VÝROČNÍ ZPRÁVA MASARYKOVY ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA MASARYKOVY ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ ROK 2013/2014"

Transkript

1 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD ŠKOLNÍ 416, PSČ , TEL , VÝROČNÍ ZPRÁVA MASARYKOVY ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracoval: Mgr. Jana Prokešová, ředitelka školy Mgr. Jiří Jón, zást. řed. Bc. Markéta Potocká Předkládá: Mgr. Jana Prokešová, ředitelka školy V Tanvaldě 25. září 2014

2 O B S A H strana I. Zpráva o činnosti Masarykovy ZŠ Tanvald školní rok 2013/ II. Zpráva o činnosti Obchodní akademie Tanvald školní rok 2013/ Přílohy Učební plán základní školy školní rok 2013/2014 Učební plán obchodní akademie školní rok 2013/2014 Údaje o kvalifikaci a aprobaci pedagogických pracovníků Ocenění a diplomy 1

3 I. ZPRÁVA O ČINNOSTI MASARYKOVY ZŠ TANVALD 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa: Masarykova základní škola a Obchodní akademie Tanvald Školní 416, Tanvald Právní forma: státní organizace Způsob hospodaření: příspěvková organizace IČO: Identifikátor zařízení: Zřizovatel: MĚSTO TANVALD (právní forma obec) Palackého 359, Tanvald Vedení školy: Mgr. Jana Prokešová ředitelka Mgr. Stanislav Pěnička zástupce ředitelky Mgr. Jiří Jón zástupce ředitelky Datum zařazení do sítě: poslední změna ze dne Adresa pro dálkový přístup: Údaje o školské radě: zřízena a složena ve smyslu ustanovení 167 zákona č. 561/2004 Sb., má 6 členů, řídí se jednacím řádem 2

4 Přehled součástí ZÁKLADNÍ ŠKOLA IZO kapacita 500 žáků ŠKOLNÍ DRUŽINA IZO kapacita 85 žáků OBCHODNÍ AKADEMIE IZO kapacita 112 žáků ŠKOLNÍ KLUB IZO kapacita 35 žáků 2. ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY Přehled studijních vzdělávacích programů Vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Název ŠKOLA POZNÁNÍ A VĚDĚNÍ Školní rok 2013/2014 v ročnících počet žáků Změny v organizaci studia Ve školním roce nedošlo ke změně v organizaci studia, počet tříd zůstal 13 jako v předchozím školním roce. 3. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY viz příloha, přehled se týká základní i střední školy Přehled pedagogické kvalifikace a věkové skladby pedagogického sboru ZŠ i OA DO 30 let let let 51 let - důch. věk důchodový věk CELKEM OK 1,00 1,50 7,62 9,48 1,78 21,38 bez OK z toho studující 0,38 2,76 1,64 0,19 4,97 1,76 0,14 1,90 CELKEM 1,38 4,26 9,26 9,48 1,97 26,35 3

5 4. ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A PŘIJETÍ Zapisovaní do 1. třídy Školní rok 2012/2013 Školní rok 2013/2014 Počet žádostí o odklad Nastoupilo do 1. třídy Zapisovaní do 1. třídy Počet žádostí o odklad Nastoupí do 1. třídy ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Přehled vývoje počtu tříd, žáků Počet žáků na Počet žáků na Počet tříd Celkový počet žáků jednu třídu učitele Šk. rok 2012/ / / / / / / / ,2 14,2 11,3 11,2 Přehled prospěchu žáků na konci 2. pololetí Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Ročník 2012/ / / / / / / / * I. stupeň II stupeň *1 žák neklasifikován 4

6 Pochvaly POCHVALY 1. POLOLETÍ 2. POLOLETÍ 1. STUPEŇ STUPEŇ Snížené známky z chování STUPEŇ Z CHOVÁNÍ 1. POLOLETÍ 2. POLOLETÍ 2. STUPEŇ STUPEŇ 0 3 Počty zameškaných vyučovacích hodin omluvených neomluvených celkem Ø na 1 žáka celkem Ø na 1 žáka I. pololetí ,7 17 0,1 II. pololetí , ,7 Celkem školní rok , ,8 Počty žáků přijatých ke studiu ve středních školách (víceletých G) ve školním roce 2013/2014 Gymnázia SOŠ vč. 8 letá 6 letá 4 letá konzervatoří SOU, U OU, PrŠ Přihl. Příj. Přihl. Příj. Přihl. Příj. Přihl. Příj. Přihl. Příj. Přihl. Příj Kázeňská opatření 1. POLOLETÍ 2. POLOLETÍ Napomenutí třídního učitele 5 7 Třídní důtka Ředitelská důtka

