Česká školní inspekce Liberecký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIL-234/12-L

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česká školní inspekce Liberecký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIL-234/12-L"

Transkript

1 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIL-234/12-L o státní a veřejnosprávní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. I. Kontrolovaná osoba Název kontrolované osoby: Základní škola a Mateřská škola Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace Sídlo: Školní 488, Rychnov u Jablonce nad Nisou IČO: Identifikátor: Právní forma: příspěvková organizace Zastoupená: Ing. Petrem Sacherem, ředitelem kontrolované osoby Zřizovatel: Město Rychnov u Jablonce nad Nisou Místo kontroly: Školní 488, Rychnov u Jablonce nad Nisou Termín kontroly: 19. až 22. březen a 26. až 27. březen 2012 Kontrolované období: od ke dni kontroly na místě II. Předmět kontrolní činnosti Inspekční činnost na podnět podle 174 odst. 5 školského zákona. Veřejnosprávní kontrola využívání finančních prostředků státního rozpočtu poskytnutých školám zřizovanými obcemi a svazky obcí podle 160 odst. 1 písm. c) a 163 školského zákona, vykonávaná podle 174 odst. 2 písm. e) školského zákona. Státní kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících a prováděcích právních předpisů v oblasti zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech, vykonávaná podle 174 odst. 2 písm. d) školského zákona.

2 III. Kontrolní zjištění Státní kontrola byla vykonána v činnosti základní školy. 1 Kontrola, zda finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu podle 160 odst. 1 písm. c) a 163 školského zákona byly přijaty a použity oprávněně, tj. ve správné výši, v daném rozpočtovém roce, k určeným účelům a v souladu s právními předpisy. Kontrolovaná osoba přijala finanční prostředky ze státního rozpočtu oprávněně. Kontrolovaná osoba použila finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu (dále SR) v roce 2011 na stanovený účel a v daném rozpočtovém roce. Výjimku tvořily výdaje na plat pracovnice s os. č. 1974, které byl vyplacen plat, aniž by mohla organizace doložit, že byla práce pracovnicí vykonána. Zvýšené výdaje na plat ze SR činily Kč, s nimi souvisejícími odvody a příděl do FKSP činil Kč. Dále kontrolovaná osoba použila finanční prostředky ze SR na výdaje na odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr uzavřené na činnost, která nesouvisela s poskytováním vzdělávání a školskými službami vedení cyklistického kroužku, ve výši 400 Kč. Při kontrole relevantnosti použití finančních prostředků SR na platy bylo zároveň z předložené dokumentace školy zjištěno, že v roce 2010 byl ředitel školy zařazen do vyšší platové třídy, než mu náležela, tím byly v roce 2010 zvýšeny výdaje ze SR na platy o Kč a s nimi související odvody a příděl do FKSP o Kč. Kontrolovaná osoba v roce 2010 zvýšila výdaje ze SR celkem o Kč. V roce 2011 kontrolovaná osoba zvýšila výdaje ze SR celkem o KČ. Dále v roce 2011 použila finanční prostředky SR ve výši 400 Kč na činnost, která nesouvisí s výchovou a vzděláváním, čímž nepostupovala v souladu s 160 odst. 1 písm. c) školského zákona. Na základě výše uvedeného máme podezření, že právnická osoba, vykonávající činnost školy, ve výše uvedených případech mohla porušit rozpočtovou kázeň ve smyslu 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění účinném v kontrolovaném období. Při kontrole relevantnosti použití finančních prostředků SR na platy byla mj. provedena kontrola stanovení rozsahu přímé pedagogické činnosti podle 23 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění účinném v kontrolovaném období a podle nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění účinném v kontrolovaném období. Kontrolou bylo zjištěno, že ve školním roce 2011/2012 ředitel školy nestanovil podle počtu tříd a oddělení správně týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti sobě a zástupci ředitele školy (pro ZŠ). Týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti nebyl u ředitele školy a jeho zástupce s os. č. 434 stanoven souladu s přílohou k nařízení vlády č. 75/2005 Sb. Dále bylo kontrolou zjištěno, že ředitel školy nestanovil pracovnici s osobním číslem 7709 žádnou přímou pedagogickou činnost. Kontrolovaná osoba nepostupovala podle 23 zákona č. 563/2004 Sb. 2/22

3 2 Prověřování, zda údaje o hospodaření s finančními prostředky SR poskytnutými podle 160 odst. 1 písm. c) a podle 163 školského zákona věrně zobrazují zdroje, stav a pohyb těchto prostředků a zda předávané údaje jsou v souladu s příslušnými dokumenty, resp. se skutečností. Kontrolovaná osoba v roce 2011 sledovala ve svém účetnictví finanční prostředky poskytnuté ze SR a jejich čerpání odděleně podle účelu poskytnutí a podle zdroje financování. Kontrolovaná osoba provedla vypořádání se SR za rok 2011 v souladu s údaji uvedenými v účetnictví organizace. Ve výkazu P1-04 byl údaj o celkových vyplacených mzdách, platech a ostatních platbách za provedenou práci a celkové platy zaměstnanců hrazené ze SR vykázány podle údajů uvedených v účetnictví organizace. Ve sledované oblasti nebyly zjištěny nedostatky. 3 Prověření, zda na základě nedostatků zjištěných kontrolami ve sledovaných oblastech byla přijata opatření k odstranění zjištěných nedostatků a zda jsou přijatá opatření kontrolovanou osobou plněna podle 18 zákona o finanční kontrole. Krajský úřad Libereckého kraje (dále KÚ LK) konstatoval nedostatek v personální oblasti, kdy zařazení dvou pracovníků do platové třídy neodpovídalo jejich pracovní náplni. V roce 2011 se u kontrolovaných pracovníků zmíněný nedostatek neopakoval. Kontrolovaná osoba přijala opatření k odstranění zjištěných nedostatků v oblastech sledovaných Českou školní inspekcí (dále ČŠI). 4 Prověření zavedení, udržování a fungování vnitřního kontrolního systému ve smyslu 25 až 27 zákona o finanční kontrole. Kontrolovaná osoba zavedla vnitřní kontrolní systém. Při ověřování funkčnosti vnitřního kontrolního systému bylo zjištěno, že ačkoliv má organizace nastavena pravidla v oblasti finanční kontroly, vykazuje nedostatky v personální oblasti (viz bod 1 protokolu). Při kontrole relevantnosti vynakládání finančních prostředků na platy a odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr bylo zjištěno, že kontrolovaná osoba zvýšila výdaje ze SR v roce 2010 celkem o Kč a v roce 2011 celkem o Kč. Dále byly z předložené personální dokumentaci zjištěny nedostatky (nesprávné určení přímé pedagogické činnosti pracovníkům s os. č. 434 a 9296, pracovnici s os. č nebyla stanovena žádná přímá pedagogická činnost, u nepedagogických pracovníků není vedena evidence pracovní doby) a nesrovnalosti (chybějící platové výměry a pracovní náplně pracovníků byly doloženy během kontrolní činnosti na místě, chybějící podpisy na dohodách o provedení práce), které vedou k neefektivnímu nakládání s finančními prostředky SR ve výši Kč. Z uvedeného je zřejmé, že vedoucí zaměstnanci v rámci své odpovědnosti nezajistili funkčnost vnitřního kontrolního systému a nepostupovali tak podle 25 odst. 1 a 4 zákona o finanční kontrole. Ve sledované oblasti bylo zjištěno porušení 25 odst. 1 a odst. 4 zákona o finanční kontrole. 5 Kontrola zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví (dále BOZ) žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb; poskytování nezbytných informací žákům k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví podle 29 odst. 2 školského zákona. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky s výjimkou toho, že kontrolovaná osoba neposkytla žákům VIII. a IX. třídy nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví v odborných učebnách pro výuku jazyků a ICT a nezajistila bezpečnost a ochranu 3/22

4 zdraví žáků při práci s výpočetní technikou tím, že nebyla provedena kontrola elektrických spotřebičů a prodlužovacích šňůr ve stanovené lhůtě a ve školním roce 2010/2011 neorganizovala nácvik evakuace. Ve sledované oblasti bylo zjištěno porušení posuzovaného právního předpisu při poskytování nezbytných informací žákům k zajištění jejich bezpečnosti při vzdělávání, při provádění pravidelných kontrol a revizí elektrických spotřebičů s pohyblivým přívodem používaných žáky při vzdělávání a v organizování nácviku evakuace. 6 Kontrola vedení evidence úrazů žáků včetně vyhotovení a zaslání záznamu o úrazu stanoveným orgánům a institucím podle 29 odst. 3 školského zákona. Kontrolovaná osoba evidovala ve sledovaném období v knize úrazů údaje o úrazech žáků, ke kterým došlo při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech. Zápisy o úrazech evidovaných v knize úrazů pod pořadovými čísly 17, 18, 22, 23, 24, 25 a 35 nebyly provedeny se všemi náležitostmi, které ukládá 1 odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, ve znění účinném v kontrolovaném období. Formuláře záznamů o úrazech žáků vyhotovené v období školního roku 2010/2011 a 2011/2012 do data kontroly byly vyplněny neúplně a nebyly odeslány ve stanovené lhůtě podle 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 64/2005 Sb., ve znění účinném v kontrolovaném období, ve kterém je uloženo zasílat záznamy o úrazu žáků za uplynulý kalendářní měsíc nejpozději do pátého dne následujícího měsíce v elektronickém formuláři České školní inspekci (dále jen ČŠI). Aktualizace záznamů o úrazu nebyly provedeny, což je v rozporu s 2 odst. 6 písm. a) vyhlášky č. 64/2005 Sb., ve znění účinném v kontrolovaném období, ve kterém je škole uloženo bez zbytečného odkladu aktualizovat záznam o úrazu, pokud byla poskytnuta náhrada za bolest. Ve sledované oblasti bylo zjištěno porušení posuzovaného právního předpisu. IV. Odůvodnění Ad Oprávněnost přijetí prostředků státního rozpočtu (dále SR) na činnost školy. Kontrolovaná osoba vede matriku školy elektronicky a dále je zachycena v povinné dokumentaci školy. Porovnáním údajů o počtu dětí v činnosti mateřské školy (dále MŠ) a žáků v činnosti základní školy (dále ZŠ) uvedených ve školní matrice a vykazovaných údajů ve výkazu Výkaz 1-01 o mateřské škole podle stavu k a Výkaz 3-01 o základní škole podle stavu k byla zjištěna shoda. Skutečné počty žáků byly ověřeny v předložené dokumentaci školy: v třídních knihách a rozhodnutí o přijetí dítěte ke školnímu vzdělávání ve školním roce 2011/2012. Záznamy v matrice školy navazovaly na předloženou dokumentaci. Kontrolovaná osoba přijala finanční prostředky ze SR na základě správně vykázaných ukazatelů rozhodných pro stanovení úrovně financování. Kontrolovaná osoba předala údaje z dokumentace školy v souladu s 3 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů. 4/22

