Učební osnovy Zpracované podle RVP ZV s přílohou LMP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Učební osnovy Zpracované podle RVP ZV s přílohou LMP"

Transkript

1 Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Učební osnovy Zpracované podle RVP ZV s přílohou LMP 2. stupeň Platné od 1. září 2012 Platné pouze jako příloha k ŠVP Škola pro život - škola pro tebe.

2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Školní vzdělávací program je tvořen v souladu s RVP ZV dle přílohy vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Je zpracován pro potřeby základní školy. Vychází z ŠVP Škola pro život - škola pro tebe. Upravuje především učební osnovy, hodnocení žáka. Je prezentován jako příloha ŠVP platného od Základním cílem práce pedagogů je získání klíčových kompetencí u absolventů školy. Výchovné a vzdělávací strategie Vytváření klidného, příjemného pracovního prostředí, vytváření optimálních podmínek a vhodné motivace pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami a jejich vzdělávání. Rozvíjet sociální vztahy ve třídě, výchovné skupině, v celém zařízení. Podporovat rozvoj samostatnosti, zodpovědnosti a vědomí práv a povinností. Rozvíjení komunikačních schopností.

3 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika, obsahové, časové a organizační vymezení: Český jazyk jako vyučovací předmět má stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Hlavním cílem Č je rozvoj řečových schopností tak, aby se žáci srozumitelně vyjadřovali ústně i písemně, abychom u nich vytvořili dovednosti správného hlasitého a tichého čtení. Žáci se učí vnímat různá sdělení, rozumět jim a reprodukovat je tak, aby se dokázali orientovat v různých komunikačních a životních situacích. Obsah Č je rozložen do tří složek, jejichž obsah se vzájemně prolíná: Komunikační a slohová výchova rozvoj komunikačních schopností a srozumitelné vyjadřování, osvojování si správné techniky psaní a čtení s částečným porozuměním. Jazyková výchova žáci si osvojují užívání mateřského jazyka v mluvené i písemné podobě. Vyučující je vede k získávání i k využívání různých zdrojů informací (encyklopedie, časopisy, internet.). Literární výchova hlavním cílem je postupné vytváření základních čtenářských dovedností a návyků, žáky vedeme k reprodukci a pochopení literárních textů. Společné výchovné a vzdělávací strategie: Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Kompetence pracovní

4 Očekávané výstupy Na konci 3. období by měl žák: zvládat pravopis slov s předponami a předložkami znát vyjmenovaná slova a ovládat jejich pravopis skloňovat podstatná jména a přídavná jména znát osobní zájmena a časovat slovesa poznat a určit slovní druhy znát pravopis při shodě přísudku s podmětem rozeznat větu jednoduchou od souvětí zvládat pravopis příčestí minulého při shodě přísudku s podmětem rozlišovat spisovný a nespisovný jazyk rozeznat základní literární druhy a žánry dokázat vyhledat potřebné informace v oblasti literatury orientovat se v literárním textu, hledat a pokusit se najít hlavní myšlenku umět ústně formulovat dojmy z četby, divadelního nebo filmového představení komunikovat v běžných situacích, rozlišovat spisovný a nespisovný jazyk ovládat koncepci a úpravu běžných písemností (dopis, adresa, poštovní poukázka) sestavit vlastní životopis a napsat žádost podle předlohy číst plynule s porozuměním orientovat se v Pravidlech českého pravopisu umět reprodukovat text popsat děje, jevy, osoby, pracovní postupy vyprávět podle předem připravené osnovy a písemně zpracovat zadané téma

5 Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník Zodpovídá Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6. Mgr. Daniela Vytisková Výstup ŠVP Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Projekty, kurzy - reprodukuje text - čte plynule srozuměním - předvede dovednost vypravovat (podle obrázků, podle jednoduché osnovy) - popíše předmět, děj pracovní postup, osobu - vyplní správně adresu na dopisní obálce - sestaví blahopřání (svátek, novoroční blahopřání) - napíše dopis rodičům aj. - kultivovaně se dorozumívá ve škole i mimo školu - komunikuje v běžných situacích, rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk Komunikační a slohová výchova Reprodukce jednoduchý textů Vypravování Popis předmětu, děje, pracovního postupu Dopis, dopisní obálka Pohled, blahopřání Vyjadřování v běžných komunikačních situacích OSV verbální a neverbální sdělení, dovednost zapamatovat si sociální dovednosti VDO formování volních a charakterových rysů ( nápaditost, vynalézavost, tvořivost) VEGS rodinné příběhy z cest D vypravování, popis obydlí ICT komunikace pomocí PC VV - např. blahopřání PV popis předmětu, pracovního postupu - osvojuje si výslovnost a pravopis - ovládá pravopis vlastních jmen - ovládá abecedu - seřadí slova podle abecedy - zná vyjmenovaná slova a ovládá jejich pravopis - uvědoměle používá i y po obojetných souhláskách a u vyjmenovaných a příbuzných slov Jazyková výchova Opakování učiva z předešlého ročníku měkké a tvrdé souhlásky, dlouhé samohlásky, psaní u ů ú, spodoba slov, abeceda, vlastní jména, vyjmenovaná slova po B, L, M Hláskosloví a pravopis OSV rozvíjí dovednosti v komunikaci VDO uvažuje v širších souvislostech VEGS klíč k dorozumívání poznatky využitelné v běžném životě MKV rozvoj komunikace MV - práce na PC D Konstantin a Metoděj písmo

