Školní vzdělávací program Základní školy Votice, Pražská 235

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program Základní školy Votice, Pražská 235"

Transkript

1 a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk a literatura tvoří součást vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace (společně s Cizím jazykem a Dalším cizím jazykem). Vyučovací předmět Český jazyk a literatura má komplexní charakter, ale pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační a slohové výchovy, Jazykové výchovy a Literární výchovy. Ve výuce se však vzdělávací obsah jednotlivých složek vzájemně prolíná. Vyučovací předmět Český jazyk a literatura na druhém stupni ZŠ navazuje svým vzdělávacím obsahem na vyučovací předmět Český jazyk a literatura na prvním stupni ZŠ. V Komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst s porozuměním, kultivovaně psát, mluvit, vyjadřovat vlastní názory a rozhodovat se na základě přečteného nebo slyšeného textu různého typu vztahujícího se k různým adresátům a situacím, analyzovat jej a kriticky posoudit jeho obsah. Ve vyšších ročnících se žáci učí také posuzovat formální stránku textu a jeho výstavbu. V Jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého jazyka,poznávají bohatost českého jazyka a jeho slovní zásoby, učí se rozlišovat jeho další formy. Osvojení podstatných poznatků ze systému českého jazyka vede v jazykové výchově žáky k přesnému a logickému myšlení, které je základním předpokladem jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování.při rozvoji potřebných znalostí a dovedností se uplatňují a prohlubují i jejich obecné intelektové dovednosti, např. dovednosti porovnávat různé jevy, jejich shody a odlišnosti, třídit je podle určitých hledisek a dospívat k zobecnění. V Literární výchově se žáci seznamují prostřednictvím četby se základními literárními druhy a žánry, učí se vnímat jejich specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora a formulovat vlastní názory o přečteném díle.učí se rozlišovat hodnotnou literaturu od literatury konzumní a manipulační a tříbit svůj čtenářský vkus. Žáci získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky i schopnosti tvořivé recepce, interpretace a produkce literárního textu. Postupně dospívají k takovým poznatkům a prožitkům, které mohou pozitivně ovlivnit jejich životní postoje a mravní hodnoty a obohatit jejich duševní život. Na druhém stupni ZŠ je vyučovací předmět Český jazyk a literatura zastoupen v 6. a 9. ročníku čtyřmi vyučovacími hodinami týdně, v 7.a 8. ročníku pěti vyučovacími hodinami týdně, celkově tedy v ročníku osmnácti hodinami týdně. 45

2 Výchovné a vzdělávací postupy, které v daném předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí žáka Na úrovni předmětu Český jazyk a literatura jsou pro utváření a rozvíjení těchto klíčových kompetencí využívány následující postupy: Kompetence k učení učíme žáky znát a používat různé textové zdroje (učebnice,encyklopedie,slovníky,časopisy atd.) vedeme žáky k samostatnému získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s jazykovými a literárními prameny vedeme žáky k účasti v různých soutěžích a olympiádách individuálním přístupem k žákům zvyšujeme jejich šanci prožít úspěch použitím zábavných metod učení (křížovky,rébusy, soutěže apod.) vytváříme pozitivní vztah žáka k učení Kompetence k řešení problémů učíme žáky vnímat, rozpoznat a pochopit různé problémové situace ve škole i mimo ni a s využitím vlastního úsudku získaného na základě různých příkladů a zkušeností(např. z četby literárního díla nebo odborného textu) najít způsob řešení problémů u žáků uvědoměle rozvíjíme a podporujeme snahu samostatně řešit problémy a užívat při řešení problémů logické postupy při studiu různých textů či mluvených projevů vedeme žáky ke kritickému hodnocení a myšlení, k obhajobě svého vlastního názoru a uvědomění si vlastní zodpovědnosti za svá rozhodnutí a výsledky svého konání Kompetence komunikativní vedeme žáky k souvislému a kultivovanému ústnímu projevu nabízíme žákům příležitost využívat informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a kultivovanou komunikaci s okolím učíme žáky porozumět různým typům textů a záznamů, běžně používaným gestům, zvukům a jiným informačním a komunikačním prostředkům a tvořivě je využívat ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění vedeme žáky k využívání získaných komunikativních dovedností k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi učíme žáky v mluveném i písemném projevu formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory v logickém sledu, výstižně, souvisle a kultivovaně učíme žáky naslouchat promluvám druhých lidí, porozumět jim,vhodně na ně reagovat,účinně se zapojovat do diskuse, obhajovat svůj názor a vhodně argumentovat vedeme žáky k vnímání a postupnému osvojování jazyka jako bohatého mnohotvárného prostředku k získávání a předávání informací,jako prostředku k vyjádření svých potřeb a prožitků,ke sdělování svých názorů 46

