Anglický jazyk 3. ročník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Anglický jazyk 3. ročník"

Transkript

1 Anglický jazyk 3. ročník Výstupy ŠVP Učivo Přesahy a metody žák rozumí jednoduchým pokynům a větám umí výslovnost (odlišné hlásky, přídech), užívá a rozlišuje člen, množné číslo popíše, co má rád rozumí známým slovům a větám k osvojovaným tématům Pozdravy, barvy, hračky (Toys) - rozlišení v-f na konci slova - rozlišení g-h na konci slova - kombinování a nácvik přídechu - sloveso mít (have), jednoduché věty - sloveso like, jednoduché věty Skupinová práce - člen, množné číslo pravid. podst. jmen Prv - člověk mezi lidmi ČJ - časování sloves, slovní druhy Multikulturní výchova Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (tradice, zvyky národů Evropy) M - číselná řada v daném oboru Vv - příroda v zimě užívá množné číslo pravidelných podst. Čísla 1-20, sloveso být (have got) Prv - krajina kolem nás jmen, popíše obrázek, prostředí s využitím barev, velikosti, počtu vyslovuje správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby umí pozdravit při setkání a loučení, získávat a poskytovat základní osobní údaje čte foneticky správně v rozsahu osvojené slovní zásoby umí vyjádřit souhlas a nesouhlas ovládá pravopis osvojených slov a vět ovládá jednoduchou konverzaci (tvoří otázky a odpovědi) na osvojená témata Jednoduché vztahy Jaký? Co? - písnička Jingle bells (Christmas) - tématické okruhy : On the table, In the forest, In the sky, Vycházka Zájmena-podměty - časování (přít.čas) mít a být - čtení křestních jmen - vazba there is, there are The little house in the forest - hlasité čtení tištěného textu, - tématický okruh jídlo-konverzační fráze - anglické hlásky, abeceda (Spelling) Čj - popis, lid. tradice a zvyky Čj - slovní druhy, pozdravy, dialog Čj - čtení s porozuměním Vv, Prv - zdravá výživa Multikulturní výchova - zdravé učení, spoluúčast, spolupráce Projekt - Dny zdraví

2 Anglický jazyk 4. ročník Výstupy ŠVP Učivo Přesahy a metody žák rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje umí pozdravit, ovládá představování se, určování barev rozumí jednoduchým pokynům, chápe číselné pojmy umí řešit jednoduché situace související se seznamováním, zahájením a ukončením rozhovoru čte nahlas a foneticky správně jednoduché audioorálně připravené texty tvoří a odpovídá na otázky týkající se školních potřeb, barev a věku Hello Everybody! - pozdravy, základní číslovky1-20, základní pravidla výslovnosti - tématický okruh škola, pokyny a krátké instrukce - pevný pořádek anglické věty - tématický okruh bydlení - základní podoba vět oznamovacích, krátké sdělení, - skladba věty jednoduché-nutnost vyjádřit v angl. větě podmět - základní vztahy Jaký? Jak? - otázky a jednoduché odpovědi (Výuka na PC, video) Sloveso být, vyjádření záporu v anglické větě - tématický okruh dny, měsíce, domácí mazlíčci - krátké odpovědi, tištěné texty, technika čtení reprodukuje/obměňuje mikrodialogy, vyžádá si Family photos and my house informaci, recituje angl.báseň určuje běžné zvířecí mazlíčky, kategorizuje a určuje zvířata podle velikosti a barvy rozumí příběhu a umí jeho dramatizaci vyjadřuje své nálady a pocity, určuje pocity jiných lidí, mluví o nich užívá pozdravy a zdvořilostní fráze popíše vzhled, získává určité informace z četby, umí zadávat a plnit jednoduché příkazy popíše části těla (ŠPZ-aktivní pohyb). hovoří o členech rodiny, počtech sourozenců písemně obměňuje krátké písemné texty (otázky) - pocity (I m+adjektive), dny v týdnu, měsíce - popis obrázku, zahájení a ukončení krátkého dialogu - reprodukce a obměna pamětně osvojeného mikrodialogu - osobní zájmena, práce se slovníkem (v učebnici) - tématický okruh domov, rodina (Výuka na PC, video) - základní vztahy Kolik? Kdo? - čtení tiché i hlasité, čtení s porozuměním - nepravidelné množné číslo frekventovaných podstatných jmen - sloveso mít (have got) otázky, krátké odpovědi - spojka and, or The body, Christmas - tématický okruh-lidské tělo - tématický okruh rodina, sourozenci a přátelé M - pamětné sčítání a odčítání v daném oboru Čj - druhy vět (oznamovací, tázací, rozkazovací) Př - domácí zvířata, domácí mazlíčci Multikulturní výchova zdravé učení, smysluplnost výuky Vl - život člověka Čj - sloh (popis) Př - Neživá příroda, roční období, měsíce, dny v týdnu) Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá (lid. slovesnost, tradice národů Evropy) Hv - zpěv (Body rap) Tv - protažení, pohyby, které je doprovázejí Vl - Život člověka Čj - lid.tradice (Velikonoce) Čj - zájmena (přivlastňovací, osobní), větné členy (podmět, přísudek) VL - vlajky zemí s AJ Př - u lidských obydlí Tv - pohybové hry v přírodě Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (Evropa a světnaši sousedé) Environmentální výchova - pohoda prostředí-vztahy k prostředí

