Škola žije do večera (motivační název)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Škola žije do večera (motivační název)"

Transkript

1 Školní vzdělávací program Gymnázium a Základní umělecká škola, Šlapanice, Riegrova 17 Škola žije do večera (motivační název) Schváleno na pedagogické radě dne: 28. srpna 2013 Schváleno Školskou radou dne: 2. září 2013 platnost : od 1. září 2007 Č.j.: 2007/603 (nižší gymnázium) novela: od 1. září 2009 Č.j: 2009/ 360 a) (novela nižšího gymnázia) platnost: od 1. září 2009 Č.j: 2009/360 b) (vyšší gymnázium) platnost: od 1. ledna 2010 Sloučený ŠVP platnost: od 1. září 2013 Sloučený ŠVP, novela 2013 Škola žije do večera - ŠVP Gymnázia Šlapanice 1

2 Část A 1. Identifikační údaje název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro nižší gymnázium na Gymnáziu a Základní umělecké škole, Šlapanice, Riegrova 17 (1. oddíl) podle RVP - ZV Školní vzdělávací program pro vyšší gymnázium na Gymnáziu a Základní umělecké škole, Šlapanice, Riegrova 17 (2. oddíl) podle RVP - G motivační název: Škola žije do večera předkladatel: Gymnázium a Základní umělecká škola, Šlapanice, Riegrova 17, statutární zástupce: Mgr. Hana Richterová tel.: , IČ: IZO: REDIZO: zřizovatel školy: Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, Brno obor vzdělávání: K-KOV K/81, K- KOV K/801 gymnázium všeobecné délka studia: 8 let (prima, sekunda, tercie, kvarta gymnázium nižší; kvinta, sexta, septima, oktáva gymnázium vyšší) forma vzdělávání: denní studium Škola žije do večera - ŠVP Gymnázia Šlapanice 2

3 2. Charakteristika školy Umístění: Gymnázium Šlapanice bylo zřízeno v roce 1993 jako osmileté se všeobecným zaměřením. Kapacita školy je 260 studentů po 30 studentech v ročníku. Škola sídlí na maloměstě, ve zdravém venkovském prostředí, plní funkci kulturní a vzdělávací instituce. Gymnázium má k dispozici dvě budovy se zahradou a venkovním hřištěm, na areál navazuje městský park. Škola na předměstí Brna je snadno dostupná jak pro brněnské žáky, tak pro děti venkovské. Je sem snadné spojení díky integrované dopravě i vlakové stanici. Od roku 2006 je součástí instituce i základní umělecká škola. Materiální podmínky: Žáci gymnázia mají k dispozici kromě osmi kmenových tříd tři jazykové učebny (pro jazyk anglický, německý, francouzský, ruský a latinu), knihovnu se studovnou a počítači, počítačovou učebnu s 18 pracovními místy, dalších pět volně přístupných počítačových pracovišť se stálým připojením na internet, gymnastický sál (vše v budově A), ateliér výtvarné výchovy s keramickou dílnou, chemicko-biologickou pracovnu, fyzikální učebnu (v budově B). Všechna pracoviště (učebny i kabinety) jsou propojeny školní intranetovou sítí. K základnímu vybavení každé učebny patří dataprojektory, televize s video a DVD přehrávači, magnetofonové přehrávače, meotary a samozřejmostí jsou tabule, magnetické tabule a nástěnné názorné pomůcky. Stravování je zajištěno smluvně se základní školou a výuka tělesné výchovy probíhá v zimních měsících v pronajatých prostorách TJ Sokol Šlapanice (sportovní hala a tělocvična v sokolovně), za příznivého počasí jsou k dispozici hřiště přímo u budovy školy. Knihovna a učebna informatiky jsou při dodržení řádů učeben volně přístupné. V budově gymnázia pracuje i základní umělecká škola a rozvrhy obou školy se vzájemně prolínají a doplňují. Kapacita WC, umýváren a šaten odpovídá počtu žáků. Učebnice, s výjimkou jazykových a pracovních sešitů, zapůjčuje škola žákům nižšího gymnázia zdarma, žáci vyššího gymnázia mají k dispozici učebnice za výpůjční úplatu jako dlouhodobou výpůjčku ze školní knihovny (půlroční a roční), na dalším nadstandardním vybavení se podílejí finančně či materiálně rodiče buď individuálně, nebo prostřednictvím občanského sdružení. Hygienické podmínky: Škola je vybavena hygienickým zařízením na každém podlaží WC hoši, dívky přesně tak, jak odpovídá projektované kapacitě a normám, včetně podkroví budovy A a budovy B. V prvním podlaží a v podkroví se nacházejí sprchy, ty jsou rovněž i v budově B. V přízemí budovy A se nachází oddychový kout (sedací souprava, akvárium, příruční knihovna). Druhý oddychový kout je v budově B v mezipatře (posezení u papoušků). Pro relaxaci je využitelný celý areál školy lavičky, travnaté plochy. Charakteristika žáků: Studium je určeno pro výrazně nadané žáky základní školy, kteří ukončili 5. postupný ročník. Prospěch přijímaných žáků na základní škole je většinou 1,00, i když se při přijímacím řízení tomuto kritériu dává malá váha vzhledem k rozdílnosti klasifikace z jednotlivých ZŠ. Studium zvládne i žák s dysgrafií a dyslexií (ovšem jinak talentovaný a se studijními předpoklady), problematické by bylo studium pro žáka s dyskalkulií a dysortografií. Cílem žáků gymnázia je kvalitní uvědomělá příprava na další studium na vysoké škole, hluboké všestranné dovednosti a všeobecné vzdělání (nikoliv úzce specializované) na vysoké úrovni. Charakteristika pedagogického sboru: Sbor pedagogů je poměrně mladý, plně kvalifikovaný a aprobovaný, s převahou mužů. Učitelé jsou tvořiví, obětaví, stále na sobě pracující ne pro vlastní kariéru, ale kvůli svěřeným dětem. Většinou jsou nakloněni moderní technice a moderním metodám práce, jsou ochotni trávit se žáky i část svého volného času při mimoškolních aktivitách, které se často prolínají se základním vzdělávacím procesem. Prioritou v dalším vzdělávání učitelů jsou informační technologie, jazykové vzdělávání a psychologie. Učitelé propagují kulturu, sport a zdravý životní styl nejen ve výuce, ale i v nadstavbové zájmové činnosti na škole. Někteří pedagogové jsou zároveň vedoucími kroužků či nepovinných předmětů (odbíjené hochů a dívek, florbalu, atletiky, společenských a sportovních tanců, divadla, sborového zpěvu) a tráví se žáky i víkendy. Většina pedagogů má smysl pro týmovou práci. Každý pedagog a výchovný poradce má navíc pevně stanoveny konzultační hodiny pro individuální pohovory a doučování. Připojením ZUŠ ke gymnáziu se zlepšila Škola žije do večera - ŠVP Gymnázia Šlapanice 3

