PŘÍLOHA ŠVP ZV. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍLOHA ŠVP ZV. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362"

Transkript

1 PŘÍLOHA ŠVP ZV Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním pstižením ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362

2 Nevyšlapanu cestu

3 Obsah: A. Charakteristika ŠVP ZV 1. Charakteristika základníh vzdělávání Základní vzdělávání, kterým se dsahuje stupně základní vzdělání, se realizuje brem vzdělání základní škla. Žáci, kteří z důvdu snížené úrvně rzumvých schpnstí nemhu zvládat pžadavky bsažené v ŠVP ZV, se vzdělávají pdle tét přílhy (ŠVP ZV LMR). Základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním pstižením se realizuje v základní škle a je spjen s pvinnstí šklní dcházky p dbu devíti šklních let, nejvýše však d knce šklníh rku, v němž žák dsáhne sedmnáctéh rku věku. Začátek pvinné šklní dcházky lze dlžit nejdéle d zahájení šklníh rku, v němž dítě dvrší smý rk věku. O dkladu šklní dcházky rzhduje ředitel škly na základě písemné žádsti záknnéh zástupce žáka, která musí být dlžena dpručujícím psuzením příslušnéh šklskéh pradenskéh zařízení a dbrnéh lékaře. Uknčení základníh vzdělávání žáků se zdravtním pstižením se řídí 55 zákna č. 561/2004 Sb. 2. Organizace základníh vzdělávání Základní vzdělávání v základní škle má devět rčníků a člení se na 1. stupeň (1. 5. rčník) a 2. stupeň (6. 9. rčník). Základní vzdělávání pr žáky se zdravtním pstižením, kteří se vzdělávají ve třídách neb šklách s upraveným vzdělávacím prgramem, může s předchzím suhlasem MŠMT trvat deset rčníků (1. stupeň rčník, 2. stupeň rčník). O převedení žáka d vzdělávacíh prgramu základníh vzdělávání pr žáky se zdravtním pstižením neb vzdělávacíh prgramu základní škly speciální rzhduje ředitel škly na základě písemnéh dpručení dbrnéh lékaře a šklskéh pradenskéh zařízení, puze s předchzím písemným suhlasem záknnéh zástupce žáka. Ředitel škly je pvinen infrmvat záknnéh zástupce žáka rzdílech ve vzdělávacích prgramech. Zařazení žáka se zdravtním pstižením d některé frmy speciálníh vzdělávání může předcházet diagnstický pbyt tht žáka ve škle, d níž má být zařazen, a t v délce 2 až 6 měsíců. 3. Hdncení výsledků vzdělávání Hdncení výsledků vzdělávání žáka je na vysvědčení vyjádřen klasifikačním stupněm, slvním hdncením neb kmbinací bu způsbů. O způsbu hdncení rzhduje ředitel škly se suhlasem šklské rady. Předměty speciálně pedaggické péče vznikající na úrvni ŠVP se hdntí puze slvně.

4 4. Pjetí a cíle základníh vzdělávání žáků s lehkým mentálním pstižením Základní vzdělávání navazuje na výchvu v rdině a na předšklní vzdělávání. Je jedinu etapu vzdělávání, kteru pvinně abslvuje celá ppulace žáků ve dvu bsahvě, rganizačně a didakticky navazujících stupních (1. a 2. stupeň). Dítě s lehkým mentálním pstižením dsahuje šklní zralsti v pzdějším věku než je tmu u statní ppulace. Tét skutečnsti je přizpůsben i základní vzdělávání na 1. stupni, především v 1. bdbí (1. 3. rčník). U převážné většiny dětí s lehkým mentálním pstižením je patrné pždění z hlediska sciálníh, psychickéh a fyzickéh vývje. Přechd z rdinné péče neb předšklníh vzdělávání musí být prt pzvlný a pstupný. Ke každému žákvi je třeba přistupvat individuálně s hledem na rzdílnst rzumvých schpnstí žáků, schpnsti učení a pracvních výsledků, je nutné respektvat jeh mžnsti a pzitivně hdntit každý pkrk v rzvji jeh sbnsti. V tmt bdbí je tedy hlavním úklem adaptace žáků na nvé prstředí, nvý styl práce, na upevňvání základních hygienických návyků a vytváření sciálních návyků. Základní vzdělávání na 2. stupni je zaměřen na získávání vědmstí, rzvíjení dvednstí a návyků, které žáci mhu využít ke zvýšení kvality sbníh živta včetně prfesníh uplatnění. Z tht důvdu je ve vzdělávacím prcesu žáků s lehkým mentálním pstižením kladen velký důraz na rzvíjení sciálních a kmunikačních schpnstí a na vytváření praktických dvednstí. Šklní vzdělávací prgram je kncipván tak, aby žáci v různém pásmu lehkéh mentálníh pstižení mhli za pdpry speciálně vzdělávacích metd a díky vyváženému půsbení na jejich rzvj v blasti kgnitivní, sciální, emcinální i vlní dsáhnut c nejvyšší mžné úrvně sbnstních kvalit. Pr vzdělávání žáků s lehku mentální retardací je třeba vytvřit ptimální pdmínky, které vyžadují především přátelsku atmsféru a takvé pracvní klima, aby žáci šklu rádi navštěvvali, nebáli se případných neúspěchů a v rámci svých mžnstí dsáhli základníh vzdělání. Ve vzdělávání žáků s lehkým mentálním pstižením je mžné a žáducí naplňvat stejné cíle, které jsu uvedeny v ŠVP ZV, ale za pdmínek uplatňvání přístupů, metd a frem, dpvídajících vývjvým a sbnstním zvláštnstem žáků: Umžnit žákům svjit si strategii učení a mtivvat je pr celživtní učení Učení je základní pdmínku psychickéh vývje žáků. Pznávací prcesy žáků bývají rzvinuty na úrvni knkrétních perací, je třeba naučit žáky ustálenému pstupu při svjvání učiva, dbát na jeh ddržvání, častým pakváním upevňvat získané pznatky i dvednsti a frmu ceňvání sebemenších úspěchů žáky mtivvat a přiměřeným způsbem jim prezentvat význam vzdělávání. Pdněcvat žáky k tvřivému myšlení, lgickému uvažvání a k řešení prblémů U žáků převažuje myšlení názrné a knkrétní, lgické uvažvání je úzce spjaté s realitu, překrčení rámce knkrétní situace čast nebývá mžné. Úrveň rzumvých schpnstí ve slžce vědmstní je důležité u žáků sustavně systematicky rzvíjet a vytvářet dstatek příležitstí k získávání nvých zkušenstí a pznatků. Vést žáky k všestranné a účinné kmunikaci Dvednst kmunikvat je jedním ze základních faktrů vlivňujících úspěšnst prcesu sciální integrace žáků. K získávání kmunikačních dvednstí je třeba důsledně využívat veškerých mžnstí daných vzdělávacím bsahem, metdami a frmami výuky pdprujícími rzvj sciálních vztahů ve třídě i sbních zkušenstí a pznatků žáků. Rzvíjet u žáků schpnst splupracvat a respektvat práci a úspěchy vlastní i druhých Předpkladem dsahvání cíle jsu vstřícné způsby kmunikace, schpnst przumění chvání a činnstem druhých, psuzení adekvátnsti vlastníh chvání a jednání, chápání přínsu splupráce a jejích pdmínek. Je nezbytné vytvářet dstatek prstru k týmvé práci žáků, umžnit jim zažít uspkjení ze splečných výsledků a psilvat tak mžnsti buducíh pracvníh uplatnění.

