychovávat žáky jako osobnosti zodpovědné za svůj život, své zdraví a za své životní prostředí. - netolerujeme sociálně patologické projevy chování (drogy, - šikana, kriminalita mládeže více viz inimální preventivní program), - netolerujeme nekamarádské chování a odmítnutí požadované pomoci, - důsledně dbáme na dodržování pravidel chování ve škole, stanovených ve vnitřních normách školy, - vedeme žáky k sebeúctě a k úctě k druhým lidem, - v rámci svých předmětů, v třídnických hodinách i na mimoškolních akcích upevňujeme žádoucí pozitivní formy chování žáků, - neustále monitorujeme chování žáků, včas přijímáme účinná opatření, - vedeme žáky k odpovědnosti za svůj život a své zdraví formou besed a přednášek, dramatickou výchovou apod., - využíváme pomoci a zkušeností odborníků PPP, OP, policie atd. - v rámci svých předmětů a své působnosti seznamujeme žáky s některými právními normami, - nabízíme žákům vhodné pozitivní aktivity (kulturní, sportovní, rekreační apod.) jako protipól nežádoucích sociálně patologických jevů. - - jsme vždy připraveni komukoliv z žáků podat pomocnou ruku

14 Kompetence pracovní Vést žáky k pozitivnímu vztahu k práci, naučit žáky používat při práci vhodné materiály, nástroje a technologie, naučit žáky chránit své zdraví při práci a pomoci jim při volbě jejich povolání. - důsledně žáky vedeme k dodržování vymezených pravidel, ochraně zdraví a plnění svých povinností a závazků, - různými formami (exkurze, film, beseda apod.) seznamujeme žáky s různými profesemi cíleně ujasňujeme představu žáků o reálné podobě jejich budoucího povolání a o vhodné volbě dalšího studia, - kvalitně odvedenou práci vždy pochválíme tím žáky vedeme k pozitivnímu vztahu k práci, - při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí. 3.3 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.3. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Škola je otevřená žákům se zdravotním postižením či zdravotním znevýhodněním, žákům se sociálním znevýhodněním i žákům talentovaným. Žáci, u kterých se projevují některé z vývojových poruch učení a chování, jsou se souhlasem zákonných zástupců posíláni na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny či speciálně pedagogického centra. Vzdělávací potřeby těchto žáků zajišťuje výchovný poradce ve spolupráci s třídním učitelem. Po vytvoření diagnostiky jsou konzultovány, naplánovány a poté využívány vhodné metody a organizační postupy výuky. Výchovná poradkyně, třídní učitel a další pedagogičtí pracovníci ve spolupráci se zákonnými zástupci žáka vytvářejí a realizují na základě odborného posudku poradenského pracoviště individuální vzdělávací plán (IVP), který následně schvaluje ředitelka školy. Struktura IVP vychází z platné právní úpravy. Na začátku školního roku je plán každého žáka osobně konzultován se zákonnými zástupci, kteří svůj souhlas s ním potvrdí podpisem. Plán je otevřený a během školního roku se doplňuje a průběžně upravuje. Veškerá péče a vzdělávání probíhá v souladu s 6 7 zákona 56/4 Sb Žáci s poruchami chování Tato specifická skupina zahrnuje žáky hyperaktivní, popřípadě žáky s edukativními problémy, kteří nerespektují některé normy společenského chování, jsou nepřizpůsobiví, impulzivní a snadno unavitelní. Vzdělávání těchto žáků probíhá formou individuální integrace. Ve spolupráci s poradenským pracovištěm a na jeho doporučení jsou vzděláváni podle zpracovaného individuálního výchovně-vzdělávacího plánu. V procesu vytváření klíčových kompetencí je zvýšený důraz kladen na samostatné rozhodování, kritické myšlení, jednání bez podléhání manipulacím a výchovu k práci a ke spolupráci. Učitel musí těmto žákům stanovit přesná pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování.

15 3.4 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Vyučující jsou si plně vědomi rozdílné úrovně nadání jednotlivců, proto v třídních kolektivech vyhledávají mimořádně nadané žáky a snaží se rozvíjet jejich talent. Vycházejí při tom z řady pomocných testovacích metod, mezi něž patří např. pozorování, pohovory, rozbory studijních výsledků apod. Tento proces samozřejmě od učitelů vyžaduje mnohem náročnější přípravu na jednotlivé předměty. Jejich cílem je umožnit žákům maximální rozvoj v příslušné vzdělávací oblasti, při plném respektování principu individuálního přístupu. U mimořádně nadaných žáků je vždy zapotřebí zvýšeného motivačního úsilí k rozšiřování a prohlubování základního učiva a jeho aplikací v oblastech reprezentujících jejich mimořádné nadání. o výuky je zařazována práce v diferencovaných skupinách. Pro nadané žáky učitel připravuje práci, která odpovídá úrovni jejich dovedností a dále je rozvíjí. Tito žáci jsou také více motivováni k účasti v soutěžích a olympiádách a je jim doporučována další mimoškolní činnost. 3.5 ačlenění průřezových témat Průřezová témata jsou integrována do vyučovacích předmětů. Jejich přesné začlenění je rozpracováno v učebních osnovách jednotlivých předmětů. Používané zkratky pro průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech ultikulturní výchova Environmentální výchova ediální výchova VO EGS KV EV V Používané zkratky vyučovacích předmětů: Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Nj Ruský jazyk Rj atematika Informatika Inf Prvouka Prv Přírodověda Přv Přírodopis Př Vlastivěda Vl Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní výchova ějepis Občanská výchova Fyzika F Chemie Ch eměpis Výchova ke zdraví Vz

