Základní škola Jenišovice, okres Jablonec nad Nisou příspěvková organizace, Jenišovice 180, Jenišovice VÝROČNÍ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Jenišovice, okres Jablonec nad Nisou příspěvková organizace, Jenišovice 180, 468 33 Jenišovice VÝROČNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 Základní škola Jenišovice, okres Jablonec nad Nisou příspěvková organizace, Jenišovice 180, Jenišovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Adresa školy Jenišovice 180, Jenišovice Vypracovala Mgr. Milena Kučerová Razítko Telefon školy školy Schváleno Školskou radou dne

2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Výroční zpráva o činnosti školy je zpracována dle 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v souladu s 10 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších úprav. OBSAH 1. Základní údaje, charakteristika školy Název, sídlo, právní forma Celková kapacita školy a jejích součástí Charakteristika škol. 2. Základní statistické údaje Přehled počtu tříd, ţáků k Přehled prospěchu ţáků ve šk. roce Počty zameškaných vyučovacích hodin ve šk. roce Přehled výchovných opatření za II. pololetí šk. roku Počty ţáků přijatých na střední školy ve šk. roce Počty zapsaných a zařazených ţáků do budoucího 1. ročníku Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí pracovníci ZŠ Pedagogičtí pracovníci ŠD Přehled DVPP 3. Organizace vzdělávání a výchovy Koncepční záměry Vzdělávací program Práce s ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami Výchovné poradenství a prevence Výsledky vzdělávání Školní druţina a mimoškolní aktivity 4. Aktivity a prezentace školy Spolupráce s organizacemi Spolupráce s odborovou organizací Školská rada 5. Organizace poradenských sluţeb 6. Ekonomická část Mimorozpočtové zdroje 7. Údaje o průběhu a výsledku kontrol 8. Přílohy 1

3 1. Základní údaje, charakteristika školy Výroční zpráva Název: Základní škola Jenišovice, okres Jablonec nad Nisou příspěvková organizace Sídlo Kraj: Jenišovice 180, Jenišovice Liberecký Zřizovatel školy: OÚ Jenišovice, Jenišovice 67, Jenišovice IČO: Právní forma: příspěvková organizace IČO: Druh a typ školy: plně organizovaná škola s postupným ročníkem Ředitelka školy: Mgr. Milena Kučerová Zástupce ředitelky: Mgr. Jana Kadečková Vedoucí školní jídelny: Jana Steinerová Celková kapacita školy a jejích součástí: ZÁKLADNÍ ŠKOLA IZO Kapacita 250 ŠKOLNÍ DRUŢINA IZO Kapacita 50 ŠKOLNÍ JÍDELNA IZO Kapacita 300 Základní škola Škola se nachází v centru obce Jenišovice uprostřed školní zahrady tvořené ovocným sadem, vzrostlými stromy a volným travním prostorem. Je tvořena 2 pavilóny, v pavilónu A jsou kmenové třídy a odborné učebny fyzika chemie a hudebna a pavilónem B, kde školní jídelna, školní druţina, počítačová učebna, učebna pro interaktivní výuku, malá tělocvična, knihovna, keramický ateliér, cvičná kuchyňka a dále pak prostory, které provozuje OÚ Jenišovice, ordinace obvodního a dětského lékaře a obecní veřejná knihovna. Součástí areálu školy je také velká moderní tělocvična a atletický stadión, který spravuje OÚ a škola si je ke své činnosti pronajímá. Na ně navazuje dětské hřiště, které při své činnosti vyuţívá školní druţina. Škola je spádovou školou pro sousední obce, ţáci naší školy tvoří děti z Frýdštejna (Sestroňovice, Roudný, Voděrady, Kaškovice), Ţďárku, Paceřic a okrajových částí města Turnova. Dopravní obsluţnost je zajištěna autobusovými linkami. Jejich dostupnost škola zajišťuje zkrácenými přestávkami. V létě roku 2013 prošly pavilóny základní školy 1. fází rekonstrukce, kdy došlo k výměně střešní krytiny, výměně oken a zateplení budov včetně nových omítek. V pavilónu A a prostoru školní kuchyně a jídelny byl vybudován rekuperační systém reagující na kysličník uhličitý, díky systému dochází k filtraci vzduchu a naši ţáci dýchají stále čistý vzduch. Tento systém zároveň reguluje 2