3 používá abecední slovník učebnice. porovnává české a britské Vánoce, formuluje blahopřání rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova rozumí jednoduché konverzaci (obsah, smysl) čte potichu i nahlas krátké texty-vyhledává odpovědi zná základní údaje o zemích dané jazykové oblasti mluví o oblečení, používá otázky a odpovědi týkající se věcí, které někomu patří konverzuje na téma objednávání jídel, mluví o tom co má a nemá rád zná velikonoční pozdravy a tradice formuluje otázky ke zjištění hláskování slov pochopí obsah a smysl jednoduché, pomalé a pečlivě vyslovované konverzace dvou osob s dostatkem času pro porozumění určí a popíše, co je na obrázku získává určité informace z poslechu, využívá dřívější znalosti k roztřídění informací mluví o tom, kde jsou různé předměty, užívá krátké odpovědi získává a poskytuje základní místí informace, má základní poznatky o zemích dané jazykové oblasti porovná českou a britskou školu zná angl. básničky a písničky - předvánoční a vánoční lid. zvyky a tradice New clothes, Easter - tématický okruh oblékání, nákupy - přivlastňovací pád - zájmena přivlastňovací nesamostatná - Easter (přání), zpívání angl. písně - otázka a zápor pomocí do (ve vztahu se slovesem like) - plné a stažené slovesné tvary - tématický okruh stravování, - jednoduchý dopis My favourite things, Animals - tématický okruh příroda, cestování, volný čas - tématický okruh naši sousedé - použití vazby there is, there are, členu urč. I neurčitého - spojování jednoduchých vět v různých oblastech světa.

4 Anglický jazyk 5. ročník Výstupy ŠVP Učivo Přesahy a metody žák čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty sestaví jednoduché sdělení o volném čase písemně i ústně tvoří jednoduché texty týkající se oslovení, reakce na pozdrav, představování používá dvojjazyčný slovník sestaví jednoduché věty o svých aktivitách umí popsat svůj denní program umí mluvit o činnostech své rodiny ve volném čase zná použití předložek on, at, in při určování času umí použít základní slovní zásobu okruhu byt, město umí používat ve větě modální slovesa moci, muset umí vytvořit vazbu There is/are, umí si vyžádat jednoduchou informaci, vyjádřit souhlas i nesouhlas odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu textu popíše svůj pokoj a konverzuje na dané téma sestaví jednoduché (ústní a písemné) sdělení o svém domově stručně reprodukuje obsah zjištěného textu sestaví jednoduché (ústní a písemné) sdělení v TIME time, telling the time times, activities and days present simple prepositions of time (on,at,in), daily routine, free time activities, song Free time personal information, survey of daily routine and free time activities, intonation wh questions pronunciation e, ou, u weak forms PLACE the house rooms, furniture places and buildings in a town labelling a map, ordering in restaurant can, must, let sasking and answering ability there is, there are revision preposition of place pronunciation h, a, o, š, č song, PEOPLE describing people physical description drawing people, desribing a horro family housework, clothes, buying clothes in a shop, shop dialogues present continuous,present simple versus present cotinuous čase přítomném prostém průběhovém přiměřeného rozsahu sestaví jednoduché sdělení o své osobě, rodině správně tvoří jednoduché věty týkající se zdravého životního stylu HV: hudební nástroje, zpěv TV: druhy sportů, pravidle některého sportu ( basketbal, baseball, americký fotbal) zdravá škola: základní hygienické návyky, zdravé vztahy v rodině, režim dne, pravidelná strava protidrogová prevence: smysluplné využití volného času Mediální výchova - osvojení základních pravidel veřejné komunikace ČJ: popis místa vlastivěda: město zdravá škola: zdravá strava HV: zpěv ČJ: popis osoby vlastivěda: péče o domácnost VV: projekt Multikulturní výchova - význam užívaní cizího jazyka jako nástroje dorozumívaní a celoživotního vzdělání smysluplnost výuky mezilidské vztahy mezi žáky navzájem

