Učební osnovy Zpracované podle RVP ZV s přílohou LMP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Učební osnovy Zpracované podle RVP ZV s přílohou LMP"

Transkript

1 Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Učební osnovy Zpracované podle RVP ZV s přílohou LMP 2. stupeň Platné od 1. září 2012 Platné pouze jako příloha k ŠVP Škola pro život - škola pro tebe.

2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Školní vzdělávací program je tvořen v souladu s RVP ZV dle přílohy vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Je zpracován pro potřeby základní školy. Vychází z ŠVP Škola pro život - škola pro tebe. Upravuje především učební osnovy, hodnocení žáka. Je prezentován jako příloha ŠVP platného od Základním cílem práce pedagogů je získání klíčových kompetencí u absolventů školy. Výchovné a vzdělávací strategie Vytváření klidného, příjemného pracovního prostředí, vytváření optimálních podmínek a vhodné motivace pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami a jejich vzdělávání. Rozvíjet sociální vztahy ve třídě, výchovné skupině, v celém zařízení. Podporovat rozvoj samostatnosti, zodpovědnosti a vědomí práv a povinností. Rozvíjení komunikačních schopností.

3 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika, obsahové, časové a organizační vymezení: Český jazyk jako vyučovací předmět má stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Hlavním cílem Č je rozvoj řečových schopností tak, aby se žáci srozumitelně vyjadřovali ústně i písemně, abychom u nich vytvořili dovednosti správného hlasitého a tichého čtení. Žáci se učí vnímat různá sdělení, rozumět jim a reprodukovat je tak, aby se dokázali orientovat v různých komunikačních a životních situacích. Obsah Č je rozložen do tří složek, jejichž obsah se vzájemně prolíná: Komunikační a slohová výchova rozvoj komunikačních schopností a srozumitelné vyjadřování, osvojování si správné techniky psaní a čtení s částečným porozuměním. Jazyková výchova žáci si osvojují užívání mateřského jazyka v mluvené i písemné podobě. Vyučující je vede k získávání i k využívání různých zdrojů informací (encyklopedie, časopisy, internet.). Literární výchova hlavním cílem je postupné vytváření základních čtenářských dovedností a návyků, žáky vedeme k reprodukci a pochopení literárních textů. Společné výchovné a vzdělávací strategie: Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Kompetence pracovní

4 Očekávané výstupy Na konci 3. období by měl žák: zvládat pravopis slov s předponami a předložkami znát vyjmenovaná slova a ovládat jejich pravopis skloňovat podstatná jména a přídavná jména znát osobní zájmena a časovat slovesa poznat a určit slovní druhy znát pravopis při shodě přísudku s podmětem rozeznat větu jednoduchou od souvětí zvládat pravopis příčestí minulého při shodě přísudku s podmětem rozlišovat spisovný a nespisovný jazyk rozeznat základní literární druhy a žánry dokázat vyhledat potřebné informace v oblasti literatury orientovat se v literárním textu, hledat a pokusit se najít hlavní myšlenku umět ústně formulovat dojmy z četby, divadelního nebo filmového představení komunikovat v běžných situacích, rozlišovat spisovný a nespisovný jazyk ovládat koncepci a úpravu běžných písemností (dopis, adresa, poštovní poukázka) sestavit vlastní životopis a napsat žádost podle předlohy číst plynule s porozuměním orientovat se v Pravidlech českého pravopisu umět reprodukovat text popsat děje, jevy, osoby, pracovní postupy vyprávět podle předem připravené osnovy a písemně zpracovat zadané téma

5 Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník Zodpovídá Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6. Mgr. Daniela Vytisková Výstup ŠVP Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Projekty, kurzy - reprodukuje text - čte plynule srozuměním - předvede dovednost vypravovat (podle obrázků, podle jednoduché osnovy) - popíše předmět, děj pracovní postup, osobu - vyplní správně adresu na dopisní obálce - sestaví blahopřání (svátek, novoroční blahopřání) - napíše dopis rodičům aj. - kultivovaně se dorozumívá ve škole i mimo školu - komunikuje v běžných situacích, rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk Komunikační a slohová výchova Reprodukce jednoduchý textů Vypravování Popis předmětu, děje, pracovního postupu Dopis, dopisní obálka Pohled, blahopřání Vyjadřování v běžných komunikačních situacích OSV verbální a neverbální sdělení, dovednost zapamatovat si sociální dovednosti VDO formování volních a charakterových rysů ( nápaditost, vynalézavost, tvořivost) VEGS rodinné příběhy z cest D vypravování, popis obydlí ICT komunikace pomocí PC VV - např. blahopřání PV popis předmětu, pracovního postupu - osvojuje si výslovnost a pravopis - ovládá pravopis vlastních jmen - ovládá abecedu - seřadí slova podle abecedy - zná vyjmenovaná slova a ovládá jejich pravopis - uvědoměle používá i y po obojetných souhláskách a u vyjmenovaných a příbuzných slov Jazyková výchova Opakování učiva z předešlého ročníku měkké a tvrdé souhlásky, dlouhé samohlásky, psaní u ů ú, spodoba slov, abeceda, vlastní jména, vyjmenovaná slova po B, L, M Hláskosloví a pravopis OSV rozvíjí dovednosti v komunikaci VDO uvažuje v širších souvislostech VEGS klíč k dorozumívání poznatky využitelné v běžném životě MKV rozvoj komunikace MV - práce na PC D Konstantin a Metoděj písmo

