PŘÍLOHA ŠVP ZV. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍLOHA ŠVP ZV. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362"

Transkript

1 PŘÍLOHA ŠVP ZV Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním pstižením ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362

2 Nevyšlapanu cestu

3 Obsah: A. Charakteristika ŠVP ZV 1. Charakteristika základníh vzdělávání Základní vzdělávání, kterým se dsahuje stupně základní vzdělání, se realizuje brem vzdělání základní škla. Žáci, kteří z důvdu snížené úrvně rzumvých schpnstí nemhu zvládat pžadavky bsažené v ŠVP ZV, se vzdělávají pdle tét přílhy (ŠVP ZV LMR). Základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním pstižením se realizuje v základní škle a je spjen s pvinnstí šklní dcházky p dbu devíti šklních let, nejvýše však d knce šklníh rku, v němž žák dsáhne sedmnáctéh rku věku. Začátek pvinné šklní dcházky lze dlžit nejdéle d zahájení šklníh rku, v němž dítě dvrší smý rk věku. O dkladu šklní dcházky rzhduje ředitel škly na základě písemné žádsti záknnéh zástupce žáka, která musí být dlžena dpručujícím psuzením příslušnéh šklskéh pradenskéh zařízení a dbrnéh lékaře. Uknčení základníh vzdělávání žáků se zdravtním pstižením se řídí 55 zákna č. 561/2004 Sb. 2. Organizace základníh vzdělávání Základní vzdělávání v základní škle má devět rčníků a člení se na 1. stupeň (1. 5. rčník) a 2. stupeň (6. 9. rčník). Základní vzdělávání pr žáky se zdravtním pstižením, kteří se vzdělávají ve třídách neb šklách s upraveným vzdělávacím prgramem, může s předchzím suhlasem MŠMT trvat deset rčníků (1. stupeň rčník, 2. stupeň rčník). O převedení žáka d vzdělávacíh prgramu základníh vzdělávání pr žáky se zdravtním pstižením neb vzdělávacíh prgramu základní škly speciální rzhduje ředitel škly na základě písemnéh dpručení dbrnéh lékaře a šklskéh pradenskéh zařízení, puze s předchzím písemným suhlasem záknnéh zástupce žáka. Ředitel škly je pvinen infrmvat záknnéh zástupce žáka rzdílech ve vzdělávacích prgramech. Zařazení žáka se zdravtním pstižením d některé frmy speciálníh vzdělávání může předcházet diagnstický pbyt tht žáka ve škle, d níž má být zařazen, a t v délce 2 až 6 měsíců. 3. Hdncení výsledků vzdělávání Hdncení výsledků vzdělávání žáka je na vysvědčení vyjádřen klasifikačním stupněm, slvním hdncením neb kmbinací bu způsbů. O způsbu hdncení rzhduje ředitel škly se suhlasem šklské rady. Předměty speciálně pedaggické péče vznikající na úrvni ŠVP se hdntí puze slvně.

4 4. Pjetí a cíle základníh vzdělávání žáků s lehkým mentálním pstižením Základní vzdělávání navazuje na výchvu v rdině a na předšklní vzdělávání. Je jedinu etapu vzdělávání, kteru pvinně abslvuje celá ppulace žáků ve dvu bsahvě, rganizačně a didakticky navazujících stupních (1. a 2. stupeň). Dítě s lehkým mentálním pstižením dsahuje šklní zralsti v pzdějším věku než je tmu u statní ppulace. Tét skutečnsti je přizpůsben i základní vzdělávání na 1. stupni, především v 1. bdbí (1. 3. rčník). U převážné většiny dětí s lehkým mentálním pstižením je patrné pždění z hlediska sciálníh, psychickéh a fyzickéh vývje. Přechd z rdinné péče neb předšklníh vzdělávání musí být prt pzvlný a pstupný. Ke každému žákvi je třeba přistupvat individuálně s hledem na rzdílnst rzumvých schpnstí žáků, schpnsti učení a pracvních výsledků, je nutné respektvat jeh mžnsti a pzitivně hdntit každý pkrk v rzvji jeh sbnsti. V tmt bdbí je tedy hlavním úklem adaptace žáků na nvé prstředí, nvý styl práce, na upevňvání základních hygienických návyků a vytváření sciálních návyků. Základní vzdělávání na 2. stupni je zaměřen na získávání vědmstí, rzvíjení dvednstí a návyků, které žáci mhu využít ke zvýšení kvality sbníh živta včetně prfesníh uplatnění. Z tht důvdu je ve vzdělávacím prcesu žáků s lehkým mentálním pstižením kladen velký důraz na rzvíjení sciálních a kmunikačních schpnstí a na vytváření praktických dvednstí. Šklní vzdělávací prgram je kncipván tak, aby žáci v různém pásmu lehkéh mentálníh pstižení mhli za pdpry speciálně vzdělávacích metd a díky vyváženému půsbení na jejich rzvj v blasti kgnitivní, sciální, emcinální i vlní dsáhnut c nejvyšší mžné úrvně sbnstních kvalit. Pr vzdělávání žáků s lehku mentální retardací je třeba vytvřit ptimální pdmínky, které vyžadují především přátelsku atmsféru a takvé pracvní klima, aby žáci šklu rádi navštěvvali, nebáli se případných neúspěchů a v rámci svých mžnstí dsáhli základníh vzdělání. Ve vzdělávání žáků s lehkým mentálním pstižením je mžné a žáducí naplňvat stejné cíle, které jsu uvedeny v ŠVP ZV, ale za pdmínek uplatňvání přístupů, metd a frem, dpvídajících vývjvým a sbnstním zvláštnstem žáků: Umžnit žákům svjit si strategii učení a mtivvat je pr celživtní učení Učení je základní pdmínku psychickéh vývje žáků. Pznávací prcesy žáků bývají rzvinuty na úrvni knkrétních perací, je třeba naučit žáky ustálenému pstupu při svjvání učiva, dbát na jeh ddržvání, častým pakváním upevňvat získané pznatky i dvednsti a frmu ceňvání sebemenších úspěchů žáky mtivvat a přiměřeným způsbem jim prezentvat význam vzdělávání. Pdněcvat žáky k tvřivému myšlení, lgickému uvažvání a k řešení prblémů U žáků převažuje myšlení názrné a knkrétní, lgické uvažvání je úzce spjaté s realitu, překrčení rámce knkrétní situace čast nebývá mžné. Úrveň rzumvých schpnstí ve slžce vědmstní je důležité u žáků sustavně systematicky rzvíjet a vytvářet dstatek příležitstí k získávání nvých zkušenstí a pznatků. Vést žáky k všestranné a účinné kmunikaci Dvednst kmunikvat je jedním ze základních faktrů vlivňujících úspěšnst prcesu sciální integrace žáků. K získávání kmunikačních dvednstí je třeba důsledně využívat veškerých mžnstí daných vzdělávacím bsahem, metdami a frmami výuky pdprujícími rzvj sciálních vztahů ve třídě i sbních zkušenstí a pznatků žáků. Rzvíjet u žáků schpnst splupracvat a respektvat práci a úspěchy vlastní i druhých Předpkladem dsahvání cíle jsu vstřícné způsby kmunikace, schpnst przumění chvání a činnstem druhých, psuzení adekvátnsti vlastníh chvání a jednání, chápání přínsu splupráce a jejích pdmínek. Je nezbytné vytvářet dstatek prstru k týmvé práci žáků, umžnit jim zažít uspkjení ze splečných výsledků a psilvat tak mžnsti buducíh pracvníh uplatnění.

