Základní škola Jenišovice, okres Jablonec nad Nisou příspěvková organizace, Jenišovice 180, Jenišovice VÝROČNÍ ZPRÁVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Jenišovice, okres Jablonec nad Nisou příspěvková organizace, Jenišovice 180, 468 33 Jenišovice VÝROČNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 Základní škola Jenišovice, okres Jablonec nad Nisou příspěvková organizace, Jenišovice 180, Jenišovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Adresa školy Jenišovice 180, Jenišovice Vypracovala Mgr. Milena Kučerová Razítko Telefon školy školy Schváleno Školskou radou dne

2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Výroční zpráva o činnosti školy je zpracována dle 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v souladu s 10 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších úprav. OBSAH 1. Základní údaje, charakteristika školy Název, sídlo, právní forma Celková kapacita školy a jejích součástí Charakteristika škol. 2. Základní statistické údaje Přehled počtu tříd, ţáků k Přehled prospěchu ţáků ve šk. roce Počty zameškaných vyučovacích hodin ve šk. roce Přehled výchovných opatření za II. pololetí šk. roku Počty ţáků přijatých na střední školy ve šk. roce Počty zapsaných a zařazených ţáků do budoucího 1. ročníku Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí pracovníci ZŠ Pedagogičtí pracovníci ŠD Přehled DVPP 3. Organizace vzdělávání a výchovy Koncepční záměry Vzdělávací program Práce s ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami Výchovné poradenství a prevence Výsledky vzdělávání Školní druţina a mimoškolní aktivity 4. Aktivity a prezentace školy Spolupráce s organizacemi Spolupráce s odborovou organizací Školská rada 5. Organizace poradenských sluţeb 6. Ekonomická část Mimorozpočtové zdroje 7. Údaje o průběhu a výsledku kontrol 8. Přílohy 1

3 1. Základní údaje, charakteristika školy Výroční zpráva Název: Základní škola Jenišovice, okres Jablonec nad Nisou příspěvková organizace Sídlo Kraj: Jenišovice 180, Jenišovice Liberecký Zřizovatel školy: OÚ Jenišovice, Jenišovice 67, Jenišovice IČO: Právní forma: příspěvková organizace IČO: Druh a typ školy: plně organizovaná škola s postupným ročníkem Ředitelka školy: Mgr. Milena Kučerová Zástupce ředitelky: Mgr. Jana Kadečková Vedoucí školní jídelny: Jana Steinerová Celková kapacita školy a jejích součástí: ZÁKLADNÍ ŠKOLA IZO Kapacita 250 ŠKOLNÍ DRUŢINA IZO Kapacita 50 ŠKOLNÍ JÍDELNA IZO Kapacita 300 Základní škola Škola se nachází v centru obce Jenišovice uprostřed školní zahrady tvořené ovocným sadem, vzrostlými stromy a volným travním prostorem. Je tvořena 2 pavilóny, v pavilónu A jsou kmenové třídy a odborné učebny fyzika chemie a hudebna a pavilónem B, kde školní jídelna, školní druţina, počítačová učebna, učebna pro interaktivní výuku, malá tělocvična, knihovna, keramický ateliér, cvičná kuchyňka a dále pak prostory, které provozuje OÚ Jenišovice, ordinace obvodního a dětského lékaře a obecní veřejná knihovna. Součástí areálu školy je také velká moderní tělocvična a atletický stadión, který spravuje OÚ a škola si je ke své činnosti pronajímá. Na ně navazuje dětské hřiště, které při své činnosti vyuţívá školní druţina. Škola je spádovou školou pro sousední obce, ţáci naší školy tvoří děti z Frýdštejna (Sestroňovice, Roudný, Voděrady, Kaškovice), Ţďárku, Paceřic a okrajových částí města Turnova. Dopravní obsluţnost je zajištěna autobusovými linkami. Jejich dostupnost škola zajišťuje zkrácenými přestávkami. V létě roku 2013 prošly pavilóny základní školy 1. fází rekonstrukce, kdy došlo k výměně střešní krytiny, výměně oken a zateplení budov včetně nových omítek. V pavilónu A a prostoru školní kuchyně a jídelny byl vybudován rekuperační systém reagující na kysličník uhličitý, díky systému dochází k filtraci vzduchu a naši ţáci dýchají stále čistý vzduch. Tento systém zároveň reguluje 2