6 - rozpozná podstatná jména - určuje rod a číslo - užívá vhodný tvar podstatných jmen ve spojení s předložkami - rozpozná mluvnický tvar sloves - vyhledává slovesa v textu - určuje osobu a číslo u sloves - zvládá časování daných sloves - utváří infinitiv a vyhledává ho v textu - čte správně plynule a dostatečně rychle - přirozeně intonuje, používá správný přízvuk slovní, větný - člení věty, dbá na barvu a sílu hlasu - rozezná základní literární druhy a žánry -čte plynule s porozuměním nahlas i potichu přiměřeně náročné texty, vyjádří své pocity z přečteného textu a názory o něm - orientuje se v literárním textu a vystihne hlavní myšlenku Pravopis vyjmenovaných slov P, S, V, Z, F Tvarosloví Podstatná jména Slovesa sloves, NEMÍT Literární výchova - tvary sloves, časování sloves, koncovky časování slovesa BÝT NEBÝT, MÍT Čtení uměleckých textů Uvědomělé tiché čtení Čtení vět s přirozenou intonací a přízvukem Čtení vět podle smyslu Reprodukce přečteného textu podle jednoduché osnovy Orientace v ději povídek a pověstí, bajek a členění dějů na části Hlavní myšlenka krátkého díla ICT komunikace prostřednictvím elektronické pošty, dodržování vžitých konvencí a pravidel OSV poznávání lidí dle příběhů,mezilidské vztahy, řešení problémů,rozvoj schopnosti poznávání ( soustředit se, zapamatovat si ) VDO zaujímá vlastní stanovisko demokratické zásady v dílech spisovatelů VEGS poznávání života v jiných zemích (cestopisy, literatura), utváří si pozitivní vztah ke kulturním rozmanitostem MV Češi a národní obrození, kulturní diference uvědomit si kulturní zvláštnosti, etniku, kulturu, tradice a hodnoty ME - filmová a divadelní představení, výběr literatury, mediální sdělení a jeho hodnocení, reklama, zpravodajství D např. období Velké Moravy (Konstantin a Metoděj), NO HV lidová slovesnost, melodrama, písničkáři VV ilustrace - ústně formuluje dojmy z divadelního

7 představení - předčítá texty, recituje ústně, vyhledává a vymýšlí rýmy Sledování TV a rozhlasových pořadů, návštěva filmového a divadelního představení zhlédnutí a vyprávění příběhu Recitace a dramatizace Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník Zodpovídá Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 7. Mgr. Daniela Vytisková Výstup ŠVP Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Projekty, kurzy Komunikační a slohová výchova - rozliší základní slohové útvary - předvede dovednost vypravovat - sestaví osnovu, dodrží časovou posloupnost Rozlišování jazykových prostředků spisovných a nespisovných Vypravování (pomocí otázek, vypravování čteného textu, podle dané osnovy, osnova k vypravování) OSV verbální a neverbální sdělení, dovednost zapamatovat si sociální dovednosti VEGS rodinné příběhy ( vánoce) - užívá vhodných jazykových prostředků - vyjadřuje se souvisle a výstižně v mluveních projevu - vyhledá hlavní myšlenky textu - vybírá vhodná slova při nácviku, popisu, popíše předmět, děj, pracovní postup -podá informace stručně a zřetelně - používá tiskopisy a dokáže je Reprodukce jednoduchých textů Popis předmětu, děje, pracovního postupu Člověk ve společnosti telefonování, vztahy, formy společenského styku VDO formování volních a charakterových rysů PV popis předmětu, pracovního postupu MV naslouchání druhým

8 vyplnit - stylizuje dopis, používá kultivovaný písemný projev - napíše dopis (ve správném sledu jeho částí) - kultivovaně se dorozumí ve škole i mimo školu - uvědoměle používá i y po obojetných souhláskách, uvnitř slov u vyjmenovaných a příbuzných slov - ovládá pravopis vlastních jmen států, ulic, zeměpisných názvů - rozlišuje část předponovou a příponovou - rozpoznává předpony a předložky, pravopis jejich psaní - určuje kořen, předponu a příponu, vyznačuje slovotvorné základy - v praxi rozlišuje skupiny bě-bje,věvje, pě pje - používá odůvodnění pravopisu s přihlédnutím ke tvoření slov, osvojuje si spisovnou výslovnost a pravopis souhláskových skupin - pojmenovává vlastnosti a činnosti u podstatných jmen - používá pořadí pádů a pádové otázky Tiskopisy poštovní poukázky, podací lístky, průvodky, objednávka Dopis Vyjadřování v běžných komunikačních situacích (např. rozhovor u lékaře) Jazyková výchova Opakování poznatků z nižších ročníků věta, slovo, slabika,samohláska, souhláska,vyjmenovaná slova po B,L,M,P,S,V,Z, spodoba znělosti, písmeno ě, vlastní jména, podstatná jména, rod, číslo, slovesa, předložky Nauka o slově Stavba slov slovní základ předpona, slovní základ,přípona Předložky a předpony od, nad, pod, před, bez,roz,vy,vý,ob,v Tvarosloví Podstatná jména číslo, rod podstatných jmen Pád podstatných jmen, pádové otázky Skloňování podstatných jmen rodu mužského, ženského a ICT komunikace pomocí PC OSV mluvní cvičení, rozvoj schopnosti poznávání ( paměť, soustředění )