5 1.2 Oprávněnost použití finančních prostředků SR na platy. V roce 2011 byly kontrolované osobě poskytnuty finanční prostředky ze SR na platy v celkové výši Kč, z toho na platy z přímých nákladů na vzdělávání ve výši Kč. Porovnáním předložených rozpočtů s údaji v rozúčtování mezd za jednotlivá období roku 2011 a v účetnictví školy k bylo zjištěno, že kontrolovaná osoba vyčerpala poskytnuté finanční prostředky ze SR na platy v plné výši. Jejich úhrada byla ověřena v bankovních výpisech a v pokladní knize organizace. Při kontrole poskytování odměn za práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr bylo z předložené dokumentace mzdový list, dohoda o provedení práce a dokumentace k mimoškolní akci Ekoakce Paseky zjištěno, že zaměstnanci s os. č byla vyplacena odměna z dohody o provedení práce (dohled nad dětmi - Ekoakce Paseky) a zároveň plat vyplývající ze sjednaného pracovního poměru na druh pracovní činnosti školnice a uklízečka. Podle dohody o provedení práce dohled nad dětmi - Ekoakce Paseky, se zmíněná pracovnice akce účastnila v době od do Místo výkonu práce uvdené v dohodě u Ekoakce Paseky bylo jiné, než místo výkonu práce uvedené v pracovní smlouvě pracovnice. Výkaz práce a evidence odpracované doby zaměstnankyně nebyla kontrolovanou osobou předložena, podle sdělení zástupce ŘŠ není evidence odpracované doby u nepedagogických pracovníků vedena. Kontrolovaná osoba uzavřela na úklid, který je zajištěn na základě pracovní smlouvy pracovníkem s os. č. 1974, dohody o provedení práce se zaměstnancem s os. č v době od do a se zaměstnancem s os. č v době od 16. do Podle mzdového listu bylo pracovnici v měsíci květnu proplaceno 22 pracovních dnů v činnosti školnice a uklízečka. Z výše uvedeného je zřejmé, že odpracovala 4 dny. Ostatní dny vykonávala práci na základě dohody o provedení práce, za kterou jí byla dle mzdového listu vyplacena odměna. Z výše uvedeného vyplývá, že pracovnici s osobním číslem 1974 byl za uvedené období vyplacen plat, aniž by mohla organizace doložit, že byla práce pracovnicí vykonána, tento postup neodpovídá 109 odst. 1) zákoníku práce. Kontrolovaná osoba tím v roce 2011 zvýšila výdaje na platy poskytnuté ze SR ve výši Kč. Prověření relevantnosti vynakládání finančních prostředků SR: Stanovení rozsahu přímé pedagogické činnosti podle 23 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění účinném v kontrolovaném období a podle nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění účinném v kontrolovaném období. Kontrola správnosti stanovení přímé pedagogické činnosti byla ověřena u pedagogických pracovníků s osobním číslem 434, 1186, 1976, 1965, 1984, 1985, 2111, 2297, 3684, 3925, 7709, 7736, 7919, 8189, 8239, 8506, 8650, 8651, 8940, 9293 a Ředitel školy stanovil pedagogickým pracovníkům ve školním roce 2011/2012 týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti v dokumentu Pracovní doba zaměstnance. Dále učitelům 2. stupně ZŠ v dokumentu Úvazky pedagogických pracovníků-školní rok 2011/2012 a učitelům 1. stupně v dokumentu Učební plán pro 1. Stupeň ZŠ školní rok 2011/2012. Přehled konkrétních vyučujících a vyučovaných předmětů v jednotlivých třídách ZŠ byl zaznamenán v dokumentu Rozvrh hodin ZŠ 2011/2012. Počet hodin přímé pedagogické činnosti byl pedagogickým pracovníkům stanoven podle jejich úvazku a vykonávané funkce. 5/22

6 Výchovnému poradci s osobním číslem 1984 byl snížen týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti podle počtu žáků o 2 hodiny týdně. Ředitel školy (dále ŘŠ) stanovil zaměstnanci s osobním číslem 434 zástupci ředitele školy (ZŘŠ), který vykonával zároveň funkci metodika informačních a komunikačních technologií týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti 12 hodin, z nichž bylo 11 hodin přímé pedagogické činnosti a 1 stálá hodina přímé pedagogické činnosti nad stanovený rozsah. Podle přiděleného počtu tříd v ZŠ a oddělení ve školní družině (dále ŠD) a zohlednění vykonávané funkce metodika informačních a komunikačních technologií pro 193 žáků ZŠ měl být ZŘŠ stanoven týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti ve výši 8 hodin. S 1 hodinou nad stanovený rozsah měl rozsah přímé pedagogické činnosti celkem činit 9 hodin týdně. Rovněž sobě ŘŠ stanovil týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti o 2 hodiny vyšší, než je podle počtu tříd v ZŠ, MŠ a oddělení ve ŠD stanoveno v nařízení vlády č. 75/2005 Sb. Dále bylo kontrolou zjištěno, že pedagogické pracovnici s osobním číslem 7709 podle pracovní smlouvy s druhem práce učitelka, na plný úvazek (40 hodin týdně) nebyl stanoven žádný týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti. Podle dokladu pracovní náplň zaměstnance bylo této pracovnici určeno vykonávání práce související s přímou pedagogickou činností a přímá pedagogická činnost za nepřítomného učitele. ŘŠ nestanovil pedagogickým pracovníkům s osobním číslem 434 a 9296 týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti v souladu s přílohou k nařízení vlády č. 75/2005 Sb. ŘŠ nestanovil pracovnici s osobním číslem 7709 žádnou přímou pedagogickou činnost, tím nepostupoval podle 23 zákona č. 563/2004 Sb. Správnost stanovení platového tarifu pedagogickým a nepedagogickým pracovníkům podle 123 odst. 2 a 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění účinném v kontrolovaném období a podle 5 a 6 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění účinném v kontrolovaném období bylo provedeno na základě předložené personální a mzdové dokumentace školy. Personální dokumentace (osobní složky jednotlivých zaměstnanců) obsahovala mj. pracovní smlouvy, dohody o změně pracovní smlouvy, platové výměry, pracovní náplně a doklady o nejvyšším dosaženém vzdělání jednotlivých zaměstnanců. Kontrolovaná osoba neměla vždy vypracované pracovní náplně. Kontrolovaná osoba během kontrolní činnosti na místě chybějící pracovní náplně postupně doložila. U některých pracovníků chyběl platový výměr např. osobní č. 1985, 7709, Během kontrolní činnosti byly platové výměry dodatečně předloženy. Platový výměr zaměstnance s osobním č ze dne a platový výměr zaměstnance s osobním č ze dne nebyly potvrzeny osobou schvalovatele (ŘŠ) ani osobou přejímající. Na základě dodatečně předložené personální dokumentace bylo zjištěno, že pracovníci s osobním číslem 434, 1974, 1965, 1984, 1985, 2297, 3684, 3925, 3941, 7709, 7736, 7919, 8189, 8239, 8384, 8506, 8650, 8651, 8690, 8940, 9051, 9293 a 9296 byli zařazeni do platových tříd podle druhu práce sjednaného v pracovní smlouvě a dle nejnáročnější práce uvedené v pracovní náplni. Výjimkou bylo v roce 2010 zařazení ŘŠ do 13. platové třídy, do které byl zařazen na základě řízení pracovníka (výchovného poradce) s osobním číslem 8505, kterému dle pracovní náplně zařazení do 13. platové třídy náleželo. Kontrolou bylo zjištěno, že v roce 2010 již tento pracovník ve škole zaměstnán jako výchovný poradce nebyl (od do s ním byla uzavřena dohoda o provedení práce). V roce 2010 ŘŠ řídil pracovníky zařazené nejvýše do 12. platové třídy. Z předložené dokumentace školy je zřejmé, že sám vykonával práci odpovídající dle katalogu prací 12. platové třídě, náležel mu tedy tarif uvedený pro daný stupeň ve 12. platové třídě. Dle platového výměru a mzdového listu 6/22