4 výuka uměleckých předmětů na gymnáziu a u žáků vzrostl zájem o kulturu. Škola má krajského metodika pro matematiku, je zároveň předsedou komise pro matematiku a přírodní vědy, dál jsou ustanoveny předmětové komise pro cizí jazyky, humanitní předměty a tělesnou výchovu. Mezinárodní spolupráce: Škola se pravidelně zúčastňuje dlouhodobých i krátkodobých zahraničních projektů, cílem je zapojit všechny žáky, tzn. pracovat ve všech vyučovaných jazycích (anglický, německý, francouzský a ruský). Úzká a dlouhodobá je spolupráce s Britskou radou (projekt Dream teams - angličtina), pravidelná je spolupráce s Vídní, kde se každoročně uskutečňuje setkání evropské mládeže (projekt EuroTeens- němčina a angličtina a sportovní hry Takeshi), spolu s městem Šlapanice je škola zapojena do partnerského projektu s městem Breine-l Alleud (francouzština). Škola se v mezinárodním měřítku a v rámci turismu podílí na propagaci napoleonského bojiště, v jehož centru stojí. Spolupráce se školskou radou a zákonnými zástupci žáků: První rada školy byla gymnáziu zřízena v roce 2003 a její činnost se velmi osvědčila zejména v souvislosti s optimalizačním procesem. Zákonní zástupci mají přístup do školy kdykoliv, z organizačních důvodů je lepší po telefonickém ohlášení. Čtyřikrát ročně se setkávají rodiče a učitelé na rodičovských, mnohdy neformálních schůzkách. Neformální vztahy rodičů a školy se upevňují na sportovních akcích (turistické výlety, zájezdy, sportovní utkání žáků), kulturních akcích (divadelní představení žáků, tradiční školní ples). Na organizační a materiální podporu gymnázia vzniklo roku 1994 občanské sdružení Společnost pro aktivaci rozvoje gymnázia (SPARG), které sdružuje rodiče, pedagogy, studenty, bývalé studenty a sponzory. Toto sdružení garantuje zejména mimoškolní zájmovou činnost žáků a bezplatné zapůjčování učebnic žákům vyššího gymnázia). Spolupráce s místními a regionálními partnery: Na gymnáziu funguje v rámci AŠSK (Asociace školních sportovních klubů) Školní sportovní klub Gymnázia Šlapanice, který zaštiťuje veškerou sportovní činnost, a Centrum sportu, které garantuje spolupráci se základní školou a některými dalšími školami v okolí. Ze spontánních jednorázových akcí se vyvinula pravidelná spolupráce se Základní školou Šlapanice (divadelní představení pro první stupeň), s mateřskými školami ve Šlapanicích a v Podolí (mikulášské besídky a program na Den dětí) a v rámci mezinárodního projektu gymnázium rozšířilo kontakt i na ZŠ v Brně (příprava sportovního dne pro děti z prvního stupně). Dalšími partnery v oblasti sportu je TJ Sokol a Orel Šlapanice, biatlonový oddíl Střelka, Brno-Černovice, tanečními školami, volejbalový oddíl Moravská Slavie. Gymnázium má výraznou podporu Městského úřadu Šlapanice a podílí se na práci pro Město Šlapanice. Velmi úzká je provázanost gymnázia a Městské knihovny Šlapanice, která má bohatý knižní fond vhodný ke studiu a je pro žáky snadno dostupná (umístěním i otvírací dobou). Tradiční jsou společné akce gymnázia a Okresního muzea Brno-venkov, památníku Mohyla míru, zámku ve Slavkově a místního Vlastivědného kroužku. Kulturní vánoční akce připravuje gymnázium ve spolupráci s farními úřady pro Šlapanice a přilehlé obce. Spolupráce s VŠ: Od roku 2006 se škola zapojuje do projektů, které jsou organizovány vysokými školami na podporu rozvoje lidských zdrojů a za podpory Jihomoravského kraje a Evropské unie. Hlubší spolupráce s VUT Brno nadále pokračuje dalšími projekty podporujícími zájem o technické vzdělávání. S tímto ohledem je koncipován i ŠVP pro vyšší gymnázium. Spolupráce s dalšími institucemi: Osvědčená a stabilní je spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou (pracoviště Brno), s okresní protidrogovou preventistkou, zintenzivňuje spolupráce s městskou i státní policií. Pro talentované studenty je důležitá spolupráce s Jihomoravským centrem mezinárodní mobility a zapojení školy do programy Excelence a Excelent. Škola žije do večera - ŠVP Gymnázia Šlapanice 4

5 3. Cíle vzdělávacího programu a profil absolventa Výchovný cíl: Pro žáka gymnázia by se mělo stát samozřejmostí umět pozdravit, poděkovat, omluvit se, poprosit či kultivovaně o něco požádat. Teprve po zvládnutí těchto základních momentů, lze žáky dále vychovávat a rozvíjet (zejména v často zanedbávané citové oblasti) v duchu humanity a demokratických principů (získá kompetence občanské, personální a sociální). účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka respektuje, chrání a oceňuje naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti orientuje se v problematice politiky, ekonomie a získává mravní základ pro své budoucí pracovní zařazení popř. podnikatelské aktivity. Dovednostní cíl: (klíčové kompetence k učení, klíčové kompetence pracovní): vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy Škola žije do večera - ŠVP Gymnázia Šlapanice 5

6 samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru a k jeho realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání, rozvíjí své podnikatelské myšlení Vzdělávací cíl: Na konci vzdělávání žák je schopen využít získané informace, uplatnit je v praxi a komunikovat kultivovaně a samostatně s ostatním světem (kompetence komunikativní, kompetence k řešení problémů). Jeho vzdělání je všestranné a vyvážené. vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy ověřuje prakticky správnost řešení problémů a postupy aplikuje při řešení nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi Profil absolventa: Máme za to, že je třeba znovu naplnit dřívější představy o absolventu gymnázia. To znamená, že naši školu by měli opouštět absolventi, kteří budou všeobecně vzdělanými osobnostmi s patřičnou morální úrovní a společenským chováním. gymnázium musí především své studenty výborně připravit na studium na vysokých školách. Všeobecné vzdělávání, které je realizováno až do doby plnoletosti studenta, umožňuje, aby se mladý člověk rozhodoval pro určitou specializaci až po získání náležitých představ o jednotlivých oborech Škola žije do večera - ŠVP Gymnázia Šlapanice 6

