Anglický jazyk 3. ročník

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Anglický jazyk 3. ročník"

Transkript

1 Anglický jazyk 3. ročník Výstupy ŠVP Učivo Přesahy a metody žák rozumí jednoduchým pokynům a větám umí výslovnost (odlišné hlásky, přídech), užívá a rozlišuje člen, množné číslo popíše, co má rád rozumí známým slovům a větám k osvojovaným tématům Pozdravy, barvy, hračky (Toys) - rozlišení v-f na konci slova - rozlišení g-h na konci slova - kombinování a nácvik přídechu - sloveso mít (have), jednoduché věty - sloveso like, jednoduché věty Skupinová práce - člen, množné číslo pravid. podst. jmen Prv - člověk mezi lidmi ČJ - časování sloves, slovní druhy Multikulturní výchova Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (tradice, zvyky národů Evropy) M - číselná řada v daném oboru Vv - příroda v zimě užívá množné číslo pravidelných podst. Čísla 1-20, sloveso být (have got) Prv - krajina kolem nás jmen, popíše obrázek, prostředí s využitím barev, velikosti, počtu vyslovuje správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby umí pozdravit při setkání a loučení, získávat a poskytovat základní osobní údaje čte foneticky správně v rozsahu osvojené slovní zásoby umí vyjádřit souhlas a nesouhlas ovládá pravopis osvojených slov a vět ovládá jednoduchou konverzaci (tvoří otázky a odpovědi) na osvojená témata Jednoduché vztahy Jaký? Co? - písnička Jingle bells (Christmas) - tématické okruhy : On the table, In the forest, In the sky, Vycházka Zájmena-podměty - časování (přít.čas) mít a být - čtení křestních jmen - vazba there is, there are The little house in the forest - hlasité čtení tištěného textu, - tématický okruh jídlo-konverzační fráze - anglické hlásky, abeceda (Spelling) Čj - popis, lid. tradice a zvyky Čj - slovní druhy, pozdravy, dialog Čj - čtení s porozuměním Vv, Prv - zdravá výživa Multikulturní výchova - zdravé učení, spoluúčast, spolupráce Projekt - Dny zdraví

2 Anglický jazyk 4. ročník Výstupy ŠVP Učivo Přesahy a metody žák rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje umí pozdravit, ovládá představování se, určování barev rozumí jednoduchým pokynům, chápe číselné pojmy umí řešit jednoduché situace související se seznamováním, zahájením a ukončením rozhovoru čte nahlas a foneticky správně jednoduché audioorálně připravené texty tvoří a odpovídá na otázky týkající se školních potřeb, barev a věku Hello Everybody! - pozdravy, základní číslovky1-20, základní pravidla výslovnosti - tématický okruh škola, pokyny a krátké instrukce - pevný pořádek anglické věty - tématický okruh bydlení - základní podoba vět oznamovacích, krátké sdělení, - skladba věty jednoduché-nutnost vyjádřit v angl. větě podmět - základní vztahy Jaký? Jak? - otázky a jednoduché odpovědi (Výuka na PC, video) Sloveso být, vyjádření záporu v anglické větě - tématický okruh dny, měsíce, domácí mazlíčci - krátké odpovědi, tištěné texty, technika čtení reprodukuje/obměňuje mikrodialogy, vyžádá si Family photos and my house informaci, recituje angl.báseň určuje běžné zvířecí mazlíčky, kategorizuje a určuje zvířata podle velikosti a barvy rozumí příběhu a umí jeho dramatizaci vyjadřuje své nálady a pocity, určuje pocity jiných lidí, mluví o nich užívá pozdravy a zdvořilostní fráze popíše vzhled, získává určité informace z četby, umí zadávat a plnit jednoduché příkazy popíše části těla (ŠPZ-aktivní pohyb). hovoří o členech rodiny, počtech sourozenců písemně obměňuje krátké písemné texty (otázky) - pocity (I m+adjektive), dny v týdnu, měsíce - popis obrázku, zahájení a ukončení krátkého dialogu - reprodukce a obměna pamětně osvojeného mikrodialogu - osobní zájmena, práce se slovníkem (v učebnici) - tématický okruh domov, rodina (Výuka na PC, video) - základní vztahy Kolik? Kdo? - čtení tiché i hlasité, čtení s porozuměním - nepravidelné množné číslo frekventovaných podstatných jmen - sloveso mít (have got) otázky, krátké odpovědi - spojka and, or The body, Christmas - tématický okruh-lidské tělo - tématický okruh rodina, sourozenci a přátelé M - pamětné sčítání a odčítání v daném oboru Čj - druhy vět (oznamovací, tázací, rozkazovací) Př - domácí zvířata, domácí mazlíčci Multikulturní výchova zdravé učení, smysluplnost výuky Vl - život člověka Čj - sloh (popis) Př - Neživá příroda, roční období, měsíce, dny v týdnu) Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá (lid. slovesnost, tradice národů Evropy) Hv - zpěv (Body rap) Tv - protažení, pohyby, které je doprovázejí Vl - Život člověka Čj - lid.tradice (Velikonoce) Čj - zájmena (přivlastňovací, osobní), větné členy (podmět, přísudek) VL - vlajky zemí s AJ Př - u lidských obydlí Tv - pohybové hry v přírodě Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (Evropa a světnaši sousedé) Environmentální výchova - pohoda prostředí-vztahy k prostředí

