ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Od hraní k vědění Základní školy Žarošice Žarošice 321, okres Hodonín 1

2 1. Identifikační údaje: Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín Žarošice 321 IČO: REDIZO: tel.: , fax: web: Předkladatel: Ing. Mgr. Tibor Zmrzlík, ředitel školy Koordinátor autorského týmu: Mgr. et Bc. Ivana Štefková Spoluautoři a realizátoři: učitelé ZŠ Žarošice Zřizovatel školy: Obec Žarošice, Žarošice 14 Starosta: Václav Vágner tel.: , fax: Platnost dokumentu: od Ing. Mgr. Tibor Zmrzlík řed.školy 2

3 2. Charakteristika školy: Areál základní školy se nachází na okraji obce Žarošice u silnice Kyjov Brno. Okolo školy je vybudována zahrada s parkovou úpravou a dětskými herními prvky. Škola je velice dobře dostupná z okolních obcí autobusovými zastávkami přímo u školy. Základní škola v Žarošicích je školou spádovou pro obce Žarošice, Násedlovice, Uhřice, Silničná a Zdravá Voda. Nová budova školy, slavnostně otevřená v roce 1952, je velmi prostorná a poskytuje žákům zázemí nejen pro učení, ale i pro sportovní a volnočasové aktivity. Jedná se zejména o: - kmenové učebny pro ročník - sportovní halu - tělocvičnu - víceúčelové hřiště - 2 počítačové učebny - jazykové učebny pro Aj, Rj, Nj - odbornou přírodovědnou učebnu - odbornou učebnu pro výtvarnou výchovu - cvičnou kuchyňku - divadelní sál - keramickou dílnu - šicí dílnu - sborovny pro 1. a 2. st. - pracovnu pro práci s dětmi s SPUCH - školní zahradu pro relaxaci dětí s dětskými hřišti a pozemky 3

4 - učitelskou a žákovskou knihovnu Součástí areálu je také školní jídelna a školní družina, čímž je zajištěna maximální bezpečnost dětí během dne, neboť odpadá přecházení mezi objekty. Základní škola a Mateřská škola Žarošice zahrnuje tyto součásti: IZO: Základní škola, povolená kapacita 300 žáků IZO: Mateřská škola, povolená kapacita 45 dětí IZO: Školní družina, povolená kapacita 60 žáků IZO: Školní jídelna IZO: Školní jídelna - výdejna Základní škola v Žarošicích je úplná, plně organizovaná škola s ročníkem. Materiální vybavení školy je na dobré úrovni, neustále je však třeba doplňovat nové pomůcky do jednotlivých kabinetů a postupně rozšiřovat softwarové vybavení. Vyučování probíhá v kmenových třídách a podle potřeby v odborných učebnách. Škola má kvalitní hygienické zázemí (šatny, WC, sprchy), vše v souladu s normami. Fond učebnic a učebních textů je dostatečně široký, aktualizovaný a odpovídá vzdělávacímu programu školy. Učební pomůcky jsou zastoupeny v míře odpovídající požadavkům příslušného učebního plánu, jsou podle potřeb využívány a podle možností dokupovány. Didaktická technika je funkční a je užívána v procesu výuky dataprojektory, interaktivní tabule. Výpočetní technika je pro žáky soustředěna v učebně informatiky a v sousední menší třídě. 4

5 Vyučující mají navíc možnost využití tří počítačů ve sborovnách a kopírek. Škola je bezbariérová a je vybavena plošinou pro vozíčkáře. Personální podmínky tvoří stabilizovaná část pedagogického sboru, všichni vyučující mají pedagogickou i odbornou způsobilost, 1 učitelka si v současnosti doplňuje vzdělání rozšiřujícím studiem speciální pedagogiky, většina pedagogů se účastní dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Počet pedagogických pracovníků se pohybuje kolem 15 učitelů, dále zde pracují 2 vychovatelky školní družiny a asistentka pedagoga. Charakteristickým prvkem sboru je spolupráce, dobrá komunikace a vzájemná pomoc. Odborný pedagogicko-psychologický servis zajišťuje výchovný poradce s vystudovaným nadstavbovým vzděláním výchovného poradenství, metodik školní prevence, dyslektická asistentka a logopedická asistentka. Dále ve škole pracuje metodik pro tvorbu ŠVP a metodik ICT. Škola spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Hodoníně a její pobočkou v Kyjově a s Ústavem sociální péče pro tělesně postiženou mládež Kociánka Brno. Podmínky odborné kvalifikace z celkového počtu splňuje zhruba 90 % pedagogických pracovníků. Při škole je ze zákona zřízena Školská rada, skládající se ze 6 členů. Charakteristika žáků Žáci školy přijíždějí nejen ze spádové oblasti (Násedlovice, Silničná, Uhřice, Zdravá Voda), školu navštěvují i někteří žáci z Archlebova, Dražůvek, Ždánic. Po absolvování 4 let školní docházky v místě bydliště přechází většina žáků Základní školy Uhřice od 5. ročníku do naší školy. Školu navštěvují žáci z rozlišného sociokulturního prostředí a s velmi rozdílnými předpoklady pro školní úspěšnost. Proto je dlouhodobým cílem školy péče o žáky v řadě oblastí (individuální péče, doučování, kroužky, spolupráce s organizacemi zajišťujícími volný čas dětí, spolupráce s odborníky). Realizované aktivity nejsou zaměřovány na vybranou "elitní" skupinu, ale jsou koncipovány podle potřeb, možností a zájmů většiny žáků. 5

