Učební osnovy Zpracované podle RVP ZV s přílohou LMP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Učební osnovy Zpracované podle RVP ZV s přílohou LMP"

Transkript

1 Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Učební osnovy Zpracované podle RVP ZV s přílohou LMP 2. stupeň Platné od 1. září 2012 Platné pouze jako příloha k ŠVP Škola pro život - škola pro tebe.

2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Školní vzdělávací program je tvořen v souladu s RVP ZV dle přílohy vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Je zpracován pro potřeby základní školy. Vychází z ŠVP Škola pro život - škola pro tebe. Upravuje především učební osnovy, hodnocení žáka. Je prezentován jako příloha ŠVP platného od Základním cílem práce pedagogů je získání klíčových kompetencí u absolventů školy. Výchovné a vzdělávací strategie Vytváření klidného, příjemného pracovního prostředí, vytváření optimálních podmínek a vhodné motivace pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami a jejich vzdělávání. Rozvíjet sociální vztahy ve třídě, výchovné skupině, v celém zařízení. Podporovat rozvoj samostatnosti, zodpovědnosti a vědomí práv a povinností. Rozvíjení komunikačních schopností.

3 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika, obsahové, časové a organizační vymezení: Český jazyk jako vyučovací předmět má stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Hlavním cílem Č je rozvoj řečových schopností tak, aby se žáci srozumitelně vyjadřovali ústně i písemně, abychom u nich vytvořili dovednosti správného hlasitého a tichého čtení. Žáci se učí vnímat různá sdělení, rozumět jim a reprodukovat je tak, aby se dokázali orientovat v různých komunikačních a životních situacích. Obsah Č je rozložen do tří složek, jejichž obsah se vzájemně prolíná: Komunikační a slohová výchova rozvoj komunikačních schopností a srozumitelné vyjadřování, osvojování si správné techniky psaní a čtení s částečným porozuměním. Jazyková výchova žáci si osvojují užívání mateřského jazyka v mluvené i písemné podobě. Vyučující je vede k získávání i k využívání různých zdrojů informací (encyklopedie, časopisy, internet.). Literární výchova hlavním cílem je postupné vytváření základních čtenářských dovedností a návyků, žáky vedeme k reprodukci a pochopení literárních textů. Společné výchovné a vzdělávací strategie: Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Kompetence pracovní

4 Očekávané výstupy Na konci 3. období by měl žák: zvládat pravopis slov s předponami a předložkami znát vyjmenovaná slova a ovládat jejich pravopis skloňovat podstatná jména a přídavná jména znát osobní zájmena a časovat slovesa poznat a určit slovní druhy znát pravopis při shodě přísudku s podmětem rozeznat větu jednoduchou od souvětí zvládat pravopis příčestí minulého při shodě přísudku s podmětem rozlišovat spisovný a nespisovný jazyk rozeznat základní literární druhy a žánry dokázat vyhledat potřebné informace v oblasti literatury orientovat se v literárním textu, hledat a pokusit se najít hlavní myšlenku umět ústně formulovat dojmy z četby, divadelního nebo filmového představení komunikovat v běžných situacích, rozlišovat spisovný a nespisovný jazyk ovládat koncepci a úpravu běžných písemností (dopis, adresa, poštovní poukázka) sestavit vlastní životopis a napsat žádost podle předlohy číst plynule s porozuměním orientovat se v Pravidlech českého pravopisu umět reprodukovat text popsat děje, jevy, osoby, pracovní postupy vyprávět podle předem připravené osnovy a písemně zpracovat zadané téma

5 Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník Zodpovídá Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6. Mgr. Daniela Vytisková Výstup ŠVP Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Projekty, kurzy - reprodukuje text - čte plynule srozuměním - předvede dovednost vypravovat (podle obrázků, podle jednoduché osnovy) - popíše předmět, děj pracovní postup, osobu - vyplní správně adresu na dopisní obálce - sestaví blahopřání (svátek, novoroční blahopřání) - napíše dopis rodičům aj. - kultivovaně se dorozumívá ve škole i mimo školu - komunikuje v běžných situacích, rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk Komunikační a slohová výchova Reprodukce jednoduchý textů Vypravování Popis předmětu, děje, pracovního postupu Dopis, dopisní obálka Pohled, blahopřání Vyjadřování v běžných komunikačních situacích OSV verbální a neverbální sdělení, dovednost zapamatovat si sociální dovednosti VDO formování volních a charakterových rysů ( nápaditost, vynalézavost, tvořivost) VEGS rodinné příběhy z cest D vypravování, popis obydlí ICT komunikace pomocí PC VV - např. blahopřání PV popis předmětu, pracovního postupu - osvojuje si výslovnost a pravopis - ovládá pravopis vlastních jmen - ovládá abecedu - seřadí slova podle abecedy - zná vyjmenovaná slova a ovládá jejich pravopis - uvědoměle používá i y po obojetných souhláskách a u vyjmenovaných a příbuzných slov Jazyková výchova Opakování učiva z předešlého ročníku měkké a tvrdé souhlásky, dlouhé samohlásky, psaní u ů ú, spodoba slov, abeceda, vlastní jména, vyjmenovaná slova po B, L, M Hláskosloví a pravopis OSV rozvíjí dovednosti v komunikaci VDO uvažuje v širších souvislostech VEGS klíč k dorozumívání poznatky využitelné v běžném životě MKV rozvoj komunikace MV - práce na PC D Konstantin a Metoděj písmo

