Anglický jazyk 3. ročník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Anglický jazyk 3. ročník"

Transkript

1 Anglický jazyk 3. ročník Výstupy ŠVP Učivo Přesahy a metody žák rozumí jednoduchým pokynům a větám umí výslovnost (odlišné hlásky, přídech), užívá a rozlišuje člen, množné číslo popíše, co má rád rozumí známým slovům a větám k osvojovaným tématům Pozdravy, barvy, hračky (Toys) - rozlišení v-f na konci slova - rozlišení g-h na konci slova - kombinování a nácvik přídechu - sloveso mít (have), jednoduché věty - sloveso like, jednoduché věty Skupinová práce - člen, množné číslo pravid. podst. jmen Prv - člověk mezi lidmi ČJ - časování sloves, slovní druhy Multikulturní výchova Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (tradice, zvyky národů Evropy) M - číselná řada v daném oboru Vv - příroda v zimě užívá množné číslo pravidelných podst. Čísla 1-20, sloveso být (have got) Prv - krajina kolem nás jmen, popíše obrázek, prostředí s využitím barev, velikosti, počtu vyslovuje správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby umí pozdravit při setkání a loučení, získávat a poskytovat základní osobní údaje čte foneticky správně v rozsahu osvojené slovní zásoby umí vyjádřit souhlas a nesouhlas ovládá pravopis osvojených slov a vět ovládá jednoduchou konverzaci (tvoří otázky a odpovědi) na osvojená témata Jednoduché vztahy Jaký? Co? - písnička Jingle bells (Christmas) - tématické okruhy : On the table, In the forest, In the sky, Vycházka Zájmena-podměty - časování (přít.čas) mít a být - čtení křestních jmen - vazba there is, there are The little house in the forest - hlasité čtení tištěného textu, - tématický okruh jídlo-konverzační fráze - anglické hlásky, abeceda (Spelling) Čj - popis, lid. tradice a zvyky Čj - slovní druhy, pozdravy, dialog Čj - čtení s porozuměním Vv, Prv - zdravá výživa Multikulturní výchova - zdravé učení, spoluúčast, spolupráce Projekt - Dny zdraví

2 Anglický jazyk 4. ročník Výstupy ŠVP Učivo Přesahy a metody žák rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje umí pozdravit, ovládá představování se, určování barev rozumí jednoduchým pokynům, chápe číselné pojmy umí řešit jednoduché situace související se seznamováním, zahájením a ukončením rozhovoru čte nahlas a foneticky správně jednoduché audioorálně připravené texty tvoří a odpovídá na otázky týkající se školních potřeb, barev a věku Hello Everybody! - pozdravy, základní číslovky1-20, základní pravidla výslovnosti - tématický okruh škola, pokyny a krátké instrukce - pevný pořádek anglické věty - tématický okruh bydlení - základní podoba vět oznamovacích, krátké sdělení, - skladba věty jednoduché-nutnost vyjádřit v angl. větě podmět - základní vztahy Jaký? Jak? - otázky a jednoduché odpovědi (Výuka na PC, video) Sloveso být, vyjádření záporu v anglické větě - tématický okruh dny, měsíce, domácí mazlíčci - krátké odpovědi, tištěné texty, technika čtení reprodukuje/obměňuje mikrodialogy, vyžádá si Family photos and my house informaci, recituje angl.báseň určuje běžné zvířecí mazlíčky, kategorizuje a určuje zvířata podle velikosti a barvy rozumí příběhu a umí jeho dramatizaci vyjadřuje své nálady a pocity, určuje pocity jiných lidí, mluví o nich užívá pozdravy a zdvořilostní fráze popíše vzhled, získává určité informace z četby, umí zadávat a plnit jednoduché příkazy popíše části těla (ŠPZ-aktivní pohyb). hovoří o členech rodiny, počtech sourozenců písemně obměňuje krátké písemné texty (otázky) - pocity (I m+adjektive), dny v týdnu, měsíce - popis obrázku, zahájení a ukončení krátkého dialogu - reprodukce a obměna pamětně osvojeného mikrodialogu - osobní zájmena, práce se slovníkem (v učebnici) - tématický okruh domov, rodina (Výuka na PC, video) - základní vztahy Kolik? Kdo? - čtení tiché i hlasité, čtení s porozuměním - nepravidelné množné číslo frekventovaných podstatných jmen - sloveso mít (have got) otázky, krátké odpovědi - spojka and, or The body, Christmas - tématický okruh-lidské tělo - tématický okruh rodina, sourozenci a přátelé M - pamětné sčítání a odčítání v daném oboru Čj - druhy vět (oznamovací, tázací, rozkazovací) Př - domácí zvířata, domácí mazlíčci Multikulturní výchova zdravé učení, smysluplnost výuky Vl - život člověka Čj - sloh (popis) Př - Neživá příroda, roční období, měsíce, dny v týdnu) Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá (lid. slovesnost, tradice národů Evropy) Hv - zpěv (Body rap) Tv - protažení, pohyby, které je doprovázejí Vl - Život člověka Čj - lid.tradice (Velikonoce) Čj - zájmena (přivlastňovací, osobní), větné členy (podmět, přísudek) VL - vlajky zemí s AJ Př - u lidských obydlí Tv - pohybové hry v přírodě Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (Evropa a světnaši sousedé) Environmentální výchova - pohoda prostředí-vztahy k prostředí