4 vytápění školy, takţe dosahujeme i velmi slušných úspor energií, coţ je pro nás i našeho zřizovatele velmi pozitivní. V tomto směru je naše škola pilotní školou. Spolu s námi mají rekuperační systém ještě 1 ZŠ a jedna zcela nová MŠ. Za přestavbu a rekonstrukci základní školy byla obec Jenišovice oceněna v rámci soutěţe Stavba roku Libereckého kraje Cenou hejtmana Libereckého kraje. Díky zapojení školy do projektu EU peníze školám byla v tomto roce moderně vybavena počítačová učebna, coţ nám umoţnilo nejen bezproblémové provádění testování našich ţáků, ale i změnu v nabídce volitelných předmětů a obohatit nabídku o volitelný předmět počítačová grafika, ve kterém se ţáci učí pracovat v grafických programech. Tři učebny byly vybaveny digitální technikou (PC, dataprojektory), v učebně přírodovědných předmětů pracují ţáci s digitálním mikroskopem. 2. Základní statistické údaje Přehled počtu tříd, ţáků k : Pracoviště Celkový počet tříd Z toho speciálních Celkový počet ţáků Z toho ve speciálních třídách Individuálně integrovaných ZŠ Přehled prospěchu ţáků ve školním roce : Počet ţáků celkem Prospělo s vyznamenáním Prospělo Slovní hodnocení Neprospělo Neklasifikováno Počty zameškaných vyučovacích hodin ve školním roce : Omluvené hodiny Neomluvené hodiny Přehled výchovných opatření za II. pololetí šk. roku : Pochvaly Napomenutí Tř. důtky Řed. důtky tř. uč. stupeň stupeň Pochvaly jsou ţákům udělovány po projednání na pedagogické radě formou pochvalného listu. Počty ţáků přijatých na stř. školy, víceletá gymn. ve šk. roce : 8. leté gym. 6. leté gym. 4. leté gym. SOŠ obory s mat. SOU obory s mat. SOU OU Neumístěn Celkem

5 Počty zapsaných a zařazených ţáků do 1. ročníku pro budoucí školní rok: Počet zapsaných Počet rozhodnutí o Počet odkladů přijetí ZŠ nemá přípravné třídy. Údaje o pedagogických pracovnících: Mgr. Milena Kučerová jmenována do funkce ředitelky Základní školy Jenišovice, okres Jablonec nad Nisou - příspěvková organizace na základě výsledků výběrového řízení s účinností od 1. srpna 2012 starostou obce Jenišovice panem Bohumilem Bradáčem na dobu 6 let. Ředitelka školy má splněny kvalifikační předpoklady pro výkon své funkce: Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky, studium bylo úspěšně ukončeno v červnu 2014, akreditace č.j.: MŠMT 49616/ Pedagogičtí pracovníci ZŠ Kvalifikační předpoklady do 30-ti let 31aţ 40 let 41 aţ 50 let 51 aţ důchodový věk důchodový věk Celkem celk./ţen celk./ţen celk./ţen celk./ţen celk./ţen celk./ţen splňuje 0 7/6 2/2 3/3 1/1 13/12 nesplňuje 0 1/ /0 1/1 Pedagogičtí pracovníci ŠD Kvalifikační předpoklady do 30-ti let 31aţ 40 let 41 aţ 50 let 51 aţ důchodový věk důchodový věk Celkem celk./ţen celk./ţen celk./ţen celk./ţen celk./ţen celk./ţen splňuje 0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 1/1 nesplňuje 0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 1/1 Začínající pedagogičtí pracovníci Počet nových absolventů po ukončení PF Odchod učitelů ze školy do 3 let praxe 0 0 Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků: Vzdělávání pedagogů probíhalo v rámci projektů spolufinancovaných Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, NIDV Liberec, CV LK, Sluţba škole Mladá Boleslav. Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů Mgr. Milena Kučerová - Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení (FS I), akreditace MŠMT 49616/