6 - rozpozná podstatná jména - určuje rod a číslo - užívá vhodný tvar podstatných jmen ve spojení s předložkami - rozpozná mluvnický tvar sloves - vyhledává slovesa v textu - určuje osobu a číslo u sloves - zvládá časování daných sloves - utváří infinitiv a vyhledává ho v textu - čte správně plynule a dostatečně rychle - přirozeně intonuje, používá správný přízvuk slovní, větný - člení věty, dbá na barvu a sílu hlasu - rozezná základní literární druhy a žánry -čte plynule s porozuměním nahlas i potichu přiměřeně náročné texty, vyjádří své pocity z přečteného textu a názory o něm - orientuje se v literárním textu a vystihne hlavní myšlenku Pravopis vyjmenovaných slov P, S, V, Z, F Tvarosloví Podstatná jména Slovesa sloves, NEMÍT Literární výchova - tvary sloves, časování sloves, koncovky časování slovesa BÝT NEBÝT, MÍT Čtení uměleckých textů Uvědomělé tiché čtení Čtení vět s přirozenou intonací a přízvukem Čtení vět podle smyslu Reprodukce přečteného textu podle jednoduché osnovy Orientace v ději povídek a pověstí, bajek a členění dějů na části Hlavní myšlenka krátkého díla ICT komunikace prostřednictvím elektronické pošty, dodržování vžitých konvencí a pravidel OSV poznávání lidí dle příběhů,mezilidské vztahy, řešení problémů,rozvoj schopnosti poznávání ( soustředit se, zapamatovat si ) VDO zaujímá vlastní stanovisko demokratické zásady v dílech spisovatelů VEGS poznávání života v jiných zemích (cestopisy, literatura), utváří si pozitivní vztah ke kulturním rozmanitostem MV Češi a národní obrození, kulturní diference uvědomit si kulturní zvláštnosti, etniku, kulturu, tradice a hodnoty ME - filmová a divadelní představení, výběr literatury, mediální sdělení a jeho hodnocení, reklama, zpravodajství D např. období Velké Moravy (Konstantin a Metoděj), NO HV lidová slovesnost, melodrama, písničkáři VV ilustrace - ústně formuluje dojmy z divadelního

7 představení - předčítá texty, recituje ústně, vyhledává a vymýšlí rýmy Sledování TV a rozhlasových pořadů, návštěva filmového a divadelního představení zhlédnutí a vyprávění příběhu Recitace a dramatizace Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník Zodpovídá Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 7. Mgr. Daniela Vytisková Výstup ŠVP Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Projekty, kurzy Komunikační a slohová výchova - rozliší základní slohové útvary - předvede dovednost vypravovat - sestaví osnovu, dodrží časovou posloupnost Rozlišování jazykových prostředků spisovných a nespisovných Vypravování (pomocí otázek, vypravování čteného textu, podle dané osnovy, osnova k vypravování) OSV verbální a neverbální sdělení, dovednost zapamatovat si sociální dovednosti VEGS rodinné příběhy ( vánoce) - užívá vhodných jazykových prostředků - vyjadřuje se souvisle a výstižně v mluveních projevu - vyhledá hlavní myšlenky textu - vybírá vhodná slova při nácviku, popisu, popíše předmět, děj, pracovní postup -podá informace stručně a zřetelně - používá tiskopisy a dokáže je Reprodukce jednoduchých textů Popis předmětu, děje, pracovního postupu Člověk ve společnosti telefonování, vztahy, formy společenského styku VDO formování volních a charakterových rysů PV popis předmětu, pracovního postupu MV naslouchání druhým

8 vyplnit - stylizuje dopis, používá kultivovaný písemný projev - napíše dopis (ve správném sledu jeho částí) - kultivovaně se dorozumí ve škole i mimo školu - uvědoměle používá i y po obojetných souhláskách, uvnitř slov u vyjmenovaných a příbuzných slov - ovládá pravopis vlastních jmen států, ulic, zeměpisných názvů - rozlišuje část předponovou a příponovou - rozpoznává předpony a předložky, pravopis jejich psaní - určuje kořen, předponu a příponu, vyznačuje slovotvorné základy - v praxi rozlišuje skupiny bě-bje,věvje, pě pje - používá odůvodnění pravopisu s přihlédnutím ke tvoření slov, osvojuje si spisovnou výslovnost a pravopis souhláskových skupin - pojmenovává vlastnosti a činnosti u podstatných jmen - používá pořadí pádů a pádové otázky Tiskopisy poštovní poukázky, podací lístky, průvodky, objednávka Dopis Vyjadřování v běžných komunikačních situacích (např. rozhovor u lékaře) Jazyková výchova Opakování poznatků z nižších ročníků věta, slovo, slabika,samohláska, souhláska,vyjmenovaná slova po B,L,M,P,S,V,Z, spodoba znělosti, písmeno ě, vlastní jména, podstatná jména, rod, číslo, slovesa, předložky Nauka o slově Stavba slov slovní základ předpona, slovní základ,přípona Předložky a předpony od, nad, pod, před, bez,roz,vy,vý,ob,v Tvarosloví Podstatná jména číslo, rod podstatných jmen Pád podstatných jmen, pádové otázky Skloňování podstatných jmen rodu mužského, ženského a ICT komunikace pomocí PC OSV mluvní cvičení, rozvoj schopnosti poznávání ( paměť, soustředění )