6 Někteří žáci později odcházejí: - po pátém ročníku na víceletá gymnázia - sportovně nadaní žáci do základních škol se zaměřením na sport v Hodoníně a Brně Spolupráce s rodiči a jinými subjekty se neustále rozvíjí. Rodiče mají možnost školu navštívit v době konzultačních hodin, třídních schůzek a kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím. Škola je dále zájemcům přístupná ve dnech otevřených dveří a v době konání akcí pro veřejnost (pořádáme vánoční a velikonoční dílny pro děti i rodiče, školní akademie, besídky ke Dni matek). Rodiče jsou o činnosti školy informováni prostřednictvím školního časopisu a webových stránek školy. Tradičně velmi dobrá je spolupráce školy se zřizovatelem školy, který se snaží škole maximálně vycházet vstříc a podporuje její činnost. Také s obecními úřady spádových obcí je spolupráce na velmi dobré úrovni. Vedení školy, výchovný poradce a preventista patologických jevů spolupracují při řešení výchovných a vzdělávacích problémů s PPP v Hodoníně, s odloučeným pracovištěm PPP v Kyjově, s Policií ČR a s Ústavem sociální péče pro tělesně postiženou mládež Kociánka Brno. Tradičně je na velmi vysoké úrovni zajištěna dopravní výchova žáků 1. stupně školy (žáci 1. a 2. třídy 2 celodenní akce za školní rok, žáci 4. ročníku 1 x měsíčně v průběhu celého školního roku). O její obsahovou náplň a realizaci se stará Dům dětí v Kyjově ve spolupráci s Policií ČR a SOŠ zdravotnickou v Kyjově. Výuku plavání pro žáky 2. a 3. ročníku zajišťujeme ve spolupráci s Plaveckou školou Bzenec. Škola spolupracuje s Komunitním centrem v Žarošicích a Muzeem obce Žarošice, kde se žáci podílejí na přípravě tematicky zaměřených expozic. Mají tak možnost hlouběji proniknout do historie obce a jejího okolí, do tajů řemesel a prostřednictvím dlouhodobých projektů si některé řemeslné dovednosti osvojit. Již za tradiční je možno označit i výchovně vzdělávací zájezd žáků školy do jižní Anglie. V průběhu týdenního pobytu mají žáci možnost poznat historické památky Londýna a okolí, při ubytování v anglických rodinách zjišťují rozdíly v životě českých a anglických obyvatel a dále rozvíjejí své znalosti jazyka. 6

7 K výchově žáků přispívají významnou měrou také místní hasičský sbor a sportovní kluby obcí, které svou činností napomáhají k smysluplnému naplnění volného času dětí. Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Vzdělávací projekty spoluvytvářejí obsah vzdělávacího procesu ročníků i celé školy. Zařazované formy projektů jsou zejména: ročníkové (krátkodobé, celoroční), meziročníkové a celoškolní. Příprava, realizace, výstupy a evaluace projektů zvyšují efektivitu vyučovacího procesu. Projekty motivují žáky a podporují spolupráci žáků i pedagogů. Škola je dále zapojena do těchto projektů: - Adopce na dálku - Recyklohraní - Zdravé zuby - EU Peníze do škol - Ovoce do škol - Mléko do škol - Eurorébus 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1. Zaměření školy 7