9 - určuje pád podstatného jména - rozliší vzory podstatných jmen - určí rod a číslo - vyhledává infinitiv v textu, určuje osobu, číslo a čas, časuje slovesa v oznamovacím způsobu všech časů středního Slovesa určování času u sloves - určuje podmět a přísudek - určuje správně i y v příčestí minulém - čte plynule s porozuměním, nahlas i potichu, přiměřeně náročné texty - vyjádří své pocity z přečteného textu a názory o něm Skladba podmět a přísudek - shoda přísudku s podmětem Souhrnná cvičení Literární výchova Rozvoj techniky čtení Čtení textů uměleckých a populárně naučných Tiché čtení s porozuměním OSV poznávání lidí podle příběhů, dovednost zapamatovat si ( báseň ) MEV výběr literatury VEGS život dětí v jiných zemích - reprodukuje obsah čteného textu, vyjadřuje své pocity z četby - dramatizuje, k dramatizaci využívá loutky, maňásky, domýšlí literární příběhy ( pohádky, povídky) - předčítá texty, recituje básně, vyhledává a vymýšlí rýmy - vysvětlí vznik bajky - vyhledává informace v učebnicích, encyklopediích a slovnících - využívá poznatků z četby v dalších školní činnosti - orientuje se v dětské literatuře, zaujímá postoj k literárním postavám, pozná záměr autora a hlavní Reprodukování textů z četby Dramatizace,recitace Literární výchova pojmy báje, bajky,encyklopedie, slovník Spojení čteného textu s ilustrací EVVO lidová slovesnost a příroda, příroda a dobrodružství MV kulturní diference, individuální zvláštnosti etnika, rozdíly, vzájemné obohacování, naslouchání druhým Z, P,D práce s textem VV ilustrátoři a ilustrace k textům

10 myšlenku, porovnává ilustrace různých výtvarníků - používá literaturu jako zdroj poznání, prožitků - navštěvuje divadelní a filmová představení Osvojování literatury poslechem MEV mediální sdělení, jeho hodnocení Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník Zodpovídá Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 8. Mgr. Daniela Vytisková Výstup ŠVP Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Projekty, kurzy - rozliší základní slohové útvary - sestaví osnovu, dodrží časovou posloupnost - předvede samostatný souvislý projev- ústní i písemný - vyjadřuje se souvisle a výstižně v mluveném projevu - vybírá vhodná slova při nácviku popisu - při písemném i mluveném projevu používá vhodná slova - stylizuje dopis, používá kultivovaný písemný projev - užívá vhodných jazykových prostředků -používá tiskopisy a dokáže je vyplnit - napíše žádost Komunikační a slohová výchova Sloh, slohové útvary Vypravování ústní nebo písemné podle připravené osnovy, vypravování podle otázek, na dané téma Popis krajiny, osoby, pracovního postupu Formy společenského styku pokračování ve výcviku psaní dopisu, vyplňování tiskopisů, sestavení telegramu, vyplnění dotazníku, sestavení žádosti, stručný životopis Formuláře adresa, žádost, dotazník, přihláška Tiskopisy pohled, podací lístek, telegram, poštovní poukázka OSV verbální a neverbální sdělení, dovednost zapamatovat si sociální dovednosti VDO formování volních a charakterových rysů (sebekontrola, tvořivost, vynalézavost) VEGS rodinné příběhy MEV-práce s časopisy, mediální sdělení a jeho hodnocení, reklama, zpravodajství MV využívá multikulturní poznatky pro vlastní obohacení EVVO vnímá vztahy člověka a prostředí M psané číselných údajů Z popis krajiny, využití znalostí