9 - určuje pád podstatného jména - rozliší vzory podstatných jmen - určí rod a číslo - vyhledává infinitiv v textu, určuje osobu, číslo a čas, časuje slovesa v oznamovacím způsobu všech časů středního Slovesa určování času u sloves - určuje podmět a přísudek - určuje správně i y v příčestí minulém - čte plynule s porozuměním, nahlas i potichu, přiměřeně náročné texty - vyjádří své pocity z přečteného textu a názory o něm Skladba podmět a přísudek - shoda přísudku s podmětem Souhrnná cvičení Literární výchova Rozvoj techniky čtení Čtení textů uměleckých a populárně naučných Tiché čtení s porozuměním OSV poznávání lidí podle příběhů, dovednost zapamatovat si ( báseň ) MEV výběr literatury VEGS život dětí v jiných zemích - reprodukuje obsah čteného textu, vyjadřuje své pocity z četby - dramatizuje, k dramatizaci využívá loutky, maňásky, domýšlí literární příběhy ( pohádky, povídky) - předčítá texty, recituje básně, vyhledává a vymýšlí rýmy - vysvětlí vznik bajky - vyhledává informace v učebnicích, encyklopediích a slovnících - využívá poznatků z četby v dalších školní činnosti - orientuje se v dětské literatuře, zaujímá postoj k literárním postavám, pozná záměr autora a hlavní Reprodukování textů z četby Dramatizace,recitace Literární výchova pojmy báje, bajky,encyklopedie, slovník Spojení čteného textu s ilustrací EVVO lidová slovesnost a příroda, příroda a dobrodružství MV kulturní diference, individuální zvláštnosti etnika, rozdíly, vzájemné obohacování, naslouchání druhým Z, P,D práce s textem VV ilustrátoři a ilustrace k textům

10 myšlenku, porovnává ilustrace různých výtvarníků - používá literaturu jako zdroj poznání, prožitků - navštěvuje divadelní a filmová představení Osvojování literatury poslechem MEV mediální sdělení, jeho hodnocení Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník Zodpovídá Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 8. Mgr. Daniela Vytisková Výstup ŠVP Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Projekty, kurzy - rozliší základní slohové útvary - sestaví osnovu, dodrží časovou posloupnost - předvede samostatný souvislý projev- ústní i písemný - vyjadřuje se souvisle a výstižně v mluveném projevu - vybírá vhodná slova při nácviku popisu - při písemném i mluveném projevu používá vhodná slova - stylizuje dopis, používá kultivovaný písemný projev - užívá vhodných jazykových prostředků -používá tiskopisy a dokáže je vyplnit - napíše žádost Komunikační a slohová výchova Sloh, slohové útvary Vypravování ústní nebo písemné podle připravené osnovy, vypravování podle otázek, na dané téma Popis krajiny, osoby, pracovního postupu Formy společenského styku pokračování ve výcviku psaní dopisu, vyplňování tiskopisů, sestavení telegramu, vyplnění dotazníku, sestavení žádosti, stručný životopis Formuláře adresa, žádost, dotazník, přihláška Tiskopisy pohled, podací lístek, telegram, poštovní poukázka OSV verbální a neverbální sdělení, dovednost zapamatovat si sociální dovednosti VDO formování volních a charakterových rysů (sebekontrola, tvořivost, vynalézavost) VEGS rodinné příběhy MEV-práce s časopisy, mediální sdělení a jeho hodnocení, reklama, zpravodajství MV využívá multikulturní poznatky pro vlastní obohacení EVVO vnímá vztahy člověka a prostředí M psané číselných údajů Z popis krajiny, využití znalostí

11 - komunikuje kultivovaně, výstižně, volí vhodné jazykové prostředky pro danou modelovou situaci - používá literaturu jako zdroj poznání a prožitků - čte správně plynule a dostatečně rychle - přirozeně intonuje, používá přízvuk slovní i větný, člení věty, frázuje, dbá na barvu a sílu hlasu - čte plynule s porozuměním nahlas i potichu přiměřeně náročné texty - vyjádří své pocity z přečteného textu a názory o něm - orientuje se v časopisech pro mládež - stručně vystihne obsah textu - seznámí se s pojmem román a drama - vysvětlí rozdíl mezi románem a dramatem - seznámí se s pojmem muzikál a opereta a vysvětlí rozdíl mezi nimi - uvědoměle používá i - y po obojetných souhláskách uvnitř slov u vyjmenovaných a příbuzných slov - využívá znalost vyjmenovaných slov v praktických cvičeních -v praxi rozlišuje skupiny bě bje,věvje Rozhovor Literární výchova Upevňování správného plynulého čtení s porozuměním Užití vhodné síly, intonace a zabarvení hlasu, se zřetelem k obsahu textu Čtení novin, časopisů a orientace v nich Literární výchova pojmy ROMÁN, DRAMA, MUZIKÁL - srovnání s OPERETOU Jazyková výchova Opakování učiva z předešlých ročníků (měkké a tvrdé souhlásky, psaní u ú ů, spodoba slov, abeceda, vlastní jména, vyjmenovaná slova, slovesa, podstatná jména rod, číslo, pád a vzor..) Nauka o slově dokončení výcviku pravopisu i - y po obojetných souhláskách uprostřed slova, pravopis slov se skupinami bě bje, vě vje Tvarosloví podstatná jména tvary podstatných jmen, ve kterých se PV popis pracovního postupu OSV poznávání lidí dle příběhů, mezilidské vztahy, řešení problémů VDO zaujímá vlastní stanovisko, dokáže naslouchat druhým VEGS poznávání života v evropských zemích (cestopisy, literatura ),utváří si pozitivní vztah ke kulturním rozmanitostem MV kulturní diference, individuální zvláštnosti života v jiných zemích MEV kritické čtení a vnímání mediálního sdělení, rozlišování zpravodajství, bulvár, reklama, orientace v textu ICT využití časopisů, vyhledávání informací na PC HV poslech VV ilustrace PV koláže OSV rozvoj schopnosti soustředit se a zapamatovat si VDO zaujímá vlastní stanovisko VEGS využití znalostí k dorozumívání, význam pro mobilitu MEV pravidla komunikace a argumentace