3 Kompetence sociální a personální vedeme žáky ke kooperativní činnosti ve výuce-práce ve skupinách, ve dvojicích nabízíme žákům příležitost přispívat k diskusi ve skupině i k debatě celé třídy vyjádřit se tak k daným úkolům a problémům a tím je nenásilně navádíme k vytváření příjemné atmosféry v týmu vedeme žáky k posuzování sebe sama i druhých,podporujeme jeho sebedůvěru kladným hodnocením jejich dílčích osobních úspěchů tak, aby žáci dosáhli pocitu sebeuspokojení a sebeúcty při vystupování ve třídě a na veřejnosti nabízíme žákům příležitost k získání sebedůvěry a vedeme je tak k pochopení kultivovaného projevu jako prostředku k prosazení sebe sama četbou a studiem literárních děl vedeme žáky k uměleckému prožívání slovesného uměleckého díla a k rozvíjení emocionálního a estetického cítění Kompetence občanské vedeme žáky k respektování druhých lidí, k vážení si jejich vnitřních hodnot, k odmítání útlaku a násilí (např.při posuzování různých typů jednání a chování různých literárních postav, charakteristice či popisu různých osob) vytváříme podmínky pro respektování a ocenění tradic národa a jeho kulturního a historického dědictví,zejména literárního navozujeme vytváření smyslu pro kulturu a tvořivost a uvědoměle rozvíjíme pozitivní postoj k uměleckým dílům literárním a ostatním vedeme žáky k chápání českého jazyka jako svébytného historického jevu, v němž se odráží historický a kulturní vývoj národa, a tedy jako důležitého sjednocujícího činitele národního společenství a jako důležitého a nezbytného nástroje celoživotního vzdělávání u žáků rozvíjíme pozitivní vztah k mateřskému jazyku a vytváříme podmínky k pochopení jazyka jako potencionálního zdroje pro rozvoj osobního i kulturního bohatství vedeme žáky k individuálnímu prožívání slovesného uměleckého díla, ke sdílení čtenářských zážitků a tím k rozvíjení pozitivního vztahu k literatuře i k dalším druhům umění založených na uměleckém textu a k rozvíjení emocionálního a estetického vnímání Kompetence pracovní vedeme žáky k bezpečnému a efektivnímu používání různých pomůcek a vybavení ve třídě,k dodržování vymezených pravidel a plnění povinností a závazků vytváříme podmínky k ochraně zdravého prostředí, kulturních a společenských hodnot vedeme k objektivnímu sebehodnocení a posouzení s reálnými možnostmi při profesní orientaci 47

4 ročník: I. Komunikační a slohová výchova Zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním Na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev Správně sedí, drží psací náčiní, má správný sklon sešitu Dodržuje hygienu zraku Správně zachází s grafickým materiálem Zvládá základní techniky mluveného projevu Převypráví jednoduchý děj Přípravné cviky pro uvolňování ruky k psaní Kresebné cviky velkých tvarů Prosba, poděkování, omluva, blahopřání, vyprávění, pohádka VDO Občanská společnost škola dem. vztahy ve škole Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti Reaguje na pokyny učitele V krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči Píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky, kontroluje vlastní písemný projev Pracuje s jednoduchým literárním textem Naučí se jednoduché říkanky, rozpočítávadla a básničky Úhledně, přehledně a čitelně píše Poslech lit. textů Přednes říkadel,krátkých básní Správné tvary písmen a číslic Spojování písmen, slabik a slov Interpunkce, znaménka Převádí slova a věty z podoby mluvené do polohy psané Dodržuje správné pořadí písmen a úplnost slova 48

5 ročník: I. Komunikační a slohová výchova Seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh Převypráví jednoduchý příběh podle obrázků Příběhy pro děti, pohádky EV Lidské aktivity a problémy životního prostředí 49

