JEDNA TÍDA 1.RONÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA (PRIMA)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JEDNA TÍDA 1.RONÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA (PRIMA)"

Transkript

1 I N F O R M A C E O Š K O L E JEDNA TÍDA 1.RONÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA (PRIMA) DV TÍDY 1.RONÍKU TYLETÉHO GYMNÁZIA Kód a název oboru : 7941 K 801 (401) GYMNÁZIUM, všeobecné zamení DEN OTEVENÝCH DVEÍ 10. LEDNA 2006 OD 16:00 DO 18:00 HOD. 1

2 GYMNÁZIUM KOMENSKÉHO NÁMSTÍ 340 / DÍN TEL: , FAX: INTERNET: Základní informace o škole Reálné gymnázium bylo v Dín založeno již v roce Dnešní gymnázium nabízí studium tyleté a osmileté. Víceleté studium, k nmuž se gymnázium pihlásilo ve školním roce 1990/91, se od školního roku 1995/96 zavedlo nadále jako osmileté. Jednotlivé roníky víceletého gymnázia se oznaují klasickými latinskými názvy nap. prima, sekunda, tercie,, oktáva. Podle nové zákonné úpravy student ukoní základní školní docházku absolvováním kvarty, po níž pokrauje ve studiu v kvint gymnázia (tento pedl ve studiu je provázen zmnou tídního uitele i vtšiny dalších pedagog). Podmínkou postupu do kvinty je vykonání pijímacích zkoušek, o jejichž podob rozhoduje editel školy, pípadn po dokonení základní školní docházky mže student pokraovat ve studiu na jiné stední škole, pokud splní podmínky pijímacího ízení. Gymnázium úspšn pipravuje studenty pedevším pro studium na VŠ (viz grafy na posledních stránkách almanachu). Po maturit na gymnáziu studenti nacházejí uplatnní v rzných oborech, což svdí o všestrannosti této školy. Škola využívá nabídky profesionálních agentur vydávajících srovnávací testy v rámci celé R. Jejich prostednictvím mohou studenti porovnat svou vdomostní a dovednostní úrove v rámci republiky. Škola je garantem pijímacího ízení pro bilinguální Gymnázium Fr.Schillera v Pirn Stravování student je zajištno v dobe vybavené jídeln v blízkosti školy. 2

3 Charakteristika školy Od primy nabízí gymnázium studium jednoho cizího jazyka, od tercie studium druhého cizího jazyka (anglitina, nmina, francouzština, ruština). V prbhu studia tercie a kvarty studenti zvládnou základy práce na poítai. V kvart absolvují studenti kurz základ latiny. V nižších tídách gymnázia žáci navštvují hudební i výtvarnou výchovu, od kvinty si estetickou výchovu volí. V pedposledním roníku gymnázia (tetí, septima) si studenti volí 2 dvouhodinové jednoleté semináe (viz tabulky). V posledním roníku gymnázia si studenti volí již 3 dvouhodinové semináe, které umožují hlubší pípravu v daném oboru a rozšíení studia nad rámec výuky povinných pedmt (viz tabulky). Podmínkou otevení semináe bude dostatený, tedy pro školu ekonomicky únosný poet zájemc. Studenti školy se pravideln zúastují ady soutží vypisovaných pro studenty SŠ (rzné druhy olympiád, SO, sportovní soutže, ). Do plánu školy pevn zaazujeme také odborné exkurze (literárn-historické, matematicko-fyzikální, pírodovdné, zempisné, výtvarné, ). Vybraní studenti podnikají kulturn poznávací zájezdy do ciziny (Švédsko, Francie, Nmecko, ecko, Malta). Souástí výuky je i úast na sportovních výcvikových kurzech v tuzemsku i zahranií (Chorvatsko, Slovensko, Švýcarsko) Vybraní studenti nebo tídy se mohou zúastnit i zahraniních výmnných stáží v Nmecku, Švédsku, ve Francii a v ecku. Každoron jeden týden skupina nminá absolvuje stáž v SRN. 3

4 Škola v rámci uebního plánu poádá i zimní lyžaské kurzy, které jsou pevnou a povinnou souástí plánu TV.. V prim studenti absolvují seznamovací výchovn vzdlávací kurz. Nezbytnou souástí školy je i výborn vybavená školní knihovna. Studenti gymnázia mají možnost využívat 50% slev pi návštvách divadla v Dín, vyuující eského jazyka a literatury organizují zájezdy do pražských divadel. Všem žákm je za velmi výhodnou cenu voln k dispozici velkokapacitní kopírka. Studenti mohou využívat služeb bufetu a dvou nápojových automat. Na škole probíhá program primární prevence sociáln patologických jev. Odbornou pomoc studentm poskytuje výchovný poradce. Studenti mohou anonymn využívat služeb školního psychologa. Škola je napojena na internet, který je pístupný v odpoledních hodinách všem studentm. Studenti mají možnost zpracovávat seminární práce na školních poítaích (vetn tisku). V poítaové uebn jsou studentm k dispozici výukové programy, které mohou žáci využívat pi procviování. Škola je pístupná tlesn postiženým studentm. BUDOVA GYMNÁZIA V SOUASNOSTI PROCHÁZÍ ROZSÁHLOU PESTAVBOU. V LETOŠNÍM ŠKOLNÍM ROCE SE STUDENTI DOKALI MODERNÍCH ŠATEN A NOVÉHO SOCIÁLNÍHO ZAÍZENÍ. V PROBÍHAJÍCÍ ETAP PROCHÁZÍ REKONSTRUKCÍ P DA, KDE VZNIKNOU NOVÉ MULTIMEDIÁLNÍ UEBNY A VÝTVARNÉ ATELIÉRY. 4