8 Školní vzdělávací program vychází z koncepce Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Je zpracován na základě analýzy vlastních možností a schopností pedagogického sboru, požadavků rodičů a již vytvořených tradic školy. Cílem základního vzdělávání je pomoci žákům utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání. Poslání školy tedy nemůže být redukováno na pouhé předávání vědomostí a zkoušení žáků z encyklopedických faktografických znalostí, ale musí být komplexní a užitečnou službou občanům, která bude za svou prioritu považovat výchovu svébytných, svobodných a zodpovědných osobností, které dokáží uplatňovat svá práva a současně plnit své povinnosti. Naší prvořadou snahou je vytvořit ve škole prostředí, kde se dětem s různými vzdělávacími potřebami dostává kvalitní a kvalifikované vzdělávací a výchovné péče, ale kde se současně cítí bezpečně a spokojeně. Je důležité, aby žák přicházel do školy beze strachu, s důvěrou, že se může svěřit, že mu nasloucháme, snažíme se ho pochopit a pomoci mu s jeho problémy. Naše žáky povedeme k zodpovědnosti a spolupráci, naučíme je respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých, připravíme je k celoživotnímu vzdělávání. Chceme být školou otevřenou, která je centrem kultury a vzdělanosti spádové oblasti a která dokáže komunikovat a rozvíjet pozitivní vztahy s veřejností. Ve vztahové oblasti budeme dále u žáků podporovat vnímavost k lidem, kladný vztah k životu a životnímu prostředí, vytvářet u nich potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a prožívání životních situací. Povedeme žáky k aktivnímu rozvíjení a ochraně fyzického a duševního zdraví, budeme je učit pěstovat sociální vztahy. Důležitou součástí výchovy bude směřování žáků k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám. Bezprostřední součástí podpory multikulturního a proevropského cítění žáků bude neustálý rozvoj komunikace v cizích jazycích, ale i osvojení si metod a prostředků moderních komunikačních technologií. Budeme podněcovat žáky k tvořivému myšlení a logickému uvažování, k zodpovědnému řešení problémů, s ohledem na uplatnění demokratických práv a povinností. Ve všech činnostech se v rámci možností zaměříme na získání zdravého sebevědomí, rozvíjení kritického myšlení a schopnosti sebehodnocení žáků. 8

9 3. 2. Výchovné a vzdělávací strategie Slouží ke splnění cílů umožnují rozvoj klíčových kompetencí. Ke splnění našich cílů využíváme tyto metody: - integrované vyučování - kladnou motivaci - projektovou výuku - problémové metody - samostatnou práci - práci ve dvojicích - svobodnou tvůrčí práci - vyučování v blocích a tématických celcích - kooperativní vyučování - diskuzní kruh - prvky dramatické výchovy - didaktické hry - modelové situace - projektové dny - mezinárodní projekty - třídnické hodiny apod. 9

10 Výchovné a vzdělávací strategie KLÍČOVÉ KOMPETENCE 1. KOMPETENCE K UČENÍ umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení Snažíme se probouzet v žácích zájem učit se a vhodně je motivovat k dalšímu vzdělávání. Vybíráme a využíváme pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie. Během výuky klademe ve vhodných případech důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, samostatné vyhledávání informací. Žákům umožňujeme ve vhodných případech realizaci vlastních nápadů, podněcujeme jejich tvořivost a vedeme je k sebehodnocení. Žáci se dle vlastních možností, schopností a zájmu zúčastňují různých soutěží a olympiád. Uvádíme věci do souvislostí, propojujeme do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí. Učíme využívat k učení vlastní zkušenosti a poznatky. 2. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů 3. KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ vést žáky k všestranné a účinné komunikaci Při výuce motivujeme žáky v co největší míře problémovými úlohami z praktického života. Vnímáme nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpoznáváme a snažíme se problém pochopit, přemýšlíme o jeho příčinách, promýšlíme a plánujeme způsob řešení. Vedeme žáky k vyhledávání informací ze všech možných zdrojů úměrně věku dítěte (encyklopedie, slovníky, odborná literatura, rozhovor, diskuse i internet). Vedeme žáky k samostatnému řešení problémů, k využívání logických postupů a hledání vhodných řešení, která si dokáží obhájit. Zaměřujeme se na rozvíjení komunikačních dovedností žáků v mateřském jazyce, v cizím jazyce, v informačních a komunikačních technologiích a v sociálních vztazích. Podporujeme s ohledem na věk různé formy komunikace na mezinárodní úrovni. Klademe důraz na kulturní úroveň komunikace, požadujeme souvislé odpovědi, myšlenky a názory v logickém sledu, dbáme na kultivovaný projev písemný i ústní. Netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování. Učíme žáky publikovat a prezentovat své názory a myšlenky (školí časopis, místní tisk, web, prezentace v Power Pointu apod.) Podporujeme spolupráci a přátelskou komunikaci mezi žáky z různých tříd, ročníků, věkových kategorií. Připravujeme žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v obtížných a ohrožujících situacích, rozvíjíme u nich dovednosti komunikační obrany proti manipulaci a agresi (odmítání, řešení konfliktů a rizikových situací, vyjednávání apod.) 10