6 Studium k prohloubení odborné kvalifikace Zaměření vzdělávacího programu Počet účastníků Moderní metodické materiály a metody výuky AJ 2 Finanční gramotnost 1 Změny RVP ZV 2 Nová školská legislativa 1 Činnostní výuka 6 3. Organizace vzdělávání a výchovy Koncepční záměry: Poskytovat výchovně vzdělávací sluţbu k dosaţení cílů základního vzdělání. Vyuţívat moderní metody výchovně vzdělávací práce. Uplatňovat individuální přístup k ţákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Dodrţovat mravní kodex školy. Zapojení pedagogů do DVPP. Realizovat ŠVP ZV. Zajistit udrţitelnost projektů: Realizovat a dokončit projekt EU peníze školám, Národní srovnávací resty z cizích jazyků pro ţáky základních škol. Zapojit se do nových projektů - Volím správnou kariéru, MAS Achát Ţadatelé bez občanky. Spolupracovat s okolními MŠ projekt Šikovný předškolák. Otevřít školu široké veřejnosti Pohádkový les, Rozsvícení vánočního stromu, Školní jarmark, Výstava výtvarných prací ţáků, Den otevřených dveří. Hledat nové způsoby komunikace s rodiči a docilovat sladění výchovného působení školy a rodiny Vzdělávací program: Vzdělávací program Č.j. MŠMT, ev. č. Školní rok 2012/2013 v ročnících počet ţáků Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, ev. č. 1/ Volitelné předměty: cvičení z českého jazyka německý jazyk 8. a 9. třída Výuka cizích jazyků: Anglický jazyk se učí všichni ţáci od 3. ročníku, německý jazyk ţáci od 7. ročníku. V 7. a 8. ročníku s dotací 2 hodiny/ týden, 9. ročník s dotací 3 hodiny/týden. 5

7 ročník anglický jazyk německý jazyk počet ţáků počet ţáků celkem Práce s ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami: Pro integrované ţáky byly připraveny individuální vzdělávací plány ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou Semily, Turnov a Jablonec nad Nisou, SPC ţáky s vadami sluchu Liberec. Individuální péče o talentované ţáky je věnována přípravě ţáků na soutěţe a olympiády. Výchovné poradenství a prevence: Výchovný poradce: Mgr. Renáta Slámová V evidenci školy bylo 16 problémových ţáků. Z nich: 8 ţáků má diagnostikovánu lehčí formu specifické poruchy učení ( SPU + ADHD ) 8 ţáků integrovaných: specifické poruchy učení 5 ţáků zrakové postiţení 1 ţák porucha autistického spektra 1 ţák lehké mentální postiţení 1 ţák Na škole byla zřízena výchovná komise ve sloţení: ředitelka školy, výchovný poradce, zástupce ředitele školy a třídní učitel. Komise zasedala 2 krát, řešili se výchovné problémy. Minimální preventivní program školy: Metodik rizikového chování: Mgr. Renáta Slámová Preventivní program primární prevence ve školním roce 2013/2014 byl zaměřen na všechny ţáky školy. Zvýšená pozornost byla věnována rizikovějším jedincům, u kterých jsou ve zvýšené míře přítomny rizikové faktory pro vznik sociálně neţádoucích jevů. Do primární prevence byli zahrnuti rodiče ţáků, jejichţ informovanost a spolupráce se školou je nezbytná a pedagogický sbor. V tomto školním roce ţáci opět vyuţívali široké nabídky volnočasových aktivit. Učitelé se zaměřili na práci s třídním kolektivem, pořádali akce i mimo výuku, coţ také přispívá k smysluplnému trávení volného času, a tím napomáhá sniţovat riziko vzniku a rozvoje neţádoucích forem chování. Ve školním roce 2013/2014 jsme řešili případ záškoláctví, prvků šikany a drobných podvodů. 6