5 Připravvat žáky k tmu, aby se prjevvali jak samstatné, svbdné a zdpvědné sbnsti, uplatňvali svá práva a naplňvali své pvinnsti Pžadavky je nezbytné přizpůsbit mžnstem žáků a pkračvat navázáním na již zafixvané jedndušší nrmy chvání, pdprvat rzvj samstatnsti a zdpvědnsti, vědmí práv a pvinnstí bčanů a vhdným způsbem frmvat hdntvu rientaci žáků. Vytvářet u žáků ptřebu prjevvat pzitivní city v chvání, jednání a v pržívání živtních situací, rzvíjet vnímavst a citlivé vztahy k lidem, svému prstředí i k přírdě Vhdnu stimulací lze vlivňvat emční prcesy žáků vyjadřující jejich vztahy a pstje k klnímu světu. Je třeba zajišťvat žákům dstatek příležitstí k získání zkušenstí v činnstech, které jim přinášejí radst, uspkjení, zážitky a tím pdprvat jejich psychický vývj žáducím směrem. Učit žáky aktivně rzvíjet a chránit fyzické, duševní a sciální zdraví a být za ně dpvědný Na základě pchpení základních ptřeb zdravéh vývje člvěka je třeba vytvářet a upevňvat pznatky a dvednsti žáků v blasti péče zdraví a jeh preventivní chrany, vést žáky k pzitivnímu myšlení, k překnávání stresvých situací, adekvátnímu jednání v knkrétních situacích a k rganizaci denníh režimu ve smyslu ddržvání zdravéh živtníh stylu. Vést žáky k tleranci a hleduplnsti k jiným lidem, jejich kulturám a duchvním hdntám, učit je žít splečně s statními lidmi Nárčnst adaptace na uvedené pžadavky suvisí s pmalejším přechdem žáků d pchpení nrem chvání k jejich praktickému uplatňvání. Je třeba ve zvýšené míře zajišťvat žákům dstatek příležitstí k získávání ptřebných zkušenstí pr przumění dlišnsti jiných kultur a tleranci k minritním skupinám ve splečnsti. Pmáhat žákům pznávat a rzvíjet své schpnsti i reálné mžnsti a uplatňvat je splu s svjenými vědmstmi a dvednstmi při rzhdvání vlastní živtní a prfesní rientaci Při rzhdvání prfesní rientaci umžnit žákům vyzkušet si knkrétní pracvní činnsti a s pmcí dpvědných sb zvlit tu, která jim bude nejlépe vyhvvat a kteru budu zvládat. B. Klíčvé kmpetence Smyslem a cílem vzdělávání žáků s lehkým mentálním pstižením je jejich vybavení subrem klíčvých kmpetencí na úrvni, která je pr ně dsažitelná a umžní jim efektivně a dpvídajícím způsbem jednat v různých situacích. Osvjvání klíčvých kmpetencí je prces dluhdbý a slžitý a pstupně se vytváří v průběhu živta. Úrveň klíčvých kmpetencí, které žáci dsáhnu na knci základníh vzdělávání, nelze ještě pvažvat za knečnu, ale získané klíčvé kmpetence tvří důležitý základ pr celživtní učení žáka, jeh vstup d živta a d pracvníh prcesu. Ve výčtu a becné frmulaci dpvídají klíčvé kmpetence stanvené v ŠVP ZV LMP pžadavkům základníh vzdělávání. Jejich vytváření musí důsledně respektvat individuální zvláštnsti, schpnsti a mžnsti žáků. Vzhledem ke specifickým ptřebám žáků s lehkým mentálním pstižením je kladen důraz především na klíčvé kmpetence pracvní, sciální a persnální a kmunikativní. 1. Kmpetence k učení Na knci základníh vzdělávání žák: využívá vhdné naučené metdy, strategie učení včetně mnemtechnických pmůcek a jiné pmcné techniky pracuje s učebnicemi, učebními materiály a učebními pmůckami pznává vlastní pkrky a uvědmuje si prblémy, které mu brání v učení

6 pužívá základní pjmy z různých vzdělávacích blastí dkáže vyhledávat a využívat infrmace v praktickém živtě chápe becně pužívané termíny, znaky a symbly uvědmuje si význam vzdělání v kntextu s pracvním uplatněním 2. Kmpetence k řešení prblémů Na knci základníh vzdělávání žák: vnímá prblémvé situace, rzpzná prblémy a hledá nejvhdnější způsb řešení řeší samstatně běžné živtní situace a přiměřeně ke svým mžnstem překnává živtní překážky přijímá důsledky svých rzhdnutí nenechá se při řešení prblému dradit nezdarem dkáže ppsat prblém a svěřit se s ním, při řešení slžitějších prblémů pžádá radu a řídí se jí dkáže přivlat pmc v případě hržení vlastní neb jiné sby 3. Kmpetence kmunikativní Na knci základníh vzdělávání žák: vyjadřuje se srzumitelně v ústním prjevu a umí vést dialg rzumí bsahu sdělení a přiměřeně na něj reaguje využívá tištěné infrmace k rzvji vlastních vědmstí, rzumí běžně užívaným textům, záznamům a brazvým materiálům zvládá jednduchu frmu písemné kmunikace vyjadřuje své názry a pstje a umí vhdnu frmu bhájit svůj názr využívá pr kmunikaci běžné infrmační a kmunikační prstředky využívá získané kmunikativní dvednsti k vytváření vztahů ptřebných k plnhdntnému sužití a kvalitní splupráci s statními lidmi 4. Kmpetence sciální a persnální Na knci základníh vzdělávání žák: psiluje své sebevědmí na základě pznání a pchpení vlastní sby má pvědmí základních mravních hdntách v rdině i ve splečnsti respektuje pravidla práce v týmu a svými pracvními činnstmi vlivňuje kvalitu splečné práce rzpznává nevhdné a rizikvé chvání, uvědmuje si jeh mžné důsledky navazuje a udržuje vztahy s vrstevníky, respektuje druhé lidi a snaží se upevňvat dbré mezilidské vztahy psiluje sciální chvání a sebevládání, je vnímavý k ptřebám starých, nemcných a pstižených lidí uvědmuje si nebezpečí mžnéh psychickéh i fyzickéh zneužívání vlastní sby

7 5. Kmpetence bčanské Na knci základníh vzdělávání žák: zná základní práva a pvinnsti bčanů, respektuje splečenské nrmy a pravidla sužití zvládá běžnu kmunikaci s úřady chápe nebezpečí rasizmu a xenfbie chrání své zdraví, uvědmuje si význam zdravéh živtníh stylu, pdílí se na chraně živtníh prstředí dkáže se chvat v krizvých situacích i v situacích hržujících živt a zdraví člvěka pdle pkynů kmpetentních sb a uplatnit svjené dvednsti a pstupy 6. Kmpetence pracvní Na knci základníh vzdělávání žák: zvládá základní pracvní dvednsti, perace a pstupy, rzšiřuje své kmunikační schpnsti při klektivní práci má vytvřen pzitivní vztah k manuálním činnstem ddržuje zásady bezpečnsti, chrany zdraví, hygieny práce, chrany živtníh prstředí a splečenských hdnt a uplatňuje je při pracvních činnstech pracuje pdle danéh pracvníh pstupu, návdu, náčrtu a rientuje se v jednduché technické dkumentaci je schpen pracvní výdrže, kncentrace na pracvní výkn a jeh dknčení reálně psudí výsledek své práce i práce statních má knkrétní představu pracvních činnstech běžných prfesí využívá získané znalsti a zkušensti a vytváří si představu mžnstech svéh buducíh pracvníh uplatnění

8 C. Vzdělávací blasti Vzdělávací bsah základníh vzdělávání žáků s LMP je rzdělen d devíti vzdělávacích blastí. Jedntlivé vzdělávací blasti jsu tvřeny jedním vzdělávacím brem neb více bsahvě blízkými vzdělávacími bry: Jazyk a jazykvá kmunikace (Český jazyk a literatura, Cizí jazyk) Matematika a její aplikace (Matematika a její aplikace) Infrmační a kmunikační technlgie (Infrmační a kmunikační technlgie) Člvěk a jeh svět (Člvěk a jeh svět) Člvěk a splečnst (Dějepis, Výchva k bčanství) Člvěk a přírda (Fyzika, Chemie, Přírdpis, Zeměpis) Umění a kultura (Hudební výchva, Výtvarná výchva) Člvěk a zdraví (Výchva ke zdraví, Tělesná výchva) Člvěk a svět práce (Člvěk a svět práce) Jedntlivé vzdělávací blasti jsu kncipvány tak, aby respektvaly sníženu úrveň rzumvých schpnstí žáků a svými knkrétními cíli a vzdělávacím bsahem pdprvaly především pznávací a kmunikační schpnsti, zájmy a ptřeby žáků a rzvíjely tak jejich sbnst. Vzdělávací bsah vzdělávacích brů je přizpůsben schpnstem a mžnstem žáků a tvří čekávané výstupy a učiv na 1. a 2. stupni základníh vzdělávání. První stupeň je členěn na 1. bdbí (1. 3. rčník) a 2. bdbí (4. 5. rčník). Očekávané výstupy mají činnstní pvahu, jsu prakticky zaměřené a využitelné v běžném živtě. Vymezují předpkládanu způsbilst využívat svjené učiv k získávání klíčvých kmpetencí. Na rzdíl d ŠVP ZV jsu v ŠVP ZV LMP frmulvány dlišně, nebť není mžné předem předvídat ani definvat, c je žák s lehkým mentálním pstižením schpen v určitém věku zvládnut tak, aby daný výstup byl věřitelný. Prt mají čekávané výstupy v ŠVP ZV LMP pdmínečnu frmulaci a vyjadřují záměr pedaggickéh půsbení. V suladu s ŠVP ZV jsu čekávané výstupy stanveny na knec 3. rčníku (1. bdbí), na knec 5. rčníku (2. bdbí) a na knec 9. rčníku. Učiv v ŠVP ZV LMP je v rzsahu, který dpvídá snížené rzumvé kapacitě žáků. Je strukturván d jedntlivých tematických kruhů (témat, činnstí) a je chápán jak prstředek k dsažení čekávaných výstupů. Vzdělávací bsah jedntlivých brů je rzpracván tak, aby dpvídal knkrétním ptřebám a schpnstem žáků.