6 ročník: I. Jazyková výchova Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, čtení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky Sluchově rozliší hlásky Vyslovuje samohlásky, souhlásky, slabiky, slova Poznává písmena abecedy ve vztahu jim odpovídajícím hláskám Správně artikuluje a moduluje souvislou řeč, srozumitelně mluví Plynule spojuje slabiky a slova Umí rozlišit nadpis, řádek, článek Uvědoměle čte slovo, větu, krátký text Věta, slovo slabika, hláska Písmeno malé, velké tištěné, psané Tečka, otazník, vykřičník, pomlčka, dvojtečka 50

7 ročník: I. Literární výchova Čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku Správně čte slabiky, uvědoměle čte snadná slova a krátké věty Hlasitě čte dané texty Přednáší říkadla, krátké básně pro děti Poslouchá literární text pro děti Rozpočítávadla, hádanky, říkadla, přísloví, pohádky, povídky ze života dětí, loutkové a maňáskové divadlo, Slabikář MDV Interpretace vztahu mezi mediálním sdělením a reality fakta a fikce Vyjadřuje své pocity z předčteného textu Snaží se převyprávět čtený (poslouchaný) text Vyjádří své pocity z přečteného textu Všímá si ilustrace literárních děl pro děti Rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění Poznává postavy pohádek, hodnotí vlastnosti postav Rozlišuje dobro a zlo 51

8 Komunikační a slohová výchova Porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti ročník: II. Reaguje na pokyny učitele Porozumí jednoduchému ústnímu a písemnému zadání úkolu OSV(OR) Rozvoj schopností poznávání cvičení smyslového vnímání a soustředění Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru Dodržuje kulturu mluveného projevu a gramatickou správnost Zvládá základní komunikační žánry Pozdrav, oslovení, omluva, prosba OSV (SR) - Komunikace Volí vhodné verbální a nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situací Dodržuje komunikační pravidla Umí se vyjadřovat jednoduchými nonverbálními prostředky Zahájení a ukončení dialogu Mimika, gesta Na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev Vyjadřuje ústně svojí zkušenost Zvládne krátký souvislý mluvený projev Převypráví jednoduchý děj Děj, zákl. vypravování, jednoduchý popis 52

9 Komunikační a slohová výchova Píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky, kontroluje vlastní písemný projev ročník: II. Úhledně, přehledně a čitelně píše Dodržuje sklon písma Písmena a číslice píše v přirozené velikosti Správně spojuje písmena a slabiky Píše jednoduchý text Správné tvary písmen a číslic Spojování písmen, slabik a slov Interpunkce, znaménka Převádí slova a věty z podoby mluvené do polohy psané Dodržuje správné pořadí písmen a úplnost slova Seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh Převypráví jednoduchý příběh podle obrázků Rozpozná posloupnost příběhu Příběhy pro děti, pohádky, povídky 53

10 Jazyková výchova Porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná ročník: II. Rozlišuje nadřazenost a podřazenost slov Rozlišuje slova opačného významu a slova významem souřadná Slovo nadřazené, podřazené, souřadné a opačného významu Rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky Odůvodňuje správně píše i/y po tvrdých a měkkých souhláskách, dě,tě,ně, ú/ů bě,pě,vě,mě mimo morfologický šev Sestavuje slova ve věty Rozlišuje věty podle postoje mluvčího Odlišuje a zdůvodňuje druhy vět Píše věty s náležitými znaménky Rozlišuje samohlásky, souhlásky, dvojhlásky Správně píše ú/ů ve slovech Určí ve slabice slabikotvorné r/l Chápe význam slabiky pro dělení slov Správně píše i/y po tvrdých a měkkých souhláskách Dodržuje správnou výslovnost a psaní skupin Věta, druhy vět Tvrdé měkké souhlásky, slabikotvorné r/l Slova, slabiky, ú/ů Skupiny dě,tě,ně,bě,pě,vě,mě 54

11 Jazyková výchova Píše velká písmena na začátku věty a typických případech vlastních jmen osob,zvířat a místních pojmenování ročník: II. Rozlišuje obecná a vlastní jména Velká malá písmena Na začátku věty píše velké písmeno Spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami Rozliší větu jednoduchou a souvětí Graficky znázorní větu Věta jednoduchá, souvětí Grafická podoba věty 55

