JEDNA TÍDA 1.RONÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA (PRIMA)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JEDNA TÍDA 1.RONÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA (PRIMA)"

Transkript

1 I N F O R M A C E O Š K O L E JEDNA TÍDA 1.RONÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA (PRIMA) DV TÍDY 1.RONÍKU TYLETÉHO GYMNÁZIA Kód a název oboru : 7941 K 801 (401) GYMNÁZIUM, všeobecné zamení DEN OTEVENÝCH DVEÍ 10. LEDNA 2006 OD 16:00 DO 18:00 HOD. 1

2 GYMNÁZIUM KOMENSKÉHO NÁMSTÍ 340 / DÍN TEL: , FAX: INTERNET: Základní informace o škole Reálné gymnázium bylo v Dín založeno již v roce Dnešní gymnázium nabízí studium tyleté a osmileté. Víceleté studium, k nmuž se gymnázium pihlásilo ve školním roce 1990/91, se od školního roku 1995/96 zavedlo nadále jako osmileté. Jednotlivé roníky víceletého gymnázia se oznaují klasickými latinskými názvy nap. prima, sekunda, tercie,, oktáva. Podle nové zákonné úpravy student ukoní základní školní docházku absolvováním kvarty, po níž pokrauje ve studiu v kvint gymnázia (tento pedl ve studiu je provázen zmnou tídního uitele i vtšiny dalších pedagog). Podmínkou postupu do kvinty je vykonání pijímacích zkoušek, o jejichž podob rozhoduje editel školy, pípadn po dokonení základní školní docházky mže student pokraovat ve studiu na jiné stední škole, pokud splní podmínky pijímacího ízení. Gymnázium úspšn pipravuje studenty pedevším pro studium na VŠ (viz grafy na posledních stránkách almanachu). Po maturit na gymnáziu studenti nacházejí uplatnní v rzných oborech, což svdí o všestrannosti této školy. Škola využívá nabídky profesionálních agentur vydávajících srovnávací testy v rámci celé R. Jejich prostednictvím mohou studenti porovnat svou vdomostní a dovednostní úrove v rámci republiky. Škola je garantem pijímacího ízení pro bilinguální Gymnázium Fr.Schillera v Pirn Stravování student je zajištno v dobe vybavené jídeln v blízkosti školy. 2

3 Charakteristika školy Od primy nabízí gymnázium studium jednoho cizího jazyka, od tercie studium druhého cizího jazyka (anglitina, nmina, francouzština, ruština). V prbhu studia tercie a kvarty studenti zvládnou základy práce na poítai. V kvart absolvují studenti kurz základ latiny. V nižších tídách gymnázia žáci navštvují hudební i výtvarnou výchovu, od kvinty si estetickou výchovu volí. V pedposledním roníku gymnázia (tetí, septima) si studenti volí 2 dvouhodinové jednoleté semináe (viz tabulky). V posledním roníku gymnázia si studenti volí již 3 dvouhodinové semináe, které umožují hlubší pípravu v daném oboru a rozšíení studia nad rámec výuky povinných pedmt (viz tabulky). Podmínkou otevení semináe bude dostatený, tedy pro školu ekonomicky únosný poet zájemc. Studenti školy se pravideln zúastují ady soutží vypisovaných pro studenty SŠ (rzné druhy olympiád, SO, sportovní soutže, ). Do plánu školy pevn zaazujeme také odborné exkurze (literárn-historické, matematicko-fyzikální, pírodovdné, zempisné, výtvarné, ). Vybraní studenti podnikají kulturn poznávací zájezdy do ciziny (Švédsko, Francie, Nmecko, ecko, Malta). Souástí výuky je i úast na sportovních výcvikových kurzech v tuzemsku i zahranií (Chorvatsko, Slovensko, Švýcarsko) Vybraní studenti nebo tídy se mohou zúastnit i zahraniních výmnných stáží v Nmecku, Švédsku, ve Francii a v ecku. Každoron jeden týden skupina nminá absolvuje stáž v SRN. 3

4 Škola v rámci uebního plánu poádá i zimní lyžaské kurzy, které jsou pevnou a povinnou souástí plánu TV.. V prim studenti absolvují seznamovací výchovn vzdlávací kurz. Nezbytnou souástí školy je i výborn vybavená školní knihovna. Studenti gymnázia mají možnost využívat 50% slev pi návštvách divadla v Dín, vyuující eského jazyka a literatury organizují zájezdy do pražských divadel. Všem žákm je za velmi výhodnou cenu voln k dispozici velkokapacitní kopírka. Studenti mohou využívat služeb bufetu a dvou nápojových automat. Na škole probíhá program primární prevence sociáln patologických jev. Odbornou pomoc studentm poskytuje výchovný poradce. Studenti mohou anonymn využívat služeb školního psychologa. Škola je napojena na internet, který je pístupný v odpoledních hodinách všem studentm. Studenti mají možnost zpracovávat seminární práce na školních poítaích (vetn tisku). V poítaové uebn jsou studentm k dispozici výukové programy, které mohou žáci využívat pi procviování. Škola je pístupná tlesn postiženým studentm. BUDOVA GYMNÁZIA V SOUASNOSTI PROCHÁZÍ ROZSÁHLOU PESTAVBOU. V LETOŠNÍM ŠKOLNÍM ROCE SE STUDENTI DOKALI MODERNÍCH ŠATEN A NOVÉHO SOCIÁLNÍHO ZAÍZENÍ. V PROBÍHAJÍCÍ ETAP PROCHÁZÍ REKONSTRUKCÍ P DA, KDE VZNIKNOU NOVÉ MULTIMEDIÁLNÍ UEBNY A VÝTVARNÉ ATELIÉRY. 4

