Základní škola Jenišovice, okres Jablonec nad Nisou příspěvková organizace, Jenišovice 180, Jenišovice VÝROČNÍ ZPRÁVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Jenišovice, okres Jablonec nad Nisou příspěvková organizace, Jenišovice 180, 468 33 Jenišovice VÝROČNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 Základní škola Jenišovice, okres Jablonec nad Nisou příspěvková organizace, Jenišovice 180, Jenišovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Adresa školy Jenišovice 180, Jenišovice Vypracovala Mgr. Milena Kučerová Razítko Telefon školy školy Schváleno Školskou radou dne

2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Výroční zpráva o činnosti školy je zpracována dle 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v souladu s 10 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších úprav. OBSAH 1. Základní údaje, charakteristika školy Název, sídlo, právní forma Celková kapacita školy a jejích součástí Charakteristika škol. 2. Základní statistické údaje Přehled počtu tříd, ţáků k Přehled prospěchu ţáků ve šk. roce Počty zameškaných vyučovacích hodin ve šk. roce Přehled výchovných opatření za II. pololetí šk. roku Počty ţáků přijatých na střední školy ve šk. roce Počty zapsaných a zařazených ţáků do budoucího 1. ročníku Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí pracovníci ZŠ Pedagogičtí pracovníci ŠD Přehled DVPP 3. Organizace vzdělávání a výchovy Koncepční záměry Vzdělávací program Práce s ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami Výchovné poradenství a prevence Výsledky vzdělávání Školní druţina a mimoškolní aktivity 4. Aktivity a prezentace školy Spolupráce s organizacemi Spolupráce s odborovou organizací Školská rada 5. Organizace poradenských sluţeb 6. Ekonomická část Mimorozpočtové zdroje 7. Údaje o průběhu a výsledku kontrol 8. Přílohy 1

3 1. Základní údaje, charakteristika školy Výroční zpráva Název: Základní škola Jenišovice, okres Jablonec nad Nisou příspěvková organizace Sídlo Kraj: Jenišovice 180, Jenišovice Liberecký Zřizovatel školy: OÚ Jenišovice, Jenišovice 67, Jenišovice IČO: Právní forma: příspěvková organizace IČO: Druh a typ školy: plně organizovaná škola s postupným ročníkem Ředitelka školy: Mgr. Milena Kučerová Zástupce ředitelky: Mgr. Jana Kadečková Vedoucí školní jídelny: Jana Steinerová Celková kapacita školy a jejích součástí: ZÁKLADNÍ ŠKOLA IZO Kapacita 250 ŠKOLNÍ DRUŢINA IZO Kapacita 50 ŠKOLNÍ JÍDELNA IZO Kapacita 300 Základní škola Škola se nachází v centru obce Jenišovice uprostřed školní zahrady tvořené ovocným sadem, vzrostlými stromy a volným travním prostorem. Je tvořena 2 pavilóny, v pavilónu A jsou kmenové třídy a odborné učebny fyzika chemie a hudebna a pavilónem B, kde školní jídelna, školní druţina, počítačová učebna, učebna pro interaktivní výuku, malá tělocvična, knihovna, keramický ateliér, cvičná kuchyňka a dále pak prostory, které provozuje OÚ Jenišovice, ordinace obvodního a dětského lékaře a obecní veřejná knihovna. Součástí areálu školy je také velká moderní tělocvična a atletický stadión, který spravuje OÚ a škola si je ke své činnosti pronajímá. Na ně navazuje dětské hřiště, které při své činnosti vyuţívá školní druţina. Škola je spádovou školou pro sousední obce, ţáci naší školy tvoří děti z Frýdštejna (Sestroňovice, Roudný, Voděrady, Kaškovice), Ţďárku, Paceřic a okrajových částí města Turnova. Dopravní obsluţnost je zajištěna autobusovými linkami. Jejich dostupnost škola zajišťuje zkrácenými přestávkami. V létě roku 2013 prošly pavilóny základní školy 1. fází rekonstrukce, kdy došlo k výměně střešní krytiny, výměně oken a zateplení budov včetně nových omítek. V pavilónu A a prostoru školní kuchyně a jídelny byl vybudován rekuperační systém reagující na kysličník uhličitý, díky systému dochází k filtraci vzduchu a naši ţáci dýchají stále čistý vzduch. Tento systém zároveň reguluje 2