5 Úspchy v j ednotlivých pedmtech v posledním roce E S K Ý J A Z Y K Studenti školy se pravideln zúastují Olympiády v eském jazyku a dosahují skvlých výsledk. Školního kola se v 1. kategorii zúastnilo 27 student, nároné úkoly ve 2. kategorii úspšn ešilo dokonce 32 zájemc. Do okresního kola postoupily v 1. kategorii Karina Kapounová, Klára Cermonová a Jana Trnovská, ve 2. kategorii se s ostatními studenty okresu porovnali Kateina Steinová, Filip Štácha a Petr Tíletý. V krajském kole v 1. kategorii získala Karina Kapounová 1. místo a spolu s Petrem Tíletým z 2. kategorie reprezentovali úspšn Gymnázium i v celostátním mítku. Škola dává prostor i zájemcm o literaturu, uitelé eského jazyka zprostedkovávají studentm úast na nejrznjších literárních soutžích i odborných semináích. Ve škole pracuje Klub mladého diváka, se kterým studenti pravideln navštvují vybraná pražská divadla. Na základ dohody s Mstským divadlem v Dín mohou studenti využívat výrazné slevy na vybraná pedstavení. Ve tvrtém roníku je zájemcm o jazyk a literaturu každoron nabízen jako volitelný pedmt jazykov-literární seminá. Tradin výrazným poinem eštiná a student je poádání Akademie, která po dva veery vždy zaplní hledišt Mstského divadla. Studenti loského tetího a tvrtého roníku nastudovali vánoní pedstavení, kterým potšili dti ve vybraných mateských a základních školách nejen v Dín. Souástí výuky eského jazyka a literatury jsou v každém roníku exkurze do divadel, Národní galerie i míst literárnhistoricky zajímavých. Kabinet J úzce spolupracuje s výborn vybavenou školní knihovnou, neustále aktualizovaná videotéka kabinetu J umožuje promítání celé ady kvalitních filmových zpracování klasické a moderní literatury i vzdlávacích poad. V poítaové uebn je studentm k dispozici výukový program, který mohou žáci využívat pi procviování vybraných jazykových jev. M A T E M A T I K A Naše škola má pravidelné zastoupení i v Matematické olympiád. V kategorii B soutžili Petr Sýkora a Petr Tíletý, kteí postoupili do regionálního kola. Studenti nižších roník se pravideln úastní Pythagoriády, kde se každoron umísujeme mezi prvními v okresním kole. Žáci nižšího gymnázia se také úspšn zapojují do soutže Matematický klokan. V hodinách pipravujeme naše studenty na pijímací zkoušky na všechny druhy vysokých škol, kde musí prokázat znalost matematiky. Naše úspšnost a výsledky jsou velmi dobré. 5

6 F Y Z I K A Pro vyšší motivaci student o pírodní jevy, zvlášt pak pro studenty fyzikálního semináe 4. roník, jsme uskutenili nkolik akcí a exkurzí. Pro zaátek jsme zvolili využití následujících metod: PC modelace fyzikálních teorií a poznatk na CD (Planety slunení soustavy a noní obloha), scanneru v nov vybavené PC uebn, kamerového systému pi prezentaci historických a faktografických údaj z encyklopedie fyziky, vdy a techniky, nejnovjších objev v oblasti fyziky a techniky z asopis 21. století, 100+l, Zem a vesmír aj. publikací. Všechny fyzikální teorie a zákony nelze touto formou studentm prezentovat, je zcela nezbytné provádt nkteré experimenty v rámci laboratorních mení a pokus, z nichž nkteré jsou pedvádny i veejnosti v rámci Dne otevených dveí (sestavené optické pístroje - Galilev a Kellerv dalekohled, mikroskop, elektrický obvod klíek, elektromagnetická indukce zobrazující princip indukních tavících pecí, proudní tekutin, kouovod, vedení tepla cirkulace, výboje v plynech). S popularizací fyziky souvisí také neustálé nástnné a obrazové dokumentace v uebn fyziky, ale i v prostorách vestibulu, jejichž cílem je informovat o nejnovjších objevech a nejvtších osobnostech fyziky.velmi vyhledávaná je úast student na nkterých akcích organizovaných ve spolupráci s ostatními institucemi (Den otevených dveí VUT Praha a Dín, Den fyziky na MFF UK Praha, Vdecko-technická konference eská hlava, Rok fyziky, výroí A.Einsteina na PdF UJEP v Ústí nad Labem). Snaha zpístupnit fyziku a zajistit její vtší popularizaci u student nás vedla k tomu, že jsme zorganizovali úast student nižšího gymnázia (8. a 9. roníku) na fyzikáln korespondenním seminái s celokrajskou psobností, kde se na 3. míst v Ústeckém kraji umístil Petr Alt z 9. roníku, Martin Žák, Vít Pokorný a Jan Smitka obsadili 1. a 2. místo v kategorii 8. roník. Nejvtším ocenním pro nás, uitele fyziky, je úast student ve fyzikálních olympiádách, které jsou pedevším pro vyšší kategorie (3. a 4. roník) velmi asov nároné, vyžadují složité fyzikální postupy a matematická ešení. V kategorii 3. roník se na 1. míst v krajském kole umístil Petr Vlek, který postoupil do celostátního kola a který byl v rámci této pípravy vybrán na trnáctidenní celostátní soustední do Pece pod Snžkou. V kategoriii 2. roník obsadil Petr Tíletý 2. místo, Kateina Steinová a František Diennbier se stali úspšnými ešiteli. Nižší gymnázium zastupovali v krajském kole studenti Vít Pokorný a Jan Smitka se shodným umístním na míst v kategorii 8. roník, mezi úspšné ešitele patili Petr Alt a Jana Trnovská. V kategorii 7. roník Archimediáda jsme obsadili v okresní soutži 2. místo - Radim Hueber a 8. místo - Jií Demuth. B I O L O G I E Studenti se pravideln zapojují do biologických soutží ve všech kategoriích. Minulý školní rok jich bylo celkem 44. Všem zájemcm o biologické soutže poskytujeme konzultace, odborné vedení a literaturu. Naši studenti vybojovali velmi pkná umístní: kategorie D okresní kolo Vojtch Šonka 1.místo, Petr Bílek 3.místo, kategorie C okresní kolo Monika Koláová 1.místo, Daniela Rokosová 5.místo, kategorie B regionální kolo Martin Markoš 4.místo, Kateina Steinová 5.místo, kategorie A regionální kolo Michaela Stolínová 12.místo. Regionálního kola Ekologické olympiády 6