5 Úspchy v j ednotlivých pedmtech v posledním roce E S K Ý J A Z Y K Studenti školy se pravideln zúastují Olympiády v eském jazyku a dosahují skvlých výsledk. Školního kola se v 1. kategorii zúastnilo 27 student, nároné úkoly ve 2. kategorii úspšn ešilo dokonce 32 zájemc. Do okresního kola postoupily v 1. kategorii Karina Kapounová, Klára Cermonová a Jana Trnovská, ve 2. kategorii se s ostatními studenty okresu porovnali Kateina Steinová, Filip Štácha a Petr Tíletý. V krajském kole v 1. kategorii získala Karina Kapounová 1. místo a spolu s Petrem Tíletým z 2. kategorie reprezentovali úspšn Gymnázium i v celostátním mítku. Škola dává prostor i zájemcm o literaturu, uitelé eského jazyka zprostedkovávají studentm úast na nejrznjších literárních soutžích i odborných semináích. Ve škole pracuje Klub mladého diváka, se kterým studenti pravideln navštvují vybraná pražská divadla. Na základ dohody s Mstským divadlem v Dín mohou studenti využívat výrazné slevy na vybraná pedstavení. Ve tvrtém roníku je zájemcm o jazyk a literaturu každoron nabízen jako volitelný pedmt jazykov-literární seminá. Tradin výrazným poinem eštiná a student je poádání Akademie, která po dva veery vždy zaplní hledišt Mstského divadla. Studenti loského tetího a tvrtého roníku nastudovali vánoní pedstavení, kterým potšili dti ve vybraných mateských a základních školách nejen v Dín. Souástí výuky eského jazyka a literatury jsou v každém roníku exkurze do divadel, Národní galerie i míst literárnhistoricky zajímavých. Kabinet J úzce spolupracuje s výborn vybavenou školní knihovnou, neustále aktualizovaná videotéka kabinetu J umožuje promítání celé ady kvalitních filmových zpracování klasické a moderní literatury i vzdlávacích poad. V poítaové uebn je studentm k dispozici výukový program, který mohou žáci využívat pi procviování vybraných jazykových jev. M A T E M A T I K A Naše škola má pravidelné zastoupení i v Matematické olympiád. V kategorii B soutžili Petr Sýkora a Petr Tíletý, kteí postoupili do regionálního kola. Studenti nižších roník se pravideln úastní Pythagoriády, kde se každoron umísujeme mezi prvními v okresním kole. Žáci nižšího gymnázia se také úspšn zapojují do soutže Matematický klokan. V hodinách pipravujeme naše studenty na pijímací zkoušky na všechny druhy vysokých škol, kde musí prokázat znalost matematiky. Naše úspšnost a výsledky jsou velmi dobré. 5

6 F Y Z I K A Pro vyšší motivaci student o pírodní jevy, zvlášt pak pro studenty fyzikálního semináe 4. roník, jsme uskutenili nkolik akcí a exkurzí. Pro zaátek jsme zvolili využití následujících metod: PC modelace fyzikálních teorií a poznatk na CD (Planety slunení soustavy a noní obloha), scanneru v nov vybavené PC uebn, kamerového systému pi prezentaci historických a faktografických údaj z encyklopedie fyziky, vdy a techniky, nejnovjších objev v oblasti fyziky a techniky z asopis 21. století, 100+l, Zem a vesmír aj. publikací. Všechny fyzikální teorie a zákony nelze touto formou studentm prezentovat, je zcela nezbytné provádt nkteré experimenty v rámci laboratorních mení a pokus, z nichž nkteré jsou pedvádny i veejnosti v rámci Dne otevených dveí (sestavené optické pístroje - Galilev a Kellerv dalekohled, mikroskop, elektrický obvod klíek, elektromagnetická indukce zobrazující princip indukních tavících pecí, proudní tekutin, kouovod, vedení tepla cirkulace, výboje v plynech). S popularizací fyziky souvisí také neustálé nástnné a obrazové dokumentace v uebn fyziky, ale i v prostorách vestibulu, jejichž cílem je informovat o nejnovjších objevech a nejvtších osobnostech fyziky.velmi vyhledávaná je úast student na nkterých akcích organizovaných ve spolupráci s ostatními institucemi (Den otevených dveí VUT Praha a Dín, Den fyziky na MFF UK Praha, Vdecko-technická konference eská hlava, Rok fyziky, výroí A.Einsteina na PdF UJEP v Ústí nad Labem). Snaha zpístupnit fyziku a zajistit její vtší popularizaci u student nás vedla k tomu, že jsme zorganizovali úast student nižšího gymnázia (8. a 9. roníku) na fyzikáln korespondenním seminái s celokrajskou psobností, kde se na 3. míst v Ústeckém kraji umístil Petr Alt z 9. roníku, Martin Žák, Vít Pokorný a Jan Smitka obsadili 1. a 2. místo v kategorii 8. roník. Nejvtším ocenním pro nás, uitele fyziky, je úast student ve fyzikálních olympiádách, které jsou pedevším pro vyšší kategorie (3. a 4. roník) velmi asov nároné, vyžadují složité fyzikální postupy a matematická ešení. V kategorii 3. roník se na 1. míst v krajském kole umístil Petr Vlek, který postoupil do celostátního kola a který byl v rámci této pípravy vybrán na trnáctidenní celostátní soustední do Pece pod Snžkou. V kategoriii 2. roník obsadil Petr Tíletý 2. místo, Kateina Steinová a František Diennbier se stali úspšnými ešiteli. Nižší gymnázium zastupovali v krajském kole studenti Vít Pokorný a Jan Smitka se shodným umístním na míst v kategorii 8. roník, mezi úspšné ešitele patili Petr Alt a Jana Trnovská. V kategorii 7. roník Archimediáda jsme obsadili v okresní soutži 2. místo - Radim Hueber a 8. místo - Jií Demuth. B I O L O G I E Studenti se pravideln zapojují do biologických soutží ve všech kategoriích. Minulý školní rok jich bylo celkem 44. Všem zájemcm o biologické soutže poskytujeme konzultace, odborné vedení a literaturu. Naši studenti vybojovali velmi pkná umístní: kategorie D okresní kolo Vojtch Šonka 1.místo, Petr Bílek 3.místo, kategorie C okresní kolo Monika Koláová 1.místo, Daniela Rokosová 5.místo, kategorie B regionální kolo Martin Markoš 4.místo, Kateina Steinová 5.místo, kategorie A regionální kolo Michaela Stolínová 12.místo. Regionálního kola Ekologické olympiády 6