11 4. KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhých 5. KOMPETENCE OBČANSKÉ připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující svá práva a plnící své povinnosti 6. KOMPETENCE PRACOVNÍ pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci Vyžadujeme dodržování pravidel stanovených ve školním řádu, v řádech odborných pracoven, řádu akcí mimo školu apod. a umožňujeme žákům podílet se na sestavování těchto pravidel. Učíme žáky přemýšlet a naslouchat druhým, jako součásti mezilidské komunikace. Učíme žáky asertivnímu chování a nonverbální komunikaci. Během vzdělávání mimo jiné používáme skupinovou práci žáků a vzájemnou pomoc při učení. Snažíme se žáky naučit základům kooperace, podporujeme skupinovou výuku i práci v týmu, vytváříme spolu se žáky pravidla spolupráce. Žáky vedeme k respektování společně dohodnutých pravidel chování. Rozvíjíme schopnost žáků zastávat v týmu různé role, učíme žáky kriticky hodnotit práci. Podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují. Podporujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů. Učíme žáky k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky navzájem, i mezi žáky a učiteli. Vedeme žáky k tomu, aby respektovali národní, kulturní a historické tradice. Důsledně dbáme na dodržování pravidel chování ve škole, stanovených ve vnitřních normách školy. Učíme žáky správně reagovat v krizových situací, zdůrazňujeme důležitost vzájemné lidské spolupráce. Vedeme žáky k sebeúctě a k úctě k druhým lidem. Respektujeme názory druhých a právo každého jedince vyjádřit vlastní názor. Nabízíme žákům příležitosti k pochopení práv a povinností občana České republiky prostřednictvím modelových situací a samosprávného orgánu žáků žákovského parlamentu. Zapojujeme se do zájmových aktivit souvisejících s ochranou a podporou zdraví. Vedeme žáky k třídění odpadů, při akcích v přírodě vedeme k zodpovědnému chování k životnímu prostředí. Vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí. Měníme pracovní podmínky, žáky vedeme k adaptaci na nové pracovní podmínky. Vedeme žáky k dodržování vymezených pravidel, k ochraně zdraví a k plnění svých povinností a závazků. Různými formami (exkurze, film beseda apod.) seznamujeme žáky s různými profesemi. Kvalitně odvedenou práci vždy pochválíme. Vedeme žáky k hodnocení a sebehodnocení, využíváme zpětnou vazbu. Motivujeme žáky k dosažení jimi zvoleného dalšího studia (budoucího povolání. 11

12 3.3 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Jedná se o žáky: se zdravotním postižením (tělesným, sluchovým, mentálním, zrakovým, vadami řeči, souběžným postižením více vadami a vývojovými poruchami učení nebo chování) se zdravotním znevýhodněním (dlouhodobé onemocnění a lehčí zdravotní poruchy, které mohou vést k poruchám učení a chování, zdravotní oslabení) se sociálním znevýhodněním (rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, nařízená ústavní výchova, uložená ochranná výchova, postavení azylantů nebo účastníků řízení o udělení azylu) Při vzdělávání žáků s těmito potřebami jsou uplatňovány speciálně pedagogické postupy a alternativní formy práce spolu s upravenými metodami používanými při vzdělávání běžné populace. Cílem práce je vytváření podnětného a vstřícného školního prostředí, které umožní rozvoj těchto žáků, podporuje jejich sociální integraci a připravuje je k celoživotnímu učení a budoucímu pracovnímu uplatnění. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením Žák se zdravotním postižením je zařazen do běžné třídy na základě doporučení k integraci, které je vydáno speciálním školským pedagogickým centrem ve spolupráci s odborným lékařem. Druh a stupeň postižení je základním východiskem pro veškerá opatření, která umožňují žákovi optimální integraci do vzdělávacího procesu. Učitelé, kteří se podílejí na vzdělávání žáka, si v rámci dalšího vzdělávání doplňují znalosti z oblasti speciální pedagogiky. Pracovní program žáků vychází z individuálního vzdělávacího programu. V součinnosti s vedením školy jsou vytvářeny odpovídající materiálně technické podmínky tak, aby žák mohl dosahovat co nejoptimálnějšího rozvoje svých osobních vloh a schopností. 12