5 Připravvat žáky k tmu, aby se prjevvali jak samstatné, svbdné a zdpvědné sbnsti, uplatňvali svá práva a naplňvali své pvinnsti Pžadavky je nezbytné přizpůsbit mžnstem žáků a pkračvat navázáním na již zafixvané jedndušší nrmy chvání, pdprvat rzvj samstatnsti a zdpvědnsti, vědmí práv a pvinnstí bčanů a vhdným způsbem frmvat hdntvu rientaci žáků. Vytvářet u žáků ptřebu prjevvat pzitivní city v chvání, jednání a v pržívání živtních situací, rzvíjet vnímavst a citlivé vztahy k lidem, svému prstředí i k přírdě Vhdnu stimulací lze vlivňvat emční prcesy žáků vyjadřující jejich vztahy a pstje k klnímu světu. Je třeba zajišťvat žákům dstatek příležitstí k získání zkušenstí v činnstech, které jim přinášejí radst, uspkjení, zážitky a tím pdprvat jejich psychický vývj žáducím směrem. Učit žáky aktivně rzvíjet a chránit fyzické, duševní a sciální zdraví a být za ně dpvědný Na základě pchpení základních ptřeb zdravéh vývje člvěka je třeba vytvářet a upevňvat pznatky a dvednsti žáků v blasti péče zdraví a jeh preventivní chrany, vést žáky k pzitivnímu myšlení, k překnávání stresvých situací, adekvátnímu jednání v knkrétních situacích a k rganizaci denníh režimu ve smyslu ddržvání zdravéh živtníh stylu. Vést žáky k tleranci a hleduplnsti k jiným lidem, jejich kulturám a duchvním hdntám, učit je žít splečně s statními lidmi Nárčnst adaptace na uvedené pžadavky suvisí s pmalejším přechdem žáků d pchpení nrem chvání k jejich praktickému uplatňvání. Je třeba ve zvýšené míře zajišťvat žákům dstatek příležitstí k získávání ptřebných zkušenstí pr przumění dlišnsti jiných kultur a tleranci k minritním skupinám ve splečnsti. Pmáhat žákům pznávat a rzvíjet své schpnsti i reálné mžnsti a uplatňvat je splu s svjenými vědmstmi a dvednstmi při rzhdvání vlastní živtní a prfesní rientaci Při rzhdvání prfesní rientaci umžnit žákům vyzkušet si knkrétní pracvní činnsti a s pmcí dpvědných sb zvlit tu, která jim bude nejlépe vyhvvat a kteru budu zvládat. B. Klíčvé kmpetence Smyslem a cílem vzdělávání žáků s lehkým mentálním pstižením je jejich vybavení subrem klíčvých kmpetencí na úrvni, která je pr ně dsažitelná a umžní jim efektivně a dpvídajícím způsbem jednat v různých situacích. Osvjvání klíčvých kmpetencí je prces dluhdbý a slžitý a pstupně se vytváří v průběhu živta. Úrveň klíčvých kmpetencí, které žáci dsáhnu na knci základníh vzdělávání, nelze ještě pvažvat za knečnu, ale získané klíčvé kmpetence tvří důležitý základ pr celživtní učení žáka, jeh vstup d živta a d pracvníh prcesu. Ve výčtu a becné frmulaci dpvídají klíčvé kmpetence stanvené v ŠVP ZV LMP pžadavkům základníh vzdělávání. Jejich vytváření musí důsledně respektvat individuální zvláštnsti, schpnsti a mžnsti žáků. Vzhledem ke specifickým ptřebám žáků s lehkým mentálním pstižením je kladen důraz především na klíčvé kmpetence pracvní, sciální a persnální a kmunikativní. 1. Kmpetence k učení Na knci základníh vzdělávání žák: využívá vhdné naučené metdy, strategie učení včetně mnemtechnických pmůcek a jiné pmcné techniky pracuje s učebnicemi, učebními materiály a učebními pmůckami pznává vlastní pkrky a uvědmuje si prblémy, které mu brání v učení

6 pužívá základní pjmy z různých vzdělávacích blastí dkáže vyhledávat a využívat infrmace v praktickém živtě chápe becně pužívané termíny, znaky a symbly uvědmuje si význam vzdělání v kntextu s pracvním uplatněním 2. Kmpetence k řešení prblémů Na knci základníh vzdělávání žák: vnímá prblémvé situace, rzpzná prblémy a hledá nejvhdnější způsb řešení řeší samstatně běžné živtní situace a přiměřeně ke svým mžnstem překnává živtní překážky přijímá důsledky svých rzhdnutí nenechá se při řešení prblému dradit nezdarem dkáže ppsat prblém a svěřit se s ním, při řešení slžitějších prblémů pžádá radu a řídí se jí dkáže přivlat pmc v případě hržení vlastní neb jiné sby 3. Kmpetence kmunikativní Na knci základníh vzdělávání žák: vyjadřuje se srzumitelně v ústním prjevu a umí vést dialg rzumí bsahu sdělení a přiměřeně na něj reaguje využívá tištěné infrmace k rzvji vlastních vědmstí, rzumí běžně užívaným textům, záznamům a brazvým materiálům zvládá jednduchu frmu písemné kmunikace vyjadřuje své názry a pstje a umí vhdnu frmu bhájit svůj názr využívá pr kmunikaci běžné infrmační a kmunikační prstředky využívá získané kmunikativní dvednsti k vytváření vztahů ptřebných k plnhdntnému sužití a kvalitní splupráci s statními lidmi 4. Kmpetence sciální a persnální Na knci základníh vzdělávání žák: psiluje své sebevědmí na základě pznání a pchpení vlastní sby má pvědmí základních mravních hdntách v rdině i ve splečnsti respektuje pravidla práce v týmu a svými pracvními činnstmi vlivňuje kvalitu splečné práce rzpznává nevhdné a rizikvé chvání, uvědmuje si jeh mžné důsledky navazuje a udržuje vztahy s vrstevníky, respektuje druhé lidi a snaží se upevňvat dbré mezilidské vztahy psiluje sciální chvání a sebevládání, je vnímavý k ptřebám starých, nemcných a pstižených lidí uvědmuje si nebezpečí mžnéh psychickéh i fyzickéh zneužívání vlastní sby