5 Český jazyk a literatura 1. ročník Výstupy ŠVP Učivo Přesahy a metody žák rozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh dokáže jednoduše vyjádřit své pocity, zážitky a potřeby vyjadřuje se v závislosti na komunikační situaci (představení, oslovení, omluva, prosba atd.) plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova Základní pokyny Rozhovor Základy techniky mluveného projevu Vypravování pohádky a příběhu Rozšiřování slovní zásoby poslechem, besedami a jazykovými hrami Reprodukce slyšeného textu a vlastních zážitků Formy společenského styku (představení, oslovení, omluva, prosba atd.) Čtení Jazyková, sluchová a zraková příprava Písmena a hlásky Analýza a syntéza slabiky Otevřené slabiky, zavřené slabiky a slova z nich složená Slova s dvojhláskou au, ou, eu, se dvěma souhláskami uprostřed, se dvěma souhláskami na začátku Složitější víceslabičná slova Správná intonace, přízvuk Zvyšování plynulosti čtení Prv Škola, Rozmanitost přírody, Lidé kolem nás M orientace na stránce, v učebnici, řádek, sloupec, nahoře, dole VV ilustrace, kresba HV slovní a hudební rytmus, dýchání, práce s hlasem TV správné držení těla (židle, míče) - pohoda sociálního prostředí, smysluplnost výuky Naše třída - vytváření přátelského kolektivu - zdravé komunikační prostředí Mediální výchova Den Země TV - relaxační cvičení, sezení na míčích VV - výtvarný doprovod k literárním pečlivě vyslovuje a pod vedením učitele Čtení s porozuměním textům opravuje svou nesprávnou výslovnost Znalost orientačních prvků v textu Pč modelování, práce s papírem zvládá celou abecedu mimo písmene x, Jazyky jiných národů a menšin HV - rytmizace, melodizace q, w orientuje se v jednoduchém textu seznamuje se s dětskou knihou a časopisem zvládá základní hygienické návyky spojené s psaním píše správně tvary písmen a číslic, Písemný projev Cviky pro uvolnění ruky k psaní Základní hygienické návyky Psaní jednotlivých prvků písmen a číslic Poznávání, psaní a osvojování písmen, slabik a slov Psaní věty Opis, přepis, diktát jednoduchých textů, hlasová hygiena Multikulturní výchova Výchova demokratického občana Prv - správné tvary písmen, zdravé sezení - pohoda věcného prostředí M - zápisy slovních úloh

6 správně spojuje písmena a slabiky a kontroluje vlastní písemný projev slova se slabikotvorným r, l čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku rozliší vyjadřování v próze a ve verších, odliší pohádku rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, slabiky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky, písmena malé a velké abecedy užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary Vytváření základu rukopisu čitelnost, úhlednost a celková úprava písemného projevu Literární výchova Reprodukce říkadel a pohádek Vyprávění pohádek Poslech literárních textů, dramatizace Hry s rýmem, rytmem a intonací Hádanky a slovní hříčky Beseda o knize, televizním programu, filmu pro děti Návštěva divadelního představení Lidové zvyky a tradice v literatuře s přihlédnutím na region Výtvarný doprovod k literárním textům Dětské knihy, noviny a časopisy, ilustrace a ilustrátoři Jazyková výchova Písmeno, hláska Analýza a syntéza slabiky Hláska, slabika, slovo, věta Psaní věty Využívání psaní velkých písmen v textu Slova se slabikami di, ti, ni, dy, ty, ny Slova se slabikami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě Tv - relaxační cvičení, vyjadřování textu pohybem Den Země VV, Pč, Prv, HV - možnost výběru, přiměřenost HV - rytmus řeči, rytmická cvičení spojená s hrou na tělo Projekt Naše obec Návštěva divadla Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - aktivní pohyb zdravé učení Den zdraví - pozvánka, plakát