4 vytápění školy, takţe dosahujeme i velmi slušných úspor energií, coţ je pro nás i našeho zřizovatele velmi pozitivní. V tomto směru je naše škola pilotní školou. Spolu s námi mají rekuperační systém ještě 1 ZŠ a jedna zcela nová MŠ. Za přestavbu a rekonstrukci základní školy byla obec Jenišovice oceněna v rámci soutěţe Stavba roku Libereckého kraje Cenou hejtmana Libereckého kraje. Díky zapojení školy do projektu EU peníze školám byla v tomto roce moderně vybavena počítačová učebna, coţ nám umoţnilo nejen bezproblémové provádění testování našich ţáků, ale i změnu v nabídce volitelných předmětů a obohatit nabídku o volitelný předmět počítačová grafika, ve kterém se ţáci učí pracovat v grafických programech. Tři učebny byly vybaveny digitální technikou (PC, dataprojektory), v učebně přírodovědných předmětů pracují ţáci s digitálním mikroskopem. 2. Základní statistické údaje Přehled počtu tříd, ţáků k : Pracoviště Celkový počet tříd Z toho speciálních Celkový počet ţáků Z toho ve speciálních třídách Individuálně integrovaných ZŠ Přehled prospěchu ţáků ve školním roce : Počet ţáků celkem Prospělo s vyznamenáním Prospělo Slovní hodnocení Neprospělo Neklasifikováno Počty zameškaných vyučovacích hodin ve školním roce : Omluvené hodiny Neomluvené hodiny Přehled výchovných opatření za II. pololetí šk. roku : Pochvaly Napomenutí Tř. důtky Řed. důtky tř. uč. stupeň stupeň Pochvaly jsou ţákům udělovány po projednání na pedagogické radě formou pochvalného listu. Počty ţáků přijatých na stř. školy, víceletá gymn. ve šk. roce : 8. leté gym. 6. leté gym. 4. leté gym. SOŠ obory s mat. SOU obory s mat. SOU OU Neumístěn Celkem

5 Počty zapsaných a zařazených ţáků do 1. ročníku pro budoucí školní rok: Počet zapsaných Počet rozhodnutí o Počet odkladů přijetí ZŠ nemá přípravné třídy. Údaje o pedagogických pracovnících: Mgr. Milena Kučerová jmenována do funkce ředitelky Základní školy Jenišovice, okres Jablonec nad Nisou - příspěvková organizace na základě výsledků výběrového řízení s účinností od 1. srpna 2012 starostou obce Jenišovice panem Bohumilem Bradáčem na dobu 6 let. Ředitelka školy má splněny kvalifikační předpoklady pro výkon své funkce: Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky, studium bylo úspěšně ukončeno v červnu 2014, akreditace č.j.: MŠMT 49616/ Pedagogičtí pracovníci ZŠ Kvalifikační předpoklady do 30-ti let 31aţ 40 let 41 aţ 50 let 51 aţ důchodový věk důchodový věk Celkem celk./ţen celk./ţen celk./ţen celk./ţen celk./ţen celk./ţen splňuje 0 7/6 2/2 3/3 1/1 13/12 nesplňuje 0 1/ /0 1/1 Pedagogičtí pracovníci ŠD Kvalifikační předpoklady do 30-ti let 31aţ 40 let 41 aţ 50 let 51 aţ důchodový věk důchodový věk Celkem celk./ţen celk./ţen celk./ţen celk./ţen celk./ţen celk./ţen splňuje 0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 1/1 nesplňuje 0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 1/1 Začínající pedagogičtí pracovníci Počet nových absolventů po ukončení PF Odchod učitelů ze školy do 3 let praxe 0 0 Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků: Vzdělávání pedagogů probíhalo v rámci projektů spolufinancovaných Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, NIDV Liberec, CV LK, Sluţba škole Mladá Boleslav. Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů Mgr. Milena Kučerová - Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení (FS I), akreditace MŠMT 49616/