7 5. Kmpetence bčanské Na knci základníh vzdělávání žák: zná základní práva a pvinnsti bčanů, respektuje splečenské nrmy a pravidla sužití zvládá běžnu kmunikaci s úřady chápe nebezpečí rasizmu a xenfbie chrání své zdraví, uvědmuje si význam zdravéh živtníh stylu, pdílí se na chraně živtníh prstředí dkáže se chvat v krizvých situacích i v situacích hržujících živt a zdraví člvěka pdle pkynů kmpetentních sb a uplatnit svjené dvednsti a pstupy 6. Kmpetence pracvní Na knci základníh vzdělávání žák: zvládá základní pracvní dvednsti, perace a pstupy, rzšiřuje své kmunikační schpnsti při klektivní práci má vytvřen pzitivní vztah k manuálním činnstem ddržuje zásady bezpečnsti, chrany zdraví, hygieny práce, chrany živtníh prstředí a splečenských hdnt a uplatňuje je při pracvních činnstech pracuje pdle danéh pracvníh pstupu, návdu, náčrtu a rientuje se v jednduché technické dkumentaci je schpen pracvní výdrže, kncentrace na pracvní výkn a jeh dknčení reálně psudí výsledek své práce i práce statních má knkrétní představu pracvních činnstech běžných prfesí využívá získané znalsti a zkušensti a vytváří si představu mžnstech svéh buducíh pracvníh uplatnění

8 C. Vzdělávací blasti Vzdělávací bsah základníh vzdělávání žáků s LMP je rzdělen d devíti vzdělávacích blastí. Jedntlivé vzdělávací blasti jsu tvřeny jedním vzdělávacím brem neb více bsahvě blízkými vzdělávacími bry: Jazyk a jazykvá kmunikace (Český jazyk a literatura, Cizí jazyk) Matematika a její aplikace (Matematika a její aplikace) Infrmační a kmunikační technlgie (Infrmační a kmunikační technlgie) Člvěk a jeh svět (Člvěk a jeh svět) Člvěk a splečnst (Dějepis, Výchva k bčanství) Člvěk a přírda (Fyzika, Chemie, Přírdpis, Zeměpis) Umění a kultura (Hudební výchva, Výtvarná výchva) Člvěk a zdraví (Výchva ke zdraví, Tělesná výchva) Člvěk a svět práce (Člvěk a svět práce) Jedntlivé vzdělávací blasti jsu kncipvány tak, aby respektvaly sníženu úrveň rzumvých schpnstí žáků a svými knkrétními cíli a vzdělávacím bsahem pdprvaly především pznávací a kmunikační schpnsti, zájmy a ptřeby žáků a rzvíjely tak jejich sbnst. Vzdělávací bsah vzdělávacích brů je přizpůsben schpnstem a mžnstem žáků a tvří čekávané výstupy a učiv na 1. a 2. stupni základníh vzdělávání. První stupeň je členěn na 1. bdbí (1. 3. rčník) a 2. bdbí (4. 5. rčník). Očekávané výstupy mají činnstní pvahu, jsu prakticky zaměřené a využitelné v běžném živtě. Vymezují předpkládanu způsbilst využívat svjené učiv k získávání klíčvých kmpetencí. Na rzdíl d ŠVP ZV jsu v ŠVP ZV LMP frmulvány dlišně, nebť není mžné předem předvídat ani definvat, c je žák s lehkým mentálním pstižením schpen v určitém věku zvládnut tak, aby daný výstup byl věřitelný. Prt mají čekávané výstupy v ŠVP ZV LMP pdmínečnu frmulaci a vyjadřují záměr pedaggickéh půsbení. V suladu s ŠVP ZV jsu čekávané výstupy stanveny na knec 3. rčníku (1. bdbí), na knec 5. rčníku (2. bdbí) a na knec 9. rčníku. Učiv v ŠVP ZV LMP je v rzsahu, který dpvídá snížené rzumvé kapacitě žáků. Je strukturván d jedntlivých tematických kruhů (témat, činnstí) a je chápán jak prstředek k dsažení čekávaných výstupů. Vzdělávací bsah jedntlivých brů je rzpracván tak, aby dpvídal knkrétním ptřebám a schpnstem žáků.

9 D. Učební plán Učební plán pr I. stupeň Základní škly praktické Učební plán rčníku základní škly praktické přihlíží k pedaggickým a psychlgickým zvláštnstem žáků na 1. stupni, jejich mentálním vlastnstem a sciálním dvednstem. Vymezuje blasti vzdělávání, které škla na tmt stupni preferuje (mateřský jazyk, matematika, pracvní výchva). Hdinvá dtace v jedntlivých předmětech učebníh plánu Předmět 1.rčník 2.rčník 3. rčník 4.rčník 5.rčník celkem Český jazyk a literatura Matematika Infrmatika Prvuka Člvěk a jeh svět Hudební výchva Výtvarná výchva Tělesná výchva Pracvní činnsti Celkvá pvinná časvá dtace Z th dispnsbilní časvá dtace v jedntlivých rčnících Pznámky k učebnímu plánu: Český jazyk a literatura Předmět je rzdělen d tří specifických slžek: Kmunikační a slhvá výchva, Jazykvá výchva, Literární výchva. Na 1. stupni má slžka kmunikační a slhvé výchvy samstatnu část Psaní. Ve výuce se vzdělávací bsah jedntlivých slžek vzájemně prlíná. Hlavním úklem je naučit žáky správně a srzumitelně se vyjadřvat, svjit si správnu techniku psaní, napsat krátká sdělení a číst s przuměním. Matematika Vzdělávací bsah předmětu Matematika a její aplikace je rzdělen na tematické kruhy: - Čísla a pčetní perace - Závislsti, vztahy a práce s daty - Gemetrie v rvině a prstru - Aplikační úlhy