12 Literární výchova Čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku ročník: II. Plynule čte jednoduché věty Užívá správný slovní přízvuk Uplatňuje přirozenou intonaci Čte s porozuměním Rozpočítávadla, hádanky, říkadla, přísloví, pohádky, povídky ze života dětí, loutkové a maňáskové divadlo Vyjadřuje své pocity z předčteného textu Rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění Vypravuje povídky a pohádky o dětech Zdramatizuje jednoduchý příběh Vyjádří své pocity z přečteného textu Všímá si ilustrace literárních děl Povídá si nad literárním textem (knihou) Seznamuje se s knihami, doporučuje knihu spolužákům Seznamuje se základy literatury Verš, báseň, próza, divadlo, ilustrace, ilustrátor MKV Lidské vztahy 56

13 Komunikační a slohová výchova Plynule čte s porozuměním ročník: III. Plynule čte souvětí a věty Hlasité a tiché čtení Člení text Dodržuje větný přízvuk Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost Dbá na správnou výslovnost Recitace básní a úryvků z prózy Volí vhodné verbální a nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situací Dodržuje komunikační pravidla Umí se vyjadřovat nonverbálními prostředky Zahájení a ukončení dialogu, mimika, gesta OSV(SR) Mezilidské vztahy Na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev Vyjadřuje ústně svojí zkušenost Zvládne krátký souvislý mluvený projev Převypráví jednoduchý děj Otázky, odpovědi, reprodukce textu, vypravování, popis, osnova textu VMEGS Evropa a svět nás zajímá 57

14 Komunikační a slohová výchova Píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky, kontroluje vlastní písemný projev ročník: III. Upevňuje správné tvary písmen a číslic Odstraňuje individuální nedostatky Kontroluje vlastní písemný projev Píše čitelně, úhledně a přiměřeně hbitě Správné tvary písmen a číslic Spojování písmen, slabik a slov Interpunkce, znaménka Převádí slova a věty z podoby mluvené do polohy psané Dodržuje správné pořadí písmen a úplnost slova Seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh Píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení Převypráví příběh podle obrázků Rozpozná posloupnost příběhu Chápe četbu jako zdroj informací o světě i o sobě Vyjadřuje se v jednoduchých formách psaného projevu Pohádky, povídky, příběhy pro děti, pověsti místní (regionální) Dopis, podací lístek,poštovní poukázka, SMS zprávy 58

15 Jazyková výchova Porovnává a třídí slova podle zobecněného významu děj, věc, okolnost,vlastnost Rozlišuje slovní druhy v základním tvaru ročník: III. Rozezná slova podle významu Poznává a rozlišuje slovní druhy Druhy slov Ohebné a neohebné slovní druhy Opakování vlastních jmen Užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves Spojuje věty do souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy Skloňuje podstatná jména Určuje pády podstatných jmen Určuje větu jednoduchou a souvětí Užívá grafickou podobu věty Užívá vhodné spojky v souvětích Věta jednoduchá, souvětí 59

16 ročník: III. Odůvodňuje a píše správně i/y po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech Rozlišuje předponu, příponu, kořen slov Pamětně zvládne vyjmenovaná slova a použije v textu Zvládá pravopis i/y po obojetných souhláskách Stavba slova Vyjmenovaná slova 60

17 Literární výchova Čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku Vyjadřuje své pocity z předčteného textu Rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění Pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností ročník: III. Plynule čte věty Užívá správný slovní přízvuk Uplatňuje přirozenou intonaci Čte s porozuměním Upevňuje čtenářské dovednosti a návyky Vypravuje povídky a pohádky o dětech Zdramatizuje jedn. příběh Vyjádří své pocity z přečteného textu Všímá si ilustrace literárních děl Správně vybírá daný text Povídá si nad literárním textem (knihou) Seznamuje se s knihami, doporučuje je spolužákům Sezn. se základy literatury Zná některé dětské ilustrátory Líčí atmosféru příběhu Vyj. své postoje ke knize Hledá podstatu příběhu a jeho smysl Charakterizuje literární postavy Hlasité a tiché čtení Umělecké, populární a naukové texty Verš, báseň, próza, divadlo, ilustrace, ilustrátor 61

18 Komunikační a slohová výchova Čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas ročník: IV. Zdokonaluje se ve čtení Čte s porozuměním potichu i nahlas Čte umělecké a populárně naučné texty Odlišuje verše od prózy Umělecké a naučné texty MKV Kulturní diference - Vztahy mezi kulturami, předsudky, jedinečnost každého člověka Rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatná informace zaznamenává Zdokonaluje se v práci s textem Reprodukuje obsah textu Využívá poznatků z četby v dalších školních činnostech Vyhledává informace v učebnicích, v dětských encyklopediích VMEGS Objevujeme Evropu a svět - Styl života dětí v jiných zemích, zvyky a tradice národů Evropy Posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení Reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení Rozpozná úplnost či neúplnost textu Vyhledá a zaznamená důležité informace z textu 62