7 se zúastnilo v letošním roce 1 naše družstvo, které ve velké konkurenci dobe obstálo. Vynikajícího úspchu dosáhl tým naší školy (Jan Smitka, Petr Bílek, Vojtch Šonka), kterému se podailo vyhrát celostátní soutž vypisovanou Správou NP eské Švýcarsko. Za svoji poítaovou prezentaci o nakládání s odpady v Dín získali pro školu cenu generálního sponzora, poíta v hodnot K. Ve škole organizujeme adopci zvíat v ZOO Dín. Zajišujeme cyklus pednášek na téma sexuální výchova, protidrogová prevence, zdravovda. Pevnou souástí výuky jsou i rozšiující exkurze (nap. ZOO a Botanická zahrada v Liberci, Národní muzeum a Hrdlikovo muzeum Praha, eské stedohoí, NP eské Švýcarsko). V letošním školním roce opt nabízíme pro studenty 3. roník, kteí mají zájem o pírodovdné obory, volitelný seminá z biologie. Seminá je koncipován tak, aby rozšioval uivo jednotlivých biologických obor a nabízel praktické aplikace (mikroskopování, pokusy, pednášky, exkurze). Tento seminá je jedinenou píležitostí k píprav student pro studium na VŠ v oborech farmacie, medicíny, veterinárního lékaství a ekologie. Studenti mají možnost pokraovat ve zvoleném zamení i ve 4. roníku. Studenti tchto seminá pipravují bhem celého školního roku výukové prezentace a soutže s ekologickou a biologickou tématikou pro žáky nižšího stupn víceletého gymnázia. C H E M I E Studenti se pravideln zapojují do Chemické olympiády tém ve všech kategoriích. Domácí ást soutže vypracovalo v minulém školním roce 15 student. V okresním kole kategorie D obsadila Petra Reimerová 3.místo, Jana Trnovská 4. místo. V krajském kole kategorie C získal Jan Rokos 16. místo. Teoretická výuka pedmtu chemie je doplnna pravidelnými praktickými cvieními, která se konají v dobe vybavené chemické laboratoi. V letošním školním roce opt ve 3. roníku nabízíme studentm, kteí mají zájem o chemické obory, volitelný seminá z chemie. Seminá rozšiuje teoretickou výuku chemie na gymnáziu, ale hlavn se zamuje na konkrétní chemické aplikace (pokusy, metody stanovování látek, biochemické postupy, exkurze atd.). Seminá se pln zaleuje do koncepce pípravy student pro studium na VŠ chemických obor. Studenti mají možnost pokraovat ve zvoleném zamení i ve 4. roníku v rámci dalšího chemického semináe, ve kterém pevažuje teoretická píprava. Z E MPIS Naši studenti se každoron úspšn úastní Zempisné olympiády. Ve školním roce 2004/05 získala v okresním kole 3. místo v první kategorii (primy) Eva Ascová, 4. místo ve druhé kategorii (sekundy) Martina Floriánová a 2. místo ve tvrté kategorii (SŠ) Martin Surovák. Ob dívky se staly i úspšnými ešiteli krajského kola, Martin Surovák se ho bohužel nemohl zúastnit. Našim studentm také nabízíme v prbhu školního roku zempisné exkurze a pednášky. K nejzajímavjším patily geomorfologická exkurze Výstup na Ralsko a pednášky Strategický plán rozvoje msta Dína, Nepál nebo Jižní Amerika Aconcaqua. 7