7 V oblasti výchovně vzdělávací byl důraz položen na rozvíjení osobnosti každého žáka, uplatnění individuálního přístupu, zajištění účinné individuální péče o žáky s vývojovými poruchami učení. Výuka probíhala ve všech ročnících podle školního vzdělávacího programu, který vytvořili pedagogové školy na základě Rámcového vzdělávacího programu vydaného MŠMT. Na Šumburku pokračovala výuka s prvky Montessori. Do přípravy vydávání Školních novin byli zapojeni noví žáci. Také v letošním školním roce se škola přihlásila do celostátní soutěže o nejlepší školní časopis. Ve vyučovacím procesu se stále více uplatňovaly moderní prvky, běžným se stalo využívání interaktivních tabulí, práce s talentovanými žáky probíhala formou přípravy na soutěže, vyhledáváním zajímavých úloh na internetu, diferencovanou prací při vyučovacích hodinách. Práce se slabšími žáky probíhala v průběhu vyučovacích hodin s využitím skupinové a individuální diferencované práce. Žáci měli možnost konzultací z matematiky i českého jazyka. Rovněž různé projekty sehrály ve vyučování velkou roli. Byly využívány mezipředmětové vztahy. V učebnách se vylepšovala vybavenost. Důraz byl kladen na využívání multimediální učebny s interaktivní tabulí a dataprojektorem na většinu předmětů, využívání další multimediální učebny a pokračování ve výuce v novém areálu skleníku. Infocentrum Studijní informační centrum se podílelo na organizaci: a/ návštěv divadelních a jiných představení pro žáky i pedagogy v Městském divadle v Jablonci nad Nisou a v Městském kině Jas Tanvald. V průběhu školního roku navštívili žáci I. stupně dvě představení v Městském divadle v Jablonci nad Nisou: Záhada hlavolamu div. představení, Bob a Bobek - div. představení, čtyři představení v tanvaldském kině Jas: Jak víla Modrovláska splnila tři přání div. představení, Matylda zasahuje aneb povídačky naší Kačky div. představení, koncert ZUŠ, RIO 2, Sněhurka, v Eurocentru v Jablonci nad Nisou představení Jaroslava Uhlíře Hodina zpívání zkoušení. Žáci II. stupně tři představení v Městském divadle v Jablonci nad Nisou: Expres Praha Radotín div. představení, Tartuffe div. představení, Kytice, tři představení v tanvaldském kině Jas: HAF, Pojedeme k moři - film, koncert ZUŠ, na parkovišti u kina soutěž HZS. b/ odborných přednášek. Odborné přednášky a besedy byly organizovány po dohodě s pedagogy s ohledem na probíranou látku nebo dané aktuální téma u nás a ve světě: beseda s Josefem Zimovčákem, Lásce a sexu převážně nevážně, výukový program Austrálie, Orli supi kondoři, Zdravá pětka učí hravě a s vtipem. c/ sbírek. V září se uskutečnila sbírka Světluška pořádaná ředitelem DDM p. J. Žantou (pomoc lidem s těžkým zrakovým postižením, zejména dětem) s účastí dobrovolníků z 8. a 9. roč. ZŠ, v lednu až červnu sbírka od občanského sdružení Život dětem pořádaná ve školní knihovně (pomoc závažně nemocným dětem z celé ČR). d/ kulturních akcí pořádaných žáky školy, ostatních akcí : e/ vydávání Školních novin Studijní informační centrum se podílelo na vydávání Školních novin (shrnování a přepis článků, zpracování a úpravy na PC, výběr fotografií do ŠN, spolupráce na vzhledu ŠN k vytisknutí i na distribuci. f/ provozování školní knihovny, studovny a čítárny ve školním literárním klubu. Knižní fond byl ve školním roce 2013/2014 průběžně doplňován o nové tituly s cílem zaktualizovat a rozšířit nabídku knihovny - knihy nakladatelství FRAUS, FRAGMENT, ALBATROS, 6

