Škola žije do večera (motivační název)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Škola žije do večera (motivační název)"

Transkript

1 Školní vzdělávací program Gymnázium a Základní umělecká škola, Šlapanice, Riegrova 17 Škola žije do večera (motivační název) Schváleno na pedagogické radě dne: 28. srpna 2013 Schváleno Školskou radou dne: 2. září 2013 platnost : od 1. září 2007 Č.j.: 2007/603 (nižší gymnázium) novela: od 1. září 2009 Č.j: 2009/ 360 a) (novela nižšího gymnázia) platnost: od 1. září 2009 Č.j: 2009/360 b) (vyšší gymnázium) platnost: od 1. ledna 2010 Sloučený ŠVP platnost: od 1. září 2013 Sloučený ŠVP, novela 2013 Škola žije do večera - ŠVP Gymnázia Šlapanice 1

2 Část A 1. Identifikační údaje název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro nižší gymnázium na Gymnáziu a Základní umělecké škole, Šlapanice, Riegrova 17 (1. oddíl) podle RVP - ZV Školní vzdělávací program pro vyšší gymnázium na Gymnáziu a Základní umělecké škole, Šlapanice, Riegrova 17 (2. oddíl) podle RVP - G motivační název: Škola žije do večera předkladatel: Gymnázium a Základní umělecká škola, Šlapanice, Riegrova 17, statutární zástupce: Mgr. Hana Richterová tel.: , IČ: IZO: REDIZO: zřizovatel školy: Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, Brno obor vzdělávání: K-KOV K/81, K- KOV K/801 gymnázium všeobecné délka studia: 8 let (prima, sekunda, tercie, kvarta gymnázium nižší; kvinta, sexta, septima, oktáva gymnázium vyšší) forma vzdělávání: denní studium Škola žije do večera - ŠVP Gymnázia Šlapanice 2

3 2. Charakteristika školy Umístění: Gymnázium Šlapanice bylo zřízeno v roce 1993 jako osmileté se všeobecným zaměřením. Kapacita školy je 260 studentů po 30 studentech v ročníku. Škola sídlí na maloměstě, ve zdravém venkovském prostředí, plní funkci kulturní a vzdělávací instituce. Gymnázium má k dispozici dvě budovy se zahradou a venkovním hřištěm, na areál navazuje městský park. Škola na předměstí Brna je snadno dostupná jak pro brněnské žáky, tak pro děti venkovské. Je sem snadné spojení díky integrované dopravě i vlakové stanici. Od roku 2006 je součástí instituce i základní umělecká škola. Materiální podmínky: Žáci gymnázia mají k dispozici kromě osmi kmenových tříd tři jazykové učebny (pro jazyk anglický, německý, francouzský, ruský a latinu), knihovnu se studovnou a počítači, počítačovou učebnu s 18 pracovními místy, dalších pět volně přístupných počítačových pracovišť se stálým připojením na internet, gymnastický sál (vše v budově A), ateliér výtvarné výchovy s keramickou dílnou, chemicko-biologickou pracovnu, fyzikální učebnu (v budově B). Všechna pracoviště (učebny i kabinety) jsou propojeny školní intranetovou sítí. K základnímu vybavení každé učebny patří dataprojektory, televize s video a DVD přehrávači, magnetofonové přehrávače, meotary a samozřejmostí jsou tabule, magnetické tabule a nástěnné názorné pomůcky. Stravování je zajištěno smluvně se základní školou a výuka tělesné výchovy probíhá v zimních měsících v pronajatých prostorách TJ Sokol Šlapanice (sportovní hala a tělocvična v sokolovně), za příznivého počasí jsou k dispozici hřiště přímo u budovy školy. Knihovna a učebna informatiky jsou při dodržení řádů učeben volně přístupné. V budově gymnázia pracuje i základní umělecká škola a rozvrhy obou školy se vzájemně prolínají a doplňují. Kapacita WC, umýváren a šaten odpovídá počtu žáků. Učebnice, s výjimkou jazykových a pracovních sešitů, zapůjčuje škola žákům nižšího gymnázia zdarma, žáci vyššího gymnázia mají k dispozici učebnice za výpůjční úplatu jako dlouhodobou výpůjčku ze školní knihovny (půlroční a roční), na dalším nadstandardním vybavení se podílejí finančně či materiálně rodiče buď individuálně, nebo prostřednictvím občanského sdružení. Hygienické podmínky: Škola je vybavena hygienickým zařízením na každém podlaží WC hoši, dívky přesně tak, jak odpovídá projektované kapacitě a normám, včetně podkroví budovy A a budovy B. V prvním podlaží a v podkroví se nacházejí sprchy, ty jsou rovněž i v budově B. V přízemí budovy A se nachází oddychový kout (sedací souprava, akvárium, příruční knihovna). Druhý oddychový kout je v budově B v mezipatře (posezení u papoušků). Pro relaxaci je využitelný celý areál školy lavičky, travnaté plochy. Charakteristika žáků: Studium je určeno pro výrazně nadané žáky základní školy, kteří ukončili 5. postupný ročník. Prospěch přijímaných žáků na základní škole je většinou 1,00, i když se při přijímacím řízení tomuto kritériu dává malá váha vzhledem k rozdílnosti klasifikace z jednotlivých ZŠ. Studium zvládne i žák s dysgrafií a dyslexií (ovšem jinak talentovaný a se studijními předpoklady), problematické by bylo studium pro žáka s dyskalkulií a dysortografií. Cílem žáků gymnázia je kvalitní uvědomělá příprava na další studium na vysoké škole, hluboké všestranné dovednosti a všeobecné vzdělání (nikoliv úzce specializované) na vysoké úrovni. Charakteristika pedagogického sboru: Sbor pedagogů je poměrně mladý, plně kvalifikovaný a aprobovaný, s převahou mužů. Učitelé jsou tvořiví, obětaví, stále na sobě pracující ne pro vlastní kariéru, ale kvůli svěřeným dětem. Většinou jsou nakloněni moderní technice a moderním metodám práce, jsou ochotni trávit se žáky i část svého volného času při mimoškolních aktivitách, které se často prolínají se základním vzdělávacím procesem. Prioritou v dalším vzdělávání učitelů jsou informační technologie, jazykové vzdělávání a psychologie. Učitelé propagují kulturu, sport a zdravý životní styl nejen ve výuce, ale i v nadstavbové zájmové činnosti na škole. Někteří pedagogové jsou zároveň vedoucími kroužků či nepovinných předmětů (odbíjené hochů a dívek, florbalu, atletiky, společenských a sportovních tanců, divadla, sborového zpěvu) a tráví se žáky i víkendy. Většina pedagogů má smysl pro týmovou práci. Každý pedagog a výchovný poradce má navíc pevně stanoveny konzultační hodiny pro individuální pohovory a doučování. Připojením ZUŠ ke gymnáziu se zlepšila Škola žije do večera - ŠVP Gymnázia Šlapanice 3