3 používá abecední slovník učebnice. porovnává české a britské Vánoce, formuluje blahopřání rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova rozumí jednoduché konverzaci (obsah, smysl) čte potichu i nahlas krátké texty-vyhledává odpovědi zná základní údaje o zemích dané jazykové oblasti mluví o oblečení, používá otázky a odpovědi týkající se věcí, které někomu patří konverzuje na téma objednávání jídel, mluví o tom co má a nemá rád zná velikonoční pozdravy a tradice formuluje otázky ke zjištění hláskování slov pochopí obsah a smysl jednoduché, pomalé a pečlivě vyslovované konverzace dvou osob s dostatkem času pro porozumění určí a popíše, co je na obrázku získává určité informace z poslechu, využívá dřívější znalosti k roztřídění informací mluví o tom, kde jsou různé předměty, užívá krátké odpovědi získává a poskytuje základní místí informace, má základní poznatky o zemích dané jazykové oblasti porovná českou a britskou školu zná angl. básničky a písničky - předvánoční a vánoční lid. zvyky a tradice New clothes, Easter - tématický okruh oblékání, nákupy - přivlastňovací pád - zájmena přivlastňovací nesamostatná - Easter (přání), zpívání angl. písně - otázka a zápor pomocí do (ve vztahu se slovesem like) - plné a stažené slovesné tvary - tématický okruh stravování, - jednoduchý dopis My favourite things, Animals - tématický okruh příroda, cestování, volný čas - tématický okruh naši sousedé - použití vazby there is, there are, členu urč. I neurčitého - spojování jednoduchých vět v různých oblastech světa.

4 Anglický jazyk 5. ročník Výstupy ŠVP Učivo Přesahy a metody žák čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty sestaví jednoduché sdělení o volném čase písemně i ústně tvoří jednoduché texty týkající se oslovení, reakce na pozdrav, představování používá dvojjazyčný slovník sestaví jednoduché věty o svých aktivitách umí popsat svůj denní program umí mluvit o činnostech své rodiny ve volném čase zná použití předložek on, at, in při určování času umí použít základní slovní zásobu okruhu byt, město umí používat ve větě modální slovesa moci, muset umí vytvořit vazbu There is/are, umí si vyžádat jednoduchou informaci, vyjádřit souhlas i nesouhlas odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu textu popíše svůj pokoj a konverzuje na dané téma sestaví jednoduché (ústní a písemné) sdělení o svém domově stručně reprodukuje obsah zjištěného textu sestaví jednoduché (ústní a písemné) sdělení v TIME time, telling the time times, activities and days present simple prepositions of time (on,at,in), daily routine, free time activities, song Free time personal information, survey of daily routine and free time activities, intonation wh questions pronunciation e, ou, u weak forms PLACE the house rooms, furniture places and buildings in a town labelling a map, ordering in restaurant can, must, let sasking and answering ability there is, there are revision preposition of place pronunciation h, a, o, š, č song, PEOPLE describing people physical description drawing people, desribing a horro family housework, clothes, buying clothes in a shop, shop dialogues present continuous,present simple versus present cotinuous čase přítomném prostém průběhovém přiměřeného rozsahu sestaví jednoduché sdělení o své osobě, rodině správně tvoří jednoduché věty týkající se zdravého životního stylu HV: hudební nástroje, zpěv TV: druhy sportů, pravidle některého sportu ( basketbal, baseball, americký fotbal) zdravá škola: základní hygienické návyky, zdravé vztahy v rodině, režim dne, pravidelná strava protidrogová prevence: smysluplné využití volného času Mediální výchova - osvojení základních pravidel veřejné komunikace ČJ: popis místa vlastivěda: město zdravá škola: zdravá strava HV: zpěv ČJ: popis osoby vlastivěda: péče o domácnost VV: projekt Multikulturní výchova - význam užívaní cizího jazyka jako nástroje dorozumívaní a celoživotního vzdělání smysluplnost výuky mezilidské vztahy mezi žáky navzájem