7 za rok 2010 byl ŘŠ poskytnut platový tarif podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb. vyplývající z 13. platové třídy a 8. platového stupně ve výši Kč. Platový tarif z 12. platové třídy a 8. platového stupně, který ŘŠ náležel, činil Kč. Měsíční rozdíl činil Kč. Vlivem nesprávného zařazení zaměstnance do vyšší platové třídy vznikly kontrolovaná osobě zvýšené výdaje ze SR za rok 2010 v celkové výši Kč. V roce 2011 byl ŘŠ zřizovatelem zařazen do 12. platové třídy. Poskytování příplatku za vedení podle 124 zákoníku práce. V Organizačním řádu školy jsou uvedení vedoucí pracovníci školy s vymezením pravomocí, odpovědnosti a okruhu pracovníků, které řídí. Na Organizační řád navazuje organizační schéma Organizační struktura, Základní škola Rychnov u Jablonce nad Nisou, Školní 488, příspěvková organizace ze dne Podle uvedené dokumentace náležel příplatek za vedení v roce 2011 pracovníkům s osobními čísly 434, 2111, 3941, 8387, 8690, 9037, 9051 a Z předložené personální dokumentace platových výměrů a mzdových listů jednotlivých pracovníků, bylo zjištěno, že zaměstnancům s osobním číslem 3941 a 9037 na 0. stupni řízení a zaměstnanci s osobním číslem 9051 na 1. stupni řízení nebyl příplatek za vedení poskytnut. Tento postup neodpovídá 124 zákoníku práce, ale nezvýšil výdaje ze SR. Poskytování zvláštního příplatku podle 129 zákoníku práce a podle 8 nařízení vlády č. 564/2006 Sb. Kontrolovaná osoba určila pravidla pro přiznání zvláštního příplatku ve vnitřním platovém předpisu organizace. Zvláštní příplatek za přímou pedagogickou činnost spojenou s výkonem práce třídního učitele tzv. třídnictví náležel podle třídních knih jednotlivých tříd zaměstnancům s osobním číslem 1984, 1985, 2297, 3684, 3925, 7736, 7919, 8239, 8506, 8650 a Podle platových výměrů jednotlivých pracovníků bylo zjištěno, že pracovníkům s osobním číslem 3925, 8239 a 8506 byl ve školním roce 2011/2012 přiznán nižší zvláštní příplatek, než je minimální hranice uvedená v I. skupině podle 8 odst. 2 nařízení vlády č. 564/2006 Sb. vyplácení zvláštního příplatku byla ověřena ve mzdových listech příslušných pracovníků. Poskytování příplatku za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah podle 132 zákoníku práce. Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah byl kontrolován na vzorku operací vycházejících z období školního roku 2011/2012. Kontrolou bylo zjištěno, že zaměstnancům s osobním číslem 434, 3925, 8650 a 9296 ŘŠ nařídil po 1 stálé hodině přímé pedagogické činnosti nad stanovený týdenní rozsah a zaměstnanci s osobním č nařídil ŘŠ 3 stálé hodiny přímé pedagogické činnosti nad stanovený týdenní rozsah. Ze mzdových pokladů byl zjištěn počet hodin, které byly proplaceny s příplatkem za přímou pedagogickou činnost nad stanovený týdenní rozsah. Odučení hodin bylo ověřeno v třídních knihách. Kontrolovaná osoba proplatila příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah pouze u skutečně odučených hodin nad stanovený týdenní rozsah a postupovala tak v souladu s 132 zákoníku práce. Stanovení výše osobního příplatku podle 131 zákoníku práce. Výše osobního příplatku jednotlivých pracovníků byla zjištěna v platových výměrech jednotlivých pracovníků a jejich proplacení ve mzdových listech. Pracovníkům byly osobní příplatky přiznány dle stanovených kritérií ve vnitřním platovém předpisu, v souladu s 131 zákoníku práce. 7/22

8 Odměna podle 134 zákoníku práce. V roce 2011 ředitel přiznal odměny pracovníkům na základě stanovených kritérií ve vnitřním předpisu upravující platová práva zaměstnanců. Proplacení přiznaných odměn bylo ověřeno ve mzdových listech. Řediteli školy odměnu potvrdil zřizovatel. 1.3 Oprávněnost použití finančních prostředků SR na odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Podle rozpočtu přímých neinvestičních výdajů obdržela v roce 2011 ze SR kontrolovaná osoba finanční prostředky na poskytování odměn za práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr ve výši Kč pro pedagogické pracovníky, které nebyly v plné výši vyčerpány. Vratka ve výši Kč (na odstupné) byla vrácena zpět do státního rozpočtu. Kontrolou bylo ověřeno, že činnosti uvedené v uzavřených dohodách souvisely se vzděláním a poskytovanými školskými službami např. dohoda o provedení práce zaměstnance s os. č. 1974, 3684, 3924, 3941, 7917, 8189, 8650, 8651 Dohled nad dětmi Ekoakce Paseky, os. č a 2401 zástup za dlouhodobou nemoc pracovníka. Výše vyplacených odměn byla ověřena ve mzdových listech. Výjimkou byly dohody o provedení práce uzavřené s pracovníkem s os. č. 434 na činnosti, které nesouvisely s poskytováním vzdělávání a školskými službami vedení cyklistického kroužku. Jednalo se o dohodu o provedení práce ze dne se sjednanou odměnou ve výši Kč (v rozsahu 50 hod. v období od do ) a ze dne se sjednanou odměnou ve výši Kč (v rozsahu 30 hod. v období od do ). Celková vyplacená částka ze SR činila Kč. Škola během inspekční činnosti na místě doložila, že v celkové výši Kč hradila dvě dohody uzavřené v lednu a únoru 2011 s pracovníkem os. č z ostatních zdrojů organizace (od zřizovatele), které souvisely se školskými službami (psychologické poradenství pro žáky, rodiče a pedagogy, skupinová šetření ve třídách). Vzniklý rozdíl 400 Kč, organizace již nedoložila. Kontrolovaná osoba použila finanční prostředky SR na ostatní platby za činnost, která nesouvisí s výchovou a vzděláváním, čímž nepostupovala v souladu s 160 odst. 1 písm. c) školského zákona a zvýšila výdaje SR ve výši 400 Kč. 1.4 Oprávněnost použití finančních prostředků SR na zákonné odvody. Na úhradu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a na úhradu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění (zákonné odvody) obdržela kontrolovaná osoba ze SR v roce 2011 celkem Kč, z toho na zákonné odvody z přímých nákladů na vzdělávání Kč. Zákonné odvody uvedené v rozúčtování mezd za rok 2011 byly porovnány s údaji v účetnictví a úhrada byla ověřena v bankovních výpisech organizace. Finanční prostředky byly použity na úhradu zákonných odvodů dle výše vyplacených platů ve výši Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši Kč byly použity na ostatní neinvestiční výdaje (ONIV). Vzhledem k tomu, že kontrolovaná osoba zvýšila výdaje na platy, byly zvýšeny i výdaje na odvody v roce 2011 o Kč a v roce 2010 o Kč. 1.5 Oprávněnost použití finančních prostředků SR na ostatní sociální výdaje. Kontrola výše základního přídělu, kterým je tvořen FKSP za rok 2011 byla provedena ověřením zápisů v účetnictví a kontrolou bankovních výpisů FKSP za období roku Kontrolovaná osoba přidělila ze SR do FKSP celkem částku Kč, z toho příděl z přímých nákladů na vzdělávání Kč, což činilo 1 % z ročního objemu 8/22

9 nákladů zúčtovaných na platy, náhrady platů a na odměny. Vzhledem k tomu, že kontrolovaná osoba zvýšila výdaje na platy, byly zvýšeny i výdaje na příděl do FKSP v roce 2011 o 133 Kč a v roce 2010 (kdy byl příděl tvořen 2 %) o 422 Kč. 1.6 Oprávněnost použití finančních prostředků SR na ostatní neinvestiční výdaje. Z finančních prostředků SR poskytnutých v roce 2011 na ostatní neinvestiční výdaje (ONIV) byly zakoupeny učební pomůcky a učebnice, ochranné osobní pracovní prostředky (OOPP), uhrazeno další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP), cestovní náhrady, mzdové náklady za plavání žáků, zákonné pojištění zaměstnanců a náhrady dočasné pracovní neschopnosti (DPN). Kontrola ONIV byla provedena namátkově porovnáním účetních záznamů s prvotními účetními a pokladními doklady organizace. Úhrady za odebrané zboží a nakoupené služby byly ověřeny v bankovních výpisech organizace. Výdaje za OOPP a cestovní náhrady byly zaměstnavatelem poskytnuty v souladu s ustanoveními platné legislativy. 1.7 Oprávněnost přijetí a použití finančních prostředků SR poskytnutých podle 163 školského zákona na Rozvojové programy vyhlášené MŠMT. Prostřednictvím Krajského úřadu Libereckého kraje (KÚ LK) byly v roce 2011 kontrolované osobě poskytnuty účelově vázané finanční prostředky v rámci rozvojových programů vyhlášených MŠMT program Školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání ve výši Kč, program Podpora řešení specifických problémů RgŠ v jednotlivých krajích s přihlédnutím k rozdílné hustotě osídlení a s tím spojené rozdílné hustoty sítě škol a školských zařízení na území jednotlivých krajů na rok 2011 v celkové výši Kč, s účelovým určením Kč na platy, Kč na odvody a 124 Kč na příděl do FKSP a program Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s vysokoškolským vzděláním, kteří splňují odbornou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb. v celkové výši Kč, s účelovým určením Kč na platy, Kč na odvody a Kč na příděl do FKSP. Finanční prostředky poskytnuté na účelové dotace byly vyčerpány v daném období a v plné výši. Finanční prostředky poskytnuté na školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání byly vyčerpány za učební materiál pro 1. třídu. Poskytnutá dotace odpovídala vykázanému počtu žáků ve školní matrice. Kontrolou bylo zjištěno, že ředitel použil účelově vázané finanční prostředky v souladu s rozhodnutím o jejich přidělení. Ad Kontrolovaná osoba ve svém účetnictví sledovala kontrolované finanční prostředky poskytnuté ze SR na přímé náklady na vzdělávání a na rozvojový projekt v příjmech a výdajích odděleně pomocí účelových znaků v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Kontrola byla provedena u položek hrazených ze SR v celkové výši Kč. Porovnány byly údaje uvedené v účetnictví s předloženými prvotními účetními doklady a interními doklady organizace. Kontrolované operace se týkaly výdajů na platy, OPPP, sociálního a zdravotního pojištění, přídělů do FKSP, výdajů na účelové dotace a namátkově vybraných výdajů na UP, učebnice, OOPP, DVPP, cestovní náhrady a mzdové náklady za plavání žáků. Kontrolované účetní doklady obsahovaly náležitosti účetního dokladu. 9/22