7 úkolem našeho gymnázia by mělo být právě poskytnutí a zpřístupnění informací a poznatků z nejrůznějších oborů, aby se teprve na základě této nabídky mohl student správně rozhodnout pro budoucí profesi, která by mu byla nejbližší, přičemž však absolvent bude mít všeobecné vzdělání a celkový přehled učební plány všeobecného gymnázia umožňují, aby ředitel na základě kapacit a zájmu studentů zařazoval ve vyšších ročnících semináře s nejrůznějším zaměřením. Škola nechce striktně diktovat, jaké semináře je třeba si vybrat, naopak sleduje zájem obory a na základě průzkumů v septimě nabízí semináře rovněž jsou sledovány trendy ve společnosti a v hospodářské sféře. Vzdělávací program je koncipován tak, aby absolventi školy nacházeli uplatnění v zaměstnání i v případě, že se pro vysokou školu nerozhodnou. Jsou dostatečně kvalifikovaní v oblasti informačních technologií a v jazycích (především anglický, dále německý, francouzský a ruský). Je tedy třeba, aby absolventi odcházeli do života i s potřebným odborným vzděláním. je stále respektována vyváženost humanitních, přírodovědných a technických (včetně vyvážené nabídky předmětů-latina i deskriptivní geometrie) v obecnější rovině má škola za úkol vychovat kultivovaného člověka, přiměřeně sebevědomého, schopného samostatně vyhledávat informace a pracovat s nimi, na jejich základě si poté může vytvořit vlastní názor na společnost a svět Zásady pro tvorbu ŠVP na Gymnáziu Šlapanice: nebourat to, co se osvědčilo a co dělá školu dobrou v očích rodičů a veřejnosti (řád, pořádek, systém, mimoškolní činnost, poctivá práce v hodinách) týmovou práci nechápat jako diktát jedné osoby druhým, ale jako kompromis a zodpovědné plnění dílčích úkolů (kompromisem není vzájemná, oboustranně výhodná dohoda na porušování zákona a zavedených pravidel ve šk. řádu) mít úctu a respekt k názorům zkušenějších kolegů s dlouholetou praxí a s prokazatelnými výsledky nepřipustit formalismus (nikomu neuškodí zodpovědné zamyšlení nad vlastní prací, metodami, poznání práce kolegů, sepsání svých ped. zkušeností a v zájmu dobré věci i třeba provedení změn) program tvořit s vědomím, že bude zásadním dokumentem pro výuku, výchovu a hodnocení výstupů jednotlivce i naší školy a že nebude možné se od něj svévolně odchýlit (co bude psáno, to bude dáno), každá změna musí do budoucna projít demokratickým hlasováním na poradě naslouchat argumentům druhého a v případě, že nebude možné ze svého názoru slevit, umět své argumenty přesně a konkrétně zdůvodnit (nelze jednat pocitově, ani na základě zpráv z druhé ruky s argumentem jinde to tak mají ) nepodbízet se davu a mediálnímu tlaku a populisticky snižovat úroveň vzdělávání, nepodléhat iluzi, že bez znalosti a vyžadování faktů lze vychovat vzdělaného člověka zkušení pedagogové si uvědomí, že je třeba napsat své mravní i didaktické zásady (ač jim se zdají jednoznačné a neporušitelné) a objasnit je méně zkušeným kolegům všichni budou mít právo, aby demokraticky schválené dokumenty ŠVP byly kolegy respektovány, o případných problémech se budou vzájemně informovat a řešit je s názorem většiny se musí ztotožnit i jednotlivec, který má výhrady, a pokud by pro něj schválený dokument byl nepřijatelný a nehodlal jej dodržovat, bude toto chování považováno za porušení pracovní kázně není možné, aby kompetence, ke kterým musí dospět žák nižšího gymnázia v kvartě, nebyly samozřejmostí pro vysokoškolsky vzdělaného člověka, který tyto žáky učí. Škola žije do večera - ŠVP Gymnázia Šlapanice 7

8 Cesta k dosažení cílů, výchovné a vzdělávací strategie: předem jasně daná pravidla, mantinely, požadavky (pravidla pro omlouvání, hodnocení, maturity) ukotvené v dokumentech školy (školní řád a provozní řád), jasně vymezené sankce za nedodržování ze strany učitelů důsledné dodržování, kontrola a spravedlivé hodnocení, právo, systém a řád dává studentům pocit jistoty, podporuje získávání pracovních návyků zachování klasického školního dne pravidelné zvonění, 45minutová vyučovací hodina, střídání předmětů, dostatečně dlouhá přestávka (10-20 minut) důsledná kontrola zadaných úkolů, termínů jejich odevzdání, včetně domácích, jako příprava na život a běžné situace v zaměstnání vyváženost opatření pro posílení kázně (napomenutí, důtky) a pochval (motivace, povzbuzení) projektové vyučování zařazovat v červnu jako doplňkovou metodu, projekt musí být promyšlený, musí být vyvrcholením celoroční práce, nesmí být samoúčelný, nesmí prohlubovat parazitizmus při práci ve skupině, musí vyžadovat osobní zodpovědnost jedince (prostor pro výlety, kurzy) nepodceňovat opakování, procvičování i tolik zatracovaný dril, na druhé straně posílit komunikaci (ve všech hodinách cizích jazyků se třídy dělí na polovinu) individuální přístup předem daný rozvrh konzultací (každý týden každý učitel má pevně danou konzultační hodinu) důvěra daná žákům ze strany učitelů a vedení volný provoz knihovny, informatiky, počítačů na chodbě, oddychové koutky domácké prostředí, otevřené dveře kabinetů, dozory na chodbách vykonávány nenápadnou formou, nikoliv direktivně, klima školy upevnění vztahu k přírodě akvárium na chodbě, klec s papoušky, bylinná zahrádka zapojení správních zaměstnanců do výchovného procesu každá dospělá osoba ve škole je žákem respektována a zasluhuje si zdvořilost podpora volnočasových aktivit, které probíhají ve škole i mimo ni, odbourání stresu v neškolním prostředí, navázání kontaktů a přátelských vztahů se žáky i rodiči (společné akce, výlety, turnaje) podpora dobročinnosti pravidelné akce pro děti v MŠ (Mikuláš, Den dětí), adopce na dálku, akce Krtek (pro onkologicky nemocné děti) průvodcovství (i v cizích jazycích) Brno, napoleonské bojiště, znamená posílení vztahu ke škole, místu i regionu, výchova k vlastenectví, hrdosti, aktivity ohledně slavných rodáků Moskalyk, Šafránková, Kalvoda podpora partnerství se zahraničními školami a institucemi (pro každý vyučovaný jazyk Aj, Nj, Fj, Rj) aktivita spočívající v kontaktu s rodilými mluvčími (s prověřenou kvalitou), aktivity spíš krátkodobé a za přítomnosti kmenového učitele, který je za aktivitu zodpovědný, granty (Do světa! výměnné pobyty, Britská rada výměnné pobyty s Anglií, popularizace vědy, vzdělávací pořady, Belgie partnerství s Braine-ĺ Alleud napoleonská tematika a spolupráce v rámci EU, škola T.G.M. ve Vídni zlepšení jazykových dovedností, výchova k evropanství, příhraniční spolupráce) osobní příklad učitele (odborně i mravně na výši), opět zavedení pozice uvádějícího učitele (nejzkušenější předávají zkušenosti mladým učitelům) nepodléhat mediálnímu tlaku, že vše je na internetu, a nevzdávat se faktografie, jedině tak si lze spojovat a vyvozovat souvislosti, nepřeceňování ICT neformální denní konzultace mezi učiteli podpora školního studentského časopisu (prostor pro vyjádření názorů i kritiky), soutěží a olympiád (prostor pro srovnání a soutěživost) aktivní spolupráce s kvalitními vysokými školami, zejména s VUT, MU, respekt k názorům, požadavkům a doporučením právě zdejších pedagogů, kteří nejlépe vědí, jak středoškolské studenty připravovat na VŠ studium Škola žije do večera - ŠVP Gymnázia Šlapanice 8