5 Český jazyk a literatura 1. ročník Výstupy ŠVP Učivo Přesahy a metody žák rozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh dokáže jednoduše vyjádřit své pocity, zážitky a potřeby vyjadřuje se v závislosti na komunikační situaci (představení, oslovení, omluva, prosba atd.) plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova Základní pokyny Rozhovor Základy techniky mluveného projevu Vypravování pohádky a příběhu Rozšiřování slovní zásoby poslechem, besedami a jazykovými hrami Reprodukce slyšeného textu a vlastních zážitků Formy společenského styku (představení, oslovení, omluva, prosba atd.) Čtení Jazyková, sluchová a zraková příprava Písmena a hlásky Analýza a syntéza slabiky Otevřené slabiky, zavřené slabiky a slova z nich složená Slova s dvojhláskou au, ou, eu, se dvěma souhláskami uprostřed, se dvěma souhláskami na začátku Složitější víceslabičná slova Správná intonace, přízvuk Zvyšování plynulosti čtení Prv Škola, Rozmanitost přírody, Lidé kolem nás M orientace na stránce, v učebnici, řádek, sloupec, nahoře, dole VV ilustrace, kresba HV slovní a hudební rytmus, dýchání, práce s hlasem TV správné držení těla (židle, míče) - pohoda sociálního prostředí, smysluplnost výuky Naše třída - vytváření přátelského kolektivu - zdravé komunikační prostředí Mediální výchova Den Země TV - relaxační cvičení, sezení na míčích VV - výtvarný doprovod k literárním pečlivě vyslovuje a pod vedením učitele Čtení s porozuměním textům opravuje svou nesprávnou výslovnost Znalost orientačních prvků v textu Pč modelování, práce s papírem zvládá celou abecedu mimo písmene x, Jazyky jiných národů a menšin HV - rytmizace, melodizace q, w orientuje se v jednoduchém textu seznamuje se s dětskou knihou a časopisem zvládá základní hygienické návyky spojené s psaním píše správně tvary písmen a číslic, Písemný projev Cviky pro uvolnění ruky k psaní Základní hygienické návyky Psaní jednotlivých prvků písmen a číslic Poznávání, psaní a osvojování písmen, slabik a slov Psaní věty Opis, přepis, diktát jednoduchých textů, hlasová hygiena Multikulturní výchova Výchova demokratického občana Prv - správné tvary písmen, zdravé sezení - pohoda věcného prostředí M - zápisy slovních úloh

6 správně spojuje písmena a slabiky a kontroluje vlastní písemný projev slova se slabikotvorným r, l čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku rozliší vyjadřování v próze a ve verších, odliší pohádku rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, slabiky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky, písmena malé a velké abecedy užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary Vytváření základu rukopisu čitelnost, úhlednost a celková úprava písemného projevu Literární výchova Reprodukce říkadel a pohádek Vyprávění pohádek Poslech literárních textů, dramatizace Hry s rýmem, rytmem a intonací Hádanky a slovní hříčky Beseda o knize, televizním programu, filmu pro děti Návštěva divadelního představení Lidové zvyky a tradice v literatuře s přihlédnutím na region Výtvarný doprovod k literárním textům Dětské knihy, noviny a časopisy, ilustrace a ilustrátoři Jazyková výchova Písmeno, hláska Analýza a syntéza slabiky Hláska, slabika, slovo, věta Psaní věty Využívání psaní velkých písmen v textu Slova se slabikami di, ti, ni, dy, ty, ny Slova se slabikami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě Tv - relaxační cvičení, vyjadřování textu pohybem Den Země VV, Pč, Prv, HV - možnost výběru, přiměřenost HV - rytmus řeči, rytmická cvičení spojená s hrou na tělo Projekt Naše obec Návštěva divadla Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - aktivní pohyb zdravé učení Den zdraví - pozvánka, plakát

7 Český jazyk 2. ročník Výstupy ŠVP Učivo Přesahy a metody žák Komunikační a slohová výchova respektuje základní formy společenského styku a základní komunikační Základní formy společenského stykupravidla rozhovoru oslovení, pozdrav, poděkování, napíše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení, na základě vlastních zážitků vytvoří krátký mluvený projev blahopřání Jednoduchý popis zvládne vyjadřování v běžných komunikačních situacích, účinně a kultivovaně se dorozumívá ve škole i mimo ni Popis zvířat Děj - vypravování různých příhod, líčení porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti humorných i smutných situací umí pojmenovat známé předměty a zná jejich vlastnosti Čtení v krátkých mluvených projevech správně dýchá a dodržuje správné tempo řeči Plynulé čtení jednoduchých vět Užívání správného slovního přízvuku umí sdělit jednoduchý zážitek, zvládá jednoduchou úpravu textu Uplatnění přirozené intonace plynule čte s porozuměním texty přiměřeného obsahu a náročnosti Hlasité a tiché čtení s porozuměním porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti Písemný projev pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost Nácvik psaní velkých tiskacích písmen pro zvládá základní hygienické návyky spojené s psaním výuku geometrie píše písmena a číslice podle normy psaní v přirozené velikosti a liniatuře a dodržuje sklon písma Psaní psacích písmen podle tvarových skupin s důrazem na štíhlost písmen, správně spojuje písmena i slabiky dodržování stejnoměrné výšky a dodržuje požadavky na čitelnost a úhlednost rozestupy písmen ve slovech zachovává rozestup písma Procvičování spojení písmen o, v, b kontroluje vlastní písemný projev s ostatními písmeny správně užívá velká písmena v jednoslovných vlastních jménech a ve větě a diakritická znaménka Spojování písmen vratným tahem Umisťování diakritických znamének napíše věcně i formálně správně adresu, přání Dodržování jednotlivých tvarů písma zná pravidla pro vytváření jednoduchých psaných textů a využívá je v praxi Psaní adres a dopisů, nadpis, odstavec seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a převypráví podle nich jednoduchý příběh Literární výchova Práce s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností rozliší vyjadřování v próze a ve verších, odliší pohádku od jiné prózy - poslech četby poezie a prózy - spojování obsahu textu s ilustrací volí vhodné verbální i neverbální prostředky řeči v běžných školních i - vyprávění pohádek a povídek o dětech Prv - soužití lidí, mezilidské vztahy, komunikace, lidská setkání - pohoda sociálního prostředí, smysluplnost výuky - vytvoření přátelského kolektivu Pč - popis pracovního postupu - zdravé komunikační prostředí Prv - rozmanitost přírody a její ochrana, domácí zvířata - škola jako demokratické společenství, možnost výběru, přiměřenost TV - cvičení v přírodě - motivující hodnocení VV, Pč, Prv, HV M - geometrie- označování bodů velkými písmeny Prv, ČJ - správné tvary písmen - pohoda věcného prostředí Náš region - názvy okolních obcí, měst, hor a řek - pohoda sociálního prostředí, VV, Pč, Prv, HV Multikulturní výchova pohádky z cizích zemí - možnost výběru, přiměřenost Návštěva divadla Projekt Náš region VV - návštěva galerie Místo, kde žijeme - škola, domov,