12 - určí mluvnické kategorie podstatných jmen, aplikuje jejich znalost v písemném projevu - skloňuje podstatná jména podle vzoru - určuje pád, číslo, rod, vzor - rozpozná druhy přídavných jmen -rozpozná druhy číslovek - určuje podmět a přísudek - vyhledá různé podměty - užívá několikanásobné podměty ve větách - píše správně i y v koncovkách příčestí minulého - vyhledá základní větné členy a zdůvodní shodu - používá kultivovaný písemný projev na základě poznatků o jazyce a stylu často chybuje, pravopis koncovek 1. a 4. pádu vzoru pán hrad - žena přídavná jména rozliší přídavná jména tvrdá a měkká číslovky základní a řadové Skladba věty s několikanásobným podnětem pravopis příčestí minulého při shodě přísudku s několikanásobným podnětem MV specifičnost řeči ICT analýza textu, ověřování údajů D Konstantin, Metoděj - písmo Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník Zodpovídá Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 9. Mgr. Daniela Vytisková Výstup ŠVP Učivo Průřezová témata

13 Mezipředmětové vztahy Projekty, kurzy Komunikační a slohová výchova - dovede svým vypravováním Vypravování ústní nebo písemné podle připravené osnovy, OSV - verbální a neverbální sdělení, spolužáky zaujmout vypravování podle otázek, na dané téma sociální dovednosti - předvede samostatný souvislý projev ústní i písemný -vyjadřuje se souvisle a výstižně Dotazy a odpovědi informace, odpovědi na otázky VDO vnímání a naslouchání druhým, formování volních a charakterových vlastností v mluveném projevu VEGS smysl pro odpovědnost, samostatné -předvede samostatný souvislý projev Souvislý projev získávání informací, využívání svých poznatků /ústní i písemný / v běžném životě a mimořádných situacích - komunikuje kultivovaně a výstižně, uplatňuje spisovný jazyk - při písemném i mluveném projevu používá vhodná slova - komunikuje kultivovaně, výstižně, volí vhodné jazykové prostředky pro danou modelovou komunikační situaci - orientuje se v textu, formuluje svůj vlastní názor, vyhledá hlavní myšlenku textu - používá tiskopisy a dokáže je vyplnit - stylizuje dopis, používá kulturní písemný projev - v modelových situacích objedná jídlo, sestaví jídelníček - objedná časopis, napíše inzerát, odpoví na inzerát /nabídka, Hovorový a spisovný jazyk Popis můj domov, popis osob, charakteristika osoby, popis pracovního postupu, popis, orientace v plánu města Životopis Orientace v textu, vyplňování tiskopisů přihláška ke studiu Dopis Formy společenského styku objednání jídla v restauraci, jídelníček -sestavení inzerátu/ nabídka odpověď / -sestavení pozvánky -orientace v jízdním řádu doprava -cestování vyplňování tiskopisu MV tolerance odlišných zájmů, názorů a schopností, využívání multikulturních poznatků pro vlastní obohacení MEV práce s časopisy, tiskem a ostatními médii, svobodné vyjadřování svých postojů a chápání odpovědnosti za svá sdělení, stavba mluveného a psaného projevu, rozdíl mezi fakty a fikcí EMV vyhledávání informací na ekologické téma, odpovědný přístup k přírodě VV,PV pozvánka,blahopřání, pracovní postupy, řemesla. příprava jídel, výzdoba tabule HV,TV příprava besídky,vystoupení OV funkce a význam rodiny, volba povolání Z plán města, orientace na mapě ICT využití internetu, médií OSV dovednosti v komunikaci,rozvoj schopností soustředit se a zapamatovat si

14 poptávka,seznámení/ - orientuje se v jízdním řádu, vyhledá spoje na internetu - vyplní žádost o vydání cestovního pasu - uvědoměle používá i y po obojetných souhláskách uvnitř slov u vyjmenovaných a příbuzných slov - v praxi rozlišuje skupiny bě bje - rozlišuje slovní druhy - určí mluvnické kategorie u podstatných jmen, aplikuje jejich znalost v písemném projevu - skloňuje podle vzoru - rozpozná druhy přídavných jmen - vyhledá základní větné členy a zdůvodní shodu - rozliší větu jednoduchou a souvětí - používá kultivovaný písemný projev na základě poznatků o jazyce a stylu - čte plynule s porozuměním, nahlas i potichu přiměřeně náročné texty, vyjádří své pocity z předčteného textu a názory o něm - rozezná základní literární druhy a Jazyková výchova Opakování učiva nižších ročníků Nauka o slově procvičování známých jevů ve složitějších, frekventovaných případech / vyjmenovaná slova, předpony,slovní základ,přípony, psaní předložek, předpon, slova se skupinou bě bje, / Tvarosloví - přehled slovních druhů,podstatná jména rodu mužského, středního, ženského / pravopis koncovek 1., 4., 7. pádu jednotného a množného čísla vzoru pán, hrad, žena, město /, přídavná jména skloňování přídavných jmen, rozlišování tvrdých a měkkých př. jmen, shoda přídavných jmen s podstatným jménem Skladba - věta, základní skladební dvojice, shoda přísudku s podmětem, věta jednoduchá a souvětí / nejběžnější spojky a, i, ale, aby, že Přehled učiva českého jazyka Literární výchova Prohlubování a upevňování získaných návyků správného tichého a hlasitého čtení Literární výchova VDO zaujímání vlastního stanoviska, uvažování v širších souvislostech VEGS využití znalostí k dorozumívání, význam pro mobilitu MV rozvoj komunikace, specifičnost řeči MEV práce na PC, stavba mluveného a psaného projevu ICT analýza textu, ověřování údajů OSV poznávání lidí dle příběhů, mezilidské vztahy, kreativita, komunikace, kooperace VDO zaujímá vlastní stanovisko, dokáže naslouchat druhým VEGS poznávání života ve své i jiných zemích prostřednictvím literatury, utváření si pozitivního vztahu ke kulturním rozmanitostem MV kulturní diference, kulturní zvláštnosti, etnika, kultura, tradice a hodnoty MEV filmová a divadelní představení - výběr literatury, mediální sdělení a jeho hodnocení, kritické čtení a vnímání mediálního sdělení HV lidová slovesnost, národní písně