7 Český jazyk 2. ročník Výstupy ŠVP Učivo Přesahy a metody žák Komunikační a slohová výchova respektuje základní formy společenského styku a základní komunikační Základní formy společenského stykupravidla rozhovoru oslovení, pozdrav, poděkování, napíše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení, na základě vlastních zážitků vytvoří krátký mluvený projev blahopřání Jednoduchý popis zvládne vyjadřování v běžných komunikačních situacích, účinně a kultivovaně se dorozumívá ve škole i mimo ni Popis zvířat Děj - vypravování různých příhod, líčení porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti humorných i smutných situací umí pojmenovat známé předměty a zná jejich vlastnosti Čtení v krátkých mluvených projevech správně dýchá a dodržuje správné tempo řeči Plynulé čtení jednoduchých vět Užívání správného slovního přízvuku umí sdělit jednoduchý zážitek, zvládá jednoduchou úpravu textu Uplatnění přirozené intonace plynule čte s porozuměním texty přiměřeného obsahu a náročnosti Hlasité a tiché čtení s porozuměním porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti Písemný projev pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost Nácvik psaní velkých tiskacích písmen pro zvládá základní hygienické návyky spojené s psaním výuku geometrie píše písmena a číslice podle normy psaní v přirozené velikosti a liniatuře a dodržuje sklon písma Psaní psacích písmen podle tvarových skupin s důrazem na štíhlost písmen, správně spojuje písmena i slabiky dodržování stejnoměrné výšky a dodržuje požadavky na čitelnost a úhlednost rozestupy písmen ve slovech zachovává rozestup písma Procvičování spojení písmen o, v, b kontroluje vlastní písemný projev s ostatními písmeny správně užívá velká písmena v jednoslovných vlastních jménech a ve větě a diakritická znaménka Spojování písmen vratným tahem Umisťování diakritických znamének napíše věcně i formálně správně adresu, přání Dodržování jednotlivých tvarů písma zná pravidla pro vytváření jednoduchých psaných textů a využívá je v praxi Psaní adres a dopisů, nadpis, odstavec seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a převypráví podle nich jednoduchý příběh Literární výchova Práce s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností rozliší vyjadřování v próze a ve verších, odliší pohádku od jiné prózy - poslech četby poezie a prózy - spojování obsahu textu s ilustrací volí vhodné verbální i neverbální prostředky řeči v běžných školních i - vyprávění pohádek a povídek o dětech Prv - soužití lidí, mezilidské vztahy, komunikace, lidská setkání - pohoda sociálního prostředí, smysluplnost výuky - vytvoření přátelského kolektivu Pč - popis pracovního postupu - zdravé komunikační prostředí Prv - rozmanitost přírody a její ochrana, domácí zvířata - škola jako demokratické společenství, možnost výběru, přiměřenost TV - cvičení v přírodě - motivující hodnocení VV, Pč, Prv, HV M - geometrie- označování bodů velkými písmeny Prv, ČJ - správné tvary písmen - pohoda věcného prostředí Náš region - názvy okolních obcí, měst, hor a řek - pohoda sociálního prostředí, VV, Pč, Prv, HV Multikulturní výchova pohádky z cizích zemí - možnost výběru, přiměřenost Návštěva divadla Projekt Náš region VV - návštěva galerie Místo, kde žijeme - škola, domov,

8 mimoškolních situacích užívá s porozuměním základní literární pojmy zná různé druhy divadel a galerií rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky odlišuje české věty od cizích jazyků spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy se vyjadřuje ústně i písemně v kratších souvislých projevech a dodržuje při tom pořádek slov ve větě dodržuje sled vět v řeči mluvené i psané rozliší v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření zvolí vhodné jazykové prostředky píše správně velká písmena na začátku věty rozlišuje nadřazenost a podřazenost slov, porovnává významy slov, hledá a poznává slova příbuzná rozlišuje hlásky, píše y po tvrdých a i po měkkých souhláskách, orientuje se v rozdělení hlásek dělí jednoduchá slova na hlásky i slabiky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky píše správně dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě mimo morfologický šev používá spojky v souvětí i ve větě a spojuje věty do jednodušší souvětí vyslovuje a píše správně souhlásky na konci a uvnitř slova (spodoba znělosti) porovnává a třídí slova podle zobecnělého významu (poznává podstatná jména, slovesa, předložky a spojky) rozlišuje obecná a vlastní jména a napíše je gramaticky správně píše správně velká písmena v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování - přednes básní - řešení hádanek a slovních hříček - dramatizace pohádky nebo povídky - povídání nad literárním textem nebo knihou Seznámení se základy literatury - poezie: báseň, verš, rým, rytmus, přízvuk - próza: vyprávění, vypravěč, příběh, děj - divadlo: jeviště, herec, divák, loutky - výtvarný doprovod: ilustrace, ilustrátor Jazyková výchova Čeština - abeceda a písmo Věta a souvětí Věta - jednotka jazykového projevu Pořádek vět Druhy vět podle postoje mluvčího ke skutečnosti Věta, slovo Slovo, slabika, hláska, písmeno, rozdělení hlásek Význam slabik, slabikotvorné r, l, samohlásky Tvrdé a měkké souhlásky, dvojhlásky Spojení 2 a více vět, spojky a jejich funkce Souhlásky znělé, neznělé Slovní druhy- podstatná jména, slovesa, předložky Vlastní jména obec, vlast Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Prv - živá příroda - popis - navázání kontaktu s druhými - zdravé sociální prostředí - škola jako demokratické společenství ŠPZ - škola- vzdělávací středisko obce Pč - práce s papírem - motivující sebehodnocení Multikulturní výchova Mediální výchova VV - pozorování různých užitkových předmětů (láhev, konev aj.) Prv - rozmanitost přírody a její ochrana - životní prostředí - stromy, zvířata, rostliny, člověk