6 - rozpozná podstatná jména - určuje rod a číslo - užívá vhodný tvar podstatných jmen ve spojení s předložkami - rozpozná mluvnický tvar sloves - vyhledává slovesa v textu - určuje osobu a číslo u sloves - zvládá časování daných sloves - utváří infinitiv a vyhledává ho v textu - čte správně plynule a dostatečně rychle - přirozeně intonuje, používá správný přízvuk slovní, větný - člení věty, dbá na barvu a sílu hlasu - rozezná základní literární druhy a žánry -čte plynule s porozuměním nahlas i potichu přiměřeně náročné texty, vyjádří své pocity z přečteného textu a názory o něm - orientuje se v literárním textu a vystihne hlavní myšlenku Pravopis vyjmenovaných slov P, S, V, Z, F Tvarosloví Podstatná jména Slovesa sloves, NEMÍT Literární výchova - tvary sloves, časování sloves, koncovky časování slovesa BÝT NEBÝT, MÍT Čtení uměleckých textů Uvědomělé tiché čtení Čtení vět s přirozenou intonací a přízvukem Čtení vět podle smyslu Reprodukce přečteného textu podle jednoduché osnovy Orientace v ději povídek a pověstí, bajek a členění dějů na části Hlavní myšlenka krátkého díla ICT komunikace prostřednictvím elektronické pošty, dodržování vžitých konvencí a pravidel OSV poznávání lidí dle příběhů,mezilidské vztahy, řešení problémů,rozvoj schopnosti poznávání ( soustředit se, zapamatovat si ) VDO zaujímá vlastní stanovisko demokratické zásady v dílech spisovatelů VEGS poznávání života v jiných zemích (cestopisy, literatura), utváří si pozitivní vztah ke kulturním rozmanitostem MV Češi a národní obrození, kulturní diference uvědomit si kulturní zvláštnosti, etniku, kulturu, tradice a hodnoty ME - filmová a divadelní představení, výběr literatury, mediální sdělení a jeho hodnocení, reklama, zpravodajství D např. období Velké Moravy (Konstantin a Metoděj), NO HV lidová slovesnost, melodrama, písničkáři VV ilustrace - ústně formuluje dojmy z divadelního

7 představení - předčítá texty, recituje ústně, vyhledává a vymýšlí rýmy Sledování TV a rozhlasových pořadů, návštěva filmového a divadelního představení zhlédnutí a vyprávění příběhu Recitace a dramatizace Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník Zodpovídá Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 7. Mgr. Daniela Vytisková Výstup ŠVP Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Projekty, kurzy Komunikační a slohová výchova - rozliší základní slohové útvary - předvede dovednost vypravovat - sestaví osnovu, dodrží časovou posloupnost Rozlišování jazykových prostředků spisovných a nespisovných Vypravování (pomocí otázek, vypravování čteného textu, podle dané osnovy, osnova k vypravování) OSV verbální a neverbální sdělení, dovednost zapamatovat si sociální dovednosti VEGS rodinné příběhy ( vánoce) - užívá vhodných jazykových prostředků - vyjadřuje se souvisle a výstižně v mluveních projevu - vyhledá hlavní myšlenky textu - vybírá vhodná slova při nácviku, popisu, popíše předmět, děj, pracovní postup -podá informace stručně a zřetelně - používá tiskopisy a dokáže je Reprodukce jednoduchých textů Popis předmětu, děje, pracovního postupu Člověk ve společnosti telefonování, vztahy, formy společenského styku VDO formování volních a charakterových rysů PV popis předmětu, pracovního postupu MV naslouchání druhým

8 vyplnit - stylizuje dopis, používá kultivovaný písemný projev - napíše dopis (ve správném sledu jeho částí) - kultivovaně se dorozumí ve škole i mimo školu - uvědoměle používá i y po obojetných souhláskách, uvnitř slov u vyjmenovaných a příbuzných slov - ovládá pravopis vlastních jmen států, ulic, zeměpisných názvů - rozlišuje část předponovou a příponovou - rozpoznává předpony a předložky, pravopis jejich psaní - určuje kořen, předponu a příponu, vyznačuje slovotvorné základy - v praxi rozlišuje skupiny bě-bje,věvje, pě pje - používá odůvodnění pravopisu s přihlédnutím ke tvoření slov, osvojuje si spisovnou výslovnost a pravopis souhláskových skupin - pojmenovává vlastnosti a činnosti u podstatných jmen - používá pořadí pádů a pádové otázky Tiskopisy poštovní poukázky, podací lístky, průvodky, objednávka Dopis Vyjadřování v běžných komunikačních situacích (např. rozhovor u lékaře) Jazyková výchova Opakování poznatků z nižších ročníků věta, slovo, slabika,samohláska, souhláska,vyjmenovaná slova po B,L,M,P,S,V,Z, spodoba znělosti, písmeno ě, vlastní jména, podstatná jména, rod, číslo, slovesa, předložky Nauka o slově Stavba slov slovní základ předpona, slovní základ,přípona Předložky a předpony od, nad, pod, před, bez,roz,vy,vý,ob,v Tvarosloví Podstatná jména číslo, rod podstatných jmen Pád podstatných jmen, pádové otázky Skloňování podstatných jmen rodu mužského, ženského a ICT komunikace pomocí PC OSV mluvní cvičení, rozvoj schopnosti poznávání ( paměť, soustředění )