8 KNIŽNÍ KLUB,, časopisy: Bravo, Junior 21. stol., Mateřídouška, Automobil revue. Žáci měli možnost hry stolního fotbalu přímo v knihovně. g/ práce s internetem a využití internetu. Spolupráce se správcem školní sítě, možnost využití PC přímo v knihovně - k zjišťování informací, plnění úkolů, k zábavě. Školní parlament Školní parlament se scházel pravidelně jedenkrát za dva týdny, tvořili ho zástupci tříd. Na schůzkách byly probírány všechny důležité akce, které na škole probíhaly. (Předvánoční projekt, Den Země, sběr víček, sběr papíru). Parlament dobře spolupracoval s vedením školy. Bylo by vhodné do činnosti parlamentu zapojit i žáky 4. ročníku. Za zdařilou akci lze pokládat Den naruby (pořádaný ke Dni učitelů), kdy si učitelé vyměnili role s vybranými žáky. Školní noviny Školní noviny vycházely ve školním roce stále jako dvouměsíčník (5 čísel za školní rok). Ve škole pracovaly 2 redakční rady. Redakční rada v základní škole se scházela pravidelně každý týden,. V redakční radě ZŠ pracovali tři žáci z 9. třídy, tři žákyně z 8. třídy, jeden žák ze 7. třídy a jedna žákyně ze 6. třídy. (Daniela mohla by být budoucí šéfredaktorkou). Texty Školních novin byly zaměřeny na aktuální události ze života školy a dále texty, které zpětně působily na výchovu žáků a studentů. Zdravotníci Zdravotnický kroužek funguje po celý školní rok, schůzky probíhaly na Šumburku ve čtvrtek od 13.oo do a v hlavní budově v pondělí, také od 13 do 14 hodin. Akce: zdravotníci II. stupně absolvovali školení 1. pomoci ve Spolkovém domě v Jablonci nad Nisou, kde sídlí ČČK zdravotníci I. stupně absolvovali školení ve škole na Šumburku s paní Fiedlerovou, školitelkou z ČČK v Jablonci celá 4. B a zdravotníci 1. a 2. stupně prošli školením k soutěži O Helpíkův pohár, který byl zároveň pro první stupeň školním kolem. Školil je záchranář Miroslav Gorčík. Do krajského kola, které se konalo u jablonecké přehrady , postoupily tři dvojice ze třetí a čtvrté třídy, což je úspěch v soutěži s žáky 5. tříd. Zdravotníci 2. stupně se dobrovolně přihlásili jako figuranti, i když bylo velmi chladné počasí se konalo v Jablonci nad Nisou slavnostní okresní kolo Soutěže mladých zdravotníků /40. výročí/. Zúčastnilo se 23 pětičlenných hlídek. Z našich se nejlépe umístila hlídka 1. stupně, která obsadila 3. místo a hlídka ze 3. B získala 5. místo. Hlídky 2. stupně měly větší konkurenci. Hlídka složená ze žáků 6. A a 9. A dosáhla na 8. místo. Hlídka z 6. A a 7. A obsadila 12. místo. 7

9 6. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Otázky prevence negativních jevů a odpovídající témata se realizovaly ve vyučovacích hodinách. Na 1. stupni prolínaly všemi vyučovacími předměty, na 2. stupni zůstaly náplní humanitně zaměřených předmětů, např. českého jazyka, etiky, člověka ve společnosti, zeměpisu, přírodopisu i rodinné výchovy. Škola je prostřednictvím infocentra i jednotlivých vyučujících garantem některých volnočasových aktivit žáků školní noviny, školní knihovna, internet, nepovinná informatika, sportovní soutěže. Ekologie je jednou z významných částí prevence na naší škole jde i o pěstování pozitivního vztahu žáků k přírodě. V oblasti xenofobie a projevů rasové nenávisti nebyly zaznamenány problémy. Spolupráce s rodiči na třídních schůzkách a informačních dnech představovala základní kontakt. V průběhu školního roku 2013/14 nebyly řešeny vyloženě zásadní problémy, které by souvisely se zneužíváním omamných látek. Z výchovných problémů byly ve spolupráci s třídními učiteli řešeny jevy související se šikanou, doplněné návštěvou rodičů. Nechyběla též účinná spolupráce s Policií ČR a se sociálním odborem MÚ. Plán školního metodika prevence byl průběžně plněn se zaměřením na negativní jevy ve škole, měl podíl na řešení problémů s šikanou, záškoláctvím a kouřením. Metodik prevence spolupracoval s výchovnou poradkyní, třídními učiteli, rodiči i vedením školy. Pravidelně spolupracoval se školními novinami a infocentrem. Žáci, např. 8.A psali slohová cvičení na různá témata z primární prevence, nejlepší práce byly poskytnuty do ŠN. Dobrá byla už tradiční spolupráce i s PPP v Jablonci nad Nisou. Vyučující získávali osvětové materiály. Škola vychází z tradičních možností, tj. kázeňských postihů formou důtek a snížených známek z chování. Na druhou stranu jsou i problémoví žáci zapojováni do různých aktivit výlety, sport. soutěže atp. Ekonomickým přínosem bylo pronajímání tělocvičen v hlavní budově 416 i v budově Šumburk 333. Byl nadále využíván provoz přístupového systému do školy, který současně slouží jako evidence docházky do zaměstnání. 7. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Kombinované bakalářské studium na FF UJEP v Ústí n. L., obor Německý jazyk a literatura pro školskou praxi. Kombinované magisterské studium na PF Liberec - UČITELSTVÍ PRO I. STUPEŇ 2. rok Kombinované magisterské studium na PF Liberec - UČITELSTVÍ PRO I. STUPEŇ ukončení studia. Řešení problémových situací ve škole Petr Kalpakcis třídenní kurz školení ICT v rámci Masarykovy ZŠ a OA Tanvald Výše uvedených školení se zúčastnili všichni pedagogové. Multimediální příprava na vyučování třídenní kurz 8