3 používá abecední slovník učebnice. porovnává české a britské Vánoce, formuluje blahopřání rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova rozumí jednoduché konverzaci (obsah, smysl) čte potichu i nahlas krátké texty-vyhledává odpovědi zná základní údaje o zemích dané jazykové oblasti mluví o oblečení, používá otázky a odpovědi týkající se věcí, které někomu patří konverzuje na téma objednávání jídel, mluví o tom co má a nemá rád zná velikonoční pozdravy a tradice formuluje otázky ke zjištění hláskování slov pochopí obsah a smysl jednoduché, pomalé a pečlivě vyslovované konverzace dvou osob s dostatkem času pro porozumění určí a popíše, co je na obrázku získává určité informace z poslechu, využívá dřívější znalosti k roztřídění informací mluví o tom, kde jsou různé předměty, užívá krátké odpovědi získává a poskytuje základní místí informace, má základní poznatky o zemích dané jazykové oblasti porovná českou a britskou školu zná angl. básničky a písničky - předvánoční a vánoční lid. zvyky a tradice New clothes, Easter - tématický okruh oblékání, nákupy - přivlastňovací pád - zájmena přivlastňovací nesamostatná - Easter (přání), zpívání angl. písně - otázka a zápor pomocí do (ve vztahu se slovesem like) - plné a stažené slovesné tvary - tématický okruh stravování, - jednoduchý dopis My favourite things, Animals - tématický okruh příroda, cestování, volný čas - tématický okruh naši sousedé - použití vazby there is, there are, členu urč. I neurčitého - spojování jednoduchých vět v různých oblastech světa.

4 Anglický jazyk 5. ročník Výstupy ŠVP Učivo Přesahy a metody žák čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty sestaví jednoduché sdělení o volném čase písemně i ústně tvoří jednoduché texty týkající se oslovení, reakce na pozdrav, představování používá dvojjazyčný slovník sestaví jednoduché věty o svých aktivitách umí popsat svůj denní program umí mluvit o činnostech své rodiny ve volném čase zná použití předložek on, at, in při určování času umí použít základní slovní zásobu okruhu byt, město umí používat ve větě modální slovesa moci, muset umí vytvořit vazbu There is/are, umí si vyžádat jednoduchou informaci, vyjádřit souhlas i nesouhlas odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu textu popíše svůj pokoj a konverzuje na dané téma sestaví jednoduché (ústní a písemné) sdělení o svém domově stručně reprodukuje obsah zjištěného textu sestaví jednoduché (ústní a písemné) sdělení v TIME time, telling the time times, activities and days present simple prepositions of time (on,at,in), daily routine, free time activities, song Free time personal information, survey of daily routine and free time activities, intonation wh questions pronunciation e, ou, u weak forms PLACE the house rooms, furniture places and buildings in a town labelling a map, ordering in restaurant can, must, let sasking and answering ability there is, there are revision preposition of place pronunciation h, a, o, š, č song, PEOPLE describing people physical description drawing people, desribing a horro family housework, clothes, buying clothes in a shop, shop dialogues present continuous,present simple versus present cotinuous čase přítomném prostém průběhovém přiměřeného rozsahu sestaví jednoduché sdělení o své osobě, rodině správně tvoří jednoduché věty týkající se zdravého životního stylu HV: hudební nástroje, zpěv TV: druhy sportů, pravidle některého sportu ( basketbal, baseball, americký fotbal) zdravá škola: základní hygienické návyky, zdravé vztahy v rodině, režim dne, pravidelná strava protidrogová prevence: smysluplné využití volného času Mediální výchova - osvojení základních pravidel veřejné komunikace ČJ: popis místa vlastivěda: město zdravá škola: zdravá strava HV: zpěv ČJ: popis osoby vlastivěda: péče o domácnost VV: projekt Multikulturní výchova - význam užívaní cizího jazyka jako nástroje dorozumívaní a celoživotního vzdělání smysluplnost výuky mezilidské vztahy mezi žáky navzájem