9 D. Učební plán Učební plán pr I. stupeň Základní škly praktické Učební plán rčníku základní škly praktické přihlíží k pedaggickým a psychlgickým zvláštnstem žáků na 1. stupni, jejich mentálním vlastnstem a sciálním dvednstem. Vymezuje blasti vzdělávání, které škla na tmt stupni preferuje (mateřský jazyk, matematika, pracvní výchva). Hdinvá dtace v jedntlivých předmětech učebníh plánu Předmět 1.rčník 2.rčník 3. rčník 4.rčník 5.rčník celkem Český jazyk a literatura Matematika Infrmatika Prvuka Člvěk a jeh svět Hudební výchva Výtvarná výchva Tělesná výchva Pracvní činnsti Celkvá pvinná časvá dtace Z th dispnsbilní časvá dtace v jedntlivých rčnících Pznámky k učebnímu plánu: Český jazyk a literatura Předmět je rzdělen d tří specifických slžek: Kmunikační a slhvá výchva, Jazykvá výchva, Literární výchva. Na 1. stupni má slžka kmunikační a slhvé výchvy samstatnu část Psaní. Ve výuce se vzdělávací bsah jedntlivých slžek vzájemně prlíná. Hlavním úklem je naučit žáky správně a srzumitelně se vyjadřvat, svjit si správnu techniku psaní, napsat krátká sdělení a číst s przuměním. Matematika Vzdělávací bsah předmětu Matematika a její aplikace je rzdělen na tematické kruhy: - Čísla a pčetní perace - Závislsti, vztahy a práce s daty - Gemetrie v rvině a prstru - Aplikační úlhy

10 Předmět je zalžen na praktických činnstech, sleduje využití matematických dvednstí v běžném živtě, psiluje schpnst lgickéh myšlení a prstrvé představivsti. Žáci se pstupně seznamují s čísly, vytváří si knkrétní představu číslech a číselné se, svjují si pstupy matematických perací, jejich důležitst a užití. Infrmatika Předmět je vyučván ve 4. a 5. rčníku, zahrnuje základy práce s sbním pčítačem a základním prgramvým vybavením, zejména výukvými a vzdělávacími prgramy, textvým editrem, manažerem subrů. Žáci si svjují bsluhu pčítače na elementární uživatelské úrvni. Prvuka Předmět je sučástí vzdělávací blasti Člvěk a jeh svět a je mu věnván 6 hdin v rčníku. Rzvíjí základní pznatky žáka živtě splečnsti, živé a neživé přírdě a jejich významu pr člvěka. Vychází z prvtních zkušenstí, znalstí a vědmstí žáka, ze specifik místa, kde žije. Žák se učí nvě nabyté znalsti a dvednsti uplatňvat v běžném živtě. Přírdvěda Předmět je sučástí vzdělávací blasti Člvěk a jeh svět a jsu mu věnvány 4 hdiny v 4. a 5. rčníku. Žáci seznamují se změnami v přírdě v průběhu rku. Vytvářejí si vztah k přírdě a pznávají, že pr další živt lidí je velmi důležitá chrana živtníh prstředí. Pznávají svje těl, jeh funkce. Učí se ddržvat správné hygienické návyky a uvědmvat si jejich důležitst pr chranu zdraví. Pznávají, c jejich zdraví prspívá a c h pškzuje, jak se dá předcházet škdlivým vlivům. Vlastivěda Předmět je sučástí vzdělávací blasti Člvěk a jeh svět a jsu mu věnvány 2 hdiny v 4. a 5. rčníku. Žáci se učí pznávat své klí, rientvat se v něm, pznávají nejbližší klí místa bydliště a škly a své znalsti rzšiřují důležitá místa v bci, reginu, zemi. Učí základům splečenskéh chvání a jednání, učí se splupracvat, učí se chvání v krizvých situacích. Pznávají, jak se živt a vyvíjí a mění, rzlišují přítmnst, minulst a buducnst. Hudební výchva Předmět je sučástí vzdělávací blasti Umění a kultura. Hudební výchvě je věnván 5 hdin v rčníku. Vytváří u žáků kladný vztah k hudbě, rzvíjí jejich hudebnst, pdpruje schpnsti hudbu emcinálně pržít a pskytuje vhled d hudební kultury. Výtvarná výchva Předmět sučástí vzdělávací blasti Umění a kultura. Výtvarné výchvě věnván 5 hdin. Prstřednictvím tvůrčích činnstí zaměřených na vnímání, tvrbu a interpretaci jsu rzvíjeny smyslvé vnímání a schpnst vyjadřvat a prezentvat emce, představy, pcity, zkušensti a myšlenky. Tělesná výchva Předmět je sučástí vzdělávací blasti Člvěk a zdraví a je mu věnván 15 hdin v rčníku. V rčníku je zařazen plavecký výcvik v rzsahu 20 hdin. Předmět umžňuje žákům aktivně využívat a vlivňvat vlastní phybvé mžnsti s hledem na zdravtní a phybvá mezení. Pracvní výchva Předmět sučástí vzdělávací blasti Člvěk a svět práce. V rčníku je předmětu věnván 15 hdin. Předmět zahrnuje širké spektrum manuálních činnstí, které vedu žáky k získání vědmstí, základních pracvních dvednstí a návyků v různých blastech lidské činnsti. Žáci se učí pracvat samstatně i v týmu a vážit si práce své i druhých. Seznamují se s různými materiály, s funkcí a užíváním vhdných pmůcek a nářadí..

11 Učební plán pr II. stupeň Základní škly praktické Učební plán rčníku základní škly praktické přihlíží k pedaggickým a psychlgickým zvláštnstem 2.stupně základní škly a mentálním schpnstem a sciálním dvednstem žáků. Je zaměřen na získávání vědmstí, rzvíjení dvednstí a návyků, které žáci mhu využít ke zvýšení kvality sbníh živta včetně prfesníh uplatnění. Vymezuje předměty, které škla na tmt stupni preferuje (český jazyk, matematika, infrmatika, cizí jazyk, pracvní činnsti). Hdinvá dtace v jedntlivých předmětech učebníh plánu Předmět 6. rčník 7. rčník 8. rčník 9. rčník celkem Český jazyk a literatura Anglický jazyk Dějepis Výchva k bčanství Výchva ke zdraví Zeměpis Matematika Infrmatika Přírdpis Fyzika Chemie Hudební výchva Tělesná výchva Výtvarná výchva Pracvní činnsti Vlitelné předměty Celkem Z th dispnsibilní časvá dtace v jedntlivých rčnících Pznámky k učebnímu plánu: Český jazyk a literatura Předmět je rzdělen d tří specifických slžek: Kmunikační a slhvá výchva, Jazykvá výchva Literární výchva. Ve výuce se vzdělávací bsah jedntlivých slžek vzájemně prlíná. Předmět vede žáky k rzvíjení slvní zásby, řečvých schpnstí a kmunikačních dvednstí, k chápání různých