10 Seminář ICT ve školství 2014 (Praha Malostranský palác) Tech-Up pro učitele zeměpisu Komunikační aktivity (Jens Krügel) pro vyučující NJ Angličtina a dyslexie Seminář Angličtina hrou Jazyky bez barier Školení dyslektich asistentů v PPP Jablonec nad Nisou Školení instruktorů lyžování lyžařský kurz Semináře k pedagogice M. Montessori Školení nakladatelství Fraus zaměřená na efektivní práci s jejich učebnicemi Absolvovaná školení výchovné poradkyně viz Zpráva VP 8. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Zdravá škola Účast v projektu pokračovala. Škola má platné osvědčení /certifikát/ o zařazení do sítě škol podporujících zdraví a realizuje svůj projekt. Zdravá škola je o přístupu k žákům a rodičům a prolíná veškerou činností školy. Fotbalová akademie Ve školním roce se realizoval projekt Fotbalové akademie, která má za sebou dva roky existence. Pravidelně ji navštěvuje 55 dětí, z nichž část jsou děti z tanvaldských mateřských škol. Dle vyjádření pana trenéra projekt přináší své ovoce, především z řad těch nejmenších. Zaznamenal, že řada nejen předškoláků se zapojila do fotbalových oddílů v Tanvaldu, ve Velkých Hamrech a Desné. Je přesvědčen, že počet bude narůstat. Vedle mateřské školy vyzdvihuje 1. třídu ZŠ Šumburk, kde vidí velký zájem a zaujetí a jako trenér ročníku 2006 v FK Baumit Jablonec chce zapojit do svého družstva dva chlapce z této skupiny, vše záleží na rodičích těchto malých sportovců. Spolupráce s rodiči, školami a dalšími organizacemi Spolupráce s rodiči byla již tradičně formou třídních schůzek a informací doplněna možností pravidelného kontaktu každý měsíc, kdy učitel byl k dispozici rodičům ve stanovenou hodinu v měsíci. V některých případech byli rodiče k návštěvě školy přímo pozváni a vyzváni k další spolupráci. V listopadu se uskutečnilo setkání vycházejících žáků a jejich rodičů se zástupci SŠ. Spolupráce s mateřskou školou se odehrála na Šumburku. Třída šumburské mateřské školy navštívila 1. třídu s prvky systému Montessori, s mateřskou školou spolupracovaly i děti ze školní družiny pod vedením paní vychovatelky. Spolupráce se zahraničními subjekty viz bod 11. 9

11 Ve školním roce byla opět intenzivní spolupráce s Městskou knihovnou v Tanvaldě. Časté jsou exkurze tříd a besedy v knihovně pod vedením učitelů českého jazyka. Spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou představovala screeningové šetření úrovně čtení a psaní v hodině českého jazyka ve 2. A i 2. B třídě za účasti třídní učitelky a se souhlasem rodičů žáků. Masarykova ZŠ a OA Tanvald se zúčastnila charitativní akce NA KOLE DĚTEM ON BIKE FOR CHILDREN a škole byl udělen certifikát jako partnerovi mezinárodního projektu na podporu onkologicky nemocných dětí. Ředitelství školy si váží poděkování náměstka ústředního školního inspektora pro inspekční činnost PhDr. Ondřeje Andryse, MAE za zapojení naší školy do pilotáží systému iepis, ve které šlo o závěrečnou fázi vývoje systému pro Českou školní inspekci a školy. Zpráva výchovného poradce za školní rok V rámci výchovného poradenství jsem pro všechny vyučující MZŠ a OA Tanvald zajistila školení Bc. Pavla Kalpakcise na téma Řešení problémových situací ve škole, školení mělo tři části vždy v rozsahu tří hodin, z toho jedna část se zabývala praktickým nácvikem. V loňském roce nově zavedená informační třídní schůzka na začátku školního roku, která proběhla , se osvědčila, proto ji budeme organizovat i nadále. Ještě v září příštího školního roku uskutečním setkání rodičů vycházejících žáků s Mgr. Michalem Holým, vedoucím trhu práce na Úřadu práce v Jablonci nad Nisou. Společně s výchovnou poradkyní ZŠ Výšina jsme v jídelně Scholarestu na Výšině zorganizovali setkání ředitelů okolních středních škol s vycházejícími žáky a jejich rodiči. Ve školním roce 2013/2014 bylo na prvním stupni integrováno celkem 7 žáků, 6 z nich bylo vzděláváno podle IVP, na druhém stupni nebyl žádný integrovaný žák. Po celý školní rok jsem spolupracovala s PPP v Jablonci n. Nisou, nejvíce jsme se věnovali žákům s SPU a vyhledávání žáků, u kterých bylo podezření na SPU. Během celého školního roku jsem pomáhala třídním učitelům s problematikou záškoláctví a skrytého záškoláctví a při řešení problémového chování některých žáků. Spolupracovala jsem při tom s vedením naší školy a s příslušnými orgány jako je sociální odbor MěÚ Tanvald, přestupková komise, OSPOD, policie ČR, SVC Čáp Liberec. Velkou péči jsem také věnovala vycházejícím žákům v rámci kariérového poradenství. Pomohla jsem zprostředkovat profi-vyšetření v PPP žákům, kteří se nemohli rozhodnout, na jaké škole budou pokračovat ve vzdělávání. Pro žáky 7. a 8. ročníku jsem zorganizovala čtyři projektové dny v rámci projektu Libereckého kraje TechUp. Žákům 9. ročníku jsem zprostředkovala přednášku s besedou na Úřadu práce v Jablonci n. Nisou (p. Nováková) ohledně volby povolání a zařazení do pracovního procesu. Po celý školní rok jsem se starala o nástěnku VP. Během školního roku jsem se zúčastnila těchto školení a akcí: exkurze do SVP Čáp v Liberci burza škol Amos v Jablonci n. N dvoudenní seminář pořádaný PPP v JBC- Bc. P. Kalpakcis Vedení rozhovoru se žákem školení VP na Úřadu práce v JBC- informace o trhu práce, informace o projektu TechUp, prezentace Armády ČR 10