6 Studium k prohloubení odborné kvalifikace Zaměření vzdělávacího programu Počet účastníků Moderní metodické materiály a metody výuky AJ 2 Finanční gramotnost 1 Změny RVP ZV 2 Nová školská legislativa 1 Činnostní výuka 6 3. Organizace vzdělávání a výchovy Koncepční záměry: Poskytovat výchovně vzdělávací sluţbu k dosaţení cílů základního vzdělání. Vyuţívat moderní metody výchovně vzdělávací práce. Uplatňovat individuální přístup k ţákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Dodrţovat mravní kodex školy. Zapojení pedagogů do DVPP. Realizovat ŠVP ZV. Zajistit udrţitelnost projektů: Realizovat a dokončit projekt EU peníze školám, Národní srovnávací resty z cizích jazyků pro ţáky základních škol. Zapojit se do nových projektů - Volím správnou kariéru, MAS Achát Ţadatelé bez občanky. Spolupracovat s okolními MŠ projekt Šikovný předškolák. Otevřít školu široké veřejnosti Pohádkový les, Rozsvícení vánočního stromu, Školní jarmark, Výstava výtvarných prací ţáků, Den otevřených dveří. Hledat nové způsoby komunikace s rodiči a docilovat sladění výchovného působení školy a rodiny Vzdělávací program: Vzdělávací program Č.j. MŠMT, ev. č. Školní rok 2012/2013 v ročnících počet ţáků Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, ev. č. 1/ Volitelné předměty: cvičení z českého jazyka německý jazyk 8. a 9. třída Výuka cizích jazyků: Anglický jazyk se učí všichni ţáci od 3. ročníku, německý jazyk ţáci od 7. ročníku. V 7. a 8. ročníku s dotací 2 hodiny/ týden, 9. ročník s dotací 3 hodiny/týden. 5

7 ročník anglický jazyk německý jazyk počet ţáků počet ţáků celkem Práce s ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami: Pro integrované ţáky byly připraveny individuální vzdělávací plány ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou Semily, Turnov a Jablonec nad Nisou, SPC ţáky s vadami sluchu Liberec. Individuální péče o talentované ţáky je věnována přípravě ţáků na soutěţe a olympiády. Výchovné poradenství a prevence: Výchovný poradce: Mgr. Renáta Slámová V evidenci školy bylo 16 problémových ţáků. Z nich: 8 ţáků má diagnostikovánu lehčí formu specifické poruchy učení ( SPU + ADHD ) 8 ţáků integrovaných: specifické poruchy učení 5 ţáků zrakové postiţení 1 ţák porucha autistického spektra 1 ţák lehké mentální postiţení 1 ţák Na škole byla zřízena výchovná komise ve sloţení: ředitelka školy, výchovný poradce, zástupce ředitele školy a třídní učitel. Komise zasedala 2 krát, řešili se výchovné problémy. Minimální preventivní program školy: Metodik rizikového chování: Mgr. Renáta Slámová Preventivní program primární prevence ve školním roce 2013/2014 byl zaměřen na všechny ţáky školy. Zvýšená pozornost byla věnována rizikovějším jedincům, u kterých jsou ve zvýšené míře přítomny rizikové faktory pro vznik sociálně neţádoucích jevů. Do primární prevence byli zahrnuti rodiče ţáků, jejichţ informovanost a spolupráce se školou je nezbytná a pedagogický sbor. V tomto školním roce ţáci opět vyuţívali široké nabídky volnočasových aktivit. Učitelé se zaměřili na práci s třídním kolektivem, pořádali akce i mimo výuku, coţ také přispívá k smysluplnému trávení volného času, a tím napomáhá sniţovat riziko vzniku a rozvoje neţádoucích forem chování. Ve školním roce 2013/2014 jsme řešili případ záškoláctví, prvků šikany a drobných podvodů. 6