9 - určuje pád podstatného jména - rozliší vzory podstatných jmen - určí rod a číslo - vyhledává infinitiv v textu, určuje osobu, číslo a čas, časuje slovesa v oznamovacím způsobu všech časů středního Slovesa určování času u sloves - určuje podmět a přísudek - určuje správně i y v příčestí minulém - čte plynule s porozuměním, nahlas i potichu, přiměřeně náročné texty - vyjádří své pocity z přečteného textu a názory o něm Skladba podmět a přísudek - shoda přísudku s podmětem Souhrnná cvičení Literární výchova Rozvoj techniky čtení Čtení textů uměleckých a populárně naučných Tiché čtení s porozuměním OSV poznávání lidí podle příběhů, dovednost zapamatovat si ( báseň ) MEV výběr literatury VEGS život dětí v jiných zemích - reprodukuje obsah čteného textu, vyjadřuje své pocity z četby - dramatizuje, k dramatizaci využívá loutky, maňásky, domýšlí literární příběhy ( pohádky, povídky) - předčítá texty, recituje básně, vyhledává a vymýšlí rýmy - vysvětlí vznik bajky - vyhledává informace v učebnicích, encyklopediích a slovnících - využívá poznatků z četby v dalších školní činnosti - orientuje se v dětské literatuře, zaujímá postoj k literárním postavám, pozná záměr autora a hlavní Reprodukování textů z četby Dramatizace,recitace Literární výchova pojmy báje, bajky,encyklopedie, slovník Spojení čteného textu s ilustrací EVVO lidová slovesnost a příroda, příroda a dobrodružství MV kulturní diference, individuální zvláštnosti etnika, rozdíly, vzájemné obohacování, naslouchání druhým Z, P,D práce s textem VV ilustrátoři a ilustrace k textům

10 myšlenku, porovnává ilustrace různých výtvarníků - používá literaturu jako zdroj poznání, prožitků - navštěvuje divadelní a filmová představení Osvojování literatury poslechem MEV mediální sdělení, jeho hodnocení Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník Zodpovídá Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 8. Mgr. Daniela Vytisková Výstup ŠVP Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Projekty, kurzy - rozliší základní slohové útvary - sestaví osnovu, dodrží časovou posloupnost - předvede samostatný souvislý projev- ústní i písemný - vyjadřuje se souvisle a výstižně v mluveném projevu - vybírá vhodná slova při nácviku popisu - při písemném i mluveném projevu používá vhodná slova - stylizuje dopis, používá kultivovaný písemný projev - užívá vhodných jazykových prostředků -používá tiskopisy a dokáže je vyplnit - napíše žádost Komunikační a slohová výchova Sloh, slohové útvary Vypravování ústní nebo písemné podle připravené osnovy, vypravování podle otázek, na dané téma Popis krajiny, osoby, pracovního postupu Formy společenského styku pokračování ve výcviku psaní dopisu, vyplňování tiskopisů, sestavení telegramu, vyplnění dotazníku, sestavení žádosti, stručný životopis Formuláře adresa, žádost, dotazník, přihláška Tiskopisy pohled, podací lístek, telegram, poštovní poukázka OSV verbální a neverbální sdělení, dovednost zapamatovat si sociální dovednosti VDO formování volních a charakterových rysů (sebekontrola, tvořivost, vynalézavost) VEGS rodinné příběhy MEV-práce s časopisy, mediální sdělení a jeho hodnocení, reklama, zpravodajství MV využívá multikulturní poznatky pro vlastní obohacení EVVO vnímá vztahy člověka a prostředí M psané číselných údajů Z popis krajiny, využití znalostí

11 - komunikuje kultivovaně, výstižně, volí vhodné jazykové prostředky pro danou modelovou situaci - používá literaturu jako zdroj poznání a prožitků - čte správně plynule a dostatečně rychle - přirozeně intonuje, používá přízvuk slovní i větný, člení věty, frázuje, dbá na barvu a sílu hlasu - čte plynule s porozuměním nahlas i potichu přiměřeně náročné texty - vyjádří své pocity z přečteného textu a názory o něm - orientuje se v časopisech pro mládež - stručně vystihne obsah textu - seznámí se s pojmem román a drama - vysvětlí rozdíl mezi románem a dramatem - seznámí se s pojmem muzikál a opereta a vysvětlí rozdíl mezi nimi - uvědoměle používá i - y po obojetných souhláskách uvnitř slov u vyjmenovaných a příbuzných slov - využívá znalost vyjmenovaných slov v praktických cvičeních -v praxi rozlišuje skupiny bě bje,věvje Rozhovor Literární výchova Upevňování správného plynulého čtení s porozuměním Užití vhodné síly, intonace a zabarvení hlasu, se zřetelem k obsahu textu Čtení novin, časopisů a orientace v nich Literární výchova pojmy ROMÁN, DRAMA, MUZIKÁL - srovnání s OPERETOU Jazyková výchova Opakování učiva z předešlých ročníků (měkké a tvrdé souhlásky, psaní u ú ů, spodoba slov, abeceda, vlastní jména, vyjmenovaná slova, slovesa, podstatná jména rod, číslo, pád a vzor..) Nauka o slově dokončení výcviku pravopisu i - y po obojetných souhláskách uprostřed slova, pravopis slov se skupinami bě bje, vě vje Tvarosloví podstatná jména tvary podstatných jmen, ve kterých se PV popis pracovního postupu OSV poznávání lidí dle příběhů, mezilidské vztahy, řešení problémů VDO zaujímá vlastní stanovisko, dokáže naslouchat druhým VEGS poznávání života v evropských zemích (cestopisy, literatura ),utváří si pozitivní vztah ke kulturním rozmanitostem MV kulturní diference, individuální zvláštnosti života v jiných zemích MEV kritické čtení a vnímání mediálního sdělení, rozlišování zpravodajství, bulvár, reklama, orientace v textu ICT využití časopisů, vyhledávání informací na PC HV poslech VV ilustrace PV koláže OSV rozvoj schopnosti soustředit se a zapamatovat si VDO zaujímá vlastní stanovisko VEGS využití znalostí k dorozumívání, význam pro mobilitu MEV pravidla komunikace a argumentace