11 - komunikuje kultivovaně, výstižně, volí vhodné jazykové prostředky pro danou modelovou situaci - používá literaturu jako zdroj poznání a prožitků - čte správně plynule a dostatečně rychle - přirozeně intonuje, používá přízvuk slovní i větný, člení věty, frázuje, dbá na barvu a sílu hlasu - čte plynule s porozuměním nahlas i potichu přiměřeně náročné texty - vyjádří své pocity z přečteného textu a názory o něm - orientuje se v časopisech pro mládež - stručně vystihne obsah textu - seznámí se s pojmem román a drama - vysvětlí rozdíl mezi románem a dramatem - seznámí se s pojmem muzikál a opereta a vysvětlí rozdíl mezi nimi - uvědoměle používá i - y po obojetných souhláskách uvnitř slov u vyjmenovaných a příbuzných slov - využívá znalost vyjmenovaných slov v praktických cvičeních -v praxi rozlišuje skupiny bě bje,věvje Rozhovor Literární výchova Upevňování správného plynulého čtení s porozuměním Užití vhodné síly, intonace a zabarvení hlasu, se zřetelem k obsahu textu Čtení novin, časopisů a orientace v nich Literární výchova pojmy ROMÁN, DRAMA, MUZIKÁL - srovnání s OPERETOU Jazyková výchova Opakování učiva z předešlých ročníků (měkké a tvrdé souhlásky, psaní u ú ů, spodoba slov, abeceda, vlastní jména, vyjmenovaná slova, slovesa, podstatná jména rod, číslo, pád a vzor..) Nauka o slově dokončení výcviku pravopisu i - y po obojetných souhláskách uprostřed slova, pravopis slov se skupinami bě bje, vě vje Tvarosloví podstatná jména tvary podstatných jmen, ve kterých se PV popis pracovního postupu OSV poznávání lidí dle příběhů, mezilidské vztahy, řešení problémů VDO zaujímá vlastní stanovisko, dokáže naslouchat druhým VEGS poznávání života v evropských zemích (cestopisy, literatura ),utváří si pozitivní vztah ke kulturním rozmanitostem MV kulturní diference, individuální zvláštnosti života v jiných zemích MEV kritické čtení a vnímání mediálního sdělení, rozlišování zpravodajství, bulvár, reklama, orientace v textu ICT využití časopisů, vyhledávání informací na PC HV poslech VV ilustrace PV koláže OSV rozvoj schopnosti soustředit se a zapamatovat si VDO zaujímá vlastní stanovisko VEGS využití znalostí k dorozumívání, význam pro mobilitu MEV pravidla komunikace a argumentace

12 - určí mluvnické kategorie podstatných jmen, aplikuje jejich znalost v písemném projevu - skloňuje podstatná jména podle vzoru - určuje pád, číslo, rod, vzor - rozpozná druhy přídavných jmen -rozpozná druhy číslovek - určuje podmět a přísudek - vyhledá různé podměty - užívá několikanásobné podměty ve větách - píše správně i y v koncovkách příčestí minulého - vyhledá základní větné členy a zdůvodní shodu - používá kultivovaný písemný projev na základě poznatků o jazyce a stylu často chybuje, pravopis koncovek 1. a 4. pádu vzoru pán hrad - žena přídavná jména rozliší přídavná jména tvrdá a měkká číslovky základní a řadové Skladba věty s několikanásobným podnětem pravopis příčestí minulého při shodě přísudku s několikanásobným podnětem MV specifičnost řeči ICT analýza textu, ověřování údajů D Konstantin, Metoděj - písmo Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník Zodpovídá Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 9. Mgr. Daniela Vytisková Výstup ŠVP Učivo Průřezová témata

13 Mezipředmětové vztahy Projekty, kurzy Komunikační a slohová výchova - dovede svým vypravováním Vypravování ústní nebo písemné podle připravené osnovy, OSV - verbální a neverbální sdělení, spolužáky zaujmout vypravování podle otázek, na dané téma sociální dovednosti - předvede samostatný souvislý projev ústní i písemný -vyjadřuje se souvisle a výstižně Dotazy a odpovědi informace, odpovědi na otázky VDO vnímání a naslouchání druhým, formování volních a charakterových vlastností v mluveném projevu VEGS smysl pro odpovědnost, samostatné -předvede samostatný souvislý projev Souvislý projev získávání informací, využívání svých poznatků /ústní i písemný / v běžném životě a mimořádných situacích - komunikuje kultivovaně a výstižně, uplatňuje spisovný jazyk - při písemném i mluveném projevu používá vhodná slova - komunikuje kultivovaně, výstižně, volí vhodné jazykové prostředky pro danou modelovou komunikační situaci - orientuje se v textu, formuluje svůj vlastní názor, vyhledá hlavní myšlenku textu - používá tiskopisy a dokáže je vyplnit - stylizuje dopis, používá kulturní písemný projev - v modelových situacích objedná jídlo, sestaví jídelníček - objedná časopis, napíše inzerát, odpoví na inzerát /nabídka, Hovorový a spisovný jazyk Popis můj domov, popis osob, charakteristika osoby, popis pracovního postupu, popis, orientace v plánu města Životopis Orientace v textu, vyplňování tiskopisů přihláška ke studiu Dopis Formy společenského styku objednání jídla v restauraci, jídelníček -sestavení inzerátu/ nabídka odpověď / -sestavení pozvánky -orientace v jízdním řádu doprava -cestování vyplňování tiskopisu MV tolerance odlišných zájmů, názorů a schopností, využívání multikulturních poznatků pro vlastní obohacení MEV práce s časopisy, tiskem a ostatními médii, svobodné vyjadřování svých postojů a chápání odpovědnosti za svá sdělení, stavba mluveného a psaného projevu, rozdíl mezi fakty a fikcí EMV vyhledávání informací na ekologické téma, odpovědný přístup k přírodě VV,PV pozvánka,blahopřání, pracovní postupy, řemesla. příprava jídel, výzdoba tabule HV,TV příprava besídky,vystoupení OV funkce a význam rodiny, volba povolání Z plán města, orientace na mapě ICT využití internetu, médií OSV dovednosti v komunikaci,rozvoj schopností soustředit se a zapamatovat si