8 V 9. třídě probíhal program na harmonizaci vztahů uvnitř třídního kolektivu vedený Mgr. Koťátkem. Preventivní témata jsou nejčastěji frekventována v následujících předmětech: rodinná výchova, občanská výchova, přírodopis, tělesná výchova. Školní metodik prevence Školní metodik prevence úzce spolupracuje s výchovným poradcem, třídními učiteli, vedením školy i s ostatními pracovníky školy. Podmínky pro výkon funkce školního metodika prevence jsou optimální. Nedílnou součástí primární prevence je i spolupráce s rodiči. Metodik prevence podával rodičům písemná sdělení, rozdával informační letáky, účastnil se výchovných komisí, individuálně jednal s rodiči. Velmi dobře fungovala spolupráce s Policií ČR a OSPODem. Testování ţáků: Testování ţáků bylo zařazeno do autoevaluačního systému školy. Vedení školy po projednání v pedagogické radě a ve spolupráci s rodiči rozhodlo o testování ţáků 8. tříd společností SCIO v rámci projektu STONOŢKA, do kterého jsou zapojeny školy z celé ČR. Výsledky testování ţáků jsou součástí portfolií ţáků, které si ţáci naší školy vytváří. Školní druţina a mimoškolní aktivity: Školní druţina: Do 1 oddělení školní druţiny bylo zařazeno 30 dětí, tj. 35% ţáků 1. stupně, z ročníku na základě závazné přihlášky. Činnost probíhala v souladu se Školním vzdělávacím plánem pro školní druţinu. Na pracovištích ŠD byl bohatě vyuţíván pobyt venku (vycházky, výlety). Vychovatelka měla pestrý program včetně pomůcek a materiálů pro zájmové aktivity. Ke sportovním činnostem vyuţívaly tělocvičnu a hřiště. Ţáci měli k dispozici pitný reţim. Zájmové krouţky: keramika tř. informatika tř. kytarový pro pokročilé tř hra na flétnu tř. hra na kytaru tř. sportovní hry tř. florbal tř. florbal tř. anglický jazyk 2. tř. anglický jazyk 1. třída od 2. pololetí Hudebně pohybové hry tř. Školní sportovní klub (ŠSK) Sdruţuje ţáky a zaměstnance školy se zájmem o sport. Organizuje soutěţe ve sportech dle zájmu ţáků. Jako občanské sdruţení s delegovanou právní subjektivitou se zapojuje do grantových projektů na podporu zájmové činnosti mládeţe a zlepšuje tak materiálně technické zázemí školy pro účely sportu pro všechny ţáky školy. 7

9 Ţáci se účastní řady sportovních turnajů ve florbalu, vybíjené, atletických soutěţí a akce pořádané Českým olympijským výborem OVO. Zapojení do mezinárodní spolupráce: V tomto školním roce nebyla škola zapojena do projektu s mezinárodní účastí. 4. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Škola podporuje zájmovou činnost a hledá nové způsoby, jak otevřít školu pro zájmové aktivity i široké veřejnosti. Aktivity školy Předškoláček krouţek pro předškoláky z mateřských škol Podzimní kreslení na asfalt Projektové dny Školní jarmark Mikulášská nadílka (škola, MŠ) Rozsvícení vánočního stromu s vánočním koncertem (škola, MŠ,) Masopust Den otevřených dveří škola Sportovně relaxační pobyt ţáků třída Lyţařský kurz vzhledem k nepříznivým sněhovým podmínkám se nekonal Cyklistický kurz ročník Ekologické aktivity sázení stromů do aleje Pohádkový les Za loupeţníky do Drábovny 3. ročník (500 účastníků) Výstava výtvarných prací ţáků školy Noční pohádkový les (350 účastníků) Pekařův pohár Webové stránky školy Příspěvky do obecního informačního bulettenu Příspěvky do regionálního tisku Základy práce na PC pro seniory Keramická dílna pro veřejnost Spolupráce s organizacemi: Obecní úřad Jenišovice zřizovatel školy Spolupráce na úrovni vztahu zřizovatel statutární zástupce M.A.S. Achát Turnov Spolupráce v projektech s regionální tematikou - Pomníčky Projekt Ţadatelé bez občanky Městský úřad Turnov odbor školství, mládeţe, tělovýchovy a sportu KÚ Libereckého kraje Pedagogicko-psychologická poradna Turnov, Jablonec nad Nisou, SPC pro sluch. postiţené Liberec Poskytuje škole poradenské sluţby a diagnostikuje ţáky s problémy a ţáky integrované. Středisko křesťanské výchovy, pan Mgr. Koťátko Spolupráce v působení na problémové ţáky a třídní kolektivy. 8