13 Vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním Diagnostika zdravotního znevýhodnění formulovaná odborným lékařem, školskými poradenskými či jinými odbornými zařízeními je školou plně respektována, stává se východiskem pro další strategii. Žáci jsou integrováni do běžných tříd. Realizace vzdělávacího procesu je založena na konkrétní individuální diagnostice a popisu vzdělávacích potřeb formulovaných v individuálním vzdělávacím plánu. Úspěšnost vzdělávání těchto žáků vychází z úzké spolupráce s ostatními školami, spolupráci školy a rodičů při tvorbě koncepce vzdělávání a jejich pomoci při její realizaci. Nedílnou součástí je zkvalitňování připravenosti pedagogických pracovníků formou seminářů a školení spolu s nabídkou vhodných vzdělávacích aktivit. Důležitou součástí komplexní koordinované činnosti je používání principu diferencovaného přístupu při organizaci činností, stanovování vhodného obsahu, metod a forem výuky. Cílem je využívání takových aktivit, které usnadňují vzdělání, vytvářejí předpoklady pro rozvoj osobnosti žáka (sebedůvěra, komunikativní dovednosti, morálně volní vlastnosti, motivace) a generují žákův pozitivní přístup k úkolům a ke škole. Zabezpečení výuky žáků se specifickými poruchami učení je realizováno na základě diagnostikované poruchy provedené pedagogickopsychologickou poradnou, nebo speciálně pedagogickým centrem, popřípadě dalšími odbornými školskými zařízeními. Vzdělávací proces probíhá na základě jejich doporučení a pokynů, hodnocení žáka je v souladu s metodickým pokynem MŠMT k zajištění péče o děti se specifickými vývojovými poruchami učení na ZŠ. Především pedagogové prvního stupně monitorují příznaky poruch učení u žáků, u kterých nebyla porucha doposud diagnostikována a ve spolupráci s výchovným poradcem a na základě souhlasu rodičů jsou podávány žádosti o vyšetření. Pokud závažnost zjištěné poruchy nebo zjištěných poruch odpovídá možnosti integrace, vytváří škola v rámci svých možností optimální podmínky pro další vzdělávání žáka na škole (personální zajištění, zajištění specifických pomůcek). Na základě žádosti rodičů je vypracován individuální vzdělávací plán a po schválení příslušným centrem ředitel školy vydá rozhodnutí. Výuka žáků se sociálním znevýhodněním Počet žáků, které lze zařadit do skupiny žáků se sociálním znevýhodněním, se zvyšuje. Většina z těchto žáků se integruje do běžného života školy bez problémů. U méně početné skupiny se lze setkat s potížemi, které mají původ v rodině a jejich kulturních vzorcích. Důsledkem jsou problémy 13

14 v chování a jednání a především ve vztahu ke vzdělání, v daleko větší míře se zde vyskytuje riziko ohrožení sociálně patologickými jevy. Proto je těmto žákům nutné věnovat zvýšenou pozornost a zaměřit se na řešení problému již od jejich nástupu do 1. ročníku školy. Metody a formy práce zohledňují individuální specifika. Pro úspěšné vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním je škola připravena: věnovat jim individuální péči zabezpečit pomoc asistenta pedagoga na základě možností redukovat počet žáků ve třídě volit odpovídající metody a formy práce zajišťovat specifické učební pomůcky, učebnice vést pravidelnou komunikaci se zpětnou vazbou iniciovat spolupráci s externími odborníky (sociální pracovník, psycholog, etoped, speciální pedagog) 3.4 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Období základního vzdělávání vytváří časově dostatečný prostor k tomu, aby byly na základě systematického sledování žáků a rozpoznávání jejich nadání vytvářeny specifické podmínky pro rozvoj jejich motivace, nadání i pro možnost jejich uplatnění v konkrétních činnostech. Mimořádně nadaní žáci potřebují odlišný metodologický přístup ze strany vyučujících a vzájemnou koordinovanou součinnost s rodinou, především při stimulaci a vytváření vhodných podmínek. Nadání je definováno jako soubor schopností, které umožňují jedinci dosahovat výkonů, které jsou nad rámcem běžného průměru populace. Množství žáků s mimořádným nadáním se odhaduje na 3-10% populace, přičemž nadaný žák může disponovat jedním, nebo i několika druhy nadání. 14

15 Identifikace nadání Při identifikaci mimořádného nadání je třeba vycházet z pozorování žáků již na 1. stupni. Podklady jsou získávány z rozborů výsledků prací žáků, z hodnocení úloh, testů, vyhodnocování rozhovorů. Důležitým zdrojem informací jsou rovněž poznatky rodičů. S jejich souhlasem (nebo se souhlasem zákonných zástupců) je využívána konzultační pomoc metodika péče o nadané žáky (psycholog pedagogicko-psychologické poradny), který diagnostikuje mimořádné nadání žáka. Specifika mimořádně nadaných žáků Mimořádně nadaní žáci se vyznačují některými příznačnými přístupy k práci a vztahy ke svému okolí i k sobě samým: přesahem stanovených požadavků a znalostí problematickým přístupem k pravidlům školní práce tendencí k vytváření vlastních pravidel sklonem k perfekcionalismu a s tím souvisejícím možným kontroverzním přístupem ke komunikaci s učiteli vlastním pracovním tempem vytvářením vlastních postupů řešení úloh umožňujících kreativitu malou ochotou ke spolupráci v kolektivu rychlou orientací v učebních postupech zálibou v řešení problémových úloh z oblasti nadání částečným přeceňováním vlastních schopností kvalitní koncentrací, dobrou pamětí, hledáním a nacházením kreativních postupů zvýšenou motivací k rozšiřování základního učiva do hloubky potřebou projevení a uplatnění znalostí a dovedností ve školním prostředí 15