9 zapojení absolventů školy do vedení kroužků, zajištění jejich pedagogické praxe přenášejí na studenty osobní zkušenost, lépe vysvětlí a zdůvodní v očích dětí někdy nepopulární kroky školy popularizace vědy a propagace vlastní práce na pravidelných dnech otevřených dveří vždy počátkem prosince v sobotu pravidelné přednášky policie, protidrogového preventisty, sociální pracovnice, zdravotníka, bezpečnostního technika posílení etické výchovy, diskuze o zvláštním předmětu či posílení této oblasti v jednotlivých předmětech, proškolení pedagoga, metodické materiály posílení nepovinných předmětů (sportovní hry, sborový zpěv, dramatická výchova) a mimoškolních aktivit (turistika, atletika) zvýšená pozornost studijním výsledkům mladších tříd, v případě, že student vykazuje slabé studijní výsledky, jsou zahájena jednání výchovného poradce, třídního učitele a vedení školy s rodiči. Pro studenta je společně hledáno jiné studium, odpovídající jeho zájmům a talentu. Pozornost výchovného poradce se rovněž zaměřuje na ty studenty, kteří na Gymnázium Šlapanice přestoupili z jiné střední školy začlenění protidrogové prevence do výuky dle tématických plánů všech 20 vyučujících má vysokoškolské pedagogické vzdělání a jsou tedy plně kvalifikovaní, mají odpovídající aprobaci, úvazkově lze propojit učitele ZUŠ a gymnázia zvláště v oborech hudebních a výtvarných, do budoucna bude snaha udržet vyváženost v zastoupení žen a mužů v pedagogickém sboru Klíčové kompetence k učení: své učení a pracovní činnost si žák sám plánuje a organizuje, využívá je jako prostředku pro seberealizaci a osobní rozvoj; žák se učí plánovat si domácí přípravu podle vlastního tempa, ví, že úkoly mohou řešit vždy v různém pořadí tak, jak mu vyhovuje; efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, reflektuje proces vlastního učení a myšlení; žák si pořídí zápis do sešitu (z výkladu, z knih), vede sešity do předmětů, aby jeho poznámky byly účelné a smysluplné a mohl je využívat; žáku je vysvětleno, že vše dělá pro sebe (ne pro učitele) a že systematické kvalitní poznámky bude potřebovat, ušetří tím v budoucnu čas; žák ví, jak využít matematické symboly v praxi (SMS zprávy i y); kriticky přistupuje ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovává a využívá při svém studiu a praxi; kriticky hodnotí pokrok při dosahování cílů svého učení a práce, přijímá ocenění, radu i kritiku ze strany druhých, z vlastních úspěchů i chyb čerpá poučení pro další práci k řešení problémů: ty žák získává, aniž si to on a někdy i učitelé vlastně uvědomují; žák má volný přístup do knihovny i k internetu a ví, jak tyto prostředky využít; nekopíruje a nestahuje informace, ale umí je porovnávat, hodnotit je, ověřovat si jejich pravdivost a pravost; žák se dovede správně zachovat v situaci, která se vymyká standardu; přizpůsobí se střídání vyučovacích metod; reaguje na pro něj nové nezvyklé situace, je schopen improvizace, zmobilizuje své síly, dovednosti, poznatky a umí jich využít, (dokáže zorganizovat sportovní turnaj, hry na Den dětí a besídky pro mateřské školky, vydat školní časopis, celou sobotu na den otevřených dveří provázet školou návštěvy, promluvit do televizní kamery a prezentovat výsledky své práce); ctí dospělými daná přesná pravidla a jasné mantinely, dokáže v rámci pravidel řešit sám situaci, je připraven na různé životní situace a úkoly; rozpozná problém, objasní jeho podstatu, rozčlení ho na části; vytváří hypotézy, navrhuje postupné kroky, zvažuje využití různých postupů při řešení problému nebo ověřování hypotézy; Škola žije do večera - ŠVP Gymnázia Šlapanice 9

10 uplatňuje při řešení problémů vhodné metody a dříve získané vědomosti a dovednosti, kromě analytického a kritického myšlení využívá i myšlení tvořivé s použitím představivosti a intuice; kriticky interpretuje získané poznatky a zjištění a ověřuje je, pro své tvrzení nachází argumenty a důkazy, formuluje a obhajuje podložené závěry; je otevřený k využití různých postupů při řešení problémů, nahlíží problém z různých stran; zvažuje možné klady a zápory jednotlivých variant řešení, včetně posouzení jejich rizik a důsledků; ke komunikaci: v rámci řízeného rozhovoru jsou žákovi vštěpovány zásady diskuze, nebojí se svůj názor vyjádřit; žák organizuje besedy s mladšími spolužáky i s dospělými, dokáže komunikovat přiměřeně i s dětmi z MŠ, umí si vyřídit s dospělými; rozliší, že sebevědomí není arogance a pokora a vlídnost není devótnost a lokajství; s ohledem na situaci a účastníky komunikace efektivně využívá dostupné prostředky komunikace, verbální i neverbální, včetně symbolických a grafických vyjádření informací různého typu; používá s porozuměním odborný jazyk; efektivně využívá moderní informační technologie; vyjadřuje se v mluvených i psaných projevech jasně, srozumitelně a přiměřeně s ohledem na osobu, záměr a situaci je citlivý k míře zkušeností a znalostí a k možným pocitům partnerů v komunikaci prezentuje vhodným způsobem svou práci i sám sebe před známým i neznámým publikem; rozumí sdělením různého typu v různých komunikačních situacích, správně interpretuje přijímaná sdělení a věcně argumentuje; v nejasných nebo sporných komunikačních situacích pomáhá dosáhnout porozumění; sociální a personální kompetence: žák získává např. při volném provozu knihovny a informatiky, kde pracuje sám pod nenápadným dohledem učitele (pouze z hlediska bezpečnosti); zde nic nedemoluje, ctí pravidla, nezneužívá a neničí zařízení, dokáže poradit druhému, mladší se nebojí požádat o pomoc a doučování starší; nejstarší žáci jezdí jako instruktoři na adaptační pobyty, pomáhají s tréninky volejbalu; žák negativně vnímá vandalismus a krádeže, pokud toto nepřijdou zvenčí, spousta provozních záležitostí je postavena na důvěře; žák posuzuje reálně své fyzické a duševní možnosti, je schopen sebereflexe; stanovuje si cíle a priority s ohledem na své osobní schopnosti, zájmovou orientaci i životní podmínky; odhaduje důsledky vlastního jednání a chování v nejrůznějších situacích, své jednání a chování podle toho koriguje; přizpůsobuje se měnícím se životním a pracovním podmínkám a podle svých schopností a možností je aktivně a tvořivě ovlivňuje; aktivně spolupracuje při stanovování a dosahování společných cílů; přispívá k vytváření a udržování hodnotných mezilidských vztahů založených na vzájemné úctě, toleranci a empatii; projevuje zodpovědný vztah k vlastnímu zdraví a k zdraví druhých; rozhoduje se na základě vlastního úsudku, odolává společenským i mediálním tlakům; kompetence občanské: žák v rámci mezinárodních projektů připraví cestu po brněnských památkách, prohlídku Moravského krasu či Slavkovského bojiště, prezentuje region i celou republiku dokonce i v cizím jazyce a v zahraničí; třídy jsou zapojeny do charitativních akcí; žák má vztah k životnímu prostředí, pečuje o své okolí, třídí odpad; informovaně zvažuje vztahy mezi svými zájmy osobními, zájmy širší skupiny, do níž patří, a zájmy veřejnými, rozhoduje se a jedná vyváženě Škola žije do večera - ŠVP Gymnázia Šlapanice 10

