Školní vzdělávací program Základní školy Votice, Pražská 235

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program Základní školy Votice, Pražská 235"

Transkript

1 a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk a literatura tvoří součást vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace (společně s Cizím jazykem a Dalším cizím jazykem). Vyučovací předmět Český jazyk a literatura má komplexní charakter, ale pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační a slohové výchovy, Jazykové výchovy a Literární výchovy. Ve výuce se však vzdělávací obsah jednotlivých složek vzájemně prolíná. Vyučovací předmět Český jazyk a literatura na druhém stupni ZŠ navazuje svým vzdělávacím obsahem na vyučovací předmět Český jazyk a literatura na prvním stupni ZŠ. V Komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst s porozuměním, kultivovaně psát, mluvit, vyjadřovat vlastní názory a rozhodovat se na základě přečteného nebo slyšeného textu různého typu vztahujícího se k různým adresátům a situacím, analyzovat jej a kriticky posoudit jeho obsah. Ve vyšších ročnících se žáci učí také posuzovat formální stránku textu a jeho výstavbu. V Jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého jazyka,poznávají bohatost českého jazyka a jeho slovní zásoby, učí se rozlišovat jeho další formy. Osvojení podstatných poznatků ze systému českého jazyka vede v jazykové výchově žáky k přesnému a logickému myšlení, které je základním předpokladem jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování.při rozvoji potřebných znalostí a dovedností se uplatňují a prohlubují i jejich obecné intelektové dovednosti, např. dovednosti porovnávat různé jevy, jejich shody a odlišnosti, třídit je podle určitých hledisek a dospívat k zobecnění. V Literární výchově se žáci seznamují prostřednictvím četby se základními literárními druhy a žánry, učí se vnímat jejich specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora a formulovat vlastní názory o přečteném díle.učí se rozlišovat hodnotnou literaturu od literatury konzumní a manipulační a tříbit svůj čtenářský vkus. Žáci získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky i schopnosti tvořivé recepce, interpretace a produkce literárního textu. Postupně dospívají k takovým poznatkům a prožitkům, které mohou pozitivně ovlivnit jejich životní postoje a mravní hodnoty a obohatit jejich duševní život. Na druhém stupni ZŠ je vyučovací předmět Český jazyk a literatura zastoupen v 6. a 9. ročníku čtyřmi vyučovacími hodinami týdně, v 7.a 8. ročníku pěti vyučovacími hodinami týdně, celkově tedy v ročníku osmnácti hodinami týdně. 45

2 Výchovné a vzdělávací postupy, které v daném předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí žáka Na úrovni předmětu Český jazyk a literatura jsou pro utváření a rozvíjení těchto klíčových kompetencí využívány následující postupy: Kompetence k učení učíme žáky znát a používat různé textové zdroje (učebnice,encyklopedie,slovníky,časopisy atd.) vedeme žáky k samostatnému získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s jazykovými a literárními prameny vedeme žáky k účasti v různých soutěžích a olympiádách individuálním přístupem k žákům zvyšujeme jejich šanci prožít úspěch použitím zábavných metod učení (křížovky,rébusy, soutěže apod.) vytváříme pozitivní vztah žáka k učení Kompetence k řešení problémů učíme žáky vnímat, rozpoznat a pochopit různé problémové situace ve škole i mimo ni a s využitím vlastního úsudku získaného na základě různých příkladů a zkušeností(např. z četby literárního díla nebo odborného textu) najít způsob řešení problémů u žáků uvědoměle rozvíjíme a podporujeme snahu samostatně řešit problémy a užívat při řešení problémů logické postupy při studiu různých textů či mluvených projevů vedeme žáky ke kritickému hodnocení a myšlení, k obhajobě svého vlastního názoru a uvědomění si vlastní zodpovědnosti za svá rozhodnutí a výsledky svého konání Kompetence komunikativní vedeme žáky k souvislému a kultivovanému ústnímu projevu nabízíme žákům příležitost využívat informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a kultivovanou komunikaci s okolím učíme žáky porozumět různým typům textů a záznamů, běžně používaným gestům, zvukům a jiným informačním a komunikačním prostředkům a tvořivě je využívat ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění vedeme žáky k využívání získaných komunikativních dovedností k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi učíme žáky v mluveném i písemném projevu formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory v logickém sledu, výstižně, souvisle a kultivovaně učíme žáky naslouchat promluvám druhých lidí, porozumět jim,vhodně na ně reagovat,účinně se zapojovat do diskuse, obhajovat svůj názor a vhodně argumentovat vedeme žáky k vnímání a postupnému osvojování jazyka jako bohatého mnohotvárného prostředku k získávání a předávání informací,jako prostředku k vyjádření svých potřeb a prožitků,ke sdělování svých názorů 46