9 Český jazyk 3. ročník Výstupy ŠVP Učivo Přesahy a metody žák ovládá pravidla pro vytváření psaných textů podle komunikačního záměru a využívá je v praxi se umí souvisle vyjadřovat a dokáže vypravovat dle názorných pomůcek (obrázků) a svých zážitků ovládá kultivovaný ústní i písemný projev, ovládá základní jazykové prostředky pro dorozumívání zvládá vyjadřování v běžných komunikačních situacích a umí klást otázky respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru umí popisovat jednoduché činnosti a jednoduché předměty podle obrázku i skutečnosti zvládá pravidla pro vytváření textu popisu a dokáže popisovat výstižně jednoduché činnosti umí posuzovat vhodnost a působivost stylistických prostředků v uměleckém textu užívá vhodná slova, vhodné jazykové prostředky umí užívat rozmanitá slovesa (synonyma) při popisu pracovního postupu Komunikační a slohová výchova Vypravování, osnova textu Společenský jazyk a jeho formy, otázky a odpovědi, souvislý jazykový projev Popis pracovního postupu podle obrázku a reprodukce textu Jazykové prostředky Členění jazykového projevu Souvislý jazykový projev Stylizace a kompozice Čtení Plynulé čtení souvětí a vět, členění textu, větný přízvuk Čtení praktické, osvojování si a rozvíjení čtenářských schopností Hlasité čtení, předčítání, zážitkové čtení a naslouchání, čtení prožitkové, utváření a rozvíjení trvalého zájmu o četbu Četba uměleckých, populárních a naukových ovládá pravidla pro vytváření psaných textů a základní textů s důrazem na upevňování čtenářských normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou podobu textu využívá intonaci, přízvuk, pauzy, tempo a mimiku volí vhodné verbální a nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích, na základě vlastních zážitků vytváří krátký mluvený projev odlišuje v textu podstatné a okrajové, posoudí úplnost a neúplnost sdělení čte plynule a s porozuměním texty přiměřené dovedností a návyků (zážitkové čtení a naslouchání, čtení prožitkové a věcné) Písemný projev Upevňování správných tvarů písmen a číslic v souladu s normou psaní Odstraňování individuálních nedostatků v kvalitativních i kvantitativních znacích písma Automatizace psacího pohybu, dodržování hygienických návyků správného psaní Kontrola vlastního projevu a úpravy Prv - lidé kolem nás (seznámení se spolužáky) Pč - blahopřání - sebekontrola, správné sebehodnocení Mediální výchova Pć - návody k použití, výroba ozdob Prv - mezilidské vztahy- jak pomáháme doma, popis nástrojů a jejich použití VV - výtvarné umění a životní prostředí - vytváření pocitu bezpečí (Projekt: Moje rodina) - vztahy mezi učitelem, žákem a rodičem Projekt Den zdraví, Den Země VV - výtvarné vyjádření skutečnosti, barvité líčení Prv - zápisky v sešitě, referát, samostudium M - slovní úlohy Prv - předčítání, čtení s porozuměním HV - melodie hlasu, zhudebněný text - vztahy se spolužáky Projekt Moje třída Prv - samostudium M - číslice, zápis slovních úloh - zdravé učení Prv - hygiena TV - uvolňovací cviky - sebekontrola, sebehodnocení Osobnostní a sociální výchova