8 V 9. třídě probíhal program na harmonizaci vztahů uvnitř třídního kolektivu vedený Mgr. Koťátkem. Preventivní témata jsou nejčastěji frekventována v následujících předmětech: rodinná výchova, občanská výchova, přírodopis, tělesná výchova. Školní metodik prevence Školní metodik prevence úzce spolupracuje s výchovným poradcem, třídními učiteli, vedením školy i s ostatními pracovníky školy. Podmínky pro výkon funkce školního metodika prevence jsou optimální. Nedílnou součástí primární prevence je i spolupráce s rodiči. Metodik prevence podával rodičům písemná sdělení, rozdával informační letáky, účastnil se výchovných komisí, individuálně jednal s rodiči. Velmi dobře fungovala spolupráce s Policií ČR a OSPODem. Testování ţáků: Testování ţáků bylo zařazeno do autoevaluačního systému školy. Vedení školy po projednání v pedagogické radě a ve spolupráci s rodiči rozhodlo o testování ţáků 8. tříd společností SCIO v rámci projektu STONOŢKA, do kterého jsou zapojeny školy z celé ČR. Výsledky testování ţáků jsou součástí portfolií ţáků, které si ţáci naší školy vytváří. Školní druţina a mimoškolní aktivity: Školní druţina: Do 1 oddělení školní druţiny bylo zařazeno 30 dětí, tj. 35% ţáků 1. stupně, z ročníku na základě závazné přihlášky. Činnost probíhala v souladu se Školním vzdělávacím plánem pro školní druţinu. Na pracovištích ŠD byl bohatě vyuţíván pobyt venku (vycházky, výlety). Vychovatelka měla pestrý program včetně pomůcek a materiálů pro zájmové aktivity. Ke sportovním činnostem vyuţívaly tělocvičnu a hřiště. Ţáci měli k dispozici pitný reţim. Zájmové krouţky: keramika tř. informatika tř. kytarový pro pokročilé tř hra na flétnu tř. hra na kytaru tř. sportovní hry tř. florbal tř. florbal tř. anglický jazyk 2. tř. anglický jazyk 1. třída od 2. pololetí Hudebně pohybové hry tř. Školní sportovní klub (ŠSK) Sdruţuje ţáky a zaměstnance školy se zájmem o sport. Organizuje soutěţe ve sportech dle zájmu ţáků. Jako občanské sdruţení s delegovanou právní subjektivitou se zapojuje do grantových projektů na podporu zájmové činnosti mládeţe a zlepšuje tak materiálně technické zázemí školy pro účely sportu pro všechny ţáky školy. 7