4 výuka uměleckých předmětů na gymnáziu a u žáků vzrostl zájem o kulturu. Škola má krajského metodika pro matematiku, je zároveň předsedou komise pro matematiku a přírodní vědy, dál jsou ustanoveny předmětové komise pro cizí jazyky, humanitní předměty a tělesnou výchovu. Mezinárodní spolupráce: Škola se pravidelně zúčastňuje dlouhodobých i krátkodobých zahraničních projektů, cílem je zapojit všechny žáky, tzn. pracovat ve všech vyučovaných jazycích (anglický, německý, francouzský a ruský). Úzká a dlouhodobá je spolupráce s Britskou radou (projekt Dream teams - angličtina), pravidelná je spolupráce s Vídní, kde se každoročně uskutečňuje setkání evropské mládeže (projekt EuroTeens- němčina a angličtina a sportovní hry Takeshi), spolu s městem Šlapanice je škola zapojena do partnerského projektu s městem Breine-l Alleud (francouzština). Škola se v mezinárodním měřítku a v rámci turismu podílí na propagaci napoleonského bojiště, v jehož centru stojí. Spolupráce se školskou radou a zákonnými zástupci žáků: První rada školy byla gymnáziu zřízena v roce 2003 a její činnost se velmi osvědčila zejména v souvislosti s optimalizačním procesem. Zákonní zástupci mají přístup do školy kdykoliv, z organizačních důvodů je lepší po telefonickém ohlášení. Čtyřikrát ročně se setkávají rodiče a učitelé na rodičovských, mnohdy neformálních schůzkách. Neformální vztahy rodičů a školy se upevňují na sportovních akcích (turistické výlety, zájezdy, sportovní utkání žáků), kulturních akcích (divadelní představení žáků, tradiční školní ples). Na organizační a materiální podporu gymnázia vzniklo roku 1994 občanské sdružení Společnost pro aktivaci rozvoje gymnázia (SPARG), které sdružuje rodiče, pedagogy, studenty, bývalé studenty a sponzory. Toto sdružení garantuje zejména mimoškolní zájmovou činnost žáků a bezplatné zapůjčování učebnic žákům vyššího gymnázia). Spolupráce s místními a regionálními partnery: Na gymnáziu funguje v rámci AŠSK (Asociace školních sportovních klubů) Školní sportovní klub Gymnázia Šlapanice, který zaštiťuje veškerou sportovní činnost, a Centrum sportu, které garantuje spolupráci se základní školou a některými dalšími školami v okolí. Ze spontánních jednorázových akcí se vyvinula pravidelná spolupráce se Základní školou Šlapanice (divadelní představení pro první stupeň), s mateřskými školami ve Šlapanicích a v Podolí (mikulášské besídky a program na Den dětí) a v rámci mezinárodního projektu gymnázium rozšířilo kontakt i na ZŠ v Brně (příprava sportovního dne pro děti z prvního stupně). Dalšími partnery v oblasti sportu je TJ Sokol a Orel Šlapanice, biatlonový oddíl Střelka, Brno-Černovice, tanečními školami, volejbalový oddíl Moravská Slavie. Gymnázium má výraznou podporu Městského úřadu Šlapanice a podílí se na práci pro Město Šlapanice. Velmi úzká je provázanost gymnázia a Městské knihovny Šlapanice, která má bohatý knižní fond vhodný ke studiu a je pro žáky snadno dostupná (umístěním i otvírací dobou). Tradiční jsou společné akce gymnázia a Okresního muzea Brno-venkov, památníku Mohyla míru, zámku ve Slavkově a místního Vlastivědného kroužku. Kulturní vánoční akce připravuje gymnázium ve spolupráci s farními úřady pro Šlapanice a přilehlé obce. Spolupráce s VŠ: Od roku 2006 se škola zapojuje do projektů, které jsou organizovány vysokými školami na podporu rozvoje lidských zdrojů a za podpory Jihomoravského kraje a Evropské unie. Hlubší spolupráce s VUT Brno nadále pokračuje dalšími projekty podporujícími zájem o technické vzdělávání. S tímto ohledem je koncipován i ŠVP pro vyšší gymnázium. Spolupráce s dalšími institucemi: Osvědčená a stabilní je spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou (pracoviště Brno), s okresní protidrogovou preventistkou, zintenzivňuje spolupráce s městskou i státní policií. Pro talentované studenty je důležitá spolupráce s Jihomoravským centrem mezinárodní mobility a zapojení školy do programy Excelence a Excelent. Škola žije do večera - ŠVP Gymnázia Šlapanice 4

5 3. Cíle vzdělávacího programu a profil absolventa Výchovný cíl: Pro žáka gymnázia by se mělo stát samozřejmostí umět pozdravit, poděkovat, omluvit se, poprosit či kultivovaně o něco požádat. Teprve po zvládnutí těchto základních momentů, lze žáky dále vychovávat a rozvíjet (zejména v často zanedbávané citové oblasti) v duchu humanity a demokratických principů (získá kompetence občanské, personální a sociální). účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka respektuje, chrání a oceňuje naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti orientuje se v problematice politiky, ekonomie a získává mravní základ pro své budoucí pracovní zařazení popř. podnikatelské aktivity. Dovednostní cíl: (klíčové kompetence k učení, klíčové kompetence pracovní): vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy Škola žije do večera - ŠVP Gymnázia Šlapanice 5

6 samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru a k jeho realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání, rozvíjí své podnikatelské myšlení Vzdělávací cíl: Na konci vzdělávání žák je schopen využít získané informace, uplatnit je v praxi a komunikovat kultivovaně a samostatně s ostatním světem (kompetence komunikativní, kompetence k řešení problémů). Jeho vzdělání je všestranné a vyvážené. vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy ověřuje prakticky správnost řešení problémů a postupy aplikuje při řešení nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi Profil absolventa: Máme za to, že je třeba znovu naplnit dřívější představy o absolventu gymnázia. To znamená, že naši školu by měli opouštět absolventi, kteří budou všeobecně vzdělanými osobnostmi s patřičnou morální úrovní a společenským chováním. gymnázium musí především své studenty výborně připravit na studium na vysokých školách. Všeobecné vzdělávání, které je realizováno až do doby plnoletosti studenta, umožňuje, aby se mladý člověk rozhodoval pro určitou specializaci až po získání náležitých představ o jednotlivých oborech Škola žije do večera - ŠVP Gymnázia Šlapanice 6

7 úkolem našeho gymnázia by mělo být právě poskytnutí a zpřístupnění informací a poznatků z nejrůznějších oborů, aby se teprve na základě této nabídky mohl student správně rozhodnout pro budoucí profesi, která by mu byla nejbližší, přičemž však absolvent bude mít všeobecné vzdělání a celkový přehled učební plány všeobecného gymnázia umožňují, aby ředitel na základě kapacit a zájmu studentů zařazoval ve vyšších ročnících semináře s nejrůznějším zaměřením. Škola nechce striktně diktovat, jaké semináře je třeba si vybrat, naopak sleduje zájem obory a na základě průzkumů v septimě nabízí semináře rovněž jsou sledovány trendy ve společnosti a v hospodářské sféře. Vzdělávací program je koncipován tak, aby absolventi školy nacházeli uplatnění v zaměstnání i v případě, že se pro vysokou školu nerozhodnou. Jsou dostatečně kvalifikovaní v oblasti informačních technologií a v jazycích (především anglický, dále německý, francouzský a ruský). Je tedy třeba, aby absolventi odcházeli do života i s potřebným odborným vzděláním. je stále respektována vyváženost humanitních, přírodovědných a technických (včetně vyvážené nabídky předmětů-latina i deskriptivní geometrie) v obecnější rovině má škola za úkol vychovat kultivovaného člověka, přiměřeně sebevědomého, schopného samostatně vyhledávat informace a pracovat s nimi, na jejich základě si poté může vytvořit vlastní názor na společnost a svět Zásady pro tvorbu ŠVP na Gymnáziu Šlapanice: nebourat to, co se osvědčilo a co dělá školu dobrou v očích rodičů a veřejnosti (řád, pořádek, systém, mimoškolní činnost, poctivá práce v hodinách) týmovou práci nechápat jako diktát jedné osoby druhým, ale jako kompromis a zodpovědné plnění dílčích úkolů (kompromisem není vzájemná, oboustranně výhodná dohoda na porušování zákona a zavedených pravidel ve šk. řádu) mít úctu a respekt k názorům zkušenějších kolegů s dlouholetou praxí a s prokazatelnými výsledky nepřipustit formalismus (nikomu neuškodí zodpovědné zamyšlení nad vlastní prací, metodami, poznání práce kolegů, sepsání svých ped. zkušeností a v zájmu dobré věci i třeba provedení změn) program tvořit s vědomím, že bude zásadním dokumentem pro výuku, výchovu a hodnocení výstupů jednotlivce i naší školy a že nebude možné se od něj svévolně odchýlit (co bude psáno, to bude dáno), každá změna musí do budoucna projít demokratickým hlasováním na poradě naslouchat argumentům druhého a v případě, že nebude možné ze svého názoru slevit, umět své argumenty přesně a konkrétně zdůvodnit (nelze jednat pocitově, ani na základě zpráv z druhé ruky s argumentem jinde to tak mají ) nepodbízet se davu a mediálnímu tlaku a populisticky snižovat úroveň vzdělávání, nepodléhat iluzi, že bez znalosti a vyžadování faktů lze vychovat vzdělaného člověka zkušení pedagogové si uvědomí, že je třeba napsat své mravní i didaktické zásady (ač jim se zdají jednoznačné a neporušitelné) a objasnit je méně zkušeným kolegům všichni budou mít právo, aby demokraticky schválené dokumenty ŠVP byly kolegy respektovány, o případných problémech se budou vzájemně informovat a řešit je s názorem většiny se musí ztotožnit i jednotlivec, který má výhrady, a pokud by pro něj schválený dokument byl nepřijatelný a nehodlal jej dodržovat, bude toto chování považováno za porušení pracovní kázně není možné, aby kompetence, ke kterým musí dospět žák nižšího gymnázia v kvartě, nebyly samozřejmostí pro vysokoškolsky vzdělaného člověka, který tyto žáky učí. Škola žije do večera - ŠVP Gymnázia Šlapanice 7