12 - určí mluvnické kategorie podstatných jmen, aplikuje jejich znalost v písemném projevu - skloňuje podstatná jména podle vzoru - určuje pád, číslo, rod, vzor - rozpozná druhy přídavných jmen -rozpozná druhy číslovek - určuje podmět a přísudek - vyhledá různé podměty - užívá několikanásobné podměty ve větách - píše správně i y v koncovkách příčestí minulého - vyhledá základní větné členy a zdůvodní shodu - používá kultivovaný písemný projev na základě poznatků o jazyce a stylu často chybuje, pravopis koncovek 1. a 4. pádu vzoru pán hrad - žena přídavná jména rozliší přídavná jména tvrdá a měkká číslovky základní a řadové Skladba věty s několikanásobným podnětem pravopis příčestí minulého při shodě přísudku s několikanásobným podnětem MV specifičnost řeči ICT analýza textu, ověřování údajů D Konstantin, Metoděj - písmo Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník Zodpovídá Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 9. Mgr. Daniela Vytisková Výstup ŠVP Učivo Průřezová témata

13 Mezipředmětové vztahy Projekty, kurzy Komunikační a slohová výchova - dovede svým vypravováním Vypravování ústní nebo písemné podle připravené osnovy, OSV - verbální a neverbální sdělení, spolužáky zaujmout vypravování podle otázek, na dané téma sociální dovednosti - předvede samostatný souvislý projev ústní i písemný -vyjadřuje se souvisle a výstižně Dotazy a odpovědi informace, odpovědi na otázky VDO vnímání a naslouchání druhým, formování volních a charakterových vlastností v mluveném projevu VEGS smysl pro odpovědnost, samostatné -předvede samostatný souvislý projev Souvislý projev získávání informací, využívání svých poznatků /ústní i písemný / v běžném životě a mimořádných situacích - komunikuje kultivovaně a výstižně, uplatňuje spisovný jazyk - při písemném i mluveném projevu používá vhodná slova - komunikuje kultivovaně, výstižně, volí vhodné jazykové prostředky pro danou modelovou komunikační situaci - orientuje se v textu, formuluje svůj vlastní názor, vyhledá hlavní myšlenku textu - používá tiskopisy a dokáže je vyplnit - stylizuje dopis, používá kulturní písemný projev - v modelových situacích objedná jídlo, sestaví jídelníček - objedná časopis, napíše inzerát, odpoví na inzerát /nabídka, Hovorový a spisovný jazyk Popis můj domov, popis osob, charakteristika osoby, popis pracovního postupu, popis, orientace v plánu města Životopis Orientace v textu, vyplňování tiskopisů přihláška ke studiu Dopis Formy společenského styku objednání jídla v restauraci, jídelníček -sestavení inzerátu/ nabídka odpověď / -sestavení pozvánky -orientace v jízdním řádu doprava -cestování vyplňování tiskopisu MV tolerance odlišných zájmů, názorů a schopností, využívání multikulturních poznatků pro vlastní obohacení MEV práce s časopisy, tiskem a ostatními médii, svobodné vyjadřování svých postojů a chápání odpovědnosti za svá sdělení, stavba mluveného a psaného projevu, rozdíl mezi fakty a fikcí EMV vyhledávání informací na ekologické téma, odpovědný přístup k přírodě VV,PV pozvánka,blahopřání, pracovní postupy, řemesla. příprava jídel, výzdoba tabule HV,TV příprava besídky,vystoupení OV funkce a význam rodiny, volba povolání Z plán města, orientace na mapě ICT využití internetu, médií OSV dovednosti v komunikaci,rozvoj schopností soustředit se a zapamatovat si

14 poptávka,seznámení/ - orientuje se v jízdním řádu, vyhledá spoje na internetu - vyplní žádost o vydání cestovního pasu - uvědoměle používá i y po obojetných souhláskách uvnitř slov u vyjmenovaných a příbuzných slov - v praxi rozlišuje skupiny bě bje - rozlišuje slovní druhy - určí mluvnické kategorie u podstatných jmen, aplikuje jejich znalost v písemném projevu - skloňuje podle vzoru - rozpozná druhy přídavných jmen - vyhledá základní větné členy a zdůvodní shodu - rozliší větu jednoduchou a souvětí - používá kultivovaný písemný projev na základě poznatků o jazyce a stylu - čte plynule s porozuměním, nahlas i potichu přiměřeně náročné texty, vyjádří své pocity z předčteného textu a názory o něm - rozezná základní literární druhy a Jazyková výchova Opakování učiva nižších ročníků Nauka o slově procvičování známých jevů ve složitějších, frekventovaných případech / vyjmenovaná slova, předpony,slovní základ,přípony, psaní předložek, předpon, slova se skupinou bě bje, / Tvarosloví - přehled slovních druhů,podstatná jména rodu mužského, středního, ženského / pravopis koncovek 1., 4., 7. pádu jednotného a množného čísla vzoru pán, hrad, žena, město /, přídavná jména skloňování přídavných jmen, rozlišování tvrdých a měkkých př. jmen, shoda přídavných jmen s podstatným jménem Skladba - věta, základní skladební dvojice, shoda přísudku s podmětem, věta jednoduchá a souvětí / nejběžnější spojky a, i, ale, aby, že Přehled učiva českého jazyka Literární výchova Prohlubování a upevňování získaných návyků správného tichého a hlasitého čtení Literární výchova VDO zaujímání vlastního stanoviska, uvažování v širších souvislostech VEGS využití znalostí k dorozumívání, význam pro mobilitu MV rozvoj komunikace, specifičnost řeči MEV práce na PC, stavba mluveného a psaného projevu ICT analýza textu, ověřování údajů OSV poznávání lidí dle příběhů, mezilidské vztahy, kreativita, komunikace, kooperace VDO zaujímá vlastní stanovisko, dokáže naslouchat druhým VEGS poznávání života ve své i jiných zemích prostřednictvím literatury, utváření si pozitivního vztahu ke kulturním rozmanitostem MV kulturní diference, kulturní zvláštnosti, etnika, kultura, tradice a hodnoty MEV filmová a divadelní představení - výběr literatury, mediální sdělení a jeho hodnocení, kritické čtení a vnímání mediálního sdělení HV lidová slovesnost, národní písně