4 vytápění školy, takţe dosahujeme i velmi slušných úspor energií, coţ je pro nás i našeho zřizovatele velmi pozitivní. V tomto směru je naše škola pilotní školou. Spolu s námi mají rekuperační systém ještě 1 ZŠ a jedna zcela nová MŠ. Za přestavbu a rekonstrukci základní školy byla obec Jenišovice oceněna v rámci soutěţe Stavba roku Libereckého kraje Cenou hejtmana Libereckého kraje. Díky zapojení školy do projektu EU peníze školám byla v tomto roce moderně vybavena počítačová učebna, coţ nám umoţnilo nejen bezproblémové provádění testování našich ţáků, ale i změnu v nabídce volitelných předmětů a obohatit nabídku o volitelný předmět počítačová grafika, ve kterém se ţáci učí pracovat v grafických programech. Tři učebny byly vybaveny digitální technikou (PC, dataprojektory), v učebně přírodovědných předmětů pracují ţáci s digitálním mikroskopem. 2. Základní statistické údaje Přehled počtu tříd, ţáků k : Pracoviště Celkový počet tříd Z toho speciálních Celkový počet ţáků Z toho ve speciálních třídách Individuálně integrovaných ZŠ Přehled prospěchu ţáků ve školním roce : Počet ţáků celkem Prospělo s vyznamenáním Prospělo Slovní hodnocení Neprospělo Neklasifikováno Počty zameškaných vyučovacích hodin ve školním roce : Omluvené hodiny Neomluvené hodiny Přehled výchovných opatření za II. pololetí šk. roku : Pochvaly Napomenutí Tř. důtky Řed. důtky tř. uč. stupeň stupeň Pochvaly jsou ţákům udělovány po projednání na pedagogické radě formou pochvalného listu. Počty ţáků přijatých na stř. školy, víceletá gymn. ve šk. roce : 8. leté gym. 6. leté gym. 4. leté gym. SOŠ obory s mat. SOU obory s mat. SOU OU Neumístěn Celkem

5 Počty zapsaných a zařazených ţáků do 1. ročníku pro budoucí školní rok: Počet zapsaných Počet rozhodnutí o Počet odkladů přijetí ZŠ nemá přípravné třídy. Údaje o pedagogických pracovnících: Mgr. Milena Kučerová jmenována do funkce ředitelky Základní školy Jenišovice, okres Jablonec nad Nisou - příspěvková organizace na základě výsledků výběrového řízení s účinností od 1. srpna 2012 starostou obce Jenišovice panem Bohumilem Bradáčem na dobu 6 let. Ředitelka školy má splněny kvalifikační předpoklady pro výkon své funkce: Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky, studium bylo úspěšně ukončeno v červnu 2014, akreditace č.j.: MŠMT 49616/ Pedagogičtí pracovníci ZŠ Kvalifikační předpoklady do 30-ti let 31aţ 40 let 41 aţ 50 let 51 aţ důchodový věk důchodový věk Celkem celk./ţen celk./ţen celk./ţen celk./ţen celk./ţen celk./ţen splňuje 0 7/6 2/2 3/3 1/1 13/12 nesplňuje 0 1/ /0 1/1 Pedagogičtí pracovníci ŠD Kvalifikační předpoklady do 30-ti let 31aţ 40 let 41 aţ 50 let 51 aţ důchodový věk důchodový věk Celkem celk./ţen celk./ţen celk./ţen celk./ţen celk./ţen celk./ţen splňuje 0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 1/1 nesplňuje 0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 1/1 Začínající pedagogičtí pracovníci Počet nových absolventů po ukončení PF Odchod učitelů ze školy do 3 let praxe 0 0 Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků: Vzdělávání pedagogů probíhalo v rámci projektů spolufinancovaných Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, NIDV Liberec, CV LK, Sluţba škole Mladá Boleslav. Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů Mgr. Milena Kučerová - Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení (FS I), akreditace MŠMT 49616/