12 jazykvých sdělení. Zahrnuje učiv zaměřené na rzvj smyslvéh a citvéh vnímání, vyjadřvacích schpnstí, čtení s przuměním, práce s literárním textem, psaní. Rzvíjí u žáků svjení a správné pužívání ústní i písemné pdby spisvnéh jazyka. Anglický jazyk Předmět je zařazen v rčníku. Žáci získávají základ kmunikace v cizím jazyce především v blasti jeh zvukvé pdby, svjují si jednduchá sdělení a základy pravidel kmunikace v běžných každdenních situacích. Rzsah slvní zásby se přizpůsbuje tmut zaměření výuky. Dějepis Předmět patří d vzdělávací blasti Člvěk a splečnst a jsu mu věnvány 4 hdiny v rčníku. Cílem je pskytnut základní pznatky z nárdních dějin v kntextu dějin světvých, s důrazem na histrický dkaz významných sbnstí. Způsb a hlubku charakteristiky jedntlivých bdbí a sbnstí určuje vyučující s přihlédnutím k zájmům a schpnstem žáků. Charakteristika jedntlivých bdbí zahrnuje časvé vymezení, myšlenkvý dkaz významných sbnstí, splečensku strukturu a rganizaci, způsb bživy /úrveň zemědělství, řemeslné a průmyslvé výrby a bchdu/, kulturu /vědu, techniku, umění, nábženství, způsb živta/. Žáci získávají vhled d hspdářských, sciálních, plitických i kulturních změn v nárdních i světvých dějinách Výchva k bčanství Předmět patří d vzdělávací blasti Člvěk a splečnst a jsu mu věnván 4 hdiny v rčníku. Vzdělávací bsah je rzdělen d 4 blastí: Člvěk ve splečnsti Stát a práv Péče bčana Mezinárdní vztahy Výuka je zaměřena na: - pstupné frmvání a rzvíjení žáka jak právplatnéh bčana - základní rientaci v tázkách právní chrany a sciální pmci - vytváření vlastníh názru a pstje - pznání sebe sama - respektvání pravidel slušnéh chvání - vedení k dpvědnsti za vlastní živt Výchva ke zdraví Tent vzdělávací br patří d blasti Člvěk a zdraví a je vyučván jak samstatný předmět v 7. a 9. rčníku. Zeměpis Předmět je sučástí vzdělávací blasti Člvěk a přírda a z celkvé dtace jsu mu věnvány 4 hdin v rčníku. Důraz je kladen na učiv České republice se zvláštním zaměřením na Jihmravský kraj. Výuka je směřvána k výchvě člvěka Evrpana sustřeďuje se na aktuální splečenské, plitické a hspdářské dění v Evrpě. Zaměřuje se na chranu živtníh prstředí, eklgické prblémy krajiny. Matematika Předmět pstupně pmáhá žákům získávat matematicku gramtnst, učí je dvednstem využitelným v praktickém živtě, psiluje schpnst lgickéh myšlení a prstrvé představivsti. Důležitu sučástí předmětu je svjení rýsvacích technik. Infrmatika Předmět infrmatika je vyučván v rčníku. Vzdělávací blast zahrnuje základy práce s sbním pčítačem a základním prgramvým vybavením, zejména textvým editrem, manažerem subrů, dstupnými výukvými a vzdělávacími prgramy. Jak nadstandardní učiv je mžn v tét blasti zařadit

13 práci s webvým prhlížečem a s pštvním klientem. Žáci si prstřednictvím práce s výukvými pčítačvými prgramy v statních vzdělávacích brech svjují bsluhu pčítače na elementární uživatelské úrvni. Přírdpis Předmět je sučástí vzdělávací blasti Člvěk a přírda, je vyučván v rčníku celkem 6 hdin. Je psílen 2 hdiny z dispnibilní časvé dtace. Žáci jsu seznamváni se základními přírdvědnými pjmy. Jedná se hlubší pznání přírdy,bilgické pdstaty člvěka,rzvíjí se eklgické vzdělávání,výchva ke kulturnímu a dpvědnému jednání,žáci jsu vedeni k przumění užitečnsti zdravéh způsbu živta,k chraně svéh zdraví a v nepslední řadě je přírdpis pjímán také jak příležitst ke vnímání krásy přírdy a frmvání etických nrem zalžených na úctě k živtu.přírdpis sustavně využívá přírdníh prstředí,které bklpuje šklu a využívá i reginální zvláštnsti klí bydliště žáků k rzvíjení jejich zájmu přírdu, její pznávání a kulturní způsb živta Fyzika Z celkvé dtace vzdělávací blasti Člvěk a přírda zaujímá fyzika 4 hdiny v rčníku. Vzdělávací bsah se skládá z 6 blastí: - phyb těles, síly - mechanické vlastnsti tekutin - energie - zvukvé děje - elektrmagnetické a světelné děje - vesmír Vzdělávání v předmětu fyzika vede k : - pznávání a chápání přírdních prcesů v přírdě, v běžném lidském živtě, chápání jejich suvislstí a vztahů mezi nimi - dvednstí pzrvat a měřit fyzikální vlastnsti - seznámení se se základními fyzikálními pjmy - pdpře lgickéh uvažvání - bezpečnsti při manipulaci s přístrji v každdenním živtě Chemie Z celkvé dtace vzdělávací blasti Člvěk a přírda zaujímá chemie celkem 1 hdinu, a t v 8.a 9. rčníku. Vzdělávací bsah je rzdělen d 7 blastí: - pzrvání, pkus a bezpečnst práce - směsi - částicvé slžení látek a chemické prvky - chemické reakce - anrganické slučeniny - rganické slučeniny - chemie a splečnst Výuka je zaměřena: - na příklady z denníh živta, - na spjitst člvěka s přírdu a mžnstmi její chrany, - na pchpení přínsu i negativních stránek chemie, - na nutnst znalsti první pmci.

14 Hudební výchva Předmět patří d vzdělávací blasti Umění a kultura Hudební výchva má časvu dtaci 4 hdiny, p jedné hdině v rčníku. Obsahem předmětu je: - rzvíjet u žáků sluchvé schpnsti (rzlišvání různých zvuků, tónů, výšky a síly zvuků a tónů), hlasvé mžnsti (správné dýchání, artikulace, zacházení s hlasem, intnace ve větě), rytmická cvičení (rytmus, temp, metrum, ). - rzvíjet hudebnst rytmické cítění (rytmizace, rytmický dprvd), cit pr meldii, rzšíření barvy tónů (různé hudební nástrje), schpnst sustředit se na pslech hudby. - pěstvat aktivní hudební a hudebně phybvý prjev krdinace hudby s phybem, radst z hudebníh prjevu. Tělesná výchva Předmět je patří d vzdělávací blasti Člvěk a zdraví a je mu věnván p 3 hdinách v každém rčníku. Výtvarná výchva Předmět patří d vzdělávací blasti Umění a kultura. Výtvarná výchva má časvu dtaci 4 a 1 DČD hdin. V předmětu Výtvarná výchva je důraz kladen na estetické a výtvarné umění, na ruční ztvárnění pržitků, na estetické ztvárnění přírdy a světa klem žáka jak způsb pznání a kmunikace, kultivvání estetickéh vkusu ve vztahu k sbě a klí. Rzvíjí fantazii, vůli, intelekt a tvřivst, rzvíjí smyslvé vnímání, pzrnst, představivst a výtvarné dvednsti žáka. Vzdělávání je uskutečňván v pěti tématických kruzích: Výtvarné svjvání skutečnsti Dekrativní práce malba, kresba Prstrvé práce Výtvarné techniky Výtvarné umění a živtní prstředí Pracvní činnsti Předmět zahrnuje širké spektrum manuálních činnstí, které vedu žáky k získání vědmstí, základních pracvních dvednstí a návyků v různých blastech lidské činnsti. Žáci se učí pracvat samstatně i v týmu a vážit si práce své i druhých. Seznamují se s různými materiály, s funkcí a užíváním vhdných pmůcek a nářadí.

15 E. Začlenění průřezvých témat d vyučvacích předmětů Průřezvá témata Výchva k myšlení v evrpských a glbálních suvislstech Multikulturní výchva 1. stupeň 2. stupeň 1. bdbí 2. bdbí 6. rčník 7. rčník 8. rčník 9. rčník ČaS Čj Čj, D, Z Čj, Př, Z, VkZ Čj, D, VkO, Př, VkZ Čj, ČaS, Hv, Vv, Tv, Pv Čj, ČaS, Hv, Vv, Tv, Pv Čj, D, Tv, VkO, Z, Pč, Hv, Vv Čj, D, Tv, Z, Pč, Hv, Vv Čj, Př, D, Hv, Z, Vv, VkZ, Tv, Pč Čj, D, VkO, Př, Hv, Vv, VkZ, Tv, Pč Envirnmentální výchva ČaS, M, Vv, Tv, Pv ČaS, M, Hv, Vv, Tv, Pv M, ICT, D, F, Př, Z, Hv, Vv, Tv, Pč M, ICT, D, F, Př, Vv, Tv, Pč, Hv, Z M, ICT, D, F, Př, Z, Vv, VkZ, Tv, Pč M, ICT, D, F, Ch, Př, Vv, VkZ, Tv, Pč Mediální výchva ČaS, M, Hv, Vv, Tv, Pv Čj, ČaS, Hv, Tv Čj, Aj, ICT, D, VkO, Z, Hv, Tv, F, Př Aj, ICT, D, VkO, F, Př, Z, Hv, Pč Aj, ICT, D, VkO, F, Př, Z, Hv, Pč Aj, ICT, D, VkO, F, Př, Z, Hv, Pč, Ch Osbnstní a sciální výchva Čj. ČaS, Vv, Tv, Pv ČaS, Vv, Tv, Pv, Hv Čj, ICT, VkO, Vv, Tv, Pč, Hv Čj, ICT, VkO, Hv, Vv, Tv, Pč Čj, ICT, D, VkO, Pč, Hv, Vv, VkZ, Tv Čj, ICT, D, VkO, Pč, Hv, Vv, Tv, VkZ Výchva demkratickéh bčana Vv, Tv Tv Čj, VkO, Tv Z, Tv Z, VkZ, VkO, Tv D, VkZ, Tv