8 mimoškolních situacích užívá s porozuměním základní literární pojmy zná různé druhy divadel a galerií rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky odlišuje české věty od cizích jazyků spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy se vyjadřuje ústně i písemně v kratších souvislých projevech a dodržuje při tom pořádek slov ve větě dodržuje sled vět v řeči mluvené i psané rozliší v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření zvolí vhodné jazykové prostředky píše správně velká písmena na začátku věty rozlišuje nadřazenost a podřazenost slov, porovnává významy slov, hledá a poznává slova příbuzná rozlišuje hlásky, píše y po tvrdých a i po měkkých souhláskách, orientuje se v rozdělení hlásek dělí jednoduchá slova na hlásky i slabiky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky píše správně dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě mimo morfologický šev používá spojky v souvětí i ve větě a spojuje věty do jednodušší souvětí vyslovuje a píše správně souhlásky na konci a uvnitř slova (spodoba znělosti) porovnává a třídí slova podle zobecnělého významu (poznává podstatná jména, slovesa, předložky a spojky) rozlišuje obecná a vlastní jména a napíše je gramaticky správně píše správně velká písmena v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování - přednes básní - řešení hádanek a slovních hříček - dramatizace pohádky nebo povídky - povídání nad literárním textem nebo knihou Seznámení se základy literatury - poezie: báseň, verš, rým, rytmus, přízvuk - próza: vyprávění, vypravěč, příběh, děj - divadlo: jeviště, herec, divák, loutky - výtvarný doprovod: ilustrace, ilustrátor Jazyková výchova Čeština - abeceda a písmo Věta a souvětí Věta - jednotka jazykového projevu Pořádek vět Druhy vět podle postoje mluvčího ke skutečnosti Věta, slovo Slovo, slabika, hláska, písmeno, rozdělení hlásek Význam slabik, slabikotvorné r, l, samohlásky Tvrdé a měkké souhlásky, dvojhlásky Spojení 2 a více vět, spojky a jejich funkce Souhlásky znělé, neznělé Slovní druhy- podstatná jména, slovesa, předložky Vlastní jména obec, vlast Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Prv - živá příroda - popis - navázání kontaktu s druhými - zdravé sociální prostředí - škola jako demokratické společenství ŠPZ - škola- vzdělávací středisko obce Pč - práce s papírem - motivující sebehodnocení Multikulturní výchova Mediální výchova VV - pozorování různých užitkových předmětů (láhev, konev aj.) Prv - rozmanitost přírody a její ochrana - životní prostředí - stromy, zvířata, rostliny, člověk