19 a zapamatuje si z něj podstatná fakta Komunikační a slohová výchova Vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku Školní vzdělávací program Základní školy Votice, Pražská 235 ročník: IV. Umí výstižně a stručně Telefonování, zprávy, dialog OSV(SR) - Komunikace telefonovat Zanechá vzkaz na záznamníku Volí náležitou intonaci,přízvuk, pausy a tempo podle svého komunikačního záměru Rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační situace Píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry Sestaví osnovu vyprávění a Používá správný přízvuk slovní i větný Správně frázuje Rozliší slova spisovná a nespisovná a použije správně Dodržuje následnost dějových složek Správně zahájí a ukončí daný text Sestaví osnovu Vytvoří nadpis Slova spisovná, nespisovná Vypravování, popis, formy společenského styku VDO Občan, občanská společnost a stát Občan odpovědný člen společnosti MDV Stavba mediálních sdělení 63

20 na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti Školní vzdělávací program Základní školy Votice, Pražská 235 Člení text na odstavce Jazyková výchova Porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova více významová ročník: IV. Zkoumá různé podoby slova Slova stejného, podobného, opačného významu, slova citově zabarvená MKV Etnický původ, odlišnosti Rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku Určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu Rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary Vyhledává základní Poznává kořen a rozlišuje části příponové, předponové a koncovky Rozlišuje předpony a předložky Určuje slovní druhy Skloňuje podstatná jména Určuje infinitiv Časuje slovesa Rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary Určuje podmět a přísudek Seznámí se se shodou podmětu s přísudkem 64 Stavba slov Druhy slov Vzory podstatných jmen Slova spisovná, nespisovná Podmět, přísudek

21 skladební dvojici Školní vzdělávací program Základní školy Votice, Pražská 235 Jazyková výchova Odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí ročník: IV. Rozlišuje větu jednoduchou a Věta jednoduchá a souvětí souvětí Užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje Spojuje věty v souvětí spojovacími výrazy Píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách Uvědoměle používá i/y po obojetných souhláskách u vyjmenovaných i příbuzných slov Vyjmenovaná a příbuzná slova 65

22 Literární výchova Vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je ročník: IV. Vyjádří své pocity z přečteného textu Všímá si ilustrace literárních děl Správný výběr knih VDO Základní principy a hodnoty dem. politického systému Volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma Rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů Správně vybírá daný text Vytvoří vlastní literární text Všímá si rozdílů zpracování textu krásné literatury a literatury umělecko-naučné Verše, říkanky, jednoduché povídky, hádanky Umělecko- naučná literatura EV - Ekosystémy VMEGS Jsme Evropané Při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy Používá jednoduché literární pojmy Báseň, rým, verš, sloka, nadpis, pohádka, povídka, dobrodružný román, odstavec 66

23 ročník: V. Komunikační a slohová výchova Čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Čte s porozuměním potichu i nahlas Čte umělecké a populárně naučné texty Odlišuje verše od prózy Umělecké a naučné texty Rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatná informace zaznamenává Reprodukuje obsah textu Využívá poznatků z četby v dalších školních činnostech Vyhledává informace v učebnicích, v dětských encyklopediích MDV Tvorba mediálních sdělení Posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení eprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a Rozpozná úplnost či neúplnost textu Vyhledá a zaznamená důležité 67

24 zapamatuje si z něj podstatná fakta Školní vzdělávací program Základní školy Votice, Pražská 235 informace z textu ročník: V. Komunikační a slohová výchova Píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry Sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti Dodržuje následnost dějových složek Správně zahájí a ukončí daný text Používá národní (mateřský) jazyk jako nejdůležitější prostředek dorozumívání Sestaví osnovu, odlišuje tvrzení od mínění Vytvoří nadpis Člení textu na odstavce Popíše předmět, děj, pracovní postup, napíše dopis Osvojování jazyka jako nástroje dorozumívání Vytváření vztahu k jazyku Vypravování, popis, dopis, pracovní postup OSV(SR) Kooperace a kompetice Respektování druhého MDV Stavba mediálních sdělení - Kritické myšlení a vnímání mediálních sdělení - Vnímání autora mediálních sdělení Rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě Snaží se pochopit smysl reklamy Rozliší realitu od fikce Rozhovor, polemika 68