7 se zúastnilo v letošním roce 1 naše družstvo, které ve velké konkurenci dobe obstálo. Vynikajícího úspchu dosáhl tým naší školy (Jan Smitka, Petr Bílek, Vojtch Šonka), kterému se podailo vyhrát celostátní soutž vypisovanou Správou NP eské Švýcarsko. Za svoji poítaovou prezentaci o nakládání s odpady v Dín získali pro školu cenu generálního sponzora, poíta v hodnot K. Ve škole organizujeme adopci zvíat v ZOO Dín. Zajišujeme cyklus pednášek na téma sexuální výchova, protidrogová prevence, zdravovda. Pevnou souástí výuky jsou i rozšiující exkurze (nap. ZOO a Botanická zahrada v Liberci, Národní muzeum a Hrdlikovo muzeum Praha, eské stedohoí, NP eské Švýcarsko). V letošním školním roce opt nabízíme pro studenty 3. roník, kteí mají zájem o pírodovdné obory, volitelný seminá z biologie. Seminá je koncipován tak, aby rozšioval uivo jednotlivých biologických obor a nabízel praktické aplikace (mikroskopování, pokusy, pednášky, exkurze). Tento seminá je jedinenou píležitostí k píprav student pro studium na VŠ v oborech farmacie, medicíny, veterinárního lékaství a ekologie. Studenti mají možnost pokraovat ve zvoleném zamení i ve 4. roníku. Studenti tchto seminá pipravují bhem celého školního roku výukové prezentace a soutže s ekologickou a biologickou tématikou pro žáky nižšího stupn víceletého gymnázia. C H E M I E Studenti se pravideln zapojují do Chemické olympiády tém ve všech kategoriích. Domácí ást soutže vypracovalo v minulém školním roce 15 student. V okresním kole kategorie D obsadila Petra Reimerová 3.místo, Jana Trnovská 4. místo. V krajském kole kategorie C získal Jan Rokos 16. místo. Teoretická výuka pedmtu chemie je doplnna pravidelnými praktickými cvieními, která se konají v dobe vybavené chemické laboratoi. V letošním školním roce opt ve 3. roníku nabízíme studentm, kteí mají zájem o chemické obory, volitelný seminá z chemie. Seminá rozšiuje teoretickou výuku chemie na gymnáziu, ale hlavn se zamuje na konkrétní chemické aplikace (pokusy, metody stanovování látek, biochemické postupy, exkurze atd.). Seminá se pln zaleuje do koncepce pípravy student pro studium na VŠ chemických obor. Studenti mají možnost pokraovat ve zvoleném zamení i ve 4. roníku v rámci dalšího chemického semináe, ve kterém pevažuje teoretická píprava. Z E MPIS Naši studenti se každoron úspšn úastní Zempisné olympiády. Ve školním roce 2004/05 získala v okresním kole 3. místo v první kategorii (primy) Eva Ascová, 4. místo ve druhé kategorii (sekundy) Martina Floriánová a 2. místo ve tvrté kategorii (SŠ) Martin Surovák. Ob dívky se staly i úspšnými ešiteli krajského kola, Martin Surovák se ho bohužel nemohl zúastnit. Našim studentm také nabízíme v prbhu školního roku zempisné exkurze a pednášky. K nejzajímavjším patily geomorfologická exkurze Výstup na Ralsko a pednášky Strategický plán rozvoje msta Dína, Nepál nebo Jižní Amerika Aconcaqua. 7

8 DJEPIS Naše škola se poprvé zapojila do stedoškolské odborné innosti, a to práv v oboru historie a architektura. Student Adam Štch se svojí prací na téma Moderní architektura 1.poloviny 20.století na Dínsku uspl nejen v okresním kole, ale i v kole krajském a postoupil do celostátního kola konaného v Opav. Rovnž se nám podailo zopakovat úspch v djepisné olympiád pro žáky ZŠ, do níž se zapojují i žáci nižšího gymnázia. Náš žák Vítek Pokorný po pesvdivém vítzství v okresním kole postoupil do kola krajského. V rámci nižšího gymnázia se konají pravideln historické exkurze po našem regionu, na vyšším gymnáziu pracují djepisné semináe jak ve tvrtém roníku, tak nov i v roníku tetím. A N G L ITINA Každoron v lednu probíhá školní kolo olympiády v anglickém jazyce, jehož se letos zúastnilo 50 student ve tech kategoriích, což svdí o velkém zájmu. Nejlepšího výsledku tentokrát dosáhl student tídy V3A Martin Žák, který se v okresním kole umístil na prvním a v oblastním na tvrtém míst. V minulém školním roce katedra anglického jazyka uspoádala zájezdy na dv anglicky mluvená divadelní pedstavení Pygmalion a Kniha džunglí. V ervnu skupina 20 student odjela na týdenní poznávací zájezd do Velké Británie. Dv tídy (V2A a V5A) se zapojily do mezinárodního projektu etwinning spolupráce s litevskou školou. Studenti vypracovali a vzájemn si vymnili projekty zpracované moderní ICT technologií. Tída V5A za svj projekt o státních svátcích vyhrála tetí cenu v národní soutži a pro naši školu získala K, za kterou byla zakoupena technologie na ozvuení knihovny pro poádání videokonferencí a prezentací. Zájemci mohou zhlédnout informace o etwinningu i projekty obou škol na webové adrese: Nový školní rok zaal jazykovým projektem spolupráce s eckou školou (Katerini). Finanní prostedky škola obdržela od agentury Sokrates Comenius. V íjnu odletlo 29 student do ecka, aby tam zahájili první ást spolupráce na ecko eském projektu v anglickém jazyce (Z jižní do stední Evropy prostednictvím bájí a povstí). Formou rzných aktivit si studenti piblížili ecké báje a jejich hrdiny, navštívili místa spojená s eckou mytologií (Thessaloniki) a bhem pobytu v rodinách poznávali zvyklosti a životní styl ek. Školní filmový tým natoil vysoce hodnocenou prezentaci školy a msta. V rámci volitelného pedmtu ve tetím a tvrtém roníku studenty pipravujeme na zkoušky First Certificate. NMINA Naše škola byla ve školním roce 2004/2005 už poosmé vybrána MŠMT jako garant výbrového ízení pro studium na dvojnárodnostním a dvojjazyném Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirn. 8

