VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Huntířov, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace Zpracovala a předkládá: Miroslava Kopecká Místo a datum zpracování: Huntířov

2 Razítko školy: Zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Podpis ředitelky: Výroční zprava byla vypracována v souladu s 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a s vyhláškou č. 15/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 225/2009 Sb. a vyhlášky č. 195/2012 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv. Výroční zprávu projednala pedagogická rada dne Výroční zprava byla projednána a schválena školskou radou dne Zpráva byla v písemné podobě předána zřizovateli školy a zpřístupněna na dostupném místě ve škole a v elektronické podobě na dne Obsah: A - Zpráva o činnosti školy 1. Základní údaje o škole 2. Organizace vzdělávání a výchovy 3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy, údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 4. Údaje o žácích, výsledky výchovy a vzdělávání 5. Spolupráce se sociálními partnery 6. Zapojení do projektů 7. Další aktivity a prezentace školy na veřejnosti 8. Poradenské služby, údaje o prevenci sociálně patologických jevů 9. Řízení školy 10. Další záměry školy, zhodnocení, závěr 11. Údaje o výsledcích kontrol 12. Základní údaje o hospodaření školy 2

3 1. Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma: Základní škola a mateřská škola Huntířov, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace Huntířov 63, Železný Brod příspěvková organizace IČO: IZO: Zřizovatel: Obec Skuhrov, Huntířov 63, Železný Brod Statutární zástupce: Miroslava Kopecká spojení : tel.: Od má škola právní subjektivitu. V právních vztazích vystupuje svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Rozhodnutím MŠMT, čj.: / , ze dne , byla zapsána do školského rejstříku s účinností od s těmito součástmi: Základní škola, Mateřská škola, Školní družina a Školní jídelna. Základní škola a mateřská škola Huntířov je málotřídní škola. V jedné třídě základní školy se učí současně žáci tří postupných ročníků. Do jedné třídy mateřské školy dochází děti zpravidla od 2,5 do 7 let. Přehled součástí ZÁKLADNÍ ŠKOLA IZO kapacita 40 ŠKOLNÍ DRUŽINA IZO ŠKOLNÍ JÍDELNA IZO MATEŘSKÁ ŠKOLA IZO Školská rada Školská rada je tříčlenná. Zástupce zákonných zástupců žáků a dětí školy, zástupce pedagogických pracovníků a zástupce zřizovatele. Ve školním roce 2013/2014 zasedala školská rada celkem třikrát. Na svých jednáních se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. školský zákon 167 a 168 a vyhláškou č. 15/2005 Sb. 7. 3

4 Ze svých jednání pořizuje rada zápis, který je vedení školy k dispozici. Školní družina Ve školním roce 2013/2014 navštěvovaly školní družinu všechny děti základní školy. Činnost školní družiny vychází z rozvrhu základní školy a je rozdělena do dvou částí. První část probíhá v době od 8:00 do 8:45 hod., druhá část začíná ve 12:00 hod. a končí v 15:00 hod. Na základě dohody mezi zákonnými zástupci a školou je zařazena v okrajových částech dne i společná činnost školní družiny a mateřské školy. Rodiče přispívají na pokrytí části provozních nákladů dle pokynu ředitelky školy. Školní družině byly přiděleny prostředky ze státního rozpočtu na 15 dětí podle kapacity, ale protože jsme neuspěli s žádostí o navýšení kapacity, už v tomto roce ji překračovala. Škola má souhlasné stanovisko KHS. Většina zákonných zástupců dojíždí za prací a očekává, že bude zajištěna bezpečnost jejich dětí a smysluplně vyplněn volný čas v době po ukončení vyučování. Výchovně vzdělávací činnost ve školní družině probíhala podle ŠVP pod názvem Rok ve školní družině. Školní družina se významně podílí na centrální výzdobě školy. Tento školní rok byl věnován Dopravní výchově. Děti si trénovaly zásady dodržování bezpečného chování účastníků silničního provozu tak, aby neohrožovaly zdraví své a zdraví jiných. Procvičily se také v orientaci v místě bydliště a podrobněji pozorovaly dopravní síť v obci. Školní jídelna Součástí školy je i školní jídelna, která zajišťuje školní stravování žákům ZŠ (dopolední svačiny, obědy), stravování dětem navštěvujícím MŠ (dopolední a odpolední svačiny, obědy), závodní stravování zaměstnancům školy a obědy pro cizí strávníky důchodce. Vzhledem ke stále se zvyšujícím výkonům, byla přijata pomocná síla, která pomáhá s přípravou dopoledních svačin a příloh hlavního jídla. Počet uvařených a vydaných jídel za školní rok 2013/2014 zaměstnanci důchodci MŠ svačiny MŠ obědy ZŠ svačiny ZŠ obědy Doplňková činnost Na základě zřizovací listiny vykonává organizace i doplňkovou činnost za účelem lepšího využití hospodářských možností a podpory sociální politiky zřizovatele. Ve školním roce 2013/2014 nebyly touto činností získané žádné finanční prostředky. 2. Organizace vzdělávání a výchovy Předškolní zařízení školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Program Zaměření Počet dětí ŠVP Podzim, zima, jaro a léto se školkou roční období rodina, prostředí, příroda, události, věci 28 jednotřídní 4

5 Základní škola vzdělávací program Ve školním roce 2013/2014 vyučovala škola podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Vzdělávací program v ročníku Školní rok 2013/2014 počet žáků Naše škola školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j.: 285/ Vzdělávací program je výsledkem snažení a intenzivní práce učitelek školy. Pracujeme podle něj s ohledem na skutečné potřeby současného života. Respektujeme osobnost a hranice schopností každého žáka. Plán školy je sestaven tak, aby odpovídal zvláštnostem našeho regionu, naší školy a našich žáků. Ve výuce využíváme materiály vytvořené v projektu EU peníze školám. Součástí předmětů Prvouka byla Výchova ke zdraví. Tematické plány zahrnovaly i prvky finanční gramotnosti, ochrany člověka za mimořádných událostí, BESIPu, prvky environmentální výchovy a sociálně patologických jevů. Vyučovalo se z knih a pracovních sešitů několika vydavatelství: Fraus, Nová škola Brno, Alter, Prodos, SPN, Didaktis, Blug. Učební plán pro ročník základního vzdělávání Základní školy a mateřské školy Huntířov 2013/2014 Vzdělávací oblast Vyučovací předmět ročník časová dotace ročník Jazyk a jazykové komunikace disponibilní hodiny ročník Český jazyk Anglický jazyk Matematika a Matematika její aplikace Člověk a jeho Prvouka svět Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět Pracovní činnosti práce týdenní hodinová dotace a disponibilní hodiny celkový týdenní počet hodin