25 ročník: V. Jazyková výchova Rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku Určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu Poznává kořen a rozlišuje části příponové, předponové a koncovky Doplňuje předpony podle smyslu Užívá správné koncovky Určuje souhláskové skupiny na styku předpony, nebo přípony a kořene Osvojuje si slovní druhy, mluvnické kategorie podstatných jmen,sloves, druhy přídavných jmen Seznamuje se s druhy zájmen, číslovek Předpony s-, z-, vz- Zdvojené souhlásky Přídavná jména odvozená od jmen zakončených na s/-ský, -ští Základní význam předpon Slovní druhy a jejich určování Mluvnické kategorie podstatných jmen Přídavná jména tvrdá, měkká, přivlastňovací (určování i/y) Rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary Vyhledává základní skladební dvojici a Osvojuje si spisovnou výslovnost a pravopis souhláskových skupin Určuje podmět a přísudek Osvojí si shodu podmětu s přísudkem 69 Spisovný jazyk Podmět vyjádřený i nevyjádřený, několikanásobný Přísudek

26 v neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty Školní vzdělávací program Základní školy Votice, Pražská 235 ročník: V. Jazyková výchova Odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí Užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje Píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách Rozlišuje větu jednoduchou a souvětí Spojuje věty v souvětí spojovacími výrazy Uvědoměle používá i/y po obojetných souhláskách u vyjmenovaných i příbuzných slov Věta jednoduchá, souvětí, větný vzorec Podmět, přísudek Vztahy mezi jednotlivými větnými členy Spojky mezi větami, psaní čárek mezi větami Vyjmenovaná slova 70

27 ˇ ročník: V. Literární výchova Vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je Z reprodukovaného textu rozliší podstatné a nepodstatné Najde hlavní myšlenku literárního díla Správný výběr knih VDO Občanská společnost a škola Formy spolupráce Volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma Rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů Čte z časopisů určených dětem a reprodukuje text Hodnotí postoje literárních postav Porovnává různé typy divadelních představení Vytvoří vlastní literární text Všímá si rozdílů zpracování textu krásné literatury a literatury umělecko-naučné Porovnává ilustrace různých výtvarníků Poezie, básnická přirovnání, próza, lyrika, epika, bajka Umělecko naučná literatura Krásná literatura MKV Princip sociálního smíru a solidarity Sociokulturní rozdíly MKV Kulturní diference Odstranění předsudků vůči etnickým skupinám Při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární Používá jednoduché literární pojmy Divadlo komické, tragické, film kreslený, loutkový, hraný Kulturní život regionu 71

28 Jazyková výchova rozlišuje spisovný jazyk,nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a VI.ročník rozliší spis.jazyk,nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití vymezí pojem jazyk definuje pojmy národní jazyk, mateřský jazyk zdůvodní použití určitých jazykových prostředků z různých vrstev národního jazyka při tvorbě vhodných jazykových projevů odliší a porovná na základě jazykové normy spisovné a nespisovné jazykové projevy vzhledem k dané komunikační situaci seznámí se s Pravidly českého pravopisu, Slovníkem spisovné češtiny,dalšími slovníky a jazykovými příručkami vyhledává a ověřuje pravopis a význam slova, jeho stylové Obecné poučení o jazyce Čeština (jazyk národní, jazyk mateřský) > Rozvrstvení národního jazyka(spisovné a nespisovné útvary) Jazyková norma a kodifikace Jazykové příručky OSV SR ( Poznávání lidí) SR (Komunikace) Multikultur.v.- Multikulturalita -Kulturní diference OSV- OR (Rozvoj schopností poznávání) 72

29 příručkami Jazyková výchova spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova Školní vzdělávací program Základní školy Votice, Pražská 235 určení nebo citové zabarvení vyhledá jazyk. Poučky a aplikuje je na vybraných příkladech VI.ročník správně spisovně vyslovuje seznámí se s dělením hlásek na znělé a neznělé a vysvětlí spodobu znělosti správně vyslovuje slova se souhláskovými skupinami a zdvojenými souhláskami posoudí odlišnost psané a mluvené podoby slov rozliší hlavní a vedlejší přízvuk slova, seznámí se s příklonkami využívá rozmanitých funkčních prostředků mluvené řeči přečte věty s náležitou melodií, vhodným tempem a pauzami Zvuková stránka jazyka Hláskosloví Spisovná a nespisovná výslovnost Modulace souvislé řeči (přízvuk slovní a větný) Intonace a členění souvislé řeči (pauzy, frázování) OSV- SR (Komunikace) OR ( Rozvoj schopností poznávání) 73