8 Cesta k dosažení cílů, výchovné a vzdělávací strategie: předem jasně daná pravidla, mantinely, požadavky (pravidla pro omlouvání, hodnocení, maturity) ukotvené v dokumentech školy (školní řád a provozní řád), jasně vymezené sankce za nedodržování ze strany učitelů důsledné dodržování, kontrola a spravedlivé hodnocení, právo, systém a řád dává studentům pocit jistoty, podporuje získávání pracovních návyků zachování klasického školního dne pravidelné zvonění, 45minutová vyučovací hodina, střídání předmětů, dostatečně dlouhá přestávka (10-20 minut) důsledná kontrola zadaných úkolů, termínů jejich odevzdání, včetně domácích, jako příprava na život a běžné situace v zaměstnání vyváženost opatření pro posílení kázně (napomenutí, důtky) a pochval (motivace, povzbuzení) projektové vyučování zařazovat v červnu jako doplňkovou metodu, projekt musí být promyšlený, musí být vyvrcholením celoroční práce, nesmí být samoúčelný, nesmí prohlubovat parazitizmus při práci ve skupině, musí vyžadovat osobní zodpovědnost jedince (prostor pro výlety, kurzy) nepodceňovat opakování, procvičování i tolik zatracovaný dril, na druhé straně posílit komunikaci (ve všech hodinách cizích jazyků se třídy dělí na polovinu) individuální přístup předem daný rozvrh konzultací (každý týden každý učitel má pevně danou konzultační hodinu) důvěra daná žákům ze strany učitelů a vedení volný provoz knihovny, informatiky, počítačů na chodbě, oddychové koutky domácké prostředí, otevřené dveře kabinetů, dozory na chodbách vykonávány nenápadnou formou, nikoliv direktivně, klima školy upevnění vztahu k přírodě akvárium na chodbě, klec s papoušky, bylinná zahrádka zapojení správních zaměstnanců do výchovného procesu každá dospělá osoba ve škole je žákem respektována a zasluhuje si zdvořilost podpora volnočasových aktivit, které probíhají ve škole i mimo ni, odbourání stresu v neškolním prostředí, navázání kontaktů a přátelských vztahů se žáky i rodiči (společné akce, výlety, turnaje) podpora dobročinnosti pravidelné akce pro děti v MŠ (Mikuláš, Den dětí), adopce na dálku, akce Krtek (pro onkologicky nemocné děti) průvodcovství (i v cizích jazycích) Brno, napoleonské bojiště, znamená posílení vztahu ke škole, místu i regionu, výchova k vlastenectví, hrdosti, aktivity ohledně slavných rodáků Moskalyk, Šafránková, Kalvoda podpora partnerství se zahraničními školami a institucemi (pro každý vyučovaný jazyk Aj, Nj, Fj, Rj) aktivita spočívající v kontaktu s rodilými mluvčími (s prověřenou kvalitou), aktivity spíš krátkodobé a za přítomnosti kmenového učitele, který je za aktivitu zodpovědný, granty (Do světa! výměnné pobyty, Britská rada výměnné pobyty s Anglií, popularizace vědy, vzdělávací pořady, Belgie partnerství s Braine-ĺ Alleud napoleonská tematika a spolupráce v rámci EU, škola T.G.M. ve Vídni zlepšení jazykových dovedností, výchova k evropanství, příhraniční spolupráce) osobní příklad učitele (odborně i mravně na výši), opět zavedení pozice uvádějícího učitele (nejzkušenější předávají zkušenosti mladým učitelům) nepodléhat mediálnímu tlaku, že vše je na internetu, a nevzdávat se faktografie, jedině tak si lze spojovat a vyvozovat souvislosti, nepřeceňování ICT neformální denní konzultace mezi učiteli podpora školního studentského časopisu (prostor pro vyjádření názorů i kritiky), soutěží a olympiád (prostor pro srovnání a soutěživost) aktivní spolupráce s kvalitními vysokými školami, zejména s VUT, MU, respekt k názorům, požadavkům a doporučením právě zdejších pedagogů, kteří nejlépe vědí, jak středoškolské studenty připravovat na VŠ studium Škola žije do večera - ŠVP Gymnázia Šlapanice 8

9 zapojení absolventů školy do vedení kroužků, zajištění jejich pedagogické praxe přenášejí na studenty osobní zkušenost, lépe vysvětlí a zdůvodní v očích dětí někdy nepopulární kroky školy popularizace vědy a propagace vlastní práce na pravidelných dnech otevřených dveří vždy počátkem prosince v sobotu pravidelné přednášky policie, protidrogového preventisty, sociální pracovnice, zdravotníka, bezpečnostního technika posílení etické výchovy, diskuze o zvláštním předmětu či posílení této oblasti v jednotlivých předmětech, proškolení pedagoga, metodické materiály posílení nepovinných předmětů (sportovní hry, sborový zpěv, dramatická výchova) a mimoškolních aktivit (turistika, atletika) zvýšená pozornost studijním výsledkům mladších tříd, v případě, že student vykazuje slabé studijní výsledky, jsou zahájena jednání výchovného poradce, třídního učitele a vedení školy s rodiči. Pro studenta je společně hledáno jiné studium, odpovídající jeho zájmům a talentu. Pozornost výchovného poradce se rovněž zaměřuje na ty studenty, kteří na Gymnázium Šlapanice přestoupili z jiné střední školy začlenění protidrogové prevence do výuky dle tématických plánů všech 20 vyučujících má vysokoškolské pedagogické vzdělání a jsou tedy plně kvalifikovaní, mají odpovídající aprobaci, úvazkově lze propojit učitele ZUŠ a gymnázia zvláště v oborech hudebních a výtvarných, do budoucna bude snaha udržet vyváženost v zastoupení žen a mužů v pedagogickém sboru Klíčové kompetence k učení: své učení a pracovní činnost si žák sám plánuje a organizuje, využívá je jako prostředku pro seberealizaci a osobní rozvoj; žák se učí plánovat si domácí přípravu podle vlastního tempa, ví, že úkoly mohou řešit vždy v různém pořadí tak, jak mu vyhovuje; efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, reflektuje proces vlastního učení a myšlení; žák si pořídí zápis do sešitu (z výkladu, z knih), vede sešity do předmětů, aby jeho poznámky byly účelné a smysluplné a mohl je využívat; žáku je vysvětleno, že vše dělá pro sebe (ne pro učitele) a že systematické kvalitní poznámky bude potřebovat, ušetří tím v budoucnu čas; žák ví, jak využít matematické symboly v praxi (SMS zprávy i y); kriticky přistupuje ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovává a využívá při svém studiu a praxi; kriticky hodnotí pokrok při dosahování cílů svého učení a práce, přijímá ocenění, radu i kritiku ze strany druhých, z vlastních úspěchů i chyb čerpá poučení pro další práci k řešení problémů: ty žák získává, aniž si to on a někdy i učitelé vlastně uvědomují; žák má volný přístup do knihovny i k internetu a ví, jak tyto prostředky využít; nekopíruje a nestahuje informace, ale umí je porovnávat, hodnotit je, ověřovat si jejich pravdivost a pravost; žák se dovede správně zachovat v situaci, která se vymyká standardu; přizpůsobí se střídání vyučovacích metod; reaguje na pro něj nové nezvyklé situace, je schopen improvizace, zmobilizuje své síly, dovednosti, poznatky a umí jich využít, (dokáže zorganizovat sportovní turnaj, hry na Den dětí a besídky pro mateřské školky, vydat školní časopis, celou sobotu na den otevřených dveří provázet školou návštěvy, promluvit do televizní kamery a prezentovat výsledky své práce); ctí dospělými daná přesná pravidla a jasné mantinely, dokáže v rámci pravidel řešit sám situaci, je připraven na různé životní situace a úkoly; rozpozná problém, objasní jeho podstatu, rozčlení ho na části; vytváří hypotézy, navrhuje postupné kroky, zvažuje využití různých postupů při řešení problému nebo ověřování hypotézy; Škola žije do večera - ŠVP Gymnázia Šlapanice 9