6 Studium k prohloubení odborné kvalifikace Zaměření vzdělávacího programu Počet účastníků Moderní metodické materiály a metody výuky AJ 2 Finanční gramotnost 1 Změny RVP ZV 2 Nová školská legislativa 1 Činnostní výuka 6 3. Organizace vzdělávání a výchovy Koncepční záměry: Poskytovat výchovně vzdělávací sluţbu k dosaţení cílů základního vzdělání. Vyuţívat moderní metody výchovně vzdělávací práce. Uplatňovat individuální přístup k ţákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Dodrţovat mravní kodex školy. Zapojení pedagogů do DVPP. Realizovat ŠVP ZV. Zajistit udrţitelnost projektů: Realizovat a dokončit projekt EU peníze školám, Národní srovnávací resty z cizích jazyků pro ţáky základních škol. Zapojit se do nových projektů - Volím správnou kariéru, MAS Achát Ţadatelé bez občanky. Spolupracovat s okolními MŠ projekt Šikovný předškolák. Otevřít školu široké veřejnosti Pohádkový les, Rozsvícení vánočního stromu, Školní jarmark, Výstava výtvarných prací ţáků, Den otevřených dveří. Hledat nové způsoby komunikace s rodiči a docilovat sladění výchovného působení školy a rodiny Vzdělávací program: Vzdělávací program Č.j. MŠMT, ev. č. Školní rok 2012/2013 v ročnících počet ţáků Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, ev. č. 1/ Volitelné předměty: cvičení z českého jazyka německý jazyk 8. a 9. třída Výuka cizích jazyků: Anglický jazyk se učí všichni ţáci od 3. ročníku, německý jazyk ţáci od 7. ročníku. V 7. a 8. ročníku s dotací 2 hodiny/ týden, 9. ročník s dotací 3 hodiny/týden. 5

7 ročník anglický jazyk německý jazyk počet ţáků počet ţáků celkem Práce s ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami: Pro integrované ţáky byly připraveny individuální vzdělávací plány ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou Semily, Turnov a Jablonec nad Nisou, SPC ţáky s vadami sluchu Liberec. Individuální péče o talentované ţáky je věnována přípravě ţáků na soutěţe a olympiády. Výchovné poradenství a prevence: Výchovný poradce: Mgr. Renáta Slámová V evidenci školy bylo 16 problémových ţáků. Z nich: 8 ţáků má diagnostikovánu lehčí formu specifické poruchy učení ( SPU + ADHD ) 8 ţáků integrovaných: specifické poruchy učení 5 ţáků zrakové postiţení 1 ţák porucha autistického spektra 1 ţák lehké mentální postiţení 1 ţák Na škole byla zřízena výchovná komise ve sloţení: ředitelka školy, výchovný poradce, zástupce ředitele školy a třídní učitel. Komise zasedala 2 krát, řešili se výchovné problémy. Minimální preventivní program školy: Metodik rizikového chování: Mgr. Renáta Slámová Preventivní program primární prevence ve školním roce 2013/2014 byl zaměřen na všechny ţáky školy. Zvýšená pozornost byla věnována rizikovějším jedincům, u kterých jsou ve zvýšené míře přítomny rizikové faktory pro vznik sociálně neţádoucích jevů. Do primární prevence byli zahrnuti rodiče ţáků, jejichţ informovanost a spolupráce se školou je nezbytná a pedagogický sbor. V tomto školním roce ţáci opět vyuţívali široké nabídky volnočasových aktivit. Učitelé se zaměřili na práci s třídním kolektivem, pořádali akce i mimo výuku, coţ také přispívá k smysluplnému trávení volného času, a tím napomáhá sniţovat riziko vzniku a rozvoje neţádoucích forem chování. Ve školním roce 2013/2014 jsme řešili případ záškoláctví, prvků šikany a drobných podvodů. 6

8 V 9. třídě probíhal program na harmonizaci vztahů uvnitř třídního kolektivu vedený Mgr. Koťátkem. Preventivní témata jsou nejčastěji frekventována v následujících předmětech: rodinná výchova, občanská výchova, přírodopis, tělesná výchova. Školní metodik prevence Školní metodik prevence úzce spolupracuje s výchovným poradcem, třídními učiteli, vedením školy i s ostatními pracovníky školy. Podmínky pro výkon funkce školního metodika prevence jsou optimální. Nedílnou součástí primární prevence je i spolupráce s rodiči. Metodik prevence podával rodičům písemná sdělení, rozdával informační letáky, účastnil se výchovných komisí, individuálně jednal s rodiči. Velmi dobře fungovala spolupráce s Policií ČR a OSPODem. Testování ţáků: Testování ţáků bylo zařazeno do autoevaluačního systému školy. Vedení školy po projednání v pedagogické radě a ve spolupráci s rodiči rozhodlo o testování ţáků 8. tříd společností SCIO v rámci projektu STONOŢKA, do kterého jsou zapojeny školy z celé ČR. Výsledky testování ţáků jsou součástí portfolií ţáků, které si ţáci naší školy vytváří. Školní druţina a mimoškolní aktivity: Školní druţina: Do 1 oddělení školní druţiny bylo zařazeno 30 dětí, tj. 35% ţáků 1. stupně, z ročníku na základě závazné přihlášky. Činnost probíhala v souladu se Školním vzdělávacím plánem pro školní druţinu. Na pracovištích ŠD byl bohatě vyuţíván pobyt venku (vycházky, výlety). Vychovatelka měla pestrý program včetně pomůcek a materiálů pro zájmové aktivity. Ke sportovním činnostem vyuţívaly tělocvičnu a hřiště. Ţáci měli k dispozici pitný reţim. Zájmové krouţky: keramika tř. informatika tř. kytarový pro pokročilé tř hra na flétnu tř. hra na kytaru tř. sportovní hry tř. florbal tř. florbal tř. anglický jazyk 2. tř. anglický jazyk 1. třída od 2. pololetí Hudebně pohybové hry tř. Školní sportovní klub (ŠSK) Sdruţuje ţáky a zaměstnance školy se zájmem o sport. Organizuje soutěţe ve sportech dle zájmu ţáků. Jako občanské sdruţení s delegovanou právní subjektivitou se zapojuje do grantových projektů na podporu zájmové činnosti mládeţe a zlepšuje tak materiálně technické zázemí školy pro účely sportu pro všechny ţáky školy. 7