9 Český jazyk 3. ročník Výstupy ŠVP Učivo Přesahy a metody žák ovládá pravidla pro vytváření psaných textů podle komunikačního záměru a využívá je v praxi se umí souvisle vyjadřovat a dokáže vypravovat dle názorných pomůcek (obrázků) a svých zážitků ovládá kultivovaný ústní i písemný projev, ovládá základní jazykové prostředky pro dorozumívání zvládá vyjadřování v běžných komunikačních situacích a umí klást otázky respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru umí popisovat jednoduché činnosti a jednoduché předměty podle obrázku i skutečnosti zvládá pravidla pro vytváření textu popisu a dokáže popisovat výstižně jednoduché činnosti umí posuzovat vhodnost a působivost stylistických prostředků v uměleckém textu užívá vhodná slova, vhodné jazykové prostředky umí užívat rozmanitá slovesa (synonyma) při popisu pracovního postupu Komunikační a slohová výchova Vypravování, osnova textu Společenský jazyk a jeho formy, otázky a odpovědi, souvislý jazykový projev Popis pracovního postupu podle obrázku a reprodukce textu Jazykové prostředky Členění jazykového projevu Souvislý jazykový projev Stylizace a kompozice Čtení Plynulé čtení souvětí a vět, členění textu, větný přízvuk Čtení praktické, osvojování si a rozvíjení čtenářských schopností Hlasité čtení, předčítání, zážitkové čtení a naslouchání, čtení prožitkové, utváření a rozvíjení trvalého zájmu o četbu Četba uměleckých, populárních a naukových ovládá pravidla pro vytváření psaných textů a základní textů s důrazem na upevňování čtenářských normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou podobu textu využívá intonaci, přízvuk, pauzy, tempo a mimiku volí vhodné verbální a nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích, na základě vlastních zážitků vytváří krátký mluvený projev odlišuje v textu podstatné a okrajové, posoudí úplnost a neúplnost sdělení čte plynule a s porozuměním texty přiměřené dovedností a návyků (zážitkové čtení a naslouchání, čtení prožitkové a věcné) Písemný projev Upevňování správných tvarů písmen a číslic v souladu s normou psaní Odstraňování individuálních nedostatků v kvalitativních i kvantitativních znacích písma Automatizace psacího pohybu, dodržování hygienických návyků správného psaní Kontrola vlastního projevu a úpravy Prv - lidé kolem nás (seznámení se spolužáky) Pč - blahopřání - sebekontrola, správné sebehodnocení Mediální výchova Pć - návody k použití, výroba ozdob Prv - mezilidské vztahy- jak pomáháme doma, popis nástrojů a jejich použití VV - výtvarné umění a životní prostředí - vytváření pocitu bezpečí (Projekt: Moje rodina) - vztahy mezi učitelem, žákem a rodičem Projekt Den zdraví, Den Země VV - výtvarné vyjádření skutečnosti, barvité líčení Prv - zápisky v sešitě, referát, samostudium M - slovní úlohy Prv - předčítání, čtení s porozuměním HV - melodie hlasu, zhudebněný text - vztahy se spolužáky Projekt Moje třída Prv - samostudium M - číslice, zápis slovních úloh - zdravé učení Prv - hygiena TV - uvolňovací cviky - sebekontrola, sebehodnocení Osobnostní a sociální výchova

10 náročnosti, v mluveném projevu používá náležitou intonaci a přízvuk, pauzy a tempo čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku s náležitou intonací, přízvukem a pauzami se orientuje ve struktuře textu vnímá slyšené nebo čtené texty jako zdroje estetických zážitků, informací a prožitků umí psát podle normy psaní píše čitelně, úhledně, přiměřeně hbitě, správně spojuje písmena a slabiky má zautomatizován správný a přiměřeně rychlý pohyb při psaní, má zafixovány správné hygienické návyky kontroluje vlastní písemný projev a jeho úpravu umí se vyjádřit v jednoduchých formách psaného projevu osvojí si pravidla pro vytváření psaných textů rozvíjí svůj kultivovaný projev, využívá literární text jako zdroj informací a prožitků, tvořivě pracuje s textem a interpretuje jej, při jednoduché analýze textu využívá elementární literární pojmy odliší pohádku od ostatních vyprávění umí besedovat o knihách, umí vyjádřit svůj postoj ke knize, kterou zná, volně reprodukuje text, rozumí různým druhům psaných jazykových projevů, pozná záměr autora, hlavní myšlenku dokáže odlišit text věcný od uměleckého, umí vyjádřit své pocity z přečteného, a to nejen slovně, ale i výtvarně, získává estetické zážitky z přečteného umí vyjádřit své pocity, podstatu a smysl příběhu rozvíjí svůj zájem o divadlo přednáší zpaměti texty přiměřené svému věku rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky Celková úprava písemného projevu v sešitě Římské číslice- jejich čtení a psaní Osobitý rukopis- plynulý, rychlý, úhledný projev Vyplňování poštovních formulářů, podacího lístku, poštovní poukázky, telegramu Dopis Literární výchova Vyprávění pohádky, povídky nebo pověsti Dramatizace Literární pojmy próza (pověst, postava, děj, prostředí) a poezie (přirovnání, zosobnění, rým, rytmus) Beseda nad knihou Výtvarný doprovod Podstata příběhu a jeho smysl Charakteristika literární postavy Divadlo, dějství, jednání Přednes básně nebo úryvku prózy Jazyková výchova Nauka o slově Slovo a skutečnost (slova významem nadřazená a podřazená) Významové okruhy (slova protikladná, souznačná, příbuzná) Druhy slov Hláskosloví, spisovná výslovnost Slovní přízvuk, slova bezpřízvučná Stavba slova (kořen, předpona, přípona, slova příbuzná) Vyjmenovaná slova a slova příbuzná- psaní i/y po obojetných souhláskách uvnitř slova Ohebné a neohebné slovní druhy Podstatná jména Slovesa Prv - letopočty - přiměřenost možnostem žáka VV - užití práce dekorativní Návštěva muzea- projekt Region Prv - regionální pověsti, Staré pověsti české Skupinová výuka Výchova demokratického občana HV - texty písní, zhudebněný text Osobnostní a sociální výchova - vytváření pocitu bezpečí Projekt Naše obec- výuka v knihovně Prv - literatura o zvířatech, rostlinách - literatura věcná Prv - poznáváme region, kulturní střediska, divadla Vv - výtvarné vyjádření skutečnosti Návštěva divadelního představení - sebehodnocení, sebekritika VV - barvy- slova protikladná Prv - Lidé kolem nás - protikladná, souznačná Prv - názvy obcí, měst, řek, hor Projekt Naše obec HV - vytleskávání slabik, rytmus Projekt Náš region Práce na PC VV - obrázky vyjmenovaných slov Prv - místní názvy a zvířata ve vyjmenovaných slovech - aktivní pohyb a rozvíjení sebehodnocení Projekt Má třída- vztah se spolužáky Skupinová práce s encyklopediemi