6 Škola nemá všechny ročníky 1. stupně, proto v ŠVP stanovujeme časovou dotaci pro jednotlivé ročníky s přihlédnutím k tomu, že školy, kam žáci odcházejí, vymezují počty hodin v navazujících ročnících spíše na horní hranici rozmezí. Školní družina školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání Program Zaměření Počet dětí ŠVP Rok se školní družinou Člověk a jeho svět Člověk a svět práce Umění a kultura 16 jedno oddělení 3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy Věková skladba pedagogického sboru (včetně externistů) počet (přepočtení na plně zaměstnané) < 30 let let let 51 let - důchodový věk důchodový věk celkem celkem 0 1,44 1,61 1,09 0 4,14 z toho ženy 0 1,44 1,61 1,09 0 4,14 Odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost (včetně externistů) počet (přepočtení na plně zaměstnané) Z toho: z toho bez odborné kvalifikace 4,14 0,89 počet (přepočtení na plně zaměstnané) výchovný poradce 0 0 koordinátor informačních a komunikačních technologií 0 0 koordinátor školního vzdělávacího programu a vzdělávacích programů VOŠ 1 0 školní metodik prevence 0,38 0,38 koordinátor environmentální výchovy 0,55 0,55 z toho bez kvalifikace Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace, stupeň vzdělání, obor, aprobace ped. praxe 1. učitelka ZŠ, ředitelka 1 VŠ, národní škola učitelka ZŠ 0,55 VŠ, národní škola + VV rozšířené vzdělání učitelka MŠ 0,61 ÚSO,mateřská škola učitelka MŠ 0,71 ÚSO, mateřská škola učitelka MŠ 0,89 ÚSO vychovatelka ŠD 0,38 ÚSO, vychovatelka 17 6

7 Počet učitelů, kteří nastoupili nebo odešli Školní rok 2012/2013 Školní rok 2013/2014 Nastoupili 1 0 Odešli na jinou školu mimo školství na jinou školu mimo školství Ostatní pracovníci školy počet zařazení úvazek 1 kuchařka 1,00 pracovnice obchodního provozu 0,15 1 pomocná kuchařka 0,25 1 školnice MŠ 0,10 1 správce rozpočtu 0,10 1 uklizečka 0,95 1 topič 0,40 celkem 6 2,95 Údaje o poskytování dalšího vzdělávání Vzdělávání pedagogických pracovníků je plánované, vychází z nabídky vzdělávacích institucí a odpovídá potřebám a možnostem školy. Další formou vzdělávání je samostudium odborné literatury, odborných časopisů, které škola odebírá a získávání informací na webových stránkách a portálech. Přehled zapojení pedagogů školy do dalšího vzdělávání název rozsah počet způsob ukončení absolventů směr pedagogický Nová cesta k léčbě šikany 9 hod 1 osvědčení Geometrie na 1. stupni 5 hod 1 osvědčení MRKEV ekologická konference LK 7 hod 2 osvědčení Poznávání živé i neživé přírody prostřednictvím pokusů 5 hod 2 osvědčení Logopedie setkání logopedů 6 hod 1 osvědčení Netradiční pomůcky ve výuce Mat a Čj 3 hod 1 potvrzení Výuka angličtiny u dětí s dyslexií 4 hod 1 osvědčení Pohybové hry s hudbou 4hod 1 osvědčení Systém plánování ped. práce 5 hod 1 osvědčení Výuka správného psaní v 1. ročníku 5hod 1 osvědčení Percepční a motorická oslabení ve školní praxi 6 hod 1 osvědčení Přírodovědná expedice pro pedagogy 2 dny 1 osvědčení směr právní a veřejnoprávní Novely právních předpisů 4 hod 1 osvědčení Konflikty a krizové situace ve škole 5 hod 2 osvědčení Bakaláři správce 5 hod 1 potvrzení Právo ve škole 5 hod 2 potvrzení směr všeobecně vzdělávací Hygienické minimum 3 hod 2 potvrzení Relaxační techniky prakticky 5 hod 1 osvědčení 7

8 Údaje o zapojení zaměstnanců školy v rámci celoživotního vzdělávání Specializační studium pro školní koordinátory EVVO zahájení listopad 2013 závěr srpen účastnice Nepřítomnost zaměstnanců Krátkodobé nepřítomnosti pedagogických zaměstnanců se vyskytly ojediněle. Nebyla zaznamenána žádná dlouhodobá pracovní neschopnost. U nepedagogických zaměstnanců byla jedna dlouhodobá pracovní neschopnost. Zastoupení bylo organizačně zajištěno. 4. Údaje o žácích, výsledky výchovy a vzdělávání Počty zapsaných a zařazených žáků v naší škole Školní rok 2012/2013 Školní rok 2013/2014 Zapsaní do 1. třídy Počet žádostí o odklad Nastoupilo do 1. třídy Zapsaní do 1. třídy Počet žádostí o odklad Nastoupilo do 1. třídy Přehled vývoje počtu tříd, žáků Počet tříd Celkový počet žáků Školní rok 2012/ / / / Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy Výuka probíhá v ročníku. Základní vyučovací jednotkou není vždy vyučovací hodina (45 min), vyučující mají právo délku vyučovací jednotky aktuálně upravit dle potřeb žáků. V 1. ročníku se vyučuje v menších blocích a učivo jednotlivých předmětů se zcela prolíná. Při integraci předmětů, při projektech apod. musí vyučující dodržet časovou proporci jednotlivých předmětů v týdnu a zásady hygieny školní práce (přestávky, relaxace atd.). Průřezová témata jsou integrována do povinných vzdělávacích předmětů. Disponibilní hodiny jsme využili k posílení hodinové dotace vyučovacích předmětů Český jazyk, Matematika a Výtvarná výchova. Škola v tomto roce nevykazovala žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ani žáky mimořádně nadané. Podmínky pro vzdělávání těchto žáků má v ŠVP stanoveny. Osvědčila se metoda zařazování nápravných cvičení preventivně a tímto postojem chceme včas diagnostikovat nebo eliminovat možné problémy. Dle potřeby spolupracujeme se školským poradenským zařízením v Jablonci nad Nisou. Zabezpečujeme individuální péči pro šetřené žáky. Průběh a výsledky vzdělávání Škola uskutečňuje ŠVP v souladu se školským zákonem a v souladu s RVP ZV. 8