10 uplatňuje při řešení problémů vhodné metody a dříve získané vědomosti a dovednosti, kromě analytického a kritického myšlení využívá i myšlení tvořivé s použitím představivosti a intuice; kriticky interpretuje získané poznatky a zjištění a ověřuje je, pro své tvrzení nachází argumenty a důkazy, formuluje a obhajuje podložené závěry; je otevřený k využití různých postupů při řešení problémů, nahlíží problém z různých stran; zvažuje možné klady a zápory jednotlivých variant řešení, včetně posouzení jejich rizik a důsledků; ke komunikaci: v rámci řízeného rozhovoru jsou žákovi vštěpovány zásady diskuze, nebojí se svůj názor vyjádřit; žák organizuje besedy s mladšími spolužáky i s dospělými, dokáže komunikovat přiměřeně i s dětmi z MŠ, umí si vyřídit s dospělými; rozliší, že sebevědomí není arogance a pokora a vlídnost není devótnost a lokajství; s ohledem na situaci a účastníky komunikace efektivně využívá dostupné prostředky komunikace, verbální i neverbální, včetně symbolických a grafických vyjádření informací různého typu; používá s porozuměním odborný jazyk; efektivně využívá moderní informační technologie; vyjadřuje se v mluvených i psaných projevech jasně, srozumitelně a přiměřeně s ohledem na osobu, záměr a situaci je citlivý k míře zkušeností a znalostí a k možným pocitům partnerů v komunikaci prezentuje vhodným způsobem svou práci i sám sebe před známým i neznámým publikem; rozumí sdělením různého typu v různých komunikačních situacích, správně interpretuje přijímaná sdělení a věcně argumentuje; v nejasných nebo sporných komunikačních situacích pomáhá dosáhnout porozumění; sociální a personální kompetence: žák získává např. při volném provozu knihovny a informatiky, kde pracuje sám pod nenápadným dohledem učitele (pouze z hlediska bezpečnosti); zde nic nedemoluje, ctí pravidla, nezneužívá a neničí zařízení, dokáže poradit druhému, mladší se nebojí požádat o pomoc a doučování starší; nejstarší žáci jezdí jako instruktoři na adaptační pobyty, pomáhají s tréninky volejbalu; žák negativně vnímá vandalismus a krádeže, pokud toto nepřijdou zvenčí, spousta provozních záležitostí je postavena na důvěře; žák posuzuje reálně své fyzické a duševní možnosti, je schopen sebereflexe; stanovuje si cíle a priority s ohledem na své osobní schopnosti, zájmovou orientaci i životní podmínky; odhaduje důsledky vlastního jednání a chování v nejrůznějších situacích, své jednání a chování podle toho koriguje; přizpůsobuje se měnícím se životním a pracovním podmínkám a podle svých schopností a možností je aktivně a tvořivě ovlivňuje; aktivně spolupracuje při stanovování a dosahování společných cílů; přispívá k vytváření a udržování hodnotných mezilidských vztahů založených na vzájemné úctě, toleranci a empatii; projevuje zodpovědný vztah k vlastnímu zdraví a k zdraví druhých; rozhoduje se na základě vlastního úsudku, odolává společenským i mediálním tlakům; kompetence občanské: žák v rámci mezinárodních projektů připraví cestu po brněnských památkách, prohlídku Moravského krasu či Slavkovského bojiště, prezentuje region i celou republiku dokonce i v cizím jazyce a v zahraničí; třídy jsou zapojeny do charitativních akcí; žák má vztah k životnímu prostředí, pečuje o své okolí, třídí odpad; informovaně zvažuje vztahy mezi svými zájmy osobními, zájmy širší skupiny, do níž patří, a zájmy veřejnými, rozhoduje se a jedná vyváženě Škola žije do večera - ŠVP Gymnázia Šlapanice 10

11 o chodu společnosti a civilizace uvažuje z hlediska udržitelnosti života, rozhoduje se a jedná tak, aby neohrožoval a nepoškozoval přírodu a životní prostředí ani kulturu; respektuje různorodost hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních lidí; rozšiřuje své poznání a chápání kulturních a duchovních hodnot, spoluvytváří je a chrání; promýšlí souvislosti mezi svými právy, povinnostmi a zodpovědností; k plnění svých povinností přistupuje zodpovědně a tvořivě, hájí svá práva i práva jiných, vystupuje proti jejich potlačování a spoluvytváří podmínky pro jejich naplňování; chová se informovaně a zodpovědně v krizových situacích a v situacích ohrožujících život a zdraví, poskytne ostatním pomoc; posuzuje události a vývoj veřejného života, sleduje, co se děje v jeho bydlišti a okolí, zaujímá a obhajuje informovaná stanoviska a jedná k obecnému prospěchu podle nejlepšího svědomí; k podnikavosti: žák si uklidí své pracoviště a sportoviště, odbornou učebnu; upevňuje si dovednosti v rámci laboratorních prací (chemie, biologie, fyzika) a v informatice; podílí se aktivně na výzdobě školy, dodržuje pravidla bezpečnosti a hygieny, zkrášluje životní prostředí, pomáhá s provozem; cílevědomě, zodpovědně a s ohledem na své potřeby, předpoklady a možnosti se rozhoduje o dalším vzdělávání a budoucím profesním zaměření; rozvíjí svůj osobní i odborný potenciál, rozpoznává a využívá příležitosti pro svůj rozvoj v osobním a profesním životě; uplatňuje proaktivní přístup, vlastní iniciativu a tvořivost, vítá a podporuje inovace; získává a kriticky vyhodnocuje informace o vzdělávacích a pracovních příležitostech, využívá dostupné zdroje při plánování a realizaci aktivit; usiluje o dosažení stanovených cílů, průběžně reviduje a kriticky hodnotí dosažené výsledky, koriguje další činnost s ohledem na stanovený cíl, dokončuje zahájené aktivity, motivuje se k dosahování úspěchu; posuzuje a kriticky hodnotí rizika související s rozhodováním v reálných životních situacích a v případě nezbytnosti je připraven tato rizika nést; chápe podstatu a principy podnikání, zvažuje jeho možná rizika, vyhledává a kriticky posuzuje příležitosti k uskutečnění podnikatelského záměru s ohledem na své předpoklady, realitu tržního prostředí a další faktory. Škola žije do večera - ŠVP Gymnázia Šlapanice 11