11 porovnává významy slov, hledá a poznává slova příbuzná třídí plnovýznamová slova podle jejich zobecnělého významu pozná a rozliší slovní druhy odůvodní a napíše správně dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě mimo morfologický jev umí spisovně vyslovovat rozlišuje slabiky a hlásky a jejich druhy v mluveném projevu používá podle komunikačního záměru náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo dovede poznat slova bezpřízvučná a správně čte různé předložky spolu s podstatným jménem či následujícím slovem v mluveném projevu používá podle komunikačního záměru náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo odůvodní a správně napíše i/y po tvrdých, měkkých a obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech a slovech s nimi příbuzných dovede rozlišovat zvukovou a grafickou podobu slova porovná významy slov a najde a pozná slova příbuzná ovládá skloňování podstatných jmen, rozliší číslo, rod i pády podstatných jmen a umí s těmito mluvnickými kategoriemi pracovat rozliší slova ohebná a neohebná a u sloves určí osobu, číslo a čas ovládá časování sloves v čase v minulém, přítomném i budoucím a umí je používat ve větách rozpoznává jednoduché případy manipulativní komunikace rozlišuje jednotlivé slovní druhy na základě jejich charakteristiky a podle zobecnělého významu odůvodní a správně napíše velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen Ostatní slovní druhy Vlastní jména(osob, zvířat, věcí- hor, řek, měst, vesnic, států, národů) Věta a souvětí Stavba věty jednoduché Skladební dvojice M - číslo jednotné a množné Prv - neživá příroda- rod gramatický a skutečný Projekt Den jódu, Den mléka Pć - popis práce v různých časech HV - písně- slovesný čas TV - infinitiv- povely - zdravé učení M - číslovky Prv - užití příslovcí VV - příd. Jména - barvy DV - užívání zájmen, citoslovcí Vycházka, výuka v terénu Prv - práce s mapou, s atlasem Vesmír a Sluneční soustava - spoluúčast a spolupráce mezi žáky M - počet vět Prv - práce s textem v učebnici Projekt Den zdraví - přiměřenost učiva k možnostem žáka M - řešení a vytváření slovních úloh

12 uvědoměle vyhledává jednoslovná vlastní jména a správně je napíše rozliší větu jednoduchou od souvětí a umí určit počet vět v souvětí dovede vytvářet věty jednoduché, spojuje je do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a spojovacími výrazy poznává skladební dvojice, rozumí přiměřeně složitému sdělení, pamatuje si jeho smysl Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace

13 Český jazyk 4. ročník Výstupy ŠVP Učivo Přesahy a metody žák pomocí otázek nebo porovnáváním odlišuje fakta od názorů a hodnocení zná různé druhy popisu a umí je prakticky použít sestaví osnovu vyprávění, na jejím základě sestaví krátký projev s dodržením časové posloupnosti v mluveném projevu používá podle komunikačního záměru náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo sestaví osnovu s dodržením formy útvaru, člení text na odstavce píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry, vede správně telefonický rozhovor sestaví text telegramu, výstižně a stručně telefonuje zná různé druhy dopisů a napíše dopis s vhodným oslovením a správnou adresou využívá při vypravování plnovýznamová slovesa a vhodné spojky se vyjadřuje v jednoduchých souvětích Komunikační a slohová výchova Popis - procvičování různých druhů popisů - písemný projev, uspořádání textu Vypravování - dodržování následnosti dějových složek - výchova k empatii - zvukové prostředky souvislého projevu Osnova, nadpis, členění textu na odstavce Telegram, telefonát Adresa, dopis Stylizace a kompozic Čtení Zážitkové čtení a naslouchání Nácvik správného a plynulého čtení uměleckých a populárně naučných textů Čtení praktické: Uvědomělé, pozorné, soustředěné, aktivní a dostatečně rychlé čtení hlasité i tiché,znalost rozumí přiměřeně složitému sdělení, zapamatuje si jeho orientačních prvků v textu smysl a podstatná fakta reprodukuje reprodukuje dojmy ze své četby, divadelního nebo filmového představení využívá poznatků z četby v dalších školních činnostech čte plynule a správně v mluveném projevu používá dle komunikačního záměru náležité intonace, přízvuku, pauzy a tempa čte přiměřeně náročné texty s porozuměním potichu i nahlas, pamatuje si podstatná fakta Čtení prožitkové: Přednes vhodných literárních textů, recitace Naslouchání:praktické, věcné, pozorné, soustředěné Písemný projev Kultura písemného vyjadřování Zápisy do sešitů, poznámky Výpisy údajů z encyklopedií a slovníků Formální úprava dopisu (úhlednost, čitelnost) Projekt: Má třída Př - popis rostlin a hub, využití encyklopedií Vl - ochrana přírody Náš region - vztahy mezi spolužáky a pohoda věcného prostředí Vycházka - výuka v terénu - dramatizace textu, hry na rozvíjení slovní zásoby, tvoření textu ve skupině Projekt: Můj domov Vl - stručné vypravování - vytváření pocitu bezpečí - komunikativní dovednosti Naše rodina - vztahy v rodině Skupinová výuka Prožitkové učení - projektová výuka - otevřené partnerství - zdravé učení a seberealizace Mediální výchova Př - encyklopedie, slovníky Vl - čtení textu, kultura projevu Multikulturní výchova Vl - život v regionu, spisovatelé a ilustrátoři Individuální, skupinová a frontální výuka Př, Vl - porozumění literárním textům M - porozumění slovním úlohám