10 2.2 Ověřování správnosti vykazování údajů ve výkazu Výkaz Škol (MŠMT) P1-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství za období čtvrtletí 2011 (výkaz P1-04) v souladu s 10 odst. 3 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Ověřování bylo zaměřeno na údaje o celkových vyplacených mzdách, platech a ostatních platbách za provedenou práci (řádek č. 0517, sloupec C), o vyplacených platech zaměstnanců ze SR (řádek č. 0108, sloupec C). Kontrolou bylo zjištěno, že ve výkazu P1-04 byl údaj o celkových vyplacených mzdách, platech a ostatních platbách za provedenou práci a celkové platy zaměstnanců hrazené ze SR vykázány podle údajů uvedených v účetnictví organizace. 2.3 Kontrola vypořádání vztahů se SR za rok 2011 podle 8 vyhlášky č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem. Kontrola byla provedena porovnáním předložených dokladů týkajících se konečného vypořádání s údaji v účetnictví organizace. Kontrolovaná osoba vyčerpala finanční prostředky poskytnuté na účelově vázané finanční prostředky v plné výši. Z poskytnutých finančních prostředků na přímé náklady na vzdělávání byla vrácena do SR nevyčerpaná dotace poskytnutá na OPPP odstupné ve výši Kč. Ad 3 V tomto bodě byly sledovány závěry a plnění uložených opatření z provedených kontrol v organizaci týkajících se sledované oblasti veřejnosprávní kontroly využívání finančních prostředků SR. Kontrolovaná osoba předložila protokoly z provedených kontrol z let 2008 až 2011 od Okresní správy sociálního zabezpečení, Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, od zřizovatele a KULK. Podle poslední veřejnosprávní kontroly provedené KULK bylo mj. zjištěno, že kontrolovaná osoba zařadila 2 pracovníky do platové třídy, které neodpovídala pracovní náplň. ČŠI byly postupně předkládány pracovní náplně, které odpovídaly zařazení kontrolovaných pracovníků dle platových výměrů (viz bod 1.2 protokolu). V roce 2011 zařazení kontrolovaných pracovníků odpovídalo předloženým pracovním náplním. Zřizovatel provedl kontrolu, která se týkala pracovněprávních vztahů (řešení bossingu, rozvázání pracovního poměru). Tyto oblasti nespadají do sledovaných oblastí ČŠI. Z ostatních předložených zpráv a protokolů z provedených kontrol nevyplynulo kontrolované osobě přijímat opatření k odstranění nedostatků v oblastech sledovaných ČŠI. Ad 4 Systém vnitřní kontroly v oblasti hospodaření s veřejnými prostředky byl popsán v organizačním řádu školy pod názvem Vnitřní kontrolní systém, platný od Směrnice určuje cíle finanční kontroly, kontrolní metody a postupy při předběžné, průběžné a následné řídící kontrole a organizační zajištění vnitřní kontroly v organizaci. Funkčnost vnitřního kontrolního systému byla ověřena porovnáním postupů uvedených ve směrnici se skutečností u účetních operací vztahujících se k výdajům finančních prostředků ze SR. Kontrolou bylo zjištěno, že učitelka pracovnice s osobním číslem 7709 (odborně kvalifikovaná pro 1. stupeň ZŠ), nemá stanovenou žádnou přímou pedagogickou činnost. Podle výkazu opracované doby v určenou dobu pracovnice setrvává na pracovišti, popř. zastupuje nepřítomného pedagoga. Ze mzdového listu bylo zjištěno, že za období září až prosinec 2011 vynaložila škola na plat pracovnice finanční prostředky SR ve výši Kč. Dále bylo zjištěno, že ve 4. ročníku vyučují z 26 hodin 22 hodin učitelé, kteří nesplňují 10/22

11 odbornou kvalifikaci pro výuku na 1. stupni ZŠ. Obdobná situace je i v 5. ročníku. Z personální dokumentace a podkladů pro platy bylo zjištěno, že ŘŠ pro školní rok 2011/2012 nařídil pedagogickým pracovníkům celkem 7 stálých hodin přímé pedagogické činnosti nad stanovený týdenní rozsah. Tyto hodiny jsou hrazeny s příplatkem podle 132 zákoníku práce (viz Ad 1.2 protokolu). Za období 9 12/2011 činila částka příplatků za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah celkem Kč. Vzhledem k uvedeným skutečnostem považuje ČŠI využívání finančních prostředků ve výši Kč jako neefektivní. Z předložené personální dokumentace bylo zjištěno, že kontrolovaná osoba neměla vždy vystaveny platové výměry (byly dodány během kontroly na místě), dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr nebyly vždy podepsány např. dohoda o provedení práce uzavřená s pracovníkem s os. č ze dne a ze dne , a pracovníkem s os. č dohoda o provedení práce ze dne a ze dne Činnosti z dohod uzavřených se zaměstnanci s os. č. 3961, 7917, 8189 a 8650 byly (dle dokladu Docházkový list jednotlivých zaměstnanců) provedeny až po termínu uvedeném v dohodách, u zaměstnance s os. č nebyl doložen doklad o provedení činnosti (docházkový list) ani způsob jakým byla práce převzata. Při kontrole relevantnosti vynakládání finančních prostředků na platy bylo z personální dokumentace školy a předložených podkladů pro výdaje na platy a odměny z dohod zjištěno, že řízení v personální oblasti vykazuje určitá rizika, která ukazují na nefunkčnost vnitřního kontrolního systému. Ačkoliv škola zaúčtovala výdaje na platy a ostatní platby z dohod konaných mimo pracovní poměr nebylo v rámci předběžné (před vznikem závazku) ani průběžné kontroly upozorněno na možná a vzniklá rizika ani jedním z vedoucích pracovníků. Kontrolovaná osoba nepředložila doklad, který by prokazoval, jak v organizaci probíhá následná kontrola. Výše uvedené nedostatky, resp. nesrovnalosti ukazují na nefunkčnost vnitřního kontrolního systému. Vedoucí zaměstnanci, kteří jsou odpovědní za zajištění funkčnosti vnitřního kontrolního systému tak nepostupovali podle 25 odst. 1 a odst. 4 zákona o finanční kontrole. Ad Formální rámec bezpečnosti a ochrany zdraví žáků byl vymezen ve školním řádu v části I. nazvané Škola a žáci, kde bylo žákům uloženo dodržovat školní řád a další řády, předpisy a pokyny školy, s nimiž byli seznámeni, především pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a pravidla požární ochrany. Konkrétní zákazy a pokyny pro žáky obsahuje část VI. s názvem Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. K organizování BOZ žáků při mimoškolních akcích vydal ředitel školy, Metodický pokyn ředitele školy k pořádání lyžařských výcvikových kurzů, Pokyn ředitele školy ke konání akcí souvisejících s výchovně - vzdělávací činností školy, Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v plavecké škole. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ze dne se zabývá problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví v přílohách. V příloze č. 1. Projektové dny - branný kurz v rámci projektového dne a v příloze č. 2. Průřezová témata. zaměřené na bezpečné způsoby chování v silničním provozu v roli chodce a cyklisty, účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události, chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události. V příloze č. 4, školního vzdělávacího programu, nazvané Ochrana člověka za mimořádných situací byly stanoveny cíle seznámit žáky s pojmem živelná pohroma, jejími účinky a druhy, uvědomit si nebezpečí vyplývající z prvotních i druhotných následků živelních pohrom, základní pojmy první pomoc, cíl první pomoci, výkony zachraňující život, 11/22

12 uvědomit si odpovědnost za svoji ochranu, efektivní jednání a vzájemnou pomoc při vzniku mimořádných situací; vést žáky k citlivému vnímání životního prostředí a to nejen při vzniku mimořádných situací, seznámit žáky s kladnými aspekty provozu jaderných elektráren a jejich celkový ekologický přínos, objasnit možnosti vzniku radioaktivní havárie. Podle zápisu v knize pedagogických rad byli zaměstnanci školy seznámeni se školním řádem a proškoleni o BOZP na schůzce pedagogické rady dne Poučení žáků o BOZ a seznámení se školním řádem bylo kontrolováno v namátkou vybraných třídních knihách pro 2. stupeň ZŠ pro školní rok 2011/2012 VIII. a IX. třídy. Žáci VIII. třídy byli podle provedených záznamů seznámeni dne s bezpečným chováním ve škole, ve třídě, na chodbách, před školou, při akcích mimo školu, ohlašováním úrazů, první pomocí, požární ochranou, důležitými telefonními čísly a byli poučeni pro případ ohrožení a mimořádné události. Seznámeni se školním řádem byli dne , s bezpečností při tělesné výchově dne chlapci a dne dívky. Dne byli žáci poučeni o bezpečnosti před lyžařským výcvikovým kurzem. O bezpečné práci v učebně fyziky a chemie byli žáci poučeni dne Dne byli poučeni o bezpečnosti a chování v hodině Domácnost. Kontrolou provedených záznamů v třídní knize VIII. třídy bylo zjištěno, že žáci nebyli do dne kontroly prokazatelně seznámeni s řádem jazykové učebny a s řádem počítačové učebny. Žáci IX. třídy byli podle provedených záznamů dne seznámeni s bezpečným chováním ve škole, ve třídě, na chodbách, před školou, při akcích mimo školu, s ohlašováním úrazů, první pomocí, požární ochranou a důležitými telefonními čísly. Se školním řádem byli seznámeni dne , s bezpečností při tělesné výchově dne chlapci a dne dívky. Dne byli žáci poučeni o bezpečnosti před lyžařským výcvikovým kurzem. V učebně fyziky a chemie byli žáci seznámeni s pravidly bezpečnosti dne Kontrolou provedených záznamů v třídní knize IX. třídy bylo zjištěno, že žáci nebyli do dne kontroly prokazatelně seznámeni s řádem jazykové učebny. Kontrolovaná osoba nedodržela 29 odst. 2 školského zákona tím, že neposkytla žákům VIII. třídy v odborných učebnách pro výuku jazyků a ICT a žákům IX. třídy nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví v odborné učebně pro výuku jazyků a v učebně ICT. 5.2 Kontrola splnění povinnosti ředitele školy informovat zákonné zástupce nezletilých žáků o umístění a obsahu školního řádu ve školním roce 2011/2012 byla provedena podle předložené dokumentace. V knize zápisů z pedagogických rad byl proveden záznam o seznámení zaměstnanců se školním řádem na provozní poradě dne a pedagogickým pracovníkům bylo uloženo seznámit se školním řádem zákonné zástupce nezletilých žáků. O účasti všech zaměstnanců na uvedené poradě byla doložena prezenční listina. Seznámení zákonných zástupců žáků se školním řádem bylo provedeno dne a bylo doloženo podpisy zákonných zástupců žáků I. třídy. 5.3 K prevenci rizik ohrožujících BOZ žáků vydal ředitel školy dne dokument nazvaný Soubor hodnocení rizik možného ohrožení bezpečnosti a zdraví Základní škola a Mateřská škola, Rychnov, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace s účinností dnem , vyhotovený odborně způsobilou osobou v prevenci rizik, který obsahuje označení rizik vztahujících se k budovám školy a k jednotlivým činnostem žáků ve škole i mimo ni a stanovuje požadavek na bezpečnostní opatření k jejich odstranění nebo eliminaci. K organizování poskytování 12/22