12 4. Organizace přijímacího řízení: Škola si organizuje přijímací řízení dle platných předpisů sama, sama sestavuje písemné testy z českého jazyka, matematiky a všeobecných znalostí a studijních předpokladů. Jednotlivé části trvají vždy 45 minut. Jsou respektováni žáci s dysgrafií, škola vychází z doporučení psychologa. Přijímací řízení probíhá pouze pro žáky z 5. ročníků, na vyšší gymnázium postoupí žák, který úspěšně ukončí kvartu nižšího gymnázia (prospěl). Škola si připravuje přijímací testy sama dle svého ŠVP. V jednotlivých kolech přijímacího řízení hodnotí ředitel školy uchazeče podle: a) hodnocení vysvědčení z předchozího vzdělávání (0 2 body) b) výsledků hodnocení přijímací zkoušky (max. 150 bodů; 50 český jazyk, 50 matematika, 50 znalostní text) c) dalších skutečností osvědčujících vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (výsledky školních soutěží od okresního kola) Český jazyk: o Kontrola přítomných uchazečů, poučení o bezpečnosti a sdělení harmonogramu (na tabuli) o Rozdání identifikačních čísel a poučení o jejich funkci a důležitosti o Rozdání textů, požádat o zápis identifikačního čísla na všechny listy testů o Sdělení pokynů doplňovací test pro dysgrafiky místo diktátu o Diktát přečíst celý, pak po částech diktovat, nakonec opět celý přečíst o Zadání další části úkoly lze řešit v libovolném pořadí o Zeptat se, zda uchazeč pochopil další práci v ČJ z hlediska organizace o Není dovoleno používat jiné pomůcky než pero, tužku a pravítko o Žáci mají na řešení úkolů 45 minut termín odevzdání prací je zapsán na tabuli. o Průběžně kontrolovat, zda žáci otáčejí listy se zadáním Matematika: o Po příchodu do třídy rozdat texty přijímacích testů, požádat o zápis identifikačního čísla o Instrukci k psaní podají dozírající učitelé, volný papír slouží jen k pomocným výpočtům o Vše důležité je třeba psát hned do zadání, zeptat se, zda bylo vše pochopeno o Žák může řešit úkoly v libovolném pořadí o Během práce upozornit na možnost pomocných náčrtků o Není dovoleno používat kalkulačky a tabulky pro ZŠ o Žák má na řešení úkolů 45 min. termín odevzdání prací je zapsán na tabuli o Průběžně kontrolovat, zda žáci otáčejí listy se zadáním Všeobecný test: Škola žije do večera - ŠVP Gymnázia Šlapanice 12

13 o Po příchodu do třídy rozdat texty přijímacích testů, požádat o zápis identifikačního o Dotaz, zda bylo všechno pochopeno z organizačního hlediska o Žák řeší úkoly v libovolném pořadí o Není dovoleno používat jiné pomůcky než pero, tužku a pravítko. o Žák má na řešení úkolů 45 minut termín odevzdání prací je zapsán na tabuli. o Upozornit na možnost pomocných náčrtků (papír u zadávajícího k dispozici) Pokyny k zadání a hodnocení zkoušky dle vyjádření z PPP: Nehodnotit písmo, úpravu, vzhled práce, škrtání, přepisování, přesmyčky písmen, dysgrafik Nestresovat dítě ústními dotazy, nespěchat na odpověď, vyčkat, brát ohled, žák zadrhává Nediktovat, žák má problém se sluchovou analýzou, dysortografik Před prací i průběžně, nechť si žák uvolní ruku Nabádat k opakované kontrole Oceňovat snahu, přistupovat citlivě a trpělivě Zodpovědný učitel čj. důkladně poučí opravující o kritériích! V matematice jsou hodnoceny jednotlivé kroky Škola žije do večera - ŠVP Gymnázia Šlapanice 13

14 Část B 1. Školní učební plán pro nižší gymnázium Údaje s lomítkem značí dělené hodiny. Předmět Dramatická výchova je součástí hodin Český jazyk a literatura (prima). Předměty Dějepis a Občanská výchova v kvartě jsou sjednoceny do jediného předmětu dějepis (jedná se o dějiny 20. století). Od sekundy si žáci volí mezi předmětem Francouzský jazyk a Německý jazyk. Předmět Geologie a mineralogie je vyučován v kvartě (místo biologie). Do tělesné a pohybové výchovy se promítá výchova hudební (tanec 1 hodina v rámci HV). Pro žáky se zdravotním omezením je zaveden předmět Zdravotní tělesná výchova. Tito žáci se neúčastní běžné tělesné výchovy, mají výuku odděleně se specializovaným učitelem. Hodnoceni nejsou z tělesné výchovy, ale ze zdravotní tělesné výchovy. Samostatný předmět Výchova ke zdraví je zaveden v primě, dále se výchova ke zdraví vyučuje v rámci biologie v tercii (2 hodiny), ve 2 hodinách tělesné výchovy a průřezově v občanské výchově a ostatních předmětech včetně nepovinných. V kvartě je zaveden předmět Člověk a svět práce. Další tři hodiny jsou vyučovány v rámci informačních technologií v tercii a kvartě. Z osmi disponobilních hodin jsou použity: 3 hodiny na informatiku, 1 hodina na dramatickou výchovu (pro posílení bloku umění a kultura), 1 hodina na cizí jazyk, 2 hodiny na matematiku, 1 hodina pro přírodní vědy. Pozn.: V následně uváděných tabulkách pro jednotlivé předměty je použito zkratky: MV, PT průřezové téma Do ŠVP nižšího gymnázia se vkládají jako Příloha 1 Standardy pro základní vzdělávání. Standardy jsou určeny na pomoc školské praxi a jejich smyslem je účinně napomáhat při dosahování cílů stanovených v RVP ZV. Škola žije do večera - ŠVP Gymnázia Šlapanice 14

15 Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory ročníky Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk 4/4 3/3 3/3 3/3 Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie 2/2 2/2 Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství Fyzika Člověk a příroda Chemie Biologie a geologie Zeměpis Umění a kultura Člověk a zdraví Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví 1 Tělesná výchova/ ztv Člověk a svět práce 1 Průřezová témata Disponibilní časová dotace Německý j./francouzský j. 3/3 3/3 3/3 Dramatická výchova 1 Celková povinná časová dotace Škola žije do večera - ŠVP Gymnázia Šlapanice 15

16 2. Charakteristika vzdělávacího programu pro nižší gymnázium Výchovný cíl: Pro žáka nižšího gymnázia by se mělo stát samozřejmostí umět pozdravit, poděkovat, omluvit se, poprosit či kultivovaně o něco požádat. Teprve po zvládnutí těchto základních momentů, lze žáky dále vychovávat a rozvíjet (zejména v často zanedbávané citové oblasti) v duchu humanity a demokratických principů (získá kompetence občanské, personální a sociální). účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka respektuje, chrání a oceňuje naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti Dovednostní cíl: Na konci základního vzdělávání žák získává tyto dovednosti k učení a k práci (klíčové kompetence k učení, klíčové kompetence pracovní): vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti Škola žije do večera - ŠVP Gymnázia Šlapanice 16

17 poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru a k jeho realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání, rozvíjí své podnikatelské myšlení Vzdělávací cíl: Na konci základního vzdělávání žák je schopen využít získané informace, uplatnit je v praxi a komunikovat kultivovaně a samostatně s ostatním světem (kompetence komunikativní, kompetence k řešení problémů). Jeho vzdělání je všestranné a vyvážené. vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy ověřuje prakticky správnost řešení problémů a postupy aplikuje při řešení nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi Škola žije do večera - ŠVP Gymnázia Šlapanice 17