30 Jazyková výchova rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a souvětí 74 VI.ročník vyhledá a označí ve větě základní větné členy, základní skladební dvojici rozlišuje přísudek slovesný,jmenný se sponou a jmenný určí, jakým slovním druhem je vyjádřen podmět rozezná větu s nevyjádřeným podmětem rozpozná několikanásobný podmět seznámí se s rozvíjejícími větnými členy (přívlastek,předmět a příslovečné určení) vyhledává skladební dvojice učí se znázorňovat graficky stavbu věty jednoduché spojuje věty vhodnými spojovacími výrazy rozlišuje větu jednoduchou a souvětí Skladba Základní větné členy Rozvíjející větné členy Věta jednoduchá Souvětí (určování VH a VV, spojování vět spojovacími výrazy) Interpunkce v souvětí

31 Jazyková výchova VI.ročník v písemném projevu zvládá pravopis lexikální,slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí objasní a aplikuje pravidla psaní i/y ve shodě podmětu s přísudkem (i několikanásobným) procvičuje interpunkci ve větě jednoduché a souvětí v písemném projevu zvládá pravopis lexikální,slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí píše pravopisně správně slova se zdvojenými souhláskami a se skupinami bě/bje, vě/vje, pě,mě/mně osvojí si základní význam předpon s-, z-, vz- vysvětlí významový rozdíl slov lišících se předponami píše správně slova s předponami s-,z-, vz- používá správně předložky s a z píše správně i/y po obojetných souhláskách Pravopis Zdvojené souhlásky Skupiny bě/bje,vě/vje,pě Skupiny mě/mně Předpony s-, z-, vz- Předložky s a z Vyjmenovaná slova 75

32 Jazyková výchova správně třídí slovní druhy,tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci 76 VI.ročník vyhledává v textu a určuje slovní druhy rozpozná a určí druhy podstatných jmen,přídavných jmen,zájmen a číslovek a správně je skloňuje (u přídavných jmen ještě stupňuje) rozliší jména obecná a vlastní určuje vybrané mluvnické kategorie jednotlivých ohebných slovních druhů tvoří spisovné tvary slov a vědomě je používá ve vhodné komunikační situaci Tvarosloví Slovní druhy Druhy podstatných jmen (konkrétní, abstraktní, hromadná a látková, obecná a vlastní) Jména osobní a místní Druhy přídavných jmen (tvrdá, měkká, přivlastňovací) Jmenné tvary přídavných jmen Stupňování přídavných jmen (2. a 3. stupeň přídavných jmen) Druhy zájmen Zájmeno já Zájmena ten, náš, on, ona, ono Zájmena můj, tvůj, svůj, její Číslovky, druhy číslovek Skloňování číslovek základních Slovesa (tvary podmiňovacího způsobu přítomného a minulého)

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu.

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu. vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura se realizuje

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1. VZDĚLÁVACÍ OBOR ČESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK: Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího

Více

Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3

Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3 1 OBSAH Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3 2. Charakteristika školy 4 2.1. Úplnost a velikost školy 4 2.2. Vybavení školy.. 4 2.3. Charakteristika pedagogického sboru... 4 2.4. Dlouhodobé projekty, mezinárodní

Více

5. Učební osnovy. Český jazyk a literatura. Charakteristika vyučovacího předmětu

5. Učební osnovy. Český jazyk a literatura. Charakteristika vyučovacího předmětu 5. Učební osnovy Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Brána do ţivota

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Brána do ţivota Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Brána do ţivota Základní školy, Uherský Brod, Mariánské náměstí 41, okres Uherské Hradiště VZDĚLÁVACÍ OBLASTI Obsah JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE...3 Český

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA OTEVŘENÉ KOMUNIKACE DALŠÍ KROK Dodatek k ŠVP Škola otevřené komunikace č.j. 177/06 platnému od 1.9.2006, tento dodatek vstupuje v platnost 1.9.2013

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ 76 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 9 8 + 1 7

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 53 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 9 8 + 1 7

Více

Kniha III 2. Oblasti hodnocení 11 Cíle, kriteria a nástroje v jednotlivých oblastech hodnocení 13 Časové rozvržení evaluačních činností 16

Kniha III 2. Oblasti hodnocení 11 Cíle, kriteria a nástroje v jednotlivých oblastech hodnocení 13 Časové rozvržení evaluačních činností 16 KNIHA III PŘÍLOHY OBSAH KNIHA I CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. 5 Úplnost a velikost školy.. 5 Vybavení školy.. 5 Charakteristika pedagogického sboru 6 Charakteristika žáků 6 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce...