9 Ţáci se účastní řady sportovních turnajů ve florbalu, vybíjené, atletických soutěţí a akce pořádané Českým olympijským výborem OVO. Zapojení do mezinárodní spolupráce: V tomto školním roce nebyla škola zapojena do projektu s mezinárodní účastí. 4. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Škola podporuje zájmovou činnost a hledá nové způsoby, jak otevřít školu pro zájmové aktivity i široké veřejnosti. Aktivity školy Předškoláček krouţek pro předškoláky z mateřských škol Podzimní kreslení na asfalt Projektové dny Školní jarmark Mikulášská nadílka (škola, MŠ) Rozsvícení vánočního stromu s vánočním koncertem (škola, MŠ,) Masopust Den otevřených dveří škola Sportovně relaxační pobyt ţáků třída Lyţařský kurz vzhledem k nepříznivým sněhovým podmínkám se nekonal Cyklistický kurz ročník Ekologické aktivity sázení stromů do aleje Pohádkový les Za loupeţníky do Drábovny 3. ročník (500 účastníků) Výstava výtvarných prací ţáků školy Noční pohádkový les (350 účastníků) Pekařův pohár Webové stránky školy Příspěvky do obecního informačního bulettenu Příspěvky do regionálního tisku Základy práce na PC pro seniory Keramická dílna pro veřejnost Spolupráce s organizacemi: Obecní úřad Jenišovice zřizovatel školy Spolupráce na úrovni vztahu zřizovatel statutární zástupce M.A.S. Achát Turnov Spolupráce v projektech s regionální tematikou - Pomníčky Projekt Ţadatelé bez občanky Městský úřad Turnov odbor školství, mládeţe, tělovýchovy a sportu KÚ Libereckého kraje Pedagogicko-psychologická poradna Turnov, Jablonec nad Nisou, SPC pro sluch. postiţené Liberec Poskytuje škole poradenské sluţby a diagnostikuje ţáky s problémy a ţáky integrované. Středisko křesťanské výchovy, pan Mgr. Koťátko Spolupráce v působení na problémové ţáky a třídní kolektivy. 8

10 Občanské sdruţení Jenišovice dětem SCIO Poskytuje škole sluţby komplexní evaluační analýzy. Centrum vzdělanosti pracoviště Turnov Národní institut pro další vzdělávání pracoviště Liberec Sluţba škole Mladá Boleslav Poskytují škole sluţby v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Základní škola, Liberec, Kaplického Spolupráce na projektu Testování ţáků z cizích jazyků ZŠ Malá Skála Sportovní, znalostní a umělecké projekty ZŠ Pěnčín u Jablonce nad Nisou Sportovní, znalostní a umělecké projekty. MŠ Jenišovice společné akce výstava ţákovských výtvarných prací, rozsvěcení vánočního stromu, krouţek pro ţáky předškolního věku Šikovný předškolák ZUŠ Ţelezný Brod odloučené pracoviště školy, obor hudební hra klavír a housle a obor výtvarný Městské středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec DIVIZNA Spolupráce v oblasti ekologie a projektů. Vikýř- Dům dětí Jablonec nad Nisou okolní mateřské školky Spolupráce při přípravě budoucích prvňáčků školní projekt Předškoláček Okresní rada AŠSK ČR Semily knihovna Turnov Spolupráce učitelů 1. stupně pasování prvňáčků na čtenáře Muzeum Českého ráje Turnov přednášková činnost Spolupráce s odborovou organizací: Při ZŠ nepracuje odborářská organizace. Školská rada: Školská rada (ŠR) je šestičlenná, v listopadu 2011 proběhly volby. Předsedou ŠR byl zvolen Ing. Jiří Marek, zástupce rodičů. Během školního roku 2013/2014 se ŠR sešla dvakrát a v souladu se zákonem se vyjadřovala a schvalovala příslušné dokumenty. Při jednáních byla vţdy přítomna ředitelka školy. 9