8 DJEPIS Naše škola se poprvé zapojila do stedoškolské odborné innosti, a to práv v oboru historie a architektura. Student Adam Štch se svojí prací na téma Moderní architektura 1.poloviny 20.století na Dínsku uspl nejen v okresním kole, ale i v kole krajském a postoupil do celostátního kola konaného v Opav. Rovnž se nám podailo zopakovat úspch v djepisné olympiád pro žáky ZŠ, do níž se zapojují i žáci nižšího gymnázia. Náš žák Vítek Pokorný po pesvdivém vítzství v okresním kole postoupil do kola krajského. V rámci nižšího gymnázia se konají pravideln historické exkurze po našem regionu, na vyšším gymnáziu pracují djepisné semináe jak ve tvrtém roníku, tak nov i v roníku tetím. A N G L ITINA Každoron v lednu probíhá školní kolo olympiády v anglickém jazyce, jehož se letos zúastnilo 50 student ve tech kategoriích, což svdí o velkém zájmu. Nejlepšího výsledku tentokrát dosáhl student tídy V3A Martin Žák, který se v okresním kole umístil na prvním a v oblastním na tvrtém míst. V minulém školním roce katedra anglického jazyka uspoádala zájezdy na dv anglicky mluvená divadelní pedstavení Pygmalion a Kniha džunglí. V ervnu skupina 20 student odjela na týdenní poznávací zájezd do Velké Británie. Dv tídy (V2A a V5A) se zapojily do mezinárodního projektu etwinning spolupráce s litevskou školou. Studenti vypracovali a vzájemn si vymnili projekty zpracované moderní ICT technologií. Tída V5A za svj projekt o státních svátcích vyhrála tetí cenu v národní soutži a pro naši školu získala K, za kterou byla zakoupena technologie na ozvuení knihovny pro poádání videokonferencí a prezentací. Zájemci mohou zhlédnout informace o etwinningu i projekty obou škol na webové adrese: Nový školní rok zaal jazykovým projektem spolupráce s eckou školou (Katerini). Finanní prostedky škola obdržela od agentury Sokrates Comenius. V íjnu odletlo 29 student do ecka, aby tam zahájili první ást spolupráce na ecko eském projektu v anglickém jazyce (Z jižní do stední Evropy prostednictvím bájí a povstí). Formou rzných aktivit si studenti piblížili ecké báje a jejich hrdiny, navštívili místa spojená s eckou mytologií (Thessaloniki) a bhem pobytu v rodinách poznávali zvyklosti a životní styl ek. Školní filmový tým natoil vysoce hodnocenou prezentaci školy a msta. V rámci volitelného pedmtu ve tetím a tvrtém roníku studenty pipravujeme na zkoušky First Certificate. NMINA Naše škola byla ve školním roce 2004/2005 už poosmé vybrána MŠMT jako garant výbrového ízení pro studium na dvojnárodnostním a dvojjazyném Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirn. 8

9 V okresním kole Olympiády v nmeckém jazyce, na jejíž organizaci se podíleli i naši vyuující, se studentka Markéta Spváková ze tídy V5.A umístila ve III. kategorii, (stední školy), na druhém míst. Pro vybrané tídy druhého roníku byly uspoádány exkurze do Dráž an a studenti maturitního roníku již tradin absolvovali kulturn poznávací zájezd do Vídn. V rámci Sportovního klubu pi Gymnáziu Dín probhl týdenní jazykový pobyt v Nmecku, ve mst Koblenz. F R A N C O U Z Š T I N A Spolupráce se stední školou v Nantes úspšn pokrauje. V dubnu 2005 vyjelo 30 student naší školy již popáté navštívit své pátele v družební škole Lycée Monge. Krom tradiní prohlídky msta Nantes jsme se projeli po ece Erdre, navštívili Saint Nazaire a továrnu Airbus. Obdivovali jsme klášter Saint Michel a navzdory dešti jsme si vychutnali prohlídku msta Saint Malo. V souasné dob se pipravujeme na návštvu francouzských student na jae roku V loském školním roce psobil na naší škole francouzský lektor Stephane Lourne. Spolupracovali jsme s esko-francouzským klubem v Ústí n.l. a v letošním roce jsme rozšíili spolupráci s Asociací pro frakonfonní studia a zapojili se do jejich projekt. Úspšn jsme se zúastnili ady soutží ve francouzštin, z nichž nejvýznamnjší byla celostátní soutž Objevování Julese Verna, kde naši studenti obsadili 4. místo a naše studentka Jana Podhorská pebrala cenu na slavnostní recepci v Praze pi píležitosti Dn frankofonie. Spolupráce se stední školou v Nantes úspšn pokrauje. V dubnu 2005 vyjelo 30 student naší školy již popáté navštívit své pátele v družební škole Lycée Monge. Krom tradiní prohlídky msta Nantes jsme se projeli po ece Erdre, navštívili Saint Nazaire a továrnu Airbus. Obdivovali jsme klášter Saint Michel a navzdory dešti jsme si vychutnali prohlídku msta Saint Malo. V souasné dob se pipravujeme na návštvu francouzských student na jae roku V loském školním roce psobil na naší škole francouzský lektor Stephane Lourne. Spolupracovali jsme s esko-francouzským klubem v Ústí n.l. a v letošním roce jsme rozšíili spolupráci s Asociací pro frakonfonní studia a zapojili se do jejich projekt. Úspšn jsme se zúastnili ady soutží ve francouzštin, z nichž nejvýznamnjší byla celostátní soutž Objevování Julese Verna, kde naši studenti obsadili 4. místo a naše studentka Jana Podhorská pebrala cenu na slavnostní recepci v Praze pi píležitosti Dn frankofonie. Z Á K L A D Y S P O L EENSKÝCH VD Studenti se zúastují tchto exkurzí: správní budovy msta Dína, K-centrum, Úad práce, Parlament eské republiky apod. V rámci výbrového spoleensko-vdního semináe ve 4. roníku poádáme pravidelné exkurze do chránné dílny Jurta a k Okresnímu soudu v Dín. Spolupracujeme s adou dobrovolnických sdružení (ARNIKA), pomáháme organizovat nkteré dobrovolné sbírky ve mst. Pod patronací spolenosti lovk v tísni byl na 9