9 Ţáci se účastní řady sportovních turnajů ve florbalu, vybíjené, atletických soutěţí a akce pořádané Českým olympijským výborem OVO. Zapojení do mezinárodní spolupráce: V tomto školním roce nebyla škola zapojena do projektu s mezinárodní účastí. 4. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Škola podporuje zájmovou činnost a hledá nové způsoby, jak otevřít školu pro zájmové aktivity i široké veřejnosti. Aktivity školy Předškoláček krouţek pro předškoláky z mateřských škol Podzimní kreslení na asfalt Projektové dny Školní jarmark Mikulášská nadílka (škola, MŠ) Rozsvícení vánočního stromu s vánočním koncertem (škola, MŠ,) Masopust Den otevřených dveří škola Sportovně relaxační pobyt ţáků třída Lyţařský kurz vzhledem k nepříznivým sněhovým podmínkám se nekonal Cyklistický kurz ročník Ekologické aktivity sázení stromů do aleje Pohádkový les Za loupeţníky do Drábovny 3. ročník (500 účastníků) Výstava výtvarných prací ţáků školy Noční pohádkový les (350 účastníků) Pekařův pohár Webové stránky školy Příspěvky do obecního informačního bulettenu Příspěvky do regionálního tisku Základy práce na PC pro seniory Keramická dílna pro veřejnost Spolupráce s organizacemi: Obecní úřad Jenišovice zřizovatel školy Spolupráce na úrovni vztahu zřizovatel statutární zástupce M.A.S. Achát Turnov Spolupráce v projektech s regionální tematikou - Pomníčky Projekt Ţadatelé bez občanky Městský úřad Turnov odbor školství, mládeţe, tělovýchovy a sportu KÚ Libereckého kraje Pedagogicko-psychologická poradna Turnov, Jablonec nad Nisou, SPC pro sluch. postiţené Liberec Poskytuje škole poradenské sluţby a diagnostikuje ţáky s problémy a ţáky integrované. Středisko křesťanské výchovy, pan Mgr. Koťátko Spolupráce v působení na problémové ţáky a třídní kolektivy. 8

10 Občanské sdruţení Jenišovice dětem SCIO Poskytuje škole sluţby komplexní evaluační analýzy. Centrum vzdělanosti pracoviště Turnov Národní institut pro další vzdělávání pracoviště Liberec Sluţba škole Mladá Boleslav Poskytují škole sluţby v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Základní škola, Liberec, Kaplického Spolupráce na projektu Testování ţáků z cizích jazyků ZŠ Malá Skála Sportovní, znalostní a umělecké projekty ZŠ Pěnčín u Jablonce nad Nisou Sportovní, znalostní a umělecké projekty. MŠ Jenišovice společné akce výstava ţákovských výtvarných prací, rozsvěcení vánočního stromu, krouţek pro ţáky předškolního věku Šikovný předškolák ZUŠ Ţelezný Brod odloučené pracoviště školy, obor hudební hra klavír a housle a obor výtvarný Městské středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec DIVIZNA Spolupráce v oblasti ekologie a projektů. Vikýř- Dům dětí Jablonec nad Nisou okolní mateřské školky Spolupráce při přípravě budoucích prvňáčků školní projekt Předškoláček Okresní rada AŠSK ČR Semily knihovna Turnov Spolupráce učitelů 1. stupně pasování prvňáčků na čtenáře Muzeum Českého ráje Turnov přednášková činnost Spolupráce s odborovou organizací: Při ZŠ nepracuje odborářská organizace. Školská rada: Školská rada (ŠR) je šestičlenná, v listopadu 2011 proběhly volby. Předsedou ŠR byl zvolen Ing. Jiří Marek, zástupce rodičů. Během školního roku 2013/2014 se ŠR sešla dvakrát a v souladu se zákonem se vyjadřovala a schvalovala příslušné dokumenty. Při jednáních byla vţdy přítomna ředitelka školy. 9