10 Občanské sdruţení Jenišovice dětem SCIO Poskytuje škole sluţby komplexní evaluační analýzy. Centrum vzdělanosti pracoviště Turnov Národní institut pro další vzdělávání pracoviště Liberec Sluţba škole Mladá Boleslav Poskytují škole sluţby v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Základní škola, Liberec, Kaplického Spolupráce na projektu Testování ţáků z cizích jazyků ZŠ Malá Skála Sportovní, znalostní a umělecké projekty ZŠ Pěnčín u Jablonce nad Nisou Sportovní, znalostní a umělecké projekty. MŠ Jenišovice společné akce výstava ţákovských výtvarných prací, rozsvěcení vánočního stromu, krouţek pro ţáky předškolního věku Šikovný předškolák ZUŠ Ţelezný Brod odloučené pracoviště školy, obor hudební hra klavír a housle a obor výtvarný Městské středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec DIVIZNA Spolupráce v oblasti ekologie a projektů. Vikýř- Dům dětí Jablonec nad Nisou okolní mateřské školky Spolupráce při přípravě budoucích prvňáčků školní projekt Předškoláček Okresní rada AŠSK ČR Semily knihovna Turnov Spolupráce učitelů 1. stupně pasování prvňáčků na čtenáře Muzeum Českého ráje Turnov přednášková činnost Spolupráce s odborovou organizací: Při ZŠ nepracuje odborářská organizace. Školská rada: Školská rada (ŠR) je šestičlenná, v listopadu 2011 proběhly volby. Předsedou ŠR byl zvolen Ing. Jiří Marek, zástupce rodičů. Během školního roku 2013/2014 se ŠR sešla dvakrát a v souladu se zákonem se vyjadřovala a schvalovala příslušné dokumenty. Při jednáních byla vţdy přítomna ředitelka školy. 9

11 6. Ekonomická část Mimorozpočtové zdroje: Kdo poskytuje Částka Účel EU Kč EU-šablony Krajský úřad Kč Keramická pec Libereckého kraje Krajský úřad Libereckého kraje Kč Doprava na veletr vzdělávání EDUCA Nadace M. Horáčka Kč Jarmareční stánky pro účely mimoškolních aktivit ţáků Sponzorský dar Kč Vybavení 1. třídy A) Realizované projekty: EU peníze školám Modernizace výuky v ZŠ Jenišovice Ţadatel: Základní škola Jenišovice, okres Jablonec nad Nisou - příspěvková organizace Zahájení projektu: Ukončení projektu: Cílem projektu EU peníze školám - je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na naší základní škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaţeno tvorbou a následným pouţíváním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Vybavení školy moderní digitální a počítačovou technikou. Volím správnou kariéru Ţadatel: Republikové centrum vzdělávání, s. r. o., Kubánské náměstí 1391/11, Praha 10 Zahájení projektu: Ukončení projektu: Cílem projektu je rozvíjet kariérové poradenství, pomoc ţákům s výběrem správné budoucí profesní dráhy. Hlavním poradenským nástrojem bude pracovní a profesní diagnostika COMDI pro testování ţáků 8. a 9. tříd. Odborný poradce pedagog bude vyškolen a schopen interpretovat výstupy v poradenské činnosti s ţáky a zákonnými zástupci. Vznikne metodika práce poradce ve výchovném poradenství. Ţadatel: Základní škola, Liberec, Kaplického Zahájení projektu: Ukončení projektu: Cílem projektu byla tvorba testovacích materiálů z jazyka anglického a jazyka německého pro ţáky 5. a 9. třídy. Do projektu byly zapojeni 2 pedagogové: Mgr. Markéta Zakouřilová a Mgr. Milena Kučerová. Oblast vzdělávací: v rámci projektu vznikla zásoba testů z obou jazyků, které budou tvořit základ testování ţáky v celorepublikovém kontextu. Materiální oblast: na podporu ITC práce pedagogů škola získala 2 notebooky. 10