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Prvouka - 1. ročník MÍSTO, KDE ŽIJEME Škola Vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí - prostředí školy, činnosti ve škole,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ŠKOLNÍ ROK: 2014/ 2015 ROČNÍK: 3. TŘÍDNÍ UČITELKA: Hana Matochová

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov. VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov. VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na Prvouka - 1. ročník Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na škola a škola - výchova dem. určené místo a rozliší možná osobní bezpečí občana v rámci

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II..

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II.. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Orientuje se v okolí školy Orientuje se v budově školy Bezpečně

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 5. Mezilidské vztahy, komunikace

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 5. Mezilidské vztahy, komunikace Mezilidské vztahy, komunikace ZÁŘÍ Práva a povinnosti žáků školní řád, BOZ 13. vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 3. Časová dotace: 3 hodiny týdně Místo, kde žijeme Domov prostředí domova orientace v místě bydliště adresa Žák vyznačí v plánu místo svého bydliště a školy. Pamatuje si adresu svého bydliště a

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název předmětu: Český jazyk Časová dotace: 40 vyučovacích hodin (35 povinných a 5 disponibilních) Ročník: 1. Časová dotace: 9 hodin týdně Komunikační a slohová

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Člověk a jeho svět. Prvouka. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 1. 3.

Člověk a jeho svět. Prvouka. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 1. 3. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Prvouka 1. 3. ročník 2 hodiny týdně třídy, příroda, obec učivo je rozděleno do pěti tematických

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák podává stručně a jasně informaci Výstižně a jasně vede telefonní rozhovor, zanechává vzkaz na záznamníku Napíše dopis s vhodným oslovením a správnou adresou Žák píše správně jednoduché komunikační

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova Čtení čte

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Předmět:: Člověk a jeho svět

Předmět:: Člověk a jeho svět Člověk a jeho zdraví 42. uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události; vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí

Více

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura 5. Učební osnovy 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Obor: Předmět: Charakteristika předmětu český jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor se realizuje v předmětu

Více

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Měcholupy 1.

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník:3 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka MÍSTO, KDE ŽIJEME Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy,

Více

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

Učební osnovy - Člověk a jeho svět (pro žáky s LMP)

Učební osnovy - Člověk a jeho svět (pro žáky s LMP) Učební osnovy - Člověk a jeho svět (pro žáky s LMP) PŘEDMĚT: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Ročník: 1. Výstup Učivo Související PT místo, kde žijeme 1. Zvládá orientaci v okolí svého bydliště a v okolí domov - prostředí

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - pozdraví a představí se - rozliší a označí základní barvy - pojmenuje členy rodiny - uvede základní části domu - pojmenuje základní školní pomůcky - pojmenuje některé oblíbené sporty - popíše

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - orientuje se v pojmech a prostoru školy - vyzná se v prostoru třídy, školy, okolí svého bydliště - umí adresu a telefon bydliště - dojde bezpečně z domu do školy a zpět - užívá správné školní

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby MÍSTO, KDE ŽIJEME

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby MÍSTO, KDE ŽIJEME Předmět: PRVOUKA Ročník: 1. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby MÍSTO, KDE ŽIJEME Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Vyznačí

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace OSV sebepoznání a sebepojetí (sebekontrola při výslovnosti)

Více

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy . Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas - rozlišuje podstatné

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT PŘÍRODOVĚDA Mgr. Vovčičková

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT PŘÍRODOVĚDA Mgr. Vovčičková CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT PŘÍRODOVĚDA Mgr. Vovčičková Vyučovací předmět Přírodověda je součástí vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět na 1. stupni

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Místo, kde žijeme Domov bydliště a jeho okolí, orientace v nejbližším okolí bydliště Zná svou adresu a telefonní číslo, kontakt na rodiče, chrání osobní údaje před cizími lidmi, bezpečně se orientuje v

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Pravopis Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Rozlišení hlásek koordinace

Více

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti Prima jednoduše mluví o sobě Slovní zásoba: elementární slovní 1 B/ 26, 27, 29, 30 tvoří jednoduché otázky a aktivně je používá zásoba pro zvolené tematické okruhy odpovídá na jednoduché otázky obsahující

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 1. 9. ročník 1. ročník 9 hodin týdně 2. a 3. ročník 10

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Čj - 2. stupeň 1 / 7

Čj - 2. stupeň 1 / 7 dodržovat při rozhovoru zásady společenského styku používat zásady společenského styku v osobní komunikaci pozdrav, žádost, poděkování sestavit větu se správným slovosledem formulovat výstižně ústně otázku

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - Žák: - zvládne

Více

Komunikač. a sloh. výchova: - hyg. návyky držení psacího náčiní. - činnosti a přípravné cviky pro uvolnění ruky k psaní.