3 Kompetence sociální a personální vedeme žáky ke kooperativní činnosti ve výuce-práce ve skupinách, ve dvojicích nabízíme žákům příležitost přispívat k diskusi ve skupině i k debatě celé třídy vyjádřit se tak k daným úkolům a problémům a tím je nenásilně navádíme k vytváření příjemné atmosféry v týmu vedeme žáky k posuzování sebe sama i druhých,podporujeme jeho sebedůvěru kladným hodnocením jejich dílčích osobních úspěchů tak, aby žáci dosáhli pocitu sebeuspokojení a sebeúcty při vystupování ve třídě a na veřejnosti nabízíme žákům příležitost k získání sebedůvěry a vedeme je tak k pochopení kultivovaného projevu jako prostředku k prosazení sebe sama četbou a studiem literárních děl vedeme žáky k uměleckému prožívání slovesného uměleckého díla a k rozvíjení emocionálního a estetického cítění Kompetence občanské vedeme žáky k respektování druhých lidí, k vážení si jejich vnitřních hodnot, k odmítání útlaku a násilí (např.při posuzování různých typů jednání a chování různých literárních postav, charakteristice či popisu různých osob) vytváříme podmínky pro respektování a ocenění tradic národa a jeho kulturního a historického dědictví,zejména literárního navozujeme vytváření smyslu pro kulturu a tvořivost a uvědoměle rozvíjíme pozitivní postoj k uměleckým dílům literárním a ostatním vedeme žáky k chápání českého jazyka jako svébytného historického jevu, v němž se odráží historický a kulturní vývoj národa, a tedy jako důležitého sjednocujícího činitele národního společenství a jako důležitého a nezbytného nástroje celoživotního vzdělávání u žáků rozvíjíme pozitivní vztah k mateřskému jazyku a vytváříme podmínky k pochopení jazyka jako potencionálního zdroje pro rozvoj osobního i kulturního bohatství vedeme žáky k individuálnímu prožívání slovesného uměleckého díla, ke sdílení čtenářských zážitků a tím k rozvíjení pozitivního vztahu k literatuře i k dalším druhům umění založených na uměleckém textu a k rozvíjení emocionálního a estetického vnímání Kompetence pracovní vedeme žáky k bezpečnému a efektivnímu používání různých pomůcek a vybavení ve třídě,k dodržování vymezených pravidel a plnění povinností a závazků vytváříme podmínky k ochraně zdravého prostředí, kulturních a společenských hodnot vedeme k objektivnímu sebehodnocení a posouzení s reálnými možnostmi při profesní orientaci 47

4 ročník: I. Komunikační a slohová výchova Zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním Na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev Správně sedí, drží psací náčiní, má správný sklon sešitu Dodržuje hygienu zraku Správně zachází s grafickým materiálem Zvládá základní techniky mluveného projevu Převypráví jednoduchý děj Přípravné cviky pro uvolňování ruky k psaní Kresebné cviky velkých tvarů Prosba, poděkování, omluva, blahopřání, vyprávění, pohádka VDO Občanská společnost škola dem. vztahy ve škole Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti Reaguje na pokyny učitele V krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči Píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky, kontroluje vlastní písemný projev Pracuje s jednoduchým literárním textem Naučí se jednoduché říkanky, rozpočítávadla a básničky Úhledně, přehledně a čitelně píše Poslech lit. textů Přednes říkadel,krátkých básní Správné tvary písmen a číslic Spojování písmen, slabik a slov Interpunkce, znaménka Převádí slova a věty z podoby mluvené do polohy psané Dodržuje správné pořadí písmen a úplnost slova 48

5 ročník: I. Komunikační a slohová výchova Seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh Převypráví jednoduchý příběh podle obrázků Příběhy pro děti, pohádky EV Lidské aktivity a problémy životního prostředí 49

6 ročník: I. Jazyková výchova Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, čtení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky Sluchově rozliší hlásky Vyslovuje samohlásky, souhlásky, slabiky, slova Poznává písmena abecedy ve vztahu jim odpovídajícím hláskám Správně artikuluje a moduluje souvislou řeč, srozumitelně mluví Plynule spojuje slabiky a slova Umí rozlišit nadpis, řádek, článek Uvědoměle čte slovo, větu, krátký text Věta, slovo slabika, hláska Písmeno malé, velké tištěné, psané Tečka, otazník, vykřičník, pomlčka, dvojtečka 50

7 ročník: I. Literární výchova Čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku Správně čte slabiky, uvědoměle čte snadná slova a krátké věty Hlasitě čte dané texty Přednáší říkadla, krátké básně pro děti Poslouchá literární text pro děti Rozpočítávadla, hádanky, říkadla, přísloví, pohádky, povídky ze života dětí, loutkové a maňáskové divadlo, Slabikář MDV Interpretace vztahu mezi mediálním sdělením a reality fakta a fikce Vyjadřuje své pocity z předčteného textu Snaží se převyprávět čtený (poslouchaný) text Vyjádří své pocity z přečteného textu Všímá si ilustrace literárních děl pro děti Rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění Poznává postavy pohádek, hodnotí vlastnosti postav Rozlišuje dobro a zlo 51