10 naší škole zízen filmový klub, který nkolikrát do roka poádá projekci rzných dokumentárních film, doplnnou o besedu s hostem. V Ý T V A R N Á V Ý C H O V A V celostátní soutži Krásné je žít, poádané Zdravotním ústavem v Jihlav, obsadili studenti F. Cmunt, M. Houdová, A. Kinterová, F. Štácha, a J. Šohaj ve svých kategoriích první ti místa. Videoklip tí z nich (F. Cmunta, M. Houdové a A. Kinterové) získal umístní v celostátním kole. V soutži Naše msto Dín obsadili první ti místa ve svých kategoriích B. Borkovcová, F. Navrkal, M. Pokorný, J. Jda, T. Kremlová, K. Bubnová, T. Barták, B. Kašková, M. Koláová. Již tradin jsme pivítali skupinu žák ze školy z Freitalu u Dráž an, s nimiž spolen pokraujeme v práci na projektu organizace TRINA - Trinacionální domov v Evrop region. Spolen jsme po dva dny vytváeli studie rostlin v botanické zahrad v Liberci, sestavovali esko- nmecký obrázkový slovníek výtvarných pojm, malovali na textil a zdobili trika. Zúastnili jsme se výtvarné akce Barevný týden v ZOO Dín, kde jsme modelovali, malovali a kreslili na téma Želvy ohrožený druh. Krom aspektu soutživosti je nutno podotknout, že jsme si odnesli i spoustu nových zajímavých poznatk o tomto ohroženém druhu. Žáci Holeková, V. Šonka a B. Altnerová obsadili v této soutži první ti místa. Bhem posledního týdne v záí reprezentovaly studentky I. Janouchová a P. Náhlíková naši školu na mezinárodním výtvarném soustední v Srbské Kamenici. Pod vedením nmeckého malíe K. Wattoly vytváely dívky práce v plenéru i interiéru, jejich malby jsou publikovány v katalogu prací mladých esko-nmeckých výtvarník. H U D E B N Í V Ý C H O V A Od školního roku psobí na škole dva soubory, pípravný se 40 leny a koncertní sbor s 37 leny. V loském školním roce náš sbor získal zlaté a stíbrné pásmo na Mezinárodní soutži pveckých sbor v Olomouci. Oba sbory pravideln vystupují na kulturních akcích poádaných mstem Dín (vánoní koncerty v divadle a zámecké kapli). Každý rok oba sbory poádají vlastní jarní koncert. V záí 2002 uskutenil pípravný sbor první ást výmnného projektu mezi eskými a maltskými studenty. Navštívil Maltu, kde koncertoval na nkolika školách. V kvtnu 2003 pivítal maltské studenty v Dín. Studenti se pravideln zúastují pvecké soutže Skivánek (sólový zpv).ve školním roce získal student Jan Chudoba první místo v okresním kole a postup do celostátního kola. Za nejvtší úspch považujeme 2. místo na celorepublikové soutži Dtská porta, které získaly studentky Hana Kadlecová, Tereza Holubcová a Jitka Dainová. Katedry HV, J, D a VV uskutenily se studenty tíd V7B a V8A v roce 2004 projekt s Výchovným ústavem v Kostomlatech pod Milešovkou. V rámci tohoto projektu studenti pipravili spolené divadelní pedstavení, kterým potšili v pedvánoním období dti v dínských školách. 10

11 Ve školním roce se koncertní sbor pipravuje na mezinárodní pehlídku pveckých sbor Mrazík, pípravný sbor se poprvé zúastní pvecké soutže v Chlumci. I N F O R M A T I K A A V Ý P OETNÍ TECHNIKA Moderní a perspektivní vyuovací pedmt se na naší škole vyuuje ve dvou uebnách, které se podailo bhem posledních tí let vybavit technikou, splující ta nejnáronjší kritéria. Mikrovlnné pipojení k internetu a využití dataprojektoru pi výuce je samozejmostí. Rovnž ve školní knihovn mají studenti k dispozici poítae. Ve volném ase si studenti mohou zdokonalovat své znalosti a dovednosti pi práci s výpoetní technikou a opakovat uivo pomocí výukových a zkoušecích program, mají pístup k encyklopedickým a pekladovým slovníkm v síti školy nebo získávat informace pomocí internetu. Pod patronací této pedmtové komise pracuje i školní televizní studio. Š K O L N Í T E L E V I Z E O S L O V U J Í C Í S T U D E N T Y ( D Á L E J E N Š T O S ) Náš tým už druhý rok pokrauje ve své aktivit. Je pravda, že v prvním pololetí se snížil poet veejných vysílání, ale urit narostla kvalita nových snímk. ŠTOS vytvoil fotomontáž s názvem Budeme si dlat legraci - Myslíme to upímn. Natoil do projektu EU, zastoupené spoleností (spolenost pro dialog vdy s umním), snímek Náš život. Tento projekt byl v Bruselu ocenn a ŠTOS byl požádán o práva na vysílání i v dalších evropských zemích. Martin Wenisch a Martin Pošta se na pozvání spolenosti zúastnili víkendového workshopu v eských Budjovicích, který se konal za úasti pedních filmových odborník. ŠTOS podal ve spolupráci s Unií rodi a vedením školy projekt s žádostí o dotaci na Krajský úad v rámci dotaního grantu pro mládež a práci s talentovanou mládeží, na jehož základ jsme získali finanní prostedky na novou techniku ve výši K. Zástupci ŠTOSu se prezentovali i starostovi msta Dín v rámci návštvy talentovaných student Gymnázia Dín na radnici. Starosta ing. Vladislav Raška obdržel jako dar DVD se všemi doposud natoenými snímky. eský rozhlas Sever odvysílal v rádiu obsáhlou reportáž o ŠTOSu. Karel Škopek navrhnul nové a mnohem modernjší logo ŠTOSu, které bylo poprvé užito pi vysílání na Akademii ŠTOS se úastnil se snímkem Jen Recese celorepublikové soutže Juniorfilm 2005 a vyhrál cenu za nejvtipnjší a nejhumornjší film (putovní cena Šaška ). Zatím nejvtší externí spoluprací s jiným subjektem (Technickými službami msta Dín a.s.) se stalo natáení snímku Zachrate m! aneb Kdo dív pijde, pracovn nazvaného Kelímek. Výsledkem byl humorný snímek s ekologickou tématikou. ŠTOS oplátkou za propjení techniky na natáení Kelímku natáí reportáž s názvem Den otevených dveí v Technických službách msta Dína. ŠTOS zajistil velmi dynamický, tém profesionální záznam Akademie 2005 a prezentoval se svými filmy na Akademii V dubnu 2005 Martin Pošta získal na Dtské filmové zahrad 2005 cenu za režii napí všemi kategoriemi za snímek Jen recese. ŠTOS vybojoval v krajském kole nejvyšší celorepublikové soutže amatérského filmu eský Lvíek 11