16 Vytváření vztahové sítě Převažující silná tendence k introverzi, sklon k perfekcionalismu, zvýšená kritičnost k sobě i k okolnímu světu a specifický druh humoru znesnadňují vytváření nekonfliktních vztahů k vrstevníkům, k učitelům i k sobě samým. Učitel by měl proto věnovat soustavnou pozornost jak diagnostice osobních rysů i vztahů žáka, tak i hledání způsobů nekonfliktního začleňování žáka do kolektivu třídy. Začlenění mimořádně nadaného žáka do třídy vytváří rovněž pro celou třídu příležitost přijmout, tolerovat a oceňovat individualitu každého člověka, zvládat podněty ke xenofobii. Způsob výuky mimořádně nadaných žáků Mimořádně nadaní žáci si mohou zvolit způsob práce na základě individuálního vzdělávacího plánu, jehož rámcový obsah je vymezen vyhláškou 73/2005 Sb., a který v jednom nebo více předmětech počítá s doplněním, rozšířením a prohloubením vzdělávacího obsahu a zadáváním specifických úkolů, samostatných rozsáhlejších prací a projektů. Individuální vzdělávací plán vychází ze školního vzdělávacího programu, závěrů odborných vyšetření a vyjádření zákonného zástupce. Školní vzdělávací program je realizován v několika rovinách 1. Úroveň povinných předmětů Výuka je společná pro všechny žáky, obsahové plány zahrnují specifiku individuálního přístupu k žákům jakkoliv znevýhodněným a žákům nadaným. Průřezová témata jsou rozpracována v jednotlivých ročnících a předmětech. 2. Úroveň povinně volitelných předmětů Zařazení volitelných předmětů do učebních plánů školy sleduje individuální rozvoj žáka podle jeho zájmu a prohlubování vzdělání v jím zvolené oblasti. Nabídka předmětů kopíruje jednotlivé vzdělávací oblasti školního plánu. 16

17 3. Úroveň nepovinných předmětů Také nepovinné předměty napomáhají při individuálním rozvoji žáka podle jeho zájmů a prohlubování vzdělávaní v jím zvolené oblasti. Podporují vzdělávání rychleji postupujících žáků. Jejich nabídka se každoročně přizpůsobuje zájmu žáků i personálním možnostem školy. Do stálé nabídky patří rozvoj v oblasti jazyků a pohybových aktivit. 4. Úroveň zájmová Zahrnuje dobu po skončení vyučování a nabízí žákům soubor organizované zájmové činnosti, která probíhá ve školní družině, případně v zájmových kroužcích mimo družinu (zaměření sportovní, předmětové, jazykové, ekologické, případně další oblasti dle aktuální nabídky a zájmu žáků). 3.5 Charakteristika a začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují v ŠVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou součástí základního vzdělávání. Jsou důležitým prvkem základního vzdělávání, vytvářejí prostor pro individuální uplatnění žáků i pro jejich vzájemnou spolupráci a pomáhají rozvíjet osobnost žáka. Všechna průřezová témata mají jednotné zpracování a obsahují: charakteristiku průřezového tématu přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka Obsah průřezových témat je rozpracován do tematických okruhů, každý tematický okruh obsahuje nabídku témat. Tematické okruhy procházejí vzdělávacími oblastmi a umožňují propojení vzdělávacích obsahů oborů. Tím přispívají ke kompletnímu vzdělávání žáků a pozitivně ovlivňují proces utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků. 17

18 Průřezová témata tvoří povinnou součást základního vzdělávání. V etapě základního vzdělávání jsou vymezena tato průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Environmentální výchova Mediální výchova 18

19 Zařazení průřezových témat do jednotlivých předmětů Ročník Průřezová téma ) Osobnostní a sociální výchova (OSV) a Osobnostní rozvoj M, Prv Čj, Prv Čj, Prv, Aj Čj, VL, Aj AJ, Hv Čj, Ov, Hv, Čj, Nj, Ov, Hv, Z Čj, Rj, Ov, Hv, Čj, Aj, Nj, Ov, Hv, b Sociální rozvoj Čj, Prv Čj Čj Čj, Vl, Vl, Hv Čj, Ov, Z, Hv, Čj, Ov, Hv, Z Čj, Ov, Hv, Z Čj, Ov, Hv, Z c Morální rozvoj Prv Čj, Prv Čj, Prv Čj, Př, TV, Aj Vl, Aj, Hv Aj, Hv Nj, Ov, Aj, Hv, Hv, Ov, Aj, D, Nj, Hv, Aj 2) Výchova demokratického občana (VDO) a Občanská společnost a škola Prč Prv Prv, Aj b c Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém životě Vl, Čj, Aj Prv Prv Vl, Vl, D, Aj, Hv, Aj Aj, Aj, Ov Aj Z, Aj, Rj D, Nj, Ov, Aj, Hv, Hv, Ov, Aj, D Nj, Hv, Aj, D Vl, Vl, D Ov Ov d Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Vl Vl, D Ov, D Ov, D Ov, D 19