9 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání s motivačním názvem Naše škola reflektuje reálné podmínky školy. Program respektuje tradice školy, využívá její charakteristické podmínky a reaguje na vzdělávací potřeby žáků. Škola se rozvíjí na základě vypracovaných dlouhodobých koncepčních záměru a klíčových oblastí stanovených ročním plánem. Materiální podpora výuky Děti se vyučovaly ve dvou učebnách s funkčně vybaveným nábytkem. Škola disponuje dostatečným množstvím učebnic a funkčními pomůckami, které se průběžně doplňují a obnovují. Knižní fond učitelské knihovny byl také rozšířen. Vyučovací formy a metody Činnostní pojetí výuky i volba vzdělávacího obsahu směřují k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků a umožňují realizovat ŠVP. Organizace práce jednotlivých ročníků je promyšlená, dbá se na střídání forem a metod práce, žáky vedeme k logickému myšlení a vyvozování vztahů a souvislostí. Důraz klademe na samostatnost a rozvoj komunikace. K žákům přistupujeme individuálně, učivo diferencujme, tempo volíme přiměřeně možnostem žáků. Použité metody jsou pro žáky zajímavé a motivující s důrazem na propojování výuky s praktickými zkušenostmi. V 1. ročníku se žáci učí číst analyticko-syntetickou metodou a píší klasickou psací abecedu. Do výuky začleňují vyučující prvky osobnostní a sociální výchovy, kritického myšlení, uplatňují projektovou výuku. Interakce a komunikace Všichni pedagogičtí pracovníci se podílejí na příznivém sociálním, emocionálním a pracovním klimatu. Při všech činnostech s dětmi učitelky posilují vzájemnou důvěru a respektují individuální potřeby jednotlivců. Vyučování probíhá v klidné, tvůrčí, pracovní atmosféře. Žáci spolupracují s vyučujícími, jsou vstřícní a snaživí. Hodnocení žáků Cílem a základem každého hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, tj. co se naučil, zvládnul, v čem se zlepšil, v čem chybuje a jak postupovat dále. U průběžného hodnocení používáme různé formy hodnocení a jejich kombinace. Žáci jsou také cíleně vedeni k sebehodnocení a k sebekontrole. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno kombinací obou způsobů klasifikací a slovním hodnocením. V předmětech s převahou teoretického zaměření: ČJ, AJ, MAT, Prvouka - hodnotíme klasifikací. Výchovné předměty: HV, VV, PČ a TV jsou hodnoceny slovně. Použité formy hodnocení vycházely ze školou zpracovaných Pravidel pro hodnocení chování a výsledků vzdělávání žáků. Splňují funkci formativní, motivační a výchovnou. Hodnocení respektuje aktuální podmínky výuky i individualitu žáků. Při hodnocení chování žáka ve škole a při akcích pořádaných školou učitel posuzuje respektování dohodnutých pravidel, dodržování bezpečnostních pokynů a ochranu zdraví, udržování dobrých mezilidských vztahů. Výchovná opatření počet 2 2 9

10 1. pololetí 2. pololetí pochvala třídního učitele 0 0 pochvala ředitele školy 0 2 jiná ocenění 2 0 napomenutí 0 0 důtka třídního učitele 0 0 důtka ředitele školy 0 0 sníž. známka z chování 0 0 Prospěch žáků počet pololetí 2. pololetí prospěl s vyznamenáním prospěl 1 1 neprospěl 0 0 nehodnocen 0 0 Počty zameškaných vyučovacích hodin ve školním roce 2013/2014 omluvených neomluvených celkem Ø na 1 žáka celkem Ø na 1 žáka I. pololetí ,4 0 0 II. pololetí ,2 0 0 Celkem školní rok ,6 0 0 Údaje o přijímacím řízení počet 17 MŠ a ZŠ počet Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 7 Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 0 Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání 10 Rozhodnutí vydaná ředitelkou školy Rozhodnutí: počet o přerušení vzdělávání 0 o opakování ročníku 0 o přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle 17 odst. 3 ŠZ 0 o povolení individuálního vzdělávání žáka 0 o zrušení povolení individuálního vzdělávání žáka 0 o odkladu povinné školní docházky 2 o snížení úplaty za poskytování školských služeb 0 o prominutí úplaty za poskytování školských služeb 0 celkem 2 5. Spolupráce se sociálními partnery 10