11 6. Ekonomická část Mimorozpočtové zdroje: Kdo poskytuje Částka Účel EU Kč EU-šablony Krajský úřad Kč Keramická pec Libereckého kraje Krajský úřad Libereckého kraje Kč Doprava na veletr vzdělávání EDUCA Nadace M. Horáčka Kč Jarmareční stánky pro účely mimoškolních aktivit ţáků Sponzorský dar Kč Vybavení 1. třídy A) Realizované projekty: EU peníze školám Modernizace výuky v ZŠ Jenišovice Ţadatel: Základní škola Jenišovice, okres Jablonec nad Nisou - příspěvková organizace Zahájení projektu: Ukončení projektu: Cílem projektu EU peníze školám - je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na naší základní škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaţeno tvorbou a následným pouţíváním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Vybavení školy moderní digitální a počítačovou technikou. Volím správnou kariéru Ţadatel: Republikové centrum vzdělávání, s. r. o., Kubánské náměstí 1391/11, Praha 10 Zahájení projektu: Ukončení projektu: Cílem projektu je rozvíjet kariérové poradenství, pomoc ţákům s výběrem správné budoucí profesní dráhy. Hlavním poradenským nástrojem bude pracovní a profesní diagnostika COMDI pro testování ţáků 8. a 9. tříd. Odborný poradce pedagog bude vyškolen a schopen interpretovat výstupy v poradenské činnosti s ţáky a zákonnými zástupci. Vznikne metodika práce poradce ve výchovném poradenství. Ţadatel: Základní škola, Liberec, Kaplického Zahájení projektu: Ukončení projektu: Cílem projektu byla tvorba testovacích materiálů z jazyka anglického a jazyka německého pro ţáky 5. a 9. třídy. Do projektu byly zapojeni 2 pedagogové: Mgr. Markéta Zakouřilová a Mgr. Milena Kučerová. Oblast vzdělávací: v rámci projektu vznikla zásoba testů z obou jazyků, které budou tvořit základ testování ţáky v celorepublikovém kontextu. Materiální oblast: na podporu ITC práce pedagogů škola získala 2 notebooky. 10

12 Ţadatelé bez občanky Ţadatel: MAS Achát, Turnov Zahájení projektu: leden 2014 Ukončení projektu: září 2014 Cílem projektu bylo získat finanční prostředky na rekonstrukci cvičné školní kuchyňky a vybavení keramické dílny hrnčířským kruhem. Nositele projektu byly 2 skupiny ţáků, které pod vedením pedagogů Mgr. Jana Kadečková a Mgr. Milena Kučerová vytvořily 2 projekty na realizaci cílů. Součástí projektu byly prezentace projektů před účastníky projektu a obhajoba těchto projektů. Kaţdá zúčastněná škola zorganizovala pro své spoluţadatele jednu akci. ZŠ Jenišovice pozvala nové kamarády z oblasti Turnovsko a Podralsko na Pohádkový les. Naše skupiny se zúčastnily otevřených výtvarných dílen v Zahrádkách. Podpora školního vzdělávání Ţadatel: Město Turnov Zahájení projektu: Ukončení projektu: Cílem projektu je vytvořit podmínky pro inkluzi a integraci ţáků se SVP a zdravotním znevýhodněním. Škola zapojila do projektu 18 ţáků a 6 pedagogů. Bude proškolen 1 pedagog v oblasti logopedie a nápravy řeči s řádným certifikátem, 1 pedagog získá odbornou způsobilost v oblasti Feursteinovy metody vzdělávání, pedagogický sbor bude proškolen v oblasti speciální pedagogiky a metod práce se ţáky s SVP a zdravotním znevýhodněním. Materiální oblast: škola získá 7 tabletů pro ţáky, jeden notebook pro pedagogy, odbornou literaturu, výukové materiály a poměrně velkou výbavu deskových her. Po dobu trvání projektu má škola k dispozici vlastního speciálního pedagoga a psychologa. B) Partnerství školy v dalších projektech: Ovoce do škol dodávka dotovaného ovoce ţákům tříd, změna dodavatele, fa Bovys Mléko do škol fa Laktea Zdravý zoubek Z výroční zprávy o hospodaření za rok 2013 část příjmová včetně ŠJ: viz. příloha č. 1: Rozbor plnění příjmu rozpočtu Z výroční zprávy o hospodaření za rok 2013 část výdajová včetně ŠJ: viz. příloha č. 2: Rozbor čerpání výdajů rozpočtu 7. Údaje o průběhu a výsledku kontrol Ve školním roce 2013/2014 nebyly provedeny kontroly ţádné veřejnoprávní kontroly. 8. Přílohy Výroční zpráva o hospodaření školy: ( příloha č. 1) Rozbor plnění příjmu rozpočtu ( příloha č. 2) Rozbor čerpání výdajů rozpočtu 11