15 žánry - zná významné představitele české literatury - dokáže vyhledat potřebné informace v oblasti literatury - dokáže ústně formulovat dojmy z četby, divadelního nebo filmového představení - orientuje se v literárním textu, vystihne hlavní myšlenku - používá literaturu jako zdroj poznání Skladba věta, dv souvět Ukázky divadelních her Četba ze světové a dětské četby Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika, obsahové, časové a organizační vymezení: Znalost základů cizího jazyka, pomáhá žákům překonat jazykovou bariéru a zamezuje jejich společenské izolaci. Rozvíjí řečové schopnosti, myšlení a dorozumívání. V anglickém jazyce žáci získají základy komunikace především v oblasti jeho zvukové podoby. Jedná se o osvojování jednoduchých sdělení a základů pravidel komunikace v běžných situacích, se kterými se žáci mohou setkat. Předmět je členěn do tematických celků rodiny, škola, oblékání, jídlo a pití. Žáci si osvojují a rozvíjejí správné techniky psaní a čtení. Společné výchovné a vzdělávací strategie:

16 Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Kompetence pracovní Očekávané výstupy Na konci 3. období by měl žák: být seznámen s cizím jazykem ve zvukové podobě osvojit si základní výslovnostní návyky ovládat fonetickou podobu abecedy zvládat základní číslovky a jejich pojmenování rozumět obecně známým slovům a frázím a zvládnout pozdravy, přání a poděkování vytvořit jednoduché otázky, zápor a odpovědi vést jednoduchý rozhovor zvládat čtení a překlad jednoduchých pojmů a názvů orientovat se ve slovníku daného jazyka

17 Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník Zodpovídá Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 6. Mgr. Michaela Vochomůrková Výstup ŠVP Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Projekty, kurzy - - umí pozdravit, představit se, rozloučit se, oslovit osobu, poděkovat - dokáže pojmenovat školní potřeby, udá jejich barvu, umí pojmenovat základní barvy - zvládá základní číslovky a jejich pojmenování (1-12) Hello ( Ahoj ) Good morning ( Dobrý den ) My school bag ( Moje školní taška ) Numbers ( Čísla ) MV - význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění VEGS - Evropa a svět nás zajímá-zvyky a tradice anglicky mluvících národů M - základní matematická operace sčítání - seznámí se s tvořením jednoduchých vět - seznámí se s tvořením jednoduchých otázek a odpovědí, vyjádří souhlasnesouhlas - orientuje se v čase, určuje celé hodiny, - umí představit členy rodiny, spolužáky, určí svůj věk - rozlišuje pojmy velký-malý, užívá tyto pojmy ve větách - umí pojmenovat hračky, užívá tvary jednotného a množného čísla podstatných My classroom ( Moje třída ) Hallowen What is it? ( Co je to? ) What time is it? ( Kolik je hodin ) Who is this? ( Kdo je to? ) Moje rodina. Is it big? ( Je to velké? My toys ( Moje hračky ) VV, PV obrázky, výroba názorných pomůcek ČJ stavba vět, vyprávění, rozvoj slovní zásoby HV písně, rytmická cvičení OSV - Sociální rozvoj

18 jmen (koncovka s ); - učí se vyjádřit polohu předmětu předložkami v, na - zná základní části oblečení, označí jejich barvu My T-shirt. ( Moje tričko ) Oblékání. Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník Zodpovídá Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 7. Mgr.Michaela Vochomůrková Výstup ŠVP Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Projekty, kurzy - pojmenuje části hlavy a lidského těla. Učí se užívat slovesný tvar mám ( I have got ) - seznámí se s otázkou Kolik - používá slovesné tvary oblékni-svlékni. Umí pojmenovat názvy oblečení. Rozlišuje jednotné a množné číslo My head ( Moje hlava ) My body ( Moje tělo ) How many? Oblečení MV - význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění VEGS - Evropa a svět nás zajímá-zvyky a tradice anglicky mluvících národů - zná dny v týdnu. Seznámí se s předložkou on - učí se používat způsobové sloveso can ve větách ( moci, umět ) - umí pojmenovat základní potraviny - rozumí frázi I like - I don t like ( Mám rád Nemám rád ) - pojmenuje základní druhy ovoce - seznámí se s vazbou this these - porozumí základním pokynům při přípravě pokrmů My week Kalendář. Sport Let s go shopping Nakupování Jídlo a pití Fruit VDO - občanská společnost a škola HV - písničky, říkadla, rytmizace