16 Sportovní hry Pracovní činnosti Sh Pč. Osobnostní a sociální výchova. Osobnostní a sociální výchova Tematické okruhy OSOBNOSTNÍ ROVOJ. stupeň. stupeň Rozvoj schopností poznávání Prv Vl Přv Přv F Př Inf Př Ch Př Rj Př Inf Sebepoznání a sebepojetí Prv Prv Přv Vz Rj Př Sh Seberegulace a sebeorganizace Prv Vz F Nj Rj Sh Nj Inf Psychohygiena Prv Prv Vz Inf Kreativita Inf Inf Vz Pč Pč Inf Nj Pč SOCIÁLNÍ ROVOJ Poznávání lidí Vz Rj

17 ezilidské vztahy Prv Prv Přv Vz Pč Nj Vz Sh Nj Komunikace Inf Vz Pč Rj Př Pč Nj Pč Kooperace a kompetice Vz F Sh ORÁLNÍ ROVOJ Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Prv Přv Vz F Hodnoty, postoje, praktická etika Vz Vz Rj Ch. Výchova demokratického občana. Výchova demokratického občana Tematické okruhy. stupeň. stupeň Občanská společnost a škola Prv Vl Pč Občan, občanská společnost a stát Prv Vl Inf Inf Vz Vz Inf Formy participace občanů v politickém životě Vl

18 Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Vl Inf Sh Sh 3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Tematické okruhy. stupeň. stupeň Evropa a svět nás zajímá Vl Nj Rj Nj F Př F Objevujeme Evropu a svět Vl Vl Inf Inf Rj Inf Jsme Evropané Vl F Nj 4. ultikulturní výchova 4. ultikulturní výchova Tematické okruhy. stupeň. stupeň Kulturní diference Prv Vl Nj Nj Př Lidské vztahy Prv Vl Vz Rj Vz Sh Sh

19 Etnický původ Vl Př ultikulturalita Nj Princip sociálního smíru a solidarity Vl 5. Environmentální výchova 5. Environmentální výchova Tematické okruhy. stupeň. stupeň Rj Ekosystémy Prv Prv Přv Přv Př Př ákladní podmínky života Prv Přv Přv Př Vz Pč Vz Př F Ch F Pč Ch F Pč Lidské aktivity a problémy životního prostředí Prv Prv Přv Přv Př Př F F Ch F Vztah člověka k prostředí Prv Prv Prv Přv Vl Př F Pč Př Pč F

20 6. ediální výchova 6. ediální výchova Tematické okruhy TEATICKÉ OKRUHY RECEPTIVNÍCH ČINNOSTÍ. stupeň. stupeň Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Vl Inf Vz F Inf Vz Inf Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Přv Vl F Inf Stavba mediálních sdělení Inf Vnímání autora mediálních sdělení Vl Inf Fungování a vliv médií ve společnosti Nj Rj F Inf TEATICKÉ OKRUHY PROUKTIVNÍCH ČINNOSTÍ orba mediálního sdělení Vl Vz Nj Př Práce v realizačním týmu Pč Pč

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace 2 Obsah 1. Identifikační údaje... 5 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Navazujeme na tradice, směřujeme k budoucnosti Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Obsah 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy...

Více

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV (Aktualizovaná verze dokumentu platného od 1.9.2007) Poznáváme svět Základní škola Senožaty Senožaty 184 1. Identifikační údaje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 1. Identifikační údaje 1. Název programu: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracovaný

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Sokolov, ulice Pionýrů 1614, Sokolov verze 1.9./2013 Tento ŠVP platí od školního roku 2013/2014 pro 1. a 6. ročník. Který předmět je ve