15 žánry - zná významné představitele české literatury - dokáže vyhledat potřebné informace v oblasti literatury - dokáže ústně formulovat dojmy z četby, divadelního nebo filmového představení - orientuje se v literárním textu, vystihne hlavní myšlenku - používá literaturu jako zdroj poznání Skladba věta, dv souvět Ukázky divadelních her Četba ze světové a dětské četby Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika, obsahové, časové a organizační vymezení: Znalost základů cizího jazyka, pomáhá žákům překonat jazykovou bariéru a zamezuje jejich společenské izolaci. Rozvíjí řečové schopnosti, myšlení a dorozumívání. V anglickém jazyce žáci získají základy komunikace především v oblasti jeho zvukové podoby. Jedná se o osvojování jednoduchých sdělení a základů pravidel komunikace v běžných situacích, se kterými se žáci mohou setkat. Předmět je členěn do tematických celků rodiny, škola, oblékání, jídlo a pití. Žáci si osvojují a rozvíjejí správné techniky psaní a čtení. Společné výchovné a vzdělávací strategie:

16 Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Kompetence pracovní Očekávané výstupy Na konci 3. období by měl žák: být seznámen s cizím jazykem ve zvukové podobě osvojit si základní výslovnostní návyky ovládat fonetickou podobu abecedy zvládat základní číslovky a jejich pojmenování rozumět obecně známým slovům a frázím a zvládnout pozdravy, přání a poděkování vytvořit jednoduché otázky, zápor a odpovědi vést jednoduchý rozhovor zvládat čtení a překlad jednoduchých pojmů a názvů orientovat se ve slovníku daného jazyka

17 Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník Zodpovídá Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 6. Mgr. Michaela Vochomůrková Výstup ŠVP Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Projekty, kurzy - - umí pozdravit, představit se, rozloučit se, oslovit osobu, poděkovat - dokáže pojmenovat školní potřeby, udá jejich barvu, umí pojmenovat základní barvy - zvládá základní číslovky a jejich pojmenování (1-12) Hello ( Ahoj ) Good morning ( Dobrý den ) My school bag ( Moje školní taška ) Numbers ( Čísla ) MV - význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění VEGS - Evropa a svět nás zajímá-zvyky a tradice anglicky mluvících národů M - základní matematická operace sčítání - seznámí se s tvořením jednoduchých vět - seznámí se s tvořením jednoduchých otázek a odpovědí, vyjádří souhlasnesouhlas - orientuje se v čase, určuje celé hodiny, - umí představit členy rodiny, spolužáky, určí svůj věk - rozlišuje pojmy velký-malý, užívá tyto pojmy ve větách - umí pojmenovat hračky, užívá tvary jednotného a množného čísla podstatných My classroom ( Moje třída ) Hallowen What is it? ( Co je to? ) What time is it? ( Kolik je hodin ) Who is this? ( Kdo je to? ) Moje rodina. Is it big? ( Je to velké? My toys ( Moje hračky ) VV, PV obrázky, výroba názorných pomůcek ČJ stavba vět, vyprávění, rozvoj slovní zásoby HV písně, rytmická cvičení OSV - Sociální rozvoj

18 jmen (koncovka s ); - učí se vyjádřit polohu předmětu předložkami v, na - zná základní části oblečení, označí jejich barvu My T-shirt. ( Moje tričko ) Oblékání. Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník Zodpovídá Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 7. Mgr.Michaela Vochomůrková Výstup ŠVP Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Projekty, kurzy - pojmenuje části hlavy a lidského těla. Učí se užívat slovesný tvar mám ( I have got ) - seznámí se s otázkou Kolik - používá slovesné tvary oblékni-svlékni. Umí pojmenovat názvy oblečení. Rozlišuje jednotné a množné číslo My head ( Moje hlava ) My body ( Moje tělo ) How many? Oblečení MV - význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění VEGS - Evropa a svět nás zajímá-zvyky a tradice anglicky mluvících národů - zná dny v týdnu. Seznámí se s předložkou on - učí se používat způsobové sloveso can ve větách ( moci, umět ) - umí pojmenovat základní potraviny - rozumí frázi I like - I don t like ( Mám rád Nemám rád ) - pojmenuje základní druhy ovoce - seznámí se s vazbou this these - porozumí základním pokynům při přípravě pokrmů My week Kalendář. Sport Let s go shopping Nakupování Jídlo a pití Fruit VDO - občanská společnost a škola HV - písničky, říkadla, rytmizace

19 - zvládne pojmenovat základní druhy zeleniny - užívá spojku or ( nebo )ve větách - umí pojmenovat domácí zvířata, tvoří stručný popis zvířete - učí se chápat a vyjádřit právě probíhající běžné činnosti, reagovat na jednoduché pokyny - seznámí se s přítomným časem průběhovým (koncovka -ing ve slovesech) - určuje místnosti v bytě, vyjádří právě probíhající běžné domácí činnosti Ovoce Vegetables Zelenina My pet Zvířata, příroda. I am writting ČJ stavba vět, vyprávění, rozvoj slovní zásoby - pojmenuje základní místnosti v budově školy (tělocvična, hřiště, učebna ) - učí se ovládat fonetickou podobu abecedy - užívá jednoduché otázky a odpovědi. (slova what, how, where, how many ) At home Domov My school Škola The alphabet Abeceda Game Hra Výstup ŠVP Učivo Listen, say and act (Poslouchej, říkej a předveď) Listen, point and say (Poslouchej, ukazuj a říkej) VV, PV - kresba, kolážová tvorba Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Projekty, kurzy MKV - význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění

20 - seznámí se zvukovou podobou anglické abecedy (písnička) - seznámení s předložkou pod - orientuje se ve slovníku - tvoří jednoduché věty se slovesem I think Ask and answer (Ptej se a odpovídej) opakování (pozdravy, představit se, barvy, číslovky, číslo jed.,množ.,předložky- v,na ) The English alphabet (Anglická abeceda) hláskování jmen práce se slovníkem (kniha, internet) In the classroom (Ve třídě) VEGS - Evropa a svět nás zajímá zvyky a tradice anglic. Mluvících národů M - základní operace sčítání a odčítání VV tematická kresba a malba HV zpěv anglických písní - pozná a umí pojmenovat základní barvy - zvládne užívat tázací zájmeno ve větách (Where is it? Who is this) - užívá spojku or ve větách - umí vytvořit otázku How many a umí vytvořit odpověď - učí se vyjádřit vlastnictví s have got - učí se časovat sloveso be v obou číslech - umí vyjádřit své pocity - umí popsat části lidského těla - učí se počítat od seznamuje se s přivlastňovacími zájmeny (my, your, her, his) Učí se Colours (Barvy) My toys (Hračky) Kim is ill (Kim je nemocná) Parts of the body (Části těla) At Christmas (O Vánocích)

21 časovat sloveso have - seznámí se s otázkou Do you want...? Do you like...? - učí se časovat sloveso can. Učí se vyjádřit běžné činnosti - umí určit místnosti v bytě, zvládne vyjádřit domácí činnosti - seznámí se s předložkami mezi,vedle,naproti,vpravo,vlevo - umí pojmenovat části oděvů - umí používat průběhový čas I am wearing Kevs robots Play a game At home (Doma, ubytování) Toms clothes Metody, formy, nástroje, pomůcky: Říkanky, básničky, písničky, audio nahrávky, výukové programy na PC, práce se slovníkem, využití tisku, časopisů- Sluníčko atd.,internetu,hry. Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník Zodpovídá Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 9. Mgr. Michaela Vochomůrková Výstup ŠP Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Projekty, kurzy - počítá od pojmenuje základní ovoce a zeleninu - pojmenuje základní domácí zvířata - orientuje se ve slovníku Fruit and vegetables (Ovoce a zelenina) Pets and nature (Zvířata a příroda) MV - význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění P poznávání zvířat podle obrázků

22 - vyjádří pocit hladu a žízně - požádá o vybrané jídlo a pití - pojmenuje vybrané jídlo a nápoje - pojmenuje části dne, dny v týdnu a názvy měsíců - pojmenuje druhy sportu, vyjádří oblibu I like... I dont like... - pojmenuje názvy budov ve městě - seznámí s otázkou: Jak se dostanu... Kde je... - jednoduchými větami popíše situaci na obrázku - pojmenuje části postavy - seznámení se základními názvy počasí a různými přírodními jevy - přečte a přeloží krátkou pohádku - pracuje se slovníkem Food and Drink (Jídlo a nápoje) Toms day (Tomův den) Calendar (Kalendář) Sport In the town (Ve městě) Description of person (Popis postavy) Weather (Počasí) Fairy tales (Pohádky) VEGS - Evropa a svět nás zajímá- zvyky a tradice anglicky mluvících národů Projekt Příroda kolem nás - P, (soutěže, úkoly v anglickém jazyce) Z - seznámení s hlavními městy EU Dramatizace pohádky - učíme se nonverbální komunikaci

23 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika, obsahové, časové, organizační vymezení: Vzdělávání žáků v matematice je založeno na praktických činnostech, při kterých jsou využívány dovednosti z běžného života. Tím, je posilována schopnost logického myšlení a prostorové představivosti. Žáci si osvojují základní, matematické pojmy, symboly, postupy a způsoby, jak jich využívat. Učí se počítat přesně s uplatněním matematických pravidel, s použitím kalkulátoru a matematických výukových programů. Matematika prolíná celým základním vzděláváním a je vyučována jako povinný předmět. Cílem je dosáhnout matematické gramotnosti a získat dovednosti, které pak mohou žáci využít v praktickém životě a pracovním procesu. Součástí vzdělávání v matematice je také osvojování jednoduchých rýsovacích technik. Matematika zahrnuje tyto tematické okruhy: čísla a početní operace - žáci se postupně seznamují s čísly, vytváří si konkrétní představu o číslech a číselné ose, osvojují si postupy matematických operací, především sčítaní, odčítání, násobení a dělení, měření, odhadování a zaokrouhlování. závislosti, vztahy a práce s daty - žáci se učí třídit a seskupovat data podle určitých kritérií, vzájemné souvislosti a závislosti mezi nimi, získávají číselné údaje různými způsoby (např. měřením), převádějí jednotky délky, hmotnosti, času. geometrie v rovině a prostoru - žáci rozeznávají, pojmenovávají a znázorňují základní geometrické útvary. Hledají jejich podobnosti a odlišnosti. Učí se porovnávat a měřit. aplikační úlohy - řeší problémové situace a úkoly z běžného života. Řeší různé zábavné úkoly a doplňovačky s využitím prostředků výpočetní techniky.

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření do učebních osnov vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ukázka byla zpracována s využitím

Více

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl 6. ročník číst, zapisovat, porovnávat, zaokrouhlovat, rozkládat přirozená čísla do 10 000 provádět odhady výpočtů celá čísla - obor přirozených čísel do 10 000 numerace do 10 000 čtení, zápis, porovnávání,

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý ČASOVÉ OBDOBÍ Září Říjen KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Umí vyznačit ve slově kořen, předponu, příponu, koncovku Umí vytvořit tvar slova a slovo příbuzné Umí odvodit slova pomocí přípony

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy

ŠVP Školní očekávané výstupy 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 2. období 4. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo M5101 využívá při

Více

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů - 1 - Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 6.ročník Výstup Učivo Průřezová témata - čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla s přirozenými čísly - zpaměti a písemně