12 poradenský den LK a PPP v Liberci: Bezpečně na internetu a veletrh EducaMyjob Liberec setkání ředitelů okolních SŠ s vycházejícími žáky a jejich rodiči školení PPP JBC- Kolář- Nová cesta k léčbě šikany školení Bc. Pavla Kalpakcise- Řešení problémových situací ve škole 1. část školení studentů 4. ročníku OA Úřadu práce v Jablonci n. N. (p. Nováková) den otevřených dveří na ISŠ ve Vysokém n. J.- projektový den: Automechanikem v autobranži poradenský den PPP v JBC: Mgr. Michaela Veselá- Právo ve škole školení Bc. Pavla Kalpakcise- Řešení problémových situací ve škole 2. část exkurze na SOŠ Liberec školení Bc. Pavla Kalpakcise- Řešení problémových situací ve škole 3. část poradenský den PPP v JBC: Informace o trhu práce, informace z OSPOD Jablonec n. N., informace k integrací Práce s integrovanými žáky Zvláštní péče byla věnována integrovaným žákům s poruchami učení a chování. Ti byli zařazeni do těchto tříd: 1. B - 1 žák se středně těžkým tělesným postižením, snížené mentální schopnosti /opakuje 1.tř./ - 1 žák se zrakovou vadou v pásmu slabozrakosti, silné ADHD 3. B - 1 žákyně s poruchu chování kategorie B, dysgrafické oslabení, pomalejší rozvoj početních dovedností hypokalkulie - 1 žák je integrován pro SPU dyslexie a poruchu koncentrace pozornosti na bázi nerovnoměrného zrání CNS 4.A - 1 žák s vývojovou poruchou učení dysgrafií a dysortografií 4.B - 1 žákyně s integrací na základě zdravotních obtíží (epilepsie) 5.A - 1 žák se sluchovým postižením, který nevyžadoval zvýšené náklady Žákům se pravidelně v době mimo vyučování věnovaly dyslektické asistentky v rozsahu půl hodiny týdně. Ve své pravidelné péči se řídily individuálním vzdělávacím programem podle IVP. Hlavním znakem práce ve vyučovacích hodinách byl individuální přístup. Výsledkem práce za školní rok je, že u většiny integrovaných se projevil určitý pokrok při osvojování a získávání kompetencí. Práce s talentovanými žáky Zvýšenou pozornost věnovali naši učitelé talentovaným žákům. Dostávali možnost uplatnit se ve vyučovacím procesu při realizaci referátů, rovněž při samostatné nebo skupinové práci. Tito žáci dostávají možnost, aby si rozšířili své obzory studiem odborných publikací. Na četbu žáků je kladen velký důraz. Práce s talentovanými žáky probíhala také formou přípravy na soutěže, vyhledáváním zajímavých úloh na internetu a diferencovanou prací při vyučovacích hodinách a domácích úkolech. Zvýšená péče o talentované žáky vyústila v pěkné umístění v olympiádách a soutěžích. Masarykova základní škola a Obchodní akademie Tanvald je držitelem certifikátu, který potvrzuje, že systém managementu kvality organizace byl prověřen a uznán akreditovaným 11