5 Český jazyk a literatura 1. ročník Výstupy ŠVP Učivo Přesahy a metody žák rozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh dokáže jednoduše vyjádřit své pocity, zážitky a potřeby vyjadřuje se v závislosti na komunikační situaci (představení, oslovení, omluva, prosba atd.) plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova Základní pokyny Rozhovor Základy techniky mluveného projevu Vypravování pohádky a příběhu Rozšiřování slovní zásoby poslechem, besedami a jazykovými hrami Reprodukce slyšeného textu a vlastních zážitků Formy společenského styku (představení, oslovení, omluva, prosba atd.) Čtení Jazyková, sluchová a zraková příprava Písmena a hlásky Analýza a syntéza slabiky Otevřené slabiky, zavřené slabiky a slova z nich složená Slova s dvojhláskou au, ou, eu, se dvěma souhláskami uprostřed, se dvěma souhláskami na začátku Složitější víceslabičná slova Správná intonace, přízvuk Zvyšování plynulosti čtení Prv Škola, Rozmanitost přírody, Lidé kolem nás M orientace na stránce, v učebnici, řádek, sloupec, nahoře, dole VV ilustrace, kresba HV slovní a hudební rytmus, dýchání, práce s hlasem TV správné držení těla (židle, míče) - pohoda sociálního prostředí, smysluplnost výuky Naše třída - vytváření přátelského kolektivu - zdravé komunikační prostředí Mediální výchova Den Země TV - relaxační cvičení, sezení na míčích VV - výtvarný doprovod k literárním pečlivě vyslovuje a pod vedením učitele Čtení s porozuměním textům opravuje svou nesprávnou výslovnost Znalost orientačních prvků v textu Pč modelování, práce s papírem zvládá celou abecedu mimo písmene x, Jazyky jiných národů a menšin HV - rytmizace, melodizace q, w orientuje se v jednoduchém textu seznamuje se s dětskou knihou a časopisem zvládá základní hygienické návyky spojené s psaním píše správně tvary písmen a číslic, Písemný projev Cviky pro uvolnění ruky k psaní Základní hygienické návyky Psaní jednotlivých prvků písmen a číslic Poznávání, psaní a osvojování písmen, slabik a slov Psaní věty Opis, přepis, diktát jednoduchých textů, hlasová hygiena Multikulturní výchova Výchova demokratického občana Prv - správné tvary písmen, zdravé sezení - pohoda věcného prostředí M - zápisy slovních úloh

6 správně spojuje písmena a slabiky a kontroluje vlastní písemný projev slova se slabikotvorným r, l čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku rozliší vyjadřování v próze a ve verších, odliší pohádku rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, slabiky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky, písmena malé a velké abecedy užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary Vytváření základu rukopisu čitelnost, úhlednost a celková úprava písemného projevu Literární výchova Reprodukce říkadel a pohádek Vyprávění pohádek Poslech literárních textů, dramatizace Hry s rýmem, rytmem a intonací Hádanky a slovní hříčky Beseda o knize, televizním programu, filmu pro děti Návštěva divadelního představení Lidové zvyky a tradice v literatuře s přihlédnutím na region Výtvarný doprovod k literárním textům Dětské knihy, noviny a časopisy, ilustrace a ilustrátoři Jazyková výchova Písmeno, hláska Analýza a syntéza slabiky Hláska, slabika, slovo, věta Psaní věty Využívání psaní velkých písmen v textu Slova se slabikami di, ti, ni, dy, ty, ny Slova se slabikami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě Tv - relaxační cvičení, vyjadřování textu pohybem Den Země VV, Pč, Prv, HV - možnost výběru, přiměřenost HV - rytmus řeči, rytmická cvičení spojená s hrou na tělo Projekt Naše obec Návštěva divadla Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - aktivní pohyb zdravé učení Den zdraví - pozvánka, plakát

7 Český jazyk 2. ročník Výstupy ŠVP Učivo Přesahy a metody žák Komunikační a slohová výchova respektuje základní formy společenského styku a základní komunikační Základní formy společenského stykupravidla rozhovoru oslovení, pozdrav, poděkování, napíše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení, na základě vlastních zážitků vytvoří krátký mluvený projev blahopřání Jednoduchý popis zvládne vyjadřování v běžných komunikačních situacích, účinně a kultivovaně se dorozumívá ve škole i mimo ni Popis zvířat Děj - vypravování různých příhod, líčení porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti humorných i smutných situací umí pojmenovat známé předměty a zná jejich vlastnosti Čtení v krátkých mluvených projevech správně dýchá a dodržuje správné tempo řeči Plynulé čtení jednoduchých vět Užívání správného slovního přízvuku umí sdělit jednoduchý zážitek, zvládá jednoduchou úpravu textu Uplatnění přirozené intonace plynule čte s porozuměním texty přiměřeného obsahu a náročnosti Hlasité a tiché čtení s porozuměním porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti Písemný projev pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost Nácvik psaní velkých tiskacích písmen pro zvládá základní hygienické návyky spojené s psaním výuku geometrie píše písmena a číslice podle normy psaní v přirozené velikosti a liniatuře a dodržuje sklon písma Psaní psacích písmen podle tvarových skupin s důrazem na štíhlost písmen, správně spojuje písmena i slabiky dodržování stejnoměrné výšky a dodržuje požadavky na čitelnost a úhlednost rozestupy písmen ve slovech zachovává rozestup písma Procvičování spojení písmen o, v, b kontroluje vlastní písemný projev s ostatními písmeny správně užívá velká písmena v jednoslovných vlastních jménech a ve větě a diakritická znaménka Spojování písmen vratným tahem Umisťování diakritických znamének napíše věcně i formálně správně adresu, přání Dodržování jednotlivých tvarů písma zná pravidla pro vytváření jednoduchých psaných textů a využívá je v praxi Psaní adres a dopisů, nadpis, odstavec seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a převypráví podle nich jednoduchý příběh Literární výchova Práce s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností rozliší vyjadřování v próze a ve verších, odliší pohádku od jiné prózy - poslech četby poezie a prózy - spojování obsahu textu s ilustrací volí vhodné verbální i neverbální prostředky řeči v běžných školních i - vyprávění pohádek a povídek o dětech Prv - soužití lidí, mezilidské vztahy, komunikace, lidská setkání - pohoda sociálního prostředí, smysluplnost výuky - vytvoření přátelského kolektivu Pč - popis pracovního postupu - zdravé komunikační prostředí Prv - rozmanitost přírody a její ochrana, domácí zvířata - škola jako demokratické společenství, možnost výběru, přiměřenost TV - cvičení v přírodě - motivující hodnocení VV, Pč, Prv, HV M - geometrie- označování bodů velkými písmeny Prv, ČJ - správné tvary písmen - pohoda věcného prostředí Náš region - názvy okolních obcí, měst, hor a řek - pohoda sociálního prostředí, VV, Pč, Prv, HV Multikulturní výchova pohádky z cizích zemí - možnost výběru, přiměřenost Návštěva divadla Projekt Náš region VV - návštěva galerie Místo, kde žijeme - škola, domov,