10 náročnosti, v mluveném projevu používá náležitou intonaci a přízvuk, pauzy a tempo čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku s náležitou intonací, přízvukem a pauzami se orientuje ve struktuře textu vnímá slyšené nebo čtené texty jako zdroje estetických zážitků, informací a prožitků umí psát podle normy psaní píše čitelně, úhledně, přiměřeně hbitě, správně spojuje písmena a slabiky má zautomatizován správný a přiměřeně rychlý pohyb při psaní, má zafixovány správné hygienické návyky kontroluje vlastní písemný projev a jeho úpravu umí se vyjádřit v jednoduchých formách psaného projevu osvojí si pravidla pro vytváření psaných textů rozvíjí svůj kultivovaný projev, využívá literární text jako zdroj informací a prožitků, tvořivě pracuje s textem a interpretuje jej, při jednoduché analýze textu využívá elementární literární pojmy odliší pohádku od ostatních vyprávění umí besedovat o knihách, umí vyjádřit svůj postoj ke knize, kterou zná, volně reprodukuje text, rozumí různým druhům psaných jazykových projevů, pozná záměr autora, hlavní myšlenku dokáže odlišit text věcný od uměleckého, umí vyjádřit své pocity z přečteného, a to nejen slovně, ale i výtvarně, získává estetické zážitky z přečteného umí vyjádřit své pocity, podstatu a smysl příběhu rozvíjí svůj zájem o divadlo přednáší zpaměti texty přiměřené svému věku rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky Celková úprava písemného projevu v sešitě Římské číslice- jejich čtení a psaní Osobitý rukopis- plynulý, rychlý, úhledný projev Vyplňování poštovních formulářů, podacího lístku, poštovní poukázky, telegramu Dopis Literární výchova Vyprávění pohádky, povídky nebo pověsti Dramatizace Literární pojmy próza (pověst, postava, děj, prostředí) a poezie (přirovnání, zosobnění, rým, rytmus) Beseda nad knihou Výtvarný doprovod Podstata příběhu a jeho smysl Charakteristika literární postavy Divadlo, dějství, jednání Přednes básně nebo úryvku prózy Jazyková výchova Nauka o slově Slovo a skutečnost (slova významem nadřazená a podřazená) Významové okruhy (slova protikladná, souznačná, příbuzná) Druhy slov Hláskosloví, spisovná výslovnost Slovní přízvuk, slova bezpřízvučná Stavba slova (kořen, předpona, přípona, slova příbuzná) Vyjmenovaná slova a slova příbuzná- psaní i/y po obojetných souhláskách uvnitř slova Ohebné a neohebné slovní druhy Podstatná jména Slovesa Prv - letopočty - přiměřenost možnostem žáka VV - užití práce dekorativní Návštěva muzea- projekt Region Prv - regionální pověsti, Staré pověsti české Skupinová výuka Výchova demokratického občana HV - texty písní, zhudebněný text Osobnostní a sociální výchova - vytváření pocitu bezpečí Projekt Naše obec- výuka v knihovně Prv - literatura o zvířatech, rostlinách - literatura věcná Prv - poznáváme region, kulturní střediska, divadla Vv - výtvarné vyjádření skutečnosti Návštěva divadelního představení - sebehodnocení, sebekritika VV - barvy- slova protikladná Prv - Lidé kolem nás - protikladná, souznačná Prv - názvy obcí, měst, řek, hor Projekt Naše obec HV - vytleskávání slabik, rytmus Projekt Náš region Práce na PC VV - obrázky vyjmenovaných slov Prv - místní názvy a zvířata ve vyjmenovaných slovech - aktivní pohyb a rozvíjení sebehodnocení Projekt Má třída- vztah se spolužáky Skupinová práce s encyklopediemi

11 porovnává významy slov, hledá a poznává slova příbuzná třídí plnovýznamová slova podle jejich zobecnělého významu pozná a rozliší slovní druhy odůvodní a napíše správně dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě mimo morfologický jev umí spisovně vyslovovat rozlišuje slabiky a hlásky a jejich druhy v mluveném projevu používá podle komunikačního záměru náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo dovede poznat slova bezpřízvučná a správně čte různé předložky spolu s podstatným jménem či následujícím slovem v mluveném projevu používá podle komunikačního záměru náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo odůvodní a správně napíše i/y po tvrdých, měkkých a obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech a slovech s nimi příbuzných dovede rozlišovat zvukovou a grafickou podobu slova porovná významy slov a najde a pozná slova příbuzná ovládá skloňování podstatných jmen, rozliší číslo, rod i pády podstatných jmen a umí s těmito mluvnickými kategoriemi pracovat rozliší slova ohebná a neohebná a u sloves určí osobu, číslo a čas ovládá časování sloves v čase v minulém, přítomném i budoucím a umí je používat ve větách rozpoznává jednoduché případy manipulativní komunikace rozlišuje jednotlivé slovní druhy na základě jejich charakteristiky a podle zobecnělého významu odůvodní a správně napíše velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen Ostatní slovní druhy Vlastní jména(osob, zvířat, věcí- hor, řek, měst, vesnic, států, národů) Věta a souvětí Stavba věty jednoduché Skladební dvojice M - číslo jednotné a množné Prv - neživá příroda- rod gramatický a skutečný Projekt Den jódu, Den mléka Pć - popis práce v různých časech HV - písně- slovesný čas TV - infinitiv- povely - zdravé učení M - číslovky Prv - užití příslovcí VV - příd. Jména - barvy DV - užívání zájmen, citoslovcí Vycházka, výuka v terénu Prv - práce s mapou, s atlasem Vesmír a Sluneční soustava - spoluúčast a spolupráce mezi žáky M - počet vět Prv - práce s textem v učebnici Projekt Den zdraví - přiměřenost učiva k možnostem žáka M - řešení a vytváření slovních úloh