11 Na škole nepracuje odborová organizace. Aktuální informace od Českomoravského odborového svazu pracovníků školství jsou doručovány zaměstnancům ovou poštou. 6. Zapojení do projektů Projekty - podpořené Název projektu Dotační titul Příjemce / partner Získané prostředky Materiál na VV a PČ Nadace Preciosa příjemce 5 000,00 EU peníze školám OPVK CZ.1.07/1.4.00/ příjemce dokončení projektu Autoevaluace v Libereckém kraji OPVK CZ.1.07/1.1.22/ partner spolupráce KUSTOD s.r.o. Dva jsou víc než jeden OPVK CZ.1.07/1.2.23/ partner spolupráce Čmelák společnost přátel přírody, o.s. MAS Achát Tvořivá dílna Žadatelé bez občanky Leadři bez příjemce ,00 hranic Také v tomto roce se podařilo získat finanční dar od Nadace Preciosa. Prostředky jsou účelově vázány na zakoupení materiálu pro VV a PV. Dlouhodobý projekt EU peníze školám dokončení: Cíle projektu byly splněny. Díky modernizaci a doplnění IT technologií ve škole se zkvalitnily možnosti výuky běžných předmětů. Pomocí těchto nástrojů mají děti dostatek možností a podnětů, které směřují ke zvýšení motivace žáků o učení a objevování světa kolem sebe. Projekt mimo jiné přinesl také zvýšení odborného růstu pedagogických pracovníků. Další vzdělávání otevřelo možnosti zavádění inovativních forem a metod do výuky. Bylo zaměřeno především na rozvoj čtenářské, informační, matematické a přírodovědné gramotnosti, které rozvíjí tvořivost a i díky nim se zlepšuje stav počátečního vzdělávání. IT technologie obohacují přípravu na výuku a také možnost sdílení digitálních učebních materiálů mezi vyučujícími je přínosná. Realizace: zahájení květen 2011 schválení závěrečné monitorovací zprávy leden 2014 Výsledkem projektu Autoevaluace škol v Libereckém kraji bude soubor autoevaluačních nástrojů upravených tak, aby vyhovoval konkrétním podmínkám naší školy, a který budeme používat při vlastním hodnocení školy i v následujících letech. Realizace: listopad 2012 říjen Zapojení školy do projektu Dva jsou víc než jeden : tvořivě vzdělávací cyklus: Hlavními cíly jsou: 1. Uplatňování a zlepšování metod a forem inkluzívního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) v běžných školách. 2. Rozvoj metodické a didaktické pomoci při vzdělávání žáků se SVP a jejich integraci do škol hlavního vzdělávacího proudu. 3. Zvýšení kompetencí pracovníků škol a školských zařízení k inkluzivnímu vzdělávání. 4. Rozvoj a uplatňování evaluačních metod. 5. Výchova k trvale udržitelnému životu. 11

12 Realizace: září 2013 červen V souvislosti s požadavky dotačního titulu Programu rozvoje venkova osa IV Leader škola obhájila projekt Tvořivá dílna, jehož cílem je vybavit prostory využívané dětmi i veřejností. Svými pravidelnými aktivitami se stala škola součástí života obce a prostorem pro mezigenerační setkávání. Realizace: prosinec 2013 září Další aktivity a prezentace školy na veřejnosti Činnost školy je bohatá a pro učitelky, které ji koordinují, i náročná. Podpora čtenářství - Škola je zapojena do republikových projektů: Celé Česko čte dětem a do projektu Čtení pomáhá. Školní projekty zaměřené na rozvoj čtenářství Setkávání s knihovnou a autory Paní knihovnice pořádá pravidelné besedy v Místní knihovně spojené s výpůjčkami knih. Ve spolupráci s vyučující českého jazyka připravila pasování prvňáčků na čtenáře a zapojení dětí školy do dalšího ročníku Noci s Andersenem, který pořádá Klub dětských knihoven a Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR. Na podzim proběhlo autorské čtení ve škole. Spisovatel pan Petr Holán je autorem knih plných příběhů ze života štěňátek. Každý příběh vyúsťuje do nějakého ponaučení pro děti a ke každému z nich je připojeno věnování od významné osobnosti našeho společenského života. Čtu, čteš, čteme... Kniha je jako zahrada, kterou nosíš v kapse. Latinské přísloví Cílem první části projektu byla stavba Čtenářského mrakodrapu tzn. v určeném čase postavit z přečtených knížek co nejvyšší stavbu. Ke čtení jsme vyzvali i rodinné příslušníky a zaměstnance školy. Přestože máme ve třídě vysoko do stropu mrakodrap nemohl být už vyšší. Dosáhli jsme výšky 316 cm, bylo použito celkem 205 knih, z toho jich 129 přečetly samy školní děti! Druhá část byla zaměřena na rozvoj hlasitého čtení. Žáci se stali maratónskými běžci a museli uběhnout tj. hlasitě přečíst svou trať. Splnění bylo podmínkou pro účast na třetí nejočekávanější části: Noci s Andersenem. Jedná se o akci, kterou české knihovny svádí v konkurenci populárnějších médií boj o zájem dětí a dětské čtenářství. Letos, po sedmé, se naše škola přidala k 1120 místům v ČR a téměř 280 místům v ostatních zemích. Všichni víme, že dnešní způsob života dětské četbě příliš nepřeje - knihy soupeří s mnoha akčními lákadly. Byla provedena řada výzkumů dětského čtenářství s alarmujícími výsledky, ale jen málokterý z nich radí, jak ze začarovaného kruhu ven. A přitom existuje docela jednoduchá cesta (jak tvrdí známý pražský psycholog dr.v.mertin) - dát dětem osobní příklad a ukázat jim, že číst je veliké dobrodružství. A to je také cílem i našeho společného snažení. Matematický klokan v republikovém kole soutěže - kategorie Cvrček, získal žák 3. ročníku maximální počet bodů a tím se umístil na 1. místě okresního i krajského kola. Celorepubliková statistika: z počtu řešitelů získalo maximální počet bodů celkem 116 řešitelů. Činnosti v environmentální výchově Environmentální výchova na naší škole je zpracována do ročního plánu, který vypracovává metodik Environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (dále jen EVVO). 12