11 6. Ekonomická část Mimorozpočtové zdroje: Kdo poskytuje Částka Účel EU Kč EU-šablony Krajský úřad Kč Keramická pec Libereckého kraje Krajský úřad Libereckého kraje Kč Doprava na veletr vzdělávání EDUCA Nadace M. Horáčka Kč Jarmareční stánky pro účely mimoškolních aktivit ţáků Sponzorský dar Kč Vybavení 1. třídy A) Realizované projekty: EU peníze školám Modernizace výuky v ZŠ Jenišovice Ţadatel: Základní škola Jenišovice, okres Jablonec nad Nisou - příspěvková organizace Zahájení projektu: Ukončení projektu: Cílem projektu EU peníze školám - je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na naší základní škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaţeno tvorbou a následným pouţíváním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Vybavení školy moderní digitální a počítačovou technikou. Volím správnou kariéru Ţadatel: Republikové centrum vzdělávání, s. r. o., Kubánské náměstí 1391/11, Praha 10 Zahájení projektu: Ukončení projektu: Cílem projektu je rozvíjet kariérové poradenství, pomoc ţákům s výběrem správné budoucí profesní dráhy. Hlavním poradenským nástrojem bude pracovní a profesní diagnostika COMDI pro testování ţáků 8. a 9. tříd. Odborný poradce pedagog bude vyškolen a schopen interpretovat výstupy v poradenské činnosti s ţáky a zákonnými zástupci. Vznikne metodika práce poradce ve výchovném poradenství. Ţadatel: Základní škola, Liberec, Kaplického Zahájení projektu: Ukončení projektu: Cílem projektu byla tvorba testovacích materiálů z jazyka anglického a jazyka německého pro ţáky 5. a 9. třídy. Do projektu byly zapojeni 2 pedagogové: Mgr. Markéta Zakouřilová a Mgr. Milena Kučerová. Oblast vzdělávací: v rámci projektu vznikla zásoba testů z obou jazyků, které budou tvořit základ testování ţáky v celorepublikovém kontextu. Materiální oblast: na podporu ITC práce pedagogů škola získala 2 notebooky. 10

12 Ţadatelé bez občanky Ţadatel: MAS Achát, Turnov Zahájení projektu: leden 2014 Ukončení projektu: září 2014 Cílem projektu bylo získat finanční prostředky na rekonstrukci cvičné školní kuchyňky a vybavení keramické dílny hrnčířským kruhem. Nositele projektu byly 2 skupiny ţáků, které pod vedením pedagogů Mgr. Jana Kadečková a Mgr. Milena Kučerová vytvořily 2 projekty na realizaci cílů. Součástí projektu byly prezentace projektů před účastníky projektu a obhajoba těchto projektů. Kaţdá zúčastněná škola zorganizovala pro své spoluţadatele jednu akci. ZŠ Jenišovice pozvala nové kamarády z oblasti Turnovsko a Podralsko na Pohádkový les. Naše skupiny se zúčastnily otevřených výtvarných dílen v Zahrádkách. Podpora školního vzdělávání Ţadatel: Město Turnov Zahájení projektu: Ukončení projektu: Cílem projektu je vytvořit podmínky pro inkluzi a integraci ţáků se SVP a zdravotním znevýhodněním. Škola zapojila do projektu 18 ţáků a 6 pedagogů. Bude proškolen 1 pedagog v oblasti logopedie a nápravy řeči s řádným certifikátem, 1 pedagog získá odbornou způsobilost v oblasti Feursteinovy metody vzdělávání, pedagogický sbor bude proškolen v oblasti speciální pedagogiky a metod práce se ţáky s SVP a zdravotním znevýhodněním. Materiální oblast: škola získá 7 tabletů pro ţáky, jeden notebook pro pedagogy, odbornou literaturu, výukové materiály a poměrně velkou výbavu deskových her. Po dobu trvání projektu má škola k dispozici vlastního speciálního pedagoga a psychologa. B) Partnerství školy v dalších projektech: Ovoce do škol dodávka dotovaného ovoce ţákům tříd, změna dodavatele, fa Bovys Mléko do škol fa Laktea Zdravý zoubek Z výroční zprávy o hospodaření za rok 2013 část příjmová včetně ŠJ: viz. příloha č. 1: Rozbor plnění příjmu rozpočtu Z výroční zprávy o hospodaření za rok 2013 část výdajová včetně ŠJ: viz. příloha č. 2: Rozbor čerpání výdajů rozpočtu 7. Údaje o průběhu a výsledku kontrol Ve školním roce 2013/2014 nebyly provedeny kontroly ţádné veřejnoprávní kontroly. 8. Přílohy Výroční zpráva o hospodaření školy: ( příloha č. 1) Rozbor plnění příjmu rozpočtu ( příloha č. 2) Rozbor čerpání výdajů rozpočtu 11