Více

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 6. ročník Září Opakování učiva Obor přirozených čísel do 1000, početní operace v daném oboru Čte, píše, porovnává čísla v oboru do 1000, orientuje se na číselné ose Rozlišuje sudá a lichá

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků obor přirozených čísel: počítání do dvaceti - číslice

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků Rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA rozliší větu jednoduchou a souvětí ví, co znamená věta, slovo rozlišuje slova nespisovná a nahradí je spisovnými zná pravidla pro psaní

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA září Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová. Žák dokáže rozlišit mluvnické kategorie podstatných jmen (pád, číslo, rod), rozliší větu jednoduchou

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Čj - 2. stupeň 1 / 7

Čj - 2. stupeň 1 / 7 dodržovat při rozhovoru zásady společenského styku používat zásady společenského styku v osobní komunikaci pozdrav, žádost, poděkování sestavit větu se správným slovosledem formulovat výstižně ústně otázku

Více

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Aktualizace

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 3. G. GREGOVSKA

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 3. G. GREGOVSKA je schopen používat odpovídající kultivovaný pozdrav osvojená slovíčka vyslovuje foneticky správně, dbá správné artikulace rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vytváří konkrétní soubory (peníze, milimetrový papír, apod.) s daným počtem prvků do 100

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vytváří konkrétní soubory (peníze, milimetrový papír, apod.) s daným počtem prvků do 100 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 1. období 3. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo M3101 používá přirozená

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Zážitkové čtení a naslouchání klíčová slova vyhledávací čtení aktivní naslouchání se záznamem slyšeného Žák při hlasitém čtení vhodně využívá

Více

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 4. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel Ročník: I. - vytváří si názoru představu o čísle 5, 10, 20 - naučí se vidět počty prvků do 5 bez počítání po jedné - rozpozná a čte čísla 0 5 - pozná a čte čísla 0 10 - určí a čte čísla 0 20 Číselná řada

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 5. ročník Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Český jazyk pro 4. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 5.

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Výuka může probíhat v kmenových učebnách, část výuky může být přenesena do multimediálních učeben, k interaktivní tabuli, popřípadě do terénu.

Výuka může probíhat v kmenových učebnách, část výuky může být přenesena do multimediálních učeben, k interaktivní tabuli, popřípadě do terénu. 7.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 7.2.1 Matematika (M) Charakteristika předmětu 1. stupně Vyučovací předmět má časovou dotaci v 1. ročníku 4 hodiny týdně + 1 disponibilní hodinu týdně, ve 2. a 3. ročníku

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1.

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1. Ročník: 1. ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně - zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal - rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků obor přirozených čísel : počítání do dvaceti - číslice

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Člověk a jeho svět. ČJ a literatura

Člověk a jeho svět. ČJ a literatura VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Vzdělávací obor: Stupeň: Období: Ročník: Očekávané výstupy omp e t e n c e čivo Mezipředmětové vztahy oznámky používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v

Více

RVP ZV RVP ZV. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo. Obsah RVP ZV. Očekávané výstupy. Kód

RVP ZV RVP ZV. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo. Obsah RVP ZV. Očekávané výstupy. Kód RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory

Více

MATEMATIKA. 1. 5. ročník

MATEMATIKA. 1. 5. ročník Charakteristika předmětu MATEMATIKA 1. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět matematika má časovou dotaci 4 hodiny týdně v 1. ročníku, 5 hodin týdně ve 2. až 5. ročníku. Časová

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými.

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými. Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení praktické čtení pozorné, plynulé čtení vět a souvětí přednes básní vypravování dramatizace četba uměleckých a naučných textů Žák získává

Více

ANGLICKÝ JAZYK 3. ROČNÍK

ANGLICKÝ JAZYK 3. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE CIZÍ JAZYK ANGLICKÝ JAZYK 3. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky What s your

Více

ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV

ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 2. období 5. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE

Více

Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6.

Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo ZÁŘÍ užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek část (zlomkem) PROSINEC využívá

Více

Matematika a její aplikace - 1. ročník

Matematika a její aplikace - 1. ročník Matematika a její aplikace - 1. ročník počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20 užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Seminář z matematiky Mgr. Dana Rauchová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Seminář z matematiky Mgr. Dana Rauchová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Seminář z matematiky Mgr. Dana Rauchová Vyučovací volitelný předmět Cvičení z matematiky je zařazen samostatně na druhém

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Počet hodin : 165 Učební texty : H. Staudková : Matematika č. 7 (Alter) R. Blažková : Matematika

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

MATEMATIKA II. období (4. 5. ročník)

MATEMATIKA II. období (4. 5. ročník) MATEMATIKA II. období (4. 5. ročník) Charakteristika předmětu Při vyučování matematice v druhém období základního vzdělávání při probírání určitého učiva: - využíváme matematické poznatky a dovednosti

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň:

Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň: Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň: ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 4. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace využívá při pamětném a písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Více

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá Přehled učiva 1. ročník l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá l číselná řada 1-10, sčítání do 10, geometrické tvary Doksy l číselná řada 1-10, sčítání do 20 bez přechodu 10, slovní úloha

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Příloha č. 5 ANGLICKÝ JAZYK

Příloha č. 5 ANGLICKÝ JAZYK Žák vyslovuje foneticky správně odlišné hlásky. Umí se pozdravit při setkání a rozloučení. Popíše barvy ve svém okolí. Rozumí a reaguje na základní rozkazy a dokáže popsat školní věci, které má ve školní

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakovat učivo min. roč. Pozná kořen, předponu, příponu, koncovku. Vyhledá a tvoří slova příbuzná. SLOH: Vypravuje o prázdninách, sestaví osnovu,

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová Vyučovací předmět Matematika je na prvním stupni zařazen v 1. - 5. ročníku, a to

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 2. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Žák cvičí prostorovou představivost Žák využívá při paměťovém i písemném počítání komutativnost i asociativní sčítání a násobení Žák provádí písemné početní operace v oboru Opakování učiva 3. ročníku Písemné

Více

1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Vzdělávací předmět: Matematika 4 Ročník:

1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Vzdělávací předmět: Matematika 4 Ročník: A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Vzdělávací předmět: Matematika 4 Ročník: 5. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP.