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Jazyková výchova. Ročník: Prima TVAROSLOVÍ A PRAVOPIS - OPAKOVÁNÍ. Očekávané výstupy ZV RVP

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Jazyková výchova. Ročník: Prima TVAROSLOVÍ A PRAVOPIS - OPAKOVÁNÍ. Očekávané výstupy ZV RVP Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Jazyková výchova Ročník: Prima TVAROSLOVÍ A PRAVOPIS - OPAKOVÁNÍ určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je ve správných tvarech ve svém mluveném

Více

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

Český jazyk a literatura - 1. ročník

Český jazyk a literatura - 1. ročník Český jazyk a literatura - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova zvládá analýzu a syntézu slabiky, slova, věty odlišuje písmeno malé, velké, tiskací, psací Jazykové

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA IV. Učební osnovy 1. Učební osnovy 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název

Více

5.0 Učební osnovy 5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK

5.0 Učební osnovy 5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK 5.0 Učební osnovy 5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK 1 5.1.1 ČESKÝ JAZYK 5.1.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk

Více

Základní škola Tábor-Čekanice. ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu

Základní škola Tábor-Čekanice. ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu V. Učební osnovy ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 2. ročníku

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4. Učební osnovy 4.1. Jazyk a jazyková komunikace Obsah se realizuje ve vzdělávacích oborech Český jazyk a literatura, Cizí jazyk a Další cizí jazyk. 4.1.1. Český jazyk A) Charakteristika vzdělávací oblasti

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OTEVŘENÝ SVĚT 5. VERZE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OTEVŘENÝ SVĚT 5. VERZE ZÁKLADNÍ ŠKOLA VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OTEVŘENÝ SVĚT 5. VERZE Obsah 1. Identifikační údaje... 1 1.1. Název ŠVP... 1 1.2. Údaje o škole...

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia

II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia Platnost dokumentu od 1. 9. 2009 Obsah 1. Učební plán... 4 2. Začlenění průřezových témat... 6 3.

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

ŠVP Heřmánek - část 4. Učební osnovy Základní a mateřská škola Heřmánek

ŠVP Heřmánek - část 4. Učební osnovy Základní a mateřská škola Heřmánek ŠVP Heřmánek - část 4. Učební osnovy Základní a mateřská škola Heřmánek K Cihelně 313/41 Praha 9 V Praze 25. 8.2014 Mgr. Miroslava Adamcová, ředitelka školy Zpracoval tým školy Ing. Olga Cajchanová, Mgr.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DODATEK č. 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBICKO, příspěvková organizace ZÁBŘEŽSKÁ 143, DUBICKO Obsah 1. Dodatek k ŠVP ZV č. 1, základní údaje 3 2.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Navazujeme na tradice, směřujeme k budoucnosti Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Obsah 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy...

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE Edisonova 40 Dopplerova 351 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OBSAH 1. Identifikační údaje str. 3 1.1. Název vzdělávacího programu str. 3 1.2. Předkladatel

Více

Český jazyk. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Český jazyk. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku Český jazyk Vyučovací předmět český jazyk se vyučuje jako samostatný předmět v jazykových třídách v 6., 7., 8. a 9. ročníku. Celková dotace je 17 hodin. Vzdělávání ve vyučovacím předmětu český jazyk je

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BOBROVÁ SVĚT SE OTEVÍRÁ PŘIPRAVENÝM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BOBROVÁ SVĚT SE OTEVÍRÁ PŘIPRAVENÝM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BOBROVÁ SVĚT SE OTEVÍRÁ PŘIPRAVENÝM PŘÍLOHA č.1 VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM PO- STIŽENÍM OBSAH 1. Úvod... 2 2. Učební plán ŠVP pro žáky s lehkým

Více

Očekávaný výstup z RVP Školní výstup Učivo Průřezová témata, projekty

Očekávaný výstup z RVP Školní výstup Učivo Průřezová témata, projekty 2. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník:6. Očekávaný výstup z RVP Školní výstup Učivo Průřezová témata, projekty - správně třídí slovní

Více