9 V okresním kole Olympiády v nmeckém jazyce, na jejíž organizaci se podíleli i naši vyuující, se studentka Markéta Spváková ze tídy V5.A umístila ve III. kategorii, (stední školy), na druhém míst. Pro vybrané tídy druhého roníku byly uspoádány exkurze do Dráž an a studenti maturitního roníku již tradin absolvovali kulturn poznávací zájezd do Vídn. V rámci Sportovního klubu pi Gymnáziu Dín probhl týdenní jazykový pobyt v Nmecku, ve mst Koblenz. F R A N C O U Z Š T I N A Spolupráce se stední školou v Nantes úspšn pokrauje. V dubnu 2005 vyjelo 30 student naší školy již popáté navštívit své pátele v družební škole Lycée Monge. Krom tradiní prohlídky msta Nantes jsme se projeli po ece Erdre, navštívili Saint Nazaire a továrnu Airbus. Obdivovali jsme klášter Saint Michel a navzdory dešti jsme si vychutnali prohlídku msta Saint Malo. V souasné dob se pipravujeme na návštvu francouzských student na jae roku V loském školním roce psobil na naší škole francouzský lektor Stephane Lourne. Spolupracovali jsme s esko-francouzským klubem v Ústí n.l. a v letošním roce jsme rozšíili spolupráci s Asociací pro frakonfonní studia a zapojili se do jejich projekt. Úspšn jsme se zúastnili ady soutží ve francouzštin, z nichž nejvýznamnjší byla celostátní soutž Objevování Julese Verna, kde naši studenti obsadili 4. místo a naše studentka Jana Podhorská pebrala cenu na slavnostní recepci v Praze pi píležitosti Dn frankofonie. Spolupráce se stední školou v Nantes úspšn pokrauje. V dubnu 2005 vyjelo 30 student naší školy již popáté navštívit své pátele v družební škole Lycée Monge. Krom tradiní prohlídky msta Nantes jsme se projeli po ece Erdre, navštívili Saint Nazaire a továrnu Airbus. Obdivovali jsme klášter Saint Michel a navzdory dešti jsme si vychutnali prohlídku msta Saint Malo. V souasné dob se pipravujeme na návštvu francouzských student na jae roku V loském školním roce psobil na naší škole francouzský lektor Stephane Lourne. Spolupracovali jsme s esko-francouzským klubem v Ústí n.l. a v letošním roce jsme rozšíili spolupráci s Asociací pro frakonfonní studia a zapojili se do jejich projekt. Úspšn jsme se zúastnili ady soutží ve francouzštin, z nichž nejvýznamnjší byla celostátní soutž Objevování Julese Verna, kde naši studenti obsadili 4. místo a naše studentka Jana Podhorská pebrala cenu na slavnostní recepci v Praze pi píležitosti Dn frankofonie. Z Á K L A D Y S P O L EENSKÝCH VD Studenti se zúastují tchto exkurzí: správní budovy msta Dína, K-centrum, Úad práce, Parlament eské republiky apod. V rámci výbrového spoleensko-vdního semináe ve 4. roníku poádáme pravidelné exkurze do chránné dílny Jurta a k Okresnímu soudu v Dín. Spolupracujeme s adou dobrovolnických sdružení (ARNIKA), pomáháme organizovat nkteré dobrovolné sbírky ve mst. Pod patronací spolenosti lovk v tísni byl na 9

10 naší škole zízen filmový klub, který nkolikrát do roka poádá projekci rzných dokumentárních film, doplnnou o besedu s hostem. V Ý T V A R N Á V Ý C H O V A V celostátní soutži Krásné je žít, poádané Zdravotním ústavem v Jihlav, obsadili studenti F. Cmunt, M. Houdová, A. Kinterová, F. Štácha, a J. Šohaj ve svých kategoriích první ti místa. Videoklip tí z nich (F. Cmunta, M. Houdové a A. Kinterové) získal umístní v celostátním kole. V soutži Naše msto Dín obsadili první ti místa ve svých kategoriích B. Borkovcová, F. Navrkal, M. Pokorný, J. Jda, T. Kremlová, K. Bubnová, T. Barták, B. Kašková, M. Koláová. Již tradin jsme pivítali skupinu žák ze školy z Freitalu u Dráž an, s nimiž spolen pokraujeme v práci na projektu organizace TRINA - Trinacionální domov v Evrop region. Spolen jsme po dva dny vytváeli studie rostlin v botanické zahrad v Liberci, sestavovali esko- nmecký obrázkový slovníek výtvarných pojm, malovali na textil a zdobili trika. Zúastnili jsme se výtvarné akce Barevný týden v ZOO Dín, kde jsme modelovali, malovali a kreslili na téma Želvy ohrožený druh. Krom aspektu soutživosti je nutno podotknout, že jsme si odnesli i spoustu nových zajímavých poznatk o tomto ohroženém druhu. Žáci Holeková, V. Šonka a B. Altnerová obsadili v této soutži první ti místa. Bhem posledního týdne v záí reprezentovaly studentky I. Janouchová a P. Náhlíková naši školu na mezinárodním výtvarném soustední v Srbské Kamenici. Pod vedením nmeckého malíe K. Wattoly vytváely dívky práce v plenéru i interiéru, jejich malby jsou publikovány v katalogu prací mladých esko-nmeckých výtvarník. H U D E B N Í V Ý C H O V A Od školního roku psobí na škole dva soubory, pípravný se 40 leny a koncertní sbor s 37 leny. V loském školním roce náš sbor získal zlaté a stíbrné pásmo na Mezinárodní soutži pveckých sbor v Olomouci. Oba sbory pravideln vystupují na kulturních akcích poádaných mstem Dín (vánoní koncerty v divadle a zámecké kapli). Každý rok oba sbory poádají vlastní jarní koncert. V záí 2002 uskutenil pípravný sbor první ást výmnného projektu mezi eskými a maltskými studenty. Navštívil Maltu, kde koncertoval na nkolika školách. V kvtnu 2003 pivítal maltské studenty v Dín. Studenti se pravideln zúastují pvecké soutže Skivánek (sólový zpv).ve školním roce získal student Jan Chudoba první místo v okresním kole a postup do celostátního kola. Za nejvtší úspch považujeme 2. místo na celorepublikové soutži Dtská porta, které získaly studentky Hana Kadlecová, Tereza Holubcová a Jitka Dainová. Katedry HV, J, D a VV uskutenily se studenty tíd V7B a V8A v roce 2004 projekt s Výchovným ústavem v Kostomlatech pod Milešovkou. V rámci tohoto projektu studenti pipravili spolené divadelní pedstavení, kterým potšili v pedvánoním období dti v dínských školách. 10