18 Část C Nižší gymnázium 1. Český jazyk a literatura (jazyk a jazyková komunikace) Charakteristika předmětu: Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury patří k podstatným znakům všeobecné vyspělosti absolventa základního vzdělávání. Jazykové vyučování vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožňují správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a účinně uplatňovat i prosazovat výsledky svého poznávání.dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura jsou potřebné nejen pro kvalitní jazykové vzdělání, ale jsou důležité i pro úspěšné osvojování poznatků v dalších oblastech vzdělávání. Užívání češtiny jako mateřského jazyka v jeho mluvené i písemné podobě umožňuje žákům poznat a pochopit společensko-kulturní vývoj lidské společnosti. Při realizaci daného vzdělávacího oboru se vytvářejí předpoklady k efektivní mezilidské komunikaci tím, že se žáci učí interpretovat své reakce a pocity tak, aby dovedli pochopit svoji roli v různých komunikačních situacích a aby se uměli orientovat při vnímání okolního světa i sebe sama. Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter, ale přesto je rozdělen do dalších složek které se ve výuce vzájemně prolínají. Cílem jazykové výuky je zejména podpora rozvoje komunikačních kompetencí, kultivace jazykových dovedností a jejich využívání ve všech vzdělávacích oblastech. V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst s porozuměním, kultivovaně psát, mluvit a rozhodovat se na základě přečteného nebo slyšeného textu různého typu vztahujícího se k nejrůznějším situacím, analyzovat jej a kriticky posoudit jeho obsah. Ve vyšších ročnících se učí posuzovat také jazykové prostředky textové výstavby a kompozici textu. V jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého jazyka. Učí se poznávat a rozlišovat jeho další formy. Jazyková výchova vede žáky k přesnému a logickému myšlení, které je základním předpokladem jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování. Při rozvoji potřebných znalostí a dovedností se uplatňují a prohlubují i jejich obecné intelektové dovednosti, např. dovednosti porovnávat různé jevy, jejich shody a odlišnosti, třídit je podle určitých hledisek a dospívat k zobecnění. Český jazyk se tak od počátku vzdělávání stává nejen nástrojem získávání většiny informací, ale i předmětem poznávání. Žák samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami. V literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se vnímat jejich specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora a formulovat vlastní názory o přečteném díle. Učí se také rozlišovat literární fikci od skutečnosti. Postupně získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky i schopnosti tvořivé recepce, interpretace a produkce literárního textu. Žáci dospívají k takovým poznatkům a prožitkům, které mohou pozitivně ovlivnit jejich postoje, životní hodnotové orientace a obohatit jejich duchovní život. Vyhledávají informace v různých typech katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích. Průřezové téma mediální výchova v základním vzdělávání nabízí elementární poznatky a dovednosti týkající se mediální komunikace a práce s médii. Média a komunikace představují velmi významný zdroj zkušeností, prožitků a poznatků pro stále větší okruh příjemců. Pro uplatnění jednotlivce ve společnosti je důležité umět zpracovat, vyhodnotit a využít podněty, které přicházejí z okolního světa, což vyžaduje stále větší schopnost zpracovat, Škola žije do večera - ŠVP Gymnázia Šlapanice 18

19 vyhodnotit a využít podněty přicházející z médií. Média se stávají důležitým socializačním faktorem, mají výrazný vliv na chování jedince a společnosti, na utváření životního stylu a na kvalitu života vůbec. Přitom sdělení, jež jsou médii nabízena, mají nestejnorodý charakter, vyznačují se svébytným vztahem k přírodní i sociální realitě a jsou vytvářena s různými namnoze manipulativními záměry. Správné vyhodnocení těchto sdělení z hlediska záměru jejich vzniku (informovat, přesvědčit, manipulovat, pobavit) a z hlediska jejich vztahu k realitě (věcná správnost, logická argumentační stavba, hodnotová platnost) vyžaduje značnou průpravu. Mediální výchova má vybavit žáka základní úrovní mediální gramotnosti. Ta zahrnuje jednak osvojení si některých základních poznatků o fungování a společenské roli současných médií (o jejich historii, struktuře), jednak získání dovedností podporujících poučené, aktivní a nezávislé zapojení jednotlivce do mediální komunikace. Především se jedná o schopnost analyzovat nabízená sdělení, posoudit jejich věrohodnost a vyhodnotit jejich komunikační záměr, popřípadě je srovnat s jinými sděleními. Dále pak orientaci v mediovaných obsazích a schopnost volby odpovídajícího média jako prostředku pro naplnění nejrůznějších potřeb - od získávání informací přes vzdělávání až po naplnění volného času. Prostřednictvím dramatické výchovy, zařazené v ŠVP jako součást hodin Českého jazyka, se může vhodně rozvíjet verbální i neverbální komunikace. Dramatická výchova je vhodně doplňována divadelními a filmovými představeními. Pro žáky je vhodný dramatický a taneční kroužek. Žák rozpozná ve vlastní dramatické práci i v dramatickém díle základní prvky dramatu; pozná základní divadelní druhy a dramatické žánry a jejich hlavní znaky; kriticky hodnotí dramatická díla i současnou tvorbu. Utváření a rozvíjení klíčových kompetencí vede žáka k: chápání jazyka prostředku historického a kulturního vývoje národa, jako významného sjednocujícího činitele národního společenství pochopení jazyka a jako důležitého nástroje celoživotního vzdělávání rozvíjení pozitivního vztahu k mnohojazyčnosti a respektování kulturní rozmanitosti rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku a jeho chápání jako zdroje pro rozvoj osobního i kulturního bohatství vnímání a postupnému osvojování jazyka jako bohatého mnohotvárného prostředku k získávání a předávání informací, k vyjádření jeho potřeb i prožitků a ke sdělování názorů zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí a rozvíjení pozitivního vztahu k jazyku samostatnému získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s jazykovými a literárními prameny i s texty různého zaměření získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu jako prostředku prosazení sebe sama individuálnímu prožívání slovesného uměleckého díla, ke sdílení čtenářských zážitků, k rozvíjení pozitivního vztahu k literatuře i k dalším druhům umění založených na uměleckém textu a k rozvíjení emocionálního a estetického vnímání kritickému čtení a vnímání mediálních sdělení - pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě; rozlišování zábavních ( bulvárních ) prvků ve sdělení od informativních a společensky významných; hodnotící prvky ve sdělení (výběr slov a záběrů); hledání rozdílu mezi informativním, zábavním a reklamním sdělením; chápání podstaty mediálního sdělení, objasňování jeho cílů a pravidel; identifikování orientačních prvků v textu interpretaci vztahu mediálních sdělení a reality - různé typy sdělení, jejich rozlišování a jejich funkce; rozdíl mezi reklamou a zprávou a mezi faktickým a fiktivním obsahem; hlavní rysy reprezentativnosti (rozlišení reality od médii zobrazovaných stereotypů, jako reprezentace reality); vztah mediálního sdělení a sociální zkušenosti (rozlišení sdělení potvrzujících předsudky a představy od sdělení vycházejících ze znalosti problematiky a nezaujatého postoje); identifikace společensky významných hodnot v textu, prvky signalizující hodnotu, o kterou se sdělení opírá; identifikace zjednodušení mediovaných sdělení, opakované užívání prostředků (ve zpravodajství, reklamě i zábavě) Škola žije do večera - ŠVP Gymnázia Šlapanice 19