10 Předmět je zalžen na praktických činnstech, sleduje využití matematických dvednstí v běžném živtě, psiluje schpnst lgickéh myšlení a prstrvé představivsti. Žáci se pstupně seznamují s čísly, vytváří si knkrétní představu číslech a číselné se, svjují si pstupy matematických perací, jejich důležitst a užití. Infrmatika Předmět je vyučván ve 4. a 5. rčníku, zahrnuje základy práce s sbním pčítačem a základním prgramvým vybavením, zejména výukvými a vzdělávacími prgramy, textvým editrem, manažerem subrů. Žáci si svjují bsluhu pčítače na elementární uživatelské úrvni. Prvuka Předmět je sučástí vzdělávací blasti Člvěk a jeh svět a je mu věnván 6 hdin v rčníku. Rzvíjí základní pznatky žáka živtě splečnsti, živé a neživé přírdě a jejich významu pr člvěka. Vychází z prvtních zkušenstí, znalstí a vědmstí žáka, ze specifik místa, kde žije. Žák se učí nvě nabyté znalsti a dvednsti uplatňvat v běžném živtě. Přírdvěda Předmět je sučástí vzdělávací blasti Člvěk a jeh svět a jsu mu věnvány 4 hdiny v 4. a 5. rčníku. Žáci seznamují se změnami v přírdě v průběhu rku. Vytvářejí si vztah k přírdě a pznávají, že pr další živt lidí je velmi důležitá chrana živtníh prstředí. Pznávají svje těl, jeh funkce. Učí se ddržvat správné hygienické návyky a uvědmvat si jejich důležitst pr chranu zdraví. Pznávají, c jejich zdraví prspívá a c h pškzuje, jak se dá předcházet škdlivým vlivům. Vlastivěda Předmět je sučástí vzdělávací blasti Člvěk a jeh svět a jsu mu věnvány 2 hdiny v 4. a 5. rčníku. Žáci se učí pznávat své klí, rientvat se v něm, pznávají nejbližší klí místa bydliště a škly a své znalsti rzšiřují důležitá místa v bci, reginu, zemi. Učí základům splečenskéh chvání a jednání, učí se splupracvat, učí se chvání v krizvých situacích. Pznávají, jak se živt a vyvíjí a mění, rzlišují přítmnst, minulst a buducnst. Hudební výchva Předmět je sučástí vzdělávací blasti Umění a kultura. Hudební výchvě je věnván 5 hdin v rčníku. Vytváří u žáků kladný vztah k hudbě, rzvíjí jejich hudebnst, pdpruje schpnsti hudbu emcinálně pržít a pskytuje vhled d hudební kultury. Výtvarná výchva Předmět sučástí vzdělávací blasti Umění a kultura. Výtvarné výchvě věnván 5 hdin. Prstřednictvím tvůrčích činnstí zaměřených na vnímání, tvrbu a interpretaci jsu rzvíjeny smyslvé vnímání a schpnst vyjadřvat a prezentvat emce, představy, pcity, zkušensti a myšlenky. Tělesná výchva Předmět je sučástí vzdělávací blasti Člvěk a zdraví a je mu věnván 15 hdin v rčníku. V rčníku je zařazen plavecký výcvik v rzsahu 20 hdin. Předmět umžňuje žákům aktivně využívat a vlivňvat vlastní phybvé mžnsti s hledem na zdravtní a phybvá mezení. Pracvní výchva Předmět sučástí vzdělávací blasti Člvěk a svět práce. V rčníku je předmětu věnván 15 hdin. Předmět zahrnuje širké spektrum manuálních činnstí, které vedu žáky k získání vědmstí, základních pracvních dvednstí a návyků v různých blastech lidské činnsti. Žáci se učí pracvat samstatně i v týmu a vážit si práce své i druhých. Seznamují se s různými materiály, s funkcí a užíváním vhdných pmůcek a nářadí..

11 Učební plán pr II. stupeň Základní škly praktické Učební plán rčníku základní škly praktické přihlíží k pedaggickým a psychlgickým zvláštnstem 2.stupně základní škly a mentálním schpnstem a sciálním dvednstem žáků. Je zaměřen na získávání vědmstí, rzvíjení dvednstí a návyků, které žáci mhu využít ke zvýšení kvality sbníh živta včetně prfesníh uplatnění. Vymezuje předměty, které škla na tmt stupni preferuje (český jazyk, matematika, infrmatika, cizí jazyk, pracvní činnsti). Hdinvá dtace v jedntlivých předmětech učebníh plánu Předmět 6. rčník 7. rčník 8. rčník 9. rčník celkem Český jazyk a literatura Anglický jazyk Dějepis Výchva k bčanství Výchva ke zdraví Zeměpis Matematika Infrmatika Přírdpis Fyzika Chemie Hudební výchva Tělesná výchva Výtvarná výchva Pracvní činnsti Vlitelné předměty Celkem Z th dispnsibilní časvá dtace v jedntlivých rčnících Pznámky k učebnímu plánu: Český jazyk a literatura Předmět je rzdělen d tří specifických slžek: Kmunikační a slhvá výchva, Jazykvá výchva Literární výchva. Ve výuce se vzdělávací bsah jedntlivých slžek vzájemně prlíná. Předmět vede žáky k rzvíjení slvní zásby, řečvých schpnstí a kmunikačních dvednstí, k chápání různých

12 jazykvých sdělení. Zahrnuje učiv zaměřené na rzvj smyslvéh a citvéh vnímání, vyjadřvacích schpnstí, čtení s przuměním, práce s literárním textem, psaní. Rzvíjí u žáků svjení a správné pužívání ústní i písemné pdby spisvnéh jazyka. Anglický jazyk Předmět je zařazen v rčníku. Žáci získávají základ kmunikace v cizím jazyce především v blasti jeh zvukvé pdby, svjují si jednduchá sdělení a základy pravidel kmunikace v běžných každdenních situacích. Rzsah slvní zásby se přizpůsbuje tmut zaměření výuky. Dějepis Předmět patří d vzdělávací blasti Člvěk a splečnst a jsu mu věnvány 4 hdiny v rčníku. Cílem je pskytnut základní pznatky z nárdních dějin v kntextu dějin světvých, s důrazem na histrický dkaz významných sbnstí. Způsb a hlubku charakteristiky jedntlivých bdbí a sbnstí určuje vyučující s přihlédnutím k zájmům a schpnstem žáků. Charakteristika jedntlivých bdbí zahrnuje časvé vymezení, myšlenkvý dkaz významných sbnstí, splečensku strukturu a rganizaci, způsb bživy /úrveň zemědělství, řemeslné a průmyslvé výrby a bchdu/, kulturu /vědu, techniku, umění, nábženství, způsb živta/. Žáci získávají vhled d hspdářských, sciálních, plitických i kulturních změn v nárdních i světvých dějinách Výchva k bčanství Předmět patří d vzdělávací blasti Člvěk a splečnst a jsu mu věnván 4 hdiny v rčníku. Vzdělávací bsah je rzdělen d 4 blastí: Člvěk ve splečnsti Stát a práv Péče bčana Mezinárdní vztahy Výuka je zaměřena na: - pstupné frmvání a rzvíjení žáka jak právplatnéh bčana - základní rientaci v tázkách právní chrany a sciální pmci - vytváření vlastníh názru a pstje - pznání sebe sama - respektvání pravidel slušnéh chvání - vedení k dpvědnsti za vlastní živt Výchva ke zdraví Tent vzdělávací br patří d blasti Člvěk a zdraví a je vyučván jak samstatný předmět v 7. a 9. rčníku. Zeměpis Předmět je sučástí vzdělávací blasti Člvěk a přírda a z celkvé dtace jsu mu věnvány 4 hdin v rčníku. Důraz je kladen na učiv České republice se zvláštním zaměřením na Jihmravský kraj. Výuka je směřvána k výchvě člvěka Evrpana sustřeďuje se na aktuální splečenské, plitické a hspdářské dění v Evrpě. Zaměřuje se na chranu živtníh prstředí, eklgické prblémy krajiny. Matematika Předmět pstupně pmáhá žákům získávat matematicku gramtnst, učí je dvednstem využitelným v praktickém živtě, psiluje schpnst lgickéh myšlení a prstrvé představivsti. Důležitu sučástí předmětu je svjení rýsvacích technik. Infrmatika Předmět infrmatika je vyučván v rčníku. Vzdělávací blast zahrnuje základy práce s sbním pčítačem a základním prgramvým vybavením, zejména textvým editrem, manažerem subrů, dstupnými výukvými a vzdělávacími prgramy. Jak nadstandardní učiv je mžn v tét blasti zařadit