13 Vedeme žáky k získávání kladného vztahu k životnímu prostředí, prostřednictvím praktických činností. Na základě konkrétních příkladů z regionu ukazujeme, jak může člověk a lidská společnost zasahovat do přírodní rovnováhy a to jak v negativním, tak pozitivním smyslu slova. Ekologicky zodpovědné způsoby chování začleňujeme do každodenního života (školní projekt Z koše do koše, domácí ekologie, nakládání s odpady a energiemi, spotřebitelské návyky). Tématům EVVO je v rámci výuky největší prostor věnován v hodinách Prvouky, Pracovních činností a dále ve všech esteticko-výchovných předmětech. Pro realizaci aktivit v přírodě byl využíván odpolední dvouhodinový blok. K nejcennějším metodám patří zážitkové aktivity v přírodě pod vedením učitelů a přátel školy a lektorů z ekologických center. Ve školním roce 2013/2014 se naše škola zařadila mezi šest vybraných škol a stala se partnerem v projektu Dva jsou víc než jeden. Jednalo se o vzdělávací cyklus dvanácti setkání, kterého se v Libereckém kraji účastnily tři dvojice škol cca 80 dětí (vždy jedna třída ze základní školy a jedna třída ze základní školy praktické). Jednotlivá setkání byla zaměřená na tradiční řemesla, poznávání přírody, ale v první řadě na osobnostně-sociální rozvoj dětí. Projekt realizuje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost organizace Čmelák Společnost přátel přírody. Je financován z ESF a rozpočtu ČR. Budování předpokladů pro dobré občanské soužití musí být součástí denního života a to už od dětství. Děti se speciálními potřebami se vzdělávají odděleně od svých vrstevníků, kterým učení nedá tolik práce. Toto oddělení přináší oběma skupinám řadu nevýhod například pocit méněcennosti těm, kteří chodí na zvláštku, předsudky a strach těm, kteří chodí do běžné školy. V projektu se vytváří prostor pro setkání, vzájemné poznávání, spolupráci. Metody, které projekt využívá, jsou metody Jana Ámose Komenského založené na názornosti, učení prožitkem a v praktických činnostech. Po každé práci následuje chvilka oddechu a možnost pochlubit se ostatním svými výrobky. Znovu si uvědomit, co jsme se nového naučili a v čem jsme se zlepšili. I to je důležitá součást učení založená na moderních vyučovacích metodách. Společnost přátel přírody Čmelák se kromě ekovýchovy věnuje také řadě dalších aktivit. Jednou z nich je výkup lesních pozemků na Ještědském hřebeni za účelem jejich přeměny ze smrkových monokultur v přirozený les. Naše škola se stala jedním z mnoha patronů Nového pralesa - podpořili jsme přeměnu 50 metrů čtverečních lesa - ZŠ a MŠ Huntířov je členem sítě škol zabývajících se ekologickou výchovou M.R.K.E.V. metodika a realizace komplexní ekologické výchovy. - Škole byl udělen certifikát o zapojení školy do sítě Škol pro udržitelný život. - ZŠ a MŠ Huntířov je zapojena do školního recyklačního programu Recyklohraní, pořádaného pod záštitou MŠMT, - škola se zúčastnila dalšího ročníku ekologicko-zábavné soutěže Koulíme, koulíme kouli (sběr hliníku pro veřejnost), - každoročně probíhá program Zdravé zuby a Veselé zoubky, - v rámci výuky TV absolvovali žáci všech ročníků ZŠ a starší děti MŠ plavecký výcvik, - pro děti byl zajištěn pravidelný odběr mléčných výrobků v rámci programu Mléko do škol, - je zaveden funkční pitný režim, doplněný o aquamaty s pramenitou neochucenou vodu, - péče o bylinkový záhonek. - pořádání pravidelného jarního a podzimního sběru papíru pro veřejnost. V tomto školním roce jsme získali druhé místo ve sběrové soutěži v kategorii: škola s nejvyšším množstvím odevzdaného papíru na jednoho žáka. Zaměstnanci školy, rodiče a žáci školy se každoročně zapojují do charitativních činností pořádáním veřejných sbírek. V průběhu roku jsme uspořádali prodej drobných předmětů občanských sdružení a fondů: 13

14 - Život dětem - výtěžek je určen pro dětská oddělení nemocnic a zařízení, která pečují o nemocné, postižené a opuštěné děti, - Fond Sidus získané peníze použil na zakoupení lékařských přístrojů pro dětské pacienty, - CPK-Chrpa, tato organizace získané prostředky věnuje na výcvik koní pro ústavy a léčebny - k hiporehabilitaci. - Rozum a cit, který pomáhá opuštěným dětem a podporuje pěstounské rodiny, - Pesos získané finanční prostředky jsou určeny opuštěným a handicapovaným zvířatům a na výcvik asistenčních a vodicích psů. Přehled významných školních i mimoškolních aktivit - pro velký rozsah a pestrost neuvádíme podrobnější popis jednotlivých akcí. Také v tomto roce byli pro školu nejvýznamnějšími partnery především rodiče dětí a žáků, zřizovatel a místní organizace. měsíc akce účastníci slavnostní zahájení školního roku, rodiče, zřizovatel schůzky s rodiči rodiče ZŠ divadelní představení děti MŠ sportovní školička děti MŠ schůzky s rodiči rodiče MŠ vítání občánků děti MŠ, zřizovatel, veřejnost Dva jsou víc než jeden -3 setkání podzimní tvořivá dílna - přírodniny děti MŠ, ZŠ, rodiče drakiáda děti MŠ, ZŠ, rodiče autorské čtení, setkání s autorem fotografování, MŠ sportovní školička děti MŠ dopoledne s dravci beseda s ukázkou, MŠ Dětská farma v Jablonci n.n. děti MŠ sběr papíru pro veřejnost škola, veřejnost ČČK školení první pomoci děti MŠ, ZŠ setkávání s knihou beseda, výpůjčky, Místní knihovna Pes náš kamarád přednáška o bezpečném chování děti MŠ, ZŠ Slavnost Slabikáře, Místní knihovna Dva jsou víc než jeden - setkání schůzky s rodiči rodiče ZŠ sportovní školička děti MŠ adventní výtvarná dílna věnce děti MŠ, ZŠ, rodiče EU peníze školám uzavření projektu ZŠ Dva jsou víc než jeden - setkání nadílka od Barborky děti MŠ, ZŠ Mikuláš ve školce, akademie pro rodiče škola, veřejnost zpívání u stromečku škola, veřejnost Adventní koncert sokolovna Huntířov škola, veřejnost, Sokol Huntířov vánoční trhy na Bělišti, předškoláci Ježíšek ve škole děti MŠ, ZŠ Den otevřených dveří škola, veřejnost ukázkové výukové odpoledne, beseda s rodiči škola, veřejnost předškoláků - málotřídní systém informativní schůzky s rodiči rodiče dětí ZŠ kino dětské animované filmy děti MŠ poznávací výlety po okolí přikrmování zvěře, MŠ setkávání s knihou beseda, výpůjčky, Místní knihovna Kurz první pomoci Doktorů se nebojíme děti MŠ ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN 14