19 - zvládne pojmenovat základní druhy zeleniny - užívá spojku or ( nebo )ve větách - umí pojmenovat domácí zvířata, tvoří stručný popis zvířete - učí se chápat a vyjádřit právě probíhající běžné činnosti, reagovat na jednoduché pokyny - seznámí se s přítomným časem průběhovým (koncovka -ing ve slovesech) - určuje místnosti v bytě, vyjádří právě probíhající běžné domácí činnosti Ovoce Vegetables Zelenina My pet Zvířata, příroda. I am writting ČJ stavba vět, vyprávění, rozvoj slovní zásoby - pojmenuje základní místnosti v budově školy (tělocvična, hřiště, učebna ) - učí se ovládat fonetickou podobu abecedy - užívá jednoduché otázky a odpovědi. (slova what, how, where, how many ) At home Domov My school Škola The alphabet Abeceda Game Hra Výstup ŠVP Učivo Listen, say and act (Poslouchej, říkej a předveď) Listen, point and say (Poslouchej, ukazuj a říkej) VV, PV - kresba, kolážová tvorba Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Projekty, kurzy MKV - význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění

20 - seznámí se zvukovou podobou anglické abecedy (písnička) - seznámení s předložkou pod - orientuje se ve slovníku - tvoří jednoduché věty se slovesem I think Ask and answer (Ptej se a odpovídej) opakování (pozdravy, představit se, barvy, číslovky, číslo jed.,množ.,předložky- v,na ) The English alphabet (Anglická abeceda) hláskování jmen práce se slovníkem (kniha, internet) In the classroom (Ve třídě) VEGS - Evropa a svět nás zajímá zvyky a tradice anglic. Mluvících národů M - základní operace sčítání a odčítání VV tematická kresba a malba HV zpěv anglických písní - pozná a umí pojmenovat základní barvy - zvládne užívat tázací zájmeno ve větách (Where is it? Who is this) - užívá spojku or ve větách - umí vytvořit otázku How many a umí vytvořit odpověď - učí se vyjádřit vlastnictví s have got - učí se časovat sloveso be v obou číslech - umí vyjádřit své pocity - umí popsat části lidského těla - učí se počítat od seznamuje se s přivlastňovacími zájmeny (my, your, her, his) Učí se Colours (Barvy) My toys (Hračky) Kim is ill (Kim je nemocná) Parts of the body (Části těla) At Christmas (O Vánocích)

21 časovat sloveso have - seznámí se s otázkou Do you want...? Do you like...? - učí se časovat sloveso can. Učí se vyjádřit běžné činnosti - umí určit místnosti v bytě, zvládne vyjádřit domácí činnosti - seznámí se s předložkami mezi,vedle,naproti,vpravo,vlevo - umí pojmenovat části oděvů - umí používat průběhový čas I am wearing Kevs robots Play a game At home (Doma, ubytování) Toms clothes Metody, formy, nástroje, pomůcky: Říkanky, básničky, písničky, audio nahrávky, výukové programy na PC, práce se slovníkem, využití tisku, časopisů- Sluníčko atd.,internetu,hry. Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník Zodpovídá Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 9. Mgr. Michaela Vochomůrková Výstup ŠP Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Projekty, kurzy - počítá od pojmenuje základní ovoce a zeleninu - pojmenuje základní domácí zvířata - orientuje se ve slovníku Fruit and vegetables (Ovoce a zelenina) Pets and nature (Zvířata a příroda) MV - význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění P poznávání zvířat podle obrázků

22 - vyjádří pocit hladu a žízně - požádá o vybrané jídlo a pití - pojmenuje vybrané jídlo a nápoje - pojmenuje části dne, dny v týdnu a názvy měsíců - pojmenuje druhy sportu, vyjádří oblibu I like... I dont like... - pojmenuje názvy budov ve městě - seznámí s otázkou: Jak se dostanu... Kde je... - jednoduchými větami popíše situaci na obrázku - pojmenuje části postavy - seznámení se základními názvy počasí a různými přírodními jevy - přečte a přeloží krátkou pohádku - pracuje se slovníkem Food and Drink (Jídlo a nápoje) Toms day (Tomův den) Calendar (Kalendář) Sport In the town (Ve městě) Description of person (Popis postavy) Weather (Počasí) Fairy tales (Pohádky) VEGS - Evropa a svět nás zajímá- zvyky a tradice anglicky mluvících národů Projekt Příroda kolem nás - P, (soutěže, úkoly v anglickém jazyce) Z - seznámení s hlavními městy EU Dramatizace pohádky - učíme se nonverbální komunikaci