13 první předlékařské pomoci byly proškoleny dvě pracovnice školy. O jejich proškolení kontrolovaná osoba doložila potvrzení o absolvování kurzu. K organizování poskytování první pomoci byl s účinností od vydán traumatologický plán, který obsahuje informace o umístění lékárniček, stručné pokyny k organizování první pomoci ve škole a dopravě zraněných, přehled důležitých telefonních čísel a jména pracovníků pověřených poskytováním první pomoci. Činnosti v objektu školy na adrese Školní 488 byly zařazeny mezi činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím. K zajištění požární bezpečnosti byl vydán dokument Organizační zabezpečení požární ochrany ze dne , kde v bodě 17 bylo stanoveno, že kontrolovaná osoba bude provádět 1x za rok cvičný požární poplach. Kontrolou bylo zjištěno, že ve školním roce 2010/2011 se cvičný požární poplach nekonal. Kontrolovaná osoba neprovedla opatření k zajištění bezpečnosti žáků při evakuaci pro případ vzniku mimořádné události požáru ve škole, tím porušila 29 odst. 2 školského zákona ve smyslu 32 odst. 4 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru ve znění pozdějších předpisů. 5.4 K realizaci školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci vydal ředitel školy dokument nazvaný Tématické plány školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který obsahuje organizační zajištění školení, termíny školení a osnovy školení pro zaměstnance i žáky ze dne Ředitel školy spolu se svým zástupcem absolvovali školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně pro vedoucí zaměstnance ukončené ověřením znalostí dne Periodické školení zaměstnanců školy o požární ochraně bylo provedeno v termínu O účasti na uvedených školeních byly vyhotoveny prezenční listiny s podpisy účastníků. Obsahy školení byly uvedeny v záznamech o provedeném školení. K provádění dohledu nad žáky byli zaměstnanci dne seznámeni s vyhláškou č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolnými svazky obcí. Učitelé používající při výuce ve škole elektrická zařízení pod napětím byli proškoleni dne 27. října Kontrolou aktuálního stavu dokumentace o vzdělávání zaměstnanců v oblasti BOZ nebyly zjištěny nedostatky. 5.5 Kontrola aktuálního stavu provádění veřejných prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně odstraňování zjištěných nedostatků ve vztahu k zajištění BOZ žáků byla provedena podle aktuální předložené dokumentace. Prověrka byla provedena komisí dne O zjištěných skutečnostech byl vyhotoven dokument ze dne s názvem z prověrky provedené v souladu s 108 odst. (5) Zákoníku práce. Ve zmíněném protokole nebyly uvedeny žádné nedostatky, které by ohrožovaly bezpečnost nebo zdraví žáků. Kontrola plnění požadavků na výrobní a pracovní prostředky a zařízení byla provedena podle dokumentace o provedených kontrolách a revizích technických zařízení a elektrických spotřebičů a nářadí v provozu. V aktuálních zprávách o revizích hromosvodů a elektrické instalace obou budov školy nebyly uvedeny závady. Závady uvedené ve zprávě o provedení revize zabudovaného a přenosného tělocvičného nářadí byly dle zápisu v protokolu odstraněny ke dni Kontrolou plynových zařízení, spalinových cest a zařízení pro zásobování požární vodou nebyly zjištěny nedostatky. Kontrolovaná osoba nezajistila bezpečnost a ochranu zdraví žáků při práci s výpočetní technikou tím, že neučinila opatření k provedení periodické kontroly a revize elektrických spotřebičů s pohyblivým přívodem a prodlužovacích šňůr ve stanovené lhůtě. Kontrolovaná osoba nedodržela 29 odst. 2 školského zákona, ve smyslu 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 309/2006 Sb., 13/22

14 kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a odst přílohy k nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. 5.6 Kontrola prostorového a materiálního vybavení školy byla provedena v budově školy prvního stupně Ještědská 429, Rychnov u Jablonce nad Nisou ve třídě II. A, ve IV. třídě, ve cvičné kuchyňce, učebně výtvarné výchovy a hudební výchovy, v šatnách (4 šatny šatna tříd II. A a B, šatna tříd 3. A a 3. B a V., šatna pro žáky IV. třídy, a šatna pro žáky I. třídy), přilehlé vnitřní komunikace (chodby a schodiště). Učebny byly vybaveny židlemi s nastavitelnou výškou tak, aby žáci měli možnost upravit si pracovní místo podle svých individuálních potřeb. V odborných učebnách byly viditelně umístěny řády učeben. Na chodbách a schodištích byly označeny únikové cesty tabulkami s luminiscenční vrstvou označujícími směr úniku. Venkovní hřiště v areálu školy je vybaveno doskočišti pro skok do dálky i do výšky a venkovní košíkovou. V kontrolovaných prostorách nebyly zjištěny zjevné závady. 5.7 Kontrola organizování a průběhu mimoškolních akcí byla provedena u akce Poznávací zájezd do Londýna konané Kontrolována byla dokumentace k uvedené akci (návrh na konání akce, zhodnocení akce, pokyny pro pedagogy, seznam účastníků, přihlášky). Pokyny pro chování a bezpečnost studentů na zahraničním zájezdu byly opatřeny podpisy rodičů, kterými potvrdili jejich převzetí. Dále byl kontrolován lyžařský výcvikový kurz v Pasekách nad Jizerou konaný ve dnech Dokumentace obsahovala písemný souhlas rodičů se zařazením dítěte do lyžařského kurzu, prohlášení zákonných zástupců dítěte, seznam účastníků, instruktorů a pedagogických zaměstnanců zajišťujících dohled na žáky a organizační zajištění. Lyžařský výcvik uskutečněný ve dnech , kterého se zúčastnilo 78 žáků prvního stupně, se konal v místě školy v Rychnově u Jablonce nad Nisou. V doložené dokumentaci byl program akce, vyhodnocení akce (bez úrazu), sestavení družstev a informace pro rodiče o lyžařských výcvikových kurzech (dále jen LVK) ZŠ Rychnov. Kontrolou uvedené dokumentace nebyly zjištěny nedostatky. Ad 6 Kontrola vedení evidence úrazů žáků, ke kterým došlo při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech (dále jen úrazů), byla provedena podle předložené dokumentace o úrazech za období školního roku 2010/2011 a 2011/2012 do data inspekční činnosti. 6.1 Kontrolovaná osoba eviduje úrazy žáků v knize úrazů vedené od Kontrolou evidence úrazů v knize bylo zjištěno, že ve školním roce 2010/2011 došlo k sedmnácti úrazům žáků a ve školním roce 2011/2012 bylo do dne inspekční činnosti evidováno čtrnáct úrazů žáků. Zápisy o úrazech evidovaných v knize úrazů pod pořadovými čísly 17, 18, 22, 23, 24, 25 a 35 neobsahovaly údaje o datu narození žáků. 6.2 Ve školním roce 2010/2011 bylo vyhotoveno 5 záznamů o úrazu, ve školním roce 2011/2012 do dne inspekční činnosti 2 záznamy o úrazu. Záznamy nebyly do dne inspekční činnosti odeslány České školní inspekci. Aktualizaci záznamů o úrazech žáků kontrolovaná osoba dosud neprováděla. Kontrolou vyhotovených záznamů bylo zjištěno, že nejsou označeny pořadovým číslem podle data vyhotovení. Záznam o úrazu bez pořadového čísla ze dne neobsahuje údaje o tom kdy a jak byl o úrazu vyrozuměn zákonný zástupce žáka (datum, čas, způsob). Záznam o úrazu 14/22

15 č ze dne neobsahuje údaje o jménu a příjmení zraněného, zdravotnickém zařízení, kde byl zraněný ošetřen, údaj o tom která část těla byla zraněná, předpokládaná příčina úrazu a údaj o zavinění jiné osoby, jména a podpisy svědků. V záznamu o úrazu bez pořadového čísla ze dne nebyla uvedena předpokládaná příčina úrazu. Záznamy o úrazu č /2011 ze dne , záznam bez pořadového čísla ze dne a záznam č. 10/2011/2012 ze dne neobsahují údaj, zda byl záznam vyhotoven na žádost. Záznam o úrazu č /2012 ze dne neobsahuje údaj, zda byl záznam vyhotoven na žádost, dále neobsahuje název zdravotnického zařízení, kde byl zraněný ošetřen a podpis zraněného. V. Závěry V roce 2011 byly finanční prostředky poskytnuté kontrolované osobě ze státního rozpočtu přijaty oprávněně. Při čerpání finančních prostředků ze SR byly zjištěny následující nedostatky: Kontrolovaná osoba zvýšila výdaje na platy a s nimi související odvody a příděl do FKSP ze SR celkem o KČ. Dále v roce 2011 použila finanční prostředky SR na odměnu z dohody o provedení práce ve výši 400 Kč na činnost, která nesouvisí s výchovou a vzděláváním. Zároveň bylo zjištěno, že v roce 2010 zvýšila výdaje na platy a s nimi související odvody a příděl do FKSP ze SR celkem o Kč. Na základě výše uvedeného máme podezření, že právnická osoba, vykonávající činnost školy, ve výše uvedených případech mohla porušit rozpočtovou kázeň. Ve školním roce 2011/2012 ředitel školy nestanovil správně týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti sobě a zástupci ředitele školy (pro ZŠ). Ve školním roce 2011/2012 ředitel školy nestanovil pracovnici s osobním číslem 7709 žádnou přímou pedagogickou činnost. Dále byly v předložené personální dokumentaci zjištěny nedostatky a nesrovnalosti, které vedou k neefektivnímu nakládání s finančními prostředky SR, ve školním roce 2011/2012 ke dni kontrolní činnosti ve výši Kč. Vedoucí zaměstnanci v rámci své odpovědnosti nezajistili funkčnost vnitřního kontrolního systému. Kontrolou dodržování právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb, zejména školského zákona a navazujících právních předpisů, byly zjištěny nedostatky při poskytování nezbytných informací žákům k zajištění jejich bezpečnosti při vzdělávání, při provádění pravidelných kontrol a revizí elektrických spotřebičů s pohyblivým přívodem používaných žáky při vzdělávání a v organizování nácviku evakuace. Zápisy o úrazech evidovaných v knize úrazů nebyly provedeny se všemi náležitostmi, záznamy o úrazech žáků byly vyplněny neúplně a nebyly odeslány v elektronickém formuláři ČŠI a nebyly provedeny aktualizace záznamů o úrazu. Záznamy o úrazech žáků byly vyplněny neúplně a nebyly odeslány v elektronickém formuláři ČŠI. Nebyly provedeny aktualizace záznamů o úrazu. Česká školní inspekce v souladu s 175 odst. 4 školského zákona ve lhůtě do 30 dnů požaduje zaslání oznámení o přijetí opatření k odstranění zjištěného nedostatku. Oznámení zašlete na adresu Česká školní inspekce, Liberecký inspektorát, Masarykova 801/28, Liberec, případně prostřednictvím datové schránky (g7zais9) nebo na e-podatelnu s připojením elektronického podpisu. 15/22