16 F. Učební snvy 1. STUPEŇ Vzdělávací br: Český jazyk a literatura Obsah vzdělávacíh bru Český jazyk a literatura je rzdělen d tří specifických slžek: Kmunikační a slhvá výchva, Jazykvá výchva Literární výchva. Ve výuce se vzdělávací bsah jedntlivých slžek vzájemně prlíná. Kmunikační a slhvá výchva vede žáky k rzvíjení slvní zásby, řečvých schpnstí a kmunikačních dvednstí, k vnímání a chápání různých jazykvých sdělení. Hlavním úklem je naučit žáky správně a srzumitelně se vyjadřvat, svjit si správnu techniku psaní, napsat krátká sdělení a číst s przuměním. Na prvním stupni má slžka kmunikační a slhvé výchvy samstatnu část Psaní. Jazykvá výchva se zaměřuje na svjení a užívání mateřskéh jazyka v jeh mluvené i písemné pdbě. Je nástrjem funkčníh drzumívání žáků. Literární výchva se zaměřuje na pstupné vytváření základních čtenářských dvednstí a návyků a na dpvídající reprdukci přečtenéh. Prstřednictvím četby se žáci seznamují se základními literárními frmami a učí se rzlišvat představy d skutečnsti. Výchvné a vzdělávací pstupy, které v tmt předmětu směřují k utváření klíčvých kmpetencí: Kmpetence k učení vést žáky k využívání vhdné naučené metdy, strategie učení včetně mnemtechnických pmůcek a jiných pmcných technik umžnit žákům smysluplnu práci s učebnicemi, učebními materiály a učebními pmůckami vést žáky k pznávání vlastních pkrků a uvědmění si prblémů, které jim brání v učení nabízet žákům mžnst samstatně vyhledávat infrmace a využívat je v praktickém živtě učit žáky chápat becně pužívané termíny, znaky a symbly Kmpetence k řešení prblémů pdprvat žáky, aby se při řešení prblému nenechali dradit nezdarem Kmpetence kmunikativní vést žáky ke srzumitelnému vyjadřvání v ústním prjevu a k vedení dialgu vést žáky k przumění bsahu sdělení a přiměřeným reakcím na ně učit žáky využívat tištěné infrmace k rzvji vlastních vědmstí, przumět běžně užívaným textům, záznamům a brazvým materiálům naučit žáky jednduché frmě písemné kmunikace umžnit žákům vyjadřvat své názry a pstje a učit je vhdnu frmu bhájit svůj názr nabízet žákům mžnst využívat veškeré běžné infrmační a kmunikační prstředky pr vlastní kmunikaci vést žáky k využívání získaných kmunikativních dvednstí k vytváření vztahů ptřebných k plnhdntnému sužití a kvalitní splupráci s statními lidmi Kmpetence sciální a persnální vést žáky k respektvání pravidel práce v týmu a k pchpení, že svými pracvními činnstmi vlivňuje kvalitu splečné práce Kmpetence pracvní vést žáky k pracvní výdrži, ke kncentraci na pracvní výkn a k dknčení práce vést žáky k reálnému úsudku výsledcích své práce i práce statních

17 1. bdbí žák je v předmětu veden k čekávané výstupy žák by měl: učiv mžné evaluační nástrje rzvíjení řečvých schpnstí, myšlení, emcinálníh a estetickéh vnímání srzumitelnému vyjadřvání se ústní i písemnu frmu spisvnéh jazyka drzumívání v běžných kmunikačních situacích, ke sdělvání názrů rzvíjení pzitivníh vztahu k mateřskému jazyku svjení a rzvíjení správné techniky čtení a psaní, vytváření čtenářských dvednstí a čtení s przuměním získávání základních literárních pznatků důležitých pr pchpení čtenéh textu zvládání rientace v textech různéh zaměření k individuálnímu pržívání slvesnéh uměleckéh díla a zájmu literaturu získávání sebedůvěry při vystupvání na veřejnsti a ke kultivvanému prjevu v běžných situacích dbát na správnu výslvnst, temp řeči a pravidelné dýchání rzumět pkynům přiměřené slžitsti číst s przuměním jednduché texty Kmunikační a slhvá výchva Čtení 1.rčník: rzvíjení a zpřesňvání zrakvéh a sluchvéh vnímání frmu průpravných diferenciačních cvičení a her čtení brázků zleva dprava, rientace na řádku, na stránce grafické znázrnění slva a věty analytick-syntetické činnsti - věta, slv, slabika, hláska vyvzení samhlásek a písmen (malých i velkých): a, e, i,, u, y rzlišení délek samhlásek, samhlásky jak spjky vyvzení suhlásek a písmen (malých i velkých): m, l, v, t, s, j čtení tevřených slabik a z nich utvřených dvjslabičných slv čtení jednduchých vět, zpčátku dplněných brázky čtení psacíh písma 2.rčník: pakvání pznaných písmen z 1. rčníku dknčení nácviku zbývajících písmen abecedy (malá, velká, tiskací i psací) čtení dvjslabičných i víceslabičných slv slžených z tevřených slabik (máma) autmatizace čtení jednslabičných slv čtení zavřených slabik a dvjslabičných slv, mající zavřenu slabiku na knci čtení vět s jednduchu skladbu a bsahem přiměřeným schpnstem žáků 3.rčník: prhlubení a uknčení výcviku čtení vést žáky k upevnění pznání věty, slva, slabiky, hlásky a písmena čtení slabik: dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, di, ti, ni, dy, ty, ny čtení jednduchých vět s przuměním správné rzlišvání prbraných písmen ve vztahu k jim dpvídajícím hláskám správné čtení délky samhlásek rientace v textu čtení s przuměním pznámky (frmy a metdy práce, průřezvá témata, pmůcky... frmy práce: - práce v lavicích - na stanvišti, na kberci - čtení v přírdě metdy práce: - didaktické hry - samstatné čtení - skupinvé čtení průřezvá témata: - mediální výchva - multikulturní výchva mezipředmětvé vztahy: - člvěk a jeh svět - matematika - hudební výchva

18 správné čtení předlžky se slvem příprava nácviku tichéh čtení, rientace tichým čtením ve větě Nasluchání vyslechnut pzrně krátký text kncentrační cvičení pchpit sdělení respektvat mluvní prjev druhé sby Mluvený prjev správně vyslvvat hlásky zjišťvání vyjadřvacích schpnstí žáků dbát na správné temp řeči a základy techniky mluvenéh prjevu pravidelné dýchání (nácvik správnéh dýchání, tvření hlasu, bhacvat a zpřesňvat slvní výslvnst, správný slvní přízvuk, intnace, zásbu rytmizace a meldizace věty) umět pzdravit dspělé sby i edukace a reedukace řeči své vrstevníky rzvíjení fnetickéh sluchu umět slvit dspělu sbu a tvření jednduchých vět a jejich pstupné vyjádřit svji jednduchu prsbu neb rzšiřvání mluvu pakvání krátkéh sdělení rzvíjení suvisléh vyjadřvání základní kmunikační pravidla (slvení, zahájení a uknčení dialgu, střídání rlí mluvčíh a psluchače, zdvřilé vystupvání) pzdrav, pděkvání, prsba, mluva mimjazykvé prstředky řeči (mimika, gesta) Písemný prjev zvládat základní hygienické 1.rčník: návyky spjené se psaním a rzvíjení psychmtrických schpnstí, ddržvat čitelnst psanéh jemné mtriky a phybvé krdinace prjevu (dětské hry, mtivvané přípravné cviky) psát písmena a číslice ddržvat vytváření ptřebných hygienických, správné tvary písmen pracvních a estetických návyků, spjvání písmen i slabik autmatizace psacíh phybu převádět slva z mluvené pdby správné zacházení s psacím náčiním d psané prvky psacích písmen ddržvat správné přadí písmen psaní písmen, se kterými se žáci seznamují správné dýchání a vhdnst zvlenéh mluvníh tempa vhdnst zvlených jazykvých prstředků pr vyjádření pzdravu, slvení, prsby zfrmulvání mluvy, vzkazu, prsby, praktické užívání správnst tvarů prbíraných písmen správnst spjvání písmen d slabik a slv správnst psaní číslic správnst přepisu a pisu úhlednst a čitelnst písemnéh prjevu správné hygienické návyky frmy práce - práce ve třídě - skupinvá práce metdy práce - pslech - dramatizace - didaktické hry průřezvá témata: - sbnstní a sciální výchva mezipředmětvé vztahy - člvěk a jeh svět - člvěk a přírda frmy práce: - práce ve dvjicích - skupinvá práce metdy práce: - jazyklamy - dechvá cvičení průřezvá témata: - mediální výchva - sbnstní a sciální výchva mezipředmětvé vztahy - člvěk a jeh svět - hudební výchva frmy práce: - práce ve třídě - v lavicích - metdy práce: - přepis - diktát - nápdba - pis - btahvání - psaní d vzduchu