15 preventivní vyšetření zraku děti MŠ ČERVEN KVĚTEN DUBEN BŘEZEN ÚNOR preventivní program - Veselé zoubky zápis do ZŠ, za aktivní pomoci starších žáků ZŠ exkurze Kobyly MAS Achát příprava projektu schůzka s rodiči vyhlášení stavby Čtenářského mrakodrapu divadelní představení plavecký výcvik Dva jsou víc než jeden - setkání plavecký výcvik matematický klokan Dva jsou víc než jeden - setkání podpora čtenářství vyhlášení čten. maratónu, uzavření čten. mrakrodrapu Vítání jara školní projektový den prezentace projektu Naše družina MAS Achát Noc s Andersenem plavecký výcvik schůzky s rodiči tripartita odpoledne s knihovnou sběr papíru projektový čarodějnický týden: výroba čarodějnice, školní hra Nos pro čarodějnici velikonoční trhy muzeum na Bělišti Dva jsou víc než jeden - 2 setkání lampiónový průvod tvořivá dílna pro maminky korálkový náhrdelník plavecký výcvik - zakončení Den otevřených dveří, příjem žádostí o přijetí do mateřské školy akademie U vody pro maminky výstava v Galerii Liberec - Plavci odpoledne s knihovnou exkurze u místních sklářů Pohádkový les oslava Dne dětí regionální akce fotografování divadelní představení v Jablonci n.n. Dva jsou víc než jeden pobytový program schůzka s rodiči předškoláků Slavnostní zakončení celoroční hry ve sběru hliníku Koulíme, koulíme, kouli Dva jsou víc než jeden setkání, vernisáž poznávací výlety odpoledne s knihovnou Veselá škola - den netradičního oblékání oslava Dne dětí ve škole vítání občánků představení Tenkrát na západě cvičný požární poplach slavnostní rozdání vysvědčení Pouť Huntířov starší děti MŠ, škola, veřejnost rodiče dětí ZŠ, MŠ, veřejnost děti MŠ starší děti MŠ,, starší děti MŠ, veřejnost děti MŠ, ZŠ, veřejnost, Místní knihovna, starší děti MŠ rodiče ZŠ,, Místní knihovna škola, veřejnost škola, veřejnost starší děti MŠ, škola, veřejnost děti, veřejnost, starší děti MŠ škola, veřejnost děti MŠ, veřejnost, Místní knihovna škola, veřejnost, MŠ děti MŠ škola, rodiče škola, veřejnost, spolupráce se školou v Pěnčíně, veřejnost děti MŠ, Místní knihovna děti MŠ, ZŠ děti MŠ, zřizovatel, veřejnost, veřejnost děti MŠ, ZŠ, rodiče škola, Sokol Huntířov, veřejnost 15

16 Dlouhodobé akce plavecký výcvik únor květen spolupráce se Sokolem Huntířov školní projekty: Z koše do koše a Setkávání s knihovnou spolupráce s lyžařským oddílem Sokol Skuhrov 8. Poradenské služby Ve školním roce 2013/2014 nebylo vedeno žádné dítě v systému integrovaných dětí. Účinně jsme spolupracovali s PPP Jablonec nad Nisou: konzultace k aktuálním otázkám a s ordinací dětské psychiatrie a neurologie v Jablonci nad Nisou. V pedagogickopsychologické poradně byly na žádost rodičů a školy vyšetřeny 2 děti MŠ za účelem posouzení školní zralosti a 1 dítě ZŠ. Škola identifikuje žáky s riziky neprospěchu a snaží se přijmout taková opatření, která jim pomohou a podpoří je ve vzdělávání. Sledujeme žáky s problémovými projevy chování a snažíme se na ně působit tak, aby došlo k nápravě v chování. Škola zajišťuje poradenskou pomoc v záležitostech týkajících se vzdělávání, ale i v záležitostech osobního charakteru. Vyhodnocení MPP za školní rok 2013/2014 zpráva metodika prevence (MPP - Minimální preventivní program) Minimální preventivní program pro šk. rok 2013/14 vycházel z celkové preventivní strategie školy a byl zpracován s návazností na MPP předcházejících školních roků. Byl zaměřený zejména na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj a na smysluplné využití volného času. Výskyt sociálně-patologických jevů je pozorně sledován. Během školního roku jsme pracovali podle plánu. Byly realizovány jak akce obou zařízení, tak akce společné, v mnoha případech ve spolupráci s rodiči. Vše je uvedeno i s fotodokumentací ve školních kronikách ZŠ i MŠ. Cíle preventivních programů - ze strany školy se jedná o rozvíjení osobnostních kvalit žáků, vytvoření prostoru pro smysluplné využívání volného času, zdravý životní styl a výchova k zodpovědnosti za své zdraví. Cílem je stmelení skupiny, prohloubení vzájemné důvěry a rozvoj kooperativních dovedností. Chceme zamezit špatnému začleňování některého dítěte do kolektivu a výskytu lehčích forem šikany. - v mateřské škole je tato oblast ve školním vzdělávacím programu orientována především na hodnotu a ochranu zdraví, zejména formou vlastního prožitku. Dílčí oblasti prevence sociálně patologických jevů: Informovanost učitelů Zařazení programu do výchovných a výukových plánů Volnočasové aktivity Spolupráce školy a rodičů Spolupráce školy s místními organizacemi Ochrana člověka za mimořádných událostí 16