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP. DALŠÍ CIZÍ JAZYK - RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí

Více

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 6. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu d. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk je vyučován jako Další cizí jazyk. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : matematika ročník: 5. Školní rok_2014/2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : matematika ročník: 5. Školní rok_2014/2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV OSV Školní rok_2014/2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakuje početní výkony a uplatňuje komutativní, asociativní a distributivní zákon v praxi. G.:narýsuje přímku, polopřímku, kolmici, rovnoběžky, různoběžky.

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

MATEMATIKA - 4. ROČNÍK

MATEMATIKA - 4. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA MATEMATIKA - 4. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky Opakování ze

Více

6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA

6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA 6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2013 Schválila ředitelka

Více

2. LMP SP 3. LMP SP + 2. LMP NSP. operace. Závislosti, vztahy a práce s daty. Závislosti, vztahy a práce s daty. v prostoru

2. LMP SP 3. LMP SP + 2. LMP NSP. operace. Závislosti, vztahy a práce s daty. Závislosti, vztahy a práce s daty. v prostoru ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Matematika Vzdělávací obsah předmětu Matematika je utvořen vzdělávacím obsahem vzdělávacího

Více

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 4. ročník Čas.plán Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Opakování učiva 3. ročníku Počítaní do 20 Sčítání a odčítání do 20 Násobení a dělení číslem 2 Počítání

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: MATEMATIKA Ročník: 4. Časová dotace: 4 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Provádí písemné početní operace Zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Anglický jazyk ROČNÍK: 3. Umí pozdravit, rozloučí se, představí se, osloví osobu, vyjádří souhlas a

Více

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5.

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5. Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou

Více

Aktivizace poznatků z 1. ročníku. Psací písmo opis, přepis. Věta, slovo, slabika. Pravopis věty. Jazyková výchova Věta. Věta, pořádek slov ve větě

Aktivizace poznatků z 1. ročníku. Psací písmo opis, přepis. Věta, slovo, slabika. Pravopis věty. Jazyková výchova Věta. Věta, pořádek slov ve větě A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Ročník VI. Matematika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník VI. Matematika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Přirozená čísla Desetinná čísla IX. X. Přirozená čísla opakování všech početních výkonů, zobrazení čísel na číselné ose, porovnávání a zaokrouhlování čísel. Metody- slovní, názorně demonstrační a grafická.

Více

ROČNÍK 1. ročník Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Název předmětu Matematika Očekávané výstupy

ROČNÍK 1. ročník Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Název předmětu Matematika Očekávané výstupy ROČNÍK 1. ročník Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Název předmětu Matematika ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE čte a zapisuje, znázorňuje na číselné ose, obor přirozených čísel do 20 OSV1 porovnává, užívá vztah

Více

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace se realizuje v předmětu Matematika po celou dobu školní docházky. Na 1. stupni

Více

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Jazyková výchova Párové souhlásky. Opakování párových souhlásek na konci slov. Párové souhlásky uvnitř slov. Abeceda ČaJs. Slovo

Jazyková výchova Párové souhlásky. Opakování párových souhlásek na konci slov. Párové souhlásky uvnitř slov. Abeceda ČaJs. Slovo A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 3. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Spočítá prvky daného konkrétního souboru do 6., Zvládne zápis číselné řady 0 6 Užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti Numerace v oboru 0 6 Manipulace s předměty, třídění předmětů do skupin. Počítání

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Povinná výuka Anglického jazyka začala v tehdy základní škole praktické pro sluchově postižené v Ivančicích ve školním roce 2007/2008, a to ve

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.1.3. Vyučovací předmět: MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.1.3. Vyučovací předmět: MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.1.3. Vyučovací předmět: MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávací obsah je rozdělen na čtyři tematické okruhy : čísla

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA MATEMATIKA 5. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Opakování a aktivizace

Více

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák:

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák: Matematika prima Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) využívá při paměťovém počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení provádí písemné početní operace v oboru přirozených zaokrouhluje,

Více

Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. Učivo

Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. Učivo Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Výstupy žáka Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE Zpracoval: Mgr. Dana Štěpánová orientuje se v posloupnosti přirozených čísel

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, 5.1.2.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, Zná číslice 1 až 20, umí je napsat a

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLA P. BEZRUČE, TŘINEC

UČEBNÍ OSNOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLA P. BEZRUČE, TŘINEC UČEBNÍ OSNOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLA P. BEZRUČE, TŘINEC Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 132 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 4. ročník Učební texty : Alter

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika Žáci si tento předmět vybírají

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Příloha k ŠVP Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4, příspěvková organizace

Příloha k ŠVP Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4, příspěvková organizace Učební plán Poznámky k učebnímu plánu 1. stupně: Disponibilní hodiny byly na 1. stupni využity na posílení výuky předmětu Matematika a její aplikace (2) a také předmětu Člověk a jeho svět (2). Anglický

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 4. BÁRTOVÁ, VOJTÍŠKOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 4. BÁRTOVÁ, VOJTÍŠKOVÁ Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky 4. ročník OPAKOVÁNÍ UČIVA 3. ROČNÍKU Rozvíjí dovednosti s danými

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Spočítá prvky daného konkrétního souboru do 6., Zvládne zápis číselné řady 0 6 Užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti Sčítá a odčítá v oboru 0 6. Numerace v oboru 0 6 Manipulace s předměty, třídění

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová Vyučovací předmět Matematika je na prvním stupni zařazen v 1. - 5. ročníku, a to

Více