13 certifikačním orgánem ve shodě s normou ČSN EN ISO 90012:2009. Certifikovaným systémem managementu kvality je výchovně vzdělávací proces i na základní škole. Šestým rokem se na odloučeném pracovišti Masarykovy ZŠ a OA Tanvald Šumburk praktikovala výuka s prvky pedagogiky Marie Montessori. Ve škole touto metodou vyučovaly tři aprobované učitelky, které navíc vystudovaly roční Montessori kurz akreditovaný ministerstvem školství (2. 4. ročník). Učební proces byl zaměřen zejména na respektování individuality dítěte. Dítě má do jisté míry možnost volby, na čem chce pracovat. Důležité ve výuce je propojování předmětů a hledání souvislostí mezi nimi. Je zde snaha o kooperaci mezi dětmi a to ne pouze v homogenních, ale také v heterogenních skupinách (při projektovém vyučování či hudební, výtvarné výchově nebo pracovním vyučování). Prostředí je inspirativní, ve třídách se objevují pomůcky, které byly vyrobeny samotnými učitelkami i za pomoci rodičů, dále pomůcky zakoupené z fondů školy či z projektu EU. Děti s těmito pomůckami rády pracují individuálně i skupinově. Na pomůckách žáci objevují jednotlivé jevy a zákonitosti. Při samotné práci se učitelky snaží respektovat individuální tempo každého dítěte. Dítě se zde učí pracovat s chybou jako součástí života. Samo ji hledá a napravuje. Aby tyto principy mohly být naplněny, musí děti i učitelé plně respektovat pravidla, která si společně vytvořili. Pravidla, která vedou k tiché a respektující práci ve třídě a která si určí samy děti na začátku školního roku. Tento školní rok i nadále úzce spolupracoval doc. Tomáš Kasper z Technické univerzity Liberec. Během roku šumburské pracoviště navštěvovali studenti z Technické univerzity v Liberci, oboru učitelství, v rámci své praxe a v rámci semináře pedagogiky Marie Montessori. Od studentů byly velmi kladné odezvy. V srpnu 2013 se koordinátor ICT na naší škole zúčastnil každoročního běhu Školy učitelů informatiky v Lipnici nad Sázavou, pořádanou katedrou Informatiky při Karlově univerzitě v Praze. Na začátku školního roku v rámci realizace šablon projektu EU Peníze školám proběhlo závěrečné školení. V průběhu školního roku byly zakoupeny 2 počítačové sestavy i3 (určeno pedagogům) na bázi OS Win 8, dále digitální dataprojektor od firmy Acer s interaktivní projekcí pro inovaci prezenční výuky v multimediální učebně ZŠ. Na jaře 2014 byly zasíťována společenská místnost kabely UTP za účelem zapojení výuky s internetem. Od firmy Silcom byl pořízen MM produkt pro prezenční výuku na 1. stupni Vyjmenovaná slova. Do výuky informatiky na ZŠ byl zahrnut nový programovací jazyk pro děti Scratch Ve větší míře než v předchozím školním roce využívali naši učitelé nových metod ve výuce: mnohem častější byla práce s interaktivní tabulí, skupinové vyučování, problémové vyučování, práce ve dvojicích. Velmi používaným se stalo i projektové vyučování. V oblasti enviromentální výchovy se škola zapojila do projektu sběru papíru a PET lahví. Pro 5. a 6. ročník byla zorganizována přednáška a beseda s Policií České republiky na téma Kyberšikana - p. Sochorová. Naši žáci a studijní informační centrum školy se podíleli na organizaci projektu na podporu zrakově handicapovaných SVĚTLUŠKA. Vzhledem k tomu, že škola ve své výuce používá výukové materiály vytvořené dle nejnovějších trendů v oblasti vzdělávání, které podporují zavádění efektivních forem výuky, využívali jsme CERTIFIKÁT PARTNERSKÁ ŠKOLA NAKLADATELSTVÍ FRAUS. 12

14 Výsledky soutěží 2. místo pro7. A v literární soutěži Severočeských vodovodů a kanalizací, které se zúčastnilo 55 kolektivů základních škol Ústeckého a Libereckého kraje 3. místo v okresním kole soutěže Hlídek mladých zdravotníků MZ I. stupně 4. místo pro Masarykovu ZŠ a OA Tanvald v Soutěži s panem Popelou, kterou organizovala společnost ASA ve sběru papíru za region Severní Čechy 5. místo v celkovém pořadí v závodech AMER FUN CUPu 6. místo v okresním kole matematické olympiády účast v okresním kole olympiády v anglickém jazyce /11. místo z 29 zúčastněných/ další účast v okresním kole matematické olympiády účast v okresním kole olympiády v českém jazyce účast v okresním kole dějepisné olympiády 9. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI Viz část OA 10. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŔENÍ ŠKOLY Viz část OA 11. ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ Další spolupráce 2. stupně ZŠ s německými dětmi z DDM Insel v Drážďanech: mezinárodní Vánoce 2013 v Drážďanech květen DDM Dresden a ZŠ Bischofswerda v Tanvaldě v rámci studijního a poznávacího pobytu na návštěvě ve škole, do připraveného programu se zapojili naši žáci 2. stupně, kteří se učí německy srpen 2014 Zingst již pojedenácté prázdninový pobyt u Baltského moře pro žáky a 2 pedagogy z naší školy. 12. ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ V tomto školním roce se nerealizovalo. 13