8 mimoškolních situacích užívá s porozuměním základní literární pojmy zná různé druhy divadel a galerií rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky odlišuje české věty od cizích jazyků spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy se vyjadřuje ústně i písemně v kratších souvislých projevech a dodržuje při tom pořádek slov ve větě dodržuje sled vět v řeči mluvené i psané rozliší v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření zvolí vhodné jazykové prostředky píše správně velká písmena na začátku věty rozlišuje nadřazenost a podřazenost slov, porovnává významy slov, hledá a poznává slova příbuzná rozlišuje hlásky, píše y po tvrdých a i po měkkých souhláskách, orientuje se v rozdělení hlásek dělí jednoduchá slova na hlásky i slabiky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky píše správně dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě mimo morfologický šev používá spojky v souvětí i ve větě a spojuje věty do jednodušší souvětí vyslovuje a píše správně souhlásky na konci a uvnitř slova (spodoba znělosti) porovnává a třídí slova podle zobecnělého významu (poznává podstatná jména, slovesa, předložky a spojky) rozlišuje obecná a vlastní jména a napíše je gramaticky správně píše správně velká písmena v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování - přednes básní - řešení hádanek a slovních hříček - dramatizace pohádky nebo povídky - povídání nad literárním textem nebo knihou Seznámení se základy literatury - poezie: báseň, verš, rým, rytmus, přízvuk - próza: vyprávění, vypravěč, příběh, děj - divadlo: jeviště, herec, divák, loutky - výtvarný doprovod: ilustrace, ilustrátor Jazyková výchova Čeština - abeceda a písmo Věta a souvětí Věta - jednotka jazykového projevu Pořádek vět Druhy vět podle postoje mluvčího ke skutečnosti Věta, slovo Slovo, slabika, hláska, písmeno, rozdělení hlásek Význam slabik, slabikotvorné r, l, samohlásky Tvrdé a měkké souhlásky, dvojhlásky Spojení 2 a více vět, spojky a jejich funkce Souhlásky znělé, neznělé Slovní druhy- podstatná jména, slovesa, předložky Vlastní jména obec, vlast Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Prv - živá příroda - popis - navázání kontaktu s druhými - zdravé sociální prostředí - škola jako demokratické společenství ŠPZ - škola- vzdělávací středisko obce Pč - práce s papírem - motivující sebehodnocení Multikulturní výchova Mediální výchova VV - pozorování různých užitkových předmětů (láhev, konev aj.) Prv - rozmanitost přírody a její ochrana - životní prostředí - stromy, zvířata, rostliny, člověk