12 v Ústí nad Labem v kategorii školních film druhé a tetí místo s pímým postupem do celorepublikového kola v Ústí nad Orlicí. V celostátním kole pak ŠTOS získal tetí místo kategorii školních snímk. Práv tato soutž je nejvtším a nejprestižnjším kláním amatérských filma v eské republice. ŠTOS se zúastnil Mezinárodního festivalu školní a studentské filmové tvorby Ostravský koníek 2005 a vyhrál druhou cenu v kategorii let. Na televizi Lyra byl odvysílán blok snímk ŠTOSu prolínaný rozhovory s aktéry. Poad mohli diváci zhlédnout na kanálu televize Prima Snímky ŠTOSu byly prezentovány na tradiním plnoním vysílání v rámci Zámecké (Olešské) kramle Šéfredaktoi ŠTOSu (Martin Pošta a David Culek) poskytli interview do odborného magazínu VideoHobby, lánek o našem TV studiu vyšel v srpnovém ísle. TLESNÁ VÝCHOVA Tradin využíváme tí tlocvien (Sokol Riegrova, Východní nádraží a gymnázium). Zkušebn jsme v letošním roce pibrali i specializovanou gymnastickou tlocvinu v Riegrov ulici. Využíváme i dalších sportoviš (zimní stadion, plavecký areál a malý sál a posilovnu v hale BK Dín). Pokud je to možné, využíváme venkovních prostor v pilehlém parku u železniní trat a dále pak venkovní areál v prostorách ZŠ Vrchlického ob lokality hlavn za úelem výuky atletických disciplín. Pro studenty sekund, kvint a prvních roník vyššího gymnázia pravideln organizujeme lyžaské kurzy, kterých se loni zúastnila pevážná vtšina student. Využíváme nabídek zaízení v Pasekách nad Jizerou a ve Špindlerov Mlýn (Moravská Bouda). Pro studenty 3. roník a septim pipravujeme sportovní kurzy (turistický, vodácký, zamený na vysokohorskou turistiku). V prbhu celého školního roku se pravideln studenti naší školy úastní nkolika soutží v rzných vkových kategoriích (florbal, basketbal, volejbal, stolní tenis, pespolní bh a lehká atletika). Studenti mohou v prbhu roku využít naší tlocviny k volnoasovým aktivitám v odpoledních hodinách (minikopaná a volejbal). V letošním roce jsme uspoádali atletický sportovní den, který se velmi vydail. Pipravili jsme i jednodenní branný kurz, zamený na ochranu lovka za mimoádných situací. Na zajištní pomcek a sportovních poteb se podílí i Unie rodi pi Gymnáziu v Dín a další sponzoi. V loském školním roce dosáhli naši studenti mnoha zajímavých a cenných úspch. Mezi n patí vítzství mladších žáky v Poháru rozhlasu (lehká atletika) v okresním i krajském kole, dále pak dvata kategorie V zvítzila ve volejbale v okresním i krajském finále a vítzství v okrese si zopakovaly dívky i letos. Chlapci kat. V vyhráli v basketbale okresní finále a v kraji obsadili tetí místo, mladší chlapci obsadili 2. místo v okresním finále basketbalist. Letošní, zatím jen podzimní sezóna, byla také velmi úspšná. Chlapci obsadili 2. místo v okresním finále ve volejbale, dívky zvítzily v pespolním bhu v okresním finále a v krajském finále obsadili 2. místo a pouhý jediný bod je dlil od postupu do republikového finále. 12

13 Pijímací ízení Termíny a podmínky pijímacího ízení a) Pijímací ízení na osmileté gymnázium probhne Pijímací zkoušky musí absolvovat všichni uchazei o studium bez ohledu na pedchozí studijní výsledky. Zkouška obsahuje ti ásti: test z matematiky, test z eského jazyka a test z všeobecného pehledu. Úspšné zvládnutí každého testu je podmínkou složení pijímací zkoušky. b) Pijímací ízení na tyleté gymnázium se bude konat v pondlí Bez pijímacích zkoušek budou pijati žáci, kteí v obou pololetích 8. roníku a v 1. pololetí 9. roníku ZŠ byli klasifikováni maximáln temi chvalitebnými v pedmtech: eský jazyk, anglický nebo nmecký jazyk, djepis, obanská výchova, zempis, matematika, fyzika, biologie, chemie. Ostatní pedmty nebudou zohledovány. Bez pijímacích zkoušek budou pijati žáci, kteí v obou pololetích 8. roníku a v 1. pololetí 9. roníku ZŠ získali vyznamenání a zárove se v prbhu 8. roníku umístili v okresním kole vdomostních olympiád na prvním až tetím míst. Umístní je nutné doložit. Zkouška pro ostatní zájemce obsahuje ti ásti: test z matematiky, test z eského jazyka a test z všeobecného pehledu. Úspšné zvládnutí každého testu je podmínkou složení pijímací zkoušky. c) Výbrové ízení na dvojjazyné Gymnázium v Pirn se koná ve dnech 5. a formou písemného testu a ústního pohovoru. Pihlášky ke studiu v Pirn se pijímají do Adresujte je Gymnáziu v Dín. Do kolonky název a adresa školy pište: Gymnázium Fr. Schillera, Pirna. Pravidla pro vyplování pihlášky do 28. února 2006 podání pihlášky editeli ZŠ do 15. bezna 2006 editel ZŠ odešle pihlášky na gymnázium Používejte platné formuláe pihlášek na SŠ, které obdržíte na základní škole. V pihlášce je nutno vyplnit všechny kolonky. Uvádjte i pesné výsledky v soutžích a olympiádách (pouze okresní a vyšší kola, ne sportovní úspchy). NEVYŽADUJEME LÉKASKÉ POTVRZENÍ (posudkem odborníka však doložte dysfunkci, vetn míry postižení; toto potvrzení nesmí být starší než jeden rok). 13