19 a úplnst slv zvládat pis a přepis krátkých vět vést k sebekntrle napsanéh a k úpravě psanéh textu ve čtení (velká jen ta, která se d malých nedlišují tvarem) prcvičvání naučených písmen ve slabikách pis, přepis, diktát písmen a slabik pis slv 2.rčník : pakvání písmen z 1. rčníku prvky psacích písmen psaní písmen malé abecedy, velká jen ta, která se d malých nedlišují tvarem spjvání písmen ve slabiky, psaní slv psaní krátkých vět pisvání psacíh písma přepisvání slabik, slv a jednduchých vět psaní slabik a slv pdle nápvědi 3. rčník: prcvičvat již naučená písmena malé a velké abecedy dknčit nácvik neprbraných písmen velké abecedy spjvání písmen ve slabiky, slva a psaní krátkých vět pis psacíh písma přepis tištěnéh textu psaní velkých písmen na začátku věty, vlastní jména psaní slv a vět pdle nápvědi při psaní - psaní mkrým štětcem na tabuli průřezvá témata: - sbnstní výchva mezipředmětvé vztahy - matematika - člvěk a jeh svět Jazykvá výchva znát všechna písmena malé a velké abecedy nauka slvě členění slva na hlásky a slabiky rzpznat hlásky (dlišvat délku samhlásek) slva stejnéh a pačnéh významu třídění slv tvřit slabiky čtení, psaní a výslvnst slv se skupinami rzlišit věty, slva, slabiky, hlásky dě-tě-ně-bě-pě-vě-mě, di, ti, ni dy, ty, ny hláskslví psát velká písmena na začátku věty a ve vlastních jménech správná výslvnst jedntlivých hlásek věta tvření vět zvukvá stránka jazyka sluchvé rzlišení hlásek výslvnst samhlásek, suhlásek a suhláskvých skupin mdulace řeči (temp, intnace, přízvuk) sluchvé rzlišení hlásek analýza a syntéza jednduchých slv frmy práce: - ve třídě průřezvá témata: - sbnstní a sciální výchva mezipředmětvé vztahy: - člvěk a jeh svět - matematika - hudební výchva

20 Literární výchva pamatvat si a reprdukvat jednduché říkanky a básničky dkázat se kncentrvat na pslech phádek a krátkých příběhů reprdukvat krátký text pdle tázek a ilustrací přednes říkanky a krátké básničky pslech předčítanéh textu przumění textu hlavní pstava a její vlastnsti, rzlišení místa, času a děje, prstředí reálné a phádkvé, hlavní myšlenka reprdukce a dramatizace pdle brázků základní literární pjmy - rzpčitadl, hádanka, říkanka, báseň; phádka, spisvatel, básník, kniha, čtenář; divadelní představení, herec přednes říkánek a básniček reprdukce textu rzlišení základní literatury (rzpčitadl, hádanka, říkanka, báseň, phádka) frmy práce: - ve třídě - na kberci metdy práce: - návštěvy divadelních představení - pslech audi nahrávek průřezvá témata: - mediální výchva mezipředmětvé vztahy - člvěk a jeh svět - výtvarná výchva - hudební výchva

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK Gymnázium, Milevsk, Masarykva 183 Šklní vzdělávací prgram (ŠVP) pr nižší stupeň smiletéh všebecnéh studia 5.1.4. Jazyk a jazykvá kmunikace Charakteristika vyučvacíh předmětu RUSKÝ JAZYK Obsahvé, časvé

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise Hudební výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Hudební výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu bru Hudební výchva a integrujícíh tématu Umělecká tvrba a kmunikace vzdělávací blasti Umění a kultura

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

Základní škola Vodičkova v Praze 1

Základní škola Vodičkova v Praze 1 Základní škla Vdičkva v Praze 1 Fakultní škla Pedaggické fakulty Univerzity Karlvy Přípravná třída základní škly Výchvně vzdělávací prgram jak přílha šklníh vzdělávacíh prgramu ÚČELEM VZDĚLÁNÍ NENÍ MYSL

Více

Správný úchop, kresebné cviky k uvolnění ruky a zápěstí, vybarvování,

Správný úchop, kresebné cviky k uvolnění ruky a zápěstí, vybarvování, UČEBNÍ PLÁN PŘEDĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL VZDĚLÁVACÍ PŘEDĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 ROČNÍK: 1. JAZYKOVÁ LITERÁRNÍ PSANÍ TŘÍDNÍ UČITELKA:

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Základní škola Vodičkova v Praze 1

Základní škola Vodičkova v Praze 1 Základní škla Vdičkva v Praze 1 Fakultní škla Pedaggické fakulty Univerzity Karlvy Přípravná třída základní škly Výchvně vzdělávací prgram jak přílha šklníh vzdělávacíh prgramu ÚČELEM VZDĚLÁNÍ NENÍ MYSL

Více

Školní vzdělávací program. přípravného stupně ZŠ Speciální Mělník

Školní vzdělávací program. přípravného stupně ZŠ Speciální Mělník Šklní vzdělávací prgram přípravnéh stupně ZŠ Speciální Mělník Identifikační údaje: Název vzdělávacíh prgramu: Šklní vzdělávací prgram pr přípravný stupeň základní škly speciální, č. j. 39/2015, vypracvaný

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Šklní vzdělávací prgram pr šklní družinu 1. 9. 2009 Lada Keňvá ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škla Jívvá, kres Olmuc, příspěvkvá rganizace Ředitelka škly: Mgr. Pavla Krátká Vychvatelka:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škla a mateřská škla, Blížkvice, kr. Znjm příspěvkvá rganizace OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.. 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠD. 3 3. CHARAKTERISTIKA

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO Rukvěť ekvzdělavatele I. Rukvěť (ek)vzdělavatele I. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr pedaggické pracvníky v blasti EVVO Vzdělávací akce pr pedaggické pracvníky charakteristika

Více

Komunikační nástroje v sociální práci jako klíč k vytvoření profesionálního vztahu mezi uživatelem a poskytovatelem sociální služby

Komunikační nástroje v sociální práci jako klíč k vytvoření profesionálního vztahu mezi uživatelem a poskytovatelem sociální služby Kmunikační nástrje v sciální práci jak klíč k vytvření prfesinálníh vztahu mezi uživatelem a pskytvatelem sciální služby Akreditace: MPSV 2014/1412-PC/SP Lektr: PhDr. Milan Pešák Rzsah kurzu: 16 výukvých

Více

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakvice Šklní vzdělávací prgram ŠD Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Knkrétní cíle vzdělávání... 3 3. Délka a časvý plán vzdělávání... 3 4. Frmy vzdělávání...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škla a Mateřská škla Sudměřice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. 18 89 / 2007-2 V Sudměřicích 1. září 2007 NÁZEV ŠKOLY: Základní škla a Mateřská

Více

Vzorové osnovy doplňujícího vzdělávacího oboru EtV (projekt Etická výchova a učebnice reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114)

Vzorové osnovy doplňujícího vzdělávacího oboru EtV (projekt Etická výchova a učebnice reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114) Vzrvé snvy dplňujícíh vzdělávacíh bru EtV (prjekt Etická a učebnice reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114) 1. rčník Etická Téma Základy mezilidských vztahů Žák: Výstup si svjí slvvání křestními jmény,

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škla Třemšná, kres Plzeň-sever, příspěvkvá rganizace Americká 146, 330 11 Třemšná Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 1. Identifikační údaje Šklní družina tvří se základní šklu jednu právnicku

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Výtvarná výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu Výtvarný br RVP G. Hlavní význam je kladen na frmvání estetickéh a citvéh vnímání, utváření sbních

Více

P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM

P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM NÁZEV PROJEKTU: P 1.1 Barevný pdzim P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM ROČNÍK, PRO KTERÝ JE PROJEKT URČEN: 1. 5. PŘEDMĚTY, V NICHŽ SE PROJEKT REALIZUJE: Čj, Pk (Přv), Vv, Pč, Tv PŘEDPOKLÁDANÁ ČASOVÁ DOTACE: 1 měsíc

Více

VYUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍ TECHNIKY VE VÝUCE ANGLIČTINY UČÍME SE ANGLIČTINU S INTERAKTIVNÍ TABULÍ SMARTBOARD

VYUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍ TECHNIKY VE VÝUCE ANGLIČTINY UČÍME SE ANGLIČTINU S INTERAKTIVNÍ TABULÍ SMARTBOARD VYUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍ TECHNIKY VE VÝUCE ANGLIČTINY UČÍME SE ANGLIČTINU S INTERAKTIVNÍ TABULÍ SMARTBOARD Cíle kurzu: Účastník získá ptřebné infrmace a prakticky si svjí metdy, tipy a triky k efektivnímu

Více

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy Návaznst vzdělávacích prgramů DOX na Rámcvé vzdělávací prgramy Obsah Myšlenkvá základna [ 2 ] Klíčvé kmpetence [ 3 ] Návaznst vzdělávacích prgramů na RVP VV ZŠ a RVP VV G [ 3 ] Výtvarná výchva základní

Více

Zpráva z testování 7.ročníků ZŠ v rámci projektu Rozvoj a podpora kvality ve vzdělávání

Zpráva z testování 7.ročníků ZŠ v rámci projektu Rozvoj a podpora kvality ve vzdělávání Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 03. 07.06.2013 Pčet tříd testvání: VII.C) 3 ( VII.A, VII.B, Pčet testvaných žáků: 68 Test se skládal z

Více

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 čtyřleté studium - obor K/41 Gymnázium

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 čtyřleté studium - obor K/41 Gymnázium Kritéria přijímacíh řízení pr šklní rk 2017/2018 čtyřleté studium - br 79-41-K/41 Gymnázium 1) Vyhlášení prvníh kla přijímacíh řízení d prvníh rčníku vzdělávání ve střední škle d bru vzdělání 79 41 K/41

Více

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samostatná odborná práce

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma 2012_SOP_ kuchař, číšník samostatná odborná práce 65 51 H/01 Kuchař číšník Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samstatná dbrná práce 1. Zadání samstatné dbrné práce (SOP) Předlžené zadání je sučástí jedntnéh zadání závěrečných zkušek a jeh realizace je pvinná.

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škla a Mateřská škla Buchlvice šklní rk 2015/2016 Obsah Obsah... 1 Základní údaje škle... 2 Persnální zajištění prevence... 2 Charakteristika škly... 3 C je Preventivní

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost Rukvěť ekvzdělavatele II. Rukvěť (ek)vzdělavatele II. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr dbrnu veřejnst Vzdělávací akce pr dbrnu veřejnst charakteristika Smyslem vzdělávacích akcí

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ Univerzita Karlva v Praze Pedaggická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ Student si může vybrat z nabídky vypsaných témat a dtazem u příslušnéh vyučujícíh

Více

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá školka

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá školka Kurz DVPP Žádst akreditaci DVPP Vzdělávací prgram,,bezpečná a zdravá šklka Vzdělávací prgram,,bezpečná a zdravá šklka Přadvé čísl: 13 1. Název vzdělávacíh prgramu: Bezpečná a zdravá šklka 2. Obsah - pdrbný

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Odbrné učiliště, Praktická škla, Základní škla a Mateřská škla Příbram IV, p.. Šklní vzdělávací prgram ŠKOLNÍ DRUŽINA Šklní vzdělávací prgram je platný d 1. 9. 2014 1 OBSAH 1. Identifikační údaje... 3

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ OBSAH

VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ OBSAH VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ OBSAH 1. Míst kde žijeme Žák si utváří představy živtě v rdině, vytváří si pzitivní vztah ke škle a šklní družině na základě zkušenstí z každdenníh živta, pznává nejbližší klí, vytváří

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 708 698 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

Seminář z biologie. Charakteristika vyučovacího předmětu

Seminář z biologie. Charakteristika vyučovacího předmětu Seminář z bilgie Časvá dtace: 4 hdiny ve 4. rčníku Charakteristika vyučvacíh předmětu Čtyřhdinvý seminář vyučvaný ve čtvrtém rčníku (ktávě) je zaměřený na přípravu ke šklní maturitě z bilgie a k přijímacím

Více

Standard dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě (EVVO)

Standard dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě (EVVO) Standard dalšíh vzdělávání pedaggických pracvníků v envirnmentálním vzdělávání, výchvě a světě (EVVO) Č.j.: 10 197/2005-22 Ministerstv šklství, mládeže a tělvýchvy vydává Standard dalšíh vzdělávání pedaggických

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/ MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000067 Pracvní skupina Předšklní vzdělávání a péče: dstupnst inkluze kvalita 26. 5. 2016 Dmažlice OBSAH

Více

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny Měkké dvednsti (semináře, výcviky, wrkshpy, knzultace, kučvání, mentring ) MĚKKÉ DOVEDNOSTI SOFT SKILLS ING. MGR. MARIE NOVÁKOVÁ základní rzsah seminářů: 3-8 vyučvacích hdin (1 vyučvací den) cena seminářů:

Více

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc Základní škla Mravský Berun, kres Olmuc Charakteristika vyučvacíh předmětu praktické činnsti 1. stupeň Vyučvací předmět praktické činnsti má na 1. stupni časvu dtaci 1 hdinu týdně. Vzdělávací blast tht

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Dům tří přání www.dumtriprani.cz

Dům tří přání www.dumtriprani.cz Dům tří přání Pmáháme dětem a jejich rdinám, které se citly v krizvé situaci. Naší snahu je umžnit těmt dětem bezpečný vývj v půvdní rdině. Pracviště dmu tří přání Ambulantně terénní centrum Terrnská 7,

Více

Vzdělání a kvalifikace

Vzdělání a kvalifikace www.pedaggika.sklni.eu Vzdělání a kvalifikace Vzdělání Vzdělání je suhrn znalstí, dvednstí a návyků, které jedinec získá specificku činnstí - učením. Vzdělání je základní pdmínku k začlenění jedince d

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

Výživa a sport, základy fitness

Výživa a sport, základy fitness Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků Výživa a sprt, základy fitness Autr kurzu: Vyučvací předmět: Rčník: Téma: Účel kurzu: Tělesná výchva, Bilgie (Chemie) Studenti středních škl d 16 let Výživa a

Více

Tvorba elektronického herbáře

Tvorba elektronického herbáře Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků - Gymnázium Cheb Tvrba elektrnickéh herbáře Autr kurzu: Mgr. Mirslava Vaicvá Vyučvací předmět: Bilgie a infrmatika Rčník: Kvarta smiletéh studia gymnázia, ppř.

Více

realizaceprojektuna2.stupnizšamšlišov spolupráci s MÚ Lišov škola zahájila již v únoru 2010 (záměr vytvořit jeden bod naučné stezky a propojit jej se

realizaceprojektuna2.stupnizšamšlišov spolupráci s MÚ Lišov škola zahájila již v únoru 2010 (záměr vytvořit jeden bod naučné stezky a propojit jej se realizaceprjektuna2.stupnizšamšlišv splupráci s MÚ Lišv škla zahájila již v únru 2010 (záměr vytvřit jeden bd naučné stezky a prpjit jej se sítí turistických tras) d tvrby naučné stezky si slibujeme: prbuzení

Více

Chaloupka. Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání - ŠD. (školní rok 2014/2015) Školní rok 2014-2015

Chaloupka. Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání - ŠD. (školní rok 2014/2015) Školní rok 2014-2015 Šklní rk 2014-2015 Aby se dítě mhl zdravě rzvíjet, musí se cítit v bezpečí a spkjené Chalupka Šklní vzdělávací prgram šklskéh zařízení pr zájmvé vzdělávání - ŠD (šklní rk 2014/2015) 1 Obsah 1. Identifikační

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S u k r m é g y m n a s i u m J s e f a Š k v r e c k é h, S. R. O. P L Z E Ň S K Á 1 1 7 / 3 9, 150 00 P R A H A 5, I Č : 2 5 1 4 0 1 0 8 TEL.: 224 262 286 EMAIL: INFO@SGJS.CZ WWW.SGJS.CZ ČLÁNEK VI. ŠKOLNÍHO

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

F4 Marketing a publicita projektu

F4 Marketing a publicita projektu Prjektvý manažer 250+ Kariéra prjektvéh manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrjů F4 Marketing a publicita prjektu V tmt tématu bude pzrnst věnvána zvláště těmt bdům: Kmunikační strategie prjektu.