16 VI. Doklady a materiály, o které se kontrolní zjištění opíralo 1. Zřizovací listina ze dne , s účinností od Rozhodnutí MŠMT čj.: / změna zařazení do sítě škol a školských zařízení ze dne , s účinností od [online: , 3. Rozhodnutí KÚ LK čj.: OŠMTS-058/06-RZS, Spis. zn. OŠM 534/2006 OVRS ve věci zápisu změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení ze dne , s účinností od [online: , 4. Rozhodnutí MŠMT čj.: 8616/ ve věci návrhu na zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení ze dne , s účinností od [online: , 5. Rozhodnutí KÚ LK čj.: OŠMTS-258/06-RZS, Spis. zn. OŠM 1156/2006 OVRS ve věci návrhu na zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení ze dne , s účinností od [online: , 6. Rozhodnutí MŠMT čj.: 1 620/ ve věci zápisu změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení ze dne , s účinností od [online: , 7. Rozhodnutí KÚ LK čj.: OŠMTS-060/07-RZS, Spis. zn. OŠM 633/2007 OVRS ve věci návrhu na zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení ze dne , s účinností od [online: , 8. Rozhodnutí MŠMT čj.: / ve věci návrhu na zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení ze dne , s účinností od [online: , 9. Rozhodnutí KÚ LK čj.: OŠMTS-053/09-RZS, Spis. zn. OŠM 1038/2009 OVRS ve věci návrhu na zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení ze dne , s účinností od [online: , 10. Rozhodnutí KÚ LK čj.: OŠMTS-075/09-RZS, Spis. zn. OŠM 1111/2009 OVRS ve věci návrhu na zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení ze dne , s účinností od [online: , 11. Jmenování do funkce ředitele ze dne , s účinností od Kritéria pro přiznání osobních příplatků, Kritéria pro přiznání mimořádných odměn ze dne Výpis z rejstříku škol a školských zařízení [online: , 14. Výkaz Škol (MŠMT) P1-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství za období čtvrtletí 2011 [online: , 15. Výkaz S3-01 o základní škole podle stavu k [online: , 16. Výkaz S1-01 o mateřské škole podle stavu k [online: , 17. Školní matrika počty žáků ke dni (elektronicky) 18. Třídní knihy školní rok 2011/ o provedené kontrole ze dne (Městský úřad Jablonec nad Nisou) 20. Zpráva o provedené veřejnosprávní kontrole ze dne čj.: ČŠI-270/09-L ze dne (ČŠI Liberec následná inspekční činnost-státní kontrola v oblasti stravování) 16/22

17 22. Zpráva o ověření hospodaření organizace Základní škola a Mateřská škola Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace za rok 2010 (Audit) 23. čj.: OŠMTS 132/08/K ze dne (KÚ LK) 24. č. z. ZP/14/08 ze dne (dodržování zákona o zaměstnanosti 435/2004 Sb.) 25. čj.: 697/11/553 o kontrole pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění provedené (Okresní správa sociálního zabezpečení Jablonec nad Nisou) 26. Vnitřní řád školní družiny ze dne Organizační řád školy ze dne , s účinností od (včetně struktury organizačního schéma) 28. Organizační řád školy, část: Vnitřní platový předpis bez data vyhotovení, s účinností od Mzdová inventura Mzdové listy 2010 zaměstnanci s os. č a Mzdové listy Pracovní doba zaměstnanců pedagogických pracovníků (rozvržení pracovní doby, včetně stanovení přímé pedagogické činnosti a prací souvisejících s přímou pedagogickou činností) pro školní rok 2011/ Docházkový list ZŠ Rychnov u Jablonce nad Nisou (pedagogičtí pracovníci os. č. 434, 1965, 1984, 1985, 2297, 3684, 3925, 7709, 7736, 7919, 8189, 8239, 8506, 8650, 8651, 9293 a 9296) 34. Trvalé přesčasy školní rok 2011/2012 (činnost základní školy) 35. Osobní spisy zaměstnanců s osobním číslem: 434, 1974, 1965, 1984, 1985, 2297, 3684, 3925, 3941, 7709, 7736, 7919, 8189, 8239, 8384, 8506, 8650, 8651, 8690, 8940, 9051, 9293 a 9296 (jmenování do funkce, pracovní smlouvy, dodatky k pracovní smlouvě, doklady o dosaženém vzdělání, pracovní náplně, platové výměry) 36. Dohody o provedení práce rok 2011 os. č z ledna a října, os. č. 434 z února a dubna, os. č z března a května, os. č z května, os. č z května, os. č z ledna a z května, os. č z května, os. č z května, os. č z května, os. č z května, os. č z ledna, os. č z ledna, os. č ze září, os. č z března, os. č z ledna, února a září, os. č z ledna a února, os. č z května, os. č z května 37. Třídnictví 2011/ Změna třídnictví platná od Stanovení odměny ze dne (zřizovatelem) 40. Stanovení odměny ze dne (zřizovatelem) 41. Materiál pro jednání rady města dne Rozvaha-Bilance 12/2011ze dne Výkaz zisku a ztráty 12/2011 ze dne Příloha 12/2011 ze dne Finanční vypořádání dotací poskytnutých krajům nebo hlavnímu městu Praze ze dne Přehled vybraných účelových dotací poskytnutých školám a školským zřízením v Libereckém kraji v roce 2011 ze dne Rozpočet přímých NIV pro rok 2011 po úpravě k ze dne (KULK-88961/2011) 48. Rozpis rozpočtu na rozvojový program Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s vysokoškolským vzděláním, kteří splňují odbornou kvalifikaci podle 17/22

18 zákona č. 563/2004 Sb., (čj / ), na rok 2011 ze dne (KULK 6285/2011) účelový znak Rozpis rozpočtu po 2. etapě rozvojového programu Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s vysokoškolským vzděláním, kteří splňují odbornou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb. na rok 2011 ze dne (KULK 87726/2011) 50. Poskytnutí finančních prostředků na rozvojový program Školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání na rok 2011 ze dne (KULK 35609/2011) účelový znak Finanční prostředky na rozvojový program Podpora řešení specifických problémů RgŠ v jednotlivých krajích s přihlédnutím k rozdílné hustotě osídlení a s tím spojení rozdílné hustoty sítě škol a školských zařízení na území jednotlivých krajů na rok 2011 účelový znak Účtový rozvrh Kniha účetnictví rok 2011 dotace přím. NIV vedena pod ÚZ 33353, ORJ středisko 5, účelové dotace pod ÚZ 54. Směrnice k systému zpracování účetnictví ze dne Aktuální účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů ze dne Směrnice pro evidenci, účtování a oceňování zásob ze dne Harmonogram účetní závěrky ze dne Směrnice pro poskytování a účtování cestovních náhrad ze dne Oběh účetních dokladu v účetní jednotce ze dne Příloha-přehled podpisových vzorů v účetní jednotce ze dne Směrnice o poskytování osobních ochranných pracovních prostředků z Směrnice k rozpočtovému hospodaření školy z Rozúčtování mezd rok Interní mzdové doklady rok č z , č z , č z , č z , č z , č z , č z , č z , č z , č z , č z , č z Interní doklady rok 2011 č ze 4. 2., č z , č z , č ze , č z , č z , č z , - státní dotace 66. Bankovní výpisy z roku č. A. 2 ze 4. 2., č. A. 3 z , č. A. 4 z , A. 7 z , A. 10 z , č. A. 11 z , č. A. 6 ze příjem dotace 67. Interní doklad rok 2011 č z 2. 2., č z 8. 4., č z , č z , č z , č ze účelová dotace 68. Bankovní výpisy č. A. 2 z 2. 2., č. A. 4 z 8. 4., č. A. 5 z , A. 6 z , A. 10 z , A. 11 ze , - příjem účelové dotace 69. Interní doklad č z , bankovní výpis č. A. 1 z vratka dotace 70. Bankovní výpisy rok 2011 č. A 2 z , č. A. 3 z 8. 3., č. A. 4 z 8. 4., č. A. 5 z , č. A. 6 z 9. 6., č. A. 7 ze 7. 7., č. A. 8 z 3. 8., č. A. 9 z 6. 9., č. A. 10 z , č. A. 11 z , č. A. 12 z , č. A. 1 z úhrada mezd, odvody 71. Pokladna rok Bankovní výpisy FKSP rok 2011 č. A. 2 z , č. A. 3 z 8. 3., č. A. 4 z 8. 4., č. A. 5 z , č. A. 6 z 9. 6., č. A. 7 ze 7. 7., č. A. 8 z 3. 8., č. A. 9 z 6. 9., A. 10 z , č. A. 11 z , č. A. 12 z , č. A. 1 z převod přídělu do FKSP 73. Bankovní výpis rok 2011 č. A. 4 z 8. 4., č. A. 7 ze 7. 7., č. A. 10 z , č. A. 1 ze úhrada pojištění Kooperativa 74. Výdajový pokladní doklad (VPD) rok 2011 č z , č. č z , č z , č z , č z , č z , č z 2. 8., 18/22