12 uvědoměle vyhledává jednoslovná vlastní jména a správně je napíše rozliší větu jednoduchou od souvětí a umí určit počet vět v souvětí dovede vytvářet věty jednoduché, spojuje je do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a spojovacími výrazy poznává skladební dvojice, rozumí přiměřeně složitému sdělení, pamatuje si jeho smysl Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace

13 Český jazyk 4. ročník Výstupy ŠVP Učivo Přesahy a metody žák pomocí otázek nebo porovnáváním odlišuje fakta od názorů a hodnocení zná různé druhy popisu a umí je prakticky použít sestaví osnovu vyprávění, na jejím základě sestaví krátký projev s dodržením časové posloupnosti v mluveném projevu používá podle komunikačního záměru náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo sestaví osnovu s dodržením formy útvaru, člení text na odstavce píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry, vede správně telefonický rozhovor sestaví text telegramu, výstižně a stručně telefonuje zná různé druhy dopisů a napíše dopis s vhodným oslovením a správnou adresou využívá při vypravování plnovýznamová slovesa a vhodné spojky se vyjadřuje v jednoduchých souvětích Komunikační a slohová výchova Popis - procvičování různých druhů popisů - písemný projev, uspořádání textu Vypravování - dodržování následnosti dějových složek - výchova k empatii - zvukové prostředky souvislého projevu Osnova, nadpis, členění textu na odstavce Telegram, telefonát Adresa, dopis Stylizace a kompozic Čtení Zážitkové čtení a naslouchání Nácvik správného a plynulého čtení uměleckých a populárně naučných textů Čtení praktické: Uvědomělé, pozorné, soustředěné, aktivní a dostatečně rychlé čtení hlasité i tiché,znalost rozumí přiměřeně složitému sdělení, zapamatuje si jeho orientačních prvků v textu smysl a podstatná fakta reprodukuje reprodukuje dojmy ze své četby, divadelního nebo filmového představení využívá poznatků z četby v dalších školních činnostech čte plynule a správně v mluveném projevu používá dle komunikačního záměru náležité intonace, přízvuku, pauzy a tempa čte přiměřeně náročné texty s porozuměním potichu i nahlas, pamatuje si podstatná fakta Čtení prožitkové: Přednes vhodných literárních textů, recitace Naslouchání:praktické, věcné, pozorné, soustředěné Písemný projev Kultura písemného vyjadřování Zápisy do sešitů, poznámky Výpisy údajů z encyklopedií a slovníků Formální úprava dopisu (úhlednost, čitelnost) Projekt: Má třída Př - popis rostlin a hub, využití encyklopedií Vl - ochrana přírody Náš region - vztahy mezi spolužáky a pohoda věcného prostředí Vycházka - výuka v terénu - dramatizace textu, hry na rozvíjení slovní zásoby, tvoření textu ve skupině Projekt: Můj domov Vl - stručné vypravování - vytváření pocitu bezpečí - komunikativní dovednosti Naše rodina - vztahy v rodině Skupinová výuka Prožitkové učení - projektová výuka - otevřené partnerství - zdravé učení a seberealizace Mediální výchova Př - encyklopedie, slovníky Vl - čtení textu, kultura projevu Multikulturní výchova Vl - život v regionu, spisovatelé a ilustrátoři Individuální, skupinová a frontální výuka Př, Vl - porozumění literárním textům M - porozumění slovním úlohám

Příloha. Tabulace vyučovacích předmětů

Příloha. Tabulace vyučovacích předmětů Příloha Tabulace vyučovacích předmětů 1 Český jazyk 1. ročník očekávaný výstup RVP ZV ročníkový výstup ŠVP ZV Učivo průřezová témata přesahy a vazby, poznámky Komunikační a slohová výchova ČJL-3-1-01 zná

Více

Český jazyk a literatura - 1. ročník

Český jazyk a literatura - 1. ročník Český jazyk a literatura - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova zvládá analýzu a syntézu slabiky, slova, věty odlišuje písmeno malé, velké, tiskací, psací Jazykové

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 53 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 9 8 + 1 7

Více

5) Učební osnovy 1. stupeň

5) Učební osnovy 1. stupeň 5) Učební osnovy 1. stupeň ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Časové, organizační a obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DODATEK č. 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBICKO, příspěvková organizace ZÁBŘEŽSKÁ 143, DUBICKO Obsah 1. Dodatek k ŠVP ZV č. 1, základní údaje 3 2.

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu.