Základní škola Jenišovice, okres Jablonec nad Nisou příspěvková organizace, Jenišovice 180, 468 33 Jenišovice VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Jenišovice, okres Jablonec nad Nisou příspěvková organizace, Jenišovice 180, 468 33 Jenišovice VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jenišovice, okres Jablonec nad Nisou příspěvková organizace, Jenišovice 180, 468 33 Jenišovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2014 2015 Adresa školy Jenišovice 180, 468 33 Jenišovice Vypracovala

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Mateřská škola Delfínek, Liberec, Nezvalova 661/20 příspěvková organizace 460 15 Liberec 15 Telefon: +420 482 751 750 +420 702 048 01 E-mail: ms.20.lbc@volny.cz Web: www.delfinek-liberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ. E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje

Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ. E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje 1. Charakteristika podpory inkluze Inkluzivní vzdělávání je přístup ke vzdělávání, kde

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

Akční plán pro rok 2017 Místní akční plán vzdělávání na území MČ Praha 15. registrační číslo projektu: CZ /0.0/0.

Akční plán pro rok 2017 Místní akční plán vzdělávání na území MČ Praha 15. registrační číslo projektu: CZ /0.0/0. Akční plán pro rok 2017 Místní akční plán vzdělávání na území MČ Praha 15 registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000159 Akční plán pro rok 2017 představuje soubor konkrétních aktivit a

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP: ZŠ Aloise Klára Úštěk Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Renata

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA SEMILY Nádražní 213, P. BOX 72, PSČ 513 01 tel.: 481 625 390, ppp.semily@worldonline.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 Zprávu předkládá: Mgr.Věra

Více

Identifikace školy, školského zařízení či dalšího subjektu Název projektu: Očekávané celkové náklady na projekt v Kč Očekávaný termín realizace projektu (od do) Soulad s cílem MAP* Cizí jazyk Přírodní

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2012/2013 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Markéta Stloukalová Č.j.: 76/15 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Adresa

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-37/13-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-37/13-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-37/13-L Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace Sídlo: Švermova

Více

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola Školní družina TUVP Počet tříd 5 Počet oddělení 2 Počet tříd 2 Počet ţáků do 160 Počet ţáků do 50 Počet ţáků do 20 Ţáků na třídu do 30 Ţáků na oddělení do 25 Ţáků

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Očekávan é celkové náklady na projekt v mil. Kč. Typ projektu: s vazbou na klíčové kompetence IROP. Soula d s cíle m MAP*

Očekávan é celkové náklady na projekt v mil. Kč. Typ projektu: s vazbou na klíčové kompetence IROP. Soula d s cíle m MAP* Investiční priority - - seznam projektových záměrů pro investiční intervence v rámci MAP ORP Turnov do roku 2023 a pro SC 2.4 IROP a integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD zpracovaný pro ORP, území MAP

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Informační semináře a pracovní jednání Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků Jednání se zástupci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1203/09-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1203/09-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1203/09-S Základní škola a mateřská škola Načeradec, okres Benešov Adresa: Načeradec č. 270, 257 08 Načeradec Identifikátor:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál. Andělská Hora 215, 793 32 Andělská Hora

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál. Andělská Hora 215, 793 32 Andělská Hora Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Andělská Hora 215, 793 32 Andělská Hora Identifikátor školy: 600132005 Termín

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2008-2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2008-2009 Základní škola praktická a základní škola speciální Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2008-2009 V Chodově dne 30. 9. 2009 zpracovala Mgr.

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více