19 č z 6. 9., č z , č z , č z a č z Výplatní listiny rok Organizační řád školy vnitřní kontrolní systém s platností od Účetní doklad č. 307 z a č. 344 z vybavení pro žáky 1. tříd 78. Bankovní výpisy rok č. A. 5 z , č. A. 6 z úhrada vybavení pro žáky 1. tříd 79. Hlavní kniha faktur rok VPD rok č z , č z , č z 6. 9., č z nákup OOPP 81. VPD rok 2011 č z , č z , DVPP 82. Účetní doklad rok 2011 č. 141 z , č. 515 z DVPP 83. Bankovní výpisy č. A. 3 ze , č. A 9 z úhrada DVPP 84. Rozpočet přímých NIV na rok 2010 po poslední úpravě k ze dne (KULK-77233/2010) 85. Finanční vypořádání dotací poskytnutých krajům nebo hlavnímu městu Praze za rok 2010 ze dne Účetní doklady rok č. 348 z , č. 346 z 6. 6., č. 476 ze 7. 9., č. 142 z nákup učebních pomůcek a učebnic 87. Bankovní výpisy rok 2011 č. A. 6 z , A. 9 ze 7. 9., č. A. 3 z úhrada učebnic a UP 88. VPD rok č a 5142 z , č z 8. 3., č z cestovní náhrady 89. Účetní doklady rok č. 60 z , č. 512 z výdaje za plavecký výcvik žáků 90. Bankovní výpisy rok č. A. 2 z , A. 9 z úhrada plaveckého výcviku 91. Docházkové listy - osobní číslo 3941, č. 8650, č. 7917, č. 3684, č. 8189, č. 3924, č z května Školní řád a pravidla pro hodnocení žáků a autoevaluace školy ze dne Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ze dne Organizační směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ze dne Informace pro rodiče o lyžařských výcvikových kurzech (dále jen LVK) ZŠ Rychnov ze dne Metodický pokyn ředitele školy k pořádání lyžařských výcvikových kurzů (dále jen LVK) ze dne účinný dnem 1. září Lyžařský výcvik ze dne Návrh na konání akce ze dne Poznávací zájezd do Londýna konané Zhodnocení akce ze dne Pokyny pro pedagogy 101. Pokyny pro chování a bezpečnost studentů na zahraničním zájezdu 102. Seznam účastníků zájezdu do Anglie 103. Přihláška pro studenta - 20 ks 104. Lyžařský výcvikový kurz v Pasekách nad Jizerou konaný ve dnech (písemný souhlas rodičů se zařazením dítěte do lyžařského kurzu, prohlášení zákonných zástupců dítěte 14x, seznam účastníků, instruktoři 2 pedagogičtí zaměstnanci s osobními čísly 1984, 1985) 105. Kniha zápisů pedagogických rad (zápis ze dne ) 19/22

20 106. Lyžařský výcvik program akce, vyhodnocení akce (bez úrazu) a sestavení družstev. Informace pro rodiče o lyžařských výcvikových kurzech (dále jen LVK) ZŠ Rychnov 107. Pokyn ředitele školy ke konání akcí souvisejících s výchovně - vzdělávací činností školy (dále jen školní akce) ze dne s účinností od Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v plavecké škole ze dne Osvědčení TEP/97/PRE/2011 ze dne o odborné způsobilosti k hodnocení rizik 110. Soubor hodnocení rizik možného ohrožení bezpečnosti a zdraví Základní škola a Mateřská škola, Rychnov, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace s účinností dnem Potvrzení o zdravotnickém školení ze dne zaměstnankyň s osobním číslem 3925 a Osvědčení č o ověření znalostí dle 11 vyhlášky kvalifikace ve zvláštních případech, učitelé používající při výuce na školách elektrická zařízení pod napětím ze dne 27. října 2009 zaměstnanců s os. č. 7224, 434, z prověrky provedené v souladu s 108 odst. (5) Zákoníku práce ze dne Traumatologický plán ze dne Záznam ze školení vedoucích zaměstnanců z předpisů BOZP ze dne zaměstnanců s os. č. 434 a Záznam ze školení zaměstnanců z předpisů BOZP ze dne Záznam ze školení zaměstnanců o požární ochraně ze dne Požární kniha vedená od Kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím ze dne Organizační zabezpečení požární ochrany ze dne Požární poplachové směrnice, Školní 488 Rychnov ze dne Požární řád, Školní 488 Rychnov ze dne Provozní a bezpečnostní řád učebna chemie a fyzika ze dne Řád jazykové učebny ze dne Řád počítačové učebny ze dne Pracovní řád cvičné kuchyně ze dne Provozní řád tělocvičny ze dne Provozní řád školního hřiště ZŠ Rychnov z roku Požární evakuační plán, Školní 488 Rychnov ze dne Grafický plán evakuace ZŠ Rychnov II. stupeň budova č. p Hasicí přístroje druhy a umístění ze dne Seznam a rozmístění bezpečnostních a výstražných tabulek ZŠ Školní 488 ze dne Organizační zajištění, tematické plány a časové rozvrhy školení o požární ochraně ze dne Tématické plány školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ze dne Záznam ze školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně ze dne Záznam ze školení zaměstnanců o požární ochraně ze dne Průkaz instruktora lyžování č. 073/2010 platný do 04/ Osvědčení o absolvování základního kurzu instruktorů lyžování ze dne Osvědčení o absolvování základního kurzu instruktorů lyžování ze dne Osvědčení o absolvování vzdělávací akce Základní kurz instruktorů lyžování ze dne Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci v Plavecké škole ze dne /22

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIH-106/14-H Kontrola dodržování právních předpisů a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIZ-486/12 Z o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIS-2381/13-S Státní a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL čj. ČŠI-967/07-09 o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIB-1180/13-B Veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIH-1028/11-H o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L Č. j. ČŠIE-823/10 E o státní a kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIS-37/15-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIS-37/15-S PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIS-37/15-S Kontrola dodržování právních předpisů a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIP-965/12-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIP-965/12-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIP-965/12-P o státní kontrole podle 174 odst. 2 písmo d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIM-800/12-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIM-800/12-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIM-800/12-M o státní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Česká školní inspekce PROTOKOL

Česká školní inspekce PROTOKOL Česká školní inspekce PROTOKOL Kontrolovaná osoba: Gymnázium, Trhové Sviny, Školní 995 Adresa: Školní 995, 374 01 Trhové Sviny Jihočeský inspektorát Identifikátor školy: 600 008 037 Vedoucí týmu: Ing.

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIB-555/13-B o státní a veřejnosprávní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIS-1580/12-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIS-1580/12-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIS-1580/12-S o státní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Mozartova 449, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 425 Termín konání inspekce: 4. prosinec 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jihlava, Demlova 32. Demlova 32/4178 586 06 Jihlava. Identifikátor školy: 600 117 286

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jihlava, Demlova 32. Demlova 32/4178 586 06 Jihlava. Identifikátor školy: 600 117 286 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jihlava, Demlova 32 Demlova 32/4178 586 06 Jihlava Identifikátor školy: 600 117 286 Termín konání inspekce: 13., 16. a

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIH-131/11-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIH-131/11-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIH-131/11-H o státní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIL-373/15-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIL-373/15-L PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIL-373/15-L Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIB-598/11-B o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35. Palachova 2189/35, 591 01 Žďár nad Sázavou. Identifikátor školy: 650 069 722

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35. Palachova 2189/35, 591 01 Žďár nad Sázavou. Identifikátor školy: 650 069 722 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35 Palachova 2189/35, 591 01 Žďár nad Sázavou Identifikátor školy: 650 069 722 Termín

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL o státní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIB-501/11-B o veřejnosprávní kontrole podle 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát P R O T O K O L Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát P R O T O K O L č. j. ČŠIH-1068/10-H o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace. Zelená 2/112. Identifikátor: 600 136 167

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace. Zelená 2/112. Identifikátor: 600 136 167 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Zelená 2/112 Identifikátor: 600 136 167 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 484 Termín konání inspekce: 15.

Více

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková

Více

74/2005 Sb. VYHLÁŠKA

74/2005 Sb. VYHLÁŠKA 74/2005 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 9. února 2005 o zájmovém vzdělávání ve znění vyhlášky č. 109/2011 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Dvořákův okruh 2, 794 01 Krnov Identifikátor: 600 131 882

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Inspekční zpráva

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Inspekční zpráva ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Inspekční zpráva Odborné učiliště, Učiliště a Praktická škola, Hradec Králové, 17. listopadu 1212 PSČ 500 02 Identifikátor školy: 600 024

Více

Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 32. ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 32. ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 32. ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Č.j.: 65 /2015 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 25.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

2005/74 Sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání. Vyhláška o zájmovém vzdělávání

2005/74 Sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání. Vyhláška o zájmovém vzdělávání 2005/74 Sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání 74/2005 Vyhláška o zájmovém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát Česká školní inspekce Liberecký inspektorát PROTOKOL O KONTROLE čj. ČŠIL-718/13-L o státní kontrole a veřejnosprávní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Varnsdorf 5, Mariánská 1100, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Varnsdorf 5, Mariánská 1100, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Varnsdorf 5, Mariánská 1100, příspěvková organizace Adresa: Mariánská 1100, 407 47 Varnsdorf 5

Více

Liberecký inspektorát PROTOKOL

Liberecký inspektorát PROTOKOL Česká školní inspekce Liberecký inspektorát PROTOKOL čj. ČŠI-58/09-08 o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zvyšov ování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných dných předmp edmětů Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Modul 3 Školská legislativa RNDr.