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace Ředitel Základní školy, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace (dále

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec Purkyňova 510, 464 01 Frýdlant 482 312 197/ ředitelka 482 772 795 IČO: 63154617 zakladni-skola@volny.cz Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 Ve Vlašimi dne 17. 9. 2014 Č.j.: ZŠ/298/2014 Mgr.Ilona Benešová ředitelka 1 Obsah 1 Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 9-2010 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 zpracovali: Mgr. Milan Hlubuček Mgr. Tomáš Hartl předkládá: Mgr. Milan Hlubuček ředitel školy V Železném Brodě 13. října 2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Výroční zpráva je zpracována v souladu s 10 zákona 561/2004 Sb. a v souladu s vyhláškou č. 15/2005 Sb. v platných zněních A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Základní škola

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/ 2009

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/ 2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA IVANA OLBRACHTA,SEMILY, NAD ŠPEJCHAREM 574 513 01 Semily, Nad Špejcharem 574 Te tel: 481 621 036 mail: z vebové stránk e-mail: zsiosemily@iol.cz vebové stránky: www.zsiosemily.cz Zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Česká Ves, okres Jeseník Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Projednáno v pedagogické radě dne: 14.09.2010 Schválení ve školské radě dne: Mgr. Zdeňka Blišťanová ředitelka

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. Předmět inspekční činnosti. Charakteristika školy. čj.

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. Předmět inspekční činnosti. Charakteristika školy. čj. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIB-461/10B Název školy Základní škola, Brno, Gajdošova 3 Adresa: Gajdošova 3, 615 00 Brno Identifikátor: 48510921 IČ: 600108007 Místo

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Školská rada schválila dne: 13.11.2014 Zpracovala: Mgr. Věra Dunajčíková Dne : 15.9.2014 Základní informace o škole a) název a sídlo školy Základní škola, Základní

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 261 01 Příbram VI tel. 318 623817; 607543945 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.cz Vlastní hodnocení školy za období školního

Více

Výroční zpráva školy za rok 2011/2012

Výroční zpráva školy za rok 2011/2012 Výroční zpráva školy za rok 2011/2012 Část I. Základní charakteristika školy 1. Název: Základní škola T.G.Masaryka Rajhrad, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Havlíčkova 452, 664 61 Rajhrad

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Z Á K L A D N Í Š K O L A C H R A S T A V A náměstí 1.máje 228, okres Liberec příspěvková organizace tel/fax. 485143331 IČ: 72741643 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2010/2011 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2011 Obsah: 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Základní škola Břest, okres Kroměříž Výroční zpráva Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Adresa IČO tel.: email:; web: Břest 61;768 23 709 912 51 +420573354031 zs@zsbrest.cz www.zsbrest.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÝ JIČÍN, KOMENSKÉHO 66, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE V Novém Jičíně dne 15. října 2010 Zpracovala: Emilie Řeháková ředitelka školy 1 Školská rada při základní

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-406/14-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-406/14-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-406/14-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 45 211 345 Identifikátor

Více

Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz

Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz IČO: 259 94 581, č.ú. 185 078 487/0300 ČSOB a.s., IZO 650 059 794, www.zsbp.cz Obsah

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š kol a podporující zdraví

Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š kol a podporující zdraví Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 6 Š kol a podporující zdraví tel.: 765 e-mail: zscapkova@investtel.cz PSČ 9 49 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 009/00. Charakteristika školy Název školy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Z Š L i b č i c e n a d V l t a v o u, o k r e s P r a h a z á p a d 5. k v ě t n a 6 8 2 5 2 6 6 L i b č i c e n a d V l t a v o u Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Libčice nad Vltavou

Více