14 poptávka,seznámení/ - orientuje se v jízdním řádu, vyhledá spoje na internetu - vyplní žádost o vydání cestovního pasu - uvědoměle používá i y po obojetných souhláskách uvnitř slov u vyjmenovaných a příbuzných slov - v praxi rozlišuje skupiny bě bje - rozlišuje slovní druhy - určí mluvnické kategorie u podstatných jmen, aplikuje jejich znalost v písemném projevu - skloňuje podle vzoru - rozpozná druhy přídavných jmen - vyhledá základní větné členy a zdůvodní shodu - rozliší větu jednoduchou a souvětí - používá kultivovaný písemný projev na základě poznatků o jazyce a stylu - čte plynule s porozuměním, nahlas i potichu přiměřeně náročné texty, vyjádří své pocity z předčteného textu a názory o něm - rozezná základní literární druhy a Jazyková výchova Opakování učiva nižších ročníků Nauka o slově procvičování známých jevů ve složitějších, frekventovaných případech / vyjmenovaná slova, předpony,slovní základ,přípony, psaní předložek, předpon, slova se skupinou bě bje, / Tvarosloví - přehled slovních druhů,podstatná jména rodu mužského, středního, ženského / pravopis koncovek 1., 4., 7. pádu jednotného a množného čísla vzoru pán, hrad, žena, město /, přídavná jména skloňování přídavných jmen, rozlišování tvrdých a měkkých př. jmen, shoda přídavných jmen s podstatným jménem Skladba - věta, základní skladební dvojice, shoda přísudku s podmětem, věta jednoduchá a souvětí / nejběžnější spojky a, i, ale, aby, že Přehled učiva českého jazyka Literární výchova Prohlubování a upevňování získaných návyků správného tichého a hlasitého čtení Literární výchova VDO zaujímání vlastního stanoviska, uvažování v širších souvislostech VEGS využití znalostí k dorozumívání, význam pro mobilitu MV rozvoj komunikace, specifičnost řeči MEV práce na PC, stavba mluveného a psaného projevu ICT analýza textu, ověřování údajů OSV poznávání lidí dle příběhů, mezilidské vztahy, kreativita, komunikace, kooperace VDO zaujímá vlastní stanovisko, dokáže naslouchat druhým VEGS poznávání života ve své i jiných zemích prostřednictvím literatury, utváření si pozitivního vztahu ke kulturním rozmanitostem MV kulturní diference, kulturní zvláštnosti, etnika, kultura, tradice a hodnoty MEV filmová a divadelní představení - výběr literatury, mediální sdělení a jeho hodnocení, kritické čtení a vnímání mediálního sdělení HV lidová slovesnost, národní písně

15 žánry - zná významné představitele české literatury - dokáže vyhledat potřebné informace v oblasti literatury - dokáže ústně formulovat dojmy z četby, divadelního nebo filmového představení - orientuje se v literárním textu, vystihne hlavní myšlenku - používá literaturu jako zdroj poznání Skladba věta, dv souvět Ukázky divadelních her Četba ze světové a dětské četby Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika, obsahové, časové a organizační vymezení: Znalost základů cizího jazyka, pomáhá žákům překonat jazykovou bariéru a zamezuje jejich společenské izolaci. Rozvíjí řečové schopnosti, myšlení a dorozumívání. V anglickém jazyce žáci získají základy komunikace především v oblasti jeho zvukové podoby. Jedná se o osvojování jednoduchých sdělení a základů pravidel komunikace v běžných situacích, se kterými se žáci mohou setkat. Předmět je členěn do tematických celků rodiny, škola, oblékání, jídlo a pití. Žáci si osvojují a rozvíjejí správné techniky psaní a čtení. Společné výchovné a vzdělávací strategie:

16 Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Kompetence pracovní Očekávané výstupy Na konci 3. období by měl žák: být seznámen s cizím jazykem ve zvukové podobě osvojit si základní výslovnostní návyky ovládat fonetickou podobu abecedy zvládat základní číslovky a jejich pojmenování rozumět obecně známým slovům a frázím a zvládnout pozdravy, přání a poděkování vytvořit jednoduché otázky, zápor a odpovědi vést jednoduchý rozhovor zvládat čtení a překlad jednoduchých pojmů a názvů orientovat se ve slovníku daného jazyka