11 o chodu společnosti a civilizace uvažuje z hlediska udržitelnosti života, rozhoduje se a jedná tak, aby neohrožoval a nepoškozoval přírodu a životní prostředí ani kulturu; respektuje různorodost hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních lidí; rozšiřuje své poznání a chápání kulturních a duchovních hodnot, spoluvytváří je a chrání; promýšlí souvislosti mezi svými právy, povinnostmi a zodpovědností; k plnění svých povinností přistupuje zodpovědně a tvořivě, hájí svá práva i práva jiných, vystupuje proti jejich potlačování a spoluvytváří podmínky pro jejich naplňování; chová se informovaně a zodpovědně v krizových situacích a v situacích ohrožujících život a zdraví, poskytne ostatním pomoc; posuzuje události a vývoj veřejného života, sleduje, co se děje v jeho bydlišti a okolí, zaujímá a obhajuje informovaná stanoviska a jedná k obecnému prospěchu podle nejlepšího svědomí; k podnikavosti: žák si uklidí své pracoviště a sportoviště, odbornou učebnu; upevňuje si dovednosti v rámci laboratorních prací (chemie, biologie, fyzika) a v informatice; podílí se aktivně na výzdobě školy, dodržuje pravidla bezpečnosti a hygieny, zkrášluje životní prostředí, pomáhá s provozem; cílevědomě, zodpovědně a s ohledem na své potřeby, předpoklady a možnosti se rozhoduje o dalším vzdělávání a budoucím profesním zaměření; rozvíjí svůj osobní i odborný potenciál, rozpoznává a využívá příležitosti pro svůj rozvoj v osobním a profesním životě; uplatňuje proaktivní přístup, vlastní iniciativu a tvořivost, vítá a podporuje inovace; získává a kriticky vyhodnocuje informace o vzdělávacích a pracovních příležitostech, využívá dostupné zdroje při plánování a realizaci aktivit; usiluje o dosažení stanovených cílů, průběžně reviduje a kriticky hodnotí dosažené výsledky, koriguje další činnost s ohledem na stanovený cíl, dokončuje zahájené aktivity, motivuje se k dosahování úspěchu; posuzuje a kriticky hodnotí rizika související s rozhodováním v reálných životních situacích a v případě nezbytnosti je připraven tato rizika nést; chápe podstatu a principy podnikání, zvažuje jeho možná rizika, vyhledává a kriticky posuzuje příležitosti k uskutečnění podnikatelského záměru s ohledem na své předpoklady, realitu tržního prostředí a další faktory. Škola žije do večera - ŠVP Gymnázia Šlapanice 11

12 4. Organizace přijímacího řízení: Škola si organizuje přijímací řízení dle platných předpisů sama, sama sestavuje písemné testy z českého jazyka, matematiky a všeobecných znalostí a studijních předpokladů. Jednotlivé části trvají vždy 45 minut. Jsou respektováni žáci s dysgrafií, škola vychází z doporučení psychologa. Přijímací řízení probíhá pouze pro žáky z 5. ročníků, na vyšší gymnázium postoupí žák, který úspěšně ukončí kvartu nižšího gymnázia (prospěl). Škola si připravuje přijímací testy sama dle svého ŠVP. V jednotlivých kolech přijímacího řízení hodnotí ředitel školy uchazeče podle: a) hodnocení vysvědčení z předchozího vzdělávání (0 2 body) b) výsledků hodnocení přijímací zkoušky (max. 150 bodů; 50 český jazyk, 50 matematika, 50 znalostní text) c) dalších skutečností osvědčujících vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (výsledky školních soutěží od okresního kola) Český jazyk: o Kontrola přítomných uchazečů, poučení o bezpečnosti a sdělení harmonogramu (na tabuli) o Rozdání identifikačních čísel a poučení o jejich funkci a důležitosti o Rozdání textů, požádat o zápis identifikačního čísla na všechny listy testů o Sdělení pokynů doplňovací test pro dysgrafiky místo diktátu o Diktát přečíst celý, pak po částech diktovat, nakonec opět celý přečíst o Zadání další části úkoly lze řešit v libovolném pořadí o Zeptat se, zda uchazeč pochopil další práci v ČJ z hlediska organizace o Není dovoleno používat jiné pomůcky než pero, tužku a pravítko o Žáci mají na řešení úkolů 45 minut termín odevzdání prací je zapsán na tabuli. o Průběžně kontrolovat, zda žáci otáčejí listy se zadáním Matematika: o Po příchodu do třídy rozdat texty přijímacích testů, požádat o zápis identifikačního čísla o Instrukci k psaní podají dozírající učitelé, volný papír slouží jen k pomocným výpočtům o Vše důležité je třeba psát hned do zadání, zeptat se, zda bylo vše pochopeno o Žák může řešit úkoly v libovolném pořadí o Během práce upozornit na možnost pomocných náčrtků o Není dovoleno používat kalkulačky a tabulky pro ZŠ o Žák má na řešení úkolů 45 min. termín odevzdání prací je zapsán na tabuli o Průběžně kontrolovat, zda žáci otáčejí listy se zadáním Všeobecný test: Škola žije do večera - ŠVP Gymnázia Šlapanice 12

13 o Po příchodu do třídy rozdat texty přijímacích testů, požádat o zápis identifikačního o Dotaz, zda bylo všechno pochopeno z organizačního hlediska o Žák řeší úkoly v libovolném pořadí o Není dovoleno používat jiné pomůcky než pero, tužku a pravítko. o Žák má na řešení úkolů 45 minut termín odevzdání prací je zapsán na tabuli. o Upozornit na možnost pomocných náčrtků (papír u zadávajícího k dispozici) Pokyny k zadání a hodnocení zkoušky dle vyjádření z PPP: Nehodnotit písmo, úpravu, vzhled práce, škrtání, přepisování, přesmyčky písmen, dysgrafik Nestresovat dítě ústními dotazy, nespěchat na odpověď, vyčkat, brát ohled, žák zadrhává Nediktovat, žák má problém se sluchovou analýzou, dysortografik Před prací i průběžně, nechť si žák uvolní ruku Nabádat k opakované kontrole Oceňovat snahu, přistupovat citlivě a trpělivě Zodpovědný učitel čj. důkladně poučí opravující o kritériích! V matematice jsou hodnoceny jednotlivé kroky Škola žije do večera - ŠVP Gymnázia Šlapanice 13