13 práci s webvým prhlížečem a s pštvním klientem. Žáci si prstřednictvím práce s výukvými pčítačvými prgramy v statních vzdělávacích brech svjují bsluhu pčítače na elementární uživatelské úrvni. Přírdpis Předmět je sučástí vzdělávací blasti Člvěk a přírda, je vyučván v rčníku celkem 6 hdin. Je psílen 2 hdiny z dispnibilní časvé dtace. Žáci jsu seznamváni se základními přírdvědnými pjmy. Jedná se hlubší pznání přírdy,bilgické pdstaty člvěka,rzvíjí se eklgické vzdělávání,výchva ke kulturnímu a dpvědnému jednání,žáci jsu vedeni k przumění užitečnsti zdravéh způsbu živta,k chraně svéh zdraví a v nepslední řadě je přírdpis pjímán také jak příležitst ke vnímání krásy přírdy a frmvání etických nrem zalžených na úctě k živtu.přírdpis sustavně využívá přírdníh prstředí,které bklpuje šklu a využívá i reginální zvláštnsti klí bydliště žáků k rzvíjení jejich zájmu přírdu, její pznávání a kulturní způsb živta Fyzika Z celkvé dtace vzdělávací blasti Člvěk a přírda zaujímá fyzika 4 hdiny v rčníku. Vzdělávací bsah se skládá z 6 blastí: - phyb těles, síly - mechanické vlastnsti tekutin - energie - zvukvé děje - elektrmagnetické a světelné děje - vesmír Vzdělávání v předmětu fyzika vede k : - pznávání a chápání přírdních prcesů v přírdě, v běžném lidském živtě, chápání jejich suvislstí a vztahů mezi nimi - dvednstí pzrvat a měřit fyzikální vlastnsti - seznámení se se základními fyzikálními pjmy - pdpře lgickéh uvažvání - bezpečnsti při manipulaci s přístrji v každdenním živtě Chemie Z celkvé dtace vzdělávací blasti Člvěk a přírda zaujímá chemie celkem 1 hdinu, a t v 8.a 9. rčníku. Vzdělávací bsah je rzdělen d 7 blastí: - pzrvání, pkus a bezpečnst práce - směsi - částicvé slžení látek a chemické prvky - chemické reakce - anrganické slučeniny - rganické slučeniny - chemie a splečnst Výuka je zaměřena: - na příklady z denníh živta, - na spjitst člvěka s přírdu a mžnstmi její chrany, - na pchpení přínsu i negativních stránek chemie, - na nutnst znalsti první pmci.

14 Hudební výchva Předmět patří d vzdělávací blasti Umění a kultura Hudební výchva má časvu dtaci 4 hdiny, p jedné hdině v rčníku. Obsahem předmětu je: - rzvíjet u žáků sluchvé schpnsti (rzlišvání různých zvuků, tónů, výšky a síly zvuků a tónů), hlasvé mžnsti (správné dýchání, artikulace, zacházení s hlasem, intnace ve větě), rytmická cvičení (rytmus, temp, metrum, ). - rzvíjet hudebnst rytmické cítění (rytmizace, rytmický dprvd), cit pr meldii, rzšíření barvy tónů (různé hudební nástrje), schpnst sustředit se na pslech hudby. - pěstvat aktivní hudební a hudebně phybvý prjev krdinace hudby s phybem, radst z hudebníh prjevu. Tělesná výchva Předmět je patří d vzdělávací blasti Člvěk a zdraví a je mu věnván p 3 hdinách v každém rčníku. Výtvarná výchva Předmět patří d vzdělávací blasti Umění a kultura. Výtvarná výchva má časvu dtaci 4 a 1 DČD hdin. V předmětu Výtvarná výchva je důraz kladen na estetické a výtvarné umění, na ruční ztvárnění pržitků, na estetické ztvárnění přírdy a světa klem žáka jak způsb pznání a kmunikace, kultivvání estetickéh vkusu ve vztahu k sbě a klí. Rzvíjí fantazii, vůli, intelekt a tvřivst, rzvíjí smyslvé vnímání, pzrnst, představivst a výtvarné dvednsti žáka. Vzdělávání je uskutečňván v pěti tématických kruzích: Výtvarné svjvání skutečnsti Dekrativní práce malba, kresba Prstrvé práce Výtvarné techniky Výtvarné umění a živtní prstředí Pracvní činnsti Předmět zahrnuje širké spektrum manuálních činnstí, které vedu žáky k získání vědmstí, základních pracvních dvednstí a návyků v různých blastech lidské činnsti. Žáci se učí pracvat samstatně i v týmu a vážit si práce své i druhých. Seznamují se s různými materiály, s funkcí a užíváním vhdných pmůcek a nářadí.