11 Ve školním roce se koncertní sbor pipravuje na mezinárodní pehlídku pveckých sbor Mrazík, pípravný sbor se poprvé zúastní pvecké soutže v Chlumci. I N F O R M A T I K A A V Ý P OETNÍ TECHNIKA Moderní a perspektivní vyuovací pedmt se na naší škole vyuuje ve dvou uebnách, které se podailo bhem posledních tí let vybavit technikou, splující ta nejnáronjší kritéria. Mikrovlnné pipojení k internetu a využití dataprojektoru pi výuce je samozejmostí. Rovnž ve školní knihovn mají studenti k dispozici poítae. Ve volném ase si studenti mohou zdokonalovat své znalosti a dovednosti pi práci s výpoetní technikou a opakovat uivo pomocí výukových a zkoušecích program, mají pístup k encyklopedickým a pekladovým slovníkm v síti školy nebo získávat informace pomocí internetu. Pod patronací této pedmtové komise pracuje i školní televizní studio. Š K O L N Í T E L E V I Z E O S L O V U J Í C Í S T U D E N T Y ( D Á L E J E N Š T O S ) Náš tým už druhý rok pokrauje ve své aktivit. Je pravda, že v prvním pololetí se snížil poet veejných vysílání, ale urit narostla kvalita nových snímk. ŠTOS vytvoil fotomontáž s názvem Budeme si dlat legraci - Myslíme to upímn. Natoil do projektu EU, zastoupené spoleností (spolenost pro dialog vdy s umním), snímek Náš život. Tento projekt byl v Bruselu ocenn a ŠTOS byl požádán o práva na vysílání i v dalších evropských zemích. Martin Wenisch a Martin Pošta se na pozvání spolenosti zúastnili víkendového workshopu v eských Budjovicích, který se konal za úasti pedních filmových odborník. ŠTOS podal ve spolupráci s Unií rodi a vedením školy projekt s žádostí o dotaci na Krajský úad v rámci dotaního grantu pro mládež a práci s talentovanou mládeží, na jehož základ jsme získali finanní prostedky na novou techniku ve výši K. Zástupci ŠTOSu se prezentovali i starostovi msta Dín v rámci návštvy talentovaných student Gymnázia Dín na radnici. Starosta ing. Vladislav Raška obdržel jako dar DVD se všemi doposud natoenými snímky. eský rozhlas Sever odvysílal v rádiu obsáhlou reportáž o ŠTOSu. Karel Škopek navrhnul nové a mnohem modernjší logo ŠTOSu, které bylo poprvé užito pi vysílání na Akademii ŠTOS se úastnil se snímkem Jen Recese celorepublikové soutže Juniorfilm 2005 a vyhrál cenu za nejvtipnjší a nejhumornjší film (putovní cena Šaška ). Zatím nejvtší externí spoluprací s jiným subjektem (Technickými službami msta Dín a.s.) se stalo natáení snímku Zachrate m! aneb Kdo dív pijde, pracovn nazvaného Kelímek. Výsledkem byl humorný snímek s ekologickou tématikou. ŠTOS oplátkou za propjení techniky na natáení Kelímku natáí reportáž s názvem Den otevených dveí v Technických službách msta Dína. ŠTOS zajistil velmi dynamický, tém profesionální záznam Akademie 2005 a prezentoval se svými filmy na Akademii V dubnu 2005 Martin Pošta získal na Dtské filmové zahrad 2005 cenu za režii napí všemi kategoriemi za snímek Jen recese. ŠTOS vybojoval v krajském kole nejvyšší celorepublikové soutže amatérského filmu eský Lvíek 11

12 v Ústí nad Labem v kategorii školních film druhé a tetí místo s pímým postupem do celorepublikového kola v Ústí nad Orlicí. V celostátním kole pak ŠTOS získal tetí místo kategorii školních snímk. Práv tato soutž je nejvtším a nejprestižnjším kláním amatérských filma v eské republice. ŠTOS se zúastnil Mezinárodního festivalu školní a studentské filmové tvorby Ostravský koníek 2005 a vyhrál druhou cenu v kategorii let. Na televizi Lyra byl odvysílán blok snímk ŠTOSu prolínaný rozhovory s aktéry. Poad mohli diváci zhlédnout na kanálu televize Prima Snímky ŠTOSu byly prezentovány na tradiním plnoním vysílání v rámci Zámecké (Olešské) kramle Šéfredaktoi ŠTOSu (Martin Pošta a David Culek) poskytli interview do odborného magazínu VideoHobby, lánek o našem TV studiu vyšel v srpnovém ísle. TLESNÁ VÝCHOVA Tradin využíváme tí tlocvien (Sokol Riegrova, Východní nádraží a gymnázium). Zkušebn jsme v letošním roce pibrali i specializovanou gymnastickou tlocvinu v Riegrov ulici. Využíváme i dalších sportoviš (zimní stadion, plavecký areál a malý sál a posilovnu v hale BK Dín). Pokud je to možné, využíváme venkovních prostor v pilehlém parku u železniní trat a dále pak venkovní areál v prostorách ZŠ Vrchlického ob lokality hlavn za úelem výuky atletických disciplín. Pro studenty sekund, kvint a prvních roník vyššího gymnázia pravideln organizujeme lyžaské kurzy, kterých se loni zúastnila pevážná vtšina student. Využíváme nabídek zaízení v Pasekách nad Jizerou a ve Špindlerov Mlýn (Moravská Bouda). Pro studenty 3. roník a septim pipravujeme sportovní kurzy (turistický, vodácký, zamený na vysokohorskou turistiku). V prbhu celého školního roku se pravideln studenti naší školy úastní nkolika soutží v rzných vkových kategoriích (florbal, basketbal, volejbal, stolní tenis, pespolní bh a lehká atletika). Studenti mohou v prbhu roku využít naší tlocviny k volnoasovým aktivitám v odpoledních hodinách (minikopaná a volejbal). V letošním roce jsme uspoádali atletický sportovní den, který se velmi vydail. Pipravili jsme i jednodenní branný kurz, zamený na ochranu lovka za mimoádných situací. Na zajištní pomcek a sportovních poteb se podílí i Unie rodi pi Gymnáziu v Dín a další sponzoi. V loském školním roce dosáhli naši studenti mnoha zajímavých a cenných úspch. Mezi n patí vítzství mladších žáky v Poháru rozhlasu (lehká atletika) v okresním i krajském kole, dále pak dvata kategorie V zvítzila ve volejbale v okresním i krajském finále a vítzství v okrese si zopakovaly dívky i letos. Chlapci kat. V vyhráli v basketbale okresní finále a v kraji obsadili tetí místo, mladší chlapci obsadili 2. místo v okresním finále basketbalist. Letošní, zatím jen podzimní sezóna, byla také velmi úspšná. Chlapci obsadili 2. místo v okresním finále ve volejbale, dívky zvítzily v pespolním bhu v okresním finále a v krajském finále obsadili 2. místo a pouhý jediný bod je dlil od postupu do republikového finále. 12