23 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika, obsahové, časové, organizační vymezení: Vzdělávání žáků v matematice je založeno na praktických činnostech, při kterých jsou využívány dovednosti z běžného života. Tím, je posilována schopnost logického myšlení a prostorové představivosti. Žáci si osvojují základní, matematické pojmy, symboly, postupy a způsoby, jak jich využívat. Učí se počítat přesně s uplatněním matematických pravidel, s použitím kalkulátoru a matematických výukových programů. Matematika prolíná celým základním vzděláváním a je vyučována jako povinný předmět. Cílem je dosáhnout matematické gramotnosti a získat dovednosti, které pak mohou žáci využít v praktickém životě a pracovním procesu. Součástí vzdělávání v matematice je také osvojování jednoduchých rýsovacích technik. Matematika zahrnuje tyto tematické okruhy: čísla a početní operace - žáci se postupně seznamují s čísly, vytváří si konkrétní představu o číslech a číselné ose, osvojují si postupy matematických operací, především sčítaní, odčítání, násobení a dělení, měření, odhadování a zaokrouhlování. závislosti, vztahy a práce s daty - žáci se učí třídit a seskupovat data podle určitých kritérií, vzájemné souvislosti a závislosti mezi nimi, získávají číselné údaje různými způsoby (např. měřením), převádějí jednotky délky, hmotnosti, času. geometrie v rovině a prostoru - žáci rozeznávají, pojmenovávají a znázorňují základní geometrické útvary. Hledají jejich podobnosti a odlišnosti. Učí se porovnávat a měřit. aplikační úlohy - řeší problémové situace a úkoly z běžného života. Řeší různé zábavné úkoly a doplňovačky s využitím prostředků výpočetní techniky.

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl 6. ročník číst, zapisovat, porovnávat, zaokrouhlovat, rozkládat přirozená čísla do 10 000 provádět odhady výpočtů celá čísla - obor přirozených čísel do 10 000 numerace do 10 000 čtení, zápis, porovnávání,

Více

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 6. ročník Září Opakování učiva Obor přirozených čísel do 1000, početní operace v daném oboru Čte, píše, porovnává čísla v oboru do 1000, orientuje se na číselné ose Rozlišuje sudá a lichá

Více

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů - 1 - Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 6.ročník Výstup Učivo Průřezová témata - čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla s přirozenými čísly - zpaměti a písemně

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel Ročník: I. - vytváří si názoru představu o čísle 5, 10, 20 - naučí se vidět počty prvků do 5 bez počítání po jedné - rozpozná a čte čísla 0 5 - pozná a čte čísla 0 10 - určí a čte čísla 0 20 Číselná řada

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Příloha č. 5 ANGLICKÝ JAZYK

Příloha č. 5 ANGLICKÝ JAZYK Žák vyslovuje foneticky správně odlišné hlásky. Umí se pozdravit při setkání a rozloučení. Popíše barvy ve svém okolí. Rozumí a reaguje na základní rozkazy a dokáže popsat školní věci, které má ve školní

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace se realizuje v předmětu Matematika po celou dobu školní docházky. Na 1. stupni

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Matematika a její aplikace - 1. ročník

Matematika a její aplikace - 1. ročník Matematika a její aplikace - 1. ročník počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20 užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Spočítá prvky daného konkrétního souboru do 6., Zvládne zápis číselné řady 0 6 Užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti Numerace v oboru 0 6 Manipulace s předměty, třídění předmětů do skupin. Počítání

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 3. G. GREGOVSKA

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 3. G. GREGOVSKA je schopen používat odpovídající kultivovaný pozdrav osvojená slovíčka vyslovuje foneticky správně, dbá správné artikulace rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakovat učivo min. roč. Pozná kořen, předponu, příponu, koncovku. Vyhledá a tvoří slova příbuzná. SLOH: Vypravuje o prázdninách, sestaví osnovu,

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Počet hodin : 165 Učební texty : H. Staudková : Matematika č. 7 (Alter) R. Blažková : Matematika

Více

Příloha k ŠVP Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4, příspěvková organizace

Příloha k ŠVP Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4, příspěvková organizace Učební plán Poznámky k učebnímu plánu 1. stupně: Disponibilní hodiny byly na 1. stupni využity na posílení výuky předmětu Matematika a její aplikace (2) a také předmětu Člověk a jeho svět (2). Anglický

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Žák cvičí prostorovou představivost Žák využívá při paměťovém i písemném počítání komutativnost i asociativní sčítání a násobení Žák provádí písemné početní operace v oboru Opakování učiva 3. ročníku Písemné

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Anglický jazyk ROČNÍK: 3. Umí pozdravit, rozloučí se, představí se, osloví osobu, vyjádří souhlas a

Více

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák:

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák: Matematika prima Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) využívá při paměťovém počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení provádí písemné početní operace v oboru přirozených zaokrouhluje,

Více

Vyučovací předmět probíhá ve všech ročnících. V 1. ročníku se vyučují 4 hodiny matematiky týdně, v 2. 5. ročníku po 5 hodinách.

Vyučovací předmět probíhá ve všech ročnících. V 1. ročníku se vyučují 4 hodiny matematiky týdně, v 2. 5. ročníku po 5 hodinách. 5.2 Oblast: Předmět: Matematika 5.2.1 Obor: Charakteristika předmětu matematika 1. stupeň Matematika tvoří základ vzdělávacího působení v základní škole. Vede žáky k získávání matematických pojmů, algoritmů,

Více

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá Přehled učiva 1. ročník l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá l číselná řada 1-10, sčítání do 10, geometrické tvary Doksy l číselná řada 1-10, sčítání do 20 bez přechodu 10, slovní úloha

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, 5.1.2.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, Zná číslice 1 až 20, umí je napsat a

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 5. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace Využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled ČJL-9-1-01 Žák odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji - 9.r.

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA Časové, organizační a obsahové vymezení Ve všech předmětech platí stejná časová dotace jako pro žáky bez integrace. Žáka zapojujeme do všech činností a práce

Více

Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v matematice je založena na praktických činnostech, sleduje využití matematických dovedností v praktickém

Více

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 4. ročník Čas.plán Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Opakování učiva 3. ročníku Počítaní do 20 Sčítání a odčítání do 20 Násobení a dělení číslem 2 Počítání

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník Charakteristika předmětu ANGLICKÝ JAZYK 3. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, poskytuje žákům jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě. Proniká

Více

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy . Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas - rozlišuje podstatné

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - zvládá techniku čtení s porozuměním - reaguje na otázky - vyjadřuje se vlastními slovy, tvoří jednoduché věty - vyvozuje a upevňuje si hygienické a pracovní návyky - rozvijí se grafomotoricky

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, který žákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě.