17 Problematiku ochrany člověka za mimořádných událostí máme zařazenou do obsahu vzdělávání. Přehled významnějších činností v oblasti prevence: - zážitkové činnosti v rámci projektu Dva jsou víc než jeden - Pes náš kamarád - poznávací beseda, zásady správného chování - Kurz první pomoci pro děti zážitkové kurzy ČČK - Plavecký výcvik praktické dovednosti - Cvičný požární poplach poučení o PO 9. Řízení školy V oblasti plánování postupuje škola podle zpracovaného dokumentu Koncepční záměry pro období Tento dokument obsahuje strategické cíle školy a vzdělávací strategie stanovené ve střednědobém horizontu. Na základě analýzy vzdělávacích podmínek školy, možností a potřeb žáků, požadavků zákonných zástupců je zpracován pro školní rok plán práce školy. ROČNÍ PLÁN 2013/2014 klíčové oblasti 1. Zkvalitnění a modernizace vzdělávání. (Zdravý životní styl, změny v hodnocení výsledků vzdělávání, rozvoj sebehodnocení žáků, čtenářská, matematická, přírodovědná gramotnost, kulturní prostředí apod.) všichni zaměstnanci 2. Vyrovnávání nerovnosti vývoje a předpokladů dětí a žáků. (Rovný přístup ke vzdělávání, podpora žáků se SVP, podpora vzdělávání nadaných dětí, prevence rizikových jevů, apod.) všechny učitelky 3. Propojenost školy se životem. všichni zaměstnanci 4. Ověření ŠVP ZV a aktualizace ŠVP PV. všechny učitelky Spolupráce Škola a rodiče Dobrá komunikace s rodiči je jedním z hlavních cílů školy. Převážně kladný vztah zákonných zástupců žáků ke škole vyplývá zejména z dobré informovanosti o životě školy. Ta je zajišťována pravidelnými písemnými zápisy v žákovských knížkách, schůzkami s rodiči, individuálními osobními či telefonickými konzultacemi. Dále mají rodiče možnost se dozvědět vše nutné, aktuální a důležité prostřednictvím školních nástěnek a díky průběžné aktualizaci webových stránek školy, mohou sledovat činnost školy během celého školního roku z domova. Součástí stránek je i bohatá fotogalerie. Rodiče mohou navštívit školu kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícími, a také v době akcí (např. tvůrčí dílny, besídky, setkání,...). Shrnutí školního roku je k dispozici ve výroční zprávě, kronice školy a kompletní fotodokumentaci. Škola a obec 17

18 Zřizovatel školy se intenzivně zajímá o dění ve škole. Pravidelně předkládáme přehled důležitých informací o chodu školy, aktivitách a hospodaření. Veřejnosti poskytujeme základní informace o škole prostřednictvím příspěvků do obecního Zpravodaje a pro přenos aktuálních informací využíváme obecní vývěsní plochy a obecní rozhlas. Škola se aktivně zapojuje do komunitního rozvoje a dalších forem spolupráce při rozvoji obce pořádání veřejných akcí, pomoc školy při realizaci akcí obce, poskytování služeb školní jídelny atd. V tomto roce jsme díky podpoře obce vstoupili do projektu MAS Achát Žadatelé bez občanky Leadři bez hranic a získali prostředky na doplnění a zhodnocení majetku. Vztahy se zřizovatelem jsou na velice dobré úrovni. Uvědomujeme si, že úzká spolupráce a kooperace je nezbytná pro zachování a rozvoj školy. Partnerství Spolupracujeme s: - dalšími školami v okolí sportovní, vzdělávací a kulturní akce, vzájemné návštěvy pedagogů i žáků (výměna zkušeností, spádové školy přestup žáků), soutěže, výlety, exkurze. - místními NNO: TJ Sokol Huntířov, Sokol Skuhrov, SDH Huntířov - podpora pravidelných aktivit pro děti a mládež. - Místní knihovnou podpora a rozvoj čtenářství (Slavnost Slabikáře, Noc s Andersenem, besedy a návštěvy). Informační systémy Vnější informační systém zajišťujeme pomocí webových stránek školy, tištěných informačních zpravodajů obce a aktuálních přehledů vkládaných do žákovských knížek. Na chodbě školy a v šatně MŠ je umístěna vývěska, kde jsou k dispozici veřejně dostupné dokumenty školy. Čtyřikrát ročně proběhly třídní schůzky a jedna schůzka s rodiči předškoláků. Mimo to mají rodiče možnost dojednat si individuální konzultace s vyučujícími, ředitelka školy má pevně stanovené konzultační pondělní odpoledne. Pedagogům školy je k dispozici dokumentace a archiv školy. Veškeré aktuální informace a zajištění komunikace mezi pedagogy a vedením školy probíhá ústním předáním, v papírové podobě využíváme pro přenos informací nástěnku v ředitelně a některé informace jsou předávány elektronicky. Projednávání záležitostí žáků školy probíhají formou pohovorů, provozních a pedagogických porad. Struktura řízení Školu řídí ředitelka, která je i statutární zástupce školy. Ředitelce školy jsou podřízeni všichni zaměstnanci školy. Preferována je týmová spolupráce. V souladu s platnou legislativou zřizovatel nevyhlásil konkurz a vydal potvrzení ředitelky ve funkci na dobu určitou 6 let, toto bylo projednáno a schváleno v zastupitelstvu Obce Skuhrov. 10. Další záměry školy, zhodnocení, závěr 18