12 Ţadatelé bez občanky Ţadatel: MAS Achát, Turnov Zahájení projektu: leden 2014 Ukončení projektu: září 2014 Cílem projektu bylo získat finanční prostředky na rekonstrukci cvičné školní kuchyňky a vybavení keramické dílny hrnčířským kruhem. Nositele projektu byly 2 skupiny ţáků, které pod vedením pedagogů Mgr. Jana Kadečková a Mgr. Milena Kučerová vytvořily 2 projekty na realizaci cílů. Součástí projektu byly prezentace projektů před účastníky projektu a obhajoba těchto projektů. Kaţdá zúčastněná škola zorganizovala pro své spoluţadatele jednu akci. ZŠ Jenišovice pozvala nové kamarády z oblasti Turnovsko a Podralsko na Pohádkový les. Naše skupiny se zúčastnily otevřených výtvarných dílen v Zahrádkách. Podpora školního vzdělávání Ţadatel: Město Turnov Zahájení projektu: Ukončení projektu: Cílem projektu je vytvořit podmínky pro inkluzi a integraci ţáků se SVP a zdravotním znevýhodněním. Škola zapojila do projektu 18 ţáků a 6 pedagogů. Bude proškolen 1 pedagog v oblasti logopedie a nápravy řeči s řádným certifikátem, 1 pedagog získá odbornou způsobilost v oblasti Feursteinovy metody vzdělávání, pedagogický sbor bude proškolen v oblasti speciální pedagogiky a metod práce se ţáky s SVP a zdravotním znevýhodněním. Materiální oblast: škola získá 7 tabletů pro ţáky, jeden notebook pro pedagogy, odbornou literaturu, výukové materiály a poměrně velkou výbavu deskových her. Po dobu trvání projektu má škola k dispozici vlastního speciálního pedagoga a psychologa. B) Partnerství školy v dalších projektech: Ovoce do škol dodávka dotovaného ovoce ţákům tříd, změna dodavatele, fa Bovys Mléko do škol fa Laktea Zdravý zoubek Z výroční zprávy o hospodaření za rok 2013 část příjmová včetně ŠJ: viz. příloha č. 1: Rozbor plnění příjmu rozpočtu Z výroční zprávy o hospodaření za rok 2013 část výdajová včetně ŠJ: viz. příloha č. 2: Rozbor čerpání výdajů rozpočtu 7. Údaje o průběhu a výsledku kontrol Ve školním roce 2013/2014 nebyly provedeny kontroly ţádné veřejnoprávní kontroly. 8. Přílohy Výroční zpráva o hospodaření školy: ( příloha č. 1) Rozbor plnění příjmu rozpočtu ( příloha č. 2) Rozbor čerpání výdajů rozpočtu 11

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Zaječice, okres Chrudim Zaječice 49 538 35 Zaječice tel. 469 665 452 IČO 71005285 ------------------------------------------------------------------------------------- http://www.skola-zajecice.cz

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012 2013

Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012 2013 Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012 2013 Adresa školy Sokolovská 328, Liberec13, 460 14 Vypracovala Mgr. Ludmila Moravcová Razítko Telefon

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 V Chodově dne 1. 10. 2014 zpracovala Mgr. Eva T e t u r o v á