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Příloha č. 1b. I. stupeň NEPOVINNÝ PŘEDMĚT - ANGLICKÝ JAZYK

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Příloha č. 1b. I. stupeň NEPOVINNÝ PŘEDMĚT - ANGLICKÝ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Cizí jazyk - Anglický jazyk Příloha č. 1b I. stupeň NEPOVINNÝ PŘEDMĚT - ANGLICKÝ JAZYK 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

Ročník VI. Matematika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník VI. Matematika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Přirozená čísla Desetinná čísla IX. X. Přirozená čísla opakování všech početních výkonů, zobrazení čísel na číselné ose, porovnávání a zaokrouhlování čísel. Metody- slovní, názorně demonstrační a grafická.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Matematika 3. období 6. ročník J.Coufalová : Matematika pro 6.ročník ZŠ (Fortuna) O.Odvárko,J.Kadleček : Sbírka úloh z matematiky pro 6.ročník ZŠ (Prometheus)

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Učební texty : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 2. ročník Mgr. M. Novotný, F. Novák: Matýskova matematika 4.,5.,6.díl

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr Matematika - 6. ročník Provádí početní operace v oboru desetinná čísla racionálních čísel - čtení a zápis v desítkové soustavě F užití desetinných čísel - čte a zapisuje desetinná čísla - zaokrouhlování

Více

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Číslo a početní operace - využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost

Více

V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, oboru Matematika a její aplikace.

V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, oboru Matematika a její aplikace. MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, oboru Matematika a její aplikace. Žáci v ní mají získat početní

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 5. - MATEMATIKA Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Matematika a její aplikace Matematika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk Výuce Českého

ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk Výuce Českého ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk Výuce Českého jazyka je na II. stupni věnována vzhledem k lehkému mentálnímu

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE + MP vazby 1. Obor přirozených čísel - používá čísla v oboru 0-20 k modelování reálných situací.- práce s manipulativy - počítá předměty v oboru 0-20, vytváří soubory

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

I. Sekaniny1804 Informatika

I. Sekaniny1804 Informatika Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Ve vyučovacím předmětu Informatika se realizují cíle vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Žák dosáhne základní úrovně informační gramotnosti

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Jazyk český Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace má stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. U žáků rozvíjí

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Informační a komunikační technologie / IT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Informační a komunikační technologie / IT I. název vyučovacího předmětu: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (IT) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: I. a II. stupeň ZŠ Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie

Více

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE 3. ročník Bod, přímka ZÁŘÍ Násobení a dělení Aplikační úlohy (nakupujeme) Bod, přímka Úsečka Násobení a dělení ŘÍJEN Procvičování Pamětné sčítání a odčítání, aplikační úlohy Polopřímka Modelování polopřímek

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.5.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Informační a komunikační technologie PŘEDMĚT: Informatika ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata - orientuje se v druzích PC - vysvětlí

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Matematika a její aplikace Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Matematika a její aplikace Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Matematika a její aplikace Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1. Používá čtení a psaní v číselném oboru 0 1 000 000. 2. Rozumí lineárnímu uspořádání

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 3. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy.

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy. Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ Úvod k učivu o přirozeném čísle. Numerace do 5, čtení čísel 0-5. Vytváření souborů o daném počtu předmětů. Znaménka méně, více, rovná se, porovnávání

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 6. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová Číslo a početní operace zaokrouhluje, provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor porovnává

Více

ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník)

ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník) ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce Českého jazyka v 2. období žáci opakují a prohlubují své znalosti z 1. období. V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola. Dodatek č. 5 Matematika a její aplikace Matematika 2. období (4. a 5.

Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola. Dodatek č. 5 Matematika a její aplikace Matematika 2. období (4. a 5. Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola Dodatek č. 5 Matematika a její aplikace Matematika 2. období (4. a 5. ročník) Č.j.: ZS-KT-CAP-301/2013 Schváleno ped. radou dne 19. 6. 2013 Platné

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku.

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Příloha č.5 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Předmět Německý jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku druhého stupně jako volitelný

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10.

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10. 5.10. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Seminář z matematiky Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Seminář z

Více

I. Sekaniny1804 Informatika

I. Sekaniny1804 Informatika Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Ve vyučovacím předmětu Informatika se realizují cíle vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Žák dosáhne základní úrovně informační gramotnosti

Více

6.5 Matematika 1.stupeň

6.5 Matematika 1.stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Matematika a její aplikace Matematika 6.5 Matematika 1.stupeň CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět matematika je předmět, který poskytuje

Více

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008 učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Úvod do jazyka Barvy Výslovnost Sloveso "have" neurčitý člen- a žák se seznamuje s cizím jazykem- s jeho

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo žák: v oboru celých a racionálních čísel; využívá ve výpočtech druhou mocninu

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu anglický jazyk pro 1. stupeň: 3. ročník Řečové dovednosti CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

Práce s počítačem. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Práce s počítačem. Charakteristika vyučovacího předmětu: Práce s počítačem Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Práce s počítačem vychází ze vzdělávacího oboru Informační a komunikační technologie RVP

Více

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem je získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k

Více