15 E. Začlenění průřezvých témat d vyučvacích předmětů Průřezvá témata Výchva k myšlení v evrpských a glbálních suvislstech Multikulturní výchva 1. stupeň 2. stupeň 1. bdbí 2. bdbí 6. rčník 7. rčník 8. rčník 9. rčník ČaS Čj Čj, D, Z Čj, Př, Z, VkZ Čj, D, VkO, Př, VkZ Čj, ČaS, Hv, Vv, Tv, Pv Čj, ČaS, Hv, Vv, Tv, Pv Čj, D, Tv, VkO, Z, Pč, Hv, Vv Čj, D, Tv, Z, Pč, Hv, Vv Čj, Př, D, Hv, Z, Vv, VkZ, Tv, Pč Čj, D, VkO, Př, Hv, Vv, VkZ, Tv, Pč Envirnmentální výchva ČaS, M, Vv, Tv, Pv ČaS, M, Hv, Vv, Tv, Pv M, ICT, D, F, Př, Z, Hv, Vv, Tv, Pč M, ICT, D, F, Př, Vv, Tv, Pč, Hv, Z M, ICT, D, F, Př, Z, Vv, VkZ, Tv, Pč M, ICT, D, F, Ch, Př, Vv, VkZ, Tv, Pč Mediální výchva ČaS, M, Hv, Vv, Tv, Pv Čj, ČaS, Hv, Tv Čj, Aj, ICT, D, VkO, Z, Hv, Tv, F, Př Aj, ICT, D, VkO, F, Př, Z, Hv, Pč Aj, ICT, D, VkO, F, Př, Z, Hv, Pč Aj, ICT, D, VkO, F, Př, Z, Hv, Pč, Ch Osbnstní a sciální výchva Čj. ČaS, Vv, Tv, Pv ČaS, Vv, Tv, Pv, Hv Čj, ICT, VkO, Vv, Tv, Pč, Hv Čj, ICT, VkO, Hv, Vv, Tv, Pč Čj, ICT, D, VkO, Pč, Hv, Vv, VkZ, Tv Čj, ICT, D, VkO, Pč, Hv, Vv, Tv, VkZ Výchva demkratickéh bčana Vv, Tv Tv Čj, VkO, Tv Z, Tv Z, VkZ, VkO, Tv D, VkZ, Tv

16 F. Učební snvy 1. STUPEŇ Vzdělávací br: Český jazyk a literatura Obsah vzdělávacíh bru Český jazyk a literatura je rzdělen d tří specifických slžek: Kmunikační a slhvá výchva, Jazykvá výchva Literární výchva. Ve výuce se vzdělávací bsah jedntlivých slžek vzájemně prlíná. Kmunikační a slhvá výchva vede žáky k rzvíjení slvní zásby, řečvých schpnstí a kmunikačních dvednstí, k vnímání a chápání různých jazykvých sdělení. Hlavním úklem je naučit žáky správně a srzumitelně se vyjadřvat, svjit si správnu techniku psaní, napsat krátká sdělení a číst s przuměním. Na prvním stupni má slžka kmunikační a slhvé výchvy samstatnu část Psaní. Jazykvá výchva se zaměřuje na svjení a užívání mateřskéh jazyka v jeh mluvené i písemné pdbě. Je nástrjem funkčníh drzumívání žáků. Literární výchva se zaměřuje na pstupné vytváření základních čtenářských dvednstí a návyků a na dpvídající reprdukci přečtenéh. Prstřednictvím četby se žáci seznamují se základními literárními frmami a učí se rzlišvat představy d skutečnsti. Výchvné a vzdělávací pstupy, které v tmt předmětu směřují k utváření klíčvých kmpetencí: Kmpetence k učení vést žáky k využívání vhdné naučené metdy, strategie učení včetně mnemtechnických pmůcek a jiných pmcných technik umžnit žákům smysluplnu práci s učebnicemi, učebními materiály a učebními pmůckami vést žáky k pznávání vlastních pkrků a uvědmění si prblémů, které jim brání v učení nabízet žákům mžnst samstatně vyhledávat infrmace a využívat je v praktickém živtě učit žáky chápat becně pužívané termíny, znaky a symbly Kmpetence k řešení prblémů pdprvat žáky, aby se při řešení prblému nenechali dradit nezdarem Kmpetence kmunikativní vést žáky ke srzumitelnému vyjadřvání v ústním prjevu a k vedení dialgu vést žáky k przumění bsahu sdělení a přiměřeným reakcím na ně učit žáky využívat tištěné infrmace k rzvji vlastních vědmstí, przumět běžně užívaným textům, záznamům a brazvým materiálům naučit žáky jednduché frmě písemné kmunikace umžnit žákům vyjadřvat své názry a pstje a učit je vhdnu frmu bhájit svůj názr nabízet žákům mžnst využívat veškeré běžné infrmační a kmunikační prstředky pr vlastní kmunikaci vést žáky k využívání získaných kmunikativních dvednstí k vytváření vztahů ptřebných k plnhdntnému sužití a kvalitní splupráci s statními lidmi Kmpetence sciální a persnální vést žáky k respektvání pravidel práce v týmu a k pchpení, že svými pracvními činnstmi vlivňuje kvalitu splečné práce Kmpetence pracvní vést žáky k pracvní výdrži, ke kncentraci na pracvní výkn a k dknčení práce vést žáky k reálnému úsudku výsledcích své práce i práce statních

17 1. bdbí žák je v předmětu veden k čekávané výstupy žák by měl: učiv mžné evaluační nástrje rzvíjení řečvých schpnstí, myšlení, emcinálníh a estetickéh vnímání srzumitelnému vyjadřvání se ústní i písemnu frmu spisvnéh jazyka drzumívání v běžných kmunikačních situacích, ke sdělvání názrů rzvíjení pzitivníh vztahu k mateřskému jazyku svjení a rzvíjení správné techniky čtení a psaní, vytváření čtenářských dvednstí a čtení s przuměním získávání základních literárních pznatků důležitých pr pchpení čtenéh textu zvládání rientace v textech různéh zaměření k individuálnímu pržívání slvesnéh uměleckéh díla a zájmu literaturu získávání sebedůvěry při vystupvání na veřejnsti a ke kultivvanému prjevu v běžných situacích dbát na správnu výslvnst, temp řeči a pravidelné dýchání rzumět pkynům přiměřené slžitsti číst s przuměním jednduché texty Kmunikační a slhvá výchva Čtení 1.rčník: rzvíjení a zpřesňvání zrakvéh a sluchvéh vnímání frmu průpravných diferenciačních cvičení a her čtení brázků zleva dprava, rientace na řádku, na stránce grafické znázrnění slva a věty analytick-syntetické činnsti - věta, slv, slabika, hláska vyvzení samhlásek a písmen (malých i velkých): a, e, i,, u, y rzlišení délek samhlásek, samhlásky jak spjky vyvzení suhlásek a písmen (malých i velkých): m, l, v, t, s, j čtení tevřených slabik a z nich utvřených dvjslabičných slv čtení jednduchých vět, zpčátku dplněných brázky čtení psacíh písma 2.rčník: pakvání pznaných písmen z 1. rčníku dknčení nácviku zbývajících písmen abecedy (malá, velká, tiskací i psací) čtení dvjslabičných i víceslabičných slv slžených z tevřených slabik (máma) autmatizace čtení jednslabičných slv čtení zavřených slabik a dvjslabičných slv, mající zavřenu slabiku na knci čtení vět s jednduchu skladbu a bsahem přiměřeným schpnstem žáků 3.rčník: prhlubení a uknčení výcviku čtení vést žáky k upevnění pznání věty, slva, slabiky, hlásky a písmena čtení slabik: dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, di, ti, ni, dy, ty, ny čtení jednduchých vět s przuměním správné rzlišvání prbraných písmen ve vztahu k jim dpvídajícím hláskám správné čtení délky samhlásek rientace v textu čtení s przuměním pznámky (frmy a metdy práce, průřezvá témata, pmůcky... frmy práce: - práce v lavicích - na stanvišti, na kberci - čtení v přírdě metdy práce: - didaktické hry - samstatné čtení - skupinvé čtení průřezvá témata: - mediální výchva - multikulturní výchva mezipředmětvé vztahy: - člvěk a jeh svět - matematika - hudební výchva