15 13. PŘEDLOŽENÉ A ŠKOLOU REALIZOVANÉ PROJEKTY Z CIZÍCH ZDROJŮ Pro základní školu se realizovaly granty: Partnerství s DDM Insel Dresden - 12 tis. Kč Příspěvek od Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor - projekt Jizerky známé i neznámé 6 tis. Kč Příspěvek na vybavení školní družiny Šumburk - 5 tis. Kč Další granty viz OA A. SEBEHODNOTÍCÍ ZPRÁVY dále zdokonalovat činnost informačního centra /školní literární klub/ po stránce organizace volného času žáků, dodržovat stanovené časy v knihovně a podílet se na činnosti školního parlamentu a školních novin zvýšit hospitační činnost, hlavně u začínajících a nově přijatých pedagogů klást důraz na výuku cizích jazyků na 1. i 2. stupni, žáci by měli dokázat komunikovat na odpovídající úrovni a uplatnit tak své vědomosti v praxi prostřednictvím školních novin získávat děti i z blízkého okolí a navyšovat tak počty žáků školy podpořit snahu pedagogů o práci na projektech EU a krajských grantů věnovat stálou pozornost přeshraniční spolupráci s Domovem dětí v Drážďanech B. PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ ŠKOLY pokračovat v projektu ZDRAVÁ ŠKOLA pokračování FOTBALOVÉ AKADEMIE realizovat a rozvíjet Školní vzdělávací program ve všech ročnících pokračovat ve vydávání školních novin ve spolupráci s Pedagogickým centrem v Liberci pořádat vzdělávací akce pro pedagogy v rámci DVPP pokračovat v kurzu dopravní výchovy pro žáky 4. tříd, bude zakončen závěrečnou zkouškou s předáním řidičského průkazu na bicykl neustále proškolovat pedagogy s prací IT ve vazbě na interaktivní tabule zdokonalovat obsah a využívání školního skleníku včetně odborné pomoci C. ZÁVĚR Věříme, že budeme pokračovat v nastoleném trendu a vzrůstající úroveň školy udržíme. 14

16 II. ZPRÁVA O ČINNOSTI OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa: Masarykova základní škola a Obchodní akademie Tanvald Školní 416, Tanvald Právní forma: státní organizace Způsob hospodaření: příspěvková organizace IČO: Identifikátor zařízení: Zřizovatel: MĚSTO TANVALD (právní forma obec) Palackého 359, Tanvald Vedení školy: Mgr. Jana Prokešová ředitelka Mgr. Stanislav Pěnička zástupce ředitelky Mgr. Jiří Jón zástupce ředitelky Datum zařazení do sítě: poslední změna ze dne Adresa pro dálkový přístup: Údaje o školské radě: zřízena a složena ve smyslu ustanovení 167 zákona č. 561/2004 Sb., má 6 členů, řídí se jednacím řádem 15

17 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Č. j. SCHVÁLENÍ VYUČOVÁN V ROČNÍKU M/02 OBCHODNÍ AKADEMIE 1395/ ze dne ČÍSELNÝ KÓD OBORU NÁZEV STUDIJNÍHO OBORU Č. j. UČEBNÍ PLÁN Č. j. SCHVÁLENÍ OBORU M/02 OBCHODNÍ AKADEMIE 1395/ / Školní vzdělávací program s názvem Obchodní akademie Tanvald pro obor vzdělání M/02 Obchodní akademie platný od Školní vzdělávací program Obchodní akademie Tanvald škola pro 21. století pro obor vzdělání M/02 Obchodní akademie platný od PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY Přehled odborné kvalifikace a věkové skladby pedagogického sboru OK Do 30 let 31 až 40 let 41 až 50 let 51 let až důchodový věk Důchodový věk ) Celkem OK 0,52 1,48 1,90 2,62 0,88 5,92 bez OK 0,38 1,10 1,48 z toho studující Poznámky: OK odborná kvalifikace ) pracovníci, kteří mají ze zákona nárok na odchod do starobního důchodu Výše uvedené údaje uvádějí přepočtené počty pracovníků podle jejich úvazku. Odborná kvalifikace pedagogického sboru je průběžně zkvalitňována účastní pedagogů na DVPP a odborných seminářích. 16

18 4. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Pro přijetí do 1. ročníku byl zohledněn prospěch na ZŠ, výsledky olympiád a ústní pohovor. Přihlášku podalo celkem 24 uchazečů, přijato bylo celkem 21 žáků, zápisový lístek odevzdalo 15 žáků Odvolání nebylo podáno žádné. 5. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Prospěch CELKOVÝ POČET ŽÁKŮ PROSPĚCH POČET VYZNAMENANÝCH ŽÁKŮ POČET ŽÁKŮ OPAKUJÍCÍCH ROČNÍK POČET VYLOUČENÝCH ZE STUDIA PROSPĚCHOVÉ DŮVODY KÁZEŇSKÉ DŮVODY ABSENCE NA ŽÁKA Výsledky maturitních zkoušek ROČNÍK OA POČET ŽÁKŮ CELKEM POČET ŽÁKŮ S VYZNAMENÁNÍM POČET ŽÁKŮ, KTEŘÍ PROSPĚLI POČET ŽÁKŮ, KTEŘÍ NEPROSPĚLI Celkový počet žáků 4. ročníku je žáků bylo oprávněno konat maturitní zkoušku v jarním termínu, z nich ve společné části 2 neuspěli všichni. Pět žáků neuspělo u ústních zkoušek. V podzimním termínu u ústních zkoušek neuspěla jedna žákyně z AJ, ve SČ neuspěl jeden žák a to z DT a M. V podzimním termínu ve SČ uspěli oba žáci, u ústních zkoušek také uspěli všichni žáci. Snížené stupně z chování 2. stupeň z chování 1 žák za nevhodné chování 3. stupeň z chování 12 žáků za neomluvenou absenci Počty neomluvených hodin Ve školním roce 2013/2014 bylo celkem 585 neomluvených hodin. Neomluvené hodiny byly u dvanácti žáků. 17