9 Český jazyk 3. ročník Výstupy ŠVP Učivo Přesahy a metody žák ovládá pravidla pro vytváření psaných textů podle komunikačního záměru a využívá je v praxi se umí souvisle vyjadřovat a dokáže vypravovat dle názorných pomůcek (obrázků) a svých zážitků ovládá kultivovaný ústní i písemný projev, ovládá základní jazykové prostředky pro dorozumívání zvládá vyjadřování v běžných komunikačních situacích a umí klást otázky respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru umí popisovat jednoduché činnosti a jednoduché předměty podle obrázku i skutečnosti zvládá pravidla pro vytváření textu popisu a dokáže popisovat výstižně jednoduché činnosti umí posuzovat vhodnost a působivost stylistických prostředků v uměleckém textu užívá vhodná slova, vhodné jazykové prostředky umí užívat rozmanitá slovesa (synonyma) při popisu pracovního postupu Komunikační a slohová výchova Vypravování, osnova textu Společenský jazyk a jeho formy, otázky a odpovědi, souvislý jazykový projev Popis pracovního postupu podle obrázku a reprodukce textu Jazykové prostředky Členění jazykového projevu Souvislý jazykový projev Stylizace a kompozice Čtení Plynulé čtení souvětí a vět, členění textu, větný přízvuk Čtení praktické, osvojování si a rozvíjení čtenářských schopností Hlasité čtení, předčítání, zážitkové čtení a naslouchání, čtení prožitkové, utváření a rozvíjení trvalého zájmu o četbu Četba uměleckých, populárních a naukových ovládá pravidla pro vytváření psaných textů a základní textů s důrazem na upevňování čtenářských normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou podobu textu využívá intonaci, přízvuk, pauzy, tempo a mimiku volí vhodné verbální a nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích, na základě vlastních zážitků vytváří krátký mluvený projev odlišuje v textu podstatné a okrajové, posoudí úplnost a neúplnost sdělení čte plynule a s porozuměním texty přiměřené dovedností a návyků (zážitkové čtení a naslouchání, čtení prožitkové a věcné) Písemný projev Upevňování správných tvarů písmen a číslic v souladu s normou psaní Odstraňování individuálních nedostatků v kvalitativních i kvantitativních znacích písma Automatizace psacího pohybu, dodržování hygienických návyků správného psaní Kontrola vlastního projevu a úpravy Prv - lidé kolem nás (seznámení se spolužáky) Pč - blahopřání - sebekontrola, správné sebehodnocení Mediální výchova Pć - návody k použití, výroba ozdob Prv - mezilidské vztahy- jak pomáháme doma, popis nástrojů a jejich použití VV - výtvarné umění a životní prostředí - vytváření pocitu bezpečí (Projekt: Moje rodina) - vztahy mezi učitelem, žákem a rodičem Projekt Den zdraví, Den Země VV - výtvarné vyjádření skutečnosti, barvité líčení Prv - zápisky v sešitě, referát, samostudium M - slovní úlohy Prv - předčítání, čtení s porozuměním HV - melodie hlasu, zhudebněný text - vztahy se spolužáky Projekt Moje třída Prv - samostudium M - číslice, zápis slovních úloh - zdravé učení Prv - hygiena TV - uvolňovací cviky - sebekontrola, sebehodnocení Osobnostní a sociální výchova

10 náročnosti, v mluveném projevu používá náležitou intonaci a přízvuk, pauzy a tempo čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku s náležitou intonací, přízvukem a pauzami se orientuje ve struktuře textu vnímá slyšené nebo čtené texty jako zdroje estetických zážitků, informací a prožitků umí psát podle normy psaní píše čitelně, úhledně, přiměřeně hbitě, správně spojuje písmena a slabiky má zautomatizován správný a přiměřeně rychlý pohyb při psaní, má zafixovány správné hygienické návyky kontroluje vlastní písemný projev a jeho úpravu umí se vyjádřit v jednoduchých formách psaného projevu osvojí si pravidla pro vytváření psaných textů rozvíjí svůj kultivovaný projev, využívá literární text jako zdroj informací a prožitků, tvořivě pracuje s textem a interpretuje jej, při jednoduché analýze textu využívá elementární literární pojmy odliší pohádku od ostatních vyprávění umí besedovat o knihách, umí vyjádřit svůj postoj ke knize, kterou zná, volně reprodukuje text, rozumí různým druhům psaných jazykových projevů, pozná záměr autora, hlavní myšlenku dokáže odlišit text věcný od uměleckého, umí vyjádřit své pocity z přečteného, a to nejen slovně, ale i výtvarně, získává estetické zážitky z přečteného umí vyjádřit své pocity, podstatu a smysl příběhu rozvíjí svůj zájem o divadlo přednáší zpaměti texty přiměřené svému věku rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky Celková úprava písemného projevu v sešitě Římské číslice- jejich čtení a psaní Osobitý rukopis- plynulý, rychlý, úhledný projev Vyplňování poštovních formulářů, podacího lístku, poštovní poukázky, telegramu Dopis Literární výchova Vyprávění pohádky, povídky nebo pověsti Dramatizace Literární pojmy próza (pověst, postava, děj, prostředí) a poezie (přirovnání, zosobnění, rým, rytmus) Beseda nad knihou Výtvarný doprovod Podstata příběhu a jeho smysl Charakteristika literární postavy Divadlo, dějství, jednání Přednes básně nebo úryvku prózy Jazyková výchova Nauka o slově Slovo a skutečnost (slova významem nadřazená a podřazená) Významové okruhy (slova protikladná, souznačná, příbuzná) Druhy slov Hláskosloví, spisovná výslovnost Slovní přízvuk, slova bezpřízvučná Stavba slova (kořen, předpona, přípona, slova příbuzná) Vyjmenovaná slova a slova příbuzná- psaní i/y po obojetných souhláskách uvnitř slova Ohebné a neohebné slovní druhy Podstatná jména Slovesa Prv - letopočty - přiměřenost možnostem žáka VV - užití práce dekorativní Návštěva muzea- projekt Region Prv - regionální pověsti, Staré pověsti české Skupinová výuka Výchova demokratického občana HV - texty písní, zhudebněný text Osobnostní a sociální výchova - vytváření pocitu bezpečí Projekt Naše obec- výuka v knihovně Prv - literatura o zvířatech, rostlinách - literatura věcná Prv - poznáváme region, kulturní střediska, divadla Vv - výtvarné vyjádření skutečnosti Návštěva divadelního představení - sebehodnocení, sebekritika VV - barvy- slova protikladná Prv - Lidé kolem nás - protikladná, souznačná Prv - názvy obcí, měst, řek, hor Projekt Naše obec HV - vytleskávání slabik, rytmus Projekt Náš region Práce na PC VV - obrázky vyjmenovaných slov Prv - místní názvy a zvířata ve vyjmenovaných slovech - aktivní pohyb a rozvíjení sebehodnocení Projekt Má třída- vztah se spolužáky Skupinová práce s encyklopediemi