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI

Více

PLÁN INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PLÁN INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky, Teplice, Plynárenská 2953 1. Základní údaje o škole PLÁN INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Název: Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Pocinovice, Pocinovice135 345 09 Pocinovice ZŠ IZO 102004153, MŠ IZO 107540401 IČO

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO ŢÁKY SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ Mozartova 7, 360 20 Karlovy Vary Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 V Karlových Varech 15.08.2011 zpracovala: Mgr. Klára Píšová ředitelka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014 2015

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014 2015 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014 2015 Výroční zpráva o činnosti školy je zpracována dle 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., ve znění pozdějších úprav, kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Liberec, U Školy 222/6 U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7 Identifikátor školy: 600080188 Termín konání inspekce: 16., 17. a 20.

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Mateřská škola Delfínek, Liberec, Nezvalova 661/20 příspěvková organizace 460 15 Liberec 15 Telefon: +420 482 751 750 +420 702 048 01 E-mail: ms.20.lbc@volny.cz Web: www.delfinek-liberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 www.zssokol.cz skola@zssokol.cz tel.: 481 120 586 GSM: 777 000 885 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2014 2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2014 2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2014 2020 Mgr. Marek Plch 1 Obsah Úvod... 2 Analýza současného stavu... 2 SWOT analýza... 2 Výchozí stav... 3 Hlavní koncepční záměry v jednotlivých oblastech... 3 Oblast

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole : Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 je škola právním

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Termín vlastního hodnocení: 17. 6. 2007 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY Soulad školního programu s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA SEMILY Nádražní 213, P. BOX 72, PSČ 513 01 tel.: 481 625 390, ppp.semily@worldonline.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 Zprávu předkládá: Mgr.Věra

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ Pojetí vzdělávacího programu STROJÍRENSTVÍ je zaměřeno nejen na osvojování teoretických poznatků, ale zejména na rozvíjení klíčových a odborných kompetencí

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Více

KONCEPCE ROZVOJE MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ŢDÁNICE, OKRES HODONÍN

KONCEPCE ROZVOJE MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ŢDÁNICE, OKRES HODONÍN KONCEPCE ROZVOJE MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ŢDÁNICE, OKRES HODONÍN Zpracoval: Mgr. František Markus, ředitel školy O B S A H : A. Analýza výchozího stavu B. Anotace a východiska C. Základní cíl D. Prostředky

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Zdiby, okres Praha - východ. 250 66 Zdiby, U školy 48. Identifikátor školy: 600 052 133

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Zdiby, okres Praha - východ. 250 66 Zdiby, U školy 48. Identifikátor školy: 600 052 133 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zdiby, okres Praha - východ 250 66 Zdiby, U školy 48 Identifikátor školy: 600 052 133 Termín konání inspekce: 16. 17. květen

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 29/21 pro školy samostatně zřízené pro děti a ţáky se zdravotním postiţením 1. Základní údaje o škole Název Základní škola speciální Psáry, Jílovská 141, 252

Více

2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy

2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy 2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy Základní škola v Želivě je úplná škola s 1. až 9. postupným ročníkem. Zabezpečujeme povinnou školní docházku, zájmové vzdělávání a školní stravování.

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-425/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Dolní Moravice, okres Bruntál, příspěvková

Více

Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Nisou. Koncepce rozvoje školy - 2010/2014

Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Nisou. Koncepce rozvoje školy - 2010/2014 Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Nisou Koncepce rozvoje školy - 2010/2014 Nová Ves nad Nisou listopad 2009 Koncepce rozvoje vychází z těchto dokumentů: Národní program rozvoje vzdělávání v

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce: 5. 6. duben 2006 Čj: ČŠI

Více

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Naše aktivity v 1.pololetí 2014/2015 I. Na čem se podíleli/podílí zaměstnanci naší školy od září 2014: Společný úklid lesa s Mozaikou Pohádkový les 2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, příspěvková organizace Telefon: 483 369 222, fax: 483 369 250, e-mail: kolar@zssumava.cz, PSČ 466 02, www.zssumava.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více