19 Uplatnění absolventů Technická univerzita v Liberci - fakulta ekonomická 7 absolventů - fakulta přírodovědně - humanitní 2 absolventky - fakulta pedagogická - obor NJ, ŠJ 1 absolventka - pedagogika vychovatelství 1 absolventka VOŠ v Jablonci nad Nisou Jazyková škola Nástup do zaměstnání 3 absolventi 2 absolventi 5 absolventů 6. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Naše škola pracuje v prevenci zneužívání návykových látek, dodržujeme minimální preventivní program. V této prevenci působíme i v programu,,zdravá škola, dále besedami, přednáškami, prostřednictvím Školních novin a Studentských listů. Ve škole nebyla zaznamenána přítomnost omamných látek a v souvislosti s jejich možným užíváním nebyl ze strany policie, ani ze strany jiného subjektu dán podnět k šetření. Přetrvává problém kouření. 7. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Pedagogové OA se účastnili seminářů k maturitní zkoušce RNDr. Eva Koucká -schůzka pořadatelů krajských soutěží v grafických předmětech -zapojení do projektu ipad pro učitele, školení na využití ipadu ve výuce Ing. Ivana Štěpánová -konference učitelů účetnictví na OA na VŠE Praha k novelám zákonů -školení k učebnicím UCE a EKO Ing. Zdeňka Juklová -rozšiřující studium Základy společenských věd pro SŠ TU Liberec Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická -Junior Achievement Seminář o prezentačních dovednostech -školení k využívání ipadu ve výuce -Člověk v tísni Komunistická propadanda Mgr. Hana Pohlová -středoškolská matematiky s využitím ICT 18

20 Bc. Daniela Janáčková -angličtina pro dyslexie -seminář angličtina hrou -nové učebnice Gate Výchovná poradkyně Mgr. Eva Ježková -dvoudenní seminář pořádaný PPP v Jablonci nad Nisou Bc. P. Kalpakcis Vedení rozhovoru se žákem -školení VP na Úřadu práce v Jablonci nad Nisou -poradenský den LK a PPP v Liberci Bezpečně na internetu -školení PPP v Jablonci nad Nisou Nová cesta v léčbě šikany Kolář -poradenský den PPP v Jablonci nad Nisou, Mgr. M. Veselá Právo ve škole -informace o trhu práce, informace k integracím Metodik prevence-mgr. Vlasta Josífková -Krajská konference metodiků primární prevence KŮ v Liberci -poradenský den s Mgr. M. Veselou Právo ve škole 8. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI I. ročník Žáci se zúčastnili exkurzí a přednášek doplňujících výuku - exkurze ČNB Praha - DETOA Albrechtice - beseda s Mudr. R. Uzlem Vážně a nevážně o lásce - exkurze do Severočeského muzea v Liberci - přednáška Policie ČR p. Sochorová Trestní odpovědnost mladistvých Žáci I. ročníku v rámci mezipředmětových vztahů vypracovali seminární práce a následné prezentace na téma podnikání v krajích ČR, země EU. II. ročník Exkurze - ČNB Praha - ABB v Jablonci n. N - přednáška Policie ČR p. Sochorová Trestní odpovědnost mladistvých - DETOA Albrechtice - IQ landia Liberec - IZS ČČK Jablonec nad Nisou první pomoc při život ohrožujících stavech, přednáška a praktická cvičení - Severočeské muzeum v Liberci výstava,,hořící synagogy 19

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 DUBEN 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace U Balvanu 16, 466 34 Jablonec nad Nisou Telefon/fax: 483320086, e-mail: gymnazium@gymjbc.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 DUBEN 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-403/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Dolní Újezd, okres Přerov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo CZ.1.07/1.2.12/01.0003 Název projektu Zlepšení výuky autoškoly u žáků se speciálními vzdělávacími

Více

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Hlavní oblasti hodnocení činnosti škol a školských A: Rovnost příležitostí ke vzdělávání B: Vedení školy/školského III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Kritéria

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK. Výroční zpráva O.p.s. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk za rok 2012

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK. Výroční zpráva O.p.s. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk za rok 2012 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK Horní náměstí č. 5, 785 01 Šternberk tel.: 588 001 080, Fax: 588 001 059 e-mail: visnovska@sternberk.cz, novakova@gymst.cz Bankovní spojení:

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Klíčové aktivity projektu KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Podrobný popis realizace klíčové aktivity Cílová skupina (začínající pedagogičtí pracovníci středních zemědělských a lesnických

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Studijní program Učitelství pro základní školy, Učitelství pro střední školy (navazující magisterské studium,

Více

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola ŠKOLSKÁ SOUSTAVA Školy - 7 mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Školská zařízení 7 poskytuje

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva ZŠ BUKOVINA školní rok 2009 / 2010 A/ Zpráva o školním roku 2009 / 2010 Část I. Základní charakteristika školy Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Část III. Údaje o výsledcích ČŠI Část

Více

KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í. pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22

KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í. pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice U Kapličky 761, 342 01 Sušice KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22 Školní rok

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více