11 porovnává významy slov, hledá a poznává slova příbuzná třídí plnovýznamová slova podle jejich zobecnělého významu pozná a rozliší slovní druhy odůvodní a napíše správně dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě mimo morfologický jev umí spisovně vyslovovat rozlišuje slabiky a hlásky a jejich druhy v mluveném projevu používá podle komunikačního záměru náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo dovede poznat slova bezpřízvučná a správně čte různé předložky spolu s podstatným jménem či následujícím slovem v mluveném projevu používá podle komunikačního záměru náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo odůvodní a správně napíše i/y po tvrdých, měkkých a obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech a slovech s nimi příbuzných dovede rozlišovat zvukovou a grafickou podobu slova porovná významy slov a najde a pozná slova příbuzná ovládá skloňování podstatných jmen, rozliší číslo, rod i pády podstatných jmen a umí s těmito mluvnickými kategoriemi pracovat rozliší slova ohebná a neohebná a u sloves určí osobu, číslo a čas ovládá časování sloves v čase v minulém, přítomném i budoucím a umí je používat ve větách rozpoznává jednoduché případy manipulativní komunikace rozlišuje jednotlivé slovní druhy na základě jejich charakteristiky a podle zobecnělého významu odůvodní a správně napíše velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen Ostatní slovní druhy Vlastní jména(osob, zvířat, věcí- hor, řek, měst, vesnic, států, národů) Věta a souvětí Stavba věty jednoduché Skladební dvojice M - číslo jednotné a množné Prv - neživá příroda- rod gramatický a skutečný Projekt Den jódu, Den mléka Pć - popis práce v různých časech HV - písně- slovesný čas TV - infinitiv- povely - zdravé učení M - číslovky Prv - užití příslovcí VV - příd. Jména - barvy DV - užívání zájmen, citoslovcí Vycházka, výuka v terénu Prv - práce s mapou, s atlasem Vesmír a Sluneční soustava - spoluúčast a spolupráce mezi žáky M - počet vět Prv - práce s textem v učebnici Projekt Den zdraví - přiměřenost učiva k možnostem žáka M - řešení a vytváření slovních úloh

12 uvědoměle vyhledává jednoslovná vlastní jména a správně je napíše rozliší větu jednoduchou od souvětí a umí určit počet vět v souvětí dovede vytvářet věty jednoduché, spojuje je do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a spojovacími výrazy poznává skladební dvojice, rozumí přiměřeně složitému sdělení, pamatuje si jeho smysl Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace

13 Český jazyk 4. ročník Výstupy ŠVP Učivo Přesahy a metody žák pomocí otázek nebo porovnáváním odlišuje fakta od názorů a hodnocení zná různé druhy popisu a umí je prakticky použít sestaví osnovu vyprávění, na jejím základě sestaví krátký projev s dodržením časové posloupnosti v mluveném projevu používá podle komunikačního záměru náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo sestaví osnovu s dodržením formy útvaru, člení text na odstavce píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry, vede správně telefonický rozhovor sestaví text telegramu, výstižně a stručně telefonuje zná různé druhy dopisů a napíše dopis s vhodným oslovením a správnou adresou využívá při vypravování plnovýznamová slovesa a vhodné spojky se vyjadřuje v jednoduchých souvětích Komunikační a slohová výchova Popis - procvičování různých druhů popisů - písemný projev, uspořádání textu Vypravování - dodržování následnosti dějových složek - výchova k empatii - zvukové prostředky souvislého projevu Osnova, nadpis, členění textu na odstavce Telegram, telefonát Adresa, dopis Stylizace a kompozic Čtení Zážitkové čtení a naslouchání Nácvik správného a plynulého čtení uměleckých a populárně naučných textů Čtení praktické: Uvědomělé, pozorné, soustředěné, aktivní a dostatečně rychlé čtení hlasité i tiché,znalost rozumí přiměřeně složitému sdělení, zapamatuje si jeho orientačních prvků v textu smysl a podstatná fakta reprodukuje reprodukuje dojmy ze své četby, divadelního nebo filmového představení využívá poznatků z četby v dalších školních činnostech čte plynule a správně v mluveném projevu používá dle komunikačního záměru náležité intonace, přízvuku, pauzy a tempa čte přiměřeně náročné texty s porozuměním potichu i nahlas, pamatuje si podstatná fakta Čtení prožitkové: Přednes vhodných literárních textů, recitace Naslouchání:praktické, věcné, pozorné, soustředěné Písemný projev Kultura písemného vyjadřování Zápisy do sešitů, poznámky Výpisy údajů z encyklopedií a slovníků Formální úprava dopisu (úhlednost, čitelnost) Projekt: Má třída Př - popis rostlin a hub, využití encyklopedií Vl - ochrana přírody Náš region - vztahy mezi spolužáky a pohoda věcného prostředí Vycházka - výuka v terénu - dramatizace textu, hry na rozvíjení slovní zásoby, tvoření textu ve skupině Projekt: Můj domov Vl - stručné vypravování - vytváření pocitu bezpečí - komunikativní dovednosti Naše rodina - vztahy v rodině Skupinová výuka Prožitkové učení - projektová výuka - otevřené partnerství - zdravé učení a seberealizace Mediální výchova Př - encyklopedie, slovníky Vl - čtení textu, kultura projevu Multikulturní výchova Vl - život v regionu, spisovatelé a ilustrátoři Individuální, skupinová a frontální výuka Př, Vl - porozumění literárním textům M - porozumění slovním úlohám