14 Část B 1. Školní učební plán pro nižší gymnázium Údaje s lomítkem značí dělené hodiny. Předmět Dramatická výchova je součástí hodin Český jazyk a literatura (prima). Předměty Dějepis a Občanská výchova v kvartě jsou sjednoceny do jediného předmětu dějepis (jedná se o dějiny 20. století). Od sekundy si žáci volí mezi předmětem Francouzský jazyk a Německý jazyk. Předmět Geologie a mineralogie je vyučován v kvartě (místo biologie). Do tělesné a pohybové výchovy se promítá výchova hudební (tanec 1 hodina v rámci HV). Pro žáky se zdravotním omezením je zaveden předmět Zdravotní tělesná výchova. Tito žáci se neúčastní běžné tělesné výchovy, mají výuku odděleně se specializovaným učitelem. Hodnoceni nejsou z tělesné výchovy, ale ze zdravotní tělesné výchovy. Samostatný předmět Výchova ke zdraví je zaveden v primě, dále se výchova ke zdraví vyučuje v rámci biologie v tercii (2 hodiny), ve 2 hodinách tělesné výchovy a průřezově v občanské výchově a ostatních předmětech včetně nepovinných. V kvartě je zaveden předmět Člověk a svět práce. Další tři hodiny jsou vyučovány v rámci informačních technologií v tercii a kvartě. Z osmi disponobilních hodin jsou použity: 3 hodiny na informatiku, 1 hodina na dramatickou výchovu (pro posílení bloku umění a kultura), 1 hodina na cizí jazyk, 2 hodiny na matematiku, 1 hodina pro přírodní vědy. Pozn.: V následně uváděných tabulkách pro jednotlivé předměty je použito zkratky: MV, PT průřezové téma Do ŠVP nižšího gymnázia se vkládají jako Příloha 1 Standardy pro základní vzdělávání. Standardy jsou určeny na pomoc školské praxi a jejich smyslem je účinně napomáhat při dosahování cílů stanovených v RVP ZV. Škola žije do večera - ŠVP Gymnázia Šlapanice 14

15 Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory ročníky Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk 4/4 3/3 3/3 3/3 Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie 2/2 2/2 Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství Fyzika Člověk a příroda Chemie Biologie a geologie Zeměpis Umění a kultura Člověk a zdraví Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví 1 Tělesná výchova/ ztv Člověk a svět práce 1 Průřezová témata Disponibilní časová dotace Německý j./francouzský j. 3/3 3/3 3/3 Dramatická výchova 1 Celková povinná časová dotace Škola žije do večera - ŠVP Gymnázia Šlapanice 15

16 2. Charakteristika vzdělávacího programu pro nižší gymnázium Výchovný cíl: Pro žáka nižšího gymnázia by se mělo stát samozřejmostí umět pozdravit, poděkovat, omluvit se, poprosit či kultivovaně o něco požádat. Teprve po zvládnutí těchto základních momentů, lze žáky dále vychovávat a rozvíjet (zejména v často zanedbávané citové oblasti) v duchu humanity a demokratických principů (získá kompetence občanské, personální a sociální). účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka respektuje, chrání a oceňuje naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti Dovednostní cíl: Na konci základního vzdělávání žák získává tyto dovednosti k učení a k práci (klíčové kompetence k učení, klíčové kompetence pracovní): vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti Škola žije do večera - ŠVP Gymnázia Šlapanice 16

17 poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru a k jeho realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání, rozvíjí své podnikatelské myšlení Vzdělávací cíl: Na konci základního vzdělávání žák je schopen využít získané informace, uplatnit je v praxi a komunikovat kultivovaně a samostatně s ostatním světem (kompetence komunikativní, kompetence k řešení problémů). Jeho vzdělání je všestranné a vyvážené. vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy ověřuje prakticky správnost řešení problémů a postupy aplikuje při řešení nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi Škola žije do večera - ŠVP Gymnázia Šlapanice 17

18 Část C Nižší gymnázium 1. Český jazyk a literatura (jazyk a jazyková komunikace) Charakteristika předmětu: Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury patří k podstatným znakům všeobecné vyspělosti absolventa základního vzdělávání. Jazykové vyučování vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožňují správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a účinně uplatňovat i prosazovat výsledky svého poznávání.dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura jsou potřebné nejen pro kvalitní jazykové vzdělání, ale jsou důležité i pro úspěšné osvojování poznatků v dalších oblastech vzdělávání. Užívání češtiny jako mateřského jazyka v jeho mluvené i písemné podobě umožňuje žákům poznat a pochopit společensko-kulturní vývoj lidské společnosti. Při realizaci daného vzdělávacího oboru se vytvářejí předpoklady k efektivní mezilidské komunikaci tím, že se žáci učí interpretovat své reakce a pocity tak, aby dovedli pochopit svoji roli v různých komunikačních situacích a aby se uměli orientovat při vnímání okolního světa i sebe sama. Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter, ale přesto je rozdělen do dalších složek které se ve výuce vzájemně prolínají. Cílem jazykové výuky je zejména podpora rozvoje komunikačních kompetencí, kultivace jazykových dovedností a jejich využívání ve všech vzdělávacích oblastech. V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst s porozuměním, kultivovaně psát, mluvit a rozhodovat se na základě přečteného nebo slyšeného textu různého typu vztahujícího se k nejrůznějším situacím, analyzovat jej a kriticky posoudit jeho obsah. Ve vyšších ročnících se učí posuzovat také jazykové prostředky textové výstavby a kompozici textu. V jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého jazyka. Učí se poznávat a rozlišovat jeho další formy. Jazyková výchova vede žáky k přesnému a logickému myšlení, které je základním předpokladem jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování. Při rozvoji potřebných znalostí a dovedností se uplatňují a prohlubují i jejich obecné intelektové dovednosti, např. dovednosti porovnávat různé jevy, jejich shody a odlišnosti, třídit je podle určitých hledisek a dospívat k zobecnění. Český jazyk se tak od počátku vzdělávání stává nejen nástrojem získávání většiny informací, ale i předmětem poznávání. Žák samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami. V literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se vnímat jejich specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora a formulovat vlastní názory o přečteném díle. Učí se také rozlišovat literární fikci od skutečnosti. Postupně získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky i schopnosti tvořivé recepce, interpretace a produkce literárního textu. Žáci dospívají k takovým poznatkům a prožitkům, které mohou pozitivně ovlivnit jejich postoje, životní hodnotové orientace a obohatit jejich duchovní život. Vyhledávají informace v různých typech katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích. Průřezové téma mediální výchova v základním vzdělávání nabízí elementární poznatky a dovednosti týkající se mediální komunikace a práce s médii. Média a komunikace představují velmi významný zdroj zkušeností, prožitků a poznatků pro stále větší okruh příjemců. Pro uplatnění jednotlivce ve společnosti je důležité umět zpracovat, vyhodnotit a využít podněty, které přicházejí z okolního světa, což vyžaduje stále větší schopnost zpracovat, Škola žije do večera - ŠVP Gymnázia Šlapanice 18