18 správné čtení předlžky se slvem příprava nácviku tichéh čtení, rientace tichým čtením ve větě Nasluchání vyslechnut pzrně krátký text kncentrační cvičení pchpit sdělení respektvat mluvní prjev druhé sby Mluvený prjev správně vyslvvat hlásky zjišťvání vyjadřvacích schpnstí žáků dbát na správné temp řeči a základy techniky mluvenéh prjevu pravidelné dýchání (nácvik správnéh dýchání, tvření hlasu, bhacvat a zpřesňvat slvní výslvnst, správný slvní přízvuk, intnace, zásbu rytmizace a meldizace věty) umět pzdravit dspělé sby i edukace a reedukace řeči své vrstevníky rzvíjení fnetickéh sluchu umět slvit dspělu sbu a tvření jednduchých vět a jejich pstupné vyjádřit svji jednduchu prsbu neb rzšiřvání mluvu pakvání krátkéh sdělení rzvíjení suvisléh vyjadřvání základní kmunikační pravidla (slvení, zahájení a uknčení dialgu, střídání rlí mluvčíh a psluchače, zdvřilé vystupvání) pzdrav, pděkvání, prsba, mluva mimjazykvé prstředky řeči (mimika, gesta) Písemný prjev zvládat základní hygienické 1.rčník: návyky spjené se psaním a rzvíjení psychmtrických schpnstí, ddržvat čitelnst psanéh jemné mtriky a phybvé krdinace prjevu (dětské hry, mtivvané přípravné cviky) psát písmena a číslice ddržvat vytváření ptřebných hygienických, správné tvary písmen pracvních a estetických návyků, spjvání písmen i slabik autmatizace psacíh phybu převádět slva z mluvené pdby správné zacházení s psacím náčiním d psané prvky psacích písmen ddržvat správné přadí písmen psaní písmen, se kterými se žáci seznamují správné dýchání a vhdnst zvlenéh mluvníh tempa vhdnst zvlených jazykvých prstředků pr vyjádření pzdravu, slvení, prsby zfrmulvání mluvy, vzkazu, prsby, praktické užívání správnst tvarů prbíraných písmen správnst spjvání písmen d slabik a slv správnst psaní číslic správnst přepisu a pisu úhlednst a čitelnst písemnéh prjevu správné hygienické návyky frmy práce - práce ve třídě - skupinvá práce metdy práce - pslech - dramatizace - didaktické hry průřezvá témata: - sbnstní a sciální výchva mezipředmětvé vztahy - člvěk a jeh svět - člvěk a přírda frmy práce: - práce ve dvjicích - skupinvá práce metdy práce: - jazyklamy - dechvá cvičení průřezvá témata: - mediální výchva - sbnstní a sciální výchva mezipředmětvé vztahy - člvěk a jeh svět - hudební výchva frmy práce: - práce ve třídě - v lavicích - metdy práce: - přepis - diktát - nápdba - pis - btahvání - psaní d vzduchu

19 a úplnst slv zvládat pis a přepis krátkých vět vést k sebekntrle napsanéh a k úpravě psanéh textu ve čtení (velká jen ta, která se d malých nedlišují tvarem) prcvičvání naučených písmen ve slabikách pis, přepis, diktát písmen a slabik pis slv 2.rčník : pakvání písmen z 1. rčníku prvky psacích písmen psaní písmen malé abecedy, velká jen ta, která se d malých nedlišují tvarem spjvání písmen ve slabiky, psaní slv psaní krátkých vět pisvání psacíh písma přepisvání slabik, slv a jednduchých vět psaní slabik a slv pdle nápvědi 3. rčník: prcvičvat již naučená písmena malé a velké abecedy dknčit nácvik neprbraných písmen velké abecedy spjvání písmen ve slabiky, slva a psaní krátkých vět pis psacíh písma přepis tištěnéh textu psaní velkých písmen na začátku věty, vlastní jména psaní slv a vět pdle nápvědi při psaní - psaní mkrým štětcem na tabuli průřezvá témata: - sbnstní výchva mezipředmětvé vztahy - matematika - člvěk a jeh svět Jazykvá výchva znát všechna písmena malé a velké abecedy nauka slvě členění slva na hlásky a slabiky rzpznat hlásky (dlišvat délku samhlásek) slva stejnéh a pačnéh významu třídění slv tvřit slabiky čtení, psaní a výslvnst slv se skupinami rzlišit věty, slva, slabiky, hlásky dě-tě-ně-bě-pě-vě-mě, di, ti, ni dy, ty, ny hláskslví psát velká písmena na začátku věty a ve vlastních jménech správná výslvnst jedntlivých hlásek věta tvření vět zvukvá stránka jazyka sluchvé rzlišení hlásek výslvnst samhlásek, suhlásek a suhláskvých skupin mdulace řeči (temp, intnace, přízvuk) sluchvé rzlišení hlásek analýza a syntéza jednduchých slv frmy práce: - ve třídě průřezvá témata: - sbnstní a sciální výchva mezipředmětvé vztahy: - člvěk a jeh svět - matematika - hudební výchva