14 V pípad student s cizí státní píslušností je nutné k pihlášce piložit doklad o trvalém pobytu v R. Pihlášku podepisuje jeden zákonný zástupce, s nímž bude škola komunikovat. Základní škola vypíše a potvrdí všechny známky a prmr za poslední ti pololetí docházky (s pesností na dv desetinná místa). Do kolonky schopnosti,vdomosti vždy uvádjte jazyky (A = anglický, N = nmecký, FR = francouzský, R = ruský), které chcete na gymnáziu studovat (u tyletého studia v poadí podle zájmu o jazyk, u víceletého studia pouze jeden). Používejte následující legendu: N1 resp. A1 jazyk, ve kterém žák již získal urité vzdlání do závorky uve te poet let A2 resp. N2, FR2 jazyk, který žák zane studovat od poátku Mžete zvolit i kombinaci dvou prvních jazyk (platí pro žáky základních škol s jazykovým zamením, pípadn žáky navštvující soukromou výuku). Zaazení do jazykové skupiny pak bude provedeno na základ organizaních možností školy, pípadn na základ rozazovacích test, které však již nebudou mít vliv na samotné pijetí. Všichni pihlášení budou pozváni písemn. Pijímací zkoušky Testy budou sestávat z rzných typ úloh, vetn úloh kreativních. Dodrženy budou všechny metodické zásady, jež zaruují vyváženost, pimenost vku žák a soulad s obsahem výuky na ZŠ. Charakteristika pijímacích zkoušek Test z všeobecného pehledu se zamuje na obecné dovednosti, schopnosti a znalosti, které žák bude v dalším studiu potebovat. Jde napíklad o schopnost íst s porozumním, rychle a správn se orientovat v textu, chápat souvislosti, pracovat s informacemi v textu, tabulkách i grafech, vyhodnocovat a porovnávat logické podmínky, jde i o dostatenou slovní zásobu, jisté kvantitativní schopnosti a další. Takto koncipovaný test tedy zjišuje základní znalosti studenta z pírodovdných (biologie, chemie, fyzika, zempis) a humanitních (djepis, obanská výchova) obor a jeho schopnost s danými poznatky dále pracovat. U žák z pátých tíd budeme zjišovat úrove uchaze v pírodovd a vlastivd. 14

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 Zlatá stezka 137, 383 01 Prachatice *****************************************************************************************************************************

Více

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Praha 2004 Autoi Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání VÚP Praha Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání zpracovali: Celková gesce pípravy

Více

Volitelné pedmty píloha ŠVP

Volitelné pedmty píloha ŠVP Volitelné pedmty píloha ŠVP strana 1 Gymnázium, Brno, t. Kpt. Jaroše 14, Volitelné pedmty - píloha ŠVP Systém volitelných pedmt na vyšším gymnáziu Systém volitelných pedmt na vyšším gymnáziu matematická

Více

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006 - 1 - Výroní zpráva o innosti Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4 za školní rok 2005/2006 Poet stran : 23 Poet píloh : - 1 - 2-1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, e-mail,

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1. Charakteristika školy Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy je škola v právní subjektivit, zízená od 1. 1. 1996 jako píspvková organizace msta Moravská Tebová. IO školy je

Více

Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005

Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005 Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005 1. Právní minimum pro editele knihoven Cílem projektu je zvýšit informovanost, resp. vzdlání editel veejných knihoven (obecní, mstské, event. krajské) s právní

Více

UNIVERZITA OBRANY. Fakulta ekonomiky a managementu. Fakulta vojenských technologií. Fakulta vojenského zdravotnictví. Centrum jazykové p ípravy

UNIVERZITA OBRANY. Fakulta ekonomiky a managementu. Fakulta vojenských technologií. Fakulta vojenského zdravotnictví. Centrum jazykové p ípravy UNIVERZITA OBRANY Univerzita obrany je jediná vojenská vysoká škola v eské republice, která zajišuje ípravu vojenských profesionál pro poteby Armády eské republiky (AR) a civilních odborník zejména ve

Více

Gymnázium, Most, SA 1530. Výroní zpráva za školní rok 2004/2005

Gymnázium, Most, SA 1530. Výroní zpráva za školní rok 2004/2005 GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM Gymnázium, Most, SA 153 Výroní zpráva za školní rok 24/25 MOTTO: Nech je cílem studia moudrost. J.A.Komenský PhDr. Jaroslav Neuhöfer