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 2. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Porovnává významy slov, zvláště slova stejného a podobného významu a slova vícevýznamová

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Zážitkové čtení a naslouchání klíčová slova vyhledávací čtení aktivní naslouchání se záznamem slyšeného Žák při hlasitém čtení vhodně využívá

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti správné čtení slabik, slov a krátkých vět hlasité čtení, ZÁŘÍ / 3 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5.

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5. Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA rozliší větu jednoduchou a souvětí ví, co znamená věta, slovo rozlišuje slova nespisovná a nahradí je spisovnými zná pravidla pro psaní

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA ++RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými.

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými. Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení praktické čtení pozorné, plynulé čtení vět a souvětí přednes básní vypravování dramatizace četba uměleckých a naučných textů Žák získává

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ŠKOLNÍ ROK: 2014/ 2015 ROČNÍK: 3. TŘÍDNÍ UČITELKA: Hana Matochová

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 5. ročník Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Český jazyk pro 4. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 5.

Více

Jazyková výchova Párové souhlásky. Opakování párových souhlásek na konci slov. Párové souhlásky uvnitř slov. Abeceda ČaJs. Slovo

Jazyková výchova Párové souhlásky. Opakování párových souhlásek na konci slov. Párové souhlásky uvnitř slov. Abeceda ČaJs. Slovo A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 3. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Prvouka - 1. ročník MÍSTO, KDE ŽIJEME Škola Vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí - prostředí školy, činnosti ve škole,

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA září - červen Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA říjen září Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Sluchové rozlišení hlásek

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Aktualizace

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice základní pravidla rozhovoru 3. ZÁŘÍ / 32 OSV9 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 5. Mezilidské vztahy, komunikace

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 5. Mezilidské vztahy, komunikace Mezilidské vztahy, komunikace ZÁŘÍ Práva a povinnosti žáků školní řád, BOZ 13. vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření do učebních osnov vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ukázka byla zpracována s využitím

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý ČASOVÉ OBDOBÍ Září Říjen KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Umí vyznačit ve slově kořen, předponu, příponu, koncovku Umí vytvořit tvar slova a slovo příbuzné Umí odvodit slova pomocí přípony

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé Uvědomělé hlasité čtení - dodržování správné techniky čtení Tiché čtení - schopnost reprodukce

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

Člověk a jeho svět Prvouka Navázání na dosažené kompetence

Člověk a jeho svět Prvouka Navázání na dosažené kompetence Hlavní kompetence Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová témata obor zvlád. téma ročník MÍSTO KDE ŽIJEME KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ IX-VI. Obec, místní

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov. VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov. VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na Prvouka - 1. ročník Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na škola a škola - výchova dem. určené místo a rozliší možná osobní bezpečí občana v rámci

Více

1. Jazyk a jazyková komunikace

1. Jazyk a jazyková komunikace 1. Jazyk a jazyková komunikace 1.1 Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Český jazyk a literatura je rozdělen

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova plynule

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Marta Klimecká Týdenní dotace hodin: 3 hodiny Ročník: třetí

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Marta Klimecká Týdenní dotace hodin: 3 hodiny Ročník: třetí ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků, jejich přednostem a nedostatkům vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 4. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

Aktivizace poznatků z 1. ročníku. Psací písmo opis, přepis. Věta, slovo, slabika. Pravopis věty. Jazyková výchova Věta. Věta, pořádek slov ve větě

Aktivizace poznatků z 1. ročníku. Psací písmo opis, přepis. Věta, slovo, slabika. Pravopis věty. Jazyková výchova Věta. Věta, pořádek slov ve větě A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 3. Časová dotace: 3 hodiny týdně Místo, kde žijeme Domov prostředí domova orientace v místě bydliště adresa Žák vyznačí v plánu místo svého bydliště a školy. Pamatuje si adresu svého bydliště a

Více

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září 1. 30. 9. 1. 5. 28. 9. státní svátek KONKRÉTNÍ VÝSTUPY respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru volí vhodné verbální a nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II..

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II.. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Orientuje se v okolí školy Orientuje se v budově školy Bezpečně

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Český jazyk v 5. ročníku

Český jazyk v 5. ročníku Český jazyk v 5. ročníku září Jazyková Při hlasitém čtení vhodně využívá modulace souvislé řeči a různá zabarvení hlasu. Po tichém čtení samostatně reprodukuje text. Odliší podstatné a okrajové informace,

Více

Český jazyk ve 4. ročníku

Český jazyk ve 4. ročníku Český jazyk ve 4. ročníku září Jazyková Čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas. učebnice strana 3 7 Procvičuje praktické naslouchání při komunikaci s další osobou. pracovní sešit strana

Více

Člověk a jeho svět. Prvouka. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 1. 3.