20 Ročník Průřezová téma ) Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS) a Evropa a svět nás zajímají A Vl Vl, Aj D, Aj, M, b Objevujeme Evropu a svět Vl, A Vl, Aj D, Čj, Aj, M c Jsme Evropané Vl, Čj Vl D, Aj, 4) Multikulturní výchova (MuV) a Kulturní diference Hv, Vv Hv, Vv Hv, Vv Vl Čj, Aj, Hv, Aj, Nj, Z, M, D, Ov Čj, Z,Nj,D, Rj,Aj,Ov,M Z, Aj, Rj, N, Ov Čj, Nj, Aj, Rj, Ov, D, Hv Aj, Z, M, Čj, Z, Aj, Rj, M, D, Ov, Z, Aj, Rj Čj, Aj, Rj, Hv, D Aj, Nj, Z, M, D, Čj, Nj, Z, Aj, Rj, D, M, Ov, Nj, Z, Aj, Rj, D Čj, Aj, Nj, Rj, Hv, D, b Lidské vztahy Prv Prv Prv Čj, Aj Aj Čj, Aj, Ov, Hv Čj, Aj, Rj, Nj, D, Hv, Čj, Aj, Rj, Hv Čj, Aj, Rj, Nj, Hv c Etnický původ Vl D, Aj, Hv d Multikulturalita e Princip sociálního smíru a solidarity Vl, D, Aj, Hv, Aj, Rj, Nj, Ov, Hv AJ, Rj, Hv, Nj Ov Aj, Rj, Hv Aj, Rj, Hv, D Aj, Rj, Nj, Hv Aj, Rj, Ov, Nj, Z, D, Hv Ov 5) Environmentální výchova (EV) a Ekosystém Prv Prv Prv Př Př Př, Aj, Aj, Aj, Z b Základní podmínky života Prv, Prč, Prv Prv Př Př Př Aj Aj Aj 20

21 c Ročník Průřezová téma Lidské aktivity a problémy životního prostředí Prv, Prč Prv Prv Př Př D Ov Z, F d Vztah člověka k prostředí Prv Čj, Prv, Vv Čj, Prv, Prč Př, M, Aj Aj D, Čj, Aj, Z, Čj, Aj, Nj, Ov, Z Čj, Aj, Z, Čj, Z, F, Ov, Nj, Rj 6) Mediální výchova (MeV) Kritické čtení a vnímání a mediálních sdělení b Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality c Stavba mediálních sdělení Čj D, Čj, Aj, Nj, Čj, Aj, Ov, Čj, Aj, Čj, Aj, Nj, Čj Čj Čj Čj, Ov, Čj d e Vnímání autora mediálního sdělení Fungování a vliv médií ve společnosti Prv Čj Ov Čj Čj Čj Čj f Tvorba mediálního sdělení Aj Čj, Aj g Práce v realizačním týmu Ov Ov Všechna průřezová témata jsou realizována integrací do vyučovacích předmětů. 21

22 UČEBNÍ PLÁN 1.stupeň: Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Minimální počet Reálný počet Z toho dispon. Vzdělávací obor první ročník druhý ročník třetí ročník Český jazyk a literatura Cizí jazyk Matematika Matematika Informační technologie Člověk a jeho svět 12 Umění a kultura 12 Člověk a zdraví 10 Informatika a výpočetní technika čtvrtý ročník Člověk a jeho svět Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti pátý ročník x Povinně volitelné předměty x x 0 0 x x x 22

23 Celkem stupeň: Vzdělávací oblast Minimální počet Reálný počet Z toho dispon. Vzdělávací obor Šestý ročník Sedmý ročník Osmý ročník Devátý ročník Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk cizí jazyk Matematika Matematika Informační technologie Člověk a společnost 11 Informatika a výpočetní technika Dějepis Občanská výchova Fyzika Člověk a příroda Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura 10 Člověk a zdraví Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Výchova ke zdraví Člověk a svět práce Pracovní činnosti Společenské vědy

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura 5. Učební osnovy 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Obor: Předmět: Charakteristika předmětu český jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor se realizuje v předmětu

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy . Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas - rozlišuje podstatné

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ

5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ 5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Hlavním cílem vyučovacího předmětu je vést žáka

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 1. 9. ročník 1. ročník 9 hodin týdně 2. a 3. ročník 10

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakovat učivo min. roč. Pozná kořen, předponu, příponu, koncovku. Vyhledá a tvoří slova příbuzná. SLOH: Vypravuje o prázdninách, sestaví osnovu,