8 Komunikační a slohová výchova Porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti ročník: II. Reaguje na pokyny učitele Porozumí jednoduchému ústnímu a písemnému zadání úkolu OSV(OR) Rozvoj schopností poznávání cvičení smyslového vnímání a soustředění Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru Dodržuje kulturu mluveného projevu a gramatickou správnost Zvládá základní komunikační žánry Pozdrav, oslovení, omluva, prosba OSV (SR) - Komunikace Volí vhodné verbální a nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situací Dodržuje komunikační pravidla Umí se vyjadřovat jednoduchými nonverbálními prostředky Zahájení a ukončení dialogu Mimika, gesta Na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev Vyjadřuje ústně svojí zkušenost Zvládne krátký souvislý mluvený projev Převypráví jednoduchý děj Děj, zákl. vypravování, jednoduchý popis 52

9 Komunikační a slohová výchova Píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky, kontroluje vlastní písemný projev ročník: II. Úhledně, přehledně a čitelně píše Dodržuje sklon písma Písmena a číslice píše v přirozené velikosti Správně spojuje písmena a slabiky Píše jednoduchý text Správné tvary písmen a číslic Spojování písmen, slabik a slov Interpunkce, znaménka Převádí slova a věty z podoby mluvené do polohy psané Dodržuje správné pořadí písmen a úplnost slova Seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh Převypráví jednoduchý příběh podle obrázků Rozpozná posloupnost příběhu Příběhy pro děti, pohádky, povídky 53

10 Jazyková výchova Porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná ročník: II. Rozlišuje nadřazenost a podřazenost slov Rozlišuje slova opačného významu a slova významem souřadná Slovo nadřazené, podřazené, souřadné a opačného významu Rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky Odůvodňuje správně píše i/y po tvrdých a měkkých souhláskách, dě,tě,ně, ú/ů bě,pě,vě,mě mimo morfologický šev Sestavuje slova ve věty Rozlišuje věty podle postoje mluvčího Odlišuje a zdůvodňuje druhy vět Píše věty s náležitými znaménky Rozlišuje samohlásky, souhlásky, dvojhlásky Správně píše ú/ů ve slovech Určí ve slabice slabikotvorné r/l Chápe význam slabiky pro dělení slov Správně píše i/y po tvrdých a měkkých souhláskách Dodržuje správnou výslovnost a psaní skupin Věta, druhy vět Tvrdé měkké souhlásky, slabikotvorné r/l Slova, slabiky, ú/ů Skupiny dě,tě,ně,bě,pě,vě,mě 54

11 Jazyková výchova Píše velká písmena na začátku věty a typických případech vlastních jmen osob,zvířat a místních pojmenování ročník: II. Rozlišuje obecná a vlastní jména Velká malá písmena Na začátku věty píše velké písmeno Spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami Rozliší větu jednoduchou a souvětí Graficky znázorní větu Věta jednoduchá, souvětí Grafická podoba věty 55

12 Literární výchova Čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku ročník: II. Plynule čte jednoduché věty Užívá správný slovní přízvuk Uplatňuje přirozenou intonaci Čte s porozuměním Rozpočítávadla, hádanky, říkadla, přísloví, pohádky, povídky ze života dětí, loutkové a maňáskové divadlo Vyjadřuje své pocity z předčteného textu Rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění Vypravuje povídky a pohádky o dětech Zdramatizuje jednoduchý příběh Vyjádří své pocity z přečteného textu Všímá si ilustrace literárních děl Povídá si nad literárním textem (knihou) Seznamuje se s knihami, doporučuje knihu spolužákům Seznamuje se základy literatury Verš, báseň, próza, divadlo, ilustrace, ilustrátor MKV Lidské vztahy 56

13 Komunikační a slohová výchova Plynule čte s porozuměním ročník: III. Plynule čte souvětí a věty Hlasité a tiché čtení Člení text Dodržuje větný přízvuk Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost Dbá na správnou výslovnost Recitace básní a úryvků z prózy Volí vhodné verbální a nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situací Dodržuje komunikační pravidla Umí se vyjadřovat nonverbálními prostředky Zahájení a ukončení dialogu, mimika, gesta OSV(SR) Mezilidské vztahy Na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev Vyjadřuje ústně svojí zkušenost Zvládne krátký souvislý mluvený projev Převypráví jednoduchý děj Otázky, odpovědi, reprodukce textu, vypravování, popis, osnova textu VMEGS Evropa a svět nás zajímá 57