13 Pijímací ízení Termíny a podmínky pijímacího ízení a) Pijímací ízení na osmileté gymnázium probhne Pijímací zkoušky musí absolvovat všichni uchazei o studium bez ohledu na pedchozí studijní výsledky. Zkouška obsahuje ti ásti: test z matematiky, test z eského jazyka a test z všeobecného pehledu. Úspšné zvládnutí každého testu je podmínkou složení pijímací zkoušky. b) Pijímací ízení na tyleté gymnázium se bude konat v pondlí Bez pijímacích zkoušek budou pijati žáci, kteí v obou pololetích 8. roníku a v 1. pololetí 9. roníku ZŠ byli klasifikováni maximáln temi chvalitebnými v pedmtech: eský jazyk, anglický nebo nmecký jazyk, djepis, obanská výchova, zempis, matematika, fyzika, biologie, chemie. Ostatní pedmty nebudou zohledovány. Bez pijímacích zkoušek budou pijati žáci, kteí v obou pololetích 8. roníku a v 1. pololetí 9. roníku ZŠ získali vyznamenání a zárove se v prbhu 8. roníku umístili v okresním kole vdomostních olympiád na prvním až tetím míst. Umístní je nutné doložit. Zkouška pro ostatní zájemce obsahuje ti ásti: test z matematiky, test z eského jazyka a test z všeobecného pehledu. Úspšné zvládnutí každého testu je podmínkou složení pijímací zkoušky. c) Výbrové ízení na dvojjazyné Gymnázium v Pirn se koná ve dnech 5. a formou písemného testu a ústního pohovoru. Pihlášky ke studiu v Pirn se pijímají do Adresujte je Gymnáziu v Dín. Do kolonky název a adresa školy pište: Gymnázium Fr. Schillera, Pirna. Pravidla pro vyplování pihlášky do 28. února 2006 podání pihlášky editeli ZŠ do 15. bezna 2006 editel ZŠ odešle pihlášky na gymnázium Používejte platné formuláe pihlášek na SŠ, které obdržíte na základní škole. V pihlášce je nutno vyplnit všechny kolonky. Uvádjte i pesné výsledky v soutžích a olympiádách (pouze okresní a vyšší kola, ne sportovní úspchy). NEVYŽADUJEME LÉKASKÉ POTVRZENÍ (posudkem odborníka však doložte dysfunkci, vetn míry postižení; toto potvrzení nesmí být starší než jeden rok). 13

14 V pípad student s cizí státní píslušností je nutné k pihlášce piložit doklad o trvalém pobytu v R. Pihlášku podepisuje jeden zákonný zástupce, s nímž bude škola komunikovat. Základní škola vypíše a potvrdí všechny známky a prmr za poslední ti pololetí docházky (s pesností na dv desetinná místa). Do kolonky schopnosti,vdomosti vždy uvádjte jazyky (A = anglický, N = nmecký, FR = francouzský, R = ruský), které chcete na gymnáziu studovat (u tyletého studia v poadí podle zájmu o jazyk, u víceletého studia pouze jeden). Používejte následující legendu: N1 resp. A1 jazyk, ve kterém žák již získal urité vzdlání do závorky uve te poet let A2 resp. N2, FR2 jazyk, který žák zane studovat od poátku Mžete zvolit i kombinaci dvou prvních jazyk (platí pro žáky základních škol s jazykovým zamením, pípadn žáky navštvující soukromou výuku). Zaazení do jazykové skupiny pak bude provedeno na základ organizaních možností školy, pípadn na základ rozazovacích test, které však již nebudou mít vliv na samotné pijetí. Všichni pihlášení budou pozváni písemn. Pijímací zkoušky Testy budou sestávat z rzných typ úloh, vetn úloh kreativních. Dodrženy budou všechny metodické zásady, jež zaruují vyváženost, pimenost vku žák a soulad s obsahem výuky na ZŠ. Charakteristika pijímacích zkoušek Test z všeobecného pehledu se zamuje na obecné dovednosti, schopnosti a znalosti, které žák bude v dalším studiu potebovat. Jde napíklad o schopnost íst s porozumním, rychle a správn se orientovat v textu, chápat souvislosti, pracovat s informacemi v textu, tabulkách i grafech, vyhodnocovat a porovnávat logické podmínky, jde i o dostatenou slovní zásobu, jisté kvantitativní schopnosti a další. Takto koncipovaný test tedy zjišuje základní znalosti studenta z pírodovdných (biologie, chemie, fyzika, zempis) a humanitních (djepis, obanská výchova) obor a jeho schopnost s danými poznatky dále pracovat. U žák z pátých tíd budeme zjišovat úrove uchaze v pírodovd a vlastivd. 14

Tematický plán uiva z eského jazyka pro 6. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice

Tematický plán uiva z eského jazyka pro 6. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice Tematický plán uiva z eského jazyka pro 6. roník na školní rok 2011 2012 Mluvnice Msíc: Záí Uivo: Jazyk a jeho útvary Náeí a nadnáení útvary Spisovný jazyk Jazykové píruky Zvuková stránka jazyka Hláskosloví

Více

Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 7. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice

Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 7. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 7. roník na školní rok 2011 2012 Mluvnice Msíc: Záí Opakování 6. roníku Tvarosloví Co už umíme z tvarosloví Zájmeno jenž Zptná vazba: písemná práce:

Více

Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 8. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice

Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 8. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 8. roník na školní rok 2011 2012 Msíc: Záí Mluvnice Úvod do uiva Opakování uiva 7. roníku Obohacování slovní zásoby Nauka o tvoení slov Zptná vazba:

Více

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Nmecký jazyk

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Nmecký jazyk Nmecký jazyk 130 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Nmecký jazyk 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2009-2010

Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2009-2010 Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2009-2010 Msíc: Záí Uivo: Shrnutí a opakování uiva z 5.roníku Pirozená ísla íselná osa, porovnávání, zaokrouhlování, operace s nimi, pevody,

Více

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14 Školní vzdlávací program Osmileté všeobecné studium Školní vzdlávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno

Více

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté studium s matematickou profilací

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté studium s matematickou profilací Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14 Školní vzdlávací program Osmileté studium s matematickou profilací Školní vzdlávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ STUDIUM S MATEMATICKOU

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

Výroní zpráva o škole

Výroní zpráva o škole o škole za školní rok 2004/2005 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5, 120 00 PRAHA 2 Telefon 224 262 286, 224 261 173 Záznamník

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci,výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2007/2008 Management školy

Více

STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ

STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ PRO ŽÁKY SE ZBYTKY SLUCHU Jedním z aktuálních problém vzdlávání neslyšících 1 dtí u nás je problém zvládnutí eštiny. Zatímco eština mluvená