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu. vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

Základní škola Tábor-Čekanice. ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu

Základní škola Tábor-Čekanice. ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu V. Učební osnovy ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 2. ročníku

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA OTEVŘENÉ KOMUNIKACE DALŠÍ KROK Dodatek k ŠVP Škola otevřené komunikace č.j. 177/06 platnému od 1.9.2006, tento dodatek vstupuje v platnost 1.9.2013

Více

ŠVP Heřmánek - část 4. Učební osnovy Základní a mateřská škola Heřmánek

ŠVP Heřmánek - část 4. Učební osnovy Základní a mateřská škola Heřmánek ŠVP Heřmánek - část 4. Učební osnovy Základní a mateřská škola Heřmánek K Cihelně 313/41 Praha 9 V Praze 25. 8.2014 Mgr. Miroslava Adamcová, ředitelka školy Zpracoval tým školy Ing. Olga Cajchanová, Mgr.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura se realizuje

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace LIPOV 199 696 72

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace LIPOV 199 696 72 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace LIPOV 199 696 72 OBSAH 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika

Více

Český jazyk 3.tř. Přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy. Průřezová témata. Klíčové kompetence. Dílčí klíčové Učivo.

Český jazyk 3.tř. Přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy. Průřezová témata. Klíčové kompetence. Dílčí klíčové Učivo. Jazyková výchova Český jazyk Český jazyk 3.tř. jazyková výchova učení komunikace -orientuje se v textu -vyhledává informace -chápe četbu jako zdroj poznávání -čte a rozumí různým druhům textu -recituje

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4. Učební osnovy 4.1. Jazyk a jazyková komunikace Obsah se realizuje ve vzdělávacích oborech Český jazyk a literatura, Cizí jazyk a Další cizí jazyk. 4.1.1. Český jazyk A) Charakteristika vzdělávací oblasti

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA IV. Učební osnovy 1. Učební osnovy 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BOBROVÁ SVĚT SE OTEVÍRÁ PŘIPRAVENÝM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BOBROVÁ SVĚT SE OTEVÍRÁ PŘIPRAVENÝM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BOBROVÁ SVĚT SE OTEVÍRÁ PŘIPRAVENÝM PŘÍLOHA č.1 VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM PO- STIŽENÍM OBSAH 1. Úvod... 2 2. Učební plán ŠVP pro žáky s lehkým

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OTEVŘENÝ SVĚT 5. VERZE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OTEVŘENÝ SVĚT 5. VERZE ZÁKLADNÍ ŠKOLA VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OTEVŘENÝ SVĚT 5. VERZE Obsah 1. Identifikační údaje... 1 1.1. Název ŠVP... 1 1.2. Údaje o škole...

Více

Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3

Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3 1 OBSAH Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3 2. Charakteristika školy 4 2.1. Úplnost a velikost školy 4 2.2. Vybavení školy.. 4 2.3. Charakteristika pedagogického sboru... 4 2.4. Dlouhodobé projekty, mezinárodní

Více

2.1.1.1 Poznámky... 11

2.1.1.1 Poznámky... 11 Obsah Charakteristika školy... 4 1.1 Identifikační údaje Základní školy a mateřské školy Drnholec... 4 1.2 Charakteristika školy... 4 1.2.1 Charakteristika žáků... 5 1.3 Charakteristika ŠVP... 5 1.3.1

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1. VZDĚLÁVACÍ OBOR ČESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK: Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Základní škola Praha 5 Smíchov, Podbělohorská 26/720 Dobrý začátek vede k dobrému konci 1. Identifikační údaje Název programu:

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. ČESKÝ JAZYK 1. období

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. ČESKÝ JAZYK 1. období 7. 1.Vzdělávací oblast JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace má rozhodující postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury patří k podstatným

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP) Naše šumavská škola

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP) Naše šumavská škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP) Naše šumavská škola 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Předkladatel Základní škola a Mateřská škola Čachrov, okres Klatovy, příspěvková organizace, Čachrov

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Jazyk a jazyková komunikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Jazyk a jazyková

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Brána do ţivota

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Brána do ţivota Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Brána do ţivota Základní školy, Uherský Brod, Mariánské náměstí 41, okres Uherské Hradiště VZDĚLÁVACÍ OBLASTI Obsah JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE...3 Český

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škola a zdraví Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 skolakretin.detskelecebny.cz Verze 3.0 Obsah 1. Identifikační údaje... 8 2. Charakteristika školy...

Více

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název:

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název: 1 Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: Spolu na jedné lodi Motto: Kvalitní vzdělání znamená nejen předávání vědomostí, ale i budování

Více

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast člověk a jeho svět se týká člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE Edisonova 40 Dopplerova 351 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OBSAH 1. Identifikační údaje str. 3 1.1. Název vzdělávacího programu str. 3 1.2. Předkladatel

Více

Základní škola a Mateřská škola Chotyně,

Základní škola a Mateřská škola Chotyně, Základní škola a Mateřská škola Chotyně, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola krok za krokem OBSAH OBSAH 2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 5 2 CHARAKTERISTIKA 6 2.1 Úplnost

Více