20 Literární výchva pamatvat si a reprdukvat jednduché říkanky a básničky dkázat se kncentrvat na pslech phádek a krátkých příběhů reprdukvat krátký text pdle tázek a ilustrací přednes říkanky a krátké básničky pslech předčítanéh textu przumění textu hlavní pstava a její vlastnsti, rzlišení místa, času a děje, prstředí reálné a phádkvé, hlavní myšlenka reprdukce a dramatizace pdle brázků základní literární pjmy - rzpčitadl, hádanka, říkanka, báseň; phádka, spisvatel, básník, kniha, čtenář; divadelní představení, herec přednes říkánek a básniček reprdukce textu rzlišení základní literatury (rzpčitadl, hádanka, říkanka, báseň, phádka) frmy práce: - ve třídě - na kberci metdy práce: - návštěvy divadelních představení - pslech audi nahrávek průřezvá témata: - mediální výchva mezipředmětvé vztahy - člvěk a jeh svět - výtvarná výchva - hudební výchva

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání 2014/2015 SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA JAHODA - Identifikační údaje MŠ Jahda: - Název: Sukrmá mateřská

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

5.2. VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

5.2. VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d 1.9.2007 5.2. VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1. PŘEDMĚT MATEMATIKA 1. stupeň R. Mašát, E. Tušvá

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV Základní škla Kvářv, kres Písek 398 55 Kvářv 80 Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV 1. Identifikační údaje Název škly Adresa škly Ředitel škly Základní škla

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA OSMILETÝ CYKLUS

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA OSMILETÝ CYKLUS CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA OSMILETÝ CYKLUS OBSAHOVÉ VYMEZENÍ Vyučvací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacíh bru Český jazyk a literatura RVP ZV a GV. Je pvinným

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední dbrná škla Jsefa Susedíka Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Je lépe radit se před činy, než ptm nich přemítat. Démkrits z Abdér Tent Minimální preventivní prgram k prevenci sciálně patlgických

Více

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání Úvdní slv V rámci prjektu Splečně v dalším vzdělávání jsme připravili bržuru, která má za cíl prpagvat blast dalšíh vzdělávání dspělých v Jihmravském kraji. Tat nabídka vznikla na základě slvení vzdělávacích

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Vlný čas dětí je velmi cenná deviza nárda, věnujme mu tedy patřičnu pzrnst a pečujme pdmínky pr jeh naplnění. Mtt: Naučit děti smysluplně využívat a plánvat svůj

Více

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti PISA 2012 Kncepční rámec finanční gramtnsti Tent dkument byl vytvřen zejména na základě výsledků práce OECD Mezinárdní sítě pr finanční vzdělávání (Internatinal Netwrk n Financial Educatin, INFE), pd vedením

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Výběrvé řízení v rámci prjektu Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a POKYNY PRO UCHAZEČE 1 Prjekt je splufinancván

Více

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020 Metdika Integrvaných plánů rzvje specifických území pr prgramvé bdbí 2014 2020 Obsah 1 Základní vymezení a principy IPRSÚ... 4 1.1 Naplňvání územní dimenze... 4 1.2 Výchdiska pr vymezení specifických území...

Více

Řízení organizací sociálních služeb

Řízení organizací sociálních služeb Řízení rganizací sciálních služeb vybrané prblémy Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2011 Publikace byla schválena ediční vědecku radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin

Více

Vzdělávací soustava v ČR

Vzdělávací soustava v ČR Vzdělávací sustava v ČR Sučasná rganizace šklství vznikla průběhem histrie. První základy se vyvíjely v plvině 19. Stletí. Výchvné a vzdělávací instituce vznikly v různých dbách, v různých sciálních pdmínkách.

Více

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy Návaznst vzdělávacích prgramů DOX na Rámcvé vzdělávací prgramy Obsah Myšlenkvá základna [ 2 ] Klíčvé kmpetence [ 3 ] Návaznst vzdělávacích prgramů na RVP VV ZŠ a RVP VV G [ 3 ] Výtvarná výchva základní

Více

Závěrečná práce. Manažerské minimum Název práce: Autor: Vedoucí práce: posluchače Kurzu

Závěrečná práce. Manažerské minimum Název práce: Autor: Vedoucí práce: posluchače Kurzu Závěrečná práce psluchače Kurzu Manažerské minimum Název práce: Řízení a práce s týmem při naplňvání standardů kvality sciálních služeb. Autr: Jarslava Janíčkvá Veducí práce: Martina Richtervá Těmínvá

Více

Základy e-learningu. 1. Začínáme s e-learningem. 1.1 Předchůdci e-learningu a jeho vznik. 1.2 Základní představy o e-learningu. Sestavil Karel Květoň

Základy e-learningu. 1. Začínáme s e-learningem. 1.1 Předchůdci e-learningu a jeho vznik. 1.2 Základní představy o e-learningu. Sestavil Karel Květoň Základy e-learningu Sestavil Karel Květň 1. Začínáme s e-learningem 1.1 Předchůdci e-learningu a jeh vznik Vyučvací strje byly půvdně speciální mechanické a elektrnkvé strjky, pzději zalžené na vyšších

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Praha 2005 Autorský kolektiv Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

Přednáška - DATABÁZOVÉ SYSTÉMY

Přednáška - DATABÁZOVÉ SYSTÉMY Přednáška - DATABÁZOVÉ SYSTÉMY Osnva prezentace 1. Data a jejich struktura 2. Databáze 3. Systém řízení báze dat 4. Databázvý systém (DBS) 5. Představitelé mdelů dat 6. Nrmalizace dat 7. Dtazvací jazyk

Více

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 Zpracvatel: SPF Grup, v..s. Masarykva 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: říjen 2011 Obsah: 1 Úvd... 3 1.1 Kntext a metdika přípravy

Více

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009 Otázky kurzu 4IT417 Řízení pdnikvé infrmatiky verze z 1/2/2009 1.Pdnikvá infrmatika pjmy a kmpnenty (1) Objasněte pjmy: IS, ICT, ICT služba, ICT prces, ICT zdrj. Jaku dkumentaci k ICT službám, prcesům

Více

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz www.bezk.cz, www.eklist.cz Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: eklist@eklist.cz Výrční zpráva 2013 Obsah Kd jsme..................................................... 2 Realizvané prjekty

Více

Seminář: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce Odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy

Seminář: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce Odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy Seminář: Česká rzvjvá splupráce na křižvatce Odpvídá česká rzvjvá splupráce na sučasné glbální výzvy Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem České republiky. Obsah 1 Česká

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Plán udržitelné městské mbility Opava Veřejná zakázka na služby zadávaná pdle 21 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn): Plán udržitelné městské mbility

Více

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s.

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s. na bdbí 2007 2013 MAS LUŽNICE,.s. Splek pr rzvj reginu MAS Lužnice,.s. Jiráskva 84 Sudměřice u Bechyně 105 375 01 Týn nad Vltavu 391 72 Sudměřice u Bechyně splek@vltavtynsk.cz bec@sudmerice.cz 1 MAS LUŽNICE,.s.

Více