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/209/2013 Školní vzdělávací program pro nižší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP ZV Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

O b s a h : kap.i. Nadace LF. kap. II. Nadaní innost. kap.iii. Hospodaení nadace. kap.iv. Dárci a sponzoi

O b s a h : kap.i. Nadace LF. kap. II. Nadaní innost. kap.iii. Hospodaení nadace. kap.iv. Dárci a sponzoi O b s a h : kap.i. Nadace LF 1. Orgány nadace 2. Nadaní jmní 3. Správa prostedk NIF kap. II. Nadaní innost 1. Systém nadaní innosti 2. Nadaní program pro rok 2004 3. Poskytnuté nadaní píspvky: Literární

Více

SLUÁKOV VÝRONÍ ZPRÁVA 2004. Stedisko ekologické výchovy odboru životního prostedí Magistrátu msta Olomouce. Sdružení pro ekologickou výchovu

SLUÁKOV VÝRONÍ ZPRÁVA 2004. Stedisko ekologické výchovy odboru životního prostedí Magistrátu msta Olomouce. Sdružení pro ekologickou výchovu KONTAKT Korespondence: Stedisko ekologické výchovy OŽP Magistrátu msta Olomouce Horní námstí 1, 771 27 Olomouc Sídlo: Stedisko ekologické výchovy OŽP Magistrátu msta Olomouce Kateinská 8 (3. poschodí)

Více

Školní vzdělávací program. Motto: Porozumět člověku i přírodě

Školní vzdělávací program. Motto: Porozumět člověku i přírodě Školní vzdělávací program Motto: Porozumět člověku i přírodě Školní vzdělávací program byl upraven na základě výstupů projektu ESF: Název projektu: Věda na gymnáziu reg. č.: CZ.1.07/1.1.16/02.0129 doba

Více

GYMNÁZIUM DR. KARLA POLESNÉHO ZNOJMO, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 4. Školní vzdělávací program

GYMNÁZIUM DR. KARLA POLESNÉHO ZNOJMO, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 4. Školní vzdělávací program 1 GYMNÁZIUM DR. KARLA POLESNÉHO ZNOJMO, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 4 Školní vzdělávací program 2 Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 2.1. Velikost školy 2.2. Vybavení školy 2.3. Charakteristika

Více

Výroční zpráva školní rok 2012/2013

Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Gymnázium Děčín, příspěvková organizace Komenského náměstí 4, 405 02, Děčín I Výroční zpráva školní rok 202/203 V Děčíně 5. 0. 203 Základní údaje o škole GYMNÁZIUM DĚČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KOMENSKÉHO

Více

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu ŠKOLNÍ A KLASIFIKANÍ ÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Název školy lánek 1 Zizovatel: Ústecký kraj Poslání školy lánek 2 Vyšší odborná škola (dále jen VOŠ) poskytuje všeobecné a odborné vzdlání a praktickou pípravu

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium č. j.: G/A/379/07/0492

Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium č. j.: G/A/379/07/0492 Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium č. j.: G/A/379/07/0492 Připraveni na život aktualizované znění ČÁST A nižší

Více

Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/01.0010 GG OP VK Jihomoravského kraje.

Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/01.0010 GG OP VK Jihomoravského kraje. Mgr. Renata Kostlánová, kvten 2012 Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/01.0010 GG OP VK Jihomoravského kraje. 1 ÚVOD... 3 1. PRACOVNÍ NÁPL ŠKOLNÍHO SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA... 3 2. DEPISTÁŽNÍ - ZÁCHYTOVÁ

Více

Purkyňovo gymnázium Strážnice

Purkyňovo gymnázium Strážnice Ć. j.: PGS 717-B/2009 Purkyňovo gymnázium Strážnice Masarykova 379, 696 62 Strážnice OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1. Identifikační údaje Název: Osmileté vzdělávací studium Vzdělávací

Více

MOBILNÍ TELEFONY. Annette Jäpelt *

MOBILNÍ TELEFONY. Annette Jäpelt * MOBILNÍ TELEFONY Annette Jäpelt * ÚVOD Didaktický návrh, který zde pedstavujeme a který se týká mobilních telefon, je píspvkem k projektu LOSST-IN-MATH. Sestává se z porovnání rzných tarifních systém,

Více

Gymnázium prof. Jana Patočky Praha 1, Jindřišská 36 Školní vzdělávací program Vzdělání cesta ke svobodě

Gymnázium prof. Jana Patočky Praha 1, Jindřišská 36 Školní vzdělávací program Vzdělání cesta ke svobodě GPJP Gymnázium prof. Jana Patočky Praha 1, Jindřišská 36 Školní vzdělávací program Vzdělání cesta ke svobodě Platnost dokumentu od 1. 9. 2007 Ředitel školy: PaedDr. Michal Valek Obsah 1. Identifikační

Více

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno podle RVP ZV a RVP G) 1.2 Vzdělávací program: osmiletý 1.3 Studijní

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2015/2016 Zpracoval: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Schválil: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

GRAMATICKÝ PEHLED OBSAH

GRAMATICKÝ PEHLED OBSAH GRAMATICKÝ PEHLED OBSAH Pízvuk Výslovnost Pehled pravopisných pravidel Samohlásky Souhlásky Podstatná jména Rod podstatných jmen íslo podstatných jmen Životná a neživotná podstatná jména Pády a pádové

Více

I. Základní údaje o škole, školském za ízení

I. Základní údaje o škole, školském za ízení Výro ní zpráva st edních škol, vyšších odborných škol a školských za ízení za školní rok 2007/2008 (veškeré údaje uvád jte podle stavu k 31.8.2008, p ípadn po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více