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor školy: 600 100 677

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 Úvod Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis. 1 SOUBOR ÚDAJ O ŠKOLE 1. Pesný název školy

Více

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Ruský jazyk

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Ruský jazyk Ruský jazyk 223 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Ruský jazyk 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové asové a organizaní vymezení pedmtu

Více

Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika 1. Aktivizaní metody ve výuce : píruka moderního pedagoga / Tomáš Kotrba, Lubor Lacina ; [ilustrace Hana Šefrová] Brno : Barrister & Principal, 2011 -- 185 s. :. --

Více

maturitní témata pro školní rok 2011/2012

maturitní témata pro školní rok 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary maturitní témata pro školní rok 2011/2012 Bydlení eská republika Cestování Další anglicky

Více

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list

Více

Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4. Výroní zpráva Školní rok 2004/2005

Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4. Výroní zpráva Školní rok 2004/2005 Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4 Výroní zpráva Školní rok 2004/2005 V Dín 26.9. 2005 Základní údaje o škole GYMNÁZIUM, DÍN I, KOMENSKÉHO NÁMSTÍ 4, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE Zizovatelem školy je Krajský

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení : íjen 2007 1. VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY: V prbhu školního roku 2006/7 došlo k pepracování VP s pvodním

Více

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA A) Mluvnice 1 - Obecné poučení o jazyce a abeceda a písmo b jak se lidé dorozumívají, funkce řeči c rozlišení prostředků mluveného a psaného projevu 2 - Zvuková stránka jazyka a slabiky a slabikování b

Více

ijímací ízení ve šk. roce 2011/2012.

ijímací ízení ve šk. roce 2011/2012. Stední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Kosinova 4, 772 00 Olomouc,tel.: 585 220 663, fax: 585 223 576, ssto@kosinka.com ijímací ízení ve šk. roce 2011/2012. Pro školní rok 2012/2013 budeme

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

16. Výtvarná výchova

16. Výtvarná výchova 16. Výtvarná výchova 505 Vzdlávací oblast: Umní a kultura Vzdlávací obor: Výtvarná výchova Vyuovací pedmt: Výtvarná výchova 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2005

VÝRONÍ ZPRÁVA. o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2005 VÝRONÍ ZPRÁVA o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2005 Brno, kvten 2006 1 1. Úvod - Rašínova vysoká škola s. r. o., IO: 26275619; - RaVŠ; - Hudcova 78, 612 00 Brno, kraj Jihomoravský; - tel.:

Více

21. - 25. ervna 2004 Sportovní turistický kurz pro studenty 3. A a 7. AV

21. - 25. ervna 2004 Sportovní turistický kurz pro studenty 3. A a 7. AV 21. - 25. ervna 2004 Sportovní turistický kurz pro studenty 3. A a 7. AV 22. 6. 2004 V Praze probhlo vyhodnocení celostátní soutže Mládí a vdní 2004. Osmilenný tým z kvarty se svým multimediálním projektem

Více

Plán práce na rok 2005

Plán práce na rok 2005 Hvzdárna v Úpici Plán práce na rok 2005 Hlavní úkoly: 1. Pednášky pro veejnost, exkurze, praktická pozorování na hvzdárn i mimo hvzdárnu, pedávání informací široké veejnosti. 3. Práce s mládeží - astronomické

Více

Volitelné pedmty píloha ŠVP

Volitelné pedmty píloha ŠVP Volitelné pedmty píloha ŠVP strana 1 Gymnázium, Brno, t. Kpt. Jaroše 14, Volitelné pedmty - píloha ŠVP Systém volitelných pedmt na vyšším gymnáziu Systém volitelných pedmt na vyšším gymnáziu matematická

Více

G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y

G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y PLÁN PRÁCE na školní rok 2007/2008... PaedDr. Milan Báa editel školy SVITAVY záí 2007 1. Základní informace o škole Adresa : Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

!" # $ % % & ' ( " % ) * +, -. / 01 2

! # $ % % & ' (  % ) * +, -. / 01 2 !" # $ % % & ' ( " % ) * $ % %!# $ % % +, -. / 01 2 + 3 4 * " 53$ % % Mgr. Josef Žáek, editel školy Ing. Jan Grünwald, pedseda Rady školy 1 " + Název školy: Mstská stední odborná škola, Klobouky u Brna,

Více

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy Kostelní nám. 2, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor: 600 100 677 Zizovatel:

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.)

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu anglický jazyk pro 1. stupe: 3. roník Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, rozumí jednoduchým pokynm a vtám, adekvátn na n reaguje pochopí

Více

Výroní zpráva o innosti školy

Výroní zpráva o innosti školy Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2004/2005 1. Název školy: Tyršova základní škola, Praha 5 Jinonice, U Tyršovy školy 1/430 Poslední zaazení do sít škol: 1.9.2003 2. Zizovatel: ÚM Praha 5,

Více

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989 ŽIVOTOPIS 1. Kontaktní údaje: Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz 2. Píjmení Lupa 3. Jméno Miroslav 4. Datum narození 2. kv*tna 1971 5. Národnost eská

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled ČJL-9-1-01 Žák odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji - 9.r.

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

16.9. Zástupci školy pivítali 40 pedagogických pracovník z celé eské republiky, úastník vzdlávací exkurze Toulavý autobus.

16.9. Zástupci školy pivítali 40 pedagogických pracovník z celé eské republiky, úastník vzdlávací exkurze Toulavý autobus. Pehled akcí ve školním roce 2009/2010 Záí 2009 Nový školní rok 2009/2010 byl zahájen 1. záí slavnostním shromáždním za úasti senátora Mgr. Tomáše Úlehly a všech starost spádových obcí. Tídní uitelé pivítali

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941 eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice Identifikátor školy: 650 058 941 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Plán práce školy ve školním roce 2005/2006 Schváleno na pedagogické rad dne 1. 9. 2005 Mgr. Jaroslava Skácelíková editelka školy Schze

Více

Zamstnanci školy (stav k 1. 9. 2009) Olšanská Jaroslava PaedDr. editelka Polách Pavel Mgr. zástupce editelky

Zamstnanci školy (stav k 1. 9. 2009) Olšanská Jaroslava PaedDr. editelka Polách Pavel Mgr. zástupce editelky Vážení rodie, pedkládáme Vám íjnový zpravodaj Základní školy v Újezd u Brna. Ve školním roce 2009/2010 se na naší škole v prvním až tetím a v šestém až osmém roníku vyuuje podle Školního vzdlávacího programu