20 stavbě mediálních sdělení - příklady pravidelností v uspořádání mediovaných sdělení, zejména ve zpravodajství (zpravodajství jako vyprávění, sestavování příspěvků podle kritérií); principy sestavování zpravodajství a jejich identifikace, pozitivní principy (význam a užitečnost), zezábavňující principy (negativita, blízkost, jednoduchost, přítomnost); příklady stavby a uspořádání zpráv (srovnávání titulních stran různých deníků) a dalších mediálních sdělení (například skladba a výběr sdělení v časopisech pro dospívající) vnímání autora mediálních sdělení - identifikování postojů a názorů autora v mediovaném sdělení; výrazové prostředky a jejich uplatnění pro vyjádření či zastření názoru a postoje i pro záměrnou manipulaci; prvky signalizující explicitní či implicitní vyjádření hodnocení, výběr a kombinace slov, obrazů a zvuků z hlediska záměru a hodnotového významu fungování a vliv médií ve společnosti - organizace a postavení médií ve společnosti; faktory ovlivňující média, interpretace vlivů působících na jejich chování; způsoby financování médií a jejich dopady; vliv médií na každodenní život, společnost, politický život a kulturu z hlediska současné i historické perspektivy; role médií v každodenním životě jednotlivce, vliv médií na uspořádání dne, na rejstřík konverzačních témat, na postoje a chování; role médií v politickém životě (předvolební kampaně a jejich význam); vliv médií na kulturu (role filmu a televize v životě jednotlivce, rodiny, společnosti) ; role médií v politických změnách tvorbě mediálního sdělení - uplatnění a výběr výrazových prostředků a jejich kombinací pro tvorbu věcně správných a komunikačně (společensky a situačně) vhodných sdělení; tvorba mediálního sdělení pro školní časopis, rozhlas, televizi či internet; technologické možnosti a jejich omezení práci v realizačním týmu - redakce školního časopisu, rozhlasu, televize či internetového média; utváření týmu, význam různých věkových a sociálních skupin pro obohacení týmu, komunikaci a spolupráci v týmu; stanovení si cíle, časového harmonogramu a delegování úkolů a zodpovědnosti přispívá ke schopnosti úspěšně a samostatně se zapojit do mediální komunikace,umožňuje rozvíjet schopnost analytického přístupu k mediálním obsahům a kritického odstupu od nich využívání potenciálu médií jako zdroje informací, kvalitní zábavy i naplnění volného času, pochopení cílů a strategií vybraných mediálních obsahů, k osvojení si základních principů vzniku významných mediálních obsahů (zvl. zpravodajských),umožňuje získat představy o roli médií v klíčových společenských situacích a v demokratické společnosti vůbec (včetně právního kontextu),vytváří představu o roli médií v každodenním životě v regionu (v lokalitě), vede k rozeznávání platnosti a významu argumentů ve veřejné komunikaci rozvíjení komunikační schopnosti, zvláště při veřejném vystupování a stylizaci psaného a mluveného textu rozvoji citlivosti vůči stereotypům v obsahu médií i způsobu zpracování mediálních sdělení uvědomování si hodnoty vlastního života (zvláště volného času) a odpovědnosti za jeho naplnění citlivosti vůči předsudkům a zjednodušujícím soudům o společnosti (zejména o menšinách) i jednotlivci uvědomění si možnosti svobodného vyjádření vlastních postojů a odpovědnosti za způsob jeho formulování a prezentace Hodinová dotace: Český jazyk a literatura v primě má týdenní dotaci 6 hodin, z toho jsou 2 hodiny se zaměřením na gramatiku, 2 hodiny pro literaturu a 1 hodinu pro sloh, 1 hodina týdně jazykové komunikace je určena pro dramatickou výchovu. Přitom se témata a metody práce prolínají a hranice mezi hodinami není přísně vyhraněna. Výuka probíhá v nedělené třídě. V sekundě český jazyk a literatura má týdenní dotaci 4 hodiny (2 hodiny se zaměřením na gramatiku, 1 hodina pro literaturu a 1 hodina pro sloh). Jako průřezové téma je dále využita dramatická a mediální výchova zejména v rámci slohu. Rovněž 4 hodiny týdně jsou určeny pro tercii. Český jazyk a literatura má týdenní dotaci 4 hodiny (hodiny se prolínají, není určena přesná hranice mezi obory). Jako průřezová témata jsou do tematických plánů zabudována masmédia a dramatická výchova. 3 hodiny týdně jsou pro kvartu. Materiální podmínky: Výuka probíhá v kmenové učebně, která je klasicky vybavena (lavice po dvojicích, rozmístěné ve třech řadách, tabule, nástěnky). Ve třídě je k dispozici videopřehrávač, DVD přehrávač, CD přehrávač, radiomagnetofon, gramofon. Učitel má k dispozici nástěnné transparenty do gramatiky, Škola žije do večera - ŠVP Gymnázia Šlapanice 20

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská Volitelný předmět Jazyková komunikace vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková

Více

Klíčové kompetence v základním vzdělávání I. Kompetence k učení

Klíčové kompetence v základním vzdělávání I. Kompetence k učení I. Kompetence k učení vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení projevuje ochotu věnovat s dalšímu studiu a celoživotnímu učení vyhledává

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 6. Průřezové téma - MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě ; TV - diskuse o ČJ - zpráva, oznámení; VkZ- život bez závislostí (reklama

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 6. Průřezové téma - MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník kritické, poslouchání a pozorování mediálních sdělení pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě rozlišování zábavních

Více

SOUČASNÉ UČEBNÍ DOKUMENTY

SOUČASNÉ UČEBNÍ DOKUMENTY SOUČASNÉ UČEBNÍ DOKUMENTY Stěžejní dokumenty pro učitele (nejen) ZŠ a Gymnázií Školský zákon Národní program rozvoje vzdělávání (tzv. Bílá kniha) České vzdělávání a Evropa (tzv. Zelená kniha) Mezinárodní

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka Charakteristika předmětu Ve vyučovacím předmětu Český jazyk a literatura

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia 1 Platnost dokumentu : do 30. 6. 2014 Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium) 1. Obsahové vymezení Hlavním cílem předmětu je umožnit všem žákům dosažení pokročilé úrovně informační gramotnosti získat dovednosti v ovládání výpočetní

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

1. Člověk a zdraví. 1.1 Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

1. Člověk a zdraví. 1.1 Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1. Člověk a zdraví 1.1 Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Výchova ke zdraví bezprostředně navazuje na vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník kritické a vnímání mediálních sdělení 6. Průřezové téma - MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě oznámení, kritické ; TV - diskuse

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy Posláním školy je vytvoření smysluplné a přirozené školy otevřené pro všechny děti, snahou je připravit takové podnětné prostředí, aby každý

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

Technická praktika. Oblast

Technická praktika. Oblast 5.20.10 Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 3 2 2 9 Volitelný Volitelný Volitelný Volitelný Název předmětu

Více

A B C D E F. Člověk v rytmu času - cyklus přírody ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI. Rodina, typy rodiny, příbuzenské vztahy rovné postavení mužů a žen

A B C D E F. Člověk v rytmu času - cyklus přírody ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI. Rodina, typy rodiny, příbuzenské vztahy rovné postavení mužů a žen A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 6. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

4.9.59. Seminář z chemie

4.9.59. Seminář z chemie 4.9.59. Seminář z chemie Seminář z chemie si mohou žáci zvolit ve třetím ročníku je koncipován jako dvouletý. Umožňuje žákům, kteří si jej zvolili, prohloubit základní pojmy z chemie, systematizovat poznatky

Více

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení)

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení) Přípravné práce Vytváření deníků lepení výtvarné zpracování obalu Deníku Žák si vytváří zodpovědný vztah k vlastnoručně vyrobenému dílu; uvědomuje si vztah ostatních k jimi vytvořeným objektům; respektuje

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA VE 4. 5. ROČNÍKU Vyučovací oblast Jazyk a jazyková komunikace má v 4.-5. ročníku časovou dotaci 7 vyučovacích hodin týdně, z toho 4 hodiny jazykové výchovy,

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové

Více

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz Školní vzdělávací program Platný od 1.9.2013 Je vydán na základě zákona č.561/2004

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

RVP pro gymnázia tvorba ŠVP. Jiří Tesař

RVP pro gymnázia tvorba ŠVP. Jiří Tesař RVP pro gymnázia tvorba ŠVP Jiří Tesař RVP základní pojmy Klíčové kompetence = základní pojem nikoli učivo Je souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

Volitelný předmět MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Volitelný předmět MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Volitelný předmět MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Předmět mediální výchova byl vytvořen ze stejnojmenného průřezového tématu. Má blízkou

Více

Profil žáka Základní školy a mateřské školy Hranice, Šromotovo 1. období konec 3. ročníku Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů

Profil žáka Základní školy a mateřské školy Hranice, Šromotovo 1. období konec 3. ročníku Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Profil žáka Základní školy a mateřské školy Hranice, Šromotovo Profil žáka definuje očekávanou úroveň naplňování klíčových kompetencí stanovenou pro všechny absolventy jednotlivých etap vzdělávání. Profil

Více

Práce s drobným materiálem

Práce s drobným materiálem A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a svět 2 Vzdělávací obor: Pracovní činnosti 3 Vzdělávací předmět: Pracovní činnosti 4 Ročník: 5. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová Společensko-vědní seminář je volitelný předmět v časové dotaci 1 hodiny týdně.