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace LIPOV 199 696 72

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace LIPOV 199 696 72 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace LIPOV 199 696 72 OBSAH 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Dr. h. c. Jana Masaryka Harrachov verze č. 2 Předkladatel: Základní škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY DR. H. C. JANA MASARYKA HARRACHOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY DR. H. C. JANA MASARYKA HARRACHOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY DR. H. C. JANA MASARYKA HARRACHOV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu: Školní vzdělávací program pro základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hamry Hamry 12, Brno - Maloměřice OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE Edisonova 40 Dopplerova 351 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OBSAH 1. Identifikační údaje str. 3 1.1. Název vzdělávacího programu str. 3 1.2. Předkladatel

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Motivační název: VŠE POD JEDNOU STŘECHOU Předkladatel: Název školy: Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Adresa:

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání 25. 8. 2014 Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Úplnost a velikost školy 4 2.2 Umístění školy

Více

Obsah Identifikační údaje 1.1. Název vzdělávacího programu 1.2. Základní údaje o škole 1.3. Zřizovatel školy 1.4. Organizační schéma školy 1.5.

Obsah Identifikační údaje 1.1. Název vzdělávacího programu 1.2. Základní údaje o škole 1.3. Zřizovatel školy 1.4. Organizační schéma školy 1.5. Obsah 1. Identifikační údaje 7 1.1. Název vzdělávacího programu 7 1.2. Základní údaje o škole 7 1.3. Zřizovatel školy 7 1.4. Organizační schéma školy 8 1.5. Platnost dokumentu 8 2. Charakteristika školy

Více

Mgr. Zdeňka Pavlíčková ředitelka statutární orgán

Mgr. Zdeňka Pavlíčková ředitelka statutární orgán pro základní vzdělávání Škola pro každého Mgr. Zdeňka Pavlíčková ředitelka statutární orgán základní školy a mateřské školy Velký Beranov je otevřený dokument, který je postupně aktualizován. Třetí verze,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna okres Brno-venkov, příspěvková organizace Verze : 2 Platnost : od 1. 9. 2009 1 1 Identifikační údaje Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLATENSKÁ 540, HORAŽĎOVICE 1 Identifikační údaje Název právnické osoby: Základní škola Horažďovice, Blatenská ul. 540, okres

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Č.j. 315/2012 Školní vzdělávací program Člověk přírodě - příroda člověku - ZŠ Odolena Voda Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA OTEVŘENÉ KOMUNIKACE DALŠÍ KROK Dodatek k ŠVP Škola otevřené komunikace č.j. 177/06 platnému od 1.9.2006, tento dodatek vstupuje v platnost 1.9.2013

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Obsah 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Předkladatel základní údaje 1.3. Zřizovatel

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 2. verze (provedeny drobné úpravy formalního rázu) Základní škola Sloupnice Horní Sloupnice 14-1 - OBSAH ŠKOLA, CESTA DO ŽIVOTA... 5 Identifikační údaje...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLATENSKÁ 540, HORAŽĎOVICE 1 Identifikační údaje Název právnické osoby: Základní škola a Základní umělecká škola Horažďovice,

Více

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název:

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název: 1 Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: Spolu na jedné lodi Motto: Kvalitní vzdělání znamená nejen předávání vědomostí, ale i budování

Více

Dodatek k ŠVP- Škola podle Komenského ZŠ Chodov, Komenského 273

Dodatek k ŠVP- Škola podle Komenského ZŠ Chodov, Komenského 273 Dodatek k ŠVP Škola podle Komenského ZŠ Chodov, Komenského 273 Účinnost od 1. 9. 2013. Schváleno pedagogickou radou dne 24. a 25. 6. 2013. Projednáno školskou radou dne 26. 6. 2013. Obsah IDENTIFIKAČNÍ

Více

I ve mně je lídr č. j.:mand/650/2014.

I ve mně je lídr č. j.:mand/650/2014. I ve mně je lídr č. j.:mand/650/2014. 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Údaje o škole... 4 1.3 Zřizovatel... 4 1.4 Platnost dokumentu... 4 2 Charakteristika školy... 6 2.1 Úplnost a velikost

Více

Základní škola Jedovnice - odrazový můstek do života

Základní škola Jedovnice - odrazový můstek do života Základní škola Jedovnice, okres Blansko, 679 06 Jedovnice 401 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jedovnice - odrazový můstek do života Školní vzdělávací program pro základní

Více

Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3

Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3 1 OBSAH Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3 2. Charakteristika školy 4 2.1. Úplnost a velikost školy 4 2.2. Vybavení školy.. 4 2.3. Charakteristika pedagogického sboru... 4 2.4. Dlouhodobé projekty, mezinárodní

Více

Škola - cesta k poznání

Škola - cesta k poznání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Škola - cesta k poznání 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP pro ZV

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRNO, VEJROSTOVA 1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRNO, VEJROSTOVA 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRNO, VEJROSTOVA 1 Platnost dokumentu od: 1. 9. 2012 Druhé vydání č.j.: 5/2013 s dodatkem Obsah Obsah ---------------------------------------------------------------------------------------

Více