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Mnozí z Vás jste nedávno dle svých pedstav oslavili nástup nového tisíciletí a páli jste si navzájem vše nejlepší do nového roku i let píštích. To samé Vám peji i já

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském Projekt APVS Cílem projektu APVS - Akademie peshraniního vzdlávání zamstnanc samosprávy je vytvoení nové a prohloubení stávající spolupráce slovenských a eských samosprávných celk v oblasti vzdlávání,

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku Sbor dobrovolných hasi Pustkovec, 708 00 Ostrava-Pustkovec Soutž O putovní pohár starostky mstského obvodu Pustkovec v požárním útoku zaazena do Extraligy R v požárním útoku Moravskoslezského poháru v

Více

Základní škola Mikulov, Valtická 3

Základní škola Mikulov, Valtická 3 Základní škola Mikulov, Valtická 3 Výroní zpráva o innosti základní školy ve škol. roce 2006/2007 a) Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Mikulov, Valtická 3 Sídlo: Valtická 3, Mikulov Zizovatel

Více

Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010

Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010 Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010 V Brn 2005 1 1. ÚVOD Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy (dále RaVŠ) je zpracován na základ ustanovení 42 odst.

Více

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické Doba, kdy rodie trvale peují o malé dti jim asto pináší sociální izolaci, ztrátu jistoty a dvry ve vlastní schopnosti. Chceme nabídnout rodinám komunitní prostedí s možností setkávání, spolupráce, vzdlávání,

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 10/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1.Vyjadřuje se v běžných komunikačních situacích, neskáče do řeči a naslouchá,

Více

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo Jazykové vyučování 6. ročník Učivo Úvod o českém jazyce Rozvrstvení národního jazyka. Nářečí. Obecná čeština. Jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka Spisovná a nespisovná výslovnost. Základní větné

Více

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci v jednotlivých předmětech a seminářích

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci v jednotlivých předmětech a seminářích Pravidla pro hodnocení a klasifikaci v jednotlivých předmětech a seminářích Povinností žáka je napsat seminární práci nejpozději ve 3.ročníku (septima) v semináři (dle zájmu žáka). Práce bude ohodnocena

Více

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky ŠKOLNÍ KNIHOVNY Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

Gymnázium, Praha 9, eskolipská 373. Školní vzdlávací program pro základní vzdlávání na nižším stupni víceletého gymnázia

Gymnázium, Praha 9, eskolipská 373. Školní vzdlávací program pro základní vzdlávání na nižším stupni víceletého gymnázia Gymnázium, Praha 9, eskolipská 373 Školní vzdlávací program pro základní vzdlávání na nižším stupni víceletého gymnázia 1 Obsah 1. IDENTIFIKANÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 Velikost školy...

Více

Na této škole uím osm let. Líbí se mi tu, každá škola má své klady a zápory a tady jsou spíš ty klady.

Na této škole uím osm let. Líbí se mi tu, každá škola má své klady a zápory a tady jsou spíš ty klady. !" #$% & '()*+,, $,-./! -0 To nejlepší nakonec Ve školním roce 2007/2008 jsme mli v plánu vydat tyi ísla Realisty. Ti ísla jste již mli možnost si peíst a te držíte v rukou letos tvrté a poslední íslo

Více

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Ministerstvo školství a tlovýchovy eské republiky Tématický plán Obor: Informaní technologie Pedmt: Ekonomika Vyuující: Ing. Danuše Savková 2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Téma tématický celek

Více

Výbr z nových knih 4/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 4/2011 pedagogika Výbr z nových knih 4/2011 pedagogika 1. Efektivní vzdlávání zamstnanc / Josef Vodák, Alžbeta Kucharíková ; peklad Dagmar Krtiková Praha : Grada Publishing, 2011 -- 237 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3651-8

Více

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004 Stední prmyslová škola stavební, Opava, Mírová 3 Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004 Mírová 3, 746 66 OPAVA tel.: 553 627 960, fax: 553 627 952 / 105 e-mail: info@spsopava.cz www.spsopava.cz

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova

Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova Spolen a kvalitn r.. CZ.1.07/1.4.00/21.1559 to je název projektu, který zaíná realizovat od 1. bezna 2011 ZŠ Tyršova 913 ve Frenštát pod Radhoštm. Projekt byl schválen v

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně scény z filmu či ukázky z knih, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování,; - popisuje ústně i písemně umělecké dílo, výrobek,

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDLÁVÁNÍ Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit Ve školním roce 2011/2012

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007 ZÁVRENÁ ZPRÁVA 1. Struná informace Název projektu: Strategic Spatial Planning and Sustainable Environment (Stra.S.S.E.) ešitel:katedra geoinformatiky Pírodovdecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 4/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

GRAMATICKÝ PEHLED OBSAH

GRAMATICKÝ PEHLED OBSAH GRAMATICKÝ PEHLED OBSAH Pízvuk Výslovnost Pehled pravopisných pravidel Samohlásky Souhlásky Podstatná jména Rod podstatných jmen íslo podstatných jmen Životná a neživotná podstatná jména Pády a pádové

Více

Výroní zpráva za rok 2003

Výroní zpráva za rok 2003 Výroní zpráva za rok 2003 Základní údaje: Název organizace: Lorm Spolenost pro hluchoslepé Právní forma: obanské sdružení Sídlo: Zborovská 62, 150 00 Praha 5 IO: 45246068 DI: 005-45246068/ CZ45246068 Bankovní

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Opt uplynul rok a my se zde scházíme na Valné hromad, abychom zhodnotili innost našeho sboru za rok 2001. Díve mi však dovolte, abych Vám do nového roku popál vše nejlepší,

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

Výbr z nových knih 9/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 9/2011 pedagogika Výbr z nových knih 9/2011 pedagogika 1. Cviení na míi pro celou rodinu / Hana Janošková, Marta Muchová Brno : Computer Press, 2011 -- 120 s. :. -- eština. ISBN 978-80-251-3173-2 (brož.) Sign.: II 108723V1

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2012/2013 Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateská škola Jana Pavla II. Hradec Králové Orlické nábeží 356/1 500 03 Hradec Králové 3 Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2012/2013

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Tak jsme se opt po roce sešli na Výroní valné hromad, pežili jsme svátky vánoní i oslavy Silvestra bez vtší úhony na zdraví a tak mi dovolte, abych vám popál do tohoto

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

1. eský jazyk a literatura

1. eský jazyk a literatura 1. eský jazyk a literatura 27 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková Vzdlávací obor: eský jazyk a literatura Vyuovací pedmt: eský jazyk a literatura 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové

Více