17 Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník Zodpovídá Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 6. Mgr. Michaela Vochomůrková Výstup ŠVP Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Projekty, kurzy - - umí pozdravit, představit se, rozloučit se, oslovit osobu, poděkovat - dokáže pojmenovat školní potřeby, udá jejich barvu, umí pojmenovat základní barvy - zvládá základní číslovky a jejich pojmenování (1-12) Hello ( Ahoj ) Good morning ( Dobrý den ) My school bag ( Moje školní taška ) Numbers ( Čísla ) MV - význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění VEGS - Evropa a svět nás zajímá-zvyky a tradice anglicky mluvících národů M - základní matematická operace sčítání - seznámí se s tvořením jednoduchých vět - seznámí se s tvořením jednoduchých otázek a odpovědí, vyjádří souhlasnesouhlas - orientuje se v čase, určuje celé hodiny, - umí představit členy rodiny, spolužáky, určí svůj věk - rozlišuje pojmy velký-malý, užívá tyto pojmy ve větách - umí pojmenovat hračky, užívá tvary jednotného a množného čísla podstatných My classroom ( Moje třída ) Hallowen What is it? ( Co je to? ) What time is it? ( Kolik je hodin ) Who is this? ( Kdo je to? ) Moje rodina. Is it big? ( Je to velké? My toys ( Moje hračky ) VV, PV obrázky, výroba názorných pomůcek ČJ stavba vět, vyprávění, rozvoj slovní zásoby HV písně, rytmická cvičení OSV - Sociální rozvoj

18 jmen (koncovka s ); - učí se vyjádřit polohu předmětu předložkami v, na - zná základní části oblečení, označí jejich barvu My T-shirt. ( Moje tričko ) Oblékání. Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník Zodpovídá Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 7. Mgr.Michaela Vochomůrková Výstup ŠVP Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Projekty, kurzy - pojmenuje části hlavy a lidského těla. Učí se užívat slovesný tvar mám ( I have got ) - seznámí se s otázkou Kolik - používá slovesné tvary oblékni-svlékni. Umí pojmenovat názvy oblečení. Rozlišuje jednotné a množné číslo My head ( Moje hlava ) My body ( Moje tělo ) How many? Oblečení MV - význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění VEGS - Evropa a svět nás zajímá-zvyky a tradice anglicky mluvících národů - zná dny v týdnu. Seznámí se s předložkou on - učí se používat způsobové sloveso can ve větách ( moci, umět ) - umí pojmenovat základní potraviny - rozumí frázi I like - I don t like ( Mám rád Nemám rád ) - pojmenuje základní druhy ovoce - seznámí se s vazbou this these - porozumí základním pokynům při přípravě pokrmů My week Kalendář. Sport Let s go shopping Nakupování Jídlo a pití Fruit VDO - občanská společnost a škola HV - písničky, říkadla, rytmizace

19 - zvládne pojmenovat základní druhy zeleniny - užívá spojku or ( nebo )ve větách - umí pojmenovat domácí zvířata, tvoří stručný popis zvířete - učí se chápat a vyjádřit právě probíhající běžné činnosti, reagovat na jednoduché pokyny - seznámí se s přítomným časem průběhovým (koncovka -ing ve slovesech) - určuje místnosti v bytě, vyjádří právě probíhající běžné domácí činnosti Ovoce Vegetables Zelenina My pet Zvířata, příroda. I am writting ČJ stavba vět, vyprávění, rozvoj slovní zásoby - pojmenuje základní místnosti v budově školy (tělocvična, hřiště, učebna ) - učí se ovládat fonetickou podobu abecedy - užívá jednoduché otázky a odpovědi. (slova what, how, where, how many ) At home Domov My school Škola The alphabet Abeceda Game Hra Výstup ŠVP Učivo Listen, say and act (Poslouchej, říkej a předveď) Listen, point and say (Poslouchej, ukazuj a říkej) VV, PV - kresba, kolážová tvorba Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Projekty, kurzy MKV - význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění

20 - seznámí se zvukovou podobou anglické abecedy (písnička) - seznámení s předložkou pod - orientuje se ve slovníku - tvoří jednoduché věty se slovesem I think Ask and answer (Ptej se a odpovídej) opakování (pozdravy, představit se, barvy, číslovky, číslo jed.,množ.,předložky- v,na ) The English alphabet (Anglická abeceda) hláskování jmen práce se slovníkem (kniha, internet) In the classroom (Ve třídě) VEGS - Evropa a svět nás zajímá zvyky a tradice anglic. Mluvících národů M - základní operace sčítání a odčítání VV tematická kresba a malba HV zpěv anglických písní - pozná a umí pojmenovat základní barvy - zvládne užívat tázací zájmeno ve větách (Where is it? Who is this) - užívá spojku or ve větách - umí vytvořit otázku How many a umí vytvořit odpověď - učí se vyjádřit vlastnictví s have got - učí se časovat sloveso be v obou číslech - umí vyjádřit své pocity - umí popsat části lidského těla - učí se počítat od seznamuje se s přivlastňovacími zájmeny (my, your, her, his) Učí se Colours (Barvy) My toys (Hračky) Kim is ill (Kim je nemocná) Parts of the body (Části těla) At Christmas (O Vánocích)