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

rozvíjení pozitivního vztahu k mnohojazyčnosti a respektování kulturní rozmanitosti

rozvíjení pozitivního vztahu k mnohojazyčnosti a respektování kulturní rozmanitosti JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE - DALŠÍ CIZÍ JAZYK Charakteristika vzdělávací oblasti Cizí jazyk a Další cizí jazykpřispívají k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných

Více

Příklad dobré praxe VIII

Příklad dobré praxe VIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU GEOGRAFIE (VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU GEOGRAFIE (VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU GEOGRAFIE (VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁIA) 1. Obsahové vymezení V předmětu geografie se realizuje obsah vzdělávacího oboru Geografie, část vzdělávacího oboru Geologie a části

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Možnost rozvíjení klíčových kompetencí ve výuce chemie v základním vzdělávání

Možnost rozvíjení klíčových kompetencí ve výuce chemie v základním vzdělávání Možnost rozvíjení klíčových kompetencí ve výuce chemie v základním vzdělávání Frýzková, M., Pumpr, V. Významným cílem současného přírodovědného vzdělávání po celém světe je rozvíjení schopnosti žáků využívat

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Klíčové kompetence. Kompetence k učení. Člověk a příroda

ČLOVĚK A PŘÍRODA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Klíčové kompetence. Kompetence k učení. Člověk a příroda ČLOVĚK A PŘÍRODA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění

Více

Charakteristika lidské práce. Pracoviště Pracovní prostředí Pracovní prostředky Objekty a produkty práce. Charakter pracovní činnosti

Charakteristika lidské práce. Pracoviště Pracovní prostředí Pracovní prostředky Objekty a produkty práce. Charakter pracovní činnosti A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a svět 2 Vzdělávací obor: Člověk a svět 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 k učení 6 vyhledává a třídí informace efektně je využívá v procesu

Více

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMATIKA Ing. Irena Martinovská Vyučovací předmět Informatika je zařazen samostatně ve 4. - 9. ročníku v hodinové dotaci 1 hodina týdně.

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZAMĚŘENÍ ŠKOLY 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Vychází z provedené analýzy dotazníkového šetření mezi rodiči, učiteli a žáky. Je zaměřen na základní dovednosti a znalosti potřebné pro život s ohledem na umístění

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků I. Získání podkladů pro klasifikaci 1. Metody získávání podkladů soustavná diagnostická pozorování

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

79-41-K/81 GYMNÁZIUM. Školní vzdělávací program pro gymnázium

79-41-K/81 GYMNÁZIUM. Školní vzdělávací program pro gymnázium 79-41-K/81 GYMNÁZIUM Školní vzdělávací program pro gymnázium OBSAH 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2.ZMĚNY 3.DODATKY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium 1) 1)Školní

Více

pro tento předmět nejsou v RVP závazné výstupy, uvádíme pouze ŠVP výstupy

pro tento předmět nejsou v RVP závazné výstupy, uvádíme pouze ŠVP výstupy ČESKÝ JAZYK JINAK - Předmět se bude vyučovat pouze v 9.ročníku ve školním roce 2013/14 (po té bude předmět zrušen, byl nabízen jako ekvivalent k druhému cizímu jazyku) Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

7.23 Pojetí vyučovaného předmětu Psychologie Pojetí vyučovacího předmětu Psychologie

7.23 Pojetí vyučovaného předmětu Psychologie Pojetí vyučovacího předmětu Psychologie 7.23 Pojetí vyučovaného předmětu Psychologie Pojetí vyučovacího předmětu Psychologie Obecné cíle výuky Psychologie Předmět a výuka Psychologie je koncipována tak, aby žáky vedla k utváření realistického

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A SPOLEČNOST. Charakteristika vzdělávací oblasti DĚJEPIS. Člověk a společnost, Výchova ke zdraví

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A SPOLEČNOST. Charakteristika vzdělávací oblasti DĚJEPIS. Člověk a společnost, Výchova ke zdraví VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A SPOLEČNOST Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a společnost v základním vzdělávání vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Profil absolventa. Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s.r.o.

Profil absolventa. Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s.r.o. školní vzdělávací program Kosmetické služby Kosmetické služby Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s.r.o. PLACE HERE Kosmetické služby Uplatnění: Odborný pracovník v oblasti

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV. Naše škola

Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV. Naše škola Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV Naše škola 1. Identifikační údaje Údaje o škole: Základní škola Krnov, Žižkova 3, okres Bruntál, příspěvková název školy organizace REDIZO Číslo jednací

Více

4.9.15. Angličtina III

4.9.15. Angličtina III 4.9.15. Angličtina III Seminář je jednoletý, určený pro studenty čtyřletého studia, osmiletého studia a sportovní přípravy. Cílem přípravy je zvládnutí mluvených i písemných jazykových dovedností, v rámci

Více

POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE

POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE Učebnice Chemie pro 9. ročník základní školy dle Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání (schválená verze se změnami k 1. 9. 2005). Podrobně jsou očekávané výstupy a příslušné učivo uvedeny

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.2. Vlastivěda A) Charakteristika předmětu Vlastivěda se dělí na část zeměpisnou a dějepisnou. V zeměpisném učivu je cílem především práce s mapou, atlasem a globusem. Využíváme zkušeností žáků z cestování.

Více

4.9.60. Seminář a cvičení z chemie

4.9.60. Seminář a cvičení z chemie 4.9.60. Seminář a cvičení z chemie Jednoletý Seminář a cvičení z chemie si mohou žáci zvolit ve čtvrtém ročníku. Navazuje na povinný předmět chemie a je určen žákům s hlubším zájmem o chemii. Umožňuje

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2010) (verze z roku 2012 určená pro veřejnou diskusi) Praha 20072012 Tento dokument neprošel jako celek v tomtopředloženém

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu

Charakteristika školního vzdělávacího programu Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Naše škola je místem, které žáky motivuje a podporuje k aktivnímu učení. Charakter práce v dětech podporuje pocit bezpečí, možnost pozitivního

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ

TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ I Rovina čtenářské gramotnosti Vztah ke čtení Kritéria Vnímání čtení jako zdroje vnitřních zážitků a prožitků. Indikátory 1 Žák je podněcován k četbě i ve svém

Více

Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328. Oddíl E učební osnovy XX.1.B SAMOSTATNÉ PRÁCE PROJEKT

Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328. Oddíl E učební osnovy XX.1.B SAMOSTATNÉ PRÁCE PROJEKT Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328 Oddíl E učební osnovy XX.1.B SAMOSTATNÉ PRÁCE PROJEKT XX.1.B Samostatné práce - Projekt Charakteristika předmětu: SAMOSTATNÉ PRÁCE - PROJEKT ve vyšším

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Obsahové vymezení Výtvarný obor navazuje na výtvarnou výchovu základní školy a vychází ze vzdělávacího obsahu Výtvarného oboru v RVP G. Časové vymezení

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY DRAMATICKÁ VÝCHOVA Mgr. Eva Vášová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY DRAMATICKÁ VÝCHOVA Mgr. Eva Vášová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY DRAMATICKÁ VÝCHOVA Mgr. Eva Vášová Vzdělávací obsah Dramatické výchovy je využit pro všechny žáky v rámci: 1. mezipředmětových

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty Osnovy I Sportovní aktivity Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Sportovní aktivity je realizován ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,

Více

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE vyučovací předmět - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Cizí jazyk a Další cizí jazykpřispívají k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce.

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Vedení domácnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací oblast zahrnuje

Více

5.1.3. Další cizí jazyk: Německý jazyk pro 2. stupeň

5.1.3. Další cizí jazyk: Německý jazyk pro 2. stupeň 5.1.3. Další cizí jazyk: Německý jazyk pro 2. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah předmětu - přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepisná praktika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Část V. Osnovy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 7 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace Opavská 350, Velká Polom ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace Opavská 350, Velká Polom ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY 1. Identifikační údaje Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace IČ 75026970 DIČ 75026970 Tel: 553 770 221 E-mail: zs.velka.polom@volny.cz

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

PROJEKT. Třídní učitelé 9. ročníků, výchovný poradce, vyučující českého jazyka v 9. ročníku

PROJEKT. Třídní učitelé 9. ročníků, výchovný poradce, vyučující českého jazyka v 9. ročníku PROJEKT Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Název projektu: Název organizace: Vedoucí projektu: Cílová skupina: Datum: Člověk a svět práce Člověk a svět práce Pracovní činnosti Burza

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více