14 Komunikační a slohová výchova Píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky, kontroluje vlastní písemný projev ročník: III. Upevňuje správné tvary písmen a číslic Odstraňuje individuální nedostatky Kontroluje vlastní písemný projev Píše čitelně, úhledně a přiměřeně hbitě Správné tvary písmen a číslic Spojování písmen, slabik a slov Interpunkce, znaménka Převádí slova a věty z podoby mluvené do polohy psané Dodržuje správné pořadí písmen a úplnost slova Seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh Píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení Převypráví příběh podle obrázků Rozpozná posloupnost příběhu Chápe četbu jako zdroj informací o světě i o sobě Vyjadřuje se v jednoduchých formách psaného projevu Pohádky, povídky, příběhy pro děti, pověsti místní (regionální) Dopis, podací lístek,poštovní poukázka, SMS zprávy 58

15 Jazyková výchova Porovnává a třídí slova podle zobecněného významu děj, věc, okolnost,vlastnost Rozlišuje slovní druhy v základním tvaru ročník: III. Rozezná slova podle významu Poznává a rozlišuje slovní druhy Druhy slov Ohebné a neohebné slovní druhy Opakování vlastních jmen Užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves Spojuje věty do souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy Skloňuje podstatná jména Určuje pády podstatných jmen Určuje větu jednoduchou a souvětí Užívá grafickou podobu věty Užívá vhodné spojky v souvětích Věta jednoduchá, souvětí 59

16 ročník: III. Odůvodňuje a píše správně i/y po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech Rozlišuje předponu, příponu, kořen slov Pamětně zvládne vyjmenovaná slova a použije v textu Zvládá pravopis i/y po obojetných souhláskách Stavba slova Vyjmenovaná slova 60

17 Literární výchova Čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku Vyjadřuje své pocity z předčteného textu Rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění Pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností ročník: III. Plynule čte věty Užívá správný slovní přízvuk Uplatňuje přirozenou intonaci Čte s porozuměním Upevňuje čtenářské dovednosti a návyky Vypravuje povídky a pohádky o dětech Zdramatizuje jedn. příběh Vyjádří své pocity z přečteného textu Všímá si ilustrace literárních děl Správně vybírá daný text Povídá si nad literárním textem (knihou) Seznamuje se s knihami, doporučuje je spolužákům Sezn. se základy literatury Zná některé dětské ilustrátory Líčí atmosféru příběhu Vyj. své postoje ke knize Hledá podstatu příběhu a jeho smysl Charakterizuje literární postavy Hlasité a tiché čtení Umělecké, populární a naukové texty Verš, báseň, próza, divadlo, ilustrace, ilustrátor 61

18 Komunikační a slohová výchova Čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas ročník: IV. Zdokonaluje se ve čtení Čte s porozuměním potichu i nahlas Čte umělecké a populárně naučné texty Odlišuje verše od prózy Umělecké a naučné texty MKV Kulturní diference - Vztahy mezi kulturami, předsudky, jedinečnost každého člověka Rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatná informace zaznamenává Zdokonaluje se v práci s textem Reprodukuje obsah textu Využívá poznatků z četby v dalších školních činnostech Vyhledává informace v učebnicích, v dětských encyklopediích VMEGS Objevujeme Evropu a svět - Styl života dětí v jiných zemích, zvyky a tradice národů Evropy Posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení Reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení Rozpozná úplnost či neúplnost textu Vyhledá a zaznamená důležité informace z textu 62

19 a zapamatuje si z něj podstatná fakta Komunikační a slohová výchova Vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku Školní vzdělávací program Základní školy Votice, Pražská 235 ročník: IV. Umí výstižně a stručně Telefonování, zprávy, dialog OSV(SR) - Komunikace telefonovat Zanechá vzkaz na záznamníku Volí náležitou intonaci,přízvuk, pausy a tempo podle svého komunikačního záměru Rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační situace Píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry Sestaví osnovu vyprávění a Používá správný přízvuk slovní i větný Správně frázuje Rozliší slova spisovná a nespisovná a použije správně Dodržuje následnost dějových složek Správně zahájí a ukončí daný text Sestaví osnovu Vytvoří nadpis Slova spisovná, nespisovná Vypravování, popis, formy společenského styku VDO Občan, občanská společnost a stát Občan odpovědný člen společnosti MDV Stavba mediálních sdělení 63