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Ústí nad Labem Inspekční zpráva Základní škola Žatec Komenského alej 749, okres Louny, 438 01 Žatec Identifikátor školy: 600 083 012 Zřizovatel: Město Žatec, náměstí

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL. Čj. ČŠIJ - 404/13-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL. Čj. ČŠIJ - 404/13-J Sp. zn.: ČŠIJ-S-110/13 J Česká školní inspekce PROTOKOL Čj. ČŠIJ - 404/13-J o státní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

74 VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o zájmovém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Slušovice, okres Zlín. Školní 222, 763 15 Slušovice. Identifikátor školy: 600 114 252

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Slušovice, okres Zlín. Školní 222, 763 15 Slušovice. Identifikátor školy: 600 114 252 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Slušovice, okres Zlín Školní 222, 763 15 Slušovice Identifikátor školy: 600 114 252 Termín konání inspekce: 16. listopad 2006 a

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Hradec Králové Inspekční zpráva Základní škola, Trutnov Komenského 399, 541 01 Trutnov Identifikátor školy: 600 101 916 Zřizovatel: Město Trutnov, Slovanské náměstí

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-500/07-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-500/07-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-500/07-14 Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace Adresa: Na Vizině 28/1034,

Více

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním,

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, Organizační řád Základní škola, Brno, Kamínky 5 I. Základní ustanovení 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L P R O T O K O L Čj. ČŠIP-911/11-P o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení I. Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Metodický pokyn. k organizaci a financování soutěží a přehlídek v Královéhradeckém kraji

Metodický pokyn. k organizaci a financování soutěží a přehlídek v Královéhradeckém kraji Metodický pokyn k organizaci a financování soutěží a přehlídek v Královéhradeckém kraji Určuje pravidla poskytování finančních prostředků na soutěže a přehlídky (dále jen soutěže) organizované v Královéhradeckém

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary Organizační řád málotřídní školy 1.1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy a mateřské školy Božičany (dále jen škola) upravuje

Více

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání Ve znění poslední změny vyhláškou č. 279/2012 Sb., s účinností dnem 31. srpna 2012. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Inspekční zpráva. Střední zdravotnická a Vyšší zdravotnická škola, Kladno, Havířská 1141

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Inspekční zpráva. Střední zdravotnická a Vyšší zdravotnická škola, Kladno, Havířská 1141 ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště Inspekční zpráva Střední zdravotnická a Vyšší zdravotnická škola, Kladno, Havířská 1141 Havířská 1141, 272 00 Kladno

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332. Bratří Čapků 1332, 562 06 Ústí nad Orlicí. Identifikátor školy: 600 104 702

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332. Bratří Čapků 1332, 562 06 Ústí nad Orlicí. Identifikátor školy: 600 104 702 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332 Bratří Čapků 1332, 562 06 Ústí nad Orlicí Identifikátor školy: 600 104 702 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, příspěvková organizace. Staroveská 62, 724 00 Ostrava-Proskovice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, příspěvková organizace. Staroveská 62, 724 00 Ostrava-Proskovice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, příspěvková organizace Staroveská 62, 724 00 Ostrava-Proskovice Identifikátor:

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace. Ukrajinská 13/1533, 708 00 Ostrava-Poruba

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace. Ukrajinská 13/1533, 708 00 Ostrava-Poruba Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Ukrajinská 13/1533, 708 00 Ostrava-Poruba Identifikátor: 600 144

Více

Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Skalsko 23, PSČ 294 26 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Skalsko 23, PSČ 294 26 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Skalsko 23, PSČ 294 26 tel. 326 394 031, 702 123 515 e-mail: zsskalsko@centrum.cz WWW: zs-msskalsko.cz IČO 710 02 693 1. Úvodní ustanovení

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIT-478/13-T o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín P R A C O V N Í Ř Á D č.j.: 15/2007 pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava-Radvanice, Trnkovecká 55, příspěvková organizace. Trnkovecká 867/55, 716 00 Ostrava-Radvanice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava-Radvanice, Trnkovecká 55, příspěvková organizace. Trnkovecká 867/55, 716 00 Ostrava-Radvanice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ostrava-Radvanice, Trnkovecká 55, příspěvková organizace Trnkovecká 867/55, 716 00 Ostrava-Radvanice Identifikátor: 600

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský Inspektorát. Inspekční zpráva. Základní škola Psáry, okres Praha - západ

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský Inspektorát. Inspekční zpráva. Základní škola Psáry, okres Praha - západ ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský Inspektorát Inspekční zpráva Základní škola Psáry, okres Praha - západ Dolní Jirčany 12, 252 44 Psáry Identifikátor školy: 600 053 423 Termín konání tematické

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 - příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Č.j.: 517/2013 Směrnice č.: 02/2013 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Zpráva. Základní školy Plavy

Zpráva. Základní školy Plavy Zpráva o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst.1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem na

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov Komenského 47, 394 68 Žirovnice Identifikátor školy: 600 061 531 Termín konání inspekce: 7.

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ se sídlem ve Frýdku-Místku ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Č.j.: ZS6 486/2012 Vypracoval: Schválil:,, Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 3. 9. 2012 Směrnice nabývá

Více

*MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor

*MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor *MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 PRAHA 414 IČ: 00007064, bankovní

Více

Pedagogická dokumentace ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (platné ke dni 15. 2. 2009)

Pedagogická dokumentace ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (platné ke dni 15. 2. 2009) Pedagogická dokumentace ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (platné ke dni 15. 2. 2009) Školskými zařízeními pro zájmové vzdělávání jsou střediska volného času, školní kluby a školní družiny.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Základní škola Brno, Blažkova 9. Blažkova 9, 638 00 Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Základní škola Brno, Blažkova 9. Blažkova 9, 638 00 Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Brno, Blažkova 9 Blažkova 9, 638 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 121 Termín konání inspekce: 20. říjen 2006 Čj.: ČŠI

Více

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz 1.1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy

Více

SMĚRNICE č. 6. ZAJIŠTĚNÍ EVIDENCE, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMŮ O ÚRAZU ŽÁKŮ A STUDENTŮ SŠ a MŠ

SMĚRNICE č. 6. ZAJIŠTĚNÍ EVIDENCE, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMŮ O ÚRAZU ŽÁKŮ A STUDENTŮ SŠ a MŠ Název procesu/ Číslo Vlastník SMĚRNICE č. 6 ZAJIŠTĚNÍ EVIDENCE, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMŮ O ÚRAZU ŽÁKŮ A STUDENTŮ SŠ a MŠ Tato směrnice nahrazuje: Datum platnosti od: 01.07.2014 Základní právní předpisy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 681/19 Truhlářská 681/19, 360 17 Karlovy

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

Česká školní inspekce P R O T O K O L

Česká školní inspekce P R O T O K O L Česká školní inspekce P R O T O K O L Č. j. ČŠIJ-34/11-J o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

Základní škola a Mateřská škola Žďárná VNITŘNÍ SMĚRNICE STANOVENÍ ÚPLATY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Základní škola a Mateřská škola Žďárná VNITŘNÍ SMĚRNICE STANOVENÍ ÚPLATY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Základní škola a Mateřská škola Žďárná VNITŘNÍ SMĚRNICE STANOVENÍ ÚPLATY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Masarykova dětská školka Zlonice, okres Kladno. Tylova 438, 273 71 Zlonice. Identifikátor školy: 600 043 819

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Masarykova dětská školka Zlonice, okres Kladno. Tylova 438, 273 71 Zlonice. Identifikátor školy: 600 043 819 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Masarykova dětská školka Zlonice, okres Kladno Tylova 438, 273 71 Zlonice Identifikátor školy: 600 043 819 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

ZÁŘÍ 2014. ŘÍJEN 2014 ročník předmět

ZÁŘÍ 2014. ŘÍJEN 2014 ročník předmět ZÁŘÍ 2014 Doplnění školní matriky Evidence ztrát a plnění pojišťovny Upravenost a vzhled chodeb Upravenost a vzhled tříd Kontrola objektu Žáci se zdravotním postižením - zohledňování, individuální plány,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 I. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále MŠ) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti

Více

Čl. 1. Čl. 2. Příplatek za vedení

Čl. 1. Čl. 2. Příplatek za vedení Postup při odměňování ředitelů škol a školských zařízení (dále jen ředitelů škol), které jsou zřizovány Středočeským krajem jako příspěvkové organizace Č.j.: 074637/2009/KUSK K plnění úkolů souvisejících

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0116/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT I. Základní ustanovení Tento organizační řád mateřské školy (dále jen školka ), upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školky, práva a povinnosti

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Trhová Kamenice, okres Chrudim. Raisovo náměstí 2, 539 52 Trhová Kamenice. Identifikátor školy: 650 053 109

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Trhová Kamenice, okres Chrudim. Raisovo náměstí 2, 539 52 Trhová Kamenice. Identifikátor školy: 650 053 109 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Trhová Kamenice, okres Chrudim Raisovo náměstí 2, 539 52 Trhová Kamenice Identifikátor školy: 650 053 109 Termín konání inspekce:

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Obecnice, okres Příbram 262 21 Obecnice 255 Identifikátor školy: 600 054 527

Více

2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5

Více

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Směrnice č. 2/2012 nahrazuje směrnici č. 2/2003 Organizační řád Základní školy a Mateřské školy, Vojkovice, okres Brno-venkov, příspěvková

Více

SMĚRNICE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

SMĚRNICE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Problém financování výuky náboženství na škole je ošetřen Směrnicí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 33 377/2004 i SMĚRNICE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 33 377/2004-45

Více

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá Směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů Obec: Dolní Krupá Adresa: 582 71 Dolní Krupá 55 Směrnici zpracoval:

Více

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně novely č. 225/2009 Sb. s

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Zábřeh, Boženy Němcové 1503/15, okres Šumperk. Boženy Němcové 1503/15, 789 01 Zábřeh

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Zábřeh, Boženy Němcové 1503/15, okres Šumperk. Boženy Němcové 1503/15, 789 01 Zábřeh Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zábřeh, Boženy Němcové 1503/15, okres Šumperk Boženy Němcové 1503/15, 789 01 Zábřeh Identifikátor školy: 600 148 491 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace. Komenského 7, 360 07 Karlovy Vary

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace. Komenského 7, 360 07 Karlovy Vary Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace Komenského 7, 360 07 Karlovy Vary Identifikátor školy: 665 000 332 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 2. Mateřská škola Karlovy Vary, Krušnohorská 16, příspěvková organizace. Krušnohorská 16, 360 10 Karlovy Vary

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 2. Mateřská škola Karlovy Vary, Krušnohorská 16, příspěvková organizace. Krušnohorská 16, 360 10 Karlovy Vary Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 2. Mateřská škola Karlovy Vary, Krušnohorská 16, příspěvková organizace Krušnohorská 16, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 665 000

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 Platnost Organizačního řádu od 1.9.2009 do doby doplnění nebo přepracování. Všeobecná ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační

Více