19 vyhodnotit a využít podněty přicházející z médií. Média se stávají důležitým socializačním faktorem, mají výrazný vliv na chování jedince a společnosti, na utváření životního stylu a na kvalitu života vůbec. Přitom sdělení, jež jsou médii nabízena, mají nestejnorodý charakter, vyznačují se svébytným vztahem k přírodní i sociální realitě a jsou vytvářena s různými namnoze manipulativními záměry. Správné vyhodnocení těchto sdělení z hlediska záměru jejich vzniku (informovat, přesvědčit, manipulovat, pobavit) a z hlediska jejich vztahu k realitě (věcná správnost, logická argumentační stavba, hodnotová platnost) vyžaduje značnou průpravu. Mediální výchova má vybavit žáka základní úrovní mediální gramotnosti. Ta zahrnuje jednak osvojení si některých základních poznatků o fungování a společenské roli současných médií (o jejich historii, struktuře), jednak získání dovedností podporujících poučené, aktivní a nezávislé zapojení jednotlivce do mediální komunikace. Především se jedná o schopnost analyzovat nabízená sdělení, posoudit jejich věrohodnost a vyhodnotit jejich komunikační záměr, popřípadě je srovnat s jinými sděleními. Dále pak orientaci v mediovaných obsazích a schopnost volby odpovídajícího média jako prostředku pro naplnění nejrůznějších potřeb - od získávání informací přes vzdělávání až po naplnění volného času. Prostřednictvím dramatické výchovy, zařazené v ŠVP jako součást hodin Českého jazyka, se může vhodně rozvíjet verbální i neverbální komunikace. Dramatická výchova je vhodně doplňována divadelními a filmovými představeními. Pro žáky je vhodný dramatický a taneční kroužek. Žák rozpozná ve vlastní dramatické práci i v dramatickém díle základní prvky dramatu; pozná základní divadelní druhy a dramatické žánry a jejich hlavní znaky; kriticky hodnotí dramatická díla i současnou tvorbu. Utváření a rozvíjení klíčových kompetencí vede žáka k: chápání jazyka prostředku historického a kulturního vývoje národa, jako významného sjednocujícího činitele národního společenství pochopení jazyka a jako důležitého nástroje celoživotního vzdělávání rozvíjení pozitivního vztahu k mnohojazyčnosti a respektování kulturní rozmanitosti rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku a jeho chápání jako zdroje pro rozvoj osobního i kulturního bohatství vnímání a postupnému osvojování jazyka jako bohatého mnohotvárného prostředku k získávání a předávání informací, k vyjádření jeho potřeb i prožitků a ke sdělování názorů zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí a rozvíjení pozitivního vztahu k jazyku samostatnému získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s jazykovými a literárními prameny i s texty různého zaměření získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu jako prostředku prosazení sebe sama individuálnímu prožívání slovesného uměleckého díla, ke sdílení čtenářských zážitků, k rozvíjení pozitivního vztahu k literatuře i k dalším druhům umění založených na uměleckém textu a k rozvíjení emocionálního a estetického vnímání kritickému čtení a vnímání mediálních sdělení - pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě; rozlišování zábavních ( bulvárních ) prvků ve sdělení od informativních a společensky významných; hodnotící prvky ve sdělení (výběr slov a záběrů); hledání rozdílu mezi informativním, zábavním a reklamním sdělením; chápání podstaty mediálního sdělení, objasňování jeho cílů a pravidel; identifikování orientačních prvků v textu interpretaci vztahu mediálních sdělení a reality - různé typy sdělení, jejich rozlišování a jejich funkce; rozdíl mezi reklamou a zprávou a mezi faktickým a fiktivním obsahem; hlavní rysy reprezentativnosti (rozlišení reality od médii zobrazovaných stereotypů, jako reprezentace reality); vztah mediálního sdělení a sociální zkušenosti (rozlišení sdělení potvrzujících předsudky a představy od sdělení vycházejících ze znalosti problematiky a nezaujatého postoje); identifikace společensky významných hodnot v textu, prvky signalizující hodnotu, o kterou se sdělení opírá; identifikace zjednodušení mediovaných sdělení, opakované užívání prostředků (ve zpravodajství, reklamě i zábavě) Škola žije do večera - ŠVP Gymnázia Šlapanice 19

20 stavbě mediálních sdělení - příklady pravidelností v uspořádání mediovaných sdělení, zejména ve zpravodajství (zpravodajství jako vyprávění, sestavování příspěvků podle kritérií); principy sestavování zpravodajství a jejich identifikace, pozitivní principy (význam a užitečnost), zezábavňující principy (negativita, blízkost, jednoduchost, přítomnost); příklady stavby a uspořádání zpráv (srovnávání titulních stran různých deníků) a dalších mediálních sdělení (například skladba a výběr sdělení v časopisech pro dospívající) vnímání autora mediálních sdělení - identifikování postojů a názorů autora v mediovaném sdělení; výrazové prostředky a jejich uplatnění pro vyjádření či zastření názoru a postoje i pro záměrnou manipulaci; prvky signalizující explicitní či implicitní vyjádření hodnocení, výběr a kombinace slov, obrazů a zvuků z hlediska záměru a hodnotového významu fungování a vliv médií ve společnosti - organizace a postavení médií ve společnosti; faktory ovlivňující média, interpretace vlivů působících na jejich chování; způsoby financování médií a jejich dopady; vliv médií na každodenní život, společnost, politický život a kulturu z hlediska současné i historické perspektivy; role médií v každodenním životě jednotlivce, vliv médií na uspořádání dne, na rejstřík konverzačních témat, na postoje a chování; role médií v politickém životě (předvolební kampaně a jejich význam); vliv médií na kulturu (role filmu a televize v životě jednotlivce, rodiny, společnosti) ; role médií v politických změnách tvorbě mediálního sdělení - uplatnění a výběr výrazových prostředků a jejich kombinací pro tvorbu věcně správných a komunikačně (společensky a situačně) vhodných sdělení; tvorba mediálního sdělení pro školní časopis, rozhlas, televizi či internet; technologické možnosti a jejich omezení práci v realizačním týmu - redakce školního časopisu, rozhlasu, televize či internetového média; utváření týmu, význam různých věkových a sociálních skupin pro obohacení týmu, komunikaci a spolupráci v týmu; stanovení si cíle, časového harmonogramu a delegování úkolů a zodpovědnosti přispívá ke schopnosti úspěšně a samostatně se zapojit do mediální komunikace,umožňuje rozvíjet schopnost analytického přístupu k mediálním obsahům a kritického odstupu od nich využívání potenciálu médií jako zdroje informací, kvalitní zábavy i naplnění volného času, pochopení cílů a strategií vybraných mediálních obsahů, k osvojení si základních principů vzniku významných mediálních obsahů (zvl. zpravodajských),umožňuje získat představy o roli médií v klíčových společenských situacích a v demokratické společnosti vůbec (včetně právního kontextu),vytváří představu o roli médií v každodenním životě v regionu (v lokalitě), vede k rozeznávání platnosti a významu argumentů ve veřejné komunikaci rozvíjení komunikační schopnosti, zvláště při veřejném vystupování a stylizaci psaného a mluveného textu rozvoji citlivosti vůči stereotypům v obsahu médií i způsobu zpracování mediálních sdělení uvědomování si hodnoty vlastního života (zvláště volného času) a odpovědnosti za jeho naplnění citlivosti vůči předsudkům a zjednodušujícím soudům o společnosti (zejména o menšinách) i jednotlivci uvědomění si možnosti svobodného vyjádření vlastních postojů a odpovědnosti za způsob jeho formulování a prezentace Hodinová dotace: Český jazyk a literatura v primě má týdenní dotaci 6 hodin, z toho jsou 2 hodiny se zaměřením na gramatiku, 2 hodiny pro literaturu a 1 hodinu pro sloh, 1 hodina týdně jazykové komunikace je určena pro dramatickou výchovu. Přitom se témata a metody práce prolínají a hranice mezi hodinami není přísně vyhraněna. Výuka probíhá v nedělené třídě. V sekundě český jazyk a literatura má týdenní dotaci 4 hodiny (2 hodiny se zaměřením na gramatiku, 1 hodina pro literaturu a 1 hodina pro sloh). Jako průřezové téma je dále využita dramatická a mediální výchova zejména v rámci slohu. Rovněž 4 hodiny týdně jsou určeny pro tercii. Český jazyk a literatura má týdenní dotaci 4 hodiny (hodiny se prolínají, není určena přesná hranice mezi obory). Jako průřezová témata jsou do tematických plánů zabudována masmédia a dramatická výchova. 3 hodiny týdně jsou pro kvartu. Materiální podmínky: Výuka probíhá v kmenové učebně, která je klasicky vybavena (lavice po dvojicích, rozmístěné ve třech řadách, tabule, nástěnky). Ve třídě je k dispozici videopřehrávač, DVD přehrávač, CD přehrávač, radiomagnetofon, gramofon. Učitel má k dispozici nástěnné transparenty do gramatiky, Škola žije do večera - ŠVP Gymnázia Šlapanice 20