20 na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti Školní vzdělávací program Základní školy Votice, Pražská 235 Člení text na odstavce Jazyková výchova Porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova více významová ročník: IV. Zkoumá různé podoby slova Slova stejného, podobného, opačného významu, slova citově zabarvená MKV Etnický původ, odlišnosti Rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku Určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu Rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary Vyhledává základní Poznává kořen a rozlišuje části příponové, předponové a koncovky Rozlišuje předpony a předložky Určuje slovní druhy Skloňuje podstatná jména Určuje infinitiv Časuje slovesa Rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary Určuje podmět a přísudek Seznámí se se shodou podmětu s přísudkem 64 Stavba slov Druhy slov Vzory podstatných jmen Slova spisovná, nespisovná Podmět, přísudek

21 skladební dvojici Školní vzdělávací program Základní školy Votice, Pražská 235 Jazyková výchova Odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí ročník: IV. Rozlišuje větu jednoduchou a Věta jednoduchá a souvětí souvětí Užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje Spojuje věty v souvětí spojovacími výrazy Píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách Uvědoměle používá i/y po obojetných souhláskách u vyjmenovaných i příbuzných slov Vyjmenovaná a příbuzná slova 65

22 Literární výchova Vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je ročník: IV. Vyjádří své pocity z přečteného textu Všímá si ilustrace literárních děl Správný výběr knih VDO Základní principy a hodnoty dem. politického systému Volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma Rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů Správně vybírá daný text Vytvoří vlastní literární text Všímá si rozdílů zpracování textu krásné literatury a literatury umělecko-naučné Verše, říkanky, jednoduché povídky, hádanky Umělecko- naučná literatura EV - Ekosystémy VMEGS Jsme Evropané Při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy Používá jednoduché literární pojmy Báseň, rým, verš, sloka, nadpis, pohádka, povídka, dobrodružný román, odstavec 66

23 ročník: V. Komunikační a slohová výchova Čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Čte s porozuměním potichu i nahlas Čte umělecké a populárně naučné texty Odlišuje verše od prózy Umělecké a naučné texty Rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatná informace zaznamenává Reprodukuje obsah textu Využívá poznatků z četby v dalších školních činnostech Vyhledává informace v učebnicích, v dětských encyklopediích MDV Tvorba mediálních sdělení Posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení eprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a Rozpozná úplnost či neúplnost textu Vyhledá a zaznamená důležité 67

24 zapamatuje si z něj podstatná fakta Školní vzdělávací program Základní školy Votice, Pražská 235 informace z textu ročník: V. Komunikační a slohová výchova Píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry Sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti Dodržuje následnost dějových složek Správně zahájí a ukončí daný text Používá národní (mateřský) jazyk jako nejdůležitější prostředek dorozumívání Sestaví osnovu, odlišuje tvrzení od mínění Vytvoří nadpis Člení textu na odstavce Popíše předmět, děj, pracovní postup, napíše dopis Osvojování jazyka jako nástroje dorozumívání Vytváření vztahu k jazyku Vypravování, popis, dopis, pracovní postup OSV(SR) Kooperace a kompetice Respektování druhého MDV Stavba mediálních sdělení - Kritické myšlení a vnímání mediálních sdělení - Vnímání autora mediálních sdělení Rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě Snaží se pochopit smysl reklamy Rozliší realitu od fikce Rozhovor, polemika 68

25 ročník: V. Jazyková výchova Rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku Určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu Poznává kořen a rozlišuje části příponové, předponové a koncovky Doplňuje předpony podle smyslu Užívá správné koncovky Určuje souhláskové skupiny na styku předpony, nebo přípony a kořene Osvojuje si slovní druhy, mluvnické kategorie podstatných jmen,sloves, druhy přídavných jmen Seznamuje se s druhy zájmen, číslovek Předpony s-, z-, vz- Zdvojené souhlásky Přídavná jména odvozená od jmen zakončených na s/-ský, -ští Základní význam předpon Slovní druhy a jejich určování Mluvnické kategorie podstatných jmen Přídavná jména tvrdá, měkká, přivlastňovací (určování i/y) Rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary Vyhledává základní skladební dvojici a Osvojuje si spisovnou výslovnost a pravopis souhláskových skupin Určuje podmět a přísudek Osvojí si shodu podmětu s přísudkem 69 Spisovný jazyk Podmět vyjádřený i nevyjádřený, několikanásobný Přísudek

26 v neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty Školní vzdělávací program Základní školy Votice, Pražská 235 ročník: V. Jazyková výchova Odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí Užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje Píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách Rozlišuje větu jednoduchou a souvětí Spojuje věty v souvětí spojovacími výrazy Uvědoměle používá i/y po obojetných souhláskách u vyjmenovaných i příbuzných slov Věta jednoduchá, souvětí, větný vzorec Podmět, přísudek Vztahy mezi jednotlivými větnými členy Spojky mezi větami, psaní čárek mezi větami Vyjmenovaná slova 70