21 časovat sloveso have - seznámí se s otázkou Do you want...? Do you like...? - učí se časovat sloveso can. Učí se vyjádřit běžné činnosti - umí určit místnosti v bytě, zvládne vyjádřit domácí činnosti - seznámí se s předložkami mezi,vedle,naproti,vpravo,vlevo - umí pojmenovat části oděvů - umí používat průběhový čas I am wearing Kevs robots Play a game At home (Doma, ubytování) Toms clothes Metody, formy, nástroje, pomůcky: Říkanky, básničky, písničky, audio nahrávky, výukové programy na PC, práce se slovníkem, využití tisku, časopisů- Sluníčko atd.,internetu,hry. Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník Zodpovídá Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 9. Mgr. Michaela Vochomůrková Výstup ŠP Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Projekty, kurzy - počítá od pojmenuje základní ovoce a zeleninu - pojmenuje základní domácí zvířata - orientuje se ve slovníku Fruit and vegetables (Ovoce a zelenina) Pets and nature (Zvířata a příroda) MV - význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění P poznávání zvířat podle obrázků

22 - vyjádří pocit hladu a žízně - požádá o vybrané jídlo a pití - pojmenuje vybrané jídlo a nápoje - pojmenuje části dne, dny v týdnu a názvy měsíců - pojmenuje druhy sportu, vyjádří oblibu I like... I dont like... - pojmenuje názvy budov ve městě - seznámí s otázkou: Jak se dostanu... Kde je... - jednoduchými větami popíše situaci na obrázku - pojmenuje části postavy - seznámení se základními názvy počasí a různými přírodními jevy - přečte a přeloží krátkou pohádku - pracuje se slovníkem Food and Drink (Jídlo a nápoje) Toms day (Tomův den) Calendar (Kalendář) Sport In the town (Ve městě) Description of person (Popis postavy) Weather (Počasí) Fairy tales (Pohádky) VEGS - Evropa a svět nás zajímá- zvyky a tradice anglicky mluvících národů Projekt Příroda kolem nás - P, (soutěže, úkoly v anglickém jazyce) Z - seznámení s hlavními městy EU Dramatizace pohádky - učíme se nonverbální komunikaci

23 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika, obsahové, časové, organizační vymezení: Vzdělávání žáků v matematice je založeno na praktických činnostech, při kterých jsou využívány dovednosti z běžného života. Tím, je posilována schopnost logického myšlení a prostorové představivosti. Žáci si osvojují základní, matematické pojmy, symboly, postupy a způsoby, jak jich využívat. Učí se počítat přesně s uplatněním matematických pravidel, s použitím kalkulátoru a matematických výukových programů. Matematika prolíná celým základním vzděláváním a je vyučována jako povinný předmět. Cílem je dosáhnout matematické gramotnosti a získat dovednosti, které pak mohou žáci využít v praktickém životě a pracovním procesu. Součástí vzdělávání v matematice je také osvojování jednoduchých rýsovacích technik. Matematika zahrnuje tyto tematické okruhy: čísla a početní operace - žáci se postupně seznamují s čísly, vytváří si konkrétní představu o číslech a číselné ose, osvojují si postupy matematických operací, především sčítaní, odčítání, násobení a dělení, měření, odhadování a zaokrouhlování. závislosti, vztahy a práce s daty - žáci se učí třídit a seskupovat data podle určitých kritérií, vzájemné souvislosti a závislosti mezi nimi, získávají číselné údaje různými způsoby (např. měřením), převádějí jednotky délky, hmotnosti, času. geometrie v rovině a prostoru - žáci rozeznávají, pojmenovávají a znázorňují základní geometrické útvary. Hledají jejich podobnosti a odlišnosti. Učí se porovnávat a měřit. aplikační úlohy - řeší problémové situace a úkoly z běžného života. Řeší různé zábavné úkoly a doplňovačky s využitím prostředků výpočetní techniky.

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Praha 2005 Autorský kolektiv Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan

Více

Příloha. Tabulace vyučovacích předmětů

Příloha. Tabulace vyučovacích předmětů Příloha Tabulace vyučovacích předmětů 1 Český jazyk 1. ročník očekávaný výstup RVP ZV ročníkový výstup ŠVP ZV Učivo průřezová témata přesahy a vazby, poznámky Komunikační a slohová výchova ČJL-3-1-01 zná

Více

Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou

Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou Příloha 11) Příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou (vycházející z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DODATEK č. 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBICKO, příspěvková organizace ZÁBŘEŽSKÁ 143, DUBICKO Obsah 1. Dodatek k ŠVP ZV č. 1, základní údaje 3 2.