Člověk a jeho svět. Prvouka. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 1. 3. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Prvouka 1. 3. ročník 2 hodiny týdně třídy, příroda, obec učivo je rozděleno do pěti tematických

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název předmětu: Český jazyk Časová dotace: 40 vyučovacích hodin (35 povinných a 5 disponibilních) Ročník: 1. Časová dotace: 9 hodin týdně Komunikační a slohová

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA září Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová. Žák dokáže rozlišit mluvnické kategorie podstatných jmen (pád, číslo, rod), rozliší větu jednoduchou

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) Český jazyk a literatura - 6. ročník Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) jazykovými příručkami Odliší spisovný a nespisovný jazykový projev Rozpozná nejdůležitější

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák podává stručně a jasně informaci Výstižně a jasně vede telefonní rozhovor, zanechává vzkaz na záznamníku Napíše dopis s vhodným oslovením a správnou adresou Žák píše správně jednoduché komunikační

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník Čtení 1 pro prvňáčky, Fortuna, Miroslava Čížková Čtení 2 pro prvňáčky, Fortuna, Miroslava Čížková Cviky pro

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova Čtení čte

Více

Předmět:: Člověk a jeho svět

Předmět:: Člověk a jeho svět Člověk a jeho zdraví 42. uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události; vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí

Více

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

Přehled očekávaných výstupů

Přehled očekávaných výstupů školní vzdělávací program Škola pro život ZV Základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE

Více

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura 5. Učební osnovy 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Obor: Předmět: Charakteristika předmětu český jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor se realizuje v předmětu

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy

ŠVP Školní očekávané výstupy KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Opakování

Více

Předmět:: Český jazyk

Předmět:: Český jazyk 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice 8. zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním 22. rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

Přírodověda - 4. ročník

Přírodověda - 4. ročník Přírodověda - 4. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy zjišťuje propojenost prvků přírody nachází souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka prakticky třídí organismy do skupin s využitím

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby MÍSTO, KDE ŽIJEME

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby MÍSTO, KDE ŽIJEME Předmět: PRVOUKA Ročník: 1. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby MÍSTO, KDE ŽIJEME Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Vyznačí

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Měcholupy 1.

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT PŘÍRODOVĚDA Mgr. Vovčičková

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT PŘÍRODOVĚDA Mgr. Vovčičková CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT PŘÍRODOVĚDA Mgr. Vovčičková Vyučovací předmět Přírodověda je součástí vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět na 1. stupni

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MERIDIAN INTERNATIONAL SCHOOL V PRAZE VZDĚLÁVACÍ OBOR: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. STUPEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MERIDIAN INTERNATIONAL SCHOOL V PRAZE VZDĚLÁVACÍ OBOR: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. STUPEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MERIDIAN INTERNATIONAL SCHOOL V PRAZE VZDĚLÁVACÍ OBOR: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. STUPEŇ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. ROČNÍK Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Průřezová témata

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 1 Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální

Více

Učební osnovy - Člověk a jeho svět (pro žáky s LMP)

Učební osnovy - Člověk a jeho svět (pro žáky s LMP) Učební osnovy - Člověk a jeho svět (pro žáky s LMP) PŘEDMĚT: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Ročník: 1. Výstup Učivo Související PT místo, kde žijeme 1. Zvládá orientaci v okolí svého bydliště a v okolí domov - prostředí

Více

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Místo, kde žijeme Domov bydliště a jeho okolí, orientace v nejbližším okolí bydliště Zná svou adresu a telefonní číslo, kontakt na rodiče, chrání osobní údaje před cizími lidmi, bezpečně se orientuje v

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace OSV sebepoznání a sebepojetí (sebekontrola při výslovnosti)

Více

MÍSTO, KDE ŽIJEME. Domov domov, bydlení, bydliště /adresa/, telefonní číslo, orientace v okolí bydliště

MÍSTO, KDE ŽIJEME. Domov domov, bydlení, bydliště /adresa/, telefonní číslo, orientace v okolí bydliště A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vzdělávací předmět: Prvouka 4 Ročník: 3. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence k učení vyhledává a třídí

Více

Základní škola Paskov, Kirilovova 330 Školní vzdělávací program 1.stupeň Člověk a jeho svět Prvouka

Základní škola Paskov, Kirilovova 330 Školní vzdělávací program 1.stupeň Člověk a jeho svět Prvouka Základní škola Paskov, Kirilovova 330 Člověk a jeho svět Prvouka Charakteristika Časová dotace: 1.ročník-2 vyuč. hodina, 2. ročník - 2, 3. ročník 2 Celková dotace hodin: 6 vyučovací hodiny Okruhy : Místo,

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - pozdraví a představí se - rozliší a označí základní barvy - pojmenuje členy rodiny - uvede základní části domu - pojmenuje základní školní pomůcky - pojmenuje některé oblíbené sporty - popíše

Více