27 ˇ ročník: V. Literární výchova Vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je Z reprodukovaného textu rozliší podstatné a nepodstatné Najde hlavní myšlenku literárního díla Správný výběr knih VDO Občanská společnost a škola Formy spolupráce Volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma Rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů Čte z časopisů určených dětem a reprodukuje text Hodnotí postoje literárních postav Porovnává různé typy divadelních představení Vytvoří vlastní literární text Všímá si rozdílů zpracování textu krásné literatury a literatury umělecko-naučné Porovnává ilustrace různých výtvarníků Poezie, básnická přirovnání, próza, lyrika, epika, bajka Umělecko naučná literatura Krásná literatura MKV Princip sociálního smíru a solidarity Sociokulturní rozdíly MKV Kulturní diference Odstranění předsudků vůči etnickým skupinám Při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární Používá jednoduché literární pojmy Divadlo komické, tragické, film kreslený, loutkový, hraný Kulturní život regionu 71

28 Jazyková výchova rozlišuje spisovný jazyk,nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a VI.ročník rozliší spis.jazyk,nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití vymezí pojem jazyk definuje pojmy národní jazyk, mateřský jazyk zdůvodní použití určitých jazykových prostředků z různých vrstev národního jazyka při tvorbě vhodných jazykových projevů odliší a porovná na základě jazykové normy spisovné a nespisovné jazykové projevy vzhledem k dané komunikační situaci seznámí se s Pravidly českého pravopisu, Slovníkem spisovné češtiny,dalšími slovníky a jazykovými příručkami vyhledává a ověřuje pravopis a význam slova, jeho stylové Obecné poučení o jazyce Čeština (jazyk národní, jazyk mateřský) > Rozvrstvení národního jazyka(spisovné a nespisovné útvary) Jazyková norma a kodifikace Jazykové příručky OSV SR ( Poznávání lidí) SR (Komunikace) Multikultur.v.- Multikulturalita -Kulturní diference OSV- OR (Rozvoj schopností poznávání) 72

29 příručkami Jazyková výchova spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova Školní vzdělávací program Základní školy Votice, Pražská 235 určení nebo citové zabarvení vyhledá jazyk. Poučky a aplikuje je na vybraných příkladech VI.ročník správně spisovně vyslovuje seznámí se s dělením hlásek na znělé a neznělé a vysvětlí spodobu znělosti správně vyslovuje slova se souhláskovými skupinami a zdvojenými souhláskami posoudí odlišnost psané a mluvené podoby slov rozliší hlavní a vedlejší přízvuk slova, seznámí se s příklonkami využívá rozmanitých funkčních prostředků mluvené řeči přečte věty s náležitou melodií, vhodným tempem a pauzami Zvuková stránka jazyka Hláskosloví Spisovná a nespisovná výslovnost Modulace souvislé řeči (přízvuk slovní a větný) Intonace a členění souvislé řeči (pauzy, frázování) OSV- SR (Komunikace) OR ( Rozvoj schopností poznávání) 73

30 Jazyková výchova rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a souvětí 74 VI.ročník vyhledá a označí ve větě základní větné členy, základní skladební dvojici rozlišuje přísudek slovesný,jmenný se sponou a jmenný určí, jakým slovním druhem je vyjádřen podmět rozezná větu s nevyjádřeným podmětem rozpozná několikanásobný podmět seznámí se s rozvíjejícími větnými členy (přívlastek,předmět a příslovečné určení) vyhledává skladební dvojice učí se znázorňovat graficky stavbu věty jednoduché spojuje věty vhodnými spojovacími výrazy rozlišuje větu jednoduchou a souvětí Skladba Základní větné členy Rozvíjející větné členy Věta jednoduchá Souvětí (určování VH a VV, spojování vět spojovacími výrazy) Interpunkce v souvětí

31 Jazyková výchova VI.ročník v písemném projevu zvládá pravopis lexikální,slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí objasní a aplikuje pravidla psaní i/y ve shodě podmětu s přísudkem (i několikanásobným) procvičuje interpunkci ve větě jednoduché a souvětí v písemném projevu zvládá pravopis lexikální,slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí píše pravopisně správně slova se zdvojenými souhláskami a se skupinami bě/bje, vě/vje, pě,mě/mně osvojí si základní význam předpon s-, z-, vz- vysvětlí významový rozdíl slov lišících se předponami píše správně slova s předponami s-,z-, vz- používá správně předložky s a z píše správně i/y po obojetných souhláskách Pravopis Zdvojené souhlásky Skupiny bě/bje,vě/vje,pě Skupiny mě/mně Předpony s-, z-, vz- Předložky s a z Vyjmenovaná slova 75