Více

5) Učební osnovy 1. stupeň

5) Učební osnovy 1. stupeň 5) Učební osnovy 1. stupeň ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Časové, organizační a obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Žijeme v EU. Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Žijeme v EU. Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Žijeme v EU Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109 1 1. Identifikační údaje Adresa školy: Základní škola a mateřská škola, Jičín 17.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - LMP Příloha č.1 Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV - LMP

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - LMP Příloha č.1 Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV - LMP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - LMP Příloha č.1 Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV - LMP U Č E B N Í O S N O V Y 2. s t u p e ň Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání -

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OLŠANY U PROSTĚJOVA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV SE ZMĚNAMI PLATNÝMI OD 1.9.2013 Projednán na pedagogické radě dne 26.8.2013

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola Gebauerova 8 Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA GEBAUEROVA 8 OSTRAVA-PŘÍVOZ Motto Když nevíte, kam jdete, tak vás

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Osnovy - 2.stupeň ZŠ Ilji Hurníka, čj. 356/07, vydáno 29.8.2007 Aktualizováno k 1.9.2013 1 Obsah 2.1.1 Český

Více

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola 1 Učební osnovy 1.1 Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání a jazyková kultura patří k

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

Dodatek č. 2. Na základě zkušeností s výukou podle ŠVP Škola pro všechny došlo k 1. 9. 2011 ke změnám v následujících předmětech: osnovy

Dodatek č. 2. Na základě zkušeností s výukou podle ŠVP Škola pro všechny došlo k 1. 9. 2011 ke změnám v následujících předmětech: osnovy Dodatek č. 2 ke školnímu vzdělávacímu programu Škola pro všechny ze dne 1. 9. 2011 Na základě zkušeností s výukou podle ŠVP Škola pro všechny došlo k 1. 9. 2011 ke změnám v následujících předmětech: 1.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Modrá škola. Zpracovaný podle přílohy RVP ZV LMP

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Modrá škola. Zpracovaný podle přílohy RVP ZV LMP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Modrá škola Zpracovaný podle přílohy RVP ZV LMP Základní škola a Střední škola, Praha 4, Kupeckého 576 OBSAH 1. Identifikační údaje 2 2. Charakteristika

Více

životu a na praktické jednání... 2 I.Stupeň... 3 I.Stupeň... 4 I.Stupeň... 5

životu a na praktické jednání... 2 I.Stupeň... 3 I.Stupeň... 4 I.Stupeň... 5 Obsah 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 Název ŠVP: ŠKOLA PRO VŠECHNY příloha pro děti s LMP... 1 jméno koordinátora: Mgr. Alena Machová... 1 Předkladatel:... 1 název školy: Základní škola Straškov Vodochody,

Více

11. Charakteristika druhého vzdělávacího období

11. Charakteristika druhého vzdělávacího období 11. Charakteristika druhého vzdělávacího období Do 2. vzdělávacího období vstupuje žák vybaven vědomostmi a dovednostmi ze všech primárních vzdělávacích oblastí. Připravenost žáků k učení je v tomto období

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č. j. 360/2007 OBSAH 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 3. Charakteristika ŠVP... 4 4. Učební plán... 6 5. Učební osnovy... 9 Charakteristika

Více

5.2.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 2 5.2.3 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 32

5.2.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 2 5.2.3 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 32 Školní vzdělávací program Základní školy Mokrá, okres Brno-venkov Učební osnovy - 2. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura 5 5.2 UČEBNÍ OSNOVY

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 53 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 9 8 + 1 7

Více

Vzdělávací program Tvořivá škola místo pro radost část 2. 2. období základního vzdělávání

Vzdělávací program Tvořivá škola místo pro radost část 2. 2. období základního vzdělávání Vzdělávací program Tvořivá škola místo pro radost část 2. 2. období základního vzdělávání 1 OBSAH OBSAH...2 1. CHARAKTERISTIKA 2. VZDĚLÁVACÍHO OBDOBÍ:...3 2. UČEBNÍ OSNOVY PRO 4. - 5. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO

Více

ŠVP Heřmánek - část 4. Učební osnovy Základní a mateřská škola Heřmánek

ŠVP Heřmánek - část 4. Učební osnovy Základní a mateřská škola Heřmánek ŠVP Heřmánek - část 4. Učební osnovy Základní a mateřská škola Heřmánek K Cihelně 313/41 Praha 9 V Praze 25. 8.2014 Mgr. Miroslava Adamcová, ředitelka školy Zpracoval tým školy Ing. Olga Cajchanová, Mgr.

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Povinná výuka Anglického jazyka začala v tehdy základní škole praktické pro sluchově postižené v Ivančicích ve školním roce 2007/2008, a to ve

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA OTEVŘENÉ KOMUNIKACE DALŠÍ KROK Dodatek k ŠVP Škola otevřené komunikace č.j. 177/06 platnému od 1.9.2006, tento dodatek vstupuje v platnost 1.9.2013

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Jazyk a jazyková komunikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Jazyk a jazyková

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace LIPOV 199 696 72

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace LIPOV 199 696 72 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace LIPOV 199 696 72 OBSAH 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika

Více

Název školního vzdělávacího programu: Tvořivá škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název školního vzdělávacího programu: Tvořivá škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Tvořivá škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a Mateřská škola Troubsko, okres Brno venkov,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP) Naše šumavská škola

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP) Naše šumavská škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP) Naše šumavská škola 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Předkladatel Základní škola a Mateřská škola Čachrov, okres Klatovy, příspěvková organizace, Čachrov

Více