Více

Š K O L N Í R O K / ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT. Plán práce 2012/2013

Š K O L N Í R O K / ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT. Plán práce 2012/2013 Š K O L N Í R O K 2 0 1 2 / 2 0 1 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT Plán práce 2012/2013 Náplň činnsti Náplň práce ICT metdika vychází z vyhlášky 317/2005 upravené

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Čj. ZŠ/ 178/09 Pravidla pr hdncení žáků Základní pkyny pr hdncení výsledků vzdělávání žáků hdncení průběhu a výsledků vzdělávání a chvání žáka musí být jednznačné, srvnatelné s předem stanvenými kritérii,

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole Kncepce pradenských služeb pskytvaných ve škle Šklní prgram (strategie) pedaggick-psychlgickéh pradenství Č.j.: 27317/2004-24 Nvelizvána vyhláška č.72/2005 Sb., pskytvání pradenských služeb ve šklách a

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o Z á k l a d n í š k l a a M a t e ř s k á š k l a K p i d l n Obsah: 1. Úvdní ustanvení. 2. Zásady klasifikace výsledků vzdělávání a chvání žáků. 2.1 Získávání pdkladů pr klasifikaci. 2.2 Hdncení výsledků

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

Didaktický test. Didaktický test

Didaktický test. Didaktický test Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2013/14 Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr šklní

Více

5.2. VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

5.2. VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d 1.9.2007 5.2. VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1. PŘEDMĚT MATEMATIKA 1. stupeň R. Mašát, E. Tušvá

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA OSMILETÝ CYKLUS

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA OSMILETÝ CYKLUS CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA OSMILETÝ CYKLUS OBSAHOVÉ VYMEZENÍ Vyučvací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacíh bru Český jazyk a literatura RVP ZV a GV. Je pvinným

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná, Česká republika Slezská univerzita v Opavě Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné Přílha Dluhdbéh záměru vzdělávací a

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Přílha č. 1 - Pravidla pr hdncení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád Pravidla pr hdncení žáků Pravidla hdncení a klasifikace žáka Gymnázia Valašské Klbuky se řídí záknem č. 561/2004 Sb., šklským

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE Charakteristika vyučovacího předmětu

DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE Charakteristika vyučovacího předmětu DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE Charakteristika vyučvacíh předmětu Deskriptivní gemetrie se vyučuje jak pvinně vlitelný předmět ve třetím a čtvrtém rčníku s hdinu dtací 2-2, event. puze ve čtvrtém s hdinvu dtací

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

Nabídka DVPP pro období září - prosinec 2011

Nabídka DVPP pro období září - prosinec 2011 Prjekty: DVPP v Chebu Reg. č.: CZ.1.07/1.3.11/02.0008 DVPP v Sklvě Reg. č.: CZ.1.07/1.3.11/02.0006 DVPP v Karlvých Varech Reg. č.: CZ.1.07/1.3.11/02.0004 Nabídka DVPP pr bdbí září - prsinec 2011 Vážené

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů.

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů. 2. ŠVP GA staví na takvé výchvně vzdělávací kncepci, která bude vycházet vstříc pžadavkům kladeným na žáky v neustále se prměňující a vyvíjející splečnsti. Základem tét kncepce je péče všestranný sbnstní

Více

Škola komunikace s lidmi a přírodou

Škola komunikace s lidmi a přírodou Základní škla a Mateřská škla Pzděchv, kres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (ŠVP ZV) Škla kmunikace s lidmi a přírdu Verze III. - 2016 Obsah: Identifikační údaje...3 1. CHARAKTERISTIKA

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V NAŠÍ ŠKOLCE MILÉ NENÍ NIKDY DLOUHÁ CHVÍLE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V NAŠÍ ŠKOLCE MILÉ NENÍ NIKDY DLOUHÁ CHVÍLE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V NAŠÍ ŠKOLCE MILÉ NENÍ NIKDY DLOUHÁ CHVÍLE Základní škla a Mateřská škla Neplachvice, kres Opava, příspěvkvá rganizace IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Adresa

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Název vyučovacího předmětu: ANATOMIE (ANA) Časová dotace vyučovacího předmětu: 1, 2, 2, 2.

Název vyučovacího předmětu: ANATOMIE (ANA) Časová dotace vyučovacího předmětu: 1, 2, 2, 2. Název vyučvacíh předmětu: ANATOMIE (ANA) Časvá dtace vyučvacíh předmětu: 1, 2, 2, 2. Pjetí vyučvacíh předmětu Anatmie je rzpracvána d všech rčníků (1. 1, 2. 2, 3. 2, 4. 2). Žáci si svjují ptřebné vědmsti

Více

V NAŠÍ ŠKOLCE MILÉ NENÍ NIKDY DLOUHÁ CHVÍLE

V NAŠÍ ŠKOLCE MILÉ NENÍ NIKDY DLOUHÁ CHVÍLE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V NAŠÍ ŠKOLCE MILÉ NENÍ NIKDY DLOUHÁ CHVÍLE ŠVP byl prjednán a schválen pd č. j. 186/2013-1 1-3 dne 23. 8. 2013 s účinnstí d 1. 9. 2013 Základní škla

Více

Střední škola EDUCHEM, a. s. 435 13 Meziboří, Okružní 128 (zřizovatel: PhDr. Vlastimil Doležal, Jedličkova 1166, 436 01 Litvínov)

Střední škola EDUCHEM, a. s. 435 13 Meziboří, Okružní 128 (zřizovatel: PhDr. Vlastimil Doležal, Jedličkova 1166, 436 01 Litvínov) Střední škla EDUCHEM, a. s. 435 13 Mezibří, Okružní 128 (zřizvatel: PhDr. Vlastimil Dležal, Jedličkva 1166, 436 01 Litvínv) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM APLIKOVANÁ CHEMIE Kód a název bru: Zaměření: Stupeň

Více

2. KLASIFIKACE. 2.1 Základní pravidla hodnocení prospěchu klasifikací i na vysvědčení

2. KLASIFIKACE. 2.1 Základní pravidla hodnocení prospěchu klasifikací i na vysvědčení Zásady hdncení a klasifikace žáků vnitřní klasifikační řád ZŠ Jana Palacha v Kutné Hře Vnitřní klasifikační řád vychází ze zákna č. 561/2004 Sb. (Šklský zákn). Je sučástí řádu škly. Nedílnu sučástí výchvně

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM KLUBU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM KLUBU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

Metoda klíčových ukazatelů pro činnosti zahrnující zvedání, držení, nošení

Metoda klíčových ukazatelů pro činnosti zahrnující zvedání, držení, nošení Metda klíčvých ukazatelů pr činnsti zahrnující zvedání, držení, nšení Pkyny pr pužití při hdncení pracvních pdmínek Hdncení se prvádí v pdstatě pr činnsti ruční manipulace a musí se týkat jednh pracvníh

Více

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škla a Mateřská škla, Červený Kstelec, Olešnice 190 Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání Výchva dětí je zaměstnání, kde musíme umět ztrácet čas, abychm h v buducnu ušetřili (J.J.Russeau)

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Středšklská matematika Nadace Geneze Vývj (Stručná histrie matematiky) - na levé straně je svislý nápis VÝVOJ stisk hrníh V vyvlá zbrazení časvé sy - stisk ikny se stránku (vprav nahře na brazvce časvé

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky školní rok 2013/2014

Písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky školní rok 2013/2014 Písemné zkušky splečné části maturitní zkušky šklní rk 2013/2014 Učebny: 4A (MAT,ANJ, ČJL) 4.E (ANJ, ČJL,NEJ) učebna Chemie (MAT PUP SPUO-1,, ANJ SPUO-1, ČJL PUP SPUO-1, NEJ PUP SPUO-1) Žáci jsu pvinni

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb DZR Světl STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2016 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, Dmv se zvláštním režimem DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70 86 98 12 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní školu speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní školu speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr základní šklu speciální ŠVP pr základní šklu speciální 1 Identifikační údaje... 3 1.1 Název ŠVP... 3 1.2 Údaje škle... 3 1.3 Zřizvatel... 3 1.4 Platnst dkumentu... 3 2 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Vlný čas dětí je velmi cenná deviza nárda, věnujme mu tedy patřičnu pzrnst a pečujme pdmínky pr jeh naplnění. Mtt: Naučit děti smysluplně využívat a plánvat svůj

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb DS Světl STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2016 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70 86 98 12 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE I / Cíle

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Fakultní základní škla Dr.Milady Hrákvé a Mateřská škla Olmuc, Ržňavská 21 příspěvkvá rganizace Mateřská škla Radva 5, Olmuc dlučené pracviště Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání dlučenéh pracviště

Více

A3RIP Řízení projektů. 13. seminář 8. 10. 12. 2014

A3RIP Řízení projektů. 13. seminář 8. 10. 12. 2014 A3RIP Řízení prjektů 13. seminář 8. 10. 12. 2014 Obsah 1. uknčení prjektu 1a. cíle při uknčení prjektu 1b. pakvaně pužitelné výsledky 1c. archivace dkumentů 2. hdncení prjektu 3. úspěch prjektu 4. time

Více