32 Jazyková výchova správně třídí slovní druhy,tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci 76 VI.ročník vyhledává v textu a určuje slovní druhy rozpozná a určí druhy podstatných jmen,přídavných jmen,zájmen a číslovek a správně je skloňuje (u přídavných jmen ještě stupňuje) rozliší jména obecná a vlastní určuje vybrané mluvnické kategorie jednotlivých ohebných slovních druhů tvoří spisovné tvary slov a vědomě je používá ve vhodné komunikační situaci Tvarosloví Slovní druhy Druhy podstatných jmen (konkrétní, abstraktní, hromadná a látková, obecná a vlastní) Jména osobní a místní Druhy přídavných jmen (tvrdá, měkká, přivlastňovací) Jmenné tvary přídavných jmen Stupňování přídavných jmen (2. a 3. stupeň přídavných jmen) Druhy zájmen Zájmeno já Zájmena ten, náš, on, ona, ono Zájmena můj, tvůj, svůj, její Číslovky, druhy číslovek Skloňování číslovek základních Slovesa (tvary podmiňovacího způsobu přítomného a minulého)

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně scény z filmu či ukázky z knih, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování,; - popisuje ústně i písemně umělecké dílo, výrobek,

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Český jazyk a literatura 3. období 7. ročník Český jazyk pro 7.ročník ZŠ a sekundu víceletého gymnázia (Fraus 2004) Pracovní sešit pro 7.ročník ZŠ a sekundu

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 1. 9. ročník 1. ročník 9 hodin týdně 2. a 3. ročník 10

Více

ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník)

ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník) ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce Českého jazyka v 2. období žáci opakují a prohlubují své znalosti z 1. období. V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura 5. Učební osnovy 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Obor: Předmět: Charakteristika předmětu český jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor se realizuje v předmětu

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura jsou

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy . Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas - rozlišuje podstatné

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - zvládá techniku čtení s porozuměním - reaguje na otázky - vyjadřuje se vlastními slovy, tvoří jednoduché věty - vyvozuje a upevňuje si hygienické a pracovní návyky - rozvijí se grafomotoricky

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu.

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu. vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti 29 3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání

Více

2. stupeň Český jazyk

2. stupeň Český jazyk 2. stupeň Český jazyk Ročník Výstupy Učivo Průřezová témata VI. JAZYKOVÁ VÝCHOVA rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Hlavní kompetence Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník JAZYKOVÁ VÝCHOVA KOMPETENCE K UČENÍ Využívá znalostí

Více

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník 1.JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ IX. TVAROSLOVÍ

Více

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova Český jazyk 1.ročník str. předslabičná slabičná část uvolňovací cviky žák se orientuje ve všech směrech rozpozná velikost předmětů, jejich barvu a pozici pečlivě vyslovuje délku všech samohlásek odliší

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - Žák: - zvládne

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace OSV sebepoznání a sebepojetí (sebekontrola při výslovnosti)

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakovat učivo min. roč. Pozná kořen, předponu, příponu, koncovku. Vyhledá a tvoří slova příbuzná. SLOH: Vypravuje o prázdninách, sestaví osnovu,

Více

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák podává stručně a jasně informaci Výstižně a jasně vede telefonní rozhovor, zanechává vzkaz na záznamníku Napíše dopis s vhodným oslovením a správnou adresou Žák píše správně jednoduché komunikační

Více

1. Český jazyk a literatura

1. Český jazyk a literatura 1. Český jazyk a literatura 23 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo Jazykové vyučování 6. ročník Učivo Úvod o českém jazyce Rozvrstvení národního jazyka. Nářečí. Obecná čeština. Jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka Spisovná a nespisovná výslovnost. Základní větné

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura ČESKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí Název kompetence

Více

5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ

5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ 5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Hlavním cílem vyučovacího předmětu je vést žáka

Více

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1. Český jazyk a literatura pro 1. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast

Více

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA A) Mluvnice 1 - Obecné poučení o jazyce a abeceda a písmo b jak se lidé dorozumívají, funkce řeči c rozlišení prostředků mluveného a psaného projevu 2 - Zvuková stránka jazyka a slabiky a slabikování b

Více

Český jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Český jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor : Český jazyk a literatura Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1.-3. ročník 9 hodin týdně 4.-5. ročník 8 hodin týdně Vzdělávací

Více

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6.1 Český jazyk a literatura 6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího

Více

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby žák: - pozná začátek a konec věty Věta

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby žák: - pozná začátek a konec věty Věta oblast: JAZYKOVÁ VÝCHOVA + MP vazby 1. - pozná začátek a konec věty Věta - pozná počet vět v krátkém textu 1. Slovo - určí počet slov ve větě - pozná všechna písmena 1. Hláska - pozná první a poslední

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7. Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7. zopakuje si a upevní vědomosti získané v 6. ročníku rozeznává slova ohebná a neohebná, správně třídí slovní druhy tvoří

Více

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - 1 - Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové - odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje

Více

Úvod o českém jazyce nářečí jazykověda jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka spisovná výslovnost slovní přízvuk zvuková stránka věty

Úvod o českém jazyce nářečí jazykověda jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka spisovná výslovnost slovní přízvuk zvuková stránka věty Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 6. definuje a rozlišuje jednotlivé vrstvy jazyka vysvětlí základní pojmy jazykovědy naučí se pracovat s jazykovými příručkami, dokáže

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání v předmětu Český jazyk a literatura: - směřuje k ovládnutí základních

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň

5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň 5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň Vyučovací předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět od prvního do devátého ročníku, přičemž je zajištěna plynulá návaznost prvního

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

5.1.1 Český jazyk povinný předmět

5.1.1 Český jazyk povinný předmět 5.1.1 Český jazyk povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 7+2 7+1 7+1 7+1 7+1 4 4 3+1 4+1 Vyučovací předmět český

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

plynule čte slova ve větách, rozlišuje je sluchem i zrakem správně řadí slova ve větě, slabice používá znaménka ve slovech i větách samohlásky

plynule čte slova ve větách, rozlišuje je sluchem i zrakem správně řadí slova ve větě, slabice používá znaménka ve slovech i větách samohlásky ČESKÝ JAZYK 1.ROČNÍK žák skládá a rozkládá slova podle sluchu poznává jednotlivá písmena ve vztahu k jim odpovídajícím hláskám, rozlišuje písmo tiskací a psací skládá, rozkládá a čte všechny druhy slabik

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové

Více

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. 5.1.1 Český jazyk a literatura 1. stupeň

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. 5.1.1 Český jazyk a literatura 1. stupeň 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury je podstatným znakem

Více

Český jazyk a literatura - 1. ročník

Český jazyk a literatura - 1. ročník Český jazyk a literatura - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova zvládá analýzu a syntézu slabiky, slova, věty odlišuje písmeno malé, velké, tiskací, psací Jazykové

Více

ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova

ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti zrakové,

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Tercie 2 hodiny týdně Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Skladba *) Ţák vysvětlí pojem aktuální (kontextové)

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014 vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

Český jazyk. nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů:

Český jazyk. nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů: Cílem výuky Českého jazyka je, aby žáci na konci prvního stupně bezpečně a účelně užívali svého mateřského jazyka v jeho mluvené i písemné podobě, tedy aby na úrovni přiměřené svému věku: - v komunikační

Více

STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 2. stupeň KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 2. stupeň KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 2. stupeň KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 1. ČJL-9-1-01 P, S, T, KV: Sloh Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ 76 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 9 8 + 1 7

Více

Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv)

Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv) Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv) získané na 1. stupni rozlišuje základní pojmy - národní jazyk, spisovný jazyk, nářečí, obecná čeština, jazykové prostředky Tvarosloví Jazyk a jeho útvary seznámí

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 8 týdně, povinný J: Nauka o slově, podoba a význam slov Žák: J: porovná podobu a význam slov - porovná význam slov - všimne si spisovné a nespisovné podoby slov - slova nadřazená,

Více

9.4.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

9.4.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník I.JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ IX. VÝZNAM SLOV

Více

5. Jazyk a jazyková komunikace. 5.1. Český jazyk a literatura

5. Jazyk a jazyková komunikace. 5.1. Český jazyk a literatura 5. Jazyk a jazyková komunikace 5.1. Český jazyk a literatura 5.1.1. Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Komunikace v českém jazyce Charakteristika předmětu V předmětu Komunikace v českém jazyce je realizován obsah vzdělávací oblasti Jazyk

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Český jazyk a literatura ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata Rozpozná jazyk spisovný a nespisovný.

Více

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled ČJL-9-1-01 Žák odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji - 9.r.

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika předmětu Časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávání ve vyučovacím předmětu český jazyk a literatura

Více

Český jazyk a literatura. Seminář z českého jazyka

Český jazyk a literatura. Seminář z českého jazyka 5.2. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Seminář z českého jazyka Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Seminář

Více

Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197

Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197 Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197 Informatika 198-201 Člověk a jeho svět 202-218 Vlastivěda

Více

Český jazyk. 5 Učební osnovy. 5.1 Učební osnovy pro 1. 5. ročník

Český jazyk. 5 Učební osnovy. 5.1 Učební osnovy pro 1. 5. ročník 5 Učební osnovy 5.1 Učební osnovy pro 1. 5. ročník Český jazyk Anglický jazyk Matematika Informatika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Dramatická výchova Tělesná výchova Pracovní

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1.Vyjadřuje se v běžných komunikačních situacích, neskáče do řeči a naslouchá,

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK 5.1.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

6.1 Český jazyk - 1. stupeň

6.1 Český jazyk - 1. stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.1 Český jazyk - 1. stupeň CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět český jazyk a literatura

Více