Komunikač. a sloh. výchova: - hyg. návyky držení psacího náčiní. - činnosti a přípravné cviky pro uvolnění ruky k psaní. ČESKÝ JAZYK: 1. ročník ( tématický plán) Výstupy: ( cíl vyuč. hodiny) ZÁŘÍ: - pozdraví, omluví se, rozloučí Učivo: ( téma) Komunikač. a sloh. - pozdrav,oslovení Klíčové KU: - žák se přizpůsobí různým výukovým

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 9. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova Český jazyk 1.ročník str. předslabičná slabičná část uvolňovací cviky žák se orientuje ve všech směrech rozpozná velikost předmětů, jejich barvu a pozici pečlivě vyslovuje délku všech samohlásek odliší

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby JAZYKOVÁ VÝUKA

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby JAZYKOVÁ VÝUKA Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová

Více

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy Francouzský jazyk ročník TÉMA VÝSTUP G5 Tematické okruhy rodina škola místo, kde žije bydlení volný čas a zájmová činnost jídlo oblékání nákupy některé svátky, tradice příroda cizí země omluva a reakce

Více

RVP ZV CIZÍ JAZYK. 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů)

RVP ZV CIZÍ JAZYK. 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů) RVP ZV CIZÍ JAZYK 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů) Typy textů 1 formulář, blahopřání, pozdrav, krátký neformální dopis,

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - zvládá techniku čtení s porozuměním - reaguje na otázky - vyjadřuje se vlastními slovy, tvoří jednoduché věty - vyvozuje a upevňuje si hygienické a pracovní návyky - rozvijí se grafomotoricky

Více

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu,

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Prvouka - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Vv kresby k jednotlivým tématům zná svou adresu Bydliště - adresa

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodověda Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda je tvořen z tematických okruhů Rozmanitost

Více

Charakteristika předmětu Český jazyk

Charakteristika předmětu Český jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Český jazyk Český jazyk a literatura Charakteristika předmětu Český jazyk Vyučovací předmět Český jazyk se vyučuje jako

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - vyznačí v jednoduchém plánu místo bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakovat učivo min. roč. Pozná kořen, předponu, příponu, koncovku. Vyhledá a tvoří slova příbuzná. SLOH: Vypravuje o prázdninách, sestaví osnovu,

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu.

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu. vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

Předmět: Člověk a jeho svět

Předmět: Člověk a jeho svět 31 porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech, prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy 34 založí jednoduchý pokus,

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1.Vyjadřuje se v běžných komunikačních situacích, neskáče do řeči a naslouchá,

Více

Český jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Český jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor : Český jazyk a literatura Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1.-3. ročník 9 hodin týdně 4.-5. ročník 8 hodin týdně Vzdělávací

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : přírodověda ročník: 5. Školní rok 2014/2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : přírodověda ročník: 5. Školní rok 2014/2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata Školní rok 2014/2015_ vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakování učiva 4. roč. Porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech, prakticky třídí org. do známých skupin,

Více

plynule čte slova ve větách, rozlišuje je sluchem i zrakem správně řadí slova ve větě, slabice používá znaménka ve slovech i větách samohlásky

plynule čte slova ve větách, rozlišuje je sluchem i zrakem správně řadí slova ve větě, slabice používá znaménka ve slovech i větách samohlásky ČESKÝ JAZYK 1.ROČNÍK žák skládá a rozkládá slova podle sluchu poznává jednotlivá písmena ve vztahu k jim odpovídajícím hláskám, rozlišuje písmo tiskací a psací skládá, rozkládá a čte všechny druhy slabik

Více

ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova

ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti zrakové,

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 3. NAVRÁTILOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 3. NAVRÁTILOVÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 3 NAVRÁTILOVÁ Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Vyznačí v jednoduchém plánku místo svého bydliště a umístění školy Bezpečně se orientuje v místě svého bydliště a jeho okolí

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1. Český jazyk a literatura pro 1. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast

Více

ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník)

ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník) ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce Českého jazyka v 2. období žáci opakují a prohlubují své znalosti z 1. období. V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání v předmětu Český jazyk a literatura: - směřuje k ovládnutí základních

Více

Český jazyk a literatura - 1. ročník

Český jazyk a literatura - 1. ročník Český jazyk a literatura - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova zvládá analýzu a syntézu slabiky, slova, věty odlišuje písmeno malé, velké, tiskací, psací Jazykové

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Příloha č. 5 Prvouka Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 5 Prvouka Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 5 Prvouka Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Místo, kde žijeme - orientuje se v místě svého bydliště a školy, rozliší možná nebezpečí v nejbližším

Více