19 Hlavním úkolem roku 2013/2014 bylo naplňování školního vzdělávacího programu. Tento úkol se nám podařilo splnit. Rozsah učiva byl probrán, procvičen a zopakován. Sloučené ročníky kladou velké nároky na přípravu učitelek a na dobrou organizaci výuky. Je dbáno zásady rovného přístupu ke všem žákům, přitom jsou zohledňovány individuální potřeby žáků. Školní rok z pohledu vedení školy byl úspěšným, protože přinesl mnoha dětem, jejich rodičům a učitelkám dobrý pocit z práce i radost z mnoha akcí pořádaných školou, z výkonů žáků ve vzdělání, v soutěžích a v úspěšné prezentaci školy. V tomto roce byl dokončen dlouhodobý projekt EU peníze školám. V rámci plánovaných výstupů jsme vytvořili 60 digitálních výukových materiálů, které jsou dále využívány ve výuce. Preferencí tohoto roku zůstala podpora čtenářství, zájem o ekologii, zdravý životní styl a rozvoj sociálních dovedností. Podařilo se udržovat aktuální webové stránky školy. Během školního roku nechal zřizovatel opravit sociální zařízení školní jídelny a o hlavních prázdninách zaplatil II. etapu malování školy. Vymalovány jsou prostory, které využívá základní škola. Ve školní kuchyni a skladu potravin byla vyměněna podlahová krytina a je vymalováno. Neplánované finanční prostředky byly vydány na nákup vybavení ve školní jídelně. Obec Skuhrov předfinancovala projekt Tvořivá dílna, jehož cílem je rozšíření a obnova stávajícího vybavení učebny základní školy. Hlavní úkoly pro příští období Udržet i nadále dobrou úroveň a jméno školy. Naplňovat dokument Koncepční záměry rozvoje školy na období Uplatňování změn v hodnocení výsledků vzdělávání a rozvoj sebehodnocení žáků. Prevence rizikových jevů, rozvoj sociálních dovedností. Podpora čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti dětí a žáků. Zvyšovat počítačovou gramotnost pedagogů a využívat ICT ve výuce. Pokračovat ve zviditelňování školy na veřejnosti a ještě víc rodičům prezentovat činnost školy. Závěr Je za námi rok intenzivní, odpovědné, kvalitní a profesionálně odvedené práce. Snahou školy je pokračovat v tom, co bylo úspěšné a tradiční. Naši absolventi se na nových školách dobře prosazují a zpětné reference jsou potěšitelné. Škola je pro žáky místem, na které mají dobré vzpomínky a kam chodí rádi. Svými iniciativami neustále usiluje o propagování dobrého jména. Poděkování za vynaložené úsilí patři všem zaměstnancům a rovněž všem příznivcům školy, kteří nám při naplňování cílů pomáhali a ochotně vycházeli vstříc. Spolupráce se zřizovatelem je velmi dobrá. Vždy se na něj můžeme obrátit se svými požadavky a společně řešíme problémy, které se týkají chodu školy. To je pro nás jednoznačná informace, že se školou opravdu počítá. 11. Údaje o výsledcích kontrol Ve školním roce 2013/2014 nebyla škola podrobena institucionálnímu hodnocení ČŠI. Plán činností školy však vycházel z plánu hlavních úkolů ČŠI a mezi našimi cíli bylo naplňovat aktuální kriteria ČŠI pro hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání žáků. V průběhu sledovaného období proběhly následující kontroly: 19

20 pravidelné kontroly zřizovatele kontroly pokladní hotovosti, kontroly chodu školní jídelny, kontrola PHP a hydrantů bez závad, kontrola tělovýchovného nářadí bez závad, kontrola BOZP a PO bez závad, hygienická kontroly zaměřená na celý provoz školského zařízení - bez závad, kontrola KÚ LBC čerpání finančních prostředků za období 2013 dle doložených dokladů lze konstatovat, že poskytnutou neinvestiční dotaci čerpala ZŠ hospodárně, účelně a efektivně. Mzdy a personalistika nebyly zjištěny nedostatky, čerpání ONIV nebyly zjištěny nedostatky, FKSP z prostředků FKSP byly zakoupeny prostředky, které nebyly prostředky vitamínové, což není v souladu s 4, odst. 2 vyhlášky 114. K pochybení došlo v dobré víře, vyhovět požadavkům a potřebám zaměstnanců. Chybně čerpaná částka byla uhrazena na účet KÚ. veřejnosprávní kontrola finanční audit kontrola hospodaření organizace za rok 2013 Závěrečné zjištění: Účetnictví organizace je vedeno přehledně, průkazným způsobem ale ne zcela správně. Chybné účtování bylo nalezeno u záloh, časového rozlišení nákladů a účtování fondů. Nedošlo však k výraznému zkreslení právních předpisů. Organizace hospodaří v souladu se schváleným rozpočtem, náklady jsou hospodárné a účelné. 12. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2013 Rozbor hospodaření školy za příslušný hospodářský rok předkládáme školské radě a zřizovateli v zákonem stanovené lhůtě v souladu s platnými předpisy. Hlavní činnost organizace příjmy výdaje prostředky od zřizovatele , ,00 příspěvky NIV MŠ, ŠD ,00 hospodářský výsledek ,00 prostředky ze státního rozpočtu , ,00 prostředky z jiných zdrojů 5 000,00 v tom: Nadace Preciosa 5 000, ,00 EU peníze školám Žadatelé bez občanky Leadři bez hranic ukončeno , ,00 Organizace hospodařila v roce 2013 s kladným hospodářským výsledkem. Zastupitelstvo obce schválilo dne tento hospodářský výsledek školy. Uvedená finanční částka byla vrácena na účet obce dle usnesení č. 30/2/2014 v souladu s vnitřní směrnicí ZO č. 1/2013. Výsledky inventarizace za rok DDHM ke dni v hodnotě ,60 Kč - IHM ke dni v hodnotě ,00 Kč - další majetek je veden v operativní evidenci. 20

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1222/11-H Název právnické osoby První soukromá základní škola v Hradci Králové, s. r. o. vykonávající činnost školy: Sídlo: Vocelova

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova 798 14 Olšany u Prostějova č. 3 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Eva Pluskalová, ředitelka školy Výroční zpráva

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-154/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-154/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-154/10-M Název školy: Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace Adresa: 790 51 Supíkovice 129

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola Jihlava, Seifertova 5

Kompletní ŠVP. Základní škola Jihlava, Seifertova 5 školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Brána do světa Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát. Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12

Česká školní inspekce Pražský inspektorát. Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIA - 390/10-A Název školy Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12 Adresa: Pertoldova 3373/51, 143 00 Praha 4 - Modřany Identifikátor:

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název vzdělávacího programu: Škola v pohybu Adresa školy: Sportovní soukromá základní škola s.r.o, Podkrušnohorská 1677, Litvínov Zřizovatelé školy: Veronika

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název školy: Sídlo: Základní škola a Mateřská škola Motýlek Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace Smetanova 1122, příspěvková organizace Adresa pro dálkový

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam.

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-276/14-E Název právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 48 161 047 Identifikátor 600 096 556 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Křesťanské základní školy J. Husa

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Křesťanské základní školy J. Husa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Křesťanské základní školy J. Husa Fügnerova 7, 613 00 Brno OBSAH I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 III. CHARAKTERISTIKA ŠVP...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Dr. h. c. Jana Masaryka Harrachov Nový Svět 77, 512 46 Harrachov tel: 481 528 134, e-mail: skola@harrachov.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 zpracovala : Ing. Helena

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 Podle ustanovení 10 odst.3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Základní škola Břest, okres Kroměříž Výroční zpráva Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Adresa IČO tel.: email:; web: Břest 61;768 23 709 912 51 +420573354031 zs@zsbrest.cz www.zsbrest.cz

Více