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program ŠVP6 Gymtri Aby nás to doopravdy bavilo Školní vzdělávací program HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Charakteristika školy 2 2 Identifikační údaje

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program ŠVP6 Gymtri 2014 Aby nás to doopravdy bavilo Školní vzdělávací program HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Charakteristika školy 2 2 Identifikační

Více

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s.

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. Vzdělávací program Mensa gymnázia, o. p. s. Identifikační údaje název ŠVP: Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. vzdělávací program: osmiletý studijní forma vzdělávání: denní název školy: Mensa gymnázium,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE vychází z analýz podmínek ZŠ a byl zpracován týmem pracovníků školy NEVYŠLAPANOU CESTOU DODATEK 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY... 5 1.1 Název vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Rámcový vzdělávací program čj. 79-01-C/01 Základní škola Školní vzdělávací program čj. ZŠ-ŠVP-292/2007 Č.j.: 292/2007 Účinnost od: 1.září 2007 Spisový znak: 292/2007 Skartační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009.

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009 razítko školy Václav Růžička ředitel školy 1 1. Základní údaje o škole Škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17 rozšířená výuka matematiky a přírodovědných předmětů Verze 1 pro matematické třídy z 1.

Více

Školní vzdělávací program Gymnázia Joachima Barranda Beroun pro nižší stupeň osmiletého studia

Školní vzdělávací program Gymnázia Joachima Barranda Beroun pro nižší stupeň osmiletého studia Gymnázium Joachima Barranda Beroun, Talichova 824, Beroun 2, 26601 tel., 311 623435, 311 621232, fax: 311 623435 e-mail: lidinsky@mail.gymberoun.cz, www.gymberoun.cz č.j. GJB 462 /2014 Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program ZŠ Kelč

Školní vzdělávací program ZŠ Kelč Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program ZŠ Kelč Základní škola Kelč, okres Vsetín Platnost od 1.9.2013. Školskou radou Školní vzdělávací program ZŠ Kelč schválen 26.8.2013. 1 Obsah Strana 1.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO NIŽŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola Červený Kostelec, Lhota OBSAH: 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Základní údaje o škole 1.3. Zřizovatel školy 1.4. Organizační

Více

Charakteristika školy a ŠVP

Charakteristika školy a ŠVP Školní vzdělávací program Škola - krok k úspěšnému životu Charakteristika školy a ŠVP Obsah 1. Identifikační údaje...3 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy...4 2.2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" Verze 3 z 31. 08. 2007 Platnost 1.9. 2009 č.j. 5/2007-3... podpis ředitele

Více

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život určený pro 1. 9. ročník Základní školy Libouchec Datum platnosti od:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Lukavec Na Podskalí 282, 394 26 LUKAVEC ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platnost dokumentu od 1. září 2013 Údaje o škole Základní škola a Mateřská škola

Více

Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka

Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka Základní škola Spektrum, s.r.o. Praha 9, Kytlická 757 1 1. Identifikační údaje Motivační název: SPEKTRUM Spolupráce, Poznatky, Ekologie,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pardubice 21. 4. 2015 Zpracovali: Mgr. Lenka Kupková, Bc. Hana Lieberzeitová, Martin Šantrůček, DiS, Bc. Ondřej Březina a Mgr. Miloš Adamů. Vydává: Mgr. Miloš Adamů, ředitel DDM

Více

Školní vzdělávací program Základní školy a mateřské školy Koloděje

Školní vzdělávací program Základní školy a mateřské školy Koloděje - 1 - Školní vzdělávací program Základní školy a mateřské školy Koloděje A jako sebeúrodnější půda nemůže být plodná bez obdělávání, tak ani duše nenese plody bez učení. Cicero email zskolodeje@email.cz

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Lukovská škola

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Lukovská škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Lukovská škola Základní škola Lukov, 2012 strana 1 Obsah : 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1 Úplnost a velikost školy 2.2 Historie

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola Jihlava, Seifertova 5

Kompletní ŠVP. Základní škola Jihlava, Seifertova 5 školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Brána do světa Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání. Aktivita Motivace mravnost moudrost Osobnost Samostatnost Empatie Komunikativnost

Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání. Aktivita Motivace mravnost moudrost Osobnost Samostatnost Empatie Komunikativnost Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Aktivita Motivace mravnost moudrost Osobnost Samostatnost Empatie Komunikativnost 1 Obsah 1. Identifikační údaje...4 2 Charakteristika školy...5 2.1 Velikost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání OVÁ ŠKOLA. zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola a Výsluní

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání OVÁ ŠKOLA. zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola a Výsluní ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání OVÁ ŠKOLA zpracovaný podle RVP ZV Základní škola a Výsluní Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Kostelecká 1750 Obsah: I. Identifikační údaje... 4 II. Charakteristika

Více

Obsah. Platnost dokumentu od: 1.9. 2013... 1. ředitelka školy... 1

Obsah. Platnost dokumentu od: 1.9. 2013... 1. ředitelka školy... 1 Obsah 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 Název ŠVP: ŠKOLA PRO VŠECHNY... 1 Údaje o škole... 1 název školy: Základní škola Straškov Vodochody, okres Litoměřice... 1 adresa školy: Straškov Vodochody 167, 411 84

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola a Mateřská škola Velký Újezd

Kompletní ŠVP. Základní škola a Mateřská škola Velký Újezd školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Vzděláním k budoucnosti Kompletní ŠVP 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název Školní vzdělávací program pro základní

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program ŠVP 4 Gymtri Učíme se pro sebe Školní vzdělávací program HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Charakteristika školy 2 2 Identifikační údaje 4 3 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 2. verze (provedeny drobné úpravy formalního rázu) Základní škola Sloupnice Horní Sloupnice 14-1 - OBSAH ŠKOLA, CESTA DO ŽIVOTA... 5 Identifikační údaje...

Více

ŠVP Strana 1 (celkem 336)

ŠVP Strana 1 (celkem 336) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠVP Strana 1 (celkem 336) ŠKOLA V POHYBU Základní škola Kosmonosy, Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Platnost dokumentu od 1.9.2014 ŠVP Strana 2 (celkem

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Eden Praha 10, Vladivostocká 6/1035 Motto : Se sportem za vzděláním 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 1.1. Název školního vzdělávacího programu...3

Více