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova Český jazyk 1.ročník str. předslabičná slabičná část uvolňovací cviky žák se orientuje ve všech směrech rozpozná velikost předmětů, jejich barvu a pozici pečlivě vyslovuje délku všech samohlásek odliší

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Od hraní k vědění

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Od hraní k vědění ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Od hraní k vědění 1 Základní školy Žarošice 696 34 Žarošice 321, okres Hodonín 1. Identifikační údaje: Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres

Více

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1. Český jazyk a literatura pro 1. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - Žák: - zvládne

Více

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby žák: - pozná začátek a konec věty Věta

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby žák: - pozná začátek a konec věty Věta oblast: JAZYKOVÁ VÝCHOVA + MP vazby 1. - pozná začátek a konec věty Věta - pozná počet vět v krátkém textu 1. Slovo - určí počet slov ve větě - pozná všechna písmena 1. Hláska - pozná první a poslední

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák podává stručně a jasně informaci Výstižně a jasně vede telefonní rozhovor, zanechává vzkaz na záznamníku Napíše dopis s vhodným oslovením a správnou adresou Žák píše správně jednoduché komunikační

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura ČESKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí Název kompetence

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - zvládá techniku čtení s porozuměním - reaguje na otázky - vyjadřuje se vlastními slovy, tvoří jednoduché věty - vyvozuje a upevňuje si hygienické a pracovní návyky - rozvijí se grafomotoricky

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník)

ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník) ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce Českého jazyka v 2. období žáci opakují a prohlubují své znalosti z 1. období. V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu Předmět: Ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu.

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu. vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více

1. Český jazyk a literatura

1. Český jazyk a literatura 1. Český jazyk a literatura 23 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. 5.1.1 Český jazyk a literatura 1. stupeň

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. 5.1.1 Český jazyk a literatura 1. stupeň 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury je podstatným znakem

Více

Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197

Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197 Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197 Informatika 198-201 Člověk a jeho svět 202-218 Vlastivěda

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1.Vyjadřuje se v běžných komunikačních situacích, neskáče do řeči a naslouchá,

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Dovednosti získané v tomto oboru jsou potřebné nejen pro kvalitní jazykové vzdělání,

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace OSV sebepoznání a sebepojetí (sebekontrola při výslovnosti)

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti 29 3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání

Více

Jako ukázka jsou v příloze uvedeny očekávané školní výstupy z českého jazyka pro 7. ročník.

Jako ukázka jsou v příloze uvedeny očekávané školní výstupy z českého jazyka pro 7. ročník. Již čtvrtým rokem vyučujeme na naší škole podle vlastního školního vzdělávacího programu. V červnu jsme se pokusili vyhodnotit, jak se nám daří naplňovat cíle, které jsme si stanovili. Pro testování jsme

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 8 týdně, povinný J: Nauka o slově, podoba a význam slov Žák: J: porovná podobu a význam slov - porovná význam slov - všimne si spisovné a nespisovné podoby slov - slova nadřazená,

Více

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk je součástí

Více

6.1 Český jazyk - 1. stupeň

6.1 Český jazyk - 1. stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.1 Český jazyk - 1. stupeň CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět český jazyk a literatura

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání v předmětu Český jazyk a literatura: - směřuje k ovládnutí základních

Více

Český jazyk. 5 Učební osnovy. 5.1 Učební osnovy pro 1. 5. ročník

Český jazyk. 5 Učební osnovy. 5.1 Učební osnovy pro 1. 5. ročník 5 Učební osnovy 5.1 Učební osnovy pro 1. 5. ročník Český jazyk Anglický jazyk Matematika Informatika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Dramatická výchova Tělesná výchova Pracovní

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu Blok předmětů: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) Název předmětu: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dramatická výchova Hlavním cílem vyučovacího předmětu

Více

Dodatek č. I. K 1. 9. 2012 dochází ke změně ŠVP Vyhlídka do života. Změna se týká:

Dodatek č. I. K 1. 9. 2012 dochází ke změně ŠVP Vyhlídka do života. Změna se týká: Dodatek č. I K 1. 9. 2012 dochází ke změně ŠVP Vyhlídka do života. Změna se týká: 1. Učebního plánu hodinová dotace se ve 4. ročníku mění v Českém jazyce ze 7 hodin na 8 hodin týdně a v Informatice z 1

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Český jazyk a literatura - 1. ročník

Český jazyk a literatura - 1. ročník Český jazyk a literatura - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova zvládá analýzu a syntézu slabiky, slova, věty odlišuje písmeno malé, velké, tiskací, psací Jazykové

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. 3.1 Zaměření školy

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Základní vzdělávání musí být užitečnou službou občanům a má reflektovat i jejich očekávání